SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA"

Transkrypt

1 SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 95 IMIENIA IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE

2 Spis treści Podstawa prawna...3 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 2 CEL I ZAKRES SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA..4 Rozdział 3 FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH..4 Rozdział 4 OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 6 Rozdział 5 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ..6 Rozdział 6 KLASYFIKACJA ROCZNA I ŚRÓDROCZNA 6 Rozdział 7 OCENA ZACHOWANIA 9 Rozdział 8 EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 15 Rozdział 9 EGZAMIN POPRAWKOWY 16 Rozdział 10 PROMOCJA I UKOŃCZENIE SZKOŁY 17 Rozdział 11 ZASTRZEŻENIA DO ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 18 Rozdział 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 20 2

3 Podstawa prawna Statut Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami) Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 W Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego zwanym dalej Szkołą obowiązuje Szkolny System Oceniania postępów w nauce oraz zachowania uczniów. Jest on zgodny z podanym wyżej rozporządzeniem oraz zawiera szczegółowe rozwiązania specyficzne dla naszej Szkoły. Rozdział 2 CEL I ZAKRES SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA Ocenianiu podlegają: 2 - osiągnięcia edukacyjne ucznia - zachowanie ucznia 3 Szkolny System Oceniania ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; umożliwienie nauczycielom doskonalenia metod pracy dydaktycznowychowawczej; osiągnięcie wyników zgodnych ze standardami osiągnięć i wymagań. 3

4 Rozdział 3 FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 4 Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują: uczniów na pierwszych zajęciach edukacyjnych, rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu klasowym o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych; warunkach i kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów oraz kryteria oceny zachowania dostępne są w: bibliotece szkolnej; na tablicy informacyjnej; na stronie internetowej szkoły. Rozdział 4 OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 5 1. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją ustnie uzasadnić. 2. Nauczyciel w ciągu jednego semestru winien wystawić każdemu uczniowi co najmniej 3 oceny cząstkowe (w tym minimum jedną z pracy klasowej). Ocena śródroczna/roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 3. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustalenie kryteriów wymagań na poszczególne oceny oraz sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 4. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie w formach zaproponowanych przez nauczycieli uczących danego przedmiotu w warunkach zapewniających obiektywność oceny. 4

5 5. Prace klasowe obejmujące szerszy zakres materiału (więcej niż 3 jednostki lekcyjne) winny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 6. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż 3 prace klasowe, a w ciągu dnia nie więcej niż jedną. 7. Dokładnie sprawdzone prace pisemne uczeń powinien otrzymać do wglądu w okresie do 2 tygodni od daty pisania pracy. 8. Uczeń winien zwrócić prace pisemne podpisane przez rodziców (opiekuna) nauczycielowi w terminie przez niego wyznaczonym. 9. W przypadku niewywiązywania się ucznia z obowiązku zwrotu podpisanej przez rodzica (opiekuna) pracy nauczyciel ma prawo do niewydawania prac pisemnych do domu. 10. Nauczyciel winien przechowywać prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego, a prace semestralne, roczne, testy z bloku matematycznoprzyrodniczego, bloku humanistycznego do końca cyklu edukacyjnego w gimnazjum. 11. Prace pisemne uczniów udostępniane są rodzicom (opiekunom) podczas zebrań klasowych, dni otwartych, a w uzasadnionych przypadkach w ustalonym dodatkowym terminie. 6 Informowanie rodziców (opiekunów) o bieżących postępach ucznia: 1. wgląd w ocenione prace pisemne; 2. oceny w dzienniczkach i zeszytach przedmiotowych; 3. zebrania klasowe; 4. dni otwarte; 5. indywidualne spotkania w terminach ustalonych przez nauczyciela i rodzica; 6. wpisy w dzienniku elektronicznym. 7 Skala ocen śródrocznych/rocznych * celujący - cel 6 * bardzo dobry - bdb 5 * dobry - db 4 * dostateczny - dst 3 * dopuszczający - dop 2 * niedostateczny - ndst 1 Przy zapisywaniu ocen cząstkowych, śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. Oceny roczne winny być wyrażone pełnym stopniem. 5

6 Rozdział 5 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ 8 Przy wystawianiu oceny uwzględnia się indywidualne możliwości ucznia. 1. Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej (art.71b ust.3b ustawy z dnia r. o systemie oświaty) nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych lub specyficznych trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 3. Na pisemny wniosek rodzica (opiekuna) na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka obcego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. Rozdział 6 KLASYFIKACJA ROCZNA I ŚRÓDROCZNA 9 Przy wystawianiu oceny nauczyciel kieruje się kryteriami ogólnymi: 1. zakres i jakość wiadomości, 2. rozumienie materiału, 3. posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami, 4. kultura przekazywania wiadomości, 5. przy wystawianiu oceny z w-f, muzyki, plastyki i techniki w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek ucznia oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. 6

7 10 Warunki, jakie musi spełniać uczeń, aby uzyskać następujące oceny: Kryterium Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe, treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ; zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków miedzy nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz; samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukowa, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego, wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ; właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela; umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela; poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania. Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi; poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk inspirowane przez nauczyciela; stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela; poprawność językowa - usterki stylistyczne; podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany. Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi; dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnienie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela; stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela; niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi. Częściowe opanowanie podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione; ograniczone rozumienie podstawowych uogólnień i umiejętności wyjaśniania zjawisk; ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela; liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu się. Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami; zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk; zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy; bardzo liczne i poważne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem potocznym. Ocena celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, semestr pierwszy trwa od do ostatniego piątku przed feriami zimowymi, semestr drugi trwa od pierwszego poniedziałku po feriach zimowych do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. W szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna może we wrześniu ustalić inny podział roku szkolnego na semestry. 7

8 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 3. Na dwa tygodnie przed średnioroczna/roczną klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia w formie ustnej o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych. Uczeń wpisuje otrzymaną informacje do dzienniczka i informuje rodziców. Otrzymaną informację rodzice podpisują a wychowawca klasy sprawdza. 4. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania, wychowawca zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej ucznia i jego rodziców (opiekunów) na miesiąc przed zakończeniem zajęć w danym semestrze. Rodzic potwierdza czytelnym podpisem uzyskane informacje w dzienniku lekcyjnym podczas zebrania klasowego. W przypadku niemożliwości osobistego przybycia do szkoły potwierdza informację w dzienniczku ucznia. W uzasadnionych przypadkach (brak możliwości kontaktu z rodzicem) informacja będzie przesłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 5. Ocena roczna nie jest oceną z drugiego semestru, musi odzwierciedlać całoroczny wkład pracy ucznia, nie jest średnią arytmetyczną ocen z dwóch semestrów. 6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem w 20 pt 3 i 21 pt 4 12 Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych: 1. uczniowie, którzy wagarowali, nie mają możliwości poprawiania oceny; 2. uczniowie, którzy nie poprawili ocen w wyznaczonym przez nauczyciela terminie w ciągu semestru, nie mają możliwości poprawiania oceny; 3. uczniowie nie mogą poprawiać oceny, jeżeli zaproponowana przez nauczyciela ocena z zajęć edukacyjnych nie jest niższa niż oceny uzyskane w czasie semestru z prac klasowych. 8

9 13 Tryb ubiegania się o podwyższanie ocen: 1. uczeń, rodzic (opiekun prawny) w formie pisemnej z uzasadnieniem zwraca się do wychowawcy klasy z prośbą o umożliwienie podniesienia zaproponowanej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o proponowanej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 2. poprawa zaproponowanej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych musi nastąpić przed wyznaczonym terminem rady klasyfikacyjnej; 3. termin poprawy wyznacza nauczyciel przedmiotu i wpisuje do dzienniczka ucznia informację, którą podpisuje rodzic; 4. tylko uczeń, który z ważnych przyczyn losowych w wyznaczonym terminie nie stawił się na poprawę oceny, może ubiegać się o wyznaczenie nowego terminu. 14 Szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze dla uczniów wymagających wspierania w uzupełnianiu braków w wiedzy i umiejętnościach. W uzasadnionych przypadkach uczniowie kierowani są za zgodą rodziców (opiekunów) na badania do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Rozdział 7 OCENA ZACHOWANIA Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia. 2. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych; c) dbałości o honor i tradycje szkoły; d) dbałość o piękno mowy ojczystej; e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; f) postawę przy realizacji projektu edukacyjnego. 3. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania: Ocenę wzorową otrzymuje uczeń który: wyróżnia się inicjatywą, samodzielnością i postawą twórczą; zachowuje się kulturalnie, odpowiednio do miejsca i sytuacji; 9

10 spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz wykaże się aktywnością na rzecz społeczności szkolnej; podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji. Uczeń wzorowy zobowiązany jest do twórczego współudziału w co najmniej trzech z niżej wymienionych przedsięwzięć (po jednym z każdej grupy). 1. Uczestnictwo w organizowaniu wydarzeń szkolnych i pozaszkolnych: konkursy, olimpiady, zawody szkolne i pozaszkolne, uczeń bierze w nich udział zakończony sukcesem; imprezy ogólnoszkolne koncerty, występy teatralne, uroczystości państwowe i szkolne, itp.; redagowanie gazety szkolnej i strony WWW lub karty do kroniki szkolnej, praca w kołach zainteresowań; zainteresowania pozaszkolne poszerzające wiadomości, kształtujące umiejętności i światopogląd (np. aktywny udział w zespołach teatralnych, praca w Monarze, udział w WOŚP i inne). 2. Organizowanie życia klasy: aktywny udział w organizowaniu wycieczek, rajdów, wyjść do kina lub teatru; wykonanie dekoracji klasy lub aranżacja klasowej gabloty; organizowanie imprez klasowych (wigilia, andrzejki, święto wiosny, itp.); redagowanie gazetki klasowej; udział w planowaniu i wykonywaniu prac użytecznych na rzecz klasy, szkoły i otoczenia; 3. Aktywność na polu koleżeńskim: podejmuje się opieki nad dłużej nieobecnym kolegą; dostarcza notatki, materiały edukacyjne i przekazuje informacje; pomaga w nauce uczniom słabszym; angażuje się w działania, których sam jest pomysłodawcą, a które zdobywają uznanie wychowawcy i dyrektora szkoły; Ponadto uzyskał powyżej 180 punktów dodatnich i nie przekroczył 80 punktów ujemnych. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w zakresie języka i zachowania; przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego; jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego; godnie reprezentuje szkołę; szanuje mienie szkolne i kolegów; 10

11 zwraca się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów; jest pilny w nauce i sumienny w wypełnianiu przyjętych obowiązków; systematycznie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się, nieobecności usprawiedliwia w terminie określonym w statucie szkoły; nie ulega nałogom, dba o zdrowie swoje i innych; jest tolerancyjny, koleżeński, uczciwy, reaguje na zło, dba o swój wygląd zewnętrzny zgodnie z przyjętymi normami. Na terenie szkoły chodzi w obuwiu ustalonym w regulaminie; chętnie pomaga innym; pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu. Ponadto uzyskał punktów dodatnich i nie przekroczył 80 punktów ujemnych. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: wypełnia obowiązki zapisane w Statucie Szkoły; aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych; stara się w miarę swoich możliwości uzyskiwać coraz lepsze wyniki w nauce; jest życzliwy w stosunku do innych uczniów, również młodszych, w miarę możliwości służy im pomocą; sumiennie wywiązuje się z powierzonych przez nauczycieli prac; zachowuje się i wyraża w sposób kulturalny; szanuje mienie szkoły, kolegów i własne; nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, maksymalnie 3 spóźnienia nieusprawiedliwione; nie ulega nałogom, dba o zdrowie swoje i innych; dba o swój wygląd zewnętrzny zgodnie z przyjętymi normami; na terenie szkoły chodzi w obuwiu ustalonym w regulaminie; jest tolerancyjny, koleżeński, reaguje na zło; prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi członków zespołu i opiekuna projektu. Ponadto uzyskał punktów dodatnich. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: wypełnia obowiązki ucznia zawarte w Statucie Szkoły; cechuje go kultura słowa i zachowania; szanuje mienie szkoły, kolegów i własne; nie ulega nałogom; dba o swój wygląd zewnętrzny, zgodnie z ustalonymi normami; 11

12 na terenie szkoły chodzi w obuwiu ustalonym w regulaminie; nie powoduje kłótni i konfliktów; ma maksymalnie 10 nieusprawiedliwionych nieobecności i nie więcej niż 8 spóźnień; Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole. Ponadto uzyskał punktów dodatnich. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: nie wywiązuje się z obowiązków ucznia ustalonych w Statucie Szkoły; często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w nich aktywnego udziału; nie uzupełnia zaległości w nauce; utrudnia prowadzenie lekcji nie troszczy się o mienie kolegów, szkoły; nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielami; nie wywiązuje się z powierzonych mu prac; ma liczbę spóźnień nieusprawiedliwionych powyżej 8, ale nie więcej niż 20 w semestrze, godzin nieusprawiedliwionych powyżej 10, ale nie więcej niż 25 w semestrze; nie zmienia obuwia; często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespól harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego. Ponadto uzyskał 9-49 punktów dodatnich. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; demonstracyjnie łamie ustalone zasady regulaminu szkolnego; ma powyżej 25 godzin nieusprawiedliwionych, bardzo liczne spóźnienia; niszczy mienie szkolne, kolegów lub własne; wdaje się w bójki, powoduje kłótnie i konflikty; stosuje formy przemocy (szantaż, zastraszanie, wyłudzanie); ulega nałogom i namawia do tego innych; charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacji z innymi (wulgarny, arogancki i agresywny); kłamie, wymusza pieniądze, kradnie; swoim zachowaniem zagraża innym uczniom, pracownikom szkoły i sobie; 12

13 nie przystąpił do realizacji projektu gimnazjalnego lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna. Ponadto uzyskał mniej niż 9 punktów dodatnich. 16 W każdym semestrze uczeń otrzymuje 100 pkt. kredytu. Zachowania umożliwiające zdobycie punktów dodatnich LP WARUNEK PUNKTY 1 Reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach: a) etap szkolny b) etap rejonowy c) etap wojewódzki 2 Reprezentowanie szkoły na: a) zawodach sportowych b) w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy c) zlotach młodzieży 3 Redagowanie gazety szkolnej, strony www lub karty do kroniki szkolnej 4 Wykonywanie pomocy naukowych, gazetki; przy wyjątkowo dużym wkładzie pracy 5 Pełnienie funkcji klasowych Pomoc w nauce uczniom słabszym, chorym Działalność w samorządzie szkolnym i innych organizacjach Praca w bibliotece Punktualność 5 10 Wykazywanie inicjatyw, podejmowanie działań dotyczących 1 20 życia klasy i szkoły 11 Czynny udział w uroczystościach szkolnych i klasowych Aktywne uczestnictwo w kołach przedmiotowych 1-10 Dyrektor szkoły może przyznać klasie na koniec semestru dodatkowe 30 punktów. Wychowawca klasy dysponuje 60 punktami, które może przyznać uczniom w swojej klasie. Zachowanie powodujące otrzymanie punktów ujemnych LP WARUNEK PUNKTY 1 Przeszkadzanie na lekcji (niewykonywanie poleceń) Aroganckie zachowanie (zaczepki słowne i fizyczne, ubliżanie) Wulgarne zachowanie w klasie, na korytarzu, w stołówce, bibliotece (wszędzie) Niszczenie mienia szkolnego i mienia uczniów

14 5 Spóźnienia na lekcję Niewywiązywanie się z obowiązków, które uczeń nałożył na siebie lub zostały mu przydzielone Dawanie złego przykładu innym ( szczególnie przez osoby pełniące funkcję) Łamanie punktów regulaminu szkolnego dotyczących stroju, obuwia, podręczników i zeszytów, używania telefonów 1 5 komórkowych 9 Łamanie innych punktów regulaminu szkolnego 5 20 W przypadku drastycznego złamania regulaminu szkolnego: kradzieży; powodowania zagrożenia życia lub zdrowia własnego lub innych osób; ulegania nałogom lub namawiania innych uczniów do: spożywania alkoholu; palenia papierosów; zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych; stosowania form przemocy: wyłudzanie, zastraszanie, szantaż; Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym podejmuje decyzje o zawieszeniu bądź odebraniu kredytu. W wyżej wymienionych przypadkach może być wystawiona ocena naganna lub nieodpowiednia bez określonego w punkcie trybu powiadamiania rodziców. O zmianie oceny zachowania uczeń, rodzic (opiekun prawny) informowany jest niezwłocznie. 17 Tryb wystawiania oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczniowie są systematycznie oceniani według systemu punktowego na karcie monitoringu oceny zachowania. Przy wystawianiu oceny uwzględnione zostaną tylko te punkty dodatnie i ujemne, które były wpisane nie później niż 2 tygodnie przed radą klasyfikacyjną oraz spełnianie kryteriów na poszczególne oceny. Najpóźniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem rady klasyfikacyjnej, w formie pisemnej: 1. Wychowawca klasy zasięga opinii wszystkich nauczycieli uczących w tej klasie. 2. Każdy uczeń ocenia wszystkich uczniów swojej klasy w kategoriach: kultura, pilność, aktywność. Uczeń nieobecny w dniu dokonywania oceny wg pkt. 2 może wyrazić swoją opinię zgłaszając się do wychowawcy najpóźniej 3 dni przed radą klasyfikacyjną. 14

15 3. Każdy uczeń dokonuje samooceny. Uczeń nieobecny w dniu przeprowadzania procedury wg pkt. 3 zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy klasy kartę samooceny najpóźniej 3 dni przed radą klasyfikacyjną. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem 17 Rozporządzenia MEN. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: uczeń, rodzic (opiekun prawny) ma prawo zwrócić się do wychowawcy klasy o uzasadnienie zaproponowanej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli uważa, że jest ona krzywdząca; wychowawca uzasadnia zaproponowaną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Rozdział 8 EGZAMIN KLASYFIKACYJNY Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Na pisemny wniosek z uzasadnieniem ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, jednak nie więcej niż z dwóch zajęć edukacyjnych. Wniosek musi wpłynąć na tydzień przed wyznaczonym terminem rady klasyfikacyjnej. 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 5. Tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określa 15 Rozp. MEN. 6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany. 15

16 7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem 17 Rozp. MEN. 8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem 19 ust.1 i 17 Rozp. MEN. Rozdział 9 EGZAMIN POPRAWKOWY Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 2. Uczeń, rodzic (opiekun prawny) składa pisemny wniosek z uzasadnieniem nie później niż wyznaczony termin rady zatwierdzającej wyniki klasyfikacji. 3. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na dopuszczenie do egzaminu poprawkowego ucznia z dwiema ocenami niedostatecznymi po pozytywnym rozpatrzeniu uzasadnienia złożonego wniosku. 4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) skład komisji b) termin egzaminu poprawkowego c) pytania egzaminacyjne 16

17 d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy wyższej i powtarza klasę. 11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczne może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Rozdział 10 PROMOCJA I UKOŃCZENIE SZKOŁY Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązujących zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 4. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią co najmniej 4,75 z obowiązujących zajęć edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania Uczeń kończy szkołę jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 17

18 klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja kończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. przystąpił do egzaminu gimnazjalnego 2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Rozdział 11 ZASTRZEŻENIA DO ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 22 Rodzice (prawni opiekunowie) lub uczeń mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie pisemnej z uzasadnieniem. 23 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która podejmuje następujące działania: 1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 18

19 większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 4. Skład komisji: 4.1.W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; b) wychowawca klasy; c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; d) pedagog; e) psycholog; f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; g) przedstawiciel Rady Rodziców. 5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 19 ust. 1 Rozp. MEN. 6. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen. 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 8. Wyżej wymienione zasady stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 19

20 Rozdział 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zmiany w Szkolnym Systemie Oceniania mogą nastąpić wyłącznie uchwałą rady pedagogicznej, jedynie raz w roku na posiedzeniu rady pedagogicznej inaugurującym rok szkolny, w wyniku dyskusji i wniosków plenarnej rady pedagogicznej zamykającej poprzedni rok szkolny lub w przypadku zmiany podstawy prawnej. 2. Wnioskować o zmiany w Szkolnym Systemie Oceniania mogą: a. Dyrektor Szkoły b. Rada Pedagogiczna c. Rada Rodziców 20

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OGÓLNE CELE OCENIANIA z PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 1. bieżące ocenianie, polegające na informowaniu ucznia o poziomie jego osiągnięć, jego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Ocenianie bieżące Klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). zwana dalej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Załącznik nr 1 do Szkolnego Systemu Oceniania Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie I. Cele oceniania Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1/. informowanie

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania 1. Ocena zachowania jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Rozdział 8 Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ZAŁOŻENIA OGÓLNE Podstawa prawna - Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD 40 Przepisy ogólne I 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowany na podstawie materiałów katechetycznych do nauczania religii rzymskokatolickiej, zgodny

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz OCENIANIE UCZNIA W SZKOLE funkcje oceny szkolnej podstawy prawne oceniania prawa uczniów i rodziców klasyfikowanie ucznia wewnątrzszkolny system oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU. Kryteria ocen cząstkowych

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU. Kryteria ocen cząstkowych KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU Ocena zachowania wyraża opinie szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Zmiany w Statucie PSP nr 5 : 1. W 1 ustęp 9 otrzymuje brzmienie: Cykl kształcenia trwa 6 lat. 2. W 13 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: Realizacja obowiązku szkolnego odbywa się zgodnie z przepisami prawa zawartymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

S Z K O L N Y S Y S T E M O C E N I A N I A

S Z K O L N Y S Y S T E M O C E N I A N I A Załącznik Nr 2 S Z K O L N Y S Y S T E M O C E N I A N I A Samorządowego Gimnazjum w Podgajach Zasady oceniania, określone w tym dokumencie dotyczą uczniów klas I- III gimnazjum. Zapisy opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach 1 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania jest wystawiana na zakończenie każdego półrocza nauczania według następującej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 www.katolik.sosnowiec.pl e-mail: klososn@sosnowiec.opoka.org.pl konto:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA załącznik nr 1 do Statutu SZKOLNE ZASADY OCENIANIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 1 1. Szkolne Zasady Oceniania stosowane w Liceum zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie opracowane na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania Załącznik Nr 1 do Statutu XIX LO im. Powstańców Warszawy Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania Uchwalone przez Radę Pedagogiczną XIX LO im. Powstańców Warszawy 30 sierpnia 2013 r. Rozdział I Zasady

Bardziej szczegółowo

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w Ocenianie w szkole podstawowej z ustawy o systemie oświaty zmiany obowiązujące od 1 września 2015 Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy regulamin opracowany został w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu

Regulamin oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu Regulamin oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu Podstawa prawna: 1. Na podstawie art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Podstawa prawna - Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka Załącznik nr 2 do Statutu szkoły Uchwała nr 13/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 1. Ocenianiu podlegają: 1.1 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 1.2 zachowanie ucznia. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

1) W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym ustala się następujące oceny bieżące i klasyfikacyjne:

1) W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym ustala się następujące oceny bieżące i klasyfikacyjne: ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I SPRAWDZIANÓW WRAZ Z TRYBEM ODWOŁAWCZYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. M. KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM. Poniższe zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr IX/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr IX/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia Wewnątrzszkolne ocenianie w szkole przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH Załącznik nr 1 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 1 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Załącznik nr 3 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Spis treści: Załącznik nr 3... 1 I. Zasady ustalania oceny... 2 II. Ogólne kryteria ustalania oceny

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w szkole podstawowej specjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Zasady Oceniania Wewnętrznego 2 I. Cele ogólne. 1. Zapewnienie dziecku równych szans

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kryteria ustalania ocen zachowania uczniów. Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum nr 73. Zasady i tryb ustalania oceny zachowania ucznia.

Kryteria ustalania ocen zachowania uczniów. Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum nr 73. Zasady i tryb ustalania oceny zachowania ucznia. Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum nr 73 Wewnątrzszkolny System Oceniania /podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie warunków i sposobu ocenia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Statutu Liceum Ogólnokształcącego STSG WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, PROMOWANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

Załącznik nr 1 Statutu Liceum Ogólnokształcącego STSG WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, PROMOWANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik nr 1 Statutu Liceum Ogólnokształcącego STSG WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, PROMOWANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania

Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania Załącznik nr 1 do statutu Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania 1. Przekazanie uczniom i rodzicom przez wychowawcę klasy w terminie do końca września każdego roku szkolnego informacji

Bardziej szczegółowo

Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku

Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku Tekst ujednolicony Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Szkoła Techniczna w Chojnicach. Wewnątrzszkolny system oceniania

Szkoła Techniczna w Chojnicach. Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania 1 Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH I. Ogólne zasady i skala ocen zachowania uczniów 1. Ocena zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

Bardziej szczegółowo