Punktowy System Oceniania Zachowania w Klasach IV-VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Punktowy System Oceniania Zachowania w Klasach IV-VI"

Transkrypt

1 1 Zasady ogólne 1. Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz procedurami zawartymi w tym regulaminie. 2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: - wywiązywanie się z obowiązków ucznia; - postępowanie mające na uwadze dobro społeczności szkolnej; - dbałość o honor i tradycje szkoły; -dbałość o piękno mowy ojczystej; -dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; - godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; - okazywanie szacunku innym osobom. 3. Ocenianie jest realizowane w systemie punktowym. 4. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt w postaci 111 punktów, który jest równoznaczny ocenie dobrej z zachowania. W ciągu semestru może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej i niższej ocenie zachowania. 5. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna. 6. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest systematyczne dokonywanie wpisów do Dziennika Wychowawczego. 7. W przypadku zaginięcia Dziennika Wychowawczego oceny z zachowania ustala wychowawca. 8. Każdy semestr kończy się przeliczeniem zdobytych punktów na ocenę według stali: Liczba punktów uzyskanych w semestrze Ocena zachowania wzwyż Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie 49 i mniej naganne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W BYTOMIU Strona 1

2 9. Ocenę zachowania wystawia wychowawca biorąc pod uwagę: a) Samoocenę ucznia ocena ma wagę 1; b) Opinię zespołu klasowego- ocena ma wagę 1; c) Punkty zebrane przez ucznia ocena ma wagę 3; d) Opinie innych nauczycieli ocena ma wagę Śródroczna i roczna ocena zachowania liczona jest jako średnia ważona według odpowiednich wzorów i tabeli: Wzór ustalający ocenę za I semestr: Suma punktów wagi 1+3 x suma punktów wagi x suma punktów wagi 5 Liczba punktów wagi x liczba punktów wagi 3+ 5 x liczba punktów wagi 5 Wzór ustalający ocenę roczną Suma punktów wagi 1+3 x suma punktów wagi x suma punktów wagi x ocena Liczba punktów wagi x liczba punktów wagi 3+ 5 x liczba punktów wagi 5 +6 Tabela zakresów średniej ważonej na poszczególne oceny: Średnia ważona Ocena zachowania śródroczna (roczna) Od 0,00 do 1,66 Naganna Od 1,67 do 2,66 Nieodpowiednia Od 2,67 do 3,66 Poprawna Od 3,67 do 4,66 Dobra Od 4,67 do 5,29 Bardzo dobra 5,30 do 6,00 wzorowa 11. O przewidzianej rocznej nagannej i nieodpowiedniej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca powiadamia rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem. 12. Punkty, po wystawieniu ocen w I semestrze są wpisywane na kolejny semestr. 13. Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu lub negatywnemu jest przydzielona odpowiednia liczba punktów. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W BYTOMIU Strona 2

3 2 Formy pozytywnego zachowania ucznia oceniane na plus L.p. Forma zachowania ucznia Liczba punktów Częstotliwość dodatnich 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia a. Uzyskanie przez ucznia + 10 pkt każdorazowo maksymalnych wyników w nauce adekwatnych do jego możliwości - poprawa średniej ocen o każde 0,5 stopnia b. Usprawiedliwianie wszystkich +5 pkt semestralnie nieobecności w ciągu 7 dni bądź 100% frekwencja c. Noszenie obowiązującego stroju +5 pkt semestralnie szkolnego, butów zamiennych w okresie jesienno-zimowym oraz brak spóźnień na zajęcia edukacyjne 2. Postępowanie mające na uwadze dobro społeczności szkolnej a. Pomoc, udział w organizacji Do +10 pkt uroczystości szkolnych oraz imprez szkolnych b. Aktywny udział w pracy samorządu: - klasowego; - szkolnego Do + 10 pkt Do +15 pkt Semestralnie semestralnie c. Aktywny udział w pracy na rzecz +3 pkt klasy (np. gazetka, praca społeczna) d. Systematyczny udział w zajęciach Do +10 pkt Semestralnie dodatkowych (np. koła, chór) (zajęcia SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W BYTOMIU Strona 3

4 są punktowane odrębnie) e. Aktywny udział w pracy na rzecz Do +10 pkt semestralnie szkoły (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi i inne) oraz klasy 3. Dbałość o honor i tradycje szkoły a. Konkursy wiedzy, artystyczne, ekologiczne, techniczne, sportowe i inne: 1. Szkolne: - udział - wyróżnienie - miejsca pkt +3 pkt +5 pkt 2. Gminne: - udział -wyróżnienie - miejsca pkt +3 pkt +5 pkt 3. Powiatowe: - udział -wyróżnienie - miejsca pkt +4 pkt +5 pkt 4. Wojewódzkie - udział -wyróżnienie - miejsca pkt +7 pkt +10 pkt 5. Ogólnopolskie i międzynarodowe: - udział -wyróżnienie - miejsca pkt +10 pkt +20 pkt b. Inne pozytywne formy aktywności Do + 5 pkt każdorazowo SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W BYTOMIU Strona 4

5 (wg uznania wychowawcy) 4. Dbałość o piękno mowy ojczystej a. Zajęcie 1-3 miejsca w czytelnictwie: - na forum klasy - na forum szkoły 5. Dbałość o bezpieczeństwo, wygląd i zdrowie własne oraz innych osób a. Troszczenie się o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, dbanie o odpowiedni wygląd (uczeń bez uwag z tego obszaru) 6. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz okazywanie szacunku innym osobom a. Kulturalne odnoszenie się do wszystkich pracowników szkoły, kolegów i innych osób oraz szanowanie cudzej własności (uczeń bez uwag z tego obszaru) b. Udział w działaniach na rzecz innych, np. działalność charytatywna (działanie udokumentowane) c. Inne pozytywne formy aktywności (wg. Uznania wychowawcy) Do +5 pkt Do + 10 pkt Do +5 pkt Do +10 pkt Do + 15pkt Do +5 pkt semestralnie Semestralnie Semestralnie Semestralnie semestralnie SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W BYTOMIU Strona 5

6 3 Formy negatywnego zachowania ucznia oceniane na minus L.p. Formy zachowania ucznia Liczba punktów Częstotliwość ujemnych 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia a. Spóźnienia na zajęcia edukacyjne - 1 pkt Trzy dozwolone Każde kolejne b. Godziny nieusprawiedliwione -5 pkt Za każde 10 h c. Ucieczka z zajęć edukacyjnych - 10 pkt Za każdą godzinę d. Niewywiązywanie się z -2 pkt obowiązków dyżurnego klasowego oraz szkolnego e. Niestosowne strój -2 pkt 2 razy dozwolone Każde kolejne f. Brak obuwia zamiennego -2 pkt Za każdy dzień g. Nieustawienie się pod klasą po -2 pkt dzwonku na lekcję h. Odpisywanie prac domowych w - 5 pkt trakcie lekcji lub przerw i. Niewykonanie zobowiązania do - 10 pkt j. Nieoddanie książek do biblioteki - 5 pkt szkolnej w wyznaczonym czasie 2. Postępowanie mające na uwadze dobro społeczności szkolnej a. Niszczenie mienia szkolnego -10 pkt b. Szczególnie drastyczna dewastacja do -50 pkt mienia szkolnego c. Pisanie po ławkach - 5 pkt każdorazowo SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W BYTOMIU Strona 6

7 3. Dbałość o honor i tradycje szkoły a. Brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych b. Brak szacunku względem symboli narodowych i religijnych 4. Dbałość o piękno mowy ojczystej a. Używanie wulgarnych słów, gestów lub rysowanie niestosownych ilustracji 5. Dbałość o bezpieczeństwo, wygląd i zdrowie własne oraz innych osób a. Nieodpowiedni wygląd ucznia: - malowanie paznokci -makijaż - strój, np. zbyt krótka spódnica lub spodenki, głęboki dekolt, odkryty brzuch b. Opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych lub przerw c. Oddalanie się od grupy podczas wycieczek i wyjść klasowych d. Zachowanie niezgodne z regulaminem podczas wycieczek i wyjść - 5 pkt - 5 pkt -5 pkt każdorazowo - 5 pkt każdorazowo - 5 pkt każdorazowo - 5 pkt każdorazowo - 5 pkt - 15 pkt każdorazowo - 10 pkt każdorazowo e. Wnoszenie na teren szkoły - 20 pkt każdorazowo i posiadanie niebezpiecznych przedmiotów f. Zachowania zagrażające każdorazowo - zdrowiu do -20 pkt SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W BYTOMIU Strona 7

8 - życiu własnemu i innych do 50 pkt g. Bierne uczestniczenie w aktach do -10 pkt każdorazowo agresji oraz w innych demoralizujących zachowaniach i niereagowanie na nie h. Posiadanie i palenie papierosów -15 pkt każdorazowo i. Posiadanie i picie alkoholu -20 pkt każdorazowo j. Posiadanie i używanie narkotyków -50 pkt każdorazowo 6. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią a. Zakłócanie toku lekcji -3 pkt każdorazowo b. Bieganie po korytarzu szkolnym -3 pkt każdorazowo c. Zaczepki słowne, ubliżanie - 10 pkt każdorazowo Agresja psychiczna, fizyczna, bójki do 20 pkt każdorazowo d. uczniowskie e. Plucie -5 pkt każdorazowo Zaśmiecanie terenu szkoły: każdorazowo - rozrzucanie śmieci - 2 pkt f. - wylewanie mleka i niewrzucanie - 3 pkt kartoników po mleku do koszy g. Używanie - 5 pkt każdorazowo telefonu komórkowego w czasie lekcji h. Używanie telefonu komórkowego - 10 pkt każdorazowo podczas przerwy do celów uwłaczających godności innych ( np. robienie zdjęć, nagrywanie) i. Przynoszenie urządzeń grających i - 5 pkt każdorazowo elektronicznych do szkoły j. Niewłaściwe zachowanie podczas - 5 pkt każdorazowo SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W BYTOMIU Strona 8

9 apeli, uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez sportowych k. Fałszowanie dokumentów - 30 pkt każdorazowo (zwolnienia, usprawiedliwienia) l. Inne negatywne zachowania ucznia Według uznania każdorazowo wychowawcy i dyrekcji 7. Okazywanie szacunku innym osobom a. Nieokazywanie szacunku - 10 pkt każdorazowo pracownikom szkoły i innym osobom b. Niewykonanie poleceń nauczyciela do 10 pkt każdorazowo c. Nieuszanowanie cudzej własności -10 pkt każdorazowo d. Oszukiwanie -5 pkt każdorazowo e. Wymuszenia i kradzieże - 15 pkt każdorazowo SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W BYTOMIU Strona 9

10 4 Kryteria ocen zachowania Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: a) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia zawarte w Statucie Szkoły oraz Szkolnym Kodeksie Postępowania b) sumiennie spełnia obowiązki szkolne, rozwija własne zainteresowania i zdolności, osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości c) jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole: jest uczciwy, prawdomówny, nie ściąga na sprawdzianach d) wyróżnia się na tle klasy kulturą osobistą wobec kolegów i wszystkich pracowników szkoły, także na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią e) wykazuje dużą inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska i wywiązuje się z podjętych zobowiązań f) dba o honor i tradycje szkoły g) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami szkolnymi h) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów i) nie ulega nałogom, nie używa wulgarnego słownictwa dba o kulturę słowa j) reaguje na przejawy agresji, także słownej k) jest życzliwy, koleżeński, pomaga słabszym w nauce, łagodzi konflikty l) w klasowym zeszycie obserwacji, zeszytach uwag nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu m) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę n) nigdy nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W BYTOMIU Strona 10

11 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: a) przestrzega postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz Szkolnym Kodeksie Postępowania b) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska i dokładnie wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli d) jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć e) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami szkolnymi f) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów g) nie ulega nałogom, nie używa wulgarnego słownictwa dba o kulturę słowa h) reaguje na przejawy agresji, także słownej i) jest życzliwy, koleżeński, nie popada w konflikty j) w klasowym zeszycie obserwacji, zeszytach uwag ma nie więcej niż 3 uwagi dotyczące zachowania, nacechowane niską szkodliwością, które się nie powtarzają k) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę l) ma nie więcej niż 3 spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną danego dnia, nie spóźnia się na kolejne godziny lekcyjne Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: a) przestrzega postanowień zawartych w statucie szkoły oraz Szkolnym Kodeksie Postępowania i pracuje na miarę swoich możliwości b) wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków c) systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione godziny i nie więcej niż 5 spóźnień na pierwszą lekcję, nie spóźnia się na kolejne lekcje d) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów e) nie ulega nałogom, nie używa wulgarnego słownictwa dba o kulturę słowa f) nie uczestniczy w kłótniach, bójkach SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W BYTOMIU Strona 11

12 g) w klasowym zeszycie obserwacji, zeszytach uwag ma nie więcej niż 5 uwag o niewłaściwym zachowaniu, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: a) poprawnie wywiązuje się z obowiązków b) nie zawsze pracuje w szkole na miarę swoich możliwości c) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów d) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, ale zdarza mu się w nich uczestniczyć e) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem,pozytywnie reaguje na ich uwagi i wykazuje chęć poprawy f) podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce i poprawę zachowania g) nieregularnie uczęszcza na zajęcia szkolne, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 5 godzin i spóźnił się nie więcej niż 9 razy h) w klasowym zeszycie obserwacji, zeszytach uwag ma nie więcej niż 9 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, ale o niewielkiej szkodliwości Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: a) rzadko wywiązuje się z obowiązków ucznia b) często ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły c) stosuje przemoc psychiczną i fizyczną w stosunku do słabszych d) często prowokuje kłótnie i konflikty e) często ubiera się niestosownie, nie przestrzega zasad czystości f) zachowuje się niewłaściwie w czasie lekcji, przerw, na uroczystościach i imprezach klasowych g) pracuje znacznie poniżej swoich możliwości h) niechętnie współpracuje z wychowawcą, pedagogiem, rzadko wykazuje krótkotrwałą poprawę, mimo pomocy ze strony szkoły i) niszczy mienie własne, kolegów i szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W BYTOMIU Strona 12

13 j) ulega nałogom k) w semestrze ma nie więcej niż 25 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności, często spóźnia się na lekcje, także w ciągu dnia 1) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia b) postępuje nagannie wobec innych uczniów i pracowników szkoły c) wdaje się w bójki, prowokuje konflikty, używa wulgaryzmów d) często opuszcza zajęcia szkolne, w semestrze ma więcej niż 15 dni nieusprawiedliwionych e) niszczy mienie szkolne i społeczne f) stwarza sytuacje zagrażające jego zdrowiu i zdrowiu innych g) łatwo ulega nałogom i namawia do tego innych h) świadomie nie stosuje się do zakazów i poleceń nauczyciela i) uczestniczy w nieformalnych grupach j) nie przejawia woli poprawy swojego zachowania mimo podejmowanych przez wychowawcę i szkołę środków zaradczych. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W BYTOMIU Strona 13

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem (Wersja ujednolicona) Rozdział I Nazwa, typ szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący... 2 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie.

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie. Kryteria oceny zachowania ucznia Obszar Ocena wzorowa Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena poprawna Ocena nieodpowiednia Ocena naganna 1. Kultura osobista Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Używa taktownie,

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 11 września 2012r. uchwałą nr 1 wprowadziła następujące zmiany: W 25 p. 2 dopisuje się podpunkt g korzystanie z wybranych podręczników przez

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo