WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH

2 ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Zasady oceniania wewnątrzszkolnego są realizacją zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562). Przyjęto, że: zasady oceniania wewnątrzszkolnego są nadrzędne względem przedmiotowego systemu oceniania, ocenianie wewnątrzszkolne może podlegać nowelizacji. I. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych Cel i strategia Głównym celem oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów jest wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia przez: motywowanie go do dalszych postępów w nauce i zachowaniu poprzez świadomą ocenę, będącą narzędziem określającym na jakim etapie znajduje się, zrozumiałe dla ucznia określanie wymagań na poszczególne oceny, informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu i poczynionych w tym zakresie postępach, udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, przedstawianie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 2

3 c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 1. Zasady wystawiania ocen: 1.1 Nauczyciel wystawia ocenę starając się by była rzetelną informacją o rzeczywistych osiągnięciach edukacyjnych. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 1.2 Każda ocena wymaga komentarza (ustnego lub pisemnego). Komentarzem są wskazówki dla ucznia, w celu podniesienia jakości jego pracy. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ( pisemnie lub ustnie ) 1.3 Nauczyciel ma obowiązek stosować w komentarzu pierwszeństwo zalet. 1.4 Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu, testu uzgadniając wcześniej z nauczycielem termin, formę poprawy. Każdy nauczyciel w swoim kontrakcie z uczniem może uwzględnić możliwość poprawy oceny z innych form sprawdzania wiadomości. 1.5 Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów ) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom ). 1.6Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych reguluje egzamin sprawdzenia wiedzy i umiejętności. Regulamin znajduje się w Wewnątrzszkolnym Zestawie Aktów Prawnych. 3

4 1.9 Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Przy rozpatrywaniu odwołania obowiązuje następujące postępowanie: 1.10 Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych 1.11 W przypadku stwierdzania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania W skład komisji wchodzą: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, e) psycholog, 4

5 f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, g) przedstawiciel rady rodziców Nauczyciel, o którym mowa w ust.i pkt 1.13 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. I pkt 1.11, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), przeprowadza się go nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. I pkt Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: o skład komisji, o termin sprawdzianu, o zadania (pytania) sprawdzające, o wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: o skład komisji, o termin posiedzenia komisji, o wynik głosowania, o ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 5

6 1.19 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. I, pkt 1.9, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły Przepisy ust.i pkt stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 2.Formułowanie wymagań 2.1.Wymagania edukacyjne konstruowane są przez nauczyciela w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program nauczania. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. / wpis do zeszytu ucznia, dziennika lekcyjnego, protokół z zebrania z rodzicami/. 2.3 Stawiając wymagania nauczyciel określa i nazywa czynności, które podlegają sprawdzeniu. 2.4Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 6

7 edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Zakres i stopień dostosowania wymagań edukacyjnych uwarunkowany jest wskazaniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii właściwej poradni i ma na celu stworzenie możliwości uzyskania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w dalszym procesie kształcenia i wymaganych na egzaminie gimnazjalnym. 2.6 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, muzyki, plastyki, zajęć technicznych i zajęć artystycznych nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 2.7 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 2.8 Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia z wadą słuchu lub z głęboka dysleksją rozwojową, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 2.9 Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 3) wykonanie zaplanowanych działań; 4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 7

8 2.12. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w ust. I pkt Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w styczniu. Datę klasyfikacji określa każdorazowo dyrektor szkoły na początku roku szkolnego Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w ust. I pkt Klasyfikowanie roczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w czerwcu. Datę klasyfikacji określa każdorazowo dyrektor szkoły na początku roku szkolnego Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Uczeń, który uzyskał za pierwszy semestr ocenę niedostateczną zobowiązany jest do zaliczenia tych treści programowych w trybie i formie oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Niezaliczenie treści programowych z I semestru wpływa na ocenę roczną, jednak nie uniemożliwia uzyskania promocji do klasy programowo wyższej lub zakończenia edukacji Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: celujący 6 bardzo dobry 5 8

9 dobry 4 dostateczny 3 dopuszczający 2 niedostateczny Na tydzień przed posiedzeniami klasyfikacyjnymi rady pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. Obowiązuje forma pisemna / indeks, zeszyt przedmiotowy/, nauczyciel podpisuje się pod przewidywaną oceną. Nieobecność ucznia na lekcji, na której podawano przewidywane oceny nakłada na niego i jego rodziców ( prawnych opiekunów) obowiązek skontaktowania się z nauczycielem w celu poznania przewidywanej oceny O zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu w klasyfikacji rocznej i semestralnej uczeń i jego rodzic zostaje zawiadomiony w formie pisemnej na 1 miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej. Wychowawca przedkłada rodzicowi na zebraniu z rodzicami pisemną informację, kwituje jej przyjęcie podpisem od rodzica. Jeżeli rodzic nie uczestniczył w zebraniu, wychowawca w terminie trzech dni po zebraniu z rodzicami wpisuje informację o zagrożeniu do dzienniczka ucznia bądź indeksu i potwierdza ją swoim podpisem. W przypadku nieobecności ucznia w szkole wysyła informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną listem poleconym do rodziców ucznia Ustalona przez nauczyciela roczna klasyfikacyjna ocena niedostateczny może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Regulują to odrębne przepisy Ustalona przez nauczyciela roczna ocena pozytywna może być zmieniona w wyniku egzaminu sprawdzenia wiedzy i umiejętności. Reguluje to regulamin egzaminu sprawdzenia wiedzy i umiejętności Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny/semestralne uzyskane z tych zajęć. 9

10 2.27. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego lub wszystkich przedmiotów, jeżeli jego frekwencja na planowych zajęciach stanowi mniej niż 50 % obecności Z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, rada pedagogiczna może na jego lub rodziców prośbę wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu wyznacza dyrektor po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. II. Kryteria oceny dydaktycznej Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: 1. opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu realizowanym w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 2. jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, finalistą olimpiady przedmiotowej, 3. potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych problemowych, 4. umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk, 5. proponuje niekonwencjonalne rozwiązania. 6. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych wyższego szczebla niż szkolny lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 1. opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania realizowanym w danej klasie, 2. potrafi stosować zdobyta wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 3. wykazuje dużą samodzielność, umie korzystać z różnych źródeł informacji, 4. umie planować i bezpiecznie przeprowadzać różne eksperymenty, 5. osiąga sukcesy w szkolnych konkursach. 10

11 Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: 1. opanował w dużym stopniu wiadomości i umiejętności określone programem nauczania realizowanym w danej klasie, 2. poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 3. potrafi korzystać ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, 4. umie bezpiecznie przeprowadzać różne doświadczenia. Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 1. opanował w podstawowym zakresie określone programem nauczania realizowanym w danej klasie te wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 2. poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań lub problemów z pomocą nauczyciela, 3. potrafi korzystać z różnych źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela, 4. pod nadzorem nauczyciela wykonuje prostsze doświadczenia. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 1. ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania realizowanym w danej klasie, ale one nie uniemożliwiają kontynuowania nauki danego przedmiotu oraz rozwiązywania typowych, prostych zadań o niewielkim stopniu trudności, 2. przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o małym stopniu trudności, 3. pod kontrolą potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste doświadczenia. Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania realizowanym w danej klasie, które są niezbędne do dalszego kształcenia, 2. nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela, 11

12 3. braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuowanie nauki danego przedmiotu w klasie programowo wyższej. Kryteria oceny zachowania Ocenianie zachowania uczniów. Cel i strategia: Głównym celem oceniania jest wspieranie rozwoju osobowościowego ucznia poprzez: świadomą akceptację przez ucznia oceny zachowania, która ma służyć jako narzędzie do korygowania zmian jego osobowości i pracy nad sobą, zrozumiałe formułowanie wymagań i ocen postępowania, przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami partnerstwa. 1. Zasady oceny zachowania: 1.1 Ocena powinna odzwierciedlać funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, zasady współżycia społecznego oraz ogólnie przyjęte normy etyczne. 1.2 Nauczyciel motywuje ocenę życzliwym, nie naruszającym godności ucznia komentarzem. Ma on stanowić wskazówkę dotyczącą eliminacji złych postaw i zachowań. 1.3 Wykaz obowiązków i działań ucznia na rzecz własnego rozwoju i wywiązywania się z obowiązków szkolnych jest ustalany i podawany przez wychowawcę. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów ) o sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 1.4 Ocenianie ucznia musi być spójne z programem wychowawczym. 1.5 Materiałem do oceny są spostrzeżenia wychowawcze gromadzone przez wychowawcę oddziału, nauczycieli i pracowników szkoły i zapisywane w zeszycie spostrzeżeń z podaniem punktacji za określone zachowania i postawy ucznia. Wychowawca prowadzi dla każdego ucznia kartę- indywidualną tabelę punktowego oceniania. Szczegóły punktacji 12

13 zachowania określają Zasady wystawiania oceny zachowania, znajdujące się w Wewnątrzszkolnym zestawie aktów prawnych. Ocenę wystawia wychowawca sumując wszystkie zgromadzone przez ucznia punkty, które łącznie z kryteriami oceny zachowania są wskazówką do wystawienia oceny klasyfikacyjnej semestralnej, rocznej zachowania. 1.6 Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 1.7 Wychowawca raz w miesiącu spisuje na karcie ucznia uzyskane przez ucznia punkty. 1.8 Kryteria oceniania zachowania ucznia uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, szczegóły zawarte są w tabeli oceniania punktowego. 1.9 Ocenę zachowania ustala wychowawca i jest ona ostateczna. Przed wystawieniem oceny zachowania wychowawca zasięga opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia ( forma pisemna lub ustna ). Odnotowuje ocenę innych nauczycieli na karcie, która jest przechowywana w dokumentacji wychowawczej. Wychowawca zasięga opinii ocenianego ucznia i innych uczniów na godzinie wychowawczej ( forma pisemna lub ustna ) i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym poprzez odpowiednio sformułowany temat lekcji. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.i pkt Ocena zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem, że rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania O proponowanej ocenie zachowania uczniowie i rodzice są informowani pisemnie (wpis do indeksu potwierdzony podpisem wychowawcy ) z tygodniowym wyprzedzeniem przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej. Nieobecność ucznia na lekcji, na której 13

14 podawano przewidywane oceny nakłada na niego i jego rodziców ( prawnych opiekunów) obowiązek skontaktowania się z nauczycielem w celu poznania przewidywanej oceny Od przewidywanej oceny przysługuje uczniowi pisemne odwołanie do dyrektora szkoły zgodne z procedurą odwoławczą Procedury odwoławcze - ocena zachowania 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć do Dyrektora szkoły pisemne odwołanie od przewidywanej rocznej oceny zachowania, jeżeli uznają, że przewidywana przez wychowawcę klasy (po uprzednim zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia) roczna ocena zachowania jest zaniżona lub zawyżona. Odwołanie należy złożyć najpóźniej na dwa dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 2. Dyrektor szkoły powołuje Zespół w składzie: dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący Zespołu, wychowawca klasy ucznia, którego dotyczy odwołanie, wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie oraz pedagog lub psycholog szkolny. 3. Dyrektor zwołuje posiedzenie Zespołu nie później niż przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 4. Na posiedzeniu Zespołu omawia się postępowanie ucznia w kontekście odpowiednich zapisów Statutu Gimnazjum, a następnie w drodze głosowania ustala się stanowisko zespołu w sprawie odwołania. W przypadku równej ilości głosów decyzję podejmuje przewodniczący Zespołu. 5. Po zaznajomieniu się ze stanowiskiem Zespołu wychowawca klasy podejmuje decyzję o zmianie lub utrzymaniu przewidywanej oceny. Ocena ta jest ostateczna z zastrzeżeniem ust.i pkt Z prac Zespołu sporządza się protokół zawierający: skład Zespołu, termin posiedzenia Zespołu, wynik głosowania, ustalone stanowisko Zespołu wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do dokumentacji wychowawcy klasy ( teczka wychowawcy ). 14

15 2. Kryteria oceny zachowania 2.1 W szkole stosuje się sześciostopniową skalę oceniania: wzorowe bardzo dobra dobre poprawne nieodpowiednie naganne 2.2 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych ucznia, w tym systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; c) dbałość o honor i tradycje szkoły; d) dbałość o piękno mowy ojczystej; e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; g) okazywanie szacunku innym osobom Szczegółowe kryteria oceniania zachowania: a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: - wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, a wszystkie godziny nieobecności są usprawiedliwione, oraz - dba o porządek, wyróżnia się schludnym wyglądem i wysoką kulturą osobistą, oraz - wzorowo zachowuje się wobec otoczenia, oraz - czynnie i z własnej woli uczestniczy w życiu społeczności szkolnej (koła zainteresowań, 15

16 organizacja uroczystości, praca samorządu itp.) lub aktywnością pozaszkolną przynosi chlubę Gimnazjum. Oraz w roku szkolnym wskazanym do realizacji projektu gimnazjalnego - wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością na wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomaga członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazuje się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. Roczną ocenę wzorową zachowania może otrzymać uczeń, który uzyskał ocenę semestralną przynajmniej bardzo dobrą. ( obowiązuje od ) b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, systematycznie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych oraz - dba o porządek, wyróżnia się schludnym wyglądem, oraz - nienagannie zachowuje się wobec otoczenia, oraz - aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej lub swoją działalnością pozaszkolną godnie reprezentuje Gimnazjum, Oraz w roku szkolnym wskazanym do realizacji projektu gimnazjalnego - jest aktywnym członkiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana życzliwością. Roczną ocenę bardzo dobrą zachowania może otrzymać uczeń, który uzyskał ocenę semestralną przynajmniej poprawną. ( obowiązuje od ) 16

17 c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, którego : - zachowanie wobec otoczenia oraz wygląd zewnętrzny (czystość i staranność ubioru) nie budzą istotnych zastrzeżeń (w zachowaniu dopuszczalne tylko drobne uchybienia), oraz który - dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, dość systematycznie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych oraz - sporadycznie angażuje się czynnie w życie społeczności uczniowskiej. Oraz w roku szkolnym wskazanym do realizacji projektu gimnazjalnego - współpracuje w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed nim zadania. Roczną ocenę dobrą ze sprawowania może otrzymać uczeń, który uzyskał ocenę semestralną przynajmniej nieodpowiednią. ( obowiązuje od ) d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: - na ogół poprawnie zachowuje się wobec otoczenia, lecz zdarzają się incydenty, oraz - zadowalająco wywiązuje się z obowiązków ucznia, w szczególności z obowiązku uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz - swą postawą nie budzi zgorszenia i nie obniża rangi i powagi Gimnazjum Oraz w roku szkolnym wskazanym do realizacji projektu gimnazjalnego - współpracuje w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed nim zadania. 17

18 e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego: - zachowanie wobec otoczenia budzi poważne zastrzeżenia, lub który - niezadowalająco wywiązuje się z obowiązków szkolnych, niesystematycznie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych lub - swą postawą budzi czasami zgorszenie i obniża rangę i powagę Gimnazjum Lub w roku szkolnym wskazanym do realizacji projektu gimnazjalnego - w czasie realizacji projektu edukacyjnego często zaniedbuje swoje obowiązki lub odmawia współpracy, co ma wpływ na przebieg przyjętego harmonogramu pracy i wiąże się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego. f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: - nagannie zachowuje się wobec otoczenia, lub - niesystematycznie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych lub - manifestuje niechęć wobec wydarzeń życia szkolnego i aktywności innych uczniów; swą postawą, szokującym obyczajowo ubiorem i brakiem dbałości o czystość budzi zgorszenie i godzi w dobre imię i tradycje Gimnazjum, Lub w roku szkolnym wskazanym do realizacji projektu gimnazjalnego - nie przystępuje do realizacji projektu gimnazjalnego lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa jest lekceważąca. 18

19 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO W GIMNAZJUM W MOSINIE Zasady oceniania wewnątrzszkolnego są realizacją zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562). 1. Egzamin poprawkowy jest prawem ucznia do zmiany ustalonej przez nauczyciela oceny niedostatecznej, będącej oceną roczną. 2. Uczeń ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 3. Postępowanie z przeprowadzeniem egzaminu poprawkowego jest następujące: 3.1 Na miesiąc przed roczną klasyfikacją, uczeń posiada informację odnośnie zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotu edukacyjnego. 3.2 W przypadku potwierdzenia jej przez Radę Pedagogiczną klasyfikacyjną roczną, uczeń ma prawo (rodzice lub prawni opiekunowie) wystąpić do dyrektora gimnazjum z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego. 3.3 Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor gimnazjum do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 3.4 Nauczyciel w określonym przez dyrektora terminie podaje uczniowi przygotowującemu się do egzaminu poprawkowego zakres materiału zgodny z podstawą programową, realizowanym programem nauczania, określa wymagania uwzględniające możliwości uzyskania przez zdającego każdej z ocen zapisanych w statucie oraz zapoznaje ze strukturą i czasem trwania poszczególnych części egzaminu poprawkowego. 3.5 Egzamin poprawkowy przeprowadza 3-osobowa komisja powołana przez dyrektora gimnazjum w składzie: 19

20 dyrektor lub zastępca jako przewodniczący, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jako egzaminujący nauczyciel prowadzący te same lub podobne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 3.6 Nauczyciel przedmiotu edukacyjnego przygotowuje po 3 zestawy pytań ustnych i pisemnych: uczeń losuje po 1 zestawie do rozwiązania. 3.7 Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i pisemnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, których charakter powinien być praktyczny. 3.8 Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) skład komisji; 2) termin egzaminu poprawkowego; 3) pytania egzaminacyjne; 4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 4.Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, na umotywowaną i uzasadnioną prośbę własną lub innych, może być zwolniony z pracy w komisji. W jego miejsce dyrektor powołuje nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 5.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie wziął udziału w egzaminie w wyznaczonym terminie, może przystąpić ponownie do niego, po złożeniu umotywowanego wniosku skutkującego ponownym wyznaczeniem terminu. Dodatkowy termin wyznacza dyrektor szkoły, nie później niż do końca września. 6.Negatywny wynik egzaminu oznacza brak promocji do klasy programowo wyższej. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 20

21 P R O T O K Ó Ł Z EGZAMINU POPRAWKOWEGO W GIMNAZJUM W MOSINIE. Data: Przedmiot: 1. Nazwisko i imię ucznia: 2. Data i miejsce urodzenia: 3. Adres: Oddział: 4. Komisja egzaminacyjna w składzie: - przewodniczący - jako egzaminujący - jako członek komisji Wychowawca: 5. Pytania ustne wg zestawu nr: 6. Ocena charakterystyka odpowiedzi: 7. Wynik egzaminu: 8. Podpisy członków Komisji: 9. Potwierdzenie wychowawcy oddziału o zapoznaniu się z wynikiem egzaminu i załączeniu protokołu z egzaminu oraz pracy pisemnej z przedmiotu do arkusza ocen ucznia. Mosina, dnia Potwierdzam w/w (podpis wychowawcy oddziału) 21

22 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W GIMNAZJUM W MOSINIE Zasady oceniania wewnątrzszkolnego są realizacją zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz.562). 1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, zajęcia artystyczne, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Informację o terminie przekazuje uczniowi i jego rodzicom ( prawnym opiekunom ) wychowawca klasy. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później, 22

23 niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. 10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje materiał wskazany przez nauczyciela przedmiotu. 11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 1)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 2)nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1)imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji; 2)termin egzaminu klasyfikacyjnego; 3)zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 4)wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz.562). 23

24 16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 19 i 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz.562). 10. Przepisy ust. 1-9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz.562) stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 17. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem 19 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz.562). 18. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły dodatkowym terminie. 19. Uczeń, który mimo zawiadomienia o terminie egzaminu klasyfikacyjnego, nie przystąpił do niego, nie przedstawił odpowiedniego usprawiedliwienia, np. zwolnienie lekarskie, wypadek losowy, spóźnienie środka komunikacji, otrzymuje ocenę niedostateczny ze zdawanego przedmiotu. Od powyższego nie przysługuje odwołanie. 24

25 P R O T O K Ó Ł Z EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W GIMNAZJUM W MOSINIE 1. Nazwisko i imię: Data urodzenia: 2. Oddział: Przedmiot: 3. Ilość godzin nieobecnych:, w tym usprawiedliwionych, nieusprawiedliwionych. 1. Przyczyna nieobecności: zwolnienia, wagary, ucieczki z lekcji, inne (jakie?)* 2. Data egzaminu: 3. Komisja w składzie: - przewodniczący - członek - członek. 4.Pytania: Zadania ( Ćwiczenia egzaminacyjne ) pisemne: ustne: 4. Charakterystyka odpowiedzi: 5. Ocena ogólna: 6. Podpisy członków Komisji: Potwierdzenie wychowawcy oddziału o załączeniu protokołu wraz z częścią pisemną do arkusza ocen ucznia. Mosina, dnia niepotrzebne skreślić (podpis wychowawcy oddziału)

26 REGULAMIN SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI. 1.Rodzice mogą wnieść umotywowaną, pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie oceny w terminie 2 dni po wystawieniu przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że przewidywana przez nauczyciela ocena jest zaniżona. 2.Dyrektor powołuje komisję w składzie: dyrektor lub zastępca jako przewodniczący, nauczyciel przedmiotu, nauczyciel tego samego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego, na wniosek rodziców, jako obserwator: wychowawca klasy, psycholog lub pedagog. 3.Komisja rozpatruje zasadność złożonego wniosku. W przypadku braku podstaw do zorganizowania sprawdzenia wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu, komisja pisemnie uzasadnia odmowę. Pozytywne rozpatrzenie prośby powoduje sprawdzenie wiedzy i umiejętności w formie pisemnej i ustnej w terminie 3 dni od złożenia wniosku, ale nie później niż przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 4.Komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora szkoły składa się: dyrektor lub zastępca jako przewodniczący, nauczyciel przedmiotu, nauczyciel tego samego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego. 5.Nauczyciel przygotowuje 3 zestawy pytań ustnych i pisemnych oraz skalę oceniania. 6.W przypadku przedmiotów artystycznych (plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, informatyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne ) zestawy powinny być ułożone tak, by przede wszystkim uwzględniały możliwości i umiejętności ucznia. 7.Ocena ustalona w wyniku sprawdzania wiedzy i umiejętności nie może być niższa od pierwotnie ustalonej; od powyższego nie przysługuje prawo odwołania.

27 Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Mosinie 1. Świetlica Zespołu Szkół jest czynna dla gimnazjalistów w dni nauki szkolnej od godz do godz , a dla uczniów SP od godz do godz Ze świetlicy korzystają uczniowie dojeżdżający oraz wszyscy pozostali, którzy muszą przebywać w niej ze względu na warunki domowe, a także ci, których zajęcia planowe nie odbywają się ze względu na nieobecność nauczyciela danego przedmiotu. 3. Uczniowie klas 0, klas I i klas II SP korzystają ze świetlicy na I piętrze lub na parterze (decyzję podejmuje nauczyciel wychowawca świetlicy). 4. Uczniowie nie mogą opuścić pomieszczeń świetlicowych bez pozwolenia wychowawcy. 5. Opuszczenie świetlicy i terenu szkoły przez uczniów może nastąpić tylko i wyłącznie na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów (druki do pobrania u wychowawców świetlicy). 6. Uczniowie przebywający na zajęciach w świetlicy mogą wyjść na boisko szkolne tylko w obecności wychowawcy świetlicy. 7. Uczniowie spełniają prośby i wykonują polecenia wychowawców świetlicy. 8. W świetlicy (i poza nią) wszyscy uczniowie używają form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam. 9. W czasie przebywania w świetlicy uczniowie przestrzegają zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. 10. Ciepłe napoje są wydawane od godz do godz , natomiast obiady od godz do godz Opłaty za wydawane napoje i obiady uiszcza się u ajenta w stołówce szkolnej. 12. Przed posiłkami wszyscy uczniowie starannie myją ręce. 13. W czasie wydawania napojów i posiłków w świetlicy przebywają tylko uczniowie, którzy je spożywają (pozostali uczniowie wychodzą w tym czasie na przerwę). 14. Uczniowie porządkują miejsca i odnoszą naczynia do okienka kuchni po spożyciu ciepłego napoju, śniadania lub obiadu. 15. W świetlicy obowiązuje uczniów zachowanie ciszy, ładu i porządku. 16. Podczas prowadzonych zajęć i w czasie odrabiania prac domowych nie wolno przeszkadzać koleżankom, kolegom i nauczycielom. 17. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, trzeba uważnie słuchać, nie można przerywać i nie należy oceniać wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawców. 18. Uczniowie przebywający w świetlicy dbają o estetyczny wygląd sal, ich wyposażenie oraz pomoce naukowe.

28 19. Nie wolno niszczyć lub przywłaszczać sprzętu, zabawek i gier znajdujących się w świetlicy. 20. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów, zabronione jest samowolne obsługiwanie sprzętu audiowizualnego oraz innych urządzeń mechanicznych i elektrycznych znajdujących się w świetlicy. 21. Uczniowie przebywający w świetlicy mogą korzystać z komputera w bibliotece po uprzednim, obowiązkowym wpisaniu się do zeszytu ewidencji wyjść ze świetlicy. 22. Po skończonych zajęciach i zabawie w świetlicy wszyscy uczniowie są odpowiedzialni za stan pozostawionego pomieszczenia. 23. Uczniowie dojeżdżający, przed udaniem się do autobusu, ustawiają się na parterze w pobliżu świetlicy i pod opieką wychowawców udają się do pojazdów (zgłaszają opiekunowi nieobecność koleżanki lub kolegi). 24. Uczniowie znajdujący się na przystanku zachowują szczególną ostrożność w trakcie oczekiwania na przyjazd autobusu, a więc: - stoją w bezpiecznej odległości od jezdni, - nie tarasują chodnika, - nie przepychają się, - nie wybiegają na jezdnię, - wykonują polecenia nauczyciela. 25. O każdym zaistniałym wypadku lub przypadku zniszczenia mienia, kradzieży, itp. należy natychmiast powiadomić kierownika względnie wychowawcę. 26. Kierownik świetlicy jest przełożonym służbowym wychowawców świetlicy. 27. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonej im młodzieży, jak również za organizację zajęć, ład, porządek i dyscyplinę. 28. Wobec uczniów nie stosujących się do wyżej wymienionego regulaminu będą zastosowane konsekwencje zgodne z zasadami oceny zachowania.

29 Regulamin wyróżniania uczniów na koniec roku szkolnego 1. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który: - otrzymał ocenę zachowania wzorową lub bardzo dobrą - uzyskał średnią ocenę z przedmiotów 4, Gimnazjalista roku W wyniku końcowej klasyfikacji, Rada Pedagogiczna wybiera gimnazjalistę minionego roku szkolnego. Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 1. średnia ocen z przedmiotów przynajmniej 5,0 2. ocena z zachowania wzorowy 3. cztery kryteria z podanych niżej do wyboru: - udział w olimpiadzie przedmiotowej lub sportowej szczebla rejonowego, - zajęcie znaczącego miejsca w konkursach organizowanych przez szkołę i placówki pokrewne (konkurs nie jest wieloetapowy), - zaangażowanie w pracach SU lub działalność na korzyść oddziału, - potwierdzona i efektowna działalność na rzecz środowiska, - działalność na rzecz promocji Gimnazjum. Decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna, wybierając tylko jednego kandydata. 3. List Gratulacyjny Na zakończenie trzyletniego cyklu kształcenia w gimnazjum, uczeń i jego rodzice mogą otrzymać LIST GRATULACYJNY. Uczeń musi spełniać następujące warunki: 1. Uzyskać średnią ocenę cyklu kształcenia, tj. w I, II, III oddziale ponad 4,9 ( z zastrzeżeniem, iż w każdym roku nauki średnia na świadectwie nie może być niższa niż 4,9), 2. w wyniku klasyfikacji otrzymać w trzech ostatnich semestrach ocenę wzorowe z zachowania. 3. Oprócz tego spełnia jeden z warunków: - zajęcie jednego z I-III miejsc w olimpiadach przedmiotowych, sportowych od szczebla rejonowego wzwyż, - aktywne i z inicjatywą twórczą pełnienie funkcji przewodniczącego lub zastępcy SU,

30 - wyróżnienie się osiągnięciem w skali miasta i gminy (np. wygranie konkursu wysokiej rangi niezwiązanego z przedmiotami szkolnymi). 4. Zasady zgłaszania do wyróżnień: - wychowawca oddziału w sprawach przedstawionych w punkcie 1, zgłasza kandydaturę do dyrekcji w sprawozdaniu wychowawcy, - w punkcie 2 i 3 wychowawca prowadzi konsultację z nauczycielami przedmiotu, następnie zgłasza kandydatury przez sprawozdanie. Rada Pedagogiczna przez głosowanie podejmuje stosowne uchwały. Postanowienia końcowe: ze względu na znaczenie LISTU GRATULACYJNEGO wskazane jest, aby wręczał go Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Gminy, wyróżnieniu powinien towarzyszyć upominek rzeczowy. Powyższy regulamin został przyjęty przez Rade Pedagogiczną w dniu 25 maja 2000 r.

31 ZASADY WYSTAWIANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Niniejsza umowa została zawarta między wychowawcą a uczniem / uczennicą oddziału i określa zasady ustalania oceny zachowania. 2. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt zaufania w wysokości 100 punktów. 3. Zebrana suma punktów w semestrze jest wskazówką dla wychowawcy do wystawienia oceny klasyfikacyjnej semestralnej, rocznej zachowania. Jeśli uczeń chce uzyskać: ocenę wzorową zachowania musi uzyskać minimum 200 punktów i nie może uzyskać więcej niż 5 punktów ujemnych, ocenę bardzo dobrą 171 do 199 punktów i nie może uzyskać więcej niż 15 punktów ujemnych, ocenę dobrą 131 do 170 punktów i nie może uzyskać więcej niż 30 punktów ujemnych, ocenę poprawną 60 do 130 punktów, i nie może uzyskać więcej niż 60 punktów ujemnych, ocenę nieodpowiednią 21 do 59 punktów, ocenę naganną poniżej 20 punktów. 4. W II semestrze uczeń zbiera punkty na roczną ocenę zachowania. Kredyt zaufania w wysokości 100 pkt zostaje podwyższony bądź obniżony zgodnie z poniższą tabelą, w zależności od oceny zachowania za I semestr. ocena za I semestr Punkty dodawane (odejmowane) suma punktów, które posiada uczeń wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne

32 Punkty za złe zachowanie: ODEJMOWANE KAŻDORAZOWO po dokonaniu wykroczenia punkty kradzież 50 palenie papierosów, przynoszenie do szkoły, namawianie 50 picie alkoholu, przynoszenie do szkoły, namawianie, przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym 100 zażywanie narkotyków, przynoszenie do szkoły, rozprowadzanie, namawianie 100 stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych np. petardy, popychanie, podkładanie nogi, odsuwanie krzesła itp. 20 brutalność, fizyczne lub psychiczne znęcanie się/ proces długotrwały 50 niszczenie mienia szkolnego, własności prywatnej bez możliwości naprawy 30 niszczenie mienia szkolnego np. ławki, własności prywatnej z obowiązkiem naprawy 15 udział w bójkach: - konieczna pomoc medyczna - bez oznak, szamotanina wyłudzanie pieniędzy 50 niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły 20 niewywiązywanie się ze zobowiązań ( lekceważenie dyżurów klasowych lub poleceń nauczyciela) 5 wulgarne słownictwo i zaczepki słowne 10 zaśmiecanie otoczenia 10 oszustwo np. fałszowanie podpisów, ocen, fałszowanie usprawiedliwień 50 przebywanie podczas przerwy boiskowej (dużej) w budynku szkolnym, samowolne opuszczanie budynku szkoły w czasie krótkiej przerwy, pobytu w 5 świetlicy godziny nieusprawiedliwione wagary każda godzina 5 spóźnienie na lekcję lub zbyt wczesne przychodzenie i przebywanie na korytarzach lub w łazienkach (więcej niż 15 minut przed lekcjami); rodzic ma prawo usprawiedliwić spóźnienie na 1 godzinę lekcyjną poprzez wpisanie do indeksu, a nauczyciel potwierdza swoim podpisem samowolne opuszczanie terenu szkoły 20 przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji 5 używanie w czasie lekcji telefonu komórkowego 10 wykonywanie zdjęć, nagrywanie bez zgody nauczyciela w trakcie 30 przebywania na zajęciach szkolnych niestosowny strój i wygląd ( po wcześniejszym upomnieniu nauczyciela, zbyt 5 wyzywający, przesadny makijaż, brak stroju galowego na uroczystościach) nieodpowiednie zachowanie w drodze do i ze szkoły (autokar szkolny), na wycieczkach, dyskotekach, itp. 10 brak indeksu 2 inne sytuacje nieprzewidziane w Statucie Szkoły do 30 2 ODEJMOWANE JEDNORAZOWO na koniec semestru punkty nierozliczenie się ze szkolnego stroju sportowego 20 nierozliczenie się z biblioteką szkolną na tydzień przed klasyfikacją roczną 20

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Ocenianie bieżące Klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

sprzężonymi(niepełnosprawność intelektualna i niedowidzenie lub słabosłyszenie

sprzężonymi(niepełnosprawność intelektualna i niedowidzenie lub słabosłyszenie Nowelizacja Nr 2 Statutu Gimnazjum Nr 8 Specjalnego w Zamościu z dnia 13 listopada 2015 r. W Statucie Gimnazjum Nr 8 Specjalnego z dnia 17 lutego 2012 r. i Nowelizacji Nr 1 z marca 2014 r. wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM Na podstawie art. 50 ust.2. pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w statucie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

uchwala się co następuje: 1 W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:

uchwala się co następuje: 1 W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: Uchwała nr 12/2010 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmian w statucie na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1) W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym ustala się następujące oceny bieżące i klasyfikacyjne:

1) W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym ustala się następujące oceny bieżące i klasyfikacyjne: ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I SPRAWDZIANÓW WRAZ Z TRYBEM ODWOŁAWCZYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. M. KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM. Poniższe zasady

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH Załącznik nr 1 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 1 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie młodzieży gimnazjalnej

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie młodzieży gimnazjalnej WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W GIMNAZJUM NR 2 W CHEŁMKU W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014 I. Podstawa prawna Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH Lp. 1. Data wprowadzenia zmiany Numer uchwały RP Dotyczy zapisu w rozdziale, statutu 30.08.2010r. 9/2009/2010 Roz. IV 6, ust.2 Treść po zmianach Rozdział IV 6, ust.2

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Zasady Oceniania Wewnętrznego 2 I. Cele ogólne. 1. Zapewnienie dziecku równych szans

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 1 Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 65 1. Uczniowie będą oceniani według następującej skali ocen: powyżej 200 punktów (nie więcej niż 20 pkt. ujemnych) Wzorowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT 159 7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) jest stworzenie jednolitego, efektywnego i przejrzystego systemu oceniania. Dążymy do tego, aby proces oceniania stwarzał

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania 1 1. Ocenianiu w Szkole podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących; 2) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć

Bardziej szczegółowo

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Zmiany w Statucie PSP nr 5 : 1. W 1 ustęp 9 otrzymuje brzmienie: Cykl kształcenia trwa 6 lat. 2. W 13 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: Realizacja obowiązku szkolnego odbywa się zgodnie z przepisami prawa zawartymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania 1. Ocena zachowania jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach (Zaktualizowano w dniu 9 października 2015 r.) Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu I. Podstawy prawne. 1. 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 www.katolik.sosnowiec.pl e-mail: klososn@sosnowiec.opoka.org.pl konto:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Postanowienia ogólne 1 1. Ocena zachowania jest opinią o zachowaniu się ucznia i nie może mieć wpływu na: a) oceny z zajęć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 sierpnia 2010 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz OCENIANIE UCZNIA W SZKOLE funkcje oceny szkolnej podstawy prawne oceniania prawa uczniów i rodziców klasyfikowanie ucznia wewnątrzszkolny system oceniania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się co następuje: 1. Przyjęcie zmian w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu przedstawionych przez przewodniczącą komisji do spraw WO.

1 Uchwala się co następuje: 1. Przyjęcie zmian w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu przedstawionych przez przewodniczącą komisji do spraw WO. UCHWAŁA NR 2 / 2015-2016 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI Z DNIA 31 sierpnia 2015r. W sprawie: Przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Wewnąrzszkolnym Ocenianiu oraz przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD 40 Przepisy ogólne I 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Załącznik nr 1 do Szkolnego Systemu Oceniania Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie I. Cele oceniania Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1/. informowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr IX/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr IX/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia Wewnątrzszkolne ocenianie w szkole przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

W STATUCIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. T. KOŚCIUSZKI w BIELSKU-BIAŁEJ WPROWADZA SIĘ PONIŻSZE ZMIANY:

W STATUCIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. T. KOŚCIUSZKI w BIELSKU-BIAŁEJ WPROWADZA SIĘ PONIŻSZE ZMIANY: Załącznik nr 1 do uchwały nr 105/2015 Rady Pedagogicznej LO im. T. Kościuszki W STATUCIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. T. KOŚCIUSZKI w BIELSKU-BIAŁEJ WPROWADZA SIĘ PONIŻSZE ZMIANY: 1) W Dziale I-Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy system ustala zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA załącznik nr 1 do Statutu SZKOLNE ZASADY OCENIANIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 1 1. Szkolne Zasady Oceniania stosowane w Liceum zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym I. Postanowienia ogólne 1. W Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i HANDLOWO-USŁUGOWYCH W GDAŃSKU (załącznik nr 1 do Statutu ZSAKiH-U w Gdańsku) PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU 1. Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty z późniejszymi zmianami DZ.U. z 2015

Bardziej szczegółowo