Urząd Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/ Gdynia tel. (058) , fax. (058)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81 382 Gdynia tel. (058) 66-88-664, fax. (058) 66-88-662"

Transkrypt

1 Urząd Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/ Gdynia tel. (058) , fax. (058) Gdynia, r. Dot.: przetargu nieograniczonego poniŝej 207 tyś Euro na usługę telefonii komórkowej, dostępu do Internetu wraz z dostawą sprzętu. EZPMN W odpowiedzi na otrzymane zapytania informuję, iŝ: 1. SIWZ Rozdział 5 Na jakich warunkach będą zakupywane dodatkowe karty sim? PoniewaŜ na etapie składania ofert Ŝaden Wykonawca nie moŝe przewidzieć daty aktywacji dodatkowej karty, a zatem nie moŝe określic okresu trwania umowy dla tych kart - czyli poprawnie skalkulować oferty nie naraŝając się na straty finansowe. Wnosimy o określenie iŝ dodatkowe karty sim Wykonawca będzie dostarczał na warunkach zgodnie z zaproponowanymi stawkami w formularzu ofertowym z wyłączeniem ceny terminala, którego cena będzie ustalana w momencie realizacji takiego zamówienia w oparciu o czas pozostały do zakończenia umowy głównej Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iŝ zastrzega sobie prawo do aktywacji dodatkowych sim, zgodnie z dalszymi zapisami zawartymi w SIWZ, gdzie wartość abonamentu dla danej usługi została ustalona przez Wykonawcę w momencie składania ofert. Czasokres trwania umowy został ustalony na okres 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, zatem waŝność wszystkich zaktywowanych kart w trakcie realizacji umowy wygasa wraz z dniem zakończenia czasu trwania umowy. Wartość oraz ilość tzw terminali zostaje ustalona w momencie złoŝenia przez Wykonawcę oferty i nie ulegnie zmianie przez okres realizacji umowy. 2. Zał 1 Rozdział 1 pkt 1) Wnosimy o precyzyjne określenie ilości kart sim aktywowanych w dniu 18 września. Podana tu forma zapisu ilości do nie nosi znamion precyzyjnego i rzetelnego określenia przedmiotu zamówienia do czego obliguje ustawa PZP. Przy obecnym brzmieniu zapisów Wykonawca nie wie jakie ilości kart sim będą aktywne przez pełen okres 18 miesięcy trwania umowy, przez co nie moŝe poprawnie skalkulować oferty. Wnosimy o doprecyzowanie ilości minimalnej, oraz ewentualnych zakupów dodatkowych w trakcie trwania umowy. Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iŝ na dzień zawarcia umowy zostanie zaktywowanych min 116 kart SIM obsługujących połączenia głosowe oraz min 10 kart sim obsługujących przesył danych

2 3. Zał 1 Rozdział 1 pkt 3).4) Co Zamawiający miał na myśli poprzez określenie dostosowanie świadczonych usług wnosimy o wyjaśnienie. Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iŝ chodzi tu o parametry usług takich jak przesył danych w technologii LTE, moŝliwość blokowania lub odblokowywania połączeń na określone numery w kraju lub zagranicą, czas reakcji na zgłoszoną usterkę. 4. Zał 1 Rozdział 1 pkt 9) Uprzejmie informuję, Ŝe Wykonawca wystawiając fakturę za usługi telekomunikacyjne za dany okres rozliczeniowy uwzględnia w niej koszty wykonanych w tym okresie rozliczeniowym połączeń np. telefonicznych, a więc mamy do czynienia z opłacaniem z dołu. Natomiast abonament za usługi telekomunikacyjne jest opłacany z góry. WyŜej wymieniony sposób rozliczania jest zgodny z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, mającą bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. W związku z powyŝszym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy dopuszcza wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT w sposób przedstawiony powyŝej, a więc abonament za usługi telekomunikacyjne opłacany z góry, a ewentualne koszty wykonanych połączeń telekomunikacyjnych opłacane z dołu, zgodnie ze złoŝoną ofertą przetargową? Odp.: Zamawiający mając na uwadze argumenty, jakie przedstawia Wykonawca dopuszcza wystawianie faktury za abonamenty z góry oraz obciąŝanie Zamawiającego dodatkowymi kosztami wykraczającymi poza abonament, po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 5. Zał 1 Rozdział II PoniewaŜ tylko obecny operator dysponuje danymi o obecnie generowanym ruchu z terminali komórkowych Zamawiającego, wnosimy o udostępnienie tych danych wszystkim Wykonawcom. Informujemy iŝ dane te obecny operator musi, na Ŝądanie Zamawiającego, udostępnić mu w formie billingu technicznego. śaden z Wykonawców (innych niŝ obecny) bez tych danych nie moŝe skalkulować poprawnie oferty, a podane wartości faktur nie stanowi jakiejkolwiek informacji, gdyŝ nie wiadomo jakie stawki za połączenia, opłaty abonamentowe itd. obowiązują Zamawiającego. Wnosimy o podanie średniomiesięcznego ruchu w minutach ( w podziale na operatorów do których generowane były połączenia głosowe, SMS, MMS, GPRS, roaming itd..) w oparciu o dane z kilku miesięcy z zaznaczeniem ilości kart sim generujących ten ruch. Brak zgody na niniejszą prośbę będzie moŝna uznać za utrudnianie dostępu do zamówienia innym Wykonawcom niŝ aktualny, oraz preferowanie obecnego operatora - co będzie stało w sprzeczności z ustanowieniem warunków równej i uczciwej konkurencji do czego obliguje ustawa PZP. Odp.: PoniŜej zestawienie ruchu wykonywanego przez Zamawiającego przez okres ostatnich 6 m-cy M2M Suma z 6 m-cy Etykiety wierszy Poł. (sek);gprs.mms (kb);sms (szt) 01. Połączenia w ramach Plusa GPRS - Publiczne APN SMS - Plus 1866 Voice Etykiety wierszy Suma z 6 m-cy Poł. (sek);gprs.mms (kb);sms (szt) calls Połączenia w ramach Plusa

3 02. National airtime to P4 Net Poza Plus - komórkowe Poza Plus - stacjonarne VPN calls GPRS - Publiczne APN GPRS WAP Poczta glosowa SMS - Plus SMS - ERA SMS - IDEA SMS - F&F SMS do sieci stacjonarnej SMS - Międzynarodowy SMS - Plus Międzynarodowe MMS do Plus MMS do innych operatorów MMS międzynarodowy Roaming voice calls from UE to PL 67. Roaming wychodzący Roaming GPRS U/D (UE) MMS otrzymany w roamingu 400 MMS Premium received 945 Roam MMS wysł do Polski i na e- 900 mail Rozrywka i info 120 SMS Premium 398 SMS Premium received 556 SMS roaming 534 Roaming GPRS U/D pozostałe 2100 kraje Roaming GPRS U/D pozostałe kraje 6. Zał 1 Rozdział III pkt 1.1) śaden z operatorów obecnie nie zapewnia zasięgu LTE na 91% pokrycia terenu lub 94% populacji wnosimy o wykreślenie wymogu Odp.: Zamawiający dokona modyfikacji w tym zakresie, uwzględniając moŝliwości świadczenia usługi w mniejszym zakresie, w taki sposób, iŝ Wykonawca na obszarze który obejmuje zasięg przesyłu danych w technologii LTE, zagwarantuje świadczenie usługi w tejŝe technologii. 7. Zał 1 Rozdział III pkt 1.2) Wnosimy o doprecyzowanie - jaki obecnie status posiadają numery Zamawiającego w sieci obecnego Wykonawcy? Czy umowy są związane umową lojalnościową - jeŝeli tak to prosimy o podanie daty. Jednocześnie informujemy iŝ w przypadku gdy umowy z obecnym operatorem nie dobiegły jeszcze do końca, niemoŝliwe jest ich przeniesienie do sieci nowego Wykonawcy w taki sposób aby odbyło się to bezkosztowo. Niezgodnym z prawem jest postawione wymaganie aby Zamawiający nie ponosił

4 Ŝadnych kosztów w takim przypadku, co moŝna odczytać jako przeniesienie zobowiązań z tytułu podpisanej umowy na inny podmiot czyt. nowego Wykonawcę. W związku z tym jeŝeli Zamawiający podpisał umowę z jednym Wykonawcą, a obecnie chce rozwiązać ją przed upływem terminu jej obowiązywania, sam jest zobowiązany do pokrycia wszelkich naleŝności z tej umowy wynikających. Wykonawca stoi na stanowisku iŝ pokrywanie kar innego podmiotu wydatnie utrudnia podjęcie udziału w takim przetargu, gdyŝ koszty takie musiałby ująć w swojej ofercie, czego nie musiałby robić obecny operator. Sytuacja taka stawia w uprzywilejowanej pozycji obecnego operatora, a co za tym idzie, stoi w sprzeczności z zapewnieniem równych warunków dla wszystkich Wykonawców i uczciwej konkurencji do czego obliguje ustawa PZP. Wnosimy o doprecyzowanie. Odp.: Zamawiający informuje, iŝ wszystkie dotychczasowe aktywacje wygasają wraz z dniem zakończenia obecnej umowy tj r. 8. Zał 1 Rozdział III pkt. 2 Wnosimy o doprecyzowanie iŝ wszelkie wymogi dotyczące ilości połączeń (głosowych oraz transmisji danych) dotyczą połączeń na terenie kraju, z wyłączeniem połączeń na infolinie, serwisy usługowe oraz serwisy o podwyŝszonej płatności (Premium Rate) Odp.: Zamawiający potwierdza, iŝ wymogi dotyczące połączeń głosowych oraz transmisji danych dotyczą usług obejmujących teren kraju, z zastrzeŝeniem moŝliwości blokowania przez Zamawiającego określonego rodzaju połączenia. 9. Zał 1 Rozdział III pkt 2 Wnosimy o doprecyzowanie, iŝ nielimitowane SMS i MMS dotyczą połączeń na numery komórkowe w Polsce, w ramach połączeń krajowych z wyłączeniem połączeń na infolinie, serwisy usługowe oraz serwisy o podwyŝszonej płatności (Premium Rate) Odp.: Zamawiający potwierdza, iŝ wymogi dotyczące wiadomości SMS, MMS odnoszą się do usług obejmujących teren kraju, z zastrzeŝeniem moŝliwości blokowania przez Zamawiającego określonego rodzaju połączenia 10. Zał 1 Rozdział III pkt 4.1) vs Umowa par 1 ust 1 Wnosimy o ostateczne określenie ilości kart sim podlegających postępowaniu oraz wyjaśnienie rozbieŝności w Zał 1 widnieje ilość 154 sim, natomiast w Umowie widnieje łącznie 168 sim. Odp.: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów umowy, chodzi o 154 karty sim 11. Zał 1 Rozdział III pkt 7.1).b) Kody PIN są indywidualne, przez co moŝliwe do zmiany przez uŝytkownika z poziomu aparatu telefonicznego operator nie ma wzglądu w dane na telefonach komórkowych wnosimy o wykreślenie prezentacji PIN w aplikacji Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iŝ odnośnie powyŝszego zapytania Zamawiający ma na myśli dane otrzymane od Wykonawcy w momencie otrzymania kart sim, opatrzonych indywidualnymi cechami nadanymi przez Wykonawcę. 12. Zał 1 Rozdział III pkt 7.1).b) Czy jeśli dostarczone rozwiązanie informatyczne nie będzie mogło w pełni dostarczyć Ŝądanych informacji, czy spełnieniem warunku będzie w niektórych sytuacjach dedykowany/przypisany konsultant?

5 Odp.: W powyŝszej sytuacji Zamawiający dopuszcza moŝliwość dedykowania konsultanta, jednakŝe czas reakcji nie powinien być dłuŝszy niŝ 24 godziny. Zamawiający nie dopuszcza wydłuŝenia tego czasu do 24 godzin roboczych. 13. Zał 1 Rozdział III pkt 9.6) Pragnę zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, Ŝe zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności (a nie na zasadach ogólnych z chwilą realizacji usługi). Stąd teŝ uzaleŝnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego (nie jest bowiem moŝliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności), a ponadto powaŝnie utrudnia prawidłowe wystawienie faktury VAT. W związku z powyŝszym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby kaŝdorazowo podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT i określony na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, z tym zastrzeŝeniem, Ŝe Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 23 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłuŝony o czas opóźnienia? Taki sposób zapisania terminu płatności zapewnia finansowe bezpieczeństwo Zamawiającego, który nie będzie mógł zostać przez Wykonawcę obciąŝony za nieterminową zapłatę faktury VAT w przypadku, kiedy ta faktura nie zostanie Zamawiającemu doręczona. Jednocześnie podkreślam tutaj bezsporny fakt, Ŝe postępowanie Zamawiającego i Wykonawców zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, nie moŝe powodować jednocześnie konfliktu z innymi obowiązującymi ustawami, takimi jak Prawo telekomunikacyjne, czy teŝ ustawa o podatku od towarów i usług. Odp.: Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany tego zapisu, poniewaŝ nie stoi on w opozycji do ustanowionych przepisów. Propozycja Zamawiającego jest wręcz mniej korzystna dla Zamawiającego, gdyŝ wydłuŝa termin płatności o dodatkowe 7 dni, pozostawiając jednocześnie obowiązek dostarczenia faktury w terminie 7 dni lub prolongaty terminu płatności o ustaloną w SIWZ ilość dni. Ze względu na rozbieŝność pomiędzy zapisem w zał nr 6 do SIWZ pkt 9, a zapisem w zał nr 9 3 pkt 5 Zamawiający dokona modyfikacji na rzecz terminu płatności obowiązującego 21 dni od daty wystawienia faktury. 14. Formularz Cenowy Czy w cenie łączniej brutto Wykonawca ma podać cenę za 1 miesiąc świadczenia usługi? W takiej sytuacji cały formularz obejmie 1 miesiąc świadczenia usług, a nie cała wartość umowy dla 18 miesięcznego okresu jej trwania. Wnosimy o wyjaśnienie Odp.: Zamawiający miał na mysli podanie wartości za cały okres trwania umowy, tj. 18 miesięcy. Zamawiający dokona modyfikacji w zapisach SIWZ. 15. Formularz Cenowy Zwracamy uwagę iŝ podanie wyłącznie stawki brutto w treści oferty, która jest zaokrągleniem od ceny netto moŝe doprowadzić do nieporozumień w trakcie trwania umowy, gdy na fakturze Wykonawca naliczać będzie VAT od sumarycznej ilości wykonanych połączeń (abonamentów). Powstałe w tym momencie niezgodności mogą prowadzić do reklamacji, które Wykonawca będzie zmuszony oddalać,

6 gdyŝ przytoczony powyŝej sposób taryfikacji jest zgodny z prawem telekomunikacyjnym oraz ustawami o cenie oraz o naliczaniu podatku od towarów i usług. Odp.: Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu, gdyŝ nie stoją one w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. Art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku od towarów i usług (Dz. U ) 16. Umowa par 7 ust 1 Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zmianę zapisu w następujący sposób: W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne i Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.? W uzasadnieniu informuję, Ŝe ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, ma bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. Odp.: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z prośbą Wykonawcy. 17. Umowa par 7 ust 2 Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację treści SIWZ i zmianę powyŝszego zapisu w następujący sposób: Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego? Wykonawca stoi na stanowisku, Ŝe zapis taki jest korzystny zarówno dla Wykonawcy, jak i dla Zamawiającego, poniewaŝ zapewnia w pierwszej kolejności moŝliwość polubownego uzgodnienia stanowisk i rozwiązania sporu bez konieczności odwoływania się do sądów powszechnych. Odp.: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z prośbą Wykonawcy. 18. Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na podpisanie dodatkowych formularzy aktywacji usług, których dostarczenia wymaga w SIWZ? Informujemy iŝ wewnętrzne procedury Wykonawcy wymagają oddzielnych - pisemnych - zleceń aktywacji tychŝe usług, podpisanych przez zlecającego, w tym przypadku, Zamawiającego. Odp.: Zamawiający nie wyraŝa zgody na podpisywanie dodatkowych formularzy aktywacji usług. Dodatkowe zamówienia w tym zakresie będą przekazywane drogą mailową lub faksową przez osobę upowaŝnioną przez Zamawiającego. 19. Wnosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: Zamawiający nie ma prawa bez zgody Wykonawcy za pomocą kart sim, działających w sieci Wykonawcy, kierować do sieci Wykonawcy ruchu z sieci innych operatorów komórkowych i stacjonarnych, uzyskując z tego tytułu bezpośrednio bądź pośrednio korzyści majątkowe. Zamawiający nie ma równieŝ prawa, bez zgody Wykonawcy, udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Wykonawcę. Ewentualna zgoda Wykonawcy na powyŝsze powinna być udokumentowana sporządzeniem stosownego aneksu do umowy, pod warunkiem iŝ postanowienia tego aneksu będą zgodne z ustawą Prawo Telekomunikacyjne.

7 Zapis ten szczególnie dotyczyć będzie kart w taryfie głosowej - operatorzy nie dopuszczają sytuacji, gdy karty z nielimitowana liczbą połączeń są instalowane w bramkach GSM - jest to złamanie prawa telekomunikacyjnego, stąd w takiej sytuacji operator będzie zmuszony rozwiązać umowę z naliczeniem odpowiednich kar Zamawiającemu. Wnosimy jak powyŝej Odp.: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ (zał nr 9), zgodnej ze wskazaniami Wykonawcy. 20. Wnosimy o wyraŝenie zgody na udostępnienie Wykonawcy, wybranemu w wyniku tego postępowania, fotokopii lub co najmniej odpisów dokumentów formalnych Zamawiającego (NIP, REGON, KRS lub Statut) oraz osób upowaŝnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (dowód osobisty). Informujemy, iŝ procedury w sieciach operatorów wymagają załączenia formalnych dokumentów do podpisanych druków umów, dla zachowania ich waŝności. Brak zgody na niniejsze uniemoŝliwi zawarcie umowy kaŝdemu Wykonawcy, a zatem uczyni udział w niniejszym postępowaniu bezcelowym, jeŝeli nie będzie moŝna w jego konsekwencji zawrzeć umowy wiąŝącej dla obu stron. Odp.: zamawiający informuję, iŝ wraz z umową zostaną dostarczone do Wykonawcy dokumenty odnośnie osób upowaŝnionych do zaciągania zobowiązań, z pominięciem kopii dowodu osobistego gdyŝ Urząd Miasta Gdyni nie występuje jako indywidualny klient lecz jako instytucja. Wykonawca otrzyma równieŝ dokumenty dot.: nr NIP oraz Regon. Zamawiający informuję, iŝ operatorzy innych sieci nie widzą w takim rozwiązaniu przeciwwskazań do zawarcia umowy. 21. Wnosimy o wyraŝenie zgody - na wszystkich kartach sim przeznaczonych do bezprzewodowego dostępu do internetu - na włączenie blokady wszelkich usług niezwiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania takich jak np. połączenia głosowe, SMS, MMS, roaming itd.. Zamawiający wymaga stałej ceny za świadczoną usługę dostępu do internetu, natomiast karty sim zapewniane przez Wykonawców pozwalają korzystać z wszystkich usług świadczonych przez operatora komórkowego, a wszelkie koszty powstałe w przypadku wykorzystania takiej karty sim do innej usługi mogłoby narazić Zamawiającego na dodatkowe koszty lub Wykonawcę na potencjalne straty finansowe. Wnosimy o wyraŝenie zgody na powyŝsze. Odp.: Zamawiający wyraŝa zgodę na powyŝej przedstawioną propozycję 22. 3).5) 5) Zamawiający wymaga, aby przerwa, np. na skutek awarii itp., w świadczeniu usług nie trwała dłuŝej niŝ 2 godziny. W przypadku, gdy przerwa w świadczeniu usług, z winy Wykonawcy będzie dłuŝsza niŝ 2 godziny Wykonawca udzieli Zamawiającemu rabatu za kaŝdą kolejną rozpoczętą godzinę przerwy wg następującej zasady: (ilość godzin przerwy / ilość godzin w miesiącu x cena abonamentu). Przerwa w świadczeniu usług i związany z nią rabat nie mogą mieć Ŝadnego wpływu na obniŝenie miesięcznego pakietu kwotowego związanego z określonym abonamentem. Zamawiający nie będzie obciąŝany kosztami usuwania zaistniałych awarii mających wpływ na świadczone dla niego usługi. Zwracam uwagę Zamawiającego na fakt, Ŝe wysokie wymaganie dotyczące czasu usuwania awarii w ciągu 2 godzin, jest wymaganiem ponadstandardowym i wiąŝe się ze wzrostem opłat abonamentowych, które Zamawiający będzie musiał ponosić na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyŝszym Wykonawca proponuje Zamawiającemu rozwaŝenie modyfikacji treści SIWZ i zmianę wymagań dotyczących czasu usuwania awarii na takie, które Wykonawca będzie w stanie spełnić, a dla Zamawiającego zapewnią sprawne funkcjonowanie, bez niepotrzebnego

8 ponoszenia nadmiernych kosztów i usuwanie awarii np. zgodnie ze standardem w którym Wykonawca zapewni usunięcie zgłoszonej usterki w ciągu 24 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie telefonicznej (na wskazany przez niego numer telefonu ), z zastrzeŝeniem, Ŝe zgłoszenie nastąpi w godzinach 8:00 do 18:00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel, a wspomniane 24 godziny na usunięcie awarii liczone jest w dni robocze. Wykonawca podkreśla, Ŝe kaŝda przychylna odpowiedź Zamawiającego ułatwiająca Wykonawcy realizację zamówienia wpływa na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, a więc wpływa korzystnie dla Zamawiającego na wycenę ofert cenowych potencjalnych Wykonawców. Odp.: Zamawiający nie widzi powodu do zmiany zapisów w tym zakresie, gdyŝ dotychczas realizowane umowy opierały się takich samych zasadach ) Zagwarantowanie świadczenia przez Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego usług aktualnie dostępnych. Zwracamy się z zapytaniem o co chodzi w tym zapisie? Odp.: Zamawiający nie moŝe przewidzieć zmian w ofercie Wykonawcy np. w zakresie dostępu do aplikacji umoŝliwiających korzystanie ze stron sieci Web lub tym podobnych, zatem zastrzega sobie moŝliwość korzystania z usług, które Wykonawca będzie posiadał w swojej ofercie, o ile nie będzie to naruszało interesu Wykonawcy związanego z ofertą cenową, jaką przedstawił Zamawiającemu Abonament nieograniczonego dostępu do Internetu uruchomiony na numerze głosowym w kraju w technologiach LTE, HSDPA, 3G, GPRS (dla 2 GB wysyłanych i odebranych danych gwarantowana przez dostawcę szybkość). Wykonawca będzie rozliczał wykorzystanie dostępnego pakietu z dokładnością do 1 kb. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający akceptuje Ŝe rozliczanie co 1 kb odbywać się będzie tylko w kraju? Wykonawca nie moŝe zagwarantować rozliczania co 1kB w roamingu. Odp.: Zamawiający akceptuje iŝ ww. sposób rozliczania transferu danych dotyczyć będzie usług świadczonych na terenie kraju Gwarancja i serwis 1) Wykonawca zapewni, w godzinach urzędowania Zamawiającego, pełną obsługę w zakresie świadczenia serwisowych usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotyczących posiadanego przez Zamawiającego sprzętu komórkowego dostarczonego przez Wykonawcę. Zwracamy się z zapytaniem o jakie godziny chodzi zamawiającemu? Zgłoszenia serwisowe dotyczące aparatów telefonicznych przyjmowane są w godzinach Odp.: Zamawiający miał na myśli czasokres od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do ) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzonego sprzętu (odebranie do naprawy): 24 godziny.

9 Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zgodzi się naleŝy zmienić czas reakcji serwisu z 24 godzin od zgłoszenia na na 48 godzin roboczych od zgłoszenia które ma odbywać się od 8-16? Takie czasy gwarantują serwisy, renomowanych marek telefonów, z którym współpracuje Wykonawca i Ŝaden inny operator nie moŝe zagwarantować innych czasów reakcji. Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę czasu reakcji serwisu, opisaną powyŝej. 27. Umowa 4.2. Dostarczone urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia objęte są gwarancją producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Odbioru. W przypadku niesprawnego sprzętu bez udziału Zamawiającego, po upływie czasookresu gwarancji Wykonawca zapewni równowaŝny aparat zastępczy, na czas trwania umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na to aby wymóg zapewnienia urządzeń zastępczych spełniony został poprzez dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę po jednym urządzeniu z kaŝdego rodzaju (spośród zamawianych urządzeń) a Zamawiający we własnym zakresie dysponował będzie nimi w razie ich awarii? Odp.: Zamawiający dopuszcza taką moŝliwość, jednakŝe nie będzie z tego tytułu ponosił dodatkowych kosztów. Urządzenia przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę zostaną zwrócone Wykonawcy po zakończeniu trwania umowy. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne zuŝycie sprzętu przekazanego jako awaryjny. 28. Załącznik nr 1 do SIWZ Rozdział III pkt 2 ppkt 5 wnosimy o zmianę zapisów tego punktu w sposób umoŝliwiający rozliczanie pakietów z dokładnością do 100 kb. Odp.: Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany tego zapisu. 29. Prosimy o dodanie: Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numerów przydzielonych przez dotychczasowego operatora zgodnie z art. 71.ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U.Nr.171,poz 1800,z późn.zm) przeniesienie przydzielonego numeru nie moŝe powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuŝej niŝ 3 godziny, pomiędzy 00:00 a 03:00 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. Odp.: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie, uwzględniając powyŝszy zapis. 30. Par 9 w zakresie fakturowania i płatności: Czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktur w postaci e-faktur? Wyjaśniamy, iŝ dostarczanie faktur w formie e-faktur znacznie skróci termin dostarczania faktur. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza składania faktur w formie elektronicznej Czy Zamawiający dopuszcza formę płatności w postaci usługi Polecenia Zapłaty? Wyjaśniamy, iŝ usługa Polecenie Zapłaty to bardzo wygodna forma. Zamawiający nie musi

10 pamiętać o terminach płatności, to wykonawca inicjuje płatność w terminie zgodnym z datą płatności widniejącą na fakturze, eliminując ewentualne naliczenie odsetek od nieterminowej płatności. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza innej formy płatności, niŝ tą określoną w SIWZ.

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Warszawa, dnia*?/. 1&2014 r DO-250-28TZ/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl DOZ/JS/Z.P.32/2540/2/2014 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Do Uczestników postępowania

Do Uczestników postępowania Warszawa, dnia 13.06.2014 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BDG.261.13.2014 00-090 Warszawa Tel. 22 551 78 46 Al. Solidarności 77 Fax 22 551 78 26 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Odpowiadając na pytania do Zapytania o cenę, na Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. SRK/TZ/840/2014/PW Bytom, 25.02.2014 r. Wszystkim zainteresowanym dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pt.: Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 032 74 38 401 fax. 032 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DO/2/PZ/59/2009

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych Zamawiający: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Plac Kazimierza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej od 01-11-2013 do 31-10-2017 wraz z dostawą 600 szt. aktywacji* wraz z fabrycznie nowymi urządzeniami (aparatami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. HomeNet Technologies Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług telefonii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet ZP.271.87.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA POLKOWICE 59-100 Polkowice ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy 7/2013 sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r nr 113 poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR.IV.3331-57/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 26.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2510.1.2015.UK.3

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 26.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2510.1.2015.UK.3 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 26.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2510.1.2015.UK.3 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo