Wewnątrzszkolny System Oceniania Prywatnej Szkoły Podstawowej nr Ocenianie rozwoju ucznia w klasach I-III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolny System Oceniania Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 63. 1. Ocenianie rozwoju ucznia w klasach I-III"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny System Oceniania Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 63 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 wprowadza wewnątrzszkolny system oceniania, opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r., po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów i rodziców. Wprowadzenie ww. systemu pozwoli na realizację założeń reformy oświatowej, przestrzegania Podstawy programowej, wdroży uczniów do efektywnej samooceny, dostarczy rodzicom i opiekunom bieżącej informacji o osiągnięciach dzieci, wiadomościach i umiejętnościach nabytych podczas nauki w szkole, a także poza szkołą. Klasy I - III 1. Ocenianie rozwoju ucznia w klasach I-III Przedmiotem oceny u uczniów klas I-III są trzy płaszczyzny: rozwój intelektualny, rozwój emocjonalno- społeczny i rozwój fizyczny. Ocena rozwoju ucznia dokonywana jest na podstawie standardów wymagań określonych dla każdego etapu edukacji wczesnoszkolnej. Podstawą do opracowania standardów osiągnięć ucznia są treści zawarte w podstawie programowej i programie nauczania. Ocenianie polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym okresie (semestrze, roku szkolnym) i ustaleniu jednej oceny, jaką jest ocena opisowa. Praca ucznia jest podsumowywana: oceną bieżącą, odnotowywaną na indywidualnych pracach ucznia i gromadzoną przez nauczycieli oceną semestralną sporządzaną w formie oceny opisowej za I semestr roku szkolnego i dołączaną do arkusza ocen oceną końcoworoczną zawartą na świadectwie ucznia i wpisaną do arkusza ocen.

2 W ocenianiu bieżącym brane są pod uwagę karty pracy indywidualnej ucznia, sprawdziany, prace domowe i prace dowolne, które systematycznie informują o postępach dziecka w nabywaniu umiejętności. Sprawdziany gromadzone są przez nauczycieli dając pełny obraz kolejnych postępów w rozwoju ucznia. Nauczyciel oceniając na bieżąco pracę uczniów stosuje pieczątki z symbolami: wspaniale bardzo dobrze dobrze popracuj trudności- pracuj więcej. (Wzory stosowanych pieczątek w załączniku.) W celu przekazania rodzicom ucznia informacji o osiągnięciach edukacyjnych dziecka, nauczyciel sporządza ocenę semestralną, która jest oceną opisową. Korzystając z bieżących ocen, opracowuje opis osiągnięć szkolnych i zachowania ucznia oraz przedstawia ją rodzicowi podczas spotkania ustalonego według harmonogramu pracy szkoły na dany rok szkolny. Ocena końcoworoczna to ocena podsumowująca, przeprowadzana na zakończenie edukacji w danej klasie, określająca poziom osiągnięć i kompetencji ucznia. Dotyczy przede wszystkim zasadniczych obszarów edukacji: czytania, pisania, mówienia, liczenia, rozwiązywania problemów oraz fundamentalnych treści z zakresu wiedzy o świecie, stanowiących podstawę do dalszej nauki i koniecznych zachowań w aktywnym życiu społecznym. 2. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Zgodnie z prawem oświatowym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zobowiązani są do sporządzania międzysemestralnej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania. Nauczyciel ma za zadanie rozpoznawać poziom osiągnięć ucznia oraz jego postępy w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programu nauczania. Celem wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest zapewnienie rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego jego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełniącego funkcję informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną.

3 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach ucznia w tym zakresie pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju motywowanie ucznia do dalszej pracy dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia umożliwienie nauczycielom doskonalenia form i metod pracy dydaktyczno- -wychowawczej. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz sposobu informowania o nich uczniów i rodziców zasady i kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów kryteria oceny zachowania zasady klasyfikacji uczniów. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa Statut Szkoły, z uwzględnieniem przepisów MEN. Statut Szkoły przewiduje stosowanie ocen cząstkowych w klasie trzeciej, począwszy od drugiego semestru roku szkolnego. Skala ocen cząstkowych: ocena celująca 6 ocena bardzo dobra 5 ocena dobra 4 ocena dostateczna 3 ocena dopuszczająca ocena niedostateczna 1. Przy stosowaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków + i -. Oceny cząstkowe stosowane w edukacji wczesnoszkolnej odnoszą się do następujących edukacji: edukacji polonistycznej edukacji matematycznej edukacji przyrodniczej edukacji plastycznej edukacji technicznej edukacji muzycznej edukacji ruchowej.

4 Ocenę celującą uczeń otrzymuje wtedy, gdy posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową i program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy w zawodach i konkursach wewnętrznych i zewnętrznych. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową i programem nauczania. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Ocenę dobrą uczeń otrzymuje wówczas, gdy opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie, na poziomie nie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej. Może wykazywać braki w opanowaniu programu nauczania, ale te braki nie mogą przekreślać możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki szkolnej. Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Często wymaga pomocy ze strony nauczyciela. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który słabo opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową i programem nauczania. Większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych zadań. Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje wówczas, gdy nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową i program nauczania, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie samodzielnie wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności. Nie podejmuje porób rozwiązania zadania, pracuje bardzo niestarannie.

5 Przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, technicznej, ruchowej i muzycznej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. Mimo stosowania ocen cząstkowych w klasie III w drugim semestrze roku szkolnego, oceny semestralna oraz końcoworoczna nadal są ocenami opisowymi, zgodnie w zaleceniami MEN. Ocena semestralna podsumowuje wiedzę i umiejętności ucznia zdobyte w ramach edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej i ruchowej. W sporządzaniu oceny określa się poziom osiągnięć ucznia w zakresie każdej z wymienionych edukacji. Poziomy osiągnięć: poziom bardzo wysoki A poziom wysoki B poziom średni C poziom zadowalający D poziom niski E. Opisowe oceny semestralna i końcoworoczna zawierają również ocenę zachowania ucznia, która skupia się wokół takich aspektów jak: współdziałanie, współtworzenie, wytrwałość, stosunek do kolegów, nauczycieli i osób starszych, radzenie sobie z emocjami i problemami, dokonywanie samooceny swojego zachowania i zachowania innych, przestrzeganie ustalonych norm i zasad. Promocji do następnej klasy nie otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową i programem nauczania dla danej klasy, a braki uniemożliwiają mu sprawne zdobywanie wiedzy w następnej klasie. Zgodnie z rozporządzeniem MEN rada pedagogiczna podejmuje decyzję na podstawie wniosku złożonego przez wychowawcę klasy.

6 Klasy IV - VI 1. Cele oceniania 1. Obserwacja i planowanie rozwoju ucznia: diagnoza jaki jest?; bieżące informacje o czynionych postępach - co umie? Co wie?; systematyczne motywowanie do dalszej pracy; rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia; uświadomienie i zaplanowanie dalszej kariery szkolnej; uczenie współodpowiedzialności za proces nauczania (samoocena). 2. Określanie efektywności stosowanych przez nauczyciela metod pracy z uczniem. 3. Porównanie osiągnięć ze standardami zewnętrznymi. 4. Porównanie efektywności (jakości, trafności) wybranych programów nauczania. 2. Normy oceniania 1. Szkoła ma jeden spójny system oceniania. 2. Uczniowie i rodzice dobrze znają kryteria oceniania i są informowani o ocenach bieżących i klasyfikacyjnych. 3. Oceniane jest to, co uczeń umie, a nie to, czego nie potrafi. 4. Samoocena jest ważnym elementem oceniania i motywuje ucznia do dalszej pracy. 5. W ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji o osiągnięciach ucznia: wypowiedzi ustne i pisemne, prace praktyczne, sprawdziany umiejętności i wiadomości/ testy, obserwacja aktywności (na lekcji, wycieczce, zajęciach dodatkowych) prace domowe indywidualne i grupowe (projekty), rozmowy z nauczycielami, rodzicami na temat wkładu pracy ucznia. 6. Ocena wzmacnia pozytywnie w myśl zasady: mobilizująca jest nagroda, a nie kara. 7. Ocena oparta jest na wymaganiach programowych. 8. Ocena uwzględnia wkład pracy, wiedzę i umiejętności.

7 9. Ocena jest rzetelną informacją zwrotną o efektywności uczenia się. 3. Zasady oceniania 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć. a) Osiągnięcia uczniów będą badane na podstawie: - wypowiedzi ustnych, - kartkówek (krótkich wypowiedzi do 10 min.), - godzinnych i dłuższych prac klasowych (testów), - prac praktycznych, - prac pisemnych (referaty, wypracowania i inne formy wypowiedzi), - aktywności w czasie lekcji i inwencji twórczej, - osiągnięć w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. b) Godzinne prace klasowe muszą być: poprzedzone lekcją powtórzeniową i utrwalającą oraz zapowiedziane i zapisane w dzienniczku uczniowskim z tygodniowym uprzedzeniem. - w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy prace klasowe. - w przypadku nieobecności ucznia podczas pracy klasowej, ma on obowiązek w terminie uzgodnionym z nauczycielem przystąpić do napisania zaległej pracy lub odpowiedzi. - nauczyciel może zawrzeć umowę z uczniami dotyczącą warunków poprawy prac klasowych. 2. Informowanie uczniów i rodziców (opiekunów). Nauczyciele przedmiotów (w każdym roku szkolnym) przekazują uczniom i ich rodzicom przygotowane zestawy wymagań edukacyjnych zgodne z realizowanym programem i informacje o sposobach sprawdzania osiągnięć. a) Uczniowie zapoznają się z wymaganiami i sposobem sprawdzania osiągnięć na pierwszej (organizacyjnej) lekcji w danym roku szkolnym, informacje na piśmie przekazują do podpisania rodzicom. b) Rodzice w ciągu jednego tygodnia mogą zgłaszać pytania i uwagi do otrzymanych wymagań edukacyjnych. c) W szkole obowiązuje przekaz informacji szkoła dom poprzez dzienniczek uczniowski, telefon, pocztę ową, kontakt osobisty. d) Nauczyciele na bieżąco wpisują oceny i informują rodziców o postępach uczniów, a rodzice odczytują te informacje przynajmniej jeden raz w tygodniu i potwierdzają to własnoręcznym podpisem. e) O proponowanej ocenie okresowej nauczyciele informują uczniów i rodziców miesiąc przed terminem wystawienia oceny. W przypadku braku dzienniczka wychowawca natychmiast kontaktuje się z jednym z

8 rodziców telefonicznie lub listownie, a informacje o kontakcie zapisuje w dzienniku. f) O zasadach oceniania zachowania wychowawca informuje uczniów na pierwszej lekcji wychowawczej, a rodziców podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym. 3. Jawność oceniania a) Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla rodziców ucznia. Sprawdzone i ocenione kontrolne prace klasowe uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu, na czas do następnej lekcji. b) Nauczyciel ustalający ocenę ma obowiązek uzasadnić ją, szczególnie na prośbę ucznia lub rodzica. 4. Dostosowanie wymagań. a) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu nauczania. b) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, sztuki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. 5. Zwalnianie z zajęć wychowania fizycznego i drugiego języka obcego. a) z czynnego udziału w lekcji (również basenu i tenisa) zwalnia dyrektor lub nauczyciel prowadzący zajęcia na podstawie - wskazań lekarza; - prośby ucznia będącego w niedyspozycji (złe samopoczucie, stan chorobowy); - własnych obserwacji; - decyzji dyrekcji szkoły lub prośby rodziców w sporadycznych przypadkach b) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć na czas dłuższy określony w zwolnieniu lekarskim. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza. W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się adnotację zwolniony. c) w szczególnych przypadkach na wniosek rodziców (opiekunów) ucznia, na podstawie opinii psychologa, dyrektor może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z drugiego języka obcego. 6. Wstawianie ocen bieżących w danym okresie przebiega od czasu jego rozpoczęcia. 7. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy, a oceny z tych przedmiotów wliczane są do średniej na koniec roku szkolnego.

9 4. Klasyfikowanie uczniów 1. W Prywatnej Szkole Podstawowej nr 63 obowiązują dwa okresy nauki: I okres - od 1 września II okres - zgodnie z Rozporządzeniem MEN o organizacji roku szkolnego 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, a w kl. I - III oceny opisowej. 3. Klasyfikowanie na koniec roku w klasach I III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu oceny opisowej klasyfikacyjnej oraz oceny z zachowania. 4. Klasyfikowanie na koniec roku w klasach IV VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i określeniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania. 5. Skala ocen bieżących i klasyfikacyjnych za dany okres nauki i na koniec roku szkolnego (również z religii i etyki): a) W klasach I - III szkoły podstawowej występuje tylko ocena opisowa. b) W klasach IV - VI ocenia się zgodnie z następującą skalą: stopień celujący (cel) - 6 co odpowiada % liczby punktów zdobytych za zadania: 100% + inne zadania stopień bardzo dobry (bdb) - 5 co odpowiada % liczby punktów zdobytych za zadania: % stopień dobry (db) - 4 co odpowiada % liczby punktów zdobytych za zadania: 75-89% stopień dostateczny (dst) - 3 co odpowiada % liczby punktów zdobytych za zadania: 56-74% stopień dopuszczający (dop) - 2 co odpowiada% liczby punktów zdobytych za zadania: 40-55% stopień niedostateczny (ndst) - 1 co odpowiada % liczby punktów zdobytych za zadania: poniżej 40% W ocenianiu bieżącym stopień bardzo dobry może być opatrzony znakiem (-), a dobry i dostateczny (-) i (+), dopuszczający (+). Nie dopuszcza się oznaczeń (=)

10 6. Kryteria ogólne dotyczące wszystkich dziedzin edukacji. Na ocenę celującą nie ma egzaminów poprawkowych, ani żadnych innych. Uczeń pracuje na ocenę przez cały semestr i albo na nią zasługuje, albo nie. Wymagania w zakresie PSO stanowią załączniki do WSO na poziomie każdej klasy. Oceniane będą: - postępy w zdobywaniu wiadomości i umiejętności, - rozumienie materiału, - umiejętność stosowania wiedzy w różnych sytuacjach, - kultura przekazywania wiadomości. Na ocenę celującą 6 - wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania programowe; treści wiadomości powiązane za sobą w systematyczny układ; - formułowanie uogólnień, znajdowanie związków między nimi, wyjaśnianie zjawisk z wykorzystaniem ww. wiadomości bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz; - samodzielne i sprawne posługiwanie się ww. wiedzą i umiejętnościami do celów teoretycznych i praktycznych; - bogate słownictwo, swobodny styl i umiejętne posługiwanie się terminologią naukową, wysoki stopień spójności wypowiedzi. Na ocenę bardzo dobrą 5 - wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego w zakresie wiedzy i umiejętności w danym okresie; wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ; - rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk, inspirowane przez nauczyciela; - umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela; - poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, spójność wypowiedzi odpowiadające wymaganiom poszczególnych przedmiotów nauczania. Na ocenę dobrą 4 - opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi; - poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnień zjawisk, inspirowane przez nauczyciela; - brak błędów językowych, usterek stylistycznych, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, budowanie w miarę spójnych wypowiedzi.

11 Na ocenę dostateczną 3 - zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi; - częściowe rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnienie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela; - stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela; - niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała spójność wypowiedzi ustnych i pisemnych. Na ocenę dopuszczającą 2 - duża nieznajomość nawet podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione; - znaczny brak zrozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk; - brak umiejętności stosowania wiedzy w typowych sytuacjach; - liczne błędy językowe, nieporadny styl, trudności w konstruowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych. Na ocenę niedostateczną 1 - rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk; - nieumiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela; - bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu i pisaniu. 7. W szczególnych przypadkach (nieobecności usprawiedliwione, wydarzenia losowe) uczeń ma prawo do poprawy wystawionej oceny klasyfikacyjnej po rozmowie z wychowawcą i nauczycielem przedmiotu; może odpowiadać lub pisać (forma odpowiedzi ustalona w czasie rozmowy) pracę z ustalonego zakresu materiału. Poprawa może się odbyć co najmniej na dzień przed zatwierdzającą radą pedagogiczną i dotyczy oceny klasyfikacyjnej I i II okresu nauki. 8. Zakres wymagań szczegółowych i sposobów sprawdzania osiągnięć z przedmiotów i bloków stanowią odrębny dokument w załączeniu. 9. Skala ocen z zachowania w danym okresie i na koniec roku szkolnego. a) w klasach I - III ocena z zachowania jest oceną opisową b) w klasach IV - VI ocenę z zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 10. Ocenianie zachowania reguluje odrębny wewnętrzny dokument Regulamin wystawiania ocen z zachowania w załączeniu. 11. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z

12 powodu nieobecności ucznia na zajęciach, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na nie w szkolnym planie nauczania. 12. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny po uzyskaniu zgody rady pedagogicznej. Prośbę o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń lub rodzic (opiekun) do dyrektora szkoły, co najmniej na tydzień przed klasyfikacją. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją ucznia. 13. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 14. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części praktycznej (z możliwością sprawdzenia elementarnej wiedzy teoretycznej) z przedmiotów artystycznych i z wychowania fizycznego oraz z części pisemnej i ustnej z pozostałych przedmiotów. W przypadku dzieci z dysfunkcjami dopuszcza się wyłącznie odpowiedź ustną. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący komisji po rozmowie z psychologiem szkolnym lub reedukatorem oraz wychowawcą. 15. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły. Egzamin powinien odbywać się przed dniem posiedzenia rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki nauczania i zachowania. 16. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza nią. W skład komisji wchodzą: dyrektor lub jego zastępca jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji oraz nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminujący. 5. Promowanie uczniów 1. W klasach I - III uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 2. W klasach IV - VI uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne na koniec roku szkolnego wyższe od stopnia niedostatecznego.

13 3. Ucznia klas I - III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie na wniosek wychowawcy i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 4. Uczeń kl. IV lub V, który uzyskał w wyniku klasyfikacji na koniec roku ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 5. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Uzasadnienie wyjątkowej sytuacji ucznia przedstawia wychowawca klasy na posiedzeniu rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki nauczania i zachowania. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję w wyniku głosowania. 6. Za wyjątkową sytuację uznaje się: długotrwałą chorobę dziecka (kilka miesięcy), rozpad rodziny, utratę bliskiej osoby, przewlekłą chorobę członka rodziny lub inne wypadki losowe. 7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, wyjątkiem egzaminu ze sztuki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych i może być uzupełniony krótką wypowiedzią ustną, dotyczącą podstawowych zagadnień teoretycznych. Pytania i zadania są przygotowywane przez nauczyciela prowadzącego co najmniej w dwóch zestawach (do wyboru) i muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 8. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu letnich ferii i informuje o nim na piśmie ucznia i jego rodziców (opiekunów). 9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 10. W skład komisji wchodzą: dyrektor lub jego zastępca jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji oraz nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminujący. 11. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji w przypadku: choroby, na własną prośbę lub pisemną prośbę rodziców za zgodą dyrektora szkoły. 12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie określonym przez dyrektora szkoły. 13. Na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej dotyczącym nowego roku szkolnego, wychowawca przedstawia wynik egzaminu poprawkowego. 14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 15. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

14 6 Ukończenie szkoły Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Edukacyjną (OKE). 7 Sprawdzenie poziomu opanowania umiejętności 1. W klasie VI OKE przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. 2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 3. Komisja okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zdań. Informator publikowany jest co najmniej na dwa lata przed terminem sprawdzianu. 4. Po opublikowaniu informatora na początku roku szkolnego, w którym sprawdzian będzie przeprowadzony, wychowawca klasy objętej sprawdzianem zapoznaje z jego treścią uczniów i ich rodziców (opiekunów). Nauczyciele przedmiotów lub bloków przedmiotowych, których sprawdzian dotyczy, na drugim zebraniu z rodzicami wyjaśniają standardy wymagań i kryteria oceniania. Tym zagadnieniom poświęcają również jedne z pierwszych lekcji we wrześniu i w ciągu roku przypominają je uczniom. 5. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez komisję okręgową, która przygotowuje arkusze sprawdzianu. Sprawdzian organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora szkoły. 6. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji. 7. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej. 8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej. 9. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

15 10. Wyniki sprawdzianu ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów i jest to wynik ostateczny. 11. Wynik sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. 12. Wynik sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla każdego ucznia komisja okręgowa przesyła do szkoły w terminie do dnia 10 czerwca danego roku, a w przypadku gdy uczeń zdawał w dodatkowym terminie - do dnia 31 sierpnia danego roku. 13. Prawidłowe warunki i nadzór nad przebiegiem sprawdzianu zapewnia dyrektor szkoły. 14. Uczeń może, w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uznał, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania, jego rozstrzygnięcie jest ostateczne. 15. W razie naruszenia przepisów dyrektor komisji okręgowej może unieważnić sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może dotyczyć zarówno wszystkich, jak i pojedynczych uczniów. 16. W przypadku zaginięcia prac dyrektor komisji okręgowej zarządza ponowne przeprowadzenie sprawdzianu, ustalając jego termin. 8. Nagrody i wyróżnienia 1. Cele nagród i wyróżnień: motywowanie do uczenia się; pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym; promowanie postaw społecznie pożądanych; 2. Formy pochwała ustna indywidualnie; pochwała ustna wobec kolegów i koleżanek; dyplom, list gratulacyjny; podziękowanie na piśmie; książki, sprzęt sportowy itp.; nagroda pieniężna; 3. O przyznaniu nagród decydują: organizatorzy konkursów; wychowawcy klas; przedstawiciele Rady Uczniów; dyrekcja szkoły

16 Pieczątki stosowane w ocenianiu bieżącym: Załącznik do WSO w klasach I-III

17 KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY Z ZACHOWANIA 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny z zachowania. 2. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 150 punktów. Punkty mogą być pomnożone lub utracone, w zależności od prezentowanej postawy ucznia. 3. System punktowy stwarza możliwości samokontroli zachowania: podejmując działania pozytywne każdy jest w stanie poprawić swoją ocenę, mając jednocześnie świadomość konsekwencji zaniechania poprawy lub prezentowania postaw ocenianych negatywnie. 4. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca opierając się na punktowym systemie ocen, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej. 5. Ocena zachowania ucznia nie podlega zmianie w trybie decyzji administracyjnej. 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczeń może otrzymać następującą ocenę z zachowania: a. wzorowe od 250 punktów i więcej b. bardzo dobre od 200 do 249 punktów c. dobre od 150 do 199 punktów d. poprawne od 100 do 149 punktów e. nieodpowiednie od 1 do 99 punktów f. naganne 0 i mniej punktów 7. Uczeń kończy semestr z wynikiem 0 punktów ( bez względu na liczbę zdobytych wcześniej punktów ) za: a. Wyłudzenie b. Kradzież c. Umyślne stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia członków społeczności szkolnej d. Posiadanie lub/i zażywanie narkotyków lub innych środków uzależniających np. papierosów, picie alkoholu 8. Jeśli uczeń otrzymał minus 15 punktów nie może mieć oceny wzorowej ze sprawowania. 9. Jeśli uczeń otrzymał minus 30 punktów nie może mieć oceny bardzo dobrej ze sprawowania.

18 10. Jeśli uczeń dokona zniszczenia mienia szkolnego jest zobowiązany w ciągu 3 dni do jego naprawy lub odkupienia. 11. Dodatkowo oprócz utraty stosownej ilości punktów, w przypadku odnotowania w zeszycie uwag 3 wpisów w trakcie tygodnia dotyczących zachowań ucznia, tj: Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji Nieodpowiednie zachowanie podczas przerw lekcyjnych Niekulturalne zachowanie względem pracowników szkoły Nieodpowiednie zachowanie względem siebie nawzajem Nieodpowiednie zachowanie w trakcie wycieczek klasowych Kłamstwo Bójka Stosowanie wulgaryzmów Spóźnienie na lekcję Wówczas uczeń ten zobowiązany jest do wykonania prac społecznych na rzecz szkoły. Prace te będzie ustalał wychowawca w porozumieniu z dyrekcją i radą pedagogiczną. Uczeń jest zobligowany zrealizować zadane mu prace społeczne po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych pod nadzorem nauczyciela 12. Punkty dodatnie otrzymuje uczeń za: Lp. Kategoria 1. Udział w konkursach przedmiotowych a. za każde osiągnięcia: nagrody, wyróżnienia w konkursach na etapie szkolnym Punkty 10 pkt. 20 pkt. b. awans do etapu rejonowego 30 pkt. c. awans do finału 2. Udział w zawodach sportowych punkty przydziela nauczyciel wychowania fizycznego ( raz na półrocze ) do 15 pkt. 3. Konkretna pomoc innym w nauce (raz na półrocze) do 15 pkt. 4. Inicjatywy podejmowane na rzecz szkoły, społeczeństwa, środowiska za każde podjęte, ukończone i podsumowane działanie do 20 pkt. 5. Wysoka kultura osobista (raz na półrocze ) do 15 pkt. 6. Stosunek do obowiązku szkolnego; sumienność, pracowitość, odpowiedzialność (raz na półrocze) do 15 pkt. 7. Rzetelne pełnienie funkcji w klasie lub szkole (raz na półrocze ) do 15 pkt.

19 8. Praca na rzecz klasy do 10 pkt. 9. Udział w imprezach kulturalnych i edukacyjnych, wycieczkach do 10 pkt. (raz na półrocze) 10. Punktualność (oceniana raz na półrocze) do 10 pkt. 11. Frekwencja (raz na półrocze) Uwaga - zwolnienia lekarskie nie do 10 pkt. obniżają punktacji 12. Za właściwy strój szkolny (raz na półrocze) do 10 pkt. 13. Do dyspozycji klasy (ocena koleżeńska) (raz na półrocze) 0 do 10 pkt. 14. Do dyspozycji wychowawcy klasy (raz na półrocze) 0 do 10 pkt. 13. Punkty ujemne uczeń otrzymuje za: Lp. Kategoria Punkty 1. Powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć do -30 pkt. (raz na półrocze) 2. Niekulturalne zachowanie w stosunku do pracowników szkoły i do -30 pkt. innych uczniów (raz na półrocze) 3. Częste zapominanie o stosowaniu form grzecznościowych do -10 pkt. (raz na półrocze) 4. Złe zachowanie w czasie wyjazdów i przerw, w świetlicy, na do -30pkt. stołówce, hali sportowej, w tym bójki, itp. (raz na półrocze) 5. Wypisywanie wulgaryzmów w miejscach publicznych/ do 30pkt. w zeszycie, podręczniku szkolnym 6. Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia ( brak prac do -30 pkt. domowych, nieprzygotowanie do lekcji) - (raz na półrocze) 7. Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego do -5 pkt. 8. Powyżej 5 spóźnień w semestrze do -15 pkt. 9. Brak obuwia na zmianę (każdorazowo) -2 pkt. 10. Niszczenie mienia szkolnego - sprzętu, budynku, itp. (każdorazowo) -5 do -30 pkt. 11. Celowe śmiecenie, nieporządek w szatni (każdorazowo) -5 pkt Niszczenie cudzej własności (każdorazowo) Kradzież cudzej własności -5 do -30pkt. do -30 pkt. 14. Kłamstwo (każdorazowo) -5 pkt. 15. Opuszczenie terenu szkoły bez pozwolenia i wagary -30 pkt. 16. Wulgarne słownictwo (każdorazowo) -15 pkt. Po otrzymaniu oceny nagannej uczeń zostaje automatycznie skreślony z listy uczniów naszej szkoły.

20 Punkty będą wpisywane na bieżąco do zeszytu umieszczonego w dzienniku lekcyjnym, przez wszystkich nauczycieli, oraz przez wychowawcę na godzinie wychowawczej podczas podsumowywania tygodniowej pracy uczniów ( np. ocena tygodniowych dyżurów, dekoracji klasy, pomocy koleżeńskiej, itp) Zachowanie jest oceniane po I i po II półroczu oddzielnie. Na koniec roku uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej lub bardzo dobrej, jeśli za I półrocze ocena była tylko poprawna. Ostateczną decyzję o ocenie ze sprawowania podejmują wychowawcy po konsultacji z rada pedagogiczną.

21

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickiej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną częśd statutu Prywatnej Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo