Afektywny system przekazu informacji dla robota społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Afektywny system przekazu informacji dla robota społecznego"

Transkrypt

1 Afektywny system przekazu informacji dla robota społecznego Jan Kędzierski 1, Albert Aniszczyk 1, Jakub Bihun 1, Marcin Dmochowski 1, Bartosz Folta 1, Wojciech Górniak 1, Bartosz Kochanowski 1, Michał Kret 1, Mateusz Krupop 1, Krzysztof Nomejko 1, Michał Nowak 1 Streszczenie W pracy podjęto próbę realizacji systemu umożliwiającego pozyskiwanie i analizowanie przez robota społecznego informacji pochodzących głównie z Internetu. Następnie, dane te są analizowane pod kątem nacechowania emocjonalnego. Ocena ta, wpływa na sposób ich przekazu, a w podejściu długoterminowym, także na symulowany stan emocjonalny robota. Zaproponowany system pozwala uniknąć schematycznych zachowań robota, co może być niezwykle pomocne w opracowywaniu i realizacji długoterminowych eksperymentów HRI. Dedykowany system bibliotek programistycznych oraz skryptów stanowi jedynie narzędzie, które do poprawnej konfiguracji wymaga wiedzy psychologicznej z zakresu behawiorystki i interakcji międzyludzkich. 1. WSTEP Świat mediów i powszechny dostęp do Internetu przyczynił się do uzależnienia się człowieka od środków masowego przekazu. Co więcej, te zupełnie na stałe wpisały się w krajobraz współczesnego społeczeństwa. Składają się na fundament złożonego systemu komunikacji społecznej i w dużym stopniu organizują i kreują nasze życie, wpływają na różne sfery m.in.: na intelekt, emocje, uczucia czy też nasze postawy społeczne. Także, obserwowany od kilkudziesięciu lat wzrost znaczenia interakcji człowiek-maszyna, przy jednoczesnym spadku intensywności bezpośrednich kontaktów personalnych, wydaje się być procesem nieodwracalnym. W tym kierunku prowadzi się liczne badania HRI (Human-Robot Interaction), w których roboty społeczne pełniące rolę trenera, terapeuty czy nauczyciela okazują się być użytecznymi narzędziami w procesie motywowania dzieci do zdrowego żywienia i wykonywania ćwiczeń, redukcji lęku lub subiektywnie odczuwanego bólu czy też łagodzenia objawów różnych zaburzeń [17, 13, 22, 28, 12, 26, 10, 25, 11, 8, 32]. Większość badań w tych obszarach miała charakter obserwacyjny i jakościowy. Scenariusze eksperymentów są zwykle realizowane w postaci krótkoterminowych kontaktów człowieka Praca została wykonana w ramach grantu nr 2012/05/N/ST7/01098 finansowanego z Narodowego Centrum Nauki oraz na podstawie wybranych wyników prac studenckich zrealizowanych w ramach zajęć projektowych Projekt przejściowy. 1 Katedra Cybernetyki i Robotyki, Wydział Elektroniki, Politechnika Wroclawska, Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,

2 J. Kędzierski i in. z robotem, w trakcie których często dochodzi do schematycznych zachowań i utraty zaangażowania użytkownika w interakcję. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem jest nadużywana metoda badawcza Wizard of Oz [20, 16]. Z technicznego punktu widzenia, pozbawiając robota autonomii zatracamy możliwość dostrzeżenia aspektów dotyczących prac badawczych zorientowanych na rozwój robotów oraz zweryfikowanie ich obecnych możliwości [4]. Wciąż poszukuje się metod uzyskania i podtrzymania kontaktów człowieka z robotem w charakterze długoterminowym. Nieliczne eksperymenty sprowadzają się do kilkudniowych, cyklicznych spotkań i wspólnego wykonywania zadań. Wspomniana na początku rozdziału ludzka potrzeba ciągłego dostępu do informacji może być wykorzystana w procesie stymulacji interakcji człowiek-robot. Z definicji robota społecznego wynika, że powinien on być zdolny do generowania zachowań, w tym przekazu informacji, zgodnie z oczekiwaniami człowieka, zachowując przy tym wszelkie normy społeczne. Zatem, powinien przekazywać informacje w sposób adekwatny do ich emocjonalnego nacechowania. Efekt ten może mieć znaczący wpływ na zwiększenie poziomu przywiązania się użytkownika do robota. Zjawisko to jest niezwykle pożądane w robotyce społecznej. Do wspomagania oceny treści i oszacowania ich wpływu na afektywny stan robota można posłużyć się kilkoma dostępnymi narzędziami. Te najpopularniejsze to: ANEW (Affective Norms for English Words) [3] słownik, w którym poszczególnym wyrazom przypisano wartości przestrzeni modelu PAD (normatywne wskaźniki emocjonalne). EmotiWord (Affective Lexicon Creation with Application to Interaction and Multimedia Data) [19] narzędzie do analizy tekstu wykorzystujące bazę ANEW oraz algorytmy wyliczania podobieństwa słów spoza bazy. Opiera się on na założeniu, iż podobieństwo semantyczne implikuje podobieństwo afektywne. SentiWordNet [6, 1] baza synonimów uzyskana w procesie badań ankietowych, w których każdemu słowu przypisano trójwymiarową informację o zawartości emocjonalnej. Baza ta zawiera prawie wszystkie słowa ze słownika WordNet [7]. LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count) [18] oprogramowanie wskazujące w jakim stopniu treść wywołuje negatywne lub pozytywne emocje. GI (General Inquirer) [27] jeden z najstarszych systemów analizy tekstu. PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) oraz rozszerzenie PANAS-X [34] skala pozytywnego i negatywnego afektu wykorzystywana do oceny reakcji afektywnych. W ramach prac badawczych nad algorytmami sterowania robota społecznego na potrzeby długoterminowych HRI, dokonano próby realizacji Afektywnego Systemu Przekazu Informacji (ASPI). System ten pobiera informacje z Internetu za pomocą wbudowanej przeglądarki. Oceny treści, obecnie tylko w języku angielskim, dokonuje się wykorzystując bazy słowników ANEW, SentiWordNet oraz wspomagając się słowo-siecią WordNet. W celu zwiększenia wiarygodności zachowań [30] robota społecznego, w strukturze sterowania zaimplementowano model PAD jeden z najczęściej stosowanych sposobów modelowania emocji opierający się na teorii wymiarów (szerzej opisany w dalszej części pracy). Wewnętrzny stan emocjonal-

3 Afektywny system przekazu informacji... ny robota jest efektem bodźców (pobudzeń) jakie działały na niego w trakcie jego pracy. Pobudzenia te uzyskano głównie na podstawie zawartości informacji pobieranych z Internetu (newsy ze świata, otrzymanie wiadomości , prognoza pogody, notowania giełdowe,...), obecności użytkownika oraz poziomu zaangażowania w interakcję. Dwa ostatnie otrzymano na podstawie percepcji otoczenia wykorzystującej urządzenie Kinect. Przedstawiony system pozwoli na zredukowanie schematycznych zachowań robota i w przyszłości umożliwi eksperymentatorom przygotowywanie i realizację rozbudowanych scenariuszy badawczych z zakresu HRI. Naturalnie przedstawiona implementacja stanowi jedynie narzędzie, które do poprawnego działania wymaga procesu precyzyjnego strojenia i kalibracji. Czynność tą powinno wykonywać się w oparciu o wiedzę psychologiczną z zakresu behawiorystki i interakcji międzyludzkich. Układ pracy jest następujący. W rozdziale drugim przedstawiono stanowisko testowe, na którym zweryfikowano działanie afektywnego systemu przekazu informacji. W rozdziale trzecim zaprezentowano strukturę systemu oraz omówiono jego główne komponenty. W kolejnym, opisano eksperyment wykorzystujący przykładowy scenariusz testowy. Ostatni rozdział stanowi krótkie podsumowanie. 2. SYSTEM BAZOWY Przedmiotem niniejszego referatu jest zestaw rozszerzeń (bibliotek i skryptów), który został włączony do istniejącego systemu sterowania robotem społecznym [14, 9]. Oprogramowanie to, powstało z myślą o wykorzystaniu go do pracy z robotami wytworzonymi w Zakładzie Podstaw Cybernetyki i Robotyki, Politechniki Wrocławskiej. System zrealizowano w ramach paradygmatu trójwarstwowej architektury sterowania. Warstwa najniższa obejmuje sterowanie robota, mające bezpośredni dostęp do sprzętu i algorytmów dostarczonych w postaci zewnętrznego oprogramowania. Odpowiedzialna jest ona za sterowanie napędami, śledzenie trajektorii, pobieranie i przetwarzanie obrazów z kamery oraz ostateczne dostarczenie przetworzonych informacji do warstwy pośredniej. Warstwa pośrednia odpowiada za funkcje robota i realizację poszczególnych kompetencji. To ich obecność decyduje, jakie zadania robot będzie w stanie wykonać. Warstwa najwyższa obejmuje sztuczny umysł robota. W zależności od potrzeb może być zrealizowany w postaci automatu skończonego, systemu decyzyjnego, algorytmu szeregującego zadania lub z użyciem rozbudowanego oprogramowania symulującego działanie ludzkiego umysłu. Obecna wersja systemu dostarcza mechanizmów, umożliwiających wykorzystanie wszystkich komponentów robota i zapewnia pełną synchronizację wykonywanych zadań. Dane z układów sensorycznych przetwarzane są w czasie rzeczywistym, w efekcie czego uzyskuje się interaktywne i wiarygodne zachowanie robota. Jako główne narzędzie integrujące poszczególne moduły oprogramowania użyto platformy programistycznej Gostai Urbi. Oprogramowanie to integruje i zapewnia komunikację na dwóch najniższych poziomach trójwarstwowej architektury. System rozbudowuje się poprzez tworzenie dynamicznie ładowanych bibliotek UObject. Wtyczki UObject tworzy się w języku C++, a ich niskopoziomowa implementacja pozwala na optymal-

4 J. Kedzierski i in. Rys. 1. System sterowania robota społecznego ne wykorzystanie zasobów sprzetowych. Obecnie system składa sie z prawie dwudziestu modułów umoz liwiajacych, m. in. nawigacje, sterowanie napedami (ramion, głowy, dłoni), przechwytywanie obrazu z kamer, detekcje obiektów, sylwetki, kolorów, twarzy, generowanie i rozpoznawanie mowy i wiele innych (Rys. 1). Akcje robota programuje sie w jezyku skryptowym urbiscript, który dostarcza platforma URBI. Jezyk ten, jest zorientowany na równoległe zarzadzanie zdarzeniami oraz synchronizowanie poszczególnych komponentów systemu. Jest on wykorzystywany głównie w warstwie pos redniej, która odpowiada za wykonywanie polecen umysłu poprzez współbiez ne i synchroniczne uruchamianie poszczególnych kompetencji. Jako sprzetowej platformy testowej uz yto stanowiska składajace sie z robotycznej głowy typu EMYS [15] i czujnika przestrzeni Kinect for Windows. Głowa składa sie z trzech zainstalowanych równolegle nad soba dysków i posiada 11 stopni swobody (3 szyja, 2 elementy głowy, 2 oczy, 4 powieki). Niniejszy układ kinematyczny pozwala na wodzenie wzrokiem, s ledzenie uz ytkownika, spogladanie i generowanie gestów, w tym mimiki twarzy. Przykładowe miny zaprezentowano na rysunku 2.

5 Afektywny system przekazu informacji... Rys. 2. Przykładowe wyrazy emocji głowy EMYS (od lewej: złos c, zniesmaczenie, strach, rados c, smutek, zaskoczenie) 3. STRUKTURA SYSTEMU ASPI Przedstawiony w poprzednim rozdziale system sterowania robota społecznego rozbudowano poprzez dodanie kilku dodatkowych modułów. Moduły UObjects zaimplementowano w taki sposób, aby dostarczały funkcji niezbednych do pozyskiwania danych z Internetu i ich analizy pod katem nacechowania emocjonalnego. Dodano takz e moduł modelowania emocji, który dostarcza równiez funkcji generowania nastroju robota. Przykładowe zestawienie oraz przepływ informacji zaprezentowano na rysunku (Rys. 3). Moduły internetowe Moduł UBrowser realizuje funkcje przegladarki internetowej, która pobieranie z ródła strony www lub kanału RSS. Pobrane dane w postaci jezyka znaczników sa przechowywane w strukturze modułu, do której dostarczono zestaw funkcji umoz liwiajacy łatwe przegladanie. Moduł obsługuje auto przekierowanie, pobieranie i przeglada nie ciasteczek oraz umoz liwia ustawienie tzw. User Agent String (typu przegladarki). Dzieki ostatniej funkcji moz na wymusic na dostawcy usługi, aby wygenerował zawartos c strony www w wersji do przegladania na urzadzeniach mobilnych. Dzieki temu kod witryny jest mniej obszerny, co ułatwia wyodrebnianie poz adanych tres ci. Do połaczenia z serwerem i przegladania zawartos ci stron wykorzystano biblioteke POCO [24]. Do porzadkowania i usuwania nie obsługiwanych znaczników pobranego kodu, zastosowano biblioteke htmltidy [31]. Moduł UMail dostarcza funkcji klienta pocztowego. Właczenie go do struktury systemu sterowania, pozwoliło robotowi na monitorowanie skrzynki pocztowej uz ytkownika i informowanie go o otrzymanych listach. Moduł obsługuje załaczniki, zatem w połaczeniu z modułami przetwarzajacymi obraz i dz wiek, np. z urzadzenia Kinect, moz e byc równiez wykorzystywany do rozsyłania wiadomos ci głosowych i statycznych obrazów. Do połaczenia z serwerem pocztowym przy uz yciu protokołów SMTP i POP3 wykorzystano biblioteki POCO oraz OpenSSL [23]. Wytworzone moduły oraz funkcje napisane w jezyku skryptowym zostały właczone do systemu jako nowa grupa kompetencji network. W grupie tej znalazły sie takie funkcje jak: robot.network.mail.send.to(["address1","address2",...]); // zaadresuj wiadomos c robot.network.mail.receive.saveattachment(id, "path"); // zapisz załaczniki... robot.network.news.getfrombbc; // pobierz newsy z BBC News robot.network.news.getfromskynews; // pobierz newsy z Sky News robot.network.news.description[0]; // pobierz tres c pierwszej wiadomos ci

6 J. Kedzierski i in. Rys. 3. Struktura systemu ASPI... robot.network.weather.condition.temperature; robot.network.weather.forecast.day1; // pobierz aktualna temperatur e // pobierz prognoz e pogody na nast epny dzien Moduły oceny tres ci Zdolnos c maszynowej oceny tres ci pod katem nacechowania emocjonalnego jest procesem złoz onym. Istnieje jednak kilka projektów, w których analizy tej dokonuje sie na podstawie pojedynczych słów. Naturalnie, utrudnieniem w stosowaniu tej metody jest brak znajomos ci kontekstu uz ytego słowa, nieznajomos c zwiazków frazeologicznych, s rodków stylistycznych i uwarunkowan kulturowych danego jezyka. Nie mniej jednak badania pokazuja, z e odpowiednio dobrana baza słów wraz z ich znaczeniem emocjonalnym, moz e posłuz yc do dostatecznie trafnej oceny tres ci. Jednym z takich projektów jest, wspomniany juz na wstepie, ANEW unormowana baza ocen dla słów w jezyku angielskim. Autorzy przyjeli przestrzen PAD jako skale ocen wiecej o PAD w dalszej czes ci referatu. Informacje potrzebne do stworzenia bazy zostały pobrane w formie graficznej ankiety SAM od studentów Uniwersytetu na Florydzie [3]. Pierwotna wersja bazy ANEW zawierała 1034 słowa oraz wyszczególnione oceny, nadane słowom osobno przez mez czyzn i kobiety, a

7 Afektywny system przekazu informacji... Rys. 4. Przestrzeń SentiWordNet także ich wartości średnie. Niestety baza zawiera stosunkowo mało słów i uwzględnia oceny wyłącznie wąskiej grupy społecznej. Obecnie bazę tą poszerzono do ponad dwóch tysięcy słów i można ją, do celów badawczych, uzyskać od autorów za darmo. Rozwiązaniem tego problemu są rezultaty pracy [33]. Utworzono bazę słów z ocenami podzielonymi względem płci, wieku oraz poziomu edukacji osób ankietowanych. Rozszerzona baza zawiera większość używanych słów przez znaczną część populacji (także słowa tabu i nazwy zawodów), nie zawiera natomiast odmian tego samego słowa. Równie interesujący jest projekt SentiWordNet. Wykorzystuje on bazę słowosieci WordNet. W obrębie tej bazy, słowa o podobnym kontekście użycia zostały zebrane w zbiory synonimów, tzw. synsety. SentiWordNet dostarcza dodatkowo informacji na temat kontekstu użycia danej grupy synonimów, a także jaką cześć mowy reprezentują. Wynikiem analizy emocjonalnej danego synsetu jest punkt w przestrzeni (Rys. 4) opisanej następującymi elementami: polaryzacja SO - określa rzeczową, neutralną naturę danego słowa, pokazuje w jakim stopniu pozbawione jest ono wydźwięku emocjonalnego; opisowi tej płaszczyzny odpowiada parametr O (objective) i jest wyliczany ze wzoru O = 1 (P + N). polaryzacja PN - określa emocję, parametr P nacechowanie pozytywne, parametr N nacechowanie negatywne, Wszystkie parametry spełniają warunki P + N + O = 1 oraz P,N,O 1. Opisane powyżej podejścia sprawdzają się, gdy stosuje się bazy o dużych zasobach słów. Niestety nie przewidują one sytuacji, w której szukane słowo nie występuje w słowniku lub zostało użyte w odmienionej formie. W takich okolicznościach z pomocą przychodzą narzędzia, pozwalające na określenie przynależności semantycznej danego słowa do znanej i dobrze opisanej emocjonalnie grupy słów. Stosuje się różne mechanizmy, w tym statystyczne opierające się, np. na ocenie podobieństwa semantycznego na podstawie Normalized Google Distance [5]. Innymi znanymi podejściami są metody oparte na leksykonach. Polegają one na znalezieniu powiązań między słowami za pomocą sieci semantycznych, np. WordNet [7]. Powyższą funkcjonalność dostarcza przygotowany zestaw modułów UObject

8 J. Kędzierski i in. dla istniejącego systemu sterowania robotem społecznym. Oceny tekstu dokonuje się używając modułów UANEW i USentiWordNet. Obie biblioteki posiadają podobny zestaw funkcji, pozwalają na załadowanie dowolnej bazy słów i ocenę pojedynczych wyrazów. Ponadto, moduły te dostarczają funkcje wstępnego przetwarzania tekstu, np. wyeliminowanie cyfr, wyrazów dwuliterowych czy znaków specjalnych. Proces oceny polega na wyliczeniu oceny dla zadanego ciągu słów w postaci wartości średniej ocen poszczególnych wyrazów. Słowa, których nie udało się znaleźć w bazie, są poddawane próbie znalezienia formy podstawowej i ponownie analizowane. Formy podstawowej poszukuje się dzięki implementacji pełnej funkcjonalności słowo-sieci WordNet moduł UWordNet). Podobnie jak to miało miejsce w przypadku komponentów sieciowych, te również wraz ze skryptami towarzyszącymi zostały zebrane w grupę kompetencji appraisal. Niektóre z funkcji to: robot.appraisal.evaluate(text); // oceń treść... robot.appraisal.anew.pleasure; // pobierz wartość P z oceny ANEW robot.appraisal.anew.arousal; // pobierz wartość A z oceny ANEW... robot.appraisal.sentiwordnet.positive; // pobierz wartość positive z oceny SentiWordNet robot.appraisal.sentiwordnet.negative; // pobierz wartość negative z oceny SentiWordNet Moduł symulacji emocji Jednym z podejść do modelowania emocji jest teoria wymiarów która zakłada, że emocje nie powinny mieć reprezentacji dyskretnych, ale być rozpięte na przestrzeniach dwu, trój lub czterowymiarowych. Twórcy tych teorii twierdzą, że dyskretne kategoryzowanie emocji (strach, radość, smutek,...) ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, gdyż mózg nie jest podzielony na obszary, które odpowiadają za poszczególne emocje. Bazuje się tu głównie na opracowaniach Mehrabiana i Russella [21]. Na szczególną uwagę zasługuje model PAD (Pleasure, Arousal, Dominance) [2]. Wykorzystuje się w nim trójwymiarową przestrzeń PAD, którą przedstawiono na rysunku 5. Wartości, dla każdej z osi, znajdują się w zakresie od -1 do 1. Poszczególne osie opisywane są następująco: Pleasure-Displeasure dotyczy przyjemności danej emocji, np. dla radości P przyjmuje wartość dodatnią, dla strachu ujemną, Arousal-Nonarousal opisuje intensywność danej emocji, np. nuda jest emocją o niskiej intensywności, dla strachu A przyjmuje wartość dodatnią, Dominance-Submissiveness określa dominację, bądź uległość danej emocji, np. dla złości D przyjmuje wartość dodatnią, dla strachu ujemną. W modelu PAD występują ciągłe wartości, jednak Mehrabian w swojej pracy [21], jako kombinacje ekstremów P, A, D definiuje osiem podstawowych stanów (Rys. 5). Naturalnie, można także zdefiniować emocje pośrednie, np. złość może przyjąć wartości (-0.7, 0.8, 0.8), więcej przykładów można znaleźć w pracach [2, 29]. Implementacja powyższego modelu w postaci modułu UPAD opiera się na podejściu, że emocje traktuje się jako odpowiedzi obiektu dynamicznego. Wynika to z obserwacji, że emocje rozciągają się w czasie (jedne są dłuższe, inne krótsze) oraz mają pewien punkt kulminacyjny. Z doświadczenia wiemy, że emocje z czasem gasną więc można również założyć, że układ emocjonalny jest obiektem stabilnym. Pobudzenia obiektu nazywa się atraktorami i mogą to być dane z sensorów, podejmowane

9 Afektywny system przekazu informacji... Rys. 5. Przestrzeń PAD działania oraz ich efekt. Ten ostatni wymaga bloku oceny i nie został zaimplementowany w omawianym systemie. Wyjściem modułu jest nastrój robota rozumiany jako długotrwały stan emocjonalny i obliczany jest jako całka po czasie z sumy wszystkich pobudzeń. Wyjście modułu z czasem może automatycznie dążyć asymptotycznie do zera lub być utrzymywane na wynikowym poziomie. W przypadku ostatniej sytuacji warto przewidzieć, tzw. atraktor znudzenia. Aby osiągnąć elastyczny charakter modułu UPAD, dostarczony interfejs programistyczny pozwala na definiowanie dowolnej ilości wejść o dowolnym wymiarze. Przyjęto, że na wejściu obiektu dynamicznego pojawiają się impulsy wyzwalające, będące kombinacją liniową współrzędnych wektora wejściowego, transformujących go na 3-wymiarową przestrzeń PAD. Oprócz amplitudy należy podać także jej czas trwania. Proces ten przedstawiono na rysunku 6. W module przewidziano również wybór rodzaju obiektu inercyjnego (I, II, III-rzędu) i ustawianie jego parametrów, takich jak stałe czasowe i wzmocnienie. Do utworzonej grupy kompetencji emotion trafiły funkcje takie jak: robot.emotion.get()[0]; // pobierz aktualną emocję robot.emotion.get()[1]; // pobierz aktualną intensywność emocji... robot.emotion.attractor.bored(); // zadziałaj atraktorem znudzenia robot.emotion.attractor.anew(); // zadziałaj atraktorem oceny treści ANEW robot.emotion.attractor.weather(); // zadziałaj atraktorem pogody Pozostałe moduły W skład całego systemu ASPI wchodzą także moduły, które są już dostępne w bazowym systemie sterowania robota społecznego. Do rozpoznawania mowy, detekcji użytkownika i śledzenia jego twarzy w przestrzeni trójwymiarowej użyto modułu UKinect, który bazuje na oprogramowaniu Kinect SDK. Do rzutowania wartości przestrzeni PAD na konkretną emocję użyto modułu UKNearest, który jest implementacją algorytmu K-najbliższych sąsiadów. Sterowanie robotem, w tym generowanie i rozpoznawanie mowy, generowanie gestów, śledzenie twarzy użytkownika w przestrzeni trójwymiarowej, odbywa się przy użyciu gotowych funkcji jakie dostarcza

10 J. Kędzierski i in. Rys. 6. Struktura modułu UPAD bazowy system sterowania robta społecznego. Z pełną implementacją systemu można zapoznać się w pracy [14] i na stronie www [9]. 4. WYNIKI EKSPERYMENTÓW Ocena tekstu Przed przystąpienie do projektowania scenariusza testowego zbadano poprawność działania modułów oceny. W tym celu pobrano 50 wiadomości z czterech kanałów RSS (20x BBC News, 10x Sky News, 10x CNET News, 10x The Australian News). Treści te nie były selekcjonowane, oceniono najświeższe newsy z dnia godz. 13:00. Oceniane nagłówki wiadomości składały się z słów, np. The scale of corruption in Europe is "breathtaking" and it costs the EU economy about 120bn euros annually, the European Commission says. Warto zwrócić uwagę na to, że tego typu treści są trudne w analizie, gdyż wymagają znajomości kontekstu lub zawierają nie wielką liczbę słów nacechowanych emocjonalnie. Należy zaznaczyć, że ocena całego tekstu jest wynikiem zastosowania najprostszej metody, polegającej na wyznaczeniu średniej arytmetycznej oceny wszystkich znalezionych w bazie słów. Słowa, których nie udało się znaleźć, szukano ich formy podstawowej wspomagając się siecią słów WordNet. Te same wiadomości, na podstawie ankiety internetowej, oceniło 30 respondentów (głównie studentów) w skali < 5..5 >. Do celów porównawczych, dla ANEW wybrano tylko oś P, a dla SentiWordNet posłużono się następującą formułą (P N)/O. Przeskalowane wyniki zestawiono ze sobą i zaprezentowano na rysunku 7. Wykres przedstawia wyniki analiz, które zostały posegregowane od najbardziej pozytywnych do negatywnych według oceny respondentów. Można zaobserwować, że obydwa systemy lepiej sobie radziły z oceną pozytywnych wiadomości. Nieco gorzej wygląda prawa strona wykresu. Ciekawy przypadek pokazuje ocena wiadomo-

11 Afektywny system przekazu informacji... Rys. 7. Porównanie modułów oceny tekstu ści nr 16 (na wykresie trzeci od lewej). Respondenci ocenili nagłówek jako pozytywną wiadomość. Obydwa systemy oszacowały ją jako wiadomość o neutralnym charakterze. Przyglądając się treści wiadomości The head of the Eurogroup announces first fall in debt levels for seven years. zauważamy, że w zdaniu nie występują słowa o znaczącym nacechowaniu emocjonalnym. Można przypuszczać, że do jej niewielkiego spadku przyczyniło się słowo debt. Kontr przykładem może być nagłówek nr 17, którego treść zawierała jedynie informacje o kategorii wiadomości Provides an overview of Albania, including key events and facts about this European country. Obydwa systemy oceniły tą wiadomość jako pozytywną. Przykładowy scenariusz Ocenę przydatności systemu ASPI zaprezentowano na przykładzie scenariusza, który może być odgrywany przez robota osobistego każdego dnia. Scenariusz ten zawierał takie elementy jak: sprawdzenie skrzynki pocztowej, prognozy pogody, pobranie wskazanej przez użytkownika ilości wiadomości ze świata. Wszystkie wymienione czynności miały wpływ na stan emocjonalny robota. Należy podkreślić, że jest to krótki testowy scenariusz prezentujący jedynie działanie systemu, a nie jego pełne możliwości. Przed przystąpieniem do deklaracji atraktorów, zdefiniowano kilka podstawowych emocji w przestrzeni PAD. Każdą emocję zadeklarowano z trzema stopniami intensywności. Punkty w przestrzeni oraz przypisane im etykiety posłużyły jako dane wejściowe dla klasyfikatora K-najbliższych sąsiadów. Posługując się tym algorytmem, łatwo jest dokonać rzutowania ciągłych wartości przestrzeni PAD na konkretną emocję. Zestaw wybranych danych trenujących zaprezentowano w tabeli 1. Dynamika emocji w prezentowanym przykładzie została opisana jako pobudzenia obiektów inercyjnych pierwszego rzędu. Przyjęto jego domyślne parametry, czyli k = 1, T 1 = 1. Zgodnie ze scenariuszem eksperymentu zadeklarowano zestaw atraktorów pobu-

12 J. Kędzierski i in. Tab. 1. Klasyfikacja wybranych emocji w przestrzeni PAD Emocja Intensywność P A D smutek niska średnia wysoka złość wysoka strach wysoka radość wysoka znudzenie wysoka zadowolenie wysoka zaskoczenie wysoka neutralna nd dzeń dynamiki emocji: atraktor pojawienia się użytkownika u = {[0.3,0.12, 0.2], t = 100ms}, atraktor utraty użytkownika u = {[ 0.5, 0.25,0.5], t = 100ms}, u = {[ 0.7, 0.4,0.1] 1e 4, t = 5s}, atraktor trafionej oceny (potwierdzonej przez użytkownika) u = {[0.3,0.15, 0.25], t = 100ms}, atraktor nietrafionej oceny (potwierdzonej przez użytkownika) u = {[ 0.3,0.4,0.4], t = 100ms}, atraktor nudzenia się (wywoływany cyklicznie co 1s) u = {[ 0.3 P, 0.7 A, 0.5 D] 1e 3, t = 1s}, atraktor oceny ANEW u = {[4 anew.p, 4 anew.a, 4 anew.d], t = 100ms}, atraktor oceny SentiWordNet u = {[20 (senti.p senti.n)/senti.o,0.3,0], t = 100ms}, atraktor pogodowy dla burzy u = {[ 1,0.7, 0.8], t = 100ms}, dla śnieżyc u = {[0.8, 0.6,0.2], t = 100ms}, dla deszczu u = {[ 0.8, 0.4,0.1], t = 100ms}, dla pozostałych warunków pobudzanie zależy od temperatury u = {[(temperatura 10)/20, 0.5,0.15], t = 100ms}.

13 Afektywny system przekazu informacji... Przebieg scenariusza jest następujący. Użytkownik zasiada przy stole, do którego przytwierdzony jest robot. Ten, po wykryciu użytkownika wita się i zaczyna śledzić go wzrokiem. Użytkownik prosi o sprawdzenie skrzynki pocztowej. Znalezienie nowych wiadomości pobudza robota w kierunku zadowolenia, ich brak powoduje smutek. Następnie, użytkownik prosi o odczytanie czterech wiadomości pobranych z serwisu BBC News. Robot odczytał je wyrażając przy tym adekwatną do ich oceny emocję. Gdy moduł oceny przekraczał wartość 0.1, robot dodawał słowne środki wyrazu, np. "Oh no!", "Great!", "Excelent!"... Po każdej z nich EMYS zapytał czy poprawnie ocenił wiadomość. W przypadku dwóch pierwszych użytkownik oszukał robota, a w kolejnych dwóch przyznał mu rację. Pod koniec robot został poproszony o sprawdzenie aktualnej pogody i użytkownik odszedł od stanowiska. Interakcja z robotem trwała ok. 6 minut. Wartości przestrzeni PAD w trakcie eksperymentu zwizualizowano na rysunku 8. Poniżej zamieszczono kompletną treść dialogów. Użytkownik: Hello! EMYS: (t1, happy, low) Hi! Użytkownik: Check my please. EMYS: (t2, happy, mid) Great! You have 9 new s. Użytkownik: Check some news please. EMYS: I found some news on BBC News channel. EMYS: (t3, content, low) Moscow increases its rhetoric against Ukraine s... (P=0.01) EMYS: It s a good news. Isn t it? Użytkownik: No, it s not! EMYS: (t4, angry, mid) Would you like to hear next news? Użytkownik: Yes, please! EMYS: (t5, content, high) Italy s Prime Minister Matteo Renzi sets out... (P=0.017) EMYS: It s a good news. Isn t it? Użytkownik: No, it s not! EMYS: (t6, angry, mid) Would you like to hear next news? Użytkownik: Yes, please! EMYS: (t7, sad, high) Oh no! EMYS: Barcelona pay 11.2M L to Spain s authorities after being charged... (P=-0.12) EMYS: It s a sad news. Isn t it? Użytkownik: Yes, it is. EMYS: (t8, happy, mid) Would you like to hear next news? Użytkownik: Yes, please. EMYS: (t9, content, mid) A new department at the Vatican is created by... (P=0.05) EMYS: It s a good news. Isn t it? Użytkownik: Yes, it is. EMYS: (t10, happy, mid) Would you like to hear next news? Użytkownik: No, thank you. Użytkownik: Check the weather please. EMYS: (t11, sad, mid The weather is fair. The temperature is 5 degree Celcius? Użytkownik: Bye. EMYS: (t12, sad, high) - robot stracił użytkownika, zaczyna się nudzić EMYS: (t13, bored, high) - robot zasypia 5. PODSUMOWANIE W niniejszej pracy zaprezentowano rozbudowę istniejącego systemu sterowania robotem społecznym o nowe funkcje. Dzięki nim, robot zyskał obliczeniowy model emocji oraz zestaw dodatkowych kompetencji, które mogą być przydatne w projektowaniu eksperymentów długoterminowych. Jak wspomniano na wstępie, ASPI stanowi jedynie narzędzie, które do poprawnej pracy wymaga skrupulatnej konfiguracji i wiedzy

14 J. Kędzierski i in. Rys. 8. Wartości PAD w trakcie trwania eksperymentu psychologicznej. Ważne jest, aby dostarczyć odpowiednich atraktorów oraz dokonać ich precyzyjnego strojenia (dobór nastaw amplitudy i czasu). Moduły sieciowe oraz moduł emocji PAD działały niemal niezawodnie. W przypadku modułu UBrowser zdarza się, że niektóre strony nie trzymają standardów tworzenia witryn internetowych. Powoduje to niemożność odczytania treści lub zawieszenie się modułu. Naturalnie, sytuacja ta może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy pobieramy zawartość z nieznanych źródeł. W strukturze systemu sterowania zaimplementowano zestaw funkcji, pobierających wiadomości ze sprawdzonych serwisów informacyjnych. Z oceną tekstu oba moduły radziły sobie przeciętnie. Nie mniej jednak, w większości przypadków nawet jeśli oceny się nie pokrywały co do wartości, to ich znak był prawidłowy. W tej kategorii dla 50-ciu wiadomości system ANEW pomylił się 12 razy, z kolei SentiWordNet 14 razy. Przypadki, w których obydwa systemy zadziały nieprawidłowo to jedyne 5 wiadomości. Wyniki te można poprawić pobierając z bazy WordNet synonimy nieznalezionych słów oraz zastosować nieco lepsze algorytmy oceny całkowitej. Obecnie pomiar ten bazuje jedynie na średniej arytmetycznej ocen z pomiarów pojedynczych słów. W trakcie krótkiego eksperymentu testowego, dynamika emocji zmieniała się dość często. O robocie można powiedzieć, że jest wyjątkowo nadpobudliwy. Przyjęte nastawy atraktorów, krótkie i silne pobudzenia oraz mała inercja obiektu zostały dobrane w celach demonstracyjnych. W przypadku długich eksperymentów nastawy te powinny implikować nieco łagodniejszy charakter robota. LITERATURA [1] S. Baccianella, A. Esuli, F. Sebastiani. Sentiwordnet 3.0: An enhanced lexical resource for sentiment analysis and opinion mining. In: Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 10). Proceedings Red. Nicoletta Calzolari (Conference Chair) et al, Valletta, Malta, European Language Resources Association (ELRA), may, [2] C. Becker, S. Kopp, I. Wachsmuth. Why emotions should be integrated into conversational agents. Bielefeld, Niemcy, University of Bielefeld 2007.

15 Afektywny system przekazu informacji... [3] M. M. Bradley, P. J. Lang. Affective Norms for English Words: Instruction Manual and Affective Ratings [4] C. Breazeal et al. Effects of nonverbal communication on efficiency and robustness in human-robot teamwork. In: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS. Proceedings, 2005, s [5] R. L. Cilibrasi, P. M. B. Vitanyi. The google similarity distance [6] A. Esuli, F. Sebastiani. Sentiwordnet: A publicly available lexical resource for opinion mining. In: In Proceedings of the 5th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 06. Proceedings, 2006, s [7] C. Fellbaum. WordNet: An Electronic Lexical Database. Bradford Books [8] E. Ferrari, B. Robins, K. Dautenhahn. Therapeutic and educational objectives in robot assisted play for children with autism. In: The 18th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, ROMAN. Proceedings, 2009, s [9] FLASH. Social robot. [10] M. Fridin, Y. Yaakobi. Educational Robot for Children with ADHD/ADD. In: Architectural Design, International Conference on Computational Vision and Robotics. Proceedings, Bhubaneswar, Indie, [11] I. Iacono et al. Robots as social mediators for children with Autism - A preliminary analysis comparing two different robotic platforms. In: Development and Learning (ICDL), 2011 IEEE International Conference on. Proceedings, wolumen 2, s [12] V. Jones J. Han, M. Jo, J. H. Jo. Comparative Study on the Educational Use of Home Robots for Children. Journal of Information Processing Systems, 2008, wolumen 4, numer 4, s [13] J. B. Janssen et al. Motivating Children to Learn Arithmetic with an Adaptive Robot Game. In: Social Robotics Red. Bilge Mutlu et al, wolumen 7072 serii Lecture Notes in Computer Science, s Springer Berlin [14] J. Kędzierski. System sterowania robota społecznego. Praca doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław, [15] J. Kędzierski et al. Emys Emotive Head of a Social Robot. International Journal of Social Robotics, 2013, wolumen 5, numer 2, s [16] J. F. Kelley. An iterative design methodology for user-friendly natural language office information applications. ACM Transactions on Information Systems, 1984, wolumen 2, numer 1, s [17] G. Keren, A. Ben-David, M. Fridin. Kindergarten assistive robotics (KAR) as a tool for spatial cognition development in pre-school education. In: IEEE/RSJ International Conference onintelligent Robots and Systems (IROS). Proceedings, 2012, s [18] LIWC. Linguistic Inquiry and Word Count. [19] N. Malandrakis et al. Emotiword: Affective lexicon creation with application to interaction and multimedia data.. In: MUSCLE. Proceedings Red. E.e Salerno, A. Enis Çetin, O. Salvetti. Springer, wolumen 7252 serii Lecture Notes in Computer Science, s [20] D. Maulsby, S. Greenberg, R. Mander. Prototyping an intelligent agent through Wizard of Oz. In: Conference on Human Factors in Computing Systems.

16 J. Kędzierski i in. Proceedings, New York, NY, USA, ACM Press, 1993, CHI 93, s [21] A. Mehrabian, J. A. Russell. An Approach to Environmental Psychology. Cambridge, The MIT Press [22] S. Y. Okita, V. Ng-Thow-Hing, R. Sarvadevabhatla. Learning together: ASI- MO developing an interactive learning partnership with children. In: 18th IE- EE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, ROMAN. Proceedings, 2009, s [23] OpenSSL. The OpenSSL Project. https://www.openssl.org. [24] POCO. Poco C++ libraries. [25] B. Robins et al. Effects of repeated exposure of a humanoid robot on children with autism. In: Designing a More Inclusive World, s Springer-Verlag Sponsor: Swiss National Science Foundation. [26] M. Saerbeck et al. Expressive robots in education: varying the degree of social supportive behavior of a robotic tutor. In: SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Proceedings, New York, NY, USA, ACM Press, 2010, CHI 10, s [27] P. J. Stone et al. The general inquirer: A computer system for content analysis and retrieval based on the sentence as a unit of information [28] F. Tanaka, S. Matsuzoe. Children Teach a Care-Receiving Robot to Promote Their Learning: Field Experiments in a Classroom for Vocabulary Learning. Journal of Human-Robot Interaction, 2012, wolumen 1, numer 1. [29] S. Tarasenko. Emotionally colorful reflexive games. Department of Intelligence Science and Technology, Graduate School of Informatics, Kyoto University, [30] F. Thomas, O. Johnston. Disney Animation: The Illusion of Life. New York, Abbeville Press [31] HTML Tidy. HTML Tidy Library Project. [32] J. Wainer et al. Collaborating with Kaspar: Using an autonomous humanoid robot to foster cooperative dyadic play among children with autism. In: 10th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids). Proceedings, 2010, s [33] A. B. Warriner, V. Kuperman, M. Brysbaert. Norms of valence, arousal, and dominance for 13,915 English lemmas [34] D. Watson, Lee A. C. The PANAS-X: Manual for the Positive and Negative Affect Schedule - Expanded Form AFFECTIVE INFORMATION COMMUNICATION SYSTEM FOR A SOCIAL ROBOT This paper presents an approach to implementing a system for a social robot allowing for the acquisition and analysis of information coming from the Internet. The data is analyzed with regard to its emotional characteristics. This allows for evaluation of the incoming information in a way that changes how the robot communicates it and could change the robot s simulated emotional state during long-term interaction. The proposed system allows to avoid schematic behavior which can be extremely helpful for designing and executing long-term HRI experiments. A dedicated set of software libraries and scripts provides a tool that requires its user to have psychological knowledge of behaviorism and human interaction.

Rozdział 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WIRTUALNEGO ASYSTENTA

Rozdział 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WIRTUALNEGO ASYSTENTA Rozdział 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WIRTUALNEGO ASYSTENTA AI is not the science of building artificial people. It s not the science of understanding human intelligence. It s not even the science of trying

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w technice i kształceniu. redakcja Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski

Technologie informacyjne w technice i kształceniu. redakcja Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Technologie informacyjne w technice i kształceniu redakcja Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 2013 Technologie informacyjne w technice i kształceniu Monografie Politechnika Lubelska Politechnika

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU OBIEKTOWEGO JAKO PODSTAWY OPISU PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ W SYSTEMIE AUTORSKIM

ZASTOSOWANIE MODELU OBIEKTOWEGO JAKO PODSTAWY OPISU PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ W SYSTEMIE AUTORSKIM POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁOWY ZAKŁAD INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Praca Magisterska ZASTOSOWANIE MODELU OBIEKTOWEGO JAKO PODSTAWY OPISU PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Sprawozdanie dla grupy tematycznej PBZ i. Systemy wspomagania decyzji regulacyjnych: Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych telekomunikacyjnych PBZ

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji

Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji Postępy e-edukacji Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji c Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2013 Wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ? O PEWNEJ ANALIZIE Z DZIEDZINY WYSZUKIWANIA INFORMACJI TEKSTOWEJ Wojciech Ryczaj, Jan W. Owsiński

IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ? O PEWNEJ ANALIZIE Z DZIEDZINY WYSZUKIWANIA INFORMACJI TEKSTOWEJ Wojciech Ryczaj, Jan W. Owsiński Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2015 IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ? O PEWNEJ ANALIZIE Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH Paweł Lula Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Informatyki Stale i szybko rosnące zasoby informacyjne są jedną z cech współczesności.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Doktoranckie WD 2012

Warsztaty Doktoranckie WD 2012 Warsztaty Doktoranckie WD 01 oraz letnia szkoła metod numerycznych Lublin 09 11 lipca 01 Autorem logo jest Student IMUZ Piotr Kukiełka Organizowane przez: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych 219 Marek Kamiński, Piotr Kopniak Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI. Odkrywanie preferencji użytkowników na potrzeby systemów rekomendacyjnych w handlu elektronicznym

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI. Odkrywanie preferencji użytkowników na potrzeby systemów rekomendacyjnych w handlu elektronicznym UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki w Zarządzaniu mgr Tomasz Zdziebko AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Odkrywanie preferencji użytkowników na potrzeby

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL 2 wydanie specjalne video content analysis Spis treści 3 Zacznijmy od szczegółów Waldemar Więckowski 4 Przetwarzanie obrazów w systemach zabezpieczeń Sławomir Maćkowiak, Marek

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji KATEDRA INFORMATYKI

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji KATEDRA INFORMATYKI Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji KATEDRA INFORMATYKI PRACA MAGISTERSKA WOJCIECH FRYCZ ROZPOZNAWANIE WZORCÓW W TEKSTACH PUBLIKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie efektywności procesu nauczania metodą spaced repetition

Komputerowe wspomaganie efektywności procesu nauczania metodą spaced repetition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Komputerowe wspomaganie efektywności procesu nauczania metodą spaced repetition Adam Dziendziel Praca magisterska wykonana w Zakładzie Technologii Informatycznych pod

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 KOSZALIN 2015 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Mirosław

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki PRACA MAGISTERSKA MARIUSZ SASKO LINGWISTYCZNY SYSTEM DEFINICYJNY

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH WSPOMAGAJĄCA PROCESY BIZNESOWE

AUTOMATYZACJA DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH WSPOMAGAJĄCA PROCESY BIZNESOWE STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Dawid Grzegorz Węckowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Informatyki Ekonomicznej dawid.weckowski@kie.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.Wstęp (do uzupełnienia)...2 2.Istotne pojęcia i definicje...3 3.Przegląd Chatterbotów...5 4.Rozpoznawanie znaczenia słów...

Spis treści 1.Wstęp (do uzupełnienia)...2 2.Istotne pojęcia i definicje...3 3.Przegląd Chatterbotów...5 4.Rozpoznawanie znaczenia słów... Spis treści 1.Wstęp (do uzupełnienia)...2 2.Istotne pojęcia i definicje...3 3.Przegląd Chatterbotów...5 3.1.ALICE...5 3.2.Jabberwacky...6 3.3.Artifical Solutions...7 3.4.HAL z Zabaware...9 3.5.Bildgesmythe

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA.

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA. Praca Magisterska ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA Bartosz Szurgot Promotor: prof. dr hab. inż. Halina

Bardziej szczegółowo

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko

Bardziej szczegółowo

red. naukowa Jarosław Protasiewicz

red. naukowa Jarosław Protasiewicz Procedury recenzowania i doboru recenzentów Tom drugi red. naukowa Jarosław Protasiewicz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Procedury recenzowania

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu CORE Edycja Specjalna - 2011 Testwarez 2011 10-11 października we Wrocławiu Wprowadzenie Testwarez 2011 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2011 05 Automatyczne Testy Eksploracyjne Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Maciej Kruszyński. Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej AHP. (Dyplomowa praca inżynierska)

Maciej Kruszyński. Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej AHP. (Dyplomowa praca inżynierska) Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki Wydział Nauk Technicznych Specjalność: Systemy i Sieci Komputerowe Maciej Kruszyński Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej

Bardziej szczegółowo

XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań

XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne - PWT 2013 13 grudnia 2013 Poznań

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć projektując interfejsy użytkownika w dużej firmie

Co warto wiedzieć projektując interfejsy użytkownika w dużej firmie This paper should be cited as: Bączyk, P., & Szóstek, Ł. (2011). Co warto wiedzieć projektując interfejsy użytkownika w dużej firmie. Proceedings of the Conference: Interfejs użytkownika - Kansei w praktyce,

Bardziej szczegółowo