Poradnia Pokonaj Kryzys działa od poniedziałku do piątku w godzinach Grafik dyżurów specjalistów jest dostępny na stronie internetowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnia Pokonaj Kryzys działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Grafik dyżurów specjalistów jest dostępny na stronie internetowej."

Transkrypt

1 Regulamin Poradni Pokonaj Kryzys Fundacji United Way Polska 1 Celem Poradni jest wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: skuteczna, profesjonalna pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna osobom dotkniętym sytuacją kryzysową, dostarczenie niezbędnych i pełnych informacji oraz materiałów podopiecznym Poradni. 2 Poradnia Pokonaj Kryzys działa od poniedziałku do piątku w godzinach Grafik dyżurów specjalistów jest dostępny na stronie internetowej. Poradnia udziela następującej pomocy: 3 1. odpowiada na maile, telefony, listy. Wskazuje, gdzie osoby potrzebujące mogą się zgłaszad po pomoc blisko miejsca swojego zamieszkania, 2. udziela wsparcia w sytuacji kryzysowej, 3. zapewnia konsultacje specjalistów, 4. udziela poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i prawnego, 5. udziela doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy, pisania wniosków organizacjom pozarządowym. 4 Poradnia nie udziela pomocy finansowej i rzeczowej osobom indywidualnym. W wyjątkowych przypadkach Koordynator Poradni, na wniosek specjalistów pracujących w Poradni, może przekazad Zarządowi Fundacji United Way Polska prośbę o udzielenie pomocy finansowej. Prezes Fundacji wydaje decyzję o wsparciu finansowym beneficjenta. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia finansowego regulują Zasady pomocy finansowej dla osób indywidualnych, stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2 5 Poradnia nie udziela pomocy finansowej i rzeczowej organizacjom pozarządowym. Fundacja United Way Polska ogłasza co roku konkursy dotacyjne dla fundacji i stowarzyszeo, będących organizacjami partnerskimi Fundacji. Informacje na temat procedury konkursowej i aktualnych naborów wniosków znajdują się na stronie internetowej fundacji: Beneficjenci Poradni są zobowiązani: 6 1. w sposób wyczerpujący przedstawid swoją sytuację społeczną, materialną i zdrowotną, 2. przedstawid swoje potrzeby oraz cel skierowanej prośby, 3. umożliwid weryfikację własnej sytuacji poprzez dostarczenie drogą mailową lub pocztową dokumentacji np. medycznej (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności, wypis ze szpitala itd.), potwierdzającej sytuację materialną (zaświadczenia z ośrodków pomocy społecznej, zaświadczenie o zarobkach lub każdej innej wskazującej na stan beneficjenta), 4. załączyd do przesłanego apelu formułę Wyrażam dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Fundację United Way Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Pokrzywnicka 3a, Warszawa lub formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku niezałączenia klauzuli lub formularza, Fundacja zastrzega sobie możliwośd nieodpowiedzenia na prośbę. Poradnia zobowiązuje się do: 7 1. odpowiadania, najszybciej jak to możliwe, na wszelkie prośby pisemne kierowane do Poradni, 2. zapewnienia profesjonalnej i specjalistycznej pomocy, 3. utrzymania dyskrecji, 4. działania zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 1997r, 5. działania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3 Załącznik nr 1 Zasady pomocy finansowej dla osób indywidualnych 1. Pomoc finansowa jest udzielana jedynie osobom indywidualnym w szczególnych przypadkach. 2. Fundacja United Way Polska nie udziela: a) pożyczek finansowych, b) pomocy finansowej na spłatę jakiegokolwiek zadłużenia, c) systematycznej pomocy finansowej osobom chcącym poprawid swoją sytuację bytową z wyłączeniem jednorazowych sytuacji możliwych do udokumentowania, d) pomocy finansowej osobom indywidualnym występującym w imieniu instytucji, organizacji, szkoły czy innej placówki, które chcą pozyskad środki na zakup sprzętu, pikniki, festyny, wyjazdy, zielone szkoły, akcje cykliczne bądź jednorazowe itd., e) osobom, których dochód brutto na jedną osobę w gospodarstwie domowym przekracza 800 zł miesięcznie, w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na złą sytuację materialną (np. na zakup podręczników, remont mieszkania, zakup ubrao dla dzieci, dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego itd.). 3. Aby otrzymad pomoc finansową należy: a) wypełnid czytelnie wniosek o udzielenie pomocy finansowej, znajdujący się na stronie internetowej stanowiący Załącznik nr 1a do Regulaminu, b) załączyd do wniosku wymagane dokumenty (ich spis znajduje się pod wnioskiem, należy sprawdzid, jakie dokumenty należy załączyd w konkretnej sytuacji), c) załączyd do wniosku zgodę na przetwarzanie danych osobowych, d) wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami przesład na adres Fundacji United Way Polska ul. Pokrzywnicka 3a, Warszawa lub wypełnid formularz on-line dostępny pod wskazanym wcześniej adresem internetowym. Strony wersji papierowej wniosku powinny byd ze sobą trwale połączone (skoroszyt, zszyte, zbindowane). Wnioski przesyłane e- mailem: bez podpisu bądź skany dokumentów nie będą rozpatrywane. 4. Wypełniony wniosek rozpatruje pracownik Poradni pod względem formalnym. Zwraca uwagę na to: a) czy wnioskodawca jest osobą uprawnioną do otrzymania pomocy, tj. nie został opisany w punkcie 2. Zasad, b) czy w wersji papierowej znajduje się podpis beneficjenta, c) czy załączone są wszystkie wymagane dokumenty, d) czy załączona jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, e) czy w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na złą sytuację materialną, jest spełnione kryterium dochodowe, f) czy wnioskodawca otrzymał w danym roku kalendarzowym maksymalnie dwa razy dofinansowanie, 5. W przypadku nie wypełnienia kryteriów formalnych, wniosek należy uzupełnid. Gdy wniosek spełnia wymagania formalne, ale w ocenie pracownika Poradni, potrzebne są dodatkowe dokumenty, Wnioskodawca ma obowiązek dostarczyd wskazane zaświadczenia bądź orzeczenia. 6. Wniosek poprawny formalnie zostaje omówiony na spotkaniu zespołu Poradni przez osobę oceniającą wniosek formalnie, Koordynatora oraz specjalistów w danej dziedzinie: psychologa, prawnika, pedagoga specjalnego, doradcę zawodowego. W przypadku zaistnienia konieczności,

4 Koordynator może zaangażowad osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną, np. konsultanta medycznego. 7. Przy pozytywnej rekomendacji zespołu Poradni, Koordynator przekazuje dokumentację Zarządowi Fundacji United Way Polska. 8. Zarząd rozpatruje prośbę na najbliższym posiedzeniu. Prezes Fundacji, po wysłuchaniu uwag członków Zarządu, mając na uwadze budżet Fundacji, podejmuje decyzję co do przyznania dofinansowania. Od decyzji Prezesa nie można się odwoład. 9. W nagłych przypadkach, ocenionych jako zagrażających życiu Wnioskodawcy, procedura jest skrócona. Ocena formalna i merytoryczna wniosku odbywa się jednego dnia. Koordynator przekazuje prośbę bezpośrednio do Prezesa Fundacji, który podejmuje decyzję. 10. Każdy wnioskodawca otrzymuje wiadomośd bądź list z decyzją o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu dofinansowania. 11. Decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego następuje maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania przez Poradnię wniosku o dofinansowanie. 12. Wnioskodawca w ciągu jednego roku kalendarzowego może maksymalnie otrzymad dwa razy dofinansowanie, niezależnie od celu przeznaczenia dotacji. 13. W przypadku prośby o dofinansowanie zakupu leków, Fundacja zastrzega sobie prawo do wypłacania środków finansowych do aptek. Istnieje możliwośd przekazania Wnioskodawcy karty podarunkowej do wybranej apteki. Beneficjent jest zobowiązany do przekazania aptece informacji, w której znajdą się następujące informacje: a) przy zakupie leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego, na podstawie okazanej w aptece umowy darowizny zawartej pomiędzy Fundacją United Way Polska a Podopiecznym, apteka wystawia fakturę VAT lub fakturę pro forma, b) nabywcą i odbiorcą na fakturze jest podopieczny, a płatnikiem jest Fundacja, c) Fundacja dokonuje przelewu w ciągu 14 dni od otrzymania faktury, d) Fundacja United Way Polska pokryje należności wynikające z wystawionej faktury wyłącznie do kwoty umowy darowizny zawartej z Podopiecznym. 14. W przypadku wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego itp. Fundacja United Way Polska zastrzega sobie prawo do wypłacania przyznanych środków finansowych dostawcy. 15. W przypadku wniosku o dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych, medycznych, operacyjnych itp. Fundacja zastrzega sobie prawo do wpłacania środków finansowych do ośrodka rehabilitacyjnego, szpitala, rehabilitanta tj. do wykonawcy świadczeo bądź usług. 16. Beneficjent, który otrzyma pomoc finansową, zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia otrzymanego wsparcia. Sposób rozliczenia będzie ustalany indywidualnie z opiekunem beneficjenta. Opiekunem beneficjenta jest pracownik, który przyjął wniosek o udzielenie dotacji. 17. Fundacja United Way Polska zastrzega sobie prawo do wstrzymania udzielania dotacji osobom indywidualnym, do ustalenia limitów wypłacanych dotacji lub zmiany Zasad pomocy finansowej osobom indywidualnym. Wszystkie zmiany będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Fundacji.

5 Załącznik 1a Wniosek o udzielenie pomocy finansowej A. Częśd wypełniana przez Poradnię Data wpływu wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Sygnatura: Ocena formalna (data, spełnienie wymogów opisanych w zasadach, rekomendacja do oceny merytorycznej przez Zespół Poradni) Ocena merytoryczna wniosku Decyzja Prezesa Data podpisania umowy darowizny Numer umowy darowizny B. Cześd wypełniana przez Wnioskodawcę IMIĘ I NAZWISKO w przypadku wniosku o pomoc dla osoby niepełnoletniej prosimy podad imię i nazwisko dziecka oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego ADRES ZAMIESZKANIA TELEFON

6 OBSZAR, W KTÓRYM POTRZEBNA JEST POMOC FINANSOWA (proszę zaznaczyd 1 obszar) Choroba (celem dotacji w tym obszarze może byd np. leczenie ambulatoryjne, leczenie operacyjne w Polsce i poza jej granicami, zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania itd.) Rehabilitacja (celem dotacji może byd np. zakup protez, turnusy rehabilitacyjne, specjalistyczne zajęcia poprawiające sprawnośd itd.) Pomoc w codziennym życiu (zakup nowego wózka, dostosowanie pomieszczeo, zakup komputera dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością itd.) Zła sytuacja materialna CEL WNIOSKOWANEJ DOTACJI (proszę opisad dokładnie cel, na który zbierają Paostwo pieniądze) OPIS SYTUACJI ZDROWOTNEJ, MATERIALNEJ, RODZINNEJ WNIOSKODAWCY ( proszę podad informacje mające znaczenie przy ocenie wniosku)

7 KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI INFORMACJA O INNYCH OTRZYMANYCH DOTACJACH W CIĄGU OSTANICH DWÓCH LAT (proszę krótko opisad czy otrzymali Paostwo jakiekolwiek dofinansowanie, jakie dotacje zostały Paostwu przekazane w ciągu ostatnich dwóch lat od organizacji pozarządowych oraz z innych źródeł (np. PFRON) wysokośd otrzymanych wcześniej dotacji nie ma wpływu na ocenę wniosku przez Fundację United Way Polska) C. Częśd formalna wypełniana przez Wnioskodawcę Proszę odpowiedzied TAK lub NIE na poniższe pytania. Jeżeli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy prosimy o wstawienie X w miejsce odpowiedzi. Czy Wnioskodawca otrzymał kiedykolwiek wsparcie finansowe od Fundacji United Way Polska? Czy w tym roku kalendarzowym Wnioskodawca otrzymał wsparcie finansowe od Fundacji? Czy Wnioskodawca w bieżącym roku kalendarzowym otrzymał dwukrotnie wsparcie od Fundacji? Czy Wnioskodawca spełnił kryterium dochodowe opisane w Zasadach przyznawania pomocy (tj. dochód mniejszy niż 800 zł brutto na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w przypadku ubiegania się o pomoc w obszarze ZŁA SYTUACJA MATERIALNA)?

8 D. Wymagane załączniki Wymagane załączniki zależą od obszaru, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc. Poniżej znajdą Paostwo listę dokumentów, które należy załączyd do wniosku. Obszar Choroba (celem dotacji w tym obszarze może byd np. leczenie ambulatoryjne, leczenie operacyjne w Polsce i poza jej granicami, zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania itd.) Rehabilitacja (celem dotacji może byd np. zakup protez, turnusy rehabilitacyjne, specjalistyczne zajęcia poprawiające sprawnośd itd.) Pomoc w codziennym życiu (zakup nowego wózka, dostosowanie pomieszczeo, zakup komputera dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością itd.) Zła sytuacja materialna Wymagane załączniki 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2. Porozumienie o subkoncie 3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia Wnioskodawcy 4.Historia choroby z ostatniego roku (np. ostatnie wypisy ze szpitala, ksero dokumentacji medycznej) 5. Orzeczenie o niepełnosprawności 6. Faktury pro forma w przypadku zakupu sprzętu medycznego, 7. Pisma potwierdzające koniecznośd leczenia w konkretnym szpitalu, ośrodku 8. Decyzja Ministerstwa Zdrowia odmawiająca leczenia za granicą. Załączniki 1,2,3,4 są obowiązkowe dla każdego Wnioskodawcy. Załączniki 5,6,7,8 zależą od celu, na jaki Wnioskodawca zbiera fundusze. 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2. Porozumienie o subkoncie 3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia Wnioskodawcy 4.Historia choroby z ostatniego roku (np. ostatnie wypisy ze szpitala, ksero dokumentacji medycznej) 5. Orzeczenie o niepełnosprawności 6. Faktury pro forma w przypadku zakupu protez, 7. Pisma potwierdzające koniecznośd udziału w konkretnych zajęciach rehabilitacyjnych, odmowy otrzymania dofinansowania z PFRON. Załączniki 1,2,3,4,5 są obowiązkowe dla każdego Wnioskodawcy. Załączniki 6,7 zależą od celu, na jaki Wnioskodawca zbiera fundusze. 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2. Dokumenty potwierdzające sytuację Wnioskodawcy (np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności, decyzje PCPR o nieprzyznaniu środków z PFRON, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, w przypadku posiadania subkonta porozumienie o utworzonym subkoncie), 3. Faktura pro forma 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej 3. Informacja o zarobkach 4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o fakcie zarejestrowania 5. Rachunki, faktury

9 Oświadczenie Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Poradni Pokonaj Kryzys oraz Zasadami pomocy finansowej dla osób indywidualnych. Oświadczam, że nie zataiłem/zataiłam żadnych informacji mających znaczący wpływ na ocenę mojego wniosku. Do wniosku załączam następujące dokumenty: Data wypełnienia wniosku: Miejscowośd: Czytelny podpis Wnioskodawcy:

10 Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Poradnia Pokonaj Kryzys Fundacja United Way Polska Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dane osobowe są zbierane, gromadzone i przetwarzane w celu realizacji zadao Poradni Pokonaj Kryzys prowadzonej przez Fundację United Way Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Pokrzywnicka 3a, Warszawa (administratora danych, kontakt , Administrator przechowuje dane niezbędne do realizacji zadao, zapewnia stały dostęp beneficjentom do treści danych, ich poprawiania lub usunięcia. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o celach pozyskania danych osobowych i wyrażam dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Fundację United Way Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Pokrzywnicka 3a, Warszawa.... miejscowośd, data, czytelny podpis

Regulamin gromadzenia oraz wydatkowania środków finansowych na subkontach podopiecznych Fundacji Niepełnosprawnych SANUS

Regulamin gromadzenia oraz wydatkowania środków finansowych na subkontach podopiecznych Fundacji Niepełnosprawnych SANUS Regulamin gromadzenia oraz wydatkowania środków finansowych na subkontach podopiecznych Fundacji Niepełnosprawnych SANUS PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI 1 Fundacja Niepełnosprawnych SANUS, zwana w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA Kraków, Marzec 2012 Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 DATA W PŁYW U: Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 o dofinansowanie ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE SUBKONT REGULAMIN WEWNĘTRZNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI z MUKOWISCYDOZĄ (dalej: Regulamin) po zmianach wprowadzonych przez XVI Walne

PROWADZENIE SUBKONT REGULAMIN WEWNĘTRZNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI z MUKOWISCYDOZĄ (dalej: Regulamin) po zmianach wprowadzonych przez XVI Walne PROWADZENIE SUBKONT REGULAMIN WEWNĘTRZNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI z MUKOWISCYDOZĄ (dalej: Regulamin) po zmianach wprowadzonych przez XVI Walne Zebranie Członków, uchwałą nr. z dnia 19 czerwca 2015 r

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z pomocy Fundacji SERCA DLA MALUSZKA? Poradnik

Jak korzystać z pomocy Fundacji SERCA DLA MALUSZKA? Poradnik Jak korzystać z pomocy Fundacji SERCA DLA MALUSZKA? Poradnik Co nas wyróżnia? 1. Założenie i prowadzenia subkonta w Fundacji Serca dla Maluszka jest absolutnie darmowe. Nie pobieramy żadnych opłat manipulacyjnych.

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Pieczęć nagłówkowa Znak sprawy: MOPS.SIN.454. /. Wpłynęło dnia.. L.dz. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Moduł I Likwidacja barier utrudniających

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F D A T A W P Ł Y W U : Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ:

Załącznik Nr 1 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ: Załącznik Nr 1 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ: 1. Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji Podopiecznego, zalicza się koszty związane z: a. turnusami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Informacje o projekcie 1. Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM Projekt Pomagamy przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury

Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury 1 Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury W ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Włodawa, maj 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo