Copyright by Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora Pułtusk 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora Pułtusk 2011"

Transkrypt

1 SPOŁECZEŃSTWO i POLITYKA

2

3 AKADEMIA HUMANISTYCZNA IMIENIA ALEKSANDRA GIEYSZTORA WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH SPOŁECZEŃSTWO i POLITYKA Nr 2 (27)/2011 Pułtusk

4 Rada Programowa: prof. Adam Koseski (Honorowy przewodniczący), prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Przewodniczący), prof. Tadeusz Bodio, mgr Grażyna Filipiak, prof. Marek Jabłonowski, prof. Zbigniew Leszczyński, prof. Daria Nałęcz, prof. Teresa Łoś-Nowak, prof. Anna Magierska, doc. dr Marek Nadolski, prof. Kazimierz Przybysz, prof. Jan Sobczak, ks. prof. Henryk Skorowski, ks. bp dr Marek Solarczyk, prof. Tadeusz Wallas, prof. Marek Żmigrodzki Redakcja: dr hab. Wojciech Jakubowski (redaktor naczelny), mgr Konrad Jajecznik (sekretarz redakcji), mgr Anna Krawczyk, mgr Anna Powałka, dr Tomasz Słomka, mgr Mariusz Włodarczyk, dr Piotr Załęski, dr Łukasz Zamęcki Recenzent tomu: dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (UW) Projekt okładki Barbara Kuropiejska-Przybyszewska Opracowanie graficzne i łamanie Studio OFI ISSN Copyright by Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora Pułtusk 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Autorów i Wydawcy. Wydawca Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Wydział Nauk Politycznych ul. Spacerowa 7, Pułtusk tel./fax (23) Nakład 1000 egz. Realizacja na zlecenie Wydawcy Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

5 Spis treści BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE Małgorzata Jachymek: Znaczenie istnienia wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu dla podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej Łukasz Zamęcki, Katarzyna Zbrojkiewicz: Wykorzystanie funduszy unijnych w Polsce na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju Mariusz Ruszel: Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski.. 37 Ganna Lavrynenko: Polityka energetyczna Ukrainy ustawodawstwo, praktyka, kierunki rozwoju Marcin Bodio: Uwarunkowania i perspektywy rozwoju stosunków między Unią Europejską a Rosją w sektorze energii Piotr Zawadzki: Wariant kaspijski zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej uwarunkowania i wyzwania BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Dariusz Faszcza: Strategie bezpieczeństwa narodowego i obrony Republiki Bułgarii RADYKALIZM I EKSTREMIZM POLITYCZNY Jarosław Tomasiewicz: Konstelacja narodowych piłsudczyków Z BADAŃ NAD PARTYCYPACJĄ POLITYCZNĄ Maria Urban: Postawy i wartości społeczeństwa polskiego w świetle teorii obywatelskiej kultury politycznej Nr 2 (27)/2011 Społeczeństwo i Polityka 5

6 Spis treści DYSKUSJE I POLEMIKI Aleksander Szałański: Problem statusu prawnomiędzynarodowego Morza Kaspijskiego Z PERSPEKTYWY WSCHODU:. : - :

7 Bezpieczeństwo energetyczne

8

9 Małgorzata Jachymek Znaczenie istnienia wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu dla podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej Wstęp Współcześnie, z uwagi na dynamizację wymiany gospodarczej między krajami, zwiększającą się współzależność gospodarek, a także rosnący popyt na paliwa i energię elektryczną, zagadnienia zaopatrzenia w energię nabierają coraz większego znaczenia. Bezpieczeństwo energetyczne stało się w ostatnich latach jednym z głównych tematów debat politycznych i gospodarczych w Polsce i w Unii Europejskiej. Towarzyszy im różne pojmowanie oraz definiowanie tego zagadnienia. Na ogół w literaturze określa się stan bezpieczeństwa energetycznego jako dostępność różnych form energii po uzasadnionych kosztach, także uwzględniający minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko 1. Zbliżoną definicję podaje polska ustawa Prawo energetyczne, która określa bezpieczeństwo energetyczne jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska 2. Często jednak przy definiowaniu bezpieczeństwa energetycznego sprowadza się go jedynie do zapewnienia bezpiecznych i zdywersyfikowanych dostaw nośników energii. Definicja ta określa w zasadzie bezpieczeństwo energetyczne w obszarze dostaw gazu ziemnego, ale nie bezpieczeństwa energetycznego w ogóle. W odniesieniu do dostaw energii elektrycznej bezpieczeństwo wiąże się bowiem zarówno z dostawami paliw do produkcji energii, a więc m.in. węgla i gazu, jak również z zapewnieniem dobrego stanu infrastruktury do produk- 1 Zob.: G. Bartodziej, M. Tomaszewski, Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, Racibórz 2009, s. 73; G. Wojtkowska-Łodej, Bezpieczeństwo energetyczne Polski po rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód, [w:] W. Małachowski, Polska Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, Dz.U. Nr 89, poz Nr 2 (27)/2011 Społeczeństwo i Polityka 9

10 Małgorzata Jachymek cji i dystrybucji energii elektrycznej oraz wystarczającym poziomem mocy wytwórczych 3. Akcentowanie kwestii dywersyfikacji dostaw (nierzadko jedynie w perspektywie krajowej) jest głównym, a czasem wręcz jedynym, elementem pojmowania bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Nie można jednak uznać takiego podejścia za właściwe. Jest to bowiem jeden z elementów stanu bezpieczeństwa energetycznego, równie ważny jak rozsądny poziom cen dla konsumentów czy minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Polska, koncentrując się na zagadnieniach bezpieczeństwa dostaw, pomija inne ważne elementy bezpieczeństwa energetycznego, w tym zagadnienie budowy wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej. Rzeczpospolita Polska jest częścią Unii Europejskiej, co nakłada na nią konieczność solidarnego współdziałania wraz z innymi państwami członkowskimi na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii w całej Wspólnocie. Tworzy to istotne implikacje dla bezpieczeństwa poszczególnych państw, gdyż przy takim rozwiązaniu brak dywersyfikacji dostaw w jednym kraju, nie musi stanowić problemu całego wspólnego rynku. Między innymi z tego powodu Unia Europejska wywiera od wielu lat nacisk na budowę systemów przesyłowych między państwami członkowskimi. Polska natomiast zdaje się postrzegać zagadnienie odmiennie, dążąc w przypadku gazu ziemnego do zapewnienia bezpiecznych dostaw, nie dbając o stworzenie ram dla konkurencji na tym rynku i nie będąc zainteresowana połączeniami trans granicznymi, np. z rynkiem niemieckim. Na współdziałaniu zaś ma między innymi w przyszłości polegać duch solidarności zapisany w artykule 176a ust. 1b Traktatu Lizbońskiego 4 ( W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem potrzeby zachowania i poprawy środowiska naturalnego, polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu, w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi: a) zapewnienie funkcjonowania rynku energii; b) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii ). Komisja Europejska widzi w ustanowieniu wspólnego rynku możliwość stworzenia odpowiednich mechanizmów rynkowych sprzyjających zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej. Łatwiej jest mówić o solidarności między państwami członkowskimi i o wspólnej polityce energetycznej UE, jeśli na zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego patrzy się szerzej. Oznacza ono bowiem, oprócz kwestii dywersyfikacji, także szereg innych działań, takich jak: racjonalne zużywanie energii elektrycznej, budowa sieci przesyłowych i połączeń transgranicznych, budowa infrastruktury zapewniającej minimalny negatywny wpływ na środowisko i wysoka sprawność urządzeń produkujących energię. To także wspieranie nowoczesnych technologii z dziedziny energetyki i odnawialnych źródeł 3 B. Nowak, Wewnętrzny rynek energii Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz.U. UE C 316 z Społeczeństwo i Polityka Nr 2 (27)/2011

11 energii jako alternatywy dla tradycyjnych metod produkcji energii, wykorzystujących surowce pochodzące z importu. Bezpieczeństwo energetyczne, o czym będzie mowa w niniejszym artykule, ma przede wszystkim charakter ekonomiczny. Wiąże się z zapewnieniem takich mechanizmów rynkowych, które są w stanie przyczynić się lub wręcz zapewnić bezpieczeństwo. Zdaniem autorki w przypadku Unii Europejskiej sprowadza się to do istnienia wspólnego rynku energii. Niektórzy autorzy przykładowo G. Bartodziej i M. Tomaszewski określają powyżej wskazane definicje bezpieczeństwa energetycznego bardziej jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa niż samą jego definicję. Do instrumentów bezpieczeństwa energetycznego autorzy ci zaliczają 5 : instrumenty o charakterze politycznym, czyli np. prowadzenie przyjaznej polityki zagranicznej, czy wspólnej polityki energetycznej w obszarze kilku państw, jak ma to na przykład miejsce w UE; instrumenty o charakterze prawnym, czyli istnienie wszelkich konwencji międzynarodowych, dyrektyw UE służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego; instrumenty o charakterze ekonomicznym, czyli wszelkie działania zmierzające do utworzenia zliberalizowanego i wspólnego rynku energii lub ekonomiczne wspieranie mechanizmów służących bezpieczeństwu energetycznemu; instrumenty o charakterze technologicznym, czyli opracowywanie i wdrażanie nowych technologii produkcji energii, w tym odnawialnych źródeł energii, wdrażanie technologii informatycznych sterowania i zarządzania systemami energetycznymi; instrumenty o charakterze kulturowym, czyli kształtowanie świadomości społecznej w zakresie racjonalnego zużywania energii i poszanowania środowiska; kontrola, ochrona i obrona obiektów i systemów energetycznych, czyli działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego. Wykorzystanie tych instrumentów, najlepiej w formie łącznej, służyć ma zapewnieniu stanu bezpieczeństwa energetycznego. Powyższe podejście, podzielane także przez autorkę, wskazuje na wieloaspektowość kwestii zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Tymczasem upolitycznienie tego zjawiska i sprowadzenie zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw paliw, a czasem wręcz samowystarczalności energetycznej w perspektywie krajowej, może paraliżować funkcjonowanie wspólnej polityki energetycznej UE. Zakłóca jednocześnie działania de facto zapewniające bezpieczeństwo energetyczne. Znaczenie istnienia wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu 5 G. Bartodziej, M. Tomaszewski, dz. cyt., s Nr 2 (27)/2011 Społeczeństwo i Polityka 11

12 Małgorzata Jachymek Celem niniejszego artykułu jest próba weryfikacji tezy, że stworzenie wspólnego, wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich, w tym Polski. Taki model rynku, do którego od wielu lat dąży unia, mógłby przyczynić się rozwiązania problemów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Wspólny rynek, nawet przy istnieniu określonych wyzwań, o których będzie mowa w dalszej części, może zapewnić konkurencję między podmiotami i funkcjonowanie mechanizmu ustalenia ceny na rynku wskutek konfrontacji popytu z podażą. Ponadto wymusza on na konkurujących ze sobą przedsiębiorstwach racjonalne działania zmierzające do zabezpieczenia sobie dostaw nośników paliw oraz niezakłóconego wytwarzania energii elektrycznej. Każde inne działanie byłoby nieefektywne rynkowo i nie służyłoby osiąganiu wzrostu wartości przez same przedsiębiorstwa. Niemniej jednak utworzenie wspólnego unijnego rynku w dziedzinie energii wymaga poniesienia wielu wysiłków i wprowadzenia regulacji zagrażających dotychczasowym monopolom krajowym. W wielu państwach członkowskich nadal bowiem dominują państwowe monopole i oligopole, które skutecznie blokują powstanie wspólnego i zliberalizowanego rynku. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i gaz w Unii Europejskiej Zapewnienie niezakłóconego dostępu do energii elektrycznej i gazu jest jednym z kluczowych warunków rozwoju Unii Europejskiej. Cena energii wchodzi w skład kosztu niemal wszystkich wytwarzanych dóbr, więc jej wzrost przyczynia się także do wzrostu cen dóbr zarówno pośrednich, jak i końcowych. Ma ona także bezpośrednie przełożenie na konkurencyjność wspólnoty jako wspólnego rynku. Rozwój gospodarczy państw członkowskich, jak i całej unii, nieodzownie łączy się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię i surowce energetyczne, których zasoby są ograniczone. Szczególnie dynamiczny rozwój krajów Azji Wschodniej spowodował wzrost popytu z ich strony na surowce energetyczne (przykładowo Chiny posiadają tylko niewielkie zasoby gazu) i rywalizację z innymi regionami o ich dostawy. 12 Społeczeństwo i Polityka Nr 2 (27)/2011

13 Tabela. 1. Konsumpcja energii finalnej w Unii Europejskiej w latach w mln toe (ton of oil equivalent tona ekwiwalentu ropy) Udzia³ w EU-27, 2007 (%) EU ,3 111,2 109,2 114,4 140,3 126,8 159,7 173,0 172,3 175,6 157,7 168,6 100% Strefa euro 752,1 766,5 769,5 777,6 800,6 792,8 816,7 825,3 823,3 824,6 810,5 810,2 69% Polska 65,5 60,0 58,8 55,4 56,0 54,3 56,2 57,6 57,9 60,9 61,2 62,8 5% Źródło: dane Eurostat, dostęp: r. Według danych za rok 2008 konsumpcja energii finalnej w ciągu 10 lat wzrosła w Unii Europejskiej o 5,2%, a samej strefie walutowej euro o 5,7%. W Polsce wzrosła natomiast o 4,6%, a w samym tylko okresie zwiększyła się aż o 13,4%. Biorąc pod uwagę własne zasoby nośników energii unia znajduje się w sytuacji szczególnej. Już obecnie państwa Unii Europejskiej są w 50% zależne od dostaw surowców i paliw energetycznych z importu. W 2007 roku 30% importowanego gazu i ropy naftowej pochodziło z Rosji, natomiast z Norwegii odpowiednio: 20% gazu ziemnego i 14% ropy naftowej 6. Według prognoz uzależnienie od importu surowców będzie w Unii Europejskiej rosło. Oczekuje się, że w 2030 roku 90% wykorzystywanej ropy naftowej i 70% gazu ziemnego będzie pochodziło z importu 7. Natomiast w Polsce do 2030 roku zapotrzebowanie na energię finalną wzrośnie łącznie o około 28%, w tym na energię elektryczną o ponad 60%, a na gaz ziemny ponad 30% 8. Wzrost zapotrzebowania na energię, w tym energię elektryczną, nie dotyczy tylko sektora przemysłowego, ale przede wszystkich gospodarstw domowych, które są zainteresowane niską ceną zakupu energii. Znaczenie istnienia wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu 6 Eurostat yearbook 2010: Environment and energy, s. 561, dostęp: r. 7 P. Świeboda, Strategiczne wyzwanie dla Unii Europejskiej. Kształtowanie zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej, raport demoseuropa Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 9, dostęp: r. 8 Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, s. 12, dostęp: r. Nr 2 (27)/2011 Społeczeństwo i Polityka 13

14 Małgorzata Jachymek Rys. 1. Wzrost konsumpcji energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w 2007 roku (1997=100) Źródło: Eurostat yearbook 2010: Environment and energy, s Porównując dane z 2007 roku z danymi z roku 1997 okazuje się, że w większości państw członkowskich i w całej Unii nastąpił wzrost konsumpcji energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Największy wzrost zanotowano na Cyprze, w Hiszpanii, na Łotwie oraz w Portugalii i Irlandii (ponad 50%), co wynikało miedzy innymi ze wzrostu gospodarczego lub jak w krajach śródziemnomorskich ze zwiększonej popularności urządzeń klimatyzacyjnych. Konsumenci przemysłowi i gospodarstwa domowe zainteresowane są niskimi cenami zakupu energii elektrycznej i gazu. Tymczasem, jak pokazują dane Eurostatu, cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w EU-27 rośnie. Szczególnie na rynku gazu ziemnego, który jest bardziej zmonopolizowany od rynku energii elektrycznej, ceny zarówno dla odbiorców przemysłowych, jak i gospodarstw domowych rosną znacząco (np. o 21% w przypadku gospodarstw domowych w UE-27, o 28% w Polsce, o 29% w przypadku odbiorców przemysłowych w UE-27, o 29% w Polsce). Tabela. 2. Ceny energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej, strefie euro i w Polsce w okresie od II poł do II poł. 2008* Cena energii elektrycznej (za kwh) Cena gazu ziemnego (za GJ) Gospodarstwa Gospodarstwa Przemys³ domowe domowe Przemys³ II I II II I II II I II II I II EU-27 0,15 0,16 0,17 0,11 0,12 0,12 14,44 15,12 17,48 9,94 11,07 12,82 Strefa euro 0,16 0,17 0,17 0,11 0,12 0,13 16,55 17,07 19,69 10,35 11,59 13,34 Polska 0,14 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 11,15 11,56 14,30 8,80 10,20 11,39 Źródło: Eurostat yearbook 2010: Environment and energy, s *tabela pokazuje ceny w EUR 14 Społeczeństwo i Polityka Nr 2 (27)/2011

15 Ograniczoność zasobów oraz rosnące ceny energii elektrycznej i gazu stanowią niebagatelne wyzwanie, przed którym stają państwa członkowskie unii. Niemniej sytuacja poszczególnych państw jest różna. Część z nich posiada zdywersyfikowane źródła dostaw i bardziej zliberalizowany rynek energii, inne są całkowicie uzależnione od importu i funkcjonują w warunkach monopolu. W ramach dyskusji nad bezpieczeństwem energetycznym Polski i Unii Europejskiej istnieją rozbieżności dotyczące pojmowania jej celów i kierunków. O ile dla Polski jednym z podstawowych zagadnień jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw surowców, w postaci koniecznej dywersyfikacji, to dla Komisji Europejskiej bardziej istotna jest budowa wspólnego rynku energii dla uzyskania zrównoważonego rozwoju i wzrostu jej pozycji konkurencyjnej. Stąd wypracowanie wspólnej polityki energetycznej w unii oraz stworzenie wspólnego rynku jest jednym z kluczowych elementów, które przesądzą o przyszłym kształcie wspólnoty. Uwarunkowania funkcjonowania rynków energii elektrycznej i gazu Rynki energii elektrycznej i gazu różnią się w swojej specyfice od modeli teoretycznych rynków. Historycznie rynki energii elektrycznej oraz gazu były postrzegane jako obszar monopolu naturalnego, których właścicielem było państwo. O takim modelu funkcjonowania rynku przesądzały między innymi następujące czynniki: podaż surowców do produkcji energii elektrycznej i samego gazu jest ograniczona; energii elektrycznej jako towaru nie można magazynować na szeroką skalę w sposób ekonomicznie uzasadniony; dostarczenie energii elektrycznej i gazu wymaga odpowiedniej infrastruktury, która znajduje się w rękach niewielkiej liczby podmiotów; dostosowanie rosnącego zapotrzebowania (popytu) na określone formy energii do istniejącej podaży na rynku wymaga inwestycji, których realizacja wynosi od kilku do kilkunastu lat 9 ; zidentyfikowane i znaczące zasoby gazu (ale także ropy naftowej) znajdują się w posiadaniu nielicznych państw, takich jak: Rosja, Katar, Turkmenistan i Iran 10 ; w niektórych państwach ceny energii elektrycznej i gazu są ustalane przez państwowego regulatora; przystosowanie funkcjonującego w obszarze przesyłu i dystrybucji naturalnego monopolu do warunków rynkowych wymaga stworzenia odpo- Znaczenie istnienia wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu 9 G. Bartodziej, M. Tomaszewski, dz. cyt., s R. Riedel, Czy energia to naturalny monopol? modelowe ujęcie rynku elektroenergetycznego, Energetyka, dostęp: r. Nr 2 (27)/2011 Społeczeństwo i Polityka 15

16 Małgorzata Jachymek wiedniej organizacji zawierania transakcji rynkowych oraz infrastruktury informatycznej 11 ; przez niektórych autorów energia elektryczna jest porównywana jako usługa do dóbr publicznych, takich jak zdrowie czy edukacja, i w opinii zwolenników znaczącego udziału państwa w gospodarce jej wytwarzanie, przesył, dystrybucja i obrót powinny być domeną państwa. Wskazane powyżej czynniki uwidaczniają, że rynki energii elektrycznej i gazu są specyficzne i nadal wykazują w niektórych obszarach cechy monopolu. Część z powyższych uwarunkowań obecnie nie ma już takiego znaczenia i nie przesądza o monopolistycznej strukturze rynku. Przykładowo rozwój alternatywnych źródeł energii spowodował możliwości wzrostu podaży energii na rynku. Ponadto w podobnych warunkach monopolu funkcjonowały inne sektory gospodarki, jak np. telekomunikacja, które także przeszły drogę dostosowawczą do mechanizmów rynkowych. Również w przypadku rynku energii elektrycznej i gazu wskazane powyżej uwarunkowania nie przesądzają o braku możliwości wprowadzenia mechanizmów rynkowych na tych rynkach, a jedynie sygnalizują złożoność i wieloaspektowość tego typu zmian. O ile przesył i dystrybucja energii elektrycznej oraz gazu nadal funkcjonują na zasadach monopolu, to obszary wytwarzania i obrotu można z pewnością dostosować do warunków konkurencji rynkowej. Proces tworzenia wewnętrznego rynku energii Jako początek wspólnych europejskich działań w zakresie spraw energetycznych można wskazać utworzenie w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Jej celem było przekazanie zarządzania przemysłem wydobywczym węgla i produkcją stali na organ ponadnarodowy. Ponadto EWWiS miała poprzez sprawne zarządzanie zapewnić bezpieczne dostawy na wspólny rynek oraz wprowadzić działania modernizujące przemysł w krajach członkowskich 12. Następnym podobnym krokiem było utworzenie w 1957 roku EUROATOM-u, którego celem było stworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej. Ponadto w roku 1957 w Traktacie Rzymskim ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) wspomniano o utworzeniu wspólnego rynku w niektórych obszarach (np. transport). Nie wskazano jednak wówczas sektora energetyki 13. Uznano, że kwestie te wystarczająco reguluje EWWiS oraz EUROATOM. Pomimo podejmowania dalszych działań na rzecz utworzenia wspólnego rynku, nie udało się niczego w tej materii ustalić. Wynikało to przede wszystkim z niechęci politycznej państw oraz istnienia różnych modeli rynków w krajach członkowskich. Kryzysy naftowe z lat 1973/1974 oraz 1978 roku ujawniły, 11 Tamże. 12 B. Nowak, dz. cyt., s Tamże, s Społeczeństwo i Polityka Nr 2 (27)/2011

17 iż dotychczasowe działania Wspólnoty nie były wystarczające. W 1974 roku państwa OECD (bez Francji) utworzyły Międzynarodową Agencję Energii, która miała zarządzać dostawami w przypadku ograniczonej podaży. W wyniku szoku naftowego Wspólnota Europejska przyjęła szereg dyrektyw mających poprawić bezpieczeństwo dostaw nośników energii. Były to m.in.: dyrektywa 75/339/WE dotycząca bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej, dyrektywa 75/405/WE dotycząca ograniczenia zużycia gazu oraz produktów ropopochodnych w elektrowniach, dyrektywa 77/706/WE mówiąca o ograniczeniu konsumpcji paliw oraz dyrektywa 77/186/WE w sprawie eksportu ropy i gazu pomiędzy państwami członkowskimi w czasie problemów z dostawami 14. Przełomowym dla utworzenia wspólnego rynku energii był rok Powstał wówczas Roboczy dokument na temat wewnętrznego rynku energetycznego. W tym dokumencie po raz pierwszy w jednoznaczny sposób określono stanowisko Komisji Europejskiej na temat wspólnego rynku. Podstawowym czynnikiem tworzenia tego rynku miało być zapewnienie na nim konkurencji. Według dokumentu przyczyniłoby się to do wzrostu intensywności wymiany pomiędzy krajami oraz poprawiłoby sytuację ekonomiczną obywateli wspólnoty 15. Twórcy dokumentu zdawali sobie sprawę, iż utworzenie wewnętrznego rynku będzie wymagać szeregu działań zmierzających do harmonizacji prawa w państwach członkowskich i zbliżenia ich modeli funkcjonowania rynków energetycznych. Na początku 1992 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet przepisów służących tworzeniu wewnętrznego rynku, w tym Ogólne memorandum wyjaśniające, w którym wyraziła zdecydowaną chęć liberalizacji sektora energii w Europie. Wskazywało ono także na najważniejsze elementy tej liberalizacji, takie jak wprowadzenie zasady TPA (third party access), czyli dostępu stron trzecich, oraz wyodrębnienia poszczególnych obszarów działalności z dotychczas zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw (unbundling). Traktat z Maastricht podpisany w 1992 roku zawierał postanowienia dotyczące swobody przepływu towarów, ludzi, kapitału oraz prowadzenia wspólnej polityki gospodarczej. Nie odniósł się on jednak bezpośrednio do rynku energii. Nie mniej ważnym jego elementem był rozdział poświęcony sieciom transeuropejskim (TEN), których utworzenie de facto spowodowałoby możliwość powstania wspólnego rynku. Brak tego typu połączeń, obok barier prawnych w państwach członkowskich, został uznany za przeszkodę w tworzeniu wewnętrznego rynku w obszarze energii. Ponadto wskazano na możliwość wspólnotowego finansowania budowy TEN, między innymi poprzez pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 16. Istotnym elementem budowy wspólnego rynku było podpisanie Karty Energetycznej w 1994 roku. Jej celami było zabezpieczenie zaopatrzenia Eu- Znaczenie istnienia wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu 14 Tamże, s Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, (red.) A. Dobroczyńska, Warszawa 2003, s B. Nowak, dz. cyt., s. 60. Nr 2 (27)/2011 Społeczeństwo i Polityka 17

18 Małgorzata Jachymek ropy w energię oraz stworzenie warunków korzystnej współpracy pomiędzy krajami członkami Wspólnoty a państwami powstałymi po rozpadzie ZSRR. Rosja i pozostałe państwa dysponowały bowiem zasobami surowców, a państwa europejskie technologią i kapitałem. Kartę Energetyczną podpisało 51 państw. Nie podpisała jej ostatecznie Rosja ze względu na to, iż kraje, które ratyfikowały Traktat, np. Azerbejdżan czy Turkmenistan, miałyby możliwość przesyłu surowców rosyjskimi sieciami przesyłowymi na takich samych warunkach i po takich samych taryfach jak podmioty rosyjskie 17. Niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju wspólnego rynku energii miała dyrektywa 96/92/WE z 1996 roku oraz dyrektywa 98/30/WE z 1998 roku. Dyrektywy te mówiły między innymi o rozdziale, przynajmniej księgowo, obszaru przesyłu od pozostałych, w ramach przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo oraz zagwarantowaniu niedyskryminacyjnego dostępu stron trzecich do infrastruktury. Celem dyrektyw było doprowadzenie do powstania zliberalizowanych rynków energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej. Miało to doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw oraz obniżenia cen. Dyrektywa 2003/54/EC zobowiązywała już do prawnego wydzielenia działalności przesyłowej, ale także w niektórych sytuacjach dystrybucyjnej. Regulacje prawne wynikające z dyrektywy wprowadzały od 2007 roku możliwość swobodnego wyboru dostawcy. Pomimo wprowadzenia tych dyrektyw nie osiągnięto założonych rezultatów co do utworzenia wspólnego rynku. Być może było to skutkiem tego, iż Traktat z Maastricht nie zawierał postanowień dotyczących rynku energii. Błąd ten został naprawiony w Traktacie Lizbońskim z 2007 roku, w którym nadano tematowi rynków energetycznych odpowiednią wagę. Wskazano w nim między innymi na obszar energii jako znajdujący się w dziedzinie kompetencji dzielonych między unię a państwa członkowskie. Oznacza to, iż część zagadnień, m.in. liberalizacja rynku, zostanie przeniesiona z kompetencji krajowych na szczebel wspólnotowy. Dotychczasowa obrona interesów krajowych, w tym istniejących uregulowań prawnych, była przeszkodą na drodze budowania wewnętrznego rynku. Z pewnością ciągle trudno będzie o kompromis między państwami, ale będzie on niezbędny ze względu na konieczność podjęcia zmian. Mówiąc o budowie wspólnego rynku i polityce energetycznej UE warto podkreślić znaczenie dokumentu Zielona Księga Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, który wydano na początku marca 2006 roku. Sformułowano w nim najważniejsze elementy strategii rozwoju gospodarki energetycznej w Unii Europejskiej. Są to: zróżnicowanie, konkurencyjność oraz bezpieczeństwo 18. Zróżnicowanie dotyczy uwzglę- 17 Tamże, s Komisja Europejska, Zielona Księga Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, [SEC(2006) 317], Bruksela , dostęp: r. 18 Społeczeństwo i Polityka Nr 2 (27)/2011

19 dniania różnych rodzajów paliw przy produkcji energii. Bezpieczeństwo oznacza nieograniczony dostęp do energii oraz konieczność zmniejszenia uzależnienia od importu surowców energetycznych w drodze zwiększenia znaczenia energii ze źródeł alternatywnych. Natomiast konkurencyjność to ważny aspekt strategii odnoszący się do zmniejszania cen energii dla konsumentów. Pomimo znacznego dorobku prawnego w dziedzinie wspólnego rynku energii, stopień konkurencji i liberalizacji rynku nie jest wystarczający. Wynika to z faktu, iż większość państw unii nie wdrożyła w pełni unijnych przepisów o gazie i energii elektrycznej, które zapewniają konkurencyjność na rynku, bezpieczeństwo dostaw oraz możliwość wyboru dostawców. Wśród tych państw znalazła się także Polska, której wytknięto między innymi: brak interkonektorów umożliwiających przesył gazu w obie strony, niespełnianie wymogów przejrzystości przez operatorów, brak zagwarantowania nieprzerwanego dostępu dla firm trzecich (TPA) czy brak wspólnej skoordynowanej metodologii zarządzania ograniczeniami przesyłu 19. Znaczenie zasady TPA i unbundlingu dla konkurencji Zapewnienie bezpiecznych i niezakłóconych dostaw po rozsądnych cenach dla konsumentów jest sprawą kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego. Wymaga to istnienia odpowiedniej infrastruktury energetycznej, zapewniającej właściwe warunku przesyłu i dystrybucji. Budowa tego typu sieci jest bardzo kosztowna, a zwrot z zainwestowanego kapitału dość długi. Prowadzi to do sytuacji, w której budowa i eksploatacja sieci przesyłowych jest zazwyczaj domeną państwowego monopolu. Także sieć dystrybucyjna znajduje się pod kontrolą państwa lub niewielkiej grupy uczestników rynku. Właściciele lub operatorzy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych mogą wykorzystywać swoją dominującą pozycję, odmawiając pozostałym uczestnikom dostępu do swojej infrastruktury. Tymczasem dla powstania konkurencji na rynku niezbędne jest, aby przedsiębiorstwa miały stworzone równe warunki i funkcjonowały w oparciu o te same zasady. Najbardziej istotnymi elementami dla istnienia wspólnego rynku UE oraz konkurencji na rynku energii elektrycznej i gazu jest wdrożenie w państwach członkowskich zasady dostępu stron trzecich (TPA) oraz unbundlingu. Dostęp stron trzecich (third party access TPA) oznacza obowiązek udostępnienia sieci systemu przesyłu i dystrybucji energii energetycznej lub gazu innym uczestnikom rynku. Powstaje sytuacja, w której odbiorca energii elektrycznej lub gazu może zawrzeć dwie umowy. Pierwszą, na zakup energii elektrycznej lub gazu z jednym przedsiębiorstwem, płacąc za wytworzenie produktu. Drugą, na ich transport z inną firmą, uiszczając opłatę za przesył 20. Histo- Znaczenie istnienia wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu 19 Polska na cenzurowanym za łamanie przepisów o rynku energii, dostęp: r. 20 G. Bartodziej, M. Tomaszewski, dz. cyt., s Nr 2 (27)/2011 Społeczeństwo i Polityka 19

20 Małgorzata Jachymek rycznie, kiedy na rynku dominował państwowy monopol, rozróżnienie na obszar wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu nie miało znaczenia. Nadal w wielu krajach europejskich funkcjonują przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo, które są jednocześnie właścicielem jednej z funkcji wytwarzania lub obrotu oraz przesyłu lub dystrybucji. Chcąc chronić swoją pozycję oraz dążąc do maksymalizacji wartości, spółki mogą i praktykują odmowę dostępu innym uczestnikom rynku, skutecznie blokując konkurencję. Takie przedsiębiorstwa, mając pozycję dominującą i wsparcie państwa, mogą dbać o bezpieczne dostawy nośników energii, ale blokując konkurencję i funkcjonując nieefektywnie nie będą zainteresowane w sprzedawaniu energii elektrycznej lub gazu po cenach rozsądnych dla konsumentów. W prawodawstwie unijnym wyróżnia się regulowany i negocjowany dostęp stron trzecich. Regulowany dostęp do sieci obowiązuje w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej i gazu oraz wobec instalacji LNG. Natomiast w odniesieniu do magazynowania gazu i instalacji pomocniczych państwom członkowskim przysługuje wybór pomiędzy dostępem regulowanym a negocjowanym 21. Regulowany dostęp stron trzecich polega na systemie taryf za dostęp, które powinny być oparte na jasnych regułach oraz zatwierdzane przez odpowiednie organy regulacyjne. Ich wysokość musi uwzględniać rzeczywiste koszty utrzymania infrastruktury. W przypadku przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo może rodzić pole do celowego manipulowania wysokościami kosztów. Negocjowany dostęp do infrastruktury może obowiązywać w przypadku magazynowania gazu. Polega on na tym, iż przedsiębiorstwo będące właścicielem magazynów ustala z innymi podmiotami warunki dostępu. Stosowanie negocjowanego dostępu jest związane z różnicą między popytem a podażą na gaz (zapotrzebowanie na gaz rośnie gwałtownie zimą) oraz z prowadzoną przez państwa polityką bezpieczeństwa dostaw. Magazyny gazu są częścią tej polityki, stąd uznano, że regulacyjny dostęp może okazać się niewłaściwy zwłaszcza w trakcie szczytowego zużycia. Niemniej niektórzy autorzy uważają, że za pozostawieniem państwom członkowskim wyboru między dostępem regulowanym a negocjowanym w przypadku instalacji magazynowania gazu, stały motywy polityczne, a nie ekonomiczne 22. Argument ten jest słuszny jeśli weźmie się pod uwagę model rynku gazowego w Unii Europejskiej. Niezakłócone funkcjonowanie zasady TPA jest niezbędne dla rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej i gazu. Tymczasem zintegrowane pionowo przedsiębiorstwa, chcąc bronić swojej pozycji rynkowej, wykorzystują różnego rodzaju możliwości blokowania dostępu stron trzecich do infrastruktury. Są to na przykład: stosowanie długotrwałych i kosztownych procedur dla podmiotów chcących zmienić dostawcę energii elektrycznej i gazu, manipulowanie i brak przejrzystości w stosowaniu taryf dostępu do sieci, żądanie i wy- 21 B. Nowak, dz. cyt., s Tamże, s Społeczeństwo i Polityka Nr 2 (27)/2011

21 korzystywanie informacji o warunkach kontraktów klientów zmieniających dostawcę 23. Ponadto przedsiębiorstwa mają możliwość odmowy dostępu do swojej infrastruktury. Odmowa dostępu musi zostać szczegółowo uzasadniona oraz zgłoszona do Komisji Europejskiej. Zgodnie z prawem może wynikać ona z faktu braku wystarczającej przepustowości albo konieczności wypełnienia zobowiązań o charakterze użyteczności publicznej, lub też z powodu trudności ekonomiczno-finansowych z tytułu realizacji kontraktów typu bierz lub płać 24. Prawo odmowy jest stosowane w szczególności w odniesieniu do nowych inwestycji, które mają na celu zwiększenie konkurencji i bezpieczeństwa dostaw. Ponadto wynika z faktu, że inwestycje wymagają znacznych nakładów lub poziom ryzyka takiej inwestycji jest na tyle wysoki, iż bez przyznawania prawa do odmowy inwestycja nie byłaby realizowana. Prawo do odmowy dostępu do infrastruktury ma sens, jeśli powodem takiego działania jest tworzenie warunków dla konkurencji, poprzez np. budowę połączeń transgranicznych. Jeśli odmowa ma na celu hamowanie konkurencji i wykorzystywanie pozycji dominującej, wówczas takie praktyki powinny być rozpoznane i zakazane przez odpowiednie organy regulacyjne. Przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo z uwagi na koncentrowanie działalności wytwórczej, dystrybucyjnej i sprzedażowej, dysponują szeregiem instrumentów osłabiających konkurencję. Dzięki temu wzmacniają swą pozycję rynkową. Stąd jednym z narzędzi służących tworzeniu konkurencji rynkowej, a przede wszystkim zapobieganiu dyskryminacyjnym praktykom rynkowym, jest rozdzielnie lub wydzielenie rodzajów działalności zwane unbundlingiem. W sektorze energii elektrycznej oznacza ono rozdzielenie segmentów aktywności, takich jak: przesył, wytwarzanie, dystrybucja oraz sprzedaż energii. Oddzielnie tych działalności może mieć charakter funkcjonalny, księgowy lub prawny. Dyrektywy unijne wymagają pełnego wydzielenia, czyli zastosowania wymienionych powyżej trzech obszarów, w odniesieniu do działalności przesyłowej. Dla przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo działalność dystrybucyjna musi zostać wydzielona z działalności sprzedażowej oraz wytwórczej. Stąd na rynku praktycznie funkcjonują grupy kapitałowe składające się ze spółek operujących w segmentach działalności wytwórczej, dystrybucyjnej oraz sprzedażowej (obrotu energią). Prawo unijne pozwala na zwolnienie z obowiązku wydzielenia działalności dystrybucyjnej z pozostałych form aktywności w przypadku małych (tj. posiadających mniej niż 100 tys. klientów) operatorów systemów dystrybucyjnych (tzw. OSD) 25. Wprowadzenie unbundlingu ma na celu wzmocnienie konkurencji, gdyż umożliwia zastosowanie zasady TPA oraz eliminuje sposobność subsydiowania skrośnego, czyli sytuacji, w której nierentowne wytwarzanie energii mogłoby zostać dotowane przez wysokie taryfy dystrybucyjne. Ma również dać możli- Znaczenie istnienia wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu 23 Tamże, s Tamże, s Tamże, s Nr 2 (27)/2011 Społeczeństwo i Polityka 21

22 Małgorzata Jachymek wość swobodnego wybierania dostawcy energii elektrycznej i gazu przez konsumentów. Można jednak stwierdzić, że o ile unbundling daje szanse tworzenia warunków konkurencji rynkowej, to nie eliminuje sposobów dyskryminacyjnego traktowania innych uczestników rynku przez przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo. Takie warunki stwarza natomiast rozszerzenie unbundlingu do tzw. ownership unbundling, czyli rozdzielenia własnościowego firm energetycznych. Jego zastosowanie ma doprowadzić do rozdzielenia działalności sieciowej od wytwarzania i sprzedaży energii. Takie narzędzie skutecznie wzmacnia konkurencję, gdyż uniemożliwia stosowanie dyskryminacyjnego dostępu stron trzecich, stwarzając szansę swobodnego wyboru dostawcy i odpowiedniego tworzenia różnorodnej oferty rynkowej dla konsumentów. Własnościowe wydzielenie działalności przesyłowej nie jest wymagane przez dyrektywy UE. Komisja Europejska nie zrezygnowała jednak z tego narzędzia, forsując je w tzw. Trzecim Pakiecie Liberalizacyjnym. Opór państw członkowskich jest jednak w tej kwestii dość duży. Wynika on między innymi z faktu, iż rozdzielnie produkcji energii od przesyłu pozbawiłoby przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo części aktywów i mogłoby wpłynąć negatywnie na ich ratingi kredytowe. Wpływ decentralizacji rynku na bezpieczeństwo energetyczne Znaczenie bezpieczeństwa energetycznego dla ogólnego bezpieczeństwa narodowego oraz stabilności rozwoju ekonomicznego gospodarek przyczyniło się do utrwalenia poglądu, że państwo powinno kontrolować sektor energetyki, będąc przy tym właścicielem działających na nim strategicznych przedsiębiorstw. Z pewnością przedsiębiorstwa te mając wsparcie państwa mogą prowadzić skuteczne negocjacje dotyczące zakupu surowców, czy poszukiwać alternatywnych źródeł dostaw (np. jak w przypadku PGNiG). Niemniej jednak taka sytuacja niekoniecznie wpływa na zapewnienie drugiego ważnego elementu stanu bezpieczeństwa energetycznego, jakim jest rozsądny poziom cen dla konsumentów. Można wręcz stwierdzić, że państwowy monopol nie jest zainteresowany w sprzedawaniu energii po niskich i uzasadnionych ekonomicznie cenach. Z uwagi na specyfikę sektora, działalność przesyłowa będzie miała charakter monopolu naturalnego, ale już pozostałe obszary takie jak wytwarzanie czy obrót powinny, jak inne sektory gospodarki, podlegać mechanizmom rynkowym. Prywatyzacja sektora polegająca na rozbiciu dominacji państwowego monopolu może być korzystna dla bezpieczeństwa energetycznego. Zmierza ona bowiem do stworzenia konkurencji na rynku oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Należy przy tym zaznaczyć, że nie każdą prywatyzację może zostać uznana za udaną. W przypadku rynku energii elektrycznej i gazu musiałyby zostać spełnione następujące warunki: pełne rozdzielenie działalności w obszarach wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu w najbardziej pożądanym wariancie nie tylko księgowe, ale i własnościowe; 22 Społeczeństwo i Polityka Nr 2 (27)/2011

23 istnienie dużej liczby podmiotów na rynku, z których żaden nie ma pozycji dominującej; zapewnienie różnorodności właścicieli kapitału, co utrudnia tworzenie karteli i monopoli w poszczególnych obszarach rynku, np. w wytwarzaniu 26 ; istnienie połączeń transgranicznych umożliwiających import i eksport energii elektrycznej i gazu; istnienie niezależnego regulatora rynku nadzorującego jego funkcjonowanie. Sytuacja Polski jest inna od krajów zachodnich członków Unii Europejskiej, w których to funkcjonujące przedsiębiorstwa są bardziej konkurencyjne i działają w bardziej rynkowych warunkach. W Polsce jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy do czynienia z państwowym monopolem. Obecna struktura sektora elektroenergetycznego jest wynikiem procesów konsolidacyjnych z lat , kiedy to utworzono cztery pionowo zintegrowane grupy energetyczne (PGE, TAURON, Enea, Energa). Trzy z nich począwszy od lipca 2008 roku zostały sprywatyzowane poprzez giełdę. Jednocześnie przesył został zintegrowany w obrębie jednego przedsiębiorstwa PSE Operator S.A. Prywatyzację polskich spółek energetycznych tylko częściowo można uznać za udaną. Żadna z nich nie pozyskała strategicznego inwestora zagranicznego, dysponującego kapitałem koniecznym do inwestycji. Co więcej, PGE przejęło Energę (transakcja nie jest zakończona, sprzeciwia się jej UOKiK), co będzie skutkowało powstaniem podmiotu kontrolującego ponad 40% wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej w Polsce 27. Sytuację w Polsce można nazwać daleką od warunków konkurencji rynkowej, co odbija się niekorzystnie na konsumentach zarówno indywidualnych, jak i przemysłowych. Przykładowo ceny energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych w Polsce w ciągu dwóch lat (okres: I połowa 2008 I połowa 2010) wzrosły o ponad 11% 28. Podstawowym błędem w prywatyzacji naszego sektora było skupienie w grupach energetycznych działalności zarówno wytwórczej, sprzedażowej, jak i dystrybucyjnej. Jak pokazują badania URE, funkcjonowanie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) w ramach grup energetycznych powoduje, że ich niezależność nie ma faktycznego charakteru i nie sprzyja równomiernemu traktowaniu pozostałych użytkowników systemu elektroenergetycznego i stosowaniu wobec nich zasady TPA 29. Ponadto pomimo istniejącej od 2007 roku możliwości wyboru dostawcy energii elektrycznej skala tego zjawiska na rynku jest znikoma. Do połowy 2010 roku skorzystał z niej zaledwie niecały procent Znaczenie istnienia wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu 26 G. Bartodziej, M. Tomaszewski, dz. cyt., s Balcerowicz: kupno Energi przez PGE szkodliwe, dostęp: r. 28 Eurostat yearbook 2010: Environment and energy, s Kryzys po polsku czyli konsumpcja spadła ceny wzrosły: Wolny rynek energii elektrycznej w Polsce: 5 procent w hurcie, 11 w detalu, Energia Gigawat, nr 8/2010, dostęp: r. Nr 2 (27)/2011 Społeczeństwo i Polityka 23

24 Małgorzata Jachymek odbiorców 30. Oferty na rynku nie są konkurencyjne lub wręcz są zbyt podobne, by konsument mógł dokonać wyboru. Same grupy kapitałowe stosują różne techniki, takie jak podobne nazwy firm dystrybucyjnych i obrotu czy wspólne punkty obsługi klienta, przyczyniając się tym samym do sytuacji, w której konsumenci nie rozróżniają faktu funkcjonowania niezależnych firm dystrybucyjnych i zajmujących się obrotem energią. Sytuacja na rynku gazu ziemnego w Polsce jest jeszcze bardziej daleka od warunków konkurencyjności. Na rynku dominuje państwowy monopolista, brak jest połączeń transgranicznych, a import gazu jest uzależniony od jednego kierunku dostaw. Wprowadzenie konkurencji na tym rynku w drodze budowy połączeń transgranicznych i poprzez umożliwienie wejścia na rynek nowych podmiotów, mogłoby się przyczynić do wymuszenia na państwowym monopoliście większej efektywności działania i prowadzenia prokonsumenckiej polityki cenowej. Tymczasem przykład rynku gazowego w Polsce pokazuje, że choć dostawy gazu do Polski nie są zakłócone (nowy kontrakt z Gazpromem) i będą zdywersyfikowane (budowa gazoportu), to bez wprowadzenia zasad rynkowych zgodnych z celami wewnętrznego rynku (np. większej liczby graczy po stronie podaży, niezakłóconego stosowania zasady TPA czy unbundlingu własnościowego) trudno będzie o inny aspekt bezpieczeństwa energetycznego, jakim jest rozsądny poziom cen dla konsumentów. Podsumowanie Utworzenie wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu jest warunkiem większego bezpieczeństwa energetycznego zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Taki model rynku, do którego od wielu lat dąży Unia, mógłby przyczynić się rozwiązania problemów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Niemniej jednak wymaga on poniesienia wielu wysiłków i często wprowadzenia regulacji zagrażających dotychczasowym monopolom krajowym. W wielu państwach członkowskich dominują państwowe monopole i oligopole, które skutecznie blokują powstanie wspólnego i zliberalizowanego rynku. Wspólny rynek może jednak zapewnić konkurencję pomiędzy podmiotami i ustalanie ceny na rynku w wyniku konfrontacji popytu z podażą. Liberalizacja rynku energii elektrycznej i gazu jest jednym z głównych zdań polityki energetycznej Unii Europejskiej. Projekt ten jest jednak ciągle w fazie realizacji i pomimo znacznego dorobku prawnego niektóre zapisy dyrektyw nadal pozostają niewdrożone. Najważniejszym elementem tej polityki powinno być doprowadzenie do utworzenia wspólnego, wewnętrznego rynku. Konkurencja pomiędzy funkcjonującymi przedsiębiorstwami przyczyni się do zapewnienia konsumentom żądanej ilości produktu, racjonalizacji jego zużycia oraz optymalizacji wykorzystania posiadanych mocy wytwórczych. Warun- 30 Tamże. 24 Społeczeństwo i Polityka Nr 2 (27)/2011

25 kiem dla utworzenia takiego rynku jest jego liberalizacja, zmierzająca do likwidacji działających nieefektywnie monopoli. Komisja Europejska niejednokrotnie podkreślała, że nie do przyjęcia jest sytuacja, w której to konsumenci oraz przedsiębiorstwa płacą za złe funkcjonowanie rynku energii elektrycznej i gazu. Taki stan rzeczy wpływa negatywnie na konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej jako całości. Wspólnota podkreśla niezmiennie, że priorytetem ma być umożliwienie konsumentom prawdziwego wyboru. Uczestnicy konkurencyjnego rynku mogą wybierać najodpowiedniejsze z ich punktu widzenia ceny i warunki handlowe. Same polityczne deklaracje państw członkowskich o solidarności energetycznej nie będą wiele znaczyć, jeśli nie zostaną osadzone na określonym modelu funkcjonowania rynku. Konkurencja między podmiotami na wspólnym rynku wpływać ma bowiem na politykę firm w zakresie pozyskiwania surowców i budowy połączeń transgranicznych oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw. Utworzenie wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu nie leży co prawda w interesie monopoli, ale taki model rynku wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Znaczenie istnienia wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu Nr 2 (27)/2011 Społeczeństwo i Polityka 25

26 Łukasz Zamęcki Katarzyna Zbrojkiewicz Wykorzystanie funduszy unijnych w Polsce na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju W ramach wykorzystania funduszy unijnych w Polsce, w związku ze wzrastającym znaczeniem bezpieczeństwa energetycznego oraz brakami infrastruktury energetycznej kraju, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przewidział przeznaczenie części środków na podniesienie stanu bezpieczeństwa energetycznego państwa. Dotacje europejskie dzięki współfinansowaniu działań krajowych mogą przyczyniać się do zwiększenia środków przeznaczonych na wewnątrzpaństwowe działania prorozwojowe. Znaczny dostęp Polski (a warto wspomnieć, że nasz kraj jest największym beneficjentem polityki strukturalnej w obecnej perspektywie finansowej) do środków powoduje również konieczność odpowiedzialnego z nich korzystania. Celem samym w sobie nie jest bowiem wykorzystanie funduszy zewnętrznych, szczególnie, że polityka strukturalna Unii opiera się na współfinansowaniu, a nie pełnym zwrocie kosztów. Powstaje więc naturalne pytanie o sposoby wykorzystania środków unijnych w sferze bezpieczeństwa energetycznego. Celem artykułu jest prześledzenie najważniejszych kierunków wykorzystywania środków unijnych w zakresie zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju. W artykule podjęto próbę weryfikacji tezy, że środki unijne przyczynić się mogą do realizacji istotnych inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo energetyczne, które wpisują się w strategiczne cele bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej. Współczesne państwa doceniają wagę bezpieczeństwa energetycznego z racji dużej energochłonności gospodarek. Postępujący proces industrializacji i rozwój technologiczny, począwszy od drugiej połowy XIX wieku, zwiększył znacznie zapotrzebowanie przemysłu i gospodarstw indywidualnych na energię. Surowce energetyczne stały się przedmiotem zainteresowania decydentów politycznych, gdyż są podstawowym ogniwem procesów produkcyjnych. Jednocześnie kryzys naftowy 1973 roku uświadomił w skali globalnej, że surowce energetyczne mogą stanowić instrument polityczny służyć mogą jako narzędzie prowadzenia konfliktów międzypaństwowych. Na początku XXI 26 Społeczeństwo i Polityka Nr 2 (27)/2011

27 wieku o takim postrzeganiu surowców energetycznych przypomniała Federacja Rosyjska 1. W takim kontekście, jak podkreśla Marcin Kaczmarski, bezpieczeństwo energetyczne państwa awansowało z low politics do high politics 2. Między innymi z powodu szoku naftowego lat 70. XX wieku polityką energetyczną zainteresowały się Wspólnoty Europejskie. Podjęły one wówczas działania zmierzające do zmniejszenia uzależnienia od importowanych surowców energetycznych, zwiększenia udziału energii nuklearnej i gazu ziemnego w wytwarzaniu energii oraz redukcji konsumpcji energii. Wcześniej, z racji oparcia na węglu ponad 80% wytwarzanej energii, zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego nie było przez Wspólnotę podejmowane. Energia traktowana była ewentualnie jako jedno z dóbr rynku wewnętrznego. Nadal, nawet po 1973 roku, w postrzeganiu bezpieczeństwa energetycznego dominował paradygmat rynkowy. W Traktacie ustanawiającym Unię Europejską z 1992 roku, mimo propozycji niektórych podmiotów, nie pojawiły się przepisy konstytuujące unijne bezpieczeństwo energetyczne. Przewidziano jedynie koordynację i rozwój sieci transeuropejskich w sferze energetyki. Bezpieczeństwa energetycznego nie unormowano także w Traktacie amsterdamskim ani Traktacie nicejskim. Z inspiracji Komisji Europejskiej w kontekście wykorzystania energii podejmowano jedynie kwestie liberalizacji rynków oraz ochrony środowiska. Bezpieczeństwo zasobów jako cel polityki unii wyrażono dopiero w 1997 roku w Białej Księdze Energia dla przyszłości. Potwierdzono to również w Zielonej Księdze z 2000 roku, która jednocześnie przedstawiła szersze spojrzenie na rozumienie bezpieczeństwa energetycznego przez unię. Za kluczowe w zakresie bezpieczeństwa uznano wówczas: bezpieczeństwo zasobów i dostaw, zrównoważony rozwój, zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz konkurencyjność ekonomiczną. Od tego czasu zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego Unii rozwijało się w większym tempie. W 2006 roku wydano, mającą olbrzymie znaczenie dla kształtowania dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Zieloną Księgę Europejską Strategię na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii. Zawarte w niej propozycje tworzą ramy postrzegania bezpieczeństwa energetycznego przez unię. Wyznacza je bezpieczeństwo zasobów, liberalizacja rynku i walka ze zmianami klimatu. W Zielonej Księdze zaproponowano m.in. stworzenie wewnętrznego rynku energii i gazu, stworzenie wspólnej zewnętrznej polityki energetycznej, opracowanie planu rozwoju technologii energetycznych, dywersyfikację źródeł i dostaw energii, zwiększenie solidarności energetycznej państw. Postulowano również szereg konkretniejszych rozwiązań. Na początku 2007 roku Komisja Europejska wydała komunikat Polityka energetyczna dla Europy, w którym proponowano zmniejszenie emisji dwutlen- Wykorzystanie funduszy unijnych w Polsce na rzecz bezpieczeństwa 1 W Strategii energetycznej Federacji Rosyjskiej do 2020 roku wskazano, że polityka energetyczna kraju jest instrumentem o charakterze politycznym i ma doprowadzić do uzyskania przez Rosję statusu mocarstwa energetycznego. Zob.: M. Bodio, Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach , Warszawa 2009, s M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s Nr 2 (27)/2011 Społeczeństwo i Polityka 27

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści: Objaśnienia zastosowanych skrótów i pojęć:... 3 1. Wprowadzenie... 6 2. Ocena rynku gazu

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Energetyczna strategia Unii Europejskiej Czyżby nowe podejście do starych problemów?

Energetyczna strategia Unii Europejskiej Czyżby nowe podejście do starych problemów? Energetyczna strategia Unii Europejskiej Czyżby nowe podejście do starych problemów? Autor: Jacek Malko, Instytut Energoelektryki, Politechnika Wrocławska ( Wokół Energetyki czerwiec 2006) Motto: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2008 Lipiec 2008 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu. 2 1. Nota wprowadzająca. 3 2. Podsumowanie, główne osiągnięcia ostatniego roku.

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 7.12.2005 COM(2005) 627 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} PL PL SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności WARSZAWA listopad 2014 Partner Strategiczny: BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze m.in.: Pomoc państwa dla sektora energetycznego Granice ingerencji Prezesa URE w treść stosunków cywilnoprawnych w sferze energetyki Energia niekoniecznie

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Rynek Polskiej Nafty i Gazu

Rynek Polskiej Nafty i Gazu Raport Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012 Patronat Honorowy: Minister Gospodarki RP 2012 7 Główny Sponsor: Partner merytoryczny: Spis treści: Słowo wstępne Ministra Gospodarki...5

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Strategia jednolitego rynku cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze m.in.: Prawo energetyczne 15 lat liberalizacji i regulacji rynku paliw i energii Aspekty zmiany sprzedawcy energii elektrycznej sytuacje z życia wzięte Ustawa Prawo energetyczne (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo