Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ryszard Rozborski Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr inż. Teresa Florczak mgr inż. Alicja Zajączkowska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Barbara Olech Konsultacja: mgr inż. Krzysztof Wojewoda Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 712[06]. Z2.02,,Wykonywanie tynków zewnętrznych zawartej w modułowym programie nauczania dla zawodu murarz Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Rusztowania do zewnętrznych robót tynkarskich Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykonywanie tynków zwykłych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykonywanie tynków ciągnionych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykonywanie tynków o fakturze specjalnej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykonywanie cienkowarstwowych tynków mineralnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 50 2

4 1.WPROWADZENIE Poradnik, ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy na temat wykonywania tynków zewnętrznych. W poradniku zamieszczono: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś posiadać, aby przystąpić do realizacji jednostki modułowej,,wykonywanie tynków zewnętrznych. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4)- umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenie sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. W tej części poradnika zamieszczone są ćwiczenia, które zawierają: - pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczeń, - wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczeń. Ponadto materiał nauczania zawiera sprawdzian postępów umożliwiający sprawdzenie poziomu wiedzy po wykonaniu ćwiczeń. 4.Sprawdzian osiągnięć, który umożliwi sprawdzenie wiadomości i umiejętności jakie powinieneś opanować podczas realizacji programu tej jednostki modułowej. Sprawdzian osiągnięć powinieneś wykonać według instrukcji załączonej w poradniku. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Sprawdzian z zakresu jednostki modułowej pomoże Ci określić stopień w jakim opanowałeś materiał nauczania. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. 3

5 712[06].Z2 Technologia tynkarstwa 712[06].Z1.01 Stosowanie przepisów bhp przy wykonywaniu robót murarskich 712[06].Z1.02 Organizacja stanowiska pracy murarza 712[06].Z1.03 Dobieranie materiałów narzędzi i sprzętu do robót budowlanych 712[06].Z1.04 Wykonywanie zapraw budowlanych i betonów 712[06].Z2.01 Wykonywanie tynków wewnętrznych 712[06].Z2.02 Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06].Z2.03 Wykonywanie tynków specjalnych Schemat jednostek modułowych 4

6 2.WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa, stosować przepisy bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, rozpoznawać podstawowe materiały budowlane, posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać zaprawy budowlane i beton. przygotowywać i stosować materiały pomocnicze, oszczędzać materiał, rozpoznawać i oceniać rodzaj i stan techniczny podłoża, badać i oceniać równość płaszczyzn: pion, poziom oraz kąty między płaszczyznami ścian i sufitów, dobierać materiały, narzędzia i sprzęt potrzebny do wykonania robót, przygotowywać podłoża pod różnego rodzaju tynki, zapewniające przyczepność i trwałość, wyznaczać płaszczyznę lica tynku metodą stosowaną w robotach tynkarskich, wykonywać warstwę obrzutu, narzutu i gładzi, wykonywać tynki ciągnione na ościeżach, szacować ilość materiału niezbędnego do wykonania robót, organizować stanowisko pracy tynkarza, magazynować, składować i transportować materiały budowlane, stosować przepisy bhp podczas wykonywania robót budowlanych. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: odczytać dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonania robót, dokonać pomiarów, posłużyć się sprzętem pomiarowym, zorganizować stanowisko pracy, wybrać i ocenić przydatność materiału do robót, wybrać i nazwać narzędzia potrzebne do robót, przygotować zaprawę tynkarską, rozpoznać i ocenić rodzaj i stan techniczny podłoża, wyznaczyć lico tynku wybraną metodą, przygotować podłoża pod różnego rodzaju tynki, zapewniające przyczepność i trwałość, wykonać podkład (obrzutkę, narzut) pod warstwę wykończeniową, wykonać tynk zwykły zatarty na gładko pod malowanie, wykonać tynk zewnętrzny ciągniony za pomocą wzornika, wykonać tynk nakrapiany, ozdobny i szlachetny o różnej ziarnistości, wybranymi sposobami, wykonać tynk ozdobny przez obróbkę warstwy wykończeniowej (odciskany, kraterowany, kamyczkowy), wykonać tynk szlachetny cyklinowany, wykonać rusztowanie niezbędne do wykonania robót, zastosować racjonalnie materiał, określić szacunkowo ilość materiału niezbędną do wykonania robót, sporządzić zapotrzebowanie materiałowe, porozumieć się z przełożonymi i współpracownikami, wykonać pracę, z zachowaniem przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Rusztowania do zewnętrznych robót tynkarskich Materiał nauczania Obecnie rusztowania z drewna wykonuje się dość rzadko, ponieważ wyparły je rusztowania metalowe. Rusztowania służą do wykonywania prac wykończeniowych, takich jak tynkowanie, malowanie, spoinowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz do wznoszenia budynków metodą tradycyjną. W związku z tym, oprócz podziału na rusztowania drewniane i stalowe, rozróżniamy jeszcze rusztowania zewnętrzne i wewnętrzne. Do rusztowań zewnętrznych drewnianych zalicza się rusztowania stojakowe i drabinowe (rys.1, 2). Rys.1. Rusztowanie stojakowe jednorzędowe a) przekrój, b)widok [5, s. 392] Rys.2. Rusztowanie drabinowe a) widok, b) przekrój [5, s. 402] Ze względu na pracochłonność i duże zużycie drewna są one stosowane sporadycznie. Do nadbudowy lub remontów budynków, albo gdy nie można rusztowania oprzeć na gruncie, stosuje się rusztowania na wspornikach wysuniętych z wnętrza budynku przez istniejące lub wybite wtym celu otwory (rys.3). Rys.3. Rusztowanie na wysuwnicach [5, s. 408] 7

9 Rusztowania stojakowe z rur stalowych, są obecnie najczęściej spotykanym rodzajem rusztowań do robót murarskich, tynkarskich, okładzinowych i innych prac wykończeniowych na ścianach zewnętrznych budynków. Szkielet konstrukcyjny rusztowania z rur składa się z dwóch rzędów stojaków połączonych podłużnicami, poprzecznicami i krzyżulcami. Poszczególne elementy konstrukcji łączy się łącznikami, których kształt zależy od tego, pod jakim kątem zbiegają się łączone rury. Rozróżniamy zatem łączniki wzdłużne, krzyżowe, krzyżowo-obrotowe i sztywne. Stojaki rusztowań opiera się na gruncie za pośrednictwem podstawek stalowych leżących na balach podwalinowych z drewna, grubości minimum. 50mm. Podobnie jak rusztowania drewniane, również i rusztowania z rur mocuje się do ściany linką stalową lub drutem wiązanym do haka lub kotwi wbitej w mur. Rys.4. Rusztowanie z rur stalowych [5, s. 225 ] Do komunikacji pionowej służą drabiny stalowe, wykonane z profili stalowych zimno giętych, zawieszone górą i oparte dołem na poprzecznicach. 8

10 Rys.5. Pion komunikacyjny [4, s. 155] 1-drabina, 2-rama, 3,4- płyty pomostu, 5-poręcz Wszelkie rusztowania stalowe powinny być wyposażone w instalację odgromową (piorunochron) umieszczoną w narożnikach rusztowań oraz pośrednio w odstępach nie większych niż 24,0m. Funkcję przewodu odgromowego pełnią stojaki, które u góry wyposaża się w piorunochron, a dołem łączy z uziemieniem. W metalowych rusztowaniach ramowych podstawowym elementem są stojaki ramowe. Wymagania odnośnie podłoża i posadowienia są podobne jak dla rusztowań z rur stalowych. Rys.6. Rusztowanie ramowe [1, s. 38] 1-rama pionowa, 2-rama pozioma lub element podestu, 3-usztywnienia krzyżowe, 4-podstawka regulacyjna, 5-boczne barierki ochronne, 6-drabinki 9

11 Rys.7. Montaż rusztowania ramowego [1, s. 39] Demontaż rusztowania następuje w odwrotnej kolejności. Do prac remontowych i konserwatorskich stosowane są rusztowania przejezdne. Najczęściej ich elementy wykonane są z aluminium i stali ocynkowanej, a podesty ze sklejki wodoodpornej. Rys.8. Przykłady rusztowań przejezdnych [4, s. 170, 171] 10

12 Oprócz najczęściej stosowanego rusztowania stojakowego spotyka się wiele innych rodzajów rusztowań stalowych. Pewną popularność zyskały sobie również rusztowania ramowe,,warszawa, zwane rusztowaniami kolumnowymi. Składają się one z ram wykonanych z rur stalowych, które łączy się parami tworząc kolumnę i usztywniając poziomym skratowaniem, po jednym na 5 wysokości ram. Rusztowanie takie montuje się i demontuje bardzo łatwo i szybko, ponieważ nie ma żadnych złączy śrubowych, a kolejne ramy wkłada się w uchwyty ram położonych niżej. Rusztowanie takie służą zarówno do robót elewacyjnych, jak i we wnętrzach budynków. Rys.9. Rusztowanie typu Warszawa [4, s. 174] Rys.10. Rusztowanie przesuwne [3, s. 58] Rusztowania przesuwne (rys.10) stosowane są do prowadzenia prac w budynków niskich. Umożliwiają prace wykończeniowe oraz remontowe. W budynkach wysokich do tych prac szerokie zastosowanie ma rusztowanie wiszące (rys.11). Kosz lub pomost może być przesuwany ręcznie lub mechanicznie. Rys.11. Rusztowanie wiszące [3, s. 58] 11

13 Nieprawidłowe lub niedokładne ustawienie rusztowań może spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, którzy będą na nich pracować. Dlatego muszą one być wykonane z odpowiednich materiałów, zgodnie z projektem lub szkicem przygotowanym przez kierownika robót oraz udostępnione pracownikom, oprócz wykonujących rusztowania, którzy są odpowiednio przeszkoleni, dopiero po odbiorze technicznym. Pracownicy wykonujący i rozbierający rusztowania muszą być wyposażeni w hełmy i pasy ochronne. Do robót tych nie wolno zatrudniać młodocianych. W czasie montażu i rozbiórki rusztowań teren robót powinien być ogrodzony lub zabezpieczony w inny sposób przed dostępem ludzi i przed ruchem pojazdów. Nie wolno prowadzić montażu ani rozbiórki rusztowań w czasie złych warunków atmosferycznych (mgły, burzy, silnego wiatru, ulewnego deszczu, śnieżycy) ani po zmroku. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót ciesielskich, związanych z budową lub rozbiórką rusztowań, jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie (jeden nad drugim). W czasie prowadzenia tych robót na wznoszonym (lub rozbieranym) rusztowaniu mogą przebywać tylko pracownicy wykonujący te roboty. Drogi komunikacyjne i przejścia piesze pod rusztowaniami trzeba osłonić daszkami ochronnymi o wysięgu co najmniej 220cm od zewnętrznego rzędu stojaków. Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia właściwego i sprawnego przebiegu robót budowlanych jest sposób porozumiewania się między robotnikami w brygadzie i poszczególnych zespołach roboczych. Między poszczególnymi osobami, mogą występować sprzeczności w zakresie charakterów czy sposobu bycia, niezależnie od spełnianych wymagań zawodowych. Należy zatem dążyć do poprawnych stosunków międzyludzkich w każdym zespole Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są rodzaje rusztowań? 2. Jakie elementy składają się na rusztowanie ramowe? 3. Jakie są warunki wykonania rusztowania ramowego? 4. Jakie elementy składają się na rusztowanie typu Warszawa? 5. Jakie są warunki wykonania rusztowania typu Warszawa? 6. Jakie podstawowe przepisy bhp obowiązują przy montażu i demontażu rusztowań? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 W zaplanowanym miejscu wykonaj montaż jednego segmentu rusztowania ramowego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) pobrać z magazynu elementy rusztowania, 2) przygotować miejsce w którym zostanie ustawione rusztowanie, 3) ustawić podstawy, 4) nałożyć ramy, 5) zainstalować krzyżulce, 6) nałożyć podest, 7) sprawdzić poziom podestu i pion ram, 8) sprawdzić stabilność rusztowania, 9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 10) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 12

14 Wyposażenie stanowiska pracy: - elementy rusztowania ramowego, - miarka, poziomnica, - kreda, - literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 W wyznaczonym miejscu dokonaj montażu rusztowania typu,,warszawa na wysokość czterech segmentów. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) pobrać z magazynu elementy rusztowania, 2) przygotować miejsce w którym zostanie ustawione rusztowanie, 3) ustawić dwa pierwsze segmenty, 4) sprawdzić stabilność rusztowania 5) sprawdzić pion rusztowania, 6) kontynuować montaż z jednoczesną kontrolą stabilności, 7) ułożyć podest rusztowania, 8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 9) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: - dziesięć elementów rusztowania typu,,warszawa, - miarka, poziomnica, pion, - drabina, - podest, - apteczka, - literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) scharakteryzować rusztowania różnego typu? 2) omówić kolejność czynności podczas montażu rusztowań z rur stalowych? 3) zachować ostrożność podczas wykonywania montażu i demontażu rusztowań? 4) zorganizować pracy montażowe rusztowań zewnętrznych? 5) wykonać montaż rusztowania ramowego? 6) wykonać montaż rusztowania typu Warszawa? 7) scharakteryzować rusztowania na wysuwnicach? 8) scharakteryzować rusztowania z rur stalowych? 9) współpracować z innymi w trakcie wykonywania prac? 10) stosować przepisy bhp podczas montażu i demontażu rusztowań? Tak Nie 13

15 4.2. Wykonywanie tynków zwykłych Materiał nauczania Tynki zewnętrzne spełniają następujące funkcje: nadają powierzchniom estetyczny wygląd i pożądaną fakturę, kształtują potrzebne formy architektoniczne (gzymsy), chronią budowlę przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, chronią elementy budowli przed korozją, chronią elementy nieognioodporne przed działaniem ognia. Ze względu na miejsce zastosowania tynki: zewnętrzne narażone są na działanie wpływów atmosferycznych i często uderzeń mechanicznych, które muszą być wykonane z zapraw szczelnych i trwałych. W zależności od rodzaju użytej zaprawy tynki dzielimy na: wapienne, cementowowapienne, cementowe, cementowo-gliniane, na spoiwie silikatowym lub ze szkła wodnego, z zapraw szlachetnych, specjalne, z włóknistych zapraw plastycznych, pocienione, z suchych mieszanek tynkarskich. W zależności od rodzaju użytej zaprawy tynki dzielimy na wiele rodzajów, przy czym jako zewnętrzne stosuje się tynki: cementowo-wapienne, Tablica 1. Skład zapraw cementowo-wapiennych do narzutów [4, s.660] Przeznaczenie Tynk podlegający stałemu nawilżaniu i działaniu mrozu oraz uszkodzeniom mechanicznym (cokoły, występy elewacji) Tynk podlegający stałemu nawilżaniu i działaniu mrozu (ściany zewnętrzne) Cement: ciasto wapienne piasek (przy klasie cementu 32,5) 1:0,3:4, 1:0,5:4,5 1:1:7, 1:1:6, 1:1,7:5 cementowe - stosowane w miejscach, w których niezbędna jest duża wytrzymałość tynku, Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia[4, s.660] Przeznaczenie Konsystencja zaprawy wedłóg stożka pomiarowego cm 14 Marka zaprawy M Obrzutka pod tynki zewnętrzne , 4, 7, 12 Narzut dla tynków zewnętrznych 6 9 2, 4, 7 Warstwa wierzchnia tynków zwykłych zewnętrznych , 4, 7 Tablica.3. Skład i marka zapraw cementowych z zależności od klasy cementu [4, s.660] Klasa cementu Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy M2 M4 M7 M12 32,5 1:6 1:5 1:4 1:3 42,5 1:3,5 cementowo-gliniane - stosowane podobnie jak cementowe do izolacji pionowej murów piwnicznych i w pomieszczeniach narażonych na wilgoć,

16 na spoiwie silikatowym lub ze szkła wodnego stosowane do tynków pocienionych, z zapraw szlachetnych - które mają dodatkowo pigmenty oraz pyły i kruszywo z barwnych kamieni, specjalne - wykonane z zapraw o odpowiednio dobranych składnikach podnoszących pewną wybraną właściwość tynku (ciepłochronne, wodoszczelne), z włóknistych zapraw plastycznych o nazwach handlowych Fibrofob WP, Fibrofob WP2 i innych, pocienione, z zapraw plastycznych, jak Malix, PMT, z suchych mieszanek tynkarskich, Tablica 4. Najdłuższy dopuszczalny czas zużycia zapraw [4, s.660] Czas od chwili zarobienia wodą, Rodzaj zaprawy godz. Wapienna Cementowo- wapienna Cementowa Ze względu na technikę wykonania i fakturę tynki dzieli się na: tynki zwykłe(tablica 5), Tablica 5 Podział tynków zwykłych [1, s.268] Odmiana tynku Kategoria Charakterystyka tynku Tynki surowe 0 narzut jednowarstwowy bez wyrównania I narzut jednowarstwowy wyrównywany kielnią Ia narzut jedno- lub dwuwarstwowy ściągany pacą Tynki pospolite II tynk dwuwarstwowy wyrównywany od ręki, jednolicie zatarty pacą III tynk trójwarstwowy zatarty pacą na ostro Tynki doborowe IV tynk trójwarstwowy gładko zatarty pacą IVf tynk trójwarstwowy o powierzchni starannie wygładzonej pacą obłożoną filcem Tynki pocieniane II i III tynk dwu- i trójwarstwowy na prefabrykatach Tynk wypalany IVw tynk trójwarstwowy z ostatnią warstwą z samego cementu, zatarty pacą stalową tynki szlachetne (tablica 6), Tablica 6. Podział tynków w zależności od techniki wykonania, grubości i dokładności wykonania [4,s.658] Rodzaj tynku Kategoria Podłoże Tynk szlachetny nakrapiany Tynk szlachetny cyklinowany: drobnoziarnisty średnioziarnisty gruboziarnisty Tynk szlachetny kamieniarski i szlifowany IV spec. IV spec. Tynki szlachetne tynk trójwarstwowy drapany tynk kat. IV Grubość tynku, mm IV tynk kat. IV 10 jw. spec. Stiuki tynk kat. IV 6 jw. Dopuszczalne odchyłki, mm 3 dokładność wykonania podkładu jak w kat. III dokładność wykonania dla podkładu jak w kat. IV tynki z zapraw plastycznych, które dzieli się na jedno- i wielowarstwowe, o powierzchni gładkiej lub nakrapianej.

17 Wykonanie tynku zewnętrznego składa się z następujących czynności: przygotowanie podłoża (tablica 7), przygotowanie zaprawy, wyznaczenie powierzchni tynku, narzucenie i wyrównanie kolejnych warstw, wykończenie warstwy licowej, wykończenie ościeży, uskoków i gzymsów. Wszystkie te czynności są takie same jak w przypadku wykonywania tynków wewnętrznych. Różnice może stanowić skład zapraw ze względu na warunki atmosferyczne oraz wykończenie powierzchni tynku. Sposób narzucania poszczególnych warstw tynku oraz wykończenia warstwy licowej nie różni się zasadniczo od prac wykonywanych przy tynkach zwykłych wewnętrznych. Ostatnia czynność - wykończenie powierzchni tynku czyli wykonywanie tynków ciągnionych zostanie omówiona w następnym rozdziale poradnika. Na podłożu z betonów lekkich w tynkach zewnętrznych warstwę obrzutki wykonuje się z rzadkiej zaprawy cementowej z dodatkiem wapna jako plastyfikatora. Proporcja składników zaprawy (cement: wapno: piasek) powinna wynosić 1:0,25:3 (objętościowo). Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego na głębokość 12 13cm. Grubość obrzutki wynosi zwykle 2 3mm. Pożądane jest silne narzucanie zaprawy z kielni, tak aby weszła ona głęboko w powierzchniowe pory bloczków gazobetonowych. Po stężeniu obrzutki (1-2 dni, zależnie od pogody) przystępuje się do wykonania narzutu. Jeżeli obrzutka nadmiernie wyschła, należy zwilżyć ją przed naniesieniem warstwy narzutu. Na narzut stosuje się zaprawę cementowo-wapienną (cement: wapno: piasek) 1:1:6 lub 1:2:6 (objętościowo). Konsystencja zaprawy do narzutu powinna odpowiadać 7 8 cm zanurzenia stożka pomiarowego, a grubość warstwy narzutu powinna wynosić około l0mm. Powierzchnię świeżo wykonanego narzutu należy po wyrównaniu porysować dla zapewnienia lepszej przyczepności warstwy wierzchniej. Po przeschnięciu narzutu (niezupełnym) nanosi się warstwę gładzi o składzie zbliżonym do składu zaprawy użytej do narzutu, z nieco zwiększoną ilością cementu. W celu uzyskiwania barwnej powierzchni elewacji dodaje się do zaprawy farby suchej, w ilości 6 7% w stosunku do masy cementu. Konsystencja zaprawy do wykonania gładzi powinna odpowiadać 9 11 cm zanurzenia stożka pomiarowego, a grubość warstwy gładzi powinna wynosić 4 5mm. Materiały stosowane do wykonywania zapraw tynkarskich powinny być składowane w odpowiednich warunkach, dotyczy to zarówno spoiwa jak i kruszywa. Cement pakowany w worki należy magazynować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, układając warstwami na podkładach drewnianych. Nie wolno opierać worków z cementem o ściany zewnętrzne budynku. Odległość między ścianami i ułożonymi workami powinna wynosić co najmniej 30cm. Stosy ułożonych warstwami worków mogą się ze sobą bezpośrednio stykać; należy jednak zaznaczyć przekładkami poszczególne partie otrzymanego materiału oraz umieszczać tabliczki z datą otrzymania. Czas składowania czyli terminy trwałości cementów podaje producent. Przy dużym zakresie robót cement dostarczany luzem składuje się w silosach. Kruszywo do zapraw składuje się w pryzmach lub zasiekach. Niewłaściwe magazynowanie może spowodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi, może także spowodować zanieczyszczenie materiałów budowlanych. Podłoża pod składowiska w magazynach powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do rodzaju przechowywanych elementów. 16

18 Podczas wykonywania tynków sposobem ręcznym, narzucanie zaprawy powinno odbywać się w okularach ochronnych. W czasie tynkowania mechanicznego operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie podczas pracy powinni być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Tablica 7. Sposoby przygotowania podłoża [4, s. 663] Rodzaj podłoża Niezbędne czynności Z elementów Mur ceglany powinien być wykonany na niepełne spoiny (tak ceglanych i cegły zwaną pustą), na głębokość 10 l5mm od lica muru. Pełne spoiny wapiennopiaskowej usunąć zastygłe sople" zaprawy. W razie potrzeby podłoże oczyścić przed tynkowaniem wyskrobać na tę głębokość. Ze stropów ceglanych z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. Przed tynkowaniem mur zmyć wodą. Z betonu Podłoże równe, ale szorstkie. Powierzchnię gładkiego podłoża naciąć dłutem ręcznym lub pneumatycznym i po nacięciu dokładnie oczyścić. Nie dotyczy to tynkowania wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych. Przed tynkowaniem podłoże obficie zwilżyć Z betonu komórkowego Gipsowe lub gipsowo betonowe Drewniane Metalowe wodą. Mury oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podłoże zwilżyć wodą. Podłoże wysuszyć. Nie dotyczy to przypadku, gdy przewidziane są tynki gipsowe i gipsowo-wapienne. Części metalowe przylegające do tworzywa gipsowego zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu miękką szczotką na sucho, a następnie lekko zwilżyć wodą. Wykonać podkład z siatki stalowej, mat trzcinowych, listewek lub drewna. Deski tworzące podłoże powinny być wąskie (około 12cm). Siatkę na drewnie układać na prętach lub listewkach grubości 6 10mm. Arkusze lub pasy siatek powinny zachodzić na siebie co najmniej 3cm i być ze sobą powiązane miękkim drutem wiązałkowym. Podkład z siatki wykonać także na podłożach z twardych płyt pilśniowych lub z płyt paździerzowych. Kształtowniki lub blachy osłonić siatką stalową, drucianoceramiczną przywiązaną drutem lub w inny sposób trwale przytwierdzoną. Elementy i siatka powinny być oczyszczone z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń oraz dwukrotnie powleczone mlekiem cementowym w przypadku tynków zawierających cement. Przy tynkach z gipsem podłoże zabezpieczyć powłoką antykorozyjną. Siatki powinny być ocynkowane lub w inny sposób zabezpieczone przed korozją. Siatka, która sama ma służyć jako podłoże, powinna być dostatecznie sztywna i mieć oczka nie większe niż l x l cm. Do obliczenia potrzebnej ilości materiału należy wykorzystać odpowiednie dla danych prac Katalogi Nakładów Rzeczowych. Dla robót tynkarskich określają one, między innymi, zużycie danego rodzaju zaprawy. 17

19 Tabela. 8 Tynki zwykłe zewnętrzne kategorii III wykonywane ręcznie Wyszczególnienie rodzaju materiału Jednostki miary Ściany płaskie i powierzchnie poziome Ościeża o szerokości w cm, do Zaprawa wapienna M4 Zaprawa cementowo wapienna M15 Zaprawa cementowo wapienna M30 Zaprawa cementowo wapienna M50 m 3 /m 2 m 3 /m 2 m 3 /m 2 m 3 /m Oddzielone belki, słupy prostokątne i ściany cylindryczne ,0028 0,0029 0,0029 0,0031 0,0211-0,0006 0,0217-0,0006 0,0217-0,0006 0,0194 0,10 0,0021 Przykład obliczeniowy nr1 Oblicz ilość zaprawy potrzebną do wykonania tynku kategorii III na ścianie o wymiarach 20,00x4,00mTynk będzie wykonywany ręcznie. obliczenie powierzchni ściany 20 x 4 = 80 m 2 obliczenie ilości zaprawy wapiennej M4 (tabela 8, kolumna01) 80 m 2 x 0,0028 m 3 /m 2 = 0,224 m 3 obliczenie ilości zaprawy cementowo-wapiennej M15 (tabela 8, kolumna05) 80 m 2 x 0,0211 m 3 /m 2 = m 3, obliczenie ilości zaprawy cementowo-wapiennej M50 (tabela8, kolumna05) 80 m 2 x 0,0006 m 3 /m 2 = 0,048m 3 Odpowiedź: Na zaplanowany tynk należy zaplanować; 0,224m 3 zaprawy wapiennej M4, 1,688m 3 zaprawy cementowo-wapiennej M15 oraz 0,048m 3 zaprawy cementowo-wapiennej M Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są kolejne czynności przy wykonaniu tynku kategorii I? 2. Jakie czynności podejmujemy postępujemy podczas wykonywania tynku kategorii II? 3. Jakie są kolejne czynności przy wykonaniu tynku kategorii III? 4. Jakie są zasady wykonania tynku kategorii IV? 5. Jakie są zasady wykonania tynku kategorii IVf? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wykonaj tynk rapowany na cokole ściany betonowej o wysokości 0,5m i długości 3m. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) dobrać odpowiedni materiał, 4) przygotować podłoże, 18

20 5) przygotować zaprawę zgodnie z recepturą, 6) wykonać tynk, 7) oczyścić sprzęt i narzędzia, 8) posprzątać stanowisko pracy, 9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 10) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej, materiał do wykonania zapraw tynkarskich, stanowisko robocze, zestaw listew do wyznaczenia lica tynku, rusztowania do robót tynkarskich zewnętrznych, podstawowy zestaw narzędzi i sprzętu do robót tynkarskich, podstawowy sprzęt pomiarowy, apteczka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Wykonaj tynk cementowy kategorii II, na powierzchni o wymiarach 2x2 m na ścianie z cegły ceramicznej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) dobrać odpowiedni materiał, 4) przygotować podłoże, 5) wyznaczyć lico tynku, 6) przygotować zaprawę zgodnie z recepturą, 7) wykonać pierwszą warstwę tynku, 8) wykonać drugą warstwę tynku, 9) zatrzeć narzut pacą, 10) oczyścić sprzęt i narzędzia, 11) posprzątać stanowisko pracy, 12) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 13) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej, materiał do wykonania zapraw tynkarskich, stanowisko robocze, zestaw listew do wyznaczenia lica tynku, rusztowania do robót tynkarskich zewnętrznych, podstawowy zestaw narzędzi i sprzętu do robót tynkarskich, podstawowy sprzęt pomiarowy, apteczka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 19

21 Ćwiczenie 3 Wykonaj tynk kategorii III na ścianie betonowej o powierzchni 4x6,0m. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) dobrać odpowiedni materiał, 4) przygotować podłoże, 5) wyznaczyć lico tynku za pomocą listew tynkarskich, 6) przygotować zaprawę zgodnie z recepturą, 7) wykonać pierwszą warstwę tynku, 8) wykonać i wyrównać narzut, 9) wykonać gładź, 10) oczyścić sprzęt i narzędzia, 11) posprzątać stanowisko pracy, 12) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 13) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej, materiał do wykonania zapraw tynkarskich, stanowisko robocze, zestaw listew do wyznaczenia lica tynku, rusztowania do robót tynkarskich zewnętrznych, podstawowy zestaw narzędzi i sprzętu do robót tynkarskich, podstawowy sprzęt pomiarowy, apteczka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 4 Wykonaj sposobem ręcznym tynk pocieniany na powierzchni ściany o wymiarach 3x6m. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) dobrać odpowiedni materiał, 4) przygotować podłoże uzupełniając ubytki i gruntując, 5) przygotować masę plastyczną, 6) nałożyć warstwę tynku pocienianego, 7) zatrzeć tynk po pewnym czasie, 8) oczyścić sprzęt i narzędzia, 9) posprzątać stanowisko pracy, 10) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 11) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 20

22 Wyposażenie stanowiska pracy: odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej, materiał do wykonania zapraw tynkarskich, stanowisko robocze, rusztowania do robót tynkarskich zewnętrznych, podstawowy zestaw narzędzi i sprzętu do robót tynkarskich, podstawowy sprzęt pomiarowy, apteczka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) przygotować stanowisko pracy do wykonania tynku zwykłego? 2) dobrać odpowiedni sprzęt do ręcznego wykonania tynków zewnętrznych? 3) prawidłowo wykonać tynk kategorii 0? 4) prawidłowo wykonać tynki kategorii I? 5) prawidłowo wykonać tynki kategorii II? 6) prawidłowo wykonać tynki kategorii III? 7) prawidłowo wykonać gładź w tynku kategorii IV? 8) porozumieć się z innymi pracownikami na placu budowy? 9) zastosować przepisy bhp podczas wykonywania tynków zwykłych? Tak Nie 21

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte Systemy budowlane 02/2009 Knauf Gładź gipsowa Systemy budowlane 02/2009 Systemy budowlane Knauf Bauprodukte 1 Knauf buduje Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze

Bardziej szczegółowo

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte Knauf Bauprodukte 2010 Knauf buduje Nasze produkty i usługi opracowujemy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Klienta, jego wymaganiami i oczekiwaniami korzystając z wieloletniego doświadczenia całej Grupy

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

Obrzutka (szpryc) narzut Tynki maszynowe

Obrzutka (szpryc) narzut Tynki maszynowe Obrzutka (szpryc) narzut Tynki maszynowe TYNKI DEKORACYJNE Zaletą tynków dekoracyjnych jest różnorodność faktur, jakie można uzyskać na ścianie. Zależą one od rodzaju tynku, metod nakładania i fakturowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w budynku internatu i adaptacji pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Część 3. Specyfikacje techniczne 2

ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Część 3. Specyfikacje techniczne 2 1 Część 3. Specyfikacje techniczne 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA mały pędzel duży pędzel ławkowiec wałek pistolet natryskowy maska ochronna rękawice robocze metalowa szczotka papier ścierny mieszadło do farb wiertarka z tarczą szlifierską

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27 Załącznik nr 4 Data opracowania: 2014-01-27 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka Adres inwestycji: JW 4226 Skład Hajnówka, 17-200 Hajnówka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorów

Tynk mozaikowy karta kolorów Tynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1,5 mm 1,5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1 - rzut i przekrój 2 - wyciągi z knr 2-02 3 - dane do kosztorysu

Załączniki: 1 - rzut i przekrój 2 - wyciągi z knr 2-02 3 - dane do kosztorysu Opracuj projekt realizacji prac związanych z wymurowaniem ścian budynku gospodarczego. Ściany wykonane będą z cegły pełnej zwykłej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nadproża z belek prefabrykowanych typu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie elewacji w budynku administracyjno

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-10-06 Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6 Przedmiar robót Dział nr 1. UŁOŻENIE TERAKOTY [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... klasa...

Imię i nazwisko... klasa... Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik budownictwa część praktyczna Zespół Szkół Nr 2 w Bochni rok szkolny 2007/2008 symbol cyfrowy zawodu 311[04] Imię i nazwisko... klasa...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Przedmiar robót Data: 011-05-18 Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Obiekt/Rodzaj robót: ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE Lokalizacja: 59-500 Złotoryja ul. Wyszyńskiego 6 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3.

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3. Firma XXX ma wykonać strop gęstożebrowy Fert 45 nad I kondygnacją budynku gospodarczego. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Fert 45 wraz z wieńcami i żebrem rozdzielczym. Beton

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Roboty budowlane Obiekt : Roboty sanitarne Roboty remontowo budowlane Budynek mieszkalno - przedszkolny Kod CPV : 45214100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(3) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(3) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(3) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem socjalnym Lokalizacja: Kalisz

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie tynków specjalnych 712[06]. Z2.03

Wykonywanie tynków specjalnych 712[06]. Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marzena Rozborska Wykonywanie tynków specjalnych 712[06]. Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

EKOR 45. SZYBKOSPRAWNA ZAPRAWA WYRÓWNAWCZO-KORYGUJĄCA DO BETONU I ŻELBETU do stosowania w warstwie o grubości od 5 do 30mm

EKOR 45. SZYBKOSPRAWNA ZAPRAWA WYRÓWNAWCZO-KORYGUJĄCA DO BETONU I ŻELBETU do stosowania w warstwie o grubości od 5 do 30mm EKOR 45 SZYBKOSPRAWNA ZAPRAWA WYRÓWNAWCZO-KORYGUJĄCA DO BETONU I ŻELBETU do stosowania w warstwie o grubości od 5 do 30mm Wytrzymałość na ściskanie: minimum 10MPa po 24 godzinach ponad 30MPa po 28 dniach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr kodu CPV 45410000-4 TYNKOWANIE Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST Specyfikacja Techniczna SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ITB Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDOWY POWŁOK MALARSKICH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

ZASADY BUDOWY POWŁOK MALARSKICH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela ZASADY BUDOWY POWŁOK MALARSKICH Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE Powłokę malarską stanowi stosunkowo cienka warstwa stwardniałego materiału malarskiego, odpowiednio związanego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 4521361-4 83-441 Wiele, ul.

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060 Przedmiar robót Gimnazjum Nr 31- remont dachu, tarasu i sal lekcyjnych (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja Warszawa ul. Sierakowskiego nr 9 (kod - miejscowość) Lp. Podstawa ustalenia Opis robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Strona. 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i jastrychami

Strona. 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i jastrychami Strona 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i ami 175 Renowacja pustek pod płytkami i ami 9 Często okładziny ceramiczne, kamienne lub y odspajają się od podłoża. Wymaga to podjęcia pracochłonnych środków

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Przedmiar robót Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Data: 2010-04-16 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Lesznie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty budowlane 1.1 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (z materiałem) Tynki zewnętrzne (bez materiału) Tynki ozdobne (bez materiału)

Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (z materiałem) Tynki zewnętrzne (bez materiału) Tynki ozdobne (bez materiału) Prace murarskie Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (bez materiału) Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (z materiałem) Tynki zewnętrzne (bez materiału) Tynki ozdobne (bez materiału) Uzupełnianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku Data opracowania: 2007-09-12 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku Adres inwestycji: Zamawiającyr: Białystok, ul. Elektryczna

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 8 ELEMENTY MUROWE CEGŁY: BADANIE CECH ZEWNĘTRZNYCH

ĆWICZENIE NR 8 ELEMENTY MUROWE CEGŁY: BADANIE CECH ZEWNĘTRZNYCH ĆWICZENIE NR 8 ELEMENTY MUROWE CEGŁY: BADANIE CECH ZEWNĘTRZNYCH NORMY PN-EN 771-1:2011 - Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne PN-EN 772-9:2006 - Metody badań elementów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 139 1.1. Przedmiot SST... 139 1.2. Zakres stosowania... 139 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty budowlane - Gimnazjum. Gimnazjum w Sułoszowej

Przedmiar robót. Roboty budowlane - Gimnazjum. Gimnazjum w Sułoszowej Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Sułoszowa Gimnazjum w Sułoszowej "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

RUSZTOWANIE ROBOCZE SKŁADANE,

RUSZTOWANIE ROBOCZE SKŁADANE, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 06 RUSZTOWANIE ROBOCZE SKŁADANE, Z RUR STALOWYCH CPV 45262120-8 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot ST... 3 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-6 Roboty malarskie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 6 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: MURARZ TYNKARZ 711204

ZAWÓD: MURARZ TYNKARZ 711204 ZAWÓD: MURARZ TYNKARZ 711204 Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczących w programie STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie tynków wewnętrznych 712[06]. Z2.01

Wykonywanie tynków wewnętrznych 712[06]. Z2.01 9933 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krzysztof Wojewoda Wykonywanie tynków wewnętrznych 712[06]. Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys szczegółowy naprawy fragmentu ściany (wartość jednostkowa dotycząca 1m 2 ściany)

Kosztorys szczegółowy naprawy fragmentu ściany (wartość jednostkowa dotycząca 1m 2 ściany) Kosztorys szczegółowy naprawy fragmentu ściany (wartość jednostkowa dotycząca 1 ściany) Łączna cena jednostkowa 1385,78 zł/ + VAT Cena naprawy fragmentu ściany o powierzchni 2 3409,02 zł Poz. Opis Jm Norm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoColl KM

Instrukcja Techniczna StoColl KM Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz zaprawa klejowa (elastyczna)

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

SST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY TYNKARSKIE SST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY TYNKARSKIE SST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty tynkarskie (CPV 45324000-4) 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 Temat: Inwestor: lokalizacja : Opracował: Remont dachu krytego blachodachówką Gmina Września Nowy Folwark Kazimierz Szymkowiak 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

System montażu interior M2 ver. 2

System montażu interior M2 ver. 2 System montażu interior M2 ver. 2 strona 2 Spis Treści 1. Przygotowanie i organizacja prac 1.01. Odnośne dokumenty, z którymi należy się zapoznać 1.02. Organizacja prac 2. System M2 - Opis. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540000-4 Tynkowanie 4540000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 4544000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów Strona 12/12

Tabela elementów Strona 12/12 Tabela elementów Strona 12/12 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem Wydzielenie klatek schodowych Prace montażowe Tynki i okładziny wewnętrzne malowanie Razem Kosztorys Strona 11/12 Nr Podstawa, opis robót,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Doskonalenie umiejętności wykonywania dociepleń obiektów budowlanych nowowznoszonych i istniejących w oparciu o nowoczesne technologie termoizolacyjne to cel

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zamek w Poznaniu Centrum Kultury Zamek -Dziedziniec w budynku głównym Remont- rekonstrukcja gzymsu. Budowa: Obiekt: Rodzaj robót:

KOSZTORYS ŚLEPY. Zamek w Poznaniu Centrum Kultury Zamek -Dziedziniec w budynku głównym Remont- rekonstrukcja gzymsu. Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Samolicz sykal.pl KOSZTORYS ŚLEPY CPV: Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Zamek w Poznaniu Centrum Kultury Zamek -Dziedziniec w budynku głównym Remont- rekonstrukcja gzymsu Poziomy cen: poziom... cen... robót...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 Opis przedmiotu zamówienia. Remont pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej - cały obiekt - ocieplenie z wyprawą, podbitka okapu, opaska. ADRES INWESTYCJI : Międzyleś gmina Poświętne INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana świetlików dachowych na dachach budynków warsztatowych ZSZ w Rawiczu

Przedmiar robót. Wymiana świetlików dachowych na dachach budynków warsztatowych ZSZ w Rawiczu Przedmiar robót Data: 2009-02-07 Budowa: Warsztaty - Zespołu Szkół Zawodowych Kody CPV: 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich Obiekt: Świetliki dachowe Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE).

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE). Przedmiar robót Data:2010-08-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i chłodzenie ścienne KAN-therm

Ogrzewanie i chłodzenie ścienne KAN-therm Ogrzewanie i chłodzenie ścienne KAN-therm Kompletne, wyposażone w nowoczesną automatykę ogrzewanie i chłodzenie ścienne KAN-therm spełni oczekiwania wszystkich użytkowników, zapewniając im odpowiedni komfort

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE BIURO PROJEKTÓW 99 Małgorzata Wałęga 20-950 Lublin ul. Unicka 4 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar 1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 1.1 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe (4,20+4,70)*0,5*31,50+ 4,80*31,48+(4,20+4,90)* 0,5*13,85+(4,20+4,60)*

Bardziej szczegółowo

Perlicover WP 520. Karta techniczna 1 z 5. J.P. COVER Sp. z o.o.; tel.: 32 469 49 70; www.jpcover.pl; jpcover@jpcover.pl

Perlicover WP 520. Karta techniczna 1 z 5. J.P. COVER Sp. z o.o.; tel.: 32 469 49 70; www.jpcover.pl; jpcover@jpcover.pl Lekka wylewka perlitowa Klasa: CT-C5-F2 Karta techniczna 1 z 5 3-4 krotne odciążenie konstrukcji stropu w porówaniu z tradycyjną wylewką Łatwość wykonania wylewki na nierównych podłożach Płynna regulacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 8-400 Łomża, ul. Przytulna 9 Data opracowania: 202-05-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Adres

Bardziej szczegółowo