Zastosowanie systemów komputerowych w wybranych procedurach klinicznych i laboratoryjnych wykonania protez stałych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie systemów komputerowych w wybranych procedurach klinicznych i laboratoryjnych wykonania protez stałych"

Transkrypt

1 PRACE POGLĄDOWE Dent. Med. Probl. 2002, 39, 2, ISSN X HALINA PANEK, TOMASZ DĄBROWA Zastosowanie systemów komputerowych w wybranych procedurach klinicznych i laboratoryjnych wykonania protez stałych Use of computerized systems in selected clinical and laboratory procedures in fixed prosthodontics Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu Streszczenie W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w klinicznym i labora toryjnym wykonaniu protez stałych. Opisano przede wszystkim metodę pomiaru koloru zębów naturalnych, która umożliwia obiektywny dobór materiałów do estetycznego wykonania protez bez zakłócających wpływów środo wiska i niezależnego od możliwości rozpoznawania barw przez klinicystę. Ponadto omówiono możliwości kom puterowego odwzorowania kształtu opracowanych zębów za pomocą różnych metod skanowania i przesyłania uzyskanych danych do laboratorium, gdzie za pomocą specjalnej frezarki wycina się z bloków ceramicznych lub metalowych zaprojektowane protezy stałe. Takie postępowanie w wielu przypadkach eliminuje konieczność wy konywania tradycyjnych wycisków i ich transportu do laboratorium, a nawet pozwala na wykonanie niektórych uzupełnień bezpośrednio przy fotelu pacjenta. Uzupełnienia stałe wykonane tymi technikami wykazują bardzo do bre zamknięcie brzeżne, a ponadto mogą być wykonane z materiałów przygotowanych przemysłowo, charaktery zujących się lepszą wytrzymałością i biokompatybilnością w porównaniu do otrzymanych w przeciętnych labora toriach technicznych (Dent. Med. Probl. 2002, 39, 2, ). Słowa kluczowe: komputerowa analiza koloru zębów, systemy CAD/CAM, protetyka. Abstract The paper presents the most spectacular computerized techniques introduced recently to clinical and laboratory procedures in fixed prosthodontics. First, the computerized analyser of natural teeth color was described as being an objective measure device not disturbed by any environmental conditions or inadequate capability of clinicians in recognizing the tooth color for selecting the proper veneer materials in fixed dentures. Next, CAD/CAM tech niques were discussed with special regard to the scanning of prepared tooth form as well as to the transmission of processed tooth form data to a miling machine, where the exact fixed denture is cut of ceramic or metal blocks. The new electronic techniques enable to regain from making the traditional impressions of prepared teeth, and, tho ugh, there is no need for sending the impressions to a technical laboratory. Moreover, the techniques allow for pro ducing some single prosthetic restorations directly in a clinic room, as well as to apply the industry preformed ma terials, which exhibit better mechanical and biocompatibility properties than those obtained in routine laboratory procedures (Dent. Med. Probl. 2002, 39, 2, ). Key words: computer controlled color analyse, CAD/CAM systems, prosthodontics. Większość protez stałych wykonuje się metodą pośrednią, tj. w laboratorium technicznym. Takie postępowanie wiąże się z koniecznością przenie sienia do laboratorium danych z ust pacjenta w po staci wycisków szczęki i żuchwy oraz informacji o wzajemnym położeniu szeregów zębowych i ko lorze projektowanych uzupełnień. Obecnie techni ki elektroniczne z wykorzystaniem komputerowe go przetwarzania danych i możliwością przesyła nia informacji pocztą elektroniczną uprościły spo sób komunikowania się z laboratorium protetycz nym, a ponadto wykluczyły możliwość zniekształ

2 304 H. PANEK, T. DĄBROWA cenia niektórych danych (np. wycisków i rejestra torów zwarciowych niedostatecznie zabezpieczo nych podczas transportu), co mogło prowadzić do nieprawidłowego wykonania uzupełnień prote tycznych. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione możliwości wykorzystania nowych technologii przy ustalaniu koloru zębów oraz pro jektowaniu i wykonaniu protez stałych. Komputerowa analiza koloru zębów Przy tradycyjnym doborze koloru dla protez stałych, które mają harmonizować z kolorem uzę bienia naturalnego, stosuje się wizualną metodę po równawczą z zastosowaniem kolorników firmo wych zaprojektowanych dla określonych materia łów stosowanych do licowania uzupełnień prote tycznych. Przy takiej metodzie postępowania wzro kowa percepcja koloru może być zaburzona przez różne czynniki, takie jak: warunki oświetlenia, ko lor dziąsła i najbliższego otoczenia, a także przez typ i kształt kolornika oraz jego położenie wzglę dem zęba. Ponadto różnice w doborze koloru mogą być wynikiem indywidualnej zdolności rozróżnia nia koloru przez badającego stomatologa, a także mogą zależeć od jego doświadczenia klinicznego [1, 2]. W pewnych warunkach oświetlenia oko ludzkie może odbierać jedną wersję koloru, ale przy ich zmianie percepcja koloru może być inna i pro wadzić do doboru koloru różniącego się całkowicie od wyjściowego. Z tego też względu metoda wizu alnego porównania z zastosowaniem kolorników, np. Vita 3 D Master lub specjalnego kodu kolorów, np. Vita Lumin Vacuum/Vitapan, nie jest w stanie opisać całkowicie odcienia zęba i może prowadzić do błędnego odczytu koloru zębów [3]. Czasami kliniczny dobór koloru zębów uzupełnia się wyko naniem slajdów, fotografii, lub mapingu kolorów na odręcznych rysunkach zębów. Takie dodatkowe środki pomocnicze nie przedstawiają jednak dokła dnie natury koloru, a jedynie dostarczają informacji na temat charakteryzacji powierzchni projektowa nych uzupełnień protetycznych. Wydaje się, że problemy te będzie można roz wiązać przez wprowadzenie do praktyki klinicznej wspomaganego komputerowo analizatora koloru zębów Shade Eye EX, opracowanego przez firmę Shofu Dental [4] (ryc. 1). Urządzenie to ma za pewniać dokładny pomiar koloru zębów bez zabu rzającego wpływu otoczenia lub różnych źródeł oświetlenia. Pomiar koloru wykonuje się bowiem podczas bezpośredniego kontaktu końcówki urzą dzenia z centralną przyszyjkową częścią po wierzchni przedsionkowej zęba, podczas którego następuje obliczenie komputerowe koloru lub mie szaniny kolorów. Kolor ten jest przedstawiony na ekranie w postaci szczegółowego wydruku cyfr, które są zakodowanymi danymi znalezionymi dla 208 różnych odcieni porcelany Vintage Halo. Zapis ten uwzględnia również dane na temat pro porcji mieszania podstawowych kolorów do wy konania koron ceramicznych na bazie metalowej z zastosowaniem systemu porcelany Vintage Halo. Procedura pomiaru koloru zęba z użyciem analizatora Shade Eye Ex jest stosunkowo prosta, wymaga jedynie przestrzegania następujących za sad. Przed wykonaniem pomiaru należy usunąć wszelkie osady znajdujące się na powierzchni zę ba, przy czym należy unikać dehydratacji zęba. Je żeli kolor w mierzonej okolicy zęba różni się istot nie od stwierdzanego w pozostałej części zęba (np. wskutek miejscowej demineralizacji), to końców kę aparatu należy przesunąć do miejsca, w którym układ optyczny urządzenia będzie mógł rozpoznać zasadniczy kolor. Analizator powinien być usta wiony prostopadle do powierzchni zęba i jedno cześnie się z nim kontaktować. Zwykle wykonuje się dwukrotnie pomiar w okolicy przyszyjkowej zęba w odległości około 1 2 mm od połączenia szkliwno cementowego. Po wykonaniu pomiarów na ekranie wyświetlającym LED pojawiają się oznaczenia cyfrowe określające przeciętną war tość koloru, wyrażoną trzema wskaźnikami: value (jasność), hue (barwa) i chroma (odcień). Dane te są automatycznie zapisywane w pamięci urządze nia, które posiada również opcję pomiaru koloru w uzupełnieniach wcześniej wykonanych z innych typów mas ceramicznych. Komputerowe projektowanie i wykonanie protez stałych Systemy te, zwane także systemami CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manu facturing) stosuje się do projektowania i wykona nia pojedynczych wkładów i nakładów korono wych, czapeczek z ceramiki lub metalu, stanowią cych podbudowę do dalszego licowania metodami konwencjonalnymi, a ponadto wykorzystuje się je przy projektowaniu koron całkowitych ceramicz nych lub metalowych, a nawet niedużych (3 5 punktowych) mostów [5 15] (tab. 1). W skład przeciętnego systemu CAD/CAM wchodzi skaner, komputer z monitorem, automatyczna frezarka oraz odpowiednie oprogramowanie. We wcześniejszych systemach CAD/CAM stosowano skanery kontaktowe, które pozwalały na przestrzenne odwzorowanie kształtu opracowa nego zęba, co wymagało wykonania w gabinecie stomatologicznym wycisków i odlania modeli z twardego gipsu. Tak zeskanowany model zęba

3 Systemy komputerowe w procedurach wykonania protez stałych 305 Tabela 1. Zestawy CAD/CAM Tabela 1. CAD/CAM Systems Rodzaj skaningu Nazwa zestawu producent Zastosowanie kliniczne (Kind of scaning) (Name of Systems producer) (Clinical application) Stykowy na modelach Dux (Titan) System czapeczki z ceramiki z dodatkiem kryształów cyrkonu, (Contact scan of cast (DCS Dental AG, Allschwil) wysokospiekane lub spiekane z zagęszczeniem (HiP), models) tytanowe czapeczki do licowania porcelaną Celey System wkłady koronowe porcelanowe kopiowane na podstawie (Microna Technlogy AG, skanowanego dotykowo wkładu akrylowego wykonanego Spreinbach) wcześniej i usuniętego z jamy ustnej Procera All Ceram System podbudowy z bloków ceramiki tlenku glinu Procera do koron, (Nobelbiocare, Geteborg) licówek, mostów uzupełnianych ceramiką licująca All Ceram, tytanowe czapeczki do licowania porcelaną Stykowy wewnątrz Denti CAD System wkłady koronowe porcelanowe, kompozytowe i ze stopów i zewnątrzustny (DentiCad, USA) metali (Intra and extra oral contact scan) Laserowy na modelach CICERO System korony całkowite ceramiczne z rdzeniem z tłoczonej ceramiki (Laser scan of cast (HOORN Netherlands) z kryształami leucytu i szkła dwukrzemowo litowego i następ models) nie uzupełnianej metodą warstwową lub techniki malowania Lava System wycinanie podbudowy z ceramiki cyrkonu (ZrO2) Lava (3M Espe Dental AG, Seefeld) Frame i uzupełniane ceramiką licującą Lava Ceram, korony i mosty bez podbudowy metalowej Cercon System wycinanie z tłoczonej i spiekanej wstępnie i wtórnie masy (Degussa Dental, Hanau) ceramicznej z dodatkiem kryształów cyrkonu Cercon base, a następnie licowanie masą Cercon Ceram, korony i mosty całkowicie ceramiczne Laserowy wewnątrz Duret System wkłady, nakłady korony ze złota, żywic kompozytowych, ustny (Hennnson Internatuional) metali nieszlachetnych i ceramiki (Intra oral laser scan) Fotografowanie Rekow System wkłady, nakłady, korony całkowite z ceramiki i metalowe wewnątrzustne (Digital Dental System) (Photo scan intra oral) Optyczny LED Cerec System wkłady koronowe, nakłady, licówki z bloków ceramiki wewnątrzustny (Siemens Corpr.) szklanej Dicor do wykonania w gabinecie i laboratorium (Optical LED scan technicznym intra oral) Ryc. 1. Komputerowy analizator kolorów zębów Sha de Eye NCC Fig. 1. Shade Eye NCC computer controlled color analyser mógł być przetworzony w postać cyfrową i prze kazywany do laboratorium, gdzie na jego podsta wie wykonywano nieduże uzupełnienia, np. wkła Ryc. 2. Zeskanowany ząb w systemie CICERO Fig. 2. Scanned tooth by CICERO System dy koronowe (bez konieczności przesyłania mode li gipsowych) [5 9]. W nowszych systemach, np. CICERO (ryc. 2), zostały wykorzystane skanery laserowe, które pozwalają na bardziej dokładne

4 306 H. PANEK, T. DĄBROWA odtworzenie kształtu zęba z wykonanych modeli gipsowych [7, 10 13]. Modele te muszą być jed nak przedtem odpowiednio przygotowane, np. przez zaczernienie okolic biegnących poniżej za sięgu projektowanego uzupełnienia. W innych systemach CAD/CAM, np. systemie Dureta, nie ma konieczności wykonywania wyci sków i modeli opracowanych zębów. Systemy te zawierają bowiem mały skaner laserowy, przypo minający uchwyt turbiny stomatologicznej, który umożliwia wewnątrzustne odwzorowanie kształtu zęba w pięciu wybranych projekcjach (od strony policzkowej, językowej, okluzyjnej pośrodkowej i obu stron stycznych). Czynność ta powinna być wykonywana po uprzedniej retrakcji dziąsła brzeż nego i zabezpieczeniu zębów przed dostępem wil goci i śliny, co mogłoby zniekształcić skanowane obiekty. Skanowane zęby powinny być pokryte specjalnym, matowym, białym proszkiem, który zapobiega odbijaniu się światła w niepożądanych kierunkach [5, 7]. W systemie Rekowa [14] kształt zębów jest rejestrowany za pomocą aparatu foto graficznego sprzężonego z jednoprzewodowym la ryngoskopem o średnicy 10 mm, który ma zapew niać obrazy o znacznie większej rozdzielczości niż w innych technikach obrazowania i tym samym do kładniejsze odwzorowanie przestrzennego kształtu zęba. W systemie Cerec [15] zastosowano nato miast bezkontaktową głowicę skanującą zawierają cą diodę LED, emitującą światło niepowodujące przegrzania skanowanego zęba. Odbite od po wierzchni zęba światło jest rejestrowane przez czujnik CCD, które następnie przez mikroprocesor jest zamieniane w trójwymiarowy obraz na ekranie monitora. Obraz będący optycznym wyciskiem podłoża protetycznego można powiększyć nawet 12 krotnie i zaprojektować na nim, w obecności pacjenta, przyszłe uzupełnienie protetyczne. Czas wykonania pojedynczej licówki ceramicznej z wy korzystaniem tego systemu wynosi od kilku do kil kunastu minut, a dokładność przylegania brzezne go dochodzi do 25 µm [15]. W każdym systemie CAD/CAM, poza skane rem, znajduje się frezarka, która na podstawie cy frowego obrazu zęba wycina z monobloku odpo wiednio zaprojektowane uzupełnienie, np. wewnę trzne ściany wkładów lub nakładów koronowych, będących dokładnym odwzorowaniem zeskanowa nych ścian zęba. Sterowanie frezarki do odtworze nia zewnętrznego kształtu uzupełnienia odbywa się po przeanalizowaniu na ekranie monitora kształtu zęba, wybranego z wcześniej zgromadzonego ban ku danych lub na podstawie skanowania wosko wej nadbudowy, wykonanej na wyfrezowanej kom puterowo pochewce ceramicznej lub metalowej. Metoda komputerowego przesyłania danych umożliwia nie tylko rezygnację z transportu do la boratorium wycisków i rejestru stosunków prze strzennych miedzy szczęką i żuchwą, ale również pozwala na korzystanie z usług odległych i nielicz nych laboratoriów, oferujących niestandardowe metody i technologie przemysłowe, którymi nie dysponują przeciętne laboratoria techniczne. Takie możliwości istnieją, np. w systemie CICERO (Ho orn), oferującym wykonywanie koron ceramicz nych całkowitych na wytrzymałej podbudowie alu minowej, tłoczonej pod dużym ciśnieniem, lub wy korzystującym przemysłowo uformowane mono bloki masy ceramicznej, które są skrawane kompu terowo do docelowego kształtu uzupełnienia prote tycznego [11]. W ten sposób można uzyskać uzu pełnienia z ceramiki przemysłowej, zawierającej tlenek cyrkonu, odznaczającej się jednorodną strukturą wewnętrzną oraz dużą wytrzymałością mechaniczną i brakiem pęknięć, które często po wstają przy konwencjonalnym spiekaniu lub tło czeniu mas ceramicznych. Zastosowanie gotowych monobloków ceramicznych pozwala ponadto na wykluczenie skurczu polimeryzacyjnego. W in nym systemie, np. Procera (Nobelpharma), możli we jest frezowanie uzupełnień także z bloków tyta nowych, dzięki czemu nie jest konieczna praco chłonna procedura nawoskowania uzupełnień i za miana tak powstałych wzorców w odlew metalowy [6]. Metody CAD/CAM umożliwiają więc rezy gnację z procesu odlewniczego metali i pozwalają na wykorzystanie nowych typów stopów metali, trudnych w obróbce w przeciętnym laboratorium technicznym. Warto wspomnieć, że uzupełnienia protetyczne wykonane metodą komputerową odznaczają się bar dzo dobrym przyleganiem brzeżnym, wynoszącym około 40 µm, podczas gdy w metodach konwencjo nalnych szczelność brzeżna jest kilkakrotnie mniej sza i wynosi przeciętnie około µm [16 24]. Ta metoda postępowania umożliwia także wykony wanie niektórych uzupełnień protetycznych (np. wkładów koronowych i licówek ceramicznych) bez pośrednio przy fotelu pacjenta, co ma duże znacze nie w przypadku projektowania uzupełnień w przed nim odcinku łuku zębowego, ponieważ znacznie skraca czas leczenia, a ponadto pozwala na rezygna cję z zaopatrzenia tymczasowego opracowanych zę bów. Niewątpliwie ta metoda leczenia ma wiele za let, ale obecnie ceny urządzeń wykorzystywanych w tych procedurach są jeszcze zbyt wysokie, co ogranicza możliwość ich szerszego stosowania w codziennej praktyce stomatologicznej. Uważa się, że w ciągu najbliższych lat metody komputerowego przetwarzania danych klinicznych i ich wykorzystania do wykonywania uzupełnień protetycznych zrewolucjonizują pro tetykę stomatologiczną i pozwolą na zrezygnowa nie z tradycyjnych metod odlewu metali i spieka

5 Systemy komputerowe w procedurach wykonania protez stałych 307 nia mas ceramicznych i umożliwią szerokie zasto sowanie nowych materiałów i technologii opraco wanych na skalę przemysłową. Jest to tym bar dziej możliwe, ponieważ już dziś, poza obrazem zębów, możliwe jest także przesyłanie drogą elek troniczną danych na temat zależności przestrzen nych miedzy szczęką i żuchwą, mających ogrom ne znaczenie do prawidłowego kształtowania okluzji statycznej i dynamicznej na wykonywa nych uzupełnieniach. Piśmiennictwo [1] MARCUCCI B.: Using tooth and color guides together. J. Prosthet. Dent. 2001, 86, [2] SPROULL R. C.: Color matching in dentistry. Part I. The three dimentional nature of color. J. Prosthet. Dent. 2001, 86, [3] MCLAREN E.A.: The 3 D master shade matching system and the skeleton build up technique: science meets art. and intuition. Quintes. Dent. Technol. 1999, 2, [4] DPRE: Measuring tooth shades using the Shade Eye EX computer controlled color analyser by Shofu Dental. Dent. Prod. Rep. 1999, May/June, 46. [5] ANDERSSON M., CARLSSON L., PERSSON M.: Accuracy of machine milling and spark erosion with a CAD/CAM sy stem. J. Prosthet. Dent. 1996, 76, [6] KAPPERT H. F., KRAH M.: Rodzaje ceramiki przegląd. Quintessence 2001, 6, [7] DONG J. K., LUTHY H., WOHLWEND A., SCHARER P.: Heat pressed ceramics: Technology and strengh. Int. J. Pro sthodont. 1992, 5, [8] ROSENBLUM M., SCHULMAN A.: A review of all ceram restorations. J. Am. Dent. Assoc. 1997, 128, [9] GRABER G., BESIMO C.: Das DCS Hochleistungskeramik System. Quintes. Zahntech. 1994, 20, [10] VAN DER ZEL J. M., VLAAR S., DE RUITER W. J., DAVIDSON C.: The CICERO system for CAD/CAM fabrication of full ceramic crowns. J. Prosthet. Dent. 2001, 85, [11] RUSELL M. M., ANDERSSON M., DAHLMO K., RAZZOG M. E., LANG B. R.: A new computer assisted method for fa brication of crown and fixed partial dentures. Quintes. Int. 1995, 26, [12] CHRISTENSEN G.: Why all ceramic system crowns? J. Am. Dent. Assoc. 1997, 128, [13] ANDERSSON M., RAZZOG M. F., ODEN A., HEGENBARTH E. A., LANG B. R.: Procera: a new way to achieve an all ceramic crown, Quintes. Int. 1998, 29, [14] REKOW D.: Dental CAD/CAM systems. J. Am. Dent. Assoc. 1991, 43, 122. [15] BINDT A., MORGANN T.: Klinische und technische Aspecte der Cerec in Ceram Krone, Quintessence 1996, 47, 6, [16] MOERMANN W., JANS H., BRANDESTINI M.: Computer machined adhesive porcelain inlays: marginal adaptation after fatigue stress. J. Dent. Res. 1986, 65, 118. [17] PAUL S. J., PIETROBON N., SCHARER P.: The new in Ceram Spinell system a case report. Int. J. Periodont. Restorative Dent. 1995, 15, [18] PERA P.: In vivo marginal adaptation of alumina porcelain ceramic crowns. J. Prosthet. Dent. 1994, 72, [19] ODEN A., ANDERSSON M., KRYSTEK ONDRACEK I., MAGNUSSON D.: Five year clinical evaluation of Procera All Ce ram Crowns. J. Prosthet. Dent. 1998, 80, [20] SEGAL B.S.: Retrospective assessment of 546 all ceramic anterior and posterior crowns in a general practice, J. Prosthet. Dent. 2001, 85, [21] HEYMAN H. O., BAYNE S. C., STURDEVANT J. R., WILDER A. D., ROBERSON T. M.: The clinical performance of CAD/CAM generated ceramic inlays: a four year study. J. Am. Dent. Assoc. 1996, 127, [22] DENISSEN H. W., VAN DER ZEL J. M., WAAS M. A.: Measurment of margins of partial coverage tooth preparation for CAD/CAM. Int. J. Prosthodont. 1999, 12, [23] MORMANN W. H., BRADESTINI M., LUTZ F., BARBAKOW F., GOTSCH T.: CAD/CAM ceramic inlays: a case report after 3 years in place. J. Am. Dent. Assoc. 1990, 120, [24] CAMBELL S. D.: A comparative strenght study of metal ceramic and all ceramic aesthetic materials. Modulus of rupture. J. Prosthet. Dent. 1989, 62, Adres do korespondencji: Halina Panek Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej AM ul. Cieszyńskiego Wrocław tel.: (+48 71) , , fax: (+48 71) e mail: Praca wpłynęła do Redakcji: r. Received: Po recenzji: r. Revised: Zaakceptowano do druku: r. Accepted:

Techniki cyfrowego odwzorowania kształtu opracowanych zębów za pomocą skanerów wewnątrzustnych

Techniki cyfrowego odwzorowania kształtu opracowanych zębów za pomocą skanerów wewnątrzustnych www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 2, 91-99 Techniki cyfrowego odwzorowania kształtu opracowanych zębów za pomocą skanerów wewnątrzustnych Digital techniques of mapping the shape of teeth

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej

Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 2, 105-113 Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej Comparison of CAD/CAM systems used in modern prosthodontics Marta Gładkowska,

Bardziej szczegółowo

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki ISSN 2353-9313 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 1 2014 international magazine of digital dentistry 32014 wydanie polskie Skanowanie. Projektowanie. Wytwarzanie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery

Bardziej szczegółowo

Porównanie wytrzymałości koron z różnych ceramik w zębach trzonowych podczas symulacji żucia

Porównanie wytrzymałości koron z różnych ceramik w zębach trzonowych podczas symulacji żucia PRACE oryginalne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 3, 371 379 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Beata Dejak Porównanie wytrzymałości koron z różnych ceramik w zębach

Bardziej szczegółowo

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych* PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 190-196 www.prot.stomat.net Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii selektywnego topienia laserem (SLM) w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych

Zastosowanie technologii selektywnego topienia laserem (SLM) w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 203-210 Zastosowanie technologii selektywnego topienia laserem (SLM) w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych Selective laser melting (SLM)

Bardziej szczegółowo

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych cz. II: Suprastruktury przykręcane

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych cz. II: Suprastruktury przykręcane Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych cz. II: Suprastruktury przykręcane Algorithms of performing individual systemic prosthetic solutions for dental implants part

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 288-294 Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych The use of stereolithographically manufactured surgical

Bardziej szczegółowo

Framework Management Digital

Framework Management Digital Framework Management PL MODEL MANAGEMENT FRAMEWORK MANAGEMENT Rejestracja I Artykulacja Przygotowanie modeli Dozowanie I Mieszanie I Czyszczenie DIGITAL ANALOG Manual FRAMEWORK MANAGEMENT Manual Szukają

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

Leczenie wspomagane komputerowo z wykorzystaniem technologii CAD/CAM i CBCT

Leczenie wspomagane komputerowo z wykorzystaniem technologii CAD/CAM i CBCT Leczenie wspomagane komputerowo z wykorzystaniem technologii i CBCT One-visit guided treatment thanks to and CBCT Autor_ Josef Kunkela Streszczenie: Zaprezentowany przypadek opisuje procedurę pozwalającą

Bardziej szczegółowo

4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084

4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII JAN KRZYSZTOF PIETRUSKI BĄDŹ MULTIMEDIALNY - E-DENTICO DOSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA POMIARÓW LINIOWYCH MODELI GIPSOWYCH I WIRTUALNYCH MODELI ORTODONTYCZNYCH 3D*

ANALIZA PORÓWNAWCZA POMIARÓW LINIOWYCH MODELI GIPSOWYCH I WIRTUALNYCH MODELI ORTODONTYCZNYCH 3D* ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 2, 106 113 ANNA JEDLIŃSKA ANALIZA PORÓWNAWCZA POMIARÓW LINIOWYCH MODELI GIPSOWYCH I WIRTUALNYCH MODELI

Bardziej szczegółowo

Analiza wartości siły retencji na drodze rozłączania koron teleskopowych w układach trójelementowych wykonanych w technologii CAD/CAM

Analiza wartości siły retencji na drodze rozłączania koron teleskopowych w układach trójelementowych wykonanych w technologii CAD/CAM Borgis Analiza wartości siły retencji na drodze rozłączania koron teleskopowych w układach trójelementowych wykonanych w technologii CAD/CAM *Anna Kochanek-Leśniewska 1, Andrzej Majcher 2, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Bardziej szczegółowo

Metody oceny połączenia materiałów złożonych z tkankami zęba przegląd piśmiennictwa

Metody oceny połączenia materiałów złożonych z tkankami zęba przegląd piśmiennictwa również chętniej stosują materiały złożone. Większość materiałów złożonych to materiały tzw. uniwersalne, czyli nadające się do wypełniania ubytków w zębach przednich i bocznych. Obecnie stosowanie tych

Bardziej szczegółowo

Cercon art 3.1 Instrukcja obsługi

Cercon art 3.1 Instrukcja obsługi 1 Cercon art 3.1 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Przeznaczenie 1.1 Przeciwwskazania 1.2 Ostrzeżenia 1.3 Środki bezpieczeństwa 2. Opis produktu Instrukcja obsługi Grupa odbiorców 3. Praca za pomocą Cercon

Bardziej szczegółowo

www.schuetz-dental.com KATALOG PRODUKTÓW

www.schuetz-dental.com KATALOG PRODUKTÓW www.schuetz-dental.com KATALOG PRODUKTÓW n SPIS TREŚCI CYRKON + CERAMIKA Tizian Mill - frezarka ręczna 6 Tizian Bloczki [Blanks] i wyposażenie dodatkowe - cyrkon 7 Tizian CAD/CAM 9 Tizian Scan system

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego _innowacje Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego Intraoral scanner perfect tool for comprehensive rehabilitation Autorzy_ Magdalena Jaszczak-Małkowska i Robert Michalik

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2015

Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2015 Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 78 00-175 Warszawa Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2015 Informacje, zapisy oraz rejestracja: Robert Tywonek tel. 22 635 54 96 / 635

Bardziej szczegółowo

implants 32010 wydanie polskie

implants 32010 wydanie polskie ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN Vol. 5 wrzesieƒ 3/2010 international magazine of oral implantology 32010 wydanie polskie Mo liwo ci zachowania z bodoδu Badanie wst pne zastosowania BondBone TM dwufazowego

Bardziej szczegółowo

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Autorzy _ Joseph Carpentieri i Carl Drago _Bezzębna szczęka różni się od bezzębnej żuchwy pod względem przebiegu resorpcji

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Zbigniew Plutecki, Janusz Smykała, Sławomir Szymaniec 1. Wstęp Jednym z najważniejszych warunków bezawaryjnej pracy zespołów maszynowych jest prawidłowe ustawienie

Bardziej szczegółowo

Lidia Postek-Stefańska, Jacek Bednarski, Tomasz Mazur, Lech Borkowski

Lidia Postek-Stefańska, Jacek Bednarski, Tomasz Mazur, Lech Borkowski Prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 4, 505 512 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Lidia Postek-Stefańska, Jacek Bednarski, Tomasz Mazur, Lech Borkowski

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania CAD/CAM. Wysokiej klasy produkty dla gabinetów stomatologicznych i pracowni protetycznych

Rozwiązania CAD/CAM. Wysokiej klasy produkty dla gabinetów stomatologicznych i pracowni protetycznych Rozwiązania CAD/CAM Wysokiej klasy produkty dla gabinetów stomatologicznych i pracowni protetycznych 1 Zfx & Zimmer Dental Nowe kompletne rozwiązanie stomatologiczne Skuteczna współpraca: Zfx i Zimmer

Bardziej szczegółowo

Number 120 Numer 120 Volume XVI Rok XVI JULY 2013 LIPIEC 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 120 Numer 120 Volume XVI Rok XVI JULY 2013 LIPIEC 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 1(35) / 12 I.C. 3,85; Punkty MNiSW 6,00 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO EST...

Bardziej szczegółowo

2013/2014 LASSIC LAB EQUIPMENT

2013/2014 LASSIC LAB EQUIPMENT PL 2013/2014 LASSIC LAB EQUIPMENT ZAWARTOŚĆ SYSTEMU Poszukujesz prostych rozwiązań, precyzji i przystępności? Rozumiemy Twoje potrzeby! LAB EQUIPMENT CLASSIC Ewidentne korzyści dla Ciebie _ Precyzyjne,

Bardziej szczegółowo