REGULAMIN PROMOCJI Drukuj za grosze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Drukuj za grosze"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Drukuj za grosze POSTANOWIENIA OGÓLNE I. Promocja prowadzona jest pod nazwą Drukuj za grosze (dalej Promocja ). II. III. IV. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Promocji oraz zasady jej przebiegu (dalej Regulamin ). Promocja prowadzona jest przez Brother Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7b, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadająca NIP: , REGON: (dalej Organizator ). Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. V. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 21 poz z póź. zm.). VI. Rozpoczęcie Promocji nastąpi w dniu 3 sierpnia 2015 roku, a zakończenie w dniu 30 października 2015 roku (dalej Okres Trwania Promocji ), przy czym pula nagród może zostać wyczerpana również przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, co będzie skutkować zakończeniem Promocji wcześniej. VII. VIII. Promocją objęte są następujące produkty marki BROTHER, stanowiące (dalej Produkty ): 1. DCP-T DCP-T500W 3. DCP-T700W W Promocji mogą wziąć udział podmioty spełniający następujące warunki: 1. są przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą, w jednej z niżej wymienionych form: a. jako osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, b. jako wspólnicy spółki cywilnej, c. w formie osobowych spółek prawa handlowego (tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo akcyjnej), d. w formie spółki kapitałowej (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej); 2. nabywają Produkty objęte Promocją na własny użytek, a nie w celu ich dalszej odsprzedaży, 3. posiadają miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, 4. dokonały w Okresie Trwania Promocji zakupu Produktu, w stosownych terminach dokonały zgłoszenia określonego w Regulaminie, podając dane wymagane zgodnie z niniejszym Regulaminem, 5. są rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, 1

2 IX. albo osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki: 6. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 7. mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 8. dokonały w Okresie Trwania Promocji zakupu Produktu, w stosownych terminach dokonały zgłoszenia określonego w Regulaminie, podając dane wymagane zgodnie z niniejszym Regulaminem, 9. są rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, 10. dokonują czynności zakupu produktu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Podmioty spełniające warunki określone w pkt. VIII ppkt Regulaminu oraz osoby fizyczne spełniające warunki określone w pkt. VIII ppkt Regulaminu, oznaczone będą dalej na potrzeby niniejszego Regulaminu jako Uczestnicy. X. W Promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy Brother Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku udziału ww. osób w Promocji, osoby te tracą uprawnienie do nagrody przewidzianej Regulaminem. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI XI. XII. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik powinien w Okresie Trwania Promocji spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności: 1. zapoznać się i zaakceptować zasady uczestnictwa w Promocji dostępne na stronie internetowej 2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych; 3. w Okresie Trwania Promocji nabyć w sposób udokumentowany fakturą lub paragonem, co najmniej jeden Produkt; 4. posiadać fakturę/paragonu dokumentującą nabycie Produktu data zgłoszenia do Promocji nie może być wcześniejsza niż data dokonania zakupu stwierdzona na fakturze/paragonie; 5. w Okresie Trwania Promocji dokonać kompletnego zgłoszenia do udziału w Promocji zgodnie z pkt. XIII (dalej Zgłoszenie ). Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, obejmującego: 1. wskazanie poniższych danych Uczestnika dokonującego zgłoszenia, a w przypadku Uczestników innych niż osoba fizyczna, danych osoby dokonującej Zgłoszenia w imieniu takiego Uczestnika: a. imię, b. nazwisko, c. numer telefonu komórkowego, 2

3 d. adres ; 2. wskazanie, poprzez wybór jednej z poniższych opcji, czy: a. zakup Produktu nastąpił w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, b. zakup Produktu nastąpił w celach prywatnych. 3. oznaczenie, poprzez wybór z dostępnej listy, nabytego Produktu; 4. podanie numeru seryjnego nabytego Produktu, 5. załączenie, za pomocą aplikacji dostępnej w formularzu, czytelnych zdjęć: a. zgłaszającego obok rozpakowanego Produktu w miejscu, gdzie będzie używany Produkt oraz kolorowym wydrukiem Drukuję za grosze b. numeru seryjnego produktu, c. faktury/paragonu dokumentujących zakup Produktu. 6. wpisanie numeru kontrolnego, otrzymanego w postaci krótkiej wiadomości tekstowej (sms), przesłanej na numer telefonu komórkowego, wskazany w ppkt. 1 lit. c. powyżej. XIII. Zgłoszenia uczestnictwa w Promocji przyjmowane są do dnia r. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. Informacje wynikające ze zdjęć, wskazanych w pkt. XII, ppkt. 5, w szczególności dot. nabytego Produktu, jego numeru seryjnego, danych z faktury/paragonu, muszą być zgodne z danymi Produktu podanymi w formularzu zgłoszeniowym. Niezgodność jakichkolwiek danych skutkuje wyłączeniem Zgłoszenia z Promocji. W celu przeprowadzenia ewentualnej weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia przez Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest zachować fakturę/paragon zakup Produktu. Organizator informuje, że w przypadku otrzymania więcej niż jednego Zgłoszenia, dokonanego z wykorzystaniem tej samej faktury/paragonu lub numeru seryjnego Produktu, uwzględni tylko pierwsze otrzymane Zgłoszenie, a następne nie będą uwzględniane. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Promocji w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w Regulaminie, w tym: 1. podaje nieprawdziwe dane; 2. jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora albo godzą w jego wizerunek. Organizator informuje, że Zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione, zawierające nieprawdziwe dane lub niezawierające wymaganych załączników nie stanowią podstawy do przyznania nagrody w Promocji. Po zarejestrowaniu Zgłoszenia Organizator dokonuje jego weryfikacji. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w Zgłoszeniu, polegającej w szczególności na tym, że skan dowodu zakupu (faktura/paragon) Produktu jest nieczytelny lub powstały wątpliwości, czy Produkty zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizator może zwrócić się do Uczestnika o uzupełnienie zgłoszenia. Wszelka korespondencja od 3

4 Organizatora kierowana będzie na adres Uczestnika, podany w formularzu zgłoszeniowym. XX. XXI. Do udziału w Promocji nie uprawnia zakup Produktów, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatora. W przypadku wątpliwości odnośnie do powyższego, Organizator ma prawo do weryfikacji numeru seryjnego Produktu. W tym celu może się skontaktować z Uczestnikiem celem dokonania stosownej weryfikacji. W przypadku wskazania danych niezgodnie z prawdą, uważa się, że urządzenie nie jest Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Wyłączone z udziału w Promocji są Zgłoszenia, do których dołączono: 1. fakturę/paragon niespełniające wymogów określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy; 2. paragony lub faktury przekazane w formie uniemożliwiającej identyfikację miejsca zakupu lub nieczytelne. XXII. XXIII. XXIV. NAGRODY Nagrodami w Promocji są darmowe bilety do kin działających w ramach sieci MultiKino, prowadzonej przez Multikino S.A., uprawniające do uczestnictwa w seansie dowolnie wybranego filmu w technologii 2D w całej Polsce w okresie do r. Bilety nie obowiązują na miejsca kategorii VIP. Istnieje możliwość wykorzystania biletów na następujące wybrane wydarzenia specjalne: Poranki, Kocham kino w Multikinie, Kino na obcasach, Noc kina, Koncerty, Liga Mistrzów UEFA. Za jedną nagrodę (dalej: Nagrodę ) uznaje się dwa bilety do kina. Bilety wydane zostaną Uczestnikowi w wybranym przez niego kinie z sieci MultiKino po okazaniu kodu jaki uczestnik otrzyma od organizatora w formie wiadomości SMS. XXV. Pula Nagród jest ograniczona i wynosi XXVI. XXVII. Do Nagrody będą uprawniały pierwsze kompletne i prawidłowe Zgłoszenia, dokonane w Okresie Trwania Promocji. Uczestnik może nabyć maksymalnie 3 Produkty objęte Promocją. XXVIII. Nagrody uzyskiwane przez Uczestników w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą mogą stanowić przychód z ich działalności gospodarczej, który należy doliczyć do pozostałych przychodów i opodatkować podatkiem dochodowym stosownie do obowiązującej ich formy opodatkowania. XXIX. XXX. XXXI. Nagrody uzyskiwane przez Uczestników będącymi osobami fizycznymi, przy braku związku nabycia Produktów z prowadzoną przez nich działalnością, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. W terminie 10 dni roboczych po dokonaniu Zgłoszenia, Uczestnik na numer telefonu komórkowego, wskazany w Zgłoszeniu, otrzyma informacje, w postaci krótkiej wiadomości tekstowej (sms), czy w związku z danym Zgłoszeniem przysługuje mu Nagroda, czy też nie. Wiadomość informująca o przysługiwaniu Nagrody będzie zawierała kody uprawniające do odbioru Nagrody. Przykładowa taka wiadomość będzie mieć treść: Dziękujemy za zakup produktu InkBenefit Plus w promocji Drukuj za grosze. Kody uprawniające do odbioru 4

5 XXXII. biletów w kasie Multikina to: XXXXXXXXXX i XXXXXXXXXX. Bilety obowiązują na seanse 2D i ważne są do r. Wiadomość informująca o nie przyznaniu Nagrody, będzie mieć treść: Brother Polska dziękuje za udział w promocji Drukuje za grosze. Niestety nie mogliśmy przydzielić nagrody. Na adres podany przy rejestracji wysłaliśmy szczegółowy powód naszej decyzji. Pozdrawiamy, Brother Polska XXXIII. Przyczyny dla których odmówiono przyznania Nagrody w związku z dokonanym Zgłoszeniem zostaną wskazane w wiadomości wysłanej na adres Uczestnika, podany w Zgłoszeniu. PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO XXXIV. XXXV. XXXVI. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od daty zakończenia Promocji na adres Brother Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7b, Warszawa. Reklamacja musi mieć formę pisemną i powinna zawierać: 1. wyraźne wskazanie: Reklamacja - InkBenefit Plus, 2. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego); 3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; 4. podpis reklamującego. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie miesiąca od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym. POSTANOWIENIA KOŃCOWE XXXVII. Organizator zastrzega możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich, w związku z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, w szczególności podmioty te mogą dokonywać w imieniu Organizatora weryfikacji treści Zgłoszeń, w szczególności danych w nim podanych, zdjęć do nich załączonych, generowania krótkich wiadomości tekstowych (sms) wskazanych w Regulaminie. XXXVIII.W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. XXXIX. XL. Pełny tekst Regulaminu udostępniony będzie Uczestnikom na stronie internetowej Przekazywanie danych, w tym danych osobowych, przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Administratorem zbioru danych osobowych jest Brother Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Cybernetyki 7b, Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z 4 późn. zm.). 5

6 XLI. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2015 roku i obowiązuje do zakończenia Promocji lub zmiany jego warunków. 6

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Konkurs ). 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do sieci

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo