UMOWA - projekt. Załącznik nr 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA - projekt. Załącznik nr 5"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 UMOWA - projekt zawarta w dniu... w Zapolicach pomiędzy Gminą Zapolice z siedzibą w Zapolicach, ul. Plac Strażacki 5, Zapolice, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Zapolice zwaną w treści umowy Zamawiającym a... zwanym w dalszej części Wykonawcą Zakres świadczonych usług będących przedmiotem umowy obejmuje: 1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie ich transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do posługiwania się urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadającymi cierpienie wyłapywanym zwierzętom; 2. zapewnieniu pomieszczeń do przetrzymywania bezdomnych zwierząt w odpowiednich warunkach z zabezpieczeniem przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych tj. deszcz, śnieg, słońce, wiatr, odpowiednim oświetleniu, na oddzieleniu zwierząt agresywnych od zwierząt nie przejawiających takiej cechy; 3. wyżywienie bezdomnych zwierząt w sposób polegający na dostarczeniu im codziennej porcji żywności przeznaczonej dla zwierząt, która będzie odpowiadać zapotrzebowaniu żywieniowemu dla danego zwierzęcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; 4. poszukiwanie i pozyskiwanie osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami w sposób polegający na zabraniu bezdomnych zwierząt przez te osoby do swojego miejsca pobytu oraz do weryfikowania tych osób przez pryzmat posiadania przez te osoby predyspozycji i warunków do zaopiekowania się danym zwierzęciem (w szczególności do informowania tych osób o danym zwierzęciu, instruowania ich o zasadach opieki nad danym zwierzęciem, o jego potrzebach, nawykach i zwyczajach); 5. zawieranie na piśmie pod rygorem nieważności umów cywilnoprawnych na podstawie których osoby określone w punkcie poprzedzającym będą przyjmować zobowiązanie do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami w sposób polegający na zabraniu bezdomnych zwierząt przez te osoby do swojego miejsca pobytu, przechowywania tych umów i prowadzenia ich ewidencji oraz okazywania umów i ewidencji na każde żądanie osób upoważnionych przez Zamawiającego; 6. prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt w sposób polegający na opisaniu danego zwierzęcia (gatunek, maść i oznakowanie) daty jego przyjęcia, historii jego pobytu, danych dotyczących prowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, daty opuszczenia hotelu z podaniem przyczyny opuszczenia hotelu, w przypadku śmierci zwierzęcia podanie przyczyny śmierci; 7. oznaczenie numerem identyfikacyjnym przebywających w hotelu zwierząt poprzez chipowanie; 8. prowadzenie dokumentacji fotograficznej bezdomnych zwierząt (w szczególności na cyfrowych nośnikach danych) i przekazywanie jej Zamawiającemu (w ciągu 7 dni od Strona 1 z 5

2 wyłapania zwierzęcia) w celu umieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego; 9. raz na kwartał przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej wszystkich bezdomnych zwierząt będących własnością Gminy Zapolice, na cyfrowych nośnikach danych, z datą ich wykonania; 10. bezzwłoczne informowanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego o zabraniu danego bezdomnego zwierzęcia przez dana osobę do swojego miejsca pobytu; 11. zapewnienie opieki weterynaryjnej w tym w szczególności: a) przeprowadzenie 14 dniowej kwarantanny danego zwierzęcia, b) podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, c) podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia, d) zapewnienia opieki lekarza weterynarii zwierzęciu w sposób polegający na podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia go przed zagrożeniem dla jego życia, zdrowia i zastosowaniem leczenia w celu powrotu do jak najpełniejszego zdrowia i odzyskania jak najpełniejszej sprawności, e) sterylizację albo kastrację zwierząt przyjętych do schroniska, f) usypianie ślepych miotów; 12. w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców gminy Zapolice atakami zwierząt Wykonawca zobowiązany jest wyłapać zwierzę w możliwie najkrótszym czasie nie przekraczającym 4-ch godzin od chwili zgłoszenia, 13. w pozostałych przypadkach, poza wskazanymi w punkcie poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyłapania zwierząt w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego lub em lub faxem, 14. wykonawca dokonuje wyłapania bezdomnego zwierzęcia, w każdym przypadku, wyłącznie po zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy. 15. przejęcie dotychczas hotelowanych w Hotel Dla Zwierząt w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56, 30 zwierząt (30 psów) będących własnością Gminy Zapolice. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przejęcia z Hotel Dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w hotelu dla zwierząt na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy, zawartej w wyniku niniejszego przetargu. Za przejęcie hotelowanych zwierząt, Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych opłat z tego tytułu. 2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z SIWZ i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń i uznaje ją za wystarczającą podstawę do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym oraz potencjałem ludzkim posiada wiedzę, doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje i znajomość obowiązujących przepisów prawa do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w niej zobowiązań Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli ilości i warunków hotelowych odłowionych z terenu gminy Zapolice zwierząt. 2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy podczas kontroli poprzez wyznaczenie osoby posiadającej wiedzę i kompetencję w zakresie będącym przedmiotem umowy, która będzie udzielać stosownych wyjaśnień. Strona 2 z 5

3 3. Zamawiający zastrzega, że przechowywane (hotelowane) zwierzęta odłapane z terenu gminy Zapolice mogą być bezpłatnie zabierane z hotelu dla zwierząt do adopcji przez osoby chętne Wykonawca z tytułu niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie : a) za pobyt i utrzymanie jednego zwierzęcia psa z wymaganą obsługą, w tym weterynaryjną za jedną dobę netto...złotych plus podatek 23 % VAT w wysokości...złotych, co stanowi kwotę brutto...złotych (słownie:...), b) za wyłapanie i dostarczenie do schroniska 1 zwierzęcia... złotych netto plus podatek 23 % VAT w wysokości...złotych, co stanowi kwotę brutto...złotych (słownie:...), d) za wyłapanie w tym samym miejscu i czasie oraz dostarczenie do schroniska wraz z oznaczeniem chipami więcej niż 1 zwierzęcia za pierwsze zwierzę... złotych netto plus podatek 23 % VAT w wysokości... złotych, co stanowi kwotę brutto... złotych, za każde kolejne zwierzę... złotych netto plus podatek 23 % VAT w wysokości... złote, co stanowi kwotę brutto... złotych (słownie:...), e) za odbiór 1 zwierzęcia lub więcej w tym samym miejscu i czasie oraz ich transport wraz z oznaczeniem chipami do schroniska...złotych netto plus podatek 23 % VAT w wysokości...złotych, co stanowi kwotę brutto...złotych (słownie:...). f) Stawki opisane w powyższych punktach dotyczą psów i kotów. W przypadku innych zwierząt stawka za wyłapanie, dostarczenie i utrzymanie zwierzęcia ustalona będzie indywidualnie dla każdego przypadku. 2. W przypadku wyłapania i odbioru matki z młodymi koszty wyłapania będą liczone jak dla 2 szt. 3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, którego zlokalizowanie przez Wykonawcę będzie niemożliwe, wykonawca otrzyma jedynie 50 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt c 4. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, na podstawie faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie miesięczne, za miesiąc, za który jest ono należne zawierającą określenie danej czynności, wg faktycznie wykonanych usług w danym miesiącu po cenach jednostkowych i na warunkach zaoferowanych w ofercie przetargowej. Do faktury należy załączyć wykaz zawierający: ilość wyłapanych i zabranych do hotelu zwierząt w danym miesiącu oraz aktualną ilość (wykaz z podaniem numeru chip) zwierząt przebywających w hotelu odłowionych z terenu gminy Zapolice. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odesłania Wykonawcy faktur VAT nie spełniających wymogów określonych w punkcie poprzedzającym niniejszego paragrafu i odmowy zapłaty wynagrodzenia, co Wykonawca uznaje i akceptuje oraz oświadcza, iż w takim przypadku nie przysługują mu wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze (w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek). 5. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w okresie obowiązywania niniejszej umowy - umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Zamawiającemu bądź osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem zobowiązań Strona 3 z 5

4 przyjętych na podstawie niniejszej umowy i okazywać ją niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego lub upoważnionej przez niego osoby. 6. Niezależnie od postanowień umowy, Wykonawca zobowiązuje się w każdym czasie w okresie jej obowiązywania do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego bądź osób przez niego upoważnionych o konieczności podjęcia działań wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa przeciwdziałaniu epidemii, pandemii oraz chorobom zakaźnym roznoszonym przez zwierzęta Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za: a) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w całości albo w części w następstwie okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości zł (słownie: do trzydzieści tysięcy złotych). b) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy karę umowną w wysokości zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). c) jeżeli szkody poniesione przez Zamawiającego przewyższają wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2015r. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym: a) w przypadku naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy wezwać Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania zobowiązań przyjętych w umowie, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, b) w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) w razie wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego (również naprawczego), likwidacyjnego. 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych datą oraz kolejnymi numerami. 10. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w całości lub części na osoby trzecie praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Strona 4 z 5

5 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie zwierząt. 12. Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 13. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca: Kontrasygnata Skarbnika Gminy Strona 5 z 5

Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl. U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór

Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl. U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór Gmina Byczyna Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ. Istotne postanowienia umowne

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ. Istotne postanowienia umowne DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowne Umowa zawarta w Poznaniu w dniu...r. pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny zawarta w dniu.. pomiędzy : Umowa Nr Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny reprezentowaną w niniejszej Umowie przez : zwaną dalej Zamawiającym, oraz.... reprezentowaną dalej

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym,

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym, PROJEKT UMOWA nr./2015 zawarta w dniu..., w..., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Załącznik nr 3 UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, ul. Gietkowska 9i, 10-170 Olsztyn Nr identyfikacji podatkowej 7393816540, REGON nr 280573109

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy:

Umowa nr. zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy: Umowa nr zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Spółką z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 Załącznik nr 5 Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo