Metformina skuteczność, bezpieczeństwo i optymalne dawki w leczeniu cukrzycy typu 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metformina skuteczność, bezpieczeństwo i optymalne dawki w leczeniu cukrzycy typu 2"

Transkrypt

1 49 Metformina skuteczność, bezpieczeństwo i optymalne dawki w leczeniu cukrzycy typu 2 Metformin the effectiveness, safety, optimal doses in the treatment of type 2 diabetes mellitus Dr n. med. Wiesława B. Duda-Król III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Kierownik Kliniki: prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz WPROWADZENIE Cukrzyca typu 2 stanowi od ok. 85% (populacja biała, kaukaska grupa etniczna) do 95% (w innych grupach etnicznych) wszystkich przypadków cukrzycy na świecie. Ze względu na częstość występowania, narastającą z roku na rok zapadalność, czas trwania oraz rozwijające się powikłania, zwłaszcza w zakresie układu sercowo-naczyniowego, określana jest mianem choroby społecznej. Od kilku lat w związku z systematycznie wzrastającą chorobowością z powodu cukrzycy mówi się wręcz o cukrzycowej epidemii XXI w. Największy wpływ na to zjawisko mają: zmniejszona aktywność fizyczna, głównie siedzący tryb życia, dieta bogatoenergetyczna, otyłość trzewna, wydłużenie przewidywanej długości życia. Według danych Międzynarodowej Federacji Cukrzycy (IDF) w roku 2013 liczba osób z cukrzycą na świecie wynosiła 382 miliony, a do końca 2035 r., jak prognozuje IDF, nastąpi jej wzrost do 592 milionów. Liczba chorych na cukrzycę typu 2 rośnie we wszystkich krajach, największa grupa to osoby pomiędzy 40. a 59. r.ż. IDF ocenia, że rocznie z powodu cukrzycy umiera 4,8 miliona osób [1 3]. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) z 1999 r. cukrzyca to: grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglike- STRESZCZENIE Metformina jest skutecznym lekiem przeciwcukrzycowym, zmniejszającym oporność na insulinę. W optymalnych dawkach wywiera korzystny wpływ nie tylko na gospodarkę węglowodanową, ale także na wagę ciała, metabolizm lipidów, profil czynników krzepnięcia, funkcję układu sercowo-naczyniowego. Najnowsze badania wskazują, że metformina pod względem bezpieczeństwa i skuteczności jest lekiem pierwszego wyboru w cukrzycy typu 2. SŁOWA KLUCZOWE metformina, cukrzyca typu 2, insulinooporność

2 50 Metformina skuteczność, bezpieczeństwo i optymalne dawki w leczeniu cukrzycy typu 2 mią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia w cukrzycy wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych [3]. Charakterystyczne dla cukrzycy stale podwyższone wartości glikemii mogą występować na czczo, między posiłkami bądź po posiłkach. W rozwoju cukrzycy typu 2 istotną rolę odgrywają: insulinooporność i upośledzone wydzielanie insuliny przez komórki β wysp trzustki. Insulinooporność to zmniejszenie reaktywności tkanek obwodowych, szczególnie wątroby, mięśni szkieletowych i tkanki tłuszczowej, a także innych tkanek i narządów na działanie insuliny. W efekcie do wywołania adekwatnej reakcji komórkowej potrzebne są ponadfizjologiczne stężenia insuliny [4]. ZASADY ROZPOZNAWANIA ZABURZEŃ GOSPODARKI WĘGLOWODANOWEJ Zgodnie z zasadami rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowodanowej (stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z roku 2013) cukrzycę rozpoznajemy w jednej z następujących sytuacji: 1. Kiedy glikemia przygodna (oznaczona w próbce krwi chorego pobranej o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatnio spożytego posiłku) wynosi 200 mg/dl ( 11,1 mmol/l) i u chorego występują typowe objawy choroby (wzmożone pragnienie, wielomocz, osłabienie, zmniejszenie masy ciała). 2. Gdy glikemia na czczo (oznaczona w próbce krwi pobranej 8 14 h od ostatniego posiłku) dwukrotnie wynosi 126 mg/dl (7 mmol/l). 3. Kiedy glikemia w 120. min doustnego testu tolerancji glukozy według zaleceń WHO wynosi 200 mg/dl (11,1 mmol/l). Stan przedcukrzycowy (prediabetes) to nieprawidłowa glikemia na czczo (IFG, impaired fasting glucose) mg/dl (5,6 6,9 mmol/l) i/lub nieprawidłowa tolerancja glukozy (IGT, impaired glucose tolerance) glikemia w 2. h testu tolerancji glukozy wynosi mg/dl (7,8 11 mmol/l). Wziąwszy pod uwagę fakt, że cukrzyca jest niejednorodną jednostką chorobową gdy mówimy o jej wyrównaniu, musimy uwzględniać nie tylko wyrównanie glikemii, ale również gospodarki lipidowej i wartości ciśnienia tętniczego oraz działania mające zapobiegać późnym powikłaniom. W związku z tym konieczna jest indywidualna terapia pacjenta, uwzględniająca wiek, aktualny stan metaboliczny, późne powikłania i inne choroby współistniejące [5]. TERAPIA CHORYCH NA CUKRZYCĘ TYPU 2 Terapię u chorych na cukrzycę typu 2 rozpoczyna się od zmian behawioralnych wprowadzenia diety oraz zwiększenia aktywności fizycznej w połączeniu z met- ABSTRACT Metformin is an efficacious hypoglycemic agent, acting by decreasing insulin resistance. In optimal doses metformin favourably affects not only carbohydrate but also lipid metabolism, body weight, fibrinolysis and cardiovascular system function. On the base of newest studies we can say that metformin is safe and efficient, first choice in treatment of diabetes type 2. KEY WORDS metformin, diabetes type 2, insulin resistance

3 51 forminą lub wyjątkowo u osób bez nadwagi i z zachowaną funkcją komórki β pochodną sulfonylomocznika (SM); jest to tzw. etap 1. leczenia. Zalecenia dietetyczne obejmują utrzymywanie: prawidłowych lub bliskich normy stężeń glukozy w surowicy krwi, optymalnego stężenia lipidów i lipoprotein w surowicy, optymalnej wysokości ciśnienia tętniczego, uzyskanie i utrzymywanie pożądanej masy ciała. Wysiłek fizyczny wpływa korzystnie na wrażliwość na insulinę, kontrolę glikemii, profil lipidowy oraz sprzyja redukcji masy ciała. W związku z tym powinien być regularny, podejmowany co najmniej co 2 3 dni, najlepiej codziennie, przez min. Chorym z cukrzycą typu 2 po 65. r.ż. zalecany jest spacer szybkim krokiem (do zadyszki) ok. 150 min tygodniowo w każdej grupie wiekowej, przy współwystępowaniu nadwagi i otyłości zalecany jest nordic walking. W sytuacji braku efektu leczenia w 2. etapie można: 1. Do dotychczas stosowanej modyfikacji stylu życia i metforminy dołączyć pochodną sulfonylomocznika lub lek inkretynowy (agonistę receptora GLP-1 lub inhibitor DPP-4). 2. Kontynuować modyfikację stylu życia i zastosować kurację trójlekową, dołączając do metforminy dwa leki z grup o różnych mechanizmach działania pochodne sulfonylomocznika, inhibitory α-glukozydazy, inhibitory DPP-4, analogi GLP-1. Możliwe jest pominięcie etapu 2. i rozpoczęcie etapu 3. polegającego na dołączeniu do metforminy insuliny bazalnej (insulina izofanowa, analog długo działający). Ostatnim, 4. etapem jest terapia insuliną (w różnych schematach) z kontynuacją stosowania metforminy [5]. Od wielu lat zarówno Międzynarodowa Federacja Cukrzycowa (IDF, International Diabetes Federation), Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Cukrzycą (EASD, European Association for the Study of Diabetes), jak i Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA, American Diabetes Association), a od roku 2009 również Polskie Towarzystwo Diabetologiczne uznają, że lekiem pierwszego wyboru w farmakoterapii cukrzycy typu 2 powinna być metformina, niezależnie od masy ciała, po uwzględnieniu przeciwwskazań [5 7]. HISTORIA STOSOWANIA BIGUANIDÓW Metformina jest pochodną biguanidyny, historia stosowania biguanidów sięga w Europie średniowiecza, wówczas w leczeniu cukrzycy medycy stosowali wyciąg z rutwicy lekarskiej [8]. W pierwszej połowie XX w. wyciąg z rutwicy (guanidyna) i pochodne były używane do produkcji kilku leków przeciwcukrzycowych. Jednak ze względu na poważne działania uboczne preparaty te zostały wycofane z rynku medycznego [9, 10]. Najważniejszą postacią w odkryciu metforminy jako doustnego leku przeciwcukrzycowego jest francuski doktor Jean Sterne, który opracował syntezę, drogę podawania, wielkość optymalnej dawki i określił bezpieczeństwo jej stosowania [11]. W połowie XX w. wprowadzone zostały na rynek nowsze pochodne guanidyny: biguanidy metformina i fenformina. W 1959 r. metformina po raz pierwszy została zarejestrowana w Europie. Ze względu na opisywane przypadki kwasicy mleczanowej, głównie po zastosowaniu fenforminy, oba preparaty w latach 70. zostały wycofane z rynku w wielu krajach, w tym w USA i Kanadzie [8]. Zaznaczyć należy, że w większości państw europejskich, w tym w Polsce, metforminę pozostawiono w użyciu. W 1995 r. po wielu doniesieniach potwierdzających wartość kliniczną i bezpieczeństwo metformina została ponownie wprowadzona na rynek amerykański i od tego czasu jest powszechnie stosowana [12, 13]. Opublikowane w 1998 r. wyniki wieloośrodkowego badania przeprowadzonego w populacji z cukrzycą typu 2 (UKPDS, United Kingdom Prospective Diabetes Study) zdecydowanie umocniły pozycję metforminy wśród doustnych leków przeciwcukrzycowych. Badanie UKPDS przeprowadzono w latach na ponad 4000 chorych z nowo wykrytą cukrzycą typu 2. Porównywano w nim konwencjonalne leczenie hipoglikemizujące z leczeniem intensywnym. W poszczególnych grupach stosowano leczenie dietetyczne lub farmakologiczne: metforminą, pochodną sulfonylomocznika lub insuliną. Po 10 latach obserwacji stwierdzono, że w grupie leczonej intensywnie stężenie HbA 1c było o 0,9 (11%) niższe niż w grupie leczonej konwencjonalnie. U chorych otyłych stwierdzono większe korzyści terapeutyczne ze stosowania metforminy niż pochodnych sulfonylomocznika lub insuliny. Metformina w porównaniu z leczeniem konwencjonalnym zredukowała ryzyko występowania: wszystkich powikłań cukrzycy o 32%, powikłań makroangiopatycznych o 30%, zawału serca o 39%, udaru mózgu o 41%, zgonu niezależnie od przyczyny o 36%, zgonu z powodu cukrzycy o 42%. W grupie leczonej metforminą nie obserwowano przyrostu masy ciała ani przypadków kwasicy mleczanowej [14]. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE I FARMAKOKINETYCZNE METFORMINY Jedyną pochodną biguanidu stosowaną obecnie jest dimetylobiguanid metformina. Po podaniu doustnym ulega ona jonizacji w żołądku. W tej formie nie może przenikać przez jego błonę śluzową, natomiast częściowo wchłania się w dwunastnicy i początkowym odcinku jelita cienkiego, część niewchłonięta jest wydalana z kałem. Biodostępność preparatów doustnych sięga 50 60%. Metformina nie wiąże się z białkami osocza, jest wydalana z moczem w postaci niezmienionej (w wyniku przesączania kłębuszkowego i wydzielania kanali-

4 52 Metformina skuteczność, bezpieczeństwo i optymalne dawki w leczeniu cukrzycy typu 2 kowego), nie podlega metabolizmowi w wątrobie ani wydalaniu z żółcią. Stężenia maksymalne osiąga po 2 3 h, podana z posiłkiem wchłania się nieco wolniej, biologiczny okres półtrwania wynosi 1,5 4,9 h, w związku z czym lek należy przyjmować 2 3 razy dziennie [11, 15, 16]. Metforminę można stosować przed posiłkiem, aby zmniejszyć wchłanianie jelitowe węglowodanów, choć zwykle zalecana jest w czasie posiłków. Przy objawach nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego możliwe jest przyjmowanie leku po posiłku [16]. MECHANIZM PRZECIWCUKRZYCOWEGO DZIAŁANIA METFORMINY W połączeniu z właściwą dietą metformina zmniejsza stężenie glukozy na czczo o mg/dl (2,78 3,9 mmol/l), powoduje spadek stężenia HbA 1c o 1,3 2%, nie zwiększa wydzielania insuliny, natomiast u osób z otyłością trzewną może zmniejszać jej sekrecję. W związku z tym metformina określana jest jako lek o działaniu przeciwhiperglikemicznym, a nie hipoglikemizującym [12, 16]. Przeciwcukrzycowe działanie metforminy polega na: zwiększeniu wrażliwości tkanek obwodowych (zwłaszcza wątroby i mięśni) na działanie insuliny, modyfikacji insulinooporności przez zmniejszenie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych we krwi, zmniejszeniu produkcji glukozy w wątrobie, hamowaniu jelitowego wchłaniania glukozy. Na poziomie komórkowym metformina aktywuje AMP-zależną kinazę białkową, przez wpływ na stosunek ATP/ADP reguluje stan energetyczny komórki. W efekcie metformina hamuje glukoneogenezę, glikogenolizę, lipogenezę oraz lipolizę w komórkach wątroby. Zmniejsza insulinooporność przez zwiększenie liczby i powinowactwa receptorów insulinowych, wzrost aktywności kinazy tyrozynowej podjednostki β receptora insulinowego, wzrost liczby i aktywności transportera glukozy GLUT 4 [11, 15]. W badaniach doświadczalnych stwierdzono, że plejotropowy mechanizm działania metforminy odbywa się przez aktywację kinazy zależnej od AMP, która wpływa na zwiększenie aktywności syntazy tlenku azotu i poprawia funkcję śródbłonka naczyniowego [17, 18]. W badaniu UKPDS wykazano korzystny wpływ metforminy na zmniejszenie ryzyka występowania incydentów sercowo-naczyniowych [14]. W retrospektywnej analizie opartej na bazie danych Saskatchewan stwierdzono, że metformina poprawia rokowanie w przypadku chorób sercowo-naczyniowych u chorych z zastoinową niewydolnością serca [19]. Do ujawnienia się pełnego wpływu metforminy na wrażliwe na insulinę tkanki w cukrzycy niezbędna jest w nich obecność insuliny. Metformina reguluje procesy lipolizy i lipogenezy w tkance tłuszczowej przez zmniejszanie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych (o blisko 10 30%) i znosi ich hamujący wpływ na przekazywanie sygnałów od receptora insulinowego do wnętrza komórki. W efekcie obniżenie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych nie tylko poprawia wrażliwość tkanek obwodowych na działanie insuliny, ale również koryguje czynność komórek β trzustki [11, 15]. Wpływa korzystnie na profil lipidowy: obniża stężenie triglicerydów, lipoprotein o bardzo małej gęstości (VLDL), lipoprotein LDL, podnosi stężenie HDL [20]. Przez wzrost stężenia tkankowego aktywatora plazminogenu (tpa), obniżenie aktywności inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu (PAI-1), obniżenie aktywności czynników XIII i VII ma wpływ na właściwości reologiczne, powoduje hamowanie agregacji i adhezji płytek krwi oraz nasilenie fibrynolizy [21]. W licznych badaniach klinicznych stwierdzono, że metformina nie powoduje przyrostu masy ciała, a nawet może ją zmniejszać, tym m.in. różni się od pozostałych powszechnie stosowanych leków hipoglikemizujących [11]. Ponadto metformina: ma działanie przeciwnowotworowe w terapii raka jelita grubego i raka piersi (są optymistyczne doniesienia na temat leczenia nowotworów ginekologicznych raka jajnika, trzonu i szyjki macicy [22, 23]), wywiera korzystny wpływ u kobiet z zespołem policystycznych jajników [24], wzmacnia upośledzony u chorych na cukrzycę typu 2 efekt inkretynowy zmniejsza aktywność dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4), redukuje oporność komórek β na działanie glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1) [25], ma korzystny efekt w niealkoholowym stłuszczeniu wątroby [26]. WSKAZANIA DO STOSOWANIA METFORMINY Według zaleceń towarzystw diabetologicznych (IDF, ADA, EASD, PTD) metformina jest lekiem pierwszego rzutu w świeżo rozpoznanej cukrzycy typu 2 obok modyfikacji stylu życia, niezależnie od masy ciała [5 7]. Do niedawna metforminę stosowano wyłącznie u dorosłych chorych na cukrzycę typu 2. Obecnie w związku ze spadkiem aktywności fizycznej oraz otyłością dzieci i młodzieży obserwuje się stały wzrost liczby zachorowań na cukrzycę typu 2 w tej grupie wiekowej. Ta nowa grupa chorych kwalifikuje się do monoterapii metforminą, jeśli zastosowanie diety i wysiłku fizycznego nie wystarcza. Metforminę można stosować u dzieci powyżej 10. r.ż. [27]. W wyjątkowych sytuacjach i ze szczególną ostrożnością metformina może być stosowana w cukrzycy typu 1 u chorych z nadwagą lub otyłością. Celem takiej terapii jest obniżenie hiperglikemii poposiłkowej, redukcja lub stabilizacja dobowego zapotrzebowania na insulinę oraz obniżenie i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Należy jednak pamiętać, że u tych chorych występuje duża skłonność do ketozy, a metformina może sprzyjać narastaniu kwasicy ketonowej, przy równoczesnym zmniejszeniu nadmiernego dawkowania insuliny [28, 29].

5 53 Metformina jest skuteczna w zapobieganiu lub opóźnianiu ujawnienia się cukrzycy typu 2 u osób z nieprawidłową tolerancją glukozy. W największym dotychczas prewencyjnym badaniu klinicznym (DPP, Diabetes Prevention Program), przeprowadzonym w latach u osób otyłych (średnie BMI = 34 kg/m 2 ) i z upośledzoną tolerancją glukozy wykazano, że długotrwałe stosowanie metforminy zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 o 31% [30]. Od 1 maja 2013 r. wśród wskazań refundacyjnych do stosowania metforminy, poza wskazaniami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego (off-label), znalazły się: nieprawidłowa tolerancja glukozy, zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w cukrzycy i zespół policystycznych jajników [31]. BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA METFORMINY W sytuacji podawania dawek leczniczych i przestrzegania przeciwwskazań do stosowania metforminy lek ten jest bezpieczny. Najczęstsze działania niepożądane, występujące u 1 30% chorych (według różnych doniesień), to dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego: bóle brzucha, biegunki, nudności, wymioty, uczucie pełności, metaliczny smak w ustach, zgaga, wzdęcia. Najprawdopodobniej spowodowane są one wzrostem stężenia leku w enterocytach. Powyższe objawy ustępują zwykle po 2 3 dniach stosowania metforminy [11, 15]. Można je również ograniczyć przez stopniowe zwiększanie dawki leku, zmniejszanie dawki do dobrze tolerowanej i/lub modyfikację sposobu przyjmowania leku (równocześnie z posiłkiem bądź po nim) [32]. W praktyce tylko 5% pacjentów przerywa leczenie metforminą z powodu niepożądanych objawów ze strony przewodu pokarmowego. Do rzadziej spotykanych należą: niedokrwistość megaloblastyczna, spowodowana upośledzonym wchłanianiem witaminy B 12 i kwasu foliowego podczas długotrwałego stosowania leku, kwasica mleczanowa, uczulenie (bardzo rzadko vasculitis, pneumonitis) [11]. Kwasica mleczanowa u leczonych metforminą występuje niezwykle rzadko (3 przypadki/ leczonych w ciągu roku, w badaniu UKPDS nie zanotowano żadnego przypadku kwasicy), pod warunkiem ścisłego przestrzegania przeciwwskazań i zachowania środków ostrożności podczas jej stosowania. Śmiertelność w ciężkiej kwasicy mleczanowej, będącej wynikiem stosowania biguanidu (głównie fenforminy), wiąże się z 50-procentowym ryzykiem zgonu [11, 15, 27]. Na podstawie analizy 206 badań przedstawionej przez Salpeter i wsp. (Cochrane Database Syst. Rev. 2006) obejmującej pacjentów stosujących metforminę i pacjentów stosujących inne terapie przeciwcukrzycowe stwierdzono, że ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej podczas stosowania metforminy jest tak samo niskie, jak po każdej innej terapii przeciwcukrzycowej i wynika ze stanu klinicznego pacjenta, a nie ze stosowanego leku [33]. Epizody hipoglikemii w trakcie monoterapii metforminą należą do rzadkości. Przy stosowaniu leku w dawkach terapeutycznych zmniejszenie glikemii jest procesem powolnym, bez pobudzenia komórek β do wydzielania insuliny nie ma więc niebezpieczeństwa hipoglikemii. Niedocukrzenia mogą się natomiast pojawić przy skojarzonym leczeniu z: pochodnymi sulfonylomocznika, lekami inkretynowymi lub insuliną, trzeba wówczas pamiętać o korekcie dawek leków [34]. U osób przewlekle leczonych metforminą, stosujących dietę niskowęglowodanową nadużycie alkoholu może również wywołać hipoglikemię, na skutek sumującego się efektu hamowania glukoneogenezy, lub sprzyjać rozwinięciu się kwasicy mleczanowej. PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA METFORMINY Do przeciwwskazań bezwzględnych należą: uczulenie na biguanidy, kwasice i śpiączki cukrzycowe, obecność przewlekłych zaawansowanych powikłań naczyniowych o typie mikro- i makroangiopatii, stany niedotlenienia i nasilonego katabolizmu, niewydolność nerek (zgodnie z danymi z charakterystyki produktu leczniczego metformina może być stosowana u pacjentów z egfr 60 ml/min/1,73 m 2 ), ciężkie zakażenia, niewydolność wątroby, ciężka niewydolność serca, niewydolność oddechowa, nadużywanie alkoholu, ciąża i karmienie piersią. Według zaleceń PTD dotyczących dawkowania metforminy w zależności od zaawansowania niewydolności nerek przy egfr 60 ml/ min/1,73 m 2 nie ma przeciwwskazań do stosowania leku, egfr między 45 a 59 ml/min/1,73 m 2 pozwala kontynuować stosowanie metforminy, ale należy kontrolować czynność nerek co 3 6 miesięcy, przy egfr ml/min/1,73 m 2 możliwe jest stosowanie leku u dotychczas leczonych w zredukowanej do 50% dawce, z zachowaniem szczególnej ostrożności, kontrolą parametrów nerkowych co 3 miesiące, a przy egfr poniżej 30 ml/min/1,73 m 2 nie należy stosować metforminy. Metforminę należy odstawić 48 h przed planowaną operacją lub procedurą radiologiczną z użyciem środków kontrastowych zawierających jod. Przeciwwskazania względne to: cukrzyca typu 1 (może być stosowana w wybranych sytuacjach), podeszły wiek chorych ze względu na choroby współistniejące, niestabilność w zakresie wydolności nerek, równoczesne stosowanie z lekami wydalanymi przez kanaliki nerkowe [5 7, 11, 15]. DAWKOWANIE METFORMINY Rozpoczynając leczenie metforminą, należy stosować małe dawki leku ( mg/24 h), zgodnie z charakterystyką pro-

6 54 Metformina skuteczność, bezpieczeństwo i optymalne dawki w leczeniu cukrzycy typu 2 duktu (w niektórych ośrodkach leczenie rozpoczyna się od dawki 2 razy dziennie 250 mg); aby zmniejszyć objawy nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego, zaleca się przyjmowanie leku podczas lub bezpośrednio po posiłku. Dawkę zwiększa się stopniowo, pod kontrolą glikemii, co 5 7 dni, do dawki skutecznej lub do granic tolerancji leku. Dawka metforminy skutecznie kontrolująca glikemię wynosi ok mg/24 h, dawka maksymalna to 3000 mg/24 h. Ze względu na biologiczny okres półtrwania metforminy tabletki zawierające 500 mg, 850 mg i 1000 mg leku powinny być stosowane 2 3 razy dziennie z głównymi posiłkami. W badaniu klinicznym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, przeprowadzonym przez Garbera i wsp. na grupie 451 chorych na cukrzycę typu 2, nieskutecznie leczonych dietą i wysiłkiem fizycznym, z glikemią na czczo powyżej 180 mg/dl stosowano (po losowym przydziale do 6 grup) przez 14 tygodni: placebo, metforminę w dobowych dawkach 500, 1000, 1500, 2000, 2500 mg. Wykazano w nim, że już najmniejsza dawka metforminy przynosi korzyści w postaci zmniejszenia stężenia HbA 1c, glikemii na czczo; skuteczność zależy od dawki i czasu stosowania leku. Stwierdzono, że dobrą kontrolę glikemii zapewnia dawka 2000 mg/24 h (2 razy dziennie 1000 mg), u niektórych chorych konieczne może być zastosowanie większej dawki. W przedstawionym badaniu działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego najczęściej pojawiały się przy dawce 1000 mg/24 h, zwiększenie dawki do 2000 mg lub 2500 mg/24 h nie miało już wpływu na zwiększenie ich częstości w związku z tym autorzy sugerują stopniowe zwiększanie dawek leku [35, 36]. W dużym, wieloletnim badaniu UKPDS, przełomowym dla leczenia metforminą, wykazano istotne korzyści metaboliczne i sercowo-naczyniowe leku u otyłych chorych z cukrzycą typu 2. Najbardziej skuteczna okazała się dawka 2550 mg/24 h. Zaznaczyć należy, że ponad połowa uczestników przyjmowała lek właśnie w tej dawce (3 razy dziennie 850 mg). Również w badaniach McIntyre i Granta wykazano większą skuteczność terapeutyczną średnich (1500 mg/24 h) i wyższych dawek metforminy (3000 mg/24 h) [37, 38]. Wyniki przytoczonych wyżej badań miały wpływ na określenie maksymalnych dawek dobowych metforminy stosowanych w poszczególnych krajach, i tak w Stanach Zjednoczonych jest to dawka 2550 mg (3 850 mg), w Europie zaś i wielu innych krajach 3000 mg ( mg) [36]. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego u osób z dużym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2, zwłaszcza przy współistniejących nieprawidłowej glikemii na czczo i nieprawidłowej tolerancji glukozy, należy rozważyć prewencję farmakologiczną cukrzycy w postaci stosowania metforminy [5]. W największym dotychczas prewencyjnym badaniu klinicznym (DPP, Diabetes Prevention Program) przeprowadzonym w latach u osób otyłych (średnie BMI = 34 kg/m 2 ) i z upośledzoną tolerancją glukozy wykazano, że długotrwałe stosowanie metforminy w dawce 850 mg raz dziennie przez pierwsze 4 tygodnie, a następnie 850 mg 2 razy dziennie zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 o 31% [30]. PODSUMOWANIE Od kilku lat metformina jest lekiem pierwszego wyboru w cukrzycy typu 2, zarówno u osób z otyłością, jak i z prawidłową wagą ciała, po uwzględnieniu przeciwwskazań. Jej skuteczność w leczeniu hiperglikemii, insulinooporności, korzystny wpływ na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, bezpieczeństwo stosowania, proste dawkowanie, dostępność dają jej silną pierwszą pozycję wśród doustnych leków przeciwcukrzycowych, co znalazło również odzwierciedlenie w zaleceniach większości towarzystw diabetologicznych. Uwzględniając korzyści ze stosowania metforminy, wskazane jest jej stosowanie u jak największej liczby pacjentów z cukrzycą typu 2, w optymalnych, skutecznych dawkach terapeutycznych. Warto również zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zastosować metforminę w prewencji cukrzycy u osób ze stanem przedcukrzycowym. Adres do korespondencji dr n. med. Wiesława B. Duda-Król III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa, ul. Solec 93 tel.: (22) Piśmiennictwo 1. Zimmet P., Alberti K.G., Shaw J.: Global and societal implications of the diabetes epidemic. Nature 2001; 414: IDF Diabetes Atlas, sixth edition. 3. Raport of a WHO Consultation: Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications. Geneva Kahn C.R.: Banting Lecture. Insulin action, diabetogenes, and the cause of type II diabetes. Diabetes 1994; 43;

7 55 5. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę Diabetologia Kliniczna 2013; 2(supl. A). 6. Nathan D.M., Buse J.B., Davidson M.B. et al.: Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustmentof therapy: a consensus statement from the American Diabetes Assiciation and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetologia 2006; 49: International Diabetes Federation 2005, Clinical Guidelines Task Force. Global Guideline for Type 2 Diabetes. 8. Bailey C.J., Day C.: Traditional plant medicines as treatments for diabetes. Diabetes Care 1989; 12(8): Rabinowitz I.M.: Observations on the use synthalin in the treatment of diabetes mellitus. Canad. Med. Assoc. J. 1927; 17: Joslin E.P.: Proceedings of the nineteenth annual meeting of the American Society for Clinical Investigation, Atlantic City, New Jersey, USA, J. Clin. Invest. 1927; 4: Sterne J.: Du Nouveau dans les antidiabetiques. La NN dimethylamino guanyl guanidine (N.N.D.G.). Maroc. Medical 1957; 36: DeFronzo R.A., Goodman A.M.: Efficacy of metformin in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus. The Multicenter Metformin Study Group. N. Engl. J. Med. 1995; 333: Stumvoll M., Nurjhan N., Perriello G. et al.: Metabolic effect of metformin in non-insulin-dependent diabetes mellitus. N. Engl. J. Med. 1995; 333: UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group: Effect of Intensive blood glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet 1998; 352: Sieradzki J.: Cukrzyca. Tom 1. Wydanie 1. Via Medica, Gdańsk 2006: Bailey C.J., Turner R.C.: Metformin. N. Engl. J. Med. 1996; 334: Sasaki H., Asanuma H., Fujita M. et al.: Metformin Prevents Progression of Heart Failure in Dogs. Role of AMP-Activated Protein Kinase. Circulation 2009; 119: Hardie D.G.: The AMP-activated protein kinase pathway-new players upstream and downstream. J. Cell. Sci. 2004; 117: Eurich D.T., Majumdar S.R., McAlister F.A. et al.: Improved clinical outcomes associated with metformin in patients with diabetes and heart failure. Diabetes Care 2005; 28: Abbasi F., Carantoni M., Chen Y.D. et al.: Further evidence for a central role of adipose tissue in the antihyperglycemic effect of metformin. Diabetes Care 1998; 21: Grant P.J.: Beneficial effects of metformin on homeostasis and vascular function in man. Diabet. Metab. 2003; 29: Evans J.M., Donnelly L.A., Emslie-Smith A.M. et al.: Metformin and reduced risk of cancer in diabetic patients. BMJ 2005; 330: Milewicz T., Kiałka M., Mrozińska S. et al.: Metformina potencjalny nowy lek w terapii nowotworów ginekologicznych. Przegląd Lekarski 2013; 70(2): Palomba S., Oppedisano R., Tolino A. et al.: Metformin use in infertile patients with polycystic ovary syndrome: an evidence-based overview. Reprod. Biomed. Online 2008; 16: Lindsay J.R., Duffy N.A., McKillop A.M. et al.: Inhibition of dipeptidyl peptidase IV activity by oral metforminin Type 2 diabetes. Diabet. Med. 2005; 22(5): Kosmalski M., Mikołajczyk M., Drzewoski J.: Niealkoholowe stłuszczenie wątroby problem diagnostyczny i terapeutyczny. Przegląd Kardiodiabetologiczny 2009; 4(2): Glucophage Prescribing Information. Merck Serono, 34 Rue Saint-Romain, Lyon, Francja. 28. Sarnblad S., Kroon M., Aman J.: Metformin as additional therapy in adolescents with poorly controlled type 1 diabetes: randomized placebo-controlled trial with aspects on insulin sensitivity. Eur. J. Endocrinol. 2003; 149: Hamilton J., Cummings E., Zdravkovic V. et al.: Metformin as an adjunct therapy in adolescents with type 1 diabetes and insulin resistance: a randomized controlled trial. Diabetes Care 2003; 26: Diabetes Prevention Program Research Group. The Diabetes Prevention Program. Design and methods for a clinical trial in the prevention of type 2 diabetes. Diabetes Care 1999; 22: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2013 r. 32. Howlett H., Davidson J.: New prolonged-release metformin improves gastrointestinal tolerability. Br. J. Diabet. Vasc. Dis. 2004; 4: Salpeter S., Greyber E., Pasternak G. et al.: Risk of fatal and nonfatal lactic acidosis with metformin use in type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006; 25: CD Wright A.D., Cull C.A., Macleod K.M. et al.: Hypoglycemia in type 2 diabetic patients randomized to and maintained on monotherapy with diet, sulfonylurea, metformin or insulin for 6 years from diagnosis: UKPDS73. J. Diabetes Complications 2006; 20: Garber A.J., Duncan T.G., Goodman A.M. et al.: Efficacy of metformin in type II diabetes: results of a double-blind, placebo-controlled, dose-response trial. Am. J. Med. 1997, 103: Pisarczyk-Wiza D., Wierusz-Wysocka B.: Maksymalizacja dawki metforminy maksymalne efekty kliniczne. Diabetologia Praktyczna 2011; 12(6): McIntyre H.D., Ma A., Bird D.M. et al.: Metformin increases insulin sensitivity and basal glucose clearance in type 2 (non-insulin dependent) diabetes mellitus Aust. N.Z. J. Med. 1991; 21: Grant P.J.: The effect of high-and medium-dose metformin therapy on cardiovascular risk factor in patients with type II diabetes. Diabetes Care 1996; 19:

Levemir (insulina detemir) długo działający analog insuliny w leczeniu cukrzycy typu 2

Levemir (insulina detemir) długo działający analog insuliny w leczeniu cukrzycy typu 2 1 Wykonawca: Aestimo s.c. Marcin Kaczor, Rafał Wójcik ul. Krakowska 36/3 31-062 Kraków Tel./fax. +48 12 430 08 73 Tel. kom. 608 392 029, 728 993 999 Internet: http://www.aestimo.eu E-mail: biuro@aestimo.eu

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (6) kwiecień 2007 OD REDAKCJI

Nr 1 (6) kwiecień 2007 OD REDAKCJI Członkowie PFP Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) ISSN 1734 9591 Cukrzyca i stany przedcukrzycowe a choroby sercowo-naczyniowe Dr n. med. Elżbieta Kozek Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2009

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2009 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2009 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Zespół ds. opracowania Zaleceń : Anna Czech (Warszawa) Katarzyna Cypryk (Łódź) Leszek

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy, ponieważ u ponad połowy chorych nie występują

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W CUKRZYCY. Zalecane przez Konsultantów Krajowych w dziedzinie Medycyny Rodzinnej i w dziedzinie Diabetologii

ZASADY POSTĘPOWANIA W CUKRZYCY. Zalecane przez Konsultantów Krajowych w dziedzinie Medycyny Rodzinnej i w dziedzinie Diabetologii Zasady postępowania w cukrzycy Lekarz Rodzinny ZASADY POSTĘPOWANIA W CUKRZYCY Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2011 Zalecane przez Konsultantów Krajowych

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA U OSÓB STARSZYCH DIAGNOSTYKA, LECZENIE, PREWENCJA POWIKŁAŃ

CUKRZYCA U OSÓB STARSZYCH DIAGNOSTYKA, LECZENIE, PREWENCJA POWIKŁAŃ Grant edukacyjny Merck Institute of Aging and Health POPRAWA OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI PRZEZ LEKARZY POZ CUKRZYCA U OSÓB STARSZYCH DIAGNOSTYKA, LECZENIE, PREWENCJA POWIKŁAŃ MAŁGORZATA KOZIARSKA-ROŚCISZEWSKA

Bardziej szczegółowo

Zasady leczenia cukrzycy typu 2

Zasady leczenia cukrzycy typu 2 Zasady leczenia cukrzycy typu 2 Dr hab. n.med. Jacek Daroszewski Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademia Medyczna we Wrocławiu i 1 Cukrzyca na świecie 500 450 400 350 300 250

Bardziej szczegółowo

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski...

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski... Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz Rada Naukowa prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman prof.

Bardziej szczegółowo

Obesity and metabozie abnormalities in sehizophrenie patients, drug naive and during antipsyehotie drug administration

Obesity and metabozie abnormalities in sehizophrenie patients, drug naive and during antipsyehotie drug administration FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2004, 4, 435-463 Małgorzata Rzewuska Otyłość i zaburzenia metaboliczne u chorych na schizofrenię nieleczonych i podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Zespół ds. opracowania Zaleceń : Anna Czech (Warszawa) Katarzyna Cypryk (Łódź) Leszek

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice 451 Anestezjologia i Ratownictwo 2012; 6: 451-462 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 14.02.2012 Poprawiono/Corrected: 26.11.2012 Zaakceptowano/Accepted: 27.11.2012 Akademia Medycyny Podstawy

Bardziej szczegółowo

Leki działające na układ inkretynowy w terapii cukrzycy typu 2 Incretin-based drugs in the type 2 diabetes therapy

Leki działające na układ inkretynowy w terapii cukrzycy typu 2 Incretin-based drugs in the type 2 diabetes therapy 274 G E R I A T R I A 2010; 4: 274-278 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 12.10.2010 Poprawiono/Corrected: 19.10.2010 Zaakceptowano/Accepted: 26.10.2010 Akademia Medycyny Leki działające

Bardziej szczegółowo

Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 50 mg sitagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku.

Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 50 mg sitagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Janumet 50 mg/1000 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 50 mg sitagliptyny i 1000 mg

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etform 850, 850 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 850 mg chlorowodorku metforminy

Bardziej szczegółowo

Kontrowersje dotyczące. leczenia cukrzycy typu 2

Kontrowersje dotyczące. leczenia cukrzycy typu 2 Kontrowersje dotyczące leczenia cukrzycy typu 2 w świetle najnowszych doniesień Małgorzata Szelachowska Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Metformina

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A ISSN 2084 4441 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Redaktor

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE POŚREDNICH WYKŁADNIKÓW INSULINOOPORNOŚCI W ROZWOJU PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1

ZNACZENIE POŚREDNICH WYKŁADNIKÓW INSULINOOPORNOŚCI W ROZWOJU PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka Aleksandra Uruska

Bardziej szczegółowo

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Drzycimska-Tatka Hygeia Public Health B, Drab-Rybczyńska 2011, 46(4): 423-430 A, Kasprzak J. Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku 423 Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Metabolic Disorder Syndrome

Bardziej szczegółowo

Rola insuliny w leczeniu cukrzycy typu 2

Rola insuliny w leczeniu cukrzycy typu 2 Choroby Serca i Naczyń 2006, tom 3, nr 1, 13 17 D I A B E T O K A R D I O L O G I A Rola insuliny w leczeniu cukrzycy typu 2 Elżbieta Orłowska-Kunikowska Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Na czym polega postęp w leczeniu dyslipidemii w cukrzycy? Co z badaniem ACCORD?

Na czym polega postęp w leczeniu dyslipidemii w cukrzycy? Co z badaniem ACCORD? PRACA POGLĄDOWA ISSN 1640 8497 Barbara Idzior-Waluś, Małgorzata Waluś-Miarka Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Na czym polega postęp w leczeniu

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność 139 GERIATRIA 2011; 5: 139-154 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 28.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 11.06.2011 Simwastatyna statyną o optymalnym stosunku skuteczności

Bardziej szczegółowo

Marcin Barylski Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Marcin Barylski Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.09.2012 Zaakceptowano/Accepted: 20.09.2012 Atorwastatyna i rosuwastatyna w chorobach układu sercowo-naczyniowego dlaczego, kiedy

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Korzeniowska, Anna Jabłecka Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Katarzyna Korzeniowska, Anna Jabłecka Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Wpłynęło: 19.02.2009 Poprawiono: 04.03.2009 Zaakceptowano: 05.03.2009 Cukrzyca (Część II) Diabetes (Part II) Katarzyna Korzeniowska, Anna Jabłecka Zakład

Bardziej szczegółowo

Insulin initiation in type 2 diabetic patients

Insulin initiation in type 2 diabetic patients Review PAPERS Insulin initiation in type 2 diabetic patients Rozpoczynanie insulinoterapii u chorych na cukrzycę typu 2 Marta Wróbel, Aleksandra Szymborska-Kajanek, Anna Psurek, Dominika Rokicka, Władysław

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia metaboliczne związane ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych u chorych na schizofrenię

Zaburzenia metaboliczne związane ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych u chorych na schizofrenię Psychiatria Polska 2007, tom XLI, numer 4 strony 457 472 Zaburzenia metaboliczne związane ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych u chorych na schizofrenię Metabolic risk during antipsychotic treatment

Bardziej szczegółowo

* Insulina glargine jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coli.

* Insulina glargine jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coli. PLLLY00482/07/2015 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONTROLI POPOSIŁKOWEGO STĘŻENIA GLUKOZY

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONTROLI POPOSIŁKOWEGO STĘŻENIA GLUKOZY WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONTROLI POPOSIŁKOWEGO STĘŻENIA GLUKOZY Strona internetowa Dokument ten będzie dostępny na stronie www.idf.org. Korespondencja i literatura związana z IDF Korespondencję kierować do:

Bardziej szczegółowo

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo