1) Kryterium 1. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) Kryterium 1. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych"

Transkrypt

1 Art. 67a Ustalanie oceny zachowania Klasy IV-VI 1. W klasach IV-VI przy wystawianiu oceny zachowania ucznia stosuje się skalę punktową: a) 271 i więcej punktów = zachowanie wzorowe; b) od 211 do 270 punktów = zachowanie bardzo dobre; c) od 151 do 210 punktów = zachowanie dobre; d) od 91 do 150 punktów = zachowanie poprawne; e) od 31 do 90 punktów = zachowanie nieodpowiednie; f) 30 punktów i poniżej = zachowanie naganne. 2. Uczeń na początku każdego okresu otrzymuje kredyt w wysokości 180 punktów, który mieści się w średniej punktowej dla oceny dobrej. 3. Przez cały okres zdobywa punkty dodatnie oraz otrzymuje punkty ujemne. 4. Punkty ustalane są zgodnie z zasadami: 1) Kryterium 1. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych od+5do+10 niewykonywanie poleceń nauczyciela (np. odmowa pracy) aktywne i sumienne uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia wzorowa frekwencja (nie więcej niż 2 spóźnienia) % % rzetelne wypełnianie obowiązków dyżurnego przestrzeganie regulaminu ubioru szkolnego, czysty i schludny wygląd brak uwag, minusowych punktów od+5do Do +5 do+10 ( w +10 ( w -5/ spóźnienie się na lekcję brak stroju szkolnego, galowego lub sportowego brak zmiany obuwia -2/ brak pracy domowej opuszczenie zajęć bez zgody -5 / nauczyciela brak dzienniczka ucznia brak przyborów/pomocy dydaktycznych -2/ potrzebnych do zajęć każda nieusprawiedliwiona godzina -1 lekcyjna ucieczka z lekcji -20/ korzystanie na lekcji z telefonu -10/ komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego przychodzenie do szkoły z makijażem, farbowanymi włosami, pomalowanymi paznokciami, w przesadnych ozdobach biżuteryjnych przychodzenie do szkoły w stroju -5/ -5/

2 niestosownym do tego miejsca (np. odsłonięty brzuch, duży dekolt, odkryte ramiona, szorty) brak w ustalonym terminie podpisu rodziców pod uzyskaną w dzienniczku ucznia uwagą, pracą, zgodą 2) Kryterium 2. Kultura osobista, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią - wzorowa kultura osobista do + 20 jedzenie, picie, żucie gumy podczas lekcji (mimo upomnienia) -2/ pozostawianie nieporządku w miejscu pracy (mimo upomnienia) Przeszkadzanie w pracy na lekcji, mimo uwag nauczyciela / lekceważące, aroganckie zachowanie się w stosunku do nauczycieli i innych do -10 / pracowników szkoły ignorowanie uwag nauczyciela i / 3) Kryterium 3. Dbałość o piękno mowy ojczystej innych pracowników szkoły nieodpowiednie zachowanie podczas przerw, w bibliotece szkolnej, w świetlicy, w stołówce, wc, niestosowanie się do uwag pracowników szkoły nieuzasadnione przebywanie w szatni wf i szatni szkolnej podczas przerwy, po lekcjach, niestosowanie się do uwag pracownika szatni / / znęcanie się nad zwierzętami - 30 / dbałość o kulturę wypowiedzi (nie używa wulgaryzmów, stosuje poprawną polszczyznę, stosuje zwroty grzecznościowe, nie stosuje prowokacyjnych wypowiedzi) do +10 w okresie używanie wulgaryzmów do ) Kryterium 4. Dbałość o honor i tradycje szkoły udział w poczcie + 10 nieznajomość hymnu państwowego, -5 semestr sztandarowym szkolnego

3 reprezentowanie szkoły w uroczystościach patriotycznych, środowiskowych, dzielnicowych i i innych aktywna praca w harcerstwie promocja szkoły, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz szkoły/ np. filmy, wywiady, +10 niszczenie, lekceważenie symboli narodowych + 10 /(w do + 20 niestosowne zachowanie się podczas uroczystości szkolnych -10 5) Kryterium 5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych pomoc udzielona drugiej osobie w razie wypadku lub +20 zaśmiecanie otoczenia i odmowa uprzątnięcia innej sytuacji kryzysowej ( mały bohater ) zdobycie karty rowerowej + 5 wychodzenie poza teren szkoły w - 10 uzyskanie certyfikatu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej inicjowanie ciekawych, bezpiecznych, akceptowanych sposobów spędzania przerw prawidłowe reagowanie na niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły, na przystanku, w autobusie czasie trwania zajęć, przerw + 10 poważne uszkodzenie ciała drugiej osoby od+1 do wszczęcie bójki - 10 aktywny udział w bójce - 15 agresja słowna i fizyczna (np. wyśmiewanie, dokuczanie, popychanie ) stosowanie używek (palenie, picie, narkotyki) inicjowanie zabaw zagrażających życiu lub zdrowiu, przynoszenie niebezpiecznych dla zdrowia przedmiotów lub płynów nakłanianie do negatywnych zachowań innych uczniów złe zachowanie na wycieczkach 6) Kryterium 6. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 0-10 od -15 do -40 od -10 do -30

4 praca na rzecz klasy, szkoły (np. dekoracje, przygotowanie dyskoteki, prezentacji, filmu) wandalizm niszczenie sprzętu szkolnego, książek, kosztów aktywna praca w samorządzie, pomoc rówieśnikom w nauce (za zgodą i wiedzą nauczyciela) udział w konkursach szkolnych do + 15 do +20 ( w +1-20, oraz zwrot niszczenie cudzej własności - 10, oraz zwrot kosztów przetrzymywanie książek z biblioteki / powyżej 15 dni / łamanie zasad określonych w kontrakcie klasowym zdobycie miejsc punktowanych udział w konkursach pozaszkolnych, olimpiadach, zawodach sportowych zdobycie miejsc punktowanych i wyróżnień na poziomie dzielnicy zdobycie miejsc +20 punktowanych i wyróżnień na poziomie miasta i wyżej postawa fair play realizacja innych dobrowolnie przyjętych zobowiązań np. prace porządkowe, pomoc w bibliotece (systematyczna aktywność) wzbogacenie wyposażenia klasy w pomoce naukowe samodzielnie wykonane przez ucznia 7) Kryterium 7. Okazywanie szacunku innym osobom wstawienie się w obronie drugiej osoby /obrona słowna lub fizyczna/ + 15 kradzież, wyłudzanie pieniędzy 0 praca w ramach dziecięcego wolontariatu (systematyczna) + 20 (w okazywanie braku tolerancji i szacunku wobec innych przekonań, wyznań, niepełnosprawności - 15

5 aktywny udział w akcjach charytatywnych postawa koleżeńska (w ocenie nauczyciela i rówieśników) do+ 20 do+ 20 umysłowej i fizycznej, fałszowanie podpisów, niszczenie dokumentów, niszczenie efektów pracy drugiej osoby zamieszczanie w internecie, przesyłanie telefonem komórkowym treści naruszających godność drugiej osoby nagrywanie, fotografowanie drugiej osoby bez jej zgody stalking (nękanie przy użyciu telefonów komórkowych) mówienie nieprawdy, mataczenie do W przypadkach zachowań szczególnie rażących, w szkole i poza nią (nie ujętych w systemie oceniania) wychowawca, w porozumieniu z zespołem wychowawczym, może przydzielić uczniowi punkty ujemne (od -10 do -50). 6. W przypadkach szczególnie pozytywnego zachowania ucznia w szkole i poza nią (nie ujętych w systemie oceniania) wychowawca, w porozumieniu z zespołem wychowawczym, może przydzielić uczniowi punkty dodatnie (od +10 do +50). 7. Wniosek o wpis uwagi lub pochwały mogą również zgłaszać inni uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, osoby spoza szkoły. W takim wypadku wychowawca rozpatruje wniosek i przyznaje lub odejmuje punkty zgodnie z ustalonymi zasadami. 8. O bieżącej ocenie zachowania wynikającej z przyporządkowania liczby zdobytych punktów odpowiedniej ocenie, zgodnie ze skalą punktową określoną w ust. 1. uczeń informowany jest przez wychowawcę na tydzień przed zebraniem a rodzice (opiekunowie prawni) podczas zebrania lub spotkania indywidualnego z wychowawcą. 9. W przypadku uzyskiwania przez ucznia niepokojąco często punktów negatywnych, wychowawca wspólnie z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym ustala zasady pracy z uczniem w celu poprawy jego zachowania. Jeżeli mimo to szkolne działania naprawcze nie przynoszą wymiernych efektów i nie ma efektywnego oddziaływania ze strony rodziców, pedagog lub psycholog podejmuje działania określone w przepisach prawa, w tym wnioskuje do dyrektora o wszczęcie procedury o wgląd w sytuację rodzinną ucznia. 10. Na miesiąc przed przewidywanym terminem posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej (śródrocznej i rocznej) wychowawca klasy pisemnie, w dzienniczku ucznia, informuje rodziców o przewidywanej ocenie zachowania. Przyjęcie informacji rodzice potwierdzają swoim podpisem. 11. Dokumentację dotyczącą zachowania ucznia prowadzi wychowawca, obejmuje ona poczynione obserwacje, opinie, uwagi, samoocenę, ocenę nauczycieli uczących. Wychowawca klasy prowadzi także zeszyt obserwacji zachowania uczniów, w którym nauczyciele przedmiotów, bibliotekarz, pedagog, nauczyciel świetlicy, dyrektor i inni pracownicy pedagogiczni dokonują odpowiednich wpisów, z uwzględnieniem punktacji, o której mowa w ust.4. Uczeń ma prawo znać treść wpisu, w tym liczbę dodanych lub odjętych punktów. 12. Przed ustaleniem śródrocznej i rocznej (końcowej) klasyfikacyjnej oceny zachowania wychowawca zasięga opinii:

6 a) nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne i inne w danej klasie; b) uczniów danej klasy, w formie przyjętej przez wychowawcę; c) ocenianego ucznia w formie przyjętej przez wychowawcę. 13. Opinia nauczycieli uczących w danym oddziale zasięgana jest poprzez wystawienie przez każdego z nauczycieli punktów dla każdego ucznia dotyczących oceny zachowania na każdym przedmiocie oraz dodatkowo przez wychowawcę prowadzącego godzinę z wychowawcą, z tym że wychowawca wystawiając ocenę punktową bierze pod uwagę samoocenę ucznia oraz opinię klasy. Punkty nauczycieli w tym wychowawcy wystawiane są według skali: Ocena zachowania wystawiona przez nauczyciela W klasach IV-V (11 przedmiotów+wychowawca) W klasach VI (rok szkolny 2013/14) (10 przedmiotów+wychowawca) wzorowe; 23 punkty i więcej 25 punktów i więcej bardzo dobre; od 18 do 22 punktów od 20 do 24 punktów dobre; od 13 do 17 punktów od 14 do 19 punktów poprawne; od 8 do 12 punktów od 9 do 13 punktów nieodpowiednie; od 3 do 7 punktów od 3 do 8 punktów naganne od 0 do 2 punktów od 0 do 2 punktów Suma punktów przyznanych przez wszystkich nauczycieli na wszystkich przedmiotach oraz przez wychowawcę jest częścią (Pn) oceny klasyfikacyjnej wystawianej według algorytmu określonego w ustępie Oceny zachowania: śródroczna klasyfikacyjna oraz ocena za II okres jest średnią arytmetyczną wyliczaną według wzoru: Ocena zachowania = Pu +Pn 2 Gdzie: Pu ilość punktów zdobytych przez ucznia Pn suma punktów przyznana przez nauczycieli uczących i wychowawcę 15. Na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, podczas której ustalana jest roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna zachowania, wychowawca ustala ostateczną liczbę punktów zdobytych przez ucznia w drugim okresie. Ocenę roczną i końcową ustala się na podstawie obliczenia średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w obu okresach, zgodnie ze skalą określoną w ust. 1. Jeśli ocena ta znacząco różni się od oceny proponowanej, o której mowa w ust.10 należy o tym bezzwłocznie poinformować rodziców ucznia. 16. Oceny wzorowej śródrocznej/ rocznej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził więcej niż 15 punktów ujemnych. 17. Oceny bardzo dobrej śródrocznej/ rocznej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził więcej niż 30 punktów ujemnych. 18. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podwyższyć lub obniżyć ocenę zachowania ucznia, niezależnie od uzyskanych wcześniej punktów i wystawionej przez nauczycieli i wychowawcę oceny. Decyzję tę należy pisemnie uzasadnić. 19. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem (Wersja ujednolicona) Rozdział I Nazwa, typ szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący... 2 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5 Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo