Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 PRZEGL D ISSN ENERGETYCZNY. Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 PRZEGL D ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY. Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA"

Transkrypt

1 PRZEGL D Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 ISSN ENERGETYCZNY Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA

2

3 Z DZIA ALNOŒCI IZBY Naszym zadaniem bêdzie wskazywanie najlepszych rozwi¹zañ Co sprawi³o, e zdecydowa³ siê Pan na kandydowanie na prezesa Izby? Moja decyzja o kandydowaniu wynika³a z przekonania, e ogromne wyzwania stoj¹ce przed polsk¹ elektroenergetyk¹ nale y postrzegaæ jako wielk¹ szansê dla firm sektora. By tê szansê w pe³ni wykorzystaæ konieczna jest ich wspó³praca. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Œrodowiska od pocz¹tku swojego istnienia, tj. od 1993 r., odgrywa- ³a istotn¹ rolê w kreowaniu zmian w polskim sektorze elektroenergetycznym. Stanowi forum wspó³pracy zarówno przedsiêbiorstw, których w³aœcicielem jest skarb pañstwa oraz firm prywatnych opartych na kapitale polskim jak i zagranicznym. Cz³onkowie Izby reprezentuj¹ ca³¹ bran ê: od wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców energii przez producentów maszyn i urz¹dzeñ dla energetyki po firmy stanowi¹ce zaplecze intelektualne i finansowe sektora. W warunkach zmian strukturalnych polskiej energetyki, wyzwalania jej mo liwoœci w wyniku konsolidacji, niezbêdnych inwestycji zwi¹zanych z odtworzeniem starych i budow¹ nowych mocy produkcyjnych, budow¹ odnawialnych Ÿróde³ energii, rosn¹cych wymagañ w zakresie ochrony œrodowiska naturalnego, tworzenia podstaw do rozwijania dzia³alnoœci na rynkach krajów oœciennych wspó³praca firm sektora na ró nych p³aszczyznach jest koniecznoœci¹. Uzna³em, e mogê byæ przydatny w tworzeniu najlepszych form tej wspó³pracy, s³u ¹c tym samym rozwojowi ca³ej polskiej elektroenergetyki. Jak Pan odbiera fakt, e zosta³ wybrany na to stanowisko niemal przez aklamacjê? To dla mnie wielka satysfakcja. Odbieram to jako uznanie dla moich dotychczasowych dzia³añ zwi¹zanych z budow¹ najwiêkszego polskiego przedsiêbiorstwa energetycznego jakim jest Polska Grupa Energetyczna. Myœlê, e cz³onkowie Izby dostrzegli, mimo ogromnej skali trudnoœci i wielu przeszkód, konsekwencjê z jak¹ stara³em siê zbudowaæ PGE i licz¹, e z podobn¹ konsekwencj¹ bêdê realizowa³ zadania, które mi postawi¹. Stanowisko, na które mnie wybrano, wymaga nie tylko konsekwencji, ale i umiejêtnoœci tworzenia p³aszczyzn wspó³pracy oraz godzenia, dla wspólnego dobra, czêsto zró nicowanych celów cz³onków Izby. Mam nadziejê, e sprostam tym oczekiwaniom. W tym miejscu chcê jeszcze raz podziêkowaæ za zaufanie, którym minie obdarzono. Czy ta funkcja umo liwia nowe spojrzenie na dzia³alnoœæ sektora elektroenergetycznego? Kierowanie Izb¹, któr¹ tworzy 140 firm, chocia funkcjonuj¹cych w ramach jednego sektora, to jednak o bardzo zró nicowanej dzia³alnoœci, pozwala na dostrze enie niemal wszystkich aspektów tej dziedziny gospodarki. Tak e tych, które z punktu widzenia wielkich przedsiêbiorstw wydaj¹ siê mniej istotne, lecz bez których prawid³owa dzia³alnoœæ sektora nie by³aby mo liwa. ¹czenie interesów tych firm, ³¹czenie interesów przedsiêbiorstw prywatnych i o przewadze kapita³u publicznego, dla dobra polskiej gospodarki wydaje mi siê najwa niejszym wyzwaniem, któremu chcia³bym podo³aæ na stanowisku prezesa IGEiOŒ. Z JACKIEM SOCH, Prezesem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Œrodowiska, rozmawia Jerzy Bojanowicz Czy planuje Pan jakieœ zmiany w dzia³alnoœci Izby i ewentualnie nowe kierunki jej dzia³ania? Niew¹tpliwie jesteœmy w okresie zmian zwi¹zanych z odejœciem na emeryturê Ryszarda Popowicza, który pe³ni³ funkcjê zastêpcy dyrektora Biura Izby. W tym miejscu chcê mu serdecznie podziêkowaæ za wielki wk³ad pracy i wybitn¹ rolê jak¹ odegra³ w umacnianiu pozycji Izby. Kierowa³ pracami biura z wielkim oddaniem i z pewnoœci¹ nie³atwo bêdzie go zast¹piæ. Oczywiœcie, ci¹g³oœæ prac zapewnia S³awomir Krystek, dyrektor generalny, bez którego realizacja wielu przedsiêwziêæ nie by³aby mo liwa. Ale up³ynie trochê czasu nim stworzy zgrany tandem z nastêpc¹ dyr. Popowicza. Co do kierunków dziania, to zamierzam zintensyfikowaæ wspó³pracê Izby z instytucjami rz¹dowymi i samorz¹dowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej. Chcê, by g³os cz³onków Izby w tych strukturach by³ jeszcze bardziej s³yszalny. Szczególnie zale- y mi na wspó³pracy z osobami kieruj¹cymi gospodark¹. Zamierzam na bie ¹co przekazywaæ im sygna- ³y p³yn¹ce z sektora i dbaæ by by³y brane pod uwagê. Przyk³adem konstruktywnych dzia³añ Izby by³a ustawa o rozwi¹zaniu KDT. Cz³onkowie Izby mieli istotny wk³ad w jej ostateczny kszta³t. Jakie wyzwania stoj¹ce przed sektorem uwa a pan za najwa niejsze i jak Pan widzi rolê Izby w ich rozwi¹zywaniu? Jednym z najwa niejszych wyzwañ jest skuteczne dokoñczenie procesu konsolidacji sektora i jego prywatyzacji. Wydaje siê, e najkorzystniejsz¹ dla Skarbu Pañstwa i rynku kapita³owego form¹ prywatyzacji jest przeprowadzenie jej poprzez gie³dê. Kolejne wyzwania to wdro enie ustawy o likwidacji kontraktów d³ugoterminowych, deregulacja sektora, a tam gdzie regulacja jest konieczna prowadzenie stabilnej, przewidywalnej polityki regulacyjnej. Wszystko to ma s³u yæ wprowadzeniu konkurencji w sektorze i wreszcie uruchomiæ na wiêksz¹ skalê ni dotychczas modernizacjê starych i budowê nowych mocy wytwórczych oraz rozbudowê sieci elektroenergetycznych, co jest niezwykle wa ne dla bezpiecznego funkcjonowania polskiej gospodarki. Naszym zadaniem bêdzie wskazywanie najlepszych rozwi¹zañ i przekonywanie do wprowadzenia ich w ycie. Widzê tak e du e mo liwoœci we wspó³pracy cz³onków Izby w realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych. Sektor elektroenergetyczny to oczywiœcie elektrownie i (elektro)ciep³ownie, ale równie farmy wiatrowe, których w Polsce coraz wiêcej powstaje. Czy, patrz¹c szerzej, planuje Pan wspó³pracê z organizacjami, których cz³onkami s¹ producenci energii odnawialnej, jak np. Polska Izba Energetyki Odnawialnej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Towarzystwo Rozwoju Ma³ych Elektrowni Wodnych, Polska Izba Biomasy czy Polskie Stowarzyszenie Energetyki S³onecznej? Jeœli tak, to na czym ma polegaæ? Ka da z wymienionych przez pana organizacji ma swoje konkretne plany dzia³ania, nierzadko ze sob¹ koliduj¹ce. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Œrodowiska, jako najwiêksza z tych organizacji, mog³aby koordynowaæ ich dzia³alnoœæ o ile oczywiœcie organizacje te zechc¹ takiej wspó³pracy. Koordynacja mo e dotyczyæ na przyk³ad opiniowania aktów prawnych istotnych dla ca³ego sektora a tak e konkretnych projektów inwestycyjnych. Uwa am, i wspólny g³os by³by znacznie bardziej s³yszalny ni opinia ka dej organizacji z osobna. Jednym z zadañ izby gospodarczej jest lobowanie na rzecz swoich cz³onków. Jak Pan widzi wspó³pracê z rz¹dem i parlamentem? Zasady lobbingu w Polsce s¹ uregulowane stosown¹ ustaw¹ i o tych regulacjach zawsze nale y pamiêtaæ. Rol¹ Izby w tym zakresie jest monitorowanie dzia³añ instytucji maj¹cych wp³yw na sytuacjê sektora, uzgadnianie stanowisk cz³onków Izby tak, by w wypowiedziach publicznych mówiæ jednym g³osem. Stanowiska Izby jak i poszczególnych jej cz³onków, wypowiadane w mediach czy podczas konferencji, w najistotniejszych tematach dla bran y powinny byæ spójne. Tylko wtedy nasze oddzia³ywanie mo e byæ skuteczne. Na pewno w zakresie wspó³pracy z rz¹dem nale y zintensyfikowaæ kontakty. Chcê wprowadziæ jako zasadê regularne spotkania cz³onków Izby z przedstawicielami rz¹du i parlamentu. Dziêki temu bêdziemy mogli regularnie przedstawiaæ najistotniejsze problemy sektora. Jestem przekonany, e w czasie intensywnych zmian w sektorze g³os œrodowiska skupionego w IGEiOŒ bêdzie s³yszalny i brany pod uwagê. Dziêkujê za rozmowê. 3

4 SPIS TREŒCI Z DZIA ALNOŒCI IZBY Naszym zadaniem bêdzie wskazywanie najlepszych rozwi¹zañ Polska elektroenergetyka realia, problemy, dylematy POWER -GEN Europe 2007 XV Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Œrodowiska Nowe w³adze Izby EXPOPOWER 2007 W obliczu zmian i wyzwañ Nowe ograniczenia emisji py³u w Polsce od stycznia 2008 Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doœwiadczenia i perspektywy ENERGETYKA J DROWA Coraz wiêksze poparcie OFERTA Energetyka kluczowym segmentem dla ING Renomowana marka Nadzór i diagnostyka Renomowana marka î strona 10 14, 16 LUDZIE ENERGETYKI Z pr¹dem i pod pr¹d LIBERALIZACJA RYNKU ENERGII Czy s¹ szanse na dynamiczne taryfy? Czy rozdzia³ przedsiêbiorstw zintegrowanych pionowo w sektorze energii elektrycznej na podstawie Dyrektywy Energetycznej jest rzeczywiœcie skuteczny? EKOLOGIA Parametry zbytu energii elektrycznej produkowanej z gazu wysypiskowego INFORMACJE Energetyka na œwiecie DZIA NAUKOWO-TECHNICZNY Wêgiel w ciep³ownictwie paliwo przesz³oœci czy przysz³oœci PRZEGL D ENERGETYCZNY k w a r t a l n i k Wydawca: IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA Adres redakcji: Warszawa ul. Krucza 6/14 tel. (0-22) , fax (0-22) Rada Programowa: Janusz Lewandowski przewodnicz¹cy Miros³aw Duda, Andrzej Jankowski Micha³ Klawe, S³awomir Krystek Ludwik Pinko, Regina Wegnerowska XV Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- -Wyborcze IGEiOŒ î strona 32 Redaguje zespó³: Redaktor Naczelny Józef Kêpka Reklamy: VICO 2000 Agencja Reklamowa tel./fax (+48 22) , tel. kom , Opracowanie graficzne, komputerowe: FOTOSK AD Pracownia Poligraficzna Warszawa, ul. Czardasza 16/18 tel./fax (+48 22) Druk: Drukarnia LOTOS Sp. z o.o. Nadzór i diagnostyka Biuro Izby S³awomir Krystek dyrektor generalny Krzysztof Sad³owski zastêpca dyrektora generalnego Adres Biura Izby: Warszawa ul. Krucza 6/14 pok. 124 tel. (0 22) , fax (0 22) î strona 12 internet: 4

5

6 ENERGETYKA J DROWA Coraz wiêksze poparcie Z prof. dr. hab. JERZYM NIEWODNICZAÑSKIM, prezesem Pañstwowej Agencji Atomistyki, rozmawia Jerzy Bojanowicz 6 Dlaczego w Polsce musi powstaæ elektrownia j¹drowa? Odpowiem nie jako Prezes Pañstwowej Agencji Atomistyki, lecz jako profesor wy szej uczelni, który przez 50 lat zajmowa³ siê tymi zagadnieniami, a tak e jako wspó³za³o yciel w Krakowie organizacji ekologicznej: bez energetyki j¹drowej Polska i œwiat sobie nie poradz¹. Najistotniejsze jest bezpieczeñstwo energetyczne. Po drugie, wobec koniecznoœci istotnego zwiêkszenia produkcji energii elektrycznej, a mówi siê o jej podwojeniu w Polsce w ci¹gu najbli szych 20 lat, wykorzystanie dotychczasowych technologii jest niemo liwe ze wzglêdu na obci¹ enie œrodowiska. I nawet nie chodzi o iloœæ emitowanego przez konwencjonalne elektrownie CO 2, bo trudno sobie wyobraziæ spalanie dwukrotnie wiêcej wêgla. Po trzecie, energia j¹drowa jest nie tylko czysta, ale najbardziej ekonomiczna. Wytwarzany pr¹d jest uwzglêdniaj¹c koszty inwestycji, eksploatacji (a jej czas wyd³u- ono nawet do 60 lat) i usuniêcia skutków po zakoñczeniu dzia³alnoœci tañszy ni z jakichkolwiek innych Ÿróde³. Jednak trzeba byæ uczciwym wobec spo- ³eczeñstwa, nastêpnych generacji, i dlatego od razu podj¹æ decyzjê co z wypalonym paliwem i innymi odpadami. Trzeba te przyj¹æ rozwi¹zanie wykluczaj¹ce jak¹kolwiek awariê. W elektrowniach w Czarnobylu czy na Three Mile Island by³y reaktory pierwszej generacji. Obecnie s¹ trzeciej a nawet trzeciej+. O budowie w Polsce elektrowni j¹drowej wspomina przyjêty w marcu 2006 r. przez Radê Ministrów Program dla elektroenergetyki enigmatycznie stwierdzaj¹c, i jest potrzeba nowych technologii, do których zaliczono wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach atomowych. W 2005 r. wicedyrektor Departamentu Bezpieczeñstwa Energetycznego MGiP na spotkaniu z dziennikarzami powiedzia³: Uruchomienie pierwszej elektrowni j¹drowej w Polsce bêdzie mo liwe nie wczeœniej ni ok r. Proces ten zostanie jednak poprzedzony kampani¹ informacyjn¹. Czas mija i mamy go coraz mniej. Niestety, du o siê mówi, ale nic nie robi! Poprzedni rz¹d by³ bardziej konkretny. W lipcu 2005 r. stwierdzono, e jeœli pierwsza polska elektrownia j¹drowa ma zostaæ w³¹czona do sieci w latach , to w 2006 r. nale a³oby rozpocz¹æ uœwiadamianie spo- ³eczeñstwa na temat korzyœci z tej inwestycji i ewentualnych zagro eñ (do prowadzenia dzia³alnoœci edukacyjnej zosta³a zobligowana Pañstwowa Agencja Atomistyki), a w 2008 r. powinna byæ wybrana lokalizacja. Minister Gospodarki dwukrotnie próbowa³ powo³aæ zespó³ z udzia³em przedstawicieli producentów, administracji rz¹dowej i organizacji pozarz¹dowych, który mia³ siê zaj¹æ kwestiami technicznymi zwi¹zanymi z budow¹ elektrowni. Zg³osiliœmy swoich przedstawicieli i cisza. Czy rz¹d zmieni³ stanowisko, czy w tej sprawie s¹ ró nice miêdzy premierem i ministrem gospodarki, czy w³adza nie chce dra niæ elektoratu przed wyborami? A co z kadrami? Mój niepokój spowodowany dotychczasowym brakiem konkretnej decyzji zwi¹zany jest z tym, e w rezultacie uniemo liwia to przygotowanie kadr. Jeœli bêdziemy musieli rozstrzygn¹æ przetarg, do którego z pewnoœci¹ stanie wielu producentów technologii, to nie ma ludzi, którzy mogliby go rozstrzygn¹æ! Brakuje specjalistów w zakresie tzw. nuclear engineering. To nie tylko fizycy czy chemicy, ale ludzie, którzy maj¹ odpowiedni¹ wiedzê i sta w obiektach j¹drowych: in ynierowie elektrotechnicy, mechanicy, ciep³ownicy, hydraulicy (od przep³ywów) z wykszta³ceniem j¹drowym, no i oczywiœcie fizycy reaktorowi. Proces budowy elektrowni j¹drowej: od lokalizacji, przez wybór projektu, technologii i dostawców, wymaga zaanga owania mnóstwa ludzi. Na budowie fiñskiej elektrowni j¹drowej Olkiluoto 3, której uruchomienie planowane jest w 2009 r., jest ponad 60 firm z 23 krajów. Praca kilku tysiêcy ludzi jest nadzorowana z punktu widzenia bezpieczeñstwa j¹drowego. Dozór j¹drowy zatwierdza wszystkie dostarczane do elektrowni elementy i ich monta sprawdzaj¹c na przyk³ad wszystkie zawory i spawy, newralgiczne punkty, w których mo e nast¹piæ awaria. Kontrole przeprowadzaj¹ inspektorzy z fiñskiego odpowiednika PAA. Ale ja, szef Urzêdu Dozoru J¹drowego, nie mam tylu ludzi! Mam przeszkolonych i doœwiadczonych inspektorów dozoru j¹drowego, którzy potrafi¹ nadzorowaæ reaktor badawczy, jakim jest Maria. Maj¹ równie pewne doœwiadczenie w zakresie elektrowni j¹drowych, ale to za ma³o. Pomijam fakt, e to s¹ ludzie, których si³¹ przetrzymujê, nie puszczaj¹c na dawno zas³u on¹ emeryturê! Dlatego cieszê siê, e Polska zaanga owa³a siê w Ignalino, co w jakimœ stopniu przygotuje kadry. Kiedy by³ realizowany program budowy elektrowni j¹drowej w arnowcu, to fachowców kszta³ci³y Politechnika Gliwicka ciep³ownicy (energetykê j¹drow¹ studiowa³o wielu dyrektorów elektrowni i ministrów, którzy prace magisterskie pisali w Œwierku), Politechnika Gdañska elektrycy, Politechnika Warszawska specjalnoœæ na MEL-u. Techników j¹drowych kszta³ci³y te inne uczelnie, m.in. moja macierzysta AGH. W latach by³em dyrektorem Miêdzyresortowego Instytutu Techniki J¹drowej, a po jego przekszta³ceniu dziekanem Wydzia³u Fizyki i Techniki J¹drowej (do 1993 r.). Kilka lat po moim odejœciu zmieniono jego profil i nazwê na Wydzia³ Fizyki i Informatyki Stosowanej. Musimy równie wykszta³ciæ wszystkich pracowników elektrowni j¹drowej, od pilnuj¹cych p³otu pracowników ochrony do managerów dyrektorów elektrowni. Wszyscy zatrudnieni musz¹ przejœæ specyficzne szkolenie, które przeprowadza siê na pracuj¹cych instalacjach. Zacz¹³ Pan od stwierdzenia, e o koniecznoœci budowy nie wypowiada siê Pan jako prezes Pañstwowej Agencji Atomistyki. A jaka bêdzie jej rola gdy zostan¹ podjête wi¹ ¹ce decyzje? W obowi¹zuj¹cej w Polsce od 2000 r. ustawie Prawo atomowe stwierdzono, e

7 ENERGETYKA J DROWA ka da dzia³alnoœæ ze Ÿród³ami promieniowania jonizuj¹cego i budowa jakiejkolwiek instalacji j¹drowej, a wiêc i elektrowni, wymaga zezwolenia Prezesa PAA. I to na ró nych etapach inwestycji: od poprzedzonego analiz¹ wszystkich elementów projektu, pozwolenia na budowê, przez zezwolenie na próbn¹ eksploatacjê, a nastêpnie na pe³n¹ eksploatacjê, a po jej zakoñczenie, czyli likwidacjê elektrowni. Ustawa definiuje rolê Prezesa PAA jako rz¹dowego organu dozoru j¹drowego, precyzuje kwalifikacje inspektorów dozoru j¹drowego oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach istotnych z punktu widzenia bezpieczeñstwa i ochrony radiologicznej. Pozycja Prezesa PAA jest te okreœlona w ratyfikowanych przez Polskê miêdzynarodowych konwencjach. Najwa niejsza z nich, Konwencja bezpieczeñstwa j¹drowego z 1994 r. mówi, e pañstwo prowadz¹ce dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ ze Ÿród³ami promieniowania musi ustanowiæ niezale - ny od innych organów administracji rz¹dowej nadzór, który pilnuje szeroko rozumianego bezpieczeñstwa. Ma nie tylko nie dopuszczaæ do przekroczenia okreœlonych poziomów promieniowania (dla pracowników, œrodowiska, ludnoœci), ale zabezpieczaæ przed proliferacj¹, czyli rozprzestrzenianiem broni j¹drowej. Dziœ jest to równie nadzór w zakresie zapobiegania aktom sabota u i atakom terrorystycznym. Wspomina³ Pan o nadzorze nad kolejnymi etapami inwestycji. A co z lokalizacj¹? Prezes PAA nie wydaje zgody na lokalizacjê. Jej wybór zale y od wielu czynników, m.in. od dostêpu do wody ch³odz¹cej, rodzaju reaktora (oferowane typy narzucaj¹ lokalizacjê), stopnia rozbudowania sieci energetycznej czy dostêpnoœci energii. Elektrownia z pewnoœci¹ powstanie w regionie, do którego dziœ przesy³a siê energiê czyli na Pomorzu! Generalnie chyba to bêdzie pó³noc Polski. Podobno pod uwagê jest brane Gryfino lub Drawsko Pomorskie. A burmistrz Jarocina ju zapowiedzia³, e nie zgodzi siê na budowê sk³adowiska odpadów radioaktywnych! W Polsce od kilkudziesiêciu lat powstaj¹ odpady promieniotwórcze, które wymagaj¹ sk³adowania pod ziemi¹, w formacjach geologicznych. Czêœæ, tymczasowo, jest przechowywana w Œwierku, a reszta na jedynym powierzchniowym sk³adowisku w Ró anie ko³o Ostro³êki. Agencja nie odpowiada bezpoœrednio za sk³adowanie i sk³adowisko, ale za jego bezpieczeñstwo i radiologiczne bezpieczeñstwo kraju. Pod koniec lat 90. koordynowaliœmy 3-letni strategiczny program rz¹dowy dotycz¹cy znalezienie miejsc na sk³adowiska na najbli sze stulecie. Zaczêto od sprawdzenia czy do tego celu nadawa³yby siê istniej¹ce kopalnie, a póÿniej wytypowano kilka miejsc, m.in. okolice Jarocina, gdzie jest odpowiednia formacja i³ów, a tak e trzy wysady solne: Damas³awek, aniêta i K³odawa (gdzie robi³em pracê magistersk¹) i rejon ko³o Suwa³k na granitach. W Szwecji gminy konkuruj¹ miêdzy sob¹, bo ka da chce mieæ takie sk³adowisko na swoim terenie. Z jednej strony daje ono zatrudnienie niewielkiej liczbie osób, ale przez setki czy tysi¹ce lat, a z drugiej, jest zlokalizowane w miejscu w pe³ni kontrolowanym i czystym jeœli chodzi o oddzia³ywanie na œrodowisko. Takie miejsce jest atrakcyjne dla czystego przemys³u, jak np. produkcja uk³adów scalonych. Podkreœlê, e nic nie zosta³o przes¹dzone, a jedynie zosta³y wskazane odpowiednie rejony. Ostateczny wybór, a pierwsze sk³adowisko musi byæ gotowe za lat, przes¹dz¹ dok³adne badania geologiczne i konsultacje z lokaln¹ spo³ecznoœci¹. Czy Agencja prowadzi jak¹œ edukacjê? Zgodnie z Prawem atomowym jednym z obowi¹zków Prezesa PAA jest edukowanie spo³eczeñstwa w zakresie promieniowania: co to jest, jakie jest realne zagro enie, czy siê baæ czy nie itd. Nie mo emy jednak agitowaæ i twierdziæ, e elektrownia j¹drowa jest najlepszym rozwi¹zaniem. Wydajemy rozsy³ane do szkó³ plakaty (gazetki œcienne) i foldery. Na konferencjach wyjaœniamy co to jest reaktor trzeciej generacji, reaktor wysokotemperaturowy itd. A kto siê podejmie dyskusji z ekologami? Przede wszystkim ci, którzy bêd¹ sprzedawaæ energiê elektryczn¹. Agencja bêdzie aktywna, ale neutralna. Na œwiecie roœnie w si³ê ruch ekologów popieraj¹cych budowê elektrowni j¹drowych. Od katastrofy w Czarnobylu co 2 lata zlecamy oœrodkowi badania opinii publicznej badanie akceptacji spo³ecznej odnoœnie do energetyki j¹drowej. Do 2002 r. w tzw. próbie ogólnej zawsze by³o wiêcej przeciwników ni zwolenników, choæ im respondenci byli m³odsi tym poparcie by³o wiêksze. W 2004 r. by³o ju 42% zwolenników i 38% przeciwników, a w 2006 r. na pytanie: czy jesteœ za energetyk¹ j¹drow¹ ograniczaj¹c¹ emisjê CO 2 pozytywnie odpowiedzia³o 62% (23% by³o przeciw). Tak e wiêkszoœæ zgodzi³aby siê na budowê elektrowni j¹drowej w s¹siedztwie swego miejsca zamieszkania. To efekty edukacji, ale równie obawy przed bezrobociem (elektrownia generuje rozbudowê lokalnej infrastruktury) b¹dÿ strachu przed zamkniêciem kurka z gazem czy rop¹. Czy, nie czekaj¹c na oficjalne ustalenia, podejmujecie jakieœ dzia³ania dotycz¹ce lokalizacji, technologii itp.? Lokalizacji nie, choæ czêsto nas pytaj¹ czy arnowiec siê nadaje? Niezmiennie odpowiadamy, e nie wiemy. A Be³chatów? Byæ mo e tak. Polska jest otoczona elektrowniami j¹drowymi: w pasie wokó³ granic o szerokoœci 310 km pracuje 28 bloków o mocy 18 GW. Jako Krakowiak yjê w cieniu Temelina, Mochovców, Dukovan i elektrowni Chmielnicki, a nie arnowca! Znamy te elektrownie: ich technologie i warunki eksploatacji. Znamy te inne technologie i zak³ady przerobu paliwa. Dostêpnych jest wiele typów elektrowni j¹drowych porównywalnych cenowo. Ka da ma swoje zalety i wady. To czym siê kierowaæ przy wyborze: kolorem, jak przy podejmowaniu decyzji o kupnie samochodu? Kiedy zapad³a decyzja o budowie Olkiluoto 3, to zg³osi³o siê 6 firm. Wygra³a ta, która zagwarantowa³a jak w offsecie najwiêksze wykorzystanie fiñskiego przemys³u. Do wyboru s¹ reaktory trzeciej generacji i trzeciej+, które ró ni¹ siê prawdopodobieñstwem awarii poszczególnych elementów: w ci¹gu roku czy 10-7 oraz prostsz¹ konstrukcj¹, uniemo liwieniem proliferacji, przerobem paliwa i krótszym okresem jego sk³adowania ( lat). Trwaj¹ prace nad projektami znacznie tañszych reaktorów czwartej generacji (powielaj¹cymi paliwo ze swego popio³u ), choæ zalicza siê ju do nich reaktor wysokotemperaturowy o mocy 165 MW 8 takich ruszy ok r. w P³d. Afryce. A co z paliwem? Nawet przy obecnej cenie na œwiecie, w wielu strefach politycznych, jest wiêcej uranu ni innych surowców energetycznych. Jeœli cena wzroœnie 10-krotnie to jego zapasy zwielokrotni¹ siê niewyobra alnie. A wzrost ceny nie ma takiego znaczenia, gdy stanowi 3 5% wartoœci sprzedawanej 1 kwh energii. Ponadto wszyscy licz¹ na to, e w reaktorach zostanie, co zreszt¹ ju jest robione, spalony uran czy pluton z materia³ów militarnych. Na koniec: moc i koszty planowanej inwestycji? Obecnie koszt 1 GW mocy elektrycznej kosztuje 1,5 mld USD niektórzy twierdz¹, e euro, co daje ok. 1,8 mld USD. Kwotê tê nale y roz³o yæ na 60 lat. By elektrownia by³a konkurencyjna powinna mieæ kilka bloków. Optymalna ekonomicznie moc to 10 GW, choæ s¹dzê, e w Polsce powinno siê zacz¹æ od 3 4 GW. Jednak jeœli w Polsce bêdzie rós³ koszt kredytu bankowego i znacznie przekroczy 5%, a tym bardziej 10%, to inwestycja przestanie byæ op³acalna. Dziêkujê za rozmowê. 7

8 OFERTA Energetyka kluczowym segmentem dla ING Rozmowa z prezesem BRUNONEM BARTKIEWICZEM oraz wiceprezesem BENEM VAN DE VRIE z ING Banku Œl¹skiego S.A. Polsk¹ energetykê czekaj¹ gigantyczne przedsiêwziêcia inwestycyjne. Mimo i energetyka dysponuje pieniêdzmi bez kredytów siê nie obejdzie. Czy banki s¹ zainteresowane tym sektorem? BB: Energetyka jest dla naszego banku jednym z kluczowych obszarów dzia³ania. Dla sektora energetycznego w Polsce rozpoczyna siê okres g³êbokich zmian i modernizacji. Niezbêdny jest w tym udzia³ instytucji finansowych. Ponadto energetyka jest atrakcyjnym sektorem jeœli chodzi o mo liwoœci lokowania aktywów przez banki. Zainteresowanie tym obszarem jest wyrazem strategii ING Banku, która zak³ada podejœcie sektorowe, czyli specjalizacjê w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Sektor energetyczny jest jednym z podstawowych, na których siê koncentrujemy. Podsumowuj¹c, jesteœmy otwarci na potrzeby tego sektora, mamy niezbêdne doœwiadczenie i zasoby. Kwota potencjalnych inwestycji w energetyce idzie w miliardy euro. Czy banki w Polsce bêd¹ w stanie sfinansowaæ tak du e transakcje? BB: ¹czna kwota niezbêdnych inwestycji w sektorze energetycznym faktycznie mo e robiæ wra enie. Jeœli jednak roz³o y siê j¹ w czasie, na poszczególne projekty oraz za³o y, e czêœæ tych kwot bêdzie wk³adem w³asnym wypracowanym przez spó³ki, to perspektywa jest ju inna. Dlatego banki nie powinny mieæ problemów ze wspó³finansowaniem ciekawych projektów inwestycyjnych. Jeœli chodzi o doœwiadczenia i posiadanie odpowiednich zasobów to, czy banki w Polsce s¹ przygotowane do finansowania takich projektów? Do tej pory w naszym kraju bran a finansowa raczej nie mia³a do czynienia z transakcjami takiej wielkoœci jak w energetyce. BvdV: W ING jesteœmy dobrze przygotowani do finansowania du ych projektów, w tym w energetyce. Mamy doœwiadczenie miêdzynarodowe i zespó³ specjalistów powo³any do prowadzenia takich przedsiêwziêæ. Osoby te, na co dzieñ pracuj¹ce w Londynie i Amsterdamie, zajmuj¹ siê tego typu transakcjami na ca³ym œwiecie, zarówno w formule kredytów korporacyjnych, tj. opartych na bilansie dzia³aj¹cego podmiotu, transakcji project finance, jak 8 BRUNON CEZARY BARTKIEWICZ prezes zarz¹du ING Banku Œl¹skiego S.A., urodzony w 1962 r., ukoñczy³ Wydzia³ Handlu Zagranicznego Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki (1986) z tytu³em magistra ekonomii. Przeby³ równie szkolenia z zakresu zarz¹dzania i bankowoœci: Midland Bank U.K. (1989), NBA Austria ( ), CEDEP Insead France ( ), IBS (2002) BEN VAN DE VRIE wiceprezes zarz¹du ING Banku Œl¹skiego S.A. odpowiedzialny za Pion Bankowoœci Korporacyjnej. Urodzony w 1962 r., zdoby³ dyplom magisterski z ekonomii finansowej w Tilburgu (1988) oraz dyplom magisterski z ekonomii na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie (1991). Przeby³ równie szkolenia z zakresu zarz¹dzania i biznesu: Grupa ING Miêdzynarodowy kurs biznesowy (1996), Nijedrode Kurs biznesowy (1997), Insead Fontainebleau Miêdzynarodowy Program Marketingowy (2001), CEDEP Insead France (2003). Zwi¹zany z ING od 1988 roku, zatrudniony jako sta ysta w ING Banku, w 1992 r. obj¹³ stanowisko dyrektora. i innych form finansowania. Praca nad projektami w wielu krajach, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Rosji, czy Bu³garii poszerza nasz¹ wiedzê na temat sektora. Dziêki temu jesteœmy na bie ¹co ze œwiatowymi trendami w energetyce oraz mo emy zaproponowaæ rozwi¹zania w obszarze finansowania projektów inwestycyjnych, które stosowane s¹ przez najwiêkszych graczy z sektora. Doœwiadczenie ING na rynku miêdzynarodowym z sukcesem ³¹czymy z nasz¹ znajomoœci¹ rynku polskiego oraz specyfiki naszego sektora energetycznego. Na potrzeby naszego rynku utworzyliœmy zespó³, który skupia ekspertów z zagranicy i z Polski. Jednym z efektów wspólnych prac by³ raport Rynek Energii Elektrycznej w Polsce, który powsta³ w zesz³ym roku. Niemniej jednak naszym najwiêkszym dotychczasowym sukcesem w energetyce polskiej by³o zorganizowanie finansowania konsorcjalnego dla BOT Elektrowni Be³chatów S.A. To pokazuje, e mamy odpowiedni¹ wiedzê na temat sektora i jesteœmy nim zainteresowani. Po³¹czenie wiedzy zdobytej na rynkach miêdzynarodowych ze znajomoœci¹ rynku lokalnego powoduje, e jesteœmy w stanie przygotowaæ du e projekty w taki sposób, aby odpowiada³y potrzebom spó³ek energetycznych oraz by³y akceptowalne dla banków zarówno polskich i zagranicznych, które do³¹czaj¹ do finansowania na etapie jego syndykacji. W jakie projekty w sektorze energetycznym bank jest obecnie zaanga owany? BvdV: Niestety, nie mo emy wypowiadaæ siê na temat obecnie prowadzonych projektów. O skali naszego zaanga owania dobrze œwiadczy ju wspomniany kredyt strukturalny o wartoœci 879 mln euro dla

9 OFERTA BOT Elektrowni Be³chatów S.A. przeznaczony na budowê nowego bloku energetycznego o mocy 833 MW oraz modernizacjê istniej¹cych 12 bloków. W transakcji tej ING Bank odegra³ kluczow¹ rolê bêd¹c w projekcie jednym z trzech G³ównych Organizatorów Finansowania. By³a to najwiêksza transakcja w sektorze energetycznym w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Euromoney Projekt Finance Magazine nagrodzi³ j¹ tytu³em Transakcja roku 2006 dla sektora energetycznego regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. ING Bank aktywnie anga uje siê tak e w inne projekty w sektorze energetycznym uczestnicz¹c w licznych przetargach publicznych. Na ile przy transakcjach w energetyce pomaga wam doœwiadczenie miêdzynarodowe? Inwestycje dotycz¹ podmiotów dzia- ³aj¹cych wy³¹cznie w Polsce. BvdV: Przedsiêwziêcia w energetyce s¹ du e i zwykle finansowanie jest organizowane w konsorcjach. To kwestia strategii dywersyfikacji ryzyka dla instytucji finansowych. W zwi¹zku z tym istotne jest, aby te projekty by³y przygotowane nie tylko pod k¹tem specyfiki rynku polskiego, ale te uwzglêdnia³y standardy finansowania, które s¹ stosowane na rynkach miêdzynarodowych. Kredyty takie syndykuje siê nie tylko na rynku polskim, ale te za granic¹. Przyk³adem tego by³a sprzeda finansowania dla BOT Elektrowni Be³chatów S.A. bankom krajowym i zagranicznym, która zamknê³a siê nadsubskrypcj¹. Wed³ug ekspertów program modernizacji sektora energetycznego jest opóÿniony o kilka lat. Jednoczeœnie prace nad projektami inwestycyjnymi w energetyce s¹ mierzone w latach. Co sprawia, e trwa to tak d³ugo? BB: Ze wzglêdu na stopieñ skomplikowania, koniecznoœæ zaanga owania wielu podmiotów w du e projekty inwestycyjne, równie zorganizowanie finansowania dla tych projektów trwa zazwyczaj d³ugo. Z doœwiadczeñ na naszym rynku wynika, e niektóre z nich faktycznie s¹ mierzone w latach. W tych procesach bardzo wiele zale y od przygotowania projektu przez sam¹ spó³kê, poniewa ma to istotny wp³yw na czas potrzebny na jego analizê przez banki i ich doradców, badanie sytuacji ekonomicznej i finansowej potencjalnego kredytobiorcy. Dlatego trudno jest okreœlaæ œcis³e ramy czasowe. Banki organizuj¹ce finansowanie nie s¹ zainteresowane przeci¹ganiem tego procesu, ale sprawnym zakoñczeniem transakcji. Jednym z problemów polskiego sektora energetycznego by³o w ostatnich latach zmieniaj¹ce siê otoczenie zewnêtrzne oraz przysz³oœæ sektora tak w obszarze w³aœcicielskim (konsolidacja) jak i regulacyjnym (KDT-y, liberalizacja rynku). Powstanie Programu dla energetyki by³o zapowiedzi¹ zmian w strukturze ca³ego sektora, która jest obecnie realizowana. Udzielaj¹c finansowania musimy wiedzieæ kogo finansujemy, na jak d³ugi okres oraz mieæ pewnoœæ, i podejmujemy decyzjê kredytow¹ na podstawie wiarygodnych danych dotycz¹cych sytuacji finansowej i rynkowej kredytobiorcy. Zmiany otoczenia zewnêtrznego oraz ich konsekwencje w przysz³oœci musz¹ byæ jasne i zrozumia³e dla kredytodawców. Podobnie by³o w trakcie negocjacji kredytu dla BOT Elektrownia Be³chatów S.A. Jednak ostatecznie zakoñczyliœmy transakcjê z sukcesem. Pokazaliœmy, e potrafimy uporaæ siê z bie ¹cymi problemami i niepewnoœci¹ rynku. Jakie bank stawia warunki sektorowi energetycznemu w kwestii udzielenia kredytów d³ugoterminowych? BB: Z naszego punktu widzenia, ka - da inwestycja, która przy okreœlonych za³o- eniach jest sp³acana w racjonalnym okresie czasu mo e byæ finansowana przez bank. Je eli przedsiêwziêcia w energetyce bêd¹ przygotowane w taki sposób, to wówczas banki bêd¹ gotowe je finansowaæ. Generalnie rzecz ujmuj¹c, nie ma wiêkszej ró nicy czy dany projekt jest z sektora energetycznego, czy te innego, wa ne, eby by³ on dobrze przygotowany. Jednak proces ten le y w du ej mierze po stronie spó³ki. Kto, jeœli nie energetycy bêdzie wiedzia³ jak wybudowaæ elektrowniê? Dlatego niezbêdne jest okreœlenie parametrów inwestycji, kosztów, stworzenie projekcji finansowych pokazuj¹cych w jakiej czêœci te przedsiêwziêcia mog¹ byæ realizowane ze œrodków w³asnych, a w jakiej z po yczonych i w jakim okresie kredyty mog³yby zostaæ sp³acone. Wówczas banki mog¹ oceniæ projekt pod k¹tem mo - liwych form jego finansowania. Sposoby finansowania s¹ ró ne i mo na korzystaæ ze wszystkich jednoczeœnie. Dot¹d udzielane kredyty opiera³y siê na mechanizmie KDT, czyli subsydiowaniu energii. Czas KDT siê koñczy. Banki w swych decyzjach kredytowych musz¹ uwzglêdniæ przysz³¹ cenê energii. Jakie znaczenie zmiany te maj¹ dla banków? BvdV: Dla producentów cena energii to sprawa podstawowa, a jedynym efektywnym systemem jej ustalania jest wolny rynek. Ka da spó³ka, która mo e nam wykazaæ, e dzia³aj¹c na wolnym rynku bêdzie w stanie obs³u yæ zad³u enie jest dla banków potencjalnym kredytobiorc¹. Oczywiœcie banki s¹ zainteresowane finansowaniem nowych przedsiêwziêæ w oparciu o warunki rynkowe, a prawdziwy rynek energii w Polsce w³aœnie zaczyna istnieæ. Nie mo na by³o dotychczas o tym mówiæ, gdy handel energi¹ elektryczn¹ by³ zdominowany przez KDT-y, co nie pozwala³o na budowanie odpowiedniej struktury finansowania inwestycji. Konsolidacja sektora energetycznego doprowadzi³a do powstania czterech grup. Czy to dobra koncepcja? A mo e tych podmiotów powinno byæ jeszcze mniej? Ka da z nich mo e okazaæ siê za s³aba dla banków jako kredytobiorca? BB: S¹dzimy, e obecnie proponowana struktura rynku jest dobra. Banki z wiêksz¹ przychylnoœci¹ patrz¹ na podmioty skonsolidowane pionowo. Celem tworzenia grup kapita³owych jest wzmocnienie pozycji rynkowej poszczególnych podmiotów poprzez ³¹cznie ich w silne grupy energetyczne. Spodziewamy siê, e wartoœæ poszczególnych podmiotów po konsolidacji bêdzie wiêksza ni obecnie, jak i zdolnoœæ grup do generowania œrodków przede wszystkim na inwestycje. Wytwórcy bêd¹ stanowiæ jedn¹ grupê z dystrybutorami maj¹cymi bezpoœredni dostêp do odbiorców finalnych, w innych podmiotach konsolidacja bêdzie skutkowaæ zabezpieczeniem dostêpu do surowca. Taka struktura podmiotów sprawi, e bêd¹ one silniejsze i bardziej stabilne. Nie jest to dla nas zupe³nie nowa sytuacja, poniewa niemal wszystkie grupy energetyczne w Europie s¹ skonsolidowane pionowo. Oczywiœcie teoretycznie mo na by³oby mieæ w Polsce jedn¹ du ¹ grupê skupiaj¹c¹ znacz¹ wiêkszoœæ aktywów energetycznych pozostaj¹cych pod kontrol¹ Skarbu Pañstwa. Projekty inwestycyjne takiego podmiotu tak e mog³yby byæ finansowane przez banki. Jednak zbyt du a koncentracja mog³aby stanowiæ dla sektora finansowego element ryzyka. Czy jednak w takim przypadku mo na by mówiæ o wolnym rynku energii? W Polsce powstaj¹ równie elektrownie czerpi¹ce energiê ze Ÿróde³ odnawialnych. Czy bank jest zainteresowany tak e takimi inwestycjami? BvdV: Obecnie pojawia siê coraz wiêcej projektów w obszarze Ÿróde³ odnawialnych. Dotyczy to g³ównie energetyki wiatrowej. Jesteœmy zainteresowani finansowaniem tych inwestycji. Jeœli chodzi o energetykê wodn¹, to wybudowanie nowych mocy mo e byæ problemem ze wzglêdu na warunki geograficzne. Projekty oparte na biomasie mog¹ byæ równie pewn¹ alternatyw¹. W przypadku elektrowni ekologicznych wa na jest stabilnoœæ przepisów prawnych zapewniaj¹cych odpowiednie preferencje. Dziêkujemy za rozmowê. 9

10 OFERTA Fabryka Kot³ów RAFAKO S.A. jest najwiêkszym w Europie producentem kot³ów parowych i wodnych dla energetyki zawodowej i przemys³owej oraz urz¹dzeñ ochrony œrodowiska. Ten czo³owy producent elementów kot³owych, w tym czêœci ciœnieniowych, konstrukcji stalowych, kana³ów powietrza i spalin oraz obrotowych podgrzewaczy powietrza, dostarczy³ kot³y dla niemal wszystkich krajowych elektrowni zawodowych oraz setki jednostek dla energetyki przemys³owej w Polsce. RAFAKO S.A. jest równie liderem w dostawach instalacji odsiarczania spalin metodami mokr¹ i pó³such¹ dla krajowej energetyki. Grupa Kapita³owa RAFAKO sk³ada siê z jednostki dominuj¹cej (RAFAKO SA Racibórz) i jednostek zale nych: ELWO S.A. Pszczyna producenta urz¹dzeñ odpylaj¹cych dla energetyki, w tym przede wszystkim elektrofiltrów i PGL; DOM Sp. z o.o. Racibórz obs³uga nieruchomoœci na w³asny rachunek. G³ównymi akcjonariuszami RAFAKO S.A. s¹ ELEKTRIM S.A. 12,47% udzia³u w ogólnej liczbie g³osów na Walnym Zgromadzeniu), Laris Investment Sp. z o.o. (spó³ka zale na od ELEKTRIM S.A.) 37,45%, Fundusze Inwestycyjne zarz¹dzane przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 10,05% i Fundusze Inwestycyjne zarz¹dzane przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. 9,98% Za dwa kwarta³y br. Spó³ka uzyska³a 430 mln z³ przychodów netto ze sprzeda y i 7,3 mln. z³ zysku netto (w 2006 r. analogicznie 231 mln z³ i 3,4 mln z³). Maj¹ca referencje w wielu krajach Europy i Azji firma oferuje projektowanie i wykonawstwo szerokiej gamy kot³ów opalanych wêglem brunatnym, kamiennym, olejem, gazem b¹dÿ kombinacj¹ tych paliw, wœród nich kot³ów na parametry nadkrytyczne. Ponadto od wielu lat dostarcza kot³y do termicznej utylizacji odpadów, do spalania biomasy oraz kot³y odzyskowe dla bloków parowo-gazowych. Spó³ka projektuje równie i dostarcza pod klucz instalacje odsiarczania spalin wg ró nych metod. Natomiast ofertê w dziedzinie kot³owej uzupe³niaj¹ ró norodne us³ugi serwisowe: od diagnostyki przez naprawy, remonty i dostawy czêœci zamiennych po kompleksowe modernizacje kot³ów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych. Kot³y Najpopularniejsze z kot³ów py³owych, kot³y walczakowe, zdominowa³y polsk¹ energetykê (m.in. Elektrownie Rybnik, aziska, Jaworzno III, Dolna Odra, Siersza, agisza i Kozienice, w której pracuj¹ dwa najwiêksze kot³y walczakowe w kraju AP-1650 ze wspomagan¹ cyrkulacj¹, wspó³pracuj¹ce z turbinami 500 MW). Du- e kot³y py³owe s¹ budowane w RAFAKO Renomowana marka w oparciu o wspó³pracê z firm¹ Alstom Power. Kot³y py³owe przep³ywowe budowano g³ównie na wêgiel brunatny, najwa - niejszym obiektem, w którym te kot³y s¹ opalane wêglem kamiennym jest Elektrownia Opole (cztery kot³y BP-1150). RAFAKO zbudowa³o prawie wszystkie pracuj¹ce w polskich elektrowniach kot³y py³owe walczakowe. Kot³y te, w których konstrukcja paleniska zosta³a rozwiniêta w oparciu o wspó³pracê z dawn¹ firm¹ EVT, s¹ najwa niejsz¹ pozycj¹ na liœcie eksportowej pracuj¹ w m.in. w elektrowniach w Turcji i krajach by³ej Jugos³awii. Najwiêkszymi ze zbudowanych dot¹d przez RAFAKO kot³ów s¹ dwa kot³y przep³ywowe BB-1880 pracuj¹ce w Elektrowni Nikola Tesla w Jugos³awii. Tym niemniej najwa niejszym obiektem referencyjnym jest Elektrownia Be³chatów, gdzie pracuje 12 kot³ów BB-1150 (bloki 360 MW). Redukcjê emisji tlenków azotu i siarki ju w samym procesie spalania umo liwiaj¹ kot³y fluidalne. Spó³ka zaprojektowa³a i dostarczy³a 7 kot³ów z cyrkuluj¹cym z³o- em fluidalnym, przeznaczonych do spalania wêgla kamiennego oraz z³o y³a liczne oferty na kot³y opalane wêglem brunatnym. Konstrukcja tego typu jednostek oparta jest na licencji dawnej firmy EVT. Oprócz kot³ów ze z³o em cyrkuluj¹cym, RAFAKO dostarczy³o 10 kot³ów opalanych wêglem brunatnym (5 o wydajnoœci 125 t/h i 5 kot³ów OF-140) ze z³o em stacjonarnym do Elektrociep³owni Komorzany w Czechach. W 2006 r. spó³ka podpisa³a kilka wa - nych kontraktów, m.in. z tureck¹ firm¹ GA- MA Power Systems and Contracting na dostawê elementów ciœnieniowych do dwóch kot³ów olejowych w hucie ISDE- MIR w miejscowoœci Iskenderum Turcja (ok. 8 mln USD) i z serbsk¹ firm¹ JP EPS TENT Obrenovac na dostawê systemu ciœnieniowego kot³a 300 MW bloku A4 wraz z nadzorem nad monta em, uruchomieniem i ruchem próbnym dostarczonych urz¹dzeñ (ok. 5,7 mln euro). Oba kontrakty ju zosta- ³y zrealizowane. Dalszy rozwój w energetyce zawodowej bêdzie oparty na blokach du ych mocy o parametrach nadkrytycznych, co pozwoli na uzyskanie wiêkszych sprawnoœci i zmniejszenie emisji CO 2. Szybki rozwój w budowie nowych i modernizowanych blokach wymaga rozbudowy zarówno mocy przerobowej i naboru kadry in ynieryjno technicznej, która przygotowuje dokumentacjê dla wykonawstwa we w³asnej wytwórni, jak i u poddostawców. Dzia³ania te umo liwi podwy szenie kapita³u zak³adowego Spó³ki z kwoty 34,8 mln z³ o kwotê nie wy sz¹ ni 104,4 mln z³ poprzez emisjê akcji zwyk³ych na okaziciela wyjaœnia cel styczniowej uchwa³y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO SA Jerzy Thamm, wiceprezes Zarz¹du, dyrektor techniczno-produkcyjny. I dodaje: Jesteœmy w pe³ni przygotowani do projektowania i wykonawstwa takich bloków. Pierwszy w Polsce kocio³ na parametry nadkrytyczne pary o wydajnoœci 1345 t/h bêdzie jeszcze w tym roku uruchomiony w Elektrowni P¹tnów. Moc bloku 460 MW el. W 2006 r. Spó³ka podpisa³a z firm¹ Hitachi Power Europe GmbH dwie umowy. Pierwsza dotyczy wyprodukowania do lutego 2009 r. czêœci ciœnieniowych kot³a na nadkrytyczne parametry pary dla bloku 670 MW w Elektrowni Boxberg w Niemczech (wartoœci ok. 12 mln euro), a druga, której wejœcie w ycie jest uwarunkowane od wejœcia w ycie opcji kontraktu g³ównego na dostawê kot³a pomiêdzy Hitachi Power Europe a Vattenfall Europe Generation AG & Co.KG, Germany czêœci ciœnieniowej dla dwóch kot³ów nadkrytycznych w Elektrowni Moorburg (2 x 820 MW) w Niemczech (termin realizacji do sierpnia 2010 r.). Obie umowy zawieraj¹ opcje dotycz¹ce m.in. dostawy czêœci nieciœnieniowych oraz in ynieringu, które mog¹ zwiêkszyæ ich wartoœæ. Warto te przypomnieæ, e w 2004 r. konsorcjum firm Alstom Power Boiler GmbH podpisa³o z Elektrowni¹ Be³chatów SA kontrakt na dostawê nowego bloku nadkrytycznego o mocy 833 MW. W ramach tego kontraktu RAFAKO SA, jako cz³onek we- 10

11 OFERTA wnêtrznego konsorcjum, w latach dostarczy kocio³ wraz z kompletn¹ instalacj¹ odsiarczania spalin. Wartoœæ dostaw i us³ug Spó³ki wynosi ok. 178,28 mln euro. Instalacje proekologiczne Od 2005 r. zdecydowanie wzros³y zamówienia zarówno w kot³ach (w 2006 r. mia³y 40,7% udzia³ w przychodach) jak i Instalacjach Odsiarczania (38,4%) i Odazotowania ocenia sytuacjê wiceprezes. Wygraliœmy przetarg na dostawê pod klucz bloku o mocy 10,5 MW el i 30 MW t z dwoma kot³ami dla EC Kielce. Jeden z kot³ów spala wêgiel w palenisku rusztowym, a drugi biomasê w postaci zrêbków i trocin pochodzenia leœnego i zrêbków z upraw roœlin energetycznych w iloœci ok. 85% zapotrzebowanej biomasy. Pozosta³e ok. 15% biomasy pochodziæ bêdzie ze zrêbkowania pni, konarów, zrzynów tartacznych, drzew iglastych, liœciastych oraz wierzby energetycznej. Nominalne zapotrzebowanie biomasy dla œrednich parametrów (tj. wartoœci opa³owej 8,5 MJ/kg i wydajnoœci parowej kot³a 25 t/h) wynosi ok. 10 t/h. Umowa pomiêdzy Konsorcjum RAFA- KO SA i ZRE Katowice SA a Elektrociep³owni¹ Kielce SA zosta³a zawarta 1 czerwca 2007 r. Wartoœæ kontraktu to ok. 85 mln z³, z czego udzia³ Spó³ki ok. 54,1 mln z³. Termin zakoñczenia inwestycji paÿdziernik 2008 r. W paÿdzierniku 2006 r. Fabryka Kot³ów RAFAKO SA podpisa³a z Elektrowni¹ Skawina SA umowê o wartoœci 81,8 mln z³ na wybudowanie do grudnia br. pod klucz Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków Natomiast w marcu br. kolejn¹ umowê wartoœci 34,1 mln z³ na wybudowanie pod klucz do grudnia 2008 r. drugiej nitki IOS dla bloków 5 i 6. W realizowanym dla Elektrowni Skawina projekcie budowy instalacji odsiarczania metod¹ pó³such¹ proces inwestycyjny podzielony zosta³ na dwa etapy t³umaczy Jerzy Thamm. W pierwszym budowany jest ci¹g technologiczny na przepustowoœæ maksymaln¹ Nm 3 spalin zasiarczonych, co pozwoli na odsiarczenie spalin z 2,5 kot³ów OP 210. Uk³ad spalin budowany w tym etapie pozwala na swobodny wybór spalin z kot³ów 8 11 i jest obliczony na przejêcie spalin z drugiego etapu budowy, z kot³ów K5 i K6. Nadmiar spalin nieoczyszczonych jest wprowadzany do istniej¹cego komina. Spaliny odsiarczone s¹ wyprowadzane do atmosfery nowym dwuprzewodowym kominem o wysokoœci 121 m. Zbudowany zostanie tak e pe³ny zakres instalacji pomocniczych obs³uguj¹cych oba etapy takich jak zaplecza magazynowe sorbentu i gospodarki produktem poreakcyjnym, uk³ady zasilania energi¹ elektryczn¹ i sterowania prac¹ IOS, zasilanie sprê onym powietrzem, drogi i place oraz nowy komin przejmuj¹cy spaliny odsiarczone. W drugim etapie bêdzie budowany identyczny ci¹g technologiczny o identycznej jak dla pierwszego etapu przepustowoœci i sprawnoœci. Identyczne tak e bêd¹ urz¹dzenia technologiczne. Ró nica pomiêdzy oboma etapami wyst¹pi jedynie w uk³adzie kana³ów dolotowych spalin z kot³a K5 i K6 na odcinku dolotowym do kana³u zbiorczego spalin zbudowanego w pierwszym etapie. Po zbudowaniu obu etapów instalacje odsiarczania bêd¹ mog³y swobodnie pobieraæ spaliny z uk³adu kana³ów nie kieruj¹c siê ju przynale noœci¹/ przypisaniem do danych kot³ów w fazie budowy. Sprawnoœæ trwa³a budowanych instalacji jest wiêksza ni 92%. Pozostaj¹c przy IOS, to w marcu 2006 r. RAFAKO SA podpisa³a z BOT Elektrownia Be³chatów SA umowê o wartoœci ok. 43 mln euro na wykonanie do 31 grudnia 2008 r. kompleksowej modernizacji IOS na blokach numer 8, 10, 11,12 w Elektrowni Be³chatów. Instalacje te zosta³y zbudowane przez holendersk¹ firmê w pierwszej po³owie lat 90. i obecnie, z uwagi na koniecznoœæ dostosowania do jeszcze ostrzejszych norm œrodowiska, wymagaj¹ gruntownej modernizacji. Pierwsza linia zosta³a oddana do eksploatacji w czerwcu 2007 roku. Natomiast w Elektrowni Jaworzno III Spó³ka do czerwca 2008 r. wybuduje pod klucz trzeci¹ nitkê odsiarczania spalin dla bloków 3 i 4. Pozosta³e cztery bloki 200 MW w tej elektrowni zosta³y wyposa- one w instalacje odsiarczania 15 lat temu. Wtedy wykonawc¹ by³o konsorcjum firm Steinmueller RAFAKO SA. Kontrakt wartoœci 134,49 mln z³ tym razem raciborska Spó³ka zrealizuje jako samodzielny generalny wykonawca. Przy budowie najnowszej instalacji wykorzystane zostan¹ wszystkie dotychczasowe doœwiadczenia i prace rozwojowe firmy. Spaliny, podobnie jak w przypadku pierwszych dwóch nitek odsiarczania, zostan¹ wyprowadzone przez istniej¹c¹ ch³odniê kominow¹. Zarz¹dzanie przez jakoœæ Na najbli sze 10 lat musimy siê przygotowaæ na zwiêkszenie mocy od strony projektowania i wytwarzania. Pierwsze kroki zosta³y zrobione przez kupno w kwietniu br. za ok 10,5 mln z³ Wyrskich Zak³adów Urz¹dzeñ Przemys³owych NOMA INDUSTRY oraz wydzier awieniu du ej hali produkcyjnej w Radomsku. Przejête przedsiêbiorstwo, wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, zostanie przekszta³cone w wydzia³ produkcyjny RAFAKO SA, który bêdzie realizowa³ g³ównie zamówienia dotycz¹ce kot³ów przemys³owych oraz urz¹dzeñ do utylizacji odpadów komunalnych, przemys³owych oraz biomasy. Nadal du ¹ czêœæ naszych wyrobów bêdziemy eksportowaæ deklaruje wiceprezes Jerzy Thamm. Wymaga to ci¹g³ego rozwijania Zintegrowanych Systemów Zarz¹dzania, co jest jednym z podstawowych punktów przy organizacji du ego zak³adu. Firma od wielu lat spe³nia wymagania przepisów polskich (UDT), amerykañskich (ASME), niemieckich (TRD) oraz brytyjskich, szwajcarskich, fiñskich i innych. W 1995 r. Spó³ka otrzyma³a Certyfikat ISO-9001, w 1998 r. certyfikat zarz¹dzania œrodowiskiem ISO-14001, a w 2002 r. zakoñczy³a proces integracji Systemu Zapewnienia Jakoœci oraz Systemu Zarz¹dzania Œrodowiskowego wg wymagañ normy PN-EN 9001:2000 i PN-ISO W tym samym roku otrzyma³a Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakoœci wg wymagañ Dyrektywy nr 97/23/UE, dla modu³u H/H1 oceny wyrobów na zgodnoœæ z wymaganiami Dyrektywy prawo nadawania wyrobom znaku bezpieczeñstwa CE w zakresie m.in. oceny poziomu bezpieczeñstwa wyrobów eksportowanych na rynek Unii Europejskiej. Najnowszymi certyfikatami, jakimi mo e siê poszczyciæ firma s¹ wa ne do 2010 r. certyfikaty dopuszczaj¹ce jej wyroby na rynek Chin. Wydane przez Urz¹d Generalny Nadzoru Jakoœciowego, Kontroli i Kwarantanny Chiñskiej Republiki Ludowej, dotycz¹ produkcji Kot³ów klasy A i Zbiorników Ciœnieniowych klasy A1 i A2. Otrzymane certyfikaty s¹ kolejnymi etapami doskonalenia organizacji firmy pod k¹tem zasad TQM, czyli zarz¹dzania przez jakoœæ. Zaczêto na pocz¹tku lat 90., a w 2001 r., za pierwszym podejœciem, RAFAKO SA uzyska³o Polsk¹ Nagrodê Jakoœci wczeœniej zosta³o nagrodzone w œl¹skiej edycji tej nagrody. Jerzy Robert 11

12 OFERTA Przed 18 laty z inicjatywy Krzysztofa Kotry powsta³o Przedsiêbiorstwo Wdra- ania Diagnostyki Technicznej TECH- NICAD. Za³o yciele nowopowsta³ego przedsiêbiorstwa byli poprzednio pracownikami Zak³adów Pomiarowo-Badawczych Energetyki ENERGOPOMIAR w Gliwicach. Dzia³, w którym pracowali zajmowa³ siê serwisem aparatury produkcji zachodniej przeznaczonej do nadzoru pracy turbozespo³ów parowych. Od pocz¹tku swojego istnienia Technicad oferuje kompleksowe wdra anie diagnostyki technicznej maszyn wirnikowych: turbo i hydrogeneratory, sprê arki, ssawy, pompy, dmuchawy, wentylatory, silniki elektryczne w oparciu o dostawy aparatury w³asnej produkcji, a tak e us³ugi diagnostyczne, kursy i szkolenia. Diagnostykê techniczn¹ w zak³adach przemys³owych traktujemy jako narzêdzie postêpu i œrodek do uzyskania wymiernych efektów technicznych i ekonomicznych u naszych klientów Henryk Wrodarczyk, od 2004 r. prezes Zarz¹du. Nasza aparatura pozwoli³a zapobiec wielu awariom, a dokonane dziêki niej pomiary i analizy wyjaœni³y przyczyny szeregu niekorzystnych zjawisk. W³asne opracowania Za³o yciele firmy zaczêli od opracowania i wdro enia do produkcji podstawowego asortymentu urz¹dzeñ, które z nieustannymi modyfikacjami wci¹ s¹ w ofercie. To by³o opanowanie na pocz¹tku lat 90. ub. wieku technologii i sposobu wytwarzania bezdotykowych czujników wiropr¹dowych serii MDS przeznaczonych do pomiaru przemieszczeñ, które wczeœniej by³y oferowane jedynie przez dwie firmy na œwiecie wspomina pocz¹tki prezes Wrodarczyk. Na konstrukcje te uzyskaliœmy w Urzêdzie Patentowym RP kilka patentów i wzorów u ytkowych. Z czasem pojawi³y siê nowe opracowania miêdzy innymi czujnik drgañ bezwzglêdnych, a nastêpnie opracowaliœmy system diagnostyki. Spe³niliœmy tym samym oczekiwania klientów, którzy maj¹c tzw. front-endy, czyli uk³ady pomiarowe sk³adaj¹ce siê z czujnika i uk³adu kondycjonowania sygna³u wykorzystywane dotychczas w systemach zabezpieczenia maszyn, dodatkowo chcieli rejestrowaæ i przetwarzaæ cyfrowo pochodz¹ce z nich sygna³y, aby nastêpnie móc je przegl¹daæ w formie graficznej i analizowaæ przy u yciu coraz popularniejszych wówczas komputerów klasy PC. Stwarza³o to dodatkowo mo liwoœæ diagnozowania oceny stanu maszyny. W latach Technicad dorobi³ siê w³asnych opracowañ w zakresie diagnostyki ró - 12 Nadzór i diagnostyka nych maszyn wirnikowych. Powsta³ przenoœny analizator-rejestrator PAR wykorzystywany do badañ diagnostycznych w trybie offline, a nieco póÿniej system stacjonarny, który w trybie online umo liwia monitorowanie pracy maszyn, automatyczn¹ rejestracjê danych i ocenê stanu diagnostykê. Na pocz¹tku XXI w. zaczê³a siê przebudowa czêœci przetwarzaj¹cej systemu, która znajduje siê miêdzy czujnikiem a interfejsem u ytkownika, z urz¹dzeñ analogowych na zunifikowane urz¹dzenia cyfrowe. Wtedy to powsta³ pierwszy modu³ do pomiaru drgañ wzglêdnych z serii VMSH wykorzystuj¹cy 32 bitowy procesor DSP do obróbki sygna³u. W dalszej kolejnoœci poprzez modyfikacjê oprogramowania modu³u pojawia³y siê nastêpne modu³y do pomiaru mimoœrodowoœci, drgañ bezwzglêdnych obudów ³o- ysk, przesuwu osiowego wa³u, wyd³u eñ cieplnych wirnika i korpusu maszyny oraz po³o enia elementów regulacyjnych zaworów. Wyrobami, których wdro enie do produkcji uwa amy za szczególny sukces s¹ chronione patentami czujniki wiropr¹dowe przemieszczeñ serii MDS, elektrodynamiczne czujniki drgañ bezwzglêdnych VST, akcelerometry przemys³owe serii AT, modu³y pomiarowe VMSH i oprogramowanie mówi prezes. Podstawowymi produktami firmy s¹ systemy pomiarowe do nadzoru maszyn wirnikowych TNC 2000 i TCN Mierz¹ drgania korpusów, drgania wirników, przemieszczenia osiowe wirników, wyd³u enia cieplne korpusów i wirników, temperaturê ³o ysk i prêdkoœæ obrotow¹ wirników. System TNC 2010 jest przeznaczony do zastosowania na mniejszych maszynach typu wentylatory, silniki elektryczne, pompy. W ofercie jest te aparatura przenoœna: miernik drgañ CMD-3 do kontroli poziomu drgañ maszyn, umo liwia pomiar przyspieszenia, prêdkoœci i przemieszczenia drgañ; laserowy miernik prêdkoœci obrotowej LMD-1 umo liwia bezdotykowy pomiar z odleg³oœci do 10 m, ma pamiêæ maksymalnej wartoœci obrotów, dodatkowo s³u y jako Ÿród³o sygna³u referencyjnego tzw. znacznik fazy, oraz zbieracz i analizator drgañ przyrz¹d do wywa ania EASY-BALANCER. To tak e przenoœny zestaw diagnostyczny, który szczególnie jest przydatny przy analizie rozruchów i odstawieñ maszyny. Posiada oprogramowanie do prowadzenia diagnostyki, a dodatkowo umo liwia wywa anie. W ofercie s¹ te oprogramowanie do wizualizacji, archiwizacji danych i diagnostyki maszyn wirnikowych. Niektóre urz¹dzenia s¹ produkowane w wersjach specjalnych, np. czujniki MDS z przetwornikami MDT i czujniki drgañ bezwzglêdnych AT s¹ produkowane w wersji EX (iskrobezpiecznej). Czêœæ urz¹dzeñ systemu TNC2000 ma dopuszczenie do stosowania na statkach. Miernik drgañ CMD3 ma zatwierdzenie typu wydane przez G³ówny Urz¹d Miar w Warszawie. Nasze wyroby s¹ projektowane z uwzglêdnieniem zaleceñ zawartych w normach API 670, ISO 7919 i ISO dopowiada Andrzej Spyra, cz³onek Zarz¹du. Norma API HENRYK WRODARCZYK. Ukoñczy³ Wydzia³ Automatyki i Informatyki Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Pracowa³ na Politechnice Œl¹skiej jako asystent i starszy asystent. Otrzyma³ kilka nagród rektorskich za opracowania z zakresu robotyki i sztucznej inteligencji. Pracowa³ równie za granic¹. W 1991 r. zwi¹za³ siê z firm¹ Technicad, której jest wspó³w³aœcicielem. Pe³ni³ funkcje kierownika Dzia³u Systemów (zajmuje siê opracowaniem urz¹dzeñ cyfrowych i oprogramowania oraz ocen¹ diagnostyczn¹ maszyn) i cz³onka Zarz¹du odpowiedzialnego za rozwój. Od 2004 r. pe³ni funkcjê prezesa Zarz¹du Przedsiêbiorstwa Wdra ania Diagnostyki Technicznej Technicad Sp. z o.o. Autor publikacji dotycz¹cych systemów diagnostycznych oraz ocen stanu maszyn. (American Petroleum Institute) dotyczy systemów monitoringu i zabezpieczeñ maszyn oraz diagnostyki maszyn, natomiast normy ISO dotycz¹ sposobów pomiaru i oceny drgañ wzglêdnych i bezwzglêdnych dla maszyn wirnikowych, z podzia³em na rodzaje maszyn: ma³e, du e, t³okowe. W obu normach podane s¹ wartoœci dopuszczalne. Mnogoœæ odbiorców Naszymi g³ównymi klientami s¹ elektrownie (energetyka zawodowa, w tym równie elektrownie wodne), huty, rafinerie, zak³ady chemiczne, przemys³ motoryzacyjny, cukrownie, papiernie i sporadycznie górnictwo. Najogólniej mówi¹c wszyscy ci, którzy eksploatuj¹ maszyny wirnikowe: klasyczny napêd, sprê arka, pompa czy turbina. Niezale nie od mocy, choæ mo liwoœæ zastosowania naszych czujników wiropr¹dowych okreœla œrednica wa³u: powy ej 50 mm wyjaœnia prezes. Od 2004 r. Spó³ka jest autoryzowanym przedstawicielem na Polskê firmy Wilcoxon Rese-

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

ALSTOM POWER W POLSCE

ALSTOM POWER W POLSCE ALSTOM POWER W POLSCE *Nadajemy kszta³t przysz³oœci * ALSTOM POWER LOKALNA OBECNOŒÆ GLOBALNE MO LIWOŒCI Wieloletnia obecnoœæ Alstom na polskim rynku, pomyœlna realizacja licznych projektów oraz dobre relacje

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

Jerzy Swatoń: Najtrudniejszy jest czas

Jerzy Swatoń: Najtrudniejszy jest czas miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 32, 15 marzec 15 kwiecień 2004 cena: 10 zł Jerzy Swatoń: Najtrudniejszy jest czas nr 32 Małe Elektrownie Wodne S.A. ul. Modelarska

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki

Bardziej szczegółowo

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 13 Zeszyt 1 2010 PL ISSN 1429-6675 Pawe³ FR CZEK* Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy STRESZCZENIE. W kolejnych latach w Polsce niezbêdne

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia 17 38-400 Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.krosglass.pl Na podstawie Prospektu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane 1 2 Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane Wrocław, styczeń 2008 3 Opracowanie redakcyjne: dr in. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Dynamika sektora MSP na Pomorzu Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Gdañsk 2008 Autorzy Piotr Dominiak, Julita Wasilczuk, Nelly Daszkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Koalicji Klimatycznej WARSZAWA LISTOPAD 2011 ARTUR GRADZIUK, ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY INDEKS 345237 numer 2 (98), rok dziesi¹ty kwiecieñ/czerwiec 2008 PL ISSN

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo