Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce i zobowi¹zania wobec UE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce i zobowi¹zania wobec UE"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Ireneusz Miciu³a* Ireneusz Miciu³a Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce i zobowi¹zania wobec UE Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce i zobowi¹zania wobec UE Wstêp Polityka klimatyczna w Unii Europejskiej oraz przepisy œrodowiskowe nie pozostawiaj¹ nadziei na szeroki rozwój polskiej energetyki wêglowej. Wynika to z zobowi¹zania Polski przyjêtego w 2007 roku w ramach pakietu dzia³añ 3 x 20% tj. 20% ograniczenia emisji CO 2, 20% zmniejszenia energoch³onnoœci swoich gospodarek i osi¹gniêcie 20% udzia³u energii odnawialnej w bilansie energetycznym krajów Unii. Problemem polskiej energetyki jest jej oparcie na wêglu, przez co wystêpuje du a emisja CO 2. Dlatego d¹ ¹c w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, Polska, jako kraj oparty na wêglu, musi szukaæ sposobu na ograniczenie emisji CO 2, aby wype³niæ zobowi¹zania wobec Unii Europejskiej. Polska uzyska³a zgodê Brukseli, by udzia³ energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju siêga³ nie 20%, jak podaje ogólna dyrektywa, ale 15%, m.in. z uwagi na obecn¹ strukturê poda y energii opartej na wêglu. Zgodnie z danymi Polskich Sieci Elektroenergetycznych z powodu wieku i standardów emisyjnych w Polsce planowane jest odstawienie elektrowni o mocy ok MW do 2015 roku, zaœ do 2028 roku elektrowni o mocy ponad 8000 MW. Wynika z tego, e bilans mocy zostanie w pewnym momencie naruszony. W kolejnych latach mo e powstaæ obci¹ enie zwi¹zane z wymogami œrodowiskowymi. Wówczas najbardziej zaawansowane technologie stan¹ siê wymagan¹ norm¹. Energetyka w Polsce oparta jest nadal w 85% na wêglu, a dodatkowo 60% spalarni jest wiekowa, poniewa ma ponad 30 lat. Na skutek unijnej polityki klimatycznej znaczenie wêgla bêdzie musia³o siê zmniejszyæ. Dlatego potrzebna jest dla Polski d³ugoterminowa strategia rozwoju zrównowa onego miksu paliwowego w energetyce. Aby wytwarzaæ energiê ze Ÿróde³ odnawialnych do 2020 roku na poziomie 15%, Polska powinna przejœæ na inne paliwa, ale ze wzglêdu na ograniczenia mo liwoœci wykorzystania przyrodniczych Ÿróde³ energii nale y równie wykorzystywaæ produkcjê energii z atomu i gazu. * Dr in., Katedra Zarz¹dzania Finansami, Wydzia³ Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania, Uniwersytet Szczeciñski ul. Mickiewicza 64, Szczecin,

2 308 Ireneusz Miciu³a Celem artyku³u jest przedstawienie argumentów przemawiaj¹cych za dywersyfikacj¹ Ÿróde³ energii i prowadzeniem przemian w ich strukturze w sposób sukcesywny, w zgodzie z realiami i mo liwoœciami panuj¹cymi w danym pañstwie. Pozwoli to na zachowanie zasad zrównowa- onego rozwoju, który zak³ada odpowiednio i œwiadomie ukszta³towane relacje pomiêdzy wzrostem gospodarczym, dba³oœci¹ o œrodowisko oraz jakoœci¹ ycia. 1. Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce Drug¹ rzecz¹ jest liberalizowanie rynku energii w Europie. Idea liberalizacji wprowadzana jest od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg- ³ego stulecia. Pocz¹tkowo wprowadzana by³a w niektórych stanach USA, potem w innych krajach anglosaskich oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie za rz¹dów Margaret Thatcher w 1989 roku wprowadzono Electricity Act reguluj¹cy równoczesn¹ prywatyzacjê przedsiêbiorstw energetycznych oraz oddzielenie wytwarzania energii elektrycznej od jej przesy³u i dystrybucji. Sta³o siê to mo liwe dziêki rozwi¹zaniu monopolistycznej organizacji Central Electricity Generating Board. Od 2004 roku trwa liberalizacja rynku energii w Unii Europejskiej w ramach jednolitego, wspólnego europejskiego rynku energii. Pozwoli to na wybranie innych dostawców energii i gazu ziemnego, oferuj¹cych korzystniejsze warunki dostawy. W pocz¹tkowym okresie po liberalizacji ceny spad³y jedynie na pocz¹tku, a nastêpnie wzros³y pod wp³ywem wysokich cen ropy naftowej. W efekcie wprowadzenia liberalizacji zmieni³ siê spo³eczny paradygmat energii. Wczeœniej energia w Europie by³a traktowana g³ównie jako dobro publiczne lub pó³publiczne, dostêpne dla wszystkich i wszêdzie po godziwych cenach. Od strony spo³eczno-ekonomicznej i fizycznej dostêp do energii traktowany by³ jako wartoœæ spo³eczna i z tego wzglêdu od strony popytu nie mo na by³o braæ pod uwagê technicznego punktu widzenia sprawnoœci energetycznej do koncepcji, które zak³ada³y górne limity zu- ycia. Od momentu wprowadzenia w wiêkszoœci krajów UE koncepcji rynkowej energia sta³a siê wówczas towarem jak ka dy inny. Zast¹piono wówczas stary dogmat dobra publicznego nowym dogmatem minimalnego ingerowania w rynek. Proces po³¹czenia wspólnego europejskiego rynku energii w jeden wspólny zliberalizowany rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego odbywa siê z du ymi trudnoœciami. Przyczyn nale y wskazywaæ w ró nicy w kulturze energetycznej krajów cz³onkowskich UE. Jednym z wyró ników kultury energetycznej jest po-

3 Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce i zobowi¹zania wobec UE 309 ziom liberalizacji, czyli uwolnienia rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego noœników dostarczanych sieciami i dlatego tworz¹cych monopole naturalne. G³ównymi elementami liberalizacji s¹: administracyjny nakaz oddzielenia handlu energi¹ od jej transportu, zasada dostêpu strony trzeciej do przesy³owych i dystrybucyjnych sieci elektrycznych i gazowych. Zasady te pozwoli³y na: zlikwidowanie monopoli w sektorze dostaw energii i gazu, co powoduje naturalne powstanie konkurencji, wprowadzenie handlu energi¹ na gie³dzie towarowej posiadaj¹cej ró nego rodzaju transakcje zabezpieczaj¹ce, stworzenie ró norodnych produktów i us³ug w miejsce jednorodnego pr¹du lub gazu, obni enie kosztów dostawy energii oraz poprawê jakoœci obs³ugi klientów, mo liwoœæ wyboru dostawcy oraz rodzaju produktu i us³ugi przez odbiorców. Zmiany te przyczyni³y siê do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeñstwa energetycznego. Kraje Europy Œrodkowej i Wschodniej, rozpoczynaj¹c w roku 1989 transformacjê ustrojow¹, objê³y ni¹ równie bran ê elektroenergetyczn¹, korzystaj¹c z brytyjskiego wzoru. Przed procesem liberalizacji rynku energii elektrycznej nie istnia³ podzia³ w ramach tego ³añcucha na towar i us³ugê. Istnia³a wówczas pionowa integracja tego przemys³u. Jeden dostawca zajmowa³ siê wszystkimi czynnoœciami od wytworzenia energii, a do jej dystrybucji do klientów koñcowych. Tworzenie rynku energii oparte jest na trzech g³ównych filarach: demonopolizacji (rozdzielenie dzia³alnoœci wytwórczej, przesy³owej i handlowej), liberalizacji (zastosowanie tzw. zasady TPA, czyli swobodnego dostêpu stron trzecich do sieci energetycznych), prywatyzacji (pocz¹tkowo przekszta³cenie przedsiêbiorstw pañstwowych w jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa, a nastêpnie sprzeda udzia³ów inwestorom krajowym i zagranicznym). Obecnie w Polsce w ramach liberalizacji rynku energetycznego uwolniono ceny dla przedsiêbiorstw oraz rozdzielono twórców energii i jej dostawców. Podstawami prawnymi wdra aj¹cymi liberalne zmiany w krajach UE s¹ dyrektywy energetyczne oraz krajowe ustawy energe-

4 310 Ireneusz Miciu³a tyczne. Proces liberalizacji polskiego rynku energii zosta³ przyspieszony wraz z przyst¹pieniem Polski do UE w 2004 roku oraz wdro eniem przez nasz kraj dyrektyw dotycz¹cych wspólnych zasad wewnêtrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego: 1. Dyrektywa 2003/54/WE z 2003 roku, która dotyczy wspólnych zasad rynku wewnêtrznego energii elektrycznej. Dyrektywa ustanawia wspólne regu³y dotycz¹ce wytwarzania, przesy³ania, dystrybucji i dostaw energii elektrycznej, a tak e regu³y odnosz¹ce siê do organizacji i funkcjonowania sektora energetycznego, w tym dostêpu do rynku, kryteriów i procedur maj¹cych zastosowanie w zaproszeniach do sk³adania ofert i przyznawania zezwoleñ. 2. Dyrektywa 2009/72/WE z 2009 roku, która dotyczy wdra ania systemu inteligentnego opomiarowania oraz zapewnienia wdro enia inteligentnych systemów pomiarowych, które pozwol¹ na aktywne uczestnictwo konsumentów w rynku dostaw energii elektrycznej. Wdro enie inteligentnych systemów pomiarowych mo e byæ uzale - nione od ekonomicznej oceny wszystkich d³ugoterminowych kosztów i korzyœci dla rynku oraz indywidualnego konsumenta lub od oceny, która forma inteligentnego pomiaru jest uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia i najbardziej op³acalna oraz w jakim czasie ich dystrybucja jest wykonalna. W maju 2013 roku Ministerstwo Gospodarki w analizie skutków spo- ³eczno-gospodarczych wdro enia inteligentnego opomiarowania wyrazi³o pogl¹d o zasadnoœci wdro enia w Polsce systemu inteligentnego opomiarowania. Nale y jednak pamiêtaæ, e konkretne zasady i regulacje dotycz¹ce liberalizacji sektora elektroenergetycznego okreœlone s¹ w Ÿród³ach prawa krajowego pañstw cz³onkowskich UE. W Polsce jest to ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne opublikowana w Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz sierpnia 2013 roku Prezydent RP podpisa³ ustawê o zmianie prawa energetycznego i o odnawialnych Ÿród³ach energii. Ustawy zwi¹zane s¹ z pe³n¹ implementacj¹ przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych, wspólnych zasad rynku wewnêtrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego. S¹ one wa ne ze wzglêdu na kszta³towanie polityki energetycznej i zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa. Dziêki nowelizacji uregulowano status prawny mikroinstalacji i ma³ych instalacji. Wprowadzono deregulacje w sferze prawa gospodarczego po-

5 Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce i zobowi¹zania wobec UE 311 przez zwolnienie osób z prowadzenia dzia³alnoœci przy sprzeda y nadwy ek wytwarzanej w mikroinstalacji energii elektrycznej. Dodatkowo umo liwiono tworzenie ma³ych instalacji fotowoltaicznych (mikroinstalacji do 40kW) bez potrzeby uzyskania pozwoleñ budowlanych w przypadku robót instalatorskich. Równie we wszystkich budynkach, które s¹ u ytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych, zaleca siê stosowanie urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych energiê wytworzon¹ z odnawialnych Ÿród³ach energii. 2. Zobowi¹zania Polski wzglêdem emisji CO 2 i stosowania energii odnawialnej wobec UE Zobowi¹zanie wobec Unii Europejskiej, które zosta³o ustalone w dyrektywie IED (Industrial Emissions Directive) z 8 listopada 2010 roku, dotyczy koniecznoœci ograniczenia emisji dwutlenku wêgla [dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, 2010]. Dyrektywa ma na celu usztywnienie przepisów i zawê enie wydawania pozwoleñ na dodatkow¹ emisjê CO 2. Dla Polski jako kraju opartego na wêglu zmiany te bêd¹ powodowa³y ogromne skutki, poniewa przemianie ulegnie struktura Ÿróde³ energii. Choæ proekologiczne odnawialne Ÿród³a energii powinny byæ stosowane dla dobra koncepcji zrównowa onego rozwoju, to jednak w miejscach ograniczonej mo liwoœci ich stosowania niew¹tpliwie nale y szukaæ innych rozwi¹zañ. Dodatkowo zbyt szybkie i sztucznie wymuszone zmiany mog¹ niekorzystnie wp³ywaæ na rozwój ludzkoœci w aspekcie gospodarczym i spo³ecznym. Natomiast nale y zwróciæ uwagê, i rozwój technologii pozwala stawiaæ przed instalacjami wêglowymi bardzo rygorystyczne wymagania dotycz¹ce dopuszczalnych standardów emisyjnych. adna instalacja wêglowa nie bêdzie mog³a funkcjonowaæ bez sprawnych systemów odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin. Dlatego konieczne jest poniesienie wydatków inwestycyjnych [www. pipc.org.pl, 2014]. Jednak inwestycje w odnawialne Ÿród³a energii (OZE) czêsto s¹ wy - sze, a ich efektywnoœæ finansowa bez dotacji unijnych nie jest zasadna ekonomicznie. Dlatego jednoczeœnie w dyrektywie znalaz³y siê przepisy umo liwiaj¹ce przed³u enie dzia³ania Ÿróde³ ciep³owniczych na starych zasadach, pod warunkiem e ³¹czna moc nie przekracza 200 MW. Posiadaj¹c tak e pozwolenia zintegrowane otrzymane przed 27 listopada 2002 roku, mo liwe staje siê dostarczenie ponad 50% ciep³a wytwarzanego z tych instalacji do sieci ciep³owniczych. Powy sze rozwi¹zanie pozwoli

6 312 Ireneusz Miciu³a na bardziej neutralne dostosowanie siê do postawionych wymagañ, zale nie od metod i narzêdzi stosowanych do ich realizacji. Odnawialne Ÿród³a energii odgrywaj¹ obecnie coraz wiêksz¹ rolê w energetyce œwiatowej. W ostatnich dekadach rozwój OZE sta³ siê jednym z g³ównych celów polityki energetycznej pañstw Unii Europejskiej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE okreœli³a krajowe cele ogólne w odniesieniu do ca³kowitego udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w koñcowym zu yciu energii. Zapotrzebowanie surowców energetycznych wœród pañstw UE jest ogromne, co potwierdza fakt, i kraje UE zu ywaj¹ 21% energii produkowanej na œwiecie i w znacznym stopniu musz¹ j¹ importowaæ [Kowalski, 2014, s. 86]. Niew¹tpliwie zrównowa ony rozwój energetyczny na podstawie dywersyfikacji Ÿróde³ pozyskiwania surowców energetycznych, w tym uwzglêdnienie OZE, niesie ze sob¹ wiele pozytywnych aspektów i korzyœci ekologicznych, ekonomicznych i spo³ecznych (tablica 1). Tablica 1. Korzyœci stosowania OZE Lp. Korzyœci ekologiczne Korzyœci ekonomiczne i spo³eczne 1. Redukcja emisji CO 2, odpowiedzialnego za efekt cieplarniany. 2. Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla œrodowiska, w tym SO 2, NOx i zanieczyszczeñ organicznych, metali ciê kich itp. 3. Ograniczenie degradacji œrodowiska w wyniku wydobywania paliw kopalnych oraz deponowania w œrodowisku odpadów o charakterze biomasy. 4. Ograniczenie degradacji œrodowiska w wyniku niezorganizowanych procesów biorozk³adu deponowanej biomasy. ród³o: Opracowanie w³asne. Oszczêdzanie zasobów paliw kopalnych, nieodnawialnych, a wykorzystanie potencja³u energetycznego OZE. Realizacja miêdzynarodowych zobowi¹zañ w zakresie redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery, mo liwoœæ partycypacji w efektach finansowych (unikniêcie kar finansowych i handel uprawnieniami lub OZE, np. biomasa). Stymulacja rozwoju wielu sektorów gospodarki, w tym nowoczesnych technologii. Wspieranie lokalnych rynków pracy. Poprawa warunków ycia ludnoœci, zwiêkszenie bezpieczeñstwa energetycznego kraju.

7 Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce i zobowi¹zania wobec UE 313 Natomiast nale y pamiêtaæ o efektywnoœci ekonomicznej zmian dotycz¹cych surowców energetycznych, które wp³ywaj¹ na procesy ekonomiczne ca³ych gospodarek, oraz mo liwej szybkoœci tych przemian wynikaj¹cych z ograniczeñ œrodowiskowych, ekonomiczno-spo³ecznych i technologicznych. Dodatkowo polityka klimatyczna wymusza rezygnacjê z energii pochodz¹cej z wêgla na rzecz ekologicznych noœników energii. Strategia ta nie jest korzystna dla pañstw, w których wêgiel jest obecnie podstawowym Ÿród³em energii, w tym w Polsce. Szczególnie jeœli mówimy o szybkich zmianach w tej dziedzinie, a wiêc do 2030 roku, tym bardziej, e nie ma ku temu rozs¹dnych przes³anek, w tym nawet efektywnoœci finansowej proponowanych substytutów, które bêd¹ niekorzystne bez subwencji i dotacji pañstwowych czy unijnych (rysunek 1). Rysunek 1. Koszty wytworzenia energii elektrycznej (dane w Euro za MWH wg cen z 2012 roku) , ,9 92,1 93, ,2 123, atom wêgiel brunatny wêgiel kamienny wiatr l¹dowy wiatr morski gaz ziemny biomasa energia s³oneczna ród³o: [ARE, 2013]. Dodatkowo powoduje to ró ne niepokoj¹ce zjawiska i zawirowania na rynkach energetycznych, które wp³ywaj¹ na ceny w ca³ej gospodarce. Przyk³adowym problemem wynikaj¹cym z nieprzemyœlanych strategii unijnych s¹ ceny uprawnieñ do emisji CO 2. Ceny te zdro a³y od pocz¹tku 2014 roku o ponad 40%, do ok. 7 euro za tonê, na co mia³y wp³yw wzmo- ony popyt zwi¹zany z ostatnimi decyzjami w zakresie polityki klimatycznej UE, m.in. wyznaczony na 40% cel redukcji emisji CO 2 do 2030 roku, a tak e oczekiwania na rozpoczêcie procesu wycofania czêœci uprawnieñ z rynku [Wieczerzak-Krusiñska, 2014]. Strategia pañstw UE powinna równie skupiaæ siê na mo liwoœci znalezienia substytutów dla surowców energetycznych, które w tych kra-

8 314 Ireneusz Miciu³a jach s¹ w ponad 55% importowane, lub zdywersyfikowaniu mo liwoœci dostaw, co wp³ynie na ich ceny. Natomiast myœl¹ przewodni¹ strategii jest jedynie tzw. miks energetyczny (energy mix), czyli podzia³ produkcji i konsumpcji energii wedle noœników lub sposobów wytwarzania w poszczególnych gospodarkach w celu redukcji spalania dwutlenku wêgla, który mo na uzyskaæ równie przez inwestycje w innowacyjne (czyste) technologie wêglowe. Ma to ogromne znaczenie dla gospodarek pañstw, które w miksie energetycznym maj¹ ponad 50% udzia³ wêgla, a s¹ to m.in. Polska, Czechy, Estonia i Bu³garia. Co wiêcej, rz¹dowy raport Model optymalnego miksu energetyczny dla Polski do roku 2060 zak³ada, e polska energetyka bêdzie oparta na wêglu jeszcze przez ok. 40 lat. Dlatego strategia UE powinna uwzglêdniaæ mo liwoœci i uwarunkowania konkretnych gospodarek, a nie uogólniaæ i dostosowywaæ trendy do pañstw decydentów w UE. Dodatkowo argumentami przemawiaj¹cymi za przemyœlanymi i efektywnymi zmianami s¹ prognozy na coraz wiêksze zapotrzebowanie energii oraz ograniczenia powoduj¹ce, e odnawialne Ÿród³a energii s¹ w stanie zapewniæ ok. 15% zapotrzebowania na energiê w krajach UE [Statistical Review of World Energy, 2013]. Natomiast wiele surowców energetycznych dziêki nowym technologiom staje siê bardziej ekologicznymi noœnikami energii, w tym przede wszystkim gaz, gdzie pojawiaj¹ siê nowe mo liwoœci jego pozyskiwania, np. z ³upków. 3. Plany zrównowa onego rozwoju energetycznego Polski do 2030 roku W krajach UE biomasa jest obecnie jednym z g³ównych Ÿróde³ energii odnawialnej do produkcji ciep³a i energii elektrycznej. Z uwagi na koniecznoœæ osi¹gniêcia celów wskaÿnikowych zawartych w dyrektywie ocenia siê, e w najbli szych dekadach wykorzystanie biomasy dla celów energetycznych w krajach Europy bêdzie szybko wzrasta³o. Z uwagi na jej ograniczone zasoby biomasa wymaga zrównowa onego wytwarzania i wykorzystywania. Sytuacja energetyczna Polski, jak i czêœci krajów Europy Œrodkowej jest podobna, bowiem kraje te nie posiadaj¹ bogatych zasobów surowców energetycznych, z wyj¹tkiem wêgla kamiennego i brunatnego. W sytuacji niedoboru energii z w³asnych Ÿróde³ kraje te przy tej strategii dzia³ania wszystkich pañstw UE bêd¹ zmuszone importowaæ znaczne iloœci surowców energetycznych, zw³aszcza ropy naftowej i gazu. Biomasa stanowi jedno z g³ównych Ÿróde³ energii odnawialnej, a udzia³ biomasy w pozyskaniu wszystkich noœników energii odnawial-

9 Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce i zobowi¹zania wobec UE 315 nej osi¹gn¹³ w 2010 roku 85,4%. W 2010 roku z biomasy wytworzono ok GWh energii elektrycznej, w tym 5593 GWh w technologii wspó³spalania z wêglem. Z uwagi na ograniczone zasoby i w³aœciwoœci opa³owe biomasa powinna byæ wykorzystywana g³ownie lokalnie w technologii rozproszonej, bo transport biomasy powoduje okreœlone skutki równie w zakresie dodatkowej emisji CO 2. Polska, chc¹c ograniczyæ emisjê CO 2 oraz spe³niæ zobowi¹zania i jednoczeœnie wykorzystaæ zalety i korzyœci, niew¹tpliwie powinna wykorzystywaæ OZE. Natomiast nale y zastanowiæ siê nad realnoœci¹ czasow¹ realizacji strategii UE dla poszczególnych pañstw i skutkami gospodarczymi, które mog¹ nast¹piæ w wyniku kar finansowych i handlu uprawnieniami do emisji CO 2 i podobnymi procesami wymuszonymi przez UE. Praktyka gospodarcza pokazuje, e prognozy udzia³u poszczególnych paliw w produkcji energii elektrycznej w Polsce na rok 2015 nie zostan¹ spe³nione, co powoduje, e wskaÿniki na kolejne lata równie bêd¹ trudne do zrealizowania. Dodatkowo fakt, i prognozy zapotrzebowania na energiê wskazuj¹ na ok. 50% wzrost stanu obecnego do 2030 roku powoduje trudnoœci ekonomiczne w ograniczaniu udzia³u paliw kopalnianych w miksie energetycznym w Polsce, przy jednoczesnych trudnoœciach pozyskiwania energii elektrycznej z OZE oraz planowanych dwóch elektrowniach atomowych. W celu przechodzenia na OZE nale y okreœliæ, w jakim stopniu jest to w ogóle mo liwe, bior¹c pod uwagê konkretne pañstwa czy regiony. W tablicy 2 przedstawiono uwarunkowania i mo liwoœci wykorzystania energii odnawialnej w Polsce. Tablica 2. Mo liwoœci wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w Polsce Rodzaj energii Energia wiatrowa Energia s³oneczna Przyczyny ograniczenia mo liwoœci powstawania na terenie Polski Tylko w niektórych regionach kraju œrednia prêdkoœæ wiatru przekracza 4 m/s, co stanowi minimaln¹ prêdkoœæ startow¹ wiêkszoœci elektrowni. Spoœród 8760 godzin w roku w Polsce mo emy liczyæ na nas³onecznienie w przedziale 1390 do 1900 godzin. W wiêkszej czêœci kraju nas³onecznienie œrednioroczne wynosi 1600 godzin, co stanowi 30% 40% d³ugoœci dnia. Promieniowanie s³oneczne ca³kowite w Polsce (suma promieniowania bezpoœredniego i rozproszonego) wynosi maksymalnie 1 kw/m 2 w warunkach optymalnych (po³udnie bez chmur, czyste niebo).

10 316 Ireneusz Miciu³a Rodzaj energii Energia geotermalna Energia wodna Przyczyny ograniczenia mo liwoœci powstawania na terenie Polski W Polsce z geotermii mo na uzyskaæ oko³o 4 mln t.p.u. rocznie. Przewaga wód o temperaturze do 80 C ogranicza ich wykorzystanie g³ównie w ciep³ownictwie. W Polsce tego typu elektrownia nie bêdzie mia³a nigdy zastosowania ze wzglêdu na brak wiêkszych przyp³ywów i odp³ywów. ród³o: [Za³¹cznik do uchwa³y nr 202/2009, 2009]. Ze wzglêdu na ograniczenia szybkiego rozwoju OZE konieczne jest stosowanie metod przejœciowych, co pozwoli na stabilny i zrównowa- ony rozwój pañstw UE. Dodatkowo argumentem jest op³acalnoœæ tego procesu na danym etapie rozwoju danego kraju. Jednoczeœnie argumentów przemawiaj¹cych za wykorzystywaniem wêgla i gazu jest wiele, m.in. innowacyjnoœæ technologii wêglowych, które pozwalaj¹ na wy sz¹ efektywnoœæ wytwarzania energii oraz wykorzystanie z³ó niemo liwych do wydobycia konwencjonalnymi metodami. Dodatkowo nowa technologia jest bezpieczniejsza dla œrodowiska naturalnego i pozwala na ograniczenie emisji CO 2 i innych zanieczyszczeñ. Przyk³adowo rafineria w Gdañsku nale y do jednych z najefektywniejszych energetycznie w Europie. Dlatego w dalszym ci¹gu powinniœmy rozwijaæ czyste technologie wêglowe. Na ograniczone mo liwoœci wykorzystania OZE w pewnych rejonach œwiata i nierealne terminy zmian w strukturze Ÿróde³ energii przyjête przez UE wskazuje fakt, i aktualnie OZE zaspokajaj¹ oko³o 8,5% zapotrzebowania ludzkoœci na energiê. Dlatego w pierwszej kolejnoœci najistotniejsze jest zapewnienie dostêpu do nowoczesnych us³ug energetycznych i jednoczeœnie poprawa efektywnoœci energetycznej, a dopiero w drugiej kolejnoœci zwiêkszenie udzia³u OZE w miksie energetycznym. Bowiem dostêp do energii ma znaczenie nie tylko dla konsumpcji, ale równie dla generowania dochodów, które zapewniaj¹ sta³e œrodki utrzymania. Zrównowa ona energia powinna byæ wytwarzana i wykorzystywana w sposób, który wspiera rozwój ludzkoœci w aspekcie spo³ecznym, gospodarczym i œrodowiskowym.

11 Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce i zobowi¹zania wobec UE 317 Zakoñczenie Wszystkie pañstwa UE chc¹ d¹ yæ do celu, jakim jest redukcja emisji CO 2. Natomiast ró ni¹ siê tym, w jaki sposób nale y to osi¹gn¹æ [www.eecpoland.eu, 2014]. Strategia UE polegaj¹ca na dywersyfikacji Ÿróde³ energetycznych przyczyni siê do rozwoju konkurencji oraz pozwoli na uwzglêdnienie wymogów ochrony œrodowiska, a tak e stanie siê przyczyn¹ równowa enia interesów przedsiêbiorstw energetycznych i odbiorców energii. Natomiast nale y równie zwróciæ uwagê na ograniczenia i realnoœæ planów UE dla poszczególnych pañstw oraz skutki gospodarcze, które mog¹ nast¹piæ w wyniku wprowadzania niekorzystnych procesów wymuszonych przez UE, np. kary finansowe i rynek uprawnieñ emisji CO 2, które dotkn¹ g³ównie kraje rozwijaj¹ce siê i bêd¹ skutkowaæ powstawaniem naturalnych monopoli wœród pañstw rozwiniêtych. Wp³yw takich dzia³añ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych bêdzie ogromny. Dlatego nale y zadbaæ o dzia³ania, które pozwol¹ na zrównowa ony rozwój wszystkich pañstw nale ¹cych do UE oraz zapewni¹ bezpieczeñstwo energetyczne w sposób, który bêdzie oparty na zasadach racjonalnego i efektywnego u ytkowania surowców energetycznych. Wynika z tego, i udzia³ procentowy wêgla i gazu wci¹ bêdzie wy szy ni przewiduj¹ to prognozy w przyjêtej strategii unijnej. Aby poradziæ sobie z emisj¹ dwutlenku wêgla, nale y to robiæ poprzez rozwijanie nowoczesnych technologii. Dodatkowo polityka klimatyczna UE powinna uwzglêdniaæ specyfikê miksów energetycznych poszczególnych krajów, a nie narzucaæ wszystkim pañstwom jedno kryterium energetyczne. Komisja Europejska powinna w planach uwzglêdniaæ specyfikê konkretnych pañstw i strategie rozwoju, a przede wszystkim terminy wymaganych zmian dostosowaæ do danego kraju. Dlatego zmiany w sposobie wytwarzania energii i przejœcie na trend zrównowa onego rozwoju zgodnie z za³o eniami UE wymaga czasu. Dodatkowo takie argumenty, jak efektywnoœæ ekonomiczna wytwarzania oraz mo liwoœæ stosowania produkcji wytworzonej do innych celów, jak i rozwój technologiczny pozostaj¹cy w zgodzie z ekologi¹, przemawiaj¹ za stabilnymi i przemyœlanymi przemianami, które doprowadz¹ na œcie kê zrównowa onego rozwoju œwiata.

12 318 Ireneusz Miciu³a Literatura 1. ARE (2013), Statystyka elektroenergetyki polskiej 2012, Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa. 2. Bartoszewicz-Burczy H. (2012), Potencja³ i energetyczne wykorzystanie biomasy w krajach Europy Œrodkowej, Instytut Energetyki, 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemys³owych (tzw. Dyrektywa IED ). 4. sie_za_droga.html (2013). 5. (2013). 6. Wieczerzak-Krusiñska A., (2014) pdf, Statistical Review of World Energy (2013). 8. Igliñski B. (2009), Technologie bioenergetyczne, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruñ. 9. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Analiz Strategicznych, (2013), Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060, Warszawa. 10. Kowalski M. (2014), Jaka energia dla Europy, Wprost. 11. Polityka energetyczna Unii Europejskiej, Europejski Kongres Gospodarczy (2014), 12. Redukcja CO 2, wspólny cel, ró ne drogi (2014), Polska Izba Przemys³u Chemicznego, 13. Œci¹ ko M. (2007), Wspó³spalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Wêgla i Politechniki Œl¹skiej, Zabrze. 14. Za³¹cznik do uchwa³y nr 202/2009 Rady Ministrów (2009), Strategia energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

13 Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce i zobowi¹zania wobec UE 319 Streszczenie Sektor energetyczny w Polsce ulega reorganizacji zgodnie z zobowi¹zaniami cz³onka Unii Europejskiej. Wraz z ograniczaniem emisji CO 2 Polska pod¹ a do liberalizacji sektora energetycznego. W artykule przedstawiono problemy przestawiania siê pañstw UE, w tym Polski, na proekologiczne Ÿród³a energii. Celem artyku³u jest ukazanie reorganizacji energetycznej pañstw UE oraz mo liwoœci i szans wykorzystania istniej¹cych technologii na zasadach zrównowa onego rozwoju. Wskazuje siê w nim równie efektywnoœæ opisanych procesów oraz argumenty przemawiaj¹ce za stabilnymi i zrównowa onymi przemianami w sektorze energetycznym w Polsce. S³owa kluczowe energia odnawialna, zrównowa ony rozwój, liberalizacja rynku energetycznego Liberalization energy market in Poland and Liabilities to EU (Summary) The energy sector in Poland is the reorganization in accordance with the obligations of EU membership. Along with the reduction of CO 2 emissions following the liberalization of the Polish energy sector. The paper presents problems of adjustment to EU countries, including Polish for environmentally friendly energy sources. The purpose of this article is to present a reorganization energy of the EU and the possibilities and opportunities to use existing technology to the principles of sustainable development. It also indicates the effectiveness of the processes described, the case for stable and sustainable changes in the energy sector in Poland. Keywords renewable energy, sustainable development, liberalization of the energy sector

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 13 Zeszyt 1 2010 PL ISSN 1429-6675 Pawe³ FR CZEK* Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy STRESZCZENIE. W kolejnych latach w Polsce niezbêdne

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku energii elektrycznej szans¹ na rozwój us³ug

Liberalizacja rynku energii elektrycznej szans¹ na rozwój us³ug POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 1 2013 ISSN 1429-6675 Rafa³ WIDERSKI* Liberalizacja rynku energii elektrycznej szans¹ na rozwój us³ug STRESZCZENIE. Artyku³ w swoim za³o eniu odpowiada na postawione

Bardziej szczegółowo

Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej wyzwania dla przysz³oœci polskiej gospodarki

Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej wyzwania dla przysz³oœci polskiej gospodarki POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2015 Tom 18 Zeszyt 1 15 26 ISSN 1429-6675 Gra yna WOJTKOWSKA- ODEJ* Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej wyzwania dla przysz³oœci polskiej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wêgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku analizy scenariuszowe

Wêgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku analizy scenariuszowe Wêgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku analizy scenariuszowe Redakcja naukowa: dr hab. in. Lidia Gawlik IGSMiE PAN AUTORZY: dr hab. in. Lidia GAWLIK IGSMiE PAN dr in. Zbigniew GRUDZIÑSKI

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej

Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 1 2008 PL ISSN 1429-6675 Ireneusz SOLIÑSKI*, Bartosz SOLIÑSKI**, Mieczys³awa SOLIÑSKA*** Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwi¹zania w energetyce wyci¹g propozycji zawartych w Bia³ej Ksiêdze NPRE

Innowacyjne rozwi¹zania w energetyce wyci¹g propozycji zawartych w Bia³ej Ksiêdze NPRE POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 2 2011 PL ISSN 1429-6675 Krzysztof MIJEWSKI* Innowacyjne rozwi¹zania w energetyce wyci¹g propozycji zawartych w Bia³ej Ksiêdze NPRE STRESZCZENIE. Referat jest poœwiêcony

Bardziej szczegółowo

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Koalicji Klimatycznej WARSZAWA LISTOPAD 2011 ARTUR GRADZIUK, ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

Pozycja Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA na krajowym rynku wêgla i koksu

Pozycja Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA na krajowym rynku wêgla i koksu Materia³y XXVII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 13 16.10.2013 r. ISBN 978-83-62922-26-0 Grzegorz CZORNIK* Pozycja Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej

Bardziej szczegółowo

O bardziej doskona³ej Unii Europejskiej

O bardziej doskona³ej Unii Europejskiej POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 1 5 18 ISSN 1429-6675 Jacek MALKO* O bardziej doskona³ej Unii Europejskiej STRESZCZENIE. Podstawowymi celami Unii Europejskiej, wyra onymi

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce

Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Józef PASKA* Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce STRESZCZENIE. Energetyka rozproszona, rozproszone Ÿród³a energii, wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 147 156 ISSN 1429-6675 Rados³aw SZCZERBOWSKI* Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli STRESZCZENIE. Szereg

Bardziej szczegółowo

Inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie wêgla kamiennego w kontekœcie wzmacniania bezpieczeñstwa energetycznego UE

Inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie wêgla kamiennego w kontekœcie wzmacniania bezpieczeñstwa energetycznego UE SYMPOZJA I KONFERENCJE nr 73 Materia³y XXII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Ustroñ, 19 22.10.2008 r. Henryk PASZCZA*, Magdalena BIA AS** Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Henryk Oracz*, Krzysztof Kalinowski*, Tomasz Olma** RYZYKO I ZARZ DZANIE RYZYKIEM MOCAMI PRZESY OWYMI NA RYNKU GAZU

Henryk Oracz*, Krzysztof Kalinowski*, Tomasz Olma** RYZYKO I ZARZ DZANIE RYZYKIEM MOCAMI PRZESY OWYMI NA RYNKU GAZU WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 Henryk Oracz*, Krzysztof Kalinowski*, Tomasz Olma** RYZYKO I ZARZ DZANIE RYZYKIEM MOCAMI PRZESY OWYMI NA RYNKU GAZU Przedsiêbiorców zawsze interesowa³a przysz³oœæ

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU MARCIN MAJCHRZAK PRZEOBRA ENIA W ELEKTROENERGETYCE W WARUNKACH RYNKOWYCH (Studium przypadku grupy ENEA S.A.) PRACA MAGISTERSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. Andrzej Czy ewski

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

ALSTOM POWER W POLSCE

ALSTOM POWER W POLSCE ALSTOM POWER W POLSCE *Nadajemy kszta³t przysz³oœci * ALSTOM POWER LOKALNA OBECNOŒÆ GLOBALNE MO LIWOŒCI Wieloletnia obecnoœæ Alstom na polskim rynku, pomyœlna realizacja licznych projektów oraz dobre relacje

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania pozyskiwania energii wiatru dla ró nych lokalizacji elektrowni wiatrowych

Uwarunkowania pozyskiwania energii wiatru dla ró nych lokalizacji elektrowni wiatrowych Materia³y XXV Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 9 12.10.2011 r. Stanis³aw GUMU A*, Krzysztof PYTEL** Uwarunkowania pozyskiwania energii wiatru

Bardziej szczegółowo

Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie

Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 15 Zeszyt 1 2012 ISSN 1429-6675 Waldemar DO ÊGA* Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono prawno-ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt 2 2006 PL ISSN 1429-6675 Andrzej PALIÑSKI*, Zbigniew UCKI** Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ STRESZCZENIE. W artykule

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia 17 38-400 Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.krosglass.pl Na podstawie Prospektu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIÊBIORCÓW PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo