ZASTOSOWANIE WSPOMAGANIA KOMPUTEROWEGO W PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI ODLEWNICZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE WSPOMAGANIA KOMPUTEROWEGO W PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI ODLEWNICZEJ"

Transkrypt

1 32/31 Solidiiikation or Metais and Alloys, No. 32, 1997 Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 32, 1997 Pi\N - Oddzial Katowice I'L ISSN 020S-9386 ZASTOSOWANIE WSPOMAGANIA KOMPUTEROWEGO W PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI ODLEWNICZEJ P ĄCZEK Zbigniew Instytut Odlewnictwa, Kraków, ul.zakopiańska 73 Streszczenie: Zapewnienie jakości produkowanych odlewów jest bezpośrednio związane z właściwym przygotowaniem produkcji. Znaczne ułatwienia w tym zakresie stwarza zastosowanie wspomagania komputerowego. Omówiono możliwości wykorzystywania technik komputerowych do wykonywania dokumentacji rysunkowej, obliczania elementów układów wlewowych i zasilania, symulacji krzepnięcia i szybkiego prototypowania. Przygotowanie produkcji Przygotowując produkcję odlewów technolog powinien pamiętać o konieczności realizacji następujących postulatów: - wykonywane odlewy muszą posiadać wysoką powtarzalnąjak ość, - koszty uruchomienia nowej pozycji muszą być maksymalnie ograniczone, -czas niezbędny do rozpoczęcia produkcji musi być możliwie krótki. Stosowanie powyższych zasad przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i utatwia pozyskiwanie nowych klientów. Warunkiem umożliwiającym realizację wymienionych postulatów jest zastosowanie wspomagania komputerowego. W przodujących ftrmach krajów wysoko rozwiniętych stosowanie techniki komputerowej w odlewnictwie jest obecnie uważane jako oczywiste i niezbędne.

2 247 Aktualnie stosowanych jest szereg określeń dotyczących zakresu wykorzystania poszczególnych. grup oprogramowania w praktyce przemysłowej. Najszerszym stosowanym ;zazwyc:zaj okre~leniem jest CAl (Computer Aided Industry) ~ komputerowe wspomaganie przemysłu. Dla analogicznego zakresu zastosowania używane jest również określenie CIM (Computer Integrated Manufacturing) - komputerowo zintegrowane wytwarzanie. W systemie komputerowego wspomagania przemysłu (CAl) rozróżnia się szereg odrębnych dziedzin: CAD (Computer Aided Design) - komputerowe wspomaganie projektowania, CAM (Computer Aided Manufacturing)- komputerowe wspomaganie wytwarzania, CAQ (Computer Aided Assurance) - komputerowe wspomaganie dozoru nad jakością. Obszerne informacje, na temat wykorzystywania wspomagania komputerowego w odlewnictwie, publikowane w różnego rodzaju czasopismach branżowych znalazło w pełni potwierdzenie na ostatniej Międzynarodowej Wystawie Odlewnictwa GIF A'94 w Dusseldorfie. Swoje oferty z tego zakresu prezentowato tam kilkadziesiąt firm z całego świata. Nadmieni<5 jednak należy, że szereg dalszych finn oferowało swoje rozwiązania (maszyny, urządzenie czy procesy) wykorzystując również przygotowane oprogramowanie specjalistyczne. Wykonanie rysunków odlewów i dokumentacji technologicznej Proces przygotowania produkcji rozpoczyna się od wykonania rysunku odlewu. Zazwyczaj ryslulek taki powstaje w biurze technologicznym odlewni, rzadziej u klienta. Na etapie tym powinno być i coraz częściej jest stosowane komputerowe wspomaganie projf:ktowania (CAD). Aktualnie do wykonywania rysunków odlewów, jak również dokumentacji technologicznej stosowanych jest szereg edytorów graficznych różnych firm. Oprogramowania te są znane pod nazwami firmowymi. Z bardziej znanych wyrnienić należy AutoCAD, Eucklid, CATIA, Strim 100, DUCTS, PRO/Engineer, CADDS4x. W zależności od stopnia rozbudowania oprogramowania, wymagają one stosowania określonego sprzętu komputerowego. Wprowadzenie w biurze techologicznym odlewni CAD (wspomaglmia komputerowego

3 248 projektowania), a więc przygotowywania rysunków i dokumentacji, zdecydowanie zmienia sposób i efektywność pracy tego wydziału. W dużych finnach, w których przygotowanie produkcji odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania sieciowego, biuro technologiczne odlewni jest bezpośrednio informowane o prowadzonych pracach projektowych i może z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowywać technologie i dokumentację oprzyrządowania, podobnie zresztą jak inne wydziały: obróbki mechanicznej, zapewnienia jakości czy ekspedycji. Największą popularnością w ostatnim okresie cieszy się oprogramowanie PRO!Engineer wprowadzane w wielu przodujących fumach przede wszystkim amerykańskich. Według danych literaturowych wprowadzenie tego oprogramowania pozwala wielokrotnie skrócić okres przygotowania nowego asortymentu produkcji i to w porównaniu do stosowanego obecnie oprogramowania nie mówiąc już o tradycyjnych metodach. Wykonywanie rysunku z zastosowaniem CAD znacznie skraca okres przygotowania dokumentacji. Wynika to przede ws.zystkim z możliwości wykorzystywania poszczególnych opcji oprogramowania takich jak: - powiększyć, - pomniejszyć, - skopiować, - przesunąć, -obrócić, - usunąć część rysunku. Wykorzystanie wyżej wymienionych poleceń zawartych w oprogramowaniu, pozwala równocześnie na bardzo szybkie wprowadzanie poprawek i zmian w opracowanej już dokumentacji. Stosując CAD każde biuro technologiczne z czasem dysponuje coraz bardziej bogatą bazą danych obejmującąpowtarzające się rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne, które przy uruchamianiu nowej produkcji mogą być i są w prosty sposób szybko wykorzystywane. Dysponowanie taką bazą danych umożliwia również szybkie przygotowywanie ofert na składane zapytania klientów.

4 249 Wykorzystanie rysunków wykonanych w CAD Rysunek wykorumy w CAD, zazwyczaj w układzie trójosiowym (30), wykorzystywany jest następnie wielokrotnie do: - przeprowadzenia symulacji procesów zachodzących w trakcit: wykonywania odlewu tj.: wypełnienia formy ciekłym metalem krzepnięcia odlewu stygnięcia odlewu rozłożenia jam skurczowych rozkładu naprężeń nagrzewania i stygnięcia oprzyrządowania - wykonania oprzyrządowania: stosując CAM - komputerowe wspomaganie wytwarzania specjalistyczne obrabiarki, stosując RPS (Rapid Prototyping Systems)- bez użycia narzędzi skrawających, - planowania produkcji, - zapewnieniajakości produkcji zgodnie z wymogami ISO Wszystkie wymienione fazy przygotowania produkcji są bardzo istotne jednak szczególnego znaczenie nabrała możliwość prowadzenia symulacji procesów technologicznych. Aktualnie w przodujących odlewniach stosowanych jest kilkanaście wiodących programów komputerowych z tego zakresu. Ich możliwości jak i wymagania sprzętowe są bardzo zróżnicowane. Najnowsze a zarazem najbardziej zaawansowane technicznie programy kosztują powyżej ,- USD nawet do ,- USD. Oprócz najczęściej stosowanych tworzyw odlewniczych, tj. żeliwa i staliwa, programy niektórych firm umożliwiają przygotowanie technologii dla odlewów wykonywanych z materiałów rzadziej stosowanych jak np.: stopów niklu (MAGMASOFT), brązów niklowo-aluminiowych i kompozytów z osnową tytanu i aluminium (Rapid/Cast). Najbardziej zaawansowane programy, umożliwiające prowadzenie symulacji procesów odlewniczych, takie jak: MAGMASOFT, CAD CAFIS SOLST AR. SIMULOR, zapewniają przygotowanie

5 250 produkcji realizowanej z zastosowaniem większości znanych technologii odlewniczych. Ich zakres obejmuje zarówno wykonywanie odlewów w masach syntetycznych z bentonitem, w masach chemoutwardzalnych, odlewanie kokilowe, odlewanie ciśnieniowe jak i technologię wytapianych modeli [l]. Ich największą zaletą jest ograniczenie, bądź wręcz wyeliminowanie, konieczności dokonywania poprawek oprzyrządowania, a tym samym szybkie uruchomienie produkcji i ograniczenie jej kosztów. Programy te wielokrotnie zweryfikowane praktycznie, są obecnie szeroko wykorzystywane zarówno w odlewniach jak również w biurach konstrukcyjnych, jednostkach badawczych i uczelniach technicznych. Przykładowo wspomniany program MAGMA80FT posiada przeszło l 00 użytkowników w całym świecie. Z bardziej znanych firm stosujących ten program wymienić należy: Voest-Alpine (Austria), Ford (USA), Mercedes-Benz (RFN), Buderos (RFN), Mazda (Japonia), Honda (Japonia), Generał Motors (USA),Volvo (Szwecja), Chrysler (USA), DISA (Dania) i inne. Technika szybkiego wykonania oprzyrządowania (RPS) W okresie ostatnich dziesięciu lat nastąpił dynamiczny rozwój nowej techniki szybkiego wykonywania oprzyrządowania nazywanej RPS (Rapid Prototyping Systems) lub FFM (Free Form Manufacturing). Ogólna zasada tej techniki polega na odtwarzaniu bardzo cienkich warstw, jedna po drugiej, kształtu modelu zapisanego w układzie trójosiowym (3D) w pamięci komputera. W zależności od zastosowanej metody, model zazwyczaj budowany jest z żywicy syntetycznej, papieru lub wosku. Do wykonywania modeli stosowane są specjalnie wyposażone stanowiska. Wielkość wykonywanych modeli ograniczona jest wymiarami stołu roboczego. W przypadku konieczności wykonywania większych modeli stosuje się technikę łączenia szeregu elementów odtwarzających części detalu. Zastosowanie tej techniki jest rewolucją w sposobie przygotowania nowej produkcji i wykonywania oprzyrządowania.

6 251 Biorąc pod uwagę uzyskiwane dokładności wymiarowe powyższa uwaga dotyczy szczególnie technologii wytapianych modeli. W technologii wytapianych modeli technika RPS znajduje dwojakie zastosowanie: bezpośrednio do wykonywania jednorazowych prototypowych modeli, pośrednio do wykonywania matryc, w których następnie odtwarzany jest kształt produkcyjnych modeli woskowych. Aktualnie na rynku światowym konkuruje ze sobą kilkanaście znanych firm oferujących wiele technik szybkiego wykonywania prototypów. Wymienić tutaj należy amerykańską firmę 3D Systems Inc.współpracującą z firmą Ford Motor Co., niemieckie: Schneider Prototyping GmbH i Electro Optical Systems GmbH współpracujące z BMW, Mercedesem Benz, FIAT-em i Siemensem, brytyjskie: BSA Precision Castings Limited i Rapid Prototyping & Tooling Consortium wykonujące detale dla firmy Rover. Poni.Zej jako przykładową przedstawiono najbardziej znaną technikę szybkiego wykonywania prototypów (RPS). Sterolitbograplłty (SLA) Technika ta, opracowana przez firmę 3D Systems Inc., jako pierwsza znalazła zastosowanie w praktyce przemysłowej. Do chwili obecnej sprzedano ponad 400 urządzeń tej firmy. Naturalnie firma oferuje coraz to nowe udoskonalone urządzenia. W ostatniej wersji, umożliwiającej wykonywanie modeli z dokładnością poniżej 0,038 mm, zastosowano oprogramowanie PRO/Engineer wraz z pakietem PRO/Mold [2]. Ogólna zasada wykonywania modelu polega na przekazywaniu danych zapisanych w programie CAD na głowicę sterującą pracą lasera. Model odtwarzany jest na ruchomej platformie umieszczonej w zbiorniku wypełnionym foto-utwardzalną żywicą syntetyczną. Na początku procesu odtwarzania kształtu modelu, platforma znajduje się tuż pod powierzchnią żywicy. Promień lasera, odwzorowujący kształt zapisanego w układzie 3D modelu, padając na nią powoduje jej utwardzenie. Następnie platforma obniża się

7 252 i kolejna warstewka żywicy zostaje utwardzona wędrującym promieniem lasera. W ten sposób budowane są kolejne warstewki modelu aż do odtworzenia pełnego kształtu. W 1993 roku firma 3D Systems Inc. wprowadziła wersję o nazwie QUICKCAST. Wykonując jednorazowy model dla potrzeb technologii wytapianych modeli, tylko jego zewnętrzna część zostaje utwardzona, natomiast wewnętrzne przekroje tworzone są w postaci, którą moma określić jako przestrzenną sieć krystaliczną lub plaster miodu [3]. Z innych technik wykonywania modeli metodami RPS wymienić należy : Solider; Larninated Object Manufacturing (LOM); Selective Laser Sintering (SLS); Fused Deposition Modeliing (FDM); 3D Printing /Ballistic Particie Manufacturing (BPM); Direct Shell Production Casting (DSPC). Zastosowanie wymienionych technik przynosi konkretne korzyści ekonomiczne. Czas wykonania oprzyrządowania w stosunku do tradycyjnie stosowanych metod może być skrócony o połowę, a nawet więcej. W zale7.ności od stopnia skomplikowania detalu cena oprzyrządowania może zostać obniżona nawet o 40%. Zastosowania wspomagania komputerowego w polskim odlewnictwie Wprowadzenie wspomagania komputerowego do przygotowywania produkcji odlewniczej daje tak wiele korzyści, że jego niezbędność staje się oczywista. Konieczne jest to również dla zapewnienia konkurencyjności polskich odlewni na rynku europejskim. Oczywiście biorąc pod uwagę konieczność zainwestowania znacznych środków fmansowych oraz przeszkolenia pracowników realizacja powyższych postulatów nie jest łatwa. Kilka odlewni krajowych przystąpiło już do wprowadzania technik komputerowych do przygotowania produkcji (np. POLMO Praszka i PZL HYDRAL zakupiły i wdrażają oprogramowanie systemu MAGMA). W Instytucie Odlewnictwa w Krakowie tematyka zastosowania wspomagania komputerowego nabiera coraz większego znaczenia. W minionym roku zakupiono program MAGMASOFT z pomocą którego wykonano już pierwsze projekty

8 253 technologiczne. Prowadzone są również prace z zakresu konstrukcji odlewów z wykorzystaniem oprogramowania ABAQUS. Wykaz literatury [l] Wimpenny D.I.: Rapid Prototyping: Part of a computer integrated aproach to investment casting. 23rd E.I.C.F. Conference on Investment Casting.l994, Praha [2] Deton K.R., Jacobs P.: Investment Casting Plays Major Role in Ford "Rapid Tooling" Project, A Case Study. lncast, p.l5-17, November 1994 [3] Estrin L.: A Deeper Look at Casting Solidification Software. Modem Casting. GIFA 94. Special Issue, p , June 1994

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing)

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. St. Staszica w Chełmie Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Oprac. Mirosława

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Praca dofinansowana przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE SZYBKIE WYKONYWANIE PROTOTYPÓW (Rapid Prototyping, Rapid Tooling) Zasięg

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D ZASTOSOWANIE DRUKU 3D w odlewnictwie autoryzowany przedstawiciel 3D Lab s.c. 02-949 Warszawa // ul. Ostra 13C T/F: (+48 22) 885 63 23 // M: +48 505 10 10 33 Formy odlewnicze z piasku kwarcowego Budowa

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie

Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie Z. Rudnicki Techniki skracające czas projektowania i wytwarzania Sukces rynkowy nowego produktu zależy od jego jakości i szybkości pojawienia się w sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE A NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE

OPROGRAMOWANIE A NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (16) nr 2, 2002 Alicja ZIELIŃSKA Stanisław TOMASZEWSKI OPROGRAMOWANIE A NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE Streszczenie: W artykule przedstawiono najistotniejsze cechy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca.

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Jerzy Józef Sobczak, Aleksander Karwiński, Wojciech Leśniewski, Piotr Wieliczko, Andrzej Gil,

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie produkcji przy zastosowaniu systemów komputerowych

Przygotowanie produkcji przy zastosowaniu systemów komputerowych BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Przygotowanie produkcji przy zastosowaniu systemów komputerowych ANDRZEJ ZABORSKI, KRZYSZTOF TUBIELEWICZ Politechnika Częstochowska, Instytut Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

WIRTUALIZACJA WYTWARZANIA MODELI ODLEWNICZYCH

WIRTUALIZACJA WYTWARZANIA MODELI ODLEWNICZYCH 6/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WIRTUALIZACJA WYTWARZANIA MODELI ODLEWNICZYCH ST. M. DOBOSZ 1 Wydział

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNIK RAPID PROTOTYPING DO WYTWARZANIA WYROBÓW METALOWYCH

ZASTOSOWANIE TECHNIK RAPID PROTOTYPING DO WYTWARZANIA WYROBÓW METALOWYCH Aneta Mager, Grzegorz Moryson 1) Andrzej Cellary, Lidia Marciniak 2) ZASTOSOWANIE TECHNIK RAPID PROTOTYPING DO WYTWARZANIA WYROBÓW METALOWYCH Streszczenie: W zakładach przetwórstwa metali wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW WYTWARZANIA CAM

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW WYTWARZANIA CAM Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW WYTWARZANIA CAM ANNA KORCZ Politechnika Rzeszowska Streszczenie. W artykule omówione

Bardziej szczegółowo

Inżynier BIZNES. w firmie. Wywiad. Certyfikacja inżynierów. Praktyka inżynierska. benchmark magazyn #4 / 12 / 2013 BIZNES

Inżynier BIZNES. w firmie. Wywiad. Certyfikacja inżynierów. Praktyka inżynierska. benchmark magazyn #4 / 12 / 2013 BIZNES BIZNES benchmark magazyn #4 / 12 / 2013 Wybieramy komputer dla inżyniera s. 6 Wywiad Rozmowa z Mirko Baeckerem, dyrektorem marketingu Tecnomatix na region EMEA w Siemens PLM Software s. 43 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA WYKONANIA TARCZY HAMULCOWEJ

TECHNOLOGIA WYKONANIA TARCZY HAMULCOWEJ Prof. dr hab. inż. Krzysztof TUBIELEWICZ DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.309 Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych w Ustroniu Katedra Podstaw Konstrukcji Protetycznych Mgr inż. Hubert

Bardziej szczegółowo

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 4/2010 ISSN 1898-7257 Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów

Bardziej szczegółowo

Platforma technologiczna polskich protez serca

Platforma technologiczna polskich protez serca Platforma technologiczna polskich protez serca Małgorzata Gonsior 1, Artur Kapis 1, Maciej Darłak 1, Roman Kustosz 1, Paweł Jurkowski 2, Zenon Narojek 2 1 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Wirtualne prototypowanie w budowie maszyn

Wirtualne prototypowanie w budowie maszyn Wirtualne prototypowanie w budowie maszyn Zbigniew Pater *,**, Arkadiusz Tofil ** * Politechnika Lubelska w Lublinie ** Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Streszczenie. W opracowaniu omówiono problematykę

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

STRATEGIE EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH STRATEGIE EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Mariusz ŻÓŁTOWSKI Streszczenie: Istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia metod badań eksploatacyjnych całych konstrukcji budowlanych narażonych na destrukcję.

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY URUCHAMIANIA NOWEJ PRODUKCJI SELECTED PROBLEMS OF NEW PRODUCTION STARTING UP

WYBRANE PROBLEMY URUCHAMIANIA NOWEJ PRODUKCJI SELECTED PROBLEMS OF NEW PRODUCTION STARTING UP ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 56 Nr kol. 1845 Krzysztof PAŁUCHA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce 15 lat w P olsce Wydanie Jubileuszowe kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku między innymi: 15 lat Man and Machine w Polsce Quiz dla czytelników Pakiety narzędzi dla kreatywnego inżyniera

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB ROZWIĄZANIA Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów Technologiczność konstrukcji Choćby nie wiem jak się konstruktor starał, to nie może sobie za bardzo pozwolić na szaleństwo właściwe

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Co to jest, skąd się wzięło czyli alfabet Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing cz. I. www.cadblog.pl/forum

Co to jest, skąd się wzięło czyli alfabet Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing cz. I. www.cadblog.pl/forum www.cadblog.pl/forum REKLAMA internetowe czasopismo użytkowników systemów CAD/CAM/CAE nr 1 (11) 2010 rok II Temat numeru: Druk 3D Co to jest, skąd się wzięło czyli alfabet Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE Jerzy LIPSKI Streszczenie: Technologia IT chmury obliczeniowej staje się atrakcyjną alternatywą dokonywania złożonych i pracochłonnych obliczeń związanych

Bardziej szczegółowo

4. Charakterystyka programów symulacyjnych

4. Charakterystyka programów symulacyjnych 4. Charakterystyka programów symulacyjnych Poniżej opisane są główne cechy programów używanych do symulacji przepływów termicznych. Opis rozpoczyna omówienie programów komercyjnych specjalizowanych pod

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki Techniki komputerowe Warszawa 2010 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja

Bardziej szczegółowo