Na podstawie uchwały nr 8/2013/2014. Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie uchwały nr 8/2013/2014. Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich. z dnia 11.02.2014r."

Transkrypt

1 Na podstawie uchwały nr 8/2013/2014 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich z dnia r. w sprawie nowelizacji Statutu Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich Rada Pedagogiczna Miejskiego Gimnazjum nr 4 w statucie gimnazjum wprowadza następujące zmiany: REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W MIEJSKIM GIMNAZJUM nr Miesięczna, śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaje ustalona w oparciu o następujące kryteria: 1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły; 3) Dbałość o piękno mowy ojczystej; 4) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 5) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; okazywanie szacunku innym osobom. 2. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia oznacza, że uczeń: 1) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne; punkty za ten rodzaj aktywności przyznaje wychowawca raz w miesiącu: a) nieusprawiedliwione nieobecności -2 pkt za każdą nieusprawiedliwioną godzinę, b) spóźnienia na lekcje -1pkt za każde pierwsze 3 spóźnienia, a za każde następne -1 p c) 100% obecność na lekcjach w danym miesiącu +5pkt 2) odznacza się pilnością, sumiennością i aktywnością w nauce; na koniec każdego miesiąca wychowawca może przyznać dodatkowe punkty za wyżej wymienione cechy przejawiające się w postawie ucznia od 1pkt do +3pkt 3) aktywnie uczestniczy w wybranych przez siebie lub specjalnie zaplanowanych zajęciach pozalekcyjnych i wychowawczych (koła zainteresowań, Szkolny Klub Sportowy, zajęcia dodatkowe); nauczyciel prowadzący takie zajęcia może nagrodzić postawę ucznia, przydzielając mu raz w miesiącu od +1pkt do +4pkt 4) efektywnie pełni funkcje w klasie lub szkole otrzymuje od +1pkt do +2pkt 5) bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego; po ukończeniu projektu nauczyciel - opiekun przyznaje jego uczestnikom punkty za wkład pracy od 0 pkt do +6 pkt 6) doskonali wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w konkursach, olimpiadach, zawodach; nauczyciel przygotowujący do konkursu, olimpiady, zawodów przyznaje punkty wg kryteriów: a) za udział w konkursach przedmiotowych (organizowanych przez kuratoria) uczestnikom I etapu +3pkt (jeśli uczeń uzyskał co najmniej 50% pkt możliwych do zdobycia) b) uczestnikom II etapu +5 pkt c) uczestnikom III etapu +7 pkt d) laureatom i finalistom +10 pkt 7) za udział w innych konkursach (niesportowych) a) wewnątrzszkolnych +3pkt (za zajęcie miejsca 1-3), za udział w konkursie +1pkt b) międzyszkolnych +5pkt c) wojewódzkich +7pkt d) ogólnopolskich +10pkt 8) za udział w konkursach sportowych a) k) w rozgrywkach wewnątrzszkolnych +3pkt (za zajęcie miejsca 1-3), za udział +1pkt b) l) w rozgrywkach miejskich +3pkt c) m) w rozgrywkach rejonowych +5pkt d) n) w rozgrywkach wojewódzkich +7pkt e) o) w rozgrywkach ogólnopolskich +10pkt 1

2 3. Postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły oznacza, że uczeń: 1) szanuje i kultywuje dobre tradycje szkoły; a) reprezentuje szkołę podczas uroczystości miejskich, państwowych; otrzymuje od +1pkt do +3pkt za uczestnictwo w uroczystości b) współorganizuje uroczystości, imprezy, akademie i apele szkolne; otrzymuje od +1pkt do +5pkt za wkład pracy w organizację konkretnej imprezy c) aktywnie działa w strukturach samorządu szkolnego lub klasowego, wykonuje użyteczną pracę na rzecz biblioteki szkolnej, redaguje gazetkę szkolną, współtworzy i nowelizuje stronę internetową szkoły, itp.; otrzymuje od +1pkt do +5pkt w miesiącu 2) godnie reprezentuje społeczność uczniowską poza szkołą, przejawia troskę o dobre imię szkoły; uczestniczy w pracach Młodzieżowej Rady Miasta, angażuje się w działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest aktywnym harcerzem, pracuje jako wolontariusz, bierze udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły np. zbiórka nakrętek, maskotek, Góra grosza, itp.; otrzymuje od +1pkt do +5 pkt za każdy rodzaj aktywności (przyznawane za każdą akcję jednorazowo w miesiącu) 3) nosi ubiór odpowiedni do okoliczności a) w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz podczas egzaminów gimnazjalnych lub ze względu na ważne uroczystości szkolne przychodzi ubrany w strój galowy; otrzymuje +1pkt lub -1pkt b) na co dzień nosi ubiór czysty, schludny, w stonowanych kolorach; unika wyzywającego makijażu; otrzymuje od +1pkt do +2 pkt w miesiącu c) na co dzień nosi strój skąpy lub wyzywający, lub niechlujny albo związany z ostentacyjnym manifestowaniem sympatii czy przynależności do subkultur młodzieżowych, klubów sportowych ( szaliki i emblematy, koszulki z wulgaryzmami, z hasłami propagującymi ryzykowne zachowania); w okresie jesienno zimowym nie posiada obuwia zmiennego; otrzymuje od -1pkt do -3pkt w miesiącu 4) dba o czystość i estetyczny wygląd szkoły a) wykonuje gazetki ścienne; otrzymuje od+1pkt do +3pkt za pracę b) wzbogaca wyposażenie pracowni ( wykonanie pomocy dydaktycznych, dekoracji, plansz, plakatów, prezentacji multimedialnych, efektów końcowych projektów edukacyjnych); otrzymuje od+1pkt do +3pkt c) zaśmieca otoczenie, stwarza bałagan, otrzymuje od 1pkt do -3pkt za incydent d) niszczy wyposażenie pracowni, toalet szkolnych, pomieszczeń, dewastuje mienie szkolne; otrzymuje od -3pkt do - 10pkt za incydent e) nie wywiązuje się z obowiązku dyżurnego/ dyżurnej; otrzymuje od-1pkt do -2 pkt za incydent 4. Dbałość o piękno mowy ojczystej oznacza, że uczeń: 1) dba o kulturę słowa w szkole i poza nią, przestrzega zasad etykiety językowej ( dzień dobry, przepraszam, dziękuję, poproszę, itp.), stara się posługiwać poprawną polszczyzną, przestrzegając zasad komunikacji interpersonalnej, unika wulgaryzmów; a) otrzymuje od +1pkt do +3pkt w miesiącu za manifestowanie takiej postawy b) nie dba o kulturę słowa w szkole ani poza nią, posługuje się wulgarnym słownictwem, nie przestrzega zasad komunikacji interpersonalnej ani etykiety językowe; otrzymuje od -1pkt do -3pkt za incydent 5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób oznacza, że uczeń: 1) nie podejmuje ryzykownych zachowań, nie ulega nałogom: nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków ani innych środków odurzających; a) za palenie papierosów lub e-papierosów na terenie szkoły, na wycieczce szkolnej otrzymuje -10pkt za każdy incydent b) za picie alkoholu na terenie szkoły, na wycieczce szkolnej otrzymuje -10pkt za każdy incydent c) za zażywanie, posiadanie, rozprowadzanie narkotyków lub innych środków psychoaktywnych otrzymuje 20 pkt za każdy incydent 2) ma poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych; nie wszczyna bójek, nie stosuje przemocy fizycznej ani słownej; a) za udział w bójkach i stosowanie przemocy słownej lub fizycznej otrzymuje od -3pkt do -10pkt za każdy incydent 3) przestrzega przepisów BHP, regulaminów pracowni, regulaminów wycieczek oraz imprez, których jest uczestnikiem; a) za nieprzestrzeganie przepisów BHP, regulaminów pracowni, regulaminów wycieczek otrzymuje od 3pkt do - 10pkt za każdy incydent. 6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom oznacza, że uczeń: 1) przestrzega ogólnie przyjętych norm postępowania: jest prawdomówny, uczciwy, życzliwy, tolerancyjny, kulturalny; 2

3 a) za oszustwa, np. kłamstwo, odpisywanie zadań domowych, ściąganie podczas sprawdzianów, fałszowanie podpisu, zwolnienia, odrabianie zadań domowych w trakcie innych lekcji otrzymuje od 5 pkt do -10pkt b) za kradzież i wyłudzenia otrzymuje -10pkt c) za niszczenie mienia prywatnego otrzymuje od -5pkt do -10pkt d) za udokumentowaną (pod okiem nauczyciela, wychowawcy np. w świetlicy, bibliotece) pomoc kolegom i koleżankom w nauce otrzymuje od +1pkt do +3pkt e) za manifestowanie postawy nietolerancji wobec osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, osób innego wyznania, osób odmiennej orientacji seksualnej otrzymuje od 3 pkt do -10pkt f) za umieszczanie w Internecie treści naruszających prywatność i dobre imię osób trzecich otrzymuje od 5 pkt do - 10pkt 2) nie korzysta w trakcie lekcji z urządzeń telekomunikacyjnych, jeśli nie pełnią akceptowanej przez nauczyciela funkcji pomocy naukowych; telefon komórkowy podczas lekcji powinien być wyłączony lub wyciszony i schowany a) za niestosowanie się do w/w zapisu otrzymuje od -1pkt do -5pkt 3) aktywnie uczestniczy w zajęciach, nie zakłóca toku lekcji jedzeniem, piciem, śmiechem, rozmowami lub innymi czynnościami odwracającymi uwagę uczniów od tematu i celów lekcji; a) za niestosowanie się do w/w zapisu otrzymuje od -1pkt do -3pkt 4) okazuje szacunek dorosłym i kolegom; a) za niegrzeczne i nietaktowne zachowanie się wobec dyrektora, nauczyciela, innego pracownika szkoły lub ucznia otrzymuje od -1pkt do -5pkt b) za niewykonanie poleceń dyrektora, nauczyciela lub innego pracownika szkoły otrzymuje od -1pkt do -3pkt Miesięczną, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 1) wzorowe, 2) bardzo dobre, 3) dobre, 4) poprawne, 5) nieodpowiednie, 6) naganne 2. Wzorowe otrzymuje uczeń, który: 1) w pełni przestrzega postanowień statutu szkoły; 2) ma zaledwie kilka spóźnień; 3) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych; 4) wykazuje wzorowy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych; 5) prezentuje wysoką kulturę osobistą, dba o kulturę słowa i estetykę otoczenia; 6) ubiera się stosownie do okoliczności; 7) pomaga słabszym uczniom w nauce; 8) w miarę możliwości bierze udział w konkursach (przedmiotowych i innych); 9) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; 10) podejmuje różnorodne inicjatywy społeczne na rzecz szkoły i środowiska; 11) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły lub organizacji społecznych; 12) z szacunkiem odnosi się do tradycji szkoły i wszystkich pracowników; 13) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, np. kołach zainteresowań; 14) swoją postawą pozytywnie wpływa na zachowanie innych uczniów; 15) właściwie reaguje na wszelkie przejawy zła. 3. Bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: 1) w pełni przestrzega postanowień statutu szkoły; 2) ma nie więcej niż 5usprawiedliwionych spóźnień w semestrze; 3) nie ma godzin nieusprawiedliwionych; 4) odznacza się kulturą osobistą; 5) reaguje na wszystkie przejawy zła; 6) uczestniczy w pracach organizacji szkolnych i życiu klasy; 7) wykazuje duże zainteresowanie nauką i obowiązkami szkolnymi; 8) szanuje mienie szkoły, 9) dba o estetykę szkoły i jej otoczenia; 10) ubiera się stosownie do okoliczności; 3

4 11) szanuje prawa innych. 4. Dobre otrzymuje uczeń, który: 1) przestrzega postanowień statutu szkoły; 2) ma nie więcej niż 10 usprawiedliwionych spóźnień w semestrze; 3) ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; 4) ma pozytywny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych; 5) właściwie odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów; 6) odznacza się kulturą osobistą; 7) szanuje mienie szkoły; 8) uczestniczy w życiu klasy; 9) dba o estetykę szkoły i otoczenia; 10) właściwie reaguje na zło; 11) jest ubrany stosownie do okoliczności. 5. Poprawne otrzymuje uczeń, który: 1) zwykle przestrzega postanowień statutu szkoły; 2) ma nie więcej niż 15 spóźnień w semestrze; 3) ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; 4) nie zawsze dobrze się zachowuje, stąd czasami zgłaszane są krytyczne uwagi nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły wobec jego postawy ; 5) zasadniczo wykazuje pozytywny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych; 6) nie bierze udziału w życiu klasy, szkoły czy organizacji społecznej, odmawia reprezentowania klasy lub szkoły na zewnątrz; 7) dąży do poprawy swego zachowania. 6. Nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który: 1) bardzo często narusza zasady zawarte w statucie szkoły; 2) ma nie więcej niż 20 spóźnień w I semestrze; 3) ma nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; 4) wykazuje negatywny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych; 5) lekceważy zasady współżycia społecznego; 6) niestosownie odnosi się do nauczycieli, uczniów lub pracowników szkoły; 7) nie dba o estetykę szkoły i otoczenia; 8) sięga po papierosy; 9) dopuszcza się niszczenia mienia szkoły lub mienia prywatnego; 10) wykazuje agresywne zachowanie wobec otoczenia; 11) jest ubrany niestosownie do okoliczności; 12) podejmuje próby poprawy swego zachowania. 7. Naganne otrzymuje uczeń, który: 1) nagminnie łamie zasady zawarte w statucie szkoły; 2) ma więcej niż 20 spóźnień w semestrze 3) ma więcej niż 40 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; 4) wykazuje negatywny stosunek do nauki i obowiązków ; 5) notorycznie łamie zasady współżycia społecznego; 6) zastrasza innych uczniów; wykazuje agresywne zachowanie w stosunku do kolegów i pracowników szkoły; 7) wywołuje bójki; używa wulgaryzmów; 8) dewastuje mienie szkoły lub mienie prywatne; 9) bierze udział w zdarzeniach będących naruszeniem prawa i godzących w dobre imię szkoły; 10) popada w konflikty z prawem; 11) nie szanuje praw innych ludzi; 12) pali papierosy, sięga po alkohol, narkotyki lub inne używki; 13) jest członkiem negatywnych grup nieformalnych; 14) nie podejmuje żadnych prób poprawy swego zachowania

5 1. Wystąpienie nawet jednego z kryteriów dotyczących oceny naganne" może być podstawą do jej wystawienia uczniowi spełniającemu kryteria pozostałych ocen. W szczególnych przypadkach rada pedagogiczna upoważnia wychowawcę oddziału do niewielkich odstępstw od wyżej wymienionych ustaleń. 2. Jeśli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły lub wszedł w konflikt z prawem (informacja z Komendy Rejonowej Policji, Sądu Rejonowego, kuratora pełniącego nadzór nad nieletnim), to bez względu na liczbę uzyskanych punktów otrzymuje ocenę naganną zachowania w danym miesiącu. 3. Oceny wzorowej na koniec semestru/roku szkolnego nie może otrzymać uczeń, który w jednym z miesięcy otrzymał nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania. 4. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w tej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 7. Uczeń, któremu w tej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 8. Miesięczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca, kierując się wpisami w dzienniku lekcyjnym (spóźnienia, nieusprawiedliwione nieobecności) oraz uwagami odnotowanymi w zeszycie spostrzeżeń. Sumuje liczbę punktów zdobytych w danym miesiącu przez ucznia i przelicza na ocenę wg skali: wzorowe: 30pkt i więcej bardzo dobre: 25pkt do 29pkt dobre: 17pkt do 24pkt poprawne: 10pkt do 16pkt nieodpowiednie: 1pkt do 9pkt naganne: 0pkt i mniej. Tak ustalona ocena zachowania jest wpisana do dziennika przez wychowawcę. 9. Na początku każdego miesiąca uczeń uzyskuje kapitał 20pkt i kredyt zaufania, że jego zachowanie jest dobre. Postępowanie ucznia w ciągu miesiąca może spowodować wzrost lub stopnienie początkowego kapitału punktów. Uwagi odnotowywane w zeszycie spostrzeżeń odnoszą się do przyjętych kryteriów zachowania i zostały obwarowane możliwą do przyznania liczbą punktów dodatnich lub ujemnych przy każdym z kryteriów zachowania. 10. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii: nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ustalona przez wychowawcę ocena semestralna/ roczna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt W celu zasięgnięcia opinii nauczycieli na temat zachowania uczniów określonego zespołu klasowego wychowawca przygotowuje listę, na której umieszcza: nazwiska, imiona ocenianych uczniów, nazwiska, imiona oceniających nauczycieli oraz informację o ewentualnej ocenie zachowania ustalonej w oparciu o miesięczne oceny cząstkowe z pominięciem oceny cząstkowej miesiąca, w którym dokonywana jest ocena klasyfikacyjna. 12. Opinia uczniów danej klasy może być wyrażona na piśmie lub otwarcie w toku dyskusji. 13. W celu uzyskania opinii ocenianego ucznia wychowawca prosi go o wypełnienie karty samooceny (załącznik nr 6). Jeśli uzyskanie takiej opinii nie jest możliwe z powodu licznych/ ciągłych nieobecności tego ucznia w szkole, niedopełnienie tej formalności nie może być podstawą wniesienia zażalenia do dyrektora szkoły na tryb ustalenia oceny zachowania niezgodny z przepisami prawa. 14. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 15. W przypadku stwierdzenia, że semestralna/ roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 16. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji 2) wychowawca klasy 3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący w tej klasie zajęcia edukacyjne 4) pedagog 5

6 5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego 6) przedstawiciel rady rodziców 17. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia i zawierający w szczególności: 1) skład komisji 2) termin posiedzenia komisji 3) wynik głosowania 4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania 6

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 www.katolik.sosnowiec.pl e-mail: klososn@sosnowiec.opoka.org.pl konto:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania.

Ocenianie zachowania. Ocenianie zachowania. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania polega na ocenie przestrzeganiu przez uczniów zachowań w obrębie następujących obszarów: 1.1Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 1.1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Postanowienia ogólne 1 1. Ocena zachowania jest opinią o zachowaniu się ucznia i nie może mieć wpływu na: a) oceny z zajęć

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach 1 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania jest wystawiana na zakończenie każdego półrocza nauczania według następującej

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT 159 7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA EGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA 1. W ocenianiu zachowania obowiązują następujące oceny: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 2. Przy ocenianiu zachowania bierze się pod uwagę : wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA I. TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 im. STANISŁAWA STASZICA w TCZEWIE Załącznik nr 5 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 7 REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA Naniesiono zmiany wprowadzone: 1. Uchwałą Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 1 Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 65 1. Uczniowie będą oceniani według następującej skali ocen: powyżej 200 punktów (nie więcej niż 20 pkt. ujemnych) Wzorowy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrz szkolne zasady oceniania zachowania uczniów

Wewnątrz szkolne zasady oceniania zachowania uczniów Wewnątrz szkolne zasady oceniania zachowania uczniów 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych ów) o zasadach oceniania zachowania. 2. Śródroczna i roczna

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYCHLIKACH Opracowanie: Małgorzata Rogalska Anna Dudowicz Głuch Anna Olejnik Ewelina Hoszwa Beata Jaranowska Obowiązuje od 26.09.2013 1. Przy

Bardziej szczegółowo

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). V. REGULAMIN SYSTEMU OCENIANIA Z ZACHOWANIA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. Dziennik Ustaw z 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zmianami 1. Ocenianie zachowania

Bardziej szczegółowo

OCENY Z ZACHOWANIA. 3. Suma punktów uzyskanych w ciągu półrocza/roku szkolnego jest przeliczana na ocenę z zachowania według skali:

OCENY Z ZACHOWANIA. 3. Suma punktów uzyskanych w ciągu półrocza/roku szkolnego jest przeliczana na ocenę z zachowania według skali: Punktowy system oceniania zachowania ucznia dla klas IV VI w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Arciszewskiego w Wadlewie obowiązujący od dnia 1 września 2014r. OCENY Z ZACHOWANIA 1. Ustalenia ogólne. a.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH I. Ogólne zasady i skala ocen zachowania uczniów 1. Ocena zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Opracowane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Załącznik nr 3 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Spis treści: Załącznik nr 3... 1 I. Zasady ustalania oceny... 2 II. Ogólne kryteria ustalania oceny

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny zachowania ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu

Regulamin oceny zachowania ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu Regulamin oceny zachowania ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu Tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 12 rady pedagogicznej z dnia 6 października 2017 roku Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym I. Postanowienia ogólne 1. W Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania

Regulamin oceniania zachowania Regulamin oceniania zachowania Szczegółowe kryteria oceny zachowania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Opublikowano: Środa, 13 marzec 2013 23:00 Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku &1 1.1. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania I. ZASADY OGÓLNE Zachowanie ucznia ocenia się

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka Załącznik nr 2 do Statutu szkoły Uchwała nr 13/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI

SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI Za kryterium oceny zachowania przyjmujemy liczbę punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami: wzorowe 170 i więcej bardzo dobre 140

Bardziej szczegółowo

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i Regulamin oceniania zachowania Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zachowania uczniów. ze stwierdzonym ADHD

Kryteria oceniania zachowania uczniów. ze stwierdzonym ADHD Kryteria oceniania zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie ze stwierdzonym ADHD (obowiązujące od II okresu roku szkolnego 2009/10)

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania 1. Ocena zachowania jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania 1 1. Zasadniczy wpływ na ocenę z zachowania mają kultura osobista ucznia i jego stosunek do obowiązków szkolnych. 2. W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania W KLASACH I-III

Ocenianie zachowania W KLASACH I-III 1 Ocenianie zachowania W KLASACH I-III 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady oceniania. 3. Zasady informowania uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz o zachowaniu uczniów. 4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW ZACHOWANIE WZOROWE o honor i tradycje o piękno mowy ojczystej w szkole i poza nią systematycznie przygotowuje się do nieobecność na lekcjach jest zawsze usprawiedliwiona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania się

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania

Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania 1. Regulamin opracowano na podstawie: a) ustawy o systemie oświaty; b) statutu szkoły. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Sycowie

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Sycowie REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŻELISTRZEWIE

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŻELISTRZEWIE Kryteria ocen z zachowania dla uczniów Gimnazjum w Żelistrzewie 1 KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŻELISTRZEWIE Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA I Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i po konsultacjach z samorządem klasowym oraz innymi członkami społeczności szkolnej. II

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA Wadlew, 29.08.2013r Punktowy system oceniania zachowania ucznia w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im. M. Arciszewskiego w Wadlewie obowiązujący od dnia 2 września 2013r. 1. Ustalenia ogólne. a) Śródroczna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA Wyciąg ze statutu Gimnazjum nr 38w Łodzi ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 51 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali: a. wzorowe, b. bardzo dobre, c. dobre,

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Załącznik nr 1 do Szkolnego Systemu Oceniania Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie I. Cele oceniania Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1/. informowanie

Bardziej szczegółowo

12 Ocena ucznia z zachowania.

12 Ocena ucznia z zachowania. 12 Ocena ucznia z zachowania. 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać: kulturę osobistą, wywiązywanie się z obowiązków ucznia, funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym (stosunek do kolegów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania uczniów

Regulamin oceniania zachowania uczniów Regulamin oceniania zachowania uczniów Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ZACHOWANIA W GIMNAZJUM

OCENIANIE ZACHOWANIA W GIMNAZJUM OCENIANIE ZACHOWANIA W GIMNAZJUM 62 1. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 3) respektowanie norm

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Poniższy regulamin oceniania zachowania został opracowany w oparciu o: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania

Regulamin oceniania zachowania Załącznik nr 16, Statut Rozdział III $29 ust.1 Regulamin oceniania zachowania Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ucznia polega

Bardziej szczegółowo

Punktowy System Oceniania Zachowania

Punktowy System Oceniania Zachowania Punktowy System Oceniania Zachowania 1. Ogólne zasady postępowania są zgodne ze Statutem Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu. 2. Ocenianie jest realizowane w punktowym systemie oceniania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA ZACHOWANIE WZOROWE wyróŝnia się dbałością o bezpieczeństwo swoje, kolegów i pracowników szkoły; przestrzega regulaminów pracowni przedmiotowych; reaguje na niewłaściwe zachowania; systematycznie uczęszcza

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W GŁOSKOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

2015r. WEWNĄTRZSZKOLNY PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW. Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie. Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie

2015r. WEWNĄTRZSZKOLNY PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW. Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie. Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie 2015r. Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie WEWNĄTRZSZKOLNY PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie Wewnątrzszkolny Punktowy System Oceny Zachowania w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI 1. Ocenianie zachowania uczniów w klasach IV VI odbywa się według kryteriów: 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 1) wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI 1. Zachowanie uczniów klas 4-6 oceniane jest według systemu punktowego. 2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 10 punktów, który jest równowartością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZDUŃSKIEJ WOLI

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZDUŃSKIEJ WOLI REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 1) Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU. Kryteria ocen cząstkowych

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU. Kryteria ocen cząstkowych KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU Ocena zachowania wyraża opinie szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia.

Bardziej szczegółowo

System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie

System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie I. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Suma wyjściowa Ocena z I semestru które otrzymuje uczeń

Suma wyjściowa Ocena z I semestru które otrzymuje uczeń Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia klas IV VIII i klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Luboniu przyjęty na posiedzeniu rady Pedagogicznej w dniu 6.06.2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI

Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania wchodzącego w skład Statutu Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ocena klasyfikacyjna zachowania

Ocena klasyfikacyjna zachowania Ocena klasyfikacyjna zachowania 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 12 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

Regulamin oceniania zachowania w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu Regulamin oceniania zachowania w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu 1 Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego

Bardziej szczegółowo

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie ustalania oceny zachowania ucznia. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 W KRAKOWIE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE Ocenianie zachowania ucznia ma na celu zmobilizowanie ucznia do większego zaangażowania w rozwój

Bardziej szczegółowo

wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne

wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 1. Wywiązywanie się z szkolnych 60 Kryteria ocen zachowania w klasach 4-6 wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne a) Obecność na zajęciach Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 21-040 Świdnik ul. Gen. L. Okulickiego; 13 tel. 081 71714; fax 081 71713; e-mail: liceum@exe.pl; www.1lo.swidnik.pl REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu

Regulamin oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu Regulamin oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu Podstawa prawna: 1. Na podstawie art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania.

Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania. 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 2. rozwija własne zainteresowania i zdolności 3. systematycznie uczęszcza na zajęcia; wszystkie nieobecności i spóźnienia ma na bieżąco usprawiedliwione 4. przestrzega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE Zachowanie 1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uczniów uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Bardziej szczegółowo

ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA

ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA REGULAMIN ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA 1. Okresowa (roczna) ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA. REGULAMIN USTALANIA OCENY ZACHOWANIA Aneks z r.

OCENA ZACHOWANIA. REGULAMIN USTALANIA OCENY ZACHOWANIA Aneks z r. OCENA ZACHOWANIA REGULAMIN USTALANIA OCENY ZACHOWANIA Aneks z 1.09.2017 r. 1. Ocena zachowania ucznia jest opinią o wypełnianiu przez ucznia podstawowych obowiązków szkolnych, funkcjonowania ucznia w środowisku

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania

Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Alberta Einsteina w Gogolinie Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania 29 Ocenianie zachowania ucznia. 1. Ocena zachowania ucznia wyraża

Bardziej szczegółowo

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: Ocenę śródsemestralną, semestralną i końcoworoczną wystawia wychowawca według wymogów i kryteriów podanych przez MEN. Szkolny system oceniania z zachowania przyjmuje, iż oceną wyjściową jest ocena dobra.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul Garbińskiego 1.

Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul Garbińskiego 1. Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul Garbińskiego 1. Regulamin obowiązuje od 01 września 2011r. 1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia: a.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży

Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży Łomża, wrzesień 2016 1 I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów powstał w oparciu o: - Ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania (WSOZ) w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania (WSOZ) w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach Załącznik nr 6 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im F. Chopina w Żarach Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania (WSOZ) w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach WSOZ został opracowany na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania oceny z zachowania

REGULAMIN ustalania oceny z zachowania REGULAMIN ustalania oceny z zachowania Szkoły Podstawowej Niepublicznej im. Wiktorii Wiedeńskiej Fundacji Edukacyjnej Varsovia OCENA ZACHOWANIA UCZNIA 1. Okresowa (roczna) ocena zachowania ucznia wyraża

Bardziej szczegółowo

Definicje ocen punktowych w e dzienniku. udział w konkursach międzyszkolnych z sukcesem. udział w konkursach szkolnych z sukcesem

Definicje ocen punktowych w e dzienniku. udział w konkursach międzyszkolnych z sukcesem. udział w konkursach szkolnych z sukcesem dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających (za powyższe przekroczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu SZCZEGÓŁOWE ZASADY I KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu 1. Przedmiotem oceniania zachowania ucznia jest stopień respektowania przez niego

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I WSKAŹNIKI OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW w PSP nr 11 w OPOLU I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA UCZEŃ UZYSKA 4 PUNKTÓW, JEŚLI:

STANDARDY I WSKAŹNIKI OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW w PSP nr 11 w OPOLU I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA UCZEŃ UZYSKA 4 PUNKTÓW, JEŚLI: STANDARDY I WSKAŹNIKI OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW w PSP nr 11 w OPOLU I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA 1. W stopniu maksymalnym zdobywa oceny pozytywne z nauczanych przedmiotów zgodnie ze swymi możliwościami.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania ucznia

Ocenianie zachowania ucznia GIMNAZJUM NR 4 w Chorzowie Ocenianie zachowania ucznia Nowelizacja 01.2015 1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, b.

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania zachowania uczniów

Zasady oceniania zachowania uczniów Zasady oceniania zachowania uczniów 13c 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska,

Bardziej szczegółowo

Uczeń zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe, dba o kulturę słowa

Uczeń zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe, dba o kulturę słowa WZOROWE Uczeń wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w każdej sytuacji, z szacunkiem odnosi się do osób dorosłych, jest uprzejmy i życzliwy wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen.

Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen. Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen. 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania.

Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania. Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: Skala opisowa 27. wzorowo wywiązuje

Bardziej szczegółowo

3.3. Ocena zachowania ma charakter jawny dla ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów.

3.3. Ocena zachowania ma charakter jawny dla ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów. 1 2.6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów z Regulaminem wystawiania ocen zachowania. Uczniowie zostają zapoznani z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Punktowy system oceny zachowania ucznia

Punktowy system oceny zachowania ucznia Punktowy system oceny zachowania ucznia Ocenę semestralną i roczną ustala się według następującej skali: OCENA SKRÓT ILOŚĆ PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA OCENIE wzorowe wz powyżej 200 bardzo dobre bdb 150-200 dobre

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania W Szkole Podstawowej nr2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

Kryteria oceny zachowania W Szkole Podstawowej nr2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej Załącznik nr 2 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szklonego im. M. Reja w Bielsku-Białej Kryteria oceny zachowania W Szkole Podstawowej nr2 Towarzystwa Szkolnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie (załącznik nr 1) Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Procedura ustalania oceny zachowania. w Zespole Szkół w Dzikowcu

Procedura ustalania oceny zachowania. w Zespole Szkół w Dzikowcu Procedura ustalania oceny zachowania w Zespole Szkół w Dzikowcu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 202 W WARSZAWIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 202 W WARSZAWIE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 202 W WARSZAWIE 1. Punktowy System Oceniania Zachowania obowiązuje w klasach IV-VI. 2. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują

Bardziej szczegółowo

Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół w Gębicach Publiczne Gimnazjum

Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół w Gębicach Publiczne Gimnazjum Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół w Gębicach Publiczne Gimnazjum Szkolny system oceniania zachowania ucznia Publicznego Gimnazjum w Gębicach jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo