Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Wewnątrzszkolny System Oceniania. w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Wewnątrzszkolny System Oceniania. w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu"

Transkrypt

1 Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu I. Założenia ogólne. II. Zadania nauczyciela. III. Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa IV. Ogólne zasady i kryteria oceny przedmiotowej V. Sposoby zbierania informacji o uczniu. VI. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia. VII. Egzamin klasyfikacyjny. VIII. Promowanie. IX. Egzamin poprawkowy. X. Szkolny system motywacyjny. XI. Dokumentacja osiągnięć uczniów. XII. Sposób informowania rodziców o osiągnięciach szkolnych uczniów. XIII. Ewaluacja. XIV. Uwagi końcowe. I Założenia ogólne. 1. Ilekroć w WSO jest mowa o Szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest integralną częścią Statutu Szkoły i uwzględnia przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zm.) Wewnątrzszkolny System Oceniania (zwany dalej WSO) opracowano po konsultacjach przeprowadzonych w środowisku nauczycieli, rodziców i uczniów. 2. Zadaniem WSO jest: 1) diagnozować; 2) oceniać; 3) informować; 4) upowszechniać osiągnięcia uczniów; 5) ewaluować programy nauczania. 3. WSO zapewnia uczniom: 1) jasne i upublicznione kryteria oceny; 2) takie same zasady oceniania na wszystkich przedmiotach; 3) możliwość samooceny; 4) rzetelną informację zwrotną; 5) indywidualność oceniania; 6) obiektywizm. WSO powinien motywować ucznia do dalszej pracy 4. WSO zapewnia rodzicom: 1) prostotę i jasność systemu; 2) jawność kryteriów oceniania; 3) możliwość częstej informacji zwrotnej o postępach ucznia. WSO wskazuje rodzicom jak pokierować dalszą karierą swojego dziecka. 5. WSO zapewnia nauczycielom: 1) różnorodność źródeł informacji o uczniu; 2) łatwość stosowanych metod, form i technik oceniania; 1

2 3) łatwość wnioskowania o umiejętnościach i kompetencjach ucznia. WSO wskazuje nauczycielowi jak należycie pokierować procesem uczenia Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 3. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy. 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się: 1) ocenianie bieżące; 2) klasyfikacja śródroczna; 3) klasyfikacja roczna; 4) klasyfikacja końcowa. 2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 3.Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami poszanowania praw i godności ocenianego. 4.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 3) ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole; 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. II Zadania nauczyciela Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 3. Wychowawcy klas w gimnazjum, na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie lub pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę zgodnie z przedstawionymi wymaganiami edukacyjnymi uwzględniającymi możliwości psychofizyczne ucznia. Ocenę bieżącą nauczyciel uzasadnia ustnie. W przypadku śródrocznej, rocznej lub końcowej niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych bądź nieodpowiedniej lub nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania nauczyciel zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie pisemne. 3.Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 2

3 4. Nauczyciel jest zobowiązany do przechowywania prac kontrolnych ucznia do końca bieżącego roku szkolnego Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym oraz niedostosowanych społecznie 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia; 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej na podstawie tej opinii; 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, ale objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 9. 1.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 2.W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na czas określony w wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach. 3.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony lub zwolniona. 4. Dyrektor Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym, może zwolnić ucznia z jego realizacji. W takim przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się zwolniony lub zwolniona Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, bądź na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 3.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub zwolniona. III Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali określonej w statucie szkoły śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny zachowania. 2.Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego nie później niż w ostatnim tygodniu przed urzędowym terminem rozpoczęcia ferii zimowych. Nauczyciele i wychowawcy przeprowadzają śródroczną, roczną i końcową klasyfikację na 3 dni przed konferencją zatwierdzającą wyniki klasyfikacji. 3. Począwszy od klasy IV na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania należy zachować termin jednego miesiąca. 4. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zagrożonych oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej i rocznej winni być poinformowani o tej ocenie podczas zebrania lub indywidualnego spotkania, bądź listem poleconym. Fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym i potwierdzić podpisem rodzica. 5. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i indywidualnym programie edukacyjnym opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z 14 ust Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez: konsultacje indywidualne z wychowawcą i innymi nauczycielami, zajęcia wyrównawcze, konsultacje pedagoga szkolnego, organizację pomocy koleżeńskiej, współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia, pomocą zorganizowaną 3

4 przez świetlicę szkolną, indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji i możliwości ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy i rodzicami (prawnymi opiekunami). 7. O wynikach klasyfikacji śródrocznej są informowani rodzice (prawni opiekunowie) na zebraniach klasowych, a uczniowie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy i na poszczególnych zajęciach edukacyjnych Klasyfikacja roczna w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 2. Nauczyciele nauczania zintegrowanego tworzą zespół i wspólnie ustalają szczegółowe zasady formułowania ocen opisowych, tworzą karty opisowe osiągnięć uczniów, zakres wymagań edukacyjnych dla danego poziomu nauczania oraz informują o nich w przystępnej formie rodziców ( prawnych opiekunów) i uczniów na początku każdego roku szkolnego. 2a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 3.Klasyfikacja roczna począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa odpowiednio w 15 ust.1 i 20 ust.1. 3a. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 12 ust Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 23 ust.1 i 12 ust Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z 14 ust. 4 i 20 ust Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z 14 ust.4 i 20 ust 3 7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych. Jeśli zastrzeżenia dotyczą rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, to termin ich zgłoszenia wynosi 5 dni od daty przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły, powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych także pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 9.W skład komisji, o której mowa w ust. 8 wchodzą : 1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji; b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: a) dyrektor jako przewodniczący komisji; b) wychowawca klasy; c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; e) przedstawiciel rady rodziców; f) pedagog. 10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej przez odpowiednio nauczyciela lub wychowawcę. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem 23 ust Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 4

5 a) skład komisji; b) termin sprawdzianu; c) zadania sprawdzające; d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) skład komisji; b) termin posiedzenia komisji; c) wynik głosowania; d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 13.Sprawdzian, o którym mowa wyżej przeprowadza się nie później, niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Jego termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 14. Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, to może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora Zespołu. 13 Klasyfikacja końcowa. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem 22 ust. 5, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz 20 ust. 4a i przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu. 2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). IV Ogólne zasady i kryteria oceny przedmiotowej Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 4. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali: STOPIEŃ SKRÓT LITEROWY OZNACZENIE CYFROWE Celujący cel 6 Bardzo dobry bdb 5 Dobry db 4 Dostateczny dst 3 Dopuszczający dop 2 Niedostateczny ndst 1 W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaku plus i minus przy ocenach z wyłączeniem oceny celującej i niedostatecznej. 2.W klasach I - III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Na koniec okresu stanowi ją karta szkolnej oceny ucznia. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 3.Ocena opisowa obejmuje opis postaw i osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie: 1) zachowania; 2) mówienia i słuchania; 3) pisania; 4) czytania; 5

6 5) umiejętności matematycznych; 6) umiejętności społeczno przyrodniczych; 7) umiejętności plastyczno technicznych; 8) umiejętności muzyczno ruchowych; 9) umiejętności w zakresie języka angielskiego. 4.Oceniając ucznia w klasach I-III szkoły podstawowej, nauczyciel bierze pod uwagę: 1) możliwości dziecka; 2) wkład pracy, wysiłek i zaangażowanie dziecka; 3) postępy w rozwoju emocjonalno społecznym; 4) stopień opanowania materiału; 5) umiejętności rozwiązywania problemów; 6) osobiste sukcesy dziecka. 5.Nauczyciele uczący w klasach I-III szkoły podstawowej odnotowują w dzienniku wiadomości i umiejętności uczniów korzystając ze skali: 1) stopień celujący - 6 2) stopień bardzo dobry - 5 3) stopień dobry - 4 4) stopień dostateczny - 3 5) stopień dopuszczający - 2 6) stopień niedostateczny-1 1. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na: 16 1) Oceny bieżące, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania, 2) Oceny klasyfikacyjne śródroczne określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania za I okres, 3) Oceny klasyfikacyjne roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na rok szkolny. 2. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen dla II i III etapu edukacyjnego: 1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne dla danego przedmiotu, b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, c) proponuje rozwiązania nietypowe, d) korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy e) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danego przedmiotu, f) osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych na szczeblu gminy i rejonu lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony wymaganiami edukacyjnymi dla danego przedmiotu, b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, c) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach. d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w sytuacjach trudnych i nietypowych. 3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował w pełni wiadomości określonych wymaganiami edukacyjnymi dla danego przedmiotu, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programu nauczania, b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje ( wykonuje ) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. c) potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider i jako partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi 4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: a) opanował wiadomości i umiejętności określone wymaganiami edukacyjnymi dla danego przedmiotu, na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programu nauczania, b) rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 6

7 c) współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę. 5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: a) ma braki w opanowaniu minimum wymagań edukacyjnych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, b) rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach edukacyjnych dla danego przedmiotu, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, b) nie jest w stanie rozwiązywać ( wykonywać ) zadań o niewielkim (elementarnym ) stopniu trudności. 3.Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (uczeń może uzyskać ocenę tylko o jeden stopień wyższą niż ocena proponowana) jeśli: a) rodzic złoży pisemny wniosek o egzamin sprawdzający do dyrektora szkoły w terminie na tydzień przed klasyfikacją, wniosek musi zawierać uzasadnienie prośby (w uzasadnionych przypadkach dyrektor, po konsultacji z nauczycielem określonych zajęć edukacyjnych, może nie wyrazić zgody na egzamin); b) uczeń zaliczy egzamin sprawdzający obejmujący wiadomości całego okresu (ocena śródroczna) lub z całego roku (ocena roczna), egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, egzamin przeprowadza się tylko raz w danym okresie; c) w czasie do konferencji klasyfikacyjnej uczeń nie może uzyskać oceny niedostatecznej w ocenianiu bieżącym; d) nie dotrzymanie przez ucznia powyższych warunków powoduje utrzymanie przewidywanej oceny rocznej. V Sposoby zbierania informacji o uczniu Przyjmuje się następujące formy i metody sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia: sprawdzian wewnętrzny, poprawa sprawdzianu wewnętrznego, sprawdzian zewnętrzny, kartkówki,dyktanda, odpowiedzi ustne, praca klasowa, wypowiedzi pisemne osiągnięcia w konkursie, referat, aktywność na lekcji, zeszyt ćwiczeń, zadanie domowe, zeszyt przedmiotowy, czytanie, recytacja, praca na lekcji, korzystanie ze źródeł, praca własna/dodatkowa, projekty/prezentacje, komunikacja/dialog, słuchanie, czytanie mapy, doświadczenie praca plastyczna, praca techniczna, gra na instrumencie, śpiew przekład intersemiotyczny, praca w grupie, zaangażowanie na lekcji wf, zajęcia sportowe, rekreacja, dodatkowe zajęcia sportowe. 2. Nauczyciel prowadzi obserwację uwzględniając w niej: aktywność na lekcji, umiejętność pracy w grupie, osiągnięte postępy, umiejętność wykorzystania zdobytych wiadomości w celu zastosowania ich w życiu codziennym, umiejętności w zakresie czytania, słuchania i rozumienia. 7

8 3.Nauczyciel powinien stosować rożne formy wypowiedzi pisemnych. O terminie pracy kontrolnej (sprawdzianie), zwykle 45 minutowej lub dłuższej, uczeń powinien zostać poinformowany na l tydzień przed zaplanowanym sprawdzianem. Informacja ta powinna zostać zapisana w dzienniku lekcyjnym. W ciągu tygodnia nie mogą odbyć się więcej niż 3 prace kontrolne. W ciągu jednego dnia dopuszcza się maksymalnie jeden sprawdzian i jedną kartkówkę lub dwie kartkówki. Terminy kartkówek uzgadniają nauczyciele między sobą. Omówienie wyników sprawdzianów należy przeprowadzić nie później niż 2 tygodnie po terminie sprawdzianu. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą ze sprawdzianu powinien mieć możliwości jej poprawy w terminie nie przekraczającym tygodnia od omówienia. Nauczyciel po lekcjach organizuje poprawę sprawdzianu i zawiadamia o jej terminie ucznia. Poprawa sprawdzianu może być tylko raz. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić ustnie lub pisemnie ocenę z pracy. Za kartkówkę (max 20 min.) uznaje się pracę obejmującą nie więcej niż 3 ostatnie jednostki lekcyjne. O terminie takiego sprawdzianu uczeń nie musi być wcześniej poinformowany. Tematykę, zakres i formę prac długoterminowych jak również kryteria ich oceniania ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne. Tematykę, zakres i formę badania kompetencji jak również kryteria ich oceniania ustalają zespoły przedmiotowe. O terminie badania uczeń musi być powiadomiony na jeden miesiąc wcześniej. Prawa ucznia związane z przygotowaniem się do zajęć lekcyjnych Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć i braku zadania w ilości podanej przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne. 2. Nieprzygotowanie i brak zadania odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym odpowiednio np lub bz, nie ma to jednak wpływu na ocenę śródroczną i roczną. 3. Uczeń nie ma prawa zgłoszenia nieprzygotowania do wcześniej zapowiedzianej klasówki, chyba, że przyczyną jest dłuższa usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach dydaktycznych. 4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej tydzień uczeń jest automatycznie zwolniony z wszystkich form sprawdzania bieżącego materiału na okres ustalony z nauczycielem Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń ma prawo skorzystania, z tzw. dnia bez oceny niedostatecznej. Dniem takim będzie 13 każdego miesiąca. 2. W tym dniu uczeń może być pytany, nie wpisuje się mu jednak oceny niedostatecznej do dziennika. 3. Dzień bez oceny niedostatecznej nie odnosi się do rezultatów wcześniej przeprowadzonej pracy pisemnej. Nie przeprowadza się w tym dniu kartkówek kilkuminutowych obejmujących tematykę 3 ostatnich lekcji ani całogodzinnych sprawdzianów. VI Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne, z zastrzeżeniem ust. 1a. 1a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 2. W klasach I III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową. 3. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową. 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4a. 4a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 5. Wychowawca ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania zgodnie z przyjętymi kryteriami, po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Wychowawca klasy podczas godziny do dyspozycji wychowawcy konsultuje z uczniami przewidywane oceny oraz zasięga opinii w zespole nauczycielskim uczących w danej klasie. 6. Ocena zachowania ustalona zgodnie z ust.5 przez wychowawcę jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem 12 ust Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; poszanowanie własności szkolnej oraz cudzej, przeciwstawianie się jej niszczeniu i aktom wandalizmu; 3) dbałość o honor i tradycje szkoły; aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego; 4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 5) troska o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru i wyglądu, nieuleganie nałogom; 6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 7) okazywanie szacunku innym osobom, właściwy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły, osób dorosłych i kolegów. 8. Wychowawcy są zobowiązani do gromadzenia i przechowywania do 31 sierpnia każdego roku szkolnego dokumentacji na podstawie której, ustalona została roczna ocena klasyfikacyjna zachowania. 9. Przyjmuje się następujące kryteria ocen zachowania uczniów: 8

9 Lp. Oceniana kategoria Uszczegółowione kryteria Forma zapisu w dokumentacji szkolnej 1. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 2. Respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 3. Dbałość o dobro szkoły i jej honor oraz tradycje. - przestrzeganie zasad Statutu Szkoły; - frekwencja na zajęciach szkolnych; - systematyczne przygotowanie się do zajęć szkolnych; - kultura zachowania i słowa; - unikanie zachowań agresywnych w stosunku do innych osób oraz umiejętność przeciwstawiania się agresji; - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; - poszanowanie własności szkolnej i cudzej; - zaangażowanie w pracę Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Gminy; - udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych; - godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; - działalność charytatywna, praca w organizacjach społecznych, wolontariat; - kulturalna postawa ucznia wobec pracowników szkoły, koleżanek, kolegów oraz osób obcych; - relacje z innymi ludźmi oparte na życzliwości, sympatii, otwartości i zaufaniu; - noszenie skromnego i schludnego stroju szkolnego, bez oznak przynależności do subkultur; - higiena osobista, przestrzeganie zakazu malowania się, farbowania włosów, estetyka ubioru; - szacunek dla mienia: szkoły, klasy, osób prywatnych; - poszanowanie własności szkolnej i cudzej; - przestrzeganie zasad zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych; - oddawanie czci i szacunku symbolom szkolnym i narodowym; - noszenie stroju galowego obowiązującego w szkole; - aktywny udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego; Zapis w dzienniku lekcyjnym; Pozytywne i negatywne uwagi w zeszycie uwag; Zapis w dzienniku lekcyjnym; Pozytywne i negatywne uwagi w zeszycie uwag; Zapis w dzienniku lekcyjnym; Pozytywne i negatywne uwagi w zeszycie uwag; 10. Szczegółowe kryteria ocen zachowania w poszczególnych etapach edukacyjnych przedstawiają się następująco: 9

10 I ETAP EDUKACYJNY Kryteria oceny bieżącej zachowania I etap edukacyjny -W- Zachowujesz się wzorowo -BD- Zachowujesz się bardzo dobrze -P- Zachowujesz się poprawnie -N- Zachowujesz się niewłaściwie Uczeń zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Uczeń zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Uczeń zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do osób dorosłych i rówieśników. Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Uczeń jest zawsze wyjątkowo koleżeński. Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa. Uczeń jest koleżeński. Zdarza się uczniowi nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela. Uczeń zwykle bywa koleżeński. Uczeń nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Uczeń jest niekoleżeński. Uczeń nigdy nie bierze udziału w kłótniach, bójkach i sporach.. Szuka pojednawczych rozwiązań sytuacji spornych. Uczeń nie bierze udziału w kłótniach, bójkach i sporach. Uczniowi zdarza się brać udział w kłótniach, bójkach i sporach. Uczeń jest konfliktowy. Często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Inicjuje negatywne sytuacje. Uczeń nigdy się nie spóźnia na zajęcia. Uczeń sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Uczeń często spóźnia się na zajęcia. Uczeń nagminnie spóźnia się na zajęcia. Nie stara się zmienić sytuacji. Uczeń wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Uczeń bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych Uczeń na ogół nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych Uczeń często sprawia kłopoty wychowawcze podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych Uczeń sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Uczeń bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Uczeń na ogół bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Uczeń nie wywiązuje się pełni z powierzonych mu przez nauczycieli funkcji, np. dyżurnego. Uczeń zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczeń zawsze aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Uczeń dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczeń chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Uczeń zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczeń zwykle chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Uczeń niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Uczeń niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Uczeń zawsze utrzymuje wyjątkowy ład i porządek w miejscu pracy. Uczeń utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Uczeń zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Uczeń nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy. Często bałagani i nie wykazuje woli poprawy. 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w czasie której powinna nastąpić: 1) samoocena ucznia, 2) ocena zespołu klasowego, 3) ocena wychowawcy skonsultowana wcześniej z innymi nauczycielami na podstawie prowadzonego "zeszytu uwag". 2.Regulamin dotyczący zachowania ucznia: Każdy uczeń zachowuje się w sposób kulturalny i bezpieczny w klasie i poza nią: 1) kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników szkoły i kolegów; 2) potrafi opanować swoje emocje, takie jak: gniew, kłótliwość, złość i agresja; 3) umie współpracować z kolegami w zespole; 4) udziela pomocy kolegom; 5) jest punktualny, obowiązkowy, pilny, sumienny, systematycznie odrabia prace domowe. 3. Uczniowie wyróżniający się, będący wzorem dla innych otrzymują na koniec I lub II okresu symboliczną odznakę Wzorowy Uczeń. 10

11 Zasady ogólne 1. W ocenianiu zachowania stosuje się następującą skalę ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. II ETAP EDUKACYJNY 2. Jedynym kryterium oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie. 3. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen: - wzorowe powyżej 151, - bardzo dobre 91 do 150, - dobre 0 do 90, - poprawne -1 do -90, - nieodpowiednie - 91 do -150, - naganne poniżej -151pkt. 4. Uczeń zdobywa dodatnie punkty podejmując działania określone w rozdziale Zachowania pozytywne. 5. Uczeń otrzymuje punkty ujemne, jeżeli prezentuje zachowania określone w rozdziale Zachowania negatywne. 6. Uczeń, który otrzyma w ciągu okresu minus 40 pkt. nie może otrzymać zachowania wzorowego i nie może pełnić funkcji w samorządzie klasowym i samorządzie uczniowskim. 7. Uczeń, który w ciągu okresu uzyska minus 60 pkt. nie może otrzymać bardzo dobrej oceny zachowania i nie może uczestniczyć w dyskotekach i wycieczkach rekreacyjnych. 8. W stosunku do ucznia, który rozprowadza lub zażywa narkotyki Dyrektor Szkoły występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły oraz zgłasza policji zaistniałe wydarzenie. 9. Uczeń, który w ciągu miesiąca nie uzyskał ani jednego ujemnego punktu otrzymuje plus 5 pkt. 10.Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo do przyznawania punktów. TRYB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY 1. Podstawą oceny zachowania jest suma punktów dodatnich i ujemnych zapisanych przez nauczycieli w zeszycie wychowawczym, który posiada każda klasa. 2. Wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia weryfikuje i uzupełnia ilość punktów i na ich podstawie ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia. 3. Przy przyznawaniu uczniom punktów ujemnych nie można stosować zasady odpowiedzialności zbiorowej. 4. Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie od dnia ustalenia oceny do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, iż roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 5. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA. 1) Warunkiem uzyskania wyższej oceny niż przewidywana przez wychowawcę przed zakończeniem okresu jest: a) konieczność osiągnięcia granicy punktowej oceny o jeden stopień wyższej od proponowanej, pod warunkiem, że uczeń nie uzyskał żadnego punktu ujemnego w tym czasie i z uwzględnieniem punktu 8 z Zasad Ogólnych, b) prezentacja przez ucznia wyłącznie zachowań pozytywnych, zaangażowanie się w pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska. UWAGA! Każdy nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu lub zawodów sportowych zobowiązany jest przedstawić listę uczestników w pokoju nauczycielskim i wpisać odpowiednią ilość punktów w zeszycie uwag. Każdy wpis do zeszytu uwag ma się składać z daty, treści uwagi, ilości punktów i podpisu osoby wpisującej. DATA TREŚĆ UWAGI ILOŚĆ PUNKTÓW PODPIS ZACHOWANIA POZYTYWNE 1. Uczeń zdobywa punkty za następujące działania: a) udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty: - udział w etapie szkolnym 5 pkt. - awans do etapu rejonowego 15 pkt. 11

12 - awans do finału 30 pkt. - laureat finału konkursu międzypowiatowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego każdorazowo 50 pkt. b) udział w konkursach szkolnych każdorazowo 5 pkt. c) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, konkursach artystycznych i przedmiotowych - indywidualnie lub w zespole: - gmina 10 pkt. - powiat półfinał 15 pkt. - powiat finał 20 pkt. - rejon 30 pkt. - województwo 50 pkt. e) współudział w organizowaniu imprez szkolnych: - każda impreza 10 pkt. f) strój galowy każdorazowo 5 pkt. g) systematyczna pomoc kolegom, koleżankom w nauce: - jedna za cały okres 20 pkt. - pomoc koleżeńska 10 pkt. h) udział w działaniach charytatywnych: - za samodzielne zorganizowanie 30 pkt. - za aktywne wsparcie 10 pkt. - baterie (10 szt.) 5 pkt. - butelki plastikowe (100 szt.) 5 pkt. - zakrętki plastikowe (100 szt.) 5 pkt. i) wzorowe reprezentowanie szkoły w imprezach kulturalnych pozaszkolnych (kino, teatr, wycieczka): - za każdą imprezę 10 pkt. j) występ w imprezach na terenie szkoły: -za każdą imprezę 10 pkt. k) praca na rzecz szkoły: - za każdą pracę 5 pkt. l) wzorowe pełnienie funkcji w klasie: - jedna ocena za cały okres 10 pkt. ł) praca na rzecz klasy: - każdorazowo 5 pkt. m) redagowanie gazetki szkolnej lub klasowej: - gazetka klasowa każdorazowo 10 pkt. - teksty autorskie do gazetki szkolnej każdorazowo (wpisuje nauczyciel opiekun gazetki) 15 pkt. n) wzorowe pełnienie funkcji dyżurnego: 10 pkt. o) systematyczny udział w zajęciach dodatkowych wybranych przez ucznia, na które rodzic wyraził zgodę (jednorazowo na koniec okresu nauki, wpisuje nauczyciel prowadzący zajęcia): 15 pkt. p) inne zachowania wzorowe nie wymienione wyżej: 10 pkt. 2. Uczeń, który w I lub II okresie uzyskał 300 pkt dodatnich, a nie uzyskał żadnych punktów ujemnych otrzymuje pochwałę Dyrektora Szkoły i dyplom. 3. Uczeń, który w I i II okresie uzyskał po 300 pkt dodatnich, a nie uzyskał żadnych punktów ujemnych otrzymuje pochwałę Dyrektora Szkoły i nagrodę. ZACHOWANIE NEGATYWNE 1. Uczeń może otrzymać punkty ujemne za następujące działania: a) powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć, uporczywe nie reagowanie na uwagi i polecenia nauczyciela: - każdorazowo -5 pkt. b) lekceważący stosunek do nauczyciela i innych pracowników szkoły: - każdorazowo -5 pkt. c) niewywiązywanie się ze zobowiązań (lekceważenie dyżurów klasowych, nieobecność na imprezach obowiązkowych, nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących na terenie szkoły, d) nieoddawanie książek w terminie, na końcu roku itp.: - każdorazowo -5 pkt. e) zapominanie o zmianie obuwia, f) niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku: 12

13 - każdorazowo -10 pkt. g) niszczenie rzeczy należących do innych osób: - każdorazowo -10 pkt. h) kłamstwo, oszustwo: i) zaśmiecanie otoczenia: j) okazywanie braku szacunku dla innych uczniów i zachowania niekoleżeńskie (np. wyzywanie, plotkowanie, obmawianie itp.): k) spóźnienia na zajęcia bez usprawiedliwienia: - każdorazowo -1 pkt. l) wulgarne słownictwo (wpis z cytatem) : -5 pkt. m) opuszczanie zajęć szkolnych lub godzin lekcyjnych, pojedyncza godzina bez usprawiedliwienia: - za każdą opuszczona i nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną: -5 pkt. n) opuszczanie budynku szkoły w czasie trwania zajęć i przerw śródlekcyjnych: - każdorazowo -10 pkt. o) włączenie lub korzystanie z telefonu komórkowego bądź innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: -10 pkt. p) zachowanie agresywne ( kopanie, bicie, podstawianie nogi, popychanie itp.) - każdorazowo -10 pkt. r) farbowanie włosów: - jednorazowo -15 pkt. s ) makijaż (oczy, usta, paznokcie): t) tatuaż w widocznym miejscu: - jednorazowo -10 pkt. u) kolczyki (więcej niż jeden w jednym uchu u dziewcząt, zabrania się posiadania kolczyków przez chłopców) w) strój niegodny ucznia; y) inne zachowania negatywne nie wymienione wyżej: -10 pkt. 2. Uczeń traci 50 pkt. i otrzymuje naganę wychowawcy, jeżeli popełni jeden z następujących czynów: wyłudzenia, kradzieże, rozboje, przemoc, picie alkoholu, stosowanie środków odurzających i narkotycznych, fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad innymi, wejście w konflikt z prawem, stworzenie zagrożenia zdrowia dla siebie lub innych członków. 3. Uczeń, który uzyska 200 pkt. ujemnych otrzymuje naganę wychowawcy. 4. Uczeń, który uzyska 400 pkt. ujemnych otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły. 5. Otrzymanie nagany Dyrektora Szkoły skutkuje przeniesieniem do równoległej klasy. 13

14 III ETAP EDUKACYJNY Zasady ogólne 1. W ocenianiu zachowania stosuje się następującą skalę ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 2. Jedynym kryterium oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie. 3. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen: - wzorowe - powyżej 301, - bardzo dobre , - dobre , - poprawne , - nieodpowiednie , - naganne - poniżej 60 pkt. 4. Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 181 pkt. 5. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działania określone w rozdziale Zachowania pozytywne. 6. Uczeń, który w I lub II okresie uzyskał 300 pkt dodatnich, a nie uzyskał żadnych punktów ujemnych otrzymuje pochwałę Dyrektora Szkoły i dyplom. 7. Uczeń, który w I i II okresie uzyskał po 300 pkt dodatnich, a nie uzyskał żadnych punktów ujemnych otrzymuje pochwałę Dyrektora Szkoły i nagrodę. 8. Uczeń otrzymuje punkty ujemne, jeżeli prezentuje zachowania określone w rozdziale Zachowania negatywne. 9. Uczeń traci 50 punktów i otrzymuje naganę wychowawcy, a w następnym przypadku naganę Dyrektora Szkoły, jeżeli popełni jeden z następujących czynów: wyłudzenia, kradzieże, rozboje, przemoc, picie alkoholu, palenie tytoniu, stworzenie zagrożenia zdrowia dla siebie lub innych członków społeczności szkolnej. 10. Uczeń, który uzyska 200 punktów ujemnych otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły. 11. Uzyskanie drugiej nagany Dyrektora Szkoły skutkuje przeniesieniem do równoległej klasy. 12. W stosunku do ucznia, który dopuścił się czynu karalnego, dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły oraz zgłasza rodzicom i policji zaistniałe wydarzenie (zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich). 13. Uczeń, który otrzyma w ciągu okresu minus 40 pkt. nie może otrzymać zachowania wzorowego oraz nie może pełnić funkcji w samorządzie klasowym i uczniowskim. Uczeń, który w ciągu okresu uzyska minus 60 pkt. nie może otrzymać bardzo dobrej oceny zachowania oraz nie może uczestniczyć w dyskotekach i wycieczkach rekreacyjnych. 14. Uczeń ma prawo uczestniczyć w wycieczkach przedmiotowych wynikających z realizacji podstawy programowej. 15. W stosunku do ucznia, który rozprowadza lub zażywa narkotyki dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły oraz zgłasza policji zaistniałe wydarzenie. 16. Uczeń, który w ciągu miesiąca nie uzyskał ani jednego ujemnego punktu otrzymuje plus 5 pkt. 17. Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo do przyznawania punktów. TRYB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY 1. Podstawą oceny zachowania jest suma punktów dodatnich i ujemnych zapisanych przez nauczycieli w zeszycie wychowawczym, który posiada każda klasa. 2. Wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia weryfikuje i uzupełnia ilość punktów i na ich podstawie ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia. 3. Przy przyznawaniu uczniom punktów ujemnych nie można stosować zasady odpowiedzialności zbiorowej. 4. Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie od dnia ustalenia oceny do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, iż roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu uzyskiwania tej oceny. 5. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA. 1) Warunkiem uzyskania wyższej oceny niż przewidywana przez wychowawcę przed zakończeniem okresu jest: a) konieczność osiągnięcia granicy punktowej oceny o jeden stopień wyższej od proponowanej, pod warunkiem, że uczeń nie uzyskał żadnego punktu ujemnego. b) prezentacja przez ucznia wyłącznie zachowań pozytywnych, zaangażowanie się w pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska. ZACHOWANIA POZYTYWNE l. Uczeń zdobywa punkty za następujące działania: 14

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickiej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5 Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo