Przegląd prasowych informacji podatkowych z okresu lutego 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd prasowych informacji podatkowych z okresu 14 27 lutego 2014r."

Transkrypt

1 Przegląd prasowych informacji podatkowych z okresu lutego 2014r. PRZEGLĄD PRASY Oddział zagranicznej firmy może odliczyć VAT w Polsce Dziennik Gazeta Prawna Przemysław Molik W dniu 12 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt I FSK 285/13), w którym potwierdził, że oddział zagranicznej spółki może odliczyć podatek VAT z tytułu usług świadczonych na rzecz jednostki macierzystej. W niniejszej sprawie brytyjska spółka posiada w Polsce oddział działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności oddziału jest analiza próbek chemicznych. Wyniki analizy są przesyłane do jednostki macierzystej, która następnie sprzedaje je klientom. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oddział stał na stanowisku, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. Minister Finansów oraz sąd pierwszej instancji uznali, że oddział i centrala stanowią jeden podmiot, a czynności pomiędzy nimi mają charakter czynności wewnątrzzakładowych, w związku z czym oddziałowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Rację podatnikowi przyznał dopiero Naczelny Sąd Administracyjny, który potwierdził, że oddział może odliczyć podatek VAT, jeśli posiada dokumenty poświadczające związek odliczonego podatku z prowadzoną działalnością. Firma nie odzyska nadpłaty PIT pracownika Rzeczpospolita Mateusz Maj Zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku z 11 lutego 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 1690/13) pracodawca nie może wystąpić o zwrot nadpłaty z tytułu pobranej i uiszczonej w nieprawidłowej wysokości zaliczki na PDOF. W omawianej sprawie, spółka niepoprawnie obliczyła i pobrała zaliczki na PDOF od pracowników, którzy przepracowali za granicą więcej niż 183 dni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ich dochód powinien zostać opodatkowany za granicą. W związku z powyższym, A l b a n i a A u s t r i a B u ł g a r i a C h o r w a c j a C z e c h y P o l s k a R u m u n i a S e r b i a S ł o w a c j a S ł o w e n i a Węgry

2 spółka wystąpiła o zwrot nadpłaty powołując się na art pkt 2 lit. b ordynacji podatkowej, zgodnie z którym, jeżeli w złożonej deklaracji płatnik wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od należnej, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Zarówno organ podatkowy jak i WSA w Gdańsku uznali, iż wniosek o stwierdzenie nadpłaty może zostać złożony przez płatnika jedynie w sytuacji, gdy w wyniku dokonania nadpłaty dochodzi do uszczuplenia jego majątku. W tej sytuacji spółka nie może złożyć takiego wniosku, ponieważ kwota wpłacona na konto urzędu skarbowego jest równa wysokości zaliczek pobranych z pensji pracowników. Wniosek o zwrot nadpłaty powinien złożyć podatnik, czyli pracownik spółki. Prawo do zwolnienia przechodzi na firmę przejmującą Dziennik Gazeta Prawna Przemysław Molik Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 lutego 2014 r. (sygn. akt II FSK 536/13) potwierdził, że podmiot przejmujący spółkę uprawioną do zwolnienia z podatku dochodowego otrzymanej dywidendy ma również prawo do przedmiotowego zwolnienia. W komentowanej sprawie podatnik przejął spółkę holenderska, która posiadała przez ponad dwa lata wszystkie udziały w polskiej spółce córce. Spełnienie tych warunków dawało przejmowanej spółce prawo do zwolnienia z podatku dochodowego otrzymanej dywidendy. Wątpliwym było to, czy po przejęciu spółka przejmująca będzie również uprawniona do zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy w sytuacji, gdy spółka przejmowana nie otrzymała wcześniej dywidendy a jedynie miała do niej prawo. Wnioskodawca twierdził, że takie prawo będzie mu przysługiwać, albowiem wraz z przejęciem spółki holenderskiej dochodzi do sukcesji generalnej praw i obowiązków. Natomiast organy podatkowe uznały, że sukcesja dotyczy jedynie tych praw, które istniały w momencie przejęcia a skoro do wypłaty dywidendy nie doszło przed przejęciem to nie można twierdzić, że przejmujący nabył prawo do zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy. Sądy obu instancji przyznały rację podatnikowi, potwierdzając, że przejmujący wstępuje w sytuację prawną spółki przejmowanej bez względu na to, czy doszło wcześniej do wypłaty dywidendy, czy też nie. Czynsz za lokal z 23-proc. VAT, ale woda i ścieki już ze stawką 8-proc. Dziennik Gazeta Prawna W wyroku z dnia 11 lutego 2014 r. (sygn. akt I SA/Gl 1765/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że wynajmujący lokal użytkowy refakturując koszty zużycia mediów powinien wystawić fakturę zgodnie ze stawką właściwą dla refakturowanej usługi. W przedmiotowej sprawie podatnik zawarł umowę najmu. W umowie ustalił, że opłaty za zużycie mediów nie będą składową opłaty za czynsz, lecz będą osobno refakturowane na najemcę. Podatnik po otrzymaniu faktury za zużycie mediów refakturował je ze stawką właściwą dla danej usługi. Takie podejście zakwestionowały organy podatkowe twierdząc, że najemcy mogą ponosić koszty mediów oddzielnie od czynszu jedynie, gdy sami zawarli umowę z dostawcą mediów. W przeciwnym razie usługa najmu składa się z kilku świadczeń na rzecz najemcy. W tym celu wszystkie świadczenia powinny być fakturowane zgodnie ze stawką właściwą dla najmu lokalu użytkowego, czyli usługi głównej. W niniejszej sprawie sąd przyznał rację podatnikowi i wskazał, że na najemcy nie ciąży obowiązek korzystania z mediów w związku z tym nie można traktować ich jako elementu usługi najmu. Darowizna przesądza o opodatkowaniu Rzeczpospolita Mateusz Maj Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 28 stycznia 2014 r. (sygn. akt IPTPP2/ /13-7/JS) uznał, że montaż instalacji solarnej przez gminę w zamian za darowiznę podlega opodatkowaniu VAT. W stanie faktycznym będącym przedmiotem interpretacji, gmina realizowała projekt montażu instalacji kolektorów słonecznych na dachach mieszkańców, którzy następnie byli zobowiązani do korzystania z wytworzonej energii słonecznej. Projekt zakładał, że po pięciu latach prawo własności instalacji zostanie nieodpłatnie przekazane przez gminę na rzecz właściciela budynku. Mieszkańcy chętni do udziału w programie byli zobligowani do przekazania na rzecz gminy darowizny w wysokości 25 procent kosztów instalacji solarnych. Zdaniem gminy wartość otrzymanych darowizn nie będzie opodatkowana VAT. Dyrektor Izby Skarbowej nie podzielił zaprezentowanego stanowiska uznając, iż obowiązkowa wpłata uiszczana na rzecz gminy przez mieszkańców chcących wziąć udział w programie jest bezpośrednio związana z usługą montażu instalacji kolektorów. Tym samym, usługa świadczona przez gminę podlega opodatkowaniu VAT.

3 Wysokość daniny zależy od zapisów w kontrakcie Dziennik Gazeta Prawna Stefan Dasiewicz W wyroku z dnia 12 lutego 2014 r. (sygn. akt II FSK 500/12) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż jeżeli w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa zostanie wykazana jedynie łączna kwota transakcji, wówczas transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych z zastosowaniem maksymalnej stawki podatku. Zdaniem Sądu, w samej ustawie o PCC brak jest stosownych uregulowań w zakresie właściwej stawki podatku przy transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa. Mając powyższe na uwadze, dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych należy ustalić wartość rynkową poszczególnych składników przedsiębiorstwa (rzeczy i praw majątkowych), a następnie zastosować właściwe dla nich stawki podatkowe. W stanie faktycznym będącym przedmiotem orzeczenia podatnik, który nabył przedsiębiorstwo zapłacił podatek od całej jego wartości stosując 2% stawkę podatku. Następnie, podatnik stwierdził, że niektóre składniki przedsiębiorstwa powinny być opodatkowane niższą stawką podatku, co skłoniło go do złożenia korekty deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Organ rozpatrując wniosek, odmówił podatnikowi zwrotu podatku argumentując, iż umowa sprzedaży przedsiębiorstwa nie wymieniała poszczególnych składników i praw majątkowych. W przedmiotowej sprawie NSA stwierdził, że jeżeli w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa zostaną wyszczególnione poszczególne składniki przedsiębiorstwa i podana zostanie ich wartość, to podatek należy ustalić, biorąc pod uwagę wartość rynkową rzeczy i praw majątkowych stosując właściwe stawki podatkowe dla tych składników majątkowych. W przeciwnym razie należy pobrać podatek według najwyższej stawki, właściwej dla rynkowej wartości całego przedsiębiorstwa. Na odmowę uznania korekty VAT można się poskarżyć Rzeczpospolita Paweł Sikora NSA w wyroku z dnia 19 lutego 2014 r. (sygn. I FSK 2115/13) orzekł, że postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego w zakresie uznania korekt deklaracji dotyczących podatku VAT za bezskuteczne, może podlegać kontroli sądów administracyjnych. W omawianej sprawie naczelnik urzędu skarbowego uznał złożone przez spółkę korekty deklaracji VAT-7, stwierdzające nadpłatę podatku, za bezskuteczne. W związku z tym, spółka wniosła skargę do WSA w Warszawie. Sąd odrzucił skargę orzekając, iż od zaskarżonego postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z procedurami prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie przysługuje zażalenie ani skarga do sądu administracyjnego. Ponadto sąd argumentował, że uznanie korekt deklaracji za bezskuteczne nie rzutuje na sferę praw i obowiązków podatnika. Sprawa znalazła swój finał przed NSA, który nie zgodził się z przedstawionym stanowiskiem sądu i nakazał WSA w Warszawie merytoryczne zbadanie sprawy. Wynajem narzędzi używanych za granicą bez podatku u źródła Rzeczpospolita Marta Barczuk Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z 21 stycznia 2014 r. (sygn. akt I SA/Wr 1825/13) spółka nie ma obowiązku rozliczenia podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz zagranicznych kontrahentów z tytułu wynajmu narzędzi oraz zaplecza sanitarnego i technicznego używanych poza granicami kraju. W omawianej sprawie spółka świadczyła za granicą usługi serwisowe i remontowe, wykorzystując w tym celu odpłatnie wynajęty od zagranicznych kontrahentów specjalistyczny sprzęt oraz elementy zaplecza sanitarnego. Zdaniem spółki nie jest ona zobowiązana do rozliczania podatku u źródła od należności wypłacanych zagranicznym podmiotom z tytułu wynajmu ich sprzętu, ponieważ nie można uznać, iż przychód kontrahentów powstał na terytorium Polski. Z przedstawionym stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy. Sprawa trafiła na wokandę WSA we Wrocławiu. Sąd przyznał rację spółce orzekając, iż warunkiem koniecznym wystąpienia źródła przychodu w Polsce jest jego trwałe związanie z terytorium Polski. Ekspertka podkreśla, iż pomimo ukształtowanego orzecznictwa w tym zakresie, organy podatkowe nadal wydają negatywne interpretacje twierdząc, iż przesłanką do poboru podatku u źródła jest wykorzystywanie efektów pracy zagranicznych kontrahentów przez podmiot mający siedzibę w Polsce.

4 Nowy środek trwały może mieć używane elementy Dziennik Gazeta Prawna Elżbieta Delert W wyrokach z dnia z 21 lutego 2014 r., (sygn. akt II FSK 430/12 i II FSK 431/12) NSA stwierdził, że wykorzystanie w nowej linii produkcyjnej elementów używanych nie wpływa na wielkość zwolnienia podatkowego przysługującego w specjalnej strefie ekonomicznej. W stanie faktycznym będącym przedmiotem orzeczeń spółka działająca na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE) poniosła wydatki w związku z rozbudową zakładu. Spółka zleciła montaż nowej linii produkcyjnej. W tym celu zleceniobiorca wykorzystał używane już wcześniej poszczególne maszyny i urządzenia. W związku z powyższym organy podatkowe zakwestionowały uznanie całości poniesionego przez spółkę kosztu za koszt kwalifikujący do objęcia pomocą publiczną, mający wpływ na wysokość podatku od osób prawnych. Fiskus argumentował że skoro z rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych nie wynika, jak rozumieć pojęcie nowy środek trwały, to należy kierować się znaczeniem potocznym. Tym samym, jeżeli przy wytworzeniu linii produkcyjnej użyto elementów używanych już wcześniej przez spółkę, wówczas nie można uznać, że wytworzona linia produkcyjna jest nowa i że wydatki na nią zostaną w całości objęte zwolnieniem. NSA utrzymując w mocy rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu orzekł jednak, iż zastosowanie w nowym środku trwałym elementów uprzednio używanych nie ma wpływu na zakwalifikowanie go do nowych środków trwałych, tym samym, całość poniesionych przez spółkę wydatków będzie objęta pomocą publiczną. Także pośrednik może odzyskać akcyzę Rzeczpospolita Jacek Hawrysz NSA w wyroku z dnia 16 stycznia 2014 r. (sygn. I FSK 231/13) orzekł, iż przepisy polskiej ustawy o podatku akcyzowym w zakresie zwrotu podatku są niezgodne z przepisami tzw. dyrektywy horyzontalnej, tj. Dyrektywy Rady 2008/118/WE. W omawianej sprawie spółka nabyła paliwo na terenie Polski od pośrednika, który wcześniej nabył je od podatnika podatku akcyzowego. Podatek od przedmiotowego paliwa został uiszczony. Celem zakupu paliwa była jego dalsza dostawa na terytorium Austrii. Zdaniem spółki, pomimo iż polskie przepisy zezwalają na zwrot akcyzy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów jedynie podatnikom oraz podmiotom nabywającym wyroby akcyzowe bezpośrednio od podatnika, jednak w oparciu o regulacje dyrektywy horyzontalnej, miała ona prawo do uzyskania zwrotu podatku. Organ podatkowy, bazując na literalnym brzmieniu cytowanego art. 82 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym odmówił spółce zwrotu akcyzy. Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który uznał, iż w związku z błędną implementacją do prawa krajowego dyrektywy horyzontalnej, spółce, w związku z dokonaną wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, przysługuje zwrot akcyzy. Przegląd orzecznictwa Wyrok NSA z 4 grudnia 2013 r. (I FSK 32/13) Przepis art pkt 1 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług z tego tylko powodu, że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. Wyrok NSA z 23 października 2013 r. (I FSK 1503/12) Dywidenda niepieniężna w spółce komandytowo-akcyjnej, należna akcjonariuszom, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedmiotem opodatkowania w takiej sytuacji nie jest bowiem dywidenda, lecz nieodpłatna dostawa towarów (art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) lub nieodpłatne świadczenie usług (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT). Uwagi i opinie prosimy kierować pod adresem: Uwagi i opinie prosimy kierować pod adresem: Przeglądu Prasowych Informacji Podatkowych nie należy traktować jako porady prawnej. Za treść referowanych publikacji TPA Horwath nie ponosi odpowiedzialności.

5 NASI EKSPERCI Krzysztof Kaczmarek zarządzający Małgorzata Dankowska Wojciech Sztuba zarządzający Damian Kubiś Tomasz Ożdziński tel.: TPA Horwath Członek Crowe Horwath International ul. Murawa Poznań Tel.: Fax: ul. Przyokopowa Warszawa Tel.: Fax: al. Korfantego 141 B Katowice Tel: Fax:

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Wyrok NSA 6 sierpnia 2014 r. I FSK 1288/13 2 Wyrok NSA 7 sierpnia 2014 r. I FSK 1355/13 Nie każde przesunięcie czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 1 / Luty 2014 W numerze: Czy nieodpłatne wydanie nagród powinno być opodatkowane VAT? Zastosowanie środka egzekucyjnego nie zawsze przerywa bieg przedawnienia Dywidenda niepieniężna podlega opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 7 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd) uznał, że dostawcy wydający konsumentom nagrody

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: VAT > > Obrót paliwami

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 10, 12 marca 2012 20112011

TaxWeek. Nr 10, 12 marca 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 10, 12 marca 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 15 / Wrzesień 2010 W numerze: Czy wydatki związane z wypłatą dywidendy stanowią koszt podatkowy Można odzyskać VAT od wydatków dokonywanych w okresie od 2005 do listopada 2008, których nie zaliczono

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA FORMULARZA CIT-8 Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZEZ PRYZMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODATNIKA

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA FORMULARZA CIT-8 Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZEZ PRYZMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODATNIKA Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA FORMULARZA CIT-8 Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZEZ PRYZMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODATNIKA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E Listopad-Grudzień 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E M A G A Z Y N K L I E N T Ó W E C D D P Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, a także wielu

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 2 / luty 2013 W numerze: Czy wydatki integracyjne stanowią przychód po stronie pracownika? Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych, komputerów oraz telefonów komórkowych przez kadrę menedżerską

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 1/102 1. Czynności opodatkowane - zakres umów opodatkowanych PCC W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH Rozdział I. Problematyka podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego Problematyka

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (maj / czerwiec) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Zbycie akcji pracowniczych przychodem z kapitałów Podział

Bardziej szczegółowo