Dzien~~1t lf'ktaw Nr Poz. 121, 128 i 12i ~--~----~ ~ ~ ~~ ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dzien~~1t lf'ktaw Nr 15 169 Poz. 121, 128 i 12i ~--~----~----------------~----------~------ ~~------------------~------------------------"

Transkrypt

1 Dzien~~1t lf'ktaw Nr Poz i 12i ~--~----~ ~ ~ ~~ ~ PQ zaznajomieniu się z. powyis-z:ą Umową Rada. Państwa uznała ją i uznaje za słusznązar6wno w całości 'jak i każde ' z póstan"bwleń w niej zawartych; oświadcza że jest ona przyjęta ratyfikowana i potwjerd.zooa oraz przyrzeka 'że będzie ruezmlennie zachowywana..... ' Na <;łow6d czego'wydany został Akt niniejszy opatrzon.y pieczędą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Da rio w' Wa.r"sżawie ooia 29 grudnia" 1969 ' roku. " '.6' Przewodniczący 'Rady P.ańslwa:M. -Spychalski L. S. MiRister Spr~w: ~Zagraniczń.ych:. w. z. i. Winiew1cz' 128. OSWlADCZENE RZĄDOWE. z dnia 19 m.aja' 1970 z.. w sprawie wymiany dókumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową ł ' ZwiąZkiem SocJalistycznych Republik Radzieckich o przebiegu granicy szelfu kontynentalnego w. Zatoce Gdańskiej.1 w południową. wschodniej części Moria Bałtyckiego sporządzonej w Warszawie dnia 28 sierpnia 1969.r. POdaje s :ię Tl'iniejszym do wiadomości. że zgodnie z artykułem 5 Umowy między Polską ' R2ecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycmych Repu9lik Radzieckich -o przebiegu granicy szelfu kontynentalnego w Zatoce GdańStkiej i w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego. sporządzonej -w Wa.rs~awie dnia 28 sierpnia 1969 r. nastąptila w Moskwie dnia 13 maja 1970 r.. wymi~na dokume.ntów ratyfikacyjnych powyi.szej umowy i w dniu tym umowa ta weszła w życie....; Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiew*cz 129 OSWADCZENlE RZĄDOWE Z dnia 16 maja.1970 r. w sprawie wejścla w tycie Umowy mędzy ~ządem 'Polskle) RzeczyPospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik.Radzieckich o wzajemnych bezwizowych podróżach obywateli obu Państw sporządzonej w Moskwie. dnia 5 lutego 1970 r. Podaje się niniejszym do wiadomości że zgodnie z artyklłem 16 'Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Ri~dem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych bezwizowych podróżach obywateli obu & Państw sporządzonej w Moskwie dnia 5 lutego 1970 r. nastąpia dnia 11 kwietnia 1970 r. wv.miana not jej. zatwierdzenie zgodnie z prawem każde- stwierdzających go z obu Państw. - Na- podstawie artykułu 16 wyżej wymienionej. umowy weszła ona w życie dnia 12 maja 1970 r.. Minister Spr~w Zagranicznych: 'V z. J: Winiewic: Załącznik do oświadczenia rządowego z dnia 16 maja 1970 r (paz. 129). UMOWA MĘDZY RZĄDEM POLSKEJ RZECZYPOSPOLTEJ LUDOWEJ A RZĄDEM ZWĄZKU ' SOCJAUSTGZNYCH REPUBLK RADZECKCH O WZAJEMŃYCH ' BEZWZOWYCH PODRÓŻACH OBYWATEL OBU PAŃSTW Rząa Polskiej. Rzeczyp~spoliJ ej Ludow~j i Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich kierując się ptagnieniem dalszego.zacieśnienia więzów ' ~rzyjaźni. między obu Państwami i pragnąc uregulować żagadhienia. wzajemnych bezwizowych podróży swojch oby wateli. c O r J A EH ł E. MEiKny npabh'1'ejbctbom nojbc{or HAPOnHOO' PECnYBJHKH H UPABM'l'EJbC'l'BOM COlO3A COBE'l'CUX ' COUHAJHCTM.'łECKlfX PECnYBJUK O B3AHMHbX BE3BM30BbX QOE3nKAX fpajknah OBOHX rocynapctb TpaBVTeJbCTBO ojbcko~ HapoAHo~.Pecny6m1KV J.1 pabj.1tejbctbo CO03aCOBeTCKJ.1X CO~J.1aJJJ.1CTV'eCKY1X Pecny6JVK PyKgBoAwMble mejahj.1em AaJbHe~lllero pa3bvnir. AP.Y>KeCTBeHHblx..9THollleHwH Me>KAY 060VMJ.1 rocyaapctba MJ.1 J.1 >KeJaR. yperyjj.1pobatb BonpOCb B3aJ.1MHbX 6e3BK- 30BblX noe3~ok CBOVX rpa~ah. '.... ~-

2 \ ' ~------~------~~--~~----~~~ ~~ postano!\viły zawrzeć ninięjszą Umowę i. w tym celu. 'Yyznaczyły&wych. pe~l'omocnikow:...'. ' { "' '. Rząd ' Polskie j Rzeczypospolitej 'LudoweJ - (.. "".' ""'.'".'. Jerzego ROSZA:K~ ' pyrekt.()ra Deparlamentu 'Konsu. Aarnego. w ".- Mi:nisterstwie.Spraw Zagranicz.nych c... '. PeiUHJJ1 3aKJllO'łJ1Tb HaCTOSlll\ee CorJlapilęąłJęJ1JC ~roh ~ejlbó. HaaHPU1JJ1 CBOirMw yno.ltiomoqełjh~l\1.1: ''<'.'in::):!;' ~:: '. ' - _. c_ (. pabhiejxbćtbo e'.;'. Q.lbCK~U " "' ~' > \: Hap(jA~OH:. H-ec:riYPJl1tJÓł :' ' E:m:J1PO AKA:; 1J;J.ipe~Topa {Ołicy JibcKoro '1J;enapTa MeHT~ MJ1H~CTepCTB'a ' J1Hó'cTpaHHbX 1J;eJt llojbckou ' HapMHOJ1 'Pecny6JlJ1KJ1. '.' RZQ{i Związku ~ocjalisty~znyqh. Republik"Radzieckich.. -'. HpaBHTeJbCTBO COlO3aCOBerCKJ1X CO~l1a.lJ1CTJ1'eCK1):C '. Mikołaja ' lwańo 'wicza MOLĄKOWA. 'Dyrektora De- Pecn:y~'JiiK :' FtJ1~KoJi~J \ t'lbahobw;j:a ' ~OJflKOBA; ' Ha'a.lb-. ' partańentlik'óns'ulan'legow ' Ministe''stw4e spraw ' HM'Ka. l(oifcy~bókórót yrlpaaj:te:!j11ł '. M}llł1CTepCTBfa ' J1Ho~ Zagr:anic~nycłi " "-. :'.> '. ) hp~~hbi:x ~ejlcoio3.~cobel'ckj1j{' Co~1aJi1CT1!ecKMx Peq.~ < ny6jj1k '.' '.' ~. wymianie: pe'hiqmocnictwuz>jlanycłi '~ złl : dpbre J(OTOpbe noćje06meha CBO1M1 nojhomo'j1s1m1hauw na~eżytey formie".uzgod!lilt" cobastępuje: s ' ' n:ehhbm1 B.iióJi:m:Ho~(popMe l1 'rio.lhom " nopsl~ke t n:orobo;; pj1.lj1cb ohj-:m:ecjeayrou(em. A r ty kul.1 1. GbYWate lefedne.go <państwa mogą wje.żdża'ć-natery: :": : L " rpa~n:;łhe "pr{hoi'o r'bcynapc'!'sa ' MO~YT ' ~'be3~at~ '" torhlm ';drugiegbpańsrwa. :wyjeżdiać" z tego' terytorium t. "prze- Bb~3:m:a''b. J1ĆJeAO~aTb '. Tpa~~1":O~ '.ępea Tepp1T?~)H9. Jeżdiać r ptz~z hie bez wiz 'igodihe' z (postanowie'j1ianu. ni.:'.; n:pyróro 'rocyn:apcfsar; 6e3 B13 B cootbetctbl111 :C nojo]ke-: (... niejszej Umowy.. J1'SlM1 HaCTOSllJ.\ero C;OrJalllełi1S1.. (.. ~ ~. Qby~atele.j.e4negó ".PańslWazariieszk: i1li. stale na 2. Tpa:m:n:aHe OZXHoro rocynapctba no.ctoslhro np<.?-. AerytoriumdrugiegoPaństwa. udający$ię. do.pllqslwa oj- 4KJ1Baioiu1~Hal'epP «ToJ:11.M~pyrOrOrOCyn:apCTB1ł J:lanpaB";. czystego. lub do państwa trze ~ iego wyjeżdżają 'zgodnie ' JlSlioUV1eCS Ha POn:1HY HJ1 'B TpeT:\:>e rocynapctbo: Bble;-. z-""przepisamipaństwa na teryl:qriu:m ' którego~tale zamiesz; :m:aiot B C00TBeTCTBJ111 c npab1jhim1 Toro rocynapctba Ha kują..... '" --'l'epp1toph1 ' KOToporo.OHM nocioslhho.np9}k1baiot>...~. i ' Obywatele jednego P';ństwa udający się na sta.łe ' 3:' rpa]kn:ahe onhoro ~rocyaaps:'rba; Bble3}<aio~l1e Ha. zamieszkanie na; terytorium drugiego Państwa zobowiązani ' noctoslhhoe:m:i1iejbctbo Ha TepPMTo'pl1ionpyrpf.O rocynap~.'. są posia(iać :; odpowiednie ze~wblenie ' Państwa na t ~ytorium ctba.oosj3a1u1meti cootbetc''~yiolj.\ee pa3pelllehl1e Toro którego mają się osiedlić. ~ l ~ tocyaapctba Ha Teppl1TOpl111 KOTppord. OH 11 HaMepeHb )KJ1BaTb.. -F"" \ np0 c ' Artykuł 2 CTal'bR 2 pbywatele jednego Państwa oubywają podróże służbowena' terytorium" drugiego fopaństw~ na podstawie ważnych dokumęntów podróży. ' P;QslanoWienie to rozciąga się o~po~ wiednia na czlbńkówich.. rodzin. '. A r ty kuł 3 t'... Grupowe 'i indywidualne pódróże 'obywateli ' Jednego Panstwa na terytorium ~ drljgjeigo Państwa w Jamach wymiail.ly. między towaizystwami przyjaź.ni \ województwarhi' po. wiatami" inia~tamiprzedsiębiorshv~mi "Organfzacjiuui'sp'błecznyni i ' szkolaml i. innymi.)n$tytucjami oo;bywają się!l.a. podstawieważnycti uijk 'ulłleritów poc!róży.... pa:m:nahe OnHO~O rocynapctba cobepą;iaiot cjy<)j{e6-: Hbte. noe3nkl\t Hal'e~pi1TOpJ1io npyroro rocynapctba c no' ~ejkrbwrejbhbm ' npoe3nhl;>m J:\oKYMeHTaM 9T0T nqpslnok.; pacnpoctpahsletcs" CdorB~TCTBeHHo J1 Ha 'JeHOB l1i cemeu;..\ CTaTbSl 3 FpynnoBbe 11 1HMBJ1~yaJ~Hble noe3akm rpa>k~ah on Horo rocy~apctaa. Ha l'eppl1t9pl1io APyroro rocyn:~pctba -apamka:x96meha~e~.ąyool\ecraamvl ~PY>K6b 06JaCTS M1.pąU(>;aMl\t" ropon:k MH.rlpe'i!;npl1S1T1S1Ml:f\. 06wecTBeHHb- ' ; MU oprah13aq1słl.u'l ~WKOJąMl1J1P;pyri:'lM1 <Y'Pl>K.l\eHl1siMJ1 OCYlJ.\eCTBJSlOTCS. no t n:eu'ctbhte~bhbm npoe3nhblm 'n:oky MeHTaM. Artykuł". ObY'wat~le je<lriegó. Państwa mogą odbywać indywi<lualnelub' grupowe pódfóże.t{uysiyczne naterytorium drugiego Państwa na podstawie \ wążnych dokumentów podróży oraz dokumentów turystyczllych;uórych w!-oryl?ędąu.zga<fniane między właściwymi. instytucjami turystycznymi obu PańStw. ' ' '.. C.TaTbSl 4 ".rpa~nah~ OAHoro': l'bcyn:apctbamoryl' cobeplliatbjfh- ~.' ". - '-. ~1BHJwaJbHbre '.'.. )' i " J1. KQJ;..1eKT1BH~e _" - '. _. - _ '.. _... '~.l'ypjłctckl1eńo'e3ak1 _ Ha."l'epPl1'rÓpl1io n:pyroro Tocyn:apCTBa non:euctb1tejbhbm npoeaahblm n:o~ymeh+am " npj1 HaJl1'1111 TYP1CTCKHX"l1.0K..Y.' MeHTOB 06pa3~bl KOT;opbn~ coj'jacobbbaiotcsj Me>KAY KOMneTeHTHbMJ1TYP1CTeK1~J1.y'pe:m:n:eH1S1M1 OOO1X rocy'" ~apctb. Ar fyku ł 5 'l. Obywatele każs!egoz. ob.lpaństw mogą udawać się C'W odwiedziny. d? krewnych :jznajomych~~ ' podst~wie wa*- nych dokumentow 'podrozy :oraz zaproszen otrzymanych {ld ty;c~. krewnych i. znajomychipoświadczonychprzeźwlaści" We organy Państwa. na terytorium którego ma :odbyć ' się podróz. ' '".. CTaTbSl 5 ~. rpa:m:n:1łhe 1; ' - ":1" K1ł.>Knord ;- l1a O?O1X rocynapctb 'MoryT. COBeplll<;tTb noe~l1.kh. ~ roct1 K p0n:ctbehh1kam 11 3HaKO- MbM. no n:euctj;lhte-!lrj:lbm 'npoe3ahbm.nokymehtam npj1 ~. Ha.1H~mH nojy';ęhhb~o'r pom:tbehh1kob ~ 1J1. 3HaKOMblX.\ CBHn:eTe.1bCTBO npl1rjallleh113abepehhbx KOMneTeHT- ".. HbM1&praaaMJ1TOroj rocyaapttba; Ha TepPJ1roP1o KOTO " ppro CQ;eplllaeTca noe3n:ka. : \

3 Poz j 2-;' W :wyjątktrw.ychprzypadkach 'zaprószenie ' moze być Zślsląpione telegramem ' poświaaczonym przez 'właściwy brg~plr""ps twa ) i na ;tefytórium które9q ma oabyć. się 'pooróż ~ " 2. ' B HCKJlOtuiTeJbHbXCJY'iaJłX. CBH~ etejbe ':BO o.ph;rjlalllehhh Mom:eT ; 6bTb' 3aMeHeHo Te.ierpa Mt\lOM3aBe.peHHoM: 'H;OM:neTeHTHbMH oprahalvl1: rocyaapctba Hą Tep- PKTEJpj1Q K6TOPOllb cobeplla'etcllnoe3"~ka:. : : '<: ' Podróże w ~ sprawa~ł:l 'pryw:atnych <lbyw:atell jedne'go. oe3~kh.9 qacthl;om ' :~ejlamrpam:~ą H OArtOrO r ocy:. ~aństm'a.do kr~ wnich'; i znałon)y:chxlótzy.. c'ź aso~o. pr~ebywają na te.ryto ium <!.rugie-yo Raństwd : o d'bywają ; śi~.na : wa.~ HO Ha~OASJTCll ąa. Teppi1 T'op WH>.ziPY'ClPO.t O C.y~ 3P CTi3'a ocy":' y 'Aap~T~a.. H; po~ctbeł:lhl1kam. H ' 3Ha(OMbMKo:rQj)ble. B.peMeąr~nkach ' przewidziąnych w artyk'ule ~ 5 niniejszej Umowy. '". ~ect-bjrlotcllha y CJOBH1l:X ripe~ycmotpehhb X. ctatbem 5 ~....' HaSTOllll\erO ~orjalle HHll. f ( '. Artykuł '? 1. Obywa.tele jednego ' Pans'twa' udający się na ' tetylorium arugiegopaństwa -W celach s!użbowych mogt przebywać na tym: terytorium prze'z. okres - wykon ywari ici swych " o~owi'ązków służbowych. Postanowienie to stosuje s i ę odpowioonio do ctłonkówrodzi n tych' osób. '. 2. Obyw atele jednego Państwa udający s i ę zgodnie z postanowieniami artykulow 4: i 5 niniejszej Umowy na terytoriumdrugiego Państwa ' mogą ' przebywać na tymferytorium przez ' okres 90 dni licząc ' od dnia przekrocze nia gr~nicy państwo w ej. Przedłużenie. Qlkres u pobytu ponąd 90: dni może.. być do&onime przez włąściwy organ Państwa na terytorium któ~.egoodbywa. się ' podróż ; za zgodą odpowiedniego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub ur z ęd u konsularnego.. " CTaTbll 7 L. rpam:~~lhe oahorotocyaapctba Ha n pab.t!flloll\hecll. Ha TeppHTopHlO ~Pyroro focyaapctba no.cjl y ;ó-: ' GHbM ~e JaM MorYT)iax'O~HrliCllHa nom.tepphtopjhf Ha npotr]ke~ HHH' cpoka BbllOJlHeHHR CBO1X CJlY2KeQHbX o5'1ł3a HHOCTeM\. 3TO nojlo:lk.ehl1e OTHÓC1TCR C.OOTBeTCTBeHHO K.'!.T?HaM ce~ MeM 9THX JHQ. -" 2. rpam:~ahe O~Horo Tocy ~a pctba HanpaSJ81Oll\HeCll Ha TeppwropHlO ' ~Pyroró rocy~apctba a ' COOTB2TCTBHH C n:ljlom:e~rmh ctateh 5 H 6 HaCTOllll\ero COrJalleHHll MOryT npe6ł>batb Ha nom TeppHTOpl1J1 B Te"ieHHe 90~m~M. co.n;hll nepeceqehhll rocy~apctbehhom rpahhll;b. 1pO~JeHHe epoka npe6bbahhll CBble 90 ~HeM M'omeT6bJTb npoh'3be ~ehokomretehthbmj1 opra!iamh Toro.rocy~ a pc TBa ; Ha TeppHTopHlO KOTO poro oćyu.te CTBJllleTCll noe3 ~ K a C. CorJla::' CHR COOTBeTC!TBy loll\ero ~J1nJlOMaTM'ieĆKOrO HJH KOHCyJb-' CKoro npe~ctabhtejbctba.!artykuł 8 C T a T b 11 '8 " ' 9bywatele je<lnegqp ąńst wa mogą przejeżdżać.przez terytqrillffi drugiego Pańs t ~ana podstawie ważnych d okumentów POdlÓŻY ' w terminach' llst.alonychprzepisami Państwa ' na terytorium którego odbywa się przejazd.. rpam:l\ahe O~H<>rO rocy~apctba MoryT " ~Je~()BaTł> TpaH3HTOM Qepe3 TeppHTopHlO. ~pyroro rocy~apctba no AeHCTBHTeJlbHbM npoe3~hbm.n;okymehtam B CPÓKH yc'ta' HOBJeHHbe npabmjlamh rocy~apc1'ba ; 'iepe3 TeppHTopHlO KOTO poro ocy~ectbjlletcll TpaH3HT.. ) Podróżę obywateli każdego z obu Państw " dokonywanę zgodnie' z niniejszą Umową mogą odbywać się ' ptzez.przej- ścia grimic~ne ud ostę.pnione dla międzynarod 'owego ruchu. osobowego.. '.. ' CTaThll 9 noe3~kh rp.a}k~ah Ka.m~oro H3 OOoHX rocy~apc :r:b cą BepllaeMble B. COOTBeTCTBJ1H c HaCTOllll\HM COrJalleHHeM MQryT. ocyu:(e.ctb ojł.tbc1j. Qepei" nórpahwqłble.whpb~ ; qt~ KpbTble.Aoll Me.?K~Y!iapoAHo r(j n~ćca}khpckoro.n;bh}keh~ll. Artykuł 10. Podróże małoletnich ~ogą odbywać. s i'ęz.godnie z nińiejszą Umową na podstawie ich własnych dokumentów podróty albo do~umentówpod 'róży r.04zk6wlub osób towarzyszących jeż~' li małoletni wpisani są go ty~ h dokumentów. ~. Artykuł 11. Obywatel jednego l'aństwa który na terytorium drugiego Państwa utracił dokument p od 'TÓży zobowiązany jest powiadomić o tym właściwy organ Państwa pobytu; jak rów ' nięż odpowiednie przedstawicielstwo dyplomatyczne lu b 1J.r~ąd konsularny w celu uzyskania nowego dolkumentu podróży. Wyjazd: na podstawie nowego dokumentu pódr ózy ok r eślają przepisy PaństWa na terytor ium którego.ut racono dokument. O utracie paszpbrtudyplomatyczn ego przedsta- ' wicielstw.o- dyplomatyczne lub ' urząd ' kon sularriy Pańs 'twa ;. C::raThll 10 1 noe3~kh HecoBe'plleHHOJl'eTHHx. Mor'YT OCYll\eCTBJllTbcll'a COOT.BeTCTB1Jif c nojlokehham~ HaCToR~erOCO rjale HJ.1H no JlHQHb ~ npoe3~hbm ' ~okymehtam HJH ro TlpOe3l\ HbM AOKYMeHTaMpO~JifTeJleH 'HJlH Jl 1ll; ' HX: conpobo}k~alo 1~Hx '-ecjlh HecoBeplleHHOJeTHHe BnHcaHbB. 9TH AOKY- MeHTb. CTaTbll 11 rpa:lk~am1ho~horo rocy~apctba yrpathblhm CBOM npoe3~hoh ~OKyMeHT Ha Teppl1'fOpVlJ1 ~pyr:oro rocy~apctba. ~OJl:lKeH noctab11th 06" OTOM BH3BeCTHocTb KOMne.. TeHTHble oprahbl 9Toro roc y~apctba. a TaK:lKe w cootbet CTBylOll\He ~l1njlo M atvlq e CKOe npel\ctabj1tejlbctboj1jljif KOH C'y JlbCKOe y'i p e m:~ eh H e ~JlR nojly"iehvlr HOBoro npoe3~horo.n;okymehta. Bbe 3 ~ no HOBo My ' npoe3~homy ~okymewry peryjlhpyetcllnpabvljlamh Toro rocy.n;apctba.hatepphtophh ~OToporo. 6bJ. yteprh.n;okymeht. 06 yrpate AHn.noMaTH- (.

4 .. Dziennik. Ustaw Ńr które wystawiło paszport powia-damia Ministerstwo. Spraw Za.gr itnicż.nych-pa.ńst w a pobyt u.. f'. ą"eckoro nacnopta ~JJn!OMaTKqecKoe npe~~ta1łktejlbctbo HJJH.KOHCVJJbCKOe yqpe"~ehj:fe. rocy~ąpctba. 'BhąaBWer9_ riacnopt :CTaSKl' B ' Jf3BećTH:OCTD ' MKHMCTepCTBo' HHoCTpaH- H'6JX )J.eJt rocy~apct8a nprobbahkfl.. t. Ąrtykuł 12 c- ". 1. Óbyw'atele jed.nego Państwa.zobowłązanj są.w cza- 1. rpalkąahe.oahoro rocyaapc'l'ba06fl3a-hh-.~o B~M$ł ' sle przebywania na terytorium) drugiego.?ań:stwa przestrze- npeoh(bahkll Ha.TePPKTQPKK;Apyroro' rocy.~ap'ctba coó~ gać jego ustaw i przepisów.. ~athero 33KOHbł MnpaBKJa. ' " '.. 2. Postanowienia' niniejszej Umowy nie naruszają p.ra~ 2. n;jo~eh.. uł ~a~tofl~e:o CO'JlaWeH'1R He 3aTparKwa każdegoz ' obm Pa.6.s-tw ~i do Z<fkazu psobomniepożąd'~nym BalOT' npaba ' Ka1K~OrO.K3 OOO1X ' rocy~ap CTB. OTKa3aTb. BO.:~ - obywatelom drllęjiego f~ i?aństwa wjązdu ' na ' swqje teiyto~. B'b~~e KJH CO'KpaTHThnpe6brBaHHe Ha CBoeH.TeppK.TopKK rium ani tef ' prawa do skrqcenta ; imp()bytu na tym tery-he*ejatejlbhbm JlKtiaM c:'-. rpalk~ah-am npyroro' ro~yąap.. tori um: W przypadkhskr6eenia:' pobylu-obywa te la:>: jed.neg o. ctba:' BcJy'aeCoKpą.~eR>18 cpoka npe6bjba~hr.rpa>kna Państwa przebyw.ająceg.o-na.-terytorium drugiego Panstwa. HaHa o~~ororócyaap~tba H&XO ;rvłujeroch Ha. TeppKTop~K powiadamia się o tymprzedstifwidelslwqdyplomatyó:ne lub ~pyroro rócy~apctąa. '.05 nom CTaBaTCH.. B K3BeCT!i'OCTb ~.. urząd ' konsularny Państwa ' którego obywatelem jest dana.'~nnjoma.ta'leckoe npe.nctab"1te~hctbó ~JlH KOH~yJlbCKOe osoba...'. y'lpe}({~ehke rocy.ąa pctlla. rpa}({~ahhhom' KoTOpOrl? flb- jretc1f9to JtłłQO Ar t Y k ul 11 Właściwe organy obu Państw nadrog.ze dyplomatycznej ' wymienią. wiory' dokumentów. podróży i zaproszeń oraz będą powiadamiać się wzajemnie. nie mniej aniżeli 'na trzydzieści dni wcze~ni.ej. ()W!prowadzeniu nowych lub zmianie dotychczas obowią~ują{:ych dokumentów )odróży zaproszeń za':ączaj~c wzory tych' dokumentów. ' - C TaThfl 13 KOMneTeHT'Hhle oprahhl' oookx rocy~apctb no ~anjlo~ MaT1QeCKMM' KaHa.naM' o6mehrlotcfl 06pa3~aMH ' lpoe3~hblx ~OKYM~HTOB a 'cbk~etejlhctb o npl1rjlaruemf. H 6Y~YTys.e. ~OMJlflTb APyr ~pyrahe MeHe_e '1~M 3a 30 ~!łem o BBeAeH1" HOBhlX HJlH BHeceHaK 113MeHemiM B ~emctbyloql1e npoe3a Hble ~okymehihj K CBl1~eTeJlbCTBa o nphr;71arueh..rh; npkjla.. rafl ó6pa3~bl 9Tax ~okymehto B.. Artykuł 14 Właściwe organy obu Państw będą w miarę potrzeby wyinieniać informacje w sprawd h związanyc!t ze stosowaniem niniejsze} Umowy. 'CTaThfl 14 - KOMneTeHTHhle Opra~bJ oooax. rocy ~apc:rb no' Mepe He06xo~aMocTa 6Y~yT o6meimbatbcfl HH<p.opMaqKeH no BOrrpocaM cbh3ahhhm> C. nphmehehaem HaCTOilJero CorJa-. ruehl1fl. '-""- Artykuł. 15. "- Z dniem wejścia w życie niniejszej UJnowy' tracą moc wszystkie dotychczas zawar.te pórozumie.nia dotyczące b~z :wizowych podróży. ' Artyku1 16 Umowa nmejsza wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od d.ńiawymiany ) not stwierdzając'ych jejzatwierdzenie zgodnie z prawem każdego z -obu Państw.. - Artykuł 17 Umowa riiniejsza zawarta jest na czas pieogrankzo''ly. W przypadku jej wypowiedzenia przez jędną z uinawi~ijącyćh się' Stron przestanie ona obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od dnia not yfik cfcj i <> ' wypowiedzeniu.. Sporządzono W Moskwie dnia 5 lutego 1970 'ro.ku w dwóch egzemplarzdch. każdy ~ językach.pólskim ~ i rosyjskim przy czym o;tia teksty' posiadają jednakowąmpc. Z upoważnienia Rządu Z upowazmenia Rządu Polski'ej Rzeczypospolitej Związku :'Socjalistyci.nycli Lud<>wej Republik Radziec;kich.. J etzy Roszak. CTaThfl 15 CO ~HR BCTynJeHłR B CMJlY HaCTOR~ero COrJlarueHa8 TepHOT ' cajly Bce pahee 3aKJlO':ieHHhle COrJlaWeHKR no 6e3Ba30BblM noe3~kam. CTaThsł 16 HacTofl~ee CorJlalllefiae' BCTynKT B CKJly '1epe3 Tpa~qaTh.z(HeK co ~HR OOMeRa HOTaMa; noatbep}({'~aiotihmh ero'" o~06pehae B COOTBeTCTB1K c 3aKOHO~aTeJlbCTBOMKa}({~Oro ' ~ o6okx_ rocyaapctb... HaCTOHllJee COrJlarueHl1e 3aKJlK!'1eHO.Ha: HeorpaH~':iełJ"' HbM epok. B ' cjly'ae ero ~ehohca~l1a o~hohk3 - )J.qroBapK:- BalO~KxcR CTOPOH OHO TepReT CBDO cajly nq. acte'lehalł mecl'k MeCR~eB CO'.nHfl ybe~omjlehafl o ~ehohca~atl. Go~epń.reHO ' B. r.mockbe 5" <peapajlfl' 1970 ro~ab AJ;lyx 3K3eMnJlRpax. Ka~bti1 Ha: nojhckomh pycckom Jl3hlKax;.- npl1'1em 06a TeKcT~i.l1MeOT oaahakoayro chny~!lo ynojiomo'l~lo!lpabl1tejlbc'rbą OJbCKotł tapoahotł Pecny_6~HKH ' o ynojhomo'lho pabhtejbctba' c.oio3a CÓBeTCKHX CoriJiaJU1CTH'eCKHX'. p~cny6jnut '. H; n. MOJUt'Ć08

5 - 17.3_' -_-- --'-~ ' "' ~_p_o~z ('~~J;;.c... '::. ~.:'.)~.' ';." ~ -. - ' ''r'-' j»rotokót DOlłATKOWY..' ~... ~:; '~ _.:.: _. _.. dd r:ul'li:owy > miętlzy ' Rządem ' Poł$kiej RzeczYPQspolitej Ludowej a Rządem ZwiązktiSocłalistycznych ' Rep'UbHk Radzieckich o 'Wzajemnych bezwizowych podrótach obywateli' obu Państwpodpis.mej.:dnia 5 lutego roku...t' 1J;OOJHHTEJbHbR: POTO{OJ ' 'K COrJlalll~H"O '.Me1K~y llpałhtejlbc1' łol\j ÓJlLCKOH Ha- po~hohpecny6jhłkh ' lł łpasjltejllctbom (J0103a' COBeTCKHX CoQlm.'CTH'CCKHX Pecny6mm: o ' B3mWUhX oe3bh30bblx noe3akax rpalk~h o60i X focymłjct3 Do~nHCaHHoMY 5 cpecpajls 1970 ' r. Dokumenty podró~y wymienione w Umowie wydawacrje -ą prze~ właściwe organy każdego z obu P~ństw; muszą 5twierdza 'ć t.oisamość poslądacżil oraz upra wnfa'ć g:o do ;wyjazdu. zpąństw9- sta.łeg.o zall1ieszkanra i powrotu dot~g o państw.a. J:)~k\.urientami tymi są:.?-... ' ala obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ". 07- paszport dyplomatyczny ' ~paszpoftniinisteria~ny " - pas'zport służbowy ' ~ paszport z~ykłyr -.paszport zbiórówy - wkładtka paszportowa wraz z dokumentem.stwierdza- 1ącym ~ożsamośi: " ~ paszport konsula.rny książeczkowy. - paszpl;h-t k0ds.ujęrny. JtJ;rnt::ie.towy fdja przej<lzd]i ttiiln~ z ytqweg:o)..' '... ~ ksią±e~zkażeglarska i Z!delegacją. 'stuzdową '.. ;.~ licencja dl!! człr:j<nków per-s'onelu latającego ; l<:ltnictwa cywilnego; -"e! " dla obywateli Zwl~zku So.cjalistycmych Republik Ra. dueckkh:. 'l ~ paszport dy-polpatyczny.. pas.zpqrt służbówy - paszport zwykły.- - radziecki '"wid ha zycleistwo" zagra 'nką - zaswiadcz~niena 'P (}wróqdł.a prze łamu ttai'lzly:tow~o). -. ia świadczenie 'na wyjazd za granicę dla wyjawów służbowych :- -- zaświadczenie na wyjazd zagranicę dla wyjaw~w prywatnych - paszp.ort wewnętrzny z l odpowiedni~.wkła<l.ką paszport. marynarski z. wpisem o 'Celu podróży ' i punkcie docelowym. i zaświadczenie ' służbqwe 1 dla członka zalogi samolotu lotnictwa cywilnego. - Ministers.twa. urzędy inne lnsly'lucje ul'9anizacje społeqne każdego 'z obu PafLstw iv każdym przypadku uzgadniają u'przed'nio między sobą -sprawy związane.zpodrózaml osób pojedynczych i. grup" realizowanymt na podstawi.e lx)" 'stanowien artykułów 2 i '3 ~Umowy. Postanowienie to nie dotyczy obywateji każde{lq z o'bu Pa-ństw ' udających się ' do pracy Jub ~a czasnwy. pobyt sł uż-. howy do stałych przedstawicielstw swoicn Państw a także czł:onków ich rodzin. ' n ' Pr;y podróżach o których lp'owa wartykułe 3 Um0wy ""łaściwe organy każdego z obu Pa ństw ' l O'kon uj q W d(}ku ~ mentach podróży wpisu: "wymiana';i. " j lpoe3l:\hble l:\okymehtb ynom.hhy'fble 8 COfJtalleHJ1M Bbl:\afOTC.H KO MneTeHTHbM~ oprahami1 Ka:m:lOrO M3 050MX ro't:y.r:\apctb H l:\ojl1{fłbl yl:\octobep.htb Jlł1'i.!:OCTb BJal:\eJb~a. Ji ~aa.atb emy rrpabo Ha Bbl :3l1H B03Bpa~eHMe B c rocy~ap CTBO noctorhhoro np02kjibahyul. TaKMMł1~oKyMeHTaMM HB" J.HfOTCR: ~ JU rpa1ł'aah HP ;D;Hi1JłOMaT~qeCKMM rracnopt; MMHHCTepCK~ił nacnopt; CJ.Y1Ke6HbH nacnopt; 06bPHbM rracnopt; KOJlJleKl'MBHbH nacnopt; nacnop'thah 'BKJlal:\Ka - BMeCTe.c ~o.kyme.htomi Bep.HlO~eM Jl~qHoeTb; KOH~yJbCKMMnacnopTB in1;d;e KHH1KeąKH; y~o.~'ro. KOffCy.ll!:>C1U'M na'cnopt\ B ' BH~e 6.rraKKa{u;J HTpaH3HT HorD npo '3;D;a); KRM*<:Ka MopRKa c lokymęhtom o CJlY~Ke6HOH KOMaR- ;J;~pOBKe; JlM~ęH311.H u;jlh JleTHero coctaba ca<mojerob rpa*<:u;ah- '. CKOH ab~a~hh; ;D;na :rpajk~ah CCCP ' ~HnJOMaTMqeCKHii na'cnopt;.cjy:lke6hbh nacnopt; o'6me-rpa-x{;d;ahck~h nacnopt; '. ) cobetckjrii BMu; Ha >KHTeJbCTBQ 3a rpahm~eh;. CBlł.ąe"'e:m.CTBO 'Ha ' BQ'3BpameHHH (~JJ1 TpaH3HTHoro ńpne3l1a); " yu;octobepehhe Ha Bble3l\. 3a rpahh~y u;jlh cjly>ke6hbx noe3j(ok; yll;octobepehhe Ha Bbe3~ 3a rpah~y AJl 'acl'hbx noeallok;. \ BHYTpeaHMH nacho.pt (! {!OOTBeTCTBy~eH BKJ~KOH; nac~opt MOpsKa c 38UHCblO B HeM.Q l.\ejlk uoe3;d;kh H.Q rryhkte Ha3HaqeHHS;. CJlyme6Hoe y~octóbepehhe qjleha 3KHl'lalKa 'CaMOJleTO'B rpa}l{u;ahckoh abhaqhh. t. ' MłlH"CTepe'Ba Be~OMCTBa. ~py'he Y'lpelKl(eHHl H 06- ~.ectaehhhle OpraHJ3l:lQMłl ' OOo-UX focy;lłapctb B " Ka}f{);OM cj:lyqae3aója.robpemehho corjll:lcobhbałotme}f{~y c06ok ' BOUpOCbl CBJ13ałłHble.' C):We3ąKaMH 01'Ae..nbHbX J1H~ K rpyrrn oc y~ectbj.hembx B 'COOTBeTCTBMMc.oCTa TbSlMK 2 n 3 CO:rJlalem1R. '3TO no.nołkelliłe He pacppoctpahjletcsł Ha rpa:lk~ah KaJK~OrO H3 o6ohx rocyl:\apctb HanpaBJl.HJ01~MXCH. Ha pa- 60Ty MJlM -BO BpeMeHHbe KOMaHu;HpOB{H B noctorhhble npe~ctabmtejlbctba CBO~X foeynapctb; a TaK~Ke Ha qjlehob J1X CeMcli. UPH Ge3~KaX BC<>OT-BeTCT13J.''H.co. CTa~ejł 3 CorJlaWe D1Sł KOM-ReTeH'ł'Hbe oprahbl K3:lKAoro H3 060HX rocyaapctb B npoe3~hbx u;okymehtax u;ejlaot 3anMCb 0.6Mei!". l; ;..

6 ' Dziennik 'Ustaw Nr V - Waruriki podróży tur ys.t y c źnych (terminy; trasy} inne) ' określanebę 'dą pi lez w!.aściwe organiza cj ~urystyczrte obu Państw na podstawie 'obo~ią.ż'ujących między nimi poro'zumień. T~rmin ważności dokumentutuf'ystycznegonie powinien przekraczać terminu ważności dokllmentll podróży. V Przez wyjątkowe pr'zypadki; o których" mowa w ' artykule 5 Umowy " rozumie się takie ' przypadki jak na przykład ciężka choroba lub 'śmierć. V Pf)~watne podróże o których mowa w_ artykule 6 Urno: wy mogą odbywać sięrta zaproszenie osób cz.asowo przeby-' wających na tery tor i ulll jednego z Państw o ile ich pobyt' trwa nie mniej niż '~S:O ~ni ~ V :iw -'Y CJOBl1Sl TYP~CTCK~X rioe3~05 ' (CpOK'i.i ; ;: ~'l~ phpyh' ł ~p.)ónpe~ejjiotchkomnetehtfuj-dl1 Tyoi1~T CKkMi1o pi'ahl1 ':' 3aU;l1HMl1 06()l1X rocy~apctb 'Ha " ' OCHOBąH>1l1 ' ~emć:tbyor4hx ~' MeJK~y Hl1Ml1 cor JalleHvt:li: " "'" c" ; " ' CPOK ~eiictbl1sl Typl1CTCKOro~oKyMeHTa He ~OJiKeH npebbllatb cpoka ~~MCTBl1fl npoe3~horo ):l;okymehta. '--'".' ('.';..... '.;. " 'v ~ p):t l1ckjo'1t~jbhbm1 <::Jy'aSlMl1 ynomslhytblm1 8 1 CTaTbe 5 COr-alleH1Sl nofil1maotcr ' T:ł{{!:1e cjyqal1; KaK' Ha-" npl1l'1ep '~THJKeJOe 3li6o.rreBaHi1e 1.nH 'cm'eptb. '.' " c.. " ( V ąacthbe noe3~k1 ynomslhytbe B CTaTbe 6 CorJaLUe HYfSl MpryT' cobepllatj;.csl no npl1rjarneh1o mu~ KOTopbe HaXO~HTCSl Ha Teppl1TOpl1H ()~HOro '113 rocy~apctb He MeHee 90 ~HeH. ' " -' ' " V zaproszenia są spopądzane w języku tego Pańs{wa na CBJ1:~eTeJbCTBao npl1fjallehl1j1 COCT~BJSlOTCSl Hil terytorium' któ:r'ego od!bywa _ siępodró* ; ~aproszenia są waż- "". Sl3bKe Toro rocy~apctba j Ha Teppl1TOpl1O KOToporo"coBepne w ciągu jeo1rre.go ' rolku od daty 'ich ' wystawienia i dają llaetcsl ąoe3aka. CBl1~eTeJbCTBa o npl1rmilleul111 AeMCTBl1- prawo do wjazdu na terytorium ' drugiego Państwa w tym TeJbHb B re'ehl1e O~Horo ro~a co ~H~ 1X Bb~a'l1 11 ~aot samym terminie. npa:ao ' B"be3~a Ha TepPl1xoll1O ~pyroro rocya!:tpc'j'ba B; Te 'łehl1e noro cpoka. " " V Podróże ' silmochodami i a ut ob usa!mi pow~fn;ny odbywać się jeśli iprzewidują to porze pisy Panstwa na terytoriulll' którego : oqbywa się podróż po trasach ustalonych dla międzyńarod?wego samochodowego -ruchu turystycznego. W przy.pądku konieczności wjazdi do miejscowości położonych poza wyz}f~poną tręsą należy zostawić 'samoch9- dy lub 'autobusy V miejscach specjalnie wyznaczonych do tego celu przez właściweorgilny. X Wystawianie własnycp dokumentów podróży osobom. małoletitim albówpisywanie ich do 'dokumentów podróży r'otlzicó:w. lub osób towarzyszących dokonywane jest zgodnie z. p.rzepisami we.wnęhznymi tego Państwaktórę wystawia dokument podróży. x Właściwe organy każdego z obu Państw podejmą niezbędne kroki aby obywatele jed'nego Państwa udający się na terytoriumdrugiegopańst~a. byli informowani o podstawowych ' przepisacn dotyczących rejestracji poljytuporuszania się po teryto'rium tego Państwa przejazdu tran'zytowego podróży samoch'odami jak również ' o przepisach celno--dewizowych ~ W tym celu kompetentne organy obu Pań~w będą wy ' mieniać niezbędne materiały informacyjne dotyc z ąc e tyc;h zagadnień.. Zagadniene zabezpieczenia w ml'!ldum niezbędnych środków pieiiiężnych ' <ibywat~eli jedhego Państwa ' na czas pobytu na 'terytorium drugiego' Państwa; \ w ' związku z ich podróżami w ' celach pry-walnych'j.l zostanr"e uyeg.ulowane ' w drdd~eporo2:u~ie:nia między ~łaśclwymior!j.ąnaini finanso- :w~iobu Państw. ' '.. "'''':1..:~:; ' ' V!. : oe3~k1 Ha abtomall1hax ł alłt06ycax ecjl1 3TÓro Tpe6yOTnpaB1.na Tocy~apcTBa; Ha' Teppl1'r()p1OfKOTOporo '~ cobepllaetcsl' TaKaH rtoe3~ka " ~OJJKHbJ ocyluectbj~tbcj no MapwpYTaM yctahobjehhbm ~ ~JSl. MeJK~yHapo~Horo abtotyp13ma. " ' ~ Upił He06xo11.1MOc.T1Ble3~a ' B nyhktb pacnojo>j<eh Hbe B CTopOHe OT ''akhx MapllJpyTO.B ; ' Heo6xo~1MoOcTaB- JSlTb ab''omall1hb~l1j1 "abto6ycb B MeCTax cneu;l1ajbh? ' yctahobjefihbx KOMneTeH:'Hb'M1 QpraHarvll1. ~ X Bb.zi~'a- J1'HbX npoe3~hbx ~okymehtob ' HecoBep llehhojeth1m 1JHBnl1CaHl1e 1X B npoe3~hble ~OKyM~HTb PO~1TeJeM 1JH J1U; 1X COnpOBOJK~aOlU1X ; np013bo)1.~tcj " corjacljo BHyTpeHHeMy ' 3aKOHO~aTeJbCTBY' TorO rocy~ap.~ CT!a; KOTopoe 'Bb.ilaeT npoe3~hom ' ~dkymeht. ~ KOMneTeHTHbleopraHbKaJK~OrO ~ ol1x focy.aapatb 6y~yT npl1h1matb Mepb KroMY 'To6bl rpajk11.ąhe O~HOro. Tocy~apcTBa HanpaBJrROutl1eCSlHa TepP1TOp~łO 11.pyrorp rocy~apctba 6bJir ł1hcpopml1pobahb 05 OCHOBHblX ripasl1- Jax perl1ctpau;11 'npojk1bahhh nepe~binkeh1r no Teppi1- X TOpl111 CTpaHb TpaH3l1THOrO CJ ~~OBaH1Sl nqe~.t ok Ha ab.to-: Mall1HaX a TalOKeO TaMOJKeHHo'-BaJOTHbX npab1ja~ e 3TOM QeJbO KOMneTeHTHble. oprahb OPOJ1X TOCY11.apCTB '6y- ' ~yt 06MeHl1BaTbCSl Heo6xó~HMbM li ' l1-hcpopmau;j10hhbmj;t MaTepl1aJaM1 no 3T1M BonpocaM. '(. '. ~ 1...~ Bonpoc o M1H1MyMe' o6eche'eh1r Hęo6XO~1MbJifl1 _ B~ JOTHbM1 cpe~ctbam1 rpa}k~ah O)1.HO.rO' ro<;y~apctb~ Ha nepho~ npojk1bah1sl l1x Ha TeppJ1TOpl1l1 ~pyroro rocy~ap CTBa B ĆBH3J1 c noe3~kom no :tlacthbm ~emim Oy11.eTypery JmposąHHll OCHOBe ~orobo:pehhoct1 r.jejk11.y KOMneTeHT HbM}t cpl1hahcobbml1 opraham1 b60jix ; rocy~apcts. -

7 Niniejszy Protokół Dodatkowyslanowi integralną część ' HaCTdRll.\wił lj;onojłłwtejlbhbrił potokojl RBJlReTCJł Umowy mięodzyrządem 'Polskiej Rzeczypospoii~eJ Ludowej JieOT'bel'4J1eMOH qactblo CopmiweHHR. Me:»:~y pabhtejlba - RządelJ1.-"Zwią:z;ku. Socjalistycznych 'Republfk. Radzieckich CTBOM ojlł>ckoił HapoąHoH Pecny6J1Him H pabwtejibo wżajetn.ńych bezwizowych 'podróżach obywateli obu Państ"" CTBOM C0103a COBeTcKHx COL\Uam1CTHQeCKWX PecnY9J1HK z dnia 5 lutego lą70 roku; ' jego postanowienia mogą być OB3aUMHbX 6e3BH30lib:l:' noe3ąkaxrpamąah o50ux focy- zmienione lab uzupełnione za zgodą ob~ St r~n.. ąapctb - OT 5 cpebpajlr 1970 roąa Hero. nojlojkehujł 'MoryT ".::-. Sporządzono w Moskwie dnia 5 lutego 1970 roku w dwóch egzemplarzach każdy w ' językach polskim irosyjskim ptzycż~ oba teksty mają jednakową ' moc. Z upoważnienia Rządu ' Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej '. Jerzy Rosżak... Z u:poważnienia Rządu Zwił\zk~ Sric jalistycz.nycłl. Republik Radzieckich ' n: J{ M.O;UUC08 6hlTb H3MeHeHL H.nU.Q;onOJHeHb ccor.nachj OOeHX CTQ-. poh. COBepweHO B r.mockbe '5" <ł>'ebpa;1ljl 1970 roąa s AByX 9K3eJ4nJUłpax Ka)l[.Q;blH.Ha nojlbckom.k PYCCX;OM ; Jł3łdKax. nph'łell o6a TeKCTa ' JoJ(eJOToAHHaKoByOCBJly. ~. no ynojlhomo'ł4o - paawrejlbetba 01u.cJl:oA HapoAHoft Pecny6nMltK Jerzy Roszak' o yno.. flomó'h1o pa8ktelu.cua. Co03a 'co.etctji Coqa8llHCTK!lectKX Pecny6JlU H. n. MOJUl1C08.~C. 130 oswladczene RZĄDOWE z dnia 25 kwietnia w.'prawte..jłn:ystąplenła NJgerUdo.Konwencjl o uznawaniu ~Wykonywaniu ugraalcznycl;l. orzecze6 uabjtrafowycla spo.l'ądzonej w Nowym Jorku. dnia 10 c.zerwca 1958 r.. Podaje się niniejszym dą wiadomości że zgodnie z afty Konwencji o()!l.z-nawaniu j wykonywaniu zagranicz!<-l:'łemx nych.orzeczeń arbitrażowych sporządzonej w Nowym Jo.r'ku dlllia 10 c;zerwca 1958 r. (Dż. U. z 1962 r. ; Nr- 9; P.'O'l. 41) z.ostał. złożony dnia 17 marca 1970 r. Sekr'etarzowi General 'lleilu Organi~acji NaTodó~ Zjednoczonych d-okument przy ~ stąpienia Nigerii -do powyższej konwencji z ' następującym oświadczeniem: ":.. Zgodnie z artykułem ustę-p ' 3 konwencji Federalny. R.ząd Wojsko~y 'Federalnej Republiki' Nigerii oświadcza że _b~zie stosować konwencję na zasadzie wzajemności. do uznawania.i wykonywania orzeczeń wydawimych jedynie na obszarze państwa będącego stroną niniejszej konwencji) tylko do sporów wynikajcych ze s~osunków prawnych zarówno umownych jak i pozaum.ownych które według prawa Federaln'ej Republiki Nigerii uważane są za stosunki handlowe" Zgodnie z artykułem X ustęp 2.konwe'ncji wejdże -Ona w życie w stosunku ao Nigerii. dnia 15 czerwca.1970 r. -MinisJer Spraw' Zagranicznych:- w z. J. Winiewicz t. 131 OŚWADCZENE RZĄDOWE z dnia 28.kwietnia 1970 r.. -dotyczące przystąpienia Zjednoczónego Królestwa Wielkiej Brytanii r Północnej Jrlandil do Konwencji w sprawie zapo 'biegania karania zbrodni ludobójstwa uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Złednoc70nych dnia -9 grudnia 1948 r. Podaje się niniejszym_ do wiadqmości że zgodnie z art y f kułem X Konwencji w sprawie zapobiegania. i karania zbrodni ludobójstwa uchwalonej przez Zgromadzenie. Ogólne. Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 L (Dz U. z 1952 r. Nr 2 poz. 9) został :zł-ożony dnia 30.stycznia 1970 r. Sekretinzowi Genenllnemu -Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument. przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej rlandii do powyższej kon ~encjt W ()świadczeniu. przekaz.ąnym podczas Jikładania doku-. mentu przystąpienia Rząd Zjed.noczonego Królestwa powiadomił Sekretarza Generalnego. zgodnie z artykułem. Xl( ' k'-opwencji że 'nińiejsia konwencja będze stosowana do nast~pujących terytotiów:. ~ Bahaxp4 Bermudy. Wyspy Dziewicze. Falklandy i tery-' toria ' zależne Fidżi Gibraltar Wyspy Normandzkie wyspa Man Dominika Grenada Saint Lucia Sąint Y.in- cerit Hongkong Pitcairn WyspaS)'i. Heleny i terytgria zależne Seszele Turks i C-aicos. - Ponadto. Rząd Zjednoczonego Króiestwa oświadczył że nie. przyjmuje zastrz.eień do artykułów V V. V X i X wymienionej konwencji zgłoszonych przez A tbanię Algierię. Argentynę. ~ułgarię Hurmę Białoruską Socjalistycmą Re' publikę Radziecką Czechosłowację. Węgry ndie Mongolię. Maroko Filip'iny Polskę. Rumunię Hiszpanię ' Ukraińską So;cjalistyczną ' Republikę. Radziecką Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Wenezuelę. Polska zgłosiła zastrzeżenia do artykułu X i X powy; szejkonwencji. Żgoduiez artykułem X k-onwencji wejdzie on'a w życie w stósun'ku do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii j. północ nej rlandii dnia 30 kwietnia 1970 r. Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz: '

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróŝy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz.U.55.16.86 KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.

KONWENCJA. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r. Dz.U.00.39.444 KONWENCJA o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. Nr 9 z dnia 16 lutego 1962 r., poz. 41) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 8 290 Poz. 119

Monitor Polski Nr 8 290 Poz. 119 119 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chiƒskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporzàdzona w Hongkongu dnia 30 sierpnia 2001

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 TREÂå: Poz.: UMOWY MI DZYNARODOWE: 119 Umowa mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Hongkongu

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) 13708/10 VISA 216 AMLAT 101 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.95.106.519 KONWENCJA o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z dnia 15 września 1995 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej Stronami, działając

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1988 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA

PROTOKÓŁ. sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1988 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA PROTOKÓŁ do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.05.112.938 KONWENCJA znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2005 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

biorąc pod uwagę specyfikę położenia geograficznego Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej,

biorąc pod uwagę specyfikę położenia geograficznego Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej Stronami", działając

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 192 final 2016/0097 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) Dz.U.01.53.561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAśOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAśOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAśOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 190 final 2016/0100 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0103 (NLE) 7763/16 VISA 97 COASI 47 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 8 kwietnia 2016 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.)

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.63.585 KONWENCJA o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2007 r.)

UMOWA. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2007 r.) UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r., podpisana

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0044 (NLE) 6890/15 VISA 61 COASI 19 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 5 marca 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA NR 149. dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r.

KONWENCJA NR 149. dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. Dz.U.1981.2.4 KONWENCJA NR 149 dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1981 r.) W imieniu Polskiej

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA Nr 140. dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego, przyjęta w Genewie dnia 24 czerwca 1974 r. (Dz. U. z dnia 23 lipca 1979 r.

KONWENCJA Nr 140. dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego, przyjęta w Genewie dnia 24 czerwca 1974 r. (Dz. U. z dnia 23 lipca 1979 r. Dz.U.79.16.100 KONWENCJA Nr 140 dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego, przyjęta w Genewie dnia 24 czerwca 1974 r. (Dz. U. z dnia 23 lipca 1979 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. podaje do powszechnej wiadomości:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. podaje do powszechnej wiadomości: W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Projekt PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 20 kwietnia 1959 r. zostało sporządzone w Strasburgu Europejskie porozumienie w

Bardziej szczegółowo

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. podaje do powszechnej wiadomości

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. podaje do powszechnej wiadomości Projekt W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości W dniu 29 lipca 2002 r. w Starej Lubowni została sporządzona Umowa między Rzecząpospolitą

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych,

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, Dz.U.00.87.968 KONWENCJA o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2000

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.8.2010 KOM(2010)410 wersja ostateczna 2010/0222 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabska Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabska Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych Egipt Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabska Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych z dnia 17 maja 1992 r. (Dz.U. 1994 Nr 34, poz. 126) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2015 r. COM(2015) 101 final 2015/0052 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.8.2013 COM(2013) 568 final 2013/0273 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 23 kwietnia 2014 r. (OR. en) 2012/0309 (COD) PE-CONS 29/14 VISA 36 COMIX 84 CODEC 336 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09 Druk nr 2241 Warszawa, 6 sierpnia 2009 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. B. Geremek OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 19 kwietnia 1999 r. Umowa weszła w życie dnia 1 lutego 1999 r.

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. B. Geremek OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 19 kwietnia 1999 r. Umowa weszła w życie dnia 1 lutego 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 39-2184- Poz. 381, 382 i 383 Stron nie notyfikuje drugiej Stronie, nie później niż na sześć miesięcy przed upływem kolejnego okresu ważności niniejszej umowy, swojego zamiaru wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w imieniu unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Konwencji

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Dz.U.55.38.238 KONWENCJA (NR 100) dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących męŝczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. (Dz. U. z dnia 27 września

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r.

KONWENCJA. o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 48, poz. 348 Dz. U. z 1976 r. Nr 8, poz. 37 KONWENCJA o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września

Bardziej szczegółowo

Umowa. między. Rządem Federalnym Republiki Austrii. Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Umowa. między. Rządem Federalnym Republiki Austrii. Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. o wzajemnej ochronie informacji niejawnych BGBl. III - Ausgegeben am 18. November 2014 - Nr. 218 1 von 8 Umowa między Rządem Federalnym Republiki Austrii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych Rząd Federalny

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: TRAKTAT PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE STOSOWANIA UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY KANADĄ

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE STOSOWANIA UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY KANADĄ POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE STOSOWANIA UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KANADĄ ZGODNIE z artykułem 19 ustęp 1 Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U.02.141.1180 2003-09-01 zm. Dz.U.03.128.1175 art.153 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.77 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808 art.51 2005-08-24 zm. Dz.U.05.90.757 art.13 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Dz.U.08.236.1643 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r.) Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 17 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 17 marca 2011 r. 378 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 405/19 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r.

KONWENCJA. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. Dz.U.00.50.582 KONWENCJA o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ podaje do powszechnej wiadomości:

KONWENCJA. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ podaje do powszechnej wiadomości: Dz. U. z 1971 r. Nr 15, poz. 147 KONWENCJA w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzona w Tokio dnia 14 września 1963 r. W imieniu Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 8 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2550 Warszawa, 16 lutego 2004 r.

Druk nr 2550 Warszawa, 16 lutego 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-14-04 Druk nr 2550 Warszawa, 16 lutego 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. między. Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej

Porozumienie. między. Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej Porozumienie między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wspólnych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0294 (NLE) 15469/15 VISA 393 CHINE 30 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en) CIG 1/12 Dotyczy: Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony CIG 1/12 PROTOKÓŁ W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2017 r. COM(2017) 413 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA ZASADNICZE

POSTANOWIENIA ZASADNICZE Dz.U.59.19.114 2007.07.01 zm.wyn.z Dz.U.2007.229.1686 art. 35 ust. 3 2008.02.19 zm.wyn.z M.P.2008.52.462 zał. 1 pkt 5 2008.12.05 zm.wyn.z Dz.U.2009.27.163 zał. 1 pkt 5 UMOWA o ubezpieczeniu społecznym

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r.

KONWENCJA. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. Dz.U.95.108.528 1999.12.05 sprost. Dz.U.99.93.1085 ogólne KONWENCJA dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z dnia 25 września

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

12097/15 KAD/alb 1 DGD 1

12097/15 KAD/alb 1 DGD 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0197 (NLE) 12097/15 VISA 307 COLAC 96 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa

Bardziej szczegółowo

12094/15 KAD/el DGD 1. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 12094/15

12094/15 KAD/el DGD 1. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 12094/15 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0198 (NLE) 12094/15 VISA 304 COLAC 93 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym

UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym Rzeczpospolita Polska i Australia zwane dalej Stronami, pragnąc wzmocnić istniejącą przyjaźń pomiędzy obu państwami, oraz pragnąc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Artykuł 1

UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Artykuł 1 UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Umawiające się Strony, dąŝąc do wzmoŝenia bezpieczeństwa międzynarodowych przewozów drogowych, uzgodniły, co

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r. Pozycja 213 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r. Pozycja 213 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r. Pozycja 213 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 256 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

BGBl. III - Ausgegeben am 31. März 2005 - Nr. 39 1 von 10

BGBl. III - Ausgegeben am 31. März 2005 - Nr. 39 1 von 10 BGBl. III - Ausgegeben am 31. März 2005 - Nr. 39 1 von 10 Umowa między Republiką Austrii a Rzecząpospolitą Polską o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach

Bardziej szczegółowo

17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7

17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7 17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7 Powiadomienia przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (2010/C

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego (Protokół III) 1

Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego (Protokół III) 1 Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego (Protokół III) 1 Preambuła Wysokie Umawiające się Strony, (Ustęp1) Potwierdzając

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Protokoll in polnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.4.213 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1.1 Wydanie paszportu 1. Czynności paszportowe

Bardziej szczegółowo

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI 3.1 Protokół z dnia 13 kwietnia 1962 r. dotyczący tworzenia Szkół europejskich, sporządzony

Bardziej szczegółowo

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012 PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z artykułem 343

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Telefon: +48 22 564 09 02 Fax: +48 22 564 09 39 E-mail: gdansk@poland-ifs.com

Telefon: +48 22 564 09 02 Fax: +48 22 564 09 39 E-mail: gdansk@poland-ifs.com Warto wiedzieć: Obcokrajowiec, pragnący wjechać do Federacji Rosyjskiej powinien uzyskać wizę, jeśli według umów międzynarodowych nie został ustanowiony inny tryb. Wizę należy uzyskać koniecznie przed

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.4.2017 r. COM(2017) 186 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA. sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z dnia 16 grudnia 1993 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

UMOWA. sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z dnia 16 grudnia 1993 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.1993.122.545 UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z dnia 16 grudnia 1993

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych,

KONWENCJA. sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, Dz.U.00.2.13 KONWENCJA sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 lipca 2003 r. Nr 114

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 lipca 2003 r. Nr 114 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lipca 2003 r. Nr 114 TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA 1076 Umowa w sprawie mi dzynarodowych okazjonalnych przewozów pasa erów autokarami i autobusami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Dz.U.04.248.2484 PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.6.2016 r. COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.5.2016 r. COM(2016) 303 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin w sprawie

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo