Media na barykadach. Œrodki masowego przekazu podczas bezkrwawych rewolucji w Serbii, Gruzji i na Ukrainie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Media na barykadach. Œrodki masowego przekazu podczas bezkrwawych rewolucji w Serbii, Gruzji i na Ukrainie"

Transkrypt

1 Micha³ Godzic* Media na barykadach. Œrodki masowego przekazu podczas bezkrwawych rewolucji w Serbii, Gruzji i na Ukrainie 162 W krêgu serbskich rewolucjonistów roku 2000 kr¹ y intryguj¹ca anegdotka: kiedy w kwietniu 2001 Slobodan Miloševiæ dowiedzia³ siê, e bêdzie aresztowany, wpad³ w panikê i nie wiedzia³, do kogo zwróciæ siê o pomoc. W akcie desperacji wykrêci³ wiêc numer opozycyjnej stacji radiowej B92, któr¹ gnêbi³ od pocz¹tku jej istnienia. Kiedy zaskoczeni radiowcy us³yszeli w s³uchawce znajomy g³os, powiedzia³ on tylko: Tu Slobodan Miloševiæ. Zaraz zostanê aresztowany... Twórcy radia B92 do dziœ z dum¹ przywo³uj¹ to wydarzenie, jako dowód na znaczenie wolnych mediów. Skoro nawet obalony dyktator, ledwie kilka miesiêcy po rewolucji, pomocy i zrozumienia szuka w rozg³oœni radiowej, która przyczyni³a siê do jego klêski, oznacza to, e uda³o siê w spo³eczeñstwie wytworzyæ przekonanie o ca³kowitej niezale noœci mediów. Zaufanie okazane przez odwiecznego wroga wywo³uje uczucie ostatecznego triumfu... Oczywiœcie, podkoloryzowane anegdotki nie mówi¹ wszystkiego o skomplikowanej sytuacji mediów uwik³anych w przemiany demokratyczne. Tak w roku 2000 w Serbii, jak w 2003 w Gruzji i 2004 na Ukrainie œrodki przekazu odegra³y rolê równie wa n¹, co niejednoznaczn¹. Tak e warunki ich funkcjonowania po zwyciêstwie rewolucji dalekie s¹ od skrajnie optymistycznych wizji g³oszonych w trakcie przemian. Aby pe³niej zrozumieæ zwi¹zane z tym zjawiska, warto poœwiêciæ odrobinê uwagi sytuacji mediów w ka dym z wymienionych krajów. Jej wybrane aspekty i wi¹- ¹ce siê z nimi problemy zaprezentowano w tej pracy. G³ówne Ÿród³o informacji stanowi³y rozmowy z lokalnymi dzia³aczami i przedstawicielami mediów.

2 Perspektywy teoretyczne: Owce pod opiek¹ wilków W rozprawie Media a demokracja John Keane, opisuj¹c utylitarn¹ teoriê Jeremy ego Benthama, pisze: Wolnoœæ prasy jest tu szczególnie istotna, jako e bez niej wyborów nie mo na by uznaæ za swobodny i skuteczny wyraz yczeñ wyborców. Okresowe wybory bez zagwarantowania wolnoœci prasy przypomina³yby farmê, na której przez osiem miesiêcy w roku owczarki by³yby zamkniête, a owce oddane pod opiekê wilków 1. Wolnoœæ prasy ma w tym ujêciu praktyczne zastosowanie, jako e chroni przed manipulacjami ze strony rz¹dz¹cych i umo liwia wyborcom dokonanie œwiadomego wyboru. Zwiêksza tak e spo³eczn¹ kontrolê nad w³adz¹ i biurokracj¹, zmuszaj¹c organy pañstwowe do respektowania prawa. Nie s¹ to jedyne powody dla których wolne media s¹ nieod³¹cznym elementem zdrowo funkcjonuj¹cego pañstwa. Myœliciele religijni bronili wolnej prasy, u ywaj¹c teologicznego argumentu o danej jednostkom przez Boga zdolnoœci samodzielnego myœlenia, któr¹ cenzura ogranicza 2. Orêdownicy praw cz³owieka koniecznoœæ zniesienia cenzury uzasadniali natomiast naturalnym prawem ka dej istoty myœl¹cej do uzyskiwania informacji i podejmowania samodzielnych decyzji 3. W ten nurt wpisywali siê równie myœliciele k³ad¹cy nacisk na poszukiwanie prawdy, którzy podkreœlali, e jedynie swobodna wymiana pogl¹dów i zderzanie sprzecznych stanowisk pozwala zrozumieæ prawdziw¹ istotê rzeczywistoœci 4 Oczywiœcie, ka de z tych stanowisk mia³o swoich przeciwników, wœród których zreszt¹. tak e wystêpowa³y ró nice zdañ. Nie do przecenienia jest jednak fakt, e idea wolnoœci prasy potrafi³a po³¹czyæ myœlicieli z krêgów tak odrêbnych, jak teologia i utylitaryzm. Realizacja tej idei przed rewolucj¹, podczas jej trwania i po jej zakoñczeniu jest pierwszym z zagadnieñ podjêtych w tej pracy. Kolejne zagadnienie œciœle wi¹ e siê z pierwszym, dotyczy ono jednak konkretnego aspektu dzia³alnoœci wolnych mediów aktywizowania spo³eczeñstwa za ich poœrednictwem. Zwolennicy wolnoœci prasy po³o yli fundament pod nowoczesn¹ koncepcjê aktywnego obywatelstwa 5 pisze Keane, podkreœlaj¹c, e uwa ali oni wolne media za konieczny sk³adnik polityki w spo³eczeñstwie obywatelskim. Nie nale y wiêc uwa aæ wolnoœci mediów za poboczny aspekt przemian demokratycznych; trzeba siê raczej spodziewaæ siê, e stanie siê ona g³ównym postulatem rewolucjonistów. Daje ona bowiem narzêdzia do zdobycia poparcia spo³ecznego i uœwiadomienia obywateli o racjach rewolucjonistów. Warto wiêc zastanowiæ siê, w jaki sposób za pomoc¹ œrodków masowego przekazu przemawiano do spo³eczeñstwa w Serbii, Gruzji i na Ukrainie. Omawiaj¹c kwestiê wolnoœci mediów, oczywiœcie nie mo na pomin¹æ podejmowanych przez w³adze dzia³añ maj¹cych na celu 163

3 jej ograniczenie. Warto jednak uœwiadomiæ sobie, w jakim stopniu re im u ywa³ œrodków masowego przekazu do umacniania w³asnej pozycji. W³adcy o zapêdach despotycznych nie tylko zwalczaj¹ media opozycyjne, ale tak e (bywa, e przede wszystkim) dbaj¹ o to, aby ich wizja pañstwa by³a stale obecna w przestrzeni publicznej. Opisuj¹c rzeczywistoœæ osiemnastowieczn¹, John Keane zwraca uwagê na paradoks, zawieraj¹cy siê w tym, e apologeci despotyzmu przeczyli sami sobie, bo siêgali po papier i pióro, aby przestrzegaæ przed demokracj¹ i rozpustnymi publikacjami 6. Dziœ trzeba mieæ œwiadomoœæ, e nie ma w tym nic paradoksalnego korzystanie ze œrodków masowego przekazu jest naturalnym dzia³aniem ka dego re imu w³aœciwie ka dej w³adzy. Analizuj¹c mechanizmy cenzury i nacisku na media, nie powinno siê równie zapomnieæ o autocenzurze niezwykle skutecznej metodzie kontroli dziennikarzy, której g³ówn¹ zalet¹ jest brak formalnych zakazów. Wspó³czesne re imy zamiast wprowadzaæ do prawodawstwa przepis o cenzurze, poprzez odpowiednie naciski i umiejêtne groÿby tworz¹ atmosferê, w której dziennikarze dobrowolnie rezygnuj¹ z wyg³aszania nieprawomyœlnych s¹dów. Ostatnim zagadnieniem rozwa anym w tej pracy s¹ losy mediów po zwyciêstwie rewolucji. Choæ serbscy, gruziñscy i ukraiñscy rewolucjoniœci odnieœli sukces, w ka dym z tych krajów pojawiaj¹ siê silne g³osy krytykuj¹ce warunki, w których dzisiaj funkcjonuj¹ œrodki masowego przekazu. G³ównymi problemami s¹ trudnoœci z zachowaniem niezale noœci mediów w konfrontacji z gospodark¹ wolnorynkow¹ Keane nazwa³by to strukturaln¹ sprzecznoœci¹ miêdzy wolnoœci¹ komunikowania, a nieograniczon¹ wolnoœci¹ mediów 7. Pojawiaj¹ siê tak e niepokoj¹ce g³osy o despotycznych zapêdach rewolucyjnych w³adz, które, obawiaj¹c siê braku poparcia dla reform, stosuj¹ metody przeniesione z obalonego systemu. Serbia: Cenzura, której nie by³o W roku 1997, po wygranych przez opozycjê wyborach samorz¹dowych, Slobodan Miloševiæ wprowadzi³ zmiany w prawodawstwie daj¹ce mu wiêksz¹ kontrolê nad mediami. W nowych przepisach nie by³o zapisu o cenzurze, umo liwia³y one jednak zamykanie bez zbêdnych formalnoœci redakcji nieprzychylnych w³adzy. Jedn¹ z bardziej spektakularnych akcji przeciwko wolnym mediom by³o zlikwidowanie w trybie natychmiastowym telewizji RTS (Radio Television Serbia) podczas wojny w Kosowie w roku Pracownicy stacji wspominaj¹, e oficjalnie dano im wówczas piêæ minut na opuszczenie miejsca pracy. Podobny los spotka³ trzeci program serbskiego radia, którego redakcja po rozwi¹zaniu przenios³a siê do 164

4 Boœni. Przetrwaæ uda³o siê niektórym opozycyjnym gazetom, wiele z nich jednak stanowi³o wentyl bezpieczeñstwa pod kontrol¹ Miloševiæa. Przez ca³y czas, mimo represji, dzia³a³o niezale ne radio B92. Aby mog³o nadawaæ, jego pracownicy musieli toczyæ jednak nieustann¹ wojnê nerwów z w³adz¹. Polega³a ona przede wszystkim na zmianach czêstotliwoœci, które systematycznie by³y blokowane. Pojawia³y siê tak e zagro enia powa niejsze, jak niewyjaœniona do dziœ sprawa bomby, która wybuch³a pod jednym z nadajników radiowych. Poza tym niejasnym wydarzeniem nie by³o jednak przypadków ciê szych represji, nie istnia³a równie formalna cenzura. W tym nale y prawdopodobnie doszukiwaæ siê przyczyn rozbie noœæ w ocenie sytuacji mediów pod rz¹dami Miloševiæa, ³atwych do uchwycenia w rozmowach z uczestnikami ówczesnych wydarzeñ. Podczas gdy jedni mówi¹ o d³awieniu œrodków przekazu przez re im, drudzy zaznaczaj¹, e lokalnie dzia³a³y gazety opozycyjne. Opowieœci o cenzurowaniu tekstów przez redaktorów bez wiedzy dziennikarzy zderzaj¹ siê z zapewnieniami, e mo na by³o drukowaæ wyniki niezale nych badañ opinii publicznej. Wiele mówi siê równie o wspó³pracy mediów z takimi organizacjami, jak CESID (Centre for Free Election and Democracy). Te sprzeczne wizje spotykaj¹ siê jednak w dwóch punktach, których wyznaczenie pomaga zrozumieæ funkcjonowanie œrodków masowego przekazu we wspó³czesnym pañstwie totalitarnym. Po pierwsze, jedynie lokalne media lekcewa one przez w³adze ze wzglêdu na ma³y zasiêg oddzia³ywania mog¹ pozwoliæ sobie na stosunkowo du ¹ niezale noœæ. Nie warto wiêc rzucaæ rêkawicy re imowi poprzez próby tworzenia mediów ogólnokrajowych, lepiej skupiæ siê na zacieœnianiu wspó³pracy miêdzy ma³ymi niezale nymi redakcjami. W Serbii wspó³twórc¹ rewolucji by³a w³aœnie organizacja tego typu, ANEM (Stowarzyszenie Wolnych Mediów). Drugim istotnym mechanizmem jest wysubtelnienie aparatu nacisku. Zamiast cenzury i otwartych represji, serbskie w³adze stosowa³y bowiem dyskretne groÿby i zastrasza³y dziennikarzy, którzy w efekcie sami ³agodzili wymowê publikowanych materia³ów. W pewnym momencie dosz³o wiêc do sytuacji, w której bez wiêkszego udzia³u przedstawicieli re imu, media kontrolowa³y siê same poprzez mechanizmy autocenzury, a ich pracownicy tkwi¹c w apatii nie byli pewni, czego w³aœciwie siê boj¹. Problemy niezale nych mediów w Serbii nie skoñczy³y siê w 2000 roku. Jeden z pracowników Radia B92 do dziœ wspomina wypowiedÿ Zorana Dzindziæa, który po zwyciêstwie opozycji zwróci³ siê do przedstawicieli radiostacji ze specyficznymi podziêkowaniami, obiecuj¹c, e mo e im wszystkim daæ medale, ale nie czêstotliwoœæ do nadawania. Obecnie w Serbii funkcjonuje instytucja kontroluj¹ca przydzia³ czêstotliwoœci 165

5 radiowych (radiodiffusion agency), której cz³onkowie wybierani s¹ w taki sposób, e wszystkie stanowiska mog¹ byæ obsadzone przez rz¹d. Kolejny problem stanowi¹ dziennikarze zwi¹zani z obalonym re imem, wci¹ pracuj¹cy w redakcjach, niewidoczni tylko w pierwszym szeregu. Te zjawiska, choæ niepokoj¹ce, nie powinny jednak prowadziæ do wniosku, e w serbskich mediach nic siê nie zmieni³o. Dzisiaj dziennikarze ju siê nie boj¹. yj¹c z przekonaniem, e adna w³adza nie lubi wolnych mediów, nie maj¹ oporów przed jak sami mówi¹ pokazywaniem polityków kradn¹cych ciasteczka. Gruzja: dwudziestu studentów w telewizji Opowieœci gruziñskich aktywistów s¹ znacznie spójniejsze. Przy tym jednak tak zaskakuj¹ce, e znów ciê ko nie w¹tpiæ w ich wiarygodnoœæ. Obraz rewolucji, który siê z nich wy³ania, mo e byæ bowiem prototypow¹ ilustracj¹ wykorzystania wrogich mediów do w³asnych celów. W 1999 roku do rewolucyjnej organizacji Kmara nale a³o dwudziestu studentów zbuntowanych przeciwko korupcji na uniwersytetach. Byli zdeterminowani, dobrze zorganizowani i szybko uczyli siê socjotechnik niezbêdnych do zdobycia poparcia. M³odzi ludzie, którzy przychodzili na manifestacje w ma³ych grupkach, co chwila zmieniali ubrania i transparenty, aby, gdy wyjd¹ z innej ulicy, wygl¹dali na przedstawicieli kolejnych grup spo³ecznych wspieraj¹cych protest. Choæ organizacja funkcjonowa³a niemal wy³¹cznie w Tbilisi, jej cz³onkowie jeÿdzili po ma³ych miasteczkach i wsiach, maluj¹c rewolucyjne symbole na murach i p³otach. Wszystkie te dzia³ania by³y nastawione na zwrócenie uwagi telewizji, która nie mia³a innego wyjœcia jak tylko uznaæ istnienie Kmary. Oczywiœcie, protestuj¹cych prezentowano jako bandytów i wichrzycieli, ale nie mo na ju by³o ich lekcewa yæ tak, jak lekcewa y siê grupkê dwudziestu zbuntowanych studentów. Maj¹c œwiadomoœæ tego, liderzy Kmary mówi¹ dziœ, e ich priorytetem by³o staæ siê widocznymi nawet za cenê z³ego wizerunku. Wiedzieli, e bêd¹c negatywnymi bohaterami dzienników telewizyjnych, zawsze mog¹ zmieniæ swój wizerunek czas pokaza³, e im siê to uda³o. Gdyby nie pokazywano ich w telewizji, pozostaliby grupk¹ m³odocianych frustratów. Warto równie podkreœliæ, e nawet w prze³omowym roku 2003 wielu zwolenników rewolucji wspiera³o j¹ z fotela ustawionego przed telewizorem. Do samego koñca gruziñscy rewolucjoniœci pozostali bytem w du ej mierze telewizyjnym. Nieprzypadkowo w poprzednim akapicie nie zosta³y wspomniane œrodki przekazu inne ni telewizja. W Gruzji nie maj¹ one bowiem wiêkszego znaczenia. Nie wytworzy³a siê kultura czytania prasy, co prowadzi³o do paradoksalnej sy- 166

6 tuacji, w której istnia³y niezale ne gazety, ale nikt ich nie czyta³. Internet, w Serbii i na Ukrainie bêd¹cy g³ównym narzêdziem uœwiadamiania opinii publicznej, w Gruzji odegra³ znacznie mniejsz¹ rolê, jako e dostêp do sieci jest tu wci¹ znacznie ograniczony. Zarówno dzisiaj, jak i za rz¹dów Szewardnadzego dominuj¹cym medium pozostaje telewizja. Najwa niejsz¹ niezale n¹ stacj¹ telewizyjn¹ przed rewolucj¹ by³a prywatna Rustavi 2, która zaczyna³a jako medium lokalne, by w koñcu uzyskaæ zasiêg ogólnokrajowy. Pokazywano w niej reklamówki Kmary i prezentowano cele jej dzia³alnoœci, dzisiaj jednak dzia³acze rewolucyjni podkreœlaj¹, e Rustavi 2 powsta³a przede wszystkim w celach zarobkowych. Nie pierwszy raz biznesmenom po drodze by³o z rewolucjonistami wyraÿnie widaæ to równie na Ukrainie. Dziœ wielu aktywistów za pocz¹tek ruchów wolnoœciowych w Gruzji uwa a czasowe zamkniêcie Rustavi 2 w 1996 roku. Przeœwiadczenie o donios³ej roli mediów w kszta³towaniu nastrojów spo³ecznych ma jednak w Gruzji równie swoje ciemne oblicze. Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê g³osy wytykaj¹ce rz¹dz¹cej ekipie Saakaszwilego dyktatorskie zapêdy. Nie s¹ odosobnione opinie ludzi twierdz¹cych, e dyktatura Szewardnadzego dawa³a wiêksz¹ swobodê œrodkom masowego przekazu, ni obecne demokratyczne w³adze. Znane s¹ przypadki zdejmowania z anteny programów krytykuj¹cych nowy porz¹dek. Pewne uzasadnienie dla takich dzia³añ stanowi tempo przemian zachodz¹cych w Gruzji. Trzeba mieæ bowiem œwiadomoœæ, e zrywaj¹c z dawnym systemem dokonano radykalnych czystek kadrowych i ca³kowicie zanegowano wiêkszoœæ zasad, którymi dot¹d kierowa³y siê instytucje pañstwowe (choæby w policji wci¹ trwa walka z monstrualnym nepotyzmem i torturowaniem przes³uchiwanych). Z tych przes³anek mo na wyci¹gn¹æ w¹tpliwy wniosek o koniecznoœci czasowej kontroli mediów w celu zapewnienia spo³ecznego poparcia dla reform. Nawet gdyby uznaæ ten argument (czego nam zrobiæ nie wolno, zarówno ze wzglêdu na prezentowane ju fundamenty teoretyczne, jak i nasze doœwiadczenia przemian), nie mo na go pogodziæ z ignorancj¹ rz¹dz¹cych jeœli chodzi o informowanie spo³eczeñstwa o szczegó³ach reform. Dopiero niedawno, dwa lata po rewolucji, cz³onkowie gruziñskiego parlamentu zdali sobie sprawê z koniecznoœci objaœniania przemian poprzez telewizyjne spoty i internet. Wci¹ jednak, pytaj¹c cz³onków rz¹du o to, jak informuje siê opiniê publiczn¹ o prawach cz³owieka, s³yszy siê: Nie trzeba informowaæ. Obywatele s¹ wszystkiego œwiadomi. Trudno oprzeæ siê wra eniu, e gruziñscy rewolucjoniœci, w pe³ni wykorzystuj¹c perswazyjn¹ rolê mediów, ignoruj¹ ich rolê informacyjn¹. Takie myœlenie niebezpiecznie zbli a ich do traktowania œrodków masowego przekazu jako narzêdzi propagandy 167

7 i ograniczania ich wolnoœci. A tego powinni wystrzegaæ siê wszyscy przeœwiadczeni o s³usznoœci swych dzia³añ reformatorzy, aby nie upodobniæ siê do dyktatorów, których obalili. Ukraina: chaos zast¹pi³ kontrolê Jedno z hase³ niezale nego serwisu internetowego Majdan wspieraj¹cego pomarañczow¹ rewolucjê na Ukrainie brzmia³o: bierzemy pieni¹dze od ka dego, ale piszemy, co chcemy. Koniecznoœæ zapewniania o niezale noœci rzuca œwiat³o na g³ówny problem ukraiñskich mediów okresu rewolucji uzale nienie od biznesmenów i oligarchów. Do 2004 roku, kiedy niezale ny oznacza³o przeciwny Kuczmie i Janukowyczowi, wszystko wydawa³o siê proste. Mo na by³o wi¹zaæ siê z antykuczmowskimi oligarchami i braæ od nich pieni¹dze. Choæ niektórzy dziennikarze dziœ twierdz¹, e nie popierali Juszczenki, a jedynie sprzeciwiali siê wyborczym fa³szerstwom, dopuszczalna by³a jednak projuszczenkowska propaganda. Kiedy rewolucja odnios³a sukces, media musia- ³y na nowo zdefiniowaæ swoj¹ niezale noœæ, odci¹æ siê od zwi¹zków z upolitycznionym biznesem, a Juszczenkê zacz¹æ traktowaæ krytycznie, jak ka dego innego polityka. Nie by³o to zadanie ³atwe, a utrudnia³ je brak konkretnych przepisów porz¹dkuj¹cych funkcjonowanie mediów. Chaos normatywny pog³êbia³ ambiwalencjê roli œrodków masowego przekazu w ukraiñskiej polityce. Za rz¹dów Kuczmy pañstwowa telewizja pokazywa³a rewolucjonistów z Pory i innych organizacji jako terrorystów albo niereprezentatywne grupki politycznych przeciwników prezydenta. W prasie teksty niezale nych dziennikarzy cenzurowano na etapie redaktorskim, a szczególnie niepokornych represjonowano i zastraszano. W redakcjach opozycyjnych gazet dokonywano w³amañ, nasy³ano na nie urz¹d skarbowy lub oskar ano je o pomówienia pod adresem prezydenta. Nierzadko zatrzymywano ciê arówki z ca³ymi nak³adami gazet. G³oœna sprawa morderstwa Giorgija Gongadze w 2000 roku do dziœ pozostaje nierozwi¹zana. Na marginesie warto wspomnieæ, e nawet dla czêœci kijowskich dziennikarzy nie jest oczywiste, e mordowano na polecenie Kuczmy. yj¹ oni przeœwiadczeniem, e wspó³czeœnie, w erze informacyjnej, w³adzy nie op³aca siê zabijaæ dziennikarzy, gdy zbyt szarga to jej wizerunek. Wiêkszoœæ antykuczmoskich redakcji potrafi³a funkcjonowaæ mimo represji. Uda³o siê nawet oficjalnie zarejestrowaæ tytu³y takie, jak Bez Cenzury gazetê, w której niezale - ni dziennikarze pisali na tematy polityczne i ekonomiczne. Problemy pojawia³y siê dopiero na etapie kolporta u. Na wschodzie kraju gazety przekazywano z r¹k do r¹k. Aby unikn¹æ represji, czêsto te zmieniano sk³ady redakcji. Niezwykle 168

8 wa n¹ rolê w przesy³aniu informacji odgrywa³ internet. G³ównym serwisem rewolucyjnym by³ wspomniany ju Majdan, jednak równie inne redakcje przesy³a³y czytelnikom artyku³y poczt¹ elektroniczn¹. Niejako symbolem projuszczenkowskich mediów sta³ siê nale ¹cy do Petra Poroszenki Kana³ 5. Dziœ dziennikarze zaanga owani w dzia³anie tych œrodków przekazu zapewniaj¹, e zajmowali siê jedynie przekazywaniem rzetelnych informacji, jednoczeœnie jednak przyznaj¹, e podczas rewolucji wiele gazet drukowa³o dok³adne wskazówki dla manifestantów, a Kana³ 5 prowadzi³ nieustann¹ transmisjê wydarzeñ na kijowskim Majdanie. Czêsto zajmowano siê równie dementowaniem informacji przedstawianych w pañstwowych mediach. Przyk³adem na to, e dbano o najdrobniejsze szczegó³y jest historia rzekomego zamachu na Wiktora Janukowycza. Kiedy oficjalne media, pokazuj¹c upadaj¹cego kandydata na prezydenta, informowa³y, e napastnik rzuci³ weñ ciê kim przedmiotem, pi¹tka pokaza³a ca³oœæ materia³u, w którym wyraÿnie widaæ by³o Janukowycza przewracaj¹cego siê po trafieniu... jajkiem. Fakt, e projuszczenkowskie media nie by³y de facto niezale ne, najsilniej ujawnia siê w kwestii ich finansowania. Wiele z nich próbowa³o stosowaæ strategiê objaœnion¹ w motcie Majdanu, co prowadzi³o do absurdalnych sytuacji, kiedy biznesmeni zabezpieczali siê na dwa fronty, wspieraj¹c stronników Janukowycza i Juszczenki jednoczeœnie. Zale noœæ niezale nych mediów widaæ zw³aszcza obecnie, kiedy zwyciêski obóz polityczny jest rozbity, a w³aœciciel kana³u 5 czynnie anga uje siê w politykê. Kiedy w 2005 roku rozmawialiœmy z ukraiñskimi dziennikarzami, zwracali oni uwagê na to, e paradoksalnie w³aœnie pi¹tka zachowa³a najwy sze standardy. Jako jedyna stacja telewizyjna posiada³a wewnêtrzne przepisy jasno okreœlaj¹ce granice ingerencji w³aœciciela w materia³y dziennikarskie, które czêœciowo chroni³y j¹ przed przekszta³ceniem siê w narzêdzie propagandy. Reszta ukraiñskiego rynku medialnego pogr¹ ona by³a wówczas w prawnym chaosie. Dziennikarze kana³u 5, tacy jak Jewhen Hlibowitskij, zapewniali, e nie czuj¹ nacisków ze strony prezydenta Juszczenki, mimo e równoczeœnie niepokoli siê brakiem przepisów kontroluj¹cych przemys³ medialny. Pocieszeniem pozostaje przeœwiadczenie, e po rewolucji b³êdy dziennikarzy to jak mówi Hlibowitskij rzeczywiœcie ich w³asne b³êdy. Epilog: bia³oruskie do ynki Powy szych rozwa añ w adnym wypadku nie mo na traktowaæ jako kompleksowej analizy rynków medialnych w trzech opisanych pañstwach. Wiêkszoœæ prezentowanych w nich twierdzeñ to jedynie hipotezy i nie nale y wyprowadzaæ z nich 169

9 daleko id¹cych wniosków. Nie mniej jednak warto zwróciæ uwagê na opisywane zjawiska i odnieœæ siê do nich krytycznie. Nie wystarczy uznaæ, e media odegra³y donios³¹ rolê w przemianach politycznych, je eli lekcewa y siê proporcje pomiêdzy perswazj¹ a informowaniem. Nie mo na wszystkich œrodków przekazu sprzeciwiaj¹cych siê dyktatorskiej w³adzy uwa aæ automatycznie za niezale ne, ignoruj¹c sposoby ich finansowania. Nie wystarczy zadowoliæ siê brakiem formalnej cenzury, gdy opozycyjne dziennikarstwo wyniszczaj¹ podstêpne mechanizmy autocenzury. I wreszcie, po zwyciêstwie rewolucji nie wolno zach³ysn¹æ siê iluzj¹, e media same stan¹ siê wolne i niezale ne. Ilustruj¹c te problemy, rewolucyjni dziennikarze zawsze zaczynaj¹ od swoich doœwiadczeñ, by nieodmiennie dojœæ do przyk³adu kraju, który na rewolucjê czeka. Mówi¹c o Bia³orusi, nie trac¹ entuzjazmu, staraj¹ siê jednak wa yæ s³owa. Vlada Dziordzieviæ z serbskiego ANEMU (Stowarzyszenie Wolnych Mediów), przypominaj¹c, e nawet w najgorêtszym okresie dziennikarze radia B92 nadawali bezpoœrednio z Belgradu, t³umaczy absurdalnoœæ pomys³u tworzenia bia³oruskiego radia za granic¹. Dziennikarz musi byæ na miejscu, z ludÿmi. Tak¹ dziennikark¹ by³a korespondentka telewizji polskiej Agnieszka Romaszewska-Guzy, zanim w³adze Bia³orusi nie zakaza³y jej wjazdu na terytorium pañstwa. Kiedy w 2005 roku jeszcze w Grodnie zapytaliœmy o mo liwoœæ nadawania z zagranicy, by³a rozbawiona postaw¹ Polaków, którzy wierz¹, e Bia³orusini zaufaj¹ radiowcom mówi¹cym z zabawnym polskim akcentem. Unijnego pomys³u utworzenia radia rosyjskojêzycznego litoœciwie nie skomentowa³a. Ubolewa³a natomiast nad brakiem zainteresowania Bia³orusi¹ ze strony zagranicznych mediów, które nawet na kongres opozycji nie przys³a³y swoich przedstawicieli. Obs³ugê medialn¹ tego kraju pozostawiono Rosji. Bia³oruskie ulice wygl¹daj¹ czysto i bezpiecznie. W witrynach kiosków prê ¹ siê modelki na ok³adkach Elle, Vogue i innych modnych zachodnich pism. Dziwnym trafem nie ma wœród nich jednak adnego magazynu poœwiêconego polityce. Na dworcu, gdzie dostojn¹ atmosferê tworzy podnios³a muzyka klasyczna, kioskarka poproszona o jak¹kolwiek gazetê polityczn¹ oznajmia, e takowych nie sprzedaje. Zamiast tego mo na u niej dostaæ najpopularniejsz¹ gazetê codzienn¹ Narodnaja Gazeta. Na pierwszy rzut oka formatem przypomina Gazetê Wyborcz¹. Na jedynce du y artyku³ z jeszcze wiêkszym zdjêciem: Rodzina cieszy siê z kombajnu na do ynki. Szczêœcie a kipi w ka dym zdaniu, rozpromienia te twarze cz³onków rodziny sfotografowanych na tle rzeczonego kombajnu. Patrz¹c na nich, jednego mo na byæ pewnym: kiedy ju sprawiedliwoœæ upomni siê o prezydenta ukaszenkê, bia³oruski dyktator po pomoc nie zadzwoni do redakcji Narodnej Gazety. 170

10 Przypisy: 1 J. Keane, Media a demokracja, Londyn 1992, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s. 66. *Micha³ Godzic (ur. 1984) absolwent socjologii w Wy szej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, cz³onek Instytutu Badañ nad Cywilizacjami od Studiuje na 3. roku psychologii UJ (dzienne, magisterskie), pracuje w TVN jako dokumentalista seriali W11 i Detektywi, jest te cz³onkiem redakcji rubryki rok 1984 w Znaku. 171

Instytut Badan nad Cywilizacjami

Instytut Badan nad Cywilizacjami Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej

Bardziej szczegółowo

Wolnoœæ s³owa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny. BIULETYN INFORMACYJNY. www.obserwatorium.

Wolnoœæ s³owa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny. BIULETYN INFORMACYJNY. www.obserwatorium. BIULETYN INFORMACYJNY N r11 Listopad 2009 ISSN 1689-8346 Konferencja Wolnoœæ s³owa w prasie lokalnej W numerze omówienie konferencji o problemach prasy lokalnej, normach ochrony konkurencji i pluralizmu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

ISSN 1641-9952 Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim.

ISSN 1641-9952 Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim. Warszawa, marzec 2002 1 Autorzy: Bogumi³a Berdychowska Przemys³aw urawski vel Grajewski Grzegorz Gromadzki Wspó³praca: Joanna Konieczna Magdalena Tomczyñska Ma³gorzata Antczak Zdzis³aw Najder Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje Marcin BRYLCZAK Poznañ Szko³a demokracji m³odzie w œwiecie spo³eczno-politycznym. Wykluczenie, czy zaniedbanie? Demokratyczna legitymacja. W poszukiwaniu elektoratu Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego

Bardziej szczegółowo

Disputatio. Re imy TOM VIII

Disputatio. Re imy TOM VIII Disputatio Re imy TOM VIII GDAÑSK 2009 ISSN 1898-3707 Redaktor Naczelny: Jakub H. Szlachetko jakubszlachetko@gmail.com Rada Recenzentów: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean dr Przemys³aw Kieroñczyk

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Wkrakowskiej gazecie Czas, ale tak e

Wkrakowskiej gazecie Czas, ale tak e W numerze m.in.: Apel do Akcji Katolickiej l Eseldowskie straszenie JOW-ami l Zaproszenie do Warszawy l BIULETYN INFORMACYJNY Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych Nr 10 Marzec 2002 r. POSE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski Warszawa 2009 Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Upowszechnienie siê internetu ma coraz

Upowszechnienie siê internetu ma coraz Kampania wyborcza świętokrzyskich kandydatek i kandydatów do parlamentu 2011 w portalu społecznościowym Facebook.com Krzysztof Kowalik Upowszechnienie siê internetu ma coraz wiêkszy wp³yw na relacje miêdzy

Bardziej szczegółowo

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Koalicji Klimatycznej WARSZAWA LISTOPAD 2011 ARTUR GRADZIUK, ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka

Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka WY SZA SZKO A ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka pod redakcj¹

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech

Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 MARCIN KU BA Poznañ DOI : 10.14746/rie.2014.8.27 Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech Wstêp Niniejsze opracowanie prezentuje genezê,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-8798. Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Kazimierz Klugiewicz

ISSN 1899-8798. Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Kazimierz Klugiewicz Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Kazimierz Klugiewicz Wyboru orzeczeñ dokona³ zespó³ sêdziów S¹du Apelacyjnego w Gdañsku: Renata Artska, Andrzej Czarnota, Dariusz Doñczyk, Ma³gorzata

Bardziej szczegółowo

Public relations to logistyka

Public relations to logistyka Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach Jerzy Olędzki Public relations to logistyka komunikowania ka dej instytucji Zarz¹dzanie komunikacj¹ i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Warszawa 2005 Recenzja: dr hab. prof. w Dolnoœl¹skiej Wy szej Szkole Edukacji TWP Bo ena Wojtasik Opracowanie redakcyjne: dr Jacek

Bardziej szczegółowo

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl Niniejsze Scenariusze lekcji towarzysz¹ podrêcznikowi do nauczania podstaw przedsiêbiorczoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, który powsta³ w oparciu o program Zekonomi¹naty. Program tan uzyska³ akceptacjê

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo