Dzien~~1t lf'ktaw Nr Poz. 121, 128 i 12i ~--~----~ ~ ~ ~~ ~

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dzien~~1t lf'ktaw Nr 15 169 Poz. 121, 128 i 12i ~--~----~----------------~----------~------ ~~------------------~------------------------"

Transkrypt

1 Dzien~~1t lf'ktaw Nr Poz i 12i ~--~----~ ~ ~ ~~ ~ PQ zaznajomieniu się z. powyis-z:ą Umową Rada. Państwa uznała ją i uznaje za słusznązar6wno w całości 'jak i każde ' z póstan"bwleń w niej zawartych; oświadcza że jest ona przyjęta ratyfikowana i potwjerd.zooa oraz przyrzeka 'że będzie ruezmlennie zachowywana..... ' Na <;łow6d czego'wydany został Akt niniejszy opatrzon.y pieczędą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Da rio w' Wa.r"sżawie ooia 29 grudnia" 1969 ' roku. " '.6' Przewodniczący 'Rady P.ańslwa:M. -Spychalski L. S. MiRister Spr~w: ~Zagraniczń.ych:. w. z. i. Winiew1cz' 128. OSWlADCZENE RZĄDOWE. z dnia 19 m.aja' 1970 z.. w sprawie wymiany dókumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową ł ' ZwiąZkiem SocJalistycznych Republik Radzieckich o przebiegu granicy szelfu kontynentalnego w. Zatoce Gdańskiej.1 w południową. wschodniej części Moria Bałtyckiego sporządzonej w Warszawie dnia 28 sierpnia 1969.r. POdaje s :ię Tl'iniejszym do wiadomości. że zgodnie z artykułem 5 Umowy między Polską ' R2ecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycmych Repu9lik Radzieckich -o przebiegu granicy szelfu kontynentalnego w Zatoce GdańStkiej i w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego. sporządzonej -w Wa.rs~awie dnia 28 sierpnia 1969 r. nastąptila w Moskwie dnia 13 maja 1970 r.. wymi~na dokume.ntów ratyfikacyjnych powyi.szej umowy i w dniu tym umowa ta weszła w życie....; Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiew*cz 129 OSWADCZENlE RZĄDOWE Z dnia 16 maja.1970 r. w sprawie wejścla w tycie Umowy mędzy ~ządem 'Polskle) RzeczyPospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik.Radzieckich o wzajemnych bezwizowych podróżach obywateli obu Państw sporządzonej w Moskwie. dnia 5 lutego 1970 r. Podaje się niniejszym do wiadomości że zgodnie z artyklłem 16 'Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Ri~dem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych bezwizowych podróżach obywateli obu & Państw sporządzonej w Moskwie dnia 5 lutego 1970 r. nastąpia dnia 11 kwietnia 1970 r. wv.miana not jej. zatwierdzenie zgodnie z prawem każde- stwierdzających go z obu Państw. - Na- podstawie artykułu 16 wyżej wymienionej. umowy weszła ona w życie dnia 12 maja 1970 r.. Minister Spr~w Zagranicznych: 'V z. J: Winiewic: Załącznik do oświadczenia rządowego z dnia 16 maja 1970 r (paz. 129). UMOWA MĘDZY RZĄDEM POLSKEJ RZECZYPOSPOLTEJ LUDOWEJ A RZĄDEM ZWĄZKU ' SOCJAUSTGZNYCH REPUBLK RADZECKCH O WZAJEMŃYCH ' BEZWZOWYCH PODRÓŻACH OBYWATEL OBU PAŃSTW Rząa Polskiej. Rzeczyp~spoliJ ej Ludow~j i Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich kierując się ptagnieniem dalszego.zacieśnienia więzów ' ~rzyjaźni. między obu Państwami i pragnąc uregulować żagadhienia. wzajemnych bezwizowych podróży swojch oby wateli. c O r J A EH ł E. MEiKny npabh'1'ejbctbom nojbc{or HAPOnHOO' PECnYBJHKH H UPABM'l'EJbC'l'BOM COlO3A COBE'l'CUX ' COUHAJHCTM.'łECKlfX PECnYBJUK O B3AHMHbX BE3BM30BbX QOE3nKAX fpajknah OBOHX rocynapctb TpaBVTeJbCTBO ojbcko~ HapoAHo~.Pecny6m1KV J.1 pabj.1tejbctbo CO03aCOBeTCKJ.1X CO~J.1aJJJ.1CTV'eCKY1X Pecny6JVK PyKgBoAwMble mejahj.1em AaJbHe~lllero pa3bvnir. AP.Y>KeCTBeHHblx..9THollleHwH Me>KAY 060VMJ.1 rocyaapctba MJ.1 J.1 >KeJaR. yperyjj.1pobatb BonpOCb B3aJ.1MHbX 6e3BK- 30BblX noe3~ok CBOVX rpa~ah. '.... ~-

2 \ ' ~------~------~~--~~----~~~ ~~ postano!\viły zawrzeć ninięjszą Umowę i. w tym celu. 'Yyznaczyły&wych. pe~l'omocnikow:...'. ' { "' '. Rząd ' Polskie j Rzeczypospolitej 'LudoweJ - (.. "".' ""'.'".'. Jerzego ROSZA:K~ ' pyrekt.()ra Deparlamentu 'Konsu. Aarnego. w ".- Mi:nisterstwie.Spraw Zagranicz.nych c... '. PeiUHJJ1 3aKJllO'łJ1Tb HaCTOSlll\ee CorJlapilęąłJęJ1JC ~roh ~ejlbó. HaaHPU1JJ1 CBOirMw yno.ltiomoqełjh~l\1.1: ''<'.'in::):!;' ~:: '. ' - _. c_ (. pabhiejxbćtbo e'.;'. Q.lbCK~U " "' ~' > \: Hap(jA~OH:. H-ec:riYPJl1tJÓł :' ' E:m:J1PO AKA:; 1J;J.ipe~Topa {Ołicy JibcKoro '1J;enapTa MeHT~ MJ1H~CTepCTB'a ' J1Hó'cTpaHHbX 1J;eJt llojbckou ' HapMHOJ1 'Pecny6JlJ1KJ1. '.' RZQ{i Związku ~ocjalisty~znyqh. Republik"Radzieckich.. -'. HpaBHTeJbCTBO COlO3aCOBerCKJ1X CO~l1a.lJ1CTJ1'eCK1):C '. Mikołaja ' lwańo 'wicza MOLĄKOWA. 'Dyrektora De- Pecn:y~'JiiK :' FtJ1~KoJi~J \ t'lbahobw;j:a ' ~OJflKOBA; ' Ha'a.lb-. ' partańentlik'óns'ulan'legow ' Ministe''stw4e spraw ' HM'Ka. l(oifcy~bókórót yrlpaaj:te:!j11ł '. M}llł1CTepCTBfa ' J1Ho~ Zagr:anic~nycłi " "-. :'.> '. ) hp~~hbi:x ~ejlcoio3.~cobel'ckj1j{' Co~1aJi1CT1!ecKMx Peq.~ < ny6jj1k '.' '.' ~. wymianie: pe'hiqmocnictwuz>jlanycłi '~ złl : dpbre J(OTOpbe noćje06meha CBO1M1 nojhomo'j1s1m1hauw na~eżytey formie".uzgod!lilt" cobastępuje: s ' ' n:ehhbm1 B.iióJi:m:Ho~(popMe l1 'rio.lhom " nopsl~ke t n:orobo;; pj1.lj1cb ohj-:m:ecjeayrou(em. A r ty kul.1 1. GbYWate lefedne.go <państwa mogą wje.żdża'ć-natery: :": : L " rpa~n:;łhe "pr{hoi'o r'bcynapc'!'sa ' MO~YT ' ~'be3~at~ '" torhlm ';drugiegbpańsrwa. :wyjeżdiać" z tego' terytorium t. "prze- Bb~3:m:a''b. J1ĆJeAO~aTb '. Tpa~~1":O~ '.ępea Tepp1T?~)H9. Jeżdiać r ptz~z hie bez wiz 'igodihe' z (postanowie'j1ianu. ni.:'.; n:pyróro 'rocyn:apcfsar; 6e3 B13 B cootbetctbl111 :C nojo]ke-: (... niejszej Umowy.. J1'SlM1 HaCTOSllJ.\ero C;OrJalllełi1S1.. (.. ~ ~. Qby~atele.j.e4negó ".PańslWazariieszk: i1li. stale na 2. Tpa:m:n:aHe OZXHoro rocynapctba no.ctoslhro np<.?-. AerytoriumdrugiegoPaństwa. udający$ię. do.pllqslwa oj- 4KJ1Baioiu1~Hal'epP «ToJ:11.M~pyrOrOrOCyn:apCTB1ł J:lanpaB";. czystego. lub do państwa trze ~ iego wyjeżdżają 'zgodnie ' JlSlioUV1eCS Ha POn:1HY HJ1 'B TpeT:\:>e rocynapctbo: Bble;-. z-""przepisamipaństwa na teryl:qriu:m ' którego~tale zamiesz; :m:aiot B C00TBeTCTBJ111 c npab1jhim1 Toro rocynapctba Ha kują..... '" --'l'epp1toph1 ' KOToporo.OHM nocioslhho.np9}k1baiot>...~. i ' Obywatele jednego P';ństwa udający się na sta.łe ' 3:' rpa]kn:ahe onhoro ~rocyaaps:'rba; Bble3}<aio~l1e Ha. zamieszkanie na; terytorium drugiego Państwa zobowiązani ' noctoslhhoe:m:i1iejbctbo Ha TepPMTo'pl1ionpyrpf.O rocynap~.'. są posia(iać :; odpowiednie ze~wblenie ' Państwa na t ~ytorium ctba.oosj3a1u1meti cootbetc''~yiolj.\ee pa3pelllehl1e Toro którego mają się osiedlić. ~ l ~ tocyaapctba Ha Teppl1TOpl111 KOTppord. OH 11 HaMepeHb )KJ1BaTb.. -F"" \ np0 c ' Artykuł 2 CTal'bR 2 pbywatele jednego Państwa oubywają podróże służbowena' terytorium" drugiego fopaństw~ na podstawie ważnych dokumęntów podróży. ' P;QslanoWienie to rozciąga się o~po~ wiednia na czlbńkówich.. rodzin. '. A r ty kuł 3 t'... Grupowe 'i indywidualne pódróże 'obywateli ' Jednego Panstwa na terytorium ~ drljgjeigo Państwa w Jamach wymiail.ly. między towaizystwami przyjaź.ni \ województwarhi' po. wiatami" inia~tamiprzedsiębiorshv~mi "Organfzacjiuui'sp'błecznyni i ' szkolaml i. innymi.)n$tytucjami oo;bywają się!l.a. podstawieważnycti uijk 'ulłleritów poc!róży.... pa:m:nahe OnHO~O rocynapctba cobepą;iaiot cjy<)j{e6-: Hbte. noe3nkl\t Hal'e~pi1TOpJ1io npyroro rocynapctba c no' ~ejkrbwrejbhbm ' npoe3nhl;>m J:\oKYMeHTaM 9T0T nqpslnok.; pacnpoctpahsletcs" CdorB~TCTBeHHo J1 Ha 'JeHOB l1i cemeu;..\ CTaTbSl 3 FpynnoBbe 11 1HMBJ1~yaJ~Hble noe3akm rpa>k~ah on Horo rocy~apctaa. Ha l'eppl1t9pl1io APyroro rocyn:~pctba -apamka:x96meha~e~.ąyool\ecraamvl ~PY>K6b 06JaCTS M1.pąU(>;aMl\t" ropon:k MH.rlpe'i!;npl1S1T1S1Ml:f\. 06wecTBeHHb- ' ; MU oprah13aq1słl.u'l ~WKOJąMl1J1P;pyri:'lM1 <Y'Pl>K.l\eHl1siMJ1 OCYlJ.\eCTBJSlOTCS. no t n:eu'ctbhte~bhbm npoe3nhblm 'n:oky MeHTaM. Artykuł". ObY'wat~le je<lriegó. Państwa mogą odbywać indywi<lualnelub' grupowe pódfóże.t{uysiyczne naterytorium drugiego Państwa na podstawie \ wążnych dokumentów podróży oraz dokumentów turystyczllych;uórych w!-oryl?ędąu.zga<fniane między właściwymi. instytucjami turystycznymi obu PańStw. ' ' '.. C.TaTbSl 4 ".rpa~nah~ OAHoro': l'bcyn:apctbamoryl' cobeplliatbjfh- ~.' ". - '-. ~1BHJwaJbHbre '.'.. )' i " J1. KQJ;..1eKT1BH~e _" - '. _. - _ '.. _... '~.l'ypjłctckl1eńo'e3ak1 _ Ha."l'epPl1'rÓpl1io n:pyroro Tocyn:apCTBa non:euctb1tejbhbm npoeaahblm n:o~ymeh+am " npj1 HaJl1'1111 TYP1CTCKHX"l1.0K..Y.' MeHTOB 06pa3~bl KOT;opbn~ coj'jacobbbaiotcsj Me>KAY KOMneTeHTHbMJ1TYP1CTeK1~J1.y'pe:m:n:eH1S1M1 OOO1X rocy'" ~apctb. Ar fyku ł 5 'l. Obywatele każs!egoz. ob.lpaństw mogą udawać się C'W odwiedziny. d? krewnych :jznajomych~~ ' podst~wie wa*- nych dokumentow 'podrozy :oraz zaproszen otrzymanych {ld ty;c~. krewnych i. znajomychipoświadczonychprzeźwlaści" We organy Państwa. na terytorium którego ma :odbyć ' się podróz. ' '".. CTaTbSl 5 ~. rpa:m:n:1łhe 1; ' - ":1" K1ł.>Knord ;- l1a O?O1X rocynapctb 'MoryT. COBeplll<;tTb noe~l1.kh. ~ roct1 K p0n:ctbehh1kam 11 3HaKO- MbM. no n:euctj;lhte-!lrj:lbm 'npoe3ahbm.nokymehtam npj1 ~. Ha.1H~mH nojy';ęhhb~o'r pom:tbehh1kob ~ 1J1. 3HaKOMblX.\ CBHn:eTe.1bCTBO npl1rjallleh113abepehhbx KOMneTeHT- ".. HbM1&praaaMJ1TOroj rocyaapttba; Ha TepPJ1roP1o KOTO " ppro CQ;eplllaeTca noe3n:ka. : \

3 Poz j 2-;' W :wyjątktrw.ychprzypadkach 'zaprószenie ' moze być Zślsląpione telegramem ' poświaaczonym przez 'właściwy brg~plr""ps twa ) i na ;tefytórium które9q ma oabyć. się 'pooróż ~ " 2. ' B HCKJlOtuiTeJbHbXCJY'iaJłX. CBH~ etejbe ':BO o.ph;rjlalllehhh Mom:eT ; 6bTb' 3aMeHeHo Te.ierpa Mt\lOM3aBe.peHHoM: 'H;OM:neTeHTHbMH oprahalvl1: rocyaapctba Hą Tep- PKTEJpj1Q K6TOPOllb cobeplla'etcllnoe3"~ka:. : : '<: ' Podróże w ~ sprawa~ł:l 'pryw:atnych <lbyw:atell jedne'go. oe3~kh.9 qacthl;om ' :~ejlamrpam:~ą H OArtOrO r ocy:. ~aństm'a.do kr~ wnich'; i znałon)y:chxlótzy.. c'ź aso~o. pr~ebywają na te.ryto ium <!.rugie-yo Raństwd : o d'bywają ; śi~.na : wa.~ HO Ha~OASJTCll ąa. Teppi1 T'op WH>.ziPY'ClPO.t O C.y~ 3P CTi3'a ocy":' y 'Aap~T~a.. H; po~ctbeł:lhl1kam. H ' 3Ha(OMbMKo:rQj)ble. B.peMeąr~nkach ' przewidziąnych w artyk'ule ~ 5 niniejszej Umowy. '". ~ect-bjrlotcllha y CJOBH1l:X ripe~ycmotpehhb X. ctatbem 5 ~....' HaSTOllll\erO ~orjalle HHll. f ( '. Artykuł '? 1. Obywa.tele jednego ' Pans'twa' udający się na ' tetylorium arugiegopaństwa -W celach s!użbowych mogt przebywać na tym: terytorium prze'z. okres - wykon ywari ici swych " o~owi'ązków służbowych. Postanowienie to stosuje s i ę odpowioonio do ctłonkówrodzi n tych' osób. '. 2. Obyw atele jednego Państwa udający s i ę zgodnie z postanowieniami artykulow 4: i 5 niniejszej Umowy na terytoriumdrugiego Państwa ' mogą ' przebywać na tymferytorium przez ' okres 90 dni licząc ' od dnia przekrocze nia gr~nicy państwo w ej. Przedłużenie. Qlkres u pobytu ponąd 90: dni może.. być do&onime przez włąściwy organ Państwa na terytorium któ~.egoodbywa. się ' podróż ; za zgodą odpowiedniego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub ur z ęd u konsularnego.. " CTaTbll 7 L. rpam:~~lhe oahorotocyaapctba Ha n pab.t!flloll\hecll. Ha TeppHTopHlO ~Pyroro focyaapctba no.cjl y ;ó-: ' GHbM ~e JaM MorYT)iax'O~HrliCllHa nom.tepphtopjhf Ha npotr]ke~ HHH' cpoka BbllOJlHeHHR CBO1X CJlY2KeQHbX o5'1ł3a HHOCTeM\. 3TO nojlo:lk.ehl1e OTHÓC1TCR C.OOTBeTCTBeHHO K.'!.T?HaM ce~ MeM 9THX JHQ. -" 2. rpam:~ahe O~Horo Tocy ~a pctba HanpaSJ81Oll\HeCll Ha TeppwropHlO ' ~Pyroró rocy~apctba a ' COOTB2TCTBHH C n:ljlom:e~rmh ctateh 5 H 6 HaCTOllll\ero COrJalleHHll MOryT npe6ł>batb Ha nom TeppHTOpl1J1 B Te"ieHHe 90~m~M. co.n;hll nepeceqehhll rocy~apctbehhom rpahhll;b. 1pO~JeHHe epoka npe6bbahhll CBble 90 ~HeM M'omeT6bJTb npoh'3be ~ehokomretehthbmj1 opra!iamh Toro.rocy~ a pc TBa ; Ha TeppHTopHlO KOTO poro oćyu.te CTBJllleTCll noe3 ~ K a C. CorJla::' CHR COOTBeTC!TBy loll\ero ~J1nJlOMaTM'ieĆKOrO HJH KOHCyJb-' CKoro npe~ctabhtejbctba.!artykuł 8 C T a T b 11 '8 " ' 9bywatele je<lnegqp ąńst wa mogą przejeżdżać.przez terytqrillffi drugiego Pańs t ~ana podstawie ważnych d okumentów POdlÓŻY ' w terminach' llst.alonychprzepisami Państwa ' na terytorium którego odbywa się przejazd.. rpam:l\ahe O~H<>rO rocy~apctba MoryT " ~Je~()BaTł> TpaH3HTOM Qepe3 TeppHTopHlO. ~pyroro rocy~apctba no AeHCTBHTeJlbHbM npoe3~hbm.n;okymehtam B CPÓKH yc'ta' HOBJeHHbe npabmjlamh rocy~apc1'ba ; 'iepe3 TeppHTopHlO KOTO poro ocy~ectbjlletcll TpaH3HT.. ) Podróżę obywateli każdego z obu Państw " dokonywanę zgodnie' z niniejszą Umową mogą odbywać się ' ptzez.przej- ścia grimic~ne ud ostę.pnione dla międzynarod 'owego ruchu. osobowego.. '.. ' CTaThll 9 noe3~kh rp.a}k~ah Ka.m~oro H3 OOoHX rocy~apc :r:b cą BepllaeMble B. COOTBeTCTBJ1H c HaCTOllll\HM COrJalleHHeM MQryT. ocyu:(e.ctb ojł.tbc1j. Qepei" nórpahwqłble.whpb~ ; qt~ KpbTble.Aoll Me.?K~Y!iapoAHo r(j n~ćca}khpckoro.n;bh}keh~ll. Artykuł 10. Podróże małoletnich ~ogą odbywać. s i'ęz.godnie z nińiejszą Umową na podstawie ich własnych dokumentów podróty albo do~umentówpod 'róży r.04zk6wlub osób towarzyszących jeż~' li małoletni wpisani są go ty~ h dokumentów. ~. Artykuł 11. Obywatel jednego l'aństwa który na terytorium drugiego Państwa utracił dokument p od 'TÓży zobowiązany jest powiadomić o tym właściwy organ Państwa pobytu; jak rów ' nięż odpowiednie przedstawicielstwo dyplomatyczne lu b 1J.r~ąd konsularny w celu uzyskania nowego dolkumentu podróży. Wyjazd: na podstawie nowego dokumentu pódr ózy ok r eślają przepisy PaństWa na terytor ium którego.ut racono dokument. O utracie paszpbrtudyplomatyczn ego przedsta- ' wicielstw.o- dyplomatyczne lub ' urząd ' kon sularriy Pańs 'twa ;. C::raThll 10 1 noe3~kh HecoBe'plleHHOJl'eTHHx. Mor'YT OCYll\eCTBJllTbcll'a COOT.BeTCTB1Jif c nojlokehham~ HaCToR~erOCO rjale HJ.1H no JlHQHb ~ npoe3~hbm ' ~okymehtam HJH ro TlpOe3l\ HbM AOKYMeHTaMpO~JifTeJleH 'HJlH Jl 1ll; ' HX: conpobo}k~alo 1~Hx '-ecjlh HecoBeplleHHOJeTHHe BnHcaHbB. 9TH AOKY- MeHTb. CTaTbll 11 rpa:lk~am1ho~horo rocy~apctba yrpathblhm CBOM npoe3~hoh ~OKyMeHT Ha Teppl1'fOpVlJ1 ~pyr:oro rocy~apctba. ~OJl:lKeH noctab11th 06" OTOM BH3BeCTHocTb KOMne.. TeHTHble oprahbl 9Toro roc y~apctba. a TaK:lKe w cootbet CTBylOll\He ~l1njlo M atvlq e CKOe npel\ctabj1tejlbctboj1jljif KOH C'y JlbCKOe y'i p e m:~ eh H e ~JlR nojly"iehvlr HOBoro npoe3~horo.n;okymehta. Bbe 3 ~ no HOBo My ' npoe3~homy ~okymewry peryjlhpyetcllnpabvljlamh Toro rocy.n;apctba.hatepphtophh ~OToporo. 6bJ. yteprh.n;okymeht. 06 yrpate AHn.noMaTH- (.

4 .. Dziennik. Ustaw Ńr które wystawiło paszport powia-damia Ministerstwo. Spraw Za.gr itnicż.nych-pa.ńst w a pobyt u.. f'. ą"eckoro nacnopta ~JJn!OMaTKqecKoe npe~~ta1łktejlbctbo HJJH.KOHCVJJbCKOe yqpe"~ehj:fe. rocy~ąpctba. 'BhąaBWer9_ riacnopt :CTaSKl' B ' Jf3BećTH:OCTD ' MKHMCTepCTBo' HHoCTpaH- H'6JX )J.eJt rocy~apct8a nprobbahkfl.. t. Ąrtykuł 12 c- ". 1. Óbyw'atele jed.nego Państwa.zobowłązanj są.w cza- 1. rpalkąahe.oahoro rocyaapc'l'ba06fl3a-hh-.~o B~M$ł ' sle przebywania na terytorium) drugiego.?ań:stwa przestrze- npeoh(bahkll Ha.TePPKTQPKK;Apyroro' rocy.~ap'ctba coó~ gać jego ustaw i przepisów.. ~athero 33KOHbł MnpaBKJa. ' " '.. 2. Postanowienia' niniejszej Umowy nie naruszają p.ra~ 2. n;jo~eh.. uł ~a~tofl~e:o CO'JlaWeH'1R He 3aTparKwa każdegoz ' obm Pa.6.s-tw ~i do Z<fkazu psobomniepożąd'~nym BalOT' npaba ' Ka1K~OrO.K3 OOO1X ' rocy~ap CTB. OTKa3aTb. BO.:~ - obywatelom drllęjiego f~ i?aństwa wjązdu ' na ' swqje teiyto~. B'b~~e KJH CO'KpaTHThnpe6brBaHHe Ha CBoeH.TeppK.TopKK rium ani tef ' prawa do skrqcenta ; imp()bytu na tym tery-he*ejatejlbhbm JlKtiaM c:'-. rpalk~ah-am npyroro' ro~yąap.. tori um: W przypadkhskr6eenia:' pobylu-obywa te la:>: jed.neg o. ctba:' BcJy'aeCoKpą.~eR>18 cpoka npe6bjba~hr.rpa>kna Państwa przebyw.ająceg.o-na.-terytorium drugiego Panstwa. HaHa o~~ororócyaap~tba H&XO ;rvłujeroch Ha. TeppKTop~K powiadamia się o tymprzedstifwidelslwqdyplomatyó:ne lub ~pyroro rócy~apctąa. '.05 nom CTaBaTCH.. B K3BeCT!i'OCTb ~.. urząd ' konsularny Państwa ' którego obywatelem jest dana.'~nnjoma.ta'leckoe npe.nctab"1te~hctbó ~JlH KOH~yJlbCKOe osoba...'. y'lpe}({~ehke rocy.ąa pctlla. rpa}({~ahhhom' KoTOpOrl? flb- jretc1f9to JtłłQO Ar t Y k ul 11 Właściwe organy obu Państw nadrog.ze dyplomatycznej ' wymienią. wiory' dokumentów. podróży i zaproszeń oraz będą powiadamiać się wzajemnie. nie mniej aniżeli 'na trzydzieści dni wcze~ni.ej. ()W!prowadzeniu nowych lub zmianie dotychczas obowią~ują{:ych dokumentów )odróży zaproszeń za':ączaj~c wzory tych' dokumentów. ' - C TaThfl 13 KOMneTeHT'Hhle oprahhl' oookx rocy~apctb no ~anjlo~ MaT1QeCKMM' KaHa.naM' o6mehrlotcfl 06pa3~aMH ' lpoe3~hblx ~OKYM~HTOB a 'cbk~etejlhctb o npl1rjlaruemf. H 6Y~YTys.e. ~OMJlflTb APyr ~pyrahe MeHe_e '1~M 3a 30 ~!łem o BBeAeH1" HOBhlX HJlH BHeceHaK 113MeHemiM B ~emctbyloql1e npoe3a Hble ~okymehihj K CBl1~eTeJlbCTBa o nphr;71arueh..rh; npkjla.. rafl ó6pa3~bl 9Tax ~okymehto B.. Artykuł 14 Właściwe organy obu Państw będą w miarę potrzeby wyinieniać informacje w sprawd h związanyc!t ze stosowaniem niniejsze} Umowy. 'CTaThfl 14 - KOMneTeHTHhle Opra~bJ oooax. rocy ~apc:rb no' Mepe He06xo~aMocTa 6Y~yT o6meimbatbcfl HH<p.opMaqKeH no BOrrpocaM cbh3ahhhm> C. nphmehehaem HaCTOilJero CorJa-. ruehl1fl. '-""- Artykuł. 15. "- Z dniem wejścia w życie niniejszej UJnowy' tracą moc wszystkie dotychczas zawar.te pórozumie.nia dotyczące b~z :wizowych podróży. ' Artyku1 16 Umowa nmejsza wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od d.ńiawymiany ) not stwierdzając'ych jejzatwierdzenie zgodnie z prawem każdego z -obu Państw.. - Artykuł 17 Umowa riiniejsza zawarta jest na czas pieogrankzo''ly. W przypadku jej wypowiedzenia przez jędną z uinawi~ijącyćh się' Stron przestanie ona obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od dnia not yfik cfcj i <> ' wypowiedzeniu.. Sporządzono W Moskwie dnia 5 lutego 1970 'ro.ku w dwóch egzemplarzdch. każdy ~ językach.pólskim ~ i rosyjskim przy czym o;tia teksty' posiadają jednakowąmpc. Z upoważnienia Rządu Z upowazmenia Rządu Polski'ej Rzeczypospolitej Związku :'Socjalistyci.nycli Lud<>wej Republik Radziec;kich.. J etzy Roszak. CTaThfl 15 CO ~HR BCTynJeHłR B CMJlY HaCTOR~ero COrJlarueHa8 TepHOT ' cajly Bce pahee 3aKJlO':ieHHhle COrJlaWeHKR no 6e3Ba30BblM noe3~kam. CTaThsł 16 HacTofl~ee CorJlalllefiae' BCTynKT B CKJly '1epe3 Tpa~qaTh.z(HeK co ~HR OOMeRa HOTaMa; noatbep}({'~aiotihmh ero'" o~06pehae B COOTBeTCTB1K c 3aKOHO~aTeJlbCTBOMKa}({~Oro ' ~ o6okx_ rocyaapctb... HaCTOHllJee COrJlarueHl1e 3aKJlK!'1eHO.Ha: HeorpaH~':iełJ"' HbM epok. B ' cjly'ae ero ~ehohca~l1a o~hohk3 - )J.qroBapK:- BalO~KxcR CTOPOH OHO TepReT CBDO cajly nq. acte'lehalł mecl'k MeCR~eB CO'.nHfl ybe~omjlehafl o ~ehohca~atl. Go~epń.reHO ' B. r.mockbe 5" <peapajlfl' 1970 ro~ab AJ;lyx 3K3eMnJlRpax. Ka~bti1 Ha: nojhckomh pycckom Jl3hlKax;.- npl1'1em 06a TeKcT~i.l1MeOT oaahakoayro chny~!lo ynojiomo'l~lo!lpabl1tejlbc'rbą OJbCKotł tapoahotł Pecny_6~HKH ' o ynojhomo'lho pabhtejbctba' c.oio3a CÓBeTCKHX CoriJiaJU1CTH'eCKHX'. p~cny6jnut '. H; n. MOJUt'Ć08

5 - 17.3_' -_-- --'-~ ' "' ~_p_o~z ('~~J;;.c... '::. ~.:'.)~.' ';." ~ -. - ' ''r'-' j»rotokót DOlłATKOWY..' ~... ~:; '~ _.:.: _. _.. dd r:ul'li:owy > miętlzy ' Rządem ' Poł$kiej RzeczYPQspolitej Ludowej a Rządem ZwiązktiSocłalistycznych ' Rep'UbHk Radzieckich o 'Wzajemnych bezwizowych podrótach obywateli' obu Państwpodpis.mej.:dnia 5 lutego roku...t' 1J;OOJHHTEJbHbR: POTO{OJ ' 'K COrJlalll~H"O '.Me1K~y llpałhtejlbc1' łol\j ÓJlLCKOH Ha- po~hohpecny6jhłkh ' lł łpasjltejllctbom (J0103a' COBeTCKHX CoQlm.'CTH'CCKHX Pecny6mm: o ' B3mWUhX oe3bh30bblx noe3akax rpalk~h o60i X focymłjct3 Do~nHCaHHoMY 5 cpecpajls 1970 ' r. Dokumenty podró~y wymienione w Umowie wydawacrje -ą prze~ właściwe organy każdego z obu P~ństw; muszą 5twierdza 'ć t.oisamość poslądacżil oraz upra wnfa'ć g:o do ;wyjazdu. zpąństw9- sta.łeg.o zall1ieszkanra i powrotu dot~g o państw.a. J:)~k\.urientami tymi są:.?-... ' ala obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ". 07- paszport dyplomatyczny ' ~paszpoftniinisteria~ny " - pas'zport służbowy ' ~ paszport z~ykłyr -.paszport zbiórówy - wkładtka paszportowa wraz z dokumentem.stwierdza- 1ącym ~ożsamośi: " ~ paszport konsula.rny książeczkowy. - paszpl;h-t k0ds.ujęrny. JtJ;rnt::ie.towy fdja przej<lzd]i ttiiln~ z ytqweg:o)..' '... ~ ksią±e~zkażeglarska i Z!delegacją. 'stuzdową '.. ;.~ licencja dl!! człr:j<nków per-s'onelu latającego ; l<:ltnictwa cywilnego; -"e! " dla obywateli Zwl~zku So.cjalistycmych Republik Ra. dueckkh:. 'l ~ paszport dy-polpatyczny.. pas.zpqrt służbówy - paszport zwykły.- - radziecki '"wid ha zycleistwo" zagra 'nką - zaswiadcz~niena 'P (}wróqdł.a prze łamu ttai'lzly:tow~o). -. ia świadczenie 'na wyjazd za granicę dla wyjawów służbowych :- -- zaświadczenie na wyjazd zagranicę dla wyjaw~w prywatnych - paszp.ort wewnętrzny z l odpowiedni~.wkła<l.ką paszport. marynarski z. wpisem o 'Celu podróży ' i punkcie docelowym. i zaświadczenie ' służbqwe 1 dla członka zalogi samolotu lotnictwa cywilnego. - Ministers.twa. urzędy inne lnsly'lucje ul'9anizacje społeqne każdego 'z obu PafLstw iv każdym przypadku uzgadniają u'przed'nio między sobą -sprawy związane.zpodrózaml osób pojedynczych i. grup" realizowanymt na podstawi.e lx)" 'stanowien artykułów 2 i '3 ~Umowy. Postanowienie to nie dotyczy obywateji każde{lq z o'bu Pa-ństw ' udających się ' do pracy Jub ~a czasnwy. pobyt sł uż-. howy do stałych przedstawicielstw swoicn Państw a także czł:onków ich rodzin. ' n ' Pr;y podróżach o których lp'owa wartykułe 3 Um0wy ""łaściwe organy każdego z obu Pa ństw ' l O'kon uj q W d(}ku ~ mentach podróży wpisu: "wymiana';i. " j lpoe3l:\hble l:\okymehtb ynom.hhy'fble 8 COfJtalleHJ1M Bbl:\afOTC.H KO MneTeHTHbM~ oprahami1 Ka:m:lOrO M3 050MX ro't:y.r:\apctb H l:\ojl1{fłbl yl:\octobep.htb Jlł1'i.!:OCTb BJal:\eJb~a. Ji ~aa.atb emy rrpabo Ha Bbl :3l1H B03Bpa~eHMe B c rocy~ap CTBO noctorhhoro np02kjibahyul. TaKMMł1~oKyMeHTaMM HB" J.HfOTCR: ~ JU rpa1ł'aah HP ;D;Hi1JłOMaT~qeCKMM rracnopt; MMHHCTepCK~ił nacnopt; CJ.Y1Ke6HbH nacnopt; 06bPHbM rracnopt; KOJlJleKl'MBHbH nacnopt; nacnop'thah 'BKJlal:\Ka - BMeCTe.c ~o.kyme.htomi Bep.HlO~eM Jl~qHoeTb; KOH~yJbCKMMnacnopTB in1;d;e KHH1KeąKH; y~o.~'ro. KOffCy.ll!:>C1U'M na'cnopt\ B ' BH~e 6.rraKKa{u;J HTpaH3HT HorD npo '3;D;a); KRM*<:Ka MopRKa c lokymęhtom o CJlY~Ke6HOH KOMaR- ;J;~pOBKe; JlM~ęH311.H u;jlh JleTHero coctaba ca<mojerob rpa*<:u;ah- '. CKOH ab~a~hh; ;D;na :rpajk~ah CCCP ' ~HnJOMaTMqeCKHii na'cnopt;.cjy:lke6hbh nacnopt; o'6me-rpa-x{;d;ahck~h nacnopt; '. ) cobetckjrii BMu; Ha >KHTeJbCTBQ 3a rpahm~eh;. CBlł.ąe"'e:m.CTBO 'Ha ' BQ'3BpameHHH (~JJ1 TpaH3HTHoro ńpne3l1a); " yu;octobepehhe Ha Bble3l\. 3a rpahh~y u;jlh cjly>ke6hbx noe3j(ok; yll;octobepehhe Ha Bbe3~ 3a rpah~y AJl 'acl'hbx noeallok;. \ BHYTpeaHMH nacho.pt (! {!OOTBeTCTBy~eH BKJ~KOH; nac~opt MOpsKa c 38UHCblO B HeM.Q l.\ejlk uoe3;d;kh H.Q rryhkte Ha3HaqeHHS;. CJlyme6Hoe y~octóbepehhe qjleha 3KHl'lalKa 'CaMOJleTO'B rpa}l{u;ahckoh abhaqhh. t. ' MłlH"CTepe'Ba Be~OMCTBa. ~py'he Y'lpelKl(eHHl H 06- ~.ectaehhhle OpraHJ3l:lQMłl ' OOo-UX focy;lłapctb B " Ka}f{);OM cj:lyqae3aója.robpemehho corjll:lcobhbałotme}f{~y c06ok ' BOUpOCbl CBJ13ałłHble.' C):We3ąKaMH 01'Ae..nbHbX J1H~ K rpyrrn oc y~ectbj.hembx B 'COOTBeTCTBMMc.oCTa TbSlMK 2 n 3 CO:rJlalem1R. '3TO no.nołkelliłe He pacppoctpahjletcsł Ha rpa:lk~ah KaJK~OrO H3 o6ohx rocyl:\apctb HanpaBJl.HJ01~MXCH. Ha pa- 60Ty MJlM -BO BpeMeHHbe KOMaHu;HpOB{H B noctorhhble npe~ctabmtejlbctba CBO~X foeynapctb; a TaK~Ke Ha qjlehob J1X CeMcli. UPH Ge3~KaX BC<>OT-BeTCT13J.''H.co. CTa~ejł 3 CorJlaWe D1Sł KOM-ReTeH'ł'Hbe oprahbl K3:lKAoro H3 060HX rocyaapctb B npoe3~hbx u;okymehtax u;ejlaot 3anMCb 0.6Mei!". l; ;..

6 ' Dziennik 'Ustaw Nr V - Waruriki podróży tur ys.t y c źnych (terminy; trasy} inne) ' określanebę 'dą pi lez w!.aściwe organiza cj ~urystyczrte obu Państw na podstawie 'obo~ią.ż'ujących między nimi poro'zumień. T~rmin ważności dokumentutuf'ystycznegonie powinien przekraczać terminu ważności dokllmentll podróży. V Przez wyjątkowe pr'zypadki; o których" mowa w ' artykule 5 Umowy " rozumie się takie ' przypadki jak na przykład ciężka choroba lub 'śmierć. V Pf)~watne podróże o których mowa w_ artykule 6 Urno: wy mogą odbywać sięrta zaproszenie osób cz.asowo przeby-' wających na tery tor i ulll jednego z Państw o ile ich pobyt' trwa nie mniej niż '~S:O ~ni ~ V :iw -'Y CJOBl1Sl TYP~CTCK~X rioe3~05 ' (CpOK'i.i ; ;: ~'l~ phpyh' ł ~p.)ónpe~ejjiotchkomnetehtfuj-dl1 Tyoi1~T CKkMi1o pi'ahl1 ':' 3aU;l1HMl1 06()l1X rocy~apctb 'Ha " ' OCHOBąH>1l1 ' ~emć:tbyor4hx ~' MeJK~y Hl1Ml1 cor JalleHvt:li: " "'" c" ; " ' CPOK ~eiictbl1sl Typl1CTCKOro~oKyMeHTa He ~OJiKeH npebbllatb cpoka ~~MCTBl1fl npoe3~horo ):l;okymehta. '--'".' ('.';..... '.;. " 'v ~ p):t l1ckjo'1t~jbhbm1 <::Jy'aSlMl1 ynomslhytblm1 8 1 CTaTbe 5 COr-alleH1Sl nofil1maotcr ' T:ł{{!:1e cjyqal1; KaK' Ha-" npl1l'1ep '~THJKeJOe 3li6o.rreBaHi1e 1.nH 'cm'eptb. '.' " c.. " ( V ąacthbe noe3~k1 ynomslhytbe B CTaTbe 6 CorJaLUe HYfSl MpryT' cobepllatj;.csl no npl1rjarneh1o mu~ KOTopbe HaXO~HTCSl Ha Teppl1TOpl1H ()~HOro '113 rocy~apctb He MeHee 90 ~HeH. ' " -' ' " V zaproszenia są spopądzane w języku tego Pańs{wa na CBJ1:~eTeJbCTBao npl1fjallehl1j1 COCT~BJSlOTCSl Hil terytorium' któ:r'ego od!bywa _ siępodró* ; ~aproszenia są waż- "". Sl3bKe Toro rocy~apctba j Ha Teppl1TOpl1O KOToporo"coBepne w ciągu jeo1rre.go ' rolku od daty 'ich ' wystawienia i dają llaetcsl ąoe3aka. CBl1~eTeJbCTBa o npl1rmilleul111 AeMCTBl1- prawo do wjazdu na terytorium ' drugiego Państwa w tym TeJbHb B re'ehl1e O~Horo ro~a co ~H~ 1X Bb~a'l1 11 ~aot samym terminie. npa:ao ' B"be3~a Ha TepPl1xoll1O ~pyroro rocya!:tpc'j'ba B; Te 'łehl1e noro cpoka. " " V Podróże ' silmochodami i a ut ob usa!mi pow~fn;ny odbywać się jeśli iprzewidują to porze pisy Panstwa na terytoriulll' którego : oqbywa się podróż po trasach ustalonych dla międzyńarod?wego samochodowego -ruchu turystycznego. W przy.pądku konieczności wjazdi do miejscowości położonych poza wyz}f~poną tręsą należy zostawić 'samoch9- dy lub 'autobusy V miejscach specjalnie wyznaczonych do tego celu przez właściweorgilny. X Wystawianie własnycp dokumentów podróży osobom. małoletitim albówpisywanie ich do 'dokumentów podróży r'otlzicó:w. lub osób towarzyszących dokonywane jest zgodnie z. p.rzepisami we.wnęhznymi tego Państwaktórę wystawia dokument podróży. x Właściwe organy każdego z obu Państw podejmą niezbędne kroki aby obywatele jed'nego Państwa udający się na terytoriumdrugiegopańst~a. byli informowani o podstawowych ' przepisacn dotyczących rejestracji poljytuporuszania się po teryto'rium tego Państwa przejazdu tran'zytowego podróży samoch'odami jak również ' o przepisach celno--dewizowych ~ W tym celu kompetentne organy obu Pań~w będą wy ' mieniać niezbędne materiały informacyjne dotyc z ąc e tyc;h zagadnień.. Zagadniene zabezpieczenia w ml'!ldum niezbędnych środków pieiiiężnych ' <ibywat~eli jedhego Państwa ' na czas pobytu na 'terytorium drugiego' Państwa; \ w ' związku z ich podróżami w ' celach pry-walnych'j.l zostanr"e uyeg.ulowane ' w drdd~eporo2:u~ie:nia między ~łaśclwymior!j.ąnaini finanso- :w~iobu Państw. ' '.. "'''':1..:~:; ' ' V!. : oe3~k1 Ha abtomall1hax ł alłt06ycax ecjl1 3TÓro Tpe6yOTnpaB1.na Tocy~apcTBa; Ha' Teppl1'r()p1OfKOTOporo '~ cobepllaetcsl' TaKaH rtoe3~ka " ~OJJKHbJ ocyluectbj~tbcj no MapwpYTaM yctahobjehhbm ~ ~JSl. MeJK~yHapo~Horo abtotyp13ma. " ' ~ Upił He06xo11.1MOc.T1Ble3~a ' B nyhktb pacnojo>j<eh Hbe B CTopOHe OT ''akhx MapllJpyTO.B ; ' Heo6xo~1MoOcTaB- JSlTb ab''omall1hb~l1j1 "abto6ycb B MeCTax cneu;l1ajbh? ' yctahobjefihbx KOMneTeH:'Hb'M1 QpraHarvll1. ~ X Bb.zi~'a- J1'HbX npoe3~hbx ~okymehtob ' HecoBep llehhojeth1m 1JHBnl1CaHl1e 1X B npoe3~hble ~OKyM~HTb PO~1TeJeM 1JH J1U; 1X COnpOBOJK~aOlU1X ; np013bo)1.~tcj " corjacljo BHyTpeHHeMy ' 3aKOHO~aTeJbCTBY' TorO rocy~ap.~ CT!a; KOTopoe 'Bb.ilaeT npoe3~hom ' ~dkymeht. ~ KOMneTeHTHbleopraHbKaJK~OrO ~ ol1x focy.aapatb 6y~yT npl1h1matb Mepb KroMY 'To6bl rpajk11.ąhe O~HOro. Tocy~apcTBa HanpaBJrROutl1eCSlHa TepP1TOp~łO 11.pyrorp rocy~apctba 6bJir ł1hcpopml1pobahb 05 OCHOBHblX ripasl1- Jax perl1ctpau;11 'npojk1bahhh nepe~binkeh1r no Teppi1- X TOpl111 CTpaHb TpaH3l1THOrO CJ ~~OBaH1Sl nqe~.t ok Ha ab.to-: Mall1HaX a TalOKeO TaMOJKeHHo'-BaJOTHbX npab1ja~ e 3TOM QeJbO KOMneTeHTHble. oprahb OPOJ1X TOCY11.apCTB '6y- ' ~yt 06MeHl1BaTbCSl Heo6xó~HMbM li ' l1-hcpopmau;j10hhbmj;t MaTepl1aJaM1 no 3T1M BonpocaM. '(. '. ~ 1...~ Bonpoc o M1H1MyMe' o6eche'eh1r Hęo6XO~1MbJifl1 _ B~ JOTHbM1 cpe~ctbam1 rpa}k~ah O)1.HO.rO' ro<;y~apctb~ Ha nepho~ npojk1bah1sl l1x Ha TeppJ1TOpl1l1 ~pyroro rocy~ap CTBa B ĆBH3J1 c noe3~kom no :tlacthbm ~emim Oy11.eTypery JmposąHHll OCHOBe ~orobo:pehhoct1 r.jejk11.y KOMneTeHT HbM}t cpl1hahcobbml1 opraham1 b60jix ; rocy~apcts. -

7 Niniejszy Protokół Dodatkowyslanowi integralną część ' HaCTdRll.\wił lj;onojłłwtejlbhbrił potokojl RBJlReTCJł Umowy mięodzyrządem 'Polskiej Rzeczypospoii~eJ Ludowej JieOT'bel'4J1eMOH qactblo CopmiweHHR. Me:»:~y pabhtejlba - RządelJ1.-"Zwią:z;ku. Socjalistycznych 'Republfk. Radzieckich CTBOM ojlł>ckoił HapoąHoH Pecny6J1Him H pabwtejibo wżajetn.ńych bezwizowych 'podróżach obywateli obu Państ"" CTBOM C0103a COBeTcKHx COL\Uam1CTHQeCKWX PecnY9J1HK z dnia 5 lutego lą70 roku; ' jego postanowienia mogą być OB3aUMHbX 6e3BH30lib:l:' noe3ąkaxrpamąah o50ux focy- zmienione lab uzupełnione za zgodą ob~ St r~n.. ąapctb - OT 5 cpebpajlr 1970 roąa Hero. nojlojkehujł 'MoryT ".::-. Sporządzono w Moskwie dnia 5 lutego 1970 roku w dwóch egzemplarzach każdy w ' językach polskim irosyjskim ptzycż~ oba teksty mają jednakową ' moc. Z upoważnienia Rządu ' Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej '. Jerzy Rosżak... Z u:poważnienia Rządu Zwił\zk~ Sric jalistycz.nycłl. Republik Radzieckich ' n: J{ M.O;UUC08 6hlTb H3MeHeHL H.nU.Q;onOJHeHb ccor.nachj OOeHX CTQ-. poh. COBepweHO B r.mockbe '5" <ł>'ebpa;1ljl 1970 roąa s AByX 9K3eJ4nJUłpax Ka)l[.Q;blH.Ha nojlbckom.k PYCCX;OM ; Jł3łdKax. nph'łell o6a TeKCTa ' JoJ(eJOToAHHaKoByOCBJly. ~. no ynojlhomo'ł4o - paawrejlbetba 01u.cJl:oA HapoAHoft Pecny6nMltK Jerzy Roszak' o yno.. flomó'h1o pa8ktelu.cua. Co03a 'co.etctji Coqa8llHCTK!lectKX Pecny6JlU H. n. MOJUl1C08.~C. 130 oswladczene RZĄDOWE z dnia 25 kwietnia w.'prawte..jłn:ystąplenła NJgerUdo.Konwencjl o uznawaniu ~Wykonywaniu ugraalcznycl;l. orzecze6 uabjtrafowycla spo.l'ądzonej w Nowym Jorku. dnia 10 c.zerwca 1958 r.. Podaje się niniejszym dą wiadomości że zgodnie z afty Konwencji o()!l.z-nawaniu j wykonywaniu zagranicz!<-l:'łemx nych.orzeczeń arbitrażowych sporządzonej w Nowym Jo.r'ku dlllia 10 c;zerwca 1958 r. (Dż. U. z 1962 r. ; Nr- 9; P.'O'l. 41) z.ostał. złożony dnia 17 marca 1970 r. Sekr'etarzowi General 'lleilu Organi~acji NaTodó~ Zjednoczonych d-okument przy ~ stąpienia Nigerii -do powyższej konwencji z ' następującym oświadczeniem: ":.. Zgodnie z artykułem ustę-p ' 3 konwencji Federalny. R.ząd Wojsko~y 'Federalnej Republiki' Nigerii oświadcza że _b~zie stosować konwencję na zasadzie wzajemności. do uznawania.i wykonywania orzeczeń wydawimych jedynie na obszarze państwa będącego stroną niniejszej konwencji) tylko do sporów wynikajcych ze s~osunków prawnych zarówno umownych jak i pozaum.ownych które według prawa Federaln'ej Republiki Nigerii uważane są za stosunki handlowe" Zgodnie z artykułem X ustęp 2.konwe'ncji wejdże -Ona w życie w stosunku ao Nigerii. dnia 15 czerwca.1970 r. -MinisJer Spraw' Zagranicznych:- w z. J. Winiewicz t. 131 OŚWADCZENE RZĄDOWE z dnia 28.kwietnia 1970 r.. -dotyczące przystąpienia Zjednoczónego Królestwa Wielkiej Brytanii r Północnej Jrlandil do Konwencji w sprawie zapo 'biegania karania zbrodni ludobójstwa uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Złednoc70nych dnia -9 grudnia 1948 r. Podaje się niniejszym_ do wiadqmości że zgodnie z art y f kułem X Konwencji w sprawie zapobiegania. i karania zbrodni ludobójstwa uchwalonej przez Zgromadzenie. Ogólne. Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 L (Dz U. z 1952 r. Nr 2 poz. 9) został :zł-ożony dnia 30.stycznia 1970 r. Sekretinzowi Genenllnemu -Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument. przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej rlandii do powyższej kon ~encjt W ()świadczeniu. przekaz.ąnym podczas Jikładania doku-. mentu przystąpienia Rząd Zjed.noczonego Królestwa powiadomił Sekretarza Generalnego. zgodnie z artykułem. Xl( ' k'-opwencji że 'nińiejsia konwencja będze stosowana do nast~pujących terytotiów:. ~ Bahaxp4 Bermudy. Wyspy Dziewicze. Falklandy i tery-' toria ' zależne Fidżi Gibraltar Wyspy Normandzkie wyspa Man Dominika Grenada Saint Lucia Sąint Y.in- cerit Hongkong Pitcairn WyspaS)'i. Heleny i terytgria zależne Seszele Turks i C-aicos. - Ponadto. Rząd Zjednoczonego Króiestwa oświadczył że nie. przyjmuje zastrz.eień do artykułów V V. V X i X wymienionej konwencji zgłoszonych przez A tbanię Algierię. Argentynę. ~ułgarię Hurmę Białoruską Socjalistycmą Re' publikę Radziecką Czechosłowację. Węgry ndie Mongolię. Maroko Filip'iny Polskę. Rumunię Hiszpanię ' Ukraińską So;cjalistyczną ' Republikę. Radziecką Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Wenezuelę. Polska zgłosiła zastrzeżenia do artykułu X i X powy; szejkonwencji. Żgoduiez artykułem X k-onwencji wejdzie on'a w życie w stósun'ku do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii j. północ nej rlandii dnia 30 kwietnia 1970 r. Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz: '

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAśOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAśOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAśOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r.

KONWENCJA. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. Dz.U.00.50.582 KONWENCJA o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Umowa między UE a FR o ułatwieniach w wydawaniu wiz UMOWA

Umowa między UE a FR o ułatwieniach w wydawaniu wiz UMOWA Umowa między UE a FR o ułatwieniach w wydawaniu wiz UMOWA między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej STRONY, WSPÓLNOTA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z dnia 26 maja 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

UMOWA. sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z dnia 26 maja 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.94.63.267 UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Kijowie

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) Dz.U.01.53.561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Druk nr 304 Warszawa, 8 lutego 2006 r.

Druk nr 304 Warszawa, 8 lutego 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-05 Druk nr 304 Warszawa, 8 lutego 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

L 332/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2007. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Ukrainą oułatwieniach w wydawaniu wiz.

L 332/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2007. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Ukrainą oułatwieniach w wydawaniu wiz. L 332/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2007 UMOWA między Wspólnotą Europejską a Ukrainą oułatwieniach w wydawaniu wiz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej Wspólnotą, oraz UKRAINA, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej Artykuł 1 Cel i zakres umowy Celem niniejszej umowy jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r.

EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości:

Bardziej szczegółowo

RADA DECYZJE. 26.6.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/1

RADA DECYZJE. 26.6.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/1 26.6.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/1 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE RADA DECYZJA RADY z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 878 Warszawa, 9 września 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 878 Warszawa, 9 września 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 878 Warszawa, 9 września 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-174-02 Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-8-10 Druk nr 2806 Warszawa, 15 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZWALCZANIU FINANSOWANIA TERRORYZMU, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 r.

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZWALCZANIU FINANSOWANIA TERRORYZMU, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 r. Opublikowana w Dz.U. Z 2004 r. Nr 263, poz.2620 MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZWALCZANIU FINANSOWANIA TERRORYZMU, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

- o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między

- o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-85-10 Szanowny Panie Marszałku Druk nr 3303 Warszawa, 29 lipca 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 20 W a r s z a w a 2 0 0 3 1 BIULETYN PRAWNY NR 20 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

UMOWA MIĘDZY REPUBLIKĄ AUSTRII RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJĄTKU

UMOWA MIĘDZY REPUBLIKĄ AUSTRII RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJĄTKU BGBl. III - Ausgegeben am 4. Februar 2005 - Nr. 12 1 von 27 UMOWA MIĘDZY REPUBLIKĄ AUSTRII A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJĄTKU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1. Definicje

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1. Definicje UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki (zwane dalej Stronami ), dążąc do uregulowania stosunków

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI. Projekt ustawy o cudzoziemcach. Dziennik Urzędowy UE L 243/1 z 15.9.2009 r.

TABELA ZBIEŻNOŚCI. Projekt ustawy o cudzoziemcach. Dziennik Urzędowy UE L 243/1 z 15.9.2009 r. TABELA ZBIEŻOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻAEGO AKTU PRAWEGO/ WDRAŻAYCH AKTÓW PRAWYCH: Projekt ustawy o cudzoziemcach - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) r 810/2009 z dnia 13 lipca 2009

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) Państwa-Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.(dz. U.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.(dz. U. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.(dz. U. z dnia 29 grudnia 1977 r.)w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej LudowejRADA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne; Ogólne zobowiązania wynikające z konwencji. Zastosowanie.

Postanowienia ogólne; Ogólne zobowiązania wynikające z konwencji. Zastosowanie. ,. \ [}łzjieiilllliik Ustaw Nr 33 23 - PIOłZ.,282 Prr-Izeik~ald. 282 MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O LINIACH ŁADUNKOWYCH 1966 '. Umawiające się Rządy, pragnąc us'talić jednolite zasady i przepisy co dogranie,

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie

Bardziej szczegółowo

1971R1408 PL 02.01.2007 007.001 1

1971R1408 PL 02.01.2007 007.001 1 1971R1408 PL 02.01.2007 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1408/71 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lutego 2012 r. Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 33 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych DECYZJA Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

tel. centrali 312-337-8166

tel. centrali 312-337-8166 79 PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE USA W POLSCE A Pytania dotyczące odmowy wydania wizy poszczególnym osobom mogą być przesyłane wyłącznie przez obywateli amerykańskich pod adres: USCQuestionsWRW@state.gov. LEE

Bardziej szczegółowo