PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Informacja o publicznej ofercie akcji serii B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Informacja o publicznej ofercie akcji serii B"

Transkrypt

1 16 października 2009 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Informacja o publicznej ofercie akcji serii B Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynym prawnie wiąŝącym dokumentem zawierającym informacje o spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i publicznej ofercie akcji Spółki jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2009r., dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pgesa.pl), w Punktach Obsługi Klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. przyjmujących zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej, Punktach Przyjmowania Zleceń Domu Maklerskiego Pekao przyjmujących zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaŝy papierów wartościowych, ani teŝ zaproszenia do złoŝenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ( Ustawa o papierach wartościowych ) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons), jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona Ŝadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych..

2 PGE SA 16 października 2009 Informacja o ofercie: Oferta obejmuje do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł kaŝda. Oferta będzie przeprowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Akcje będą oferowane Inwestorom Indywidualnym oraz Inwestorom Instytucjonalnym Liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym stanowić będzie około 10% wszystkich Akcji Oferowanych Terminy oferty publicznej: 13 października 27 października 2009 r. do godz Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych 13 października 27 października 2009 r. do godz Budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. 27 października 2009 r. Ustalenie Ceny Emisyjnej dla Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej z podziałem na Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych, podpisanie Umowy Subemisyjnej 28 października 30 października 2009 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych najpóźniej w dniu 2 listopada 2009 r. Ewentualne zapisy składane w wykonaniu Umowy Subemisyjnej najpóźniej w dniu 2 listopada 2009 r. Przydział Akcji Oferowanych w Ofercie Globalnej najpóźniej w dniu 6 listopada 2009 r. Dzień zamknięcia Zasady składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych: Zapisy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w POK CDM PEKAO S.A oraz PPZ DM Banku PEKAO S.A. oraz przez kanały dystrybucji pozostałych członków konsorcjum oferującego akcje serii B Inwestorzy Indywidualni mogą składać wielokrotne zapisy na Akcje Oferowane w liczbie nie mniejszej niŝ jedna akcja i nie większej niŝ 10% wszystkich Akcji Oferowanych tj Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny Zapisy na Akcje Oferowane będą składane na formularzach zapisu dostępnych w firmach inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane, Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji (tj. telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem Internetu) Inwestor moŝe złoŝyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Oferowane powinni je opłacić w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa zapis, oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o prowizję brokerską. Zapis moŝe zostać opłacony z naleŝności. Niedokonanie pełnej wpłaty na Akcje Oferowane przez Inwestora Indywidualnego powoduje niewaŝność zapisu. Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych. Sesja specjalna na GPW na której dokonany zostanie przydział akcji odbędzie się 30 października 2009r W przypadku nadsubskrypcji, Akcje Oferowane przydzielone zostaną na zasadach proporcjonalnej redukcji zapisów. Zwrot wpłaconych kwot będzie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań w terminie do 14 dni od daty przydziału Akcji Oferowanych. 2

3 Podsumowanie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest holdingiem energetycznym, zajmującym się produkcją oraz dystrybucją energii elektrycznej. Jednocześnie, pod tym względem, jest największym podmiotem w Polsce, a takŝe jedną z największych firm sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Zagregowana osiągalna moc wytwórcza energii elektrycznej Grupy PGE na koniec 2008 roku wynosiła około 12,4 GW, co stanowiło około 35% udziału w krajowych mocach osiągalnych. PGE ma około 5 milionów odbiorców indywidualnych, firm i instytucji. Grupa Kapitałowa PGE zatrudnia ponad 46 tys. pracowników. Grupa PGE jest jedyną krajową Grupą energetyczną, która posiada nadwyŝki energii produkowanej w stosunku do energii sprzedawanej odbiorcom końcowym, co pozwala na alokację własnej energii na rynkach hurtowych. Grupa PGE osiąga korzyści skali wynikające z rozmiarów działalności Grupy PGE. Dominująca pozycja na rynku krajowym i zarazem czołowa w Europie Środkowej i Wschodniej ma istotne znaczenie w kontaktach z dostawcami paliw, surowców i technologii, znaczący udział wykorzystywanego paliwa wytwarzany jest we własnym zakresie i z własnych zasobów. W pierwszej połowie 2009 r. było to ok. 68% energii elektrycznej wytworzonej przez Grupę PGE, Do 2012 roku Spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje 38,9 mld zł, z czego ponad 20% tych środków stanowić będą nakłady na rozwój odnawialnych źródeł energii. Do głównych celów spółki naleŝą równieŝ: ekspansja krajowa i zagraniczna polegająca na budowie nowych mocy wytwórczych i modernizacji istniejących. PGE nie wyklucza takŝe akwizycji w Polsce oraz w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (w tym w Niemczech), ponadto w styczniu 2009 roku polski Rząd powierzył PGE budowę dwóch elektrowni jądrowych o planowanej mocy 3 tys. MW kaŝda. Według załoŝeń pierwsza z nich zostanie uruchomiona w 2020 roku. Strategicznym celem Grupy PGE jest teŝ dąŝenie do zwiększenia udziału w rynku detalicznym energii elektrycznej. W 2008 r. dywidenda wypłacona przez Spółkę stanowiła 36% zysku wypracowanego w roku W 2009 r. Zarząd przeznaczył na wypłatę dywidendy aŝ 92% zysku za rok Zgodnie z przyjętą polityką Zarząd zamierza rekomendować wypłatę około 40-50% skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy. Wzrost w zysków Grupy na kolejnych poziomach rachunku zysków i strat w ujęciu bezwzględnym po 2008 r. jak pokazują powyŝsze zestawienia jest efektem wzrostu rentowności spółki, co jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość w okresie pozytywnej fazy cyklu koniunktury gospodarczej w Polsce. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo wysoka rentowność EBITDA. Skala działalności Grupy PGE jest ogromna równieŝ w wymiarze finansowym, wartości przychodów kapitałów własnych, aktywów i zysków. Suma bilansowa Grupy na koniec 2008 r. wyniosła mln zł, a kapitały własne ok mln zł. W 2008 r. skonsolidowane przychody netto Grupy PGE miały wartość 20,6 mld zł. zysk operacyjny wyniósł 3,3 mld zł. a zysk netto miał wartość 2,7 mld zł. W I połowie 2009r. skonsolidowane przychody netto Grupy PGE miały wartość 11,1 mld zł. zysk operacyjny wyniósł 2,9 mld zł. a zysk netto miał wartość 2,3 mld zł. 3 3

4 1. Informacje o spółce PGE Polska Grupa Energetyczna SA Wybrane dane i wskaźniki - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A Q 2009* Przychody (w mln zł) EBIT (w mln zł) Zysk netto (w mln zł) EPS** 1,23 1,99 1,82 1,57 P/E* 18,77 11,56 12,67 14,67 P/BV* 0,97 1,15 1,12 1,08 Kapitał własny (w mln zł) liczba akcji (w szt.) * Wskaźniki obliczone przy maksymalnej cenie z przedziału 17,5-23 zł ** Z uwagi na to, Ŝe transakcje związane z utworzeniem Grupy PGE rozliczono przy zastosowaniu metody łączenia udziałów, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku zysk netto na akcję za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku obliczono na podstawie liczby akcji na dzień 31 grudnia 2008 roku. Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne 1.1. Podstawowe informacje Największy podmiot pod względem produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w Polsce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest holdingiem energetycznym, zajmującym się produkcją oraz dystrybucją energii elektrycznej. Jednocześnie pod tym względem, jest to największy podmiot w Polsce, a takŝe jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Zagregowana osiągalna moc wytwórcza energii elektrycznej Grupy PGE na koniec 2008 roku wynosiła około 12,4 GW, co stanowiło około 35% udziału w krajowych mocach osiągalnych. Geneza i historia powstania Emitenta Utworzenie Emitenta nastąpiło w roku 1990, w wyniku działań Ministra Przemysłu, związanych z restrukturyzacją przemysłu energetycznego. Spółka utworzona została na bazie majątku Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego ( Wspólnota, WEiWB ) pod nazwą Polskie Sieci Energetyczne SA ( PSE ), a jej kapitał zakładowy pokryty został przez pienięŝne i niepienięŝne składniki majątku Wspólnoty. W latach następnych następował proces przemodelowania struktury Grupy, często będący konsekwencją zmian prawnych w zakresie regulacji dotyczących przemysłu elektroenergetycznego w Polsce. 4 4

5 Pokrótce, aktualna struktura i organizacja Grupy PGE jest wynikiem czterech istotnych etapów: utworzenia Emitenta, utworzenia spółki PSE Operator, operatora systemu przesyłowego (OSP) jako spółki zaleŝnej Emitenta oraz przeprowadzenia procesu wydzielenia OSP z Grupy Kapitałowej Emitenta, wniesienia do Emitenta 85% pakietów PGE Energia oraz PGE GiE, rozdzielenia działalności operatorów systemów dystrybucyjnych od działalności zakładów energetycznych. Integracja wewnątrz Grupy Powstanie PGE w obecnym kształcie nastąpiło w 2007 roku i związane jest bezpośrednio z realizacją strategii dla sektora elektroenergetycznego, zawartej w Programie dla elektroenergetyki. Od tego momentu rozpoczęto realizację programu działań integracyjnych (lata ) wewnątrz Grupy. Działania te prowadzone są na dwóch płaszczyznach: integracja kluczowych funkcji i procesów biznesowych działania w tym obszarze podjęte zostały w celu zagwarantowania sprawnego zarządzania Grupą w pierwszej fazie integracji Grupy PGE. Opierały się na przejęciu przez Emitenta nadzoru nad kluczowymi procesami biznesowymi oraz centralizację wybranych funkcji w obrębie Grupy PGE (m.in. centralizacja zarządzania finansami, jednolite zasady zarządzania marką, spójna polityka rachunkowości). integracja operacyjna linii biznesowych, w celu wyodrębnienia pięciu podstawowych obszarów prowadzenia biznesu, poprzez implementację odrębnie dedykowanych programów integracyjnych. Wyszczególnienie głównych obszarów działalności wraz z opisem działań integracyjnych przedstawia się następująco: Wydobycie i Wytwarzanie. Integracja ma na celu zwiększenie przychodów, obniŝenie kosztów, minimalizację ilości inwestycji o najmniejszych stopach zwrotu oraz zwiększenie dyspozycyjności pracy jednostek wytwórczych. Do najwaŝniejszych działań zaliczyć naleŝy zwiększenie wskaźników dyspozycyjności i zmniejszenie wskaźnika remontów planowych, wprowadzenie jednolitej polityki ubezpieczeniowej i standaryzacja zasad planowania w okresie średnioterminowym, wprowadzenie aukcji elektronicznych oraz wspólne zakupy cięŝkiego oleju opałowego, a takŝe wprowadzenie nowych efektywnych źródeł zasilania ciepła dla lokalnych odbiorców. Dystrybucja. Uruchomiono program OPTIMA, wprowadzenie spójnego zarządzania obszarem dystrybucji w Grupie, minimalizacja kosztów. Nacisk połoŝony jest równieŝ na wzrost jakości świadczonych usług oraz zwiększenie przychodów z działalności dystrybucyjnej. W ramach tego programu osiągnięte mają zostać jednolite standardy obsługi klientów oraz ujednolicone procedury prowadzenia działalności. SprzedaŜ Detaliczna. Realizowany jest program KONTEGRA, którego trzon opiera się na utworzeniu silnych zespołów handlowych, skonsolidowanych pod marką PGE konkurujących aktywnie z innymi podmiotami zliberalizowanego rynku energii elektrycznej. Dodatkowo, planowane jest wdroŝenie narzędzi informatycznych wspomagających proces sprzedaŝy i budowa centrum zajmującego się zarządzaniem obszarem SprzedaŜy Detalicznej. 5 5

6 Obrót Hurtowy. Proces integracji dokonywany jest przy pomocy PGE Electra, poprzez centralizację działań w zakresie m.in. hurtowego handlu energią elektryczną i uprawnieniami do emisji CO 2. W wyniku centralizacji oczekuje się zwiększenia udziału w krajowym rynku energii elektrycznej i produktów powiązanych, minimalizację kosztów i ryzyka. Energia Odnawialna. Aktualnie realizowany jest program dotyczący zwiększenia produkcji zielonych certyfikatów (znak jakości związany z działalnością na rzecz zrównowaŝonego rozwoju), minimalizacji inwestycji o najniŝszych stopach zwrotu oraz wzrostu dyspozycyjności jednostek wytwórczych. Ogólnie rzecz ujmując, celem integracji jest maksymalizacja efektu synergii, a takŝe zwiększenie efektywności i usprawnienie procesów zachodzących wewnątrz Grupy. W związku z rozmiarami Grupy i mnogością podmiotów wchodzących w jej skład, pełna integracja wymaga czasu jest jednak jednym z priorytetów strategii Emitenta Grupa kapitałowa i akcjonariusze Grupa kapitałowa Emitenta Grupa kapitałowa opiera się o Emitenta i jego spółki zaleŝne. Na dzień dzisiejszy jedynym akcjonariuszem sprawującym kontrolę nad Spółką jest Skarb Państwa, który posiada 100% akcji Emitenta. Akcje Skarbu Państwa nie są uprzywilejowane co do prawa głosu lub dywidendy. Udział w KZ przed ofertą Skarb Państwa 100.0% Źródło: Prospekt emisyjny Udział w KZ po ofercie Skarb Państwa 85.0% Pozostali 15.0% Źródło: Prospekt emisyjny 6 6

7 Konsolidacja Grupy Planowana jest konsolidacja Grupy PGE w celu dopasowania struktury własnościowej i zarządczej do działalności Grupy w jej podstawowych segmentach. Aktualnie prowadzone są prace nad wdroŝeniem projektu konsolidacji. Projekt przyjmuje, Ŝe w kaŝdym z głównych obszarów prowadzenia biznesu działać będzie jeden podmiot, który skupiał będzie całość aktywów oraz całą działalność operacyjną w danym segmencie. Z kolei Emitent, zgodnie z załoŝeniami planu, prowadzić ma działalność centralizującą funkcja centrum korporacyjnego: odpowiadać będzie m.in. za opracowanie strategii Grupy, zarządzanie Grupą, synchronizacja łańcucha wartości (wydobycie, wytwarzanie, dystrybucja, sprzedaŝ hurtowa, sprzedaŝ detaliczna) oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. PoniŜszy schemat przedstawia pierwszy etap konsolidacji Grupy. Nastąpi połączenie określonych spółek konsolidowanych, do czego dojdzie w wyniku przejęcia ich majątku przez poszczególne spółki konsolidujące, które to podmioty będą w przyszłości odpowiedzialne za wykonywanie działalności w głównych obszarach biznesowych Grupy. Pierwszy etap konsolidacji Emitent PGE GiE PGE Energia Spółka Energii Konwencjonalnej Spółka Energii Odnawialnej Spółka Dystrybucyjna Spółka SprzedaŜy Detalicznej Źródło: Prospekt emisyjny 7 7

8 Drugi etap konsolidacji Emitent Spółka Energii Konwencjonalnej Spółka Energii Odnawialnej Spółka Energii Jądrowej Spółka Dystrybucyjna Spółka SprzedaŜy Hurtowej Spółka SprzedaŜy Detalicznej Odziały/Zakłady Odziały/Zakłady Odziały/Zakłady Odziały/Zakłady Odziały/Zakłady Odziały/Zakłady Źródło: Prospekt emisyjny W drugim etapie programu konsolidacji Grupy PGE nastąpi przejęcie przez Emitenta spółek PGE Energia i PGE GiE. Struktura akcjonariatu Spółki Energii Konwencjonalnej oraz Spółki Dystrybucyjnej zostanie uproszczona. Po drugim etapie konsolidacji, tak jak ilustruje to powyŝszy schemat, akcjonariuszem Spółki Energii Konwencjonalnej, Spółki Energii Odnawialnej, Spółki Dystrybucyjnej oraz Spółki SprzedaŜy Detalicznej stanie się bezpośrednio Emitent. Ponadto Emitent będzie posiadać udziały w Spółce Inwestycji oraz Centrum Usług Wspólnych. Do głównych przewag konkurencyjnych Grupy naleŝy zaliczyć: korzyści skali wynikające z rozmiarów działalności Grupy PGE. Dominująca pozycja na rynku krajowym i zarazem czołowa w Europie Środkowej i Wschodniej ma istotne znaczenie w kontaktach z dostawcami paliw, surowców i technologii, znaczący udział wykorzystywanego paliwa wytwarzany jest we własnym zakresie i z własnych zasobów. W pierwszej połowie 2009 r. było to ok. 68% energii elektrycznej wytworzonej przez Grupę PGE, Grupa PGE jest jedyną krajową Grupą energetyczną, która posiada nadwyŝki energii produkowanej w stosunku do energii sprzedawanej odbiorcom końcowym, co pozwala na alokację własnej energii na rynkach hurtowych. Z kolei ograniczenia w dostępności transgranicznych mocy przesyłowych ograniczają ryzyko konkurencji związanej z importem tańszej energii z za granicy, relatywnie nowoczesne organy wytwórcze w odniesieniu do krajowej konkurencji, realizacja procesu integracji i optymalizacji struktury Grupy, co w konsekwencji zaowocować powinno oszczędnościami kosztowymi rzędu 1 mld PLN w ciągu trzech lat od zakończenia procesu konsolidacji, wysoka rentowność prowadzonej działalności: w 2008 r. EBITDA kształtowała się na poziomie mln PLN, a marŝa EBITDA wynosiła 28,4%. W pierwszym półroczu 2009 r. EBITDA była równa mln PLN, natomiast marŝa wzrosła do poziomi 37,9%, 8 8

9 sytuacja finansowa umoŝliwiająca realizację szeregu ambitnych procesów inwestycyjnych. Suma bilansowa Grupy na koniec 2008 r. wyniosła mln PLN, a kapitały własne ok mln PLN. Struktura Grupy Kapitałowej Źródło: Prospekt emisyjny 9 9

10 1.3. Główne obszary działalności PGE największym holdingiem energetycznym w Polsce Grupa PGE jest największym holdingiem energetycznym w Polsce. WaŜną cechą Emitenta jest pionowa integracja prowadzonej działalności, zapewniająca jej koncentrację nie tylko na wydobyciu węgla i wytwarzaniu z jego pomocą energii elektrycznej i cieplnej, ale równieŝ na pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, w tym z elektrowni wiatrowych, wodnych, szczytowo - pompowych i ze spalania biomasy. Grupa jest równieŝ waŝnym podmiotem na rynku handlu energią, a takŝe w obrocie hurtowym i detalicznym. Wydobycie i Wytwarzanie Podstawowe obszary działalności Grupy przedstawiają się następująco: 1. Wydobycie i Wytwarzanie. Na dzień prospektu, w obszarze tym działalności działa wiele podmiotów koordynowanych przez PGE GiE. Docelowo jednak, całością działań w tym zakresie ma zarządzać Elektrownia Bełchatów, która przejmie wszystkie aktywa związane z tą działalnością. Wydobycie dokonywane jest przy pomocy dwóch, kontrolowanych przez Grupę kopalni: KBW Bełchatów i KBW Turów. Węgiel wydobywany na ich obszarze, dostarczany jest do pobliskich Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów. KBW Bełchatów to największa kopalnia odkrywkowa w Polsce i jedna z największych w Europie. Łączna powierzchnia, na której eksploatowany jest surowiec przekracza 4,1 tys. ha. Szacowana wielkość złóŝ eksploatowanych na polach kopalni to prawie 1000 mln ton. KBW Turów zajmuje obszar o powierzchni 6,6 tys. ha. Szacunki na dzień wskazują, Ŝe wielkość złóŝ to około mln ton. W 2008 roku wydobycie wyniosło 12,1 mln ton. Oczekuje się, Ŝe złoŝe zostanie wyczerpane nie wcześniej niŝ w 2040 roku. Wytwarzanie. Energia elektryczna wytwarzania jest w elektrowniach oraz elektrociepłowniach. W Polsce zdecydowana większość produkcji energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla kamiennego, bądź brunatnego. W ramach grupy działają cztery elektrownie: Bełchatów, Turów, Opole i Dolna Odra, oraz 10 elektrociepłowni, wytwarzających zarówno energię elektryczną jak i cieplną. Pozyskują one energię ze spalania węgla i bloków parowo-gazowych (EC Lublin-Wrotków, EC Rzeszów, EC Gorzów). W związku z tym, Ŝe ogrzana w procesie spalania para wodna nie jest oddawana do atmosfery, lecz uŝywana do ogrzania czynnika grzewczego wykorzystywanego do zasilania odbiorców ciepła, niemal 90% energii zawartej w paliwie jest wykorzystywana. NajwaŜniejszymi elektrociepłowniami są: EC Pomorzany, EC Szczecin, ZEC Bydgoszcz, EC Kielce, Energetyka Boruta, a takŝe wspomniane wcześniej elektrociepłownie w Lublinie, Rzeszowie i Gorzowie

11 SprzedaŜ Detaliczna 2. SprzedaŜ Detaliczna. W ramach Grupy PGE działa 8 spółek zajmujących się sprzedaŝą detaliczną. Zagregowana sprzedaŝ w 2008 r. wyniosła 30,2 TWh, a w pierwszym półroczu 2009 r. sprzedaŝ ukształtowała się na poziomie 15,1 TWh. SprzedaŜ detaliczna energii jest działalnością regulowaną, a taryfy podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dystrybucja 3. Dystrybucja. Dystrybucja energii w ramach Grupy realizowana jest przez 8 odrębnych spółek. Grupa świadczy obecnie usługi dystrybucyjne dla około 5 mln klientów. W 2008 r. Emitent dostarczył odbiorcom końcowym energie elektryczną o łącznej wielkości 30,7 TWh. W pierwszym półroczu bieŝącego roku wartość ta wyniosła 14,7 TWh. Działalność dystrybucyjna jest klasyfikowana jako monopol naturalny (na danym rynku lokalnym) i jako taka podlega ściśle określonym regulacjom prawnym w zakresie taryfikacji usług i planowania rozwoju. Dystrybucja energii jest działalnością regulowaną, a taryfy podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Obrót Hurtowy 4. Obrót Hurtowy. Obszar hurtowego obrotu energią w Grupie PGE obejmuje całość relacji transakcyjnych związanych z handlem tym dobrem pomiędzy podmiotami, wytwarzającymi energię elektryczną. Większość energii sprzedawana jest w kontraktach terminowych. Grupa PGE zajmuje się takŝe obrotem niektórymi paliwami, uprawnieniami do emisji oraz prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Energetyka Odnawialna 5. Energetyka Odnawialna. Grupa posiada 36 elektrowni wodnych o łącznej mocy MW oraz farmę wiatrową o mocy 30 MW. Ponadto Grupa wykorzystuje takŝe do produkcji energii instalacje spalania biomasy. Planowane jest takŝe uruchomienie biogazowni. Przedsiębiorstwa wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych uzyskują świadectwa pochodzenia energii (tzw. zielone certyfikaty). Prawa majątkowe wynikające ze świadectw są przedmiotem obrotu Strategia Strategicznym celem rozwoju Grupy PGE jest budowa i wzrost jej wartości dla akcjonariuszy poprzez: ekspansję krajową i zagraniczną, budowę firmy zintegrowanej, poprawę efektywności i konkurencyjności. Rozwój mocy wytwórczych Biorąc pod uwagę przewidywany niedobór mocy wytwórczych w Polsce po 2014 roku, celem Grupy PGE jest budowa do roku 2025 około 13,1 GW nowych mocy wytwórczych i produkcja energii elektrycznej na poziomie około 121 TWh rocznie. Zwiekszenie mocy będzie realizowane w oparciu o niskoemisyjne technologie energetycznego wykorzystania węgla. RozwaŜana jest teŝ moŝliwość wybudowania dwóch elektrowni jądrowych. Planowane są takŝe inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnych oraz ekspansja na rynki zagraniczne poprzez akwizycje. Ze względu na swoje połoŝenie geograficzne Polska moŝe stać się rynkiem łączącym rynki Unii Europejskiej z rynkami wschodnimi

12 Integracja Grupy i uzyskanie synergii WaŜnym celem strategicznym Grupy PGE jest zapewnienie jej odpowiedniej integracji w celu maksymalizacji korzyści z efektów synergii. Przewiduje się skupienie całości aktywów oraz działalności operacyjnej z danej linii biznesowej w jednej spółce, a Emitent ma pełnić funkcję jedynego centrum korporacyjnego Grupy, które odpowiadać będzie za model zarządzania. Ponadto planowane jest utworzenie niskokosztowego centrum usług wspólnych (CUW), którego celem będzie efektywne świadczenie wybranych funkcji wsparcia dla pozostałych podmiotów z Grupy PGE. Wzrost udziału na rynku detalicznym Wzrost rentowności Grupa zamierza osiągnąć poprzez poprawę efektywności kosztowej i inwestycyjnej wynikającej z efektu skali oraz obniŝenia kosztów wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Strategicznym celem Grupy PGE jest teŝ dąŝenie do zwiększenia udziału w rynku detalicznym energii elektrycznej Polityka dywidendy W 2008 r. spółka wypłaciła w formie dywidendy 36% zysku wypracowanego w roku W 2009 r. Zarząd przeznaczył na wypłatę dywidendy aŝ 92% zysku za rok Ponadto na dywidendę przeznaczono kwotę 18,6 mln zł z zysku z lat ubiegłych oraz kwotę 414 mln zł z kapitałów rezerwowych. Łączna dywidenda w roku 2009 wyniosła 941,8 mln zł. Zgodnie z przyjętą polityką Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy zgodnie ze standardami przyjętymi w branŝy elektroenergetycznej, co oznacza obecnie wypłatę około 40-50% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wypłata kaŝdej dywidendy będzie uzaleŝniona w szczególności od ogólnej wysokości zadłuŝenia oraz od stanowiska Skarbu Państwa będącego dominującym akcjonariuszem w Spółce

13 2. Otoczenie rynkowe Spółki Zintegrowane pionowo przedsiębiorstwa W sektorze elektroenergetycznym, w którym działa spółka moŝna wyróŝnić cztery obszary obejmujące: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję oraz obrót (handel hurtowy i sprzedaŝ detaliczną energii elektrycznej). W Europie tak jak i w Polsce działają liczne przedsiębiorstwa energetyczne pionowo zintegrowane, które prowadzą działalność w tych obszarach ,1 Najwięksi producenci energii w Europie (moc zainstalowana w GW) , ,0 68, ,2 43,1 34, ,4 15,0 14,3 13,5 12,8 12,4 10,7 8,1 5,3 4,6 3,7 0 EDF Enel E.ON GDFSuez RWE Iberdrola Vattenfall International Power EnBW CEZ Fortum PPC PGE Scottish & Southern Verbund Tauron Centrica A2A Źródło: Prospekt emisyjny, zgodnie z danymi zawartymi na stronach internetowych spółek, na podstawie ich raportów rocznych za rok 2008 oraz prezentacji dla inwestorów PGE dominującym uczestnikiem rynku w Polsce Polski sektor elektroenergetyczny jest jednym z dziesięciu największych w Europie. Zgodnie z danymi ARE według stanu na koniec 2008 roku łączna krajowa moc zainstalowana wynosiła około 35,9 GPW. Grupa PGE jest zdecydowanie największym uczestnikiem rynku energetycznego w Polsce, posiadając w 2008 roku 39% udział w rynku wytwarzania energii brutto i 26-procentowy udział w rynku dystrybucji energii. Na rynku krajowym konkuruje głównie z Tauronem, Eneą i Energą pozostałymi pionowo skonsolidowanymi grupami przedsiębiorstw energetycznych kontrolowanymi przez Skarb Państwa, jak równieŝ z międzynarodowymi koncernami, które prowadzą działalność w Polsce. Od 1990 trwa proces restrukturyzacji i częściowej prywatyzacji na rynku energetycznym w Polsce (np. debiut Enei na GPW), którego celem jest dostosowanie rynku do wymogów dyrektyw unijnych i liberalizacji obrotu energią. W ostatnich kilku latach przeprowadzono daleko idącą konsolidację państwowych spółek z sektora elektroenergetycznego, celem zapewnienia im odpowiedniego potencjału finansowego i rynkowego, niezbędnego dla dalszego rozwoju sektora w Polsce. Jednak w dalszym ciągu zdecydowana większość podmiotów działających w sektorze energetycznym pozostaje w rękach Skarbu Państwa

14 Produkcja energii w oparciu o węgiel Zgodnie z danymi Eurostat za 2007 rok w Unii Europejskiej ok. 29% energii elektrycznej jest wytwarzana na węglu kamiennym lub brunatnym, ok. 28% na paliwie jądrowym, ok. 23% na gazie ziemnym, a ok. 16% na źródłach odnawialnych. Natomiast w Polsce odsetek energii elektrycznej produkowanej z węgla (zarówno kamiennego, jak i brunatnego) jest ponad trzykrotnie wyŝszy (89%). Zgodnie z opracowaną polityką energetyczną do 2020 roku łączny udział węgla kamiennego oraz węgla brunatnego jako paliw dla krajowego sektora elektroenergetycznego ma zmniejszyć się do ok. 68% oraz do ok. 56% w 2030 roku. W tym samym okresie udział paliw odnawialnych ma wzrosnąć do 19% (2020) oraz do ok. 23% (2030). Wymusi to szereg inwestycji w sektorze w celu dostosowania obecnej infrastruktury do tych wymogów. Syntetyczny bilans energii elektrycznej ARE Tysiące ,9 145,7 161,7 150,7 159,3 153,9 154,6 153, ,2 11, ,3 1,2 Produkcja (GWh) ZuŜycie kraju (GWh) Eksport netto (GWh) Źródło: Prospekt Rosnące zapotrzebowanie na energię Dotychczas produkcja energii w Polsce w pełni pokrywała krajowe zapotrzebowanie, a pozostałą część była eksportowana. Rosnące stopniowo zuŝycie w kraju powoduje jednak, Ŝe w najbliŝszych latach Polska będzie importerem netto energii. Według danych ARE w Polsce średnie zuŝycie energii elektrycznej przez odbiorców końcowych na osobę pozostaje na poziomie niŝszym niŝ średnie zuŝycie w Unii Europejskiej (w 2008 roku wynosiło ono 2,8 MWh na osobę, podczas gdy w krajach UE-15 jest ono ponad dwukrotnie wyŝsze). Wraz z rozwojem gospodarczym będzie następował szybszy wzrost zuŝycia energii. Zgodnie z prognozami Ministerstwa Gospodarki do 2030 roku krajowe zuŝycie energii elektrycznej moŝe zwiększyć się o około 55% w porównaniu do zuŝycia w 2006 roku

15 Rynek energii elektrycznej w Polsce w ostatnich latach przeszedł istotne zmiany. NajwaŜniejsze z nich dotyczyły stopniowego odchodzenia od zatwierdzania taryf w obrocie energią elektryczną na rzecz mechanizmów wolnorynkowych, rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) oraz wydzielenia operatorów systemów dystrybucyjnych. Liberalizacja rynku energii elektrycznej W chwili obecnej obowiązkiem do zatwierdzenia objęte są taryfy przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem, dystrybucją oraz taryfy dotyczące obrotu energią elektryczną w zakresie dotyczącym gospodarstw domowych (tzw. grupa taryfowa G). W pozostałym zakresie dotyczącym energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne są zwolnione z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia. Docelowo planuje się, Ŝe ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych będą takŝe uwolnione. Gospodarstwa domowe stanowią największa liczbowo grupa odbiorców, o niewielkim jednostkowym zuŝyciu energii. Grupa tych odbiorców stanowi łącznie ok. 90% całkowitej liczby odbiorców, przy zuŝyciu na poziomie 25% całkowitego wolumenu energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom końcowym. Kolejnym elementem liberalizacji rynku energii elektrycznej było rozwiązanie kontaktów długoterminowych (KDT). Kontrakty długoterminowe sprzedaŝy mocy i energii elektrycznej zostały zawarte w Polsce w latach 90. Z upływem czasu zaczęto uznawać, Ŝe KDT blokują rozwój konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce. Komisja Europejska sformułowała stanowisko, Ŝe KDT stanowią niedozwoloną pomoc państwa. W tej sytuacji polski rząd opracował ustawę dotyczącą rozwiązania KDT połączoną z wypłatami rekompensat na rzecz wytwórców. 280 Ceny energii elektrycznej na rynku SPOT w Polsce (TGE) od 2006 roku (PLN/MWh) sty-06 kwi-06 lip-06 paź-06 sty-07 kwi-07 lip-07 paź-07 sty-08 kwi-08 lip-08 paź-08 sty-09 kwi-09 lip-09 Źródło: Prospekt 15 15

16 Wzrost cen energii W związku z wprowadzaniem mechanizmów wolnorynkowych na polskim rynku energii elektrycznej nastąpił znaczny wzrost poziomu cen na początku 2008 r. Ceny energii w pierwszych kilku dniach stycznia osiągnęły nie notowany dotąd na rynku poziom 432,53 PLN/MWh (dla pasma), po czym wykazywały tendencję spadkową do połowy kwietnia 2008 roku, zaś od tego momentu zaczęły ponownie rosnąć. Z początkiem 2009 roku ceny energii elektrycznej zaczęły spadać, osiągając minimum w połowie kwietnia 2009 roku na poziomie 111,94 PLN/MWh (pasmo), co było głównie efektem spadku zapotrzebowania na energię elektryczną zanotowanego w pierwszej połowie 2009 roku oraz zmian w naliczaniu podatku akcyzowego od 1 marca 2009 roku. Udział w rynku dystrybucji, wg ilości dostarczonej energii, spółek działających w Polsce w obszarze dystrybucji (TWh) Vattenfall Distribution Poland 11,2 9,5% RWE Stoen Operator 6,7 5,7% Grupa PGE 30,7 26,1% ENERGA-Operator 20,1 17,1% ENEA Operator 16,5 14,0% Grupa Tauron 32,5 27,6% Źródło: Prospekt Grupa PGE liderem na rynku dystrybucji energii Obecnie na rynku polskim jest 20 operatorów systemu dystrybucyjnego. Kluczowymi operatorami systemu jest 5 grup: Grupa PGE, Grupa Turon, ENEA Operator, ENERGA-Operator oraz Vattenfall Distribution Poland. Rynek polski jest częścią rynku europejskiego, który docelowo będzie zunifikowany. TakŜe liberalizacja sektora energetycznego ma na celu wprowadzenie zasady prawa swobodnego wyboru sprzedawcy i dostępu do sieci (zasada TPA). Zasada ta stanowi, Ŝe odbiorca energii elektrycznej powinien dysponować wolnością wyboru co do sprzedawcy, od którego będzie nabywał energię elektryczną (spółki obrotu), natomiast spółki sprawujące kontrolę nad sieciami energetycznymi (a w szczególności nad sieciami dystrybucyjnymi) muszą udostępnić je stronom umowy sprzedaŝy energii elektrycznej. Od 1 lipca 2007 roku w większości krajów Unii Europejskiej konsumenci mogą wybierać dostawców energii bez Ŝadnych ograniczeń. W krajach takich jak Polska korzystający z prawa wyboru sprzedawcy stanowią nadal niewielki procent

17 3. Informacja o ofercie Akcje Oferta obejmuje do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł kaŝda. Oferta będzie przeprowadzona terenie Rzeczpospolitej Polskiej Liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym stanowić będzie około 10% wszystkich Akcji Oferowanych Harmonogram oferty 13 października - 27 października 2009 roku do godz Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych 13 października - 27 października 2009 roku do godz Budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. 27 października 2009 r. Ustalenie Ceny Emisyjnej dla Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej z podziałem na Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych, podpisanie Umowy Subemisyjnej 28 października 2009 roku 30 października 2009 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych najpóźniej w dniu 2 listopada 2009 r. Ewentualne zapisy składane w wykonaniu Umowy Subemisyjnej najpóźniej w dniu 2 listopada 2009 r. Przydział Akcji Oferowanych w Ofercie Globalnej najpóźniej w dniu 6 listopada 2009 r. - Dzień zamknięcia Spółka, w porozumieniu z MenedŜerami Oferty, zastrzega sobie prawo do zmiany powyŝszego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminów Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu. Miejsce przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych: PPZ DM Pekao, POK CDM Pekao SA, Internet i telefon i kanały dystrybucji pozostałych członków konsorcjum oferującego akcje serii B wśród Inwestorów Indywidualnych 17 17

18 Zasady składania zapisów Zapisy Inwestorów Indywidualnych Zapisy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w POK CDM PEKAO S.A, PPZ DM Banku PEKAO S.A, oraz za pośrednictwem kanałów dystrybucji pozostałych członków konsorcjum oferującego akcje serii B. Przydział Akcji Nowej Emisji Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za pośrednictwem GPW. W związku z powyŝszym Inwestor Indywidualny zainteresowany objęciem Akcji Oferowanych musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis. Inwestorzy Indywidualni mogą składać wielokrotne zapisy na Akcje Oferowane w liczbie nie mniejszej niŝ jedna akcja i nie większej niŝ 10% wszystkich Akcji Oferowanych tj Zapisy opiewające łącznie na większą liczbę Akcji Oferowanych niŝ wskazana powyŝej będą traktowane jak zapisy na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych, na które mogą złoŝyć zapisy Inwestorzy Indywidualni. Informacje dodatkowe Zapisy na Akcje Oferowane będą składane na formularzach zapisu dostępnych w firmach inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji (tj. telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem Internetu), o ile regulacje biura maklerskiego przyjmującego zapis dopuszczają taką moŝliwość. Inwestor moŝe złoŝyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika. Cena Emisyjna Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym nie będzie wyŝsza niŝ Cena Maksymalna wynosząca 23,00 zł. Dla potrzeb budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych ustalono orientacyjny przedział cenowy od 17,5 zł do 23,00 zł. Opłacenie zapisu przez Inwestorów Indywidualnych Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Oferowane powinni je opłacić w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa zapis, oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o prowizję brokerską. Zapis Inwestora Indywidualnego w przypadku dokonania wpłaty niepełnej jest niewaŝny. Zapisy powinny zostać opłacone przelewem na rachunek wskazany przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapis na Akcje Oferowane lub w inny sposób zgodny z regulaminem danej firmy przyjmującej zapis. Zasady przydziału akcji Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych, nie później niŝ w dniu 2 listopada 2009 roku. Sesja specjalna na GPW na której dokonany zostanie przydział akcji odbędzie się 30 października 2009r. W sytuacji, gdy liczba Akcji Oferowanych objętych prawidłowo złoŝonymi zapisami przez Inwestorów Indywidualnych przekroczy liczbę Akcji Oferowanych przeznaczoną do przydziału Inwestorom Indywidualnym, przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji kaŝdego ze złoŝonych zapisów

19 Zwrot środków Zwrot środków pienięŝnych Inwestorom Indywidualnym, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych, lub których zapisy na Akcje Oferowane zostały zredukowane, oraz nadpłat zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną przez Inwestora Indywidualnego zgodnie z procedurami obowiązującymi w firmie inwestycyjnej, w której został złoŝony zapis, w terminie do 14 dni od dnia przydziału Akcji Oferowanych lub od daty ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez odszkodowań, odsetek oraz bez kosztów poniesionych przez Inwestorów Indywidualnych w związku ze składaniem zapisów na Akcje Oferowane. Niedojście Oferty Publicznej do skutku Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w ramach Oferty Publicznej do dnia przydziału Akcji Oferowanych Emitent moŝe podjąć decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty tylko z waŝnych powodów. Do waŝnych powodów w ocenie Emitenta moŝna zaliczyć między innymi zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub w ocenie Emitenta powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych. Gwarantowanie emisji (subemisja) Zamiarem Emitenta jest zawarcie umowy subemisyjnej z MenedŜerami Oferty. Emitent planuje zawarcie Umowy Subemisyjnej po zakończeniu budowania księgi popytu, ale nie później niŝ przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Oferowanych przez Inwestorów Instytucjonalnych. Notowanie akcji i PDA na GPW Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Istniejących, Akcji Oferowanych i PDA, do obrotu w systemie notowań ciągłych na rynku podstawowym GPW. Prawdopodobny debiut akcji i PDA na GPW nastąpi między 3-5 listopada 2009 roku. Opcja stabilizacyjna W związku z Ofertą nie przewiduje się podejmowania działań w celu stabilizacji kursu Akcji lub PDA. Umowa ograniczająca zbywalność Akcji (lock up) W dniu 6 października 2009 roku Skarb Państwa zobowiązał się, iŝ w okresie od dnia 6 października 2009 r. do upływu 180 dni od dnia pierwszego notowania PDA na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody MenedŜerów Oferty nie będzie emitować, oferować, sprzedawać, zobowiązywać się do sprzedaŝy, obciąŝać ani w inny sposób rozporządzać jakimikolwiek akcjami Emitenta

20 4. Wybrane dane i wskaźniki finansowe w mln zł Q 2009* Przychody ze sprzedaŝy , , , ,1 EBIT 2 322, , , ,7 EBITDA 4 913, , , ,4 Zysk brutto 2 197, , , ,2 Zysk netto 1 802, , , ,0 Aktywa razem , , , ,8 Zobowiązania krótkoterminowe 6 114, , , ,8 Zobowiązania długoterminowe , , , ,6 Kapitał własny , , , ,4 * Dane za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 r. Źródło: Prospekt emisyjny Skala działalności Grupy PGE jest ogromna równieŝ w wymiarze finansowym, wartości przychodów kapitałów własnych, aktywów i zysków. W 2008 r. skonsolidowane przychody netto Grupy PGE miały wartość 20,6 mld zł zysk operacyjny wyniósł 3,3 mld zł a zysk netto miał wartość 2,7 mld zł. W I połowie 2009r. skonsolidowane przychody netto Grupy PGE miały wartość 11,1 mld zł zysk operacyjny wyniósł 2,9 mld zł. a zysk netto miał wartość 2,3 mld zł. W ostatnich latach wartość przychodów spółki malała wskutek zmniejszenia sprzedaŝy energii elektrycznej (MWh) i w związku z tym zmniejszenie przychodów ze sprzedaŝy energii. W 2007 (w porównaniu do 2006 r.) wielkość sprzedaŝy energii spadła o 11% o tyle samo spadła wartość sprzedaŝy energii. W 2008 (w porównaniu do 2007 r.) wielkość sprzedaŝy energii spadła o 32% a wartość sprzedaŝy energii spadła o 30%. W 2007 (w porównaniu do 2006r.) wielkość sprzedaŝy energii spadła o 11% o tyle samo spadła wartość sprzedaŝy energii. W I połowie 2009 (w porównaniu do I połowy 2007 r.) wielkość sprzedaŝy energii spadła o 19% a wartość sprzedaŝy energii spadła o 16%. Było to głównie efektem dwóch czynników: pogorszenia się sytuacji gospodarczej w Polsce skutkującego spadkiem zapotrzebowania na energię u odbiorców przemysłowych oraz utraty odbiorców spoza Grupy PGE, głównie w związku z rozwiązaniem KDT z końcem marca 2008 roku. Negatywna dynamika przychodów w grupy ogółem była w minionych latach zdecydowanie korzystniejsza niŝ dynamika przychodów ze sprzedaŝy energii, ze względu na wzrost przychodów w pozostałych segmentach działalności grupy. NaleŜy zauwaŝyć Ŝe spadek przychodów w 2008 i pierwszej połowie 2009 r. nie odbił się na wynikach operacyjnym i netto, a wręcz przeciwnie co świadczy o skutecznym dostosowaniu się do nowej sytuacji (oczywiście pozytywny wpływ na wyniki miał wzrost cen jednostkowych w porównaniu do okresu z przed 2008 r.) 20 20

21 Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w mln zł) , , , , , , , , , , , , Q 2009* Zysk netto EBIT EBITDA Źródło: Prospekt Q 2009* Rentowność EBIT 9,54% 9,24% 15,84% 26,24% Rentowność EBITDA 20,18% 20,54% 28,38% 37,91% Rentowność brutto 9,03% 8,56% 15,39% 25,90% Rentowność netto 7,40% 12,67% 12,96% 20,77% Rentowność aktywów ogółem ROA 3,28% 6,46% 5,66% 4,78% Rentowność kapitału własnego ROE 5,19% 9,94% 8,85% 7,37% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne Wzrost w zysków Grupy na kolejnych poziomach rachunku zysków i strat w ujęciu bezwzględnym po 2008r. jak pokazują powyŝsze zestawienia jest efektem wzrostu rentowności spółki, co jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość w okresie pozytywnej fazy cyklu koniunktury gospodarczej w Polsce. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo wysoka rentowność EBITDA 21 21

22 Wybrane wskaźniki rentowności 30% 28,4% 25% 20% 20,2% 20,5% 15,8% 15% 12,7% 13,0% 10% 9,5% 9,2% 7,4% 5% 0% MarŜa netto MarŜa operacyjna MarŜa EBITDA Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne Dynamika wybranych (CAGR) kategorii finansowych w latach % 20% 18,5% 20,1% 21,7% 15% 10% 9,1% 5% 0% -5% -10% -8,0% Przychody ze sprzedaŝy EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne 22 22

23 Wybrane wskaźniki rentowności 12% 10% 9,9% 8,8% 8% 7,4% 6,5% 6% 5,7% 4,8% 4% 2% 0% Q 2009* Rentowność aktywów ogółem ROA Rentowność kapitału własnego ROE Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne Q 2009* Wskaźnik bieŝącej płynności 1,28 1,27 0,87 1,06 Wskaźnik płynności szybkiej 0,93 0,93 0,52 0,63 Wskaźnik płynności natychmiastowej 0,54 0,50 0,29 0,35 Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne Poziom zadłuŝenia spółki (grupy kapitałowej) jest bardzo niski. Wskaźniki płynności są na bardzo wysokim poziomie. Relacja długu i kosztu jego obsługi do przepływów z działalności operacji (EBITDA) równieŝ jest na relatywnie niskim bezpiecznym poziomie Q 2009* Stopa zadłuŝenia 36,9% 35,1% 36,1% 35,1% Stopa zadłuŝenia długoterminowego 25,7% 23,1% 20,2% 21,5% Stopa zadłuŝenia krótkoterminowego 11,1% 12,0% 15,9% 13,6% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne 23 23

24 5. Najistotniejsze czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje Oferowane związane z opóźnieniem wprowadzenia do obrotu akcji i PDA niedopuszczenia Akcji Spółki do obrotu giełdowego wahań kursowych związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Oferowanych związane z zawieszeniem bądź wykluczeniem Akcji Emitenta z obrotu giełdowego wstrzymania dopuszczenia do obrotu, rozpoczęcia notowań, zawieszenia notowań, wykluczenia z obrotu ryzyko związane z wypłatą zaliczki na dywidendę za 2009 rok Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym Grupy PGE związane z niestabilnym systemem prawnym związane z wymogiem posiadania koncesji związane ze stosowaniem taryf i obowiązkiem przedkładania ich do zatwierdzenia ryzyko spadku zapotrzebownaia na energię elektryczną związane z podatkiem akcyzowym związane z limitami emisji CO 2 ryzyko ograniczeń w zakresie emisji innych niŝ CO 2 substancji do środowiska Ryzyka dotyczące Emitenta i Grupy PGE zwizane z nieuregulowanym stanem prawnym wykorzystywanych nieruchomości ryzyko niewystarczających zapasów paliw związane z pozyskaniem finansowania związane z konsolidacja Grupy PGE związane z wykonywaniem uprawnień przez Skarb Państwa na podstwie Ustawy o Złotej Akcji ryzyko związane z kontraktami KDT (długoterminowymi) i ich rozwiązaniem na podtwawie Ustawy KDT związane z regulacjami nakładającymi obowiązek zapewnienia wystarczającej liczby świadectw pochodzenia 24 24

25 Lista PPZ DM Pekao przyjmujących zapisy inwestorów indywidualnych na akcje serii B spółki PGE S.A. Lp. Miejscowość Adres PPZ Nr kierunk Telefon placówki owy 1 Białystok Rynek Kościuszki Bielsk Podlaski ul. Adama Mickiewicza Bielsko-Biała ul. R. Dmowskiego Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz ul. Jagiellońska Chrzanów ul. Henryka Ciechanów pl. Jana Pawła II Dębica ul. Tadeusza Kościuszki Działdowo pl. Mickiewicza 2/ Gdańsk ul. Uphagena Gliwice ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Katowice al. Wojciecha Korfantego Kielce al lecia Państwa Polskiego Kołobrzeg ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego Kraków ul. Józefińska Kraków os. Centrum B Kraków ul. Pijarska Kraków ul. Starowiślna Lublin ul. Krakowskie Przedmieście Łódź al. Tadeusza Kościuszki Łódź ul. Pilota Stanisława Wigury Mysłowice ul. Mikołowska Myślenice ul. Gałczyńskiego Nowy Sącz ul. Jagiellońska Olkusz ul. Króla Kazimierza Wielkiego Olsztyn vdąbrowszczaków Opole pl. Wolności Ostrów Mazowiecka ul. Grota Roweckiego Oświęcim ul. Władysława Jagiełły Płock ul. Tysiąclecia Poznań ul. pl. Wolności Pruszków al. Wojska Polskiego w. 303, Radom ul. Tadeusza Kościuszki Rybnik ul. 3 Maja Rzeszów ul. Bernardyńska Sosnowiec ul. Małachowskiego Szczecin ul. Szczerbcowa Tarnów ul. Wałowa Wadowice ul. Lwowska Warszawa Al. Jerozolimskie Warszawa ul. Jasna Warszawa ul. Królewska Warszawa ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego Warszawa ul. Nowogrodzka Warszawa ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa ul. Towarowa Wrocław ul. Ruska Zabrze ul. pl. Warszawski Zielona Góra ul. Podgórna 9a śywiec ul. Kościuszki

26 Lista POK CDM Pekao SA przyjmujących zapisy inwestorów indywidualnych na akcje serii B spółki PGE S.A. Lp Miejscowość Adres POK Nr kierunk Telefon placówki owy 1 Biała-Podlaska Pl. Wolności , Białystok Al. Piłsudskiego 11/ , Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego , Brzeg ul. Bolesława Chrobrego 14C , Bydgoszcz ul. Długa , Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a , Chełm Pl. Niepodległości , Częstochowa ul. Kopernika 17/ , Elbląg ul. Stary Rynek 18A , Ełk ul. Piłsudskiego , Garwolin ul. Kościuszki , Gdańsk ul. Grunwaldzka 92/ , Gdańsk ul. Kołobrzeska , Gdynia ul. Śląska 23/ , 42, Gliwice ul. Berbeckiego , Gorzów Wielkopolski ul. Wełniany Rynek , Grudziądz ul. Chełmińska , Iława ul. Jana III Sobieskiego , Jarosław Pl. Mickiewicza , Jasło ul. Kościuszki , Jaworzno ul. Mickiewicza , Jelenia Góra Pl. Wyszyńskiego , Kalisz ul. Śródmiejska , Katowice ul. Chorzowska , Kielce ul. Sienkiewicza , Kluczbork ul. Grunwaldzka 13c , Kłodzko Pl. Bolesława Chrobrego , Konin ul. Kosmonautów , Koszalin ul. Jana z Kolna , Kraków ul. Bracka 1a , Kraśnik ul. Kochanowskiego , Krosno ul. Powstańców Warszawskich , Kutno ul. 29 Listopada , Leszno ul. Wróblewskiego , Lubin ul. Bankowa 16a , Lublin ul. Krakowskie Przedmieście , ŁomŜa ul. Małachowskiego , Łowicz ul. Długa , Łódź Al. Piłsudskiego , Łódź ul. Piotrkowska , Mielec ul. Pisarka , Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A , Nysa ul. Marcinkowskiego , Olsztyn ul. 1-go Maja , Opole ul. Osmańczyka , Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego , Piła ul. Browarna , Piotrków Trybunalski ul. Armii Krajowej , Płock ul. Jachowicza , Poznań ul. Św. Marcin 52/ , Przemyśl ul. Mickiewicza ,

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. 1 Pl. Wolności 23 Biała-Podlaska 2 Al. Piłsudskiego 11/2 Białystok 3 Ul. Wojska Polskiego 20a Bydgoszcz 4 Ul. Kopernika 17/19 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A.

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA AKCJE SERII C SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ W TRANSZY PRACOWNICZEJ TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

CAPITAL PARK S.A. Lista POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

CAPITAL PARK S.A. Lista POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. CAPITAL PARK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Marynarskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373001) Komunikat

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC HOLDING S.A.

SKARBIEC HOLDING S.A. SKARBIEC HOLDING S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Nowogrodzkiej 47a 00-695 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000503222)

Bardziej szczegółowo

1. Dotychczasowy pkt 19 Wezwania otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

1. Dotychczasowy pkt 19 Wezwania otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY Z SIEDZIBĄ W PUŁAWACH OGŁOSZONEGO PRZEZ ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r. NINIEJSZE MATERIAŁY NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych Milestone Medical Inc. (spółka zawiązana w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem 220 South Orange Avenue, Livingston, New Jersey 07039, Stany Zjednoczone) Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Marzec Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Marzec Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 150,00 RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 2003 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 średni kurs ważony obrotem kurs

Bardziej szczegółowo

CENA AKCJI TESGAS WYNOSI 14,50 ZŁ ZA AKCJĘ

CENA AKCJI TESGAS WYNOSI 14,50 ZŁ ZA AKCJĘ KOMUNIKAT PRASOWY Dąbrowa, 25 czerwca 2010 CENA AKCJI TESGAS WYNOSI 14,50 ZŁ ZA AKCJĘ TESGAS S.A., spółka o ugruntowanej pozycji na rynku podmiotów świadczących usługi dla sektora gazownictwa, oferująca

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki. Global City Holdings N.V.

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki. Global City Holdings N.V. Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Global City Holdings N.V. Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego przez spółkę Global

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 7/2007

Raport bieżący nr 7/2007 PEMUG: ogłoszenie o drugim terminie poboru akcji Pemug S. A. serii E w ramach oferty publicznej (Emitent - PAP - poniedziałek, 29 stycznia 17:04) Raport bieżący nr 7/2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej?

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? Marek Kulesa dyrektor biura TOE Bełchatów, 2.09.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 XI Sympozjum Naukowo -Techniczne,

Bardziej szczegółowo

Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł.

Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł. Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł. W dniu 17 czerwca br. na rynku głównym GPW zadebiutowała spółka ABC Data SA. Był to dziesiąty debiut w tym

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Tauron Polska Energia S.A.

Tauron Polska Energia S.A. piątek, 4 czerwca 2010 Tauron Polska Energia S.A. Informacja o publicznej ofercie akcji serii B i C NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO,

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010 Wyniki I kwartał 2010 Warszawa, 04.05.2010 Wyniki skonsolidowane po I kwartale 2010 Spadek przychodów do 67,4 mln zł, wobec 84,65 mln zł w I kwartale 2009 roku, spowodowany mniejszym portfelem zamówień

Bardziej szczegółowo

1 Oddział Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie ul. Marii Skłodowskiej-Curie Białystok (85)

1 Oddział Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie ul. Marii Skłodowskiej-Curie Białystok (85) Mam akcje Quercus TFI. Jak można wziąć udział w buy-backu? Idź do swojego biura maklerskiego. Przekaż, że chcesz wziąć udział w buy-backu. Otrzymasz zaświadczenie o stanie posiadania akcji Quercus TFI

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Grudzień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Grudzień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 150,00 140,00 średni kurs ważony obrotem kurs max kurs min Grudzień 2003 130,00 120,00 110,00 100,00

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. w trybie art. 73 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. w trybie art. 73 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. w trybie art. 73 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka polska Stan po trzech kwartałach - wyniki i wyzwania 1)

Elektroenergetyka polska Stan po trzech kwartałach - wyniki i wyzwania 1) Elektroenergetyka polska 2007. Stan po trzech kwartałach - wyniki i wyzwania 1) Autor: Herbert Leopold Gabryś ( Energetyka grudzień 2007) Znamienny dla podmiotów gospodarczych polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Lista placówek Domu Białystok 15-950 ul. Rynek Kościuszki 7 Bielsk Podlaski 17-100 ul. Adama Mickiewicza 55 Bielsko-Biała 43-300 ul. R. Dmowskiego 16 Bochnia 32-700 ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1 Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil

Bardziej szczegółowo

BRASTER S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

BRASTER S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Sierpień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Sierpień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 140,00 RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] Sierpień 2003 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 średni kurs ważony obrotem kurs

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Styczeń Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Styczeń Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 140,00 RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 2004 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 średni kurs ważony obrotem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR InPost S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017 Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok 2016 10 lutego 2017 Zastrzeżenie: dane szacunkowe Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej Spółka lub PGE ) zastrzega, że prezentowane wielkości mają

Bardziej szczegółowo

InPost S.A. Poniżej zamieszczono listę punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane składane przez Inwestorów Indywidualnych.

InPost S.A. Poniżej zamieszczono listę punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane składane przez Inwestorów Indywidualnych. InPost S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział

Bardziej szczegółowo

"WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI EUROFAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI EUROFAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca "WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI EUROFAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. Ad. punkt 2 porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając

Bardziej szczegółowo

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie Janusz Moroz Członek Zarządu RWE Polska 17. listopada 2011 RWE company name 17.11.2011 PAGE 1 Barometr Rynku Energii RWE narzędzie

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q III/2009 Zgodnie z 41 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

newss.pl Jak na wakacje, to tylko w Wielką Niedzielę i tylko z Triadą

newss.pl Jak na wakacje, to tylko w Wielką Niedzielę i tylko z Triadą Już w pierwszą niedzielę kwietnia 05.04.2009 r. zainteresowani wspaniałym wyjazdem nad basen Morza Śródziemnego będą mogli wykupić wycieczkę w niepowtarzalnie niskiej cenie. Oferta będzie dostępna w 46

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: DM PKO BP Lp. Nazwa placówki Adres Kod pocztowy 1. w Bełchatowie ul.

Bardziej szczegółowo

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną NIE PODLEGA UDOSTĘPNIANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji )

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) Wstęp Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w formie raportu bieŝącego, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. 1 Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 3 Białystok 15-085 ul. Jana Klemensa Branickiego 19 4 Białystok 15-427

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za I kwartał 2013 roku 2 Zespół Elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 19 sierpnia 2008 r.

Warszawa, 19 sierpnia 2008 r. Warszawa, 19 sierpnia 2008 r. 1 Podsumowanie II kwartału 2008 Reorganizacja Grupy PGF GRA nowa polityka handlowa Pharmena na New Connect Omówienie wyników finansowych po II kwartałach 2008 Polska Grupa

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie warunków dystrybucji i przydziału

Bardziej szczegółowo

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo