OFERTA. Nazwa;.. Siedziba ;.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA. Nazwa;.. Siedziba ;."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ ( Nazwa i adres Wykonawcy ) Dane Wykonawcy OFERTA Nazwa;.. Siedziba ;. Adres poczty elektronicznej ;. Strona internetowa;.. Numer telefonu ;.. Numer faksu ;. Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji ;.. Nr REGON ; Nr NIP ;. Numer konta Wykonawcy ;. Do ; Ginekologiczno Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33, Poznań telefon : , fax : W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia. - numer.. na dostawę produktów leczniczych, przy ul. Polnej 33 składam niniejszą ofertę. 2. Oferuję realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr 23/10 za cenę : Część nr 1 a) cenę ( netto ) : złotych, słownie : złotych b) podatek VAT złotych, słownie : złotych c) cenę ( brutto): złotych, słownie : złotych Część nr 2 a) cenę ( netto ) : złotych, słownie : złotych b) podatek VAT złotych, słownie : złotych c) cenę ( brutto): złotych, słownie : złotych Część nr 3 a) cenę ( netto ) : złotych, słownie : złotych b) podatek VAT złotych, słownie : złotych c) cenę ( brutto): złotych, słownie : złotych Część nr 4 a) cenę ( netto ) : złotych, słownie : złotych b) podatek VAT złotych, słownie : złotych c) cenę ( brutto): złotych, słownie : złotych Część nr 5 a) cenę ( netto ) : złotych, słownie : złotych b) podatek VAT złotych, słownie : złotych c) cenę ( brutto): złotych, słownie : złotych

2 Część nr 6 a) cenę ( netto ) : złotych, słownie : złotych b) podatek VAT złotych, słownie : złotych c) cenę ( brutto): złotych, słownie : złotych Część nr 7 a) cenę ( netto ) : złotych, słownie : złotych b) podatek VAT złotych, słownie : złotych c) cenę ( brutto): złotych, słownie : złotych Część nr 8 a) cenę ( netto ) : złotych, słownie : złotych b) podatek VAT złotych, słownie : złotych c) cenę ( brutto): złotych, słownie : złotych Część nr 9 a) cenę ( netto ) : złotych, słownie : złotych b) podatek VAT złotych, słownie : złotych c) cenę ( brutto): złotych, słownie : złotych Część nr 10 a) cenę ( netto ) : złotych, słownie : złotych b) podatek VAT złotych, słownie : złotych c) cenę ( brutto): złotych, słownie : złotych Część nr 11 a) cenę ( netto ) : złotych, słownie : złotych b) podatek VAT złotych, słownie : złotych c) cenę ( brutto): złotych, słownie : złotych Część nr 12 a) cenę ( netto ) : złotych, słownie : złotych b) podatek VAT złotych, słownie : złotych c) cenę ( brutto): złotych, słownie : złotych Część nr 13 a) cenę ( netto ) : złotych, słownie : złotych b) podatek VAT złotych, słownie : złotych c) cenę ( brutto): złotych, słownie : złotych Część nr 14 a) cenę ( netto ) : złotych, słownie : złotych b) podatek VAT złotych, słownie : złotych c) cenę ( brutto): złotych, słownie : złotych Część nr 15 a) cenę ( netto ) : złotych, słownie : złotych b) podatek VAT złotych, słownie : złotych c) cenę ( brutto): złotych, słownie : złotych zgodną z wyliczeniem przedstawionym w formularzu specyfikacji cenowej. 3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni rozpoczynający się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w kwocie zł, słownie: zostało wniesione w postaci. dla całości zamówienia. 5. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach : a) Termin płatności; zapłata przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury na konto Wykonawcy; b) Termin dostaw produktów leczniczych (nie dłuższy niż 3 dni ) dni od momentu złożenia zamówienia; c) Termin dostaw na CITO produktów leczniczych nie dłuższy niż ( 24 godziny ) -. godzinny;

3 6. Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej wymagania i normy, określone dla produktu leczniczego 7. Oświadczamy, iż oferowane produkty lecznicze posiadają aktualne Świadectwa Rejestracji, Charakterystykę Produktu Leczniczego zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, które przedstawimy na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania. 8. Oświadczamy, że realizację przedmiotu umowy: wykonamy sami * powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom * zgodnie z poniższym zestawieniem L. p. Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom 9. Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że : akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym szczególności dotyczące postanowień umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z załączonym do specyfikacji wzorem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 10. Informacje zawarte na stronach od do..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. 11. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na: adres. osoba do kontaktu.. tel:.. fax: Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach od nr.. do nr. 13. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty dołączono : dnia 2010 r. ( Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )

4 Załącznik nr 3 do SIWZ ( Nazwa i adres Wykonawcy ) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; dnia 2010 r. ( Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )

5 Załącznik nr 4 do SIWZ ( Nazwa i adres Wykonawcy ) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych. Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.) dnia 2010 r. ( Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )

6 Załącznik nr 5 do SIWZ ( nazwa i adres Wykonawcy ) Oświadczenie - wykaz dostaw Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych L. p. Nazwa zadania Nr części której dotyczy Wartość dostawy brutto Data wykonania Miejsce wykonania Zamawiający Uwagi dnia 2010 r. ( Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )

7 Umowa Nr /G- PSK/ 10 zawarta w Poznaniu w dniu 2010 r. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z póź. zm.) oznaczonego nr sprawy PN 23/10 rozstrzygniętego dnia r. Stronami umowy są : Zamawiający: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33, Poznań wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr , REGON reprezentowany przez : 1. Pan prof. dr hab. Tomasz Opala - Dyrektor Szpitala Wykonawca: działający na podstawie wpisu do, REGON, NIP.. reprezentowany przez:: Przedmiot umowy 1. Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy. 2. Przedmiotem umowy są dostawy produktów leczniczych szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do specyfikacji oraz w załączniku nr 1 do umowy. 3. Załącznik nr 1 do umowy określa rodzaj nabywanych produktów leczniczych, ilości oraz ceny jednostkowe. 4. Szczegółowe zasady świadczenia dostawy określa; a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr 23/10, b) Oferta Wykonawcy z dnia.2010 r. c) Załącznik Nr 1 do Umowy - stanowiące integralną część umowy. 5. Dostawa określona w niniejszym paragrafie winna być świadczona na warunkach określonych w niniejszej umowie. 2 Termin realizacji 1. Dostawa przedmiotu umowy opisanego w załączniku nr 1 do umowy odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 24 miesięcy, tj. od dnia. do dnia, na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w Poznaniu, przy ul. Polnej 33 Apteka Szpitlna. 2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia pisemnie lub przy pomocy faksu - zgodnie ze złożonym zamówieniem, z zastrzeżeniem ust Dostawy na CITO będą realizowane w ciągu. godzin od momentu złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego na zasadach określonych w ust Do każdej dostawy Wykonawca dołączy fakturę VAT zawierającą nazwę handlową produktu leczniczego, ilość, cenę, serię i datę ważności produktu, ilość sztuk w opakowaniu, rodzaj opakowania, nazwę producenta / wytwórcy, kod katalogowy produktu. 5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania, następujące dokumenty: Świadectwa Rejestracji i Charakterystykę Produktu Leczniczego. 6. Umowa obowiązuje do terminu określonego w ust. 1 lub wyczerpania kwoty określonej w 4 ust. 1. W przypadku niezłożenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy zamówień na całą kwotę określoną w 4 ust. 1 Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń.

8 3 Nadzór nad realizacją umowy 1. Zamawiający wyznacza następujące osoby, które będą upoważnione do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad realizacją umowy; a) mgr Krystyna Malinger, Tel. 061/ b). tel. 2. Wykonawca wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za realizację umowy; a) tel.. b) tel. 3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje w formie pisemnej i nie będzie wymagała zmiany warunków umowy. 4 Wartość przedmiotu umowy 1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w 1 wynosi netto.. zł, plus należny podatek VAT.%, tj. zł. Razem zł brutto (słownie: zł ). 2. Ceny jednostkowe produktów leczniczych określa załącznik nr 1 do umowy stanowiący integralną jej część. 3. Cena wskazana w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym z opakowaniem, transportem do miejsca przeznaczenia, wyładunkiem itp. 4. Wykonawca zapewnia niezmienność ceny do momentu zrealizowania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5. Zmiana ceny jest możliwa na zasadach określonych w 11 ust. 2 lit. a), b) i c) umowy. 5. W przypadku okresowych promocji cenowych towaru - niższych niż określone w załączniku nr 1 stosowanych przez producentów, strony uzgadniają, że w tym okresie dostawy towarów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy będą realizowane przez Wykonawców w cenach promocyjnych. 5 Warunki płatności 1. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostawę każdej partii towaru nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 ( słownie: trzydzieści ) dni od dnia otrzymania faktury. 2. Konto Wykonawcy : 3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego przez bank. 5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 6 Podwykonawcy 1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy samodzielnie. W przypadku skorzystania z pomocy podwykonawców, będą oni realizowali wyłącznie zakres dostawy wskazany w ofercie Wykonawcy. 2. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz część zamówienia, która będzie przez niego wykonywana. 3. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że podwykonawcy nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym podwykonawcom chyba, że Wykonawca uzyska od Zamawiającego zgodę na takie powierzenie. 5. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego. 6. Strony ustalają, że niżej wymienione dostawy ( zakres ) wykonywane będą przez: a) Wykonawcę:.. b) Podwykonawcę :

9 7 Gwarancje jakości 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest; a) dobrej jakości, zgodny z przedstawionym oświadczeniem potwierdzającym, iż produkty będące przedmiotem niniejszej umowy posiadają Świadectwa Rejestracji i Charakterystykę Produktu Leczniczego. b) zgodny z zadeklarowanym terminem ważności, nie krótszym niż. miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. c) dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( tekst jednolity Dz. U z 2008 r. nr 45, poz. 271 z poźn. zm. ). 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne, w tym niekompletność przedmiotu umowy oraz wady prawne, w tym za ewentualne naruszenia obowiązującego prawa w związku z ewentualnym nieuprawnionym wprowadzeniem do obrotu i używania przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek jego elementu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności skutkującego roszczeniami osób trzecich. 8 Kary umowne Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar płatnych w następujących przypadkach i wysokości : 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : a) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w 2 ust. 2 i 3 w wysokości 0,2% wartości ( brutto) danej części zamówienia określonej w załączniku nr 1 do umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w 4 ust.1 umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną : a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wartości brutto określonej w 4 ust.1, za wyjątkiem okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 3. Strony niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego przewyższającego kary umowne. 9 Odstąpienie od umowy 1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili ; w szczególności, w przypadkach : a) w trybie określonym w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, b) w przypadku trzykrotnego dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową, wadliwego, złej jakości lub ze zwłoką, c) w przypadku trzykrotnego nieprzedstawienia na żądanie dokumentów wymienionych w 2, ust. 5 umowy. 2. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu. 10 Reklamacje 1. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnego z umową lub wolnego od wad. 2. O wadach możliwych do stwierdzenia przy odbiorze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub za pomocą faksu nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zrealizowania dostawy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w przypadku: a) dostarczenia towaru złej jakości, w tym niezgodnego z określonym w 7 ust. 1 b ) terminem ważności, b) dostarczenia towaru niezgodnego z umową, c) dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

10 5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką. 11 Zmiana postanowień umowy 1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Z uwzględnieniem zapisu art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów; a) aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) aneks cenowy dopuszczający jedną zmianę ceny po upływie dwunastu miesięcy obowiązywania umowy w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, c) aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen. d) aneks dopuszczający zmianę oznaczenia przedmiotu umowy w zakresie nr katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań, nie zmieniających ceny jednostkowej i wartości umowy, c) aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, d) aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, a które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. Wykonawca winien poinformować Zamawiającego o planowanej zmianie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks do umowy pod rygorem nieważności zmiany. 12 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory jakie wynikną między stronami w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a przy braku zgody spory te rozstrzygnie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn, zm. ). 3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału; trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy, 4. Niniejsza umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz ze zm. ). Zamawiający : Wykonawca :

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ L.dz.D/1376/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ Sprawa nr 3/2015/ZP (zamówienie publiczne o wartości poniżej 207.000 EURO) Zatwierdzam: Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (22) 556 93 00 sekretariat: (22) 556 94 00 fax (22) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa bonów żywieniowych

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo