SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE Wysogotowo, 14 sierpnia

2 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ WŁADZE SPÓŁKI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU: GRUPA KAPITAŁOWA ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ I ICH SKUTKI POZOSTAŁE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON RYNKI ZBYTU RYNEK GAZU RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE SPÓŁKI BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM GRUPA KAPITAŁOWA PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. I SPÓŁEK ZALEŻNYCH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO SPRAWY SĄDOWE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE OŚWIADCZENIA ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

3 1. Informacje o Grupie Kapitałowej Uwaga: w czerwcu oraz lipcu 2012 r. zmianie uległy nazwy następujących spółek grupy kapitałowej: CP Energia S.A. obecnie Grupa DUON S.A., KRI S.A. obecnie DUON Dystrybucja S.A., KRI Marketing and Trading S.A. obecnie DUON Marketing and Trading S.A.; szczegółowe informacje nt. tych zmian zostały zawarte w treści sprawozdania; w związku z powyższym w treści niniejszego sprawozdania dotychczasowe i obecne nazwy są stosowane zamiennie. Firma jednostki dominującej: Grupa DUON S.A. Siedziba jednostki dominującej: Wysogotowo k. Poznania Adres jednostki dominującej: Przeźmierowo ul. Serdeczna 8, Wysogotowo Numery telekomunikacyjne: tel. (061) fax (061) Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Grupa DUON SPÓŁKA AKCYJNA (poprzednia firma spółki to CP Energia S.A.) została zawiązana Aktem Notarialnym w dniu roku (rep. A NR 3163/2005). Dnia roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) pod numerem Podstawowym przedmiotem jej działalności jest działalność firm centralnych (head office) i holdingów wyłączeniem holdingów finansowych. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Kapitał zakładowy na dzień r. wynosił ,00 zł i dzielił sie na akcji zwykłych na okaziciela serii A K o wartości nominalnej 1 zł każda. Spółka w okresie objętym niniejszym raportem oraz po jego zakończeniu nie nabywała własnych akcji Władze Spółki na dzień przekazania raportu: Zarząd Mariusz Caliński - Prezes Zarządu Michał Swół Wiceprezes Zarządu Krzysztof Noga Członek Zarządu Krzysztof Kowalski Członek Zarządu Rada Nadzorcza Lawrence Ross Przewodniczący Rady Nadzorczej Katarzyna Robiński Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Krzysztof Kaczmarczyk Członek Rady Nadzorczej David Morrison Członek Rady Nadzorczej Rafał Wilczyński Członek Rady Nadzorczej Znaczący akcjonariusze Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów Galiver Limited ,85% ,85% RIT Capital Partners PLC ,94% ,94% PBG S.A ,34% ,34% Intervisual Investments Limited ,84% ,84% Capital Partners S.A ,57% ,57% Akcjonariat rozproszony ,46% ,46% Razem ,00% ,00% W okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego nie zaszły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Grupa Kapitałowa Spółka Grupa DUON jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej DUON, której strukturę na dzień zatwierdzenia sprawozdania przedstawia poniższy schemat: 3

4 Grupa DUON S.A. DUON Dystrybucja S.A. DUON Marketing and Trading S.A. PGS Sp. z o.o. DUON Dystrybucja S.A. (poprzednio KRI S.A.) spółka dystrybucyjna, prowadząca działalność dystrybucji i obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego oraz LPG w oparciu o posiadaną infrastrukturę (sieci gazowe, stacje regazyfikacji). DUON Marketing and Trading S.A. (poprzednio KRI Marketing and Trading S.A.) spółka obrotu, prowadząca sprzedaż gazu ziemnego oraz energii elektrycznej w oparciu o infrastrukturę stron trzecich. PGS sp. z o.o. spółka transportowa dysponująca taborem specjalistycznych cystern i kontenerów do transportu gazu skroplonego (LNG). Ponadto w pierwszym półroczu 2012 roku w skład grupy wchodziły także następujące podmioty: Carbon sp. z o.o.- spółka prowadząca działalność obrotu i dystrybucji gazu ziemnego (funkcjonowała do dnia ) Gaslinia sp. z o.o. - spółka prowadząca działalność obrotu i dystrybucji gazu ziemnego (funkcjonowała do dnia ) Kriogaz Polska S.A. spółka o charakterze holdingowym (funkcjonowała do dnia ). Spółki te oraz DUON Dystrybucja S.A. były sukcesywnie łączone w jeden podmiot w celu osiągnięcia synergii kosztowych oraz usprawnienia procesu zarządzania Grupą Kapitałową ich działalność jest obecnie kontynuowana przez spółkę DUON Dystrybucja S.A. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy DUON za pierwsze półrocze 2012 roku konsolidacją objęto następujące jednostki: Lp. Nazwa jednostki Siedziba 3 Kriogaz Polska S.A. 4 DUON Dystrybucja S.A. (KRI S.A.) 5 DUON Marketing & Trading S.A. (KRI Marketing & Trading S.A.) Przeźmierowp, Wysogotowo k/poznania, ul. Serdeczna Przeźmierowo, Wysogotowo k/poznania, ul. Serdeczna 8 Metoda konsolidacji Udział w kapitale zakładowym % Udział w prawach głosu % Pełna 100% 100% Pełna 100% 100% Gdańsk, ul. Piwna 28/31 Pełna 100% 100% 6 PGS Sp. z o.o Odolanów, ul. Krotoszyńska 148 Pełna 100% 100% 1.3. Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej i ich skutki Zakup akcji spółki Kriogaz Polska S.A. W dniu 10 kwietnia 2012 roku spółka Grupa DUON S.A. zakupiła akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Kriogaz Polska S.A. należących do tej pory do Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. za łączną cenę ,02 zł. W wyniku dokonanej transakcji udział spółki Grupa DUON S.A. w kapitale zakładowym Kriogaz Polska S.A. wzrósł z 95,65% do 100%. Wewnątrzgrupowe połączenie spółek zależnych W dniu 2 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji połączenia spółki zależnej DUON Dystrybucja S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami zależnymi Gaslinia sp. z o.o. oraz Carbon sp. z o.o. (Spółki Przejmowane). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, w drodze emisji zwykłych, imiennych akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda. Wszystkie wyemitowane akcje zostały objęte przez jedynego dotychczasowego wspólnika Spółek Przejmowanych, tj. przez spółkę Grupa DUON S.A., będącą jednocześnie jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej. Dnia 12 lipca 2012 dokonano rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia spółki zależnej DUON Dystrybucja S.A. (spółka przejmująca) z siedzibą w Wysogotowie, ze spółką zależną KRIOGAZ Polska S.A. (spółka przejmowana) z siedzibą w Warszawie. Połączenie, o którym mowa nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, w drodze emisji zwykłych, imiennych akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda. Wszystkie wyemitowane akcje zostały objęte przez jedynego dotychczasowego akcjonariusza Spółki Przejmowanej, tj. przez spółkę Grupa DUON S.A., będącą jednocześnie jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej. 4

5 Połączenie spółek Carbon sp. z o.o., Gaslinia sp. z o.o. oraz Kriogaz Polska S.A. ze spółką DUON Dystrybucja miało na celu uproszczenie struktury funkcjonowania grupy. Skutkiem połączenia jest bardziej czytelna struktura grupy kapitałowej DUON, która pozwala na efektywniejsze zarządzanie grupą, a także oszczędności kosztowe. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Grupa DUON S.A. W dniu 19 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa DUON S.A. Kapitał został podwyższony z kwoty zł do kwoty zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Kapitał pozyskany w wyniku emisji akcji serii K został przeznaczony na cele emisji, tj. na budowę infrastruktury dystrybucyjnej lub energetycznej dla gazu ziemnego lub LPG, rozwój działalności w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym i zwiększenie kapitału obrotowego. Podwyższenie kapitału spółki zależnej DUON Marketing and Trading S.A. W dniu 2 lutego 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału spółki zależnej DUON Marketing and Trading S.A. z kwoty ,00 zł do kwoty zł, dokonanego w drodze emisji ,00 zwykłych imiennych akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł każda. Wszystkie wyemitowane akcje zostały objęte przez jedynego akcjonariusza spółki DUON Marketing and Trading S.A., to jest przez spółkę Grupa DUON S.A. Podniesienie kapitału spółki DUON Marketing and Trading S.A. miało na celu umożliwienie dalszego rozwoju spółce w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym. Zapotrzebowanie na gotówkę wynika przede wszystkim ze wzrostu kapitału obrotowego spółki, będącego konsekwencją rozwoju sprzedaży Pozostałe zdarzenia wpływające na działalność Grupy Kapitałowej Działalność w nowym obszarze segmencie obrotu W pierwszym półroczu 2012 r. Grupa Kapitałowa skutecznie pozyskiwała klientów w nowym obszarze działalności - segmencie obrotu, w ramach którego Grupa sprzedaje energię elektryczną i gaz ziemny odbiorcom końcowym na zasadzie TPA (ang. Third Party Access) tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii J i K W dniu 20 lutego 2012 roku do obrotu giełdowego w trybie zwykłym na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zostało wprowadzonych akcji serii J oraz akcji serii K. Zmiana siedziby spółki Grupa DUON S.A. W dniu 23 marca 2012 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmiany siedziby spółki Grupa DUON S.A. W związku z dokonanym wpisem nową siedzibą spółki Grupa DUON S.A. jest Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, Wysogotowo koło Poznania, Przeźmierowo. Zawarcie istotnych umów sprzedaży gazu W dniu 16 stycznia 2012 roku została zawarta umowa sprzedaży paliwa gazowego LNG pomiędzy spółką zależną KRI S.A. (Sprzedający) oraz Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Kupujący). Szacunkowa wartość umowy w okresie jej trwania wynosi 19,6 mln zł. Przedmiotem umowy jest budowa przyłącza gazowego i sprzedaży gazu ziemnego LNG przez KRI S.A. na rzecz Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. W dniu 25 stycznia 2012 roku została zawarta umowa sprzedaży paliwa gazowego LNG pomiędzy spółką zależną KRI S.A. (Sprzedający) oraz Knauf Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu (Kupujący). Szacunkowa wartość umowy w okresie jej trwania wynosi 45 mln zł. Przedmiotem umowy jest budowa przyłącza gazowego i sprzedaży gazu ziemnego LNG przez KRI S.A. na rzecz Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. W dniu 20 lutego 2012 roku została zawarta umowa sprzedaży paliwa gazowego LNG pomiędzy spółką zależną KRI S.A. (Sprzedający) oraz Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Hajnówce. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej trwania wynosi 21,9 mln zł. Umowa została zawarta w miejsce rozwiązanej z powodu zmian ustaleń pomiędzy stronami umowy sprzedaży gazu. Zmiana firmy jednostki dominującej Dnia 25 czerwca 2012 roku Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmiany firmy spółki CP Energia S.A. na Grupa DUON Spółka Akcyjna. Zmiana firm spółek zależnych Dnia 12 lipca 2012 dokonano rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany firmy spółki zależnej z KRI S.A. na DUON Dystrybucja S.A. Dnia 16 lipca 2012 dokonano rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany firmy spółki zależnej z KRI Marketing and Trading S.A. na DUON Marketing and Trading S.A Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej DUON Grupa kapitałowa DUON prowadzi działalność w dwóch podstawowych obszarach: infrastruktury i obrotu. Segment infrastruktury 5

6 Działalność Grupy w segmencie infrastruktury skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG - Liquefied Natural Gas) poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Gaz ziemny jest pozyskiwany przez Grupę zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, m.in. w Rosji. Obecnie Grupa posiada ok. 450 km własnych gazociągów w 11 lokalizacjach sieciowych, przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz 19 instalacji opartych o LNG. Do gazociągów posiadanych przez Grupę DUON przyłączonych jest ok klientów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych. W ramach segmentu infrastruktury Grupa prowadzi także sprzedaż gazu płynnego LPG, ciepła oraz usług transportowych gazu LNG. W fazie analiz są także projekty w oparciu o kogenerację. Segment obrotu W ramach segmentu obrotu Grupa prowadzi sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej odbiorcom końcowym na zasadzie TPA (ang. Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Gaz i energia elektryczna są kupowane przez Grupę na hurtowych rynkach w Polsce i Europie (np. na giełdach energii) oraz dostarczane do klientów indywidualnych oraz korporacyjnych za pomocą infrastruktury należącej do stron trzecich. Celem strategicznym Grupy DUON jest osiągnięcie pozycji największego niezależnego dostawcy gazu i energii w Polsce Rynki zbytu Rynek gazu Ogólna charakterystyka rynku gazu ziemnego w Polsce Rynek gazu ziemnego w Polsce jest rynkiem jednego sprzedawcy, którym jest PGNiG. Podmiot ten pozyskuje gaz ziemny z własnych kopalń oraz z importu i sprzedaje go bezpośrednio odbiorcom końcowym. Krajowe wydobycie gazu pokrywa ok. 30% zapotrzebowania odbiorców. Pozostała część zapotrzebowania pokrywana jest poprzez realizację kontraktów importowych, w tym przede wszystkim kontraktu długoterminowego zawartego z rosyjską spółką OOO Gazprom Eksport zapewniającego dostawy gazu w oparciu o klauzulę take or pay. Import z kierunku wschodniego pokrywa ok. 63% zapotrzebowania krajowego na gaz ziemny. Dostawy te uzupełniane są dostawami w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego z Niemiec i Czech w ilości ok. 7% zapotrzebowania. W 2011 r. całkowite zużycie gazu ziemnego w Polsce wyniosło, według danych pozyskanych w toku przeprowadzonych cyklicznych badań monitorujących URE, ,99 mln m3. Dostawy gazu z zagranicy w ilości ,28 mln m3, uzupełniane były gazem pochodzącym ze źródeł krajowych w ilości 4 329,42 mln m3, co stanowiło blisko 30% całkowitego zaopatrzenia kraju w gaz ziemny. Istotą wprowadzania konkurencji na rynku gazu ziemnego, jest rozdział działalności świadczenia usług infrastrukturalnych od działalności handlu towarami, a przede wszystkim wydzielenie ze struktur przedsiębiorstw pionowo zintegrowanych niezależnych operatorów: systemu przesyłowego, systemów dystrybucyjnych i systemu magazynowego. W wyniku realizacji tych wymogów na polskim rynku gazu ziemnego działa: Operator Systemu Przesyłowego (OSP) OGP Gaz-System S.A, jest to odrębna spółka Skarbu Państwa, która pełni funkcje operatorskie dla krajowego systemu przesyłowego; Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) funkcje te pełni 17 podmiotów działających w przedsiębiorstwach pionowo zintegrowanych, w tym przede wszystkim 6 OSD wyodrębnionych pod względem prawnym, należących do grupy kapitałowej PGNiG; Jedynym z największych podmiotów na rynku działających w tym obszarze, nienależących do grupy kapitałowej PGNiG, jest DUON Dystrybucja S.A. Operator systemu magazynowego (OSM) działa jako oddział PGNiG, obecnie w trakcie przekształceń zmierzających do wydzielenia prawnego tej działalności; Spółki obrotu gazem ziemnym, w tym spółki posiadające koncesję na import gazu. W spółkach Grupy DUON zarówno DUON Marketing and Trading jak również DUON Dystrybucja posiadają koncesje na obrót gazem, z czego DUON Dystrybucja zajmuje się obrotem wyłącznie na własnych sieciach dystrybucyjnych realizując dostawy w ramach umów kompleksowych. DUON Marketing and Trading dokonuje obrotu gazem sprzedając gaz do klientów na bazie dostępu do infrastruktury stron trzecich (tzw. TPA). Rynek hurtowy gazu ziemnego Działalność w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym w Polsce, rozumiana jako sprzedaż gazu podmiotom wykorzystującym go w celu dalszej odsprzedaży (w tym np. sprzedaż do DUON Dystrybucja S.A.), była dotychczas zdominowana przez przedsiębiorstwo PGNiG SA i funkcjonowała wyłącznie w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG. Przedsiębiorstwa obrotu gazem spoza GK PGNiG w zasadzie nie zajmowały się do tej pory sprzedażą hurtową. Obrót gazem ziemnym w 2011 r. realizowany był wyłącznie w ramach kontraktów dwustronnych, a forma sprzedaży gazu za pośrednictwem giełdy czy hubów, istotna z punktu widzenia możliwości wymiany handlowej i nabierająca coraz większego znaczenia w Unii, nie funkcjonowała w Polsce. Ceny paliwa gazowego ustalane w taryfie nie są różnicowane w zależności od tego, czy wykorzystuje się gaz na potrzeby własne odbiorcy, czy do dalszej odsprzedaży. O cenie decyduje moc zamówiona, brana pod uwagę odrębnie dla każdego z punktów odbioru. Wolumen sprzedaży nie jest czynnikiem bezpośrednio różnicującym ceny. Rynek detaliczny gazu ziemnego Wysoki poziom koncentracji na polskim rynku gazu, wynikający z pozycji dominującej GK PGNiG (ok. 98% rynku), wpływa od wielu lat na strukturę rynku detalicznego oraz tempo przemian w nim zachodzących. Jako największe podmioty pod względem wolumenu sprzedaży w 6

7 2011 r. (posiadające łącznie ok. 2% rynku), poza GK PGNiG, wymienić należy: EWE energia Sp. z o.o., HANDEN Sp. z o.o., G.E.N Gaz Energia SA, Entrade S.A., podmioty z Grupy DUON SA. Przedsiębiorstwa te prowadzą działalność handlową polegającą na odsprzedaży gazu ziemnego nabywanego od PGNiG SA odbiorcom końcowym. Istotna większość zajmuje się sprzedażą gazu kupowanego od PGNiG SA za pośrednictwem własnych, lokalnych sieci dystrybucyjnych (nie dotyczy Handen i Entrade). Istnienie tych podmiotów jest ważne z punktu widzenia funkcjonowania rynku gazu, gdyż przedsiębiorstwa te prowadzą głównie działalność na obszarach nieobsługiwanych przez PGNiG SA tj. z wykorzystaniem wybudowanych przez siebie własnych sieci dystrybucyjnych i wypełniając lukę rynkową łączą działalność dystrybucyjną i obrotową. W obszarze rynku detalicznego funkcjonuje także kilka podmiotów dokonujących sprzedaży gazu LNG za pomocą własnych stacji regazyfikacyjnych. Największą pozycję w tym podsegmencie rynku gazu ziemnego zajmuje DUON Dystrybucja S.A. Wielkość i struktura sprzedaży gazu GK PGNIG odbiorcom końcowym w 2011 r. Wyszczególnienie Ilość (mln m3) Liczba odbiorców Razem , Odbiorcy hurtowi*, z tego 312,21 69 z GK PGNIG spoza GK PGNIG 312, OSP (OGP Gaz-System SA) 91, OSD 100, Eksport 26,71 5. Odbiorcy końcowi Przemysł, z tego 8 729, Zakłady azotowe 2 374,61 20 Elektrownie i elektrociepłownie 1 133, Ciepłownie 271, Inni mali odbiorcy (o zużyciu do 1mln m3/rok) 863, Inni średni odbiorcy (o zużyciu powyżej 1 mln m3 do 25 mln m3/rok) 1 946, Inni duzi odbiorcy (o zużyciu powyżej 25 mln m3/rok) 2 139, Odbiorcy końcowi handel i usługi, z tego 1 390, Mali odbiorcy (o zużyciu do 1 mln m3/rok) 1 243, Średni odbiorcy (o zużyciu powyżej 1 mln m3/rok) 147,08 58 Duzi odbiorcy (o zużyciu powyżej 25 mln m3/rok) 7. Gospodarstwa domowe 3 730, *Odbiorcy kupujący w celu dalszej odsprzedaży Źródło: PGNIG SA Liberalizacja rynku gazu Bariery dostępu Pomimo, że formalnie odbiorcy uzyskali prawo do zmiany sprzedawcy (odbiorcy przemysłowi w 2004 r., odbiorcy w gospodarstwach domowych w 2007r.) w praktyce prawo to było dość trudne do wykorzystania. Bariery dostępu do krajowego rynku gazu wiązały się dotychczas z ograniczonymi możliwościami pozyskania mocy przesyłowych i pojemności magazynowych, jako warunku wejścia nowych podmiotów do krajowego systemu, oraz brakiem możliwości zakupu gazu na rynku hurtowym z uwagi na brak takiego rynku. Brak rynku hurtowego z całą towarzyszącą infrastrukturą, tj. rynkiem wirtualnym, rynkiem bilansującym, rynkiem zróżnicowanych ofert, ograniczają zainteresowanie potencjalnych uczestników wejściem na ten rynek. Praktycznie nie funkcjonuje rynek kontraktów terminowych, krótszych niż roczne. Odbiorcy nie mają możliwości zdywersyfikowania dostaw gazu i praktycznie żadnego wpływu na ceny, niezależnie od stałości i wielkości poboru. Dla nowych sprzedawców oraz odbiorców, którzy byliby zainteresowani zmianą sprzedawcy, barierą są ograniczenia zawarte w umowach z dotychczasowym sprzedawcą, brak efektywnych procedur zmiany sprzedawcy oraz obecna struktura taryf, która wymaga rozdzielenia na taryfy za usługi infrastrukturalne, w pełni regulowane oraz ceny towaru jakim jest gaz, którego wycena powinna być rynkowa. Otoczenie prawne Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiły znaczne zmiany organizacyjne w strukturze polskiego rynku gazu ziemnego, będące między innymi następstwem prawa unijnego, w tym głównie dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 roku dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 98/30/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 roku dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE [10]. Z dyrektyw tych między innymi wynikała konieczność przeprowadzenia reorganizacji rynku gazu ziemnego, tj. w szczególności rozdzielenia działalności przesyłania i dystrybucji od działalności obrotu. Rynek gazu w Polsce podlega sukcesywnym zmianom zmierzającym do jego pełnej liberalizacji oraz funkcjonowania na zasadach konkurencyjnych. Wychodząc naprzeciw regulacjom unijnym, zmiany modelu, wzorem innych państw, mają objąć zarówno obszar handlu hurtowego, jak i rynek detaliczny sprzedaży gazu do odbiorców końcowych. Głównymi dokumentami, będącymi w pierwszej połowie 2012 roku na etapie konsultacji, które mogą wpłynąć na tempo oraz charakter zmian rynku gazu w Polsce, są: opracowany przez PGNiG SA Program Uwolnienia Gazu (PUG) z 13 lutego 2012 roku, opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, datowany na 21 grudnia 2011 roku, projekt ustawa Prawo gazowe oraz opracowana przez URE Mapa uwolnienia cen gazu ziemnego. Zmiany rynku gazu w Polsce, wprowadzane w kilku etapach, docelowo mają umożliwić wszystkim potencjalnym uczestnikom rynku posiadającym odpowiednie koncesje 7

8 handel gazem, a odbiorcom końcowym zakup gazu od dowolnego sprzedawcy, w ramach tzw. zasady TPA. W pierwszym etapie przewidywane jest (nawet od 1 stycznia 2013 roku) umożliwienie zakupu gazu w ramach TPA odbiorcom komercyjnym na bazie uwolnionych cen gazu. W procesie zmian ważną rolę ma odgrywać Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE), która ma uruchomić i prowadzić parkiety giełdowe umożliwiające realizację PUG na tzw. zasadach giełdowych. Rozbudowa infrastruktury gazowej Poziom rozwoju infrastruktury gazowej, w tym połączeń międzysystemowych, niezbędnej dla zapewnienia ciągłości dostaw gazu, ma istotny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa energetycznego, wzrost konkurencji oraz efektywność użytkowania paliwa gazowego. Potrzeba posiadania zdolności przesyłowych, zapewniających ciągłość dostaw gazu oraz tworzenie jednolitego rynku gazu w UE ukierunkowuje działania na (m.in.) rozwój systemu przesyłowego gazu ziemnego wraz z elastycznymi połączeniami transgranicznymi. Planowane lub realizowane inwestycje, niżej wymienione, będą miały istotny wpływ na możliwości dynamizacji procesów europejskiej integracji: budowa terminalu LNG w Świnoujściu do odbioru skroplonego gazu ziemnego, transportowanego drogą morską; rozbudowa systemu przesyłowego na północy Polski, umożliwiającego wprowadzenie gazu ziemnego pochodzącego z terminala LNG; dalsza rozbudowa połączenia międzysystemowego na granicy polsko-niemieckiej, w okolicach Lasowa; dalsza rozbudowa połączenia międzysystemowego Polska-Czechy w Cieszynie; umożliwienie fizycznego przepływu odwróconego na gazociągu SGT Jamał Europa; budowa gazociągu łączącego polski i słowacki system gazowy. Organizacja techniczna rynku 24 lipca 2012 roku Prezes URE zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, (IRiESP) dotyczącą krajowego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM SA. Instrukcja uwzględnia zapisy zawarte w III Pakiecie Energetycznym oraz zasady funkcjonowania systemu wypracowane przez europejskich operatorów sieci przesyłowych. Instrukcja w istotny sposób zmieni sposób organizacji polskiego rynku gazu. Dokument zatwierdzony przez regulatora umożliwia współpracę operatora z giełdą towarową, dając podstawy do funkcjonowania giełdy gazu, ułatwia nowym podmiotom wejście na rynek gazu i upraszcza zasady korzystania z systemu przesyłowego. Instrukcja wprowadza wirtualny punkt obrotu gazem co oznacza możliwość handlu gazem w oderwaniu od fizycznej lokalizacji w sieci oraz poprzez transakcje zawieraną na giełdzie pozwala na kształtowanie cen na zasadach rynkowych. Zapisy Instrukcji mają na celu także: wprowadzenie modelu entry-exit, tj. rozerwanie fizycznych punktów wejścia i wyjścia poprzez umożliwienie zlecania transportu gazu od fizycznych punktów wejścia do punktu wirtualnego i od punktu wirtualnego do fizycznych punktów wyjścia, wprowadzenie rynku usług bilansujących, zmianę zasad współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych i operatorem systemu magazynowania. Termin wejścia w życie postanowień Instrukcji został ustalony na dzień 1 grudnia 2012 r. zgodnie z wnioskiem Operatora. Stworzenie rynku hurtowego i zniesienie taryf dla przedsiębiorstw W związku z podjętym w 2011 r. dobrowolnym zobowiązaniem Zarządu PGNiG do przeprowadzenia Programu Uwalniania Gazu (PUG), zostały zaplanowane działania dla prawidłowego przeprowadzenia tego Programu oraz umożliwienia sprawnego przebiegu procesu zmiany sprzedawcy gazu z początkiem 2013 r. Realizacja tych działań pozwoli na pojawienie się oferty sprzedaży znaczącego wolumenu gazu na rynku hurtowym w trybie publicznym na kolejne lata oraz zagwarantuje, iż od 2013 r. w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych zaistnieje możliwość zmiany sprzedawcy. Po przeprowadzeniu aukcji zostanie uruchomiony na giełdzie towarowej płynny rynek wtórny, na którym będzie możliwość swobodnego obrotu gazem ziemnym w ramach kontraktów o różnych terminach zapadalności. PGNiG na tym rynku będzie pełnił rolę market maker a, oferując gaz ziemny, który nie został sprzedany w ramach ww. aukcji. Spodziewane jest, że przeprowadzenie tych działań wywoła rozwój mechanizmów konkurencji na hurtowym i detalicznym rynku w stopniu pozwalającym na zwolnienie od 1 stycznia 2013 r. cen gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych spod administracyjnego nadzoru Prezesa URE. Oczekuje się, iż w wyniku przeprowadzenia PUG (alternatywnie rozważa się również wprowadzenie obliga giełdowego dla gazu sprzedawanego przez PGNiG), w IV kwartale 2012 roku powstanie hurtowy rynek gazu ziemnego w Polsce, który umożliwi nowym sprzedawcom przygotowanie ofert dla odbiorców przemysłowych. W październiku 2012 r. Prezes URE przeprowadzi badanie rynku gazu, które pozwoli na ocenę wpływu przeprowadzenia PUG na poziom konkurencji na rynku hurtowym i na rynku detalicznej sprzedaży do odbiorców przemysłowych. Jeżeli badanie to wykaże, że od początku 2013 r. zaistnieją przesłanki określone w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, taka decyzja zostanie podjęta przez Prezesa URE w listopadzie 2012 r. W przypadku pojawienia się płynnego rynku hurtowego gazu na giełdzie towarowej, indeks cen giełdowych gazu powinien być od 2013 r. wyznacznikiem w procesie taryfowania odbiorców w gospodarstwach domowych. Małotonażowy rynek LNG Charakterystyka LNG LNG jest gazem ziemnym w fazie ciekłej w wyniku schłodzenia do temperatury -161 C. Objętość takiej cieczy jest 600 razy mniejsza niż postaci gazowej. Przed skropleniem, gaz ziemny musi zostać oczyszczony z dwutlenku węgla, azotu, wody, rtęci itp. Po przywróceniu LNG z powrotem do fazy gazowej, nie pozostają w nim prawie żadne zanieczyszczenia i gaz jest niemalże całkowicie pozbawiony wilgoci. 8

9 Dzięki skropleniu i znacznemu zmniejszeniu objętości, LNG można przewozić w cysternach kriogenicznych nawet na duże odległości morzem w tankowcach lub po lądzie w samochodach-cysternach w stosunkowo tani sposób, bez potrzeby budowy kapitałochłonnych gazociągów. Skroplenie gazu ziemnego daje zatem możliwość dostarczenia paliwa do odbiorców, których lokalizacja wyklucza korzystanie z systemu gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych. Dzięki temu LNG spełnia ważną rolę w gazyfikacji i ogrzewaniu miast i gmin oraz pomaga rozwiązywać problemy energetyczne w instalacjach przemysłowych, położonych z dala od sieci dystrybucji gazu. LNG jako gaz skroplony nie stwarza żadnych zagrożeń dla użytkownika, gdyż w razie wycieku nie wybucha, a paruje i rozpuszcza się w powietrzu lub powoli opada na dno. Źródła dostaw LNG Obecnie w Polsce jedynym wytwórcą LNG jest Grupa PGNIG, posiadająca dwie instalacje służące do produkcji skroplonego gazu ziemnego. Pierwsza z nich znajduje się w Odolanowie i dysponuje maksymalną wydajnością roczną około 33 mln m3 gazu ziemnego w warunkach normalnych (po regazyfikacji). Druga instalacja to odazotownia gazu zlokalizowana w Grodzisku Wielkopolskim. Gaz skroplony w tej instalacji powstaje jako produkt uboczny w procesie odazotowania gazu ziemnego. Maksymalna wydajność tej instalacji w zakresie produkcji LNG to około 16 mln m3 gazu w warunkach normalnych rocznie. Na polski rynek LNG sprowadzany jest także z zagranicy. Obecnie zdecydowana większość importu LNG realizowana jest z Rosji z instalacji położonej w Kingiseppie pod St. Petersburgiem. Instalacja ta należy do spółki ZAO Kriogaz z Grupy Gazprombank i dysponuje roczną maksymalną wydajnością na poziomie 10 mln m3 rocznie. LNG produkowany w tej instalacji jest częściowo transportowany do Polski, a częściowo dystrybuowany na terenie Rosji. W ostatnim kwartale 2012 roku spodziewane jest uruchomienie kolejnej fabryki LNG, z której możliwy będzie import LNG do Polski. Nowopowstała instalacja jest zlokalizowana w Kaliningradzie, a więc w lokalizacji korzystnej z punktu widzenia odległości od północno-wschodniej części Polski. Projektowana wydajność tej instalacji ma być dwa razy większa niż instalacji położonej w Kingiseppie. Grupa Gazprombank ponadto planuje dalsze inwestycje w stacje skraplania gazu, z których będzie można zaimportować w przyszłości gaz do Polski. W 2014 roku planowane jest uruchomienie budowanego od 2009 roku terminalu LNG w Świnoujściu. Inwestorem projektu jest spółka Polskie LNG S.A. należąca do OGP Gaz System S.A. W pierwszym etapie eksploatacji terminal LNG pozwoli na odbiór 5 mld m³ gazu ziemnego rocznie. W przyszłości możliwe będzie zwiększenie zdolności wysyłkowej terminalu do 7,5 mld m3 rocznie. Możliwe są także dostawy LNG z terminali zlokalizowanych w Europie Zachodniej, np. z belgijskiego Zeebrugge. Rysunek 1. Kierunki dostaw LNG Żródło: opracowanie własne Konkurencja i wielkość rynku LNG W Polsce dostawami LNG na rzecz odbiorców końcowych zajmuje się kilka podmiotów. Zdecydowanie dominujący udział w rynku ma Grupa DUON S.A., która w 2011 roku sprzedała 26,5 mln m3 gazu ziemnego dystrybuowanego w postaci skroplonej. Pozostałe podmioty aktywne na rynku LNG to: spółki z Grupy PGNIG, G.EN. Gaz Energia S.A., BEST Systemy Grzewcze sp. z o.o., Grupa PEGAS sp. z o.o., KRIO LOGISTIC sp. z o.o.. Według danych opracowanych przez URE 1, w 2011 na rynku LNG w Polsce sprzedano łącznie 30,5 mln m3 gazu w warunkach normalnych, a zatem udział Grupy DUON w tym rynku wynosi około 87%. W zakresie transportu LNG Grupa DUON posiada również dominującą pozycję. Dysponuje dziesięcioma kriogenicznymi cysternami oraz dwoma zestawami kontenerowymi do przewozu LNG, za pomocą których jest w stanie obsłużyć transport na potrzeby własne oraz stron 1 Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2011 roku, Biuletyn URE 02/2012, 29 czerwca 2012 r. 9

10 trzecich. Ponadto cysternami wyspecjalizowanymi do przewozu skroplonego gazu ziemnego dysponują także spółki BEST Systemy Grzewcze, Grupa PEGAS oraz KRIO LOGISTIC. Z uwagi na cechy i warunki dystrybucji LNG, tj. w szczególności: możliwość dostarczenia w każde miejsce kraju oraz stosunek jakości i efektywności spalania do ceny, ten nośnik energii konkuruje praktycznie z większością innych nośników energii, których dystrybucja nie jest uwarunkowana istnieniem sieci przesyłowych, a których cechy pozwalają je uznać za substytuty. Należą do nich: LPG (gaz propan-butan), oleje opałowe (mazut, średni, lekki, eksterm), węgiel (miał, ekoroszek, koks), biomasa. Substytutem LNG nie jest sieciowy gaz ziemny, ze względu na tę podstawową różnicę pomiędzy LNG i sieciowym gazem ziemnym, jaką jest sposób dostarczenia do odbiorcy końcowego Rynek energii elektrycznej Uczestnikami segmentu rynku hurtowego energii elektrycznej są: elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie przemysłowe, wytwórcy w źródłach odnawialnych (OZE), sprzedawcy z urzędu czyli podmioty, które powstały w wyniku rozdzielenia działalności handlowej i dystrybucyjnej, pozostałe spółki prowadzące działalność polegającą na obrocie energią elektryczną (w sumie koncesje na obrót energią elektryczną posiada około 340 podmiotów, w tym m.in. DUON Marketing and Trading S.A.) Hurtowy obrót energią elektryczną odbywa się w następujących segmentach rynku: konkurencyjnym, obejmującym: o kontrakty bilateralne zawierane pomiędzy wytwórcami energii a przedsiębiorcami prowadzącymi obrót energią oraz odbiorcami energii, o Towarową Giełdę Energii S.A. handel fizyczną dostawą energii elektrycznej realizowany jest poprzez tzw. Rynek Dnia Następnego (spotowy) oraz Rynek Terminowy Energii Elektrycznej, o platformy internetowe, w szczególności Platforma Obrotu Energią Elektryczną rynek energii Giełdy Papierów Wartościowych tzw. rynku bilansującym miejscu, w którym dochodzi do zrównoważenia podaży i popytu energii elektrycznej; rynkiem tym zarządza PSE Operator S.A. Na detalicznym rynku w Polsce jest około 16,7 mln odbiorców końcowych, z czego ok. 89% to odbiorcy z grupy gospodarstw domowych. Jak podaje URE w Sprawozdaniu z działalności Prezesa URE w 2011: Na rynku w dalszym ciągu utrzymuje się sytuacja przywiązania konsumentów do dotychczasowych sprzedawców i niewielka skala ich zmiany, mimo, że prawo wyboru sprzedawcy (ang. TPA) przysługuje wszystkim grupom odbiorców od 1 lipca 2007 r. Pomimo ciągle małej liczby odbiorców, którzy skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy, ilość odbiorców, którzy wykorzystali to uprawnienie była w 2011 r. ponad czterokrotnie większa w stosunku do stanu z 2010 r. Warto przy tym podkreślić, że dynamika zjawiska zmiany sprzedawcy przez odbiorców w gospodarstwach domowych była w minionym roku nie tylko znacznie wyższa niż w poprzednich okresach, ale także wyższa niż w grupie odbiorców instytucjonalnych. Liczba gospodarstw domowych, które zmieniły sprzedawcę wzrosła dziesięciokrotnie w porównaniu do liczby odnotowanej na koniec 2010 r. 2 Do tej pory w Polsce dostawcę energii elektrycznej zmieniło około 0,23% wszystkich odbiorców. Wraz z rozwojem rynku oraz świadomości odbiorców spodziewany jest istotny wzrost tego udziału. 2. Ocena sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej 2.1. Rachunek zysków i strat Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy kapitałowej DUON (w zł) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres Za okres Za okres Przychody ze sprzedaży , , ,96 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: , , ,19 Wynik na kontraktach terminowych , ,09 0,00 Zysk (strata) brutto na sprzedaży , , ,77 Koszty sprzedaży , , ,82 Koszty ogólnego zarządu , , ,69 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) , , ,68 Zysk (strata) na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) , , ,18 Zysk (strata) przed opodatkowaniem , , ,78 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej , , ,18 2 Biuletyn URE 2 (80) 29 czerwca 2012 r. 10

11 W porównaniu do pierwszego półrocza 2011 skonsolidowane przychody ze sprzedaży znacząco wzrosły, na co złożyło się kilka czynników. Główne z nich to rozpoczęcie działalności obrotu przez spółkę DUON Marketing and Trading S.A. oraz zwiększenie sprzedaży w segmencie dystrybucji (m.in. w nowych lokalizacjach w Nowym Dworze Mazowieckim i Krośniewicach). Ponadto zgodnie z zasadami rachunkowości wielkości prezentowane w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2011 nie obejmowały danych Grupy CP Energia za pierwszy kwartał 2011 ze względu na datę połączenia Grup KRI i CP Energia przypadającą na początek kwietnia 2011 (efekt prezentacji tzw. przejęcia odwrotnego o którym szerzej mowa sprawozdaniu finansowym) Istotny wzrost sprzedaży tłumaczy wzrost kosztów sprzedaży w stosunku do IH2011. Wzrost kosztu ogólnego zarządu o około 400 tys. zł jest wypadkową z jednej strony znacznego obniżenia tej grupy kosztów w segmencie infrastruktury (o około 1,7 mln zł) a z drugiej strony wzrostu kosztów ogólnego zarządu w segmencie obrotu spowodowanego intensywnym rozwojem w pierwszym półroczu 2012 roku spółki DUON Marketing and Trading SA, która w ramach Grupy DUON odpowiada za rozwój segmentu obrotu w działalności Grupy. Zysk na działalności operacyjnej osiągnął wartość około 1 mln zł, co stanowi znaczną poprawę w stosunku do wyniku w pierwszym półroczu 2011, gdy EBIT był wartością ujemną. Zysk netto pozostaje nadal na poziomie poniżej zera, jednak należy odnotować istotną poprawę w stosunku do pierwszego półrocza Sprawozdanie z sytuacji finansowej Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu Grupy kapitałowej DUON (w zł) AKTYWA Stan na r. Stan na r. Stan na r. Aktywa trwałe , , ,28 Rzeczowe aktywa trwałe , , ,79 Wartości niematerialne , , ,71 Wartość firmy , , ,92 Pozostałe aktywa finansowe ,16 0,00 0,00 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,30 Pozostałe aktywa trwałe , , ,56 Aktywa obrotowe , , ,29 Zapasy , , ,09 Należności handlowe , , ,71 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0, , ,40 Pozostałe należności , , ,67 Pozostałe aktywa finansowe , ,85 0,00 Rozliczenia międzyokresowe , , ,43 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , ,99 AKTYWA RAZEM , , ,57 PASYWA Stan na r. Stan na r. Stan na r. Kapitały własne , , ,77 Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej , , ,95 Kapitał zakładowy , , ,00 Kapitał powstały z połączenia , , ,92 Pozostałe kapitały , , ,80 Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0, ,60 Niepodzielony wynik finansowy , , ,99 Wynik finansowy bieżącego okresu , , ,18 Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących 0, , ,82 Zobowiązania długoterminowe , , ,71 Kredyty i pożyczki , , ,79 Pozostałe zobowiązania finansowe , , ,54 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0, , ,38 Rezerwy długoterminowe 30449, , ,76 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 30449, , ,76 Zobowiązania krótkoterminowe , , ,32 Kredyty i pożyczki , , ,56 Pozostałe zobowiązania finansowe , , ,13 Zobowiązania handlowe , , ,63 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0,00 0, ,00 Pozostałe zobowiązania , , ,35 Rozliczenia międzyokresowe przychodów , , ,65 Rezerwy krótkoterminowe , , ,01 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 61718, , ,97 Pozostałe rezerwy , , ,04 PASYWA RAZEM , , ,57 11

12 Najistotniejszą zmianą pozycji bilansowych w stosunku do końca roku 2011 jest wzrost poziomu należności i zobowiązań handlowych, spowodowany zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy w związku z intensywnym rozwojem działalności handlowej. Ponadto spadł poziom zadłużenia w postaci kredytów, pożyczek i leasingów, co jest wynikiem bieżącej obsługi zobowiązań odsetkowych. Struktura bilansu Grupy DUON potwierdza, że polityka finansowania Grupy prowadzona jest w sposób wyważony i bezpieczny Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Grupy kapitałowej DUON (w zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Za okres Za okres Za okres Zysk / Strata przed opodatkowaniem , , ,78 Korekty razem: , , ,19 Amortyzacja , , ,86 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , ,05 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , , ,65 Zmiana stanu rezerw , , ,40 Zmiana stanu zapasów , , ,65 Zmiana stanu należności , , ,67 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , ,67 Zmiana stanu pozostałych aktywów i rozliczeń międzyokresowych , , ,12 Inne korekty , , ,38 Gotówka z działalności operacyjnej , , ,97 Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 8 854, , ,30 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , , ,27 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy , , ,86 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , , ,00 Zbycie aktywów finansowych 0, ,00 0,00 Odsetki otrzymane , , ,86 Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych , , ,00 Wydatki , , ,32 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , , ,32 Wydatki na aktywa finansowe ,68 0,00 0,00 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , , ,46 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wpływy 0, , ,22 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0, ,09 0,00 Kredyty i pożyczki 0, , ,22 Wydatki , , ,63 Spłaty kredytów i pożyczek , , ,91 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , , ,40 Odsetki , , ,52 Inne wydatki finansowe 0,00 0, ,80 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , ,59 D. Przepływy pieniężne netto razem , , ,86 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym , , ,86 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0, ,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , , ,13 G. Środki pieniężne na koniec okresu , , ,99 Grupa DUON z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2012 wygenerowała ponad 5,7 mln zł gotówki, co stanowi zdecydowaną poprawę w stosunku do poprzedniego roku oraz półrocza, kiedy to przepływy z działalności operacyjnej były wartościami ujemnymi. Przepływ gotówki związany z działalnością inwestycyjną w pierwszym półroczu 2012 wyniósł netto około -1,5 mln zł, przy czym kluczowe pozycje przepływów dotyczące działalności inwestycyjnej to blisko 4 mln zł wydatkowane na projekty inwestycyjne, m.in. budowę instalacji LNG oraz rozwój sieci gazowej oraz 2,2 mln PLN stanowiące wpływ z tytułu spłaty pożyczki na rzecz Grupy DUON SA przez spółkę ZAO Kriogaz, które pod koniec 2011 r. została sprzedana poza Grupę. W ramach działalności finansowej przepływ gotówki był ujemny łączna kwota spłaconych w I półroczu 2012 r. zobowiązań kapitałowo - odsetkowych wyniosła 7,8 mln zł. 12

13 2.4. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok Zarząd spółki Grupa DUON S.A. w dniu 28 września 2011 roku opublikował prognozę skonsolidowanych wyników finansowych (przychodów ze sprzedaży, EBIT i EBITDA) na lata 2011 i Prognoza na 2011 rok została zrealizowana, o czym Zarząd informował w raporcie rocznym za 2011 rok. Prognozowane wielkości na rok 2012 przedstawia poniższa tabela. Lp. Wyszczególnienie Prognoza 2012 (tys. zł) 1 Przychody ze sprzedaży Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) Zarząd Spółki Grupa DUON S.A. podtrzymuje swoje stanowisko, że prognoza wyników na rok 2012 zostanie zrealizowana. Stanowisko Zarządu wynika zarówno z analizy wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie półrocznym jak i zdarzeń przewidywanych w drugiej połowie 2012 roku Wskazanie czynników, które w ocenie spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Taryfa W dniu 24 kwietnia 2012 spółka DUON Dystrybucja S.A. złożyła w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie taryfy na gaz ziemny. Przedstawiony projekt taryfy optymalizuje ceny i stawki opłat za dostarczanie paliwa gazowego oraz dostosowuje je do nowej struktury grupy kapitałowej, co może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe. Nowe źródło dostaw LNG Na przełomie 2012 i 2013 roku spodziewane jest uruchomienie instalacji skraplania gazu w Kaliningradzie, co pozwoli na uzyskanie kolejnego źródła gazu LNG w konkurencyjnych cenach. Zmiana sprzedawcy W kwietniu 2012 roku spółka zależna DUON Dystrybucja S.A. rozpoczęła procedurę zmiany sprzedawcy gazu ziemnego z PGNIG S.A. na DUON Marketing and Trading S.A. w zakresie części wolumenu gazu ziemnego wysokometanowego pozyskiwanego obecnie od PGNIG S.A. na potrzeby lokalnych sieci dystrybucyjnych będących własnością DUON Dystrybucja SA. Przyczyną rozpoczęcia tej procedury było dążenie Grupy Kapitałowej DUON do dywersyfikacji dostaw gazu poprzez zakup gazu na europejskim rynku hurtowym oraz jego przesył przez połączenia transgraniczne w Lasowie i Cieszynie, gdzie Grupa Kapitałowa posiada zarezerwowane moce przesyłowe. Procedura zmiany sprzedawcy jest w toku, natomiast już teraz spółka DUON Dystrybucja częściowo dostarcza do odbiorców gaz pozyskany od nowego sprzedawcy. Nowi klienci W 2012 roku sukcesywnie realizowane będą projekty inwestycyjne mające na celu rozpoczęcie dostaw gazu do nowych klientów, z którymi spółka podpisała już umowy sprzedaży gazu. W bieżącym roku oczekiwane jest rozpoczęcie dostaw gazu m.in. do klientów zlokalizowanych w Makowie Mazowieckim i Suwałkach. Reorganizacja grupy kapitałowej W 2011 roku została przeprowadzona restrukturyzacja Grupy Kapitałowej DUON, w ramach której połączono siedem spółek dystrybucyjnych w jeden podmiot, dokonano redukcji zatrudnienia oraz sprzedaży rosyjskiej spółki ZAO Kriogaz. Ponadto w pierwszym kwartale 2012 roku dokonano przeniesienia siedziby spółki Grupa DUON S.A. z Warszawy do Wysogotowa, gdzie siedzibę miała już wcześniej spółka DUON Dystrybucja S.A. Te wszystkie działania przyczyniły się do osiągnięcia oszczędności kosztowych w segmencie infrastruktury, widocznych przede wszystkim na poziomie kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży (około 1,7 mln zł w pierwszym półroczu 2012). 3. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia 3.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi swoją działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Działalność Spółki zależeć będzie w dużej mierze od wzrostu zamożności konsumentów i zysków przedsiębiorców. Pogorszenie koniunktury, sygnalizowane przez niekorzystne zmiany tempa wzrostu PKB, inflacji i inne wskaźniki makroekonomiczne, może mieć niekorzystny wpływ na przychody i wynik finansowy Grupy Kapitałowej Ryzyko polityczne, gospodarcze Rynek energetyczny w Polsce jest kształtowany zarówno przez sytuację oraz stan polskiej gospodarki, jak i sytuację ekonomiczną i polityczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na rynek paliw mają zatem wpływ zarówno podstawowe czynniki gospodarcze w kraju oraz regionie (tj. inflacja, bezrobocie, PKB, wskaźnik konsumpcji), jak i rozmaite decyzje polityczne zapadające na szczeblu rządowym czy też uzgodnień międzypaństwowych. 13

14 Z doświadczeń okresów minionych wiadomo, że sytuacja na arenie politycznej może znacząco wpływać na sektor gazowy. W szczególności rosyjskie władze mogą wprowadzić trudne do przewidzenia ograniczenia lub wymogi. Jakiekolwiek niekorzystne zmiany rynkowe, czy też podjęte decyzje o charakterze politycznym mogą w sposób pośredni, a nawet bezpośredni mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej DUON Ryzyko otoczenia prawnego Z uwagi na fakt, że działalność prowadzona przez Grupę Kapitałową DUON ma charakter regulowany i wymaga uzyskania koncesji, to jakiekolwiek zmiany w ustawodawstwie dotyczące tych zagadnień mogą wpłynąć na funkcjonowanie, jak i perspektywy dalszej działalności Grupy Kapitałowej. Podstawowym aktem prawnym kształtującym rynek gazowy w Polsce jest ustawa Prawo Energetyczne. Jego treść reguluje zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, a także zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii oraz funkcjonowanie organów właściwych w sprawach gospodarki paliwami i energią. Poza wyżej wymienioną ustawą istnieje szereg przepisów o charakterze wykonawczym. W celu minimalizacji ryzyka prawnego Grupa DUON aktywnie bierze udział w procesie tworzenia ustawodawstwa w zakresie funkcjonowania rynku energii poprzez uczestniczenie w konsultacjach społecznych Ryzyko polityki podatkowej Niestabilność systemu podatkowego spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych i rygorystyczne przepisy sankcyjne wprowadzają dużą niepewność w zakresie efektów podatkowych podejmowanych decyzji gospodarczych. Niewłaściwe z punktu widzenia konsekwencji podatkowych, a w efekcie ostatecznych rezultatów finansowych decyzje obniżają sprawność działania podmiotów gospodarczych, co może prowadzić m.in. do utraty konkurencyjności Ryzyko związane z wahaniami cen gazu oraz ryzyko kursowe Ceny gazu ziemnego są uzależnione od wielu czynników zewnętrznych. Ceny importowe gazu z Federacji Rosyjskiej, powiązane z cenami ropy i jej pochodnymi oraz kursem walut obcych. Należy uznać, iż wahania cen ropy na rynkach międzynarodowych w sposób bezpośredni wpływają na wysokość cen gazu. Pozostałe elementy ceny, czyli koszty przesyłu, magazynowania, dystrybucji i obsługi handlowej, są kosztami spółek z Grupy Kapitałowej. Dokładna prognoza cen nabywania gazu jest więc niemożliwa, a jej wyniki w prognozach średnio- i długookresowych mogą być podawane jedynie w dużym przybliżeniu. Grupa Kapitałowa DUON nabywa gaz ziemny za granicą: w Rosji oraz na rynkach hurtowych Europy Zachodniej. Rozliczenie tych transakcji dokonuje się w RUB i EUR, należy więc uznać, iż istnieje po stronie Grupy Kapitałowej ryzyko kursowe ze względu na dalsze odsprzedawanie tego gazu w Polsce, gdzie płatności następują w złotych polskich. Tym samym zmiany kursu złotego polskiego względem RUB i EUR mogą wpływać na sytuację finansową oraz działalność Grupy Kapitałowej m.in. poprzez konieczność dostosowania taryfy dla odbiorców końcowych, co może odbywać się z przesunięciem czasowym (konieczność uzyskania decyzji Prezesa URE). Spółka DUON Marketing and Trading, która w ramach Grupy DUON realizuje zakupy gazu na rynkach UE, wykorzystuje instrumenty finansowe w celu ograniczania ryzyka cenowego oraz kursowego (kontrakty terminowe). Ceny gazu ziemnego w Polsce są cenami regulowanymi, wymagającymi każdorazowego zatwierdzania przez Urząd Regulacji Energetyki. Ogranicza to możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe, między innymi na zmiany cen dostawców oraz produktów alternatywnych (których ceny w większości nie są regulowane), a także indywidualizowania oferty dla poszczególnych klientów. Ponadto, metodologia kształtowania taryf bazuje na prognozowanych na rok obowiązywania taryfy wartościach takich zmiennych jak struktura i ilość sprzedaży gazu oraz uzasadnione koszty działalności. Wystąpienie odchyleń wartości tych wielkości od przyjętego planu, może narazić Spółkę i spółki Grupy Kapitałowej na nieprzewidziane ryzyka finansowe. Prezes URE ma kompetencje do kwestionowania wysokości kosztów uzasadnionych działalności przedsiębiorstwa, co może skutkować opóźnieniami w zatwierdzaniu taryf, a także w zatwierdzaniu taryf na poziomie niesatysfakcjonującym dla Spółki Ryzyko zakłóceń dostaw gazu Spółki z Grupy Kapitałowej DUON nabywają gaz od dostawców polskich i zagranicznych w celu dalszej odsprzedaży odbiorcom końcowym. Zakłócenia dostaw gazu mogą wyniknąć zarówno z sytuacji politycznej, powodującej wstrzymanie dostaw gazu przez eksporterów z Federacji Rosyjskiej i krajów byłego ZSRR, jak i awarii określonych urządzeń przeznaczonych do przesyłu lub skroplenia gazu, czy też innych trudnych do przewidzenia okoliczności. Braki w dostawach gazu mogą negatywnie wpłynąć na dalszą współpracę z finalnymi odbiorcami gazu, a tym samym spowodować problemy finansowe Grupy Kapitałowej, o ile nie będzie alternatywnych sposobów i możliwości dostarczenia gazu. Grupa DUON dąży do minimalizacji tego ryzyka poprzez dywersyfikację dostaw gazu Ryzyko uzyskania odpowiednich pozwoleń od organów władz publicznych, w tym pozwoleń na dysponowanie nieruchomościami Na perspektywę rozwoju Grupy Kapitałowej znaczący wpływ będą miały również wydawane decyzje odpowiednich władz publicznych w zakresie uzyskania m.in. koniecznych koncesji, licencji, pozwoleń, w tym tytułów prawnych do określonych nieruchomości. Działalność spółek Grupy Kapitałowej w zakresie importu gazu jest uzależniona od posiadania koncesji uprawniającej go do obrotu gazem ziemnym z zagranicą. Z kolei działalność Grupy na rynku polskim jest uzależniona od koncesji na przesył, dystrybucję i obrót paliwami 14

15 gazowymi. Koncesje, licencje i pozwolenia mogą być w uzasadnionych przypadkach cofnięte. W szczególności Prezes URE ma kompetencje, by cofnąć udzieloną koncesję. Ewentualne negatywne decyzje organów władz publicznych, w tym decyzje Prezesa URE, mogą implikować trudności w realizacji zamierzonych planów handlowych i inwestycyjnych czy wręcz nawet je uniemożliwić, co w efekcie może mieć wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Ryzyko związane z utrzymywaniem obowiązkowych zapasów gazu ziemnego W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U ), istnieje ryzyko nieuzyskania od Ministra Gospodarki zwolnienia z utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego. Uzyskanie zwolnienia jest możliwe, o ile liczba odbiorców gazu nie przekracza 100 tys., a wielkość importu gazu ziemnego nie przekracza 100 mln m3 w skali roku. W przypadku przekroczenia ww. wielkości nie ma możliwości zwolnienia z utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego i w związku z tym obligatoryjne staje się utrzymywanie odpowiednich zapasów magazynowych w ilościach przewidzianych w Ustawie (na dzień dzisiejszy w Polsce występuje ograniczenie dostępnych pojemności magazynowych). Na dzień zatwierdzenia sprawozdania Grupa Kapitałowa posiada niezbędne zezwolenie Ministra Gospodarki Ryzyko konkurencji na rynku gazu ziemnego Oprócz Grupy Kapitałowej DUON na polskim rynku istnieje kilka innych podmiotów prowadzących działalność w tej samej dziedzinie gospodarczej, jednak dominującą pozycję na rynku gazu ziemnego zajmuje PGNiG S.A. Z tym podmiotem oraz spółkami wchodzącymi w skład jego grupy konkurencja była dotychczas praktycznie niemożliwa z uwagi na posiadaną przez niego infrastrukturę, długoletnią działalność w branży, możliwości finansowe oraz nie tak dawno zajmowaną pozycję monopolistyczną. W takim więc wypadku jedynymi podmiotami o podobnej konkurencyjności na rynku byli prywatni przedsiębiorcy, których działalność jest ograniczona do pewnych ściśle określonych obszarów kraju. Z nimi też Grupa Kapitałowa była w stanie konkurować, ponieważ mają one podobne możliwości i warunki działania na polskim rynku gazowym. Należy wspomnieć, iż z uwagi na dokonujący się proces liberalizacji rynku gazowego w Polsce powstają zarówno szanse na podjęcie konkurencyjnych w stosunku do dominującego podmiotu działań, jak i zagrożenia związane z nowymi pojawiającymi się na nim podmiotami, mogącymi stanowić konkurencję dla Grupy Kapitałowej, które mogą być na chwilę obecną trudne do zidentyfikowania Ryzyko związane z sytuacją finansową odbiorców oraz nieściągalnością należności Z powodu zmiennych warunków gospodarczych sytuacja finansowa klientów Grupy Kapitałowej oraz spółek Grupy Kapitałowej jest narażona na wahania. Tym samym istnieje możliwość pogarszania się ich zdolności do regulowania zobowiązań finansowych. Ponadto Prawo energetyczne przewiduje możliwość ograniczania dostaw gazu w przypadku braku zapłaty za dostarczone paliwo gazowe, jeżeli odbiorca zwleka z płatnością co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Czynniki te powodują, że mimo sprawnie działających służb windykacyjnych i stałego monitorowania sytuacji finansowej klientów, istnieje ryzyko wzrostu należności, w tym należności nieściągalnych, co może negatywnie wpłynąć na płynność finansową Grupy Kapitałowej Ryzyko uzależnienia sprzedaży od panujących warunków atmosferycznych Sprzedaż nośników energii uzależniona jest w znacznej mierze od warunków atmosferycznych, głównie temperatury powietrza. Sprzedaż gazu i ciepła jest w związku z tym sezonowa w skali roku oraz znacznie wyższa w latach, w których temperatury powietrza są niższe niż średnia. Charakterystyczna dla tego segmentu sezonowość jest równoważona ze sprzedażą realizowaną do spółek produkcyjnych, których działalność nie jest warunkowana panującymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo rozbudowa sieci dystrybucji nie może być prowadzona w zimnych miesiącach roku, co powoduje ryzyko opóźnień w podłączaniu nowych klientów do sieci. To z kolei może rzutować na odchylenia od planowanej sprzedaży w przypadku ponadprzeciętnie długich okresów niskich temperatur w skali roku Ryzyko związane z wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń Działalność Grupy Kapitałowej mogą zakłócić nieprzewidziane zdarzenia, takie jak na przykład: atak terrorystyczny, katastrofy naturalne i epidemie. Straty te mogą dotyczyć nieruchomości, ruchomości, aktywów finansowych i kluczowych pracowników. Nieprzewidziane zdarzenia mogą także wywołać dodatkowe koszty operacyjne, między innymi wyższe składki ubezpieczeniowe. Ponadto istnieje zagrożenie, iż mienie należące do Grupy Kapitałowej może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku działalności strony trzeciej. Ryzyko to dotyczy w szczególności gazociągów, które umieszczane pod ziemią są narażone na uszkodzenia podczas wykonywania prac budowlanych. W wyniku takiego uszkodzenia dochodzi do ulatniania gazu, co poza stratami materialnymi (koszt gazu, naprawy gazociągu) powoduje ponadto powstanie ryzyka eksplozji Ryzyko związane z działalnością obrotu energią elektryczną Poprzez spółkę DUON Marketing and Trading S.A. Grupa Kapitałowa rozpoczęła działalność obrotu energią elektryczną. Grupa Kapitałowa nie posiada własnych mocy wytwórczych energii elektrycznej, w związku z czym nabywa energię elektryczną na rynku hurtowym, giełdowym i pozagiełdowym. Grupa Kapitałowa DUON narażona jest zatem na następujące ryzyka wiążące się z działalnością tego podmiotu: Ryzyko cenowe marże uzyskiwane na obrocie uzależnione są od cen zakupu energii elektrycznej, które w horyzoncie średnioterminowym są trudne do przewidzenia. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na niepewność cenową jest stosunkowo krótki czas, jaki minął od uwolnienia rynku energii elektrycznej w Polsce. Jest to rynek młody, stale rozwijający się, na którym 15

16 brakuje wiarygodnego indeksu cenowego dla energii elektrycznej, a tym samym brak jest rozwiniętego rynku instrumentów finansowych odnoszących się do cen energii elektrycznej. Brak na rynku polskim instrumentów służących do zabezpieczenia się przed zmianami cen energii elektrycznej na rynku hurtowym może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność spółki DUON Marketing and Trading S.A. i jej sytuację finansową, co z kolei może znaleźć odzwierciedlenie w wynikach spółek Grupy Kapitałowej. Czynnikiem wprowadzającym dodatkową niepewność w tym obszarze jest również ostateczny kształt regulacji dotyczących ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz funkcjonowania sytemu wsparcia wysoko sprawnej kogeneracji (tj. systemu żółtych certyfikatów). Ryzyko płynności rynku w przypadku obniżenia płynności rynku hurtowego energii elektrycznej mogą wystąpić problemy z zakupem wystarczających ilości energii po satysfakcjonującej cenie. Wpływ na płynność rynku mają m.in. obowiązujące przepisy prawne (np. obowiązek sprzedaży energii elektrycznej przez grupy kapitałowe będące wytwórcami energii na zewnątrz grupy poprzez giełdę towarową albo przetarg ograniczony), a więc czynniki niezależne od Spółki, których zmiany mogą spowodować trudności w wywiązaniu się z umów podpisanych z końcowymi odbiorcami energii. Ryzyko bilansowania energii elektrycznej Grupa Kapitałowa w ramach działalności obrotu energią elektryczną dążyć będzie do pełnego zbilansowania ilości kupowanej energii z ilością zamówioną przez odbiorców końcowych. Trudności w bilansowaniu, mogą wynikać m.in. z różnych okresów obowiązywania umów z dostawcami oraz z klientami, a także z nierównomierności i nieprzewidywalności poboru energii przez odbiorców końcowych. Konsekwencją braku zbilansowania portfela zakupowego i sprzedażowego może być uzyskiwanie niższych marż na sprzedaży niż zakładane z uwagi na konieczność dokupywania lub sprzedaży energii na rynku bilansującym Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Kapitałowej Ryzyko operacyjne związane z prowadzoną działalnością Grupa Kapitałowa DUON, podobnie jak każdy inny podmiot gospodarczy, narażona jest na ryzyko poniesienia strat lub nieuzasadnionych kosztów w wyniku niewłaściwych procesów wewnętrznych, działań ludzi i systemów lub zdarzeń zewnętrznych, jak np. błędów popełnionych w trakcie zawierania lub wykonywania operacji, błędów urzędniczych/pisarskich, błędów w prowadzeniu ewidencji, zakłócenia działalności (spowodowanego różnymi czynnikami, w tym awarią oprogramowania lub sprzętu i zakłóceniami w komunikacji), niewykonania zleconych czynności przez podmioty zewnętrzne, działań przestępczych oraz kradzieży i szkód w aktywach. Grupa Kapitałowa może być także narażona na ryzyko związane z wadami zawieranych umów, sporami prawnymi, jak również karami i grzywnami nakładanymi na Spółki przez organy regulacyjne z tytułu naruszenia bądź usiłowania naruszenia przepisów prawa Ryzyko związane z możliwością niezawarcia umów dostaw gazu ziemnego Działalność Grupy DUON jest uzależniona od umów zakupu gazu zawieranych z PGNiG SA oraz Gazprom Export. Głównym dostawcą gazu dla spółek Grupy jest PGNiG S.A. Istnieje ryzyko związane z możliwością niepodpisania kolejnych umów sprzedaży gazu lub podpisania umów na mniejsze niż oczekiwane ilości gazu przez PGNiG S.A. ze spółkami Grupy Kapitałowej. Może to mieć miejsce z uwagi na wystąpienie zaburzeń dostaw gazu ziemnego dla PGNiG S.A. z zagranicy bądź ze względu na czynniki, które na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu nie są znane. W takim przypadku Grupa Kapitałowa nie będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowania klientów na gaz. Ewentualne przerwy w dostawach mogą negatywnie wpłynąć na zdolności Grupy do dostarczania gazu ziemnego odbiorcom. W celu ograniczenia tego ryzyka Grupa poszukuje alternatywnych dostawców gazu, czego przejawem są m.in. podpisane umowy przesyłu oraz ramowe umowy zakupu gazu (EFET) w celu transportu gazu z zagranicy poprzez interkonektory w Lasowie i w Cieszynie. Ponadto prowadzone są rozmowy w sprawie pozyskania nowych źródeł dostaw gazu LNG Ryzyko związane z realizacją projektów inwestycyjnych Grupa Kapitałowa DUON realizuje szeroki program inwestycyjny. Projekty znajdują się na różnym poziomie zaawansowania, sukcesywnie uruchamiane są kolejne instalacje. Branża, w której Grupa prowadzi działalność, charakteryzuje się wysoką kapitałochłonnością, a więc wymaga ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych. Ich wysokość powoduje, że nawet niewielka zmiana od planowanego poziomu spowodować może zapotrzebowanie na znaczące dodatkowe nakłady finansowe. W przypadku znaczących zmian w cenach materiałów budowlanych (np. stali) w krótkim okresie, wykonawcy inwestycji mogą podnieść ceny wykonania planowanych inwestycji, co wiąże się z ryzykiem obniżenia opłacalności projektu inwestycyjnego w momencie, gdy zostaną już zaciągnięte zobowiązania wobec klienta. Brak możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania może w konsekwencji doprowadzić do opóźnienia realizacji inwestycji lub ich zaniechania. Ponadto do czasu pełnego uruchomienia instalacji i rozpoczęcia dostaw gazu do klientów nie ma pewności, czy Grupa osiągnie zamierzone cele technologiczne. Grupa Kapitałowa korzysta z usług sprawdzonych i doświadczonych wykonawców, m.in. PBG S.A., Tesgas S.A., Atrem S.A., co w znacznym stopniu redukuje ww. ryzyko. Należy dodać, że inwestycje zwykle uruchamiane są pod potrzeby konkretnego klienta. W przypadku negatywnej zmiany jego sytuacji finansowej może dojść do zakończenia projektu i utraty części poniesionych nakładów inwestycyjnych, niemożliwych do odzyskania w przypadku realizacji podobnego projektu w innej lokalizacji (m.in. na prace projektowe, na studium wykonalności, nakłady na fundamenty itp.). Grupa w celu zabezpieczenia tego ryzyka konstruuje odpowiednio kontrakty zawierane z klientami i monitoruje na bieżąco sytuację finansową swoich klientów. Inwestycje są realizowane w taki sposób, by jak największa część budowanych instalacji była możliwa do przeniesienia w inne miejsce i ponownie wykorzystana Ryzyko finansowania przedsięwzięć dokonywanych przez Grupę Kapitałową 16

17 W większości przypadków środki pieniężne na planowane i realizowane przez Grupę Kapitałową inwestycje pochodzą od instytucji finansowych. Podpisywane umowy kredytowe zawierają liczne ograniczenia i warunki finansowania, których naruszenia mogą powodować natychmiastową wymagalność postawionego do dyspozycji spółek z Grupy Kapitałowej kredytu, jak i skutkować dodatkowymi karami umownymi. Na podstawie analizy bieżącej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej oraz założeń dotyczących otoczenia Grupy Zarząd Spółki nie dostrzega realnego ryzyka utraty płynności finansowej Ryzyko związane z klauzulami take-or-pay w umowach zakupu gazu Standardem światowym jest umieszczanie klauzul take-or-pay w umowach zakupu gazu. Intencją tych klauzul jest zabezpieczenie dostawcy gazu przed nieodebraniem przez kontrahenta całej zakontraktowanej ilości gazu w ten sposób, że kontrahent jest zobowiązany odebrać umowną ilość paliwa, a jeżeli tego obowiązku nie wypełni, to zobowiązany jest do zapłaty za nieodebraną część zakontraktowanej ilości paliwa. Na kontrahencie, w tym wypadku na spółkach Grupy Kapitałowej, ciąży więc ryzyko zakontraktowania niewłaściwych ilości gazu do odebrania i w efekcie poniesienia dodatkowych wydatków finansowych za nieodebrane paliwo. Paliwo to zgodnie z klauzulami take-or-pay można odebrać zazwyczaj w okresie kilku kolejnych lat, ale wymaga to wcześniejszego wykorzystania całej puli gazu zamówionej na dany rok. Ze względu na ciągle zmieniające się warunki gospodarcze precyzyjne zakontraktowanie ilości paliwa do odbioru nie zawsze jest możliwe. Ryzyko to jest częściowo przenoszone na klientów Grupy w postaci analogicznych klauzul take-or-pay w umowach sprzedaży gazu Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami Biorąc pod uwagę profil działalności Grupy Kapitałowej, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie pracowników, które są kluczowe w kontekście działalności operacyjnej, Zarząd Grupy DUON bierze pod uwagę ryzyko związane z przejmowaniem kadr przez podmioty konkurencyjne. Dlatego też podejmuje działania mające zminimalizować lub osłabić ryzyko poprzez m.in.: motywacyjny system premiowania, podpisywanie umów o zakazie konkurencji, umożliwienie pracownikom awansów zawodowych wraz z sukcesywnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz budowaniem jak najlepszych relacji pracowników z Zarządem i kadrą menedżerską Ryzyko odejścia klientów w kierunku alternatywnych źródeł energii Od kilku lat obserwuje się stały trend wzrostu cen gazu na świecie. Kraje będące głównymi eksporterami tego surowca renegocjują umowy jego dostaw ze swoimi klientami. Systematyczny wzrost cen gazu dla odbiorcy końcowego może spowodować odejście części klientów od używania gazu jako źródła ciepła na korzyść alternatywnych źródeł, np. węgla, drewna czy paliw ropopochodnych. W ostatnim okresie relacja cen gazu ziemnego do cen alternatywnych źródeł energii zmieniła się na korzyść gazu ziemnego, jednak mogą być to zmiany krótkoterminowe Ryzyko wprowadzania nowych towarów oraz usług Grupa Kapitałowa planuje wprowadzać do swojej oferty nowe towary i usługi. Należy przypuszczać, iż początkowy okres wprowadzania nowych towarów i usług może nieść, zarówno dla spółek Grupy Kapitałowej, jak i dla przyszłych kontrahentów, pewne trudności, spowodowane nieznajomością zachowań konsumentów oraz brakiem istotnych doświadczeń na tym rynku. Każdorazowo na etapie przed wprowadzeniem nowych towarów i usług podejmowana jest współpraca z doradcami, których wiedza i doświadczenie ograniczają ryzyka związane z ekspansją na nowe rynki. Dba się ponadto o zatrudnienie wykwalifikowanej kadry znającej zagadnienia związane z nowymi rynkami oraz systematyczne szkolenie już zatrudnionych pracowników Ryzyko materialnego zniszczenia majątku Podstawowymi towarami, na których bazuje działalność Grupy Kapitałowej, są różnego rodzaju paliwa wybuchowe (gaz ziemny, LNG, LPG). Działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej wiąże się zatem z ryzykiem eksplozji i zniszczenia poszczególnych składników majątku Grupy Kapitałowej, np. stacji redukcyjno-pomiarowych, sieci, instalacji skraplania. W celu zapobiegania tego typu zdarzeniom Spółka stosuje odpowiednie procedury bezpieczeństwa i przestrzega przepisów prawa w tym zakresie. O względach bezpieczeństwa pamięta się już na etapie projektowania poszczególnych instalacji, dobierając urządzenia najwyższej jakości i pochodzące od sprawdzonych producentów. Polisy ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) zawierane przez Spółki Grupy pokrywają potencjalne straty wynikające z tych ryzyk. 4. Zestawienie stanu posiadania akcji spółki Grupa DUON S.A. i spółek zależnych przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Akcjonariusze spółki Grupa DUON S.A. Liczba akcji na dzień przekazania raportu Liczba akcji na dzień przekazania raportu za IQ2012 r. Zmiana stanu posiadania Marek Zierhoffer Członek Zarządu n/d Katarzyna Robiński Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej n/d 17

18 5. Sprawy sądowe Przeciwko MAN Bus sp z o.o. W dniu 4 kwietnia 2008 roku spółka Grupa DUON S.A. ( Wykonawca ) zawarła z MAN STAR Truks & Buses Sp. z o.o. ( Inwestor ) umowę na opracowanie projektu i budowę instalacji LCNG. Według Grupa DUON S.A. umowa została wykonana, a protokół odbiorczy został podpisany przez Inwestora w styczniu 2010 roku praktycznie bez uwag. Instalacja LCNG ulegała jednak częstym awariom, a Grupa DUON S.A. dokonywała kilkukrotnie napraw gwarancyjnych. W dniu 20 lutego 2012 roku wpłynęło zawezwanie do próby ugodowej wobec Grupa DUON S.A. ze strony MAN Bus sp. z o.o. (spółka zmieniła firmę na podstawie postanowienia sądu rejestrowego z dnia 8 stycznia 2009 r.) w sprawie o zapłatę z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy z dnia 4 kwietnia 2008 r. w kwocie ,61 zł. Grupa DUON S.A. kwestionuje wysokość ww. roszczenia i zawezwała do próby ugodowej MAN Bus sp. z o.o. na kwotę równą ,10 zł z tytułu nieuregulowanych przez MAN Bus sp. z o.o. płatności na rzecz Grupy DUON S.A. Na rozprawach sądowych zarówno z powództwa MAN Busses jak i Grupy DUON Sąd odroczył sprawę pozostawiając stronom czas na polubowne rozwiązanie sporu. Obecnie strony prowadzą negocjacje dotyczące kształtu ugody. Przeciwko Krioton sp z o.o. W związku z ogłoszeniem przez sąd w lipcu 2011 r. upadłości Krioton sp. z o.o., spółka zależna DUON Dystrybucja S.A (poprzednio KRI SA - jako następca prawny spółek Carbon sp. z o.o., Energia Mazury sp. z o.o., K&K sp. z o.o., Linia K&K sp. z o.o., Gazpartner sp. z o.o.) zgłosiły w postępowaniu upadłościowym wobec upadłego Krioton wierzytelności na łączną kwotę : (i) zł z tytułu kary umownej za brak sprzedaży paliwa gazowego w 2009 roku (kwota należności z tytułu not obciążeniowych wystawionych w II kw r., objęta 100% odpisem aktualizującym) oraz (ii) zł z tytułu kary umownej za 2010 r. (kwota wyliczona na podstawie zapisów umowy sprzedaży paliwa gazowego pomiędzy Krioton a poszczególnymi spółkami z Grupy Grupa DUON, na którą spółki nie wystawiały dotychczas not obciążeniowych). Ze względu na sytuację majątkową będącej w upadłości spółki Krioton, szanse na odzyskanie całości lub części zgłoszonych przez Carbon oraz KRI roszczeń należy ocenić jako znikome. Z kolei, w marcu 2011 roku, Krioton wystąpił do spółek zależnych Grupa DUON tj. Carbon, Gazpartner, Energia Mazury oraz Linia K&K (obecnie KRI) z żądaniem zapłaty kar umownych za brak odbioru paliwa gazowego w latach 2009 i 2010 w łącznej kwocie zł. Wszystkie spółki zależne Grupa DUON odpowiedział pisemnie Krioton Sp. z o.o., że roszczenia Krioton Sp. z o.o. są całkowicie bezzasadne (brak odbioru gazu przez każdą ze spółek wynikał z faktu, iż Krioton nie zapewnił takiej możliwości). Wartość zł nie została przyjęta do ksiąg ww. spółek ze względu na bezpodstawny charakter roszczeń (noty obciążeniowe wystawione przez Krioton zostały przez spółki odesłane). Przeciwko Państwu Kwieciszewskim W dniu 22 grudnia 2011 roku spółka zależna Gaslinia Sp. z o.o., której następcą prawnym jest obecnie DUON Dystrybucja S.A., otrzymała zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej o rozprawie z powództwa Państwa Jana i Krystyny Kwieciszewskich w sprawie o zapłatę odszkodowania w kwocie ,00 zł tytułem bezprawnego wybudowania gazociągu na terenie gruntu należącego do powodów. Na rozprawie Sąd wezwał powodów do sprecyzowania powództwa poprzez określenie szkód oraz wskazanie sposobu, w jaki wyliczone zostało żądane odszkodowanie. Jako że powód nie wykonał w terminie postanowienia sądu, Sąd zawiesił postępowanie na skutek niemożności nadania sprawie dalszego biegu. Przeciwko Bio-Tech LTD sp. z o.o. Spółka zależna DUON Dystrybucja S.A. zgłosiła w postępowaniu upadłościowym spółki Bio-Tech LTD sp. z o.o. wierzytelność w kwocie zł. Sprawa jest w toku. Nie ustalono do tej pory masy upadłościowej. Przeciwko SM Agro Spółka zależna DUON Dystrybucja S.A. zawarła w dniu ugodę sądową ze Spółdzielnią Mieszkaniową Agro w Kruszwinie. Według umowy Agro ma spłacić w ratach zadłużenie wobec KRI z tytułu dostaw gazu w kwocie zł. Zawarta ugoda została opatrzona klauzulą wykonalności i w dniu r. spółka skierowała wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przeciwko OSM Złotów Spółka zależna DUON Dystrybucja S.A. zgłosiła wierzytelność na kwotę ,45 zł w postępowaniu upadłościowym układowym OSM Złotów. W dniu zawarty został układ z wierzycielami, według którego długi OSM Złotów zostały zredukowane o 40% i zostaną zaspokojone w okresie 3 lat. Wierzytelności wobec OSM Złotów zostały objęte odpisem aktualizującym. Przeciwko Ekoenergiz S.A. W dniu 01 czerwca 2012 roku Grupa DUON S.A. otrzymała z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy informację o złożeniu przez Ekoenergiz S.A. z siedzibą w Olsztynie w piśmie z dnia 29 marca 2012 roku wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. We wniosku spółka Ekoenergiz S.A. (wnioskodawca) zawezwała spółkę Grupa DUON S.A. do zawarcia ugody w sprawie o zapłatę na rzecz Ekoenergiz S.A. kwoty ,00 zł tytułem naprawienia szkody poniesionej przez wnioskodawcę na skutek zachowań spółki Grupy DUON S.A., polegających na nieupoważnionym przekazaniu i nieupoważnionym wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wnioskodawcy. Informacjami tymi w opinii wnioskodawcy były projekty i plany branżowe przygotowane w latach dotyczące gazyfikacji wybranych miejscowości w Polsce północno-wschodniej, sprzedaży gazociągu pochodzącego z Azji Środkowo-Wschodniej i Rosji oraz strategia finansowania tych przedsięwzięć. W dniu 29 czerwca 2012 odbyło się posiedzenie Sądu w sprawie zawezwania do próby ugodowej z wniosku Ekoenergiz S.A. Zważywszy, że Grupa DUON S.A. odmówiła zawarcia ugody, Sąd umorzył postępowanie. Przeciwko Przedsiebiorstwu Transportu Samochodowego S.A. W dniu 16 kwietnia 2012 roku spółka zależna DUON Dystrybucja S.A. złożyła wniosek o zawezwanie Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego S.A. (dalej PTS) z siedzibą w Krakowie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę kwoty zł wraz z należnymi odsetkami, tytułem naprawienia szkody poniesionej przez DUON Dystrybucja S.A. w związku z niewykonaniem przez PTS zobowiązań wynikających z zawartej w dniu roku umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego. Na mocy wspomnianej umowy spółka DUON Dystrybucja była zobowiązania do wybudowania instalacji magazynowej LNG wraz z niezbędną infrastrukturą służącą dystrybucji 18

19 LNG tankowania autobusów. Spółka DUON Dystrybucja poniosła nakłady w kwocie zł na niezbędne urządzenia, natomiast PTS złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze względu na niedostarczenie przez dostawcę specjalistycznych autobusów z napędem na LNG. W dniu 09 lipca 2012 roku odbyła się rozprawa przed sądem, na której nie doszło do ugody, wobec czego sąd umorzył postępowanie. Spółka DUON Dystrybucja rozważa wszczęcie dalszej procedury sądowej w tej sprawie. Jednocześnie w dniu 16 kwietnia 2012 roku spółka DUON Dystrybucja S.A. złożyła wniosek przeciwko PTS o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z całego majątku do kwoty zł w przypadku nienależytego wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy kompleksowej sprzedaży gazu z dnia Sprawa jest w toku. 6. Transakcje z podmiotami powiązanymi W pierwszym półroczu 2012 nie wystąpiły istotne transakcje z podmiotami powiązanymi, zawarte na innych warunkach niż rynkowe. 7. Udzielone poręczenia i gwarancje W dniu 30 czerwca 2012 roku spółka Grupa DUON S.A. przedłużyła udzielone poręczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 3,6 mln zł. Poręczenie dotyczy kredytu zaciągniętego przez spółkę zależną DUON Dystrybucja S.A. w Banku Zachodnim BZWBK. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Grupa DUON SA, DUON Dystrybucja SA oraz DUON Marketing and Trading SA były stronami umowy o limit wierzytelności na kwotę 5 mln zł zawartej 18 kwietnia 2012 r. pomiędzy tymi spółkami a Raiffeisen Bank Polska, na mocy której spółki te mogą korzystać z produktów oferowanych przez Raiffeisen Bank Polska w postaci gwarancji bankowych i gwarancji handlowych. Na dzień 30 czerwca 2012 r. stan wykorzystania tej linii przez ww. spółki wynosił zero złotych. 8. Oświadczenia Zarządu 8.1. Oświadczenie Zarządu spółki Grupa DUON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd spółki Grupa DUON S.A. oświadcza, że - wedle swojej najlepszej wiedzy - skrócone półroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe za okres oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej DUON oraz spółki Grupa DUON S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DUON zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, jak również sytuację Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń Oświadczenie Zarządu spółki Grupa DUON S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zarząd spółki Grupa DUON S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym półrocznym skróconym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Mariusz Caliński Prezes Zarządu Michał Swół Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kowalski Członek Zarządu Krzysztof Noga Członek Zarządu 19

Wysogotowo, marzec 2013

Wysogotowo, marzec 2013 Wysogotowo, marzec 213 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 21 początek działalności w segmencie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Liberalizacja rynku gazu w Polsce stan obecny i perspektywy Warsztaty dla uczestników rynku gazu 16 października 2014 r. Warszawa, 2014 Stan obecny Rynek gazu w Polsce struktura rynku Odbiorcy końcowi:

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja wyników finansowych. CP Energia za 2011 rok. Warszawa, marzec 2012

CP Energia. Prezentacja wyników finansowych. CP Energia za 2011 rok. Warszawa, marzec 2012 Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 Agenda 2 O Spółce i jej obecnej strategii Wyniki i prognozy finansowe Załączniki 3 O Spółce i jej obecnej strategii Nasza

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Dr MARIUSZ SWORA KATEDRA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO WPIA UJ W KRAKOWIE WSPÓLNE SEMINARIUM CAEWSE, KJ, EBE KLUB JAGIELLOŃSKI 17.12.2012

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

CP Energia - publikacja prospektu emisyjnego emisja z prawem poboru Warszawa, 24 października 2011 roku

CP Energia - publikacja prospektu emisyjnego emisja z prawem poboru Warszawa, 24 października 2011 roku - publikacja prospektu emisyjnego emisja z prawem poboru Warszawa, 24 października 2011 roku Zastrzeżenie prawne 2 Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i nie powinien stanowić

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet Agenda 1 Rynek gazu w Polsce 2 Prognozy rynkowe 3 Dane rynkowe Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Dane rynkowe Udział gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach europejskich Źródło:

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku

Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku 22 października 2015 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat... 3 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

De Molen Spółka Akcyjna

De Molen Spółka Akcyjna De Molen Spółka Akcyjna Raport okresowy za IV kwartał 2014r. (tj. za okres 01.10.2014 31.12.2014) Wysogotowo, 13 luty 2015 str. 1 Spis treści 1. Dane podstawowe o Emitencie... 3 2. Skrócone jednostkowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo