Kronika PTDL Chronicle of PTDL. Wspomnienie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kronika PTDL Chronicle of PTDL. Wspomnienie"

Transkrypt

1 diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2011 Volume 47 Number Kronika PTDL Chronicle of PTDL Wspomnienie Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach i pamięci Dr nauk med. Andrzej Rotter Andrzej Rotter urodził się w Stanisławowie, Jego ojciec Alojzy był profesorem gimnazjalnym matematyki, a matka Maria, z domu Stachiewicz była nauczycielką języka polskiego w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim. Po wybuchu II wojny światowej, jako kilkunastoletni chłopak, został zmuszony do pracy fizycznej w warsztatach kolejowych, gdzie pracował do końca wojny. W 1940 roku zaginął Jego ojciec, prawdopodobnie rozstrzelany z grupą inteligencji stanisławowskiej. Po wojnie Andrzej Rotter wraz z matką przyjechał do Wrocławia. Tutaj ukończył Liceum Ogólnokształcące, w 1947 r. zdając maturę. Następnie podjął studia na wydziale przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, ale po roku przeniósł się na wydział lekarski Akademii Medycznej, który ukończył w 1953 r. Już w trakcie studiów medycznych pracował jako wolontariusz w II Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu pod kierunkiem profesora Antoniego Falkiewicza oraz docenta Aleksandra Kleczeńskiego. Pracę w Klinice kontynuował po uzyskaniu dyplomu, prowadząc dodatkowo, od absolutorium, zajęcia ze studentami z zakresu analityki lekarskiej W 1955 r. zakończył specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, a w niedługim czasie również specjalizację z analityki lekarskiej. Lata te były przełomowymi w karierze zawodowej dr Andrzeja Rottera. W drugiej połowie lat 50 tych został powołany na konsultanta wojewódzkiego ds. analityki medycznej. Razem z docentem Aleksandrem Kleczeńskim wizytowali szpitale Dolnego Śląska organizując laboratoria analityczne. W 1959 roku dr A. Rotter objął stanowisko kierownika Centralnego Laboratorium Wojewódzkiego szpitala im. Józefa Babińskiego we Wrocławiu. W laboratorium tym, znanym później jako Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, pracował do emerytury równocześnie sprawując przez wiele lat funkcję konsultanta wojewódzkiego. Promotorem jego rozprawy doktorskiej n/t Doświadczalne zatrucie benzenem obronionej w 1968 roku, był profesor Antoni Falkiewicz. Nieomal do emerytury był pracownikiem Akademii Medycznej w Zakładzie Analityki i wraz z zespołem organizował i prowadził liczne kursy oraz specjalizacje I i II stopnia. Praca zawodowa związała go z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej na Dolnym Śląsku, którego był aktywnym działaczem, przez dwie kolejne kadencje przewodniczącym Zarządu Oddziału, a w 1992 r. Walne Zgromadzenie nadało Mu godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Od 1960 roku przez wiele lat był Rzecznikiem Dobra Służby Zdrowia Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej. Dr n med. Andrzej Rotter za swoją aktywną działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1964 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978 r.). Należał do korpusu osobowego oficerów służby zdrowia w grupie lekarzy, służąc w stopniu majora. Pamięć o Doktorze Andrzeju będzie zawsze łączyć się z szacunkiem i uznaniem dla Jego dokonań szczególnie dla Dolnego Śląska. Współpracownicy, uczniowie i przyjaciele 371

2 Kronika PTDL Aktualności Sprawozdanie z XXIII Światowego Kongresu ISTH w Kyoto (Japonia) W dniach lipca 2011 roku odbył się w historycznej stolicy Japonii, Kyoto, XXIII Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Trombozy i Hemostazy (International Society for Thrombosis and Haemostasis ISTH). Kongres poprzedzony był 57. corocznym spotkaniem komitetów standaryzacyjnych (Annual SSC Meeting), które zazwyczaj odbywają się w ciągu dwóch dni. Prezydentem tegorocznego Kongresu był profesor Yasudo Ikeda, światowej sławy uczony i specjalista w dziedzinie kardiologii, a patronat objął sekretarz generalny ISTH, profesor Bruc Furie. Dzięki ogromnemu wysiłkowi komitetu naukowego pod przewodnictwem profesorów Koji Suzuki, Toshijuki Miyata i Yoshiaki Tomiyama w programie kongresu znalazło się 6 wykładów plenarnych, 32 wykłady State of the Art i 30 bardzo inspirujących sympozjów z dodatkowym Sympozjum Prezydenckim poświęconym perspektywom historycznym i nowym kierunkom rozwoju badań nad krzepliwością. Należy tutaj nadmienić, że Japonię nawiedziło 11 marca 2011 tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi połączone z falą tsunami, w wyniku którego straciło życie ponad 15,5 tysiąca osób, a 400 tysięcy osób utraciło swój dobytek i dach nad głową. Mimo potencjalnego zagrożenia skażeniem nuklearnym, na skutek awarii elektrowni atomowej w Fukushimie, w Kongresie wzięło udział ok uczestników, zgłoszono ponad 3000 streszczeń (abstraktów) z 75 krajów, z czego przyjęto do prezentacji ustnych i plakatowych około 2500 doniesień naukowych. Ostatecznie doniesienia ustne zostały zaprezentowane podczas: 8 sesji poświęconym zagadnieniom podstawowym i biologii płytek (Platelet Basic Sciences), 6 sesji klinicznych (Platelet Clinical), 18 sesji poświęconych czynnikom krzepnięcia i ich inhibitorom (Coagulation Factors and Inhibitors), 3 sesje fibryno- i proteolizie, 23 sesje poświęcono powikłaniom zakrzepowym (Thrombotic Disorders), 5 chorobie i czynnikowi von Willebranda, 10 powikłaniom krwotocznym i niedoborowym czynników krzepnięcia 372 (Hemorrhagic Disorders), 5 sesji z zakresu biologii układu naczyniowego (Vascular Biology) i 13 ADAMTS. Obrady kongresu odbywały się w Kyoto International Congress Center, otoczonym zielenią centrum kongresowym zbudowanym w 1966 roku i rozbudowanym o kolejne elementy w latach (http://www.icckyoto.or.jp/en/ charm/index.html). Kongres poprzedziło coroczne spotkanie Komitetów Standaryzacyjnych (SSC) oraz sesje edukacyjne, które odbyły się w dniach lipca Spotkania te mają na celu stworzenie wspólnego forum dla naukowców i klinicystów będących liderami w poszczególnych obszarach hematologii i koagulologii, w celu wprowadzenia do codziennej praktyki klinicznej i diagnostycznej nowych standardów postepowania klinicznego z uwzględnieniem problemów aplikacyjnych w diagnostyce laboratoryjnej. Ujednolicenie nazewnictwa i metodologii badawczej i diagnostycznej, wprowadzenie konsultacji i działalności edukacyjnej oraz promocyjnej dla profesjonalistów z dziedziny koagulologii i hematologii również jest celem działania SSC. Tegoroczne spotkanie SSC poświęcone było diagnostyce niedoborów czynników VIII, IX i XIII, diagnostyce niedoborów inhibitorów krzepnięcia i dysfibrynogenemii, hemostazie w przerzutach nowotworowych, immunologii płytek, diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego. Omawiano także zastosowanie modeli zwierzęcych, modeli in vitro i molekularnych w badaniach nad krzepliwością. Sesja komitetu Vascular Biology w całości poświęcona była wdrażaniu nowych metod badawczych i pomiarowych w diagnostyce mikrocząstek (MP). Omawiane były zagadnienie funkcji MP w procesach przerzutowania nowotworów (Janusz Rak z Kanady), roli MP pochodzenia śródbłonkowego (Francoise Dignat-George z Francji), różnicowania MP i egzosomów na podstawie ich markerów swoistości (Guus Sturk z Holandii), tworzeniu skrzepu fibrynowego i stabilizowaniu jego struktury (Alisa Wolberg z USA) oraz metodom oznaczania i analizy MP (Neigel Key z USA, Romaric Lacroix i Philippe Poncelet z Francji, Edwin van der Pol z Holandii, Fon Gabriel z USA i Chris Gardiner z Wielkiej Brytanii). Obecnie opracowywane są nowe metody analizy MP, które są alternatywą do cytometrii przepływowej i prawdopodobnie wniosą nową jakość do diagnostyki MP. Jednym z ważniejszych wydarzeń Kongresu było przyznanie honorowego wyróżnienia the Grand Medal dla profesora Desire Collena z St Truiden (Belgia). Profesor Collen wsławił się odkryciami dotyczącymi fibrynolitycznej roli białka tpa (ang. tissue plasminogen activator). Wyniki jego badań, spotkały się niejednokrotnie z kontrowersyjnym przyjęciem przez środowisko naukowe, mimo ogromnego dorobku profesora Collena (ponad 800 publikacji i wiele tysięcy cytowani). Nie mniej jednak historia odkrycia tpa jest inspirującym przykładem wykorzystania odkryć naukowych w praktyce klinicznej, na długo przed tym, zanim powstało i zostało rozpowszech-

3 nione pojęcie medycyny translacyjnej. Obecnie stosuje się rekombinowane aktywatory plazminogenu (rt-pa) takie jak: alteplaza i tenekteplaza produkowane in vitro przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych komórek eukariotycznych (GMO), czy reteplaza - nie glikozylowane bialko produkowane przez bakterie (E. coli), w nieinterwencyjnym leczeniu zawału serca i udaru mózgu 1. Od szeregu lat jednym z tematów wiodących Kongresu jest rozpoznawanie i leczenie niedoborów czynników krzepnięcia, w tym hemofilii. O tym jak znaczący dokonał się postęp w ostatnich latach świadczyć może fakt, że obecnie badania naukowe i kliniczne nie koncentrują się już tylko na wytwarzaniu oczyszczonych lub rekombinowanych czynników krzepnięcia, ale także otworzyły się nowe możliwości leczenia hemofilii: terapia genowa. Zagadnieniom tym poświęcony był wykład profesor Katherine A. High z Filadelfii (USA) zatytułowany Gene therapy for haemophilia: a long and winding road. Przyczynami hemofilii typu A i B są niedobory czynników krzepnięcia VIII lub IX spowodowane mutacjami w odpowiednich genach. Zatem najprostszym rozwiązaniem tego problemu byłoby dostarczenie do organizmu niezmutowanego genu na miejsce tego uszkodzonego. Rozwiązanie to wcale nie jest najłatwiejsze ze względu na możliwość wystąpienia powikłań i ciągle jeszcze ograniczoną dostępność metody. Dwa podstawowe cele musza być spełnione, aby terapia genowa była skuteczna: wprowadzony do organizmu (komórki) gen ulega ekspresji, tj. produkuje nowe białko, w takiej ilości, aby zahamować lub odwrócić objawy choroby, a produkcja tego białka jest zachowana przez jak najdłuższy czas. Badania na modelach zwierzęcych oraz badania fazy przedklinicznej pokazały, że aby uzyskać klinicznie zadawalające wyniki, do transferu genów skuteczne są wektory pochodzenia wirusowego: lentiwirusy i adenopochodne wektory wirusowe (AAV). Komórkami docelowymi mogą być zarówno długożyjące komórki somatyczne (komórki mięśni szkieletowych, hepatocyty lub fibroblasty), jak i szybko dzielące się i różnicujące komórki hematopoetyczne, które zasiedlają różne narządy lub biorą udział w megakariogenezie, w tym wątrobę, przez co mogą być wykorzystywane w terapii dzieci. Obecnie uwaga zespołów skupia się na opracowaniu najskuteczniejszego sposobu podawania wektorów (najwygodniej byłoby stosować wlewy dożylne) oraz unikaniu wystąpienia powikłań w postaci wytworzenia odpowiedzi autoimmunologicznej przeciwko białkom wektora, w tym inhibitorów czynników. Prowadzonych jest siedem badań klinicznych z udziałem 50 chorych na hemofilie typu A i B. Zastosowanie metod genetycznych w badaniach nad podłożem chorób układu krzepnięcia przybrało ostatnio nowy wymiar, jeśli chodzi o skalę badań oraz szybkość przeprowadzanych analiz. GWAS (ang. Genome Wide Association Study), czyli populacyjne wielkoskalowe badania genetyczne, w odróżnieniu od badań pojedynczych polimorfizmów genowych (ang. single nucleotide polymorphism, SNP) wprowadzają nową jakość do diagnostyki genetycznej. Profesor Naoyuki Kamatani, dyrektor Centrum dla Medycyny genetycznej RINKEN, w swojej prezentacji poświęconej wynikom badań przeprowadzonych na próbkach od chorych pochodzących z 10 populacji przedstawił wyniki analizy 33 rożnych nowych powiązań między genami a deficytami hematologicznymi. Powiązania te dotyczą genów układu grupowego krwi (ABO), telomerazy (TERT), cyklin (CCND2, CCND3), genów układu antygenów zgodności tkankowej (MHC), zależnej od cykliny kinazy 6 (CDK6). Ponadto na Kongresie przedstawiono wyniki kilku innych GWAS poświęconych różnym aspektom funkcji układu krzepnięcia. Plenarny wykład profesora Kennetha A. Bauera Recent progress in anticoagulant therapy: oral direct inhibitors of thrombin and factor Xa poświęcony był zagadnieniom doustnej antykoagulacji w profilaktyce i leczeniu powikłań żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE). Pomimo, że heparyny oraz antagoniści witaminy K są efektywnymi i szeroko dostępnymi lekami przeciwkrzepliwymi, nowa generacja leków, które w sposób selektywny hamują aktywność trombiny (dabigatran) lub czynnika Xa (rivaroxaban i apixaban), jest dopuszczana do terapii i profilaktyki VTE, migotania przedsionków i udaru mózgu w wielu krajach. Profesor Bauer omówił zagadnienia farmakokinetyki, metabolizmu leków oraz monitorowania terapii VTE, przedstawił wyniki badań klinicznych: ARISTOTLE, RE-LY, ROCKET-AF, ADVANCE 1 i 2, RECORD, EINSTEIN i MAGELLAN. W przeciwieństwie do antagonistów witaminy K, leczenie doustnymi inhibitorami trombiny i czynnika Xa nie wymaga monitorowania funkcji układu krzepnięcia. Na nowe perspektywy rozwoju diagnostyki koagulologicznej wskazał profesor Hidehiko Saito w swoim wykładzie zatytułowanym Historical perspective and future direction of coagulation research. Podkreślił możliwości metod molekularnych, w tym genetyki w diagnostyce prenatalnej wrodzonych niedoborów czynników V i VIII (LMAN1 -białko transportujące, biorące udział w postranslacyjnej modyfikacji czynników), metaloproteinaz (ADAMTS13) w rozwoju zakrzepowej plamicy małopłytkowej (ang. thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP). Podkreślił też potencjalne zastosowanie nowych biomarkerów, w tym PIVKA (ang. proteins induced by vitamin K absence) w monitorowaniu chorób wątroby i niedoborów żywieniowych. Udział polskich autorów w Kongresie był zauważalny na sesjach posterowych, gdzie przestawiono ok. 60 plakatów, z czego najliczniej reprezentowany były ośrodki: krakowski (16 plakatów), Instytut Hematologii w Warszawie (14 plakatów) i ośrodek z Białegostoku (7 plakatów). Kolejny kongres ISTH odbędzie się w Amsterdamie (Holandia) w 2013 roku. Ewa Stępień Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej, Collegium Medicum UJ w Krakowie 373

4 XXI Międzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej w Berlinie W dniach w Berlinie odbył się 21. Międzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej (IFCC-WorldLab- Euromedlab 2011). W trakcie Kongresu dał się zauważyć liczny udział uczestników z Polski wśród autorów doniesień posterowych. Polacy byli autorami 57 spośród około 1300 przyjętych plakatów. Warto podkreślić, że w tej grupie 31 osób (autorzy 37 plakatów) to laureaci ogłoszonego dla członków PTDL konkursu streszczeń przyjętych na Kongres. W Komitecie Naukowym Kongresu PTDL reprezentowała prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska (Wiceprezes Zarządu Głównego i Przedstawiciel Narodowy w IFCC), która ponadto była przewodniczącą sesji posterowej Neurological diseases (acute and chronic) oraz współprzewodniczyła sesji Biomarkers in acute and chronic brain diseases. Konferencje naukowo-szkoleniowe oddziałów PTDL 1. Konferencja naukowo-szkoleniowa Oddziału Rzeszowskiego PTDL odbyła się w dniach w Siedliskach i uczestniczyło w niej 70 osób. Wykłady i zajęcia warsztatowe były poświęcone problematyce jakości badań laboratoryjnych oraz diagnostyce koagulologicznej i schorzeń autoimmunizacyjnych. Wykłady wygłosili: dr n. med. Wojciech Gernand, mgr Adam Kotula, mgr Paweł Krzemień i dr Magdalena Szczypka. 2. Nowe możliwości, nowe horyzonty diagnostyki laboratoryjnej w Opiece Zdrowotnej. Laboratorium Konferencja, zorganizowana przez Oddziały PTDL: Opolski, Szczeciński i Wrocławski, odbyła się w dniach w Szklarskiej Porębie i uczestniczyło w niej 150 osób. Tematyka konferencji obejmowała diagnostykę laboratoryjną chorób układu sercowo-naczyniowego, nerek, układu odpornościowego i nowotworów złośliwych. Ponadto uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów na temat patofizjologicznej roli witaminy D, diagnostyki koagulologicznej, hematologicznej i biochemicznej oceny włóknienia wątroby. Wykłady wygłosili: dr n. przyr. Danuta Fedak, mgr Marta Janik, dr Małgorzata Jastrzębska-Czubak, prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa, mgr Krzysztof Mytych, dr n. med. Mirosława Nowacka, prof. dr hab. Marek Paradowski, prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, dr hab. n. med. Bogdan Solnica, mgr Andrzej Stępiński, dr Magdalena Szczypka, prof. dr hab. Krystyna Sztefko i prof. dr hab. Mieczysław Woźniak. 3. Badania laboratoryjne w neonatologii i pediatrii. Konferencja, zorganizowana pod patronatem PTDL przez Medyczne Centrum Naukowo-Diagnostyczne BB-Med, odbyła się w dniach w Kamieniu Śląskim i uczestniczyło w niej 60 osób. Wykłady na tematy określone tytułem konferencji wygłosili: prof. dr. hab. Ewa Bocian, dr n. med. Justyna Czech-Kowalska, dr n. med. Marzena Dębska, dr hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek, dr n. med. Anna Gronkowska, prof. dr hab. Zdzisława Kondera-Anasz, prof. dr. hab. Jolanta Korsak, dr hab. n. med. Barbara Królak- Olejnik, lek. med. Zbigniew Kurzyca, dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek, prof. dr hab. Bogdan Mazur, prof. dr hab. Piotr Socha, prof. dr hab. Krystyna Sztefko, dr hab. n. med. Przemysław Tomasik i prof. dr. hab. Jacek Wachowiak. II Forum IVD Dnia odbyło się w Warszawie II Forum IVD pt. Diagnostyka zdrowia a zdrowa diagnostyka konferencja zorganizowana przez Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej we współpracy z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej, Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce i Polskim Towarzystwem Mikrobiologów. Konferencja, objęta patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011, miała na celu przedstawienie znaczenia diagnostyki laboratoryjnej w różnych dziedzinach medycyny naprawczej i profilaktycznej oraz ocenę możliwości lepszego wykorzystania jej potencjału w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Wystąpienie otwierające konferencję przedstawił Prezes PTDL dr hab. n. med. Bogdan Solnica. Wykłady wygłosili eksperci medycyny laboratoryjnej i innych dyscyplin klinicznych oraz przedstawiciele władz European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA) i organizatorów konferencji: prof. dr hab. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. Anna Fijałkowska, prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, dyr. Józef L. Jakubiec, dyr. Philipe Jacon, prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa, prof. dr hab. Jerzy Naskalski, dr n. med. Mariusz Ołtarzewski, pan Christian Parry, dr Elżbieta Puacz, dr Jörgen Shulze, Prof. dr hab. Bolesław Samoliński i dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych W ciągu ostatnich miesięcy miały miejsce społeczne konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. Uczestnicząc w tych konsultacjach, Zarząd Główny PTDL poparł intencje Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z którymi proponowane zmiany w rozporządzeniu zwiększą dostępność oraz ułatwią realizację programu i uzyskiwanie tytułu specjalisty w różnych dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, co w efekcie powinno doprowadzić do tak potrzebnego wzrostu liczby specjalistów. Jednocześnie Zarząd przedstawił uwagi i propozycje zmian w przedłożonym projekcie mające zapobiegać obniżeniu poziomu szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych. Zgłoszono następujące propozycje zmian w przedmiotowym projekcie: 1. wydłużenie do 2 lat minimalnego stażu pracy wymaganego do przystąpienia do specjalizacji w laboratoryjnej diagnostyce medycznej 2. udział przedstawicieli delegowanych przez zarząd towarzystwa naukowego właściwego dla danej specjalizacji w pracach zespołów ekspertów zajmujących się tworzeniem lub zmianami programów specjalizacji 374

5 3. ograniczenie do 20 liczby osób dopuszczonych do egzaminu specjalizacyjnego, dla których egzamin teoretyczny mógłby być przeprowadzony w formie testu 4. stworzenie możliwości zdawania egzaminu dla diagnostów laboratoryjnych, którzy mieli otwarta specjalizację II stopnia z diagnostyki laboratoryjnej/analityki klinicznej a z różnych względów nie przystąpili do egzaminu przed 31 grudniem 2009 r. W trakcie konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Zdrowia w dniu złożone przez PTDL propozycje zmian w projekcie rozporządzenia zostały zaakceptowane. Bogdan Solnica Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Prof. Andrzej Szutowicz laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Tadeusza Browicza za rok Laureatem tegorocznej Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Tadeusza Browicza, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny został prof. dr hab. n. med. Andrzej Szutowicz, kierownik Katedry Biochemii Klinicznej i Zakładu Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uroczystość wręczenia Nagrody im T. Browicza odbyła się w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 18 czerwca 2011r. Profesor Andrzej Szutowicz jest wybitnym uczonym którego badania dotyczą mechanizmów zaburzeń metabolizmu energetycznego i neuroprzekaźnictwa w neuronach cholinergicznych mózgu w różnych chorobach neurodegeneracyjnych. W ciągu dziesięciu ostatnich lat prof. Szutowicz zajmował się komórkowym modelem neurodegeneracji neuronów cholinergicznych przegrody mózgu, odgrywających kluczową rolę w patomechanizmie szeregu zespołów otępiennych, w tym choroby Alzheimera. Jego prace wykazały istnienie dwóch powiązanych ze sobą metabolicznie, lecz niezależnych funkcjonalnie i przestrzennie wewnątrzkomórkowych puli acetylo-coa. Okazało się, że pula mitochondrialna acetylo-coa determinuje możliwości przeżycia, a pula cytoplazmatyczna zdolność neuronów cholinergicznych do pełnienia funkcji neuroprzekaźniczych w warunkach patologicznych. Oryginalnym osiągnięciem prof. A. Szutowicza było także wykazanie odwrotnej zależności między ekspresją fenotypu cholinergicznego w neuronach cholinergicznych, a ich podatnością na różne sygnały neurodegeneracyjne, w tym amyloid-beta, niedobór witaminy B 1, nadmiar NO, cynku oraz glinu. Podstawę dla przyznania prof. dr hab. Andrzejowi Szutowiczowi przez Polską Akademię Umiejętności Nagrody im. Tadeusza Borowicza stanowił cykl prac konsolidujących hipotezę o kluczowej roli acetylo-coa w patomechanizmach encefalopatii cholinergicznych; które zostały opublikowane m.in. w Neurochemistry International 2005, 2010, 2011; Metabolic Brain Disease 2006; Journal of Neurochemistry 2005, 2006, 2007, 2010, Journal of Neuroscience Research 2005; Brain Research 2006; Journal of Inorganic Biochemistry Należy podkreślić, ze zespoły badawcze Zakładu Medycyny Laboratoryjnej GUMed kierowanego przez prof. A. Szutowicza prowadzą również w szerokim zakresie badania z zakresu klasycznej biochemii klinicznej dotyczące mechanizmów płytkowych zaburzeń krzepnięcia oraz metabolizmu lipoprotein, których wyniki były przedmiotem licznych publikacji w tak renomowanych czasopismach jak Clinical Chemistry 2005; Diabetes 2007,; Journal of Lipid Research 2009; Biochimica Biophysica Acta Składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje z okazji tak znamienitego wyróżnienia oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy badawczej. Redaktor Naczelny i Zespół Redakcyjny Diagnostyki Laboratoryjnej 375

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa SALMED LABORATORIUM Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem (konferencja trzydniowa) 10.00-17.00 10-12.03.2010 Sala konferencyjna, pawilon 5, parter Program konferencji Środa,

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wiesław W. Jędrzejczak, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak

Spis treści. Wiesław W. Jędrzejczak, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie. Personel i instytucje 13, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak ROZDZIAŁ 2 Program specjalizacji z hematologii 15, Andrzej Hellmann, Iwona Hus, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie)

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie) Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007 STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie) I ROK STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/press.html?print=1

Bardziej szczegółowo

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE "RAK PIERSI NOWOŚCI W LECZENIU ONKOLOGICZNYM, ONKOPLASTYCE I REKONSTRUKCJI" CZĘSTOCHOWA 13-14.11.2015r. PODSUMOWANIE KONFERENCJI przygotowane przez Akademię Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Tarczyca a ciąża Kraków 22-23 października 2010 Organizator: Katedra i Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki,

Bardziej szczegółowo

Akcja promocyjna diagnostów laboratoryjnych w Galerii Handlowej M1 cieszyła się dużym zainteresowaniem. Prócz studentów wymienionych już w poczcie

Akcja promocyjna diagnostów laboratoryjnych w Galerii Handlowej M1 cieszyła się dużym zainteresowaniem. Prócz studentów wymienionych już w poczcie 10-lecie samorządu zawodowego Diagnostów Laboratoryjnych oraz Pierwszy Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego w Poznaniu w dniach 20-21 kwietnia 2012. Uroczystości odbyły się w poprzedni weekend

Bardziej szczegółowo

Wpłaty dokonywane na miejscu zjazdu. Opłaty. Bankiet. Miejsce Zjazdu

Wpłaty dokonywane na miejscu zjazdu. Opłaty. Bankiet. Miejsce Zjazdu Opłaty I termin do dnia 1 kwietnia 2013 r. członkowie PTBO: 450 PLN pozostali uczestnicy: 590 PLN studenci: 190 PLN II termin do dnia 1 lipca 2013 r. członkowie PTBO: 550 PLN pozostali uczestnicy: 690

Bardziej szczegółowo

Choroby ultra-rzadkie. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Choroby ultra-rzadkie. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Choroby ultra-rzadkie Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Definicje, częstość występowania Podstawą definicji chorób rzadkich są dane epidemiologiczne dotyczące występowania choroby w całej populacji

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce Warszawa, 22 maja 2012 r. Seminarium edukacyjne pt.: Podsumowanie Seminarium 22 maja 2012 r. miało miejsce w Warszawie ósme z kolei seminarium Fundacji Watch Health Care pt.: " - ocena dostępności w Polsce".

Bardziej szczegółowo

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE CENTRUM KONGRESOWE Hotel OSSA 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Ossa 1 VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE organizowane przez FUNDACJĘ Szpitala Barska przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATOTORYJNEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo ROK XII 2012 nr 2 POD REDAKCJĄ FILIPA GOŁKOWSKIEGO I STANISŁAWA KWIATKOWSKIEGO Kraków 2012 Państwo i Społeczeństwo czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 5-6 października 2012. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Kardiologia małych zwierząt

Kardiologia małych zwierząt Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt 5-6 września 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku 39 CZWARTEK SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 8.30 11.50 SALA A 8.30 11.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTMR SALA C SALA A Kardiologia dr n. med. Adam Windak prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

Bardziej szczegółowo

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy 5 czerwca 2012r w hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy odbyła się uroczystość uhonorowania wyróżnionych diagnostów z województwa kujawsko-pomorskiego i podziękowania

Bardziej szczegółowo

XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y

XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y 2 października 2015 r. (piątek) Miejsce Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 Godz. 13.30-14.30 INAUGURACJA SYMPOZJUM Prowadzenie Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J.

12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. kalendarium 2016 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY KWIECIEŃ 12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 14-16

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA na kierunku Analityka Medyczna (studia 2-letnie)

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA na kierunku Analityka Medyczna (studia 2-letnie) Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum PROGRAM WYKŁADÓW ĆWCZEŃ w roku akademickim 2006/2007 STACJONARNE STUDA DRUGEGO STOPNA na kierunku Analityka Medyczna (studia 2-letnie) STACJONARNE STUDA DRUGEGO

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna

Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz BONO SERVIAMUS Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: 1. Adres jednostki: Adres: 60-569 Poznań, ul, Szamarzewskiego 82/84 Tel. /Fax: 61/8549383, 61/8549356 Strona WWW: www.hematologia.ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KREW II ZABURZENIA HEMOSTAZY

KREW II ZABURZENIA HEMOSTAZY KREW II ZABURZENIA HEMOSTAZY HEMOSTAZA DEFINICJA Całość procesów związanych z utrzymaniem krwi w stanie płynnym w obrębie łożyska naczyniowego 1 HEMOSTAZA ZAŁOŻENIA Mechanizmy hemostazy są aktywowane Jedynie

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym Wrocław, 10 11 kwietnia 2014 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO. Hotel Słoneczny Młyn

KALENDARIUM 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO. Hotel Słoneczny Młyn kalendarium 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof. Alicja Chybicka

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Toksykologia kliniczna XXI wieku połączony ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: X USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * SŁUPSK / USTKA 29 sierpień - 1 września 2013 * PROGRAM RAMOWY 29 sierpień 2013 (czwartek) SESJA DLA PIELĘGNIAREK - godz. 10.00 18.00 Profesjonalna opieka nad pacjentem stomijnym

Bardziej szczegółowo

Centrum Geriatrii, Medycyny Medycyny Regeneracyjnej i Profilaktycznej

Centrum Geriatrii, Medycyny Medycyny Regeneracyjnej i Profilaktycznej Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na biogospodarkę Jerzy Samochowiec Centrum Geriatrii, Medycyny Medycyny Regeneracyjnej i Profilaktycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Konsultant Wojewódzki w dzidzinie Onkologii Klinicznej

Dr n. med. Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Konsultant Wojewódzki w dzidzinie Onkologii Klinicznej 5 stycznia 2011 roku My niżej podpisani onkolodzy wyrażamy sprzeciw wobec nieścisłości wielu faktów przedstawionych w programie Czarno na Białym, wyemitowanym w dniu 3 stycznia 2011 roku w Telewizji TVN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE POSZUKIWANIA NOWYCH LEKÓW I METOD TERAPII W PSYCHIATRII 27-28.05.2011 Hotel Amber Baltic ul. Promenada Gwiazd 1 72-500 Międzyzdroje POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO. Hotel Słoneczny Młyn

KALENDARIUM 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO. Hotel Słoneczny Młyn kalendarium 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : FAKULTET DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PRZY ŁÓŻKU CHOREGO 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu Sylabus 2011/2012

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu Sylabus 2011/2012 Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu Sylabus 2011/2012 1. Nazwa jednostki realizującej przedmiot (adres, telefon, e-mail): Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

Bardziej szczegółowo

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Patronat Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof.

Bardziej szczegółowo

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Konferencja asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Bardziej szczegółowo

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński SALA 1 14.30-15.50 16.00-16.40 Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie. Terapia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 I. SKŁAD KOMITETU W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu. Komitet Nauk Psychologicznych liczył 35 członków.

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE

JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie zaprasza na JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 Medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie opieki zdrowotnej stan aktualny i perspektywy rozwoju ZAPROSZENIE 14-15 marca 2012 Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania metod analitycznych w metalomice

Możliwości wykorzystania metod analitycznych w metalomice Możliwości wykorzystania metod analitycznych w metalomice W dniach 25 i 26 sierpnia, naukowcy z Laboratorium Metalomiki i Nanotechnologii, Zakładu Chemii i Biochemii, Uniwersytetu Mendla w Brnie zrealizowali

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Programu Studiów Doktoranckich WIM na rok akademicki 2011/2012

Załącznik nr 1 do Programu Studiów Doktoranckich WIM na rok akademicki 2011/2012 Załącznik nr 1 do Programu Studiów Doktoranckich na rok akademicki 2011/ Plan dla uczestników I roku Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2011/ Semestr I a 1. X.2011 Aula Główna Inauguracja roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA DIETETYKA W PSYCHIATRII

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne Patronat naukowy Polskie Towarzystwo Diabetologiczne VII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA KOBIETA I CUKRZYCA 7.12.2012 IPCZD SALA KONFERENCYJNA NR 119-F Komitet Naukowy Konferencji: Przewodnicząca: Alicja

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie W dniach 25-26 października 2013 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

15.20 15.30 Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med.krzysztof Narkiewicz

15.20 15.30 Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med.krzysztof Narkiewicz 15.20 15.30 Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med.krzysztof Narkiewicz 15.30 17.00 Sesja 1. Nowe wytyczne i stanowiska ESC i ESH - co w nich uważam za najważniejsze? Sesja pod patronatem Prezesów PTK

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B. Załącznik nr do zarządzenia Nr./2008/DGL Prezesa NFZ Nazwa programu: PROFILAKTYKA I TERAPIA KRWAWIEŃ U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B. ICD- 10 D 66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII D 67 Dziedziczny niedobór

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego 1. Adres jednostki: Adres: 60-569 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B. załącznik nr 5 do zarządzenia 45/2008/DGL z dnia 7 lipca 2008 r. załącznik nr 33 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. SENAT VI KADENCJA Warszawa, dnia 12 czerwca 2006 r. Druk nr 175 MARSZAŁEK SEJMU Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

V Krajowa Konferencja

V Krajowa Konferencja V Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii pod hasłem Szczepienia-wykorzystaj szansę Lublin, 24-26 października 2013 Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego ul. Akademicka 15 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki. zaprasza na

Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki. zaprasza na zaprasza na Specjalistyczny kurs dla Diagnostów laboratoryjnych DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA MĘSKIEJ PŁODNOŚCI [ STANDARDOWE BADANIE NASIENIA ] Data/miejsce kursów: I termin: 21-23.10.2010, Kraków II termin:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w V JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD OTYŁOŚCIĄ, który odbędzie się w dniach

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w V JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD OTYŁOŚCIĄ, który odbędzie się w dniach Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w V JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD OTYŁOŚCIĄ, który odbędzie się w dniach 17 19 września 2015 r. w Białymstoku w Hotelu Gołębiewski.

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej

Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 40 z dnia 14 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Informacja prasowa Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Warszawa, 28 października Chorzy na szpiczaka mnogiego w Polsce oraz ich bliscy mają możliwość uczestniczenia

Bardziej szczegółowo

Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D 2009

Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D 2009 ZALECENIA EKSPERTÓW / EXPERTS RECOMMENDATIONS 57 Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D 2009 Zalecenia opracowane przez Zespół Ekspertów w składzie: Prof. Jadwiga Charzewska Kierownik

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Nowe wyzwania w odniesieniu do ludzi u schyłku życia w opiece hospicyjno paliatywnej

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Nowe wyzwania w odniesieniu do ludzi u schyłku życia w opiece hospicyjno paliatywnej Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa we Wrocławiu na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo Szkoleniowej Nowe wyzwania w odniesieniu do ludzi u schyłku życia

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w grupach studenckich/dziekańskich (co najmniej 12 osobowych) 15 Zajęcia w grupach łączonych (co najmniej 24 osobowych) 15

Zajęcia w grupach studenckich/dziekańskich (co najmniej 12 osobowych) 15 Zajęcia w grupach łączonych (co najmniej 24 osobowych) 15 Kierunek Dietetyka (2-ST) Semestr 2 (I rok) Nazwa przedmiotu Diagnostyka Laboratoryjna Jednostka prowadząca zajęcia Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Adres jednostki Szpital

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV.

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV. 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Rok akademicki: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo DROGA INKI Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą Paulo Coehlo DR N. MED. JANINA FETLIŃSKA (1952-2010) URODZIŁA SIĘ 14 CZERWCA 1952 ROKU W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY, WOJ.

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 II SYMPOZJUM SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ. Wrocław, 17-19 czerwca 2015 roku

Komunikat 1 II SYMPOZJUM SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ. Wrocław, 17-19 czerwca 2015 roku Komunikat 1 II SYMPOZJUM SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ Wrocław, 17-19 czerwca 2015 roku Sympozjum Szkoła Chemii Medycznej organizujemy po raz drugi i zamierzamy kontynuować w latach następnych. Konwencja Szkoły

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Żylna choroba zakrzepowozatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny

Bardziej szczegółowo

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa PTHiT Hematologia Kliniczna i Doświadczalna I Komunikat 16-18.05.2014 r. Hotel Król Kazimierz, Kazimierz Dolny www.hematoonkologia.pl/konferencja Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Suplementy diety pod lupą farmaceuty NAZWA WYDARZENIA Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Suplementy diety pod lupą farmaceuty ORGANIZATOR Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa Od szeregu lat obserwuje się tendencję do wzrostu liczby wykonywanych badań laboratoryjnych jak i znacznego rozszerzenia ich zakresu. Ten

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z HEMATOLOGII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z HEMATOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z HEMATOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Kardiologia małych zwierząt w praktyce

Kardiologia małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt w praktyce 21-22 września 2013, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O SZKOLENIU PODYPLOMOWYM

INFORMATOR O SZKOLENIU PODYPLOMOWYM CZĘŚĆ III Kursy DOSKONALĄCE 173 INFORMATOR O SZKOLENIU PODYPLOMOWYM 174 I. Alergologia Kurs nr AKP/1/ Donosowe próby prowokacyjne z alergenem Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii 02-097

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r. P r o j e k t K r a j o w e j R a d y L e k a r s k o - W e t e r y n a r y j n e j z d n i a 02-02- 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

4 5 Dyskusja 00:10 19:25:00 00:00 19:35:00 Kolacja 20:30:00

4 5 Dyskusja 00:10 19:25:00 00:00 19:35:00 Kolacja 20:30:00 Strona 1 KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ''X SZCZECIŃSKO-POZNAŃSKIE SPOTKANIA REUMATOLOGICZNE '' 15-17 MAJ 2014 KOŁOBRZEG DZIEŃ 1 15-05-2014 CZWARTEK ZAKWATEROWANIE Otwarcie konferencji 00:10 15:45:00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie

Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie Zbigniew Religa znakomity lekarz, cudowny człowiek. Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie Spis treści Gdzie się kształcił i pracował Życiorys Wykształcenie Kariera Pierwsza operacja na sercu! Dalsze

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo