ZAPROSZENIE NR 09/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej EURO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE NR 09/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE NR 09/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej EURO Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na Zakup mebli 1. Przedmiot zamówienia: a) Zakup mebli stanowiących wyposażenie świetlicy wiejskiej w Okole o następujących parametrach: - szafa 3 drzwiowa wnękowa z płyt wiórowych zamykana na zamek - 1 szt. - stoliki : blaty z płyt wiórowych, nogi chromowane 7 szt. - stolik RTV z płyt wiórowych z półkami 1 szt. - szafka wisząca oszklona z półkami, zamykana na zamek 1 szt. - krzesła typu ISO Cortina lub podobnego typu, z oparciem i siedziskiem plastikowym w kolorze bordo, konstrukcja chromowana, o wymiarach: siedzisko 40cm x 40cm, wysokość krzesła z oparciem 80 cm, wysokość nóg ok. 45 cm b) Wszystkie meble winny być wykonane z płyt w kolorze olchy. c) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie przed sporządzeniem oferty, pomiarów szafy, stolików, stolika RTV, szafki wiszącej na miejscu (świetlica wiejska w Okole przy szkole podstawowej). 2.Wymagany czas wykonania zamówienia: 04 maj 2010 r. 3. Kryterium wyboru: 100 % cena 4. Dokumenty wymagane od oferentów: - Aktualne zaświadczenie lub odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( jeśli kserokopia to potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną) 5. Ocena ofert: 1. Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy. 2. Z osobą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę i uzyska najwyższą ilość punktów zostanie podpisana umowa na czas określony. 6. Miejsca i terminy: Oferty z ceną brutto sporządzone na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia prosimy złożyć do Urzędu Gminy w Bałtowie do dnia 22 luty 2010 r. do godziny 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie, pokój Nr 14, Bałtów 32/1. Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Eugenia Kołodziej Urząd Gminy w Bałtowie pokój Nr 13, tel Dane w/s zaproszenia dostępne są na stronie publiczne. Bałtów, 09 luty 2010 r. Wójt Gminy Bałtów /-/ Andrzej Jabłoński

2 Załącznik Nr 1 do Zaproszenia Nr 09/ , dnia... (nazwa i adres Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup mebli składam niniejszą ofertę. I. OFERUJĘ SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH MEBLI: stanowiących wyposażenie świetlicy wiejskiej w Okole o następujących parametrach: - szafa 3 drzwiowa wnękowa z płyt wiórowych, zamykana na zamek - 1 szt. - stoliki : blaty z płyt wiórowych, nogi chromowane 7 szt. - stolik RTV z płyt wiórowych z półkami 1 szt. - szafka wisząca oszklona z półkami, zamykana na zamek 1 szt. - krzesła typu ISO Cortina lub podobnego typu, z oparciem i siedziskiem plastikowym w kolorze bordo, konstrukcja chromowana, o wymiarach: siedzisko 40cm x 40cm, wysokość krzesła z oparciem 80 cm, wysokość nóg ok. 45 cm - 44 szt. Wszystkie meble z płyt wiórowych w kolorze olchy. II. OFERUJĘ SPRZEDAŻ MEBLI ZA NASTEPUJĄCE CENY: - szafa 3 drzwiowa wnękowa z płyt wiórowych zamykana na zamek - cena jednostkowa netto.zł, plus należny podatek VAT ( %) zł, cena jednostkowa brutto..zł - stoliki : blaty z płyt wiórowych, nogi chromowane 7 szt. - cena jednostkowa netto.zł, plus należny podatek VAT (.%)..zł, cena jednostkowa brutto..zł, - stolik RTV z płyt wiórowych z półkami 1 szt. - cena jednostkowa netto. zł, plus należny podatek VAT ( %)..zł, cena jednostkowa brutto..zł - szafka wisząca oszklona z półkami, zamykana na zamek 1 szt. cena jednostkowa netto.. zł, plus należny podatek VAT ( %)..zł, cena jednostkowa brutto zł, - krzesła typu ISO Cortina lub podobnego typu, z oparciem i siedziskiem plastikowym w kolorze bordo, konstrukcja chromowana, o wymiarach: siedzisko 40cm x 40cm, wysokość krzesła z oparciem 80 cm, wysokość nóg ok. 45 cm 44 szt. - cena jednostkowa netto. zł, plus należny podatek VAT ( %)..zł, cena jednostkowa brutto... zł. Wartość zamówienia ogółem netto zł, słownie.. Należny podatek VAT (.%). zł, słownie.... Wartość zamówienia ogółem brutto zł, słownie.....

3 III. TERMIN REALIZACJI: Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie do r. IV. OŚWIADCZENIA: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert, uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz nie wnosimy zastrzeżeń. 2. Oświadczamy, że dokonaliśmy pomiarów niezbędnych do przygotowania oferty i nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia. 3. Oferta nasza została złożona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr... 4.Oświadczamy, że ceny brutto podane powyżej niniejszego formularza zawierają wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru niniejszej oferty. 5.W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych przez Zamawiającego i zawartych w projekcie umowy będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia. V. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ OFERTY STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI: str str (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

4 Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr 09/2010 Wzór Umowy Nr 09/2010 Zawarta dnia.2010 r. w Bałtowie pomiędzy Gminą Bałtów z siedzibą Bałtów 32/1, reprezentowaną przez Wójta Gminy Bałtów - Andrzeja Jabłońskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bałtów Lidii Jasińskiej zwaną dalej Zamawiającym, a.. prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie zarejestrowaną pod nr.. w dniu. r. reprezentowaną przez zwaną dalej Dostawcą 1 Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do wykonania dostawy mebli zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 2 Strony ustalają, że dostawa zostanie zrealizowana do dnia r Strony ustalają, że Dostawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą w kwocie: - szafa 3 drzwiowa wnękowa z płyt wiórowych zamykana na zamek - cena jednostkowa netto.zł, plus należny podatek VAT ( %) zł, cena jednostkowa brutto..zł - stoliki : blaty z płyt wiórowych, nogi chromowane 7 szt. - cena jednostkowa netto.zł, plus należny podatek VAT (.%)..zł, cena jednostkowa brutto..zł, - stolik RTV z płyt wiórowych z półkami 1 szt. - cena jednostkowa netto. zł, plus należny podatek VAT ( %)..zł, cena jednostkowa brutto..zł - szafka wisząca oszklona z półkami, zamykana na zamek 1 szt. cena jednostkowa netto.. zł, plus należny podatek VAT ( %)..zł, cena jednostkowa brutto zł, - krzesła typu ISO Cortina lub podobnego typu, z oparciem i siedziskiem plastikowym w kolorze bordo, konstrukcja chromowana, o wymiarach: siedzisko 40cm x 40cm, wysokość krzesła z oparciem 80 cm, wysokość nóg ok. 45 cm 44 szt. - cena jednostkowa netto. zł, plus należny podatek VAT ( %)..zł, cena jednostkowa brutto... zł. Wartość zamówienia ogółem netto zł, słownie.. Należny podatek VAT (.%). zł, słownie....

5 Wartość zamówienia ogółem brutto zł, słownie Strony ustalają, że wynagrodzenie Dostawcy wypłacane będzie przelewem na podstawie faktury oraz protokołu odbioru przedmiotu dostawy. 3. Płatność zostanie zrealizowana w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Dostawcy. 4 Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną z ramienia Dostawcy będzie tel..., a z ramienia Zamawiającego Eugenia Kołodziej 41/ Dostawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczone meble przez okres 24 miesięcy od daty odbioru dostawy bez zastrzeżeń. 6 Strony ustalają następujące kary umowne: 1. Zapłata dla Zamawiającego w wysokości 10% wartości dostawy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca. 2. Zapłata dla Zamawiającego w wysokości 0,2% wartości dostawy w przypadku nieuzasadnionej zwłoki oraz w przypadku reklamacji towaru nie odpowiadającego ustaleniom umowy określonym w 3, za każdy dzień zwłoki w dostawie. 3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe. 4. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawa Prawo zamówień publicznych. 8 Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 9 Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn.

6 11 Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 12 Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. Zamawiający Dostawca

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r URZĄD GMINY RĘDZINY O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul. Wolności 87, tel./fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie następujących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy : TT-15.1-74/13 Dzierżoniów, dnia 17.01.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Sieradz, dnia 11 lutego 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia 14.06.2011 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718 fax: 226566719, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:

Regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto w Gminnym Przedszkolu Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie Regulamin opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca zakupu materiałów w ramach zadania: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomkowa SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo tel. 22 766 40 78 (79), faks 22 766 40 84 www.legionowo.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo tel. 22 766 40 78 (79), faks 22 766 40 84 www.legionowo.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo tel. 22 766 40 78 (79), faks 22 766 40 84 www.legionowo.pl ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług graficznych dot. projektowania materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t typu furgon Rodzaj zamówienia: Zakup Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: IPP 041.02.04.2013

Znak sprawy: IPP 041.02.04.2013 Znak sprawy: IPP 041.02.04.2013 Mrągowo, dnia 14.10.2013r. ZAPROSZENIE Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art.4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

GMINA MIRSK 59-630 MIRSK Pl.Wolności 39 tel.(075) 6470440 fax.6470469 gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 REGON 230821693

GMINA MIRSK 59-630 MIRSK Pl.Wolności 39 tel.(075) 6470440 fax.6470469 gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 REGON 230821693 ` GMINA MIRSK 59-630 MIRSK Pl.Wolności 39 tel.(075) 6470440 fax.6470469 gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 REGON 230821693 GK/7142/126/2010 Mirsk 05.10.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Kowalewo Pom. 14.08.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Krzeszyce,03 lipca 2014r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych; ( tekst jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz.759

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn....

OFERTA CENOWA. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.... Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

Bardziej szczegółowo

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA BADAJĄCEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA BADAJĄCEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH WSZ.XIII.2511/156/1/2014 Zamawiający: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice tel/fax. 46 834-08-21 www.wsz-skier.pl zaprasza do postępowania ofertowego na: WYBÓR

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

IV. Termin wykonania zamówienia: przez 3 lata od dnia zawarcia umowy (w zaokrągleniu do pełnego miesiąca).

IV. Termin wykonania zamówienia: przez 3 lata od dnia zawarcia umowy (w zaokrągleniu do pełnego miesiąca). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134 zgodnie z art. 40 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. /Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm./ ogłasza

Bardziej szczegółowo

Żyrzyn,29.01.2013 r. Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Żyrzyn,29.01.2013 r. Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Żyrzyn,29.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/7/2013 na wykonanie tablic informacyjno- promocyjnych, plakatów, ulotek i gadżetów informacyjnopromocyjnych w ramach projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZAKUP MASZYNY CZYSZCZĄCEJ DO PODŁÓG NA WYPOSAŻENIE HALI

OGŁOSZENIE ZAKUP MASZYNY CZYSZCZĄCEJ DO PODŁÓG NA WYPOSAŻENIE HALI OGŁOSZENIE Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę urządzeń dla zadania inwestycyjnego pn. ZAKUP MASZYNY CZYSZCZĄCEJ DO PODŁÓG

Bardziej szczegółowo