SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE Wysogotowo, 14 sierpnia

2 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ WŁADZE SPÓŁKI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU: GRUPA KAPITAŁOWA ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ I ICH SKUTKI POZOSTAŁE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON RYNKI ZBYTU RYNEK GAZU RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE SPÓŁKI BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM GRUPA KAPITAŁOWA PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. I SPÓŁEK ZALEŻNYCH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO SPRAWY SĄDOWE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE OŚWIADCZENIA ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

3 1. Informacje o Grupie Kapitałowej Uwaga: w czerwcu oraz lipcu 2012 r. zmianie uległy nazwy następujących spółek grupy kapitałowej: CP Energia S.A. obecnie Grupa DUON S.A., KRI S.A. obecnie DUON Dystrybucja S.A., KRI Marketing and Trading S.A. obecnie DUON Marketing and Trading S.A.; szczegółowe informacje nt. tych zmian zostały zawarte w treści sprawozdania; w związku z powyższym w treści niniejszego sprawozdania dotychczasowe i obecne nazwy są stosowane zamiennie. Firma jednostki dominującej: Grupa DUON S.A. Siedziba jednostki dominującej: Wysogotowo k. Poznania Adres jednostki dominującej: Przeźmierowo ul. Serdeczna 8, Wysogotowo Numery telekomunikacyjne: tel. (061) fax (061) Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Grupa DUON SPÓŁKA AKCYJNA (poprzednia firma spółki to CP Energia S.A.) została zawiązana Aktem Notarialnym w dniu roku (rep. A NR 3163/2005). Dnia roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) pod numerem Podstawowym przedmiotem jej działalności jest działalność firm centralnych (head office) i holdingów wyłączeniem holdingów finansowych. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Kapitał zakładowy na dzień r. wynosił ,00 zł i dzielił sie na akcji zwykłych na okaziciela serii A K o wartości nominalnej 1 zł każda. Spółka w okresie objętym niniejszym raportem oraz po jego zakończeniu nie nabywała własnych akcji Władze Spółki na dzień przekazania raportu: Zarząd Mariusz Caliński - Prezes Zarządu Michał Swół Wiceprezes Zarządu Krzysztof Noga Członek Zarządu Krzysztof Kowalski Członek Zarządu Rada Nadzorcza Lawrence Ross Przewodniczący Rady Nadzorczej Katarzyna Robiński Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Krzysztof Kaczmarczyk Członek Rady Nadzorczej David Morrison Członek Rady Nadzorczej Rafał Wilczyński Członek Rady Nadzorczej Znaczący akcjonariusze Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów Galiver Limited ,85% ,85% RIT Capital Partners PLC ,94% ,94% PBG S.A ,34% ,34% Intervisual Investments Limited ,84% ,84% Capital Partners S.A ,57% ,57% Akcjonariat rozproszony ,46% ,46% Razem ,00% ,00% W okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego nie zaszły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Grupa Kapitałowa Spółka Grupa DUON jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej DUON, której strukturę na dzień zatwierdzenia sprawozdania przedstawia poniższy schemat: 3

4 Grupa DUON S.A. DUON Dystrybucja S.A. DUON Marketing and Trading S.A. PGS Sp. z o.o. DUON Dystrybucja S.A. (poprzednio KRI S.A.) spółka dystrybucyjna, prowadząca działalność dystrybucji i obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego oraz LPG w oparciu o posiadaną infrastrukturę (sieci gazowe, stacje regazyfikacji). DUON Marketing and Trading S.A. (poprzednio KRI Marketing and Trading S.A.) spółka obrotu, prowadząca sprzedaż gazu ziemnego oraz energii elektrycznej w oparciu o infrastrukturę stron trzecich. PGS sp. z o.o. spółka transportowa dysponująca taborem specjalistycznych cystern i kontenerów do transportu gazu skroplonego (LNG). Ponadto w pierwszym półroczu 2012 roku w skład grupy wchodziły także następujące podmioty: Carbon sp. z o.o.- spółka prowadząca działalność obrotu i dystrybucji gazu ziemnego (funkcjonowała do dnia ) Gaslinia sp. z o.o. - spółka prowadząca działalność obrotu i dystrybucji gazu ziemnego (funkcjonowała do dnia ) Kriogaz Polska S.A. spółka o charakterze holdingowym (funkcjonowała do dnia ). Spółki te oraz DUON Dystrybucja S.A. były sukcesywnie łączone w jeden podmiot w celu osiągnięcia synergii kosztowych oraz usprawnienia procesu zarządzania Grupą Kapitałową ich działalność jest obecnie kontynuowana przez spółkę DUON Dystrybucja S.A. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy DUON za pierwsze półrocze 2012 roku konsolidacją objęto następujące jednostki: Lp. Nazwa jednostki Siedziba 3 Kriogaz Polska S.A. 4 DUON Dystrybucja S.A. (KRI S.A.) 5 DUON Marketing & Trading S.A. (KRI Marketing & Trading S.A.) Przeźmierowp, Wysogotowo k/poznania, ul. Serdeczna Przeźmierowo, Wysogotowo k/poznania, ul. Serdeczna 8 Metoda konsolidacji Udział w kapitale zakładowym % Udział w prawach głosu % Pełna 100% 100% Pełna 100% 100% Gdańsk, ul. Piwna 28/31 Pełna 100% 100% 6 PGS Sp. z o.o Odolanów, ul. Krotoszyńska 148 Pełna 100% 100% 1.3. Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej i ich skutki Zakup akcji spółki Kriogaz Polska S.A. W dniu 10 kwietnia 2012 roku spółka Grupa DUON S.A. zakupiła akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Kriogaz Polska S.A. należących do tej pory do Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. za łączną cenę ,02 zł. W wyniku dokonanej transakcji udział spółki Grupa DUON S.A. w kapitale zakładowym Kriogaz Polska S.A. wzrósł z 95,65% do 100%. Wewnątrzgrupowe połączenie spółek zależnych W dniu 2 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji połączenia spółki zależnej DUON Dystrybucja S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami zależnymi Gaslinia sp. z o.o. oraz Carbon sp. z o.o. (Spółki Przejmowane). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, w drodze emisji zwykłych, imiennych akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda. Wszystkie wyemitowane akcje zostały objęte przez jedynego dotychczasowego wspólnika Spółek Przejmowanych, tj. przez spółkę Grupa DUON S.A., będącą jednocześnie jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej. Dnia 12 lipca 2012 dokonano rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia spółki zależnej DUON Dystrybucja S.A. (spółka przejmująca) z siedzibą w Wysogotowie, ze spółką zależną KRIOGAZ Polska S.A. (spółka przejmowana) z siedzibą w Warszawie. Połączenie, o którym mowa nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, w drodze emisji zwykłych, imiennych akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda. Wszystkie wyemitowane akcje zostały objęte przez jedynego dotychczasowego akcjonariusza Spółki Przejmowanej, tj. przez spółkę Grupa DUON S.A., będącą jednocześnie jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej. 4

5 Połączenie spółek Carbon sp. z o.o., Gaslinia sp. z o.o. oraz Kriogaz Polska S.A. ze spółką DUON Dystrybucja miało na celu uproszczenie struktury funkcjonowania grupy. Skutkiem połączenia jest bardziej czytelna struktura grupy kapitałowej DUON, która pozwala na efektywniejsze zarządzanie grupą, a także oszczędności kosztowe. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Grupa DUON S.A. W dniu 19 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa DUON S.A. Kapitał został podwyższony z kwoty zł do kwoty zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Kapitał pozyskany w wyniku emisji akcji serii K został przeznaczony na cele emisji, tj. na budowę infrastruktury dystrybucyjnej lub energetycznej dla gazu ziemnego lub LPG, rozwój działalności w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym i zwiększenie kapitału obrotowego. Podwyższenie kapitału spółki zależnej DUON Marketing and Trading S.A. W dniu 2 lutego 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału spółki zależnej DUON Marketing and Trading S.A. z kwoty ,00 zł do kwoty zł, dokonanego w drodze emisji ,00 zwykłych imiennych akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł każda. Wszystkie wyemitowane akcje zostały objęte przez jedynego akcjonariusza spółki DUON Marketing and Trading S.A., to jest przez spółkę Grupa DUON S.A. Podniesienie kapitału spółki DUON Marketing and Trading S.A. miało na celu umożliwienie dalszego rozwoju spółce w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym. Zapotrzebowanie na gotówkę wynika przede wszystkim ze wzrostu kapitału obrotowego spółki, będącego konsekwencją rozwoju sprzedaży Pozostałe zdarzenia wpływające na działalność Grupy Kapitałowej Działalność w nowym obszarze segmencie obrotu W pierwszym półroczu 2012 r. Grupa Kapitałowa skutecznie pozyskiwała klientów w nowym obszarze działalności - segmencie obrotu, w ramach którego Grupa sprzedaje energię elektryczną i gaz ziemny odbiorcom końcowym na zasadzie TPA (ang. Third Party Access) tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii J i K W dniu 20 lutego 2012 roku do obrotu giełdowego w trybie zwykłym na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zostało wprowadzonych akcji serii J oraz akcji serii K. Zmiana siedziby spółki Grupa DUON S.A. W dniu 23 marca 2012 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmiany siedziby spółki Grupa DUON S.A. W związku z dokonanym wpisem nową siedzibą spółki Grupa DUON S.A. jest Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, Wysogotowo koło Poznania, Przeźmierowo. Zawarcie istotnych umów sprzedaży gazu W dniu 16 stycznia 2012 roku została zawarta umowa sprzedaży paliwa gazowego LNG pomiędzy spółką zależną KRI S.A. (Sprzedający) oraz Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Kupujący). Szacunkowa wartość umowy w okresie jej trwania wynosi 19,6 mln zł. Przedmiotem umowy jest budowa przyłącza gazowego i sprzedaży gazu ziemnego LNG przez KRI S.A. na rzecz Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. W dniu 25 stycznia 2012 roku została zawarta umowa sprzedaży paliwa gazowego LNG pomiędzy spółką zależną KRI S.A. (Sprzedający) oraz Knauf Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu (Kupujący). Szacunkowa wartość umowy w okresie jej trwania wynosi 45 mln zł. Przedmiotem umowy jest budowa przyłącza gazowego i sprzedaży gazu ziemnego LNG przez KRI S.A. na rzecz Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. W dniu 20 lutego 2012 roku została zawarta umowa sprzedaży paliwa gazowego LNG pomiędzy spółką zależną KRI S.A. (Sprzedający) oraz Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Hajnówce. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej trwania wynosi 21,9 mln zł. Umowa została zawarta w miejsce rozwiązanej z powodu zmian ustaleń pomiędzy stronami umowy sprzedaży gazu. Zmiana firmy jednostki dominującej Dnia 25 czerwca 2012 roku Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmiany firmy spółki CP Energia S.A. na Grupa DUON Spółka Akcyjna. Zmiana firm spółek zależnych Dnia 12 lipca 2012 dokonano rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany firmy spółki zależnej z KRI S.A. na DUON Dystrybucja S.A. Dnia 16 lipca 2012 dokonano rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany firmy spółki zależnej z KRI Marketing and Trading S.A. na DUON Marketing and Trading S.A Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej DUON Grupa kapitałowa DUON prowadzi działalność w dwóch podstawowych obszarach: infrastruktury i obrotu. Segment infrastruktury 5

6 Działalność Grupy w segmencie infrastruktury skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG - Liquefied Natural Gas) poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Gaz ziemny jest pozyskiwany przez Grupę zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, m.in. w Rosji. Obecnie Grupa posiada ok. 450 km własnych gazociągów w 11 lokalizacjach sieciowych, przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz 19 instalacji opartych o LNG. Do gazociągów posiadanych przez Grupę DUON przyłączonych jest ok klientów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych. W ramach segmentu infrastruktury Grupa prowadzi także sprzedaż gazu płynnego LPG, ciepła oraz usług transportowych gazu LNG. W fazie analiz są także projekty w oparciu o kogenerację. Segment obrotu W ramach segmentu obrotu Grupa prowadzi sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej odbiorcom końcowym na zasadzie TPA (ang. Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Gaz i energia elektryczna są kupowane przez Grupę na hurtowych rynkach w Polsce i Europie (np. na giełdach energii) oraz dostarczane do klientów indywidualnych oraz korporacyjnych za pomocą infrastruktury należącej do stron trzecich. Celem strategicznym Grupy DUON jest osiągnięcie pozycji największego niezależnego dostawcy gazu i energii w Polsce Rynki zbytu Rynek gazu Ogólna charakterystyka rynku gazu ziemnego w Polsce Rynek gazu ziemnego w Polsce jest rynkiem jednego sprzedawcy, którym jest PGNiG. Podmiot ten pozyskuje gaz ziemny z własnych kopalń oraz z importu i sprzedaje go bezpośrednio odbiorcom końcowym. Krajowe wydobycie gazu pokrywa ok. 30% zapotrzebowania odbiorców. Pozostała część zapotrzebowania pokrywana jest poprzez realizację kontraktów importowych, w tym przede wszystkim kontraktu długoterminowego zawartego z rosyjską spółką OOO Gazprom Eksport zapewniającego dostawy gazu w oparciu o klauzulę take or pay. Import z kierunku wschodniego pokrywa ok. 63% zapotrzebowania krajowego na gaz ziemny. Dostawy te uzupełniane są dostawami w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego z Niemiec i Czech w ilości ok. 7% zapotrzebowania. W 2011 r. całkowite zużycie gazu ziemnego w Polsce wyniosło, według danych pozyskanych w toku przeprowadzonych cyklicznych badań monitorujących URE, ,99 mln m3. Dostawy gazu z zagranicy w ilości ,28 mln m3, uzupełniane były gazem pochodzącym ze źródeł krajowych w ilości 4 329,42 mln m3, co stanowiło blisko 30% całkowitego zaopatrzenia kraju w gaz ziemny. Istotą wprowadzania konkurencji na rynku gazu ziemnego, jest rozdział działalności świadczenia usług infrastrukturalnych od działalności handlu towarami, a przede wszystkim wydzielenie ze struktur przedsiębiorstw pionowo zintegrowanych niezależnych operatorów: systemu przesyłowego, systemów dystrybucyjnych i systemu magazynowego. W wyniku realizacji tych wymogów na polskim rynku gazu ziemnego działa: Operator Systemu Przesyłowego (OSP) OGP Gaz-System S.A, jest to odrębna spółka Skarbu Państwa, która pełni funkcje operatorskie dla krajowego systemu przesyłowego; Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) funkcje te pełni 17 podmiotów działających w przedsiębiorstwach pionowo zintegrowanych, w tym przede wszystkim 6 OSD wyodrębnionych pod względem prawnym, należących do grupy kapitałowej PGNiG; Jedynym z największych podmiotów na rynku działających w tym obszarze, nienależących do grupy kapitałowej PGNiG, jest DUON Dystrybucja S.A. Operator systemu magazynowego (OSM) działa jako oddział PGNiG, obecnie w trakcie przekształceń zmierzających do wydzielenia prawnego tej działalności; Spółki obrotu gazem ziemnym, w tym spółki posiadające koncesję na import gazu. W spółkach Grupy DUON zarówno DUON Marketing and Trading jak również DUON Dystrybucja posiadają koncesje na obrót gazem, z czego DUON Dystrybucja zajmuje się obrotem wyłącznie na własnych sieciach dystrybucyjnych realizując dostawy w ramach umów kompleksowych. DUON Marketing and Trading dokonuje obrotu gazem sprzedając gaz do klientów na bazie dostępu do infrastruktury stron trzecich (tzw. TPA). Rynek hurtowy gazu ziemnego Działalność w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym w Polsce, rozumiana jako sprzedaż gazu podmiotom wykorzystującym go w celu dalszej odsprzedaży (w tym np. sprzedaż do DUON Dystrybucja S.A.), była dotychczas zdominowana przez przedsiębiorstwo PGNiG SA i funkcjonowała wyłącznie w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG. Przedsiębiorstwa obrotu gazem spoza GK PGNiG w zasadzie nie zajmowały się do tej pory sprzedażą hurtową. Obrót gazem ziemnym w 2011 r. realizowany był wyłącznie w ramach kontraktów dwustronnych, a forma sprzedaży gazu za pośrednictwem giełdy czy hubów, istotna z punktu widzenia możliwości wymiany handlowej i nabierająca coraz większego znaczenia w Unii, nie funkcjonowała w Polsce. Ceny paliwa gazowego ustalane w taryfie nie są różnicowane w zależności od tego, czy wykorzystuje się gaz na potrzeby własne odbiorcy, czy do dalszej odsprzedaży. O cenie decyduje moc zamówiona, brana pod uwagę odrębnie dla każdego z punktów odbioru. Wolumen sprzedaży nie jest czynnikiem bezpośrednio różnicującym ceny. Rynek detaliczny gazu ziemnego Wysoki poziom koncentracji na polskim rynku gazu, wynikający z pozycji dominującej GK PGNiG (ok. 98% rynku), wpływa od wielu lat na strukturę rynku detalicznego oraz tempo przemian w nim zachodzących. Jako największe podmioty pod względem wolumenu sprzedaży w 6

7 2011 r. (posiadające łącznie ok. 2% rynku), poza GK PGNiG, wymienić należy: EWE energia Sp. z o.o., HANDEN Sp. z o.o., G.E.N Gaz Energia SA, Entrade S.A., podmioty z Grupy DUON SA. Przedsiębiorstwa te prowadzą działalność handlową polegającą na odsprzedaży gazu ziemnego nabywanego od PGNiG SA odbiorcom końcowym. Istotna większość zajmuje się sprzedażą gazu kupowanego od PGNiG SA za pośrednictwem własnych, lokalnych sieci dystrybucyjnych (nie dotyczy Handen i Entrade). Istnienie tych podmiotów jest ważne z punktu widzenia funkcjonowania rynku gazu, gdyż przedsiębiorstwa te prowadzą głównie działalność na obszarach nieobsługiwanych przez PGNiG SA tj. z wykorzystaniem wybudowanych przez siebie własnych sieci dystrybucyjnych i wypełniając lukę rynkową łączą działalność dystrybucyjną i obrotową. W obszarze rynku detalicznego funkcjonuje także kilka podmiotów dokonujących sprzedaży gazu LNG za pomocą własnych stacji regazyfikacyjnych. Największą pozycję w tym podsegmencie rynku gazu ziemnego zajmuje DUON Dystrybucja S.A. Wielkość i struktura sprzedaży gazu GK PGNIG odbiorcom końcowym w 2011 r. Wyszczególnienie Ilość (mln m3) Liczba odbiorców Razem , Odbiorcy hurtowi*, z tego 312,21 69 z GK PGNIG spoza GK PGNIG 312, OSP (OGP Gaz-System SA) 91, OSD 100, Eksport 26,71 5. Odbiorcy końcowi Przemysł, z tego 8 729, Zakłady azotowe 2 374,61 20 Elektrownie i elektrociepłownie 1 133, Ciepłownie 271, Inni mali odbiorcy (o zużyciu do 1mln m3/rok) 863, Inni średni odbiorcy (o zużyciu powyżej 1 mln m3 do 25 mln m3/rok) 1 946, Inni duzi odbiorcy (o zużyciu powyżej 25 mln m3/rok) 2 139, Odbiorcy końcowi handel i usługi, z tego 1 390, Mali odbiorcy (o zużyciu do 1 mln m3/rok) 1 243, Średni odbiorcy (o zużyciu powyżej 1 mln m3/rok) 147,08 58 Duzi odbiorcy (o zużyciu powyżej 25 mln m3/rok) 7. Gospodarstwa domowe 3 730, *Odbiorcy kupujący w celu dalszej odsprzedaży Źródło: PGNIG SA Liberalizacja rynku gazu Bariery dostępu Pomimo, że formalnie odbiorcy uzyskali prawo do zmiany sprzedawcy (odbiorcy przemysłowi w 2004 r., odbiorcy w gospodarstwach domowych w 2007r.) w praktyce prawo to było dość trudne do wykorzystania. Bariery dostępu do krajowego rynku gazu wiązały się dotychczas z ograniczonymi możliwościami pozyskania mocy przesyłowych i pojemności magazynowych, jako warunku wejścia nowych podmiotów do krajowego systemu, oraz brakiem możliwości zakupu gazu na rynku hurtowym z uwagi na brak takiego rynku. Brak rynku hurtowego z całą towarzyszącą infrastrukturą, tj. rynkiem wirtualnym, rynkiem bilansującym, rynkiem zróżnicowanych ofert, ograniczają zainteresowanie potencjalnych uczestników wejściem na ten rynek. Praktycznie nie funkcjonuje rynek kontraktów terminowych, krótszych niż roczne. Odbiorcy nie mają możliwości zdywersyfikowania dostaw gazu i praktycznie żadnego wpływu na ceny, niezależnie od stałości i wielkości poboru. Dla nowych sprzedawców oraz odbiorców, którzy byliby zainteresowani zmianą sprzedawcy, barierą są ograniczenia zawarte w umowach z dotychczasowym sprzedawcą, brak efektywnych procedur zmiany sprzedawcy oraz obecna struktura taryf, która wymaga rozdzielenia na taryfy za usługi infrastrukturalne, w pełni regulowane oraz ceny towaru jakim jest gaz, którego wycena powinna być rynkowa. Otoczenie prawne Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiły znaczne zmiany organizacyjne w strukturze polskiego rynku gazu ziemnego, będące między innymi następstwem prawa unijnego, w tym głównie dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 roku dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 98/30/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 roku dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE [10]. Z dyrektyw tych między innymi wynikała konieczność przeprowadzenia reorganizacji rynku gazu ziemnego, tj. w szczególności rozdzielenia działalności przesyłania i dystrybucji od działalności obrotu. Rynek gazu w Polsce podlega sukcesywnym zmianom zmierzającym do jego pełnej liberalizacji oraz funkcjonowania na zasadach konkurencyjnych. Wychodząc naprzeciw regulacjom unijnym, zmiany modelu, wzorem innych państw, mają objąć zarówno obszar handlu hurtowego, jak i rynek detaliczny sprzedaży gazu do odbiorców końcowych. Głównymi dokumentami, będącymi w pierwszej połowie 2012 roku na etapie konsultacji, które mogą wpłynąć na tempo oraz charakter zmian rynku gazu w Polsce, są: opracowany przez PGNiG SA Program Uwolnienia Gazu (PUG) z 13 lutego 2012 roku, opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, datowany na 21 grudnia 2011 roku, projekt ustawa Prawo gazowe oraz opracowana przez URE Mapa uwolnienia cen gazu ziemnego. Zmiany rynku gazu w Polsce, wprowadzane w kilku etapach, docelowo mają umożliwić wszystkim potencjalnym uczestnikom rynku posiadającym odpowiednie koncesje 7

8 handel gazem, a odbiorcom końcowym zakup gazu od dowolnego sprzedawcy, w ramach tzw. zasady TPA. W pierwszym etapie przewidywane jest (nawet od 1 stycznia 2013 roku) umożliwienie zakupu gazu w ramach TPA odbiorcom komercyjnym na bazie uwolnionych cen gazu. W procesie zmian ważną rolę ma odgrywać Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE), która ma uruchomić i prowadzić parkiety giełdowe umożliwiające realizację PUG na tzw. zasadach giełdowych. Rozbudowa infrastruktury gazowej Poziom rozwoju infrastruktury gazowej, w tym połączeń międzysystemowych, niezbędnej dla zapewnienia ciągłości dostaw gazu, ma istotny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa energetycznego, wzrost konkurencji oraz efektywność użytkowania paliwa gazowego. Potrzeba posiadania zdolności przesyłowych, zapewniających ciągłość dostaw gazu oraz tworzenie jednolitego rynku gazu w UE ukierunkowuje działania na (m.in.) rozwój systemu przesyłowego gazu ziemnego wraz z elastycznymi połączeniami transgranicznymi. Planowane lub realizowane inwestycje, niżej wymienione, będą miały istotny wpływ na możliwości dynamizacji procesów europejskiej integracji: budowa terminalu LNG w Świnoujściu do odbioru skroplonego gazu ziemnego, transportowanego drogą morską; rozbudowa systemu przesyłowego na północy Polski, umożliwiającego wprowadzenie gazu ziemnego pochodzącego z terminala LNG; dalsza rozbudowa połączenia międzysystemowego na granicy polsko-niemieckiej, w okolicach Lasowa; dalsza rozbudowa połączenia międzysystemowego Polska-Czechy w Cieszynie; umożliwienie fizycznego przepływu odwróconego na gazociągu SGT Jamał Europa; budowa gazociągu łączącego polski i słowacki system gazowy. Organizacja techniczna rynku 24 lipca 2012 roku Prezes URE zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, (IRiESP) dotyczącą krajowego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM SA. Instrukcja uwzględnia zapisy zawarte w III Pakiecie Energetycznym oraz zasady funkcjonowania systemu wypracowane przez europejskich operatorów sieci przesyłowych. Instrukcja w istotny sposób zmieni sposób organizacji polskiego rynku gazu. Dokument zatwierdzony przez regulatora umożliwia współpracę operatora z giełdą towarową, dając podstawy do funkcjonowania giełdy gazu, ułatwia nowym podmiotom wejście na rynek gazu i upraszcza zasady korzystania z systemu przesyłowego. Instrukcja wprowadza wirtualny punkt obrotu gazem co oznacza możliwość handlu gazem w oderwaniu od fizycznej lokalizacji w sieci oraz poprzez transakcje zawieraną na giełdzie pozwala na kształtowanie cen na zasadach rynkowych. Zapisy Instrukcji mają na celu także: wprowadzenie modelu entry-exit, tj. rozerwanie fizycznych punktów wejścia i wyjścia poprzez umożliwienie zlecania transportu gazu od fizycznych punktów wejścia do punktu wirtualnego i od punktu wirtualnego do fizycznych punktów wyjścia, wprowadzenie rynku usług bilansujących, zmianę zasad współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych i operatorem systemu magazynowania. Termin wejścia w życie postanowień Instrukcji został ustalony na dzień 1 grudnia 2012 r. zgodnie z wnioskiem Operatora. Stworzenie rynku hurtowego i zniesienie taryf dla przedsiębiorstw W związku z podjętym w 2011 r. dobrowolnym zobowiązaniem Zarządu PGNiG do przeprowadzenia Programu Uwalniania Gazu (PUG), zostały zaplanowane działania dla prawidłowego przeprowadzenia tego Programu oraz umożliwienia sprawnego przebiegu procesu zmiany sprzedawcy gazu z początkiem 2013 r. Realizacja tych działań pozwoli na pojawienie się oferty sprzedaży znaczącego wolumenu gazu na rynku hurtowym w trybie publicznym na kolejne lata oraz zagwarantuje, iż od 2013 r. w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych zaistnieje możliwość zmiany sprzedawcy. Po przeprowadzeniu aukcji zostanie uruchomiony na giełdzie towarowej płynny rynek wtórny, na którym będzie możliwość swobodnego obrotu gazem ziemnym w ramach kontraktów o różnych terminach zapadalności. PGNiG na tym rynku będzie pełnił rolę market maker a, oferując gaz ziemny, który nie został sprzedany w ramach ww. aukcji. Spodziewane jest, że przeprowadzenie tych działań wywoła rozwój mechanizmów konkurencji na hurtowym i detalicznym rynku w stopniu pozwalającym na zwolnienie od 1 stycznia 2013 r. cen gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych spod administracyjnego nadzoru Prezesa URE. Oczekuje się, iż w wyniku przeprowadzenia PUG (alternatywnie rozważa się również wprowadzenie obliga giełdowego dla gazu sprzedawanego przez PGNiG), w IV kwartale 2012 roku powstanie hurtowy rynek gazu ziemnego w Polsce, który umożliwi nowym sprzedawcom przygotowanie ofert dla odbiorców przemysłowych. W październiku 2012 r. Prezes URE przeprowadzi badanie rynku gazu, które pozwoli na ocenę wpływu przeprowadzenia PUG na poziom konkurencji na rynku hurtowym i na rynku detalicznej sprzedaży do odbiorców przemysłowych. Jeżeli badanie to wykaże, że od początku 2013 r. zaistnieją przesłanki określone w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, taka decyzja zostanie podjęta przez Prezesa URE w listopadzie 2012 r. W przypadku pojawienia się płynnego rynku hurtowego gazu na giełdzie towarowej, indeks cen giełdowych gazu powinien być od 2013 r. wyznacznikiem w procesie taryfowania odbiorców w gospodarstwach domowych. Małotonażowy rynek LNG Charakterystyka LNG LNG jest gazem ziemnym w fazie ciekłej w wyniku schłodzenia do temperatury -161 C. Objętość takiej cieczy jest 600 razy mniejsza niż postaci gazowej. Przed skropleniem, gaz ziemny musi zostać oczyszczony z dwutlenku węgla, azotu, wody, rtęci itp. Po przywróceniu LNG z powrotem do fazy gazowej, nie pozostają w nim prawie żadne zanieczyszczenia i gaz jest niemalże całkowicie pozbawiony wilgoci. 8

9 Dzięki skropleniu i znacznemu zmniejszeniu objętości, LNG można przewozić w cysternach kriogenicznych nawet na duże odległości morzem w tankowcach lub po lądzie w samochodach-cysternach w stosunkowo tani sposób, bez potrzeby budowy kapitałochłonnych gazociągów. Skroplenie gazu ziemnego daje zatem możliwość dostarczenia paliwa do odbiorców, których lokalizacja wyklucza korzystanie z systemu gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych. Dzięki temu LNG spełnia ważną rolę w gazyfikacji i ogrzewaniu miast i gmin oraz pomaga rozwiązywać problemy energetyczne w instalacjach przemysłowych, położonych z dala od sieci dystrybucji gazu. LNG jako gaz skroplony nie stwarza żadnych zagrożeń dla użytkownika, gdyż w razie wycieku nie wybucha, a paruje i rozpuszcza się w powietrzu lub powoli opada na dno. Źródła dostaw LNG Obecnie w Polsce jedynym wytwórcą LNG jest Grupa PGNIG, posiadająca dwie instalacje służące do produkcji skroplonego gazu ziemnego. Pierwsza z nich znajduje się w Odolanowie i dysponuje maksymalną wydajnością roczną około 33 mln m3 gazu ziemnego w warunkach normalnych (po regazyfikacji). Druga instalacja to odazotownia gazu zlokalizowana w Grodzisku Wielkopolskim. Gaz skroplony w tej instalacji powstaje jako produkt uboczny w procesie odazotowania gazu ziemnego. Maksymalna wydajność tej instalacji w zakresie produkcji LNG to około 16 mln m3 gazu w warunkach normalnych rocznie. Na polski rynek LNG sprowadzany jest także z zagranicy. Obecnie zdecydowana większość importu LNG realizowana jest z Rosji z instalacji położonej w Kingiseppie pod St. Petersburgiem. Instalacja ta należy do spółki ZAO Kriogaz z Grupy Gazprombank i dysponuje roczną maksymalną wydajnością na poziomie 10 mln m3 rocznie. LNG produkowany w tej instalacji jest częściowo transportowany do Polski, a częściowo dystrybuowany na terenie Rosji. W ostatnim kwartale 2012 roku spodziewane jest uruchomienie kolejnej fabryki LNG, z której możliwy będzie import LNG do Polski. Nowopowstała instalacja jest zlokalizowana w Kaliningradzie, a więc w lokalizacji korzystnej z punktu widzenia odległości od północno-wschodniej części Polski. Projektowana wydajność tej instalacji ma być dwa razy większa niż instalacji położonej w Kingiseppie. Grupa Gazprombank ponadto planuje dalsze inwestycje w stacje skraplania gazu, z których będzie można zaimportować w przyszłości gaz do Polski. W 2014 roku planowane jest uruchomienie budowanego od 2009 roku terminalu LNG w Świnoujściu. Inwestorem projektu jest spółka Polskie LNG S.A. należąca do OGP Gaz System S.A. W pierwszym etapie eksploatacji terminal LNG pozwoli na odbiór 5 mld m³ gazu ziemnego rocznie. W przyszłości możliwe będzie zwiększenie zdolności wysyłkowej terminalu do 7,5 mld m3 rocznie. Możliwe są także dostawy LNG z terminali zlokalizowanych w Europie Zachodniej, np. z belgijskiego Zeebrugge. Rysunek 1. Kierunki dostaw LNG Żródło: opracowanie własne Konkurencja i wielkość rynku LNG W Polsce dostawami LNG na rzecz odbiorców końcowych zajmuje się kilka podmiotów. Zdecydowanie dominujący udział w rynku ma Grupa DUON S.A., która w 2011 roku sprzedała 26,5 mln m3 gazu ziemnego dystrybuowanego w postaci skroplonej. Pozostałe podmioty aktywne na rynku LNG to: spółki z Grupy PGNIG, G.EN. Gaz Energia S.A., BEST Systemy Grzewcze sp. z o.o., Grupa PEGAS sp. z o.o., KRIO LOGISTIC sp. z o.o.. Według danych opracowanych przez URE 1, w 2011 na rynku LNG w Polsce sprzedano łącznie 30,5 mln m3 gazu w warunkach normalnych, a zatem udział Grupy DUON w tym rynku wynosi około 87%. W zakresie transportu LNG Grupa DUON posiada również dominującą pozycję. Dysponuje dziesięcioma kriogenicznymi cysternami oraz dwoma zestawami kontenerowymi do przewozu LNG, za pomocą których jest w stanie obsłużyć transport na potrzeby własne oraz stron 1 Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2011 roku, Biuletyn URE 02/2012, 29 czerwca 2012 r. 9

10 trzecich. Ponadto cysternami wyspecjalizowanymi do przewozu skroplonego gazu ziemnego dysponują także spółki BEST Systemy Grzewcze, Grupa PEGAS oraz KRIO LOGISTIC. Z uwagi na cechy i warunki dystrybucji LNG, tj. w szczególności: możliwość dostarczenia w każde miejsce kraju oraz stosunek jakości i efektywności spalania do ceny, ten nośnik energii konkuruje praktycznie z większością innych nośników energii, których dystrybucja nie jest uwarunkowana istnieniem sieci przesyłowych, a których cechy pozwalają je uznać za substytuty. Należą do nich: LPG (gaz propan-butan), oleje opałowe (mazut, średni, lekki, eksterm), węgiel (miał, ekoroszek, koks), biomasa. Substytutem LNG nie jest sieciowy gaz ziemny, ze względu na tę podstawową różnicę pomiędzy LNG i sieciowym gazem ziemnym, jaką jest sposób dostarczenia do odbiorcy końcowego Rynek energii elektrycznej Uczestnikami segmentu rynku hurtowego energii elektrycznej są: elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie przemysłowe, wytwórcy w źródłach odnawialnych (OZE), sprzedawcy z urzędu czyli podmioty, które powstały w wyniku rozdzielenia działalności handlowej i dystrybucyjnej, pozostałe spółki prowadzące działalność polegającą na obrocie energią elektryczną (w sumie koncesje na obrót energią elektryczną posiada około 340 podmiotów, w tym m.in. DUON Marketing and Trading S.A.) Hurtowy obrót energią elektryczną odbywa się w następujących segmentach rynku: konkurencyjnym, obejmującym: o kontrakty bilateralne zawierane pomiędzy wytwórcami energii a przedsiębiorcami prowadzącymi obrót energią oraz odbiorcami energii, o Towarową Giełdę Energii S.A. handel fizyczną dostawą energii elektrycznej realizowany jest poprzez tzw. Rynek Dnia Następnego (spotowy) oraz Rynek Terminowy Energii Elektrycznej, o platformy internetowe, w szczególności Platforma Obrotu Energią Elektryczną rynek energii Giełdy Papierów Wartościowych tzw. rynku bilansującym miejscu, w którym dochodzi do zrównoważenia podaży i popytu energii elektrycznej; rynkiem tym zarządza PSE Operator S.A. Na detalicznym rynku w Polsce jest około 16,7 mln odbiorców końcowych, z czego ok. 89% to odbiorcy z grupy gospodarstw domowych. Jak podaje URE w Sprawozdaniu z działalności Prezesa URE w 2011: Na rynku w dalszym ciągu utrzymuje się sytuacja przywiązania konsumentów do dotychczasowych sprzedawców i niewielka skala ich zmiany, mimo, że prawo wyboru sprzedawcy (ang. TPA) przysługuje wszystkim grupom odbiorców od 1 lipca 2007 r. Pomimo ciągle małej liczby odbiorców, którzy skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy, ilość odbiorców, którzy wykorzystali to uprawnienie była w 2011 r. ponad czterokrotnie większa w stosunku do stanu z 2010 r. Warto przy tym podkreślić, że dynamika zjawiska zmiany sprzedawcy przez odbiorców w gospodarstwach domowych była w minionym roku nie tylko znacznie wyższa niż w poprzednich okresach, ale także wyższa niż w grupie odbiorców instytucjonalnych. Liczba gospodarstw domowych, które zmieniły sprzedawcę wzrosła dziesięciokrotnie w porównaniu do liczby odnotowanej na koniec 2010 r. 2 Do tej pory w Polsce dostawcę energii elektrycznej zmieniło około 0,23% wszystkich odbiorców. Wraz z rozwojem rynku oraz świadomości odbiorców spodziewany jest istotny wzrost tego udziału. 2. Ocena sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej 2.1. Rachunek zysków i strat Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy kapitałowej DUON (w zł) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres Za okres Za okres Przychody ze sprzedaży , , ,96 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: , , ,19 Wynik na kontraktach terminowych , ,09 0,00 Zysk (strata) brutto na sprzedaży , , ,77 Koszty sprzedaży , , ,82 Koszty ogólnego zarządu , , ,69 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) , , ,68 Zysk (strata) na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) , , ,18 Zysk (strata) przed opodatkowaniem , , ,78 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej , , ,18 2 Biuletyn URE 2 (80) 29 czerwca 2012 r. 10

11 W porównaniu do pierwszego półrocza 2011 skonsolidowane przychody ze sprzedaży znacząco wzrosły, na co złożyło się kilka czynników. Główne z nich to rozpoczęcie działalności obrotu przez spółkę DUON Marketing and Trading S.A. oraz zwiększenie sprzedaży w segmencie dystrybucji (m.in. w nowych lokalizacjach w Nowym Dworze Mazowieckim i Krośniewicach). Ponadto zgodnie z zasadami rachunkowości wielkości prezentowane w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2011 nie obejmowały danych Grupy CP Energia za pierwszy kwartał 2011 ze względu na datę połączenia Grup KRI i CP Energia przypadającą na początek kwietnia 2011 (efekt prezentacji tzw. przejęcia odwrotnego o którym szerzej mowa sprawozdaniu finansowym) Istotny wzrost sprzedaży tłumaczy wzrost kosztów sprzedaży w stosunku do IH2011. Wzrost kosztu ogólnego zarządu o około 400 tys. zł jest wypadkową z jednej strony znacznego obniżenia tej grupy kosztów w segmencie infrastruktury (o około 1,7 mln zł) a z drugiej strony wzrostu kosztów ogólnego zarządu w segmencie obrotu spowodowanego intensywnym rozwojem w pierwszym półroczu 2012 roku spółki DUON Marketing and Trading SA, która w ramach Grupy DUON odpowiada za rozwój segmentu obrotu w działalności Grupy. Zysk na działalności operacyjnej osiągnął wartość około 1 mln zł, co stanowi znaczną poprawę w stosunku do wyniku w pierwszym półroczu 2011, gdy EBIT był wartością ujemną. Zysk netto pozostaje nadal na poziomie poniżej zera, jednak należy odnotować istotną poprawę w stosunku do pierwszego półrocza Sprawozdanie z sytuacji finansowej Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu Grupy kapitałowej DUON (w zł) AKTYWA Stan na r. Stan na r. Stan na r. Aktywa trwałe , , ,28 Rzeczowe aktywa trwałe , , ,79 Wartości niematerialne , , ,71 Wartość firmy , , ,92 Pozostałe aktywa finansowe ,16 0,00 0,00 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,30 Pozostałe aktywa trwałe , , ,56 Aktywa obrotowe , , ,29 Zapasy , , ,09 Należności handlowe , , ,71 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0, , ,40 Pozostałe należności , , ,67 Pozostałe aktywa finansowe , ,85 0,00 Rozliczenia międzyokresowe , , ,43 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , ,99 AKTYWA RAZEM , , ,57 PASYWA Stan na r. Stan na r. Stan na r. Kapitały własne , , ,77 Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej , , ,95 Kapitał zakładowy , , ,00 Kapitał powstały z połączenia , , ,92 Pozostałe kapitały , , ,80 Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0, ,60 Niepodzielony wynik finansowy , , ,99 Wynik finansowy bieżącego okresu , , ,18 Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących 0, , ,82 Zobowiązania długoterminowe , , ,71 Kredyty i pożyczki , , ,79 Pozostałe zobowiązania finansowe , , ,54 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0, , ,38 Rezerwy długoterminowe 30449, , ,76 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 30449, , ,76 Zobowiązania krótkoterminowe , , ,32 Kredyty i pożyczki , , ,56 Pozostałe zobowiązania finansowe , , ,13 Zobowiązania handlowe , , ,63 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0,00 0, ,00 Pozostałe zobowiązania , , ,35 Rozliczenia międzyokresowe przychodów , , ,65 Rezerwy krótkoterminowe , , ,01 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 61718, , ,97 Pozostałe rezerwy , , ,04 PASYWA RAZEM , , ,57 11

12 Najistotniejszą zmianą pozycji bilansowych w stosunku do końca roku 2011 jest wzrost poziomu należności i zobowiązań handlowych, spowodowany zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy w związku z intensywnym rozwojem działalności handlowej. Ponadto spadł poziom zadłużenia w postaci kredytów, pożyczek i leasingów, co jest wynikiem bieżącej obsługi zobowiązań odsetkowych. Struktura bilansu Grupy DUON potwierdza, że polityka finansowania Grupy prowadzona jest w sposób wyważony i bezpieczny Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Grupy kapitałowej DUON (w zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Za okres Za okres Za okres Zysk / Strata przed opodatkowaniem , , ,78 Korekty razem: , , ,19 Amortyzacja , , ,86 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , ,05 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , , ,65 Zmiana stanu rezerw , , ,40 Zmiana stanu zapasów , , ,65 Zmiana stanu należności , , ,67 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , ,67 Zmiana stanu pozostałych aktywów i rozliczeń międzyokresowych , , ,12 Inne korekty , , ,38 Gotówka z działalności operacyjnej , , ,97 Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 8 854, , ,30 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , , ,27 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy , , ,86 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , , ,00 Zbycie aktywów finansowych 0, ,00 0,00 Odsetki otrzymane , , ,86 Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych , , ,00 Wydatki , , ,32 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , , ,32 Wydatki na aktywa finansowe ,68 0,00 0,00 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , , ,46 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wpływy 0, , ,22 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0, ,09 0,00 Kredyty i pożyczki 0, , ,22 Wydatki , , ,63 Spłaty kredytów i pożyczek , , ,91 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , , ,40 Odsetki , , ,52 Inne wydatki finansowe 0,00 0, ,80 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , ,59 D. Przepływy pieniężne netto razem , , ,86 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym , , ,86 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0, ,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , , ,13 G. Środki pieniężne na koniec okresu , , ,99 Grupa DUON z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2012 wygenerowała ponad 5,7 mln zł gotówki, co stanowi zdecydowaną poprawę w stosunku do poprzedniego roku oraz półrocza, kiedy to przepływy z działalności operacyjnej były wartościami ujemnymi. Przepływ gotówki związany z działalnością inwestycyjną w pierwszym półroczu 2012 wyniósł netto około -1,5 mln zł, przy czym kluczowe pozycje przepływów dotyczące działalności inwestycyjnej to blisko 4 mln zł wydatkowane na projekty inwestycyjne, m.in. budowę instalacji LNG oraz rozwój sieci gazowej oraz 2,2 mln PLN stanowiące wpływ z tytułu spłaty pożyczki na rzecz Grupy DUON SA przez spółkę ZAO Kriogaz, które pod koniec 2011 r. została sprzedana poza Grupę. W ramach działalności finansowej przepływ gotówki był ujemny łączna kwota spłaconych w I półroczu 2012 r. zobowiązań kapitałowo - odsetkowych wyniosła 7,8 mln zł. 12

13 2.4. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok Zarząd spółki Grupa DUON S.A. w dniu 28 września 2011 roku opublikował prognozę skonsolidowanych wyników finansowych (przychodów ze sprzedaży, EBIT i EBITDA) na lata 2011 i Prognoza na 2011 rok została zrealizowana, o czym Zarząd informował w raporcie rocznym za 2011 rok. Prognozowane wielkości na rok 2012 przedstawia poniższa tabela. Lp. Wyszczególnienie Prognoza 2012 (tys. zł) 1 Przychody ze sprzedaży Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) Zarząd Spółki Grupa DUON S.A. podtrzymuje swoje stanowisko, że prognoza wyników na rok 2012 zostanie zrealizowana. Stanowisko Zarządu wynika zarówno z analizy wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie półrocznym jak i zdarzeń przewidywanych w drugiej połowie 2012 roku Wskazanie czynników, które w ocenie spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Taryfa W dniu 24 kwietnia 2012 spółka DUON Dystrybucja S.A. złożyła w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie taryfy na gaz ziemny. Przedstawiony projekt taryfy optymalizuje ceny i stawki opłat za dostarczanie paliwa gazowego oraz dostosowuje je do nowej struktury grupy kapitałowej, co może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe. Nowe źródło dostaw LNG Na przełomie 2012 i 2013 roku spodziewane jest uruchomienie instalacji skraplania gazu w Kaliningradzie, co pozwoli na uzyskanie kolejnego źródła gazu LNG w konkurencyjnych cenach. Zmiana sprzedawcy W kwietniu 2012 roku spółka zależna DUON Dystrybucja S.A. rozpoczęła procedurę zmiany sprzedawcy gazu ziemnego z PGNIG S.A. na DUON Marketing and Trading S.A. w zakresie części wolumenu gazu ziemnego wysokometanowego pozyskiwanego obecnie od PGNIG S.A. na potrzeby lokalnych sieci dystrybucyjnych będących własnością DUON Dystrybucja SA. Przyczyną rozpoczęcia tej procedury było dążenie Grupy Kapitałowej DUON do dywersyfikacji dostaw gazu poprzez zakup gazu na europejskim rynku hurtowym oraz jego przesył przez połączenia transgraniczne w Lasowie i Cieszynie, gdzie Grupa Kapitałowa posiada zarezerwowane moce przesyłowe. Procedura zmiany sprzedawcy jest w toku, natomiast już teraz spółka DUON Dystrybucja częściowo dostarcza do odbiorców gaz pozyskany od nowego sprzedawcy. Nowi klienci W 2012 roku sukcesywnie realizowane będą projekty inwestycyjne mające na celu rozpoczęcie dostaw gazu do nowych klientów, z którymi spółka podpisała już umowy sprzedaży gazu. W bieżącym roku oczekiwane jest rozpoczęcie dostaw gazu m.in. do klientów zlokalizowanych w Makowie Mazowieckim i Suwałkach. Reorganizacja grupy kapitałowej W 2011 roku została przeprowadzona restrukturyzacja Grupy Kapitałowej DUON, w ramach której połączono siedem spółek dystrybucyjnych w jeden podmiot, dokonano redukcji zatrudnienia oraz sprzedaży rosyjskiej spółki ZAO Kriogaz. Ponadto w pierwszym kwartale 2012 roku dokonano przeniesienia siedziby spółki Grupa DUON S.A. z Warszawy do Wysogotowa, gdzie siedzibę miała już wcześniej spółka DUON Dystrybucja S.A. Te wszystkie działania przyczyniły się do osiągnięcia oszczędności kosztowych w segmencie infrastruktury, widocznych przede wszystkim na poziomie kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży (około 1,7 mln zł w pierwszym półroczu 2012). 3. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia 3.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi swoją działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Działalność Spółki zależeć będzie w dużej mierze od wzrostu zamożności konsumentów i zysków przedsiębiorców. Pogorszenie koniunktury, sygnalizowane przez niekorzystne zmiany tempa wzrostu PKB, inflacji i inne wskaźniki makroekonomiczne, może mieć niekorzystny wpływ na przychody i wynik finansowy Grupy Kapitałowej Ryzyko polityczne, gospodarcze Rynek energetyczny w Polsce jest kształtowany zarówno przez sytuację oraz stan polskiej gospodarki, jak i sytuację ekonomiczną i polityczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na rynek paliw mają zatem wpływ zarówno podstawowe czynniki gospodarcze w kraju oraz regionie (tj. inflacja, bezrobocie, PKB, wskaźnik konsumpcji), jak i rozmaite decyzje polityczne zapadające na szczeblu rządowym czy też uzgodnień międzypaństwowych. 13

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści: Objaśnienia zastosowanych skrótów i pojęć:... 3 1. Wprowadzenie... 6 2. Ocena rynku gazu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2014 30.06.2014 Wysogotowo, 22 sierpnia 2014 r. 1 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I poł. 2014 I poł. 2013 II kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną od 25 do 75 Obligacji Serii A

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA S.A. W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 1. O SPÓŁCE GRUPA S.A.... 3 2. GRUPA S.A. W 2013 ROKU... 4 2.1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 4 2.2. BILANS... 6

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Agenda O DUON Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Załączniki 2 Stable business model adapted to changes on the market O DUON infrastructure segment

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.... 4 1.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23 1 1 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 1.1. OPIS ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 10 1.2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 Spis treści: 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 1.1. Opis dokonanych zmian w strukturze Grupy... 5 1.2. Opis inwestycji kapitałowych w obrębie Grupy... 5 1.3. Opis planowanych zmian w obrębie

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r.

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r. Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012 12 marca 2013 r. Spis treści: 1. ORGANIZACJA POLSKA ENERGIA S.A.... 5 1.1. Podstawowe informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie operacyjne

Podsumowanie operacyjne Podsumowanie operacyjne 2-6 Podsumowanie operacyjne Komentarz Zarządu 3 Wybrane dane finansowe 4 Kluczowe informacje dotyczące Grupy Kapitałowej ENEA Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2014 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. w 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. w 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI w 2010 roku Warszawa, kwiecień 2011 roku Spis treści 1. Dane identyfikujące Spółkę.... 4 1.1. Dane rejestrowe.... 4 1.2. Kapitał zakładowy i jego zmiany w okresie sprawozdawczym....

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2008 Lipiec 2008 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu. 2 1. Nota wprowadzająca. 3 2. Podsumowanie, główne osiągnięcia ostatniego roku.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU DĄBROWA, DNIA 01 WRZEŚNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo