Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Wewnątrzszkolny System Oceniania. w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Wewnątrzszkolny System Oceniania. w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu"

Transkrypt

1 Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu I. Założenia ogólne. II. Zadania nauczyciela. III. Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa IV. Ogólne zasady i kryteria oceny przedmiotowej V. Sposoby zbierania informacji o uczniu. VI. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia. VII. Egzamin klasyfikacyjny. VIII. Promowanie. IX. Egzamin poprawkowy. X. Szkolny system motywacyjny. XI. Dokumentacja osiągnięć uczniów. XII. Sposób informowania rodziców o osiągnięciach szkolnych uczniów. XIII. Ewaluacja. XIV. Uwagi końcowe. I Założenia ogólne. 1. Ilekroć w WSO jest mowa o Szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest integralną częścią Statutu Szkoły i uwzględnia przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zm.) Wewnątrzszkolny System Oceniania (zwany dalej WSO) opracowano po konsultacjach przeprowadzonych w środowisku nauczycieli, rodziców i uczniów. 2. Zadaniem WSO jest: 1) diagnozować; 2) oceniać; 3) informować; 4) upowszechniać osiągnięcia uczniów; 5) ewaluować programy nauczania. 3. WSO zapewnia uczniom: 1) jasne i upublicznione kryteria oceny; 2) takie same zasady oceniania na wszystkich przedmiotach; 3) możliwość samooceny; 4) rzetelną informację zwrotną; 5) indywidualność oceniania; 6) obiektywizm. WSO powinien motywować ucznia do dalszej pracy 4. WSO zapewnia rodzicom: 1) prostotę i jasność systemu; 2) jawność kryteriów oceniania; 3) możliwość częstej informacji zwrotnej o postępach ucznia. WSO wskazuje rodzicom jak pokierować dalszą karierą swojego dziecka. 5. WSO zapewnia nauczycielom: 1) różnorodność źródeł informacji o uczniu; 2) łatwość stosowanych metod, form i technik oceniania; 1

2 3) łatwość wnioskowania o umiejętnościach i kompetencjach ucznia. WSO wskazuje nauczycielowi jak należycie pokierować procesem uczenia Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 3. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy. 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się: 1) ocenianie bieżące; 2) klasyfikacja śródroczna; 3) klasyfikacja roczna; 4) klasyfikacja końcowa. 2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 3.Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami poszanowania praw i godności ocenianego. 4.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 3) ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole; 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. II Zadania nauczyciela Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 3. Wychowawcy klas w gimnazjum, na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie lub pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę zgodnie z przedstawionymi wymaganiami edukacyjnymi uwzględniającymi możliwości psychofizyczne ucznia. Ocenę bieżącą nauczyciel uzasadnia ustnie. W przypadku śródrocznej, rocznej lub końcowej niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych bądź nieodpowiedniej lub nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania nauczyciel zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie pisemne. 3.Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 2

3 4. Nauczyciel jest zobowiązany do przechowywania prac kontrolnych ucznia do końca bieżącego roku szkolnego Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym oraz niedostosowanych społecznie 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia; 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej na podstawie tej opinii; 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, ale objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 9. 1.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 2.W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na czas określony w wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach. 3.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony lub zwolniona. 4. Dyrektor Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym, może zwolnić ucznia z jego realizacji. W takim przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się zwolniony lub zwolniona Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, bądź na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 3.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub zwolniona. III Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali określonej w statucie szkoły śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny zachowania. 2.Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego nie później niż w ostatnim tygodniu przed urzędowym terminem rozpoczęcia ferii zimowych. Nauczyciele i wychowawcy przeprowadzają śródroczną, roczną i końcową klasyfikację na 3 dni przed konferencją zatwierdzającą wyniki klasyfikacji. 3. Począwszy od klasy IV na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania należy zachować termin jednego miesiąca. 4. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zagrożonych oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej i rocznej winni być poinformowani o tej ocenie podczas zebrania lub indywidualnego spotkania, bądź listem poleconym. Fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym i potwierdzić podpisem rodzica. 5. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i indywidualnym programie edukacyjnym opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z 14 ust Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez: konsultacje indywidualne z wychowawcą i innymi nauczycielami, zajęcia wyrównawcze, konsultacje pedagoga szkolnego, organizację pomocy koleżeńskiej, współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia, pomocą zorganizowaną 3

4 przez świetlicę szkolną, indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji i możliwości ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy i rodzicami (prawnymi opiekunami). 7. O wynikach klasyfikacji śródrocznej są informowani rodzice (prawni opiekunowie) na zebraniach klasowych, a uczniowie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy i na poszczególnych zajęciach edukacyjnych Klasyfikacja roczna w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 2. Nauczyciele nauczania zintegrowanego tworzą zespół i wspólnie ustalają szczegółowe zasady formułowania ocen opisowych, tworzą karty opisowe osiągnięć uczniów, zakres wymagań edukacyjnych dla danego poziomu nauczania oraz informują o nich w przystępnej formie rodziców ( prawnych opiekunów) i uczniów na początku każdego roku szkolnego. 2a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 3.Klasyfikacja roczna począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa odpowiednio w 15 ust.1 i 20 ust.1. 3a. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 12 ust Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 23 ust.1 i 12 ust Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z 14 ust. 4 i 20 ust Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z 14 ust.4 i 20 ust 3 7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych. Jeśli zastrzeżenia dotyczą rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, to termin ich zgłoszenia wynosi 5 dni od daty przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły, powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych także pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 9.W skład komisji, o której mowa w ust. 8 wchodzą : 1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji; b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: a) dyrektor jako przewodniczący komisji; b) wychowawca klasy; c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; e) przedstawiciel rady rodziców; f) pedagog. 10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej przez odpowiednio nauczyciela lub wychowawcę. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem 23 ust Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 4

5 a) skład komisji; b) termin sprawdzianu; c) zadania sprawdzające; d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) skład komisji; b) termin posiedzenia komisji; c) wynik głosowania; d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 13.Sprawdzian, o którym mowa wyżej przeprowadza się nie później, niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Jego termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 14. Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, to może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora Zespołu. 13 Klasyfikacja końcowa. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem 22 ust. 5, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz 20 ust. 4a i przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu. 2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). IV Ogólne zasady i kryteria oceny przedmiotowej Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 4. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali: STOPIEŃ SKRÓT LITEROWY OZNACZENIE CYFROWE Celujący cel 6 Bardzo dobry bdb 5 Dobry db 4 Dostateczny dst 3 Dopuszczający dop 2 Niedostateczny ndst 1 W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaku plus i minus przy ocenach z wyłączeniem oceny celującej i niedostatecznej. 2.W klasach I - III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Na koniec okresu stanowi ją karta szkolnej oceny ucznia. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 3.Ocena opisowa obejmuje opis postaw i osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie: 1) zachowania; 2) mówienia i słuchania; 3) pisania; 4) czytania; 5

6 5) umiejętności matematycznych; 6) umiejętności społeczno przyrodniczych; 7) umiejętności plastyczno technicznych; 8) umiejętności muzyczno ruchowych; 9) umiejętności w zakresie języka angielskiego. 4.Oceniając ucznia w klasach I-III szkoły podstawowej, nauczyciel bierze pod uwagę: 1) możliwości dziecka; 2) wkład pracy, wysiłek i zaangażowanie dziecka; 3) postępy w rozwoju emocjonalno społecznym; 4) stopień opanowania materiału; 5) umiejętności rozwiązywania problemów; 6) osobiste sukcesy dziecka. 5.Nauczyciele uczący w klasach I-III szkoły podstawowej odnotowują w dzienniku wiadomości i umiejętności uczniów korzystając ze skali: 1) stopień celujący - 6 2) stopień bardzo dobry - 5 3) stopień dobry - 4 4) stopień dostateczny - 3 5) stopień dopuszczający - 2 6) stopień niedostateczny-1 1. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na: 16 1) Oceny bieżące, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania, 2) Oceny klasyfikacyjne śródroczne określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania za I okres, 3) Oceny klasyfikacyjne roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na rok szkolny. 2. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen dla II i III etapu edukacyjnego: 1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne dla danego przedmiotu, b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, c) proponuje rozwiązania nietypowe, d) korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy e) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danego przedmiotu, f) osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych na szczeblu gminy i rejonu lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony wymaganiami edukacyjnymi dla danego przedmiotu, b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, c) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach. d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w sytuacjach trudnych i nietypowych. 3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował w pełni wiadomości określonych wymaganiami edukacyjnymi dla danego przedmiotu, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programu nauczania, b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje ( wykonuje ) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. c) potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider i jako partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi 4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: a) opanował wiadomości i umiejętności określone wymaganiami edukacyjnymi dla danego przedmiotu, na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programu nauczania, b) rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 6

7 c) współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę. 5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: a) ma braki w opanowaniu minimum wymagań edukacyjnych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, b) rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach edukacyjnych dla danego przedmiotu, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, b) nie jest w stanie rozwiązywać ( wykonywać ) zadań o niewielkim (elementarnym ) stopniu trudności. 3.Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (uczeń może uzyskać ocenę tylko o jeden stopień wyższą niż ocena proponowana) jeśli: a) rodzic złoży pisemny wniosek o egzamin sprawdzający do dyrektora szkoły w terminie na tydzień przed klasyfikacją, wniosek musi zawierać uzasadnienie prośby (w uzasadnionych przypadkach dyrektor, po konsultacji z nauczycielem określonych zajęć edukacyjnych, może nie wyrazić zgody na egzamin); b) uczeń zaliczy egzamin sprawdzający obejmujący wiadomości całego okresu (ocena śródroczna) lub z całego roku (ocena roczna), egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, egzamin przeprowadza się tylko raz w danym okresie; c) w czasie do konferencji klasyfikacyjnej uczeń nie może uzyskać oceny niedostatecznej w ocenianiu bieżącym; d) nie dotrzymanie przez ucznia powyższych warunków powoduje utrzymanie przewidywanej oceny rocznej. V Sposoby zbierania informacji o uczniu Przyjmuje się następujące formy i metody sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia: sprawdzian wewnętrzny, poprawa sprawdzianu wewnętrznego, sprawdzian zewnętrzny, kartkówki,dyktanda, odpowiedzi ustne, praca klasowa, wypowiedzi pisemne osiągnięcia w konkursie, referat, aktywność na lekcji, zeszyt ćwiczeń, zadanie domowe, zeszyt przedmiotowy, czytanie, recytacja, praca na lekcji, korzystanie ze źródeł, praca własna/dodatkowa, projekty/prezentacje, komunikacja/dialog, słuchanie, czytanie mapy, doświadczenie praca plastyczna, praca techniczna, gra na instrumencie, śpiew przekład intersemiotyczny, praca w grupie, zaangażowanie na lekcji wf, zajęcia sportowe, rekreacja, dodatkowe zajęcia sportowe. 2. Nauczyciel prowadzi obserwację uwzględniając w niej: aktywność na lekcji, umiejętność pracy w grupie, osiągnięte postępy, umiejętność wykorzystania zdobytych wiadomości w celu zastosowania ich w życiu codziennym, umiejętności w zakresie czytania, słuchania i rozumienia. 7

8 3.Nauczyciel powinien stosować rożne formy wypowiedzi pisemnych. O terminie pracy kontrolnej (sprawdzianie), zwykle 45 minutowej lub dłuższej, uczeń powinien zostać poinformowany na l tydzień przed zaplanowanym sprawdzianem. Informacja ta powinna zostać zapisana w dzienniku lekcyjnym. W ciągu tygodnia nie mogą odbyć się więcej niż 3 prace kontrolne. W ciągu jednego dnia dopuszcza się maksymalnie jeden sprawdzian i jedną kartkówkę lub dwie kartkówki. Terminy kartkówek uzgadniają nauczyciele między sobą. Omówienie wyników sprawdzianów należy przeprowadzić nie później niż 2 tygodnie po terminie sprawdzianu. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą ze sprawdzianu powinien mieć możliwości jej poprawy w terminie nie przekraczającym tygodnia od omówienia. Nauczyciel po lekcjach organizuje poprawę sprawdzianu i zawiadamia o jej terminie ucznia. Poprawa sprawdzianu może być tylko raz. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić ustnie lub pisemnie ocenę z pracy. Za kartkówkę (max 20 min.) uznaje się pracę obejmującą nie więcej niż 3 ostatnie jednostki lekcyjne. O terminie takiego sprawdzianu uczeń nie musi być wcześniej poinformowany. Tematykę, zakres i formę prac długoterminowych jak również kryteria ich oceniania ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne. Tematykę, zakres i formę badania kompetencji jak również kryteria ich oceniania ustalają zespoły przedmiotowe. O terminie badania uczeń musi być powiadomiony na jeden miesiąc wcześniej. Prawa ucznia związane z przygotowaniem się do zajęć lekcyjnych Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć i braku zadania w ilości podanej przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne. 2. Nieprzygotowanie i brak zadania odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym odpowiednio np lub bz, nie ma to jednak wpływu na ocenę śródroczną i roczną. 3. Uczeń nie ma prawa zgłoszenia nieprzygotowania do wcześniej zapowiedzianej klasówki, chyba, że przyczyną jest dłuższa usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach dydaktycznych. 4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej tydzień uczeń jest automatycznie zwolniony z wszystkich form sprawdzania bieżącego materiału na okres ustalony z nauczycielem Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń ma prawo skorzystania, z tzw. dnia bez oceny niedostatecznej. Dniem takim będzie 13 każdego miesiąca. 2. W tym dniu uczeń może być pytany, nie wpisuje się mu jednak oceny niedostatecznej do dziennika. 3. Dzień bez oceny niedostatecznej nie odnosi się do rezultatów wcześniej przeprowadzonej pracy pisemnej. Nie przeprowadza się w tym dniu kartkówek kilkuminutowych obejmujących tematykę 3 ostatnich lekcji ani całogodzinnych sprawdzianów. VI Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne, z zastrzeżeniem ust. 1a. 1a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 2. W klasach I III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową. 3. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową. 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4a. 4a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 5. Wychowawca ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania zgodnie z przyjętymi kryteriami, po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Wychowawca klasy podczas godziny do dyspozycji wychowawcy konsultuje z uczniami przewidywane oceny oraz zasięga opinii w zespole nauczycielskim uczących w danej klasie. 6. Ocena zachowania ustalona zgodnie z ust.5 przez wychowawcę jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem 12 ust Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; poszanowanie własności szkolnej oraz cudzej, przeciwstawianie się jej niszczeniu i aktom wandalizmu; 3) dbałość o honor i tradycje szkoły; aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego; 4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 5) troska o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru i wyglądu, nieuleganie nałogom; 6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 7) okazywanie szacunku innym osobom, właściwy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły, osób dorosłych i kolegów. 8. Wychowawcy są zobowiązani do gromadzenia i przechowywania do 31 sierpnia każdego roku szkolnego dokumentacji na podstawie której, ustalona została roczna ocena klasyfikacyjna zachowania. 9. Przyjmuje się następujące kryteria ocen zachowania uczniów: 8

9 Lp. Oceniana kategoria Uszczegółowione kryteria Forma zapisu w dokumentacji szkolnej 1. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 2. Respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 3. Dbałość o dobro szkoły i jej honor oraz tradycje. - przestrzeganie zasad Statutu Szkoły; - frekwencja na zajęciach szkolnych; - systematyczne przygotowanie się do zajęć szkolnych; - kultura zachowania i słowa; - unikanie zachowań agresywnych w stosunku do innych osób oraz umiejętność przeciwstawiania się agresji; - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; - poszanowanie własności szkolnej i cudzej; - zaangażowanie w pracę Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Gminy; - udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych; - godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; - działalność charytatywna, praca w organizacjach społecznych, wolontariat; - kulturalna postawa ucznia wobec pracowników szkoły, koleżanek, kolegów oraz osób obcych; - relacje z innymi ludźmi oparte na życzliwości, sympatii, otwartości i zaufaniu; - noszenie skromnego i schludnego stroju szkolnego, bez oznak przynależności do subkultur; - higiena osobista, przestrzeganie zakazu malowania się, farbowania włosów, estetyka ubioru; - szacunek dla mienia: szkoły, klasy, osób prywatnych; - poszanowanie własności szkolnej i cudzej; - przestrzeganie zasad zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych; - oddawanie czci i szacunku symbolom szkolnym i narodowym; - noszenie stroju galowego obowiązującego w szkole; - aktywny udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego; Zapis w dzienniku lekcyjnym; Pozytywne i negatywne uwagi w zeszycie uwag; Zapis w dzienniku lekcyjnym; Pozytywne i negatywne uwagi w zeszycie uwag; Zapis w dzienniku lekcyjnym; Pozytywne i negatywne uwagi w zeszycie uwag; 10. Szczegółowe kryteria ocen zachowania w poszczególnych etapach edukacyjnych przedstawiają się następująco: 9

10 I ETAP EDUKACYJNY Kryteria oceny bieżącej zachowania I etap edukacyjny -W- Zachowujesz się wzorowo -BD- Zachowujesz się bardzo dobrze -P- Zachowujesz się poprawnie -N- Zachowujesz się niewłaściwie Uczeń zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Uczeń zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Uczeń zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do osób dorosłych i rówieśników. Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Uczeń jest zawsze wyjątkowo koleżeński. Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa. Uczeń jest koleżeński. Zdarza się uczniowi nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela. Uczeń zwykle bywa koleżeński. Uczeń nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Uczeń jest niekoleżeński. Uczeń nigdy nie bierze udziału w kłótniach, bójkach i sporach.. Szuka pojednawczych rozwiązań sytuacji spornych. Uczeń nie bierze udziału w kłótniach, bójkach i sporach. Uczniowi zdarza się brać udział w kłótniach, bójkach i sporach. Uczeń jest konfliktowy. Często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Inicjuje negatywne sytuacje. Uczeń nigdy się nie spóźnia na zajęcia. Uczeń sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Uczeń często spóźnia się na zajęcia. Uczeń nagminnie spóźnia się na zajęcia. Nie stara się zmienić sytuacji. Uczeń wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Uczeń bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych Uczeń na ogół nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych Uczeń często sprawia kłopoty wychowawcze podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych Uczeń sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Uczeń bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Uczeń na ogół bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Uczeń nie wywiązuje się pełni z powierzonych mu przez nauczycieli funkcji, np. dyżurnego. Uczeń zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczeń zawsze aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Uczeń dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczeń chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Uczeń zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczeń zwykle chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Uczeń niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Uczeń niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Uczeń zawsze utrzymuje wyjątkowy ład i porządek w miejscu pracy. Uczeń utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Uczeń zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Uczeń nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy. Często bałagani i nie wykazuje woli poprawy. 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w czasie której powinna nastąpić: 1) samoocena ucznia, 2) ocena zespołu klasowego, 3) ocena wychowawcy skonsultowana wcześniej z innymi nauczycielami na podstawie prowadzonego "zeszytu uwag". 2.Regulamin dotyczący zachowania ucznia: Każdy uczeń zachowuje się w sposób kulturalny i bezpieczny w klasie i poza nią: 1) kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników szkoły i kolegów; 2) potrafi opanować swoje emocje, takie jak: gniew, kłótliwość, złość i agresja; 3) umie współpracować z kolegami w zespole; 4) udziela pomocy kolegom; 5) jest punktualny, obowiązkowy, pilny, sumienny, systematycznie odrabia prace domowe. 3. Uczniowie wyróżniający się, będący wzorem dla innych otrzymują na koniec I lub II okresu symboliczną odznakę Wzorowy Uczeń. 10

11 Zasady ogólne 1. W ocenianiu zachowania stosuje się następującą skalę ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. II ETAP EDUKACYJNY 2. Jedynym kryterium oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie. 3. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen: - wzorowe powyżej 151, - bardzo dobre 91 do 150, - dobre 0 do 90, - poprawne -1 do -90, - nieodpowiednie - 91 do -150, - naganne poniżej -151pkt. 4. Uczeń zdobywa dodatnie punkty podejmując działania określone w rozdziale Zachowania pozytywne. 5. Uczeń otrzymuje punkty ujemne, jeżeli prezentuje zachowania określone w rozdziale Zachowania negatywne. 6. Uczeń, który otrzyma w ciągu okresu minus 40 pkt. nie może otrzymać zachowania wzorowego i nie może pełnić funkcji w samorządzie klasowym i samorządzie uczniowskim. 7. Uczeń, który w ciągu okresu uzyska minus 60 pkt. nie może otrzymać bardzo dobrej oceny zachowania i nie może uczestniczyć w dyskotekach i wycieczkach rekreacyjnych. 8. W stosunku do ucznia, który rozprowadza lub zażywa narkotyki Dyrektor Szkoły występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły oraz zgłasza policji zaistniałe wydarzenie. 9. Uczeń, który w ciągu miesiąca nie uzyskał ani jednego ujemnego punktu otrzymuje plus 5 pkt. 10.Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo do przyznawania punktów. TRYB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY 1. Podstawą oceny zachowania jest suma punktów dodatnich i ujemnych zapisanych przez nauczycieli w zeszycie wychowawczym, który posiada każda klasa. 2. Wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia weryfikuje i uzupełnia ilość punktów i na ich podstawie ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia. 3. Przy przyznawaniu uczniom punktów ujemnych nie można stosować zasady odpowiedzialności zbiorowej. 4. Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie od dnia ustalenia oceny do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, iż roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 5. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA. 1) Warunkiem uzyskania wyższej oceny niż przewidywana przez wychowawcę przed zakończeniem okresu jest: a) konieczność osiągnięcia granicy punktowej oceny o jeden stopień wyższej od proponowanej, pod warunkiem, że uczeń nie uzyskał żadnego punktu ujemnego w tym czasie i z uwzględnieniem punktu 8 z Zasad Ogólnych, b) prezentacja przez ucznia wyłącznie zachowań pozytywnych, zaangażowanie się w pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska. UWAGA! Każdy nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu lub zawodów sportowych zobowiązany jest przedstawić listę uczestników w pokoju nauczycielskim i wpisać odpowiednią ilość punktów w zeszycie uwag. Każdy wpis do zeszytu uwag ma się składać z daty, treści uwagi, ilości punktów i podpisu osoby wpisującej. DATA TREŚĆ UWAGI ILOŚĆ PUNKTÓW PODPIS ZACHOWANIA POZYTYWNE 1. Uczeń zdobywa punkty za następujące działania: a) udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty: - udział w etapie szkolnym 5 pkt. - awans do etapu rejonowego 15 pkt. 11

12 - awans do finału 30 pkt. - laureat finału konkursu międzypowiatowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego każdorazowo 50 pkt. b) udział w konkursach szkolnych każdorazowo 5 pkt. c) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, konkursach artystycznych i przedmiotowych - indywidualnie lub w zespole: - gmina 10 pkt. - powiat półfinał 15 pkt. - powiat finał 20 pkt. - rejon 30 pkt. - województwo 50 pkt. e) współudział w organizowaniu imprez szkolnych: - każda impreza 10 pkt. f) strój galowy każdorazowo 5 pkt. g) systematyczna pomoc kolegom, koleżankom w nauce: - jedna za cały okres 20 pkt. - pomoc koleżeńska 10 pkt. h) udział w działaniach charytatywnych: - za samodzielne zorganizowanie 30 pkt. - za aktywne wsparcie 10 pkt. - baterie (10 szt.) 5 pkt. - butelki plastikowe (100 szt.) 5 pkt. - zakrętki plastikowe (100 szt.) 5 pkt. i) wzorowe reprezentowanie szkoły w imprezach kulturalnych pozaszkolnych (kino, teatr, wycieczka): - za każdą imprezę 10 pkt. j) występ w imprezach na terenie szkoły: -za każdą imprezę 10 pkt. k) praca na rzecz szkoły: - za każdą pracę 5 pkt. l) wzorowe pełnienie funkcji w klasie: - jedna ocena za cały okres 10 pkt. ł) praca na rzecz klasy: - każdorazowo 5 pkt. m) redagowanie gazetki szkolnej lub klasowej: - gazetka klasowa każdorazowo 10 pkt. - teksty autorskie do gazetki szkolnej każdorazowo (wpisuje nauczyciel opiekun gazetki) 15 pkt. n) wzorowe pełnienie funkcji dyżurnego: 10 pkt. o) systematyczny udział w zajęciach dodatkowych wybranych przez ucznia, na które rodzic wyraził zgodę (jednorazowo na koniec okresu nauki, wpisuje nauczyciel prowadzący zajęcia): 15 pkt. p) inne zachowania wzorowe nie wymienione wyżej: 10 pkt. 2. Uczeń, który w I lub II okresie uzyskał 300 pkt dodatnich, a nie uzyskał żadnych punktów ujemnych otrzymuje pochwałę Dyrektora Szkoły i dyplom. 3. Uczeń, który w I i II okresie uzyskał po 300 pkt dodatnich, a nie uzyskał żadnych punktów ujemnych otrzymuje pochwałę Dyrektora Szkoły i nagrodę. ZACHOWANIE NEGATYWNE 1. Uczeń może otrzymać punkty ujemne za następujące działania: a) powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć, uporczywe nie reagowanie na uwagi i polecenia nauczyciela: - każdorazowo -5 pkt. b) lekceważący stosunek do nauczyciela i innych pracowników szkoły: - każdorazowo -5 pkt. c) niewywiązywanie się ze zobowiązań (lekceważenie dyżurów klasowych, nieobecność na imprezach obowiązkowych, nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących na terenie szkoły, d) nieoddawanie książek w terminie, na końcu roku itp.: - każdorazowo -5 pkt. e) zapominanie o zmianie obuwia, f) niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku: 12

13 - każdorazowo -10 pkt. g) niszczenie rzeczy należących do innych osób: - każdorazowo -10 pkt. h) kłamstwo, oszustwo: i) zaśmiecanie otoczenia: j) okazywanie braku szacunku dla innych uczniów i zachowania niekoleżeńskie (np. wyzywanie, plotkowanie, obmawianie itp.): k) spóźnienia na zajęcia bez usprawiedliwienia: - każdorazowo -1 pkt. l) wulgarne słownictwo (wpis z cytatem) : -5 pkt. m) opuszczanie zajęć szkolnych lub godzin lekcyjnych, pojedyncza godzina bez usprawiedliwienia: - za każdą opuszczona i nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną: -5 pkt. n) opuszczanie budynku szkoły w czasie trwania zajęć i przerw śródlekcyjnych: - każdorazowo -10 pkt. o) włączenie lub korzystanie z telefonu komórkowego bądź innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: -10 pkt. p) zachowanie agresywne ( kopanie, bicie, podstawianie nogi, popychanie itp.) - każdorazowo -10 pkt. r) farbowanie włosów: - jednorazowo -15 pkt. s ) makijaż (oczy, usta, paznokcie): t) tatuaż w widocznym miejscu: - jednorazowo -10 pkt. u) kolczyki (więcej niż jeden w jednym uchu u dziewcząt, zabrania się posiadania kolczyków przez chłopców) w) strój niegodny ucznia; y) inne zachowania negatywne nie wymienione wyżej: -10 pkt. 2. Uczeń traci 50 pkt. i otrzymuje naganę wychowawcy, jeżeli popełni jeden z następujących czynów: wyłudzenia, kradzieże, rozboje, przemoc, picie alkoholu, stosowanie środków odurzających i narkotycznych, fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad innymi, wejście w konflikt z prawem, stworzenie zagrożenia zdrowia dla siebie lub innych członków. 3. Uczeń, który uzyska 200 pkt. ujemnych otrzymuje naganę wychowawcy. 4. Uczeń, który uzyska 400 pkt. ujemnych otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły. 5. Otrzymanie nagany Dyrektora Szkoły skutkuje przeniesieniem do równoległej klasy. 13

14 III ETAP EDUKACYJNY Zasady ogólne 1. W ocenianiu zachowania stosuje się następującą skalę ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 2. Jedynym kryterium oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie. 3. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen: - wzorowe - powyżej 301, - bardzo dobre , - dobre , - poprawne , - nieodpowiednie , - naganne - poniżej 60 pkt. 4. Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 181 pkt. 5. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działania określone w rozdziale Zachowania pozytywne. 6. Uczeń, który w I lub II okresie uzyskał 300 pkt dodatnich, a nie uzyskał żadnych punktów ujemnych otrzymuje pochwałę Dyrektora Szkoły i dyplom. 7. Uczeń, który w I i II okresie uzyskał po 300 pkt dodatnich, a nie uzyskał żadnych punktów ujemnych otrzymuje pochwałę Dyrektora Szkoły i nagrodę. 8. Uczeń otrzymuje punkty ujemne, jeżeli prezentuje zachowania określone w rozdziale Zachowania negatywne. 9. Uczeń traci 50 punktów i otrzymuje naganę wychowawcy, a w następnym przypadku naganę Dyrektora Szkoły, jeżeli popełni jeden z następujących czynów: wyłudzenia, kradzieże, rozboje, przemoc, picie alkoholu, palenie tytoniu, stworzenie zagrożenia zdrowia dla siebie lub innych członków społeczności szkolnej. 10. Uczeń, który uzyska 200 punktów ujemnych otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły. 11. Uzyskanie drugiej nagany Dyrektora Szkoły skutkuje przeniesieniem do równoległej klasy. 12. W stosunku do ucznia, który dopuścił się czynu karalnego, dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły oraz zgłasza rodzicom i policji zaistniałe wydarzenie (zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich). 13. Uczeń, który otrzyma w ciągu okresu minus 40 pkt. nie może otrzymać zachowania wzorowego oraz nie może pełnić funkcji w samorządzie klasowym i uczniowskim. Uczeń, który w ciągu okresu uzyska minus 60 pkt. nie może otrzymać bardzo dobrej oceny zachowania oraz nie może uczestniczyć w dyskotekach i wycieczkach rekreacyjnych. 14. Uczeń ma prawo uczestniczyć w wycieczkach przedmiotowych wynikających z realizacji podstawy programowej. 15. W stosunku do ucznia, który rozprowadza lub zażywa narkotyki dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły oraz zgłasza policji zaistniałe wydarzenie. 16. Uczeń, który w ciągu miesiąca nie uzyskał ani jednego ujemnego punktu otrzymuje plus 5 pkt. 17. Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo do przyznawania punktów. TRYB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY 1. Podstawą oceny zachowania jest suma punktów dodatnich i ujemnych zapisanych przez nauczycieli w zeszycie wychowawczym, który posiada każda klasa. 2. Wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia weryfikuje i uzupełnia ilość punktów i na ich podstawie ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia. 3. Przy przyznawaniu uczniom punktów ujemnych nie można stosować zasady odpowiedzialności zbiorowej. 4. Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie od dnia ustalenia oceny do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, iż roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu uzyskiwania tej oceny. 5. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA. 1) Warunkiem uzyskania wyższej oceny niż przewidywana przez wychowawcę przed zakończeniem okresu jest: a) konieczność osiągnięcia granicy punktowej oceny o jeden stopień wyższej od proponowanej, pod warunkiem, że uczeń nie uzyskał żadnego punktu ujemnego. b) prezentacja przez ucznia wyłącznie zachowań pozytywnych, zaangażowanie się w pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska. ZACHOWANIA POZYTYWNE l. Uczeń zdobywa punkty za następujące działania: 14

15 a) udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora w Krakowie - udział w etapie szkolnym 15 pkt. - awans do etapu rejonowego 40 pkt. - awans do finału 50 pkt. b) udział w konkursach szkolnych 10 pkt. c) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, konkursach artystycznych i przedmiotowych - indywidualnie lub w zespole: - gminne 10 pkt. - powiatowe 30 pkt. - międzypowiatowe i rejonowe 40 pkt. - wojewódzkie 50 pkt. - ogólnopolskie 60 pkt. - międzynarodowe 70 pkt. d) współudział w organizowaniu imprez szkolnych: - każda impreza 10 pkt. e) systematyczna pomoc kolegom, koleżankom w nauce: - jedna ocena za cały okres 20 pkt. f) udział w działaniach charytatywnych i ekologicznych: - za samodzielne zorganizowanie 30 pkt. - za aktywne wsparcie 10 pkt. - baterie (10 szt.) 5 pkt. - butelki plastikowe (100 szt.) 5 pkt. - zakrętki plastikowe (100 szt.) 5 pkt. g) reprezentowanie szkoły w imprezach kulturalnych pozaszkolnych: - za każdą imprezę 10 pkt. h) występ w imprezach na terenie szkoły: -za każdą imprezę 10 pkt. i) praca na rzecz szkoły w zależności od nakładu pracy i uzyskanych efektów: - za każdą pracę od 5 do 15 pkt. j) wzorowe pełnienie funkcji w klasie: - jedna ocena za cały okres 10 pkt. k) praca na rzecz klasy w zależności od nakładu pracy i uzyskanych efektów: - każdorazowo od 5 do 10 pkt. l) redagowanie gazetki szkolnej lub klasowej: - kolegium redakcyjne 10 pkt. - teksty autorskie od 5 do 10 pkt. ł) aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, organizacjach szkolnych itp.): - jedna ocena za okres 10 pkt. m) wzorowe pełnienie funkcji dyżurnego 5 pkt. n) 100 % frekwencja (dopuszcza się do 4 pojedynczych godz. usprawiedliwionych) - każdy okres 20 pkt. o) strój galowy i godna postawa na uroczystościach szkolnych 5 pkt. p) udział w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym, aktywna współpraca w zespole realizującym projekt, systematyczne wykonywanie stawianych przed uczniem zadań, kreatywność, zaangażowanie i terminowość; - jednorazowo, ze szczegółową motywacją nauczyciela 5 15 pkt. r) inne, nie ujęte w WSO zachowania pozytywne z motywacją 5 10 pkt. 2. Do dyspozycji klasy 5-10 pkt. ZACHOWANIE NEGATYWNE 1. Uczeń może otrzymać punkty ujemne za następujące działania: a) powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć: - każdorazowo - 5 pkt. 15

16 b) lekceważący stosunek do nauczyciela i innych pracowników szkoły: - każdorazowo - 10 pkt. c) niewywiązywanie się ze zobowiązań (lekceważenie dyżurów klasowych, nieobecność na imprezach obowiązkowych, nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących na terenie szkoły) - każdorazowo -10 pkt. d) nieoddawanie książek w terminie na końcu roku itp.: e) zapominanie o zmianie obuwia - każdorazowo -10 pkt. f) niszczenie sprzętu, pomocy, umeblowania, budynku: - każdorazowo -25 pkt. i naprawienie szkody g) niszczenie rzeczy należących do innych osób: - każdorazowo - 20 pkt. i naprawienie szkody h) kłamstwo: - każdorazowo -10 pkt. i) zaśmiecanie otoczenia: j) okazywanie braku szacunku dla innych uczniów i zachowania niekoleżeńskie: - każdorazowo - 10 pkt. k) oszustwo: - każdorazowo - 10 pkt. l) spóźnienia na zajęcia bez usprawiedliwienia: - za każde 5 spóźnień - 10 pkt. m) wulgarne słownictwo: - każdorazowo -10 pkt. n) opuszczanie zajęć szkolnych lub godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia: - za każdą opuszczoną i nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną: - 5 pkt. o) n) niereagowanie na uwagi i polecenia nauczyciela: - 5pkt. p) opuszczanie budynku szkoły w czasie trwania zajęć i przerw śródlekcyjnych: - każdorazowo - 15 pkt. q) włączenie lub korzystanie z telefonu komórkowego bądź innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: - każdorazowo - 10 pkt. r) farbowanie włosów: - jednorazowo -10 pkt. s) ostry makijaż i jaskrawo pomalowane paznokcie: t) tatuaż w widocznym miejscu: - jednorazowo -10 pkt. u) strój niegodny ucznia (w tym: kolczyki u chłopców i kolczyki u dziewcząt w innym miejscu niż uszy, odkryte ramiona, brzuchy i duży dekolt : - każdorazowo -15 pkt. v) brak stroju galowego - każdorazowo - 5 pkt. w) nieodpowiednie zachowanie na uroczystościach szkolnych: - każdorazowo - 10 pkt. x) nieusprawiedliwione nieuczestniczenie lub niewywiązywanie się z zadań w ramach realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego w klasie II: - 20 pkt. y) inne, nie ujete w WSO zachowania negatywne z motywacją: od -5 do -10 pkt. 16

17 VII Egzamin klasyfikacyjny Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 1)realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki; 2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje przedmiotów: plastyka, technika, muzyka, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne. Uczniowi temu nie ustala się oceny zachowania. 6. Przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, ustala tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, w szczególności liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, których egzamin ma formę zadań praktycznych. 8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami). Egzamin przeprowadza się nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego w obecności nauczyciela takiego samego lub pokrewnego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego. 10. Egzamin klasyfikacyjny ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład, której wchodzą: 1) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania odpowiedniej klasy. 11. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. 13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 3-5, sporządza się protokół zawierający: 1) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, również skład komisji; 2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu. 14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany" lub nieklasyfikowana. 15. Ustala się następujący tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych z powodu nieobecności ucznia: 1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) występują z pisemną prośbą do dyrektora szkoły o przyznanie egzaminu klasyfikacyjnego; 2) dyrektor przedstawia prośbę na Radzie Pedagogicznej; 3) wychowawca ucznia występującego o egzamin klasyfikacyjny informuje członków Rady Pedagogicznej o sytuacji wychowawczej i rodzinnej ucznia oraz o przyczynach jego nieobecności; 4) dyrektor szkoły: 5) po konsultacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia ustala termin egzaminu klasyfikacyjnego; 6) powołuje komisję składającą się dyrektora szkoły lub jego zastępcy jako przewodniczącego, nauczyciela przedmiotu jako egzaminatora i nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako egzaminatora pomocniczego; 7) nauczyciele właściwych przedmiotów na prośbę zainteresowanego ucznia informują go o wymaganiach i zakresie materiału obowiązującego na egzaminie klasyfikacyjnym; 8) egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej za wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, z których to egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych; a) formę egzaminu określa nauczyciel egzaminator uwzględniając specyfikę przedmiotu, oraz różne sposoby sprawdzenia wiedzy i umiejętności (sprawności ucznia); b) część pisemna egzaminu trwa 60 minut, podczas których uczeń odpowiada na pytania (problemy) lub rozwiązuje zadania; c) w części ustnej uczeń losuje jeden z przygotowanych zestawów, a następnie ma do dyspozycji 15 minut na przygotowanie odpowiedzi i 15 minut na jej udzielenie; d) egzamin w formie ćwiczeń praktycznych trwa 60 minut; e) pytania (zadania) do egzaminu przygotowuje powołany nauczyciel egzaminator na podstawie obowiązującej podstawy programowej i programu nauczania; f) egzaminator przygotowuje zestawy pytań dostosowane do przyjętej formy egzaminu; g) pytania (zadania) muszą odpowiadać różnemu stopniowi trudności, określonemu na podstawie szkolnych wymagań edukacyjnych. 17

18 16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. VIII Promowanie uczniów Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 1a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem 20 ust. 4a oraz 23 ust Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.2 nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 6. Uczeń szkoły podstawowej, lub gimnazjum który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma, co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 7. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 7a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 7, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. IX Egzamin poprawkowy Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych i zajęć technicznych, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 3. Ustala się następujący tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 1) chęć zdawania egzaminu poprawkowego wyraża uczeń lub jego rodzice w formie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie prośby, skierowanego do dyrektora szkoły w terminie do dnia poprzedzającego termin konferencji klasyfikacyjnej; 2) dyrektor na konferencji klasyfikacyjnej : a) informuje Radę Pedagogiczną o złożonych wnioskach; b) ustala termin egzaminów poprawkowych w ostatnim tygodniu ferii letnich; c) powołuje komisję egzaminacyjną składającą się z dyrektora szkoły lub jego zastępcy jako przewodniczącego, nauczyciela przedmiotu jako egzaminatora i nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członka komisji. 4. Wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o terminie egzaminu poprawkowego i przypomina o ogólnych zasadach jego przeprowadzenia. 1) informacja przesyłana jest na adres domowy ucznia listem poleconym w terminie do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych; 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne informuje ucznia o wymaganiach i zakresie materiału obowiązującego na egzaminie poprawkowym; 3) formę egzaminu określa nauczyciel uwzględniając specyfikę przedmiotu, ograniczony czas odpowiedzi oraz różne sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności (sprawności ) ucznia; 4) część pisemna trwa 60 minut. 5) w części ustnej uczeń losuje jeden z przygotowanych zestawów, a następnie ma do dyspozycji 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi i 15 minut na jej udzielenie. 6) egzamin w formie ćwiczeń praktycznych trwa 60 minut. 5. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń zdaje egzamin, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 18

19 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Zespołu, lecz nie później niż do końca września. 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej. X Szkolny system motywacyjny W szkole przeprowadza się: 1) rankingi: a) wewnątrzklasowy, b) międzyklasowy na tym samym etapie kształcenia. 2) wewnątrzszkolne konkursy: a) przedmiotowe, b) artystyczne, c) sportowe, d) związane z działalnością na rzecz środowiska. 2. System nagradzania: 1) pochwały wychowawcy klasy i opiekuna organizacji uczniowskich, 2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 3) wpis pochwalny do kroniki, 4) dyplomy, listy gratulacyjne, 5) nagrody rzeczowe. XI Dokumentacja osiągnięć uczniów Postępy uczniów będą odnotowywane lub eksponowane w: 1) dziennikach lekcyjnych, 2) zeszytach przedmiotowych, 3) kronikach, 4) gablotach i na gazetkach ściennych, 5) albumach, 6) na dyplomach, 7) na stronie internetowej, XII Sposób informowania rodziców o osiągnięciach uczniów Rodzice informowani są o postępach uczniów poprzez: 1) wpisy do zeszytów przedmiotowych, 2) zebrania ogólnoszkolne, 3) zebrania klasowe, 4) dyżury nauczycieli, 5) Dni otwarte ( pierwszy wtorek każdego miesiąca w godz ), 6) indywidualne konsultacje wg harmonogramu., 7) rozmowy telefoniczne, 8) zapowiedziana wizyta w domu ucznia, 9) korespondencja listowa. XIII Ewaluacja W ciągu roku szkolnego prowadzone będą ankiety wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, mające na celu sprawdzenie czy: 1) kryteria są jasno przedstawione, znane uczniom i przestrzegane przez nauczycieli, 2) ocenianie uczniów jest systematyczne, 3) WSO informuje w jakim kierunku mają iść zmiany zarówno w procesie nauczania jak i uczenia się, 4) w ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji o osiągnięciach uczniów, 5) rodzice są regularnie informowani o ocenach swoich dzieci, 6) program nauczania jest dostosowany do możliwości dzieci i warunków szkolnych, 7) ocena pomaga uczniowi podejmować decyzję dotyczącą jego przyszłości. XIV Uwagi końcowe 28 19

20 1. Nauczyciele są zobowiązani zapoznać rodziców i uczniów z zasadami oceniania uczniów do dnia 30 września każdego roku szkolnego. 2. Wszelkie sprawy nieuregulowane w,,wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania rozstrzyga się na podstawie stosownych przepisów. 20

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA (WZO) W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ określają warunki i sposób oceniania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym. WZO mają na

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU Wstęp Kształcenie na etapie wczesnoszkolnym stanowi łagodne przejście z wychowania

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

Przedmiotowy system oceniania w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju Przedmiotowy system oceniania w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia zachowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Ocenianie bieżące Klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej Curie w Pruszkowie /Załącznik do Statutu Szkoły/ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM Na podstawie art. 50 ust.2. pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w statucie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania 1. Ocena zachowania jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) jest stworzenie jednolitego, efektywnego i przejrzystego systemu oceniania. Dążymy do tego, aby proces oceniania stwarzał

Bardziej szczegółowo

sprzężonymi(niepełnosprawność intelektualna i niedowidzenie lub słabosłyszenie

sprzężonymi(niepełnosprawność intelektualna i niedowidzenie lub słabosłyszenie Nowelizacja Nr 2 Statutu Gimnazjum Nr 8 Specjalnego w Zamościu z dnia 13 listopada 2015 r. W Statucie Gimnazjum Nr 8 Specjalnego z dnia 17 lutego 2012 r. i Nowelizacji Nr 1 z marca 2014 r. wprowadza się

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9. im. JANA PAWŁA II. w EŁKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9. im. JANA PAWŁA II. w EŁKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 im. JANA PAWŁA II w EŁKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA oparty jest na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Postanowienia ogólne 1 1. Ocena zachowania jest opinią o zachowaniu się ucznia i nie może mieć wpływu na: a) oceny z zajęć

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 Z A S A D Y O C E N I A N I A DLA KLAS I - III Znowelizowane i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 21.10.2013r. Niepubliczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr IX/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr IX/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia Wewnątrzszkolne ocenianie w szkole przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst 1

celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst 1 OCENIANIE W KLASACH I III Ocena opisowa 1. Ocena opisowa jest ustnym lub pisemnym sposobem informowania o postępach ucznia. Ma ona: uczniowi dostarczać informacji o efektach jego szkolnej aktywności, rodzicom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka Załącznik nr 2 do Statutu szkoły Uchwała nr 13/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 FORMUŁOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELI WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ INFORMOWANIE O NICH UCZNIÓW I

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW. Klas I - III. SP 32 w ZSP 21 we Wrocławiu

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW. Klas I - III. SP 32 w ZSP 21 we Wrocławiu OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Klas I - III SP 32 w ZSP 21 we Wrocławiu 1. Oceny dzielą się na: 1) cząstkowe, wystawiane na bieżąco, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Zasady Oceniania Wewnętrznego 2 I. Cele ogólne. 1. Zapewnienie dziecku równych szans

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w szkole podstawowej specjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w Ocenianie w szkole podstawowej z ustawy o systemie oświaty zmiany obowiązujące od 1 września 2015 Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania I. ZASADY OGÓLNE Zachowanie ucznia ocenia się

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach I-III Szkoły Podstawowej przy ZPO w Sieciechowie

Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach I-III Szkoły Podstawowej przy ZPO w Sieciechowie Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach I-III Szkoły Podstawowej przy ZPO w Sieciechowie 1. Podstawy prawne Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 19 kwietnia 1999r. 2. Postanowienia ogólne 1 2 Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA I. TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE Podstawa prawna do opracowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

OCENA PUNKTOWA UCZNIA

OCENA PUNKTOWA UCZNIA OCENA PUNKTOWA UCZNIA 33 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a) informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu I. Podstawy prawne. 1. 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie młodzieży gimnazjalnej

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie młodzieży gimnazjalnej WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W GIMNAZJUM NR 2 W CHEŁMKU W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014 I. Podstawa prawna Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania.

Ocenianie zachowania. Ocenianie zachowania. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania polega na ocenie przestrzeganiu przez uczniów zachowań w obrębie następujących obszarów: 1.1Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 1.1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych w klasach I-III polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

1) W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym ustala się następujące oceny bieżące i klasyfikacyjne:

1) W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym ustala się następujące oceny bieżące i klasyfikacyjne: ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I SPRAWDZIANÓW WRAZ Z TRYBEM ODWOŁAWCZYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. M. KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM. Poniższe zasady

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH I. Ogólne zasady i skala ocen zachowania uczniów 1. Ocena zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach (Zaktualizowano w dniu 9 października 2015 r.) Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT 159 7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania ROZDZIAŁ I Cele ogólne 1 1. W zespole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, w którym określa się szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 sierpnia 2010 w sprawie

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA Wyciąg ze statutu Gimnazjum nr 38w Łodzi ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 51 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali: a. wzorowe, b. bardzo dobre, c. dobre,

Bardziej szczegółowo

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: PSO Etyka Gimnazjum ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1 1. Ocenianie ucznia z etyki polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3)

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) 98 ustęp 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie 5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) monitorowanie pracy ucznia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania

Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Alberta Einsteina w Gogolinie Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania 29 Ocenianie zachowania ucznia. 1. Ocena zachowania ucznia wyraża

Bardziej szczegółowo