DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Zalqcznik da nrul1, paz. 38 z dnia 27 stycznia 1994 r. UKI..AD EUROPEJSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Zalqcznik da nrul1, paz. 38 z dnia 27 stycznia 1994 r. UKI..AD EUROPEJSKI"

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zalqcznik da nrul1, paz. 38 z dnia 27 stycznia 1994 r. UKI..AD EUROPEJSKI ustanawiajqcy stowarzyszenie mi~dzy Rzeczqpospolitq Polskq, z jednej strony, a Wsp6lnotami Europejskimi i ich panstwani czlonkowskimi, z drugiej strony URZ1\D RADY MINISTROW

2

3 Dziennik Ustaw Nr 11 3 Paz. 38 SPIS TRESCI str. Preambuta 5 CZ/iSC I. Dialog polityczny. 7 CZ/iSC II. Zasady og61ne. 8 CZ/iSC III. Swobodny przeplyw towar6w. 9 Rozdzial I. Produkty przemyslowe 10 Rozdzial II. Rolnictwo. 12 Rozdzial III. Rybol6wstwo.. 14 Rozdzial IV. Wsp6lne postanowienja 14 CZ/iSC IV. Przeplyw pracownik6w, zaktadanie przedsi/ibiorstw, swiadczenie uslug 19 Rozdziat I. Przeptyw pracownik6w 19 Rozdziat II. Zaktadanie przedsi/ibiorstw.. 22 Rozdziat III. Swiadczenie ustug mi/idzy Polskq a Wsp6lnotq 28 Rozdziat IV. Postanowienia og61ne. 30 CZ/iSC V. Platnosci, kapitat konkurencja i inne postanowienia dotyczqce gospodarki, zblizanie przepisow prawnych 31 Rozdziat I. Platnosci biezqce i przeplyw kapitalu Rozdzial II. Konkurencja i inne postanowienia dotyczqce gospodarki 33 Rozdzial III. Zblizanie przepisow prawnych 36 CZ/iSC VI. Wspolpraca gospodarcza. 37 CZ/iSC VII. Wsp61praca kulturalna. 51 CZ/iSC VIII. Wsp61praca finansowa. 51 CZ/iSC IX. Postanowienia instytucjonalne og61ne i koncowe. 53 Zalqcznik I. Lista towar6w, 0 kt6rych mowa w artykulach 8 i 18 Ukladu. 53 Zalqcznik lia. Produkty podstawowe, dla kt6rych eta zostanq obnizone 050% w dniu wejscia w zycie Ukladu i zniesione calkowicie z dniem 1 stycznia 1993 r. 60 Zalqcznik lib. Produkty podstawowe, dla ktorych eta b/idq obnizane 0 20% rocznie, poczynajqc od dnia wejscia w zycie Ukladu, i zostanq zniesione calkowicie z dniem 31 grudnia 1995 r.. 62 Zalqcznik III.. 63 Zalqcznik do zalqcznika III. Okreslenie podpozycji. 78 Zalqcznik IVa. Produkty przemyslowe (CN 25~97) 79 Zalqcznik IVb. 93 Zalqcznik V. 95 Zalqcznik VI.. 97 Zalqcznik VII. Produkty, 0 kt6rych mowa w artykule Zalqcznik Villa. Lista produktow, 0 ktorych mowa w artykule 20 punkt 2. Produkty objf;!te tym zalqcznikiem b/idq przedmiotem 50% obnizki oplaty wyrownawczej 99 Zalqcznik VI lib. Lista produktow, 0 ktorych mowa w artykule 20 punkt Zatqcznik do zalqcznik6w Vilib i Xc. Uzgodnienia odnosnie do minimalnych cen importowych na niekt6re owoce mi\)kkie do przerobu. 105 Zalqcznik IX. 106 Zalqcznik Xa. Uzgodnienia w sprawie importu bydla zywego do Wspolnoty. 107 Zalqcznik Xb. Lista produktow wymienionych w artykule 20 punkt Zalqcznik Xc. Lista produkt6w wymienionych w artykule 20 punkt Zalqcznik XI. Produkty rolne (CN 1~24) 116 Zalqcznik Xlla. Dotyczy artykulu Zatqcznik Xllb. Dotyczy artykulu Zalqcznik Xllc. Dotyczy artykul6w 44, 45, 49 i 50. Uslugi finansowe. 121 Zalqcznik Xlld. Dotyczy artykulu Zalqcznik XI Ie. Dotyczy artykulu Zalqcznik XIII Protok61 1 dotyczqcy produkt6w wlokienniczych i odziezowych do Ukladu Europejskiego ("Ukladu"). 127 Protok61 2 dotyczqcy produktow EWWiS do Ukladu Europejskiego ("Ukladu"). 131 Rozdzial I. Produkty stalowe EWWiS. 132 Rozdzial II. Produkty w/iglowe EWWiS. 133 Rozdzial III. Postanowienia wsp61ne. 133

4 Dziennik Ustaw Nr 11 4 Poz. 38 Zatqcznik I. Lista produkt6w wqglowych i stalowych objqtych kompetencjami EWWiS. 136 Zatqcznik II Zatqcznik III. Produkty i regiony wymienione jako wyjqtki w artykule 7 Protokolu EWWiS. 140 Protok61 3 dotyczqcy wymiany miqdzy Polskq a Wsp61notq towar6w rolnych przetworzonych, kt6rych nie dotyczy zalqcznik II do traktatu ustanawiajqcego EWG Zalqcznik I. Stawki stosowane do importu do Wsp61noty towar6w pochodzqcych z Polski. 145 Zatqcznik II. Kontyngenty taryfowe stosowane do towar6w pochodzqcych z Polski importowanych do Wsp6lnoty, wobec kt6rych udzielana jest obniika elementu zmiennego zgodnie z artykulem 3 punkt Zatqcznik III Protok61 4 dotyczqcy definicji pojqcia "produkt6w pochodzqcych" i metod wsp61pracy administracyjnej. 165 CZQsc I. Definicja pojqcia "produkty pochodzqce" CZQsc II. Sprawdzanie pochodzenia CZQsc III. Porozumienie 0 wsp61pracy administracyjnej 185 CZQsc IV. Ceuta i Melilla. 188 CZQsc V. Postanowienia koricowe. 189 Zatqcznik I. Uwagi. 191 Zalqcznik II. Wykaz proces6w obr6bek lub przetworzenia wymaganych do wykonania na materialach niepochodzqcych dla uzyskania przez wytworzony produkt statusu pochodzenia 198 Zalqcznik III. Swiadectwa przewozowe EUR Zalqcznik IV. Formularz EUR Zatqcznik V. Wz6r odcisku pieczqci okreslonej w artykule 15.3(b) 267 Zatqcznik VI. Wykaz produkt6w okreslonych w artykule 34, kt6re Sq czasowo wytqczone z zakresu niniejszego protokotu Protok61 5 do Uktadu Europejskiego (..Uktadu") Rozdziat I. Postanowienia szczeg61ne dotyczqce handlu miqdzy Polskq a Hiszpaniq. 270 Rozdzial II. PostanoVllienia szczeg61ne dotyczqce handlu miqdzy Polskq a Portugaliq 271 Zatqcznik A 275 Zatqcznik B 276 Zatqcznik C 282 Zalqcznik D 283 Protok wzajemnej pomocy w sprawach celnych. 285 Protok61 7 do Uktadu Europejskiego (.,Ukladu") 293 Koncesje w ramach rocznych limit6w. 294 Wsp61ne deklaracje. 295 Porozumienie w formie wymiany list6w miqdzy Polskq a Europejskq Wsp61notq Gospodarczq dotyczqce pewnych uzgodnieri VII zakresie wieprzowiny i drobiu Wymiana list6w miqdzy Europejskq Wsp61notq Gospodarczq i Polskq dotyczqcych artykulu Deklaracje Wsp61not Europejskich 306 Deklaracje Polski. 307 str.

5 Rzeczpospolita Polska zwana dalej "Polsk,," z jednej strony i 5 Kr6lestwo Belgii, Kr6lestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Kr6lestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Irlandia, Republika Wloska, Wielkie KsiQstwo Luksemburga, Kr6lestwo Holandii, Republika Portugalska, Zjednoczone Kr6lestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii P6lnocnej, Umawiajqce siq strony Traktatu ustanawiajqcego Europejskq Wsp6lnotQ Gospodarczq, Traktatu ustanawiajqcego Europejskq wspolnotq WQgla i stali oraz Traktatu ustanawiajqcego Europejskq wsp6lnotq Energii Atomowej, zwane dalej "Panstwami Czlonkowskimi" oraz Europejska Wsp6lnota Gospodarcza, Europejska Wsp6lnota WQgla i stali i Europejska Wsp6lnota Energii Atomowej zwane dalej "Wsp6Inotq", z drugiej strony, Biorqc pod uwagq donioslosc tradycyjnych wiqzi istniejqcych miqdzy Polskq a Wspolnotq i jej Panstwami Czlonkowskimi oraz wsp6lne wartosci, kt6re podzielajq strony, Uznajqc, ze Polska i Wspolnota pragnq umocnic te wiqzi i ustanowic scisle i trwale stosunki, oparte na zasadzie wzajemnosci, ktore umozliwiq Polsce uczestniczenie w procesie integracji europejskiej, umacniajqc i rozszerzajqc stosunki ustanowione w przeszlosci, zwlaszcza w Umowie w sprawie Handlu oraz Wsp6lpracy Handlowej i Gospodarczej podpisanej 19 wrzesnia 1989 roku; Biorqc pod uwagq zaangazowanie Polski oraz WspOlnoty i jej Panstw Czlonkowskich w umacnianie swobod politycznych i gospodarczych, ktore stanowiq podstawq stowarzyszenia: Uznajqc znaczqce osiqgniqcia narodu polskiego w procesie szybkiego przechodzenia do nowego ladu politycznego i gospodarczego opartego na praworzqdnosci i prawach czlowieka, wlqczajqc w to prawne i gospodarcze ramy dla gospodarki rynkowej i systemu wielopartyjnego z wolnymi i demokratycznymi wyborami; Powolujqc si~ na zdecydowane zaangazowanie Polski i Wspolnoty

6 6 Aktu Koncowego z Helsinek, dokument6w koncowych z kolejnych spotkan w Madrycie i Wiedniu, oraz Karty Paryskiej Nowej EurOpYi swiadome znaczenia Ukladu 0 stowarzyszeniu dla ustanowienia w Europie systemu stabilnosci opartego na wsp61pracy, kt6rego jednym z filar6w jest Wsp6lnota; Przekonane, ze powinien istniec zwiclzek mi~dzy pelncl realizacjcl stowarzyszenia z jednej strony, a rzeczywistcl realizacjcl przez Polsk~ reform politycznych, gospodarczych i prawnych z drugiej strony, jak r6wniez wprowadzeniem element6w niezb~dnych dla realizacji wsp61pracy i zblizenia system6w obu UmawiajClcych si~ stron, szczeg6lnie w swietle postanowien Konferencji KBWE w Bonn; PragnClc ustanowienia i rozw1 ]ania,regularnego dialogu politycznego w sprawach dwustronnych i mi~dzynarodowych b~dclcych we wzajemnym zainteresowaniu stron: BiorClc pod uwag~ gotowosc zdecydowanego poparcia dla realizacji przezwyci~zaniu gospodarczych restrukturyzacji: Wsp6lnoty do udzielania reform i pomocy Polsce w i spolecznych skutk6w BiorClc takze pod uwag~ dclzenie Wsp6lnoty do wprowadzenia instrument6w wsp61pracy i pomocy gospodarczej, technicznej i finansowej w globalnym i wieloletnim wymiarze; UznajClc przywiclzanie Pols~i i Wsp6lnoty do wolnego handlu, a w szczeg6lnosci do poszanowania praw i zobowiclzan wynikajclcych z Ukladu og6lnego w sprawie taryf celnych i handlu; Swiadome r6znic gospodarczych i spolecznych mi~dzy PolskCl a Wsp6lnotCl i uznajclc, ze cele stowarzyszenia powinny zostac osiclgni~te poprzez odpowiednie postanowienia Ukladu; Przekonane, ze Uklad 0 stowarzyszeniu stworzy nowy klimat dla ich stosunk6w gospodarczych, a w szczeg6lnosci dla rozwoju handlu i inwestycji jako instrument6w niezb~dnych dla restrukturyzacji gospodarki i modernizacji technologicznej; PragnClc ustanowienia wsp61pracy kulturalnej i rozwoju wymiany informacji; MajClc na uwadze fakt, ze koncowym celem Polski jest czlonkostwo we Wsp6lnocie, a stowarzyszenie zdaniem stron pomoze Polsce osiclgnclc ten cel;

7 7 uzgodnily, co nast~puje: Artykul 1 1. Ustanawia si~ stowarzyszenie mi~dzy Polskq z jednej strony a Wsp6lnotq i jej Panstwami Czlonkowskimi z drugiej strony. 2. Celem niniejszego Ukladu jest: ustanowienie odpowiednich ram dla dialogu politycznego, kt6ry umozliwia rozw6j bliskich stosunk6w politycznych mi~dzy stronami; popieranie rozwoju handlu i harmonijnych stosunk6w gospodarczych mi~dzy stronami, w celu sprzyjania dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu i dobrobytowi w Polsce; stworzenie podstawy dla pomocy finansowej i technicznej wsp6lnoty dla Polski; stworzenie wlasciwych ram dla stopniowej integracji Polski ze Wsp6lnotq. w tyro celu Polska b~dzie spelniac niezb~dne warunki; popieranie wsp61pracy w dziedzinie kultury. CZ~SC I DIALOG POLITYCZNY Artykul 2 strony ustanowiq regularny dialog polityczny. B~dzie on towarzyszyl i umacnial zblizenie mi~dzy Polskq i Wsp6lnotq, wspieral< polityczne i gospodarcze przemiany zachodzqce w Polsce i przyczynial si~ do ustanowienia nowych wi~zi solidarnosci. Dialog polityczny i wsp61praca: ulatwiq pelnq integracj~ Polski ze wsp6lnotq panstw demokratycznych i jej stopniowe zblizanie do Wsp6lnoty. Zblizenie gospodarcze wynika jqce z n~n~e jszego Ukladu przyczyni si~ do wi~kszej zbieznosci politycznej; doprowadzq do lepszego wzajemnego zrozumienia i zapewniq rosnqcq zgodnosc stanowisk w sprawach mi~dzynarodowych, a zwlaszcza w sprawach, kt6re mogq miec istotne skutki dla jednej lub drugiej strony; umozliwiq kazdej ze stron rozwazenie stanowiska i interes6w drugiej strony we wzajemnych procesach decyzyjnych; przyczyniq si~ do umocnienia bezpieczenstwa i stabilnosci w calej Europie.

8 8 Artykul 3 1. Odpowiednie konsultacje b~dq odbywac si~ mi~dzy Prezydentem Polski z jednej strony a Prezydenten Rady E~ropejskiej i Przewodniczqcym Komisji Wsp6lnot Europejskich z drugiej. 2. Dialog polityczny na szczeblu ministerialnym b~dzie odbywal si~ w Radzie stowarzyszenia. B~dzie ona ponosic og6lnq odpowiedzialnosc w kazdej sprawie jakq strony zechcq jej przedstawic. Artykul 4 Strony ustanowiq inne procedury i mechanizmy dialogu politycznego, w szczeg6lnosci w nast~pujqcych formach: spotkania na szczeblu wyzszych urz~dnik6w (dyrektor6w politycznych) mi~dzy przedstawicielami Polski z jednej strony a Prezydium Rady Wsp6lnot Europejskich oraz Komisjq Wsp6lnot Europejskich z drugiej; pelne wykorzystanie kanal6w dyplomatycznych wlqcza jqc w to regularne udost~pnianie informacji przez urz~dnik6w polskich w Warszawie, konsultacje przy okazji mi~dzynarodowych spotkan i kontakty pomi~dzy przedstawicielami dyplomatycznymi w panstwach trzecich; zapewnienie Polsce regularnej informacji 0 dzialalnosci Europejskiej Wsp6lpracy Politycznej, odpowiednio na zasadach wzajemnosci, kazdy inny spos6b, kt6ry moze wniesc pozyteczny wklad w umocnienie, rozw6j i zintensyfikowanie dialogue Artykul 5 b~dzie Dialog polityczny na szczeblu parlamentarnym odbywac w ramach Parlamentarnego Komitetu stowarzyszenia. si~ CZ~SC II ZASADY OGOLNE Artykul 6 1. stowarzyszenie obejmuje okres przejsc~owy w maksymalnym wymiarze dziesi~ciu lat, podzielony na dwa kolejne etapy, kazdy w zasadzie trwajqcy pi~c lat. Pierwszy etap rozpocznie si~ z dniem wejscia w zycie niniejszego Ukladu. 2. Rada stowarzyszenia b~dzie regularnie oceniac realizacj~

9 9 niniejszego Ukladu i osiqgni~cia systemu gospodarki rynkowej. Polski w procesie prowadzqcym do 3. W ciqgu dwunastu miesi~cy poprzedza jqcych zakonczenie pierwszego etapu, Rada stowarzyszenia zbierze si~ w celu podj~cia decyzji 0 przejsciu do drugiego etapu, jak r6wniez 0 jakichkolwiek mozliwych zmianach, jakie nalezy wprowadzic do postanowien odnoszqcych si~ do realizacji drugiego etapu. W tym celu Rada wezmie pod uwag~ wyniki ocen wymienionych w punkcie Etapy, 0 kt6rych mowa w punktach 1 i 3 nie majq zastosowania w odniesieniu do cz~sci III. CZF,;SC III SWOBODNY PRZEPLYW TOWAROW Artykul 7 1. Polska i Wsp6lnota b~dq stopniowo wprowadzac stref~ wolnego handlu w okresie przejsciowym trwajqcym maksimum dziesi~c lat poczynajqc od wejscla niniejszego Ukladu w zycie zgodnie z postanowieniami ninie jszego Ukladu i zgodnie z postanowieniami Ukladu og6lnego w sprawie taryf celnych i handlu. 2. Do klasyfikacji towar6w w handlu mi~dzy obiema stronami stosowana b~dzie Scalona Nomenklatura towarowa. 3. Dla kazdego produktu podstawowq stawkq celnq, do kt6rej stosowane b~dq kole jne obnizki zgodnie z postanowieniami niniejszego Ukladu b~dzie stawka stosowana erga omnes w dniu poprzedzajqcym dat~ wejscia w zycie Ukladu. 4. Jezeli po wejsciu w zycie niniejszego Ukladu wprowadzona b~dzie jakakolwiek obnizka stawek celnych na zasadzie erga omnes, a szczeg6lnie wynikajqca z uzgodnien taryfowych dokonanych w ramach Rundy Urugwajskiej GATT, takie obnizone stawki z dniem ich wprowadzenia zastqpiq stawki podstawowe, 0 kt6rych mowa w punkcie Polska i Wsp6lnota b~dq informowac si~ wzajemnie 0 swoich odpowiednich stawkach podstawowych.

10 10 Rozdzial I produkty przemyslowe Artykul 8 1. postanowienia niniejszego Rozdzialu b~dq stosowac si~ do produkt6w pochodzqcych z Polski i ze Wsp6lnoty wymienionych w Dzialach 25 do 97 Scalonej Nomenklatury z wyjqtkiem produkt6w wymienionych w'zaiqczniku I. 2. Postanowie~ artykui6w nie stosuje siei do produkt6w wymienionych w artykulach 15 i 16. Artykul 9 1. CIa importowe stosowane we Wsp6lnocie do produkt6w pochodzqcych z Polski innych niz wymienione w zaiqcznikach IIa, lib i III b~dq zni~sione z dniem wejdcia w zycie Ukladu. 2. CIa importowe stosowane we wsp6lnocie do produkt6w pochodzqcych z Polski, kt6re wymienione Sq w zaiqczniku IIa beidq stopniowo znoszone zgodnie z nast~pujqcym harmonogramem: z dniem wejdcia w zycie Ukladu kazda stawka celna b~dzie obnizona do 50% stawki podstawowej. po roku od dnia wejdcia w zycie Ukladu pozostale cia b~dq zniesione. CIa importowe stosowane we Wsp6lnocie do produkt6w pochodzqcych z Polski, wymienionych w zaiqczniku lib b~dq stopniowo obnizane od dnia wejdcia w zycie Ukladu 0 20% stawki podstawowej rocznie tak, aby calkowite ich zniesienie nastqpilo do kofica czwartego roku od dnia wejdcia w zycie niniejszego Ukladu. 3. Produkty pochodzenia polskiego wymienione w zalqczniku III b~dq korzystac z zawieszenia importowych stawek celnych w ramach rocznych kontyngent6w lub plafon6w taryfowych Wsp6lnoty podnoszonych stopniowo zgodnie z warunkami okredlonymi w tym, zaiqczniku, tak aby osiqgnqc calkowite zniesienie cel importowych na te produkty nie p6zniej niz do kofica piqtego roku. R6wnoczednie cia importowe stosowane do produkt6w importowanych ponad przewidziane powyzej kontyngenty lub plafony b~dq stopniowo obnizane od dnia wejdcia w zycie Ukladu 0 15% rocznie. Do kofica piqtego roku pozostale cia beidq zniesione. 4. W odniesieniu do produkt6w pochodzqcych z Polski ograniczenia ilodciowe importu do Wsp6lnoty oraz drodki 0 podobnych skutkach b~dq zniesione z dniem wejdcia w zycie Ukladu.

11 11 Artykul CIa importowe stosowane w Polsce do produkt6w pochodzqcych ze wsp6lnoty wymienionych w zalqczniku IVa b~dq zniesione w dniu wejscia w zycie Ukladu. 2. CIa importowe stosowane w Pol,sce do produkt6w pochodzqcych ze Wsp6lnoty wymienionych w zalqczniku IVb b~dq stopniowo obnizane tak jak okreslono w tym zalqczniku. Polska otworzy wolnoclowe ~ kontyngenty taryfowe dla produkt6w pochodzqcych ze Wsp6lnoty wymienionych w tym zalqczniku i zgodnie z zawartymi w nim warunkami. 3. CIa importowe stosowane w Polsce do produkt6w pochodzqcych ze Wsp6lnoty innych niz wymienione w zalqcznikach IVa i IVb b~dq stopniowo obnizane i zostanq zniesione nie p6zniej niz do konca si6dmego roku od dnia wejscia w zycie Ukladu zgodnie z nast~pujqcym harmonogramem: po trzech latach od dnia wejscia w zycie Ukladu kazda stawka celna b~dzie obnizona do 80 % stawki podstawowej; po czterech latach od dnia wejscia w zycie Ukladu kazda stawka celna b~dzie obnizona do 60 % stawki podstawowej; po pi~ciu lataeh od dnia wejseia w zyeie Ukladu kazda stawka celna b~dzie obnizona do 40 % stawki podstawowej; po szeseiu latach od dnia wejseia w zyeie Ukladu kazda stawka celna b~dzie obnizona do 20 % stawki podstawowej; po siedmiu latach od dnia wejseia w zyeie Ukladu pozostale CIa b~dq zniesione. 4. ograniczenia iloseiowe importu do Polski produkt6w pochodzqcyeh ze Wsp6lnoty oraz srodki 0 podobnyeh skutkaeh b~dq zniesione z wejseiem w zycie Ukladu z wyjqtkiem ograniczen wymienionyeh w zalqezniku V, kt6re b~dq znoszone zgodnie z harmonogramem przedstawionym w tym zalqezniku. Artykul 11 Postanowienia dotyczqee zniesienia eel importowyeh b~dq r6wniez stosowane do eel 0 eharakterze fiskalnym. Artykul 12 z wejseiem w zyeie niniejszego Ukladu Polska i zniosq wewzajemnym handlu wszelkie oplaty importowe 0 podobnych do eel importowyeh. Wsp61nota skutkaeh

12 12 Artykul Polska i Wsp61nota zniosq stopniowo mi~dzy sobq wszelkie cla eksportowe i oplaty 0 podobnych skutkach nie p6zniej niz do konca piqtego roku od dnia wejscia w zycie Ukladu. 2. Ograniczenia ilosciowe eksportu i wszelkie srodki 0 podobnych skutkach b~dq zniesione przez Polsk~ i Wsp61not~ z wejsciem w zycie niniejszego Ukladu z wyjqtkiem ograniczen i srodk6w odnoszqcych si~ do produkt6w wymienionych w zalqczniku VI I kt6re b~dq znoszone zgodnie z jego postanowieniami. Artyku.l 14 Kazda ze Stron deklaruje gotowosc obnizenia cel we wzajemnym handlu wczesniej niz przewidziano w artykulach 9' i 10 jezeli jej og6lna sytuacja gospodarcza oraz sytu~cja w danym sektorze gospodarczym na to pozwoli. Rada stowarzyszenia moze wydawac zalecenia w tej sprawie. Artykul 15 Protok6l nr 1 ustala zasady dotyczqce produkt6w wl6kienniczych obj~tych tym protokolem. Artykul 16 Protok6l nr 2 ustala zasady dotyczqce produkt6w obj~tych Traktatem ustanawiajqcym Europejskq wsp61not~ W~gla i Stali. Artykul 17 Postanowienia niniejszego rozdzialu nie wykluczajq zachowania skladnika rolnego w clach stosowanych do produkt6w wymienionych w zalqczniku VII. Rozdzial II Rolnictwo Artykul Postanowienia niniejszego rozdzialu stosuje si~ do produkt6w rolnych pochodzqcych z Polski i ze Wsp6lnoty. 2. Poj~cie "produkty rolne" oznacza produkty wymienione w Dzialach 1 do 24 Scalonej Nomenklatury oraz produkty wymienione

13 13 w zal~czniku I z wyl~czeniem produkt6w rybo16wstwa okreslonych w Rozporz~dzeniu (EWG) Nr 3687/91. Artykul 19 Protok61 nr 3 ustala zasady handlu przetworzonyrni produktami rolnyrni, kt6re s~ w nim wyrnienione. Artykul Z dniem wejscia w zycie Ukladu Wsp6lnota zniesie ograniczenia ilosciowe importu produkt6w rolnych, pochodz~cych z Polski obowi~zuj~ce na podstawie Rozporz~dzenia Rady (EWG) Nr 3420/83 w postaci istniej~cej w dniu podpisania niniejszego Ukladu. 2. Produkty rolne pochodzqce z Polski wyrnienione w zalqczniku VIlla lub w zalqczniku Vlllb skorzystajq z wejsciem w zycie niniejszego Ukladu z obnizenia oplat w ramach kontyngent6w i plafon6w taryfowych Wsp6lnoty lub z obnizenia cel na warunkach przedstawionych w tych zalqcznikach. 3. Polska zniesie stopniowo ograniczenia ilosciowe importu produkt6w rolnych pochodz~cych ze Wsp6lnoty wyrnienionych w zal~czniku IX zgodnie z warunkami ustanowionymi w tym zal~czniku. 4. Polska i Wsp6lnota udzielq sobie wzajemnie koncesji wyrnienionych w zal~cznikach Xa, Xb, Xc i XI na zasadach harmonijnosci i wzajemnosci zgodnie z warunkami ustalonymi w tych zal~cznikach. 5. Bior~c pod uwag~ wielkosc wzajemnego handlu produktami rolnyrni, ich szczeg6lnq wrazliwosc, zasady Wspolnej Polityki Rolnej Wsp6lnoty, rol~ rolnictwa w polskiej gospodarce oraz wyniki wielostronnych rokowan handlowych w ramach Ukladu og6lnego w sprawie taryf celnych i handlu, Polska i Wspolnot~ b~dq w Radzie stowarzyszenia regularnie analizowac mozliwosci wzajemnego udzielania sobie w sposob uporz~dkowany oraz w oparciu 0 zasad~ wza jemnosci dalszych konces ji na poszczeg6lne produkty. W tyrn kontekscie szczeg6lna uwaga b~dzie poswi~cana produktom rolnym wyprodukowanym w oparciu 0 metody naturalne. 6. Bior~c pod uwag~ potrzeb~ pogl~biania zgodnosci polityki rolnej w Polsce i we Wspolnocie oraz dqzenie Polski do czlonkostwa we Wsp6lnocie, obie strony podejroq regularne konsultacje w Radzie stowarzyszenia dotycz~ce strategii i praktyczne j realizac j i ich odpowiedniej polityki.

14 14 Artykul 21 Niezaleznie od innych postanowien niniejszego Ukladu, a szczegolnie artykulu 30, jezeli ze wzgl~du na szczego+nq wrazliwosc rynkow rolnych, import produktow pochodzqcych od jednej ze stron b~dqcych przedmiotem koncesji udzielonych w artykule 20 powoduje powazne zaklocenia na rynkach drugiej Strony, obie Strony przeprowadz~ niezwlocznie konsultacje dla znalezienia wlasciwego rozwiqzania. Zanim takie rozwiqzanie zostanie znalezione, zainteresowana Strona moze zastosowac srodki I jakie uzna za niezb~dne. Rozdzial III Rybo16wstwo Artykul 22 Postanowienia niniejszego rozdzialu stosuje si~ do produkt6w rybolowstwa pochodzqcych z Polski i ze Wspolnoty obj~tych Rozporzqdzeniem (EWG) Nr 3687/91 dotyczqcym wspolnej organizacji rynku w sektorze produktow rybolowstwa. Artykul 23 Strony zakonczq tak szybko, jak to tylko mozliwe negocjowanie porozumienia w sprawie produkt6w rybolowstwa. ad tej pory postanowienia artykulu 20 punkt 5 b~~q stosowane mutatis mutandis do produktow rybo16wstwa. Rozdzial IV Wspolne postanowienia Artykul 24 Postanowienia niniejszego rozdzialu stosuje si~ do handlu wszystkimi produktami z wyjqtkiem gdy w Ukladzie, lub w protokolach 1, 2 lub 3 postanowiono inaczej. Artykul Z dniem wejscia w zycie Ukladu w handlu mi~dzy Polskq a Wsp61notq zadne nowe cia importowe lub eksportowe lub inne oplaty o podobnych skutkach nie b~dq wprowadzane, ani juz stosowane nie b~dq podwyzszane.

15 15 2. Z dniem wejscia w zycie Ukladu w handlu mi~dzy Polsk'l a Wsp6lnot'l zadne nowe ograniczenia ilosciowe importu lub eksportu, ani inne srodki 0 podobnych skutkach nie bqd'l wprowadzane, ani istniej'lce srodki nie stan'l siq bardziej restrykcyjne. 3. Nie naruszaj'lc koncesji udzielonych zgodnie z artykulem 20 postanowienia punkt6w 1 i 2 niniejszego artykulu nie bqd'l w zaden spos6b ograniczae prowadzonej odpowiednio przez PolskQ i Wsp6lnotQ polityki rolnej lub stosowania jakichkolwiek srodk6w w ramach tej polityki. Artykul Obie strony powstrzymaj'l siq od stosowania jakichkolwiek srodk6w lub praktyk 0 wewnqtrznym charakterze fiskalnym powoduj'lcych posrednio lub bezposrednio dyskryminacjq miqdzy produktami jednej strony, a podobnymi produktami pochodz'lcymi z terytorium drugiej strony. 2. Produkty eksportowane na terytorium jednej z dw6ch stron nie mog'l korzystae ze zwrotu podatk6w wewnqtrznych w wielkosciach przekraczaj'lcych podatki bezposrednie i posrednie na nie nakladane. Artykul Uklad n1n1ejszy nie wyklucza utrzymania lub tworzenia unii celnych, stref wolnego handlu lub zawierania porozumien w sprawie handlu przygranicznego jezeli nie zmieniaj'l one zasad handlu przewidzianych niniejszym Ukladem. 2. W ramach Rady stowarzyszenia strony bqd'l prowadzie konsultacje dotycz'lce porozumien tworz'lcych unie celne i strefy wolnego handlu, a na z'ldanie takze w sprawie innych waznych kwestii zwi'lzanych z ich odpowiedni'l polityk'l handlow'l wobec panstw trzecich. W szczeg6lnosci w przypadku przystqpowania panstwa trzeciego do Wsp6lnoty konsultacje takie bqd'l przeprowadzane, aby zapewnie uwzglqdnienie wza jemnych interes6w Polski i Wsp6lnoty okreslonych w niniejszym Ukladzie. Artykul 28 Srodki wyj'ltkowe 0 ograniczonym czasie obowi'lzywania odbiegaj'lce od postanowien artykulu 10 i artykulu 25 punkt 1 mog'l bye zastosowane przez PolskQ w postaci podwyzszonych stawek celnych. Srodki te mog'l dotyczye jedynie nowo powstaj'lcych przemys26w, niekt6rych sektor6w podlegaj'lcych restrukturyzacji lub

16 napotykaj~cych takie stwarzaj~ 16 na powazne trudnosci, a szczeg6lnie gdy trudnosci powazne problemy spoleczne. CIa importowe stosowane w Polsce do produkt6w pochodz~cych ze Wsp6lnoty wprowadzone jako srodki wyj~tkowe nie mogq przekraczae 25% ad valorem i powinny utrzymae element preferencji dla produkt6w pochodz~cych ze Wsp6lnoty. Og6lna wartose importu produkt6w poddanych dzialaniu tych srodk6w nie moze przekraczae 15% og6lu importu okreslonych w rozdziale I produkt6w przemyslowych ze Wsp6lnoty w ostatnim roku dla kt6rego dostqpne Sq dane statystyczne. Srodki te bqd~ stosowane przez okres nie przekraczaj~cy piqciu lat chyba, ze Rada stowarzyszenia wyrazi zgodq na dluzszy okres. Przestanq one bye stosowane nie p6zniej niz z zakonczeniem okresu przejsciowego. srodki te nie mogq bye zastosowane w odniesieniu do danego produktu jezeli uplynqlo ponad trzy lata od zniesienia wszystkich cel i ograniczen ilosciowych, oplat, lub innych srodk6w 0 podobnych skutkach dotyczqcych tego produktu. Polska bqdzie informowae RadQ stowarzyszenia 0 wszelkich wyjqtkowych srodkach jakie zamierza zastosowae, a na wniosek Wsp6lnoty przed ich wprowadzeniem przeprowadzane bqdq w Radzie stowarzyszenia konsultacje na temat takich srodk6w i sektor6w, w jakich majq bye zastosowane. podejmujqc takie srodki Polska przedstawi Radzie stowarzyszenia program zniesienia cel wprowadzonych na podstawie niniejszego artykulu. Program taki powinien zakladac stopniowe zniesienie tych cel w r6wnych ratach rocznych, rozpoczynajqce siq nie p6zniej niz po dw6ch latach od ich wprowadzenia. Rada stowarzyszenia moze zdecydowac 0 innym programie. Artykul 29 Jezeli jedna ze Stron stwierdzi, ze w handlu z drugq Stronq ma miejsce dumping w rozumieniu artykulu VI Ukladu og6lnego w sprawie taryf celnych i handlu moze ona podjqc odpowiednie srodki przeciwko takim praktykom zgodnie z Porozumieniem dotyczqcym stosowania artykulu VI Ukladu og6lnego w sprawie taryf celnych i handlu oraz wlasciwym ustawodawstwem wewnqtrznym a takze zgodnie z warunkami i procedurq ustalonq w artykule 33. Artykul 30 Jezeli jakikolwiek produkt jest importowany w tak

17 17 zwi~kszonej ilosci i na takich warunkach, ze powoduje to lub grozi spowodowaniem: powaznej szkody krajowym producentom podobnych lub bezposrednio konkurencyjnych produkt6w na terytorium jedne j ze stram, lub powaznych zak16cen w jakimkolwiek sektorze gospodarki lub trudnosci mogqcych wywolac powazne pogorszenie sytuacji gospodarczej regionu, odpowiednio, Polska lub Wsp6lnota, moze podjqc stosowne srodki zgodnie z warunkami i procedurq ustalonq w artykule 33. Artykul 31 W przypadku gdy stosowanie postanowien artyku16w 13 i 25 prowadzi do: (i) reeksportu do panstwa trzeciego, w stosunku do kt6rego strona eksportujqca utrzymuje na dany produkt ilosciowe ograniczenia eksportu, cla eksportowe lub inne srodki 0 podobnych skutkach lub (ii) powaznego braku, lub zagrozenia nim produktu istotnego dla strony eksportujqcej, i gdy powyzsze sytuacje powodujq, lub mogq spowodowac powazne trudnosci dla strony eksportujqcej, Strona ta moze zastosowac odpowiednie srodki zgodnie z warunkami i procedurq ustalonq w artykule 33. Srodki te b~dq mialy charakter niedyskryminacyjny i b~dq zniesione gdy ustanq warunki usprawiedliwiajqce ich stosowanie. Artykul 32 Polska i Panstwa Czlonkowskie b~dq stopniowo dostosowywac wszelkie monopole panstwowe 0 charakterze handlowym w celu zapewnienia, ze do konca piqtego roku po wejsc1u w zycie niniejszego Ukladu zniesiona b~dzie wszelka dyskryminacja mi~dzy osobami fizycznymi i prawnymi Polski i panstw Czlonkowskich dotyczqca warunk6w, zgodnie z kt6rymi towary Sq nabywane i sprzedawane. Rada stowarzyszenia b~dzie informowana 0 srodkach podejmowanych dla osiqgni~cia niniejszego celu. Artykul W przypadku gdy Polska lub Wsp6lnota poddadzq import towar6w mogqcych spowodowac trudnosci wymienione w artykule 30 procedurze administracyjnej majqcej na celu szybkie dostarczenie informacji dotyczqcych kierunk6w zmian w handlu,powiadomiq 0 tym drugq Stron~. 2. W przypadkach wymienionych w artykulach 29, 30 i 31 przed zastosowaniem przewidzianych w'nich srodk6w

18 18 lub w przypadkach, do kt6rych stosuje si~ punkt 3(d), Polska lub Wsp6lnota, w zaleznosci od sytuacji, przedstawiq Radzie stowarzyszenia niezwlocznie wszelkie stosowne informacje w celu osiqgni~cia rozwi'lzania mozliwego do przyj~cia przez obie strony. Przy wyborze srodk6w nalezy przyznac' pierwszenstwo tyro, kt6re w najmniejszyro stopniu zak16cajq realizacj~ niniejszego Ukladu. Rada Stowarzyszenia b~dzie natychmiast powiadamiana 0 srodkach ochronnych, kt6re b~dq w jej ramach przedmiotem okresowych konsultacji szczeg6lnie w celu ustalenia harmonogramu ich zniesienia gdy tylko okolicznosci na to pozwolq. 3. W celu realizacji punktu 2 stosuje si~ nast~pujqce postanowienia: (a) Wodniesieniu do artykulu 30, trudnosci wynikaj'lce z sytuacji okreslonej w tym artykule b~dq przedstawiane do zbadania Radzie stowarzyszenia, kt6ra moze podjqc wszelkie niezb'idne decyzje dla polozenia kresu tyro trudnosciom. Jezeli Rada stowarzyszenia, lub Strona eksportujqca nie podejmie decyzji dla polozenia kresu trudnosciom, lub gdy nie osiqgnie si'i zadnego innego zadowalajqcego rozwiqzania w ciqgu trzydziestu dni od dnia przedstawienia sprawy, Strona importujqca moze podjqc odpowiednie srodki dla rozwiqzania problemu. Zastosowane srodki nie mogq przekraczac zakresu niezb'idnego dla zaradzenia zaistnialym trudnosciom. (b) W odniesieniu do artykulu 29, Rada Stowarzyszenia zostanie powiadomiona 0 przypadku dumpingu gdy tylko wladze Strony importujqcej rozpocznq dochodzenie. Jezeli dumping nie zostanie zaprzestany, lub gdy inne zadowalajqce rozwiqzanie nie zostanie osiqgni'ite w ciqgu trzydziestu dni od dnia przedstawienia sprawy Radzie Stowarzyszenia, strona importujqca moze podjqc odpowiednie srodki. (c) Wodniesieniu do artykulu 31, trudnosci wynikajqce z sytuacji okreslonych w tyro artykule b'idq przedstawione do zbadania Radzie Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia moze pod jqc wszelkie niezb'idne decyzje d1a polozenia kresu tyro trudnosciom. Jezeli taka decyzja nie zostanie podj~ta w ciqgu trzydziestu dni od dnia przedstawienia sprawy Radzie, Strona eksportujqca moze zastosowac odpowiednie srodki dotyczqce eksportu danego produktu. (d) Gdy wyjqtkowe ~kolicznosci wyrnagajqce natychmiastowego dzialania uniemozliwiq wczesniejsze powiadomienie lub zbadanie sprawy, odpowiednio Polska lub Wsp61nota moze w sytuacjach przewidzianych w artykulach 29, 30 i 31 zastosowac natychmiast srodki zapobiegawcze scisle konieczne dla zaradzenia danej sytuacji.

19 19 Artykul 34 Protok61 nr 4 ustala zasady pochodzenia dla stosowania preferencji celnych przewidzianych w niniejszym Ukladzie. Artykul 35 Uklad niniejszy nie wyklucza stosowania zakaz6w lub ograniczen importu, eksportu lub tranzytu towar6w, w przypadkach uzasadnionych wzgl~dami moralnosci publicznej, polityki spolecznej lub bezpieczenstwa publicznego; ochrony zdrowia i zycia ludzi, zwierzqt lub roslini ochrony d6br kultury narodowej 0 wartosci artystycznej, historycznej lub archeologicznej bqdz ochrony wlasnosci intelektualnej, przemyslowej i handlowej lub przepis6w dotyczqcych zlota i srebra. Takie zakazy lub ograniczenia nie b~dq jednak stanowily narz~dzia arbitralnej dyskryminacji lub ukrytych restrykcji w handlu mi~dzy Stronami. Artykul 36 Protok61 nr 5 zawiera szczeg61ne postanowienia odnosnie handlu mi~dzy POlskq z jednej strony, a Hiszpaniq i Portugaliq z drugiej strony. CZ~SC IV PRZEPLYW PRACOWNIKOW, ZAKLADANIE PRZEDSI~BIORSTW, SWIADCZENIE USLUG Rozdzial I Przeplyw pracownik6w Artykul Uwzgl~dniajqc sytuacj~ i uwarunkowania istniejqce w kazdym z Panstw Czlonkowskich: traktowanie pracownik6w, posiadajqcych polskie obywatelstwo, legalnie zatrudnionych na terytorium Panstwa Czlonkowskiego, b~dzie wolne od dyskryminacji,wynikajqcej z obywatelstwa, odnosnie warunk6w pracy, wynagrodzenia lub zwalniania w por6wnaniu z obywatelami tego panstwa, legalnie przebywajqcy malzonkowie i dzieci pracownik6w legalnie zatrudnionych na terytorium Panstwa Czlonkowskiego, z wyjqtkiem pracownik6w sezonowych oraz pracownik6w zatrudnionych na podstawie um6w dwustronnych okreslonych w artykule 41, 0 ile powyzsze umowy nie stanowiq inaczej, b~dq

20 20 mieli dost~p ao rynku pracy danego Panstwa CZLonkowskiego w okresie trwania legalnego zatrudnienia tego pracownika. 2. polska, uwzgl~dniajqc sytuacj~ i uwarunkowania wewn~trzne zgodzi si~ na traktowanie okreslone w punkcie 1 pracownik6w b~dqcych obywatelami Panstwa Czlonkowskiego, zatrudnionych legalnie na terytorium Polski, jak r6wnlez ich malzonk6w i dzieei przebywajqcych legalnie na jej terytorium. Artykul W celu skoordynowania system6w ubezpieczen spolecznych dla pracownik6w posiadajqcych polskie obywatelstwo legalnie zatrudnionych na terytorium Panstwa czlonkowskiego, jak r6wniez dla czlonk6w ich rodzin przebywa jqcych tam legalnie, oraz uwzgl~dnia jqe sytuac j~ i uwarunkowania istnie jqce w kazdyro z Panstw Czlonkowskich: wszystkie okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pobytu tych pracownik6w w poszczeg61nych Panstwach Czlonkowskich zostanq dodane do siebie w celu naliczania emerytur lub rent wynikajqcych z uprawnien wiekowych,_ inwalidztwa lub smierci oraz w celu zagwarantowania opieki medycznej tyro pracownikom i czlonkom ich rodzin, wszelkie emerytury lub renty zwiqzane z uprawnieniami wiekowymi, smierciq, wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi lub z inwalidztwem, wynikajqcym z powyzszych zdarzen, z wyjqtkiem swiadczen nieskladkowych, b~dq swobodnie przekazywane w kwocie okreslonej zgodnie z prawem Panstwa czlonkowskiego lub Panstw Czlonkowskieh zobowiqzanych do platnosci, tacy pracownicy, b~dq otrzyroywali dodatki rodzinne na ezlonk6w rodziny, na zasadach wyzej okreslonyeh. 2. Polska przyzna praeownikom - obywatelom Panstw Czlonkowskieh, kt6rzy Sq legalnie zatrudnieni na jej terytorium oraz legalnie przebywajqcyro czlonkom ich rodzin, traktowanie podobne do tego, jakie zostalo okreslone w podpunktach 2 i 3 punktu 1. Artykul Rada stowarzyszenia przyjml.e w drodze decyz ji odpowiednie postanowienia dla realizacji ce16w okreslonych w artykule Rada Stowarzyszenia przyjmie w drodze deeyzji szczeg610we przepisy dotyczqce wsp61pracy administraeyjne j, zawiera jqee niezb~dne gwarancje w dziedzinie zarzqdzania i kontroli, w celu

21 realizacji postanowien okreslonych w punkcie Artykul 40 Postanowienia, przyj~te przez Rad~ stowarzyszenia zgodnie z artykulem 39, nie b~dq ograniczae praw lub zobowiqzan wynikajqcych z um6w dwustronnych lqczqcych Polsk~ z Panstwami Czlonkowskimi, jesli umowy te przewidujq bardziej korzystne traktowanie polskich obywateli lub obywateli Panstw Czlonkowskich. Artykul Biorqc pod uwag~ sytuacj~ na rynku pracy w Panstwie Czlonkowskim i zgodnie z ustawodawstwem i przepisami obowiqzujqcymi w tyro panstwie w dziedzinie przeplywu pracownik6w: istniejqce ulatwienia w dost~pie do rynku dla pracownik6w polskich przyznane przez Panstwa Czlonkows kie na mocy um6w dwustronnych powinny bye utrzyroane i jesli to mozliwe rozszerzone, pozostale Panstwa czlonkowskie przychylnie rozwazq mozliwosc zawarcia podobnych um6w. 2. Rada stowarzyszenia rozpatrzy przyznanie innych udogodnien, w tyro latwiejszego dost~pu do szkolenia zawodowego, zgodnie z przepisami i procedurami obowiqzujqcyroi w Panstwach Czlonkowskich oraz biorqc pod uwag~ sytuacj~ na rynku pracy w Panstwach Czlonkowskich i we Wsp61nocie. 3. Panstwa Czlonkowskie rozpatrzq rnozliwose przyznania pozwolen na prac~ obywatelom polskim posiadajqcym juz pozwolenia na pobyt w danym Panstwie Czlonkowskim z wylqczeniem tych obywateli polskich, kt6rzy przybyli w celach turystycznych lub z wizytq. Artykul 42 Podczas trwania drugiego etapu zgodnie z artykulern 6, lub wczesniej, jesli to zostanie uzgodnione,rada stowarzyszenia rozpatrzy dalsze sposoby usprawnienia przeplywu pracownik6w, biorqc mi~dzy innymi pod uwag~ sytuacj~ spoleczno-gospodarczq Polski i jej potrzeby oraz sytuacj~ w zakresie zatrudnienia we Wsp61nocie. Rada stowarzyszenia wyda zalecenia w tym celu. Artykul 43 W celu ulatwienia restrukturyzacji zasob6w sily roboczej wynikajqcej z restrukturyzacji gospodarki w Polsce, Wsp61nota udzieli pomocy technicznej w utworzeniu odpowiedniego systemu

22 22 ubezpieczen spolecznych, zgodnie z artykulem 87. Rozdzial II Zakladanie przedsi~biorstw Artykul W okresie przejsciowym okreslonyro w artykule 6, Polska ulatwi podejmowanie dzialalnosci na swoim terytorium przedsi~biorstwom i obywatelom Wsp6lnoty. W tyro celu Polska: (i) zapewni, w odniesieniu do zakladania przedsi~biorstw przez przedsi~biorstwa i obywateli wsp6lnoty okreslonych w artykule 48, traktowanie nie mniej korzystne niz traktowanie wlasnych obywateli i przedsi~biorstw, zgodnie z nast~pujqcyro harmonogramen: dla dzia16w gospodarki wymienionych w zalqczniku XIIa oraz wszystkich dzia16w gospodarki nie wymienionych w zalqcznikach XIIa, XIIb, XIIc, XIId i XIIe - po wejsciu w zycie niniejszego Ukladu, - dla dzia16w gospodarki wymienionych w zalqczniku XIIb - stopniowo, ale nie p6~niej niz do konca pierwszego etapu okreslonego w artykule 6, dla dzia16w gospodarki wymienionych w zalqcznikach XIIc i XIId.;,. stopniowo, ale nie p6zniej niz do konca okresu przejsciowego okreslonego w artykule 6, oraz (ii) od dnia wejscia w zycie niniejszego Ukladu, zapewni w odniesieniu do dzialalnosci przedsi~biorstw zalozonych w Po~ przez przedsi~biorstwa i obywateli Wspolnoty traktowanie nie mniej korzystne niz traktowanie wlasnych przedsi~biorstw i obywateli. Gdyby, w pewnych dziedzinach dzialalnosci gospodarczej w Polsce, obowiqzujqce ustawodawstwo i przepisy nie gwarantowaly od wejscia w zycie niniejszego Ukladu takiego traktowania przedsi~biorstwom i obywatelom Wsp6lnoty, Polska zmieni ustawodawstwo i przepisy w celu zapewnienia takiego traktowania, nie pozniej niz do konca pierwszego etapu okreslonego w artykule W czasie okresu przejsciowego, 0 kt6rym mowa w punkcie 1, Polska nie ustanowi zadnych nowych przepisow ani nie podejmie srodk6w, ktore wprowadzalyby dyskryminacj~ w odniesieniu do zakladania i prowadzenia dzialalnosci na terenie Polski przez przedsi~biorstwa i obywateli Wsp6lnoty, w porownaniu z wlasnymi przedsi~biorstwami i obywatelami. 3. Od dnia wejscia w zycie niniejszego Ukladu, kazde Panstwo Czlonkowskie zapewni w odniesieniu do zakladania na swoim terytorium przedsi~biorstw przez przedsi~biorstwa i obywateli polskich okreslonych w artykule 48, oraz w odniesieniu do dzialalnosci tych przedsi~biorstw, traktowanie nie mniej korzystne

23 23 niz traktowanie wlasnych przedsi~biorstw i obywateli. 4. Dla ce16w niniejszego Ukladu: a) "zakladanie przedsi~biorstw" oznacza: (i) w odniesieniu do obywateli prawo podejmowania i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na zasadzie samozatrudnienia i do tworzenia i kierowania przedsi~wzi~ciami, szczeg61nie rzedsi~biorstwami, kt6re efektywnie kontrolujq. Dzialalnosc na zasadzie samozatrudnienia oraz dzialalnosc gospodarcza prowadzona przez obywateli nie b~dzie obejmowala poszukiwania lub podejmowania zatrudnienia na rynku pracy ani nie b~dzie nadawala prawa do dost~pu do rynku pracy drugiej Strony. postanowien tego rozdzialu nie stosuje si~ do tych, kt6rzy prowadzq dzialalnosc nie tylko na zasadach samozatrudnienia; (ii) w odniesieniu do przedsi~biorstw - prawo podejmowania i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w drodze zakladania i kierowania przedsi~biorstwami podleglymi, oddzialami i agendami; b) "przedsi~biorstwo podlegle" oznacza przedsi~biorstwo, kt6re jest efektywnie kontrolowane przez przedsi~biorstwo macierzyste; c) "dzialalnosc gospodarcza" oznacza w szczeg61nosci dzialalnosc o charakterze przemyslowym, dzialalnosc 0 charakterze handlowym, dzialalnosc rzemieslniczq i dzialalnosc w zakresie wolnych zawod6w. 5. W czasie trwania okres6w przejsciowych, 0 kt6rym mowa w punkcie lei), Rada Stowarzyszenia b~dzie regularnie rozpatrywala mozliwosc przyspieszenia przyznania prawa do traktowania takiego jak przedsi~biorstw krajowych w dziedzinach gospodarki wymienionych w zalqcznikach Xllb, Xllc i Xlld oraz mozliwosc wlqczenia dziedzin lub zagadnien wymienionych w zalqczniku Xlle do zakresu stosowania postanowien zawartych w punktach 1, 2 i 3 niniejszego artykulu. Rada stowarzyszenia mote w drodze decyzji wprowadzic zmiany w tych zalqcznikach. Po zakonczeniu okresu przejsciowego, 0 kt6rym mowa w punkcie lei), Rada stowarzyszenia moze wyjqtkowo, na wniosek Polski, i jesli zaistnieje taka potrzeba, podjqc decyzj~ w sprawie przedluzenia na czas okreslony wylqczenia z tych dzialan pewnych dziedzin lub zagadnien wymienionych w zalqcznikach Xllb, Xllc i Xlld. 6. Postanowienia dotyczqce zakladania i dzialalnosci przedsi~biorstw zalozonych i prowadzonych przez przedsi~biorstwa i obywateli Polski i Wsp6lnoty, zawarte w punktach 1, 2 i 3 niniejszego artykulu, nie b~dq mialy zastosowania do dziedzin lub zagadnien wymienionych w zalqczniku Xlle. 7. Niezaleznie od postanowieti niniejszego artykulu,

24 24 przedsi~biorstwa Wsp6lnoty, zalozone na terytorium Polski, b~dq mialy, od dnia wejscia w zycie niniejszego Ukladu, prawo nabywania, uzywania, wynajmowania i sprzedazy nieruchomosci, a w odniesieniu do zasob6w naturalnych, ziemi uprawnej i lasow - prawo dzierzawy, w przypadkach gdy b~dzie to bezposrednio konieczne dla prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, dla kt6rej zostaly zalozone. Nie pozniej niz do konca pierwszego etapu okreslonego w artykule 6, Polska przyzna te prawa oddzialom i agendom zalozonym w Polsce przez przedsi~biorstwa Wsp6lnoty. Nie pozniej niz do konca okresu przejsciowego okreslonego w artykule 6, Polska przyzna te prawa obywatelom Wsp6lnoty dzialajqcym w Polsce na zasadzie samozatrudnienia. Artykul Z zastrzezeniem postanowien artykulu 44, z wyjqtkiem uslug f inansowych okreslonych w zalqczniku Xllc, kazda ze stron moze regulowac, na swymwlasnym terytorium, zakladanie przedsi~biorstw i prowadzenie ich dzialalnosci przez przedsi~biorstwa i obywateli, jesli regulacje takie nie b~dq dyskryminowac przedsi~biorstw i obywateli drugiej Strony w por6wnaniu z wlasnymi przedsi~biorstwami i obywatelami. 2. W odniesieniu do uslug finansowych, wymienionych w zalqczniku Xllc, niniejszy Uklad nie ogranicza praw stron do podejmowania srodk6w niezb~dnych do prowadzenia polityki pieni~znej strony lub tez przezornie w celu zapewnienia ochrony inwestorow, depozytorow, wlascicieli polis lub osob, do kt6rych nalezq prawa powiernicze, albo tez w celu zapewnienia spojnosci i stabilnosci systemu finansowego. Srodki takie nie b~dq dyskryminowac przedsi~biorstw lub obywateli drugiej Strony w porownaniu z wlasnymi przedsi~biorstwami i obywatelami. Artykul 46 W celu ulatwienia obywatelom polskim i obywatelom Wspolnoty podejmowania i prowadzenia dzialalnosci w zawodach poddanych regulacji odpowiednio w Polsce i we Wspolnocie, Rada Stowarzyszenia zbada, jakie kroki Sq niezb~dne dla zapewnienia wzajemnego uznania kwalifikacji. Moze ona w tym celu podjqc wszelkie niezb~dne srodki. Artykul 47 Postanowienia artykulu 45 nie wykluczajqzastosowania przez Stron~ szczegolowych przepisow dotyczqcych zakladania i

25 25 dzialalnosci na swym terytorium oddzia16w i agend przedsi~biorstw drugiej strony niezarejestrowanych na terytorium pierwszej strony, kt6re Sq uzasadnione ze wzgl~du na r6znice prawne lub techniczne mi~dzy takimi oddzialami lub agendami, w por6wnaniu z oddzialami lub agendami przedsi~biorstw zarejestrowanych na jej terytorium lub tez w odniesieniu do uslug finansowych ze wzgl~d6w przezornosci. R6znica w traktowaniu nie powinna wykraczac poza to, co jest niezb~dnie konieczne jako rezultat takich r6znic prawnych lub technicznych, lub w odniesieniu do uslug finansowych okreslonych w zalqczniku Xllc ze wzgl~d6w przezornosci. Artykul Dla cel6w niniejszego Ukladu "przedsi~biorstwo polskie" i "przedsi~biorstwo Wsp6lnoty" oznaczac b~dzie odpowiednio przedsi~biorstwo lub firm~ zalozone zgodnie z prawem odpowiednio Polski lub Pafistwa czlonkowskiego i majqce swe zarejestrowane biuro, centralnq administracj~ lub g16wne miejsce dzialalnosci na terytorium odpowiednio Polski lub Wsp6lnoty. Jednakze gdyby przedsi~biorstwo takie lub firma, zalozone zgodnie z prawami odpowiednio Polski lub Pafistwa Czlonkowskiego, mialy odpowiednio na terytorium Polski lub wsp6lnoty jedynie swoje zarejestrowane biuro,jego dzialalnosc musi miec rzeczywiste i ciqgle powiqzania z gospodarkq odpowiednio Polski lub jednego z Pafistw Czlonkowskich. 2. W odniesieniu do mi~dzynarodowego transportu morskiego, uprawnionymi do korzystania z postanowiefi niniejszego rozdzialu oraz rozdzialu III niniejszej cz~sci b~dq r6wniez odpowiednio obywatele lub przedsi~biorstwa zeglugowe Polski lub Pafistwa czlonkowskiego zalozone odpowiednio poza Polskq lub Wsp6lnotq i kontrolowane przez obywateli Polski lub Pafistwa Czlonkowskiego, jezeli ich statki Sq zarejestrowane odpowiednio w Polsce lub w danym Pafistwie CZlonkowskim, zgodnie zwlasciwym ustawodawstwem. 3. Dla cel6w niniejszego Ukladu "obywatel polski" lub IIohywateI Wsp61noty" oznaczac b~dzie osob~ fizycznq, kt6ra jest obywatelem odpowiednio Polski lub jednego z Pafistw Czlonkowskich. 4. Postanowienia n1n1ejszego Ukladu nie b~dq ograniczaly stosowania przez kazdq ze stron jakichkolwiek srodk6w niezb~dnych dla zapobiezenia obchodzenia przepis6w te j Strony dotyczqcych dost~pu do jej rynku dla pafistw trzecich przez wykorzystanie postanowienia niniejszego Ukladu. Artykul 49 Dla ce16w niniejszego Ukladu "uslugi finansowe" oznaczac b~dq

26 26 dzia!alnosc okreslonq w za!qczniku Xllc. Rada stowarzyszenia moze rozszerzyc lub zmodyfikowac zakres za!qcznika Xllc. ArtykuL 50 Polska moze wprowadzic, dla dzia!6w gospodarki wymienionych w zalqcznikach Xlla i Xllb - w czasie trwania pierwszego etapu okreslonego w artykule 6, a dla dzialow gospodarki wymienionych w zalqcznikach Xllc i Xlld - w czasie trwania okresu przejsciowego okreslonego w artykule 6 przepisy uchylajqce postanowienia niniejszego rozdzialu odnosnie zakladania przedsi~biorstw przez przedsi~biorstwa i obywateli Wspolnoty, jesli pewne dziedziny przemyslu: Sq w trakcie restrukturyzacji, lub stojq wobec powaznych trudnosci, zwlaszcza takich, kt6re pociqgajq za sobq powazne problemy spoleczne w Polsce, lub stojq wobec grozby wyeliminowania lub drastycznego zmniejszenia udzialu na rynku polskim polskich przedsi~biorstw lub obywateli w danym dziale gospodarki lub w danej dziedzi1nie przemyslu, lub Sq nowo powstalymi dziedzinami przemys!u w Polsce. Takie przepisy: przestanq obowiqzywac dla dzial6w gospodarki wymienionych w zalqcznikach Xlla i Xllb - najpozniej w ciqgu dw6ch lat po zakonczeniu pierwszego etapu okreslonego w artykule 6, a dla dzial6w gospodarki wymienionych w zalqcznikach Xllc i Xlld z dniem zakonczenia okresu przejsciowego okreslonego w artykule 6, oraz b~dq odpowiednie i konieczne dla przezwyci~zania trudnosci, oraz - b~dq odnosily si~ tylko do przedsi~biorstw, ktore mialyby powstac w Polsce po wejsciu w zycie tych przepisow i nie b~dq wprowadzaly dyskryminacji wobec dzia!alnosci obywateli lub przedsi~biorstw Wsp6lnoty podj~tej w Polsce w czasie wprowadzenia danych przepis6w, w por6wnaniu z przedsi~biorstwami i obywatelami polskimi. ustanawiajqc i stosujqc te przepisy Polska, jesli to tylko b~dzie mozliwe, b~dzie preferencyjnie traktowac przedsi~biorstwa i obywateli Wsp6lnoty, a w zadnym przypadku traktowanie to nie b~dzie mniej korzystne niz traktowanie przedsi~biorstw i obywateli z panstw trzecich. Przed wprowadzeniem w zycie tych przepis6w Polska skonsultuje si~ z Radq stowarzyszenia i nie wprowadzi ich w zycie przed up!ywem jednego miesiqca od dnia powiadomienia Rady Stowarzyszenia 0 konkretnych dzialaniach, z wyjqtkiem sytuacji gdy grozba nieodwracalnych szk6d b~dzie wymagala podj~cia pilnych dzialan; w takim przypadku Polska skonsultuje si~ z Radq

27 27 stowarzyszenia natychmiast po ich wprowadzeniu. D1a dzia16w gospodarki wymienionych w zalqczniku Xllb po zakonczeniu pierwszego etapu okres1onego w artyku1e 6, a dla dzia16w gospodarki wymienionych w zalqcznikach Xllc i Xlld - po zakonczeniu okresu przejsciowego okreslonego w artyku1e 6, Po1ska blidzie mogla wprowadzic takie przepisy ty1ko za zgodq Rady stowarzyszenia oraz na warunkach okres1onych przez Radli. Artykul Postanowienia niniejszego rozdzialu nie blidq mialy zastosowania do lotniczych uslug transportowych, uslug transportowych zeg1ugi sr6dlqdowej oraz uslug transportowych morskiej zeglugi przybrzeznej. 2. Rada stowarzyszenia moze wydawac zalecenia w celu usprawnienia zakladania przedsilibiorstw i ich dzialalnosci, w dziedzinach wymienionych w punkcie 1. Artykul Niezaleznie od postanowien rozdzialu I niniejsze j CZlisci, korzystajqcy z prawa do zakladania przedsilibiorstw udzielonego odpowiednio przez Po1skli lub Wsp6lnotli blidq mieli prawo zatrudniac bezposrednio lub poprzez jeden ze swoich oddzia16w, zgodnie z ustawodawstwem obowiqzujqcym w panstwie zalozenia przedsilibiorstwa, odpowiednio na terytorium Polski i Wsp6lnoty, pracownik6w, kt6rzy Sq obywatelami, odpowiednio Polski lub Panstwa Czlonkowskiego Wsp6lnoty, pod warunkiem, ze tacy pracownicy blidq personelem k1uczowym w rozumieniu punktu 2 niniejszego artykulu i ze blidq zatrudnieni wylqcznie przez takie uprawnione podmioty lub ich przedsilibiorstwa podlegle. Pozwolenia na pobyt i pracli dla tych pracownik6w blidq obejmowaly wylqcznie okres takiego zatrudnienia. 2. Przez personel kluczowy podmiot6w uprawnionych do zakladania przedsilibiorstw, okres1anych niniejszym jako "organizac ja", nalezy rozumiec: a) wyzszych rangq pracownik6w organizac)l, kt6rzy przede wszystkim kierujq zarzqdzaniem organizacjq i pod1egajq og6lnemu nadzorowi 1ub kierownictwu, g16wnie ze strony zarzqdu lub udzialowc6w przedsilibiorstwa, wlqczajqc w to: kierujqcych organizacjq, wydzialem albo dzialem organizac)l, nadzorujqcych i kontrolujqcych innych pracownik6w nadzoru, kierownictwa lub zatrudnionych specja1ist6w, majqcych uprawnienia do bezposredniego zatrudniania lub zwalniania pracownik6w lub majqcych uprawnienia do wydawania za1ecen odnosnie tych lub innych spraw kadrowychi

CZĘŚĆ I DIALOG POLITYCZNY. Artykuł 2

CZĘŚĆ I DIALOG POLITYCZNY. Artykuł 2 Królestwo Holandii, Republika Portugalska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktatu ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.94.11.38 1994-06-17 zm. Dz.U.95.63.326 1994-07-01 zm. Dz.U.95.63.324 1996-09-01 zm.wyn.z M.P.97.10.74 1997-07-01 zm. Dz.U.97.104.662 1999-01-01 zm. Dz.U.99.30.288 1999-07-10 zm. Dz.U.99.30.288 2000-01-01

Bardziej szczegółowo

o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA

o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA UMOWA MI~DZY RZJ\DEM RZECZYPOSPOLITEl POLSKIEl A RZJ\DEM PANSTWA IZRAEL, o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA I MEDYCYNY Rzqd Rzeczypospolitej Polskiej Rzqd Panstwa Izrael, zwane dalej "Stronami" kierujqc

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY AF/CE/BA/pl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 103/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.4.2014 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 332/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r.

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam6wien 0 wartosci nie przekraczaj~cej kwoty wyrazonej w ztotych r6wnowartosci

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

L 107/166 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.4.2009

L 107/166 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.4.2009 L 107/166 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.4.2009 UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej

Bardziej szczegółowo

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie ZARZJ\DZENIE NR.5~k.. 2012 Prezydenta Miasta Swi~tochtowice z dnia. ~.4...JO... 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczc!.cej sposobu i trybu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: SPIS TREŚCI PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

ŚRODKOWOEUROPEJSKA UMOWA O WOLNYM HANDLU (CEFTA) zawarta przez Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Republikę Słowacką i Rzeczpospolitą Polską,

ŚRODKOWOEUROPEJSKA UMOWA O WOLNYM HANDLU (CEFTA) zawarta przez Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Republikę Słowacką i Rzeczpospolitą Polską, ŚRODKOWOEUROPEJSKA UMOWA O WOLNYM HANDLU (CEFTA) zawarta przez Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Republikę Słowacką i Rzeczpospolitą Polską, sporządzona w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. PREAMBUŁA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17

Spis treści. Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17 Spis treści Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17 CZĘŚĆ A. DOKUMENTY PRZYGOTOWUJĄCE PRZYSTĄPIENIE OPINIA KOMISJI z dnia 31 maja 1985 roku w sprawie wniosków Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalii

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku.

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku. ROZDZIAL POSTANOWIENIA I OGOLNE Fundacja Janusza Korwin-Mikkego pod nazw'l "Fundacja KISIELA" zwana dalej Fundacj'l zostala ustanowiona dnia 7 listopada 2007 roku przez Janusza Korwin-Mikkego zam. w J6zefowie

Bardziej szczegółowo

Krystyna Kietliriska. Rola trzeciego. sektora. w spofeczenstwie. obywatelskim. Diffira

Krystyna Kietliriska. Rola trzeciego. sektora. w spofeczenstwie. obywatelskim. Diffira Krystyna Kietliriska Rola trzeciego sektora w spofeczenstwie obywatelskim Diffira Spis tresci Przedmowa 9 Rozdziat 1 Rola spoteczenstwa obywatelskiego w realizacji potrzeb spofecznych 13 1. Spoleczenstwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 2 597 Poz. 11 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNVCH1) z dnia 3 wrzesnia 2009 r. o sprostowaniu bl~du Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 413/3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby Burmistrz Toszka ORG.2600.9.2015.MM Toszek, dnia 09.02.2015 r. Urz"d Miejski wtoszku uj. Boiealawl Chrobngo 2 M-I8OT_k lei.: (321233 4217 fax: (321233 41 41 NIP GMINY: 96911i05695 RICON GMINY: 27625'1'771

Bardziej szczegółowo

Członek Komisji Wspólnoty Europejskich (zwanej dalej Komisją Europejską odpowiedzialny za rozszerzenie)

Członek Komisji Wspólnoty Europejskich (zwanej dalej Komisją Europejską odpowiedzialny za rozszerzenie) L 345/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.12.2007 UMOWA PRZEJŚCIOWA dotycząca handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU Wrodaw, dnia31utego 2014r. Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU MIĘDZY WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI I ICH PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ ALBANII, Z DRUGIEJ STRONY CE/AL/pl 1 KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA,

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen L 112/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012 II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU

UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU L 278/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2013 UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych ALEKSANDER MAKSIMCZUK GRANICE PANSTWOWE, RELACJE Z SASIEDZTWEM GOSPODARCZYM I WSCHODNIE POGRANICZE POLSKI W DOBIE TRANSFORMACJI, INTEGRACJI I GLOBALIZACJI Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG)

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka

Bardziej szczegółowo

ZAL4CZNIK IV (odnoszacy si? do paragrañi 1 Artykuhi 25) WLASNOSC INTELEKTUALNA

ZAL4CZNIK IV (odnoszacy si? do paragrañi 1 Artykuhi 25) WLASNOSC INTELEKTUALNA ZAL4CZNIK IV (odnoszacy si? do paragrañi 1 Artykuhi 25) WLASNOSC INTELEKTUALNA Umowy wieiostronne wymienione w paragrafíe 1 Artykulu 25 sa. nastepujace: Konwencja Paryska z 20 marca 1883 dotyczaca Ochrony

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZP.271.1.88.2014 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Urz?du Miasta Rzeszowa orazjednostek organizacyjnych Rzeszow~ dnia 4listopada 2014 r. ZP.271.1.88.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Sluzby Przygotowawczej Pracownikow Urzedu Dzialaj^c na podstawie art 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY NOWE MIASTO

WOJTA GMINY NOWE MIASTO ZARZ;\DZENIE NR 18/2015 WOJTA GMINY NOWE MIASTO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wdrozenia nowego urz~dowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad publikowania

Bardziej szczegółowo

- 6 ZA~CZNK A. Db celow rozdzialu przez Rz~ Stan6w Zjednoczonych sumy maj~cej bye zapaconci: przez Rz~d Polski, "roszczeniami obywateli Stanow Zjednoczonych" s~ prawa i interesy zwi~zane i odnosz~ce si~

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1783/1999. z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1783/1999. z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1783/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgledniajac

Bardziej szczegółowo

UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU

UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU PL PL PL UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII,

Bardziej szczegółowo

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI -31- OCENA SKUTKOW REGULACJI Podmioty, na ktore oddzialuje akt normatywny: Ustawa oddzialuje na: 1) banki prowadz(}ce dzialalnosc maklersk(}; 2) domy mak1erskie; 3) zagraniczne firmy inwestycyjne; 4) towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 16/2003. z dnia 6 stycznia 2003 r.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 16/2003. z dnia 6 stycznia 2003 r. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 16/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. ustanawiajace specjalne szczególowe zasady dla wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie kwalifikowania wydatków w kontekscie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK UMOWA PRZEJŚCIOWA

ZAŁĄCZNIK UMOWA PRZEJŚCIOWA ZAŁĄCZNIK UMOWA PRZEJŚCIOWA DOTYCZĄCA HANDLU I KWESTII ZWIĄZANYCH Z HANDLEM MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ CZARNOGÓRY Z DRUGIEJ STRONY PL 1 PL WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach Uchwala nr 954 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprflwie ustdenfu zosud rozliczlnio koszlhw dziolalnoici U n iwe rsytet u w B iolymstok u Na podstawie art.62 ust. 2 pkt. Prawo

Bardziej szczegółowo

L 28/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.1.2010

L 28/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.1.2010 L 28/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.1.2010 UMOWA PRZEJŚCIOWA w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony

Bardziej szczegółowo

[EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE]

[EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] ZALACZNIK III POSTANOWIENIA SZCZEGÓLOWE [EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] III.1 Definicje Oprócz definicji zawartych w art. II.1, do niniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl.

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Mikstat: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIKSTACIE Numer ogloszenia: 370842-2012;

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku , UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 4911XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2012 r.

Uchwala nr 4911XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2012 r. Uchwala nr 4911XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarzqdzania prawami wlasnosci przemyslowej oraz zasad komercjalizacji wynik6w badafl

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU DO KRAJÖW POZAUNIJNYCH. Redakcja naukowa. Stanistaw Wydymus. Bozena Pera. Difira

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU DO KRAJÖW POZAUNIJNYCH. Redakcja naukowa. Stanistaw Wydymus. Bozena Pera. Difira PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU DO KRAJÖW POZAUNIJNYCH Redakcja naukowa Stanistaw Wydymus Bozena Pera Difira Spis tresci WstQP 11 Rozdziaf 1 Sytuacja gospodarcza krajöw pozaunijnych w latach 2004-2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Grodzisk Mazowiecki dnia 06.11.2012 roku ZAMAWIAJ1\CY POlNlAT GRODZrSKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki Zarzqd Powiatu Grodziskiego ul. Kosciuszki 30 Tel. 724 1833, Fax 7243049 ul. Kosciuszki 30 NIP: 5291798895.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...... k'.c.*:r.... 2010 r. w sprawie zmiany statutu Filharmonii Zielonogorskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Gorze Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.3.2017 r. COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER ZDROWIA Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12 Pani BIURO POSELSKIE POStA NA SEJM RP Tomasza Szymariskiego 86-300 GRUDZiADZ, ul. D*uga 1/1 1 ^-ml$x>j

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 6655/1/08 REV 1 61 TYTUŁ VII WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI, PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW ROZDZIAŁ 1 REGUŁY KONKURENCJI SEKCJA

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr ROA.0151/124/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GORA KALWARIA z dnia 2 grudnia 2010 roku

ZARZJ\DZENIE Nr ROA.0151/124/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GORA KALWARIA z dnia 2 grudnia 2010 roku ZARZJ\DZENIE Nr ROA.0151/124/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GORA KALWARIA z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji GMINA MIASTO RZESZOW Rzesz6w, dnia 26 maja 2015 r. URZJ\D MIASTA RZESZOWA WYDZIAt. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY URZ~DU MIASTA RZESZOWA UL. MICKIEWICZA 11 35-064 RZESZOW TEL. 17 875 4996 Adres wydzialu

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/BG/RO/pl 1

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/BG/RO/pl 1 AKT KOŃCOWY AF/EEE/BG/RO/pl 1 AF/EEE/BG/RO/pl 2 Pełnomocnicy WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, zwanej dalej Wspólnotą, oraz KRÓLESTWA BELGII, REPUBLIKI CZESKIEJ, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Dyrektor Izby Skarbowej Siedice, dnia //5i^.02.2010 r. w Warszawie ul. Felinskiego 2 b 01-513 Warszawa 1401/PPS/4407-110/09/BG POSTANO WIENIE Na podstawie art. 216, art. 233 2 w zwi^zku z art. 239 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 29.4.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 108/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) UMOWY MIĘDZYNARODOWE DECYZJA RADY I KOMISJI z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji

Bardziej szczegółowo

i ~" ( IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j "0 ._----- 1.0 ''?:1

i ~ ( IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j 0 ._----- 1.0 ''?:1 IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j "0._----- 1.0 i ~" ( OOLNOSLASKI WOJEWOOZ ~ I 2014-01- 0 2 Wrodaw d~@~ grudnia 2013rr INSPEKTOR FARMACEUTYCZ Y! ''t;:. 0. WE WROClAWIU %.' 1,..

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r.

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r. UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU z dnia 27 pazdziemika 20 U r. w sprawie zmiany nazwy Dziennego Osrodka Opiekunczego dla Malych Dzieci w Z>'wcu i nadania statutu Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ 1. Wieslaw Podkatlski i Witold WoZniak dzialaj~cy w imieniu i na rzecz Izby Gospodarczej pod nazw~ Izba Wydawc6w Prasy z siedzib~ w Warszawie

Bardziej szczegółowo

e123, poz. 858, z p6in. zm.)

e123, poz. 858, z p6in. zm.) RAIJA STR{)M~EC,, : REGU~MJNi'I)~STARCZANIA WODY I ODPROWADANIA SCIEKOW NA 26-804 Stromiec TERENIE GMINY STROMIEC Rozdziall. POSTANOWIENIA OGOLNE 1 1. Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wod~ oraz

Bardziej szczegółowo

fltq 41 rl;,r; oswradczenre zarz.{du w sprawre stosowanra DOB RYCH PRAKTYI( SPOLEK NOTOWANYC H NA R\NKU NEWCONNECT

fltq 41 rl;,r; oswradczenre zarz.{du w sprawre stosowanra DOB RYCH PRAKTYI( SPOLEK NOTOWANYC H NA R\NKU NEWCONNECT oswradczenre zarz.{du w sprawre stosowanra DOB RYCH PRAKTYI( SPOLEK NOTOWANYC H NA R\NKU NEWCONNECT O6wiadczenie Zarzqdu Art NEW media S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spolkg zasad zawartych w Zalqczniku

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXJ209/01 Rady Miejskiej w przemkowie z dnia 19 kwietnia 2001 r.

Uchwala Nr XXXJ209/01 Rady Miejskiej w przemkowie z dnia 19 kwietnia 2001 r. Uchwala Nr XXXJ209/01 Rady Miejskiej w przemkowie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie przyj tcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych na terenie gminy i miasta Przemk6w

Bardziej szczegółowo

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI OPtATY FISKALNE OBCIAZENIA DZIAHALNOSCI GOSPODARCZEJ er ^ ^ % OFICYNA VVYDAWNICZA ^RSI^ SZKOtA GtÖWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 2014 Spis tresci

Bardziej szczegółowo

/4tfffk MINISTER SRODOWISKA. Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrow. Warszawa, dnia DP-L

/4tfffk MINISTER SRODOWISKA. Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrow. Warszawa, dnia DP-L MINISTER SRODOWISKA DP-L0230.9-2016 Warszawa, dnia Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrow /4tfffk KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Depa11ament Rady Mini strow RM-10-39-16 04-04-2016 CZLONKOWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrXXXIII./.../.13. z dnia 27 listopada 2013 roku

UCHWALA NrXXXIII./.../.13. z dnia 27 listopada 2013 roku Projekt z dnia 04.1^.2013 r. Zatwierdzony przc UCHWALA NrXXXIII./.../.13 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 27 listopada 2013 roku mgrftotr~marcini

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo