TRZECI RAPORT RZ DOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRZECI RAPORT RZ DOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU"

Transkrypt

1 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu TRZECI RAPORT RZ DOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU 1

2 2 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

3 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu RZECZPOSPOLITA POLSKA TRZECI RAPORT RZ DOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU WARSZAWA

4 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Wydano ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Raport opracowano w Biurze Wykonawczym Konwencji Klimatycznej, w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, przy wspó³pracy Ministerstwa Œrodowiska oraz: Ministerstwa Gospodarki, Rz¹dowego Centrum Studiów Strategicznych, Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Finansów, G³ównego Urzêdu Statystycznego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ochrony Œrodowiska. Opracowanie redakcyjne i edytorskie: Maciej SADOWSKI, Anna OLECKA, Anna ROMAÑCZAK, Marta RADWAN-RÖHRENSCHEF, Alicja SIENKIEWICZ Sk³ad komputerowy i druk: Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski Zdjêcia na ok³adce: Lasy Siekierzyñskie Góry Œwiêtokrzyskie (Aut. Krzysztof Bujnowski) Wydawca: Instytut Ochrony Œrodowiska, ul. Krucza 5/11, Warszawa Copyright by Ministerstwo Œrodowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2001 ISBN Dodatkowe informacje: Departament Polityki Ekologicznej Ministerstwo Œrodowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa Tel. (0 22) Fax: (0 22) Biuro Wykonawcze Konwencji Klimatycznej Departament Wspó³pracy z Zagranic¹ Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A Warszawa Tel: (0 22) /80 wew. 552, 536 Fax: (0 22)

5 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu SPIS TREŒCI Wstêp Streszczenie Uwarunkowania krajowe Inwentaryzacja emisji i wychwytów gazów cieplarnianych Polityka i dzia³ania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych Scenariusze emisji i ogólny efekt wdro onych dzia³añ Ocena wra liwoœci, konsekwencje zmian klimatu oraz dzia³ania adaptacyjne Zasoby finansowe, transfer technologii oraz Projekty Wspólnej Realizacji (AIJ/JI) Badania i systematyczne obserwacje Edukacja, szkolenia i œwiadomoœæ spo³eczna Uwarunkowania krajowe Œrodowisko geograficzne Polski Charakterystyka spo³eczno-gospodarcza Polski Organizacja pañstwa Charakterystyka spo³eczna Charakterystyka gospodarcza Stan i ochrona œrodowiska Najwa niejsze regulacje prawne i ekonomiczne w zakresie ochrony œrodowiska Struktura organów zarz¹dzaj¹cych ochron¹ œrodowiska Mechanizmy prawne stymuluj¹ce ograniczenie emisji gazów cieplarnianych Mechanizmy ekonomiczne stymuluj¹ce ograniczenie emisji gazów cieplarnianych Zasady finansowania ochrony œrodowiska Stan ochrony przyrody i tendencje zmian Specjalne okolicznoœci wype³niania zobowi¹zañ przez Polskê Inwentaryzacja emisji i poch³aniania gazów cieplarnianych Emisja i poch³anianie gazów cieplarnianych w Polsce Metodologia inwentaryzacji gazów cieplarnianych Polityki i dzia³ania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych Ogólny kontekst polityki redukcji emisji gazów cieplarnianych Podjête dzia³ania oraz ich efekty w wybranych sektorach gospodarki Energetyka Górnictwo wêgla kamiennego Przemys³ cementowy Hutnictwo Ch³odnictwo

6 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Transport Sektor budownictwa i mieszkalnictwa Gospodarowanie odpadami i œciekami Rolnictwo Leœnictwo Scenariusze emisji i ogólny efekt wdro onych dzia³añ Wprowadzenie Emisja gazów cieplarnianych w podstawowych sektorach gospodarczych Elektroenergetyka Przemys³y wytwórcze Transport Rolnictwo Leœnictwo Sektor u ytecznoœci publicznej, us³ug i gospodarstw domowych Sektor energii Ocena zagregowanych efektów podejmowanych dzia³añ Metodyka Strategia redukcji emisji podtlenku azotu Ocena wra liwoœci, konsekwencje zmian klimatu oraz dzia³ania adaptacyjne Rolnictwo Strefa brzegowa Zasoby wodne Zasoby finansowe, transfer technologii oraz Projekty Wspólnej Realizacji (AIJ/JI) Zasoby finansowe i transfer technologii Projekty Wspólnej Realizacji (AIJ/JI) Badania i systematyczne obserwacje Dzia³ania krajowe Badania Systematyczne obserwacje Dzia³ania miêdzynarodowe Œwiatowy Program Klimatyczny (WCP) Miêdzynarodowy Program Geosfera-Biosfera (IGBP) Globalny System Obserwacji Klimatu (GCOS) Miêdzyrz¹dowy Zespó³ ds. Zmian Klimatu (IPCC) Edukacja, szkolenia i œwiadomoœæ spo³eczna Polityka edukacyjna Edukacja formalna Ogólne informacje w zakresie szkoleñ Oœrodki informacyjne Publiczne kampanie informacyjne oraz zaanga owanie organizacji rz¹dowych i pozarz¹dowych Uczestnictwo w dzia³alnoœci miêdzynarodowej Wykaz skrótów Piœmiennictwo Za³¹czniki

7 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu WSTÊP Dnia 26 paÿdziernika 1994 r. Polska sta³a siê stron¹ Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwanej dalej Konwencj¹ lub Konwencj¹ Klimatyczn¹, przy³¹czaj¹c siê w ten sposób do grupy krajów podejmuj¹cych zobowi¹zania maj¹ce na celu ochronê klimatu globalnego. Kontynuuj¹c te dzia³ania Polska podpisa³a w dniu 15 lipca 1998 r. protokó³ do tej Konwencji, zwany dalej Protoko³em z Kioto, a obecnie trwaj¹ intensywne przygotowania do ratyfikacji tego dokumentu. G³ównym celem niniejszego raportu jest przedstawienie Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu polityki rz¹du polskiego w zakresie przeciwdzia³ania wzmaganiu siê efektu cieplarnianego oraz podejmowanych dzia³añ zmierzaj¹cych do wype³nienia zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Konwencji. Podstawowa czêœæ raportu zawiera wyniki inwentaryzacji Ÿróde³ emisji i wychwytów gazów cieplarnianych w Polsce w bazowym roku 1988 oraz za lata , jak równie przewidywan¹ wielkoœæ emisji gazów cieplarnianych do roku Przedstawiono tak e informacje o podjêtych i planowanych dzia³aniach zmierzaj¹cych do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiêkszenia ich poch³aniania oraz o potencjalnych skutkach zmian klimatu i dzia³aniach adaptacyjnych w polskiej gospodarce do zmienionych warunków klimatycznych. Ratyfikowanie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu nak³ada na Polskê zobowi¹zania takie jak na pozosta³e kraje wymienione w za- ³¹czniku I do tej Konwencji, z których najwa niejszym jest powrót do wczeœniejszych poziomów antropogenicznej emisji dwutlenku wêgla i innych gazów cieplarnianych, nieobjêtych kontrol¹ przez Protokó³ Montrealski, do koñca 2000 r. Dla tej grupy krajów oznacza to powrót do poziomu emisji z 1990 r. Polska uznaje jednak celowoœæ elastycznego podejœcia do wype³niania swoich zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Konwencji, czego wyrazem jest przyjêcie roku 1988 za rok bazowy do oceny zobowi¹zañ Polski. Emisja z roku 1990 bowiem mo e byæ wykorzystywana jedynie do oceny stanu emisji globalnej, nie mo e natomiast stanowiæ podstawy do rozliczania Polski z wype³nienia zobowi¹zañ Konwencji. 7

8 8 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

9 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 1. STRESZCZENIE 1.1. Uwarunkowania krajowe Od roku 1989 polska gospodarka znajduje siê w okresie transformacji od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej. Uruchomione zosta³y m.in. procesy prywatyzacyjne, liberalizacja cen i otwarcie gospodarki na œwiat. Po dwóch latach recesji ( ) spowodowanej szokiem transformacyjnym, a nastêpnie po okresie poprawy koniunktury ( ) w gospodarce polskiej, uzyskano w 1995 r. najwy sze w rozpatrywanym okresie tempo wzrostu PKB, które wynios³o 7% przy dalszym spadku energoch³onnoœci PKB, malej¹cej inflacji i zmniejszaniu siê bezrobocia. Towarzyszy³a temu konsekwentna polityka zmierzaj¹ca do realizacji zmian systemowych, wspieraj¹ca lub koryguj¹ca funkcjonuj¹ce ju rozwi¹zania odpowiednio do zachodz¹cych przekszta³ceñ spo³ecznogospodarczych i doœwiadczeñ transformacji. Po 1997 r. tempo wzrostu gospodarczego uleg³o spowolnieniu, osi¹gaj¹c 4,1% w 2000 r. Coraz wiêksze znaczenie w tworzeniu PKB zaczyna odgrywaæ sektor us³ug (52,6% w 1999 r.), przemys³ natomiast ma w dalszym ci¹gu du y wp³yw na tempo rozwoju (23,6% w 1999 r.). Utrwali³a siê tendencja pozytywnych zmian w przemyœle, przejawiaj¹ca siê wzrostem udzia³u przemys³u przetwórczego w produkcji sprzedanej i zmniejszeniem siê udzia³u kapita³o- i energoch³onnej sekcji surowcowej. Udzia³ rolnictwa i leœnictwa w tworzeniu PKB zmniejszy³ siê do 3,4% w 1999 r. Od 1988 r. nast¹pi³y znacz¹ce zmiany w bilansie zu ycia energii pierwotnej. W roku 1999 wielkoœæ zu ycia energii zmniejszy³a siê a o 30%, przy czym spadek zu ycia paliw sta³ych (g³ównie wêgla kamiennego) by³ jeszcze wiêkszy i wyniós³ ponad 40%. W 1999 r. zu ycie paliw wêglowodorowych wzros³o w stosunku do zu ycia w 1988 r. o blisko 5%. W zmienionej strukturze zu ycia noœników energii pierwotnej wci¹ dominuje wêgiel kamienny, ale jego udzia³ zmniejszy³ siê na rzecz paliw wêglowodorowych i odnawialnych Ÿróde³ energii. W ostatnim dziesiêcioleciu, w warunkach rozwijaj¹cej siê gospodarki, zaobserwowano zmniejszanie siê zapotrzebowania na transport. Zmiany pod¹ aj¹ w kierunku racjonalizacji przewozów pod wzglêdem iloœci i asortymentu przewo onych towarów oraz wyboru œrodka transportu. Szacuje siê, e przewo ona masa towarowa zmniejszy³a siê o 19%, a zdecydowan¹ wiêkszoœæ przewozów przej¹³ transport samochodowy. Zachowania transportowe ludnoœci uleg³y istotnym zmianom, po pocz¹tkowym spadku ruchliwoœci komunikacyjnej nast¹pi³o o ywienie i wzrost liczby przejazdów, w tym do 33% wzrost udzia³u samochodów osobowych. Coraz mniej odpadów powstaje z prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, zwiêksza siê natomiast iloœæ odpadów komunalnych, przy czym przeciêtna iloœæ odpadów wytworzonych w ci¹gu roku przez 1 mieszkañca zwiêkszy³a siê od roku 1995 o 8,5%. W gospodarce odpadowej preferuje siê wykorzystanie odpadów powstaj¹cych w wyniku prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. Procesom unieszkodliwiania poddaje siê 24,2% odpadów. Najpowszechniejsz¹ metod¹ zagospodarowania odpadów komunalnych jest sk³adowanie ich na sk³adowiskach (95% odpadów), a tylko 3% jest wykorzystywana jako surowce wtórne. Rolnictwo zachowa³o w wiêkszoœci tradycyjny charakter, cechuje je produkcja wielokierunkowa oraz ekstensywne metody produkcji. Przewa aj¹cym kierunkiem w 33 procentach gospodarstw jest produkcja roœlinna, oko³o 20% gospodarstw specjalizuje siê w chowie i hodowli zwierz¹t. W produkcji towarowej dominuje produkcja zwierzêca, przede wszystkim hodowla trzody chlewnej, byd³a i drobiu. Uprawiane s¹ g³ównie zbo a, ziemniaki i roœliny przemys³owe, zajmuj¹ce blisko 87% ogólnej powierzchni zasiewów w 2000 r. Lasy zajmuj¹ w Polsce 28,3% powierzchni kraju, co w porównaniu z rokiem 1988 (27,7%) œwiadczy o sta³ym zwiêkszaniu siê lesistoœci kraju. Przeciêtne roczne pozyskanie drewna wynosi 1,5% jego zasobów na pniu i nigdy nie przekroczy³o bie ¹cego przyrostu mi¹ szoœci drzewostanów. Niekorzystn¹ cech¹ polskich lasów z punktu widzenia ró norodnoœci biologicznej jest ma³e zró nicowanie sk³adu gatunkowego drzewostanów przewa aj¹ drzewostany iglaste (77% powierzchni lasów). Struktura gatunkowa lasów ulega jednak istotnym zmianom w kierunku zwiêkszenia udzia³u gatunków liœciastych. W ochronie œrodowiska utrwali³y siê zapocz¹tkowane w latach dziewiêædziesi¹tych korzystne tendencje, œwiadcz¹ce o poprawie stanu œrodowiska. Aktem prawnym maj¹cym na celu uregulowanie podstawowych zagadnieñ 9

10 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej Streszczenie konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ochrony œrodowiska i zapewnienie jednolitej polityki w odniesieniu do tej problematyki jest ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu œrodowiska, wielokrotnie nowelizowana w kolejnych latach. Z dniem 1 paÿdziernika 2001 r. wesz³a w ycie ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska, która wprowadza ogólne za³o enia dotycz¹ce wszystkich ustaw œrodowiskowych, a tak e wyznacza ogólne zasady, zgodnie z którymi tworzone s¹ regulacje szczegó³owe dotycz¹ce ochrony poszczególnych komponentów œrodowiska, w tym równie powietrza Inwentaryzacja emisji i wychwytów gazów cieplarnianych Inwentaryzacja Ÿróde³ emisji i wychwytów gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego stanowi podstawê oceny skutecznoœci wype³niania zobowi¹zañ na³o- onych przez Konwencjê na kraje-strony Konwencji wymienione w za³¹czniku do tej konwencji, w tym tak e na Polskê. W raporcie zaprezentowana zosta³a inwentaryzacja emisji i wychwytów trzech podstawowych gazów cieplarnianych, tj. dwutlenku wêgla (CO 2 ), metanu (CH 4 ) i podtlenku azotu (N 2 O) oraz emisji gazów przemys³owych: HFCs, PFCs i SF 6. Przedstawione w tabeli 1.1 zmiany emisji gazów cieplarnianych w okresie od bazowego roku 1988 do 1999 r. obrazuj¹ systematyczny spadek emisji dwutlenku wêgla, szczególnie du y po roku 1988, wynikaj¹cy z restrukturyzacji polskiej gospodarki. W latach 1998 i 1999 tendencja spadkowa emisji dwutlenku wêgla pog³êbi³a siê emisja stanowi³a 71% emisji w bazowym roku. Zmianom wielkoœci emisji gazów cieplarnianych towarzyszy³o zmniejszenie zu ycia energii w gospodarce krajowej oraz zmiana struktury zu ycia paliw na korzyœæ paliw wêglowodorowych, o mniejszej zawartoœci wêgla. Inwentaryzacje emisji i wychwytów gazów cieplarnianych w Polsce zosta³y przygotowane zgodnie z zalecan¹ przez Konferencjê Stron Konwencji metodologi¹. Inwentaryzacje za lata 1988, 1990 i 1994 zosta³y wykonane zgodnie z poprzedni¹ wersj¹ metodologii IPCC Draft Guidelines for National Greenhouse Gas Inventory (1995), a inwentaryzacjê za rok 1992 przygotowano zgodnie z metodyk¹ OECD/IPCC zalecan¹ przez Konferencjê Stron Konwencji i opublikowan¹ w 1994 r. w Greenhouse Gas Inventory Workbook. IPCC Draft Giudelines for National Greenhouse Gas Inventories. Wyniki tych inwentaryzacji zosta³y przedstawione w drugim raporcie rz¹dowym dla Konferencji Stron Konwencji. Inwentaryzacje emisji i wychwytu gazów cieplarnianych za lata: 1991, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998 i 1999 zosta³y wykonane zgodnie z podstawowymi zasadami obowi¹zuj¹cej wersji metodologii IPCC Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories przy zastosowaniu metod szczegó³owych (Tier 2/3) oraz w nielicznych wypadkach metod prostych. Wspó³czynniki emisji i wychwytów gazów cieplarnianych zastosowane w inwentaryzacji w odniesieniu do wszystkich lat zawarto w za³¹cznikach B L do raportu Polityka i dzia³ania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych Przedstawiona w raporcie polityka rz¹du i dzia³ania maj¹ce na celu redukcjê emisji gazów cieplarnianych oraz zwiêkszenie ich poch³aniania obejmowa³y sektory polskiej gospodarki odpowiedzialne w najwiêkszym stopniu za emisjê tych gazów, a mianowicie: energetykê, górnictwo wêgla kamiennego, przemys³ cementowy, hutnictwo, ch³odnictwo, transport, sektor budownictwa i mieszkalnictwa, gospodarkê odpadami, rolnictwo i leœnictwo. W wymienionych sektorach podjêto wiele dzia³añ, w tym zmierzaj¹cych do zwiêkszenia efektywnoœci wykorzystania energii, maj¹cych na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zwiêkszenie ich poch³aniania. Nale ¹ do nich: r zmniejszenie energoch³onnoœci i materia³och³onnoœci przemys³u przez jego restrukturyzacjê; r zmiana struktury zu ycia paliw w celu zwiêkszenia udzia³u paliw wêglowodorowych; r zmniejszenie zdolnoœci produkcyjnych górnictwa wêgla kamiennego i tym samym zmniejszenie oddzia³ywania tego sektora na œrodowisko; r r r r zwiêkszenie wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii; promowanie transportu kolejowego, kombinowanego i komunikacji zbiorowej oraz wprowadzanie instrumentów ukierunkowanych na zrównowa ony rozwój transportu; zwiêkszenie termoizolacyjnoœci budynków pozwalaj¹ce na racjonalniejsze u ytkowanie energii cieplnej; zwiêkszenie wykorzystania gazu wysypiskowego oraz biogazu z oczyszczalni œcieków; Tabela 1.1. Zmiany emisji dwutlenku wêgla, metanu i podtlenku azotu (CH 4 i N 2 O wyra one w ekwiwalencie CO 2 ) w latach [Gg] Lata CO CH N 2 O ród³o: Ministerstwo Œrodowiska. 10

11 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej Streszczenie konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu r r r intensyfikowanie prac hodowlanych przez zmianê struktury rasowej byd³a oraz szersze stosowanie technik wychwytuj¹cych metan z bezœcio³owej technologii chowu prze uwaczy; zwiêkszenie efektywnoœci wykorzystania nawozów mineralnych (w tym azotowych) i zwiêkszenie udzia³u nawozów organicznych; zwiêkszenie wi¹zania i akumulacji CO 2 w lasach przez zwiêkszenie lesistoœci kraju i poprawê stanu zdrowotnego lasów Scenariusze emisji i ogólny efekt wdro onych dzia³añ W rozdziale 5 tego Raportu zaprezentowano zaktualizowane w stosunku do prezentowanych w Drugim raporcie rz¹dowym dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu potencjalne przysz³e trendy emisji i poch³aniania gazów cieplarnianych do roku 2020, uwarunkowane dzia³aniami krajowymi i przyjêt¹ polityk¹, oraz wykazano mo liwe œcie ki emisji i poch³aniania bez uwzglêdnienia takiej polityki i dzia³añ. Przedstawiono scenariusze zmian emisji w szeœciu sektorach gospodarczych: elektroenergetyka, przemys³ wytwórczy, transport, rolnictwo, leœnictwo oraz us³ugi i gospodarstwa domowe. Dodatkowo przedstawiono projekcje emisji gazów cieplarnianych w ca³ym systemie energetycznym oraz makroekonomiczne scenariusze redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie krajowym. Analiza prognozowanych zmian emisji w poszczególnych sektorach wskazuje na powolny jej wzrost w latach Natomiast wyniki prognozowanej emisji dwutlenku wêgla dla ca³ej gospodarki otrzymane z makroekonomicznych scenariuszy odniesienia wynosz¹: od 408 tys. Gg wed³ug scenariusza pasywnego (zak³adaj¹cego spowolnienie tempa restrukturyzacji gospodarki i prywatyzacji) do 413 tys. Gg wed³ug scenariusza bazowego (zak³adaj¹cego pog³êbienie restrukturyzacji gospodarki i dalsz¹ prywatyzacjê) w roku 2010 oraz odpowiednio od 421 tys. Gg do 464 tys. Gg w roku Oznacza to, e przy ka dym ze scenariuszy poziom wyznaczony przez zobowi¹zania Protoko³u z Kioto nie zostanie przekroczony. W rozdziale 5 przedstawiono tak e scenariusze zmian emisji podtlenku azotu do roku 2020 w kategoriach takich Ÿróde³ tej emisji, jak: rolnictwo, przemys³ chemiczny i spalanie paliw oraz propozycjê dzia³añ maj¹cych na celu obni- enie emisji w sektorach odpowiedzialnych za emisjê tego gazu. Wed³ug wszystkich scenariuszy mo na spodziewaæ siê niewielkiego wzrostu emisji N 2 O, z 77 Gg w 2000 r. do 81 Gg (scenariusz odniesienia stabilnego rozwoju gospodarczego), 78 Gg (scenariusz przetrwania pasywnego rozwoju gospodarczego) lub 86 Gg (scenariusz postêpu aktywnego rozwoju gospodarczego) w 2010 r Ocena wra liwoœci, konsekwencje zmian klimatu oraz dzia³ania adaptacyjne Oszacowano, e w sektorze rolnictwa spodziewany wzrost temperatury powietrza mo e spowodowaæ wyd³u- enie klimatycznego okresu wegetacyjnego o 30 40%. W nastêpstwie tego przyspieszony bêdzie termin siewu wszystkich roœlin oraz niw o oko³o 3 tygodnie. Generalnie w Polsce wzrosn¹ u yteczne ze wzglêdu na produkcjê rolnicz¹ klimatyczne zasoby ciep³a, lecz ich efektywne wykorzystanie zale eæ bêdzie od mo liwoœci zabezpieczenia potrzeb wodnych uprawianych roœlin. Czynnikiem ograniczaj¹cym przysz³¹ produkcjê rolnicz¹ (zgodnie ze scenariuszami przysz³ych zmian klimatu), zmuszaj¹cym do poszukiwania nowych rozwi¹zañ, mo e okazaæ siê deficyt wody. Przysz³e warunki agroklimatyczne, przy bardziej sprzyjaj¹cych warunkach wodnych, wytworz¹ korzystne warunki do produkcji roœlinnej w Polsce. Roœliny ciep³olubne (kukurydza, soja i s³onecznik oleisty) zareaguj¹ najwy szym wzrostem plonów (prawdopodobnie nawet o 30%). Wydajnoœæ trwa³ych u ytków zielonych mo e zwiêkszyæ siê przynajmniej o 25 30%. Wyd³u y siê znacznie okres utrzymywania zwierz¹t na pastwiskach. Niektóre z powszechnie uprawianych roœlin mog¹ zareagowaæ zni k¹ plonów, co w najwiêkszym stopniu dotyczyæ bêdzie ziemniaka. Konieczne bêdzie zatem wprowadzenie odpowiednich zmian w strukturze i technologii produkcji roœlinnej, aby nast¹pi³ tak e wzrost tej produkcji. Zaniechanie prac adaptacyjnych mo e skutkowaæ spadkiem ca³kowitej produkcji roœlinnej o 5 10%. Podstawowe znaczenie w dostosowywaniu produkcji rolniczej do spodziewanych zmian klimatu bêd¹ mia³y: dobór odpowiednich roœlin, zmiany u ytkowania gruntów i struktury zasiewów, postêpuj¹ca rejonizacja produkcji oraz wprowadzanie technologii racjonalnie wykorzystuj¹cych zasoby wody i wyd³u ony okres wegetacyjny. Nadzorowanie prac prowadz¹cych do oceny wra liwoœci polskiej strefy brzegowej na zmiany poziomu morza oraz dzia³añ na rzecz ochrony polskiego brzegu przed skutkami zmian poziomu morza nale a³o do Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Prace te i dzia³ania obejmowa³y i obejmuj¹ m.in.: r Prognozowanie oddzia³ywania systemów ostróg na procesy brzegowe w warunkach podnoszenia siê poziomu morza; r Okreœlenie profili bezpieczeñstwa strefy brzegowej; r Oszacowanie zasiêgu oddzia³ywania sztormowego na Wybrze u Ba³tyku Po³udniowego; r Szacowanie ryzyka zagro enia skutkami zmian klimatu i tworzenie procedur zarz¹dzania stref¹ brzegow¹; r Klasyfikacjê zagro eñ erozyjno-powodziowych pasa nadbrze nego; r Opracowanie d³ugofalowego programu ochrony brzegów i zachowania pla ; 11

12 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej Streszczenie konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu r r r r r Ocenê stanu bezpieczeñstwa Pó³wyspu Helskiego i skutków sztucznego zasilania w latach oraz propozycjê prac ochronnych na lata ; Przygotowanie strategii ochrony brzegów morskich; Opracowanie wytycznych przyjmowania wielkoœci i zjawisk hydrometeorologicznych do projektowania ochrony brzegów morskich, sposobów ochrony brzegów i odtworzenia pla w rejonie Ustronia Morskiego; Udzia³ w Zintegrowanym Zarz¹dzaniu Obszarami Przybrze nymi w grupie pañstw ba³tyckich; Opracowanie koncepcji wzmocnienia klifu w Jastrzêbiej Górze. Konsekwencje wp³ywu zmian klimatu na zasoby wodne kraju obejmuj¹: zmniejszenie odp³ywu wód, wilgoci glebowej, magazynowania wody w zlewni i ewapotranspiracji rzeczywistej, zw³aszcza w zachodniej Polsce, przy wiêkszym wzroœcie temperatury i silniejszym zmniejszeniu opadów. Spodziewane jest tak e przesuniêcie terminu wystêpowania wiosennych wysokich stanów wód z marca kwietnia na styczeñ luty, w zwi¹zku z wczeœniejszym topnieniem zakumulowanego œniegu. Ponadto szacuje siê, e udzia³ powierzchni gruntów nawadnianych w rolnictwie powinien zwiêkszyæ siê z obecnego 1,5 procenta do oko³o 4% w 2050 r. Spodziewany wzrost temperatury wody stymulowany przez wzrost temperatury powietrza w warunkach podwojonej koncentracji CO 2 w atmosferze wp³ynie ponadto na skrócenie okresu zlodzenia rzek polskich. Wzrost œredniej rocznej temperatury powietrza mo e doprowadziæ do przekroczenia progowej temperatury wody 26 C, co w konsekwencji spowoduje pogorszenie jakoœci wody w nizinnych odcinkach rzek, gdzie ju wystêpuje znaczna emisja zanieczyszczeñ do wody. Wy sza temperatura wody oznacza tak- e podwy szenie poziomu stê enia sk³adników od ywczych prowadz¹cego do intensyfikacji procesów eutrofizacji zbiorników wodnych, zw³aszcza p³ytkich Zasoby finansowe, transfer technologii oraz Projekty Wspólnej Realizacji (AIJ/JI) Polska nie jest bezpoœrednio zobligowana do udzielania pomocy finansowej, jak równie do wdra ania dzia³añ maj¹cych na celu transfer technologii do krajów rozwijaj¹cych siê, poniewa nie znajduje siê na liœcie pañstw w za- ³¹czniku II do Konwencji, jednak e uczestniczy w wielu miêdzynarodowych projektach wspó³finansowanych przez rz¹d Polski. Kraj nasz aktywnie w³¹czy³ siê do wdra ania mechanizmu Joint Implementation, podejmuj¹c na terenie Polski wspólnie z innymi krajami z za³¹cznika I dzia³ania skutkuj¹ce redukcj¹ emisji gazów cieplarnianych. Wolê wspólnej realizacji celu Konwencji wyrazi³y rz¹dy Finlandii, Holandii i Kanady (podpisano listy intencyjne) oraz rz¹d Norwegii. Do tej pory uruchomiono 8 projektów wspólnej realizacji, w tym 5 typu Joint Implementation (JI) oraz 3 w ramach fazy pilota owej Activities Implemented Jointly (AIJ). Projekty uruchomione w Polsce obejmuj¹ przede wszystkim zamianê paliwa na paliwo o mniejszej zawartoœci wêgla oraz wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii Badania i systematyczne obserwacje Badania maj¹ce na celu œledzenie zmian i zmiennoœci klimatu oraz procesów klimatycznych s¹ prowadzone w licznych polskich placówkach naukowych, do których nale y zaliczyæ przede wszystkim Polsk¹ Akademiê Nauk (PAN), uniwersytety, akademie rolnicze, uczelnie techniczne oraz instytuty badawczo-rozwojowe podlegaj¹ce Ministerstwu Œrodowiska, z których g³ówn¹ rolê odgrywa Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). W badaniach tych wykorzystuje siê g³ównie ponad 100- letnie serie pomiarowe temperatury powietrza oraz w mniejszym stopniu serie pomiarowe opadów atmosferycznych, ciœnienia powietrza i wiatru. Charakter jednorodnych ci¹gów posiadaj¹ wieloletnie serie pomiarowe temperatury powietrza z 6 stacji meteorologicznych w Polsce. Jednostk¹ odpowiedzialn¹ za organizacjê i dzia- ³anie systemu obserwacyjnego polegaj¹cego na sta³ym monitorowaniu stanu atmosfery i hydrosfery jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ramach programu GCOS polskie placówki uczestnicz¹ w nastêpuj¹cych œwiatowych systemach obserwacji: meteorologicznym i atmosferycznym (64 stacje i 987 posterunków meteorologicznych i opadowych), oceanicznym (118 platform i stacji), powierzchni ziemi (300 punktów pomiarowych) i satelitarnych obserwacji klimatu (udzia³ w programie EUMETSAT). Ponadto na dwóch stacjach obserwacyjnych na Kasprowym Wierchu (Tatry) i w Diablej Górze (Puszcza Borecka) dokonuje siê pomiarów stê enia w atmosferze dwutlenku wêgla i innych gazów cieplarnianych (CH 4 i SF 6 ). Poza GCOS Polska uczestniczy tak e w innych programach miêdzynarodowych, np.: Œwiatowym Programie Klimatycznym (WCP), Miêdzynarodowym Programie Geosfera-Biosfera (IGBP) czy w Miêdzyrz¹dowym Zespole ds. Zmian Klimatu (IPCC) Edukacja, szkolenia i œwiadomoœæ spo³eczna Polityka edukacyjna dotycz¹ca ochrony œrodowiska le y w gestii dwóch ministerstw: Edukacji Narodowej oraz Œrodowiska. Ministerstwa te podpisa³y w 1995 r. porozumienie o wspó³pracy w zakresie edukacji ekologicznej, w wyniku czego zosta³a opracowana Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. Dokument ten stanowi podstawê realizacji zadañ zwi¹zanych z edukacj¹ ekologiczn¹ w formalnym systemie kszta³cenia (od przedszkoli po szko³y wy- 12

13 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej Streszczenie konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sze), w instytucjach i urzêdach centralnych oraz w instytucjach dzia³aj¹cych na rzecz ochrony œrodowiska w województwach i samorz¹dach. Zapisy dotycz¹ce wprowadzania nauczania o œrodowisku do szkolnictwa znajduj¹ siê w dwóch ustawach: o systemie oœwiaty z 1991 r. oraz Prawo ochrony œrodowiska z 2001 r. Na podstawie wymienionej wy ej strategii, opracowano w 2000 r. projekt Programu wykonawczego Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Program ten ma na celu nadanie odpowiedniej rangi edukacji ekologicznej, traktowanej jako niezbêdny warunek zapewnienia zrównowa onego rozwoju. Zamierzeniem tego programu jest przygotowanie spo³eczeñstwa polskiego do w³¹czania siê do dzia- ³añ s³u ¹cych ochronie œrodowiska wed³ug standardów ochrony i kszta³towania œrodowiska obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej. Œwiadomoœæ ekologiczna spo³eczeñstwa kszta³towana jest w szko³ach oraz przez ró nego rodzaju akcje prowadzone przez organizacje pañstwowe i spo³eczne oraz media. Szczególn¹ rolê maj¹ te szkolenia grup zawodowych i spo³ecznych. Program wykonawczy Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej ma na celu integracjê tych ró nych sfer edukacji ekologicznej i tym samym zwiêkszenie efektywnoœci oddzia³ywania na spo³eczeñstwo. Wychowywanie i edukowanie spo³eczeñstwa w dba- ³oœci o œrodowisko rozpoczyna siê w przedszkolach i trwa przez szeœcioletni¹ szko³ê podstawow¹, nastêpnie trzyletnie gimnazjum i równie trzyletnie liceum. Taki system edukacji rozpoczêto w 1999 r. Szeroki zakres zagadnieñ ekologicznych oraz wiedzê na temat zmian klimatu wynikaj¹cych z dzia³alnoœci cz³owieka maj¹ tak e w swych programach nauczania pañstwowe szko³y wy sze na kierunkach zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska. Równie niepañstwowe szko³y wy sze prowadz¹ edukacjê dotycz¹c¹ zagro eñ œrodowiska, w tym i klimatu. Problematyk¹ ochrony klimatu zajmuje siê w Polsce tak e kilkanaœcie ró nych organizacji pozarz¹dowych, propaguj¹cych dzia³ania skutkuj¹ce ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, m.in. efektywne wykorzystanie energii, produkcjê energii ze Ÿróde³ odnawialnych, rozwój i propagowanie transportu zbiorowego, promocjê energooszczêdnego oœwietlenia czy zwiêkszenie wi¹zania wêgla przez biomasê. S¹ to ró nego rodzaju kampanie informacyjne, seminaria i akcje regionalne. 13

14 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 2. UWARUNKOWANIA KRAJOWE 2.1. Œrodowisko geograficzne Polski Polska po³o ona jest w umiarkowanych szerokoœciach geograficznych (49 o o 50 N) Europy Œrodkowej, na po³udniowym wybrze u Morza Ba³tyckiego. Jej powierzchnia, wraz z morskimi wodami wewnêtrznymi obejmuj¹cymi Zalew Wiœlany i Zalew Szczeciñski oraz porty, wynosi km 2. Ukszta³towanie powierzchni w Polsce jest równole nikowe: od nizin nadmorskich, rozci¹gaj¹cych siê na pó³nocy kraju, przez wzgórza pojezierzy i rozleg³y pas nizin a do wy yn i gór zlokalizowanych w po³udniowej czêœci kraju, sk¹d bior¹ pocz¹tek dwie najwiêksze rzeki przep³ywaj¹ce przez Polskê: Wis³a (1047 km) i Odra (854 km). W krajobrazie Polski dominuj¹ niziny: 54% powierzchni kraju po³o one jest poni ej 150 m npm, blisko 37% na wysokoœci m npm. Tereny wy ynne i górskie (powy ej 300 m npm) zajmuj¹ zaœ blisko 8% powierzchni Polski, z czego góry wysokie stanowi¹ tylko 0,1% obszaru Polski. Taki równole nikowy uk³ad rzeÿby terenu, ze zwiêkszaj¹c¹ siê wysokoœci¹ od basenu Morza Ba³tyckiego ku po³udniowi, stanowi wa ny czynnik w kszta³towaniu siê warunków klimatycznych w Polsce, pozwalaj¹c na swobodn¹, równole nikow¹ wymianê mas powietrza. Dlatego te klimat Polski charakteryzuje przejœciowoœæ, tzn. widoczny jest tu wp³yw cech zarówno klimatu morskiego, jak i kontynentalnego, w zale noœci od aktywnoœci tworzenia siê nad Europ¹ Œrodkow¹ uk³adów barycznych. Wyra a siê to znaczn¹ zmiennoœci¹ warunków klimatycznych z roku na rok oraz pogody z dnia na dzieñ. Œrednia roczna temperatura powietrza w Polsce w latach wynosi³a 7,4 C, w dziesiêcioleciu podnios³a siê do 7,9 C, a nastêpne dziewiêciolecie by³o jeszcze cieplejsze, œrednia roczna temperatura powietrza w tym okresie (lata ) wzros³a do 8,0 C. Temperatury maksymalne w Polsce w latach waha³y siê od 23,6 C do 38,0 C, minimalne zaœ od 18,2 C do 35,4 C. Amplituda skrajnych temperatur zatem wynios³a od 51,9 C na wybrze u do 70,9 C na wschodzie. Najczêœciej najcieplejszym miesi¹cem jest lipiec, którego œrednia temperatura wzrasta ku po³udniowi i wynosi od 16,3 C na wybrze u do 18,1 C na po³udniowych nizinach (lata ), w najwy szych partiach gór nie przekracza³a 9 C. Najch³odniejszym miesi¹cem roku jest zazwyczaj styczeñ, ze œredni¹ miesiêczn¹ temperatur¹ zmieniaj¹c¹ siê po³udnikowo od 0,1 C na zachodnim wybrze u do 4,2 C na wschodzie. Wp³yw ukszta³towania terenu Polski najsilniej zaznacza siê w rozk³adzie sum opadów. Œrednia roczna suma opadów wynosi 600 mm, najmniejsze ich sumy s¹ obserwowane w nizinnej Polsce Centralnej (ok. 500 mm), najwy sze zaœ w wysokich górach (ok mm), przy czym opady letnie przewa aj¹ nad zimowymi. Opady charakteryzuje du a zmiennoœæ przestrzenna oraz silne wahania z roku na rok. Œrednie roczne sumy opadów w Polsce w okresie (bez stacji górskich) wynios³y 611 mm, w dziesiêcioleciu : 578 mm, a w dziewiêcioleciu : 615 mm. Polska nale y do najubo szych w zasoby wodne krajów Europy, dysponuj¹c oko³o 1800 m 3 wody na mieszkañca na rok, to jest iloœci¹ trzykrotnie mniejsz¹ ni œrednia w Europie i ponad czterokrotnie mniejsz¹ od œredniej œwiatowej. Dodatkowo du a zmiennoœæ sezonowa i zró - nicowanie terytorialne zasobów wodnych powoduje okresowe zagro enie deficytem lub nadmiarami wody w wielu rejonach kraju. Zbiorniki retencyjne w Polsce maj¹ ma³¹ pojemnoœæ, a mog¹c zatrzymaæ tylko 6% rocznego odp³ywu wód, nie zapewniaj¹ odpowiedniego zabezpieczenia przed susz¹ lub powodzi¹. WyraŸnie zmniejszy³ siê pobór wody na potrzeby ludnoœci i gospodarki. W latach pobór ten by³ a o 21% mniejszy ni w 1988 r. Jest to efektem przede wszystkim ograniczenia zu ycia wody przez przemys³ (odpowiedzialny za 70% ogólnego poboru), restrukturyzowany b¹dÿ efektywniej dzia³aj¹cy, ale tak e oszczêdniejszego wykorzystania wody zarówno przez ludnoœæ, jak i rolnictwo. Ponad 83% u ytkowanej wody pobierane jest z zasobów wód powierzchniowych, 15% stanowi¹ wody podziemne, 2% wody pokopalniane. Dominuj¹cymi formami u ytkowania ziemi w Polsce s¹ u ytki rolne i lasy, które ³¹cznie stanowi¹ niemal 89% powierzchni kraju. W u ytkach rolnych przewa aj¹ grunty orne, zajmuj¹ce blisko 48% powierzchni, pozosta³e 12% stanowi¹ trwa³e u ytki zielone, obejmuj¹ce zarówno trwa- ³e ³¹ki, jak i pastwiska. Grunty orne s¹ rozmieszczone doœæ równomiernie na terenie ca³ego kraju, najmniejszy udzia³ maj¹ w typowo górskich województwach po³udniowych 14

15 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej Uwarunkowania konwencji krajowe Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Tabela 2.1. Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludnoœci Lata ród³o: GUS. Tabela 2.2. Powierzchnia ogólna kraju wed³ug kierunków wykorzystania ród³o: GUS. Cele produkcyjne [hm 3 ] , ,6 9549,4 8431,6 8573,2 8424,1 8125,2 7836,7 Rodzaj wykorzystania powierzchni U ytki rolne Lasy i zadrzewienia Wody U ytki kopalne Tereny komunikacyjne Tereny osiedlowe Nieu ytki Pozosta³e Nawodnienia w rolnictwie i leœnictwie oraz uzupe³nienia stawów rybnych [hm 3 ] 1323,4 1622,7 1693,7 1176,8 1057,5 1082,9 999,2 1045,4 kraju oraz na terenach o du ym zalesieniu. Systematycznie maleje powierzchnia u ytków rolnych, przede wszystkim na rzecz leœnictwa, terenów osiedlowych, nieu ytków oraz terenów komunikacyjnych. Polska nale y do krajów o znikomym udziale terytorialnym nieu ytków, do których zalicza siê równie nieu ytki naturalne, takie jak wydmy nadmorskie czy nagie ska³y w wysokich partiach gór Charakterystyka spo³eczno-gospodarcza Polski Organizacja pañstwa Eksploatacja sieci wodoci¹gowej [hm 3 ] 2722,6 3066,1 3004,6 2457,1 2377,5 2292,0 2189,0 2392,5 Ogó³em [hm 3 ] , , , , , , , ,6 Powierzchnia w latach [tys. ha] [%] [tys. ha] [%] [tys. ha] [%] ,2 28,4 2,6 0,1 3,2 3,0 1,6 0, ,1 28,4 2,6 0,1 Rzeczpospolita Polska jest republik¹ konstytucyjn¹ z mieszanym modelem w³adzy prezydenckiej i parlamentarnej. W³adzê ustawodawcz¹ sprawuj¹ Sejm i Senat. Sejm i Senat, obraduj¹ce wspólnie, tworz¹ Zgromadzenie Narodowe. Najwy sza w³adza wykonawcza nale y do Prezydenta oraz do Rady Ministrów. Rz¹d Rada Ministrów, 3,2 3,1 1,6 0, ,3 29,1 2,7 0,1 3,1 3,4 1,6 0,7 której pracami kieruje Prezes Rady Ministrów prowadzi politykê wewnêtrzn¹ i zagraniczn¹ pañstwa. Na szczeblu terytorialnym administracja rz¹dowa jest reprezentowana przez wojewodów w uk³adzie wojewódzkim oraz przez starostów w uk³adzie powiatowym, w ramach zadañ zleconych. Od 1 stycznia 1999 r. obowi¹zuje nowy trójstopniowy podzia³ terytorialny pañstwa, którego jednostkami s¹: gminy, powiaty i województwa. Utworzono 16 nowych województw oraz 315 powiatów i 65 miast na prawach powiatu. Bez zmian pozosta³ podzia³ na gminy, stanowi¹ce podstawow¹ jednostkê terytorialnego podzia³u kraju, których jest Jednostkami pomocniczymi w gminach s¹ so³ectwa, których utworzono na terenie ca³ego kraju. Nowy podzia³ terytorialny i struktura w³adz publicznych odpowiadaj¹ rozwi¹zaniom przyjêtym w europejskich krajach o porównywalnej liczbie ludnoœci oraz obszarze Charakterystyka spo³eczna Ludnoœæ. Po powojennej eksplozji demograficznej od po³owy lat osiemdziesi¹tych w Polsce zmniejsza siê tempo wzrostu liczby ludnoœci. W latach liczba ludnoœci zwiêkszy³a siê o 782 tys., osi¹gaj¹c tys. w koñcu 1998 r., lecz nast¹pi³o pog³êbienie wczeœniej wystêpuj¹cej tendencji spadku przyrostu naturalnego, który w tym okresie zmniejszy³ siê dramatycznie z 4,8 do 0,5. W roku 1999 po raz pierwszy w okresie powojennym przyrost rzeczywisty ludnoœci by³ ujemny, poniewa przyrost naturalny osi¹gn¹³ poziom 0,0 (0,6 tys.), a intensywnoœæ emigracji ludnoœci utrzyma³a siê. W kolejnych latach liczba ludnoœci w Polsce zmniejszy³a siê z tys. w koñcu 1999 r. do tys. w koñcu 2000 r. D³ugookresowa prognoza demograficzna, do 2030 r., przewiduje niewielkie wahania liczby ludnoœci, miêdzy mln osób, z tendencj¹ ku jej zmniejszeniu. Niewielkie tempo zmniejszania siê liczby ludnoœci utrzyma siê do 2005 r., po którym liczba ludnoœci zacznie siê stopniowo zwiêkszaæ, w 2015 r. przekroczy prawdopodobnie 39 mln. Po 2020 r. nast¹pi doœæ znaczny ubytek ludnoœci, spowodowany przede wszystkim stopniowym zmniejszaniem siê liczby urodzeñ. Przewiduje siê, e w 2030 r. ludnoœæ Polski bêdzie liczy³a tys. Zachodz¹ niekorzystne zmiany wiekowej struktury ludnoœci. Zmniejszaj¹ca siê liczba urodzeñ powoduje bezwzglêdny spadek udzia³u ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym w ca³kowitej liczbie ludnoœci (z 29,8% w 1989 r. do 24,1% w 2000 r.), któremu towarzyszy wzrost udzia³u ludnoœci w wieku produkcyjnym oraz poprodukcyjnym (odpowiednio z 57,6% w 1989 r. do 61,2% w 2000 r. oraz 12,6% w 1989 r. do 14,7% w 2000 r.). Z prognozy demograficznej do 2030 r. wynika, e s¹ spodziewane dalsze przekszta³cenia w strukturze wiekowej ludnoœci, przejawiaj¹ce siê systematycznym obni aniem liczebnoœci populacji w wieku przedprodukcyjnym przy jednoczesnym silnym przyroœcie ludnoœci w wieku poprodukcyjnym. Liczba ludnoœci 15

16 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej Uwarunkowania konwencji krajowe Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w wieku produkcyjnym do 2010 r. wzrasta³aby, a nastêpnie mala³a. W ca³ym prognozowanym okresie spodziewany jest 30-procentowy ubytek ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym. Korzystne zmiany w wyd³u aniu siê przeciêtnego trwania ycia spowoduj¹, e udzia³ ludnoœci w wieku emerytalnym w ogólnej liczbie ludnoœci zwiêkszy siê do 24% w roku 2030 (wzroœnie o ponad 64%). W latach dziewiêædziesi¹tych udzia³ ludnoœci zamieszkuj¹cej miasta ustabilizowa³ siê na poziomie 61,8%, najbardziej zurbanizowane obszary to woj. œl¹skie (79,6%) i dolnoœl¹skie (71,6%). W Polsce w 2000 r. by³o 880 miast, przy czym 19 z nich liczy³o ponad 200 tys. mieszkañców. Warszawê stolicê i najwiêksze miasto Polski zamieszkuje 1,6 mln ludzi. Tabela 2.3. Wybrane dane demograficzne dla Polski Lata ród³o: GUS. Tabela 2.4. Prognoza zmian liczby ludnoœci ród³o: GUS. Liczba ludnoœci ogó³em [tys.] Przyrost naturalny Ludnoœæ w miastach na km 2 [ ] [%] ,1 15,0 8,5 9,6 5,7 4,1 1,2 1,1 0,9 0,5 0,0 0,3 36,9 48,3 52,3 58,7 61,2 61,8 61,8 61,9 61,9 61,9 61,8 61,8 Lata Liczba ludnoœci [tys.] Rozmieszczenie ludnoœci na terenie Polski jest zró - nicowane. Œrednia gêstoœæ zaludnienia wynosi 124 osoby na 1 km 2, ale w najgêœciej zaludnionym woj. œl¹skim siêga 396 osób na 1 km 2. Województwa pó³nocno-wschodnie, podlaskie i warmiñsko-mazurskie, z 61 osobami na 1 km 2, s¹ najs³abiej zaludnionymi obszarami Polski. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych. W Polsce zarejestrowanych jest prawie 13,6 mln gospodarstw domowych, ze œredni¹ liczb¹ domowników 2,83. Po okresie wysokiego wzrostu gospodarczego w latach , w 1998 r. wyst¹pi³o spowolnienie tempa wzrostu, co znalaz³o odzwierciedlenie w pogorszeniu sytuacji dochodowej rodzin. Jak wynika z badañ bud etów gospodarstw domo- wych, realne dochody zmniejszy³y siê w gospodarstwach powi¹zanych z rolnictwem oraz utrzymuj¹cych siê z niezarobkowych Ÿróde³ innych ni emerytura lub renta. Ponadto zwiêkszy³o siê zró nicowanie poziomu dochodów miêdzy poszczególnymi grupami spo³eczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych. Najwiêksze zmiany odnotowano w gospodarstwach powi¹zanych z rolnictwem. W 1995 r. poziom dochodu rozporz¹dzanego w gospodarstwach domowych rolników by³ o ok. 6% ni szy od przeciêtnego dochodu ogó³u gospodarstw domowych, podczas gdy w 1999 r. ró nica ta wynosi³a ju blisko 26%. W gospodarstwach domowych pracowników u ytkuj¹cych gospodarstwo rolne wskaÿniki te wynosi³y odpowiednio mniej wiêcej 13 i 22%. Odnotowano jedynie niewielk¹ poprawê w wyposa eniu gospodarstw domowych w artyku³y trwa³ego u ytku. Wybrane charakterystyki wyposa enia gospodarstw domowych w sprzêt na 100 gospodarstw w Polsce to: r telewizor 114,4 w tym kolorowy 106,7 r urz¹dzenie do odbioru telewizji satelitarnej 46,1 r komputer osobisty 11,7 r pralka automatyczna 70,3 r ch³odziarka 98,6 r motocykl 4,1 r samochód osobowy 47,8 Rodziny nadal dominuj¹c¹ czêœæ wydatków przeznaczaj¹ na ywnoœæ i sta³e op³aty mieszkaniowe. W 1999 r. wydatki na wymienione grupy potrzeb stanowi³y ³¹cznie od oko³o 37% do ponad 56% ogólnych wydatków w gospodarstwach domowych, w tym op³aty za u ytkowanie noœników energii wynosi³y od 8,4% do 13,5%. Bezrobocie. Zmiany sytuacji na rynku pracy zachodz¹ce w okresie transformacji polskiej gospodarki ( ) by³y znacz¹ce. Mo na wyró niæ trzy charakterystyczne okresy tych zmian: 1) lata , okres przemian gospodarczych wystêpuj¹cych w pierwszych latach transformacji oraz dostosowywania wielkoœci i struktury zatrudnienia do wprowadzanej gospodarki rynkowej; charakteryzowa- ³o go znaczne zmniejszenie popytu na pracê, przejawiaj¹ce siê zmniejszeniem liczby pracuj¹cych a o 2628 tys. osób oraz zwiêkszeniem liczby bezrobotnych; tendencja malej¹cego popytu na si³ê robocz¹ zosta³a zahamowana dopiero w 1994 r.; 2) lata , okres szybkiego rozwoju gospodarki, w którym wzrost PBK osi¹gn¹³ 6,8%; sytuacja na rynku pracy stopniowo ulega³a poprawie, czemu sprzyja³a koniunktura gospodarcza i zwi¹zany z tym wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym oraz spowolnienie procesów restrukturyzacyjnych w gospodarce wp³ywaj¹ce na ograniczenie redukcji zatrudnienia, jak równie na zmniejszenie zatrudnienia w szarej strefie; liczba pracuj¹cych zwiêkszy³a siê o 1180 tys. osób, stopa bezrobocia zmniejszy³a siê do 10,3%; 16

17 Trzeci raport rz¹dowy dla Konferencji Stron Ramowej Uwarunkowania konwencji krajowe Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 3) lata , w okresie tym wyst¹pi³y du e tendencje spadkowe w zatrudnieniu liczba bezrobotnych zwiêkszy³a siê do 2702,6 tys., a stopa bezrobocia wzros³a do 15% w 2000 r.; na pogorszenie sytuacji na rynku pracy decyduj¹cy wp³yw mia³o spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego oraz przyspieszenie procesów restrukturyzacyjnych w niektórych dzia³ach przemys³u, jak równie znaczne ograniczenie dzia³alnoœci produkcyjnej, handlowej i us³ugowej w zwi¹zku z kryzysem rosyjskim; sytuacje na rynku pracy pogorszy³ zwiêkszony nap³yw absolwentów, bêd¹cy pierwszym sygna³em wchodzenia na rynek pracy wy u demograficznego. Okres transformacji charakteryzuje sta³y dynamiczny rozwój sektora prywatnego, w którym w latach liczba pracuj¹cych zwiêkszy³a siê o 3,1 mln osób. W tym samym okresie liczba pracuj¹cych w sektorze publicznym zmniejszy³a siê o 4,6 mln osób i jednoczeœnie udzia³ tych pracuj¹cych w ogólnej liczbie pracuj¹cych zmniejszy³ siê z 53,4% w 1989 r. do 29,3% w 1998 r. Zmiany w gospodarce znalaz³y wyraÿnie odbicie w zmianie poziomu i struktury zatrudnienia w sektorach ekonomicznych, najwiêkszej w sektorze przemys³owym. Udzia³ procentowy pracuj¹cych w tym sektorze znacznie zmniejszy³ siê, z 35,7% w 1989 r. do 28,8% w 1998 r., na rzecz sektora us³ug, którego udzia³ w zatrudnieniu wzrós³ z 35,7% w 1989 r. do 43,8% w 1998 r. W sektorze rolniczym zatrudnienie utrzymuje siê na zbli- onym poziomie, 28 27%. Niekorzystn¹ cech¹ bezrobocia w Polsce jest znaczne zró nicowanie jego natê enia w przekroju regionalnym, spowodowane przede wszystkim nierównomiernym poziomem rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów oraz zró nicowan¹ sytuacj¹ demograficzn¹. Najgorsza sytuacja jest w regionach pó³nocnej i pó³nocno-wschodniej Polski, które s¹ s³abo rozwiniête gospodarczo i zdominowane przez dzia³alnoœæ rolnicz¹, gdzie znacz¹cy udzia³ w generowaniu bezrobocia mia³a likwidacja pañstwowych gospodarstw rolnych. Najni sza stopa bezrobocia wystêpuje w województwach z du ymi aglomeracjami miejskimi, o najwy szym stopniu urbanizacji oraz rozwoju przemys³u i us³ug. Wiejski rynek pracy charakteryzuje wzrostowa tendencja liczby bezrobotnych, którzy stanowi¹ blisko 44% ogó³u bezrobotnych (w grudniu 2000 r.), a w po³udniowej i po³udniowo-wschodniej Polsce, gdzie dominuje ludnoœæ zamieszka³a na wsi, odsetek ten wynosi 52 62%. Niezale nie od tendencji kszta³towania siê ogólnej liczby bezrobotnych, du y odsetek ludzi m³odych (31%), osób pozostaj¹cych bez pracy wiêcej ni rok (44,7% w grudniu 2000 r.), bezrobotnych o niskim poziomie wykszta³cenia (70,4% ogó³u bezrobotnych w grudniu 2000 r.) oraz osób zarejestrowanych bez prawa do zasi³ku (79,1% w styczniu 2001 r.) pozostaje jednym z najwa niejszych problemowych obszarów rynku pracy. Bezrobocie d³ugookresowe przybra- ³o szczególnie du e rozmiary w regionach zacofanych gospodarczo, w obszarach rolniczych i na terenach dawnych pañstwowych gospodarstw rolnych. Tabela 2.5. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych i stopa bezrobocia Lata Bezrobotni [tys.] 1126,1 2628,8 2359,5 1826,4 1831,4 2349,8 2702,6 Stopa bezrobocia [%] 6,5 14,9 13,2 10,3 10,4 13,1 15,0 ród³o: GUS. Trwa³e obni enie stopy bezrobocia oraz zmniejszenie bezwzglêdnych rozmiarów bezrobocia (poni ej 2 mln osób) bêdzie trudne do osi¹gniêcia w najbli szych latach, jeœli tempo wzrostu gospodarczego nie ulegnie znacznemu przyœpieszeniu. Niekorzystnie na rynek pracy bêdzie wp³ywaæ tak e sytuacja demograficzna. W najbli szych piêciu latach spodziewany jest przyrost o tys. ludnoœci aktywnej zawodowo. Zwiêkszeniu liczby miejsc pracy mo e sprzyjaæ wprowadzenie pakietu dzia³añ zaprezentowanych w dokumencie rz¹dowym Harmonogram dzia³añ maj¹cych na celu wspieranie przedsiêbiorczoœci i powstawania nowych miejsc pracy (6 marca 2001 r.), takich jak zmniejszenie obci¹ eñ podatkowych, uelastycznienie prawa pracy, wsparcie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz u³atwienie w inwestowaniu oraz kreowanie eksportu. Na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy podejmowane s¹ aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu, finansowane przez pañstwo z Funduszu Pracy. Dzia³ania obejmuj¹ szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, po yczki i aktywizacjê zawodow¹ absolwentów. Z takich form przeciwdzia³ania bezrobociu korzysta relatywnie ma³y odsetek bezrobotnych, w latach by³o to 782,3 tys. osób. W sytuacji wysokiego bezrobocia zdecydowan¹ wiêkszoœæ œrodków Funduszu Pracy poch³aniaj¹ wyp³aty zasi³ków dla bezrobotnych oraz zasi³ków i œwiadczeñ przedemerytalnych. Ma³y udzia³ w œrodkach Funduszu Pracy wydatków na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu ulega³ znacznym wahaniom od 11,9% w 1995 r. do 19,2% w 1999 r. Efektywnoœæ aktywnych programów rynku pracy, okreœlana jako procentowy udzia³ liczby osób, które uczestniczy³y w danym programie i uzyska³y po jego zakoñczeniu sta³e zatrudnienie w ogólnej liczbie osób uczestnicz¹cych, wskazuje, e najskuteczniejsze instrumenty zwalczania bezrobocia to prace inwentaryzacyjne, refundacja sk³adek ZUS z tytu³u zatrudnienia oraz szkolenia. Szansê na nowe miejsca pracy na wsi stwarza Program Reorientacji/Przekwalifikowañ, którego realizacjê rozpoczêto w 2001 r. jako czêœæ wiêkszego programu aktywizacji obszarów wiejskich opracowanego przez Bank Œwiatowy i rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolenia, poradnictwo, informacja zawodowa i pomoc w uzyskiwaniu okresowego zatrudnienia poza rolnictwem to tylko kilka z przygotowanych instrumentów, które maj¹ pomóc w aktywizacji bezrobotnych i rolników prowadz¹cych ma³e 17

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta P³ocka

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta P³ocka Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie listopad 2005 przygotowa³

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2000 2001

Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2000 2001 Raport o stanie a ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2000 2001 Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Warszawa 2002 1 Publikacja przygotowana i wydana w ramach realizacji Kierunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŒRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2007-2010 Z UWZGLÊDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2011-2014

PROGRAM OCHRONY ŒRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2007-2010 Z UWZGLÊDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2011-2014 PROGRAM OCHRONY ŒRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2007-2010 Z UWZGLÊDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2011-2014 Olsztyn, 2007 Urz¹d Marsza³kowski Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Koalicji Klimatycznej WARSZAWA LISTOPAD 2011 ARTUR GRADZIUK, ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Wêgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku analizy scenariuszowe

Wêgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku analizy scenariuszowe Wêgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku analizy scenariuszowe Redakcja naukowa: dr hab. in. Lidia Gawlik IGSMiE PAN AUTORZY: dr hab. in. Lidia GAWLIK IGSMiE PAN dr in. Zbigniew GRUDZIÑSKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA STRATEGII LIZBOÑSKIEJ ZA ROK 2008

RAPORT Z WYKONANIA STRATEGII LIZBOÑSKIEJ ZA ROK 2008 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIÊDZYNARODOWYCH RAPORT Z WYKONANIA STRATEGII LIZBOÑSKIEJ ZA ROK 2008 Opracowa³ Marcin Koczor Warszawa, 6 marca 2009 r. Redaktor tekstu Ewa Stahnke Redaktor techniczny Dorota Do³êgowska

Bardziej szczegółowo

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 13 Zeszyt 1 2010 PL ISSN 1429-6675 Pawe³ FR CZEK* Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy STRESZCZENIE. W kolejnych latach w Polsce niezbêdne

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

Warunki bytu ludnoœci wiejskiej

Warunki bytu ludnoœci wiejskiej Warunki bytu ludnoœci wiejskiej Rozdzia³ 4 4.1. Krótki rys historyczny Warunki bytu ludnoœci wiejskiej w Polsce przez trzy dekady przyspieszonej industrializacji (195 198) postrzegane by³y jako gorsze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materia³y i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO WARSZAWA 2003 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIA Y I STUDIA Kwartalnik Nr 3 (19) 2003 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010 Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci Marzec 2010 www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Spis treœci Raport w liczbach... Wstêp o raporcie... Systemy AMRON i SARFiN...

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE najwa niejsze efekty oraz próba oceny 41 Rozdzia³ II CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE Pierwszy rok cz³onkostwa jest okresem zbyt krótkim, aby w zwi¹zku z akcesj¹ wyst¹pi³y wyraÿne i trwa³e

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Strategia wdra ania krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA

Strategia wdra ania krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA IUCN - Program Europy Strategia wdra ania krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA Praca zbiorowa pod redakcj¹ Anny Liro Koordynator projektu Zenon Tederko Fundacja IUCN Poland Pracê wykonano na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 9 MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Prace z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i turystyki

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 9 MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Prace z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i turystyki ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 9 Prace z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i turystyki TARNÓW 2006 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

W2000 roku Rada Miejska

W2000 roku Rada Miejska BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy

Bardziej szczegółowo