Spis treści. Motto. Wstęp. I. Ogólne zasady rozliczania podatku VAT II. Specyfika VAT w gminach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Motto. Wstęp. I. Ogólne zasady rozliczania podatku VAT II. Specyfika VAT w gminach"

Transkrypt

1 VAT w gminach Elżbieta Rogala Niniejsza książka autorstwa Elżbiety Rogali VAT w gminach 2013 jest już siódmą z kolei pozycją, wydaną przez nasze wydawnictwo (poczynając od 2006 roku) zajmującą się kompleksowo rozliczaniem VAT nie tylko przez gminy, ale i przez ich jednostki, i zakłady budżetowe. Posługując się bowiem swoim NIP odrębnym od gminy, jednostki te jako wyodrębnione organizacyjnie, majątkowo i finansowo, muszą same rozliczać VAT od własnego obrotu. Oznacza to, iż przy obrotach poniżej 150 tys. złotych rocznie jednostki te nie muszą rozliczać VAT, a także nie musi tego czynić sama gmina, jako ich jednostka macierzysta. W 2013 roku weszło w życie sporo zmian w VAT, które w tej książce zostały omówione. Chodzi szczególnie o zmiany w zakresie fakturowania, kas rejestrujących, ulgi za złe długi, metody kasowej czy wreszcie zabezpieczeń kredytowych kwotą zwrotu VAT. Omówione zostały również rewolucyjne zmiany na 2014 rok, po to aby gminy dobrze przygotowały się do tych zmian. Na uwagę zasługuje także szerokie omówienie podatkowych konsekwencji pobierania przez gminy od 1 lipca 2013 r. podatku śmieciowego. W książce zostały też omówione wszystkie aktualne problemy podatkowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami. W ostatniej części książki są autentyczne, czyli zadawane w ach i na wykładach pytania o VAT w gminach oraz szczegółowe na nie odpowiedzi. Spis treści Motto Wstęp I. Ogólne zasady rozliczania podatku VAT II. Specyfika VAT w gminach 1. Siedem zasad specyfiki VAT w gminach 2. Opłaty gminne niepodlegające VAT 3. Najnowsze opłaty gminne 3.1. Opłata za korzystanie z przystanków 3.2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( podatek śmieciowy ) 3.3. Interpretacje ministra finansów i orzeczenia sądów dotyczące podatku śmieciowego 4. Urzędy gmin nie mogą być czynnymi podatnikami VAT 4.1. Podatnikiem VAT musi być gmina, a nie jej urząd 4.2. Ważne wyroki NSA (tezy) 5. Jednostki i zakłady budżetowe odrębni od gminy podatnicy VAT 5.1. Gmina i jej jednostki budżetowe nie mogą być jednym podatnikiem VAT 5.2. Gminny zakład budżetowy samodzielnym podatnikiem VAT 6. Świadczenie usług pomiędzy jednostkami i zakładami budżetowymi 7. Wykonywanie zadań własnych gminy przez jej zakład budżetowy 7.1. Czy realizacja zadań gminy przez zakład budżetowy jest z VAT? 7.2. Stanowisko organów podatkowych z 2005 roku III. Gmina jako podatnik VAT 1. Do 150 tys. zł obrotu bez VAT

2 1.1. Powrót do zwolnienia od VAT IV. VAT od nieruchomości 1. Użytkowanie wieczyste 1.1. Stawka VAT od użytkowania wieczystego 1.2. Sprzedaż gruntu użytkownikowi wieczystemu aktem notarialnym bez VAT 1.3. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność decyzją bez VAT 1.4. Sprzedaż udziałów w prawie użytkowania wieczystego dostawą towaru 1.5. Dostawa lokalu wraz z użytkowaniem wieczystym 2. Dostawa terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę 2.1. Ustalanie przeznaczenia gruntu wg orzecznictwa NSA 2.2. Ustalanie przeznaczenia gruntu wg noweli ustawy o VAT od 2013 roku 2.3. Działki budowlane sprzedawane przez osobę fizyczną wg orzecznictwa ETS 3. Oprocentowanie sprzedaży nieruchomości na raty 4. Wynajem i dzierżawa nieruchomości oraz inne usługi o podobnym charakterze 4.1. Nadal wg sądów istnieje możliwość refakturowania mediów dla najemcy przez wynajmującego 4.2. Warunki refakturowania mediów przez wynajmującego 4.3. Stawka VAT na media dla najemcy taka sama jak na najem (wyrok ETS) 5. Budownictwo mieszkaniowe: remont, konserwacja, budowa, sprzedaż 5.1. PKOB Zbycie gruntu zabudowanego ze środków własnych nabywcy 7. Zbycie działki zabudowanej budynkami przeznaczonymi do rozbiórki 8. Aporty wkłady niepieniężne wnoszone przez gminy do spółek 9. Oddanie gruntu w zamian za odszkodowanie 9.1. Odszkodowanie kwotą netto czy brutto? 10. Partycypowanie mieszkańców gminy w kosztach budowy inwestycji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 11. Zamiana gruntów 12. Bezumowne korzystanie z nieruchomości 13. Udział w nieruchomościach dostawą towaru 14. Opodatkowanie sprzedaży majątku gminnego: NSA do ETS 15. Wadium czy zawsze musi przekształcić się w zaliczkę? V. Inne czynności jaka stawka VAT? 1. Sprzedaż złomu odwrotne obciążenie 2. Szalety publiczne 3. Wspólne działania samorządów 4. Wspólne finansowanie przedsięwzięcia 5. Gmina kupuje sprzęt dla OSP i komputery dla szkół z obniżoną stawką VAT VI. Usługi zwolnione od VAT 1. Wykaz usług zwolnionych od VAT dot. gmin 2. Szkolenia dla administracji zwolnione z VAT 3. Stołówki szkolne zwolnione z VAT VII. Usługi objęte 8% VAT

3 1. Wykaz usług z 8% stawką VAT załącznik 3 do ustawy o VAT 2. Przykłady opodatkowania transakcji 8% VAT wg kodów PKWiU 2.1. Odbiór ścieków 2.2. Dostawa wody 2.3. Utrzymanie terenów zielonych 2.4. Sprzątanie 2.5. Działalność obiektów sportowych 2.6. Usługi zarządzania i utrzymywania cmentarzy 3. Zamawiający może kwestionować stawkę VAT zawartą w ofercie VIII. Statystyczne grupowania towarów i usług a VAT 1. Statystyka niezbędna dla VAT 2. Zasady metodyczne PKWiU z 2008 roku IX. Nieodpłatne transakcje 1. Aktualna treść przepisów 2. Darowizny towarów 3. VAT od zużycia artykułów spożywczych na spotkaniach służbowych 4. Użyczenia (nieodpłatne świadczenia usług) 5. Nieodpłatne transakcje zmiana przepisów od 1 kwietnia 2013 roku X. Dokumentacja VAT 1. Faktury 2. Zmiana przepisów o fakturach: od 1 stycznia 2013 roku i 1 stycznia 2014 roku 2.1. Definicja faktury i faktury elektronicznej obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku 3. Faktury korygujące 3.1. Korekty na minus 3.2. Korekty na plus 3.3. Obowiązki i uprawnienia nabywcy otrzymującego korektę faktury 4. Refaktury: jaka stawka VAT? 5. Refakturowanie mediów w ramach własnych jednostek XI. Częściowe odliczenie VAT od zakupów 1. Czym jest prawo do odliczenia podatku VAT? 2. Termin odliczania VAT: później niż w miesiącu otrzymania faktury 2.1. Bieżące odliczanie VAT w ciągu pięciu lat od otrzymania faktury 2.2. Sukcesywne coroczne odliczanie VAT w ciągu dziesięciu lat od zakończenia inwestycji 3. Cztery praktyczne reguły odliczeń VAT 4. Odliczanie podatku naliczonego wg klucza podziału lub struktury sprzedaży 4.1. Czynności niepodlegające VAT bez wpływu na odliczenia uchwała NSA 4.2. Prowadzenie targowiska 4.3. Nakłady na świetlice wiejskie 5. Korekty podatku naliczonego i czas ich trwania 5.1. Wynajem pomieszczeń szkoły po 2 latach od wybudowania budynku: przykład

4 6. Interpretacje ministra finansów nt. częściowych odliczeń VAT przez gminę 6.1. Przebudowa ulic i wykonanie kanalizacji ogólnospławnej 6.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 6.3. Budowa urządzeń wodociągowych i przyłączy (przykanalików) do sieci 6.4. Budowa centrum kulturowo-archeologicznego 6.5. Przebudowa budynków kolejowych i dróg gminnych 6.6. Budowa wodociągu przez zakład budżetowy 6.7. Refakturowanie przez gminę na OSiR kosztów przebudowy stadionu 6.8. Budowa przez jednostkę budżetową lodowiska oraz skateparku 7. Optymalizacja VAT: Jeden ze sposobów odzyskiwania VAT od inwestycji gminnych 8. Gdzie szukać informacji nt. zwrotu VAT od inwestycji? 9. Gmina może dokonywać odliczeń VAT także z faktur wystawionych na urząd gminy 9.1. Na fakturach urząd gminy, a odlicza VAT gmina XII. Kasy rejestrujące w 2013 roku 1. Zakres zwolnień z kas rejestrujących w 2013 i 2014 roku broszura Ministerstwa Finansów 2. Tabela zwolnień od kas rejestrujących w 2013 roku 3. Czynsz najmu zafakturowany lub bezgotówkowy zwolniony z kas rejestrujących 4. Zawsze kasa rejestrująca XIII. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku 1. Metoda kasowa 2. Zwrot VAT jako zabezpieczenie kredytu 3. Ulga za złe długi 4. Faktury wewnętrzne 5. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od dnia 1 stycznia 2013 roku broszura Ministerstwa Finansów 6. Faktury najważniejsze nowe regulacje wprowadzone od 1 stycznia 2013 roku 7. Zmiany w zakresie fakturowania broszura Ministerstwa Finansów XIV. Zmiany mające obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku 1. Obowiązek podatkowy VAT w 2014 roku 1.1. Nowo wprowadzony art. 19a o obowiązku podatkowym 2. Odliczanie VAT w 2014 roku 2.1. Moment odliczenia VAT naliczonego od 1 stycznia 2014 roku 3. Podstawa opodatkowania w 2014 roku 3.1. Nowo wprowadzony art. 29a o podstawie opodatkowania XV. Sto pytań o VAT w gminach i ich jednostkach Targowisko Przebudowa miejskiego targowiska a odliczanie VAT Domy ludowe Wydatki związane z domami ludowymi a odliczanie VAT Obiekty sportowe Hala widowiskowo-sportowa a odliczenie VAT

5 Cmentarze komunalne Podatnik VAT od administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych Budownictwo mieszkaniowe Termomodernizacja mieszkań w budynkach szkoły Wymiana wodomierzy Lokale mieszkalne Lokal wraz z wieczystym użytkowaniem Wynajem mieszkań Usługi remontowe płatnością za czynsz Najem, dzierżawa i inne użytkowania Wynajem placu na usługi cateringowe Gminna instytucja kultury najmuje Bezumowne korzystanie z gruntu Bezumowne i odpłatne korzystanie z nieruchomości Pochylnia dla niepełnosprawnych do najmowanego pomieszczenia Użytkowanie wieczyste Przekształcenie użytkowania we własność Odszkodowanie za pozbawienie prawa użytkowania wieczystego Sieć gazownicza Moment deklarowania VAT za sprzedaż sieci Wodociągi i kanalizacja Budowa przyłączy Warunki techniczne na przyłącza do wodociągu Odpłatna dzierżawa i termin odliczania VAT Przydomowe oczyszczalnie ścieków Woda i ścieki Stawka VAT na wodę i ścieki w okresie przejściwym Rozliczenia pomiędzy jednostkami i zakładami budżetowymi Wynajem pomiędzy szkołami samorządowymi Rozliczenia pomiędzy gminą a jej jednostką Wynajem przez gminę dla jej zakładu budżetowego Zakład budżetowy wykonuje zadania własne gminy Gadżety dla GOSiR Wynajem kabin sanitarnych Zwolnienia podmiotowe od VAT Przekroczenie obrotu 150 tys. zł Kultura Bilety wstępu za 1 zł i odliczenie VAT Bilety wstępu na wieżę ratuszową a odliczanie VAT Aporty Wkład pieniężny do spółki Aport działek do spółki gminnej Grunty (działki) Pozostawione fundamenty na działce Koszt operatu szacunkowego i podziału działki a odliczenie VAT Koszt działki i koszty poboczne Koszty działki rolnej a zwolnienie od VAT Grunty rolne Zapisy w ewidencji gruntów Gospodarstwo rolne

6 Zamiana działek rolnych Bardzo mała działka pod zabudowę Działka zabudowana Wadium i zapłata za działkę Faktura za działkę Grunty pod drogami Droga w obrębie gospodarstwa rolnego Przetargi Materiały przetargowe Faktury Faktura za odszkodowanie Dokumentowanie sprzedaży mebli pracownikom Faktura na sprzedaż działki osobie fizycznej Właściwy dokument na sprzedaż samochodu Faktura VAT za zajęcie pasa drogowego Faktura za wbudowanie urządzenia w pas drogowy Faktura za sprzedaż złomu Faktura za dzierżawę obwodu łowieckiego Faktura na import usług reklamowo-promocyjnych Deklaracje Ujemna kwota sprzedaży zwolnionej w deklaracji VAT-7 Kasy rejestrujące Sprzedaż fakturowana i wpłaty do banku Inne Sprzedaż drzewa Sponsorzy i darczyńcy Zrzeczenie się współwłasności Koncesja na usługi zarządzania Sprzedaż nieukończonego budynku Włoski audyt ISO w urzędzie miasta XVI. Załączniki A. Wybrane przepisy prawne 1. Ustawa o VAT (wyciąg) 2. Najistotniejsze kwestie dot. faktur w 2013 roku wybrane nowe przepisy 1. Kto wystawia fakturę 2. Dane zawarte w fakturze 3. Liczenie kwoty VAT od wartości sprzedaży brutto 4. Termin wystawienia faktury 5. Faktura korygująca 6. Nota korygująca 7. Rachunki 8. Faktura dla sprzedawcy i nabywcy 9. Duplikat faktury 10. Przechowywanie faktur 11. Przepisy przejściowe 3. Rozporządzenie ministra finansów w sprawie wykonania ustawy o VAT (wyciąg) B. Najważniejsze akty prawne dot. VAT w 2013 roku C. Przydatne dla podatnika VAT strony internetowe (WWW)

7

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Rozdział I. Jednostki sektora finansów publicznych podatnikiem podatku VAT (Michał Samborski)... 1 1. Definicja podatnika VAT... 1 1.1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania

Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania Wprowadzenie I. Zakres przedmiotowy opodatkowania 1. Definicja pojęcia towar dla potrzeb VAT........................... 35 1a) Warunki, które muszą zostać spełnione, aby budynki i budowle mogły być przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów...47. Rozdział I Zakres przedmiotowy opodatkowania...49. Spis treści

Wykaz skrótów...47. Rozdział I Zakres przedmiotowy opodatkowania...49. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów...47 Rozdział I Zakres przedmiotowy opodatkowania...49 1. Czynności opodatkowane... 49 2. Środek specjalny nie może prowadzić do rozszerzenia przedmiotowego zakresu opodatkowania...

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2012

NOWY LEKSYKON VAT 2012 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2012 Stan prawny: 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Stan prawny: 2013 2014 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Wprowadzenie.................................................................27

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH Rozdział I. Problematyka podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego Problematyka

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TOM I i II

SPIS TREŚCI TOM I i II SPIS TREŚCI TOM I i II OD WYDAWCY... LI I. NOWA REGULACJA VAT OD 1 MAJA 2004 ROKU WPROWADZENIE... 1 1. Skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla podatku VAT w Polsce... 1 2. Nowa Dyrektywa VAT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego do których skierowane zostało zarządzenie 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław Teatr Capitol Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocław 1 2 SPIS TREŚCI 3 Strona 1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta 12 z uwzględnieniem wyniku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 4 DOCHODY BIEŻĄCE str. 8 A. DOCHODY GMINY (własne)... str. 8 B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1. OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH

1. OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH SPIS TREŚCI 1. OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 1.1. Dochody bieżące... 3 1.1.1. Dochody podatkowe... 3 1.1.2. Dochody z majątku gminy... 6 1.1.3. Dotacje... 11 1.1.4. Pozostałe dochody... 22 1.1.5. Subwencje...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko Warszawa, październik 2011 r. Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE: W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - środki trwałe,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 października 2010 r. Nr 184 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE 2771 Prezydenta Miasta Ņwidnicy z dnia 23 kwietnia 2010 r. z wykonania budŋetu za 2009

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

IV.2.1. Rolnictwo dział 010 36 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 37 IV.2.3. Turystyka dział 630 38 IV.2.4. Gospodarka mieszkaniowa dział 700 38

IV.2.1. Rolnictwo dział 010 36 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 37 IV.2.3. Turystyka dział 630 38 IV.2.4. Gospodarka mieszkaniowa dział 700 38 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku 2007 1 I.2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2007 rok oraz

Bardziej szczegółowo