Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ryszard Rozborski Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr inż. Teresa Florczak mgr inż. Alicja Zajączkowska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Barbara Olech Konsultacja: mgr inż. Krzysztof Wojewoda Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 712[06]. Z2.02,,Wykonywanie tynków zewnętrznych zawartej w modułowym programie nauczania dla zawodu murarz Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Rusztowania do zewnętrznych robót tynkarskich Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykonywanie tynków zwykłych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykonywanie tynków ciągnionych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykonywanie tynków o fakturze specjalnej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykonywanie cienkowarstwowych tynków mineralnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 50 2

4 1.WPROWADZENIE Poradnik, ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy na temat wykonywania tynków zewnętrznych. W poradniku zamieszczono: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś posiadać, aby przystąpić do realizacji jednostki modułowej,,wykonywanie tynków zewnętrznych. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4)- umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenie sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. W tej części poradnika zamieszczone są ćwiczenia, które zawierają: - pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczeń, - wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczeń. Ponadto materiał nauczania zawiera sprawdzian postępów umożliwiający sprawdzenie poziomu wiedzy po wykonaniu ćwiczeń. 4.Sprawdzian osiągnięć, który umożliwi sprawdzenie wiadomości i umiejętności jakie powinieneś opanować podczas realizacji programu tej jednostki modułowej. Sprawdzian osiągnięć powinieneś wykonać według instrukcji załączonej w poradniku. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Sprawdzian z zakresu jednostki modułowej pomoże Ci określić stopień w jakim opanowałeś materiał nauczania. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. 3

5 712[06].Z2 Technologia tynkarstwa 712[06].Z1.01 Stosowanie przepisów bhp przy wykonywaniu robót murarskich 712[06].Z1.02 Organizacja stanowiska pracy murarza 712[06].Z1.03 Dobieranie materiałów narzędzi i sprzętu do robót budowlanych 712[06].Z1.04 Wykonywanie zapraw budowlanych i betonów 712[06].Z2.01 Wykonywanie tynków wewnętrznych 712[06].Z2.02 Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06].Z2.03 Wykonywanie tynków specjalnych Schemat jednostek modułowych 4

6 2.WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa, stosować przepisy bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, rozpoznawać podstawowe materiały budowlane, posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać zaprawy budowlane i beton. przygotowywać i stosować materiały pomocnicze, oszczędzać materiał, rozpoznawać i oceniać rodzaj i stan techniczny podłoża, badać i oceniać równość płaszczyzn: pion, poziom oraz kąty między płaszczyznami ścian i sufitów, dobierać materiały, narzędzia i sprzęt potrzebny do wykonania robót, przygotowywać podłoża pod różnego rodzaju tynki, zapewniające przyczepność i trwałość, wyznaczać płaszczyznę lica tynku metodą stosowaną w robotach tynkarskich, wykonywać warstwę obrzutu, narzutu i gładzi, wykonywać tynki ciągnione na ościeżach, szacować ilość materiału niezbędnego do wykonania robót, organizować stanowisko pracy tynkarza, magazynować, składować i transportować materiały budowlane, stosować przepisy bhp podczas wykonywania robót budowlanych. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: odczytać dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonania robót, dokonać pomiarów, posłużyć się sprzętem pomiarowym, zorganizować stanowisko pracy, wybrać i ocenić przydatność materiału do robót, wybrać i nazwać narzędzia potrzebne do robót, przygotować zaprawę tynkarską, rozpoznać i ocenić rodzaj i stan techniczny podłoża, wyznaczyć lico tynku wybraną metodą, przygotować podłoża pod różnego rodzaju tynki, zapewniające przyczepność i trwałość, wykonać podkład (obrzutkę, narzut) pod warstwę wykończeniową, wykonać tynk zwykły zatarty na gładko pod malowanie, wykonać tynk zewnętrzny ciągniony za pomocą wzornika, wykonać tynk nakrapiany, ozdobny i szlachetny o różnej ziarnistości, wybranymi sposobami, wykonać tynk ozdobny przez obróbkę warstwy wykończeniowej (odciskany, kraterowany, kamyczkowy), wykonać tynk szlachetny cyklinowany, wykonać rusztowanie niezbędne do wykonania robót, zastosować racjonalnie materiał, określić szacunkowo ilość materiału niezbędną do wykonania robót, sporządzić zapotrzebowanie materiałowe, porozumieć się z przełożonymi i współpracownikami, wykonać pracę, z zachowaniem przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Rusztowania do zewnętrznych robót tynkarskich Materiał nauczania Obecnie rusztowania z drewna wykonuje się dość rzadko, ponieważ wyparły je rusztowania metalowe. Rusztowania służą do wykonywania prac wykończeniowych, takich jak tynkowanie, malowanie, spoinowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz do wznoszenia budynków metodą tradycyjną. W związku z tym, oprócz podziału na rusztowania drewniane i stalowe, rozróżniamy jeszcze rusztowania zewnętrzne i wewnętrzne. Do rusztowań zewnętrznych drewnianych zalicza się rusztowania stojakowe i drabinowe (rys.1, 2). Rys.1. Rusztowanie stojakowe jednorzędowe a) przekrój, b)widok [5, s. 392] Rys.2. Rusztowanie drabinowe a) widok, b) przekrój [5, s. 402] Ze względu na pracochłonność i duże zużycie drewna są one stosowane sporadycznie. Do nadbudowy lub remontów budynków, albo gdy nie można rusztowania oprzeć na gruncie, stosuje się rusztowania na wspornikach wysuniętych z wnętrza budynku przez istniejące lub wybite wtym celu otwory (rys.3). Rys.3. Rusztowanie na wysuwnicach [5, s. 408] 7

9 Rusztowania stojakowe z rur stalowych, są obecnie najczęściej spotykanym rodzajem rusztowań do robót murarskich, tynkarskich, okładzinowych i innych prac wykończeniowych na ścianach zewnętrznych budynków. Szkielet konstrukcyjny rusztowania z rur składa się z dwóch rzędów stojaków połączonych podłużnicami, poprzecznicami i krzyżulcami. Poszczególne elementy konstrukcji łączy się łącznikami, których kształt zależy od tego, pod jakim kątem zbiegają się łączone rury. Rozróżniamy zatem łączniki wzdłużne, krzyżowe, krzyżowo-obrotowe i sztywne. Stojaki rusztowań opiera się na gruncie za pośrednictwem podstawek stalowych leżących na balach podwalinowych z drewna, grubości minimum. 50mm. Podobnie jak rusztowania drewniane, również i rusztowania z rur mocuje się do ściany linką stalową lub drutem wiązanym do haka lub kotwi wbitej w mur. Rys.4. Rusztowanie z rur stalowych [5, s. 225 ] Do komunikacji pionowej służą drabiny stalowe, wykonane z profili stalowych zimno giętych, zawieszone górą i oparte dołem na poprzecznicach. 8

10 Rys.5. Pion komunikacyjny [4, s. 155] 1-drabina, 2-rama, 3,4- płyty pomostu, 5-poręcz Wszelkie rusztowania stalowe powinny być wyposażone w instalację odgromową (piorunochron) umieszczoną w narożnikach rusztowań oraz pośrednio w odstępach nie większych niż 24,0m. Funkcję przewodu odgromowego pełnią stojaki, które u góry wyposaża się w piorunochron, a dołem łączy z uziemieniem. W metalowych rusztowaniach ramowych podstawowym elementem są stojaki ramowe. Wymagania odnośnie podłoża i posadowienia są podobne jak dla rusztowań z rur stalowych. Rys.6. Rusztowanie ramowe [1, s. 38] 1-rama pionowa, 2-rama pozioma lub element podestu, 3-usztywnienia krzyżowe, 4-podstawka regulacyjna, 5-boczne barierki ochronne, 6-drabinki 9

11 Rys.7. Montaż rusztowania ramowego [1, s. 39] Demontaż rusztowania następuje w odwrotnej kolejności. Do prac remontowych i konserwatorskich stosowane są rusztowania przejezdne. Najczęściej ich elementy wykonane są z aluminium i stali ocynkowanej, a podesty ze sklejki wodoodpornej. Rys.8. Przykłady rusztowań przejezdnych [4, s. 170, 171] 10

12 Oprócz najczęściej stosowanego rusztowania stojakowego spotyka się wiele innych rodzajów rusztowań stalowych. Pewną popularność zyskały sobie również rusztowania ramowe,,warszawa, zwane rusztowaniami kolumnowymi. Składają się one z ram wykonanych z rur stalowych, które łączy się parami tworząc kolumnę i usztywniając poziomym skratowaniem, po jednym na 5 wysokości ram. Rusztowanie takie montuje się i demontuje bardzo łatwo i szybko, ponieważ nie ma żadnych złączy śrubowych, a kolejne ramy wkłada się w uchwyty ram położonych niżej. Rusztowanie takie służą zarówno do robót elewacyjnych, jak i we wnętrzach budynków. Rys.9. Rusztowanie typu Warszawa [4, s. 174] Rys.10. Rusztowanie przesuwne [3, s. 58] Rusztowania przesuwne (rys.10) stosowane są do prowadzenia prac w budynków niskich. Umożliwiają prace wykończeniowe oraz remontowe. W budynkach wysokich do tych prac szerokie zastosowanie ma rusztowanie wiszące (rys.11). Kosz lub pomost może być przesuwany ręcznie lub mechanicznie. Rys.11. Rusztowanie wiszące [3, s. 58] 11

13 Nieprawidłowe lub niedokładne ustawienie rusztowań może spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, którzy będą na nich pracować. Dlatego muszą one być wykonane z odpowiednich materiałów, zgodnie z projektem lub szkicem przygotowanym przez kierownika robót oraz udostępnione pracownikom, oprócz wykonujących rusztowania, którzy są odpowiednio przeszkoleni, dopiero po odbiorze technicznym. Pracownicy wykonujący i rozbierający rusztowania muszą być wyposażeni w hełmy i pasy ochronne. Do robót tych nie wolno zatrudniać młodocianych. W czasie montażu i rozbiórki rusztowań teren robót powinien być ogrodzony lub zabezpieczony w inny sposób przed dostępem ludzi i przed ruchem pojazdów. Nie wolno prowadzić montażu ani rozbiórki rusztowań w czasie złych warunków atmosferycznych (mgły, burzy, silnego wiatru, ulewnego deszczu, śnieżycy) ani po zmroku. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót ciesielskich, związanych z budową lub rozbiórką rusztowań, jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie (jeden nad drugim). W czasie prowadzenia tych robót na wznoszonym (lub rozbieranym) rusztowaniu mogą przebywać tylko pracownicy wykonujący te roboty. Drogi komunikacyjne i przejścia piesze pod rusztowaniami trzeba osłonić daszkami ochronnymi o wysięgu co najmniej 220cm od zewnętrznego rzędu stojaków. Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia właściwego i sprawnego przebiegu robót budowlanych jest sposób porozumiewania się między robotnikami w brygadzie i poszczególnych zespołach roboczych. Między poszczególnymi osobami, mogą występować sprzeczności w zakresie charakterów czy sposobu bycia, niezależnie od spełnianych wymagań zawodowych. Należy zatem dążyć do poprawnych stosunków międzyludzkich w każdym zespole Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są rodzaje rusztowań? 2. Jakie elementy składają się na rusztowanie ramowe? 3. Jakie są warunki wykonania rusztowania ramowego? 4. Jakie elementy składają się na rusztowanie typu Warszawa? 5. Jakie są warunki wykonania rusztowania typu Warszawa? 6. Jakie podstawowe przepisy bhp obowiązują przy montażu i demontażu rusztowań? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 W zaplanowanym miejscu wykonaj montaż jednego segmentu rusztowania ramowego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) pobrać z magazynu elementy rusztowania, 2) przygotować miejsce w którym zostanie ustawione rusztowanie, 3) ustawić podstawy, 4) nałożyć ramy, 5) zainstalować krzyżulce, 6) nałożyć podest, 7) sprawdzić poziom podestu i pion ram, 8) sprawdzić stabilność rusztowania, 9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 10) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 12

14 Wyposażenie stanowiska pracy: - elementy rusztowania ramowego, - miarka, poziomnica, - kreda, - literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 W wyznaczonym miejscu dokonaj montażu rusztowania typu,,warszawa na wysokość czterech segmentów. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) pobrać z magazynu elementy rusztowania, 2) przygotować miejsce w którym zostanie ustawione rusztowanie, 3) ustawić dwa pierwsze segmenty, 4) sprawdzić stabilność rusztowania 5) sprawdzić pion rusztowania, 6) kontynuować montaż z jednoczesną kontrolą stabilności, 7) ułożyć podest rusztowania, 8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 9) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: - dziesięć elementów rusztowania typu,,warszawa, - miarka, poziomnica, pion, - drabina, - podest, - apteczka, - literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) scharakteryzować rusztowania różnego typu? 2) omówić kolejność czynności podczas montażu rusztowań z rur stalowych? 3) zachować ostrożność podczas wykonywania montażu i demontażu rusztowań? 4) zorganizować pracy montażowe rusztowań zewnętrznych? 5) wykonać montaż rusztowania ramowego? 6) wykonać montaż rusztowania typu Warszawa? 7) scharakteryzować rusztowania na wysuwnicach? 8) scharakteryzować rusztowania z rur stalowych? 9) współpracować z innymi w trakcie wykonywania prac? 10) stosować przepisy bhp podczas montażu i demontażu rusztowań? Tak Nie 13

15 4.2. Wykonywanie tynków zwykłych Materiał nauczania Tynki zewnętrzne spełniają następujące funkcje: nadają powierzchniom estetyczny wygląd i pożądaną fakturę, kształtują potrzebne formy architektoniczne (gzymsy), chronią budowlę przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, chronią elementy budowli przed korozją, chronią elementy nieognioodporne przed działaniem ognia. Ze względu na miejsce zastosowania tynki: zewnętrzne narażone są na działanie wpływów atmosferycznych i często uderzeń mechanicznych, które muszą być wykonane z zapraw szczelnych i trwałych. W zależności od rodzaju użytej zaprawy tynki dzielimy na: wapienne, cementowowapienne, cementowe, cementowo-gliniane, na spoiwie silikatowym lub ze szkła wodnego, z zapraw szlachetnych, specjalne, z włóknistych zapraw plastycznych, pocienione, z suchych mieszanek tynkarskich. W zależności od rodzaju użytej zaprawy tynki dzielimy na wiele rodzajów, przy czym jako zewnętrzne stosuje się tynki: cementowo-wapienne, Tablica 1. Skład zapraw cementowo-wapiennych do narzutów [4, s.660] Przeznaczenie Tynk podlegający stałemu nawilżaniu i działaniu mrozu oraz uszkodzeniom mechanicznym (cokoły, występy elewacji) Tynk podlegający stałemu nawilżaniu i działaniu mrozu (ściany zewnętrzne) Cement: ciasto wapienne piasek (przy klasie cementu 32,5) 1:0,3:4, 1:0,5:4,5 1:1:7, 1:1:6, 1:1,7:5 cementowe - stosowane w miejscach, w których niezbędna jest duża wytrzymałość tynku, Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia[4, s.660] Przeznaczenie Konsystencja zaprawy wedłóg stożka pomiarowego cm 14 Marka zaprawy M Obrzutka pod tynki zewnętrzne , 4, 7, 12 Narzut dla tynków zewnętrznych 6 9 2, 4, 7 Warstwa wierzchnia tynków zwykłych zewnętrznych , 4, 7 Tablica.3. Skład i marka zapraw cementowych z zależności od klasy cementu [4, s.660] Klasa cementu Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy M2 M4 M7 M12 32,5 1:6 1:5 1:4 1:3 42,5 1:3,5 cementowo-gliniane - stosowane podobnie jak cementowe do izolacji pionowej murów piwnicznych i w pomieszczeniach narażonych na wilgoć,

16 na spoiwie silikatowym lub ze szkła wodnego stosowane do tynków pocienionych, z zapraw szlachetnych - które mają dodatkowo pigmenty oraz pyły i kruszywo z barwnych kamieni, specjalne - wykonane z zapraw o odpowiednio dobranych składnikach podnoszących pewną wybraną właściwość tynku (ciepłochronne, wodoszczelne), z włóknistych zapraw plastycznych o nazwach handlowych Fibrofob WP, Fibrofob WP2 i innych, pocienione, z zapraw plastycznych, jak Malix, PMT, z suchych mieszanek tynkarskich, Tablica 4. Najdłuższy dopuszczalny czas zużycia zapraw [4, s.660] Czas od chwili zarobienia wodą, Rodzaj zaprawy godz. Wapienna Cementowo- wapienna Cementowa Ze względu na technikę wykonania i fakturę tynki dzieli się na: tynki zwykłe(tablica 5), Tablica 5 Podział tynków zwykłych [1, s.268] Odmiana tynku Kategoria Charakterystyka tynku Tynki surowe 0 narzut jednowarstwowy bez wyrównania I narzut jednowarstwowy wyrównywany kielnią Ia narzut jedno- lub dwuwarstwowy ściągany pacą Tynki pospolite II tynk dwuwarstwowy wyrównywany od ręki, jednolicie zatarty pacą III tynk trójwarstwowy zatarty pacą na ostro Tynki doborowe IV tynk trójwarstwowy gładko zatarty pacą IVf tynk trójwarstwowy o powierzchni starannie wygładzonej pacą obłożoną filcem Tynki pocieniane II i III tynk dwu- i trójwarstwowy na prefabrykatach Tynk wypalany IVw tynk trójwarstwowy z ostatnią warstwą z samego cementu, zatarty pacą stalową tynki szlachetne (tablica 6), Tablica 6. Podział tynków w zależności od techniki wykonania, grubości i dokładności wykonania [4,s.658] Rodzaj tynku Kategoria Podłoże Tynk szlachetny nakrapiany Tynk szlachetny cyklinowany: drobnoziarnisty średnioziarnisty gruboziarnisty Tynk szlachetny kamieniarski i szlifowany IV spec. IV spec. Tynki szlachetne tynk trójwarstwowy drapany tynk kat. IV Grubość tynku, mm IV tynk kat. IV 10 jw. spec. Stiuki tynk kat. IV 6 jw. Dopuszczalne odchyłki, mm 3 dokładność wykonania podkładu jak w kat. III dokładność wykonania dla podkładu jak w kat. IV tynki z zapraw plastycznych, które dzieli się na jedno- i wielowarstwowe, o powierzchni gładkiej lub nakrapianej.

17 Wykonanie tynku zewnętrznego składa się z następujących czynności: przygotowanie podłoża (tablica 7), przygotowanie zaprawy, wyznaczenie powierzchni tynku, narzucenie i wyrównanie kolejnych warstw, wykończenie warstwy licowej, wykończenie ościeży, uskoków i gzymsów. Wszystkie te czynności są takie same jak w przypadku wykonywania tynków wewnętrznych. Różnice może stanowić skład zapraw ze względu na warunki atmosferyczne oraz wykończenie powierzchni tynku. Sposób narzucania poszczególnych warstw tynku oraz wykończenia warstwy licowej nie różni się zasadniczo od prac wykonywanych przy tynkach zwykłych wewnętrznych. Ostatnia czynność - wykończenie powierzchni tynku czyli wykonywanie tynków ciągnionych zostanie omówiona w następnym rozdziale poradnika. Na podłożu z betonów lekkich w tynkach zewnętrznych warstwę obrzutki wykonuje się z rzadkiej zaprawy cementowej z dodatkiem wapna jako plastyfikatora. Proporcja składników zaprawy (cement: wapno: piasek) powinna wynosić 1:0,25:3 (objętościowo). Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego na głębokość 12 13cm. Grubość obrzutki wynosi zwykle 2 3mm. Pożądane jest silne narzucanie zaprawy z kielni, tak aby weszła ona głęboko w powierzchniowe pory bloczków gazobetonowych. Po stężeniu obrzutki (1-2 dni, zależnie od pogody) przystępuje się do wykonania narzutu. Jeżeli obrzutka nadmiernie wyschła, należy zwilżyć ją przed naniesieniem warstwy narzutu. Na narzut stosuje się zaprawę cementowo-wapienną (cement: wapno: piasek) 1:1:6 lub 1:2:6 (objętościowo). Konsystencja zaprawy do narzutu powinna odpowiadać 7 8 cm zanurzenia stożka pomiarowego, a grubość warstwy narzutu powinna wynosić około l0mm. Powierzchnię świeżo wykonanego narzutu należy po wyrównaniu porysować dla zapewnienia lepszej przyczepności warstwy wierzchniej. Po przeschnięciu narzutu (niezupełnym) nanosi się warstwę gładzi o składzie zbliżonym do składu zaprawy użytej do narzutu, z nieco zwiększoną ilością cementu. W celu uzyskiwania barwnej powierzchni elewacji dodaje się do zaprawy farby suchej, w ilości 6 7% w stosunku do masy cementu. Konsystencja zaprawy do wykonania gładzi powinna odpowiadać 9 11 cm zanurzenia stożka pomiarowego, a grubość warstwy gładzi powinna wynosić 4 5mm. Materiały stosowane do wykonywania zapraw tynkarskich powinny być składowane w odpowiednich warunkach, dotyczy to zarówno spoiwa jak i kruszywa. Cement pakowany w worki należy magazynować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, układając warstwami na podkładach drewnianych. Nie wolno opierać worków z cementem o ściany zewnętrzne budynku. Odległość między ścianami i ułożonymi workami powinna wynosić co najmniej 30cm. Stosy ułożonych warstwami worków mogą się ze sobą bezpośrednio stykać; należy jednak zaznaczyć przekładkami poszczególne partie otrzymanego materiału oraz umieszczać tabliczki z datą otrzymania. Czas składowania czyli terminy trwałości cementów podaje producent. Przy dużym zakresie robót cement dostarczany luzem składuje się w silosach. Kruszywo do zapraw składuje się w pryzmach lub zasiekach. Niewłaściwe magazynowanie może spowodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi, może także spowodować zanieczyszczenie materiałów budowlanych. Podłoża pod składowiska w magazynach powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do rodzaju przechowywanych elementów. 16

18 Podczas wykonywania tynków sposobem ręcznym, narzucanie zaprawy powinno odbywać się w okularach ochronnych. W czasie tynkowania mechanicznego operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie podczas pracy powinni być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Tablica 7. Sposoby przygotowania podłoża [4, s. 663] Rodzaj podłoża Niezbędne czynności Z elementów Mur ceglany powinien być wykonany na niepełne spoiny (tak ceglanych i cegły zwaną pustą), na głębokość 10 l5mm od lica muru. Pełne spoiny wapiennopiaskowej usunąć zastygłe sople" zaprawy. W razie potrzeby podłoże oczyścić przed tynkowaniem wyskrobać na tę głębokość. Ze stropów ceglanych z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. Przed tynkowaniem mur zmyć wodą. Z betonu Podłoże równe, ale szorstkie. Powierzchnię gładkiego podłoża naciąć dłutem ręcznym lub pneumatycznym i po nacięciu dokładnie oczyścić. Nie dotyczy to tynkowania wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych. Przed tynkowaniem podłoże obficie zwilżyć Z betonu komórkowego Gipsowe lub gipsowo betonowe Drewniane Metalowe wodą. Mury oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podłoże zwilżyć wodą. Podłoże wysuszyć. Nie dotyczy to przypadku, gdy przewidziane są tynki gipsowe i gipsowo-wapienne. Części metalowe przylegające do tworzywa gipsowego zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu miękką szczotką na sucho, a następnie lekko zwilżyć wodą. Wykonać podkład z siatki stalowej, mat trzcinowych, listewek lub drewna. Deski tworzące podłoże powinny być wąskie (około 12cm). Siatkę na drewnie układać na prętach lub listewkach grubości 6 10mm. Arkusze lub pasy siatek powinny zachodzić na siebie co najmniej 3cm i być ze sobą powiązane miękkim drutem wiązałkowym. Podkład z siatki wykonać także na podłożach z twardych płyt pilśniowych lub z płyt paździerzowych. Kształtowniki lub blachy osłonić siatką stalową, drucianoceramiczną przywiązaną drutem lub w inny sposób trwale przytwierdzoną. Elementy i siatka powinny być oczyszczone z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń oraz dwukrotnie powleczone mlekiem cementowym w przypadku tynków zawierających cement. Przy tynkach z gipsem podłoże zabezpieczyć powłoką antykorozyjną. Siatki powinny być ocynkowane lub w inny sposób zabezpieczone przed korozją. Siatka, która sama ma służyć jako podłoże, powinna być dostatecznie sztywna i mieć oczka nie większe niż l x l cm. Do obliczenia potrzebnej ilości materiału należy wykorzystać odpowiednie dla danych prac Katalogi Nakładów Rzeczowych. Dla robót tynkarskich określają one, między innymi, zużycie danego rodzaju zaprawy. 17

19 Tabela. 8 Tynki zwykłe zewnętrzne kategorii III wykonywane ręcznie Wyszczególnienie rodzaju materiału Jednostki miary Ściany płaskie i powierzchnie poziome Ościeża o szerokości w cm, do Zaprawa wapienna M4 Zaprawa cementowo wapienna M15 Zaprawa cementowo wapienna M30 Zaprawa cementowo wapienna M50 m 3 /m 2 m 3 /m 2 m 3 /m 2 m 3 /m Oddzielone belki, słupy prostokątne i ściany cylindryczne ,0028 0,0029 0,0029 0,0031 0,0211-0,0006 0,0217-0,0006 0,0217-0,0006 0,0194 0,10 0,0021 Przykład obliczeniowy nr1 Oblicz ilość zaprawy potrzebną do wykonania tynku kategorii III na ścianie o wymiarach 20,00x4,00mTynk będzie wykonywany ręcznie. obliczenie powierzchni ściany 20 x 4 = 80 m 2 obliczenie ilości zaprawy wapiennej M4 (tabela 8, kolumna01) 80 m 2 x 0,0028 m 3 /m 2 = 0,224 m 3 obliczenie ilości zaprawy cementowo-wapiennej M15 (tabela 8, kolumna05) 80 m 2 x 0,0211 m 3 /m 2 = m 3, obliczenie ilości zaprawy cementowo-wapiennej M50 (tabela8, kolumna05) 80 m 2 x 0,0006 m 3 /m 2 = 0,048m 3 Odpowiedź: Na zaplanowany tynk należy zaplanować; 0,224m 3 zaprawy wapiennej M4, 1,688m 3 zaprawy cementowo-wapiennej M15 oraz 0,048m 3 zaprawy cementowo-wapiennej M Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są kolejne czynności przy wykonaniu tynku kategorii I? 2. Jakie czynności podejmujemy postępujemy podczas wykonywania tynku kategorii II? 3. Jakie są kolejne czynności przy wykonaniu tynku kategorii III? 4. Jakie są zasady wykonania tynku kategorii IV? 5. Jakie są zasady wykonania tynku kategorii IVf? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wykonaj tynk rapowany na cokole ściany betonowej o wysokości 0,5m i długości 3m. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) dobrać odpowiedni materiał, 4) przygotować podłoże, 18

20 5) przygotować zaprawę zgodnie z recepturą, 6) wykonać tynk, 7) oczyścić sprzęt i narzędzia, 8) posprzątać stanowisko pracy, 9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 10) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej, materiał do wykonania zapraw tynkarskich, stanowisko robocze, zestaw listew do wyznaczenia lica tynku, rusztowania do robót tynkarskich zewnętrznych, podstawowy zestaw narzędzi i sprzętu do robót tynkarskich, podstawowy sprzęt pomiarowy, apteczka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Wykonaj tynk cementowy kategorii II, na powierzchni o wymiarach 2x2 m na ścianie z cegły ceramicznej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) dobrać odpowiedni materiał, 4) przygotować podłoże, 5) wyznaczyć lico tynku, 6) przygotować zaprawę zgodnie z recepturą, 7) wykonać pierwszą warstwę tynku, 8) wykonać drugą warstwę tynku, 9) zatrzeć narzut pacą, 10) oczyścić sprzęt i narzędzia, 11) posprzątać stanowisko pracy, 12) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 13) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej, materiał do wykonania zapraw tynkarskich, stanowisko robocze, zestaw listew do wyznaczenia lica tynku, rusztowania do robót tynkarskich zewnętrznych, podstawowy zestaw narzędzi i sprzętu do robót tynkarskich, podstawowy sprzęt pomiarowy, apteczka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 19

21 Ćwiczenie 3 Wykonaj tynk kategorii III na ścianie betonowej o powierzchni 4x6,0m. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) dobrać odpowiedni materiał, 4) przygotować podłoże, 5) wyznaczyć lico tynku za pomocą listew tynkarskich, 6) przygotować zaprawę zgodnie z recepturą, 7) wykonać pierwszą warstwę tynku, 8) wykonać i wyrównać narzut, 9) wykonać gładź, 10) oczyścić sprzęt i narzędzia, 11) posprzątać stanowisko pracy, 12) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 13) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej, materiał do wykonania zapraw tynkarskich, stanowisko robocze, zestaw listew do wyznaczenia lica tynku, rusztowania do robót tynkarskich zewnętrznych, podstawowy zestaw narzędzi i sprzętu do robót tynkarskich, podstawowy sprzęt pomiarowy, apteczka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 4 Wykonaj sposobem ręcznym tynk pocieniany na powierzchni ściany o wymiarach 3x6m. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) dobrać odpowiedni materiał, 4) przygotować podłoże uzupełniając ubytki i gruntując, 5) przygotować masę plastyczną, 6) nałożyć warstwę tynku pocienianego, 7) zatrzeć tynk po pewnym czasie, 8) oczyścić sprzęt i narzędzia, 9) posprzątać stanowisko pracy, 10) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 11) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 20

22 Wyposażenie stanowiska pracy: odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej, materiał do wykonania zapraw tynkarskich, stanowisko robocze, rusztowania do robót tynkarskich zewnętrznych, podstawowy zestaw narzędzi i sprzętu do robót tynkarskich, podstawowy sprzęt pomiarowy, apteczka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) przygotować stanowisko pracy do wykonania tynku zwykłego? 2) dobrać odpowiedni sprzęt do ręcznego wykonania tynków zewnętrznych? 3) prawidłowo wykonać tynk kategorii 0? 4) prawidłowo wykonać tynki kategorii I? 5) prawidłowo wykonać tynki kategorii II? 6) prawidłowo wykonać tynki kategorii III? 7) prawidłowo wykonać gładź w tynku kategorii IV? 8) porozumieć się z innymi pracownikami na placu budowy? 9) zastosować przepisy bhp podczas wykonywania tynków zwykłych? Tak Nie 21

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY?

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY? WŁASNY DACH NAD GŁOWĄ Dach domu to nie tylko ochrona przed opadami, ale również bardzo istotny element architektury budynku, nadający mu określony charakter i styl. Budowa dachu to także poważny wydatek,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierza polskie budownictwo?

Dokąd zmierza polskie budownictwo? CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 5 / 2008 Dokąd zmierza polskie budownictwo? Zrób to z Lafarge Stropy i wylewki Jak działa cementownia? Od redakcji Spis treści 3. Cementujemy więzi - Wysoce

Bardziej szczegółowo

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych Rozdział 1. Kilka słów o powstaniu SMA 16 JENA i jej zaletach Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych 1 JEDNOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Praca na dachach. Health and Safety Executive

Praca na dachach. Health and Safety Executive Health and Safety Executive Praca na dachu może być niebezpieczna. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów i poważnych obrażeń w budownictwie, a dekarze stanowią największą, bo 24-procentową,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Łuszcz Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Rozdział VI: Środki antyadhezyjne... Rozdział VI ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Istnieje duża grupa środków przeznaczonych do ułatwiania uwalniania wyrobów z form. Dotychczas nie zostały

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WAŻNY. każdy krok. Obecnie jako podłoże pod posadzkę R EMONTY

WAŻNY. każdy krok. Obecnie jako podłoże pod posadzkę R EMONTY WAŻNY każdy krok Zakres prac związanych z remontem podłogi spoczywającej bezpośrednio na gruncie może obejmować wymianę jedynie wierzchniej jej warstwy, czyli posadzki. Często jednak trzeba wyremontować

Bardziej szczegółowo