Zastosowanie systemów komputerowych w wybranych procedurach klinicznych i laboratoryjnych wykonania protez stałych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie systemów komputerowych w wybranych procedurach klinicznych i laboratoryjnych wykonania protez stałych"

Transkrypt

1 PRACE POGLĄDOWE Dent. Med. Probl. 2002, 39, 2, ISSN X HALINA PANEK, TOMASZ DĄBROWA Zastosowanie systemów komputerowych w wybranych procedurach klinicznych i laboratoryjnych wykonania protez stałych Use of computerized systems in selected clinical and laboratory procedures in fixed prosthodontics Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu Streszczenie W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w klinicznym i labora toryjnym wykonaniu protez stałych. Opisano przede wszystkim metodę pomiaru koloru zębów naturalnych, która umożliwia obiektywny dobór materiałów do estetycznego wykonania protez bez zakłócających wpływów środo wiska i niezależnego od możliwości rozpoznawania barw przez klinicystę. Ponadto omówiono możliwości kom puterowego odwzorowania kształtu opracowanych zębów za pomocą różnych metod skanowania i przesyłania uzyskanych danych do laboratorium, gdzie za pomocą specjalnej frezarki wycina się z bloków ceramicznych lub metalowych zaprojektowane protezy stałe. Takie postępowanie w wielu przypadkach eliminuje konieczność wy konywania tradycyjnych wycisków i ich transportu do laboratorium, a nawet pozwala na wykonanie niektórych uzupełnień bezpośrednio przy fotelu pacjenta. Uzupełnienia stałe wykonane tymi technikami wykazują bardzo do bre zamknięcie brzeżne, a ponadto mogą być wykonane z materiałów przygotowanych przemysłowo, charaktery zujących się lepszą wytrzymałością i biokompatybilnością w porównaniu do otrzymanych w przeciętnych labora toriach technicznych (Dent. Med. Probl. 2002, 39, 2, ). Słowa kluczowe: komputerowa analiza koloru zębów, systemy CAD/CAM, protetyka. Abstract The paper presents the most spectacular computerized techniques introduced recently to clinical and laboratory procedures in fixed prosthodontics. First, the computerized analyser of natural teeth color was described as being an objective measure device not disturbed by any environmental conditions or inadequate capability of clinicians in recognizing the tooth color for selecting the proper veneer materials in fixed dentures. Next, CAD/CAM tech niques were discussed with special regard to the scanning of prepared tooth form as well as to the transmission of processed tooth form data to a miling machine, where the exact fixed denture is cut of ceramic or metal blocks. The new electronic techniques enable to regain from making the traditional impressions of prepared teeth, and, tho ugh, there is no need for sending the impressions to a technical laboratory. Moreover, the techniques allow for pro ducing some single prosthetic restorations directly in a clinic room, as well as to apply the industry preformed ma terials, which exhibit better mechanical and biocompatibility properties than those obtained in routine laboratory procedures (Dent. Med. Probl. 2002, 39, 2, ). Key words: computer controlled color analyse, CAD/CAM systems, prosthodontics. Większość protez stałych wykonuje się metodą pośrednią, tj. w laboratorium technicznym. Takie postępowanie wiąże się z koniecznością przenie sienia do laboratorium danych z ust pacjenta w po staci wycisków szczęki i żuchwy oraz informacji o wzajemnym położeniu szeregów zębowych i ko lorze projektowanych uzupełnień. Obecnie techni ki elektroniczne z wykorzystaniem komputerowe go przetwarzania danych i możliwością przesyła nia informacji pocztą elektroniczną uprościły spo sób komunikowania się z laboratorium protetycz nym, a ponadto wykluczyły możliwość zniekształ

2 304 H. PANEK, T. DĄBROWA cenia niektórych danych (np. wycisków i rejestra torów zwarciowych niedostatecznie zabezpieczo nych podczas transportu), co mogło prowadzić do nieprawidłowego wykonania uzupełnień prote tycznych. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione możliwości wykorzystania nowych technologii przy ustalaniu koloru zębów oraz pro jektowaniu i wykonaniu protez stałych. Komputerowa analiza koloru zębów Przy tradycyjnym doborze koloru dla protez stałych, które mają harmonizować z kolorem uzę bienia naturalnego, stosuje się wizualną metodę po równawczą z zastosowaniem kolorników firmo wych zaprojektowanych dla określonych materia łów stosowanych do licowania uzupełnień prote tycznych. Przy takiej metodzie postępowania wzro kowa percepcja koloru może być zaburzona przez różne czynniki, takie jak: warunki oświetlenia, ko lor dziąsła i najbliższego otoczenia, a także przez typ i kształt kolornika oraz jego położenie wzglę dem zęba. Ponadto różnice w doborze koloru mogą być wynikiem indywidualnej zdolności rozróżnia nia koloru przez badającego stomatologa, a także mogą zależeć od jego doświadczenia klinicznego [1, 2]. W pewnych warunkach oświetlenia oko ludzkie może odbierać jedną wersję koloru, ale przy ich zmianie percepcja koloru może być inna i pro wadzić do doboru koloru różniącego się całkowicie od wyjściowego. Z tego też względu metoda wizu alnego porównania z zastosowaniem kolorników, np. Vita 3 D Master lub specjalnego kodu kolorów, np. Vita Lumin Vacuum/Vitapan, nie jest w stanie opisać całkowicie odcienia zęba i może prowadzić do błędnego odczytu koloru zębów [3]. Czasami kliniczny dobór koloru zębów uzupełnia się wyko naniem slajdów, fotografii, lub mapingu kolorów na odręcznych rysunkach zębów. Takie dodatkowe środki pomocnicze nie przedstawiają jednak dokła dnie natury koloru, a jedynie dostarczają informacji na temat charakteryzacji powierzchni projektowa nych uzupełnień protetycznych. Wydaje się, że problemy te będzie można roz wiązać przez wprowadzenie do praktyki klinicznej wspomaganego komputerowo analizatora koloru zębów Shade Eye EX, opracowanego przez firmę Shofu Dental [4] (ryc. 1). Urządzenie to ma za pewniać dokładny pomiar koloru zębów bez zabu rzającego wpływu otoczenia lub różnych źródeł oświetlenia. Pomiar koloru wykonuje się bowiem podczas bezpośredniego kontaktu końcówki urzą dzenia z centralną przyszyjkową częścią po wierzchni przedsionkowej zęba, podczas którego następuje obliczenie komputerowe koloru lub mie szaniny kolorów. Kolor ten jest przedstawiony na ekranie w postaci szczegółowego wydruku cyfr, które są zakodowanymi danymi znalezionymi dla 208 różnych odcieni porcelany Vintage Halo. Zapis ten uwzględnia również dane na temat pro porcji mieszania podstawowych kolorów do wy konania koron ceramicznych na bazie metalowej z zastosowaniem systemu porcelany Vintage Halo. Procedura pomiaru koloru zęba z użyciem analizatora Shade Eye Ex jest stosunkowo prosta, wymaga jedynie przestrzegania następujących za sad. Przed wykonaniem pomiaru należy usunąć wszelkie osady znajdujące się na powierzchni zę ba, przy czym należy unikać dehydratacji zęba. Je żeli kolor w mierzonej okolicy zęba różni się istot nie od stwierdzanego w pozostałej części zęba (np. wskutek miejscowej demineralizacji), to końców kę aparatu należy przesunąć do miejsca, w którym układ optyczny urządzenia będzie mógł rozpoznać zasadniczy kolor. Analizator powinien być usta wiony prostopadle do powierzchni zęba i jedno cześnie się z nim kontaktować. Zwykle wykonuje się dwukrotnie pomiar w okolicy przyszyjkowej zęba w odległości około 1 2 mm od połączenia szkliwno cementowego. Po wykonaniu pomiarów na ekranie wyświetlającym LED pojawiają się oznaczenia cyfrowe określające przeciętną war tość koloru, wyrażoną trzema wskaźnikami: value (jasność), hue (barwa) i chroma (odcień). Dane te są automatycznie zapisywane w pamięci urządze nia, które posiada również opcję pomiaru koloru w uzupełnieniach wcześniej wykonanych z innych typów mas ceramicznych. Komputerowe projektowanie i wykonanie protez stałych Systemy te, zwane także systemami CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manu facturing) stosuje się do projektowania i wykona nia pojedynczych wkładów i nakładów korono wych, czapeczek z ceramiki lub metalu, stanowią cych podbudowę do dalszego licowania metodami konwencjonalnymi, a ponadto wykorzystuje się je przy projektowaniu koron całkowitych ceramicz nych lub metalowych, a nawet niedużych (3 5 punktowych) mostów [5 15] (tab. 1). W skład przeciętnego systemu CAD/CAM wchodzi skaner, komputer z monitorem, automatyczna frezarka oraz odpowiednie oprogramowanie. We wcześniejszych systemach CAD/CAM stosowano skanery kontaktowe, które pozwalały na przestrzenne odwzorowanie kształtu opracowa nego zęba, co wymagało wykonania w gabinecie stomatologicznym wycisków i odlania modeli z twardego gipsu. Tak zeskanowany model zęba

3 Systemy komputerowe w procedurach wykonania protez stałych 305 Tabela 1. Zestawy CAD/CAM Tabela 1. CAD/CAM Systems Rodzaj skaningu Nazwa zestawu producent Zastosowanie kliniczne (Kind of scaning) (Name of Systems producer) (Clinical application) Stykowy na modelach Dux (Titan) System czapeczki z ceramiki z dodatkiem kryształów cyrkonu, (Contact scan of cast (DCS Dental AG, Allschwil) wysokospiekane lub spiekane z zagęszczeniem (HiP), models) tytanowe czapeczki do licowania porcelaną Celey System wkłady koronowe porcelanowe kopiowane na podstawie (Microna Technlogy AG, skanowanego dotykowo wkładu akrylowego wykonanego Spreinbach) wcześniej i usuniętego z jamy ustnej Procera All Ceram System podbudowy z bloków ceramiki tlenku glinu Procera do koron, (Nobelbiocare, Geteborg) licówek, mostów uzupełnianych ceramiką licująca All Ceram, tytanowe czapeczki do licowania porcelaną Stykowy wewnątrz Denti CAD System wkłady koronowe porcelanowe, kompozytowe i ze stopów i zewnątrzustny (DentiCad, USA) metali (Intra and extra oral contact scan) Laserowy na modelach CICERO System korony całkowite ceramiczne z rdzeniem z tłoczonej ceramiki (Laser scan of cast (HOORN Netherlands) z kryształami leucytu i szkła dwukrzemowo litowego i następ models) nie uzupełnianej metodą warstwową lub techniki malowania Lava System wycinanie podbudowy z ceramiki cyrkonu (ZrO2) Lava (3M Espe Dental AG, Seefeld) Frame i uzupełniane ceramiką licującą Lava Ceram, korony i mosty bez podbudowy metalowej Cercon System wycinanie z tłoczonej i spiekanej wstępnie i wtórnie masy (Degussa Dental, Hanau) ceramicznej z dodatkiem kryształów cyrkonu Cercon base, a następnie licowanie masą Cercon Ceram, korony i mosty całkowicie ceramiczne Laserowy wewnątrz Duret System wkłady, nakłady korony ze złota, żywic kompozytowych, ustny (Hennnson Internatuional) metali nieszlachetnych i ceramiki (Intra oral laser scan) Fotografowanie Rekow System wkłady, nakłady, korony całkowite z ceramiki i metalowe wewnątrzustne (Digital Dental System) (Photo scan intra oral) Optyczny LED Cerec System wkłady koronowe, nakłady, licówki z bloków ceramiki wewnątrzustny (Siemens Corpr.) szklanej Dicor do wykonania w gabinecie i laboratorium (Optical LED scan technicznym intra oral) Ryc. 1. Komputerowy analizator kolorów zębów Sha de Eye NCC Fig. 1. Shade Eye NCC computer controlled color analyser mógł być przetworzony w postać cyfrową i prze kazywany do laboratorium, gdzie na jego podsta wie wykonywano nieduże uzupełnienia, np. wkła Ryc. 2. Zeskanowany ząb w systemie CICERO Fig. 2. Scanned tooth by CICERO System dy koronowe (bez konieczności przesyłania mode li gipsowych) [5 9]. W nowszych systemach, np. CICERO (ryc. 2), zostały wykorzystane skanery laserowe, które pozwalają na bardziej dokładne

4 306 H. PANEK, T. DĄBROWA odtworzenie kształtu zęba z wykonanych modeli gipsowych [7, 10 13]. Modele te muszą być jed nak przedtem odpowiednio przygotowane, np. przez zaczernienie okolic biegnących poniżej za sięgu projektowanego uzupełnienia. W innych systemach CAD/CAM, np. systemie Dureta, nie ma konieczności wykonywania wyci sków i modeli opracowanych zębów. Systemy te zawierają bowiem mały skaner laserowy, przypo minający uchwyt turbiny stomatologicznej, który umożliwia wewnątrzustne odwzorowanie kształtu zęba w pięciu wybranych projekcjach (od strony policzkowej, językowej, okluzyjnej pośrodkowej i obu stron stycznych). Czynność ta powinna być wykonywana po uprzedniej retrakcji dziąsła brzeż nego i zabezpieczeniu zębów przed dostępem wil goci i śliny, co mogłoby zniekształcić skanowane obiekty. Skanowane zęby powinny być pokryte specjalnym, matowym, białym proszkiem, który zapobiega odbijaniu się światła w niepożądanych kierunkach [5, 7]. W systemie Rekowa [14] kształt zębów jest rejestrowany za pomocą aparatu foto graficznego sprzężonego z jednoprzewodowym la ryngoskopem o średnicy 10 mm, który ma zapew niać obrazy o znacznie większej rozdzielczości niż w innych technikach obrazowania i tym samym do kładniejsze odwzorowanie przestrzennego kształtu zęba. W systemie Cerec [15] zastosowano nato miast bezkontaktową głowicę skanującą zawierają cą diodę LED, emitującą światło niepowodujące przegrzania skanowanego zęba. Odbite od po wierzchni zęba światło jest rejestrowane przez czujnik CCD, które następnie przez mikroprocesor jest zamieniane w trójwymiarowy obraz na ekranie monitora. Obraz będący optycznym wyciskiem podłoża protetycznego można powiększyć nawet 12 krotnie i zaprojektować na nim, w obecności pacjenta, przyszłe uzupełnienie protetyczne. Czas wykonania pojedynczej licówki ceramicznej z wy korzystaniem tego systemu wynosi od kilku do kil kunastu minut, a dokładność przylegania brzezne go dochodzi do 25 µm [15]. W każdym systemie CAD/CAM, poza skane rem, znajduje się frezarka, która na podstawie cy frowego obrazu zęba wycina z monobloku odpo wiednio zaprojektowane uzupełnienie, np. wewnę trzne ściany wkładów lub nakładów koronowych, będących dokładnym odwzorowaniem zeskanowa nych ścian zęba. Sterowanie frezarki do odtworze nia zewnętrznego kształtu uzupełnienia odbywa się po przeanalizowaniu na ekranie monitora kształtu zęba, wybranego z wcześniej zgromadzonego ban ku danych lub na podstawie skanowania wosko wej nadbudowy, wykonanej na wyfrezowanej kom puterowo pochewce ceramicznej lub metalowej. Metoda komputerowego przesyłania danych umożliwia nie tylko rezygnację z transportu do la boratorium wycisków i rejestru stosunków prze strzennych miedzy szczęką i żuchwą, ale również pozwala na korzystanie z usług odległych i nielicz nych laboratoriów, oferujących niestandardowe metody i technologie przemysłowe, którymi nie dysponują przeciętne laboratoria techniczne. Takie możliwości istnieją, np. w systemie CICERO (Ho orn), oferującym wykonywanie koron ceramicz nych całkowitych na wytrzymałej podbudowie alu minowej, tłoczonej pod dużym ciśnieniem, lub wy korzystującym przemysłowo uformowane mono bloki masy ceramicznej, które są skrawane kompu terowo do docelowego kształtu uzupełnienia prote tycznego [11]. W ten sposób można uzyskać uzu pełnienia z ceramiki przemysłowej, zawierającej tlenek cyrkonu, odznaczającej się jednorodną strukturą wewnętrzną oraz dużą wytrzymałością mechaniczną i brakiem pęknięć, które często po wstają przy konwencjonalnym spiekaniu lub tło czeniu mas ceramicznych. Zastosowanie gotowych monobloków ceramicznych pozwala ponadto na wykluczenie skurczu polimeryzacyjnego. W in nym systemie, np. Procera (Nobelpharma), możli we jest frezowanie uzupełnień także z bloków tyta nowych, dzięki czemu nie jest konieczna praco chłonna procedura nawoskowania uzupełnień i za miana tak powstałych wzorców w odlew metalowy [6]. Metody CAD/CAM umożliwiają więc rezy gnację z procesu odlewniczego metali i pozwalają na wykorzystanie nowych typów stopów metali, trudnych w obróbce w przeciętnym laboratorium technicznym. Warto wspomnieć, że uzupełnienia protetyczne wykonane metodą komputerową odznaczają się bar dzo dobrym przyleganiem brzeżnym, wynoszącym około 40 µm, podczas gdy w metodach konwencjo nalnych szczelność brzeżna jest kilkakrotnie mniej sza i wynosi przeciętnie około µm [16 24]. Ta metoda postępowania umożliwia także wykony wanie niektórych uzupełnień protetycznych (np. wkładów koronowych i licówek ceramicznych) bez pośrednio przy fotelu pacjenta, co ma duże znacze nie w przypadku projektowania uzupełnień w przed nim odcinku łuku zębowego, ponieważ znacznie skraca czas leczenia, a ponadto pozwala na rezygna cję z zaopatrzenia tymczasowego opracowanych zę bów. Niewątpliwie ta metoda leczenia ma wiele za let, ale obecnie ceny urządzeń wykorzystywanych w tych procedurach są jeszcze zbyt wysokie, co ogranicza możliwość ich szerszego stosowania w codziennej praktyce stomatologicznej. Uważa się, że w ciągu najbliższych lat metody komputerowego przetwarzania danych klinicznych i ich wykorzystania do wykonywania uzupełnień protetycznych zrewolucjonizują pro tetykę stomatologiczną i pozwolą na zrezygnowa nie z tradycyjnych metod odlewu metali i spieka

5 Systemy komputerowe w procedurach wykonania protez stałych 307 nia mas ceramicznych i umożliwią szerokie zasto sowanie nowych materiałów i technologii opraco wanych na skalę przemysłową. Jest to tym bar dziej możliwe, ponieważ już dziś, poza obrazem zębów, możliwe jest także przesyłanie drogą elek troniczną danych na temat zależności przestrzen nych miedzy szczęką i żuchwą, mających ogrom ne znaczenie do prawidłowego kształtowania okluzji statycznej i dynamicznej na wykonywa nych uzupełnieniach. Piśmiennictwo [1] MARCUCCI B.: Using tooth and color guides together. J. Prosthet. Dent. 2001, 86, [2] SPROULL R. C.: Color matching in dentistry. Part I. The three dimentional nature of color. J. Prosthet. Dent. 2001, 86, [3] MCLAREN E.A.: The 3 D master shade matching system and the skeleton build up technique: science meets art. and intuition. Quintes. Dent. Technol. 1999, 2, [4] DPRE: Measuring tooth shades using the Shade Eye EX computer controlled color analyser by Shofu Dental. Dent. Prod. Rep. 1999, May/June, 46. [5] ANDERSSON M., CARLSSON L., PERSSON M.: Accuracy of machine milling and spark erosion with a CAD/CAM sy stem. J. Prosthet. Dent. 1996, 76, [6] KAPPERT H. F., KRAH M.: Rodzaje ceramiki przegląd. Quintessence 2001, 6, [7] DONG J. K., LUTHY H., WOHLWEND A., SCHARER P.: Heat pressed ceramics: Technology and strengh. Int. J. Pro sthodont. 1992, 5, [8] ROSENBLUM M., SCHULMAN A.: A review of all ceram restorations. J. Am. Dent. Assoc. 1997, 128, [9] GRABER G., BESIMO C.: Das DCS Hochleistungskeramik System. Quintes. Zahntech. 1994, 20, [10] VAN DER ZEL J. M., VLAAR S., DE RUITER W. J., DAVIDSON C.: The CICERO system for CAD/CAM fabrication of full ceramic crowns. J. Prosthet. Dent. 2001, 85, [11] RUSELL M. M., ANDERSSON M., DAHLMO K., RAZZOG M. E., LANG B. R.: A new computer assisted method for fa brication of crown and fixed partial dentures. Quintes. Int. 1995, 26, [12] CHRISTENSEN G.: Why all ceramic system crowns? J. Am. Dent. Assoc. 1997, 128, [13] ANDERSSON M., RAZZOG M. F., ODEN A., HEGENBARTH E. A., LANG B. R.: Procera: a new way to achieve an all ceramic crown, Quintes. Int. 1998, 29, [14] REKOW D.: Dental CAD/CAM systems. J. Am. Dent. Assoc. 1991, 43, 122. [15] BINDT A., MORGANN T.: Klinische und technische Aspecte der Cerec in Ceram Krone, Quintessence 1996, 47, 6, [16] MOERMANN W., JANS H., BRANDESTINI M.: Computer machined adhesive porcelain inlays: marginal adaptation after fatigue stress. J. Dent. Res. 1986, 65, 118. [17] PAUL S. J., PIETROBON N., SCHARER P.: The new in Ceram Spinell system a case report. Int. J. Periodont. Restorative Dent. 1995, 15, [18] PERA P.: In vivo marginal adaptation of alumina porcelain ceramic crowns. J. Prosthet. Dent. 1994, 72, [19] ODEN A., ANDERSSON M., KRYSTEK ONDRACEK I., MAGNUSSON D.: Five year clinical evaluation of Procera All Ce ram Crowns. J. Prosthet. Dent. 1998, 80, [20] SEGAL B.S.: Retrospective assessment of 546 all ceramic anterior and posterior crowns in a general practice, J. Prosthet. Dent. 2001, 85, [21] HEYMAN H. O., BAYNE S. C., STURDEVANT J. R., WILDER A. D., ROBERSON T. M.: The clinical performance of CAD/CAM generated ceramic inlays: a four year study. J. Am. Dent. Assoc. 1996, 127, [22] DENISSEN H. W., VAN DER ZEL J. M., WAAS M. A.: Measurment of margins of partial coverage tooth preparation for CAD/CAM. Int. J. Prosthodont. 1999, 12, [23] MORMANN W. H., BRADESTINI M., LUTZ F., BARBAKOW F., GOTSCH T.: CAD/CAM ceramic inlays: a case report after 3 years in place. J. Am. Dent. Assoc. 1990, 120, [24] CAMBELL S. D.: A comparative strenght study of metal ceramic and all ceramic aesthetic materials. Modulus of rupture. J. Prosthet. Dent. 1989, 62, Adres do korespondencji: Halina Panek Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej AM ul. Cieszyńskiego Wrocław tel.: (+48 71) , , fax: (+48 71) e mail: Praca wpłynęła do Redakcji: r. Received: Po recenzji: r. Revised: Zaakceptowano do druku: r. Accepted:

1. Wstęp. O wkładach koronowych.

1. Wstęp. O wkładach koronowych. 1. Wstęp O wkładach koronowych. Wkłady koronowe są uznaną metodą rekonstrukcji utraconych twardych tkanek zęba (fot.1-3). Ich kształt oraz wielkość zależą od klasy ubytku (klasyfikacja według Blacka).W

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia _CAD/CAM Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia Multifunctional application of CAD/CAM system in comprehensive rehabilitation of an occlusion Autor_Paweł Bernatek

Bardziej szczegółowo

Skanowanie z poziomu implantu część 1

Skanowanie z poziomu implantu część 1 Skanowanie z poziomu implantu część 1 Scanning from implant level Autor_ Bogdan Dmochowski Streszczenie: W artykule przedstawiono postępowanie kliniczne z użyciem skanera 3Shape Trios w rejestracji pola

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej

Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 2, 105-113 Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej Comparison of CAD/CAM systems used in modern prosthodontics Marta Gładkowska,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA PROTETYKI I IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL CERAMIKA NA PRZYKŁADZIE CERAMIKI SHOFU I VITA

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL CERAMIKA NA PRZYKŁADZIE CERAMIKI SHOFU I VITA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL CERAMIKA NA PRZYKŁADZIE CERAMIKI SHOFU I VITA WSTĘP W stomatologii i technice dentystycznej moŝna zaobserwować znaczny rozwój materiałów ceramicznych. Z tworzyw stosowanych

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Methods of endodontically treated teeth reconstructions

Bardziej szczegółowo

Moduł do łączników dla Ceramill Mind

Moduł do łączników dla Ceramill Mind Moduł do łączników dla Ceramill Mind PL 2 by Oral Design Ulrich Werder by Knut Miller by Knut Miller by Oral Design Ulrich Werder Moduł do łączników dla Ceramill Mind Cyfrowe wytwarzanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach

Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach take Klasyczne stopy szlachetne Duceram Kiss Uniwersalne stopy szlachetne i nieszlachetne oraz ceramika prasowana Duceragold Kiss Stopy

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4 Prosimy aby osoby chcące uczestniczyć w szkoleniach kontaktowały się bezpośrednio z nami telefonicznie lub e-mailem ( kursy@ciapdent.pl ). PoniewaŜ obecnie szkolenia są przeprowadzane tylko w systemie

Bardziej szczegółowo

Kliniczne zastosowanie wybranych materiałów ceramicznych

Kliniczne zastosowanie wybranych materiałów ceramicznych www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 181-189 Kliniczne zastosowanie wybranych materiałów ceramicznych Clinical apllication of selected ceramic materials Piotr Okoński, Katarzyna Lasek,

Bardziej szczegółowo

Linia Produktów do Cyfrowej Odbudowy

Linia Produktów do Cyfrowej Odbudowy Linia Produktów do Cyfrowej Odbudowy 10 Krok 1 Krok 2 Odbudowa Etapy Pracy Aby zoptymalizować pracę zastosuj 5 kroków. Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz dostęp do wymaganej biblioteki produktów oraz

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie wytwarzania stałych uzupełnień zębowych: galwanoforming, technologia CAD/CAM, obróbka tytanu i współczesne systemy ceramiczne

Nowe technologie wytwarzania stałych uzupełnień zębowych: galwanoforming, technologia CAD/CAM, obróbka tytanu i współczesne systemy ceramiczne PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 2, 124-131 Nowe technologie wytwarzania stałych uzupełnień zębowych: galwanoforming, technologia CAD/CAM, obróbka tytanu i współczesne systemy ceramiczne New technologies

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych

Harmonogram szkoleń branżowych Harmonogram szkoleń branżowych LIPIEC PAŹDZIERNIK 2013 Lipiec 6 lipca tel. 663 204 522 6-7 lipca 13 lipca 14 lipca 20 lipca 21 lipca 27 lipca Odbudowy kompozytowe technika warstwowa. Korona, inlay/onlay.

Bardziej szczegółowo

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych cz. II: Suprastruktury przykręcane

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych cz. II: Suprastruktury przykręcane Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych cz. II: Suprastruktury przykręcane Algorithms of performing individual systemic prosthetic solutions for dental implants part

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA Przegląd stomatologiczny STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja + plan leczenia + rtg panoramiczne Wypełnienie ubytku próchnicowego Wypełnienie ubytku niepróchnicowego

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystuję najprostszy sposób osiągnięcia precyzyjnego wyniku. .zy widzisz różnicę?

Wykorzystuję najprostszy sposób osiągnięcia precyzyjnego wyniku. .zy widzisz różnicę? PL Stand: 03/2008 Wykorzystuję najprostszy sposób osiągnięcia precyzyjnego wyniku. Skanowanie Skanowanie modelu. Wstępny projekt struktury zaproponowany przez program. wt., godz. 14.32, laboratorium dentystyczne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych 2015 r.

Harmonogram szkoleń branżowych 2015 r. Harmonogram szkoleń branżowych 2015 r. 23.10.2015 r. Eclipse innowacyjny system do wykonywania protez Kurs praktyczny: wykonanie protezy całkowitej Eclipse, wykonanie protezy częściowej Eclipse, naprawa

Bardziej szczegółowo

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski 1, mgr tech. dent. Milena Połczyńska 2 Ruchomy utrzymywacz przestrzeni wykonany z zastosowaniem żywicy acetalowej cz. I Usunięcie nawet pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Rekonstrukcja wysokości zwarcia za pomocą licówek i koron pełnoceramicznych Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Tech. dent. Iwona Wilkowska, Łódź Z powodu znacznego starcia zębów doszło

Bardziej szczegółowo

Ocena estetyki pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych. Aesthetic evaluation of all-ceramic prosthodontic dentures

Ocena estetyki pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych. Aesthetic evaluation of all-ceramic prosthodontic dentures Ann. Acad. Med. Gedan., 2009, 39, 63 71 Monika Kosiorek, Maria Prośba-Mackiewicz Ocena estetyki pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych Aesthetic evaluation of all-ceramic prosthodontic dentures Zakład

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie wydajności przy wykorzystaniu systemu pobierania wycisku ROZWIĄZANIA Z CYRKONU I TYTANU NA PLATFORMY PROTETYCZNE OD 3,4 DO

Bardziej szczegółowo

mechaniczna trójpunktowych mostów protetycznych wykonanych z ceramiki tłoczonej t i tlenku cyrkonu

mechaniczna trójpunktowych mostów protetycznych wykonanych z ceramiki tłoczonej t i tlenku cyrkonu WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej w Ustroniu Wytrzymałość mechaniczna trójpunktowych mostów protetycznych wykonanych z ceramiki tłoczonej t i tlenku cyrkonu Ireneusz Podkowinski Promotor: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu ceramicznego IPS e-max w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych postępowanie kliniczne i laboratoryjne

Zastosowanie systemu ceramicznego IPS e-max w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych postępowanie kliniczne i laboratoryjne PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 3, 194-201 Zastosowanie systemu ceramicznego IPS w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych postępowanie kliniczne i laboratoryjne IPS ceramic system in performance

Bardziej szczegółowo

Wykonanie korony pełnoceramicznej metodą tłoczenia. Making of the All Ceramics Crown with the Press Method

Wykonanie korony pełnoceramicznej metodą tłoczenia. Making of the All Ceramics Crown with the Press Method PRACE POGLĄDOWE Dent. Med. Probl. 2005, 42, 2, 357 361 ISSN 1644 387X ZDZISŁAW A. BOGUCKI 1, PAWEŁ BOHATER 2, DANUTA NOWAKOWSKA 1, EWA ZGIERSKA 3 Wykonanie korony pełnoceramicznej metodą tłoczenia Making

Bardziej szczegółowo

Techniki cyfrowego odwzorowania kształtu opracowanych zębów za pomocą skanerów wewnątrzustnych

Techniki cyfrowego odwzorowania kształtu opracowanych zębów za pomocą skanerów wewnątrzustnych www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 2, 91-99 Techniki cyfrowego odwzorowania kształtu opracowanych zębów za pomocą skanerów wewnątrzustnych Digital techniques of mapping the shape of teeth

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU

WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU Wytrzymałościowe badanie porównawcze podbudowy cyrkonowej wykonanej w systemie CAD/CAM Kamińska Gabriela Praca dyplomowa napisana napisana

Bardziej szczegółowo

Badanie twardości i kruchości materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie stałych uzupełnień pełnoceramicznych

Badanie twardości i kruchości materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie stałych uzupełnień pełnoceramicznych PROT. STOM., 2005, LV, 5 Badanie twardości i kruchości materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie stałych uzupełnień pełnoceramicznych Examination of hardness and fracture toughtness indentation

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Onlay, endokorona Cena 150- Od 900 zł Profilaktyka stomatologiczna: Wizyta diagnostyczna w tym RTG pantomograficzne, zdjęcia zgryzowe, badanie

Bardziej szczegółowo

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych* PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 190-196 www.prot.stomat.net Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie estetyki uśmiechu w odcinku przednim szczęki przy pomocy technologii CAD/CAM

Przywrócenie estetyki uśmiechu w odcinku przednim szczęki przy pomocy technologii CAD/CAM Przywrócenie estetyki uśmiechu w odcinku przednim szczęki przy pomocy technologii CAD/CAM Smile aesthetics improvement in the area of upper front teeth using the CAD/CAM technology Autorzy_ Dariusz Fedczyna

Bardziej szczegółowo

IMPLANTY...PLN GUIDE ANALIZA KOMPUTEROWA...PLN. Wirtualne zaprojektowanie implantów**...200. implanty, korony, mosty, licówki, protezy, ortodoncja

IMPLANTY...PLN GUIDE ANALIZA KOMPUTEROWA...PLN. Wirtualne zaprojektowanie implantów**...200. implanty, korony, mosty, licówki, protezy, ortodoncja IMPLANTY...PLN Korona na implancie, punkt w moście cementowanym - metal...250 Korona na implancie, punkt w moście przykręcanym - metal (+cena części)...300 Korona na implancie z teleskopem...400 Korona

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Łączniki indywidualne w odcinku bocznym

Łączniki indywidualne w odcinku bocznym Łączniki indywidualne w odcinku bocznym Individual abutments in lateral teeth Autorzy_ SvenRinke i Paul Görlach Streszczenie: Implanty stomatologiczne od wielu lat sprawdzają się jako podparcie dla koron

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

"DROBNA" RÓŻNICA DLA PODBUDOWY CYRKONOWEJ

DROBNA RÓŻNICA DLA PODBUDOWY CYRKONOWEJ "DROBNA" RÓŻNICA DLA PODBUDOWY CYRKONOWEJ Zrealizowane przez Dominique Olivier WYSOKOTOPLIWA MIKROCERAMIKA FELDSZPATOWA NA WSZELKIE PODBUDOWY Z CYRKONU Vintage ZR jest porcelaną o szczególnie drobnej,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA MODELOWANIE I SYMULACJA ZAGADNIEŃ BIOMEDYCZNYCH Symulacja naprężeń i przemieszczeń materiału w koronie implantu zęba podczas zgryzu Wykonali:

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii CAD/CAM w wykonawstwie uzupełnień tymczasowych

Zastosowanie technologii CAD/CAM w wykonawstwie uzupełnień tymczasowych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 3, 205-213 Zastosowanie technologii CAD/CAM w wykonawstwie uzupełnień tymczasowych The CAD/CAM technology using in the provisional restorations making Anna Kochanek-Leśniewska

Bardziej szczegółowo

PROTETICA ul. Snycerzy 23 80-298 Gdańsk tel. 512 216 416 e-mail: biuro@protetica.com.pl www.protetica.com.pl

PROTETICA ul. Snycerzy 23 80-298 Gdańsk tel. 512 216 416 e-mail: biuro@protetica.com.pl www.protetica.com.pl WSZYSCY TWORZYMY DLA CIEBIE PRZYSZŁOŚĆ PROTETICA ul. Snycerzy 23 80-298 Gdańsk tel. 512 216 416 e-mail: biuro@protetica.com.pl www.protetica.com.pl TRIOS. Twój klucz do perfekcji Kolorowy przekaz bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Rhein 83 rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Carraro Lucio Massimo Moneta, Zampieri Marino, Fabio Marchiori, tłum. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, konsultant Centrum Edukacyjnego Holtrade Title:

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania. dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej

INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania. dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej Inżynieria odwrotna, inżynieria wsteczna (ang. reverse engineering) to proces badania

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL KOMPOZYT W ZALEśNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI METALOWEJ Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

POLSKI 100% BIAŁY. Bezmetalowe podbudowy wykonane z najwyższej jakości cyrkonu

POLSKI 100% BIAŁY. Bezmetalowe podbudowy wykonane z najwyższej jakości cyrkonu POLSKI 100% BIAŁY Bezmetalowe podbudowy wykonane z najwyższej jakości cyrkonu 100% BIAŁY Cyrkon jest najstarszym i najczęściej występującym w skorupie ziemskiej minerałem. Jest on podstawą do wytworzenia

Bardziej szczegółowo

wycisk Cyfrowy L a v a C.O.S. Skaner wewnątrzustny Dane techniczne Oferta handlowa www.3mespe.pl/lava Cyfrowa precyzja

wycisk Cyfrowy L a v a C.O.S. Skaner wewnątrzustny Dane techniczne Oferta handlowa www.3mespe.pl/lava Cyfrowa precyzja Dane techniczne Wymiary urządzenia 112 x 51 x 71 cm (wys. x szer. x głęb.) Długość (głowica) 33 cm Waga (głowica) 390 g Szerokość główki kamery (głowica) 13.2 mm Rozmiar ekranu dotykowego 17" Rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

Naturalna. Ekonomiczna. Niezawodna. Ceramco PFZ.

Naturalna. Ekonomiczna. Niezawodna. Ceramco PFZ. Naturalna. Ekonomiczna. Niezawodna. Ceramco PFZ. Naturalna. Ekonomiczna. Niezawodna. Ceramco PFZ. Osiągaj naturalne rezultaty. Niezawodnie i efektywnie. Porcelana Ceramco PFZ została stworzona by zapewnić

Bardziej szczegółowo

Finezja różu i moc IPS e.max

Finezja różu i moc IPS e.max Finezja różu i moc IPS e.max Autor_ Rafael Santrich i Larry Grillo _W przypadku rozległych uszkodzeń zębów, które uniemożliwiają ich odbudowę, leczeniem z wyboru były konwencjonalne uzupełnienia protetyczne.

Bardziej szczegółowo

Od rysunku do licowania korony zęba przedniego

Od rysunku do licowania korony zęba przedniego tech. dent. Björn Maier, tłum. mgr tech. dent. Marta Szumińska-Mrówka Od rysunku do licowania korony zęba przedniego Björn Maier podchodzi do techniki dentystycznej z pasją i zaangażowaniem. W artykule

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH CEL PRACY Celem pracy było

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

nowe dna CERAMIKI SZKLANEJ O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

nowe dna CERAMIKI SZKLANEJ O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI nowe dna CERAMIKI SZKLANEJ O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI 1 nowe dna PEŁNEJ CERAMIKI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI Wraz z Frauenhofer Institut oraz firmą VITA opracowaliśmy nową klasę materiałową dla ceramiki szklanej

Bardziej szczegółowo

Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2015

Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2015 Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 78 00-175 Warszawa Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2015 Informacje, zapisy oraz rejestracja: Robert Tywonek tel. 22 635 54 96 / 635

Bardziej szczegółowo

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SKANER WEWNĄTRZUSTNY NA RYNKU

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SKANER WEWNĄTRZUSTNY NA RYNKU Szybkie skanowanie i trójwymiarowa wizualizacja w czasie rzeczywistym Przechwycenie danych do stworzenia dokładnego modelu połowy łuku zębowego zabiera zaledwie 25 sekund, model całego łuku do 2 minut.

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Badanie mikrotwardości i tribologicznych właściwości koron protetycznych

Badanie mikrotwardości i tribologicznych właściwości koron protetycznych Grzegorz Chołociński Badanie mikrotwardości i tribologicznych właściwości koron protetycznych Tests of microhardness and tribological properties of prosthetic crowns STRESZCZENIE Celem przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Ketac TM Cem Plus RelyX TM U200 RelyX TM Ultimate

Ketac TM Cem Plus RelyX TM U200 RelyX TM Ultimate 3M Poland Sp. z o.o. 3M ESPE Dział Stomatologiczny Al. Katowicka 117, Kajetany 05-830 Nadarzyn tel. 22 739 60 85 3mespepl@mmm.com 3M, ESPE, Clicker, Ketac, Lava, RelyX, Single Bond są znakami handlowymi

Bardziej szczegółowo

Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleŝności od rodzaju materiału licującego.

Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleŝności od rodzaju materiału licującego. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej w Ustroniu Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleŝności od rodzaju materiału licującego. Anna Legutko Promotor: prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Skanowanie z poziomu implantu część 2

Skanowanie z poziomu implantu część 2 Skanowanie z poziomu implantu część 2 Scanning from implant level part 2 Autor_ Bogdan Dmochowski Streszczenie: W artykule przedstawiono postępowanie kliniczne z użyciem skanera C.O.S.3M w rejestracji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie systemu pastylek daje najwyższą efektywność dla pracowni protetycznych

Rozwiązanie systemu pastylek daje najwyższą efektywność dla pracowni protetycznych Dwu-krzemian Litu - ceramika prasowana o wyjątkowej wytrzymałości! 420 Mpa odporności na zginanie Wysoka estetyka Doskonałe dopasowanie powierzchni Rozwiązanie systemu pastylek daje najwyższą efektywność

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory GRAFIKA Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory Obraz graficzny w komputerze Może być: utworzony automatycznie przez wybrany program (np. jako wykres w arkuszu kalkulacyjnym) lub urządzenie (np. zdjęcie

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA

ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA MATERIAŁ: Stop tytanu pokryty powłoką azotku tytanu (Certain Straight Post oraz 15 Pre-Angled Post) Tytan (External Heks Straight

Bardziej szczegółowo

Nośnik zwarcia - Centric Tray

Nośnik zwarcia - Centric Tray Nośnik zwarcia - Centric Tray Nośnik zwarcia Centric Tray Powodzenie leczenia protetycznego, zależy w dużej mierze od prawidłowego ustalenia indywidualngo dla każdego pacjenta zwarcia centralnego. Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego Intraoral scanner perfect tool for comprehensive rehabilitation Autorzy_ Magdalena Jaszczak-Małkowska i Robert Michalik Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2016

Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2016 Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 78 00-175 Warszawa Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2016 Informacje, zapisy oraz rejestracja: Robert Tywonek tel. 22 635 54 96 / 635

Bardziej szczegółowo

Ceramika uzasadnienie wyboru materiału

Ceramika uzasadnienie wyboru materiału Ceramika uzasadnienie wyboru materiału Autorzy_ Edward A. McLaren, Yair Y. Whiteman Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 Ryc. 1_Obraz przygotowanego zęba: Znaczne obnażenie zębiny na całej proponowanej długości. Co najmniej

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Korona 22, czyli lekcja pokory

Korona 22, czyli lekcja pokory 6/2014 lek. dent. Hanna Sobota SOBOTA House of Dentistry, Poznań Korona 22, czyli lekcja pokory Crown of tooth 22 - a lesson of humility SŁOWA KLUCZOWE: dwukrzemian litu, korona pełnoceramiczna, korona

Bardziej szczegółowo

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych część 1: łączniki indywidualne

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych część 1: łączniki indywidualne Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych część 1: łączniki indywidualne Algorithms of performing individual systemic prosthetic solutions part 1: individual abutments

Bardziej szczegółowo

CEREC inlab system CAD/CAM firmy Sirona

CEREC inlab system CAD/CAM firmy Sirona CEREC inlab system CAD/CAM firmy Sirona CEREC inlab składa się z zewnętrznego skanera wycisku lub modelu, obrabiarki oraz oprogramowania umożliwiającego zaprojektowanie prac protetycznych. CEREC inlab

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

ceramiczne Licówki Szybkie tempo życia, pogoń za sukcesem, chęć 6 Kwartalny Niezbędnik Edukacyjno-Informatyczny dla Stomatologów Temat na czasie

ceramiczne Licówki Szybkie tempo życia, pogoń za sukcesem, chęć 6 Kwartalny Niezbędnik Edukacyjno-Informatyczny dla Stomatologów Temat na czasie Temat na czasie Licówki ceramiczne Piotr Nagadowski Słowa kluczowe: licówki, estetyka, preparacja, indywidualne uzupełnienie protetyczne Key words: veneers, aesthetic, preparation, individual prosthetic

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

Kliniczna ocena uzupełnień ceramicznych na podbudowie z tlenku cyrkonu

Kliniczna ocena uzupełnień ceramicznych na podbudowie z tlenku cyrkonu PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 6, 431-440 www.prot.stomat.net Kliniczna ocena uzupełnień ceramicznych na podbudowie z tlenku cyrkonu Clinical evaluation of zirconium-based ceramic restorations Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie. Straumann System rozwiązań kątowych Elastyczność i precyzja dla wspaniałego wykonania.

Informacja o produkcie. Straumann System rozwiązań kątowych Elastyczność i precyzja dla wspaniałego wykonania. Informacja o produkcie Elastyczność i precyzja dla wspaniałego wykonania. Co ma wpływ na wspaniałe wykonanie? Rozwiń swoje możliwości poniesienia jakości prac przykręcanych na bazie łączników Straumann

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku

Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 6, 483-488 www.prot.stomat.net Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku Use of conical telescopic crowns in a

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego _innowacje Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego Intraoral scanner perfect tool for comprehensive rehabilitation Autorzy_ Magdalena Jaszczak-Małkowska i Robert Michalik

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Zalety: Odcienie barwne:

Zalety: Odcienie barwne: Villacryl H Rapid Polimetakrylanowe tworzywo do szybkiej polimeryzacji na gorąco, przeznaczone do wykonywania płyt podstawowych protez zębowych osiadających całkowitych i częściowych. Posiada znak CE zgodności

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

Termoformowanie, które polega na kształtowaniu

Termoformowanie, które polega na kształtowaniu t e m at numeru Termoformowanie metoda tworzenia nakładek wybielających tech. dent. Aurelia Betlej Termoformowanie, które polega na kształtowaniu pod ciśnieniem lub próżniowo nagrzanych do odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

3. Materiał i metoda

3. Materiał i metoda 3. Materiał i metoda Przeprowadzono badania in vitro i in vivo. Materiał do badań in vitro stanowiły ludzkie zęby trzonowe w łącznej liczbie 30 usuwane ze wskazań ortodontycznych, których korona kliniczna

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl RelyX TM Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy NOWOŚĆ! www.3mespe.pl Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera. Budowa i zasada działania skanera

Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera. Budowa i zasada działania skanera Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera Budowa i zasada działania skanera Cel zajęć W toku lekcji nauczysz się: budowy i zasad działania skanera

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

www.myray.pl Stern Weber Polska ul. Czyżewska 7 02-908 Warszawa tel./fax 22 845 08 88 sternweber@sternweber.pl www.sternweber.pl

www.myray.pl Stern Weber Polska ul. Czyżewska 7 02-908 Warszawa tel./fax 22 845 08 88 sternweber@sternweber.pl www.sternweber.pl www.myray.pl Stern Weber Polska ul. Czyżewska 7 02-908 Warszawa tel./fax 22 845 08 88 sternweber@sternweber.pl www.sternweber.pl Era nowych wycisków dentystycznych Skaner wewnątrzustny 3D Ewolucja wycisków

Bardziej szczegółowo