PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Informacja o publicznej ofercie akcji serii B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Informacja o publicznej ofercie akcji serii B"

Transkrypt

1 16 października 2009 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Informacja o publicznej ofercie akcji serii B Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynym prawnie wiąŝącym dokumentem zawierającym informacje o spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i publicznej ofercie akcji Spółki jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2009r., dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pgesa.pl), w Punktach Obsługi Klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. przyjmujących zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej, Punktach Przyjmowania Zleceń Domu Maklerskiego Pekao przyjmujących zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaŝy papierów wartościowych, ani teŝ zaproszenia do złoŝenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ( Ustawa o papierach wartościowych ) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons), jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona Ŝadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych..

2 PGE SA 16 października 2009 Informacja o ofercie: Oferta obejmuje do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł kaŝda. Oferta będzie przeprowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Akcje będą oferowane Inwestorom Indywidualnym oraz Inwestorom Instytucjonalnym Liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym stanowić będzie około 10% wszystkich Akcji Oferowanych Terminy oferty publicznej: 13 października 27 października 2009 r. do godz Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych 13 października 27 października 2009 r. do godz Budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. 27 października 2009 r. Ustalenie Ceny Emisyjnej dla Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej z podziałem na Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych, podpisanie Umowy Subemisyjnej 28 października 30 października 2009 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych najpóźniej w dniu 2 listopada 2009 r. Ewentualne zapisy składane w wykonaniu Umowy Subemisyjnej najpóźniej w dniu 2 listopada 2009 r. Przydział Akcji Oferowanych w Ofercie Globalnej najpóźniej w dniu 6 listopada 2009 r. Dzień zamknięcia Zasady składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych: Zapisy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w POK CDM PEKAO S.A oraz PPZ DM Banku PEKAO S.A. oraz przez kanały dystrybucji pozostałych członków konsorcjum oferującego akcje serii B Inwestorzy Indywidualni mogą składać wielokrotne zapisy na Akcje Oferowane w liczbie nie mniejszej niŝ jedna akcja i nie większej niŝ 10% wszystkich Akcji Oferowanych tj Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny Zapisy na Akcje Oferowane będą składane na formularzach zapisu dostępnych w firmach inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane, Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji (tj. telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem Internetu) Inwestor moŝe złoŝyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Oferowane powinni je opłacić w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa zapis, oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o prowizję brokerską. Zapis moŝe zostać opłacony z naleŝności. Niedokonanie pełnej wpłaty na Akcje Oferowane przez Inwestora Indywidualnego powoduje niewaŝność zapisu. Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych. Sesja specjalna na GPW na której dokonany zostanie przydział akcji odbędzie się 30 października 2009r W przypadku nadsubskrypcji, Akcje Oferowane przydzielone zostaną na zasadach proporcjonalnej redukcji zapisów. Zwrot wpłaconych kwot będzie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań w terminie do 14 dni od daty przydziału Akcji Oferowanych. 2

3 Podsumowanie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest holdingiem energetycznym, zajmującym się produkcją oraz dystrybucją energii elektrycznej. Jednocześnie, pod tym względem, jest największym podmiotem w Polsce, a takŝe jedną z największych firm sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Zagregowana osiągalna moc wytwórcza energii elektrycznej Grupy PGE na koniec 2008 roku wynosiła około 12,4 GW, co stanowiło około 35% udziału w krajowych mocach osiągalnych. PGE ma około 5 milionów odbiorców indywidualnych, firm i instytucji. Grupa Kapitałowa PGE zatrudnia ponad 46 tys. pracowników. Grupa PGE jest jedyną krajową Grupą energetyczną, która posiada nadwyŝki energii produkowanej w stosunku do energii sprzedawanej odbiorcom końcowym, co pozwala na alokację własnej energii na rynkach hurtowych. Grupa PGE osiąga korzyści skali wynikające z rozmiarów działalności Grupy PGE. Dominująca pozycja na rynku krajowym i zarazem czołowa w Europie Środkowej i Wschodniej ma istotne znaczenie w kontaktach z dostawcami paliw, surowców i technologii, znaczący udział wykorzystywanego paliwa wytwarzany jest we własnym zakresie i z własnych zasobów. W pierwszej połowie 2009 r. było to ok. 68% energii elektrycznej wytworzonej przez Grupę PGE, Do 2012 roku Spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje 38,9 mld zł, z czego ponad 20% tych środków stanowić będą nakłady na rozwój odnawialnych źródeł energii. Do głównych celów spółki naleŝą równieŝ: ekspansja krajowa i zagraniczna polegająca na budowie nowych mocy wytwórczych i modernizacji istniejących. PGE nie wyklucza takŝe akwizycji w Polsce oraz w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (w tym w Niemczech), ponadto w styczniu 2009 roku polski Rząd powierzył PGE budowę dwóch elektrowni jądrowych o planowanej mocy 3 tys. MW kaŝda. Według załoŝeń pierwsza z nich zostanie uruchomiona w 2020 roku. Strategicznym celem Grupy PGE jest teŝ dąŝenie do zwiększenia udziału w rynku detalicznym energii elektrycznej. W 2008 r. dywidenda wypłacona przez Spółkę stanowiła 36% zysku wypracowanego w roku W 2009 r. Zarząd przeznaczył na wypłatę dywidendy aŝ 92% zysku za rok Zgodnie z przyjętą polityką Zarząd zamierza rekomendować wypłatę około 40-50% skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy. Wzrost w zysków Grupy na kolejnych poziomach rachunku zysków i strat w ujęciu bezwzględnym po 2008 r. jak pokazują powyŝsze zestawienia jest efektem wzrostu rentowności spółki, co jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość w okresie pozytywnej fazy cyklu koniunktury gospodarczej w Polsce. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo wysoka rentowność EBITDA. Skala działalności Grupy PGE jest ogromna równieŝ w wymiarze finansowym, wartości przychodów kapitałów własnych, aktywów i zysków. Suma bilansowa Grupy na koniec 2008 r. wyniosła mln zł, a kapitały własne ok mln zł. W 2008 r. skonsolidowane przychody netto Grupy PGE miały wartość 20,6 mld zł. zysk operacyjny wyniósł 3,3 mld zł. a zysk netto miał wartość 2,7 mld zł. W I połowie 2009r. skonsolidowane przychody netto Grupy PGE miały wartość 11,1 mld zł. zysk operacyjny wyniósł 2,9 mld zł. a zysk netto miał wartość 2,3 mld zł. 3 3

4 1. Informacje o spółce PGE Polska Grupa Energetyczna SA Wybrane dane i wskaźniki - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A Q 2009* Przychody (w mln zł) EBIT (w mln zł) Zysk netto (w mln zł) EPS** 1,23 1,99 1,82 1,57 P/E* 18,77 11,56 12,67 14,67 P/BV* 0,97 1,15 1,12 1,08 Kapitał własny (w mln zł) liczba akcji (w szt.) * Wskaźniki obliczone przy maksymalnej cenie z przedziału 17,5-23 zł ** Z uwagi na to, Ŝe transakcje związane z utworzeniem Grupy PGE rozliczono przy zastosowaniu metody łączenia udziałów, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku zysk netto na akcję za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku obliczono na podstawie liczby akcji na dzień 31 grudnia 2008 roku. Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne 1.1. Podstawowe informacje Największy podmiot pod względem produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w Polsce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest holdingiem energetycznym, zajmującym się produkcją oraz dystrybucją energii elektrycznej. Jednocześnie pod tym względem, jest to największy podmiot w Polsce, a takŝe jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Zagregowana osiągalna moc wytwórcza energii elektrycznej Grupy PGE na koniec 2008 roku wynosiła około 12,4 GW, co stanowiło około 35% udziału w krajowych mocach osiągalnych. Geneza i historia powstania Emitenta Utworzenie Emitenta nastąpiło w roku 1990, w wyniku działań Ministra Przemysłu, związanych z restrukturyzacją przemysłu energetycznego. Spółka utworzona została na bazie majątku Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego ( Wspólnota, WEiWB ) pod nazwą Polskie Sieci Energetyczne SA ( PSE ), a jej kapitał zakładowy pokryty został przez pienięŝne i niepienięŝne składniki majątku Wspólnoty. W latach następnych następował proces przemodelowania struktury Grupy, często będący konsekwencją zmian prawnych w zakresie regulacji dotyczących przemysłu elektroenergetycznego w Polsce. 4 4

5 Pokrótce, aktualna struktura i organizacja Grupy PGE jest wynikiem czterech istotnych etapów: utworzenia Emitenta, utworzenia spółki PSE Operator, operatora systemu przesyłowego (OSP) jako spółki zaleŝnej Emitenta oraz przeprowadzenia procesu wydzielenia OSP z Grupy Kapitałowej Emitenta, wniesienia do Emitenta 85% pakietów PGE Energia oraz PGE GiE, rozdzielenia działalności operatorów systemów dystrybucyjnych od działalności zakładów energetycznych. Integracja wewnątrz Grupy Powstanie PGE w obecnym kształcie nastąpiło w 2007 roku i związane jest bezpośrednio z realizacją strategii dla sektora elektroenergetycznego, zawartej w Programie dla elektroenergetyki. Od tego momentu rozpoczęto realizację programu działań integracyjnych (lata ) wewnątrz Grupy. Działania te prowadzone są na dwóch płaszczyznach: integracja kluczowych funkcji i procesów biznesowych działania w tym obszarze podjęte zostały w celu zagwarantowania sprawnego zarządzania Grupą w pierwszej fazie integracji Grupy PGE. Opierały się na przejęciu przez Emitenta nadzoru nad kluczowymi procesami biznesowymi oraz centralizację wybranych funkcji w obrębie Grupy PGE (m.in. centralizacja zarządzania finansami, jednolite zasady zarządzania marką, spójna polityka rachunkowości). integracja operacyjna linii biznesowych, w celu wyodrębnienia pięciu podstawowych obszarów prowadzenia biznesu, poprzez implementację odrębnie dedykowanych programów integracyjnych. Wyszczególnienie głównych obszarów działalności wraz z opisem działań integracyjnych przedstawia się następująco: Wydobycie i Wytwarzanie. Integracja ma na celu zwiększenie przychodów, obniŝenie kosztów, minimalizację ilości inwestycji o najmniejszych stopach zwrotu oraz zwiększenie dyspozycyjności pracy jednostek wytwórczych. Do najwaŝniejszych działań zaliczyć naleŝy zwiększenie wskaźników dyspozycyjności i zmniejszenie wskaźnika remontów planowych, wprowadzenie jednolitej polityki ubezpieczeniowej i standaryzacja zasad planowania w okresie średnioterminowym, wprowadzenie aukcji elektronicznych oraz wspólne zakupy cięŝkiego oleju opałowego, a takŝe wprowadzenie nowych efektywnych źródeł zasilania ciepła dla lokalnych odbiorców. Dystrybucja. Uruchomiono program OPTIMA, wprowadzenie spójnego zarządzania obszarem dystrybucji w Grupie, minimalizacja kosztów. Nacisk połoŝony jest równieŝ na wzrost jakości świadczonych usług oraz zwiększenie przychodów z działalności dystrybucyjnej. W ramach tego programu osiągnięte mają zostać jednolite standardy obsługi klientów oraz ujednolicone procedury prowadzenia działalności. SprzedaŜ Detaliczna. Realizowany jest program KONTEGRA, którego trzon opiera się na utworzeniu silnych zespołów handlowych, skonsolidowanych pod marką PGE konkurujących aktywnie z innymi podmiotami zliberalizowanego rynku energii elektrycznej. Dodatkowo, planowane jest wdroŝenie narzędzi informatycznych wspomagających proces sprzedaŝy i budowa centrum zajmującego się zarządzaniem obszarem SprzedaŜy Detalicznej. 5 5

6 Obrót Hurtowy. Proces integracji dokonywany jest przy pomocy PGE Electra, poprzez centralizację działań w zakresie m.in. hurtowego handlu energią elektryczną i uprawnieniami do emisji CO 2. W wyniku centralizacji oczekuje się zwiększenia udziału w krajowym rynku energii elektrycznej i produktów powiązanych, minimalizację kosztów i ryzyka. Energia Odnawialna. Aktualnie realizowany jest program dotyczący zwiększenia produkcji zielonych certyfikatów (znak jakości związany z działalnością na rzecz zrównowaŝonego rozwoju), minimalizacji inwestycji o najniŝszych stopach zwrotu oraz wzrostu dyspozycyjności jednostek wytwórczych. Ogólnie rzecz ujmując, celem integracji jest maksymalizacja efektu synergii, a takŝe zwiększenie efektywności i usprawnienie procesów zachodzących wewnątrz Grupy. W związku z rozmiarami Grupy i mnogością podmiotów wchodzących w jej skład, pełna integracja wymaga czasu jest jednak jednym z priorytetów strategii Emitenta Grupa kapitałowa i akcjonariusze Grupa kapitałowa Emitenta Grupa kapitałowa opiera się o Emitenta i jego spółki zaleŝne. Na dzień dzisiejszy jedynym akcjonariuszem sprawującym kontrolę nad Spółką jest Skarb Państwa, który posiada 100% akcji Emitenta. Akcje Skarbu Państwa nie są uprzywilejowane co do prawa głosu lub dywidendy. Udział w KZ przed ofertą Skarb Państwa 100.0% Źródło: Prospekt emisyjny Udział w KZ po ofercie Skarb Państwa 85.0% Pozostali 15.0% Źródło: Prospekt emisyjny 6 6

7 Konsolidacja Grupy Planowana jest konsolidacja Grupy PGE w celu dopasowania struktury własnościowej i zarządczej do działalności Grupy w jej podstawowych segmentach. Aktualnie prowadzone są prace nad wdroŝeniem projektu konsolidacji. Projekt przyjmuje, Ŝe w kaŝdym z głównych obszarów prowadzenia biznesu działać będzie jeden podmiot, który skupiał będzie całość aktywów oraz całą działalność operacyjną w danym segmencie. Z kolei Emitent, zgodnie z załoŝeniami planu, prowadzić ma działalność centralizującą funkcja centrum korporacyjnego: odpowiadać będzie m.in. za opracowanie strategii Grupy, zarządzanie Grupą, synchronizacja łańcucha wartości (wydobycie, wytwarzanie, dystrybucja, sprzedaŝ hurtowa, sprzedaŝ detaliczna) oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. PoniŜszy schemat przedstawia pierwszy etap konsolidacji Grupy. Nastąpi połączenie określonych spółek konsolidowanych, do czego dojdzie w wyniku przejęcia ich majątku przez poszczególne spółki konsolidujące, które to podmioty będą w przyszłości odpowiedzialne za wykonywanie działalności w głównych obszarach biznesowych Grupy. Pierwszy etap konsolidacji Emitent PGE GiE PGE Energia Spółka Energii Konwencjonalnej Spółka Energii Odnawialnej Spółka Dystrybucyjna Spółka SprzedaŜy Detalicznej Źródło: Prospekt emisyjny 7 7

8 Drugi etap konsolidacji Emitent Spółka Energii Konwencjonalnej Spółka Energii Odnawialnej Spółka Energii Jądrowej Spółka Dystrybucyjna Spółka SprzedaŜy Hurtowej Spółka SprzedaŜy Detalicznej Odziały/Zakłady Odziały/Zakłady Odziały/Zakłady Odziały/Zakłady Odziały/Zakłady Odziały/Zakłady Źródło: Prospekt emisyjny W drugim etapie programu konsolidacji Grupy PGE nastąpi przejęcie przez Emitenta spółek PGE Energia i PGE GiE. Struktura akcjonariatu Spółki Energii Konwencjonalnej oraz Spółki Dystrybucyjnej zostanie uproszczona. Po drugim etapie konsolidacji, tak jak ilustruje to powyŝszy schemat, akcjonariuszem Spółki Energii Konwencjonalnej, Spółki Energii Odnawialnej, Spółki Dystrybucyjnej oraz Spółki SprzedaŜy Detalicznej stanie się bezpośrednio Emitent. Ponadto Emitent będzie posiadać udziały w Spółce Inwestycji oraz Centrum Usług Wspólnych. Do głównych przewag konkurencyjnych Grupy naleŝy zaliczyć: korzyści skali wynikające z rozmiarów działalności Grupy PGE. Dominująca pozycja na rynku krajowym i zarazem czołowa w Europie Środkowej i Wschodniej ma istotne znaczenie w kontaktach z dostawcami paliw, surowców i technologii, znaczący udział wykorzystywanego paliwa wytwarzany jest we własnym zakresie i z własnych zasobów. W pierwszej połowie 2009 r. było to ok. 68% energii elektrycznej wytworzonej przez Grupę PGE, Grupa PGE jest jedyną krajową Grupą energetyczną, która posiada nadwyŝki energii produkowanej w stosunku do energii sprzedawanej odbiorcom końcowym, co pozwala na alokację własnej energii na rynkach hurtowych. Z kolei ograniczenia w dostępności transgranicznych mocy przesyłowych ograniczają ryzyko konkurencji związanej z importem tańszej energii z za granicy, relatywnie nowoczesne organy wytwórcze w odniesieniu do krajowej konkurencji, realizacja procesu integracji i optymalizacji struktury Grupy, co w konsekwencji zaowocować powinno oszczędnościami kosztowymi rzędu 1 mld PLN w ciągu trzech lat od zakończenia procesu konsolidacji, wysoka rentowność prowadzonej działalności: w 2008 r. EBITDA kształtowała się na poziomie mln PLN, a marŝa EBITDA wynosiła 28,4%. W pierwszym półroczu 2009 r. EBITDA była równa mln PLN, natomiast marŝa wzrosła do poziomi 37,9%, 8 8

9 sytuacja finansowa umoŝliwiająca realizację szeregu ambitnych procesów inwestycyjnych. Suma bilansowa Grupy na koniec 2008 r. wyniosła mln PLN, a kapitały własne ok mln PLN. Struktura Grupy Kapitałowej Źródło: Prospekt emisyjny 9 9

10 1.3. Główne obszary działalności PGE największym holdingiem energetycznym w Polsce Grupa PGE jest największym holdingiem energetycznym w Polsce. WaŜną cechą Emitenta jest pionowa integracja prowadzonej działalności, zapewniająca jej koncentrację nie tylko na wydobyciu węgla i wytwarzaniu z jego pomocą energii elektrycznej i cieplnej, ale równieŝ na pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, w tym z elektrowni wiatrowych, wodnych, szczytowo - pompowych i ze spalania biomasy. Grupa jest równieŝ waŝnym podmiotem na rynku handlu energią, a takŝe w obrocie hurtowym i detalicznym. Wydobycie i Wytwarzanie Podstawowe obszary działalności Grupy przedstawiają się następująco: 1. Wydobycie i Wytwarzanie. Na dzień prospektu, w obszarze tym działalności działa wiele podmiotów koordynowanych przez PGE GiE. Docelowo jednak, całością działań w tym zakresie ma zarządzać Elektrownia Bełchatów, która przejmie wszystkie aktywa związane z tą działalnością. Wydobycie dokonywane jest przy pomocy dwóch, kontrolowanych przez Grupę kopalni: KBW Bełchatów i KBW Turów. Węgiel wydobywany na ich obszarze, dostarczany jest do pobliskich Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów. KBW Bełchatów to największa kopalnia odkrywkowa w Polsce i jedna z największych w Europie. Łączna powierzchnia, na której eksploatowany jest surowiec przekracza 4,1 tys. ha. Szacowana wielkość złóŝ eksploatowanych na polach kopalni to prawie 1000 mln ton. KBW Turów zajmuje obszar o powierzchni 6,6 tys. ha. Szacunki na dzień wskazują, Ŝe wielkość złóŝ to około mln ton. W 2008 roku wydobycie wyniosło 12,1 mln ton. Oczekuje się, Ŝe złoŝe zostanie wyczerpane nie wcześniej niŝ w 2040 roku. Wytwarzanie. Energia elektryczna wytwarzania jest w elektrowniach oraz elektrociepłowniach. W Polsce zdecydowana większość produkcji energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla kamiennego, bądź brunatnego. W ramach grupy działają cztery elektrownie: Bełchatów, Turów, Opole i Dolna Odra, oraz 10 elektrociepłowni, wytwarzających zarówno energię elektryczną jak i cieplną. Pozyskują one energię ze spalania węgla i bloków parowo-gazowych (EC Lublin-Wrotków, EC Rzeszów, EC Gorzów). W związku z tym, Ŝe ogrzana w procesie spalania para wodna nie jest oddawana do atmosfery, lecz uŝywana do ogrzania czynnika grzewczego wykorzystywanego do zasilania odbiorców ciepła, niemal 90% energii zawartej w paliwie jest wykorzystywana. NajwaŜniejszymi elektrociepłowniami są: EC Pomorzany, EC Szczecin, ZEC Bydgoszcz, EC Kielce, Energetyka Boruta, a takŝe wspomniane wcześniej elektrociepłownie w Lublinie, Rzeszowie i Gorzowie

11 SprzedaŜ Detaliczna 2. SprzedaŜ Detaliczna. W ramach Grupy PGE działa 8 spółek zajmujących się sprzedaŝą detaliczną. Zagregowana sprzedaŝ w 2008 r. wyniosła 30,2 TWh, a w pierwszym półroczu 2009 r. sprzedaŝ ukształtowała się na poziomie 15,1 TWh. SprzedaŜ detaliczna energii jest działalnością regulowaną, a taryfy podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dystrybucja 3. Dystrybucja. Dystrybucja energii w ramach Grupy realizowana jest przez 8 odrębnych spółek. Grupa świadczy obecnie usługi dystrybucyjne dla około 5 mln klientów. W 2008 r. Emitent dostarczył odbiorcom końcowym energie elektryczną o łącznej wielkości 30,7 TWh. W pierwszym półroczu bieŝącego roku wartość ta wyniosła 14,7 TWh. Działalność dystrybucyjna jest klasyfikowana jako monopol naturalny (na danym rynku lokalnym) i jako taka podlega ściśle określonym regulacjom prawnym w zakresie taryfikacji usług i planowania rozwoju. Dystrybucja energii jest działalnością regulowaną, a taryfy podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Obrót Hurtowy 4. Obrót Hurtowy. Obszar hurtowego obrotu energią w Grupie PGE obejmuje całość relacji transakcyjnych związanych z handlem tym dobrem pomiędzy podmiotami, wytwarzającymi energię elektryczną. Większość energii sprzedawana jest w kontraktach terminowych. Grupa PGE zajmuje się takŝe obrotem niektórymi paliwami, uprawnieniami do emisji oraz prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Energetyka Odnawialna 5. Energetyka Odnawialna. Grupa posiada 36 elektrowni wodnych o łącznej mocy MW oraz farmę wiatrową o mocy 30 MW. Ponadto Grupa wykorzystuje takŝe do produkcji energii instalacje spalania biomasy. Planowane jest takŝe uruchomienie biogazowni. Przedsiębiorstwa wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych uzyskują świadectwa pochodzenia energii (tzw. zielone certyfikaty). Prawa majątkowe wynikające ze świadectw są przedmiotem obrotu Strategia Strategicznym celem rozwoju Grupy PGE jest budowa i wzrost jej wartości dla akcjonariuszy poprzez: ekspansję krajową i zagraniczną, budowę firmy zintegrowanej, poprawę efektywności i konkurencyjności. Rozwój mocy wytwórczych Biorąc pod uwagę przewidywany niedobór mocy wytwórczych w Polsce po 2014 roku, celem Grupy PGE jest budowa do roku 2025 około 13,1 GW nowych mocy wytwórczych i produkcja energii elektrycznej na poziomie około 121 TWh rocznie. Zwiekszenie mocy będzie realizowane w oparciu o niskoemisyjne technologie energetycznego wykorzystania węgla. RozwaŜana jest teŝ moŝliwość wybudowania dwóch elektrowni jądrowych. Planowane są takŝe inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnych oraz ekspansja na rynki zagraniczne poprzez akwizycje. Ze względu na swoje połoŝenie geograficzne Polska moŝe stać się rynkiem łączącym rynki Unii Europejskiej z rynkami wschodnimi

12 Integracja Grupy i uzyskanie synergii WaŜnym celem strategicznym Grupy PGE jest zapewnienie jej odpowiedniej integracji w celu maksymalizacji korzyści z efektów synergii. Przewiduje się skupienie całości aktywów oraz działalności operacyjnej z danej linii biznesowej w jednej spółce, a Emitent ma pełnić funkcję jedynego centrum korporacyjnego Grupy, które odpowiadać będzie za model zarządzania. Ponadto planowane jest utworzenie niskokosztowego centrum usług wspólnych (CUW), którego celem będzie efektywne świadczenie wybranych funkcji wsparcia dla pozostałych podmiotów z Grupy PGE. Wzrost udziału na rynku detalicznym Wzrost rentowności Grupa zamierza osiągnąć poprzez poprawę efektywności kosztowej i inwestycyjnej wynikającej z efektu skali oraz obniŝenia kosztów wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Strategicznym celem Grupy PGE jest teŝ dąŝenie do zwiększenia udziału w rynku detalicznym energii elektrycznej Polityka dywidendy W 2008 r. spółka wypłaciła w formie dywidendy 36% zysku wypracowanego w roku W 2009 r. Zarząd przeznaczył na wypłatę dywidendy aŝ 92% zysku za rok Ponadto na dywidendę przeznaczono kwotę 18,6 mln zł z zysku z lat ubiegłych oraz kwotę 414 mln zł z kapitałów rezerwowych. Łączna dywidenda w roku 2009 wyniosła 941,8 mln zł. Zgodnie z przyjętą polityką Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy zgodnie ze standardami przyjętymi w branŝy elektroenergetycznej, co oznacza obecnie wypłatę około 40-50% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wypłata kaŝdej dywidendy będzie uzaleŝniona w szczególności od ogólnej wysokości zadłuŝenia oraz od stanowiska Skarbu Państwa będącego dominującym akcjonariuszem w Spółce

13 2. Otoczenie rynkowe Spółki Zintegrowane pionowo przedsiębiorstwa W sektorze elektroenergetycznym, w którym działa spółka moŝna wyróŝnić cztery obszary obejmujące: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję oraz obrót (handel hurtowy i sprzedaŝ detaliczną energii elektrycznej). W Europie tak jak i w Polsce działają liczne przedsiębiorstwa energetyczne pionowo zintegrowane, które prowadzą działalność w tych obszarach ,1 Najwięksi producenci energii w Europie (moc zainstalowana w GW) , ,0 68, ,2 43,1 34, ,4 15,0 14,3 13,5 12,8 12,4 10,7 8,1 5,3 4,6 3,7 0 EDF Enel E.ON GDFSuez RWE Iberdrola Vattenfall International Power EnBW CEZ Fortum PPC PGE Scottish & Southern Verbund Tauron Centrica A2A Źródło: Prospekt emisyjny, zgodnie z danymi zawartymi na stronach internetowych spółek, na podstawie ich raportów rocznych za rok 2008 oraz prezentacji dla inwestorów PGE dominującym uczestnikiem rynku w Polsce Polski sektor elektroenergetyczny jest jednym z dziesięciu największych w Europie. Zgodnie z danymi ARE według stanu na koniec 2008 roku łączna krajowa moc zainstalowana wynosiła około 35,9 GPW. Grupa PGE jest zdecydowanie największym uczestnikiem rynku energetycznego w Polsce, posiadając w 2008 roku 39% udział w rynku wytwarzania energii brutto i 26-procentowy udział w rynku dystrybucji energii. Na rynku krajowym konkuruje głównie z Tauronem, Eneą i Energą pozostałymi pionowo skonsolidowanymi grupami przedsiębiorstw energetycznych kontrolowanymi przez Skarb Państwa, jak równieŝ z międzynarodowymi koncernami, które prowadzą działalność w Polsce. Od 1990 trwa proces restrukturyzacji i częściowej prywatyzacji na rynku energetycznym w Polsce (np. debiut Enei na GPW), którego celem jest dostosowanie rynku do wymogów dyrektyw unijnych i liberalizacji obrotu energią. W ostatnich kilku latach przeprowadzono daleko idącą konsolidację państwowych spółek z sektora elektroenergetycznego, celem zapewnienia im odpowiedniego potencjału finansowego i rynkowego, niezbędnego dla dalszego rozwoju sektora w Polsce. Jednak w dalszym ciągu zdecydowana większość podmiotów działających w sektorze energetycznym pozostaje w rękach Skarbu Państwa

14 Produkcja energii w oparciu o węgiel Zgodnie z danymi Eurostat za 2007 rok w Unii Europejskiej ok. 29% energii elektrycznej jest wytwarzana na węglu kamiennym lub brunatnym, ok. 28% na paliwie jądrowym, ok. 23% na gazie ziemnym, a ok. 16% na źródłach odnawialnych. Natomiast w Polsce odsetek energii elektrycznej produkowanej z węgla (zarówno kamiennego, jak i brunatnego) jest ponad trzykrotnie wyŝszy (89%). Zgodnie z opracowaną polityką energetyczną do 2020 roku łączny udział węgla kamiennego oraz węgla brunatnego jako paliw dla krajowego sektora elektroenergetycznego ma zmniejszyć się do ok. 68% oraz do ok. 56% w 2030 roku. W tym samym okresie udział paliw odnawialnych ma wzrosnąć do 19% (2020) oraz do ok. 23% (2030). Wymusi to szereg inwestycji w sektorze w celu dostosowania obecnej infrastruktury do tych wymogów. Syntetyczny bilans energii elektrycznej ARE Tysiące ,9 145,7 161,7 150,7 159,3 153,9 154,6 153, ,2 11, ,3 1,2 Produkcja (GWh) ZuŜycie kraju (GWh) Eksport netto (GWh) Źródło: Prospekt Rosnące zapotrzebowanie na energię Dotychczas produkcja energii w Polsce w pełni pokrywała krajowe zapotrzebowanie, a pozostałą część była eksportowana. Rosnące stopniowo zuŝycie w kraju powoduje jednak, Ŝe w najbliŝszych latach Polska będzie importerem netto energii. Według danych ARE w Polsce średnie zuŝycie energii elektrycznej przez odbiorców końcowych na osobę pozostaje na poziomie niŝszym niŝ średnie zuŝycie w Unii Europejskiej (w 2008 roku wynosiło ono 2,8 MWh na osobę, podczas gdy w krajach UE-15 jest ono ponad dwukrotnie wyŝsze). Wraz z rozwojem gospodarczym będzie następował szybszy wzrost zuŝycia energii. Zgodnie z prognozami Ministerstwa Gospodarki do 2030 roku krajowe zuŝycie energii elektrycznej moŝe zwiększyć się o około 55% w porównaniu do zuŝycia w 2006 roku

15 Rynek energii elektrycznej w Polsce w ostatnich latach przeszedł istotne zmiany. NajwaŜniejsze z nich dotyczyły stopniowego odchodzenia od zatwierdzania taryf w obrocie energią elektryczną na rzecz mechanizmów wolnorynkowych, rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) oraz wydzielenia operatorów systemów dystrybucyjnych. Liberalizacja rynku energii elektrycznej W chwili obecnej obowiązkiem do zatwierdzenia objęte są taryfy przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem, dystrybucją oraz taryfy dotyczące obrotu energią elektryczną w zakresie dotyczącym gospodarstw domowych (tzw. grupa taryfowa G). W pozostałym zakresie dotyczącym energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne są zwolnione z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia. Docelowo planuje się, Ŝe ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych będą takŝe uwolnione. Gospodarstwa domowe stanowią największa liczbowo grupa odbiorców, o niewielkim jednostkowym zuŝyciu energii. Grupa tych odbiorców stanowi łącznie ok. 90% całkowitej liczby odbiorców, przy zuŝyciu na poziomie 25% całkowitego wolumenu energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom końcowym. Kolejnym elementem liberalizacji rynku energii elektrycznej było rozwiązanie kontaktów długoterminowych (KDT). Kontrakty długoterminowe sprzedaŝy mocy i energii elektrycznej zostały zawarte w Polsce w latach 90. Z upływem czasu zaczęto uznawać, Ŝe KDT blokują rozwój konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce. Komisja Europejska sformułowała stanowisko, Ŝe KDT stanowią niedozwoloną pomoc państwa. W tej sytuacji polski rząd opracował ustawę dotyczącą rozwiązania KDT połączoną z wypłatami rekompensat na rzecz wytwórców. 280 Ceny energii elektrycznej na rynku SPOT w Polsce (TGE) od 2006 roku (PLN/MWh) sty-06 kwi-06 lip-06 paź-06 sty-07 kwi-07 lip-07 paź-07 sty-08 kwi-08 lip-08 paź-08 sty-09 kwi-09 lip-09 Źródło: Prospekt 15 15

16 Wzrost cen energii W związku z wprowadzaniem mechanizmów wolnorynkowych na polskim rynku energii elektrycznej nastąpił znaczny wzrost poziomu cen na początku 2008 r. Ceny energii w pierwszych kilku dniach stycznia osiągnęły nie notowany dotąd na rynku poziom 432,53 PLN/MWh (dla pasma), po czym wykazywały tendencję spadkową do połowy kwietnia 2008 roku, zaś od tego momentu zaczęły ponownie rosnąć. Z początkiem 2009 roku ceny energii elektrycznej zaczęły spadać, osiągając minimum w połowie kwietnia 2009 roku na poziomie 111,94 PLN/MWh (pasmo), co było głównie efektem spadku zapotrzebowania na energię elektryczną zanotowanego w pierwszej połowie 2009 roku oraz zmian w naliczaniu podatku akcyzowego od 1 marca 2009 roku. Udział w rynku dystrybucji, wg ilości dostarczonej energii, spółek działających w Polsce w obszarze dystrybucji (TWh) Vattenfall Distribution Poland 11,2 9,5% RWE Stoen Operator 6,7 5,7% Grupa PGE 30,7 26,1% ENERGA-Operator 20,1 17,1% ENEA Operator 16,5 14,0% Grupa Tauron 32,5 27,6% Źródło: Prospekt Grupa PGE liderem na rynku dystrybucji energii Obecnie na rynku polskim jest 20 operatorów systemu dystrybucyjnego. Kluczowymi operatorami systemu jest 5 grup: Grupa PGE, Grupa Turon, ENEA Operator, ENERGA-Operator oraz Vattenfall Distribution Poland. Rynek polski jest częścią rynku europejskiego, który docelowo będzie zunifikowany. TakŜe liberalizacja sektora energetycznego ma na celu wprowadzenie zasady prawa swobodnego wyboru sprzedawcy i dostępu do sieci (zasada TPA). Zasada ta stanowi, Ŝe odbiorca energii elektrycznej powinien dysponować wolnością wyboru co do sprzedawcy, od którego będzie nabywał energię elektryczną (spółki obrotu), natomiast spółki sprawujące kontrolę nad sieciami energetycznymi (a w szczególności nad sieciami dystrybucyjnymi) muszą udostępnić je stronom umowy sprzedaŝy energii elektrycznej. Od 1 lipca 2007 roku w większości krajów Unii Europejskiej konsumenci mogą wybierać dostawców energii bez Ŝadnych ograniczeń. W krajach takich jak Polska korzystający z prawa wyboru sprzedawcy stanowią nadal niewielki procent

17 3. Informacja o ofercie Akcje Oferta obejmuje do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł kaŝda. Oferta będzie przeprowadzona terenie Rzeczpospolitej Polskiej Liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym stanowić będzie około 10% wszystkich Akcji Oferowanych Harmonogram oferty 13 października - 27 października 2009 roku do godz Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych 13 października - 27 października 2009 roku do godz Budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. 27 października 2009 r. Ustalenie Ceny Emisyjnej dla Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej z podziałem na Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych, podpisanie Umowy Subemisyjnej 28 października 2009 roku 30 października 2009 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych najpóźniej w dniu 2 listopada 2009 r. Ewentualne zapisy składane w wykonaniu Umowy Subemisyjnej najpóźniej w dniu 2 listopada 2009 r. Przydział Akcji Oferowanych w Ofercie Globalnej najpóźniej w dniu 6 listopada 2009 r. - Dzień zamknięcia Spółka, w porozumieniu z MenedŜerami Oferty, zastrzega sobie prawo do zmiany powyŝszego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminów Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu. Miejsce przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych: PPZ DM Pekao, POK CDM Pekao SA, Internet i telefon i kanały dystrybucji pozostałych członków konsorcjum oferującego akcje serii B wśród Inwestorów Indywidualnych 17 17

18 Zasady składania zapisów Zapisy Inwestorów Indywidualnych Zapisy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w POK CDM PEKAO S.A, PPZ DM Banku PEKAO S.A, oraz za pośrednictwem kanałów dystrybucji pozostałych członków konsorcjum oferującego akcje serii B. Przydział Akcji Nowej Emisji Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za pośrednictwem GPW. W związku z powyŝszym Inwestor Indywidualny zainteresowany objęciem Akcji Oferowanych musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis. Inwestorzy Indywidualni mogą składać wielokrotne zapisy na Akcje Oferowane w liczbie nie mniejszej niŝ jedna akcja i nie większej niŝ 10% wszystkich Akcji Oferowanych tj Zapisy opiewające łącznie na większą liczbę Akcji Oferowanych niŝ wskazana powyŝej będą traktowane jak zapisy na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych, na które mogą złoŝyć zapisy Inwestorzy Indywidualni. Informacje dodatkowe Zapisy na Akcje Oferowane będą składane na formularzach zapisu dostępnych w firmach inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji (tj. telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem Internetu), o ile regulacje biura maklerskiego przyjmującego zapis dopuszczają taką moŝliwość. Inwestor moŝe złoŝyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika. Cena Emisyjna Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym nie będzie wyŝsza niŝ Cena Maksymalna wynosząca 23,00 zł. Dla potrzeb budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych ustalono orientacyjny przedział cenowy od 17,5 zł do 23,00 zł. Opłacenie zapisu przez Inwestorów Indywidualnych Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Oferowane powinni je opłacić w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa zapis, oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o prowizję brokerską. Zapis Inwestora Indywidualnego w przypadku dokonania wpłaty niepełnej jest niewaŝny. Zapisy powinny zostać opłacone przelewem na rachunek wskazany przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapis na Akcje Oferowane lub w inny sposób zgodny z regulaminem danej firmy przyjmującej zapis. Zasady przydziału akcji Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych, nie później niŝ w dniu 2 listopada 2009 roku. Sesja specjalna na GPW na której dokonany zostanie przydział akcji odbędzie się 30 października 2009r. W sytuacji, gdy liczba Akcji Oferowanych objętych prawidłowo złoŝonymi zapisami przez Inwestorów Indywidualnych przekroczy liczbę Akcji Oferowanych przeznaczoną do przydziału Inwestorom Indywidualnym, przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji kaŝdego ze złoŝonych zapisów

19 Zwrot środków Zwrot środków pienięŝnych Inwestorom Indywidualnym, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych, lub których zapisy na Akcje Oferowane zostały zredukowane, oraz nadpłat zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną przez Inwestora Indywidualnego zgodnie z procedurami obowiązującymi w firmie inwestycyjnej, w której został złoŝony zapis, w terminie do 14 dni od dnia przydziału Akcji Oferowanych lub od daty ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez odszkodowań, odsetek oraz bez kosztów poniesionych przez Inwestorów Indywidualnych w związku ze składaniem zapisów na Akcje Oferowane. Niedojście Oferty Publicznej do skutku Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w ramach Oferty Publicznej do dnia przydziału Akcji Oferowanych Emitent moŝe podjąć decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty tylko z waŝnych powodów. Do waŝnych powodów w ocenie Emitenta moŝna zaliczyć między innymi zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub w ocenie Emitenta powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych. Gwarantowanie emisji (subemisja) Zamiarem Emitenta jest zawarcie umowy subemisyjnej z MenedŜerami Oferty. Emitent planuje zawarcie Umowy Subemisyjnej po zakończeniu budowania księgi popytu, ale nie później niŝ przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Oferowanych przez Inwestorów Instytucjonalnych. Notowanie akcji i PDA na GPW Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Istniejących, Akcji Oferowanych i PDA, do obrotu w systemie notowań ciągłych na rynku podstawowym GPW. Prawdopodobny debiut akcji i PDA na GPW nastąpi między 3-5 listopada 2009 roku. Opcja stabilizacyjna W związku z Ofertą nie przewiduje się podejmowania działań w celu stabilizacji kursu Akcji lub PDA. Umowa ograniczająca zbywalność Akcji (lock up) W dniu 6 października 2009 roku Skarb Państwa zobowiązał się, iŝ w okresie od dnia 6 października 2009 r. do upływu 180 dni od dnia pierwszego notowania PDA na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody MenedŜerów Oferty nie będzie emitować, oferować, sprzedawać, zobowiązywać się do sprzedaŝy, obciąŝać ani w inny sposób rozporządzać jakimikolwiek akcjami Emitenta

20 4. Wybrane dane i wskaźniki finansowe w mln zł Q 2009* Przychody ze sprzedaŝy , , , ,1 EBIT 2 322, , , ,7 EBITDA 4 913, , , ,4 Zysk brutto 2 197, , , ,2 Zysk netto 1 802, , , ,0 Aktywa razem , , , ,8 Zobowiązania krótkoterminowe 6 114, , , ,8 Zobowiązania długoterminowe , , , ,6 Kapitał własny , , , ,4 * Dane za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 r. Źródło: Prospekt emisyjny Skala działalności Grupy PGE jest ogromna równieŝ w wymiarze finansowym, wartości przychodów kapitałów własnych, aktywów i zysków. W 2008 r. skonsolidowane przychody netto Grupy PGE miały wartość 20,6 mld zł zysk operacyjny wyniósł 3,3 mld zł a zysk netto miał wartość 2,7 mld zł. W I połowie 2009r. skonsolidowane przychody netto Grupy PGE miały wartość 11,1 mld zł zysk operacyjny wyniósł 2,9 mld zł. a zysk netto miał wartość 2,3 mld zł. W ostatnich latach wartość przychodów spółki malała wskutek zmniejszenia sprzedaŝy energii elektrycznej (MWh) i w związku z tym zmniejszenie przychodów ze sprzedaŝy energii. W 2007 (w porównaniu do 2006 r.) wielkość sprzedaŝy energii spadła o 11% o tyle samo spadła wartość sprzedaŝy energii. W 2008 (w porównaniu do 2007 r.) wielkość sprzedaŝy energii spadła o 32% a wartość sprzedaŝy energii spadła o 30%. W 2007 (w porównaniu do 2006r.) wielkość sprzedaŝy energii spadła o 11% o tyle samo spadła wartość sprzedaŝy energii. W I połowie 2009 (w porównaniu do I połowy 2007 r.) wielkość sprzedaŝy energii spadła o 19% a wartość sprzedaŝy energii spadła o 16%. Było to głównie efektem dwóch czynników: pogorszenia się sytuacji gospodarczej w Polsce skutkującego spadkiem zapotrzebowania na energię u odbiorców przemysłowych oraz utraty odbiorców spoza Grupy PGE, głównie w związku z rozwiązaniem KDT z końcem marca 2008 roku. Negatywna dynamika przychodów w grupy ogółem była w minionych latach zdecydowanie korzystniejsza niŝ dynamika przychodów ze sprzedaŝy energii, ze względu na wzrost przychodów w pozostałych segmentach działalności grupy. NaleŜy zauwaŝyć Ŝe spadek przychodów w 2008 i pierwszej połowie 2009 r. nie odbił się na wynikach operacyjnym i netto, a wręcz przeciwnie co świadczy o skutecznym dostosowaniu się do nowej sytuacji (oczywiście pozytywny wpływ na wyniki miał wzrost cen jednostkowych w porównaniu do okresu z przed 2008 r.) 20 20

21 Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w mln zł) , , , , , , , , , , , , Q 2009* Zysk netto EBIT EBITDA Źródło: Prospekt Q 2009* Rentowność EBIT 9,54% 9,24% 15,84% 26,24% Rentowność EBITDA 20,18% 20,54% 28,38% 37,91% Rentowność brutto 9,03% 8,56% 15,39% 25,90% Rentowność netto 7,40% 12,67% 12,96% 20,77% Rentowność aktywów ogółem ROA 3,28% 6,46% 5,66% 4,78% Rentowność kapitału własnego ROE 5,19% 9,94% 8,85% 7,37% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne Wzrost w zysków Grupy na kolejnych poziomach rachunku zysków i strat w ujęciu bezwzględnym po 2008r. jak pokazują powyŝsze zestawienia jest efektem wzrostu rentowności spółki, co jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość w okresie pozytywnej fazy cyklu koniunktury gospodarczej w Polsce. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo wysoka rentowność EBITDA 21 21

22 Wybrane wskaźniki rentowności 30% 28,4% 25% 20% 20,2% 20,5% 15,8% 15% 12,7% 13,0% 10% 9,5% 9,2% 7,4% 5% 0% MarŜa netto MarŜa operacyjna MarŜa EBITDA Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne Dynamika wybranych (CAGR) kategorii finansowych w latach % 20% 18,5% 20,1% 21,7% 15% 10% 9,1% 5% 0% -5% -10% -8,0% Przychody ze sprzedaŝy EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne 22 22

23 Wybrane wskaźniki rentowności 12% 10% 9,9% 8,8% 8% 7,4% 6,5% 6% 5,7% 4,8% 4% 2% 0% Q 2009* Rentowność aktywów ogółem ROA Rentowność kapitału własnego ROE Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne Q 2009* Wskaźnik bieŝącej płynności 1,28 1,27 0,87 1,06 Wskaźnik płynności szybkiej 0,93 0,93 0,52 0,63 Wskaźnik płynności natychmiastowej 0,54 0,50 0,29 0,35 Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne Poziom zadłuŝenia spółki (grupy kapitałowej) jest bardzo niski. Wskaźniki płynności są na bardzo wysokim poziomie. Relacja długu i kosztu jego obsługi do przepływów z działalności operacji (EBITDA) równieŝ jest na relatywnie niskim bezpiecznym poziomie Q 2009* Stopa zadłuŝenia 36,9% 35,1% 36,1% 35,1% Stopa zadłuŝenia długoterminowego 25,7% 23,1% 20,2% 21,5% Stopa zadłuŝenia krótkoterminowego 11,1% 12,0% 15,9% 13,6% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne 23 23

24 5. Najistotniejsze czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje Oferowane związane z opóźnieniem wprowadzenia do obrotu akcji i PDA niedopuszczenia Akcji Spółki do obrotu giełdowego wahań kursowych związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Oferowanych związane z zawieszeniem bądź wykluczeniem Akcji Emitenta z obrotu giełdowego wstrzymania dopuszczenia do obrotu, rozpoczęcia notowań, zawieszenia notowań, wykluczenia z obrotu ryzyko związane z wypłatą zaliczki na dywidendę za 2009 rok Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym Grupy PGE związane z niestabilnym systemem prawnym związane z wymogiem posiadania koncesji związane ze stosowaniem taryf i obowiązkiem przedkładania ich do zatwierdzenia ryzyko spadku zapotrzebownaia na energię elektryczną związane z podatkiem akcyzowym związane z limitami emisji CO 2 ryzyko ograniczeń w zakresie emisji innych niŝ CO 2 substancji do środowiska Ryzyka dotyczące Emitenta i Grupy PGE zwizane z nieuregulowanym stanem prawnym wykorzystywanych nieruchomości ryzyko niewystarczających zapasów paliw związane z pozyskaniem finansowania związane z konsolidacja Grupy PGE związane z wykonywaniem uprawnień przez Skarb Państwa na podstwie Ustawy o Złotej Akcji ryzyko związane z kontraktami KDT (długoterminowymi) i ich rozwiązaniem na podtwawie Ustawy KDT związane z regulacjami nakładającymi obowiązek zapewnienia wystarczającej liczby świadectw pochodzenia 24 24

25 Lista PPZ DM Pekao przyjmujących zapisy inwestorów indywidualnych na akcje serii B spółki PGE S.A. Lp. Miejscowość Adres PPZ Nr kierunk Telefon placówki owy 1 Białystok Rynek Kościuszki Bielsk Podlaski ul. Adama Mickiewicza Bielsko-Biała ul. R. Dmowskiego Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz ul. Jagiellońska Chrzanów ul. Henryka Ciechanów pl. Jana Pawła II Dębica ul. Tadeusza Kościuszki Działdowo pl. Mickiewicza 2/ Gdańsk ul. Uphagena Gliwice ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Katowice al. Wojciecha Korfantego Kielce al lecia Państwa Polskiego Kołobrzeg ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego Kraków ul. Józefińska Kraków os. Centrum B Kraków ul. Pijarska Kraków ul. Starowiślna Lublin ul. Krakowskie Przedmieście Łódź al. Tadeusza Kościuszki Łódź ul. Pilota Stanisława Wigury Mysłowice ul. Mikołowska Myślenice ul. Gałczyńskiego Nowy Sącz ul. Jagiellońska Olkusz ul. Króla Kazimierza Wielkiego Olsztyn vdąbrowszczaków Opole pl. Wolności Ostrów Mazowiecka ul. Grota Roweckiego Oświęcim ul. Władysława Jagiełły Płock ul. Tysiąclecia Poznań ul. pl. Wolności Pruszków al. Wojska Polskiego w. 303, Radom ul. Tadeusza Kościuszki Rybnik ul. 3 Maja Rzeszów ul. Bernardyńska Sosnowiec ul. Małachowskiego Szczecin ul. Szczerbcowa Tarnów ul. Wałowa Wadowice ul. Lwowska Warszawa Al. Jerozolimskie Warszawa ul. Jasna Warszawa ul. Królewska Warszawa ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego Warszawa ul. Nowogrodzka Warszawa ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa ul. Towarowa Wrocław ul. Ruska Zabrze ul. pl. Warszawski Zielona Góra ul. Podgórna 9a śywiec ul. Kościuszki

26 Lista POK CDM Pekao SA przyjmujących zapisy inwestorów indywidualnych na akcje serii B spółki PGE S.A. Lp Miejscowość Adres POK Nr kierunk Telefon placówki owy 1 Biała-Podlaska Pl. Wolności , Białystok Al. Piłsudskiego 11/ , Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego , Brzeg ul. Bolesława Chrobrego 14C , Bydgoszcz ul. Długa , Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a , Chełm Pl. Niepodległości , Częstochowa ul. Kopernika 17/ , Elbląg ul. Stary Rynek 18A , Ełk ul. Piłsudskiego , Garwolin ul. Kościuszki , Gdańsk ul. Grunwaldzka 92/ , Gdańsk ul. Kołobrzeska , Gdynia ul. Śląska 23/ , 42, Gliwice ul. Berbeckiego , Gorzów Wielkopolski ul. Wełniany Rynek , Grudziądz ul. Chełmińska , Iława ul. Jana III Sobieskiego , Jarosław Pl. Mickiewicza , Jasło ul. Kościuszki , Jaworzno ul. Mickiewicza , Jelenia Góra Pl. Wyszyńskiego , Kalisz ul. Śródmiejska , Katowice ul. Chorzowska , Kielce ul. Sienkiewicza , Kluczbork ul. Grunwaldzka 13c , Kłodzko Pl. Bolesława Chrobrego , Konin ul. Kosmonautów , Koszalin ul. Jana z Kolna , Kraków ul. Bracka 1a , Kraśnik ul. Kochanowskiego , Krosno ul. Powstańców Warszawskich , Kutno ul. 29 Listopada , Leszno ul. Wróblewskiego , Lubin ul. Bankowa 16a , Lublin ul. Krakowskie Przedmieście , ŁomŜa ul. Małachowskiego , Łowicz ul. Długa , Łódź Al. Piłsudskiego , Łódź ul. Piotrkowska , Mielec ul. Pisarka , Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A , Nysa ul. Marcinkowskiego , Olsztyn ul. 1-go Maja , Opole ul. Osmańczyka , Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego , Piła ul. Browarna , Piotrków Trybunalski ul. Armii Krajowej , Płock ul. Jachowicza , Poznań ul. Św. Marcin 52/ , Przemyśl ul. Mickiewicza ,

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011 16 marca 2011 OPEN FINANCE SA Informacja o publicznej ofercie akcji INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM RAPORCIE NIE STANOWIĄ REKOMENDACJI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z 19 PAŹDZIERNIKA 2005

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku

Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku PROSPEKT EMISYJNY KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku Sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 3.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F. Przedsiębiorstwa MontaŜu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych. Pemug S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F. Przedsiębiorstwa MontaŜu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych. Pemug S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F Przedsiębiorstwa MontaŜu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach Niniejszy Prospekt emisyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź http://www.lsisoftware.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą 1.000.000

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23 1 1 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 1.1. OPIS ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 10 1.2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI TORFARM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Lubicka 26/34 www.torfarm.com.pl Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest pan Kazimierz Herba. Na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną od 25 do 75 Obligacji Serii A

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa Ratingi W walucie zagranicznej Długoterminowy rating podmiotu BBB+ Rating niezabezpieczonego A- zadłużenia W walucie krajowej Długoterminowy rating podmiotu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie operacyjne

Podsumowanie operacyjne Podsumowanie operacyjne 2-6 Podsumowanie operacyjne Komentarz Zarządu 3 Wybrane dane finansowe 4 Kluczowe informacje dotyczące Grupy Kapitałowej ENEA Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2014 r. Opis

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. Z SIEDZIBĄ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. Z SIEDZIBĄ W KUŹNI RACIBORSKIEJ PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. Z SIEDZIBĄ W KUŹNI RACIBORSKIEJ Niniejszy Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z publiczną ofertą w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Przygotowany w związku z ofertą publiczną 7 910 000 Akcji Serii H z uwzględnieniem prawa poboru oraz w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZUE S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZUE S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jugowicka 6a www.grupazue.pl Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej jest 6 000 000 Akcji Serii B ( Oferta Publiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 75/IX/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru

Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru Oferujący IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego: 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Dom EmisyjnySp. z o.o. Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Sporządzony w związku z ofertą publiczną 34 500 000 Akcji Serii E oraz 13 000 000

Bardziej szczegółowo

SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz http://www.swarzedz-sa.com.pl

SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz http://www.swarzedz-sa.com.pl PROSPEKT EMISYJNY SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz http://www.swarzedz-sa.com.pl Niniejszy Prospekt emisyjny został przygotowany w związku z publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 5 600 000 akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI z siedzibą w Poznaniu, ul. Woł czyń ska 37 www.komputronik.com Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.630.000 akcji spółki Komputronik S.A. ( Akcje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2007. Rzeszów, dnia 11 czerwca 2008 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2007. Rzeszów, dnia 11 czerwca 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2007 Rzeszów, dnia 11 czerwca 2008 roku 1 SPIS TREŚCI 1) Charakterystyka Makarony Polskie S.A...6 2) Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

prospekt emisyjny wklejka

prospekt emisyjny wklejka prospekt emisyjny wklejka PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Travelplanet.pl S.A., z siedzibą we Wrocławiu www.travelplanet.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest MCI Management S.A. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 11 marca 2015 r. ( Data Prospektu )

KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 11 marca 2015 r. ( Data Prospektu ) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 2.863.571.852

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ofertą publiczną Akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo