II. Część opisowa. 3. Przychody budżetu gminy w kwocie ,88 zł, 4. Rozchody budżetu gminy w kwocie ,88 zł.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Część opisowa. 3. Przychody budżetu gminy w kwocie ,88 zł, 4. Rozchody budżetu gminy w kwocie ,88 zł."

Transkrypt

1 II. Część opisowa 7. Zmiany budżetu gminy Budżet Gminy Pielgrzymka na rok 2014 uchwalony Uchwałą Rady Gminy Pielgrzymka Nr XXXII/206/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco: 1. Dochody budżetu gminy w kwocie ,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,00 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł. 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie ,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,00 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł. 3. Przychody budżetu gminy w kwocie ,88 zł, 4. Rozchody budżetu gminy w kwocie ,88 zł. W ciągu roku budżet gminy Pielgrzymka był zmieniany między innymi z tytułu: - korekty dochodów własnych, - decyzji o zmianie dotacji na zadania zlecone i własne, - decyzji Ministra Finansów o zmianie wielkości subwencji oświatowej, - umów i porozumień na realizację programów unijnych. Za okres sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ,44 zł oraz plan wydatków o kwotę ,76 zł. Zmiany zostały dokonane na podstawie: 1. Uchwał Rady Gminy: Nr XXXIII/211/14 z dnia r., Nr XXXIV/222/14 z dnia r., Nr XXXV/223/14 z dnia r., Nr XXXVI/231/14 z dnia r., Nr XXXVII/241/14 z dnia r., Nr XXXIX/248/14 z dnia r., Nr XL/254/14 z dnia r., Nr XLI/259/14 z dnia r., Nr III/7/14 z dnia r., Nr IV/12/14 z dnia r. 2. Zarządzeń Wójta Gminy: Nr 4/14 Nr 10/14 Nr 22/14 Nr 33/14 Nr 34/14 Nr 37/14 z dnia r., z dnia r., z dnia r., z dnia r., z dnia r., z dnia r.,

2 Nr 41/14 z dnia r., Nr 44/14 z dnia r., Nr 50/14 z dnia r., Nr 53/14 z dnia r., Nr 61/14 z dnia r., Nr 62/14 z dnia r., Nr 64/14 z dnia r., Nr 68/14 z dnia r., Nr 72/14 z dnia r., Nr 74/14 z dnia r., Nr 81/14 z dnia r., Nr 84/14 z dnia r., Nr 90/14 z dnia r., Nr 94/14 z dnia r., Nr 95/14 z dnia r., Nr 98/14 z dnia r., Nr 100/14 z dnia r., Nr 104/14 z dnia r., Nr 105/14 z dnia r., Nr 107/14 z dnia r., Nr 108/14 z dnia r., Nr 111/14 z dnia r., Nr 117/14 z dnia r., Nr 126/14 z dnia r., Nr 131/14 z dnia r. Zmiany dotyczące realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: Zmiany zostały dokonane na podstawie: 1. Uchwał Rady Gminy: Nr XXXV/226/14 z dnia r. wprowadzenie dochodów z tytułu refundacji środków za świetlice za rok ,00 zł oraz Radosne Przedszkolaki POKL. Nr XXXVI/231/14 z dnia r. wprowadzenie POKL Moja Szkoła moim oknem na świat. Nr XXXVII/241/14 z dnia r. wprowadzenie POKL Modernizacja oddziału przedszkolnego w Gminie. Nr XXXIX/248/14 z dnia r. przesunięcia miedzy paragrafami w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy Ścieżka historyczno-edukacyjno -przyrodnicza - Szlakiem

3 kamiennych krzyży w Choińcu Nr XL/254/14 z dnia r. zwiększenie wydatków na utworzenie dwóch ścieżek historycznych oraz miejsca odpoczynku we wsi Don Kichota w Krainie Wygasłych Wulkanów - Wojcieszyn. Nr XLI/259/14 z dnia przesunięcia miedzy paragrafami Moja szkoła moim oknem na świat. 2.Zarządzeń Wójta Gminy: Nr 68/14 z dnia r. zwiększenie wydatków na wodociąg Jastrzębnik o 2 000,00 zł. Nr 74/14 z dnia r. przesuniecie w wydatkach UE wodociąg Jastrzębnik. Nr 81/14 z dnia r. przesunięcie w wydatkach Nr 84/14 z dnia r. przesunięcie w wydatkach Nr 94/14 z dnia r. przesunięcie w wydatkach Nr 95/14 z dnia r. przesunięcie w wydatkach Nr 98/14 z dnia r. przesunięcie w wydatkach Nr 105/14 z dnia r. przesunięcie w wydatkach Nr 111/14 z dnia r. przesunięcie w wydatkach Nr 128/14 z dnia r. przesunięcie w wydatkach Plan po zmianach na r. przedstawia się następująco: 1. Dochody ,44 zł a) bieżące ,95 zł, b) majątkowe ,49 zł.

4 2. Wydatki ,76 zł a) bieżące ,78 zł, b) majątkowe ,98 zł. 3. Deficyt budżetowy ,22 zł 4. Przychody ,20 zł 5. Rozchody ,88 zł Wykonanie na dzień r. przedstawia się następująco: 1. Dochody ,05 zł a) bieżące ,59 zł, b) majątkowe ,46 zł. 2. Wydatki ,36 zł a) bieżące ,46 zł, b) majątkowe ,90 zł. 3. Deficyt budżetowy ,31 zł 4. Przychody ,20 zł 5. Rozchody ,88 zł Wykres 1. Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy Pielgrzymka w roku 2014 r , , , , ,00 Dochody dochody bieżące dochody majątkowe Wydatki wydatki bieżące wydatki majątkowe 0,00 Plan Plan po zmianach Wykonanie 8. DOCHODY Dochody ogółem w 2014 r. zostały wykonane w wysokości ,05 zł tj.93,16 %w stosunku do planu, z tego: a) dochody bieżące w wysokości ,59 zł, tj. 97,83 % w stosunku do planu, b) dochody majątkowe w wysokości ,46 zł, tj.75,13 % w stosunku do planu.

5 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie ,93 zł, tj. 68,42 % w stosunku do planu, z tego: a) dochody bieżące w kwocie ,83 zł, w tym: kwota ,78 zł stanowi dotację z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, kwota 8 204,25 zł - czynsze za dzierżawę gruntów i działek, kwota 258,80 zł odsetki od nieterminowych wpłat. b) dochody majątkowe- w kwocie ,10 zł,tj. 61,07% stosunku do planu. Na wykonanie składa się: kwota ,00 zł jako refundacja z Urzędu Marszałkowskiego do realizacji inwestycji Budowa wodociągu we wsi Jastrzębnik (środki UE), kwota ,60 zł środki z KGHM na realizację zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Twardocicach, kwota ,50 zł ze sprzedaży gruntów i działek. W dziale tym planowane również było dofinansowanie ze środków UE do zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Twardocicach. Refundacji środków w 2014 r. nie otrzymano. Dział 020 Leśnictwo kwota 1 400,00 zł otrzymana ze sprzedaży drewna. Dział 600 Transport i Łącznośc wykonanie ,76 zł, w tym: dochody majątkowe: kwota ,25 zł środki otrzymane z ANR we Wrocławiu na przebudowę drogi gminnej w Nowej Wsi Grodziskiej, kwota ,60 zł środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) na przebudowę drogi gminnej w m. Proboszczów, kwota ,91 zł dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w miejscowościach Proboszczów i Czaple. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie ,82 zł, tj.70,06 % w stosunku do planu, z tego: Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie ,82 zł, a) dochody bieżące - wykonanie w kwocie ,96 zł, tj. 53,54 % w stosunku do planowanych dochodów bieżących. Dochody bieżące uzyskano z: wpływów z użytkowania wieczystego w kwocie 1 445,08 zł, wpływów z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie ,20 zł, odsetek od nieterminowych płatności od najemców w kwocie 5 235,47 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie ,67 zł, w tym: kwota ,75 zł zwrot za ogrzewanie lokali, w których mieszczą się biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zawarta umowa), kwota 3 034,95 zł zwrot za ogrzewanie biur GPK w Pielgrzymce, kwota ,38 zł za wynajem sal wiejskich, kwota 6 439,00 zł zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego,

6 kwota ,59 zł zwrot za zużycie wody i ścieków oraz energii przez GPK i osoby użytkujące wydzierżawione lokale mieszkalne, kwota 5 450,00 zł zwrot za dokumentację geodezyjną, - kwota ,54 środki otrzymane z lokaty po zmarłym mieszkańcu (spadek). W płatnościach czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz w użytkowaniu wieczystym nieruchomości występują należności wymagalne na ogólną kwotę ,34 zł z tego w użytkowaniu wieczystym nieruchomości kwota ,33 zł oraz w czynszach kwota ,01 zł. Największe zaległości w spłacie należności w użytkowaniu wieczystym posiadają dwa podmioty. W przypadku jednego z nich egzekucja komornicza jest bezskuteczna i dotyczy firmy zlikwidowanej. W stosunku do drugiego podmiotu jest prowadzone postępowanie egzekucyjne i równocześnie ustalając adres pobytu osoby (w tym celu wysłano wniosek do Centrum Personalizacji Danych MSW) ponieważ brak lub podanie niewłaściwego adresu byłoby uchybieniem procesowym. W płatnościach czynszu z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego zaległości z lat ubiegłych występują w pięciu podmiotach, z tego największe w firmie już zlikwidowanej. W czynszach za lokale mieszkalne należności wymagalne w kwocie ,26 zł występują u 31 użytkowników lokali, z tego największe zaległości występują u 5 najemców ( są to osoby korzystające z opieki pomocy społecznej). Wójt Gminy Pielgrzymka wydał w życie zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia w czynszach za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Pielgrzymka. Z tej formy pomocy w likwidacji zadłużenia skorzystało siedem osób. W celu likwidacji powyższych zaległości wysłano wezwania do zapłaty i w trzech przypadkach wystąpiono z pozwem do sądu o zasądzenie należności i windykację wskazanego przez sąd komornika. Z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT w 2014 roku uzyskano kwotę 6 439,00 zł. Do planu założono wpływy z tytułu zwrotu Vat: z deklaracji bieżących za rok 2014, z korekt deklaracji za rok 2010 (deklaracje złożone w m-cu listopadzie 2014 wpływ kwoty w wysokości ,00 zł w miesiącu styczniu 2015), z zwrotu podatku vat za wydatki inwestycyjne poniesione przy modernizacji świetlic wiejskich (interpretacja Ministra Finansów z 24 października 2014r.). Gmina nie zna możliwości wyznaczenia określonych godzin/dni/tygodni/miesiąca, w których świetlice są przeznaczone wyłącznie do nieodpłatnego oraz odpowiednio do odpłatnego korzystania świetlic wiejskich. W praktyce nie da się bowiem takiego podziału i zapotrzebowania na obydwie formy przewidzieć. Zależy to bowiem od popytu w danym okresie na tego typu świadczenia i inne okoliczności. Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT spowodowane jest tym, iż do chwili obecnej Minister Finansów nie wydał stosownego dokumentu w którym wskazałby sposób przy pomocy którego gmina mogłaby dokonać podziału wykorzystania świetlic do działalności odpłatnej i nieodpłatnej, a tym samym wyliczenia części podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Mimo pozytywnej interpretacji podatkowej co do możliwości odliczenia podatku brak jest narządzi do wyznaczenia tej części podatku naliczonego, którą należałoby odliczyć. Dochody majątkowe stanowią kwotę ,86 zł, którą uzyskano z: kwota ,00 zł - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota ,67 zł sprzedaż lokali mieszkalnych kwota ,67 zł oraz sprzedaży dróg śródpolnych kwota ,00 zł.

7 Kwota uzyskana ze sprzedaży stanowi 57,17% w stosunku do planu. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem chętnych do kupna budynku po byłym Urzędzie Gminy. kwota ,00 zł - uzyskana refundacja wydatków poniesionych w 2013 r. na zadanie: Przebudowa w świetlicy wiejskiej w Proboszczowie w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW , kwota ,19 zł stanowi środki otrzymane z ANR na Remonty budynków przejętych, tj. Proboszczów 95 i Nowa Wieś Grodziska 113. W sprzedaży mienia- z określeniem rat występują zaległości na kwotę ,62 zł. Wobec jednej osoby prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego. Dwie osoby zostały wezwane do zapłaty zaległości, w wyniku czego w m-cu styczniu i lutym uregulowały należności. W stosunku do pozostałych osób prowadzone jest postępowanie. Rozdział Pozostała działalność w rozdziale tym uzyskano dochody majątkowe z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ,00 zł na zadanie pn. Przebudowa kotłowni oraz instalacji c.o. w budynku Sali wiejskiej w Twardocicach. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie ,03 zł tj. 95,65 %, z tego: Rozdział Urzędy Wojewódzkie wykonanie ,00 zł tj. 100,00 % Kwota ta stanowi dotację z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Rozdział Urzędy gmin wykonanie 1 788,03 zł z tego: dochody bieżące 1 188,03 zł, - stanowią wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek przez bank oraz kwota 600,00 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w samochodzie służbowym. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie ,00 zł, w tym: Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonanie 800,00 zł, dochody bieżące otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwota ,00 zł dotacja w całości wykorzystana i rozliczona. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego kwota ,00 zł dotacja z budżetu państwa w całości wykorzystana i rozliczona. Dział 752 Obrona narodowa wykonanie 200,00 zł., tj. 100%, w tym: Rozdział Pozostałe wydatki obronne otrzymana dotacja na zadania zlecone. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie w kwocie 1 000,00 zł, tj.100%, w tym: Rozdział Obrona cywilna wykonanie w wysokości 1 000,00 zł, tj. 100%. Dochody bieżące stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obroną cywilną. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie w wysokości ,77 zł, tj. 100,16% w stosunku do planu, w tym:

8 Dochody bieżące: - podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w wysokości ,92 zł, tj. 102,34 % w stosunku do planu, - podatek rolny od osób prawnych zrealizowano w wysokości ,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, - podatek leśny od osób prawnych zrealizowano w wysokości ,80 zł, tj. 100,21 % w stosunku do planu, - podatek od środków transportowych od osób prawnych 0, - odsetki od nieterminowych wpłat, opłata prolongacyjna od podatków od osób prawnych realizacja w wysokości 937,32 zł, - podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w wysokości ,63 zł, tj. 83,34 % w stosunku do planu, - podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w wysokości ,99 zł, tj. 99,20% w stosunku do planu, - podatek leśny od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 4 651,80 zł, tj. 98,18% w stosunku do planu, - podatek od środków transportowych od osób fizycznych zrealizowano w wysokości ,60 zł, tj. 100,77 %, - odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne kwota ,65 zł, w tym z Urzędu Skarbowego w kwocie 4,40 zł. W związku ze zmianą rozporządzenia MF w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, opracowano nowe druki upomnień, druk zgody wyrażenie woli podatnika na gromadzenie i przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Pielgrzymka. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, podatek od nieruchomości i leśny osoby fizyczne) występują zaległości w płatnościach na ogólną kwotę ,96 zł( należności wymagalne),z tego: ,90 zł, stanowi wpis na hipotekę zabezpieczającą. Największe zaległości występują u trzech podatników, pozostała kwota zaległości dotyczy podatników z niewielkimi zadłużeniami. W wyniku windykacji należności podatkowych od osób fizycznych wysłano 425 upomnień i wystawiono 72 tytuły wykonawcze. Na koniec 2014 r. przyjęto 6 wniosków o przesunięcie terminu płatności. W podatku od nieruchomości od osób prawnych występują zaległości wymagalne na kwotę ,11 zł, w podatku rolnym na kwotę 902,00 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień r. występują u dwóch osób prawnych tj.: - od osoby prawnej na kwotę ,89 zł został złożony wniosek o przesunięcie zaległości podatkowej i rozpoczęto postępowanie podatkowo dowodowe co do zasadności i konieczności odroczenia płatności zobowiązania podatkowego. - od osoby prawnej, u której prowadzona była już licytacja figuruje zaległość na kwotę ,20. Wystąpiono do komornika Sądowego do prowadzenia egzekucji z prywatnego majątku właścicieli byłej spółki jednak odzyskanie należności budzi wątpliwości, ponieważ pierwszeństwo w zaspokojeniu roszczeń posiada Skarb Państwa i ZUS. - pozostała zaległość w kwocie 908,02 wynika z niedopłat i będzie wyrównana w następnej racie. W podatku od środków transportowych występują zaległości wymagalne na kwotę ,51 zł, z tego największa kwota u jednego przedsiębiorcy (podanie u przesunięcie terminu płatności wniesiono r.). W opłacie eksploatacyjnej wykonanie wynosi ,00 zł,:

9 Należność w tej opłacie występuje u jednej osoby prawnej w wysokości ,50 zł złożono wniosek o przesunięcie terminu płatności. W okresie sprawozdawczym wydano: w zakresie podatku od środków transportowych: 3 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności na kwotę ,95 zł. Ulg w postaci umorzenia podatku nie stosowano. w zakresie podatku od nieruchomości: 11 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych na kwotę ,22 zł, ze względu na chwilowo trudną sytuację finansową, 4 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 2 367,00 zł. Podstawą umorzenia był ważny interes podatników, trudna sytuacja finansowa, długotrwała choroba, 2 decyzje w sprawie umorzenia postępowania podatkowego w sprawie umorzenia zaległości podatkowej na wniosek strony, 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego ze względu na brak przesłanek prawa materialnego, 1 decyzja w sprawie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego za lata na kwotę 221,00 zł (odpracowanie zaległości podatkowych). w zakresie łącznego zobowiązania podatkowego dla osób nie będących rolnikami: 7 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązania na kwotę 1 441,80 zł, 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 250,00 zł, 4 decyzje w sprawie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego na kwotę 806,00 zł (odpracowanie zaległości podatkowej), 2 decyzje w sprawie umorzenia postępowania podatkowego na wniosek strony, 3 postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania podatkowego w sprawie umorzenia zaległości podatkowych ze względu na brak przesłanek prawa materialnego. w zakresie łącznego zobowiązania rolników: 48 decyzji w sprawie odroczenia łącznego zobowiązania na kwotę ,98 zł, 2 decyzje w sprawie umorzenia postępowania podatkowego na wniosek strony, 3 postanowienia w sprawie pozostawienia podania bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne złożonego wniosku, 5 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 2 666,00 zł (trudna sytuacja finansowa, choroba nowotworowa), 1 decyzja w sprawie wygaśnięcia zaległości podatkowych na kwotę 360,80 zł (odpracowane), 1 postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postpowania podatkowego ze względu na brak przesłanek prawa materialnego. W dziale tym uzyskano również: dochody w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie na r. wynosi ,67 zł., tj. 100,57 %, dochody z opłaty skarbowej w wysokości 4 503,50 zł, tj. 100,08% w stosunku do planu, opłaty targowej w kwocie 1 512,00 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym przez Telekomunikację Polską S.A w kwocie ,46 zł, wpływy z opłat za odbiór śmieci w kwocie ,90 zł tj., 101,09 % w stosunku do planu. W opłatach tych na r. występują należności wymagalne w kwocie ,75 zł. Wysłano 672 upomnienia na kwotę ,20 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest

10 postępowanie upominawcze a w dalszej części egzekucja. Należności niewymagalne w kwocie ,85 zł z terminem płatności do r., wpływy z opłaty za poszukiwanie złóż w ramach koncesji w kwocie 6 498,20 zł, wpływy z odsetek i kosztów upomnień za nieterminowe płatności opłat za śmieci w kwocie 890,40 zł, wpływy z tytułu udziału gminy Pielgrzymka podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie ,00 zł, tj. 100,67 % w stosunku do planu. wpływy z odsetek od nieterminowych płatności opłaty eksploatacyjnej w kwocie 494,00 zł. Realizacja dochodów przez Urząd Skarbowy kwota ,63 zł przedstawia się następująco: podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie ,08 zł od osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn w kwocie 6 181,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 7 458,15 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 852,00 zł od osób prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej brak wykonania, zrealizowano odsetki w kwocie 4,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy w kwocie ,00 zł, w tym: z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych ,00 zł i od osób prawnych ,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości jest to kwota ,00 zł od osób fizycznych i kwota ,00 zł od osób prawnych, z tytułu podatku leśnego brak, z tytułu podatku od środków transportowych jest to kwota ,00 zł. Skutki ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest to kwota ,00 zł, w tym: z tytułu podatku rolnego jest to kwota 490,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości kwota ,00 zł, z tytułu podatku leśnego brak, z tytułu podatku od środków transportu-kwota 1 509,00 zł. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenie zaległości podatkowych jest to kwota 5 592,00 zł w tym umorzone odsetki w kwocie 309,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności jest to kwota 1 409,00 zł. Dział 758 Różne rozliczenia wykonanie ,00 zł, tj % w stosunku do planu, w tym: otrzymane subwencje ogólne: oświatowa w kwocie ,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, wyrównawcza w kwocie ,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu. Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie ,73zł, tj. 100,20% w tym: wpływy z opłat za wydane legitymacje szkolne, duplikaty 71,00 zł, wpływ środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 3 106,98 na realizację programu nauki pozaszkolnej języka angielskiego oraz 2 300,00 zł Na własne konto,

11 otrzymane dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w kwocie ,00 zł, dotacja podręcznikowa z budżetu państwa w kwocie 4 909,86 zł, otrzymana darowizna w kwocie 3 000,00 zł dla SP w Pielgrzymce (z BGK), odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w mieniu SP Pielgrzymka kwota 4 552,49 zł, kwota 18,29 zł środki ze szkoły na r-ku dochodów własnych, środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Złotoryi w kwocie 1 156,56 zł na wypłatę dla nauczycieli uczestniczących w egzaminach maturalnych, kwota ,48 zł stanowi dofinansowanie z gminy Zagrodno i Lwówek Śląski za dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w gminie Pielgrzymka, realizacja programów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogólna kwota ,07 zł, wtym: kwota ,60 zł środki na zadanie pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Pielgrzymka, kwota ,85 zł środki na zadanie pn. Moja szkoła moim oknem na świat, kwota ,62 zł środki na zadanie pn. Radosne przedszkolaki. Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie ,88 zł, tj. 99,39% w stosunku do planu: -w dziale tym otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków z opieki społecznej (stałych i okresowych), na działalność GOPS, na dożywianie uczniów w szkołach, na wypłatę dodatków energetycznych i Kartę Dużej Rodziny ogółem kwota dotacji ,34 zł, - dochody w kwocie ,33 zł, stanowią dochody Gminy z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego, - wpływy z usług opiekuńczych uzyskano w kwocie 9 782,21 zł., tj. 61,14% w stosunku do planu, - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- kwota 3 000,00 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie ,75 zł, tj.93,37 % w stosunku do planu. W dziale tym otrzymano dotację z budżetu państwa na wypłatę stypendium szkolnego socjalnego i na wyprawkę szkolną. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie ,28 zł tj. 87,59% w stosunku do planu w tym: - dochody bieżące w kwocie ,28 zł, w tym: kwota ,21 zł, stanowi odpłatność mieszkańców gminy za usunięcie azbestu, zgodnie z zawartymi umowami, kwota ,72 zł, stanowi środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego za wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłatę produktową, kwota ,00 zł dotyczy rozliczenia z lat ubiegłych GPK, kwota ,35 zł stanowi dotację z WFOŚiGW za usuwanie azbestu, kwota 4 656,00 zł stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW do zadania Ścieżka historyczno edukacyjno przyrodnicza Szlakiem Kamiennych Krzyży w Choińcu w Krainie Wygasłych Wulkanów.

12 W dziale tym w dochodach bieżących planowana była dotacja z NFOŚi GW na dofinansowanie do wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej kwota ,50 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2015 r. w grudniu 2014 r. podpisano aneks do umowy. Zaplanowano również refundację w kwocie ,00 zł na realizację programu z małych projektów pn. Ścieżka historyczno edukacyjno przyrodnicza Szlakiem kamiennych Krzyży w Choińcu w Krainie Wygasłych Wulkanów etap I. W roku 2014 nie otrzymano refundacji. - dochody majątkowe wykonanie ,00 zł, tj.99,68% w stosunku do planu, w tym: kwota ,00 zł stanowi dotację celową w ramach środków UE na zadanie Przebudowa placu gminnego w Pielgrzymce, kwota ,00 zł stanowi dofinansowanie z WFOŚ i GW do zadania Ścieżka historyczno edukacyjno-przyrodnicza Szlakiem kamiennych krzyży w Choińcu w Krainie Wygasłych Wulkanów etap II. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota ,60 zł,tj. 85,36%ł. w dziale tym otrzymano refundację w kwocie ,60 zł, z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Kraina Wygasłych Wulkanów Twoje Miejsce w Sudetach, w dziale tym zaplanowano dochody bieżące związane z realizacją programów z dofinansowaniem z UE na pn. Festiwal rękodzieła podczas Biesiady Zespołów Kresowych, Stworzenie aktywnej oferty turystyki w gminie. W 2014 r. refundacji nie otrzymano kwota ,00 zł stanowi dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę zabytków, tj. na zadanie pn. Zabezpieczenie kopuły hełmu wieży na kościele Poewangelickim w Twardocicach etap I. Realizacja planowanych przychodów Rada Gminy Pielgrzymka uchwalając budżet na 2014rok ustaliła: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł, który ma być sfinansowany zaciągniętym kredytem; 2. Przychody budżetu gminy w wysokości ,88 zł, w tym: kredyt do zaciągnięcia na rynku krajowym w wysokości ,88 zł, wolne środki w kwocie ,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan przychodów był zmieniony Uchwałami Rady Gminy, tj.: 1.Uchwała Nr XXXV/226/14 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia r.: zwiększenie wolnych środków, zmniejszenie kredytu, zwiększenie rozchodów, zwiększenie deficytu. 2.Uchwała Nr XXXVI/231/14 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia r. 3.Uchwała Nr XXXVII/241/14 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia r. zwiększenie deficytu, zmniejszenie rozchodów. Po zmianach plan i wykonanie przychodów wynosi ,20 zł, w tym: wolne środki ,00 zł, kredyt w kwocie ,20 zł.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Załącznik Nr 3 CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr XL/360/2009

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 14.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Budżet gminy Pruchnik na 2013 rok został uchwalony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela nr 1a do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 425/2017 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 09.08.2017r. i wykonanie dochodów budżetu miasta na 30.06.2017r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 23/2013 z dnia 12.08.2013 r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej ( w złotych) Lp. Dział Źródło dochodów Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok

Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok 1 Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie 23.167.433,84 zł, tj. 99,30 %, w stosunku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 00 4 02095 Pozostała działalność 3 00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo