Zasady Oceniania Zachowania. uczniów. w PG nr 2 w Łomży. im. Jana Pawła II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady Oceniania Zachowania. uczniów. w PG nr 2 w Łomży. im. Jana Pawła II"

Transkrypt

1 Zasady Oceniania Zachowania uczniów w PG nr 2 w Łomży im. Jana Pawła II (Tekst jednolity) 1

2 ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1 Postanowienia ogólne 1. Ocenę zachowania ucznia wystawia wychowawca klasy biorąc pod uwagę: - punkty zdobyte przez ucznia w ciągu semestru - opinię nauczycieli uczących w klasie - własne spostrzeżenia - końcową opinię rady pedagogicznej 2. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala oceny zachowania ucznia: - zachowanie wzorowe - bardzo dobre - dobre - poprawne - nieodpowiednie - naganne 3. Oceny zachowania ucznia dokonuje się pod koniec każdego semestru nauki 4. Jedynym kryterium oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie 5. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen: - wzorowej 200 pkt. i więcej - bardzo dobrej pkt. - dobrej pkt. - poprawnej pkt. - nieodpowiedniej 50 0 pkt. - nagannej poniżej 0 pkt. 6. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 100 pkt. 7. Uczeń otrzymuje punkty dodatnie, o ile prezentuje zachowania określone w rozdziale Zachowania pozytywne i punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w rozdziale Zachowania negatywne. 2 Tryb przyznawania punktów 1. Podstawą oceny zachowania są karty oceny zachowania ucznia znajdujące się u wychowawcy. Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 2. W dzienniku klasy znajdują się miesięczne karty zachowania, w których nauczyciele odnotowują zachowanie ucznia. 3. Raz w miesiącu wychowawca na forum klasy weryfikuje zapisy w kartach zachowania celem ustalenia ilości zebranych przez ucznia punktów. 4. Uczeń zobowiązany jest przedstawienia karty zachowania raz w miesiącu rodzicom, którzy fakt zapoznania się z nią potwierdzają podpisem. 5. Wychowawca klasy weryfikuje, konsultuje i uzupełnia zapisy w kartach oceny na koniec każdego semestru i na ich podstawie wystawia semestralną ocenę zachowania ucznia. 2

3 3 Zachowania pozytywne 1. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty za następujące działania: A. Udział w olimpiadach przedmiotowych: - udział w etapie szkolnym 10 pkt. - udział w etapie rejonowym 20 pkt. - udział w finale wojewódzkim 40 pkt. - laureat finału wojewódzkiego 50 pkt. B. Konkursy międzyszkolne (międzygimnazjalne) typu Czar Par : - udział w konkursie ( za każdy konkurs ) 20 pkt. - za zdobycie I, II lub III miejsca 30 pkt. C. Konkursy szkolne: - udział w konkursie ( za każdy ) 10 pkt. - za zdobycie I, II lub III miejsca 25, 20, 15 pkt. D. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych ( indywidualnie lub w zespole: nagradzany jest najwyższy wynik) a) pojedynczy start (za semestr) - zawody szkolne 5-15 pkt. -zawody miejskie 20 pkt. - zawody rejonowe 25 pkt. - zawody wojewódzkie 30 pkt. - półfinał krajowy 40 pkt. - finał krajowy 50 pkt. E. Inne konkursy i zawody 20 pkt. Punkty za udział w olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych wystawia nauczyciel przedmiotu na koniec semestru, biorąc pod uwagę najwyższy wynik osiągnięty przez ucznia F. Organizowanie imprez szkolnych (każdorazowo i w wolnym czasie): - udział 10 pkt. - pomoc w przygotowaniu i organizowaniu w czasie wolnym ucznia (dekoracje, wydruki i in) pkt. - kibicowanie drużynie 5-10 pkt. G. Udział w akcjach charytatywnych (każdorazowo): ( Noworoczny Dar Serca, WOŚP i inne) - za każde podjęte i ukończone potwierdzone działanie 20 pkt. H. Czytelnictwo: - najlepszy czytelnik w klasie 10 pkt. - najlepszy czytelnik w pionie klas 15 pkt. - najlepszy czytelnik w szkole 20 pkt. -twórczość i publikacje 50 pkt. 3

4 I. Wypełnianie powierzonych obowiązków: - w klasie (samorząd, opieka nad dziennikiem) - za semestr 10 pkt. - w szkole (samorząd,) za semestr 10 pkt. - za wzorowe wypełnienie obowiązków dyżurnego (za semestr) 5 pkt. - praca na rzecz klasy, szkoły każdorazowo 5-10 pkt. (gazetka, sprzątanie, czyszczenie ławek) -przygotowanie lekcji i jej przeprowadzenie 30 pkt. J. Punktualność i obowiązkowość: - za 100% frekwencji ( za semestr ) 30 pkt. - za brak spóźnień ( za semestr ) 15 pkt. - brak punktów ujemnych co miesiąc 10 pkt. K. Darowizna na rzecz klasy, szkoły: kwiaty do sali, książki, płatna dyskoteka, surowce wtórne - maksymalnie w semestrze 50 pkt. L. Do dyspozycji wychowawcy klasy (za semestr): - szczególnie wyróżniająca kultura bycia 10 pkt. - praca w gazetce szkolnej, zespole wokalnym, obsługa sprzętu 20 pkt. - inne (koła zainteresowań, działalność poza szkołą) 10 pkt. - systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych (za semestr) 20 pkt. M. Do dyspozycji Rady Pedagogicznej (za semestr) 20 pkt. 4 Zachowania negatywne 1. Uczeń może otrzymać punkty ujemne za następujące działania: A. Za każdą uwagę pisemną odnotowaną w karcie zachowania lub uwagę słowną przekazaną wychowawcy, a dotyczącą: - niewłaściwego zachowania na lekcji (przeszkadzania w jej prowadzeniu, samowolne przesiadanie się, chodzenie po klasie, jedzenie lub picie na lekcji -3 pkt. - niewłaściwego zachowania w stołówce, bibliotece, w czasie przerw na korytarzu, -5 pkt. -na apelu, podczas wyjść na zewnątrz szkoły każdorazowo -10 pkt. - oddalanie się od grupy na wycieczce -20 pkt. B. Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły (każdorazowo): - arogancję, bezczelność, chamstwo, kłamstwo, oszustwo, samowolne wychodzenie z sali podczas lekcji itp. -10 pkt. - używanie na lekcji telefonu komórkowego, odtwarzaczy mp3, discmanów -10 pkt. C. Nie wywiązywanie się ze zobowiązań (lekceważenie dyżurów klasowych i w szatni, nieobecność na imprezach obowiązkowych, brak stroju galowego na uroczystym apelu, nie przynoszenie w terminie karty oceny od rodziców) każdorazowo - 5 pkt. 4

5 D. Za niezwrócenie zbiorów bibliotecznych w wyznaczonym terminie: - za każdą książkę - 5 pkt. - za nierozliczenie się z biblioteką( do Rady Pedagogicznej) - 20 pkt. E. Brak zmiany obuwia, noszenie obuwia na koturnie, brak zmiany wierzchniego okrycia, każdorazowo - 5 pkt. F. Niszczenie sprzętu szkolnego: - każdorazowo (jeżeli uczeń nie naprawi tego w krótkim czasie) - 10pkt. - wandalizm - 20 pkt. - niszczenie dokumentów (klasowych, szkolnych) obniżenie oceny o jeden stopień - za nierozliczeni się z wypożyczonego sprzętu sportowego w wyznaczonym terminie - 20 pkt. G. Umyślne niszczenie rzeczy należących do innych osób( jeśli uczeń nie naprawi w krótkim czasie wyrządzonej szkody) każdorazowo: - 10 pkt. H. Zaśmiecanie otoczenia (każdorazowo) - 3 pkt. I. Okazywanie braku szacunku dla innych uczniów i zachowania niekoleżeńskie: - każdorazowo -5 pkt. J. Agresywne zachowanie, które wyrządza krzywdę fizyczną i psychiczną bicie, szarpanie, wyzywanie, groźby słowne itp., także pod adresem pracowników szkoły (każdorazowo) - 20 pkt. K. Wulgarne słownictwo (każdorazowo) - 5 pkt. L. Opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia - każdorazowo, każda godzina - 2 pkt. - ucieczka z lekcji całej grupy lub klasy - 20 pkt. Ł. Spóźnienia na zajęcia, każdorazowo -1 pkt. M. Malowanie włosów, wyrazisty makijaż, wyzywający strój (każdorazowo) - 5 pkt. N. Palenie papierosów, picie alkoholu, wyłudzanie, kradzież, posiadanie, zażywanie narkotyków (udowodnione) i rozprowadzanie używek, posiadanie gazów łzawiących, petard i innych niebezpiecznych przedmiotów na terenie szkoły i poza nią, udział w bójkach - 50 pkt. O. Do dyspozycji wychowawcy klasy (za semestr) - 10 pkt P. Do dyspozycji Rady Pedagogicznej ( za semestr) - 20 pkt 5 Szczegółowe uwagi 1. Oceny wzorowej (pomimo posiadania 200 pkt) nie może uzyskać uczeń: a) który poza punktami dodatnimi posiada na koncie także 10 i więcej pkt ujemnych b) którego nie cechuje wysoka kultura osobista c) który ma godziny nieobecne nieusprawiedliwione 5

6 2. Oceny bardzo dobrej (pomimo posiadania 151 pkt) nie może uzyskać uczeń: a) który poza punktami dodatnimi posiada na koncie także 20 i więcej pkt ujemnych b) którego nie cechuje wysoka kultura osobista c) który ma godziny nieobecne nieusprawiedliwione 3. Oceny dobrej (pomimo posiadania 101 pkt) nie może uzyskać uczeń: a) który poza punktami dodatnimi posiada na koncie także 50 i więcej pkt ujemnych b) którego nie cechuje wysoka kultura osobista 4. Oceny poprawnej (pomimo posiadania 51 pkt) nie może uzyskać uczeń: a) który poza punktami dodatnimi posiada na koncie także 100 i więcej pkt ujemnych 5. Rada Pedagogiczna może podjęć decyzję o podwyższeniu lub obniżeniu oceny o jeden stopień, jeśli w okresie po wystawieniu ocen zaistniało szczególnie negatywne zachowanie ucznia lub takie zachowanie zostało ujawnione. 6 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 1. Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym - otrzymują z zachowania ocenę opisową. 2. Uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim oraz z innymi deficytami sfery psychicznej będą oceniani według regulaminu punktowego, jednak w ich przypadku wychowawca i Rada Pedagogiczna mogą podwyższyć lub obniżyć ocenę o jeden stopień. a) W przypadku oceniania uczniów posiadających orzeczenia z zaburzeniach zachowania i emocji będziemy indywidualizować sposób oceniania ich zachowania mając na uwadze specyfikę ogólnego funkcjonowania ucznia oraz jego możliwości. W ocenie zachowania tych uczniów należy uwzględniać zasady postępowania dostosowane do występujących zaburzeń, nie należy karać ucznia punktami ujemnymi za zachowania wynikające z zaburzeń sfery psychicznej. b) W przypadku wystawiania ocen z zachowania uczniów z deficytami, wychowawcy klasy powinni skonsultować ocenę z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Opracował zespół w składzie: Katarzyna Krystowczyk Hanna Bazydło Zofia Rusiłowicz Kleczyńska Inga Włodkowska 6

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie.

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie. Kryteria oceny zachowania ucznia Obszar Ocena wzorowa Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena poprawna Ocena nieodpowiednia Ocena naganna 1. Kultura osobista Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Używa taktownie,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII LO im Jana Zamoyskiego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 XVIII Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo