Kryteria oceniania zachowania w roku szkolnym 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania zachowania w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 Kryteria oceniania zachowania w roku szkolnym 2013/ Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według następującej skali: - wzorowe wz - bardzo dobre bdb - dobre db - poprawne pop - nieodpowiednie ndp - naganne ng 2. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ocen z pierwszego i drugiego semestru. 3. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt w wysokości pkt, jest on równoznaczny z oceną dobrą. 4. Uczeń w ciągu roku szkolnego może otrzymać mniej lub więcej punktów, w zależności od swojej postawy.. Nie przyznaje się punktów za wypełnianie podstawowych obowiązków oraz za pracę dodatkową, która odbywa się kosztem lekcji. 6. Oceny w zo row ej na ko ni ec po szczegól ny ch s em es trów ni e m o że o trzy m a ć uczeń, któ ry zg ro m a dził w ięcej ni ż 2 pkt ujem ny ch. 7. Oceny bardzo do brej na ko ni ec pos zczeg ól ny ch s em es trów ni e m o że o trzy m a ć uczeń, któ ry zg ro m a dzi ł w ięcej niż 0 p kt uje m ny ch. 8. Uczeń, któ ry otrzym a, w ciąg u jednego m i esi ąca, 30 pkt ujem ny ch, ni e m o że w kol ejny m m i es ią cu uczes tniczy ć w i m prezach, wy ci eczka ch, ko ncerta ch s zkol ny ch i tp. 9. W sytuacji, kiedy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej, zagrażający życiu lub zdrowiu oraz w innych skrajnych przypadkach, może otrzymać ocenę naganną z pominięciem zasad punktowania..w przypadku zachowań szczególnie rażących, w szkole i poza nią (nie ujętych w kryteriach oceniania), wychowawca w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może przydzielić uczniowi punkty ujemne (20-0). 11.W szczególnych przypadkach pozytywnego zachowania ucznia w szkole i poza nią (nie ujętych w kryteriach oceniania), wychowawca w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może przydzielić uczniowi punkty dodatnie (20-0). 12.Nauczyciele uczący w danej klasie oceniają semestralne zachowanie uczniów wg.skali Jeśli uczeń otrzyma mniej niż trzy punkty dodatnie wówczas mimo uzbieranej ilości punktów na ocenę wzorową nie może jej otrzymać.

2 Zachowanie ucznia ocenia się następująco: Ocena Liczba punktów Wzorowa 271 i więcej Bardzo dobra Dobra 2 - Poprawna Nieodpowiednia Naganna 29 i poniżej

3 Szczegółowe kryteria oceniania Stosunek do obowiązków szkolnych Lp Forma Działania ucznia Pkt dodatnie Pkt ujemne 1. 0 % frekwencja w miesiącu ( bez spóźnień) Frekwencja szkolna Nieusprawiedliwione godziny (za każdą godzinę) 2. Ubiór szkolny Spóźnienia do 1 minut Przebywanie na zajęciach lekcyjnych w okryciu wierzchnim (nie pozostawianie go w szatni ) 3 (za każde spóźnienie) 3 Brak stroju galowego na szkolnych uroczystościach Noszenie ubrań z wulgarnymi nadrukami, hasłami i emblematami przedstawiającymi nietolerancję, przemoc, środki odurzające. Brak zmiennego obuwia (tekstylnego) 3

4 Nieskromny wygląd noszenie ubrań odsłaniających plecy, brzuch, biodra, dekolt, pośladki Noszenie nakrycia głowy w budynku szkolnym 3 Makijaż, tipsy, manicure, ostro stylizowane fryzury i jaskrawe kolory włosów, nadmiar biżuterii Piercing i tatuaże 20 (jednorazowo w semestrze) Przestrzeganie regulaminu ubioru szkolnego, czysty i schludny wygląd, noszenie obuwia zmiennego 20 (jednorazowo - k.s.) 3. Projekty edukacyjne Udział w wybranym projekcie edukacyjnym Inne Niepowiadamianie rodziców o zebraniach, konsultacjach i wezwaniach do szkoły Złe zachowanie na lekcjach, przeszkadzanie w ich prowadzeniu 7 Używanie telefonów komórkowych, mp3, dyktafonów, kamer, aparatów fotograficznych w czasie zajęć 4

5 Brak zeszytu informacyjnego Nie wypełnianie obowiązku dyżurnego 3 3 Fałszowanie dokumentów podrabianie zwolnień, usprawiedliwień i podpisów. Niewykonanie poleceń nauczyciela i brak reakcji na zwracanie uwagi 40 Złe zachowanie na wycieczkach szkolnych 30 Nieoddanie książek do biblioteki szkolnej na tydzień przed roczną radą klasyfikacyjną (jednorazowo) Udział i efektywna praca w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych, wyrównawczych i kołach zainteresowań, ZKK Brak uwag 20 (jednorazowo-k.s.) 20 (jednorazowo w semestrze)

6 Reprezentowanie szkoły Lp. Forma Działania ucznia Pkt dodatnie Pkt ujemne 1. Konkursy przedmiotowe, oraz sportowe Udział w szkolnym etapie konkursu Zajęcie I III miejsca w szkolnym Zakwalifikowanie do rejonowego etapu konkursu przedmiotowego 1-1 Zakwalifikowanie do wojewódzkiego konkursu przedmiotowym 20 Finalista wojewódzkiego konkursu. 30 Laureat wojewódzkiego konkursu 40 6

7 Praca na rzecz szkoły i klasy Lp. Forma Działania ucznia Pkt dodatnie Pkt ujemne 1. Aktywność klasowa Rzetelne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym oraz dyżurnego w klasie - (jednorazowo k.s.) Pomoc w organizacji imprez klasowych 1 - Prace organizacyjno- porządkowe w salach przedmiotowych, dbanie o wystrój klasy 1 Przygotowanie klasowej gazetki ściennej Wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych - Własne inicjatywy na rzecz klasy 2. Funkcjonowanie w grupie Koleżeństwo, pomoc słabszym kolegom w nauce 1 7

8 3. Aktywność szkolna i pozaszkolna Aktywna i twórcza praca w samorządzie szkolnym (jednorazowo-k.s.) Pomoc w organizacji imprez szkolnych lub środowiskowych oraz udział w tych uroczystościach 1 Udział w akcjach (charytatywnych, prozdrowotnych, ekologicznych, kampaniach społecznych, wolontariat itp.) - Potwierdzona aktywność w pozaszkolnych organizacjach, stowarzyszeniach, klubach sportowych, fundacjach itp. 20 (jednorazowo w semestrze) 8

9 Kultura osobista Lp. Forma Działania ucznia Pkt dodatnie Pkt ujemne 1. Kultura zachowania się Używanie wulgarnego słownictwa, niekulturalne wysławianie się w relacjach z rówieśnikami. - Szacunek i kultura wysławiania się i zachowania w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi 20 (jednorazowo w semestrze) Niegrzeczne, aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły (lekceważenie, odmowa wykonania pleceń, używanie niewłaściwego słownictwa, gesty i czyny naruszające godność osobistą itp.) Nieodpowiednie zachowanie w czasie przerw w budynku (wulgaryzmy, zaczepki słowne i fizyczne, zaśmiecanie, plucie) 1 Samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć szkolnych, wychodzenie z klasy w czasie lekcji bez zgody nauczyciela Złe zachowanie podczas apeli lub uroczystości szkolnych itp. 9

10 Niewłaściwe zachowanie w stosunku do symboli narodowych, religijnych Ubliżanie kolegom i koleżankom, zaczepki słowne, gesty i czyny naruszające ich godność osobistą, brak tolerancji dla ogólnoludzkich wartości i przekonań Brak szacunku dla otaczającej przyrody, zaśmiecanie otoczenia Jedzenie, picie i żucie gumy w czasie lekcji. 2. Zachowania szczególnie naganne Niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego, wandalizm. 30 (w zależności od rodzaju szkody) Wyłudzanie pieniędzy 30 Bójki i prześladowania innych uczniów ( przemoc fizyczna i psychiczna). Izolowanie kogoś, poprzez manipulowanie uczuciami i ośmieszanie go zjawisko kozła ofiarnego 20 0 Nakłanianie do negatywnych zachowań innych uczniów zjawisko kocenia 20 40

11 Posiadanie i palenie papierosów na terenie szkoły, poza nią lub na wycieczkach szkolnych 30 (za każdorazowe przyłapanie) Posiadanie i picie alkoholu oraz posiadanie, zażywanie, sprzedaż narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły, poza nią i na wycieczkach szkolnych 0-0 (za każdorazowe przyłapanie) Kradzież 0 Dopuszczanie się czynów karalnych podlegających dochodzeniu policji lub innym specjalnym działaniom Zorganizowana przemoc Zachowania niebezpieczne, zagrażające życiu i zdrowiu własnemu i innych (np. posiadanie narzędzi niebezpiecznych, materiałów toksycznych, wybuchowych, łatwopalnych) Stosowanie cyberprzemocy (nękanie, podszywanie się, obrażanie na portalach internetowych, rozpowszechnianie prywatnych treści audio i foto, bez wiedzy osoby zainteresowanej

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie.

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie. Kryteria oceny zachowania ucznia Obszar Ocena wzorowa Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena poprawna Ocena nieodpowiednia Ocena naganna 1. Kultura osobista Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Używa taktownie,

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI 1 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia Wewnątrzszkolny system oceniania Zasady oceniania i promowania uczniów Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2010 Nr 3/2010/2011 R o z d z i a ł 1. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1.

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną częśd statutu Prywatnej Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w im. Świętej Rodziny w Siedlcach. Regulamin Szkoły

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w im. Świętej Rodziny w Siedlcach. Regulamin Szkoły I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w im. Świętej Rodziny w Siedlcach Regulamin Szkoły Preambuła I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach jest publiczną szkołą katolicką kształcącą oraz wychowującą

Bardziej szczegółowo

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 11 września 2012r. uchwałą nr 1 wprowadziła następujące zmiany: W 25 p. 2 dopisuje się podpunkt g korzystanie z wybranych podręczników przez

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo