WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkole Podstawowej w Ulimiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkole Podstawowej w Ulimiu"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkole Podstawowej w Ulimiu Spis treści Preambuła 1 Ocenianie uczniów 2 Wymagania edukacyjne i kryteria ocen 3. Podstawowe zasady oceniania 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 5. Klasyfikowanie uczniów 6. Skala ocen 7. Ocena zachowania 8. Informacja o ocenach 9. Egzamin klasyfikacyjny 10.Promowanie uczniów ( egzamin poprawkowy) 11.Warunki ukończenia szkoły 12.Sprawdzian zewnętrzny Szkolny system oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Szkole Podstawowej w Ulimiu. Rok szkolny dzieli się na semestry: 1) od 1 września do końca stycznia; 2) od lutego do końca roku szkolnego. 1

2 PREAMBUŁA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004r. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 września 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 2

3 1.OCENIANIE UCZNIÓW 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 2. OCENIANIE WEWNĄTRZKOLNE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz semestralnej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 3

4 5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 3. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCEN 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 4. PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 4. Ocena nie może pełnić funkcji represyjnej. 5. Osiąganie dobrych wyników leży w interesie ucznia, nauczyciela i rodziców. 4

5 5. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 4.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej w przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 7. W skład pensum zadań wchodzić powinna zbliżona liczba odpowiedzi ustnych i pisemnych. 8. W przypadku nieuczestniczenia w obowiązującej procedurze oceniania uczeń ma obowiązek poddania się formie sprawdzenia osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela. 9. Jeżeli uczeń opuścił 50 % lub więcej zajęć z danego przedmiotu, niepoddanie się przez niego co najmniej jednej z ustalonych form oceniania może stanowić podstawę do nieklasyfikowania go z tego przedmiotu. 10. W dziennikach lekcyjnych odnotowuje się oceny, przy czym dopuszcza się stosowanie przy nich plusów i minusów. 11. Nieprzygotowanie do lekcji oznacza się kropką. Nauczyciel określa dopuszczalną liczbę nieprzygotowań do lekcji w przedmiotowym systemie oceniania. 10. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej z danej formy oceniania w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu 3 tygodni od daty wystawienia oceny. 11. Wynik poprawy odnotowywany jest w dzienniku obok oceny poprawianej, przy czym obydwie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej. 5

6 12. W odniesieniu do odpowiedzi wynikających z własnej inicjatywy ucznia ocenie podlega nie sam fakt odpowiedzi, ale rodzaj zaprezentowanych ta drogą umiejętności. 13. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje się nie później niż 7 dni od powrotu ucznia do szkoły. 6. KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach: styczeń i czerwiec; 3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na: a) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, b) podaniu informacji poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej, c) wskazaniu potrzeb ucznia związanych z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniu uzdolnień 4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 6. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na miesiąc przed zatwierdzeniem ocen przez radę pedagogiczną. 7. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, 6

7 8. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej. 9. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 1. Istnieje możliwość podwyższenia oceny o jeden stopień. 2. Nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych (semestralnych) na jeden miesiąc przed radą klasyfikacyjną. 3. Rodzic ma prawo odwołać się od proponowanej oceny w następującym trybie: a) Nawiązuje kontakt z nauczycielem przedmiotu w celu dokładnej analizy uzyskanych przez ucznia ocen. b) W przypadku dalszej rozbieżności zdań na temat oceny nauczyciel informuje rodzica o możliwości odwołania się od decyzji nauczyciela. c) W terminie 7 dni po uzyskaniu informacji o ocenie rodzic przedkłada dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę oceny z proponowanej na wyższą. d) Dyrektor niezwłocznie zobowiązuje nauczyciela do pisemnego poinformowania ucznia o zakresie materiału obowiązującego do uzyskania wyższej oceny z danego przedmiotu. e) Sprawdzenie wiadomości odbywa się w formie pisemnej ( 45 min. ) i ustnej ( 20 min.) f) Sprawdzenie wiadomości z przedmiotów: sztuka, wychowanie fizyczne, informatyka, technika ma formę zadań praktycznych. g) Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: - Dyrektor - Nauczyciel prowadzący przedmiot - Nauczyciel prowadzący ten sam lub pokrewny przedmiot. h) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w obligatoryjnym, nieprzekraczającym terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej i) Dyrektor szkoły ustala termin oraz godzinę sprawdzianu i w formie pisemnej informuje o tym zainteresowane strony. j) W protokolarzu egzaminów poprawkowych sporządza się protokół sprawdzianu, do którego dołącza się załączniki w postaci pracy pisemnej ucznia. k) Wyniki sprawdzianu są ostateczne i nie ma od nich odwołań. 7

8 7. SKALA OCEN 1. Oceny bieżące, i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 1) stopień celujący - 6; otrzymuje go uczeń, który wykazuje wiadomości i umiejętności stanowiące efekt samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań, zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych; 2) stopień bardzo dobry 5; otrzymuje go uczeń, który opanował treści umożliwiające rozwiązywanie problemów, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, pozwalającym łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin; 3) stopień dobry 4; otrzymuje uczeń, który opanował treści złożone, mniej przystępne niż zaliczone do podstawowych wymagań, wymagające korzystania z różnych źródeł; 4) stopień dostateczny - 3; otrzymuje uczeń, który opanował treści określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych oraz proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości; 5) stopień dopuszczający - 2; otrzymuje uczeń, który w niewielkim stopniu spełnia wymagania z poziomu podstawowego, opanował treści w węższym zakresie niż określone w podstawie programowej; 6) stopień niedostateczny 1; otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań z poziomu podstawowego, nie nabył podstawowych umiejętności i wiadomości. 3. W klasach I-III szkoły podstawowej semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 4. Oceny bieżące oraz semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 8

9 8. OCENA ZACHOWANIA 1. Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004r w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 13.3 stosuje się oceny wg następującej skali: 1/ wzorowe, 2/ bardzo dobre, 3/ dobre, 4/ poprawne, 5/ nieodpowiednie, 6/ naganne. 2. Zachowanie uczniów ocenione pozytywnie to: wzorowe, bardzo dobre, dobre i poprawne, zachowanie ocenione negatywnie, to zachowanie nieodpowiednie i naganne. 3. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem: 3.1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 5. Ostateczną cenę zachowania ucznia wystawia nauczyciel wychowawca. 9

10 6. Reakcje i zachowania ucznia w społeczności szkolnej ocenia się w każdym semestrze według schematu punktowego: Kryterium punktowe ocen zachowania wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 301 pkt - powyżej 300 pkt pkt 250 pkt 200 pkt 199 pkt 120 pkt 119 pkt 70 pkt 69 pkt - poniżej 7. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 200 punktów, które otrzymuje każdy uczeń na początku każdego semestru, jest on równoważny dobremu zachowaniu. Za dobre zachowanie uważa się : 1. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią :[ uczeń nie przeszkadza na lekcji, używa zwrotów grzecznościowych : proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, właściwie zachowuje się na wycieczkach, dyskotekach, w teatrze, w kinie, nie śmieci w szkole, na boisku, na ulicy, sprząta swoje miejsce pracy: przysuwa krzesło, zbiera śmieci, dba o schludny i estetyczny wygląd, nosi ujednolicony strój uczniowskiego, nie używa telefonu komórkowego itp.] 2. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego :[uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom, przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności ( nie przezywa, nie dokucza, nie bije, nie pluje), szanuje poglądy i przekonania innych ludzi ( nie wyśmiewa się, nie izoluje z grupy kolegów), szanuje wolność i godność osobistą drugiego człowieka, szanuje własność swoją i kolegów, jest obowiązkowy, odpowiedzialny za siebie i innych, jest miły, koleżeński, uczynny, dotrzymuje słowa, potrafi przyznać się do błędu itp.] 3. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów : [uczeń: nie stwarza niebezpiecznych sytuacji w szkole, na boisku, na wycieczce, przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole: pracowni, sali gimnastycznej, na boisku, bezpiecznie zachowuje się na ulicy i w autobusie. 4. Troska o mienie szkoły: [uczeń: nie niszczy ławek i krzeseł, nie niszczy dekoracji na korytarzu i w klasie, dba o porządek w łazience i toaletach, dba o sprzęt szkolny, z którego korzysta ( piłki, telewizor, komputer itp.] 5. Frekwencja [uczeń nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się na lekcje] 8. Uczeń może podwyższyć swoją ocenę z zachowania lub ją obniżyć 10

11 PUNKTY DODATKOWE Przykłady oczekiwanych dobrych zachowań uczniów w szkole, które mają wpływ na UCZEŃ: Ilość punktów za oceny celujące 1 1. Reprezentuje szkołę w konkursach: gminnych 1-15 rejonowych 20 wojewódzkich Bierze udział w konkursach na terenie szkoły: sukces I msc i II msc. udział 3. Bierze udział w konkursach i zawodach sportowych: sukces I msc i II msc. udział 4. Sprawuje funkcje: w szkole w klasie 5. Pomaga w organizowaniu imprez: szkolnych w klasie 6. Angażuje się w pracę na rzecz szkoły i klasy (np. zbiórka makulatury, nakretek,baterii, biblioteka, itp.) pomaga kolegom w nauce wywiązuje się z obowiązków ucznia (dobre wyniki w nauce) do dyspozycji nauczyciela wychowawcy 20 11

12 PUNKTY UJEMNE Przykłady niewłaściwych postaw, które mają wpływ na obniżenie oceny zachowania. UCZEŃ: Ilość punktów Za oceny niedostateczne obraża i przezywa kolegów hałasuje na korytarzu nie reaguje na uwagi nauczyciela niszczy sprzęt szkolny ( pisanie po ławkach i ścianach, podpisywanie krzeseł i ławek, niszczenie pomocy szkolnych, niszczenie roślin na korytarzach, niszczenie gazetek szkolnych, itp.) 5. opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (3 spóźnienia = 1 godz. nieusprawiedliwiona) Za każdą nieusprawiedliwioną godzinę bójki w szkole i poza szkołą -10 do Niekoleżeństwo (m.in. nie pożyczanie zeszytu, nie podawanie lekcji i zadań domowych uczniom nieobecnym w szkole), niekoleżeństwo w pracy w grupie, dyskryminacja 8. nieodpowiednia postawa wobec nauczycieli, pracowników szkoły -10 do -20 i kolegów 9. wymuszanie i zastraszanie dokucza młodszym kolegom -5 do posiadanie, używanie lub rozpowszechnianie używek nie nosi stroju galowego na uroczystości szkolne (biała bluzka lub -5 koszula, ciemne spodnie lub spódnica) 13. opuszcza teren szkoły bez pozwolenia -10 Zniszczenie nieodwracalne -10 (+ naprawa) Zniszczenie odwracalne -1 do brak schludnego wyglądu (makijaż, pomalowane paznokcie, -1 zafarbowane włosy, itp.) 15. używanie telefonu komórkowego, tabletów, odtwarzaczy MP3, -5 MP4 i innych 16. używanie przekleństw -5 ( 3 wpisy w zeszycie uwag to ocena ndst (1) z j.polskiego za brak kultury słowa) 17. bierze bez pytania przedmioty nienależące do niego (np. rowery, -5 piórniki itp.) 18. gra w piłkę w budynku szkolnym przeszkadza na lekcjach : rozmawia, chodzi po klasie, je, żuje -3 gumę, rzuca przedmiotami itp. 20. wycofuje się ze zgłoszonego wcześniej udziału w imprezie -10 szkolnej baz usprawiedliwienia 21. Swoim zachowaniem stwarza niebezpieczne sytuacje dla siebie i -10 do -20 dla innych na terenie szkoły i na wycieczkach 22. brak podpisanych uwag i ocen przez rodziców nie wywiązywanie się z obowiązku dyżurnego do dyspozycji nauczyciela wychowawcy

13 9. W dzienniku lekcyjnym jest umieszczony zeszyt uwag, do którego nauczyciele na bieżąco (najpóźniej w ciągu miesiąca) wpisują swoje spostrzeżenia i uwagi oraz punkty dodatnie i ujemne. Rodzice mają prawo wglądu do zeszytu uwag w części dotyczącej ich dziecka. 10. Ocenę końcoworoczną wystawia nauczyciel wychowawca na podstawie ocen semestralnych (w uzasadnionych przypadkach może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej). 11. Oceny wzorowej nie może mieć uczeń, który w ciągu semestru otrzymał 50 lub więcej punktów ujemnych bez względu na to, ile zgromadził punktów dodatnich. 12. W przypadku niewłaściwego zachowania podczas zajęć, zastrzeżenie w postaci uwagi wpisujemy wówczas, gdy uczeń został dwukrotnie upomniany w czasie lekcji 13. W szczególnych przypadkach uczeń automatycznie może otrzymać obniżoną ocenę z zachowania włącznie do nagannej, gdy: dopuścił się rażącego aktu wandalizmu, wszedł w konflikt z prawem, dotkliwie pobił kolegę, otrzymał naganę dyrektora, dokonał czynu nagannego moralnie. 14. W przypadku odwołania od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie: 1/ dyrektor 2/ wychowawca 3/ przedstawiciel samorządu klasowego 15. Praca komisji polega na: 1/ sprawdzeniu czy ustalona proponowana ocena odpowiada kryteriom zapisanym w WSO, ze zwróceniem szczególnej uwagi czy wszystkie osiągnięcia ucznia zostały uwzględnione, 2/ sprawdzenie sposobu dokumentowania zachowań ucznia. 16. Rodzice mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 13

14 Procedury postępowania w przypadku trudności wychowawczych. 1.Procedury postępowania z uczniem, którego zachowanie świadczy o demoralizacji( bójki, grożenie, znieważanie, wulgarne zachowanie, kradzież) A) Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia: - Udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) - Zgłasza fakt wychowawcy - Opisuje zdarzenie dokumentacji szkolnej B ) wychowawca - Przeprowadza z uczniem rozmowę wychowawczą ( bez świadków) - Powiadamia rodziców i zobowiązuje ich do niezwłocznego przybycia do szkoły - W obecności ucznia i rodziców wychowawca przeprowadza rozmowę wychowawczą i zobowiązuje ucznia do poprawnego zachowania, a rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Z przeprowadzenia takiej rozmowy nauczyciel sporządza notatkę. - Zwraca się z prośbą do innych nauczycieli uczących dziecko o monitorowanie zachowań ucznia. Nagradza pozytywne zachowanie ucznia( chwali, zauważa ) i karze jego negatywne zachowanie - W przypadku odmowy ze strony rodziców do stawienia się w szkole w określonym terminie, wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia policję lub sąd rodzinny. 2.Procedury postępowania z uczniem, który systematycznie uchyla się od obowiązku szkolnego. - O dłuższej nieobecności ucznia w szkole rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy - Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać na piśmie nieobecność dziecka w ciągu trzech dni od powrotu dziecka do szkoły - Po upływie tego terminu, gdy nieobecność jest nieusprawiedliwiona, wychowawca powiadamia dyrektora szkoły i niezwłocznie kontaktuje się z rodzicami - Brak usprawiedliwienia na piśmie w ciągu trzech dni od interwencji wychowawcy oznacza uznanie nieobecności za nieusprawiedliwioną ( wagary) - W razie stwierdzenia powtarzających się nieobecności nieusprawiedliwionych ( wagarów) wychowawca dokonuje diagnozy problemu wraz z rodzicami i wspólnie ustalają działania - W razie braków efektów ( powtarzające się wagary) szkoła powiadamia policję lub sąd rodzinny 3. W klasach I-III szkoły podstawowej semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 14

15 5. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny z zachowania a) Istnieje możliwość podwyższenia oceny z zachowania b) Wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z zachowania rocznych (semestralnych) na jeden miesiąc przed radą klasyfikacyjną. c) Rodzic ma prawo odwołać się od proponowanej oceny w następującym trybie: - Nawiązuje kontakt z wychowawcą w celu dokładnej analizy uzyskanej przez ucznia oceny. - W przypadku dalszej rozbieżności zdań na temat oceny nauczyciel informuje rodzica o możliwości odwołania się od decyzji nauczyciela. - W terminie 7 dni po uzyskaniu informacji o ocenie rodzic przedkłada dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę oceny z proponowanej na wyższą. - Dyrektor w ciągu trzech dni powołuje zespół wychowawczy składający się z nauczycieli uczących w klasie danego ucznia - Zespół wychowawczy powtórnie analizuje dokumentację dotyczącą spraw wychowawczych ( zeszyty uwag wychowawczych, dziennik lekcyjny ) i ustala ocenę z zachowania - Wychowawca przekazuje informację rodzicom. - Powtórnie ustalona ocena jest ostateczna. 9. INFORMACJA O OCENACH 1. Uczniowie są informowani o ocenach na bieżąco. 2. Uczniowie mają obowiązek zapisania każdej otrzymanej oceny w dzienniczku ucznia lub w zeszycie przedmiotowym i przedstawienia jej do podpisu nauczycielowi i rodzicom (opiekunom). 3. Na miesiąc przed klasyfikacją semestralną lub roczną nauczyciel ma obowiązek pisemnego poinformowania rodziców (opiekunów) ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną. 4. Warunki i sposoby informowania rodziców o ocenach uczniów. Rodzice otrzymują od nauczycieli informacje o ocenach w formie ustnej ( zebrania ogólne z rodzicami, rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny) i pisemnej ( wpis do dzienniczka ucznia, wpisy do zeszytów lub ćwiczeń, szczegółowa informacja na zebraniach z rodzicami w formie kartki z wyszczególnieniem ocen i sposobu ich uzyskania) 15

16 UCZEŃ NIEKLASYFIKOWANY 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 10. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 1. Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, sztuka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej 4. Egzamin klasyfikacyjny z e sztuki, techniki, informatyki i techniki informacyjnej oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ostatni tydzień ferii letnich). 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 8. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 16

17 10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia- skład komisji; 2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 11. PROMOWANIE UCZNIÓW 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, oraz po uzyskaniu opinii publicznej PPP, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami. 17

18 7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 8. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. EGZAMIN POPRAWKOWY 1.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze muzyki, plastyki, informatyki i technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 6. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) skład komisji; 2) termin egzaminu poprawkowego; 3) pytania egzaminacyjne; 4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 18

19 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 12. WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY 1. Uczeń kończy szkołę podstawową: 1) jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 2) jeżeli przystąpił odpowiednio do sprawdzianu szóstoklasisty. 2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 13. SPRAWDZIAN ZEWNĘTRZNY W klasie VI jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art.71b ustawy z zastrzeżeniem ust.2 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego kształcenia dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu następuje na podstawie orzeczenia. 3. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 4. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej 19

20 z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zwolnienie na tej podstawie jest równoznaczne z uzyskaniem przez ucznia najwyższego wyniku danej części sprawdzianu. 6. Sprawdzian trwa 60 minut z zastrzeżeniem pkt.1.dla uczniów tych sprawdzian może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut. 7. Podczas sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku, na salę nie wolno wnosić ani korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, lub uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian. 8. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza klasę VI i przystępuje do sprawdzianu w roku następnym. 9. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. Poprawiony i uzupełniony WSO Szkoły Podstawowej w Ulimiu uchwalono na radzie pedagogicznej dnia.. 20

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5 Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo