Kronika PTDL Chronicle of PTDL. Wspomnienie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kronika PTDL Chronicle of PTDL. Wspomnienie"

Transkrypt

1 diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2011 Volume 47 Number Kronika PTDL Chronicle of PTDL Wspomnienie Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach i pamięci Dr nauk med. Andrzej Rotter Andrzej Rotter urodził się w Stanisławowie, Jego ojciec Alojzy był profesorem gimnazjalnym matematyki, a matka Maria, z domu Stachiewicz była nauczycielką języka polskiego w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim. Po wybuchu II wojny światowej, jako kilkunastoletni chłopak, został zmuszony do pracy fizycznej w warsztatach kolejowych, gdzie pracował do końca wojny. W 1940 roku zaginął Jego ojciec, prawdopodobnie rozstrzelany z grupą inteligencji stanisławowskiej. Po wojnie Andrzej Rotter wraz z matką przyjechał do Wrocławia. Tutaj ukończył Liceum Ogólnokształcące, w 1947 r. zdając maturę. Następnie podjął studia na wydziale przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, ale po roku przeniósł się na wydział lekarski Akademii Medycznej, który ukończył w 1953 r. Już w trakcie studiów medycznych pracował jako wolontariusz w II Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu pod kierunkiem profesora Antoniego Falkiewicza oraz docenta Aleksandra Kleczeńskiego. Pracę w Klinice kontynuował po uzyskaniu dyplomu, prowadząc dodatkowo, od absolutorium, zajęcia ze studentami z zakresu analityki lekarskiej W 1955 r. zakończył specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, a w niedługim czasie również specjalizację z analityki lekarskiej. Lata te były przełomowymi w karierze zawodowej dr Andrzeja Rottera. W drugiej połowie lat 50 tych został powołany na konsultanta wojewódzkiego ds. analityki medycznej. Razem z docentem Aleksandrem Kleczeńskim wizytowali szpitale Dolnego Śląska organizując laboratoria analityczne. W 1959 roku dr A. Rotter objął stanowisko kierownika Centralnego Laboratorium Wojewódzkiego szpitala im. Józefa Babińskiego we Wrocławiu. W laboratorium tym, znanym później jako Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, pracował do emerytury równocześnie sprawując przez wiele lat funkcję konsultanta wojewódzkiego. Promotorem jego rozprawy doktorskiej n/t Doświadczalne zatrucie benzenem obronionej w 1968 roku, był profesor Antoni Falkiewicz. Nieomal do emerytury był pracownikiem Akademii Medycznej w Zakładzie Analityki i wraz z zespołem organizował i prowadził liczne kursy oraz specjalizacje I i II stopnia. Praca zawodowa związała go z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej na Dolnym Śląsku, którego był aktywnym działaczem, przez dwie kolejne kadencje przewodniczącym Zarządu Oddziału, a w 1992 r. Walne Zgromadzenie nadało Mu godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Od 1960 roku przez wiele lat był Rzecznikiem Dobra Służby Zdrowia Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej. Dr n med. Andrzej Rotter za swoją aktywną działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1964 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978 r.). Należał do korpusu osobowego oficerów służby zdrowia w grupie lekarzy, służąc w stopniu majora. Pamięć o Doktorze Andrzeju będzie zawsze łączyć się z szacunkiem i uznaniem dla Jego dokonań szczególnie dla Dolnego Śląska. Współpracownicy, uczniowie i przyjaciele 371

2 Kronika PTDL Aktualności Sprawozdanie z XXIII Światowego Kongresu ISTH w Kyoto (Japonia) W dniach lipca 2011 roku odbył się w historycznej stolicy Japonii, Kyoto, XXIII Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Trombozy i Hemostazy (International Society for Thrombosis and Haemostasis ISTH). Kongres poprzedzony był 57. corocznym spotkaniem komitetów standaryzacyjnych (Annual SSC Meeting), które zazwyczaj odbywają się w ciągu dwóch dni. Prezydentem tegorocznego Kongresu był profesor Yasudo Ikeda, światowej sławy uczony i specjalista w dziedzinie kardiologii, a patronat objął sekretarz generalny ISTH, profesor Bruc Furie. Dzięki ogromnemu wysiłkowi komitetu naukowego pod przewodnictwem profesorów Koji Suzuki, Toshijuki Miyata i Yoshiaki Tomiyama w programie kongresu znalazło się 6 wykładów plenarnych, 32 wykłady State of the Art i 30 bardzo inspirujących sympozjów z dodatkowym Sympozjum Prezydenckim poświęconym perspektywom historycznym i nowym kierunkom rozwoju badań nad krzepliwością. Należy tutaj nadmienić, że Japonię nawiedziło 11 marca 2011 tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi połączone z falą tsunami, w wyniku którego straciło życie ponad 15,5 tysiąca osób, a 400 tysięcy osób utraciło swój dobytek i dach nad głową. Mimo potencjalnego zagrożenia skażeniem nuklearnym, na skutek awarii elektrowni atomowej w Fukushimie, w Kongresie wzięło udział ok uczestników, zgłoszono ponad 3000 streszczeń (abstraktów) z 75 krajów, z czego przyjęto do prezentacji ustnych i plakatowych około 2500 doniesień naukowych. Ostatecznie doniesienia ustne zostały zaprezentowane podczas: 8 sesji poświęconym zagadnieniom podstawowym i biologii płytek (Platelet Basic Sciences), 6 sesji klinicznych (Platelet Clinical), 18 sesji poświęconych czynnikom krzepnięcia i ich inhibitorom (Coagulation Factors and Inhibitors), 3 sesje fibryno- i proteolizie, 23 sesje poświęcono powikłaniom zakrzepowym (Thrombotic Disorders), 5 chorobie i czynnikowi von Willebranda, 10 powikłaniom krwotocznym i niedoborowym czynników krzepnięcia 372 (Hemorrhagic Disorders), 5 sesji z zakresu biologii układu naczyniowego (Vascular Biology) i 13 ADAMTS. Obrady kongresu odbywały się w Kyoto International Congress Center, otoczonym zielenią centrum kongresowym zbudowanym w 1966 roku i rozbudowanym o kolejne elementy w latach (http://www.icckyoto.or.jp/en/ charm/index.html). Kongres poprzedziło coroczne spotkanie Komitetów Standaryzacyjnych (SSC) oraz sesje edukacyjne, które odbyły się w dniach lipca Spotkania te mają na celu stworzenie wspólnego forum dla naukowców i klinicystów będących liderami w poszczególnych obszarach hematologii i koagulologii, w celu wprowadzenia do codziennej praktyki klinicznej i diagnostycznej nowych standardów postepowania klinicznego z uwzględnieniem problemów aplikacyjnych w diagnostyce laboratoryjnej. Ujednolicenie nazewnictwa i metodologii badawczej i diagnostycznej, wprowadzenie konsultacji i działalności edukacyjnej oraz promocyjnej dla profesjonalistów z dziedziny koagulologii i hematologii również jest celem działania SSC. Tegoroczne spotkanie SSC poświęcone było diagnostyce niedoborów czynników VIII, IX i XIII, diagnostyce niedoborów inhibitorów krzepnięcia i dysfibrynogenemii, hemostazie w przerzutach nowotworowych, immunologii płytek, diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego. Omawiano także zastosowanie modeli zwierzęcych, modeli in vitro i molekularnych w badaniach nad krzepliwością. Sesja komitetu Vascular Biology w całości poświęcona była wdrażaniu nowych metod badawczych i pomiarowych w diagnostyce mikrocząstek (MP). Omawiane były zagadnienie funkcji MP w procesach przerzutowania nowotworów (Janusz Rak z Kanady), roli MP pochodzenia śródbłonkowego (Francoise Dignat-George z Francji), różnicowania MP i egzosomów na podstawie ich markerów swoistości (Guus Sturk z Holandii), tworzeniu skrzepu fibrynowego i stabilizowaniu jego struktury (Alisa Wolberg z USA) oraz metodom oznaczania i analizy MP (Neigel Key z USA, Romaric Lacroix i Philippe Poncelet z Francji, Edwin van der Pol z Holandii, Fon Gabriel z USA i Chris Gardiner z Wielkiej Brytanii). Obecnie opracowywane są nowe metody analizy MP, które są alternatywą do cytometrii przepływowej i prawdopodobnie wniosą nową jakość do diagnostyki MP. Jednym z ważniejszych wydarzeń Kongresu było przyznanie honorowego wyróżnienia the Grand Medal dla profesora Desire Collena z St Truiden (Belgia). Profesor Collen wsławił się odkryciami dotyczącymi fibrynolitycznej roli białka tpa (ang. tissue plasminogen activator). Wyniki jego badań, spotkały się niejednokrotnie z kontrowersyjnym przyjęciem przez środowisko naukowe, mimo ogromnego dorobku profesora Collena (ponad 800 publikacji i wiele tysięcy cytowani). Nie mniej jednak historia odkrycia tpa jest inspirującym przykładem wykorzystania odkryć naukowych w praktyce klinicznej, na długo przed tym, zanim powstało i zostało rozpowszech-

3 nione pojęcie medycyny translacyjnej. Obecnie stosuje się rekombinowane aktywatory plazminogenu (rt-pa) takie jak: alteplaza i tenekteplaza produkowane in vitro przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych komórek eukariotycznych (GMO), czy reteplaza - nie glikozylowane bialko produkowane przez bakterie (E. coli), w nieinterwencyjnym leczeniu zawału serca i udaru mózgu 1. Od szeregu lat jednym z tematów wiodących Kongresu jest rozpoznawanie i leczenie niedoborów czynników krzepnięcia, w tym hemofilii. O tym jak znaczący dokonał się postęp w ostatnich latach świadczyć może fakt, że obecnie badania naukowe i kliniczne nie koncentrują się już tylko na wytwarzaniu oczyszczonych lub rekombinowanych czynników krzepnięcia, ale także otworzyły się nowe możliwości leczenia hemofilii: terapia genowa. Zagadnieniom tym poświęcony był wykład profesor Katherine A. High z Filadelfii (USA) zatytułowany Gene therapy for haemophilia: a long and winding road. Przyczynami hemofilii typu A i B są niedobory czynników krzepnięcia VIII lub IX spowodowane mutacjami w odpowiednich genach. Zatem najprostszym rozwiązaniem tego problemu byłoby dostarczenie do organizmu niezmutowanego genu na miejsce tego uszkodzonego. Rozwiązanie to wcale nie jest najłatwiejsze ze względu na możliwość wystąpienia powikłań i ciągle jeszcze ograniczoną dostępność metody. Dwa podstawowe cele musza być spełnione, aby terapia genowa była skuteczna: wprowadzony do organizmu (komórki) gen ulega ekspresji, tj. produkuje nowe białko, w takiej ilości, aby zahamować lub odwrócić objawy choroby, a produkcja tego białka jest zachowana przez jak najdłuższy czas. Badania na modelach zwierzęcych oraz badania fazy przedklinicznej pokazały, że aby uzyskać klinicznie zadawalające wyniki, do transferu genów skuteczne są wektory pochodzenia wirusowego: lentiwirusy i adenopochodne wektory wirusowe (AAV). Komórkami docelowymi mogą być zarówno długożyjące komórki somatyczne (komórki mięśni szkieletowych, hepatocyty lub fibroblasty), jak i szybko dzielące się i różnicujące komórki hematopoetyczne, które zasiedlają różne narządy lub biorą udział w megakariogenezie, w tym wątrobę, przez co mogą być wykorzystywane w terapii dzieci. Obecnie uwaga zespołów skupia się na opracowaniu najskuteczniejszego sposobu podawania wektorów (najwygodniej byłoby stosować wlewy dożylne) oraz unikaniu wystąpienia powikłań w postaci wytworzenia odpowiedzi autoimmunologicznej przeciwko białkom wektora, w tym inhibitorów czynników. Prowadzonych jest siedem badań klinicznych z udziałem 50 chorych na hemofilie typu A i B. Zastosowanie metod genetycznych w badaniach nad podłożem chorób układu krzepnięcia przybrało ostatnio nowy wymiar, jeśli chodzi o skalę badań oraz szybkość przeprowadzanych analiz. GWAS (ang. Genome Wide Association Study), czyli populacyjne wielkoskalowe badania genetyczne, w odróżnieniu od badań pojedynczych polimorfizmów genowych (ang. single nucleotide polymorphism, SNP) wprowadzają nową jakość do diagnostyki genetycznej. Profesor Naoyuki Kamatani, dyrektor Centrum dla Medycyny genetycznej RINKEN, w swojej prezentacji poświęconej wynikom badań przeprowadzonych na próbkach od chorych pochodzących z 10 populacji przedstawił wyniki analizy 33 rożnych nowych powiązań między genami a deficytami hematologicznymi. Powiązania te dotyczą genów układu grupowego krwi (ABO), telomerazy (TERT), cyklin (CCND2, CCND3), genów układu antygenów zgodności tkankowej (MHC), zależnej od cykliny kinazy 6 (CDK6). Ponadto na Kongresie przedstawiono wyniki kilku innych GWAS poświęconych różnym aspektom funkcji układu krzepnięcia. Plenarny wykład profesora Kennetha A. Bauera Recent progress in anticoagulant therapy: oral direct inhibitors of thrombin and factor Xa poświęcony był zagadnieniom doustnej antykoagulacji w profilaktyce i leczeniu powikłań żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE). Pomimo, że heparyny oraz antagoniści witaminy K są efektywnymi i szeroko dostępnymi lekami przeciwkrzepliwymi, nowa generacja leków, które w sposób selektywny hamują aktywność trombiny (dabigatran) lub czynnika Xa (rivaroxaban i apixaban), jest dopuszczana do terapii i profilaktyki VTE, migotania przedsionków i udaru mózgu w wielu krajach. Profesor Bauer omówił zagadnienia farmakokinetyki, metabolizmu leków oraz monitorowania terapii VTE, przedstawił wyniki badań klinicznych: ARISTOTLE, RE-LY, ROCKET-AF, ADVANCE 1 i 2, RECORD, EINSTEIN i MAGELLAN. W przeciwieństwie do antagonistów witaminy K, leczenie doustnymi inhibitorami trombiny i czynnika Xa nie wymaga monitorowania funkcji układu krzepnięcia. Na nowe perspektywy rozwoju diagnostyki koagulologicznej wskazał profesor Hidehiko Saito w swoim wykładzie zatytułowanym Historical perspective and future direction of coagulation research. Podkreślił możliwości metod molekularnych, w tym genetyki w diagnostyce prenatalnej wrodzonych niedoborów czynników V i VIII (LMAN1 -białko transportujące, biorące udział w postranslacyjnej modyfikacji czynników), metaloproteinaz (ADAMTS13) w rozwoju zakrzepowej plamicy małopłytkowej (ang. thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP). Podkreślił też potencjalne zastosowanie nowych biomarkerów, w tym PIVKA (ang. proteins induced by vitamin K absence) w monitorowaniu chorób wątroby i niedoborów żywieniowych. Udział polskich autorów w Kongresie był zauważalny na sesjach posterowych, gdzie przestawiono ok. 60 plakatów, z czego najliczniej reprezentowany były ośrodki: krakowski (16 plakatów), Instytut Hematologii w Warszawie (14 plakatów) i ośrodek z Białegostoku (7 plakatów). Kolejny kongres ISTH odbędzie się w Amsterdamie (Holandia) w 2013 roku. Ewa Stępień Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej, Collegium Medicum UJ w Krakowie 373

4 XXI Międzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej w Berlinie W dniach w Berlinie odbył się 21. Międzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej (IFCC-WorldLab- Euromedlab 2011). W trakcie Kongresu dał się zauważyć liczny udział uczestników z Polski wśród autorów doniesień posterowych. Polacy byli autorami 57 spośród około 1300 przyjętych plakatów. Warto podkreślić, że w tej grupie 31 osób (autorzy 37 plakatów) to laureaci ogłoszonego dla członków PTDL konkursu streszczeń przyjętych na Kongres. W Komitecie Naukowym Kongresu PTDL reprezentowała prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska (Wiceprezes Zarządu Głównego i Przedstawiciel Narodowy w IFCC), która ponadto była przewodniczącą sesji posterowej Neurological diseases (acute and chronic) oraz współprzewodniczyła sesji Biomarkers in acute and chronic brain diseases. Konferencje naukowo-szkoleniowe oddziałów PTDL 1. Konferencja naukowo-szkoleniowa Oddziału Rzeszowskiego PTDL odbyła się w dniach w Siedliskach i uczestniczyło w niej 70 osób. Wykłady i zajęcia warsztatowe były poświęcone problematyce jakości badań laboratoryjnych oraz diagnostyce koagulologicznej i schorzeń autoimmunizacyjnych. Wykłady wygłosili: dr n. med. Wojciech Gernand, mgr Adam Kotula, mgr Paweł Krzemień i dr Magdalena Szczypka. 2. Nowe możliwości, nowe horyzonty diagnostyki laboratoryjnej w Opiece Zdrowotnej. Laboratorium Konferencja, zorganizowana przez Oddziały PTDL: Opolski, Szczeciński i Wrocławski, odbyła się w dniach w Szklarskiej Porębie i uczestniczyło w niej 150 osób. Tematyka konferencji obejmowała diagnostykę laboratoryjną chorób układu sercowo-naczyniowego, nerek, układu odpornościowego i nowotworów złośliwych. Ponadto uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów na temat patofizjologicznej roli witaminy D, diagnostyki koagulologicznej, hematologicznej i biochemicznej oceny włóknienia wątroby. Wykłady wygłosili: dr n. przyr. Danuta Fedak, mgr Marta Janik, dr Małgorzata Jastrzębska-Czubak, prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa, mgr Krzysztof Mytych, dr n. med. Mirosława Nowacka, prof. dr hab. Marek Paradowski, prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, dr hab. n. med. Bogdan Solnica, mgr Andrzej Stępiński, dr Magdalena Szczypka, prof. dr hab. Krystyna Sztefko i prof. dr hab. Mieczysław Woźniak. 3. Badania laboratoryjne w neonatologii i pediatrii. Konferencja, zorganizowana pod patronatem PTDL przez Medyczne Centrum Naukowo-Diagnostyczne BB-Med, odbyła się w dniach w Kamieniu Śląskim i uczestniczyło w niej 60 osób. Wykłady na tematy określone tytułem konferencji wygłosili: prof. dr. hab. Ewa Bocian, dr n. med. Justyna Czech-Kowalska, dr n. med. Marzena Dębska, dr hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek, dr n. med. Anna Gronkowska, prof. dr hab. Zdzisława Kondera-Anasz, prof. dr. hab. Jolanta Korsak, dr hab. n. med. Barbara Królak- Olejnik, lek. med. Zbigniew Kurzyca, dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek, prof. dr hab. Bogdan Mazur, prof. dr hab. Piotr Socha, prof. dr hab. Krystyna Sztefko, dr hab. n. med. Przemysław Tomasik i prof. dr. hab. Jacek Wachowiak. II Forum IVD Dnia odbyło się w Warszawie II Forum IVD pt. Diagnostyka zdrowia a zdrowa diagnostyka konferencja zorganizowana przez Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej we współpracy z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej, Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce i Polskim Towarzystwem Mikrobiologów. Konferencja, objęta patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011, miała na celu przedstawienie znaczenia diagnostyki laboratoryjnej w różnych dziedzinach medycyny naprawczej i profilaktycznej oraz ocenę możliwości lepszego wykorzystania jej potencjału w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Wystąpienie otwierające konferencję przedstawił Prezes PTDL dr hab. n. med. Bogdan Solnica. Wykłady wygłosili eksperci medycyny laboratoryjnej i innych dyscyplin klinicznych oraz przedstawiciele władz European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA) i organizatorów konferencji: prof. dr hab. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. Anna Fijałkowska, prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, dyr. Józef L. Jakubiec, dyr. Philipe Jacon, prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa, prof. dr hab. Jerzy Naskalski, dr n. med. Mariusz Ołtarzewski, pan Christian Parry, dr Elżbieta Puacz, dr Jörgen Shulze, Prof. dr hab. Bolesław Samoliński i dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych W ciągu ostatnich miesięcy miały miejsce społeczne konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. Uczestnicząc w tych konsultacjach, Zarząd Główny PTDL poparł intencje Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z którymi proponowane zmiany w rozporządzeniu zwiększą dostępność oraz ułatwią realizację programu i uzyskiwanie tytułu specjalisty w różnych dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, co w efekcie powinno doprowadzić do tak potrzebnego wzrostu liczby specjalistów. Jednocześnie Zarząd przedstawił uwagi i propozycje zmian w przedłożonym projekcie mające zapobiegać obniżeniu poziomu szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych. Zgłoszono następujące propozycje zmian w przedmiotowym projekcie: 1. wydłużenie do 2 lat minimalnego stażu pracy wymaganego do przystąpienia do specjalizacji w laboratoryjnej diagnostyce medycznej 2. udział przedstawicieli delegowanych przez zarząd towarzystwa naukowego właściwego dla danej specjalizacji w pracach zespołów ekspertów zajmujących się tworzeniem lub zmianami programów specjalizacji 374

5 3. ograniczenie do 20 liczby osób dopuszczonych do egzaminu specjalizacyjnego, dla których egzamin teoretyczny mógłby być przeprowadzony w formie testu 4. stworzenie możliwości zdawania egzaminu dla diagnostów laboratoryjnych, którzy mieli otwarta specjalizację II stopnia z diagnostyki laboratoryjnej/analityki klinicznej a z różnych względów nie przystąpili do egzaminu przed 31 grudniem 2009 r. W trakcie konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Zdrowia w dniu złożone przez PTDL propozycje zmian w projekcie rozporządzenia zostały zaakceptowane. Bogdan Solnica Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Prof. Andrzej Szutowicz laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Tadeusza Browicza za rok Laureatem tegorocznej Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Tadeusza Browicza, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny został prof. dr hab. n. med. Andrzej Szutowicz, kierownik Katedry Biochemii Klinicznej i Zakładu Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uroczystość wręczenia Nagrody im T. Browicza odbyła się w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 18 czerwca 2011r. Profesor Andrzej Szutowicz jest wybitnym uczonym którego badania dotyczą mechanizmów zaburzeń metabolizmu energetycznego i neuroprzekaźnictwa w neuronach cholinergicznych mózgu w różnych chorobach neurodegeneracyjnych. W ciągu dziesięciu ostatnich lat prof. Szutowicz zajmował się komórkowym modelem neurodegeneracji neuronów cholinergicznych przegrody mózgu, odgrywających kluczową rolę w patomechanizmie szeregu zespołów otępiennych, w tym choroby Alzheimera. Jego prace wykazały istnienie dwóch powiązanych ze sobą metabolicznie, lecz niezależnych funkcjonalnie i przestrzennie wewnątrzkomórkowych puli acetylo-coa. Okazało się, że pula mitochondrialna acetylo-coa determinuje możliwości przeżycia, a pula cytoplazmatyczna zdolność neuronów cholinergicznych do pełnienia funkcji neuroprzekaźniczych w warunkach patologicznych. Oryginalnym osiągnięciem prof. A. Szutowicza było także wykazanie odwrotnej zależności między ekspresją fenotypu cholinergicznego w neuronach cholinergicznych, a ich podatnością na różne sygnały neurodegeneracyjne, w tym amyloid-beta, niedobór witaminy B 1, nadmiar NO, cynku oraz glinu. Podstawę dla przyznania prof. dr hab. Andrzejowi Szutowiczowi przez Polską Akademię Umiejętności Nagrody im. Tadeusza Borowicza stanowił cykl prac konsolidujących hipotezę o kluczowej roli acetylo-coa w patomechanizmach encefalopatii cholinergicznych; które zostały opublikowane m.in. w Neurochemistry International 2005, 2010, 2011; Metabolic Brain Disease 2006; Journal of Neurochemistry 2005, 2006, 2007, 2010, Journal of Neuroscience Research 2005; Brain Research 2006; Journal of Inorganic Biochemistry Należy podkreślić, ze zespoły badawcze Zakładu Medycyny Laboratoryjnej GUMed kierowanego przez prof. A. Szutowicza prowadzą również w szerokim zakresie badania z zakresu klasycznej biochemii klinicznej dotyczące mechanizmów płytkowych zaburzeń krzepnięcia oraz metabolizmu lipoprotein, których wyniki były przedmiotem licznych publikacji w tak renomowanych czasopismach jak Clinical Chemistry 2005; Diabetes 2007,; Journal of Lipid Research 2009; Biochimica Biophysica Acta Składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje z okazji tak znamienitego wyróżnienia oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy badawczej. Redaktor Naczelny i Zespół Redakcyjny Diagnostyki Laboratoryjnej 375

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLIII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 9/2011 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Izabela Strużycka redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT prof. dr hab. Anetta Undas (ur. 31.05.1965)

AUTOREFERAT prof. dr hab. Anetta Undas (ur. 31.05.1965) AUTOREFERAT prof. dr hab. Anetta Undas (ur. 31.05.1965) W latach 1984-1990 studiowałam na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. W latach 1991 1996 pracowałam na Oddziale

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (83) Kwiecień 2014 XLV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Naukowa STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH w Szczecinie Zdjęcia Foto Praktyka

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 2 (68) Czerwiec 2010 Sad Jabłoń, obok grusza Śliwa, dalej wiśnia Drzewa czereśni, krzewy aronii Agrest czerwony i biały Piękny

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. biol. Ewa Stępień. do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT. dr n. biol. Ewa Stępień. do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr n. biol. Ewa Stępień Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej ul. Kopernika 15A e-mail: estepien@cm-uj.krakow.pl kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Aldona

Bardziej szczegółowo

profesor Maria Siemionow Doktor honoris causa Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 5/2013

profesor Maria Siemionow Doktor honoris causa Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 5/2013 Dwumiesięcznik informacyjny Nr 5/2013 Doktor honoris causa profesor Maria Siemionow ISSN 1899-2978 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Spis treści Fakty Poznańska Inauguracja Akademicka...

Bardziej szczegółowo

Rok 22 Wrzesień 2012 nr 8-9 (260-261)

Rok 22 Wrzesień 2012 nr 8-9 (260-261) Rok 22 Wrzesień 2012 nr 8-9 (260-261) 2 Gazeta AMG nr nr 8-9/2012 3/2012 Z życia Uczelni Nowe władze GUMed Uroczyste posiedzenie połączonych Senatów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kadencji 2008-2012

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542 WYDANIE SPECJALNE 2014, tom 10 Szanowni Państwo, W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej mamy zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa na

Bardziej szczegółowo

Moderator zmian, pierwszy wśród równych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dwumiesięcznik informacyjny Nr 1-2/2012

Moderator zmian, pierwszy wśród równych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dwumiesięcznik informacyjny Nr 1-2/2012 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 1-2/2012 Moderator zmian, pierwszy wśród równych ISSN 1899-2978 Doktorat honoris causa dla Profesora Romana Kaliszana

Bardziej szczegółowo

Rok 22 Czerwiec 2012 nr 6 (258)

Rok 22 Czerwiec 2012 nr 6 (258) Rok 22 Czerwiec 2012 nr 6 (258) 2 Gazeta AMG nr 6/2012 3/2012 Z życia Uczelni Dziekanem Wydziału Lekarskiego na kadencję 2012-2016 została wybrana dr hab. n. med. Maria Dudziak, prof. nadzw., prodziekanami:

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210) 2 Gazeta AMG nr 6/2008 Z życia Uczelni Rektor AMG dziękuje W dniu 26 maja 2008 roku rektor prof. Roman Kaliszan przyjął w swoim gabinecie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania XXI wieku F E D E R A C J A P O L S K I C H T O W A R Z Y S T W E D Y C Z N Y C H M

Wyzwania XXI wieku F E D E R A C J A P O L S K I C H T O W A R Z Y S T W E D Y C Z N Y C H M Wyzwania XXI wieku F E D E R A C J A P O L S K I C H T O W A R Z Y S T W E D Y C Z N Y C H M Pałac Staszica Miejsce obrad Cyklicznych Konferencji Naukowych Wyzwania XXI wieku Ochrona zdrowia i kształcenie

Bardziej szczegółowo

fot. K. Cegłowska / M. Bodnar / M. Kalbarczyk

fot. K. Cegłowska / M. Bodnar / M. Kalbarczyk fot. K. Cegłowska / M. Bodnar / M. Kalbarczyk Złota Księga PRIX GALIEN POLSKA 2014 1 Szanowni Państwo, za nami druga polska edycja konkursu Prix Galien. Chciałbym gorąco pogratulować zwycięzcom, których

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 1 styczeń issn 1899-5810 Uczelnia XP - opis systemu mgr inż. Dominik Płacek dr n. med. Radosław Zajdel Uczelnia wobec zmieniających

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 7-8/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

Rok 24 Lipiec 2014 nr 7 (283)

Rok 24 Lipiec 2014 nr 7 (283) Rok 24 Lipiec 2014 nr 7 (283) 2 Gazeta AMG nr 3/2012 7/2014 Dyplomatorium ED Z ŻYCIA UCZELNI Osiemdziesięciu absolwentów Wydziału Lekarskiego, kierunku lekarskiego anglojęzycznego rocznika 2008-2014 odebrało

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822 AM we Wrocławiu wyróżniona nagrodą AWANS 2009 w rankingu szkół wyższych Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. V 2012 Nr 7-9 lipiec-wrzesień ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Obozy surfing owe AZS UMED ZDROWY UŚMIECH w 2 minuty Polskie pielęgniarki w Parlamencie Europejskim

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 10 październik issn 1899-5810 Inauguracja 2010/2011 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi mgr Anna Pielesiek Biuro Promocji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013 miesiąc rynku Wewnętrznego

program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013 miesiąc rynku Wewnętrznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi Wywiad z Kanclerzem um w Łodzi Jackiem grabowskim www.umed.pl medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013

Bardziej szczegółowo

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 ROK XI NR 1 (30) MARZEC 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 1 (67) Kwiecień 2010 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 6-8 czerwiec-sierpień issn 1899-5810,,Heal the world - 16. edycja szkoły letniej Fundacji ASEF Mgr Przemysław Andrzejak Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie BIULETYN informacyjny Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 4.2015 nr 2(94) ISSN

Bardziej szczegółowo