Drodzy Czytelnicy! Wójt Gminy Wojciech Nowak W NUMERZE M.INN. DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drodzy Czytelnicy! Wójt Gminy Wojciech Nowak W NUMERZE M.INN. DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010"

Transkrypt

1 Drodzy Czytelnicy! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i licznym prośbom mieszkańców wydajemy pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Promna. Mamy na celu przekazywanie Państwu informacji o działalności gminy, ważnych wydarzeniach w gminie, szkołach oraz innych instytucjach znajdujących się na terenie gminy Promna. Biuletyn ten dostarczy Państwu wiele cennych wiadomości o pracy samorządu, Wójta, Rady Gminy i Oświaty, poinformuje o bieżących aktualnościach. Informator będzie ukazywał się raz w miesiącu, będzie bezpłatny i dostępny dla każdego. Wójt Gminy Wojciech Nowak W NUMERZE M.INN. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK NOWE PRZEPISY O EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW BECIKOWE 2009 LUDOWY KLUB SPORTOWY WIEŚCI ZE SZKÓŁ NASZEJ GMINY DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I III szkoły podstawowej, w klasach I gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010. O dofinansowanie mogą ubiegać się uczniowie, których dochód nie przekroczył 351zł na osobę, jak również uczniowie, którzy nie spełniają kryterium dochodowego lecz znajdują się w trudnej sytuacji życiowej po przedłożeniu stosownego uzasadnienia. W grupie uzasadniającej szczególne sytuacje życiowe znajduje się m.in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe. Informujemy wszystkich rolników, że komunikaty sadownicze na rok 2009 są dostępne na stronie internetowej Wnioski o dofinansowanie można składać u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010 w terminie do 15 września 2009r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Warunkiem wypłaty dofinansowania będzie przedłożenie u dyrektora szkoły dowodu zakupu podręczników. Wartość pomocy wynosić będzie: 1. do 150 zł. dla ucznia klasy I szkoły podstawowej 2. do 150 zł. dla ucznia klasy II szkoły podstawowej 3. do 170 zł. dla ucznia klasy III szkoły podstawowej 4. do 280zł. dla ucznia klasy gimnazjum

2 Dochody w budżecie gminy Promna po zmianach zostały zaplanowane na kwotę ,00 zł. a wykonane na kwotę ,86 zł. tj. w 102% Dochody własne po zmianach zostały zaplanowane na kwotę ,85zł a wykonane na kwotę ,61zł tj. w 106%. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane na kwotę zł, a dotacje wykonane zostały na kwotę ,10zł. Dotacje na dofinansowanie zadao własnych zostały zaplanowane na kwotę ,15. a wykonane na kwotę ,15zł. w 99%. Gmina pozyskała środki na finansowanie zadao inwestycyjnych w kwocie zł, w tym: Z Urzędu Marszałkowskiego: zł dofinansowanie budowy drogi Mała Wieś - Emilin, zł dofinansowanie modernizacji drogi w Osuchowie, zł - dofinansowanie do zakupu samochodu OSP w Przybyszewie, zł dofinansowanie do remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Promnie, zł - dofinansowanie budowy drogi Olkowice- Klin Branecki- Wola Branecka, zł dofinansowanie do budowy boiska sportowego w Falęcicach zł dofinansowanie na budowę wodociągu w Falęcicach Od Wojewody Mazowieckiego: 6.000zł - zakupy inwestycyjne nowo utworzonego stanowiska funduszu Alimentacyjnego Środki Unijne: ,33 zł Projekt Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. Dochody gminy z tytułu otrzymanych darowizn zł - darowizny w tym: zł.- od Pan Tadeusza Kierzkowskiego zł. - od mieszkaoców Przybyszewa zł. - od mieszkaoców Gór Wydatki w budżecie gminy Promna na 2008r. po zmianach zostały zaplanowane na kwotę ,00zł a wykonane na kwotę ,21 to jest w 87%. Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na kwotę zł, a wykonane na kwotę ,50zł. Inwestycje zostały zrealizowane w 81% na które składają się: 1 Budowa wodociągu wiejskiego w Falęcicach ,00 Budowa wodociągu wiejskiego Pacew ,17 2 Przybyszew 3 Budowa drogi Góry-Adamów ,48 4 Modernizacja drogi gminnej Mała- Wieś- Emilin ,20 5 Budowa drogi gminnej Olkowice- Klin Branecki ,41 Wola Branecka 6 Budowa mostów w Osuchowie i Biejkowie 2.678,00 7 Budowa strażnicy OSP Promna 2.723,61 8 Termomodernizacja SP w Promnie ,47 9 Budowa boiska sportowego w Falęcicach ,58 10 Modernizacja oświetlenia ulicznego ,98 11 Modernizacja ośrodka zdrowia ,01 12 Zakup samochodu OSP w Przybyszewie ,00 13 Modernizacja drogi gminnej w Osuchowie 6.209,00 14 Zakupy inwestycyjne fundusz alimentacyjny 6.210,00 15 Pomoc finansowa dla Powiatu w tym: projekt budowy ronda w Falęcicach zakup samochodu dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Białobrzegach modernizacja drogi Piekarty-Jadwigów , , , ,00 16 Modernizacja dróg w Rykałach ,00 Na dzieo r. r. gmina nie miała zobowiązao wymagalnych (takich, których termin zapłaty minął). W wyniku wykonania budżetu za 2008 rok powstała nadwyżka budżetowa w kwocie zł. W 2008r. Gmina Promna spłaciła kredyty i pożyczki wraz z odsetkami w kwocie ,77 zł, z tego: - kredyt inwestycyjny na budowę Sali gimnastycznej w Adamowie ,00 zł; - pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu Góry Adamów ,77 zł; - kredyt na budowę mostu w Pacewie ,00 zł; - kredyt na budowę drogi w Przybyszewie ,00 zł; - kredyt na bieżące wydatki zaciągnięty w 2006 roku ,00 zł. - odsetki ,00 zł. Na dzieo r. Gmina Promna zadłużona była na kwotę zł. w tym: kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie zł i kredyt w Banku Spółdzielczym w Promnie zł Budowa wodociągu Falęcice II etap ,00 Budowa wodociągu w Promnie ,00 Budowa wodociągu wiejskiego Pacew Przybyszew wraz z modernizacją stacji uzdatniania ,00 Budowa drogi Lekarcice - Piekarty ,00 Budowa mostów w Biejkowie i Osuchowie ,00 Modernizacja drogi Lekarcice Stare Lekarcice , 00 Modernizacja drogi Promna Kolonia Falęcice - Parcela ,00 Modernizacja drogi w Domaniewicach ,00 Modernizacja drogi w Lisewie ,00 Projekt drogi w Promnie ,00 Przebudowa drogi w Przybyszewie ,00 Wymiana okien i termomodernizacja budynku Gminy ,00 Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy ,00 Budowa strażnicy OSP Promna z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne Modernizacja boiska sportowego przy PSP w Promnie Rozbudowa, modernizacja i remont PSP w Przybyszewie Modernizacja centralnego ogrzewania i wymiana okien w Ośrodkach Zdrowia w Przybyszewie i w Falęcicach Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Promna , , , ,00 Budowa boiska sportowego w Falęcicach III etap , 00 Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Falęcicach ,00 2

3 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Promna 2009 Zapraszamy wszystkich amatorów piłki nożnej do udziału w tegorocznym turnieju o Puchar Wójta Gminy Promna, który odbędzie się w sierpniu na boisku sportowym w Falęcicach. Przedstawicieli zainteresowanych drużyn prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Promnie (pokój nr 1) do 31 lipca w celu pobrania kart zgłoszeniowych. Następnie organizatorzy turnieju zaproszą wszystkich kapitanów zgłoszonych drużyn na spotkanie organizacyjne. Udział w turnieju mogą brad wyłącznie drużyny z terenu Gminy Promna. Od 1 kwietnia 2009 r. obowiązują nowe przepisy dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą. Osoba taka będzie składad jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej tylko w Urzędzie Gminy. Po przyjęciu wniosku, dokonaniu wpisu i wydaniu przedsiębiorcy zaświadczenia o wpisie w ewidencji pracownik urzędu przekazuje go do właściwego terytorialnie urzędu statystycznego, urzędu skarbowego oraz jednostki terytorialnej ZUS (w przypadku rolników KRUS). Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie nie podlegają żadnym opłatom. Nowe wzory wniosków dostępne są na stronie Urzędu Urząd Gminy w Promnie: Sekretariat Księgowość ZGK GOPS USC PSP w Olkowicach PSP w Rykałach PSP w Przybyszewie PSP w Promnie PG w Adamowie Ośrodek Zdrowia w Falęcicach Ośrodek Zdrowia w Przybyszewie Parafia Rzymskokatolicka w Promnie Parafia Rzymskokatolicka w Przybyszewie Bank Spółdzielczy Promna Bank Spółdzielczy Przybyszew Urząd Pocztowy Promna

4 MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE -ZŁOTE GODY W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony członków rodzin, których najbliżsi obchodzą rocznice pożycia małżeńskiego Złote Gody, informujemy o sposobie dokonania formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego. Odznaczenia te nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Promna, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć odpis aktu małżeństwa. Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (min. 6 miesięcy przed datą jubileuszu). Pary małżeńskie, które jubileusz Złotych Godów mają już za sobą, a dotąd nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą również wystąpić o nadanie odznaczeń W trakcie uroczystości jubileuszowych organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego małżonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, Wójt Gminy Promna wręcza swoim mieszkańcom nadane im odznaczenia. Uroczystości te niosą ze sobą wiele wzruszeń, są zwykle miłą okazją do odświeżenia wspomnień i wzniesienia toastu za kolejne piękne jubileusze. BECIKOWE 2009 Od 1 listopada 2009r. otrzymanie jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka będzie uzależnione od tego, czy matka w czasie ciąży była pod opieką medyczną. Warunkiem otrzymania becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka będzie to, aby kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10- tego tygodnia ciąży do porodu, co ma potwierdzid zaświadczeniem od lekarza. Z obowiązku dostarczenia zaświadczeo będą zwolnieni tylko opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, czyli np. przysposabiający. Zmiany przy ubieganiu się o w/w świadczenia wprowadziła znowelizowana ustawa o świadczeniach rodzinnych. Od 1 listopada 2009r. obowiązywad więc będą nowe warunki uprawniające do wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (1000 zł) i dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka (1000 zł). Rodzice będą musieli mied zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną co najmniej od 10-tego tygodnia ciąży do porodu. Nowy wymóg dotyczący badao nie dotyczy opiekuna prawnego, i faktycznego dziecka oraz tych rodziców, którzy zdążą złożyd wniosek jeszcze przed 1 listopada. Ludowy Klub Sportowy PROMNA działa od 1998r. Chod początki nie były łatwe dzięki ambicji i staraniom Pana Jerzego Łukasiaka udało się stworzyd klub, który jest rozpoznawalny już nie tylko na terenie powiatu białobrzeskiego lecz w całym byłym województwie radomskim. Podstawowym celem działania klubu jest stworzenie dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Promna bezpiecznego miejsca do aktywnego uprawiania sportu. Wykorzystując zainteresowanie grą w piłkę nożną kształtowane jest: wzajemne poszanowanie, umiejętnośd współżycia w grupie, współpracy i podporządkowania własnych ambicji pożytkowi zespołu. Celem jaki stawia sobie klub jest wdrożenie poprzez sport do życia zasad,,fair play. LKS PROMNA jest klubem zrzeszającym młodzież z terenu Gminy Promna. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu swoich działaczy organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w rocznikach : 1992, 1994, Seniorów Klasa B. Jest pod względem liczby uczestniczących w zajęciach zawodników jednym z najprężniej działających klubów młodzieżowych na terenie Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Aktywnie uczestniczy w wielu imprezach sportowych i sukcesywnie inwestuje w rozwój sportu na poziomie dzieci i młodzieży. Informacje na temat wyników poszczególnych drużyn: Seniorzy Klasa B Skład Zarządu : Pan Jerzy Łukasiak Pan Zenon Lis Pan Fedorowicz Rafał Pan Adam Nowicki Pan Tomasz Sęk Pan Afis Szabanow Pan Janusz Maliszewski Pan Edward Żabski Pan Mariusz Łukasiak Prezes V-ce Prezes Kierownik drużyny Skarbnik Sekretarz Członek Członek Członek Członek Juniorzy młodsi rocznik 1992 Trampkarze rocznik

5 Dzień 18 maja jest dla społeczności gimnazjalnej dniem wyjątkowym. Od 2006r. obchodzimy wówczas Dzień Patrona Szkoły. W tym roku świętowaliśmy niezwykle uroczyście. W ten wyjątkowy nastrój wprowadziła nas Msza Święta odprawiana przez ks. Władysława Wojdata proboszcza parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Promnie. Organizatorami Święta Szkoły byli: p. Wojciech Nowak wójt Gminy Promna i p. Beata Łapot dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie. Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście: p. Tadeusz Kierzkowski, p. Adam Bolek sekretarz Starostwa Powiatu Białobrzeskiego, p. Andrzej Wiśniewski radny Powiatu, p. Julian Sowiński przewodniczący Rady Gminy Promna, p. Dorota Sokołowska dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, p. Krystyna Słyk starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, dyrektorzy szkół z tereny gminy Promna, p. Jacek Rączkiewicz komendant Policji Powiatowej w Białobrzegach, ks. Leszek Bruliński proboszcz parafii p.w. Św. Piotra i Pawła w Przybyszewie, radni gminy Promna. Tego dnia niezapomnianych wrażeń dostarczył nam honorowy Przyjaciel Szkoły p. Tadeusz Kierzkowski, z którego inicjatywy powstało na terenie gimnazjum lodowisko. Na prośbę pani dyrektor ks. Władysław Wojdat poświęcił nowy obiekt, po czym dokonano uroczystego aktu otwarcia. Emocjom nie było końca. Majowe popołudnie zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów gimnazjum. Młodzież z wielkim zaangażowaniem prezentowała swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne. Piękna słoneczna pogoda, delikatne podmuchy wiatru były niemalże dowodem na to, iż tam... w górze czuwa nad nami Wielki Mistrz ukochany przez wszystkich Jan Paweł II. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej i Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka są organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. W wyniku III etapu wojewódzkiego uczennica klasy 3a naszego gimnazjum Paulina Sowińska zdobyła tytuł laureata. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dn 11 maja 2009r. w Warszawie. Paulince serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Od 2005 roku w życiu szkoły swój ogromny udział ma Pan Tadeusz Kierzkowski. To z Jego inicjatywy powstał kompleks boisk szkolnych, bieżnie oraz zmieniło się otoczenie wokół szkoły. Ów Człowiek Wielkiego Serca troszczy się również o rozwój intelektualny naszej młodzieży, czego dowodem są liczne wycieczki krajoznawcze. W pamięci naszych wychowanków na zawsze pozostaną wrażenia z Rzymu: pierwszy lot samolotem, refleksje i zaduma nad grobem Jana Pawła II czy freski w Kaplicy Sykstyńskiej. Miło wspominamy również wycieczki naszej szkoły do Kazimierza Dolnego. W listopadzie 2006 roku p. Kierzkowski był inicjatorem otwarcia stołówki szkolnej. Naszemu serdecznemu Darczyńcy nie brakuje pomysłów, zapału i chęci. Kolejnym wielkim przedsięwzięciem stało się lodowisko, które ufundował pan Tadeusz Kierzkowski z myślą o uczniach oraz okolicznych mieszkańcach. Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, gdy drugim mogą sprawić radość ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA SPORTU w stopniu brązowym przyznana została nauczycielowi wychowania fizycznego PG w Adamowie p. Krzysztofowi Miernik za wkład w rozwój sportu i kultury fizycznej oraz osiągnięcia swoich wychowanków. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 5

6 9 nauczycieli. Nasza szkoła to 72 lata historii i tradycji. To dla nas miejsce szczególne. Tu dobywało i zdobywa wiedzę kilka pokoleń mieszkańców Olkowic i okolic. W roku szkolnym 2008/2009 w naszej szkole uczy się 98 uczniów. Zatrudnionych jest NASZA SZKOŁA JEST SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ I BEZPIECZNĄ. Jej misją jest wspieranie rozwoju umysłowego, fizycznego i społecznego uczniów. Realizacji tych celów sprzyja nowoczesna baza dydaktyczna: przestronne, wyposażone w pomoce naukowe pracownie przedmiotowe, nowoczesna, finansowana ze środków EFS 10- stanowiskowa pracownia komputerowa wyposażona w stałe łącze internetowe, sala gimnastyczna oraz doskonałe zaplecze sprzętowe, położone tuż obok szkoły boiska oraz bieżnia, ciągle uzupełniane, obszerne zbiory biblioteczne, muzeum historyczne. Uczniowie nasi mogą rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać swoją wiedzę w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. W szkole prowadzone jest KOŁO TEATRALNE. Spotkanie z teatrem jest dla dzieci przygodą, która wprowadza je w świat kultury, rozwija kreatywność i zaspokaja potrzebę wyrażania własnych emocji i przeżyć. Wspólnie z opiekunką koła młodzi aktorzy przygotowują sztuki i prezentują je uczniom i rodzicom. Szkoła stara się ocalić od zapomnienia ślady życia naszych przodków. Ocalić je i zachować dla przyszłych pokoleń. Zebrane w naszym MUZEUM REGIONALNYM zbiory służą również uczniom naszej szkoły do celów edukacyjnych. Aktywnie działa również w szkole KOŁO EKOLOGICZNE. Uczniowie zrzeszeni w kole corocznie organizują w szkole Święto Ziemi, biorą też udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-planeta, w którym osiągają bardzo dobre wyniki. Miłośnicy ekologii odnoszą sukcesy w konkursach plastycznych, pracują nad podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej. Od 1998 roku działa w naszej szkole UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BŁĘKITNI. Pod opieką nauczycieli uczniowie doskonalą swoje umiejętności w wielu dyscyplinach. Największe sukcesy osiągają w ringo, ale ostatnio drużyna dziewcząt odniosła też zwycięstwo w zawodach na szczeblu powiatowym i międzypowiatowym w minikoszykówce dziewcząt. O tych i innych osiągnięciach naszych sportowców będziemy informować w następnym wydaniu biuletynu. NASZA SZKOŁA JEST SZKOŁĄ OTWARTĄ DLA WSZYSTKICH, często w niej gościmy rodziców, dziadków. Spotkania te odbywają się z okazji różnych świąt Dnia Babci i Dziadka, Choinki noworocznej, Dnia Mamy i Taty. Właśnie 26 maja była dobra okazja aby spotkać się i wspólnie spędzić czas z rodzicami naszych uczniów. Dzień ten był w naszej szkole dniem szczególnym. Obchodziliśmy święto Patrona Szkoły i Święto Mam i Tatusiów. Na uroczystość uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali występy artystyczne składające się z dwóch części: - poważnej, poświęconej Patronce Marii Konopnickiej, - radosnej, pełnej życzeń, śpiewu i tańca na cześć Mam i Tatusiów. Po części artystycznej rodzice, wraz z dziećmi, zasiedli w miłej, pełnej ciepła i miłości atmosferze do słodkiego poczęstunku. Szkoła funkcjonuje i rozwija się dzięki bardzo dobrej współpracy z RADĄ RODZICÓW. Jesteśmy bardzo wdzięczni Rodzicom uczniów za okazywaną sympatię oraz wszelką pomoc, na którą możemy zawsze liczyć. W tym roku szkolnym wspólnie pracowaliśmy nad upiększeniem terenu wokół szkoły. W kwietniu miała miejsce akcja sadzenia iglaków. W maju Rada Rodziców ze zgromadzonych przez siebie funduszy sfinansowała ułożenie chodnika z kostki brukowej prowadzącego od bramy do wejścia szkoły oraz do Oddziału Przedszkolnego. Aktywność rodziców jest bardzo duża. Nauczyciele i Rada Rodziców mają już dalsze pomysły na współpracę dla dobra szkoły. Więcej informacji na temat naszej szkoły znajdziecie Państwo na stronie internetowej www. pspolkowice.pl oraz w kolejnych wydaniach biuletynu. 6

7 W wiosennym słońcu lśni odnowiona elewacja pięknego, zabytkowego pałacyku końca XIX wieku, w którym mieści się nasza szkoła. Jej urodę podkreśla soczysta, świeża, wiosenna zieleń urokliwego parku. Obiekt ten to prawdziwa perełka architektoniczna będąca własnością Gminy Promna. Każdy klejnot wymaga właściwej oprawy, w związku z tą niepisaną regułą organ prowadzący podjął się dużego i bardzo kosztownego wysiłku renowacji budynku szkoły. Patrząc dziś na opisywany obiekt i porównując ze zdjęciami z przed remontu, można z dumą a jednocześnie z wielką wdzięcznością dla Włodarzy Gminy powiedzieć, że odrapana i okaleczona ruina zamieniła się w przyjemny dla każdego oka budynek. Piękne klomby i rabaty obsadzone kwiatami i ozdobnymi krzewami, ustawione stylowe ławeczki oraz fantazyjne kwietniki i kosze dodają jej uroku. Nowego kształtu nabrał również przyszkolny plac zabaw. Zakończył się finansowany przez Gminę remont pomieszczeń piwnicznych, gdzie powstanie świetlica i mała stołówka. Nasza placówka mimo, iż mieści się w zabytku ma zgoła nie zabytkowe ambicje i aspiracje w realizacji swojej oferty edukacyjno-wychowawczej. Dyrektor i grono pedagogiczne kierując się wiedzą, doświadczeniem i intuicją starają się zapewnić właściwy poziom edukacji i opieki. W odnowionych i wyposażonych w nowe meble salach lekcyjnych, wykwalifikowana kadra szkoły prowadzi zajęcia metodami aktywizującymi, wykorzystując licznie zgromadzone pomoce dydaktyczne. Uczniowie naszej szkoły korzystają z nowoczesnej pracowni komputerowej oraz centrum multimedialnego przy szkolnej bibliotece. Pracownie te zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Praca bez nich we współczesnej szkole była by bardzo trudna. W bieżącym roku szkolnym oferta edukacyjna wzbogacona została przez zajęcia programu rządowego w ramach wyrównywania szans edukacyjnych Nie taka szkoła straszna. Dzięki niemu dzieci w wieku przedszkolny mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dydaktycznych, wyjeżdżać do kina, teatru, tym samym ciekawie spędzać czas i zdobywać nowe doświadczenia. Nasza szkoła ściśle współpracuje z instytucjami wspierającymi. Dzięki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białobrzegach, możliwa jest wczesna diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych i eliminowanie ich od jak najmłodszych klas szkoły podstawowej poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach zespołów wyrównawczych i korekcyjnokompensacyjnych. Przy współpracy z poradnią prowadzone są również zajęcia logopedyczne. GOPS w Promnie oferuje swoją pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią społeczną. Pracownicy Ośrodka Zdrowia w Falęcicach służą swoją poradą i doświadczeniem w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Uczniowie o szczególnych zainteresowaniach i uzdolnieniach korzystają z kół zainteresowań polonistycznego, przyrodniczego, matematycznego, biblijnego i plastycznego. Efektem ich pracy jest udział w wielu konkursach szkolnych, gminnych i powiatowych. Nagrody i wyróżnienia potwierdzają talenty dzieci. Uczennica kl. II Patrycja Małek zdobyła wyróżnienie powiatowym konkursie plastycznym organizowanym przez Komendę Straży Pożarnej a uczennica kl.vi Aneta Radecka wyróżnienie w konkursie plastycznym organizowanym przez Biblioteki Publiczne. Nasi uczniowie wykazali się również talentami recytatorskimi na powiatowym etapie Małego Konkursu Recytatorskiego. Martyna Czachulska z kl. II i Agata Gardyszewska z kl. V zdobyły tam wyróżnienia. Od roku działa UKS który odnosi liczne sukcesy i jest współorganizatorem gminnych zawodów sportowych. Nasi sportowcy brali udział w wielu imprezach między innymi sztafetowe biegi przełajowe II miejsce dziewczęta i III chłopcy. Tenis stołowy II m-ce dziewczęta i II m-ce chłopcy. Mini piłka nożna chłopców I m-ce. 24 uczniów zajęło punktowane miejsca w indywidualnych biegach przełajowych wśród nich Justyna Gowin kl. IV I m-ce, Marczyński Łukasz kl. VI II m-ce, Marczyński Damian kl. V II m-ce i Sandra Szewczyk kl.vi II m-ce. Czwórbój lekkoatletyczny gminny I m-ce chłopcy, II m- ce dziewczęta. W etapie powiatowym III m-ce chłopcy. Opisywane przez nas działania oraz osiągnięcia uczniów świadczą o aktywnej i twórczej postawie naszej szkolnej społeczności. Wychodzimy również z inicjatywami poza szkołę, organizujemy imprezy na rzecz środowiska, integrujemy lokalną społeczność. W następnym artykule opiszemy niebanalne imprezy organizowane przez nas w szkole i nie tylko Dziś kończymy apelem do wszystkich, którzy korzystają z uroków naszego parku. Pamiętajcie o kulturze osobistej, sprzątajcie po sobie oraz nie dewastujcie tego, co może służyć i Wam i Nam przez długi czas. 7

8 Turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego W dniu w Białobrzegach odbył się Powiatowy Finał XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Drużyna z PSP w Rykałach w składzie: Mateusz Kaźmierski kl. IV, Piotr Błoński kl. V i Robert Opasek kl. VI zajęła VI miejsce w ogólnej klasyfikacji. Serdecznie gratulujemy drużynie i opiekunowi pani Lidii Sendek życząc dalszych sukcesów i bezpiecznej jazdy. Sport W dniu w Publicznym Gimnazjum w Adamowie odbyły się Gminne zawody w mini piłkę nożną chłopców z klas IV-VI. Do udziału w zawodach zgłosiło się 4 drużyny z Gminy Promna. Po bardzo pasjonujących meczach wyłoniono drużynę na powiatowe zawody w mini piłkę nożną organizowanych w PSP Sucha. Ogólna klasyfikacja: I miejsce PSP Promna, II miejsce PSP Przybyszew, III miejsce PSP Olkowice, IV miejsce PSP Rykały Wszystkie drużyny zostały nagrodzone wspaniałymi nagrodami, które ufundował Wójt Gminy Promna Pan Wojciech Nowak, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Gorące podziękowania składamy Pani dyrektor Beacie Łapot za udostępnienie obiektu sportowego, głównemu sędziemu Panu Mirosławowi Nowickiemu, Pani Teresie Szewczyk za pomoc w organizacji rozgrywek a także wszystkim opiekunom drużyn: Pani Małgorzacie Szewczyk z PSP Promna, Panu Piotrowi Pawłowskiemu z PSP Przybyszew, Panu Zygmuntowi Jabłońskiemu z PSP Olkowice i głównemu organizatorowi zawodów Pani Lidii Sendek z PSP w Rykałach. Wycieczki Niezapomniane wrażenia Dnia r. 38 uczniów z PSP w Rykałach wyjechało na atrakcyjną wycieczkę do Bałtowa. Podczas pobytu w JuraPark Bałtów uczniowie zwiedzali Żydowski Jar, Krainę Koni, Zwierzyniec Bałtowski. Poznali zasady prawidłowego zachowania podczas ataku psa oraz oglądali tresurę psa policyjnego. Najmłodsi wycieczkowicze z zapałem oddali się zabawie na terenie Parku Rozrywki, a starsi próbowali swych sił i umiejętności na strzelnicy. Na zakończenie wszyscy udali się na przejażdżkę kolejką po Bałtowie. Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Promna za umożliwienie nam przeżycia tych wspaniałych chwil. PUCHAROWE DZIEWCZYNY Drużyna dziewcząt z kl.v i VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Rosłońca w Przybyszewie w składzie: Martyna Bąk, Paulina Danis, Magdalena Gal, Monika Bocińska, Katarzyna Jabłońska i Ewelina Pietrasińska zdobyły I miejsce w gminie Promna i II miejsce w powiecie białobrzeskim w Drużynowym Czwórboju Lekkoatletycznym. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. DLA CIEBIE, MAMO! Pod takim hasłem 26 maja 2009 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Jak co roku, mamy licznie przybyły, aby obejrzeć występy swoich pociech. Wielu wzruszeń dostarczyły wiersze, piosenki i inscenizacje prezentowane przez dzieci z przedszkola. Grupa teatralna Bajeczka zaprezentowała przybyłym gościom inscenizację pt.,,nie płacz, koziołku. Scena, na której odbywały się występy, udekorowana została sercami własnoręcznie wykonanymi przez dzieci z przedszkola i ze szkoły. Po części artystycznej na wszystkie mamy czekał 8 słodki poczęstunek przygotowany przez ich pociechy oraz bukiecik różyczek. Było miło, ciepło i kolorowo. Nauczymy się więcej Dnia 1 maja 2009 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. Rosłońca w Przybyszewie rozpoczęła się realizacja projektu pod tytułem Nauczymy się więcej Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt będzie realizowany do końca marca 2010 roku. W ramach realizacji projektu odbywają się zajęcia wyrównawcze, zajęcia kół zainteresowań, zajęcia logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej, odbędą się wycieczki edukacyjne, wyjazdy do kina i teatru. Uczestnicy zajęć otrzymują gorący bezpłatny posiłek. Na potrzeby realizacji projektu zostaną zakupione potrzebne pomoce dydaktyczne.

Z prac Rady Gminy. Maj 2009

Z prac Rady Gminy. Maj 2009 Maj 2009 Z prac Rady Gminy W okresie od grudnia 2008r. do kwietnia 2009r. odbyło się 5 Sesji Rady Gminy, które dotyczyły następujących spraw: - 30 grudnia 2008 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy, na której

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK BIULETYN INFORMACYJNY Gminy Ojrzeń nakład 1.000 EGZ. / kwartalnik / Nr 2 / czerwiec 2015 / egzemplarz bezpłatny / issn 2354-0303 W numerze: Z OBRAD RADY GMINY OJRZEŃ INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014

Bardziej szczegółowo

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 BRZYSKA WOLA * DÑBROWICA * JASTRZ BIEC * KOLONIA POLSKA * KULNO * KURY ÓWKA * O ANNA * S OBODA * TARNAWIEC * WÓLKA AMANA 1 WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 W GMINIE KURYŁÓWKA W

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk.

AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk. www.slonsk.pl/gazeta redakcja@slonsk.pl P W Ś Cz. Pt S N SŁOŃSK AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk. Lipiec

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Gazeta Czyżewska biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Na zbliżające się Święta Wielkanocne Składamy moc serdecznych, pachnących wiosną życzeń Niech radość

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Co w Gminie piszczy?

Co w Gminie piszczy? GAZETA DOBROŃSKA LUKS NA MEDAL GAZETA DOBROŃSKA Waleczność to cecha, z którą członkowie Klubu LKS LUKS są za pan brat od początków jego istnienia. Początki działalności sportowej w gminie Dobroń sięgają

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Zespół Redakcyjny. Wiadomości z gminy Lubenia. Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015

Spis treści: Zespół Redakcyjny. Wiadomości z gminy Lubenia. Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 3 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! Wiadomości z gminy Lubenia Czekamy na propozycje tematów do następnego wydania biuletynu do 15 kwietnia 2015 r. Napisz

Bardziej szczegółowo

Potwierdzone ślubowania Jubilatów

Potwierdzone ślubowania Jubilatów Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (37) lipiec 2011 r., nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60 1 Potwierdzone ślubowania Jubilatów Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych Godów, które odbyły się 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

KRONIKARZ CHLEWISKI. Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska

KRONIKARZ CHLEWISKI. Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska KRONIKARZ CHLEWISKI Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska Nr 2 (5) grudzień 2009 r. ISSN 1899-2072 egzemplarz bezpłatny Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przeżyją Państwo w ciepłej,

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GAZETA SAMORZĄDOWA nr 5 (167) 2014r.

GAZETA SAMORZĄDOWA nr 5 (167) 2014r. GAZETA SAMORZĄDOWA nr 5 (167) 2014r. Egzemplarz bezpłatny Podsumowań czas Janina Danielczuk: Panie Wójcie. Mija 12 lat od momentu, gdy z woli mieszkańców został Pan wybrany na urząd gospodarza gminy.

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

borzechów Gmina placem budowy, 3-4 nasza gmina Zmiany małe i duże rozmowa z Lucjanem Orgasińskim, wiceprezesem WFOŚiGW Podsumowanie

borzechów Gmina placem budowy, 3-4 nasza gmina Zmiany małe i duże rozmowa z Lucjanem Orgasińskim, wiceprezesem WFOŚiGW Podsumowanie 9 12 Podsumowanie 22 Zmiany małe i duże rozmowa z Lucjanem Orgasińskim, wiceprezesem WFOŚiGW kwartalnik społeczno-kulturalny 38/2014 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1200 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA konkursu Piękna Wieś

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 Nr 2/67

CZERWIEC 2008 Nr 2/67 CZERWIEC 2008 Nr 2/67 Nr 2/67 czerwiec 2008 1 Z obrad Rady Gminy Najważniejszym punktem kwietniowej sesji Rady było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r. Jak zauważył

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

www. nowe-brzesko.iap.pl Pożegnanie w Mniszowie. Str. 9 Program Dni Nowego Brzeska. Str. 14 ISSN - 14290-3692

www. nowe-brzesko.iap.pl Pożegnanie w Mniszowie. Str. 9 Program Dni Nowego Brzeska. Str. 14 ISSN - 14290-3692 Grębocin - Gruszów - Hebdów - Kuchary - Majkowice - Mniszów - Mniszów Kolonia - Nowe Brzesko - Pławowice - Przybysławice - Rudno Dolne - Sierosławice - Szpitary - Śmiłowice Pożegnanie w Mniszowie. Str.

Bardziej szczegółowo

Słubicki Biuletyn Informacyjny

Słubicki Biuletyn Informacyjny Słubicki Biuletyn Informacyjny KWARTALNIK LIPIEC 2015 Nr 2/2015 Wydawca: Gmina Słubice ul. Płocka 32, 09-533 Słubice tel. 24 2778 077 e-mail: ugslubice@plocman.pl EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nakład: 1500 egz.

Bardziej szczegółowo

Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011

Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011 1 2 Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011 3 Autor: Michał Ogrzewalski Tytuł: Tory donikąd 4 5 Urząd Gminy Gostycyn ul. Bydgoska 8, 89-520 GOSTYCYN tel. 52/ 33 67 310, fax 52/ 33 67 311 www.gostycyn.pl http://big.gostycyn.pl

Bardziej szczegółowo

BĘDZIE REMONT. W numerze również: Wójt otrzymał absolutorium. Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach. Relacja z budowy przedszkola w Niemcach

BĘDZIE REMONT. W numerze również: Wójt otrzymał absolutorium. Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach. Relacja z budowy przedszkola w Niemcach Nr 3/86/2012 ISSN 1428-9830 Nakład 1000 szt. BĘDZIE REMONT W numerze również: Wójt otrzymał absolutorium Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach Relacja z budowy przedszkola w Niemcach Radio Lublin

Bardziej szczegółowo

Rusza remont ul. Wojska Polskiego

Rusza remont ul. Wojska Polskiego KWIECIEŃ 2012/04 (146) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Rusza remont ul. Wojska Polskiego 1 Jeszcze w maju ruszy długo wyczekiwany, gruntowny remont ulicy Wojska Polskiego,

Bardziej szczegółowo