Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Toruń: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 Osoba do kontaktów: Joanna Nosewicz-Lewandowska Toruń Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 Osoba do kontaktów: Joanna Nosewicz-Lewandowska Toruń Tel.: Faks: Adres internetowy: Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Torunia ul.legionów 220 Punkt kontaktowy: Wydział Gospodarki Komunalnej Osoba do kontaktów: Rafał Woźnicki Toruń Faks: Adres internetowy: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Torunia 1/11

2 2/11 I.2) I.3) I.4) ul.legionów 220 Punkt kontaktowy: Wydział Gospodarki Komunalnej Osoba do kontaktów: Rafał Woźnicki Toruń Tel.: Faks: Adres internetowy: Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak Gmina Miasta Toruń i jednostki podległe ul. Wały gen. Sikorskiego 8 Toruń Politechnika Łódzka ul. Żeromskiego 116 Łódź Uniwersytet Łódzki Al. Kościuszki 4 Łódź Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 11 Toruń Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45A Białystok Politechnika Gdańska i inne podmioty ul. Narutowicza 11/12 Gdańsk Gmina Chełmża Wodna 2 Chełmża Gmina Miasto Chełmża Hallera 2 2/11

3 3/11 Chełmża Gmina Łubianka Aleja Jana Pawła II 8 Łubianka Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 Łysomice Gmina Obrowo Aleja Lipowa 27 Obrowo Gmina Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12 Wielka Nieszawka Gmina Zławieś Wielka ul. Handlowa 7 Zławieś Wielka Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Toruń, Łódź, Gdańsk, Białystok, Powiat Toruński Kod NUTS PL61,PL634 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego budynków oraz jego infrastruktury (zgodnie z posiadanymi umocowaniami). Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej wraz z mocą umowną i szacowanym zużyciem, zawarty jest w załączniku nr 1 do siwz stanowiącym integralną część SIWZ. 3/11

4 4/11 II.1.6) II.1.7) Zamawiający informuje, że: - niektóre punkty przyłączeniowe (szczególnie w taryfie B) mają różną wartość mocy umownej w rozbiciu na poszczególne miesiące. Na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający wpisał tylko jedną wartość mocy umownej. - w wyniku zawierania nowych umów na usługę dystrybucji lub w sytuacjach uzasadnionych ekonomicznie dla Zamawiającego niektóre z parametrów wymienionych w załączniku nr 1 do siwz mogą ulec zmianie. Sytuacja taka może dotyczyć mocy umownej lub taryfy (przyczyny techniczne). Przy czym zmiana może zostać dokonana jedynie w ramach grup taryfowych znajdujących się w przedmiocie zamówienia. - szacowane zużycie energii elektrycznej z załącznika nr 1 do siwz zostało wykonane z należytą starannością, jednakże ma charakter orientacyjny. - dla punktów przyłączeniowych wymienionych w załączniku nr 1 do siwz rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD) pełni pięć przedsiębiorstw: ENEA Operator, PGE Dystrybucja, TAURON Dystrybucja, ENERGA Operator oraz PKP Energetyka, z tym że jeden punkt przyłączeniowy ma jednego OSD. - rolę sprzedawcy energii elektrycznej dla punktów przyłączeniowych wymienionych w załączniku nr 1 do siwz, pełnią cztery firmy obrotu energią elektryczną: ENERGA-OBRÓT S.A., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., PGE Obrót S.A. oraz Corrente Sp. z o.o., z tym że jeden punkt przyłączeniowy ma jednego sprzedawcę energii elektrycznej. Szczegółowy wykaz jakie punkty obsługiwane są przez jakiego OSD i firmę obrotu energią Zamawiający przekaże Wykonawcy niniejszego postępowania po podpisaniu umów sprzedażowych zgodnych z wzorem załącznika nr 5 do siwz. Zamawiający zaznacza, iż punkty odbioru energii wymienione w załączniku nr 1 do siwz zasilane z grupy taryfowej C12w (dystrybucja) są rozliczane (zgodnie z charakterem grupy taryfowej C12w) w strefach czasowych: dzień i noc. Zamawiający dopuszcza rozliczanie zakupu energii elektrycznej dla tejże grupy w innej grupie taryfowej z zastrzeżeniem, iż grupa ta musi mieć podział na strefy czasowe dzień i noc. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maks kwh. Zużycie energii elektrycznej, określone w załączniku nr 1 do siwz jest zużyciem szacunkowym, uwzględniającym aktualne potrzeby Zamawiającego i powiększonym o przewidywane zwiększenie zużycia energii elektrycznej w trakcie realizacji zamówienia o 8% w konsekwencji przyłączenia (oddania do użytku) nowych punktów poboru energii oraz uruchomienia nowych urządzeń zasilanych energią elektryczną. Zamawiający jednocześnie zaznacza, iż będzie kupować energię elektryczną zgodnie z wskazaniami układów pomiarowych, co oznacza, że nie gwarantuje zakupu energii elektrycznej w ilości określonej w załączniku nr 1 tj kwh oraz powiększonej o 8% tj kwh i wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe bądź prawne. W celu skalkulowania ceny ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić zużycie energii w łącznej ilości wynoszącej kwh zużycia wskazanego w załączniku nr 1 do siwz, dział 14 d. Zamawiający zaznacza, iż dla uniknięcia ewentualnych błędów rachunkowych przy przygotowywaniu oferty, zamieszcza w załączniku nr 1 Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 14 Podsumowanie, punkcie d, Zestawienie zbiorcze szacowanego zużycia energii elektrycznej w podziale na grupy taryfowe powiększone o 8% (DANE DO WYLICZENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA I CENY OFERTOWEJ). Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 4/11

5 5/11 II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego budynków oraz jego infrastruktury (zgodnie z posiadanymi umocowaniami). Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej wraz z mocą umowną i szacowanym zużyciem, zawarty jest w załączniku nr 1 do siwz stanowiącym integralną część SIWZ. Zamawiający informuje, że: - niektóre punkty przyłączeniowe (szczególnie w taryfie B) mają różną wartość mocy umownej w rozbiciu na poszczególne miesiące. Na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający wpisał tylko jedną wartość mocy umownej. - w wyniku zawierania nowych umów na usługę dystrybucji lub w sytuacjach uzasadnionych ekonomicznie dla Zamawiającego niektóre z parametrów wymienionych w załączniku nr 1 do siwz mogą ulec zmianie. Sytuacja taka może dotyczyć mocy umownej lub taryfy (przyczyny techniczne). Przy czym zmiana może zostać dokonana jedynie w ramach grup taryfowych znajdujących się w przedmiocie zamówienia. - szacowane zużycie energii elektrycznej z załącznika nr 1 do siwz zostało wykonane z należytą starannością, jednakże ma charakter orientacyjny. - dla punktów przyłączeniowych wymienionych w załączniku nr 1 do siwz rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD) pełni pięć przedsiębiorstw: ENEA Operator, PGE Dystrybucja, TAURON Dystrybucja, ENERGA Operator oraz PKP Energetyka, z tym że jeden punkt przyłączeniowy ma jednego OSD. - rolę sprzedawcy energii elektrycznej dla punktów przyłączeniowych wymienionych w załączniku nr 1 do siwz, pełnią cztery firmy obrotu energią elektryczną: ENERGA-OBRÓT S.A., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., PGE Obrót S.A. oraz Corrente Sp. z o.o., z tym że jeden punkt przyłączeniowy ma jednego sprzedawcę energii elektrycznej. Szczegółowy wykaz jakie punkty obsługiwane są przez jakiego OSD i firmę obrotu energią Zamawiający przekaże Wykonawcy niniejszego postępowania po podpisaniu umów sprzedażowych zgodnych z wzorem załącznika nr 5 do siwz. Zamawiający zaznacza, iż punkty odbioru energii wymienione w załączniku nr 1 do siwz zasilane z grupy taryfowej C12w (dystrybucja) są rozliczane (zgodnie z charakterem grupy taryfowej C12w) w strefach czasowych: dzień i noc. Zamawiający dopuszcza rozliczanie zakupu energii elektrycznej dla tejże grupy w innej grupie taryfowej z zastrzeżeniem, iż grupa ta musi mieć podział na strefy czasowe dzień i noc. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maks kwh. Zużycie energii elektrycznej, określone w załączniku nr 1 do siwz jest zużyciem szacunkowym, uwzględniającym aktualne potrzeby Zamawiającego i powiększonym o przewidywane zwiększenie zużycia energii elektrycznej w trakcie realizacji zamówienia o 8% w konsekwencji przyłączenia (oddania do użytku) nowych punktów poboru energii oraz uruchomienia nowych urządzeń zasilanych energią elektryczną. Zamawiający jednocześnie zaznacza, iż będzie kupować energię elektryczną zgodnie 5/11

6 6/11 II.2.2) II.2.3) II.3) z wskazaniami układów pomiarowych, co oznacza, że nie gwarantuje zakupu energii elektrycznej w ilości określonej w załączniku nr 1 tj kwh oraz powiększonej o 8% tj kwh i wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe bądź prawne. W celu skalkulowania ceny ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić zużycie energii w łącznej ilości wynoszącej kwh zużycia wskazanego w załączniku nr 1 do siwz, dział 14 d. Zamawiający zaznacza, iż dla uniknięcia ewentualnych błędów rachunkowych przy przygotowywaniu oferty, zamieszcza w załączniku nr 1 Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 14 Podsumowanie, punkcie d, Zestawienie zbiorcze szacowanego zużycia energii elektrycznej w podziale na grupy taryfowe powiększone o 8% (DANE DO WYLICZENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA I CENY OFERTOWEJ). 2. Termin wykonania zamówienia: a) Umowa zostanie zawarta zostaje na czas określony od dnia r. ( r.) do dnia r. z zastrzeżeniem pkt b). b) Umowa wejdzie w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem określonym w rozdziale 8 SIWZ oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych oraz dostosowaniu układów pomiarowych w grupie taryfowej B do zasady TPA wraz z transmisją. Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) III.1.3) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium wysokości PLN powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a) pieniądzu - na konto UMT nr z adnotacją Wadium Nr 123/2014: dostawa energii elektrycznej Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: nie dotyczy Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 6/11

7 7/11 III.1.4) III.2) III.2.1) o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być złożone, jako część oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i musi w swej treści wyraźne wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; a) wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązująca koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (koncesja musi obejmować termin realizacji zamówienia), 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. II. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży; 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki III. Dla potwierdzenia braku występowania przesłanek do wykluczenia Wykonawca przedłoży: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7/11

8 8/11 III.2.2) 7. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. IV. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub notariuszem. V. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. III. 2 4 i 6 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; VI. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. III. 5 powyżej - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 PZP. Dokumenty, o których mowa w pkt. V a) i V c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. V b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej w pkt V i VI zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Powyżej wskazany 3 i 6 miesięczny termin stosuje się odpowiednio. VI. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. VII. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy muszą złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa wyżej, z tym, że dokumenty wymienione w punktach II.2. i III 1-7 powyżej, składane są indywidualnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Każdy z wykonawców celem wykazania spełniania warunku ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2.Opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 8/11

9 9/11 III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności polegającej na obrocie energią elektryczną. Kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż PLN. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Każdy z wykonawców celem wykazania spełniania warunku ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Pod pojęciem głównych dostaw Zamawiający rozumie dostawy, w przedmiocie, wartości i ilości niezbędnej do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego poniżej. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki: posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę polegającą na sprzedaży energii elektrycznej o wartości przekraczającej zł brutto oraz o wolumenie przekraczającym kwh w skali 12 miesięcy. Za spełniającą powyższy warunek Zamawiający uzna również dostawę, której wartość i wolumen energii stanowi suma wartości i suma wolumenów energii z zamówień udzielonych w wyniku wspólnie przeprowadzonego postępowania, zgodnie z art. 16 PZP. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 9/11

10 10/11 IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) 123/2014 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: :00 Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :30 Miejscowość: Toruń, ul. Legionów 220 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno: wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 10/11

11 11/11 VI.4.3) VI.5) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Wobec czynności Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane faksem, odwołanie wnosi w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób 15 dni. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a wobec postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa Tel.: Adres internetowy: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /11

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306898-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128781-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354047-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275254-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340760-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225034-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101520-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235001-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 068-122206. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 068-122206. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:122206-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 068-122206 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Soczewki śródoczne 2014/S 193-340533. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Soczewki śródoczne 2014/S 193-340533. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340533-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Soczewki śródoczne 2014/S 193-340533 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291771-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142872-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282066-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 201-354329. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 201-354329. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354329-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 201-354329 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 018-027970. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bytom: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 018-027970. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27970-2014:text:pl:html Polska-Bytom: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 018-027970 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387219-2012:text:pl:html PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249119-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 086-156439. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 086-156439. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156439-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 086-156439 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185995-2013:text:pl:html PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2015/S 118-215061. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2015/S 118-215061. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215061-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2015/S 118-215061

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296331-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo