Wewnątrzszkolny System Oceniania Prywatnej Szkoły Podstawowej nr Ocenianie rozwoju ucznia w klasach I-III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolny System Oceniania Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 63. 1. Ocenianie rozwoju ucznia w klasach I-III"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny System Oceniania Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 63 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 wprowadza wewnątrzszkolny system oceniania, opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r., po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów i rodziców. Wprowadzenie ww. systemu pozwoli na realizację założeń reformy oświatowej, przestrzegania Podstawy programowej, wdroży uczniów do efektywnej samooceny, dostarczy rodzicom i opiekunom bieżącej informacji o osiągnięciach dzieci, wiadomościach i umiejętnościach nabytych podczas nauki w szkole, a także poza szkołą. Klasy I - III 1. Ocenianie rozwoju ucznia w klasach I-III Przedmiotem oceny u uczniów klas I-III są trzy płaszczyzny: rozwój intelektualny, rozwój emocjonalno- społeczny i rozwój fizyczny. Ocena rozwoju ucznia dokonywana jest na podstawie standardów wymagań określonych dla każdego etapu edukacji wczesnoszkolnej. Podstawą do opracowania standardów osiągnięć ucznia są treści zawarte w podstawie programowej i programie nauczania. Ocenianie polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym okresie (semestrze, roku szkolnym) i ustaleniu jednej oceny, jaką jest ocena opisowa. Praca ucznia jest podsumowywana: oceną bieżącą, odnotowywaną na indywidualnych pracach ucznia i gromadzoną przez nauczycieli oceną semestralną sporządzaną w formie oceny opisowej za I semestr roku szkolnego i dołączaną do arkusza ocen oceną końcoworoczną zawartą na świadectwie ucznia i wpisaną do arkusza ocen.

2 W ocenianiu bieżącym brane są pod uwagę karty pracy indywidualnej ucznia, sprawdziany, prace domowe i prace dowolne, które systematycznie informują o postępach dziecka w nabywaniu umiejętności. Sprawdziany gromadzone są przez nauczycieli dając pełny obraz kolejnych postępów w rozwoju ucznia. Nauczyciel oceniając na bieżąco pracę uczniów stosuje pieczątki z symbolami: wspaniale bardzo dobrze dobrze popracuj trudności- pracuj więcej. (Wzory stosowanych pieczątek w załączniku.) W celu przekazania rodzicom ucznia informacji o osiągnięciach edukacyjnych dziecka, nauczyciel sporządza ocenę semestralną, która jest oceną opisową. Korzystając z bieżących ocen, opracowuje opis osiągnięć szkolnych i zachowania ucznia oraz przedstawia ją rodzicowi podczas spotkania ustalonego według harmonogramu pracy szkoły na dany rok szkolny. Ocena końcoworoczna to ocena podsumowująca, przeprowadzana na zakończenie edukacji w danej klasie, określająca poziom osiągnięć i kompetencji ucznia. Dotyczy przede wszystkim zasadniczych obszarów edukacji: czytania, pisania, mówienia, liczenia, rozwiązywania problemów oraz fundamentalnych treści z zakresu wiedzy o świecie, stanowiących podstawę do dalszej nauki i koniecznych zachowań w aktywnym życiu społecznym. 2. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Zgodnie z prawem oświatowym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zobowiązani są do sporządzania międzysemestralnej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania. Nauczyciel ma za zadanie rozpoznawać poziom osiągnięć ucznia oraz jego postępy w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programu nauczania. Celem wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest zapewnienie rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego jego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełniącego funkcję informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną.

3 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach ucznia w tym zakresie pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju motywowanie ucznia do dalszej pracy dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia umożliwienie nauczycielom doskonalenia form i metod pracy dydaktyczno- -wychowawczej. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz sposobu informowania o nich uczniów i rodziców zasady i kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów kryteria oceny zachowania zasady klasyfikacji uczniów. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa Statut Szkoły, z uwzględnieniem przepisów MEN. Statut Szkoły przewiduje stosowanie ocen cząstkowych w klasie trzeciej, począwszy od drugiego semestru roku szkolnego. Skala ocen cząstkowych: ocena celująca 6 ocena bardzo dobra 5 ocena dobra 4 ocena dostateczna 3 ocena dopuszczająca ocena niedostateczna 1. Przy stosowaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków + i -. Oceny cząstkowe stosowane w edukacji wczesnoszkolnej odnoszą się do następujących edukacji: edukacji polonistycznej edukacji matematycznej edukacji przyrodniczej edukacji plastycznej edukacji technicznej edukacji muzycznej edukacji ruchowej.

4 Ocenę celującą uczeń otrzymuje wtedy, gdy posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową i program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy w zawodach i konkursach wewnętrznych i zewnętrznych. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową i programem nauczania. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Ocenę dobrą uczeń otrzymuje wówczas, gdy opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie, na poziomie nie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej. Może wykazywać braki w opanowaniu programu nauczania, ale te braki nie mogą przekreślać możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki szkolnej. Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Często wymaga pomocy ze strony nauczyciela. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który słabo opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową i programem nauczania. Większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych zadań. Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje wówczas, gdy nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową i program nauczania, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie samodzielnie wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności. Nie podejmuje porób rozwiązania zadania, pracuje bardzo niestarannie.

5 Przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, technicznej, ruchowej i muzycznej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. Mimo stosowania ocen cząstkowych w klasie III w drugim semestrze roku szkolnego, oceny semestralna oraz końcoworoczna nadal są ocenami opisowymi, zgodnie w zaleceniami MEN. Ocena semestralna podsumowuje wiedzę i umiejętności ucznia zdobyte w ramach edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej i ruchowej. W sporządzaniu oceny określa się poziom osiągnięć ucznia w zakresie każdej z wymienionych edukacji. Poziomy osiągnięć: poziom bardzo wysoki A poziom wysoki B poziom średni C poziom zadowalający D poziom niski E. Opisowe oceny semestralna i końcoworoczna zawierają również ocenę zachowania ucznia, która skupia się wokół takich aspektów jak: współdziałanie, współtworzenie, wytrwałość, stosunek do kolegów, nauczycieli i osób starszych, radzenie sobie z emocjami i problemami, dokonywanie samooceny swojego zachowania i zachowania innych, przestrzeganie ustalonych norm i zasad. Promocji do następnej klasy nie otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową i programem nauczania dla danej klasy, a braki uniemożliwiają mu sprawne zdobywanie wiedzy w następnej klasie. Zgodnie z rozporządzeniem MEN rada pedagogiczna podejmuje decyzję na podstawie wniosku złożonego przez wychowawcę klasy.

6 Klasy IV - VI 1. Cele oceniania 1. Obserwacja i planowanie rozwoju ucznia: diagnoza jaki jest?; bieżące informacje o czynionych postępach - co umie? Co wie?; systematyczne motywowanie do dalszej pracy; rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia; uświadomienie i zaplanowanie dalszej kariery szkolnej; uczenie współodpowiedzialności za proces nauczania (samoocena). 2. Określanie efektywności stosowanych przez nauczyciela metod pracy z uczniem. 3. Porównanie osiągnięć ze standardami zewnętrznymi. 4. Porównanie efektywności (jakości, trafności) wybranych programów nauczania. 2. Normy oceniania 1. Szkoła ma jeden spójny system oceniania. 2. Uczniowie i rodzice dobrze znają kryteria oceniania i są informowani o ocenach bieżących i klasyfikacyjnych. 3. Oceniane jest to, co uczeń umie, a nie to, czego nie potrafi. 4. Samoocena jest ważnym elementem oceniania i motywuje ucznia do dalszej pracy. 5. W ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji o osiągnięciach ucznia: wypowiedzi ustne i pisemne, prace praktyczne, sprawdziany umiejętności i wiadomości/ testy, obserwacja aktywności (na lekcji, wycieczce, zajęciach dodatkowych) prace domowe indywidualne i grupowe (projekty), rozmowy z nauczycielami, rodzicami na temat wkładu pracy ucznia. 6. Ocena wzmacnia pozytywnie w myśl zasady: mobilizująca jest nagroda, a nie kara. 7. Ocena oparta jest na wymaganiach programowych. 8. Ocena uwzględnia wkład pracy, wiedzę i umiejętności.

7 9. Ocena jest rzetelną informacją zwrotną o efektywności uczenia się. 3. Zasady oceniania 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć. a) Osiągnięcia uczniów będą badane na podstawie: - wypowiedzi ustnych, - kartkówek (krótkich wypowiedzi do 10 min.), - godzinnych i dłuższych prac klasowych (testów), - prac praktycznych, - prac pisemnych (referaty, wypracowania i inne formy wypowiedzi), - aktywności w czasie lekcji i inwencji twórczej, - osiągnięć w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. b) Godzinne prace klasowe muszą być: poprzedzone lekcją powtórzeniową i utrwalającą oraz zapowiedziane i zapisane w dzienniczku uczniowskim z tygodniowym uprzedzeniem. - w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy prace klasowe. - w przypadku nieobecności ucznia podczas pracy klasowej, ma on obowiązek w terminie uzgodnionym z nauczycielem przystąpić do napisania zaległej pracy lub odpowiedzi. - nauczyciel może zawrzeć umowę z uczniami dotyczącą warunków poprawy prac klasowych. 2. Informowanie uczniów i rodziców (opiekunów). Nauczyciele przedmiotów (w każdym roku szkolnym) przekazują uczniom i ich rodzicom przygotowane zestawy wymagań edukacyjnych zgodne z realizowanym programem i informacje o sposobach sprawdzania osiągnięć. a) Uczniowie zapoznają się z wymaganiami i sposobem sprawdzania osiągnięć na pierwszej (organizacyjnej) lekcji w danym roku szkolnym, informacje na piśmie przekazują do podpisania rodzicom. b) Rodzice w ciągu jednego tygodnia mogą zgłaszać pytania i uwagi do otrzymanych wymagań edukacyjnych. c) W szkole obowiązuje przekaz informacji szkoła dom poprzez dzienniczek uczniowski, telefon, pocztę ową, kontakt osobisty. d) Nauczyciele na bieżąco wpisują oceny i informują rodziców o postępach uczniów, a rodzice odczytują te informacje przynajmniej jeden raz w tygodniu i potwierdzają to własnoręcznym podpisem. e) O proponowanej ocenie okresowej nauczyciele informują uczniów i rodziców miesiąc przed terminem wystawienia oceny. W przypadku braku dzienniczka wychowawca natychmiast kontaktuje się z jednym z

8 rodziców telefonicznie lub listownie, a informacje o kontakcie zapisuje w dzienniku. f) O zasadach oceniania zachowania wychowawca informuje uczniów na pierwszej lekcji wychowawczej, a rodziców podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym. 3. Jawność oceniania a) Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla rodziców ucznia. Sprawdzone i ocenione kontrolne prace klasowe uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu, na czas do następnej lekcji. b) Nauczyciel ustalający ocenę ma obowiązek uzasadnić ją, szczególnie na prośbę ucznia lub rodzica. 4. Dostosowanie wymagań. a) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu nauczania. b) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, sztuki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. 5. Zwalnianie z zajęć wychowania fizycznego i drugiego języka obcego. a) z czynnego udziału w lekcji (również basenu i tenisa) zwalnia dyrektor lub nauczyciel prowadzący zajęcia na podstawie - wskazań lekarza; - prośby ucznia będącego w niedyspozycji (złe samopoczucie, stan chorobowy); - własnych obserwacji; - decyzji dyrekcji szkoły lub prośby rodziców w sporadycznych przypadkach b) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć na czas dłuższy określony w zwolnieniu lekarskim. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza. W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się adnotację zwolniony. c) w szczególnych przypadkach na wniosek rodziców (opiekunów) ucznia, na podstawie opinii psychologa, dyrektor może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z drugiego języka obcego. 6. Wstawianie ocen bieżących w danym okresie przebiega od czasu jego rozpoczęcia. 7. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy, a oceny z tych przedmiotów wliczane są do średniej na koniec roku szkolnego.

9 4. Klasyfikowanie uczniów 1. W Prywatnej Szkole Podstawowej nr 63 obowiązują dwa okresy nauki: I okres - od 1 września II okres - zgodnie z Rozporządzeniem MEN o organizacji roku szkolnego 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, a w kl. I - III oceny opisowej. 3. Klasyfikowanie na koniec roku w klasach I III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu oceny opisowej klasyfikacyjnej oraz oceny z zachowania. 4. Klasyfikowanie na koniec roku w klasach IV VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i określeniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania. 5. Skala ocen bieżących i klasyfikacyjnych za dany okres nauki i na koniec roku szkolnego (również z religii i etyki): a) W klasach I - III szkoły podstawowej występuje tylko ocena opisowa. b) W klasach IV - VI ocenia się zgodnie z następującą skalą: stopień celujący (cel) - 6 co odpowiada % liczby punktów zdobytych za zadania: 100% + inne zadania stopień bardzo dobry (bdb) - 5 co odpowiada % liczby punktów zdobytych za zadania: % stopień dobry (db) - 4 co odpowiada % liczby punktów zdobytych za zadania: 75-89% stopień dostateczny (dst) - 3 co odpowiada % liczby punktów zdobytych za zadania: 56-74% stopień dopuszczający (dop) - 2 co odpowiada% liczby punktów zdobytych za zadania: 40-55% stopień niedostateczny (ndst) - 1 co odpowiada % liczby punktów zdobytych za zadania: poniżej 40% W ocenianiu bieżącym stopień bardzo dobry może być opatrzony znakiem (-), a dobry i dostateczny (-) i (+), dopuszczający (+). Nie dopuszcza się oznaczeń (=)

10 6. Kryteria ogólne dotyczące wszystkich dziedzin edukacji. Na ocenę celującą nie ma egzaminów poprawkowych, ani żadnych innych. Uczeń pracuje na ocenę przez cały semestr i albo na nią zasługuje, albo nie. Wymagania w zakresie PSO stanowią załączniki do WSO na poziomie każdej klasy. Oceniane będą: - postępy w zdobywaniu wiadomości i umiejętności, - rozumienie materiału, - umiejętność stosowania wiedzy w różnych sytuacjach, - kultura przekazywania wiadomości. Na ocenę celującą 6 - wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania programowe; treści wiadomości powiązane za sobą w systematyczny układ; - formułowanie uogólnień, znajdowanie związków między nimi, wyjaśnianie zjawisk z wykorzystaniem ww. wiadomości bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz; - samodzielne i sprawne posługiwanie się ww. wiedzą i umiejętnościami do celów teoretycznych i praktycznych; - bogate słownictwo, swobodny styl i umiejętne posługiwanie się terminologią naukową, wysoki stopień spójności wypowiedzi. Na ocenę bardzo dobrą 5 - wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego w zakresie wiedzy i umiejętności w danym okresie; wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ; - rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk, inspirowane przez nauczyciela; - umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela; - poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, spójność wypowiedzi odpowiadające wymaganiom poszczególnych przedmiotów nauczania. Na ocenę dobrą 4 - opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi; - poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnień zjawisk, inspirowane przez nauczyciela; - brak błędów językowych, usterek stylistycznych, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, budowanie w miarę spójnych wypowiedzi.

11 Na ocenę dostateczną 3 - zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi; - częściowe rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnienie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela; - stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela; - niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała spójność wypowiedzi ustnych i pisemnych. Na ocenę dopuszczającą 2 - duża nieznajomość nawet podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione; - znaczny brak zrozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk; - brak umiejętności stosowania wiedzy w typowych sytuacjach; - liczne błędy językowe, nieporadny styl, trudności w konstruowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych. Na ocenę niedostateczną 1 - rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk; - nieumiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela; - bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu i pisaniu. 7. W szczególnych przypadkach (nieobecności usprawiedliwione, wydarzenia losowe) uczeń ma prawo do poprawy wystawionej oceny klasyfikacyjnej po rozmowie z wychowawcą i nauczycielem przedmiotu; może odpowiadać lub pisać (forma odpowiedzi ustalona w czasie rozmowy) pracę z ustalonego zakresu materiału. Poprawa może się odbyć co najmniej na dzień przed zatwierdzającą radą pedagogiczną i dotyczy oceny klasyfikacyjnej I i II okresu nauki. 8. Zakres wymagań szczegółowych i sposobów sprawdzania osiągnięć z przedmiotów i bloków stanowią odrębny dokument w załączeniu. 9. Skala ocen z zachowania w danym okresie i na koniec roku szkolnego. a) w klasach I - III ocena z zachowania jest oceną opisową b) w klasach IV - VI ocenę z zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 10. Ocenianie zachowania reguluje odrębny wewnętrzny dokument Regulamin wystawiania ocen z zachowania w załączeniu. 11. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z

12 powodu nieobecności ucznia na zajęciach, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na nie w szkolnym planie nauczania. 12. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny po uzyskaniu zgody rady pedagogicznej. Prośbę o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń lub rodzic (opiekun) do dyrektora szkoły, co najmniej na tydzień przed klasyfikacją. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją ucznia. 13. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 14. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części praktycznej (z możliwością sprawdzenia elementarnej wiedzy teoretycznej) z przedmiotów artystycznych i z wychowania fizycznego oraz z części pisemnej i ustnej z pozostałych przedmiotów. W przypadku dzieci z dysfunkcjami dopuszcza się wyłącznie odpowiedź ustną. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący komisji po rozmowie z psychologiem szkolnym lub reedukatorem oraz wychowawcą. 15. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły. Egzamin powinien odbywać się przed dniem posiedzenia rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki nauczania i zachowania. 16. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza nią. W skład komisji wchodzą: dyrektor lub jego zastępca jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji oraz nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminujący. 5. Promowanie uczniów 1. W klasach I - III uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 2. W klasach IV - VI uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne na koniec roku szkolnego wyższe od stopnia niedostatecznego.

13 3. Ucznia klas I - III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie na wniosek wychowawcy i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 4. Uczeń kl. IV lub V, który uzyskał w wyniku klasyfikacji na koniec roku ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 5. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Uzasadnienie wyjątkowej sytuacji ucznia przedstawia wychowawca klasy na posiedzeniu rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki nauczania i zachowania. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję w wyniku głosowania. 6. Za wyjątkową sytuację uznaje się: długotrwałą chorobę dziecka (kilka miesięcy), rozpad rodziny, utratę bliskiej osoby, przewlekłą chorobę członka rodziny lub inne wypadki losowe. 7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, wyjątkiem egzaminu ze sztuki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych i może być uzupełniony krótką wypowiedzią ustną, dotyczącą podstawowych zagadnień teoretycznych. Pytania i zadania są przygotowywane przez nauczyciela prowadzącego co najmniej w dwóch zestawach (do wyboru) i muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 8. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu letnich ferii i informuje o nim na piśmie ucznia i jego rodziców (opiekunów). 9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 10. W skład komisji wchodzą: dyrektor lub jego zastępca jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji oraz nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminujący. 11. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji w przypadku: choroby, na własną prośbę lub pisemną prośbę rodziców za zgodą dyrektora szkoły. 12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie określonym przez dyrektora szkoły. 13. Na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej dotyczącym nowego roku szkolnego, wychowawca przedstawia wynik egzaminu poprawkowego. 14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 15. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

14 6 Ukończenie szkoły Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Edukacyjną (OKE). 7 Sprawdzenie poziomu opanowania umiejętności 1. W klasie VI OKE przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. 2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 3. Komisja okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zdań. Informator publikowany jest co najmniej na dwa lata przed terminem sprawdzianu. 4. Po opublikowaniu informatora na początku roku szkolnego, w którym sprawdzian będzie przeprowadzony, wychowawca klasy objętej sprawdzianem zapoznaje z jego treścią uczniów i ich rodziców (opiekunów). Nauczyciele przedmiotów lub bloków przedmiotowych, których sprawdzian dotyczy, na drugim zebraniu z rodzicami wyjaśniają standardy wymagań i kryteria oceniania. Tym zagadnieniom poświęcają również jedne z pierwszych lekcji we wrześniu i w ciągu roku przypominają je uczniom. 5. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez komisję okręgową, która przygotowuje arkusze sprawdzianu. Sprawdzian organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora szkoły. 6. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji. 7. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej. 8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej. 9. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

15 10. Wyniki sprawdzianu ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów i jest to wynik ostateczny. 11. Wynik sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. 12. Wynik sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla każdego ucznia komisja okręgowa przesyła do szkoły w terminie do dnia 10 czerwca danego roku, a w przypadku gdy uczeń zdawał w dodatkowym terminie - do dnia 31 sierpnia danego roku. 13. Prawidłowe warunki i nadzór nad przebiegiem sprawdzianu zapewnia dyrektor szkoły. 14. Uczeń może, w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uznał, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania, jego rozstrzygnięcie jest ostateczne. 15. W razie naruszenia przepisów dyrektor komisji okręgowej może unieważnić sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może dotyczyć zarówno wszystkich, jak i pojedynczych uczniów. 16. W przypadku zaginięcia prac dyrektor komisji okręgowej zarządza ponowne przeprowadzenie sprawdzianu, ustalając jego termin. 8. Nagrody i wyróżnienia 1. Cele nagród i wyróżnień: motywowanie do uczenia się; pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym; promowanie postaw społecznie pożądanych; 2. Formy pochwała ustna indywidualnie; pochwała ustna wobec kolegów i koleżanek; dyplom, list gratulacyjny; podziękowanie na piśmie; książki, sprzęt sportowy itp.; nagroda pieniężna; 3. O przyznaniu nagród decydują: organizatorzy konkursów; wychowawcy klas; przedstawiciele Rady Uczniów; dyrekcja szkoły

16 Pieczątki stosowane w ocenianiu bieżącym: Załącznik do WSO w klasach I-III

17 KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY Z ZACHOWANIA 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny z zachowania. 2. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 150 punktów. Punkty mogą być pomnożone lub utracone, w zależności od prezentowanej postawy ucznia. 3. System punktowy stwarza możliwości samokontroli zachowania: podejmując działania pozytywne każdy jest w stanie poprawić swoją ocenę, mając jednocześnie świadomość konsekwencji zaniechania poprawy lub prezentowania postaw ocenianych negatywnie. 4. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca opierając się na punktowym systemie ocen, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej. 5. Ocena zachowania ucznia nie podlega zmianie w trybie decyzji administracyjnej. 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczeń może otrzymać następującą ocenę z zachowania: a. wzorowe od 250 punktów i więcej b. bardzo dobre od 200 do 249 punktów c. dobre od 150 do 199 punktów d. poprawne od 100 do 149 punktów e. nieodpowiednie od 1 do 99 punktów f. naganne 0 i mniej punktów 7. Uczeń kończy semestr z wynikiem 0 punktów ( bez względu na liczbę zdobytych wcześniej punktów ) za: a. Wyłudzenie b. Kradzież c. Umyślne stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia członków społeczności szkolnej d. Posiadanie lub/i zażywanie narkotyków lub innych środków uzależniających np. papierosów, picie alkoholu 8. Jeśli uczeń otrzymał minus 15 punktów nie może mieć oceny wzorowej ze sprawowania. 9. Jeśli uczeń otrzymał minus 30 punktów nie może mieć oceny bardzo dobrej ze sprawowania.

18 10. Jeśli uczeń dokona zniszczenia mienia szkolnego jest zobowiązany w ciągu 3 dni do jego naprawy lub odkupienia. 11. Dodatkowo oprócz utraty stosownej ilości punktów, w przypadku odnotowania w zeszycie uwag 3 wpisów w trakcie tygodnia dotyczących zachowań ucznia, tj: Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji Nieodpowiednie zachowanie podczas przerw lekcyjnych Niekulturalne zachowanie względem pracowników szkoły Nieodpowiednie zachowanie względem siebie nawzajem Nieodpowiednie zachowanie w trakcie wycieczek klasowych Kłamstwo Bójka Stosowanie wulgaryzmów Spóźnienie na lekcję Wówczas uczeń ten zobowiązany jest do wykonania prac społecznych na rzecz szkoły. Prace te będzie ustalał wychowawca w porozumieniu z dyrekcją i radą pedagogiczną. Uczeń jest zobligowany zrealizować zadane mu prace społeczne po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych pod nadzorem nauczyciela 12. Punkty dodatnie otrzymuje uczeń za: Lp. Kategoria 1. Udział w konkursach przedmiotowych a. za każde osiągnięcia: nagrody, wyróżnienia w konkursach na etapie szkolnym Punkty 10 pkt. 20 pkt. b. awans do etapu rejonowego 30 pkt. c. awans do finału 2. Udział w zawodach sportowych punkty przydziela nauczyciel wychowania fizycznego ( raz na półrocze ) do 15 pkt. 3. Konkretna pomoc innym w nauce (raz na półrocze) do 15 pkt. 4. Inicjatywy podejmowane na rzecz szkoły, społeczeństwa, środowiska za każde podjęte, ukończone i podsumowane działanie do 20 pkt. 5. Wysoka kultura osobista (raz na półrocze ) do 15 pkt. 6. Stosunek do obowiązku szkolnego; sumienność, pracowitość, odpowiedzialność (raz na półrocze) do 15 pkt. 7. Rzetelne pełnienie funkcji w klasie lub szkole (raz na półrocze ) do 15 pkt.

19 8. Praca na rzecz klasy do 10 pkt. 9. Udział w imprezach kulturalnych i edukacyjnych, wycieczkach do 10 pkt. (raz na półrocze) 10. Punktualność (oceniana raz na półrocze) do 10 pkt. 11. Frekwencja (raz na półrocze) Uwaga - zwolnienia lekarskie nie do 10 pkt. obniżają punktacji 12. Za właściwy strój szkolny (raz na półrocze) do 10 pkt. 13. Do dyspozycji klasy (ocena koleżeńska) (raz na półrocze) 0 do 10 pkt. 14. Do dyspozycji wychowawcy klasy (raz na półrocze) 0 do 10 pkt. 13. Punkty ujemne uczeń otrzymuje za: Lp. Kategoria Punkty 1. Powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć do -30 pkt. (raz na półrocze) 2. Niekulturalne zachowanie w stosunku do pracowników szkoły i do -30 pkt. innych uczniów (raz na półrocze) 3. Częste zapominanie o stosowaniu form grzecznościowych do -10 pkt. (raz na półrocze) 4. Złe zachowanie w czasie wyjazdów i przerw, w świetlicy, na do -30pkt. stołówce, hali sportowej, w tym bójki, itp. (raz na półrocze) 5. Wypisywanie wulgaryzmów w miejscach publicznych/ do 30pkt. w zeszycie, podręczniku szkolnym 6. Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia ( brak prac do -30 pkt. domowych, nieprzygotowanie do lekcji) - (raz na półrocze) 7. Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego do -5 pkt. 8. Powyżej 5 spóźnień w semestrze do -15 pkt. 9. Brak obuwia na zmianę (każdorazowo) -2 pkt. 10. Niszczenie mienia szkolnego - sprzętu, budynku, itp. (każdorazowo) -5 do -30 pkt. 11. Celowe śmiecenie, nieporządek w szatni (każdorazowo) -5 pkt Niszczenie cudzej własności (każdorazowo) Kradzież cudzej własności -5 do -30pkt. do -30 pkt. 14. Kłamstwo (każdorazowo) -5 pkt. 15. Opuszczenie terenu szkoły bez pozwolenia i wagary -30 pkt. 16. Wulgarne słownictwo (każdorazowo) -15 pkt. Po otrzymaniu oceny nagannej uczeń zostaje automatycznie skreślony z listy uczniów naszej szkoły.

20 Punkty będą wpisywane na bieżąco do zeszytu umieszczonego w dzienniku lekcyjnym, przez wszystkich nauczycieli, oraz przez wychowawcę na godzinie wychowawczej podczas podsumowywania tygodniowej pracy uczniów ( np. ocena tygodniowych dyżurów, dekoracji klasy, pomocy koleżeńskiej, itp) Zachowanie jest oceniane po I i po II półroczu oddzielnie. Na koniec roku uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej lub bardzo dobrej, jeśli za I półrocze ocena była tylko poprawna. Ostateczną decyzję o ocenie ze sprawowania podejmują wychowawcy po konsultacji z rada pedagogiczną.

21

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Prywatnego Gimnazjum nr 5

Wewnątrzszkolny System Oceniania Prywatnego Gimnazjum nr 5 Wewnątrzszkolny System Oceniania Prywatnego Gimnazjum nr 5 Prywatne Gimnazjum nr 5 wprowadza wewnątrzszkolny system oceniania, opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Ocenianie bieżące Klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: PSO Etyka Gimnazjum ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1 1. Ocenianie ucznia z etyki polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie.

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie. Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie. Nauczanie języka rosyjskiego odbywa się według programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum w klasach 2 3, kurs dla początkujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Gimnazjum w Grzegorzewie

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Gimnazjum w Grzegorzewie Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Gimnazjum w Grzegorzewie 1. Ocenianiu bieżącemu podlegają: a) posiadana przez ucznia wiedza merytoryczna, b) posiadane umiejętności praktyczne, c) zrozumienie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Zasady Oceniania Wewnętrznego 2 I. Cele ogólne. 1. Zapewnienie dziecku równych szans

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Fizyka i astronomia poziom podstawowy Dla klas : II gimnazjum III gimnazjum Marcin Lewicki 1) Poniższy Przedmiotowy System Oceniania został oparty na : Programie nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 FORMUŁOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELI WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ INFORMOWANIE O NICH UCZNIÓW I

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV VI) odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6, co przedstawiono w tabeli. Stopień Skrót literowy Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowany na podstawie materiałów katechetycznych do nauczania religii rzymskokatolickiej, zgodny

Bardziej szczegółowo

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum System Oceniania - Informatyka Gimnazjum Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS mgr Paulina Mroczek, rok szkolny 2016/2017 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 ZSzP W CIEMNEM 1. Zasady ogólne: Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Uczeń

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Podstawa prawna - Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Na podstawie rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie opracowała wewnątrzszkolny system oceniania, który opiera się na następujących ustaleniach: Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OGÓLNE CELE OCENIANIA z PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 1. bieżące ocenianie, polegające na informowaniu ucznia o poziomie jego osiągnięć, jego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Opracowała Kinga Filipiak Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

1. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących.

1. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W KLASIE IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁASZCZOWIE 1. Podręcznik klasa VI- Matematyka wokół nas, H. Lewicka, M. Kowalczyk, Wyd. WSiP + 2 zeszyty ćwiczeń.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego zostały opracowane na podstawie programu nauczania autorstwa Anny Jaroszewskiej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo

OCENA PUNKTOWA UCZNIA

OCENA PUNKTOWA UCZNIA OCENA PUNKTOWA UCZNIA 33 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a) informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII WSTĘP

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII WSTĘP PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII SPOŁECZNE GIMNAZJUM W PYRZYCACH PROWADZĄCY: ILONA STANKIEWICZ WSTĘP Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie: I. Warunków określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Cele oceniania:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie Przedmiotowy system ocenia z matematyki w klasach I, II, III gimnazjalnych Zespołu Szkół w Baczynie W roku 2014/2015 1.Wstęp Program nauczania matematyki realizowany jest w wymiarze 4godz. tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju Na podstawie : 1. Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO)

KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO) KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO) Przedmiot oceny z wychowania fizycznego: Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI 1. Cele przedmiotowego systemu oceniania Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. Zasady oceniania i egzaminowania oraz tryb egzaminowania semestralnego uczniów Medycznej Szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel: Robert Laskowski Klasy: V, VI Podręcznik: Lubię to! Podręcznik multimedialny,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Techniczna w Chojnicach. Wewnątrzszkolny system oceniania

Szkoła Techniczna w Chojnicach. Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania 1 Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Z

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Z PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Z MATEMATYKI I. Założenia ogólne: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU 1. Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty z późniejszymi zmianami DZ.U. z 2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLAS IV- VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZDZIESZOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLAS IV- VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZDZIESZOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLAS IV- VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZDZIESZOWICACH Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2016/2017 Opracowała mgr Anna Ziółkowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO. w Szkole Podstawowej w Ziminie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO. w Szkole Podstawowej w Ziminie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO w Szkole Podstawowej w Ziminie I CELE OCENIANIA Celem przedmiotowego systemu oceniania wypracowanego w naszej szkole jest: 1. Kształtowanie u

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI I. Ogólne kryteria i zasady oceniania. 1. Na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne z plastyki w klasach 5-7 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim

2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne z plastyki w klasach 5-7 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim 2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne z plastyki w klasach 5-7 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim Przedmiotowe Zasady Oceniania z plastyki są zgodne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie I. Kontrakt 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO i WSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Ocena jest

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. 2. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 4. KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI

JĘZYK ANGIELSKI. 2. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 4. KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, uregulowań prawnych zawartych w Rozporządzeniu MEN z 23.08.2007, Dz. U. Nr 51 w sprawie Podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania biologii w danej klasie - potrafi zdobytą

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) jest stworzenie jednolitego, efektywnego i przejrzystego systemu oceniania. Dążymy do tego, aby proces oceniania stwarzał

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo