Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 09.09.2014r."

Transkrypt

1 1 Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn r.

2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W ELBLĄGU OGÓLNE ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA UCZ NIA Regulamin zachowania opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 562) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w dalszym tekście nazywane Rozporządzenie oraz wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawartymi w Statucie Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 3. Śródroczną i roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 7) okazywanie szacunku innym osobom. 6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: 1) wzorowe; 2) bardzo dobre; 3) dobre; 4) poprawne; 5) nieodpowiednie; 6) naganne. 7. W klasach I III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 9. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 2

3 10. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 11. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 12. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganna roczna ocenę klasyfikacyjna zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 13. W uzasadnionych przypadkach, w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej, wychowawca może zmienić ocenę (podwyższyć lub obniżyć) bez względu na uzyskaną przez ucznia liczbę punktów 14. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca informuje uczniów o ustalonej przez niego ocenie zachowania śródrocznej/rocznej. 16. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie nagannej informuje się na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej: 1) ucznia ustnie na zajęciach edukacyjnych, 2) rodzica ustnie lub pisemnie. 17. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od zakończenia semestralnych/rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. 18. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń następuje dalsze postępowanie zgodne z Rozporządzeniem. SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Zachowanie uczniów oceniane jest przez wszystkich nauczycieli punktami dodatnimi (zachowanie pozytywne) i ujemnymi (zachowanie negatywne). 2. Na początku każdego semestru każdy uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów, których ilość odpowiada ocenie dobrej. 3. Nauczyciele wpisują punkty na bieżąco, bezpośrednio do systemu elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi kryteriami punktowymi wyszczególnionymi poniżej. 4. Na koniec każdego semestru, na 7 dni przed ustalonym terminem rady klasyfikacyjnej, każdy nauczyciel ma obowiązek wystawić proponowaną ocenę zachowania uczniom w nauczanych klasach. 5. Proponowane przez nauczycieli oceny są jawne. 6. Wychowawca wystawia słowną ocenę zachowania semestralną/roczną na podstawie ocen proponowanych przez nauczycieli oraz zsumowanych przez system punktów, zgodnie ze schematem: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne powyżej 180 punktów punktów punktów punktów 40 0 punktów poniżej 0 punktów 3

4 OPISOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który: Wyróżnia się kulturą osobistą wobec osób dorosłych i kolegów. Dba o honor i tradycje szkoły. Dba o kulturę słowa. Reaguje na przejawy agresji, staje w obronie słabszych kolegów, pomaga innym. Jest pilny w nauce i sumienny w wykonywaniu obowiązków. Wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac użytecznych na rzecz szkoły i klasy. Reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich. Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych. Aktywnie działa na rzecz środowiska. Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: Jest kulturalny wobec osób dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa. Jest uczciwy i prawdomówny. Jest systematyczny w nauce. Chętnie i dokładnie wywiązuje się z obowiązków powierzanych przez nauczyciela. Aktywnie bierze udział w pracach użytecznych na rzecz szkoły i klasy. Reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach międzyszkolnych. Bierze udział w konkursach szkolnych. Spełnia kryteria działań na rzecz środowiska. Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: Jest kulturalny wobec osób dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa. Jest uczciwy i prawdomówny. Zdarza mu się naruszać zasady właściwego zachowania zawarte w Statucie Szkoły. Osiąga wyniki dydaktyczne na miarę swoich możliwości. Wywiązuje się z obowiązków powierzanych przez nauczyciela. Bierze udział w pracach użytecznych na rzecz szkoły i klasy. Spełnia kryteria działań na rzecz środowiska. Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który: Narusza postanowienia dotyczące zachowania zawarte w Statucie Szkoły. Nie pracuje na miarę swoich możliwości. Ściąga na sprawdzianach, przedstawia prace wykonane niesamodzielnie itp. Uczestniczył w kłótniach, konfliktach i bójkach. W przypadku zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę. Ma uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania, ale nacechowane niską szkodliwością dla innych i siebie. Ma nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia. Wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły. Nie bierze udziału w działaniach na rzecz szkoły, klasy i środowiska. Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który: Wykazuje brak kultury jest arogancki stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły lub kolegów. Jest nieuczciwy, dopuszcza się fałszerstw. Wielokrotnie dopuszczał się łamania zasad właściwego zachowania zawartych w Statucie Szkoły (przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły, oddala się od grupy, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas przerw, nie szanuje mienia szkolnego oraz własności kolegów itp.) Uczestniczył w kłótniach, konfliktach i bójkach. Ze wzglądu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych. Przychodzi na zajęcia niepunktualnie, ma nieusprawiedliwione godziny. Ulega nałogom. Nie bierze udziału w działaniach na rzecz szkoły, klasy i środowiska. Nie zawsze wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem. Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który: Wykazuje brak kultury jest agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły lub kolegów. Jest nieuczciwy, dopuszcza się fałszerstw. Wielokrotnie i świadomie nie respektował norm zachowania zawartych w Statucie Szkoły. Ze wzglądu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych. Bierze udział w bójkach i kradzieżach. Znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie. Wszedł w konflikt z prawem. Rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne. Przychodzi na zajęcia niepunktualnie, ma nieusprawiedliwione godziny. Ulega nałogom. Nie bierze udziału w działaniach na rzecz szkoły, klasy i środowiska. Nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych. 4

5 PUNKTOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA NR ZACHOWANIA POZYTYWNE PUNKTY DODATNIE 1. Pochwała za zachowanie (na lekcji, przerwie, podczas wyjść, imprez i uroczystości, wzorowe wywiązanie się z powierzonych obowiązków, pozalekcyjny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, wyróżniająca się działalność ekologiczna itp.). 5 p. Oprócz wpisów bieżących, wychowawcy przyznają punkty co miesiąc. 2. Postawa fair play (np. zwrot znalezionego cennego przedmiotu, wzorowa postawa uczniowska, rywalizacja godna sportowca). 10 p. 3. Działania na rzecz klasy (organizacja imprez klasowych, prace na rzecz klasy, aktywny udział w konkursach międzyklasowych, systematyczna pomoc kolegom itp.). 5 lub 10 p. 4. Współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych. wpisuje główny organizator 5 lub 10 p. 5. Działalność charytatywna aktywne organizowanie akcji 10p., pomoc w organizacji 5p. wpisuje główny organizator 5 lub 10 p. 6. Reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych (poza komercyjnymi). 5 p. 7. Pozalekcyjny udział w uroczystościach i imprezach miejskich. 10 p. 8. Udział w wojewódzkim etapie konkursu Kuratora Oświaty. 15 p. 9. Dbałość o estetykę gabinetu i terenu szkoły. 3 lub 5 p. 10. Brak spóźnień (wychowawcy przyznają punkty co miesiąc). 2 p. ZACHOWANIA NEGATYWNE PUNKTY UJEMNE 11. Utrudnianie prowadzenia lekcji, przeszkadzanie kolegom. 5 p. 12. Niewłaściwe zachowanie (na przerwie, zajęciach dodatkowych, podczas wyjść, uroczystości, imprez, odmowa wykonania polecenia, samowolne opuszczenie klasy itp. 5 p. 13. Przynoszenie i/lub używanie niebezpiecznych przedmiotów. 5 p. 14. Nieposzanowanie mienia szkolnego lub własności innych osób, zaśmiecanie terenu szkoły. 5 p. 15. Zniszczenie mienia szkolnego lub własności innych osób (dodatkowo zwrot kosztów). 10 p. 16. Samowolne opuszczenie terenu szkoły w trakcie planowych zajęć. 10 p. 17. Arogancka postawa wobec nauczycieli i pracowników szkoły. 10 p. 18. Zachowanie konfliktowe (zaczepki, ubliżanie, wulgarne słownictwo, nieuczciwość, namawianie do negatywnych zachowań itp.). 10 p. 19. Zachowanie agresywne (bójka, kopanie, zastraszanie, szantaż, wyłudzanie, znęcanie się fizyczne lub psychiczne itp.). 20 p. 20. Nieuczciwość (kopiowanie prac, ściąganie, kłamstwo, fałszerstwo itp.). 10 p. 21. Kradzież. 22. Cyberprzemoc. 20 p. 20 p. 23. Uleganie nałogom. 10 p. 24. Niewywiązanie się z obowiązków lub powierzonego zadania (obowiązków dyżurnego, brak dzienniczka, nieterminowe przyniesienie zgody/podpisu rodziców itp.). 1 p. 25. Brak stroju szkolnego, obuwia zmiennego, makijaż, pofarbowane włosy itp. (-1p./dzień). 1 p. 26. Spóźnienie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. 1 p. 27. Godziny nieusprawiedliwione ( 1p. za każdą godz. lekc. po 2 tygodniach od powrotu do szkoły). 1 p. Jednorazowo w semestrze wpisuje wychowawca: 28. Zbiórka surowców wtórnych. Aby otrzymać 15p. wystarczy spełnić 3 kryteria po 5p. 1p. 3p. 5p. nakrętki /szt./ powyżej 300 kartoniki /szt./ powyżej 30 baterie /szt./ powyżej 30 puszki /szt./ powyżej 30 makulatura /kg/ powyżej p. 29. Dodatkowe punkty za wyróżniającą się zbiórkę surowców wtórnych. 5 lub 10 p. 30. Wzorowe wywiązywanie się z powierzonych funkcji (samorząd klasowy, poczet itp.). 10 p. 31. Udział w działaniach Samorządu Uczniowskiego. 5, 10, 15, 20p. 32. Punkty od wychowawcy przyznawane na podstawie opinii nauczycieli i uczniów. -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15 5

6 ZASADY SZCZEGÓLNIE BRANE POD UWAGĘ PODCZAS OCENIANIA ZACHOWANIA (wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 12) Uczeń: przestrzega zasad kultury, higieny osobistej i higieny otoczenia, przychodzi do szkoły w stroju szkolnym (bez makijażu, pofarbowanych włosów i okazałej biżuterii), nosi obuwie zmienne na określonej podeszwie, w czasie zajęć nie opuszcza samowolnie terenu szkoły, nie przynosi niebezpiecznych zabawek i przedmiotów, z łazienek korzysta zgodnie z ich przeznaczeniem, szanuje mienie szkolne oraz własność kolegów, w przypadku zniszczenia naprawia wyrządzoną szkodę, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, odpowiednio zachowuje się podczas apelu, przedstawień szkolnych, wyjść do kina, teatru, itp. podczas przerw przestrzega zasad bezpieczeństwa: nie biega po korytarzach i schodach, nie blokuje schodów, nie wiesza się na barierce przy schodach, nie przesiaduje w toaletach, nie rzuca plecakami, nie dopuszcza się bójek, szarpania kolegów, nie przepycha się przy sklepiku szkolnym, nie wchodzi na ogrodzenia boiska szkolnego. 6

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo