Urząd Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/ Gdynia tel. (058) , fax. (058)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81 382 Gdynia tel. (058) 66-88-664, fax. (058) 66-88-662"

Transkrypt

1 Urząd Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/ Gdynia tel. (058) , fax. (058) Gdynia, r. Dot.: przetargu nieograniczonego poniŝej 207 tyś Euro na usługę telefonii komórkowej, dostępu do Internetu wraz z dostawą sprzętu. EZPMN W odpowiedzi na otrzymane zapytania informuję, iŝ: 1. SIWZ Rozdział 5 Na jakich warunkach będą zakupywane dodatkowe karty sim? PoniewaŜ na etapie składania ofert Ŝaden Wykonawca nie moŝe przewidzieć daty aktywacji dodatkowej karty, a zatem nie moŝe określic okresu trwania umowy dla tych kart - czyli poprawnie skalkulować oferty nie naraŝając się na straty finansowe. Wnosimy o określenie iŝ dodatkowe karty sim Wykonawca będzie dostarczał na warunkach zgodnie z zaproponowanymi stawkami w formularzu ofertowym z wyłączeniem ceny terminala, którego cena będzie ustalana w momencie realizacji takiego zamówienia w oparciu o czas pozostały do zakończenia umowy głównej Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iŝ zastrzega sobie prawo do aktywacji dodatkowych sim, zgodnie z dalszymi zapisami zawartymi w SIWZ, gdzie wartość abonamentu dla danej usługi została ustalona przez Wykonawcę w momencie składania ofert. Czasokres trwania umowy został ustalony na okres 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, zatem waŝność wszystkich zaktywowanych kart w trakcie realizacji umowy wygasa wraz z dniem zakończenia czasu trwania umowy. Wartość oraz ilość tzw terminali zostaje ustalona w momencie złoŝenia przez Wykonawcę oferty i nie ulegnie zmianie przez okres realizacji umowy. 2. Zał 1 Rozdział 1 pkt 1) Wnosimy o precyzyjne określenie ilości kart sim aktywowanych w dniu 18 września. Podana tu forma zapisu ilości do nie nosi znamion precyzyjnego i rzetelnego określenia przedmiotu zamówienia do czego obliguje ustawa PZP. Przy obecnym brzmieniu zapisów Wykonawca nie wie jakie ilości kart sim będą aktywne przez pełen okres 18 miesięcy trwania umowy, przez co nie moŝe poprawnie skalkulować oferty. Wnosimy o doprecyzowanie ilości minimalnej, oraz ewentualnych zakupów dodatkowych w trakcie trwania umowy. Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iŝ na dzień zawarcia umowy zostanie zaktywowanych min 116 kart SIM obsługujących połączenia głosowe oraz min 10 kart sim obsługujących przesył danych

2 3. Zał 1 Rozdział 1 pkt 3).4) Co Zamawiający miał na myśli poprzez określenie dostosowanie świadczonych usług wnosimy o wyjaśnienie. Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iŝ chodzi tu o parametry usług takich jak przesył danych w technologii LTE, moŝliwość blokowania lub odblokowywania połączeń na określone numery w kraju lub zagranicą, czas reakcji na zgłoszoną usterkę. 4. Zał 1 Rozdział 1 pkt 9) Uprzejmie informuję, Ŝe Wykonawca wystawiając fakturę za usługi telekomunikacyjne za dany okres rozliczeniowy uwzględnia w niej koszty wykonanych w tym okresie rozliczeniowym połączeń np. telefonicznych, a więc mamy do czynienia z opłacaniem z dołu. Natomiast abonament za usługi telekomunikacyjne jest opłacany z góry. WyŜej wymieniony sposób rozliczania jest zgodny z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, mającą bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. W związku z powyŝszym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy dopuszcza wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT w sposób przedstawiony powyŝej, a więc abonament za usługi telekomunikacyjne opłacany z góry, a ewentualne koszty wykonanych połączeń telekomunikacyjnych opłacane z dołu, zgodnie ze złoŝoną ofertą przetargową? Odp.: Zamawiający mając na uwadze argumenty, jakie przedstawia Wykonawca dopuszcza wystawianie faktury za abonamenty z góry oraz obciąŝanie Zamawiającego dodatkowymi kosztami wykraczającymi poza abonament, po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 5. Zał 1 Rozdział II PoniewaŜ tylko obecny operator dysponuje danymi o obecnie generowanym ruchu z terminali komórkowych Zamawiającego, wnosimy o udostępnienie tych danych wszystkim Wykonawcom. Informujemy iŝ dane te obecny operator musi, na Ŝądanie Zamawiającego, udostępnić mu w formie billingu technicznego. śaden z Wykonawców (innych niŝ obecny) bez tych danych nie moŝe skalkulować poprawnie oferty, a podane wartości faktur nie stanowi jakiejkolwiek informacji, gdyŝ nie wiadomo jakie stawki za połączenia, opłaty abonamentowe itd. obowiązują Zamawiającego. Wnosimy o podanie średniomiesięcznego ruchu w minutach ( w podziale na operatorów do których generowane były połączenia głosowe, SMS, MMS, GPRS, roaming itd..) w oparciu o dane z kilku miesięcy z zaznaczeniem ilości kart sim generujących ten ruch. Brak zgody na niniejszą prośbę będzie moŝna uznać za utrudnianie dostępu do zamówienia innym Wykonawcom niŝ aktualny, oraz preferowanie obecnego operatora - co będzie stało w sprzeczności z ustanowieniem warunków równej i uczciwej konkurencji do czego obliguje ustawa PZP. Odp.: PoniŜej zestawienie ruchu wykonywanego przez Zamawiającego przez okres ostatnich 6 m-cy M2M Suma z 6 m-cy Etykiety wierszy Poł. (sek);gprs.mms (kb);sms (szt) 01. Połączenia w ramach Plusa GPRS - Publiczne APN SMS - Plus 1866 Voice Etykiety wierszy Suma z 6 m-cy Poł. (sek);gprs.mms (kb);sms (szt) calls Połączenia w ramach Plusa

3 02. National airtime to P4 Net Poza Plus - komórkowe Poza Plus - stacjonarne VPN calls GPRS - Publiczne APN GPRS WAP Poczta glosowa SMS - Plus SMS - ERA SMS - IDEA SMS - F&F SMS do sieci stacjonarnej SMS - Międzynarodowy SMS - Plus Międzynarodowe MMS do Plus MMS do innych operatorów MMS międzynarodowy Roaming voice calls from UE to PL 67. Roaming wychodzący Roaming GPRS U/D (UE) MMS otrzymany w roamingu 400 MMS Premium received 945 Roam MMS wysł do Polski i na e- 900 mail Rozrywka i info 120 SMS Premium 398 SMS Premium received 556 SMS roaming 534 Roaming GPRS U/D pozostałe 2100 kraje Roaming GPRS U/D pozostałe kraje 6. Zał 1 Rozdział III pkt 1.1) śaden z operatorów obecnie nie zapewnia zasięgu LTE na 91% pokrycia terenu lub 94% populacji wnosimy o wykreślenie wymogu Odp.: Zamawiający dokona modyfikacji w tym zakresie, uwzględniając moŝliwości świadczenia usługi w mniejszym zakresie, w taki sposób, iŝ Wykonawca na obszarze który obejmuje zasięg przesyłu danych w technologii LTE, zagwarantuje świadczenie usługi w tejŝe technologii. 7. Zał 1 Rozdział III pkt 1.2) Wnosimy o doprecyzowanie - jaki obecnie status posiadają numery Zamawiającego w sieci obecnego Wykonawcy? Czy umowy są związane umową lojalnościową - jeŝeli tak to prosimy o podanie daty. Jednocześnie informujemy iŝ w przypadku gdy umowy z obecnym operatorem nie dobiegły jeszcze do końca, niemoŝliwe jest ich przeniesienie do sieci nowego Wykonawcy w taki sposób aby odbyło się to bezkosztowo. Niezgodnym z prawem jest postawione wymaganie aby Zamawiający nie ponosił

4 Ŝadnych kosztów w takim przypadku, co moŝna odczytać jako przeniesienie zobowiązań z tytułu podpisanej umowy na inny podmiot czyt. nowego Wykonawcę. W związku z tym jeŝeli Zamawiający podpisał umowę z jednym Wykonawcą, a obecnie chce rozwiązać ją przed upływem terminu jej obowiązywania, sam jest zobowiązany do pokrycia wszelkich naleŝności z tej umowy wynikających. Wykonawca stoi na stanowisku iŝ pokrywanie kar innego podmiotu wydatnie utrudnia podjęcie udziału w takim przetargu, gdyŝ koszty takie musiałby ująć w swojej ofercie, czego nie musiałby robić obecny operator. Sytuacja taka stawia w uprzywilejowanej pozycji obecnego operatora, a co za tym idzie, stoi w sprzeczności z zapewnieniem równych warunków dla wszystkich Wykonawców i uczciwej konkurencji do czego obliguje ustawa PZP. Wnosimy o doprecyzowanie. Odp.: Zamawiający informuje, iŝ wszystkie dotychczasowe aktywacje wygasają wraz z dniem zakończenia obecnej umowy tj r. 8. Zał 1 Rozdział III pkt. 2 Wnosimy o doprecyzowanie iŝ wszelkie wymogi dotyczące ilości połączeń (głosowych oraz transmisji danych) dotyczą połączeń na terenie kraju, z wyłączeniem połączeń na infolinie, serwisy usługowe oraz serwisy o podwyŝszonej płatności (Premium Rate) Odp.: Zamawiający potwierdza, iŝ wymogi dotyczące połączeń głosowych oraz transmisji danych dotyczą usług obejmujących teren kraju, z zastrzeŝeniem moŝliwości blokowania przez Zamawiającego określonego rodzaju połączenia. 9. Zał 1 Rozdział III pkt 2 Wnosimy o doprecyzowanie, iŝ nielimitowane SMS i MMS dotyczą połączeń na numery komórkowe w Polsce, w ramach połączeń krajowych z wyłączeniem połączeń na infolinie, serwisy usługowe oraz serwisy o podwyŝszonej płatności (Premium Rate) Odp.: Zamawiający potwierdza, iŝ wymogi dotyczące wiadomości SMS, MMS odnoszą się do usług obejmujących teren kraju, z zastrzeŝeniem moŝliwości blokowania przez Zamawiającego określonego rodzaju połączenia 10. Zał 1 Rozdział III pkt 4.1) vs Umowa par 1 ust 1 Wnosimy o ostateczne określenie ilości kart sim podlegających postępowaniu oraz wyjaśnienie rozbieŝności w Zał 1 widnieje ilość 154 sim, natomiast w Umowie widnieje łącznie 168 sim. Odp.: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów umowy, chodzi o 154 karty sim 11. Zał 1 Rozdział III pkt 7.1).b) Kody PIN są indywidualne, przez co moŝliwe do zmiany przez uŝytkownika z poziomu aparatu telefonicznego operator nie ma wzglądu w dane na telefonach komórkowych wnosimy o wykreślenie prezentacji PIN w aplikacji Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iŝ odnośnie powyŝszego zapytania Zamawiający ma na myśli dane otrzymane od Wykonawcy w momencie otrzymania kart sim, opatrzonych indywidualnymi cechami nadanymi przez Wykonawcę. 12. Zał 1 Rozdział III pkt 7.1).b) Czy jeśli dostarczone rozwiązanie informatyczne nie będzie mogło w pełni dostarczyć Ŝądanych informacji, czy spełnieniem warunku będzie w niektórych sytuacjach dedykowany/przypisany konsultant?

5 Odp.: W powyŝszej sytuacji Zamawiający dopuszcza moŝliwość dedykowania konsultanta, jednakŝe czas reakcji nie powinien być dłuŝszy niŝ 24 godziny. Zamawiający nie dopuszcza wydłuŝenia tego czasu do 24 godzin roboczych. 13. Zał 1 Rozdział III pkt 9.6) Pragnę zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, Ŝe zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności (a nie na zasadach ogólnych z chwilą realizacji usługi). Stąd teŝ uzaleŝnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego (nie jest bowiem moŝliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności), a ponadto powaŝnie utrudnia prawidłowe wystawienie faktury VAT. W związku z powyŝszym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby kaŝdorazowo podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT i określony na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, z tym zastrzeŝeniem, Ŝe Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 23 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłuŝony o czas opóźnienia? Taki sposób zapisania terminu płatności zapewnia finansowe bezpieczeństwo Zamawiającego, który nie będzie mógł zostać przez Wykonawcę obciąŝony za nieterminową zapłatę faktury VAT w przypadku, kiedy ta faktura nie zostanie Zamawiającemu doręczona. Jednocześnie podkreślam tutaj bezsporny fakt, Ŝe postępowanie Zamawiającego i Wykonawców zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, nie moŝe powodować jednocześnie konfliktu z innymi obowiązującymi ustawami, takimi jak Prawo telekomunikacyjne, czy teŝ ustawa o podatku od towarów i usług. Odp.: Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany tego zapisu, poniewaŝ nie stoi on w opozycji do ustanowionych przepisów. Propozycja Zamawiającego jest wręcz mniej korzystna dla Zamawiającego, gdyŝ wydłuŝa termin płatności o dodatkowe 7 dni, pozostawiając jednocześnie obowiązek dostarczenia faktury w terminie 7 dni lub prolongaty terminu płatności o ustaloną w SIWZ ilość dni. Ze względu na rozbieŝność pomiędzy zapisem w zał nr 6 do SIWZ pkt 9, a zapisem w zał nr 9 3 pkt 5 Zamawiający dokona modyfikacji na rzecz terminu płatności obowiązującego 21 dni od daty wystawienia faktury. 14. Formularz Cenowy Czy w cenie łączniej brutto Wykonawca ma podać cenę za 1 miesiąc świadczenia usługi? W takiej sytuacji cały formularz obejmie 1 miesiąc świadczenia usług, a nie cała wartość umowy dla 18 miesięcznego okresu jej trwania. Wnosimy o wyjaśnienie Odp.: Zamawiający miał na mysli podanie wartości za cały okres trwania umowy, tj. 18 miesięcy. Zamawiający dokona modyfikacji w zapisach SIWZ. 15. Formularz Cenowy Zwracamy uwagę iŝ podanie wyłącznie stawki brutto w treści oferty, która jest zaokrągleniem od ceny netto moŝe doprowadzić do nieporozumień w trakcie trwania umowy, gdy na fakturze Wykonawca naliczać będzie VAT od sumarycznej ilości wykonanych połączeń (abonamentów). Powstałe w tym momencie niezgodności mogą prowadzić do reklamacji, które Wykonawca będzie zmuszony oddalać,

6 gdyŝ przytoczony powyŝej sposób taryfikacji jest zgodny z prawem telekomunikacyjnym oraz ustawami o cenie oraz o naliczaniu podatku od towarów i usług. Odp.: Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu, gdyŝ nie stoją one w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. Art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku od towarów i usług (Dz. U ) 16. Umowa par 7 ust 1 Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zmianę zapisu w następujący sposób: W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne i Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.? W uzasadnieniu informuję, Ŝe ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, ma bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. Odp.: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z prośbą Wykonawcy. 17. Umowa par 7 ust 2 Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację treści SIWZ i zmianę powyŝszego zapisu w następujący sposób: Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego? Wykonawca stoi na stanowisku, Ŝe zapis taki jest korzystny zarówno dla Wykonawcy, jak i dla Zamawiającego, poniewaŝ zapewnia w pierwszej kolejności moŝliwość polubownego uzgodnienia stanowisk i rozwiązania sporu bez konieczności odwoływania się do sądów powszechnych. Odp.: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z prośbą Wykonawcy. 18. Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na podpisanie dodatkowych formularzy aktywacji usług, których dostarczenia wymaga w SIWZ? Informujemy iŝ wewnętrzne procedury Wykonawcy wymagają oddzielnych - pisemnych - zleceń aktywacji tychŝe usług, podpisanych przez zlecającego, w tym przypadku, Zamawiającego. Odp.: Zamawiający nie wyraŝa zgody na podpisywanie dodatkowych formularzy aktywacji usług. Dodatkowe zamówienia w tym zakresie będą przekazywane drogą mailową lub faksową przez osobę upowaŝnioną przez Zamawiającego. 19. Wnosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: Zamawiający nie ma prawa bez zgody Wykonawcy za pomocą kart sim, działających w sieci Wykonawcy, kierować do sieci Wykonawcy ruchu z sieci innych operatorów komórkowych i stacjonarnych, uzyskując z tego tytułu bezpośrednio bądź pośrednio korzyści majątkowe. Zamawiający nie ma równieŝ prawa, bez zgody Wykonawcy, udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Wykonawcę. Ewentualna zgoda Wykonawcy na powyŝsze powinna być udokumentowana sporządzeniem stosownego aneksu do umowy, pod warunkiem iŝ postanowienia tego aneksu będą zgodne z ustawą Prawo Telekomunikacyjne.

7 Zapis ten szczególnie dotyczyć będzie kart w taryfie głosowej - operatorzy nie dopuszczają sytuacji, gdy karty z nielimitowana liczbą połączeń są instalowane w bramkach GSM - jest to złamanie prawa telekomunikacyjnego, stąd w takiej sytuacji operator będzie zmuszony rozwiązać umowę z naliczeniem odpowiednich kar Zamawiającemu. Wnosimy jak powyŝej Odp.: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ (zał nr 9), zgodnej ze wskazaniami Wykonawcy. 20. Wnosimy o wyraŝenie zgody na udostępnienie Wykonawcy, wybranemu w wyniku tego postępowania, fotokopii lub co najmniej odpisów dokumentów formalnych Zamawiającego (NIP, REGON, KRS lub Statut) oraz osób upowaŝnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (dowód osobisty). Informujemy, iŝ procedury w sieciach operatorów wymagają załączenia formalnych dokumentów do podpisanych druków umów, dla zachowania ich waŝności. Brak zgody na niniejsze uniemoŝliwi zawarcie umowy kaŝdemu Wykonawcy, a zatem uczyni udział w niniejszym postępowaniu bezcelowym, jeŝeli nie będzie moŝna w jego konsekwencji zawrzeć umowy wiąŝącej dla obu stron. Odp.: zamawiający informuję, iŝ wraz z umową zostaną dostarczone do Wykonawcy dokumenty odnośnie osób upowaŝnionych do zaciągania zobowiązań, z pominięciem kopii dowodu osobistego gdyŝ Urząd Miasta Gdyni nie występuje jako indywidualny klient lecz jako instytucja. Wykonawca otrzyma równieŝ dokumenty dot.: nr NIP oraz Regon. Zamawiający informuję, iŝ operatorzy innych sieci nie widzą w takim rozwiązaniu przeciwwskazań do zawarcia umowy. 21. Wnosimy o wyraŝenie zgody - na wszystkich kartach sim przeznaczonych do bezprzewodowego dostępu do internetu - na włączenie blokady wszelkich usług niezwiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania takich jak np. połączenia głosowe, SMS, MMS, roaming itd.. Zamawiający wymaga stałej ceny za świadczoną usługę dostępu do internetu, natomiast karty sim zapewniane przez Wykonawców pozwalają korzystać z wszystkich usług świadczonych przez operatora komórkowego, a wszelkie koszty powstałe w przypadku wykorzystania takiej karty sim do innej usługi mogłoby narazić Zamawiającego na dodatkowe koszty lub Wykonawcę na potencjalne straty finansowe. Wnosimy o wyraŝenie zgody na powyŝsze. Odp.: Zamawiający wyraŝa zgodę na powyŝej przedstawioną propozycję 22. 3).5) 5) Zamawiający wymaga, aby przerwa, np. na skutek awarii itp., w świadczeniu usług nie trwała dłuŝej niŝ 2 godziny. W przypadku, gdy przerwa w świadczeniu usług, z winy Wykonawcy będzie dłuŝsza niŝ 2 godziny Wykonawca udzieli Zamawiającemu rabatu za kaŝdą kolejną rozpoczętą godzinę przerwy wg następującej zasady: (ilość godzin przerwy / ilość godzin w miesiącu x cena abonamentu). Przerwa w świadczeniu usług i związany z nią rabat nie mogą mieć Ŝadnego wpływu na obniŝenie miesięcznego pakietu kwotowego związanego z określonym abonamentem. Zamawiający nie będzie obciąŝany kosztami usuwania zaistniałych awarii mających wpływ na świadczone dla niego usługi. Zwracam uwagę Zamawiającego na fakt, Ŝe wysokie wymaganie dotyczące czasu usuwania awarii w ciągu 2 godzin, jest wymaganiem ponadstandardowym i wiąŝe się ze wzrostem opłat abonamentowych, które Zamawiający będzie musiał ponosić na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyŝszym Wykonawca proponuje Zamawiającemu rozwaŝenie modyfikacji treści SIWZ i zmianę wymagań dotyczących czasu usuwania awarii na takie, które Wykonawca będzie w stanie spełnić, a dla Zamawiającego zapewnią sprawne funkcjonowanie, bez niepotrzebnego

8 ponoszenia nadmiernych kosztów i usuwanie awarii np. zgodnie ze standardem w którym Wykonawca zapewni usunięcie zgłoszonej usterki w ciągu 24 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie telefonicznej (na wskazany przez niego numer telefonu ), z zastrzeŝeniem, Ŝe zgłoszenie nastąpi w godzinach 8:00 do 18:00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel, a wspomniane 24 godziny na usunięcie awarii liczone jest w dni robocze. Wykonawca podkreśla, Ŝe kaŝda przychylna odpowiedź Zamawiającego ułatwiająca Wykonawcy realizację zamówienia wpływa na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, a więc wpływa korzystnie dla Zamawiającego na wycenę ofert cenowych potencjalnych Wykonawców. Odp.: Zamawiający nie widzi powodu do zmiany zapisów w tym zakresie, gdyŝ dotychczas realizowane umowy opierały się takich samych zasadach ) Zagwarantowanie świadczenia przez Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego usług aktualnie dostępnych. Zwracamy się z zapytaniem o co chodzi w tym zapisie? Odp.: Zamawiający nie moŝe przewidzieć zmian w ofercie Wykonawcy np. w zakresie dostępu do aplikacji umoŝliwiających korzystanie ze stron sieci Web lub tym podobnych, zatem zastrzega sobie moŝliwość korzystania z usług, które Wykonawca będzie posiadał w swojej ofercie, o ile nie będzie to naruszało interesu Wykonawcy związanego z ofertą cenową, jaką przedstawił Zamawiającemu Abonament nieograniczonego dostępu do Internetu uruchomiony na numerze głosowym w kraju w technologiach LTE, HSDPA, 3G, GPRS (dla 2 GB wysyłanych i odebranych danych gwarantowana przez dostawcę szybkość). Wykonawca będzie rozliczał wykorzystanie dostępnego pakietu z dokładnością do 1 kb. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający akceptuje Ŝe rozliczanie co 1 kb odbywać się będzie tylko w kraju? Wykonawca nie moŝe zagwarantować rozliczania co 1kB w roamingu. Odp.: Zamawiający akceptuje iŝ ww. sposób rozliczania transferu danych dotyczyć będzie usług świadczonych na terenie kraju Gwarancja i serwis 1) Wykonawca zapewni, w godzinach urzędowania Zamawiającego, pełną obsługę w zakresie świadczenia serwisowych usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotyczących posiadanego przez Zamawiającego sprzętu komórkowego dostarczonego przez Wykonawcę. Zwracamy się z zapytaniem o jakie godziny chodzi zamawiającemu? Zgłoszenia serwisowe dotyczące aparatów telefonicznych przyjmowane są w godzinach Odp.: Zamawiający miał na myśli czasokres od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do ) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzonego sprzętu (odebranie do naprawy): 24 godziny.

9 Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zgodzi się naleŝy zmienić czas reakcji serwisu z 24 godzin od zgłoszenia na na 48 godzin roboczych od zgłoszenia które ma odbywać się od 8-16? Takie czasy gwarantują serwisy, renomowanych marek telefonów, z którym współpracuje Wykonawca i Ŝaden inny operator nie moŝe zagwarantować innych czasów reakcji. Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę czasu reakcji serwisu, opisaną powyŝej. 27. Umowa 4.2. Dostarczone urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia objęte są gwarancją producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Odbioru. W przypadku niesprawnego sprzętu bez udziału Zamawiającego, po upływie czasookresu gwarancji Wykonawca zapewni równowaŝny aparat zastępczy, na czas trwania umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na to aby wymóg zapewnienia urządzeń zastępczych spełniony został poprzez dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę po jednym urządzeniu z kaŝdego rodzaju (spośród zamawianych urządzeń) a Zamawiający we własnym zakresie dysponował będzie nimi w razie ich awarii? Odp.: Zamawiający dopuszcza taką moŝliwość, jednakŝe nie będzie z tego tytułu ponosił dodatkowych kosztów. Urządzenia przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę zostaną zwrócone Wykonawcy po zakończeniu trwania umowy. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne zuŝycie sprzętu przekazanego jako awaryjny. 28. Załącznik nr 1 do SIWZ Rozdział III pkt 2 ppkt 5 wnosimy o zmianę zapisów tego punktu w sposób umoŝliwiający rozliczanie pakietów z dokładnością do 100 kb. Odp.: Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany tego zapisu. 29. Prosimy o dodanie: Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numerów przydzielonych przez dotychczasowego operatora zgodnie z art. 71.ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U.Nr.171,poz 1800,z późn.zm) przeniesienie przydzielonego numeru nie moŝe powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuŝej niŝ 3 godziny, pomiędzy 00:00 a 03:00 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. Odp.: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie, uwzględniając powyŝszy zapis. 30. Par 9 w zakresie fakturowania i płatności: Czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktur w postaci e-faktur? Wyjaśniamy, iŝ dostarczanie faktur w formie e-faktur znacznie skróci termin dostarczania faktur. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza składania faktur w formie elektronicznej Czy Zamawiający dopuszcza formę płatności w postaci usługi Polecenia Zapłaty? Wyjaśniamy, iŝ usługa Polecenie Zapłaty to bardzo wygodna forma. Zamawiający nie musi

10 pamiętać o terminach płatności, to wykonawca inicjuje płatność w terminie zgodnym z datą płatności widniejącą na fakturze, eliminując ewentualne naliczenie odsetek od nieterminowej płatności. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza innej formy płatności, niŝ tą określoną w SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego.

Dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego. Warszawa 03 grudnia 2013 r. Znak sprawy: TELEFON/13 Dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego. Zamawiający -

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907) zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 18.06.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

- przepustowość do abonenta min. 1024 kb/s (128 kb/s) bez limitu ściągnięcia danych

- przepustowość do abonenta min. 1024 kb/s (128 kb/s) bez limitu ściągnięcia danych Kowala d. 10.05.2011 r. Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania: 1. SIWZ pkt III ppkt 2 - przepustowość do abonenta min. 1024 kb/s (128 kb/s) bez limitu ściągnięcia danych - przepustowość od abonenta

Bardziej szczegółowo

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Tak. Bezpłatne korzystanie z poczty głosowej dotyczy obszaru Polski.

Odpowiedź: Tak. Bezpłatne korzystanie z poczty głosowej dotyczy obszaru Polski. Wrocław, dnia 26 sierpnia 2011 r. PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Bułgarska 69/73 60-320 Poznań Wszyscy, którzy pobrali SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej dla

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Odpowiedź: Pytanie 2. Odpowiedź: Pytanie 3. Odpowiedź:

Pytanie 1. Odpowiedź: Pytanie 2. Odpowiedź: Pytanie 3. Odpowiedź: Pytanie 1. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 10 - w związku z tym, że nie wszyscy operatorzy spełniają wymóg posiadania jednego numeru na dwóch kartach, zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu lub

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Nr 1 Zmiana nr 3 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia Nr 1 Zmiana nr 3 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 05.05.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

WZP.271.38.2012 Otwock, dnia 16.11.2012 r. wyjaśnienia do SIWZ modyfikacja SIWZ

WZP.271.38.2012 Otwock, dnia 16.11.2012 r. wyjaśnienia do SIWZ modyfikacja SIWZ PREZYDENT MIASTA OTWOCKA ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl WZP.271.38.2012 Otwock, dnia 16.11.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014

Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014 Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE Al. Zjednoczenia 110 NIP:929 011 25 21 65-120 Zielona Góra REGON:000160821 068 322 91 00, fax 068 322 91 84 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy SO-225-14/2015 Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE Nr sprawy: A-232-Zp-11/12 Warszawa, 2012-07-18 Wszyscy oferenci dotyczy przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

DZPZ / 333 / 44 PN / 2011 Olsztyn, dnia 8 grudnia 2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

DZPZ / 333 / 44 PN / 2011 Olsztyn, dnia 8 grudnia 2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Strony oświadczają Ŝe Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów określonych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ

Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r.

Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia 3 Dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup usług telefonii komórkowej. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Poznań, dnia 2009-04-15 EZ/ 1902/3./2009 Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 19/2009 ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Nowy Sącz, dnia 03.08.2011r. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.517.2011 Otrzymują Wykonawcy którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl DOZ/JS/Z.P.32/2540/2/2014 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY DYREKTOR dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw. Uczestnicy postępowania na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega treść umowy w 3 ust. 7 pkt.c, który otrzymuje brzmienie - blokada połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne.

Zmianie ulega treść umowy w 3 ust. 7 pkt.c, który otrzymuje brzmienie - blokada połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne. Poznań, dn. 16.10.2015r EZ/350/86/2015/1165 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/86/2015 na: Świadczenie usług telefonicznych telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 17.12.2014 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI DZPZ / 333 / 53 PN / 2013 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ Kraków, dnia 20 maja 2011r. Do wszystkich Wykonawców: Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 14 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 14 grudnia 2015 r. Szczecin, dnia 14 grudnia 2015 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Zamawiający informuje, Ŝe w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ-po zmianie Sprawa nr KZ - 6/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla 62 numerów abonenckich

Bardziej szczegółowo

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:... ST.GT /11 Kraków, dnia 9 maja 2011 r.

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:... ST.GT /11 Kraków, dnia 9 maja 2011 r. Straż Miejska Miasta Krakowa Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:...... ST.GT.271-06/11 Kraków, dnia 9 maja 2011 r. Sprawa: ST.GT.271 06/11- postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta w Play dla Oferty One Play obowiązuje od 6 kwietnia 2009 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta w Play dla Oferty One Play obowiązuje od 6 kwietnia 2009 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta w Play dla Oferty One Play obowiązuje od 6 kwietnia 2009 r. do odwołania. SŁOWNIK Wszelkie wyrazy lub wyraŝenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z

Bardziej szczegółowo

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147.

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147. Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Nr 17 / 2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna 5-dniowy Szał Cenowy w One Play PRO

Oferta Promocyjna 5-dniowy Szał Cenowy w One Play PRO Oferta Promocyjna 5-dniowy Szał Cenowy w One Play PRO obowiązuje od 26 listopada 2009r. do 30 listopada 2009 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Słownik: abonent osoba, która składa wniosek w P4 o przeniesienie Numeru

Bardziej szczegółowo

Minikowo, r. Zainteresowani Wykonawcy DA /2016

Minikowo, r. Zainteresowani Wykonawcy DA /2016 Minikowo, 11.04.2016r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-2-947/2016 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 29.02.2012r. PZP.271.2.2012

Białystok, dn. 29.02.2012r. PZP.271.2.2012 Białystok, dn. 29.02.2012r. PZP.271.2.2012 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 16 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r.

Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 16 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r. Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 16 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla osób, które w okresie

Bardziej szczegółowo

ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599 Kraków, 07.10.2010 r.

ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599 Kraków, 07.10.2010 r. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 26 marca 2010 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 26 marca 2010 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 26 marca 2010 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla osób, które w okresie od

Bardziej szczegółowo

L.dz.DZP /2013 Kraków, dn r.

L.dz.DZP /2013 Kraków, dn r. L.dz.DZP-291-759-5/2013 Kraków, dn. 04.04.2013 r. Do Uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z 2 GB Smartfon (139) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania.

Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z 2 GB Smartfon (139) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania. Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z 2 GB Smartfon (139) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP (projekt)

UMOWA nr ZP (projekt) UMOWA nr ZP (projekt) Załącznik nr 5 zawarta w dniu.. w Poznaniu pomiędzy: Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 NIP: 781-18-40-766, REGON 631257992

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1:

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1: Szczecin 2016.07.28 Akademia Sztuki w Szczecinie przy pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin poniżej udziela odpowiedzi na zapytania wykonawcy do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pt:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Kolejny telefon w Play dla firm 5 dla Oferty Firmowa obowiązuje od dnia r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Kolejny telefon w Play dla firm 5 dla Oferty Firmowa obowiązuje od dnia r. Regulamin Oferty Promocyjnej Kolejny telefon w Play dla firm 5 dla Oferty Firmowa obowiązuje od dnia 21.01.2011r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/U /11 UMOWA NR.

WZP/WO/U /11 UMOWA NR. PROJEKT UMOWY UMOWA NR. Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką WdraŜania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 1400944971, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Limitowana A Obowiązuje od do odwołania

Oferta Promocyjna RePlay Limitowana A Obowiązuje od do odwołania Oferta Promocyjna RePlay Limitowana A Obowiązuje od 18.08.2010 do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla Abonentów, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na Dostawa energii elektrycznej do budynków przychodni w Rybniku (PN/29/2009)

odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na Dostawa energii elektrycznej do budynków przychodni w Rybniku (PN/29/2009) Rybnik, 21 maj 2009 r. 44-200 RYBNIK, UL. 3-GO MAJA 12 tel.: 032 429 48 60, 032 422 60 36, fax: 032 429 48 89 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Wykonawcy odpowiedzi na pytania dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) a firmą, zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA (projekt) a firmą, zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA (projekt) Załącznik nr 4 W dniu. w Częstochowie pomiędzy Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie z siedzibą 42 200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, NIP 573-011-67-75, REGON 000001494, zwaną w

Bardziej szczegółowo

BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

OG/328/2011 Katowice dnia r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ OG/328/2011 Katowice dnia 04.05.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: GWI Tychy, dn Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie treści siwz/zmiany treści siwz

Znak sprawy: GWI Tychy, dn Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie treści siwz/zmiany treści siwz Urząd Miasta Tychy Wydział Informatyki Al. Niepodległości 49 43-100 Tychy Znak sprawy: GWI.271.9.2011 Tychy, dn. 1.03.2011 Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie treści siwz/zmiany treści siwz Szanowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z telefonem (109) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania.

Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z telefonem (109) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania. Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z telefonem (109) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostarczeniem aparatów telefonicznych dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostarczeniem aparatów telefonicznych dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 13 lipca 2010r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO OA.II.3231-8/10/ZP/PN wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców Nr 3. Usługi w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych

Informacja dla Wykonawców Nr 3. Usługi w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław dn. 18.02.2014r. Do wszystkich Wykonawców, którzy zainteresowani są udziałem w przedmiotowym postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz internetu bezprzewodowego - (z prawem opcji), od godziny 24.00 dnia 31.03.2017 r. na rzecz Wyższej

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K Znak sprawy: DZP-271-15/13 Kraków, 17.05.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB (99) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB (99) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania. Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB (99) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów Nr sprawy PN/110/ZP/U/2010 Łódź, dn. 29.12.2010 r. Do wszystkich uczestników postępowania Pytania i modyfikacje

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej LongPlay bez telefonu

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 (79) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 (79) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania. Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 (79) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy bez telefonu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Wyjątkowy Stan darmowy w LP TEL Abo obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Wyjątkowy Stan darmowy w LP TEL Abo obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Wyjątkowy Stan darmowy w LP TEL Abo obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Wyjątkowy Stan Darmowy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 21 listopada 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 21 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2484/12 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 21 listopada 2012 r. Luiza Łamejko po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 21 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479 Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479 reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Zał. Nr 6 do SIWZ

Projekt umowy. Zał. Nr 6 do SIWZ Zał. Nr 6 do SIWZ Projekt umowy U M O W A Nr zawarta w dniu roku w Tomaszowie Lubelskim, pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 35, NIP 921-13-70-514

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zawarta w dniu,

UMOWA nr.. zawarta w dniu, UMOWA nr.. zawarta w dniu, w pomiędzy: Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie, NIP 712-314-94-01, REGON 060433560 z siedzibą przy al. Kraśnicka 25 w Lublinie reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Umowa bez telefonu od 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 do odwołania, zmieniony dnia 01.01.2011r.

Oferta Promocyjna Umowa bez telefonu od 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 do odwołania, zmieniony dnia 01.01.2011r. Oferta Promocyjna Umowa bez telefonu od 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 do odwołania, zmieniony dnia 01.01.2011r. 1. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Umowa bez telefonu 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: ...

UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: ... Załącznik nr 5 MUP.PKIII.371-94/13 UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy:... reprezentowanym przez: - osobę uprawnioną, zwanym dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. a Gminą Lublin

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 17 marca 2015 roku. Numer sprawy: 9/2015

Łódź, dnia 17 marca 2015 roku. Numer sprawy: 9/2015 Łódź, dnia 17 marca 2015 roku Numer sprawy: 9/2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Piotrkowska 149 90-440 Łódź Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 wzór. Umowa Nr

Załącznik nr 5 wzór. Umowa Nr Umowa Nr Załącznik nr 5 wzór zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin- Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie siedzibą w Szczecinie, ul. Czesława 9 NIP 851-28-66-706 REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy w LongPlay SMS obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. Zmieniony 1 stycznia 2011 r.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy w LongPlay SMS obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. Zmieniony 1 stycznia 2011 r. Oferta Promocyjna Stan Darmowy w LongPlay SMS obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. Zmieniony 1 stycznia 2011 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań. Poznań, 5 stycznia 2012r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań. Poznań, 5 stycznia 2012r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań Poznań, 5 stycznia 2012r. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie - strona UMWW Znak postępowania : BZP.II.274.6.2011

Bardziej szczegółowo

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia OP-IV.272.48.2016.ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych

Bardziej szczegółowo