WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania: informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu, dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o zachowaniu, umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy wychowawczej. 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 3. Wychowawca klasy do 20 września roku szkolnego informuje w formie pisemnego kontraktu uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 4. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom. 5. W klasach IV VI w ocenianiu bieżącym stosuje się punktowy system oceniania zachowania: 1) każdy uczeń na początku każdego okresu otrzymuje kredyt 150 punktów, które są równowartością oceny dobrej. W zależności od prezentowanej postawy może liczbę punktów zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania, 2) konkretnym zachowaniom - pozytywnym i negatywnym - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów, 3) informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje się na bieżąco wpisami do klasowego zeszytu uwag. 6. Kryterium punktowe ocen zachowania: Zachowanie wzorowe 270 i więcej bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie 0-74 naganne Punkty Decyzję podejmuje wychowawca w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez ucznia zasad bezpieczeństwa, regulaminu szkoły lub/i zasad współżycia społecznego.

2 7. Ocenę punktową przelicza się na śródroczną i za II okres zgodnie z tabelą. 8. Ocena roczna obliczana jest wg wzoru: Or =0,5 (PI + PII) 9. Za zachowanie ucznia odpowiadają jego rodzice (opiekunowie prawni), szkoła wspiera ich działania wychowawcze. 10. Punktowy system oceny zachowania - PUNKTY DODATNIE L.p. Kryteria oceny Ilość punktów WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA 1 Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły (frekwencja co najmniej 80%) 10 2 Rozwijanie własnych zainteresowań poza szkołą (np. zajęcia sportowe, muzyczne, językowe itp.) Częstotliwość przyznawania jednorazowo 10 jednorazowo na koniec roku 3 100% frekwencja (brak nieobecności) 5 jednorazowo 4 Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca 5 1 raz w miesiącu POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 5 Aktywny udział w pracy samorządu uczniowskiego. od 5 do 15 jednorazowo 6 Aktywny udział w pracy samorządu klasowego. od 5 do 10 jednorazowo 7 Prace na rzecz klasy i szkoły (np. wykonanie dekoracji, gazetki, obsługa sprzętu muzycznego, itp.). od 5 do 15 8 Pomoc w szatni, bibliotece szkolnej. 9 Dobrowolna pomoc nauczycielowi (np. w porządkowaniu klasy po lekcji). 10 Dbałość o estetykę otoczenia (np. sprzątnięcie śmieci na korytarzu - dobrowolne - nie po sobie). 11 Laureat konkursu / zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim* 12 Finalista konkursu / zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim* 13 Udział w konkursie / zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim* 14 I, II, III miejsce w konkursie (zawodach) rejonowym, powiatowym, gminnym, miejskim, międzyszkolnym. 15 U d z i a ł w k o n k u r s i e / z a w o d a c h r e j o n o w y c h, powiatowych, gminnych, miejskich, międzyszkolnych I, II, III miejsce w konkursie / zawodach szkolnych. 17 Udział w konkursie szkolnym. 18 Udział w konkursie o zasięgu wyższym niż szkolny "ogólnodostępnym". 19 I miejsce w konkursie ogólnopolskim. 50

3 20 II, III miejsce w konkursie ogólnopolskim Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim. 30 DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY 22 Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości pozaszkolnych. 23 Pomoc, udział w organizacji uroczystości oraz imprez szkolnych, apeli, konkursów itp. 24 Pomoc, udział w organizacji imprez, uroczystości klasowych. 25 Aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska, np. działalność charytatywna, kiermasze, festyny. 26 Przyniesienie darów w ramach zbiórek i akcji charytatywnych. (według ich regulaminów) od 5 do 15 od 5 do 10 od 5 do 15 DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ 27 Kulturalne wyrażanie się (bez wulgaryzmów). 5 jednorazowo DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB 28 Odpowiedzialne reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach. Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom agresji. GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 29 Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery (na terenie szkoły i poza nią). 30 Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą. INNE 5 jednorazowo do 15 jednorazowo 31 Pomoc koleżenska (trwająca co najmniej miesiąc). Jeżeli w konkursach nie przyznaje się miejsc, lecz tylko nagrody /wyróżnienia, to traktuje się to na równi z zajęciem I miejsca. 11. Punktowy system oceny zachowania - PUNKTY UJEMNE L.p. Kryteria oceny Ilość punktów WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA 1 Przeszkadzanie podczas lekcji (głośne rozmowy, chodzenie po klasie, zaczepianie kolegów, śpiewanie itp.). 2 Nieprzestrzeganie regulaminu spędzania przerw (np. bieganie, piski, przebywanie na niewłaściwym piętrze, nieuzasadnione przebywanie w toalecie itp.). 3 Niewykonanie poleceń nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 4 Odmowa pracy w grupie lub wywoływanie podczas niej konfliktów. Częstotliwość przyznawania od 5 do od 5 do 10

4 5 Używanie telefonu komórkowego podczas lekcji. 6 Wagary, ucieczki z lekcji i zajęć pozalekcyjnych. 7 Nieusprawiedliwione nieobecności. 2 8 Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje (za każde spóźnienie). 2 9 Ściąganie, odpisywanie lekcji. 10 Niekorzystanie z szatni w okresie jesienno-zimowym, brak obuwia zmiennego. POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 11 Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych działań. 12 Niszczenie wyposażenia szkoły Zaśmiecanie otoczenia (w budynku szkolnym, tj. korytarze, toalety oraz teren przylegający do szkoły). 5 DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY 14 Niezgodny z regulaminem strój i wygląd (brak stroju galowego, makijaż itp.). 15 Niewłaściwie zachowanie podczas imprez i uroczystości szkolnych. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ 16 Wulgarne słownictwo lub gesty. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB 17 Posiadanie i stosowanie używek (papierosy, alkohol, narkotyki). 18 Posiadanie i używanie niebezpiecznych materiałów i narzędzi (np. petardy, noże itp.) Napaść fizyczna na drugą osobę Bójka (gdy nie można ustalić jedynego winnego) Podżeganie do przemocy lub kibicowanie aktom przemocy. 22 Zaczepki fizyczne (np. plucie, popychanie, podstawianie nóg). 23 Kradzież Wyłudzenie pieniędzy lub innych rzeczy Zabieranie, niszczenie rzeczy kolegów i koleżanek Wychodzenie poza teren szkoły. 20 GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 27 Niekulturalne zachowanie na terenie szkoły. (np. szcypanie, kichanie w nieodpowiedni sposób) 28 Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść poza teren szkoły / w miejscach publicznych. 1- od 5 do 10

5 OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM 29 Aroganckie zachowanie wobec osób dorosłych Zaczepki słowne (przezywanie, ubliżanie kolegom, groźby). INNE 31 Inne niewłaściwe zachowania (punkty ujemne w zależności od wagi czynu). 12. Za zachowania świadczące o przejawach demoralizacji ucznia (m.in. stosowanie używek, nagminne wagary, dokonanie czynu karalnego) mogą zostać wobec niego podjęte działania zgodne z obowiązującym prawem i przyjętymi procedurami postępowania w takich przypadkach (np. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Procedury postępowania i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją). 13. Wychowawca wystawia ocenę semestralną i końcową uwzględniając: ocenę zespołu klasowego, opinię nauczycieli uczących w danej klasie, samoocenę ucznia. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 14. Uczeń, który w semestrze uzyska: ponad 30 punktów ujemnych nie może otrzymać z zachowania oceny wzorowej, ponad 60 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny bardzo dobrej, ponad 90 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny dobrej, ponad 120 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny poprawnej mimo, że uzyskał ilość punktów dodatnich wystarczających na taką ocenę. 15. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 16. Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje się na bieżąco wpisami do klasowego zeszytu uwag. Wpisów mają prawo dokonywać wszyscy nauczyciele oraz wychowawca klasy (również na wniosek innego nauczyciela lub pracownika administracji i obsługi szkoły). 17. Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy: a) datę, b) liczbę punktów, c) krótką informację o zdarzeniu, d) podpis osoby sporządzającej wpis. Przyznanie lub odjęcie punktów następuje w oparciu o zapisy w zeszycie uwag. 18. Uczniowie mają prawo uzyskać informację o aktualnym stanie punktów na godzinach wychowawczych, rodzice (prawni opiekunowie) podczas zebrań ogólnych lub konsultacji indywidualnych. 19. Wychowawca wstępnie podsumowuje punktację na miesiąc przed terminem klasyfikacji. Jeżeli uczeń zagrożony jest oceną nieodpowiednią lub naganną, wychowawca informuje

6 o tym rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń ma jeszcze możliwość poprawienia oceny przez zdobycie punktów dodatnich, jednak do oceny nie wyższej niż poprawna. 20. W uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z radą pedagogiczną może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów. 21. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę zgodnie z powyższą procedurą jest ostateczna. 22. Dokumentację w w/w zakresie przechowuje wychowawca klasy przez okres nauki ucznia w szkole.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia Wewnątrzszkolny system oceniania Zasady oceniania i promowania uczniów Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2010 Nr 3/2010/2011 R o z d z i a ł 1. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną częśd statutu Prywatnej Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo