Media na barykadach. Œrodki masowego przekazu podczas bezkrwawych rewolucji w Serbii, Gruzji i na Ukrainie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Media na barykadach. Œrodki masowego przekazu podczas bezkrwawych rewolucji w Serbii, Gruzji i na Ukrainie"

Transkrypt

1 Micha³ Godzic* Media na barykadach. Œrodki masowego przekazu podczas bezkrwawych rewolucji w Serbii, Gruzji i na Ukrainie 162 W krêgu serbskich rewolucjonistów roku 2000 kr¹ y intryguj¹ca anegdotka: kiedy w kwietniu 2001 Slobodan Miloševiæ dowiedzia³ siê, e bêdzie aresztowany, wpad³ w panikê i nie wiedzia³, do kogo zwróciæ siê o pomoc. W akcie desperacji wykrêci³ wiêc numer opozycyjnej stacji radiowej B92, któr¹ gnêbi³ od pocz¹tku jej istnienia. Kiedy zaskoczeni radiowcy us³yszeli w s³uchawce znajomy g³os, powiedzia³ on tylko: Tu Slobodan Miloševiæ. Zaraz zostanê aresztowany... Twórcy radia B92 do dziœ z dum¹ przywo³uj¹ to wydarzenie, jako dowód na znaczenie wolnych mediów. Skoro nawet obalony dyktator, ledwie kilka miesiêcy po rewolucji, pomocy i zrozumienia szuka w rozg³oœni radiowej, która przyczyni³a siê do jego klêski, oznacza to, e uda³o siê w spo³eczeñstwie wytworzyæ przekonanie o ca³kowitej niezale noœci mediów. Zaufanie okazane przez odwiecznego wroga wywo³uje uczucie ostatecznego triumfu... Oczywiœcie, podkoloryzowane anegdotki nie mówi¹ wszystkiego o skomplikowanej sytuacji mediów uwik³anych w przemiany demokratyczne. Tak w roku 2000 w Serbii, jak w 2003 w Gruzji i 2004 na Ukrainie œrodki przekazu odegra³y rolê równie wa n¹, co niejednoznaczn¹. Tak e warunki ich funkcjonowania po zwyciêstwie rewolucji dalekie s¹ od skrajnie optymistycznych wizji g³oszonych w trakcie przemian. Aby pe³niej zrozumieæ zwi¹zane z tym zjawiska, warto poœwiêciæ odrobinê uwagi sytuacji mediów w ka dym z wymienionych krajów. Jej wybrane aspekty i wi¹- ¹ce siê z nimi problemy zaprezentowano w tej pracy. G³ówne Ÿród³o informacji stanowi³y rozmowy z lokalnymi dzia³aczami i przedstawicielami mediów.

2 Perspektywy teoretyczne: Owce pod opiek¹ wilków W rozprawie Media a demokracja John Keane, opisuj¹c utylitarn¹ teoriê Jeremy ego Benthama, pisze: Wolnoœæ prasy jest tu szczególnie istotna, jako e bez niej wyborów nie mo na by uznaæ za swobodny i skuteczny wyraz yczeñ wyborców. Okresowe wybory bez zagwarantowania wolnoœci prasy przypomina³yby farmê, na której przez osiem miesiêcy w roku owczarki by³yby zamkniête, a owce oddane pod opiekê wilków 1. Wolnoœæ prasy ma w tym ujêciu praktyczne zastosowanie, jako e chroni przed manipulacjami ze strony rz¹dz¹cych i umo liwia wyborcom dokonanie œwiadomego wyboru. Zwiêksza tak e spo³eczn¹ kontrolê nad w³adz¹ i biurokracj¹, zmuszaj¹c organy pañstwowe do respektowania prawa. Nie s¹ to jedyne powody dla których wolne media s¹ nieod³¹cznym elementem zdrowo funkcjonuj¹cego pañstwa. Myœliciele religijni bronili wolnej prasy, u ywaj¹c teologicznego argumentu o danej jednostkom przez Boga zdolnoœci samodzielnego myœlenia, któr¹ cenzura ogranicza 2. Orêdownicy praw cz³owieka koniecznoœæ zniesienia cenzury uzasadniali natomiast naturalnym prawem ka dej istoty myœl¹cej do uzyskiwania informacji i podejmowania samodzielnych decyzji 3. W ten nurt wpisywali siê równie myœliciele k³ad¹cy nacisk na poszukiwanie prawdy, którzy podkreœlali, e jedynie swobodna wymiana pogl¹dów i zderzanie sprzecznych stanowisk pozwala zrozumieæ prawdziw¹ istotê rzeczywistoœci 4 Oczywiœcie, ka de z tych stanowisk mia³o swoich przeciwników, wœród których zreszt¹. tak e wystêpowa³y ró nice zdañ. Nie do przecenienia jest jednak fakt, e idea wolnoœci prasy potrafi³a po³¹czyæ myœlicieli z krêgów tak odrêbnych, jak teologia i utylitaryzm. Realizacja tej idei przed rewolucj¹, podczas jej trwania i po jej zakoñczeniu jest pierwszym z zagadnieñ podjêtych w tej pracy. Kolejne zagadnienie œciœle wi¹ e siê z pierwszym, dotyczy ono jednak konkretnego aspektu dzia³alnoœci wolnych mediów aktywizowania spo³eczeñstwa za ich poœrednictwem. Zwolennicy wolnoœci prasy po³o yli fundament pod nowoczesn¹ koncepcjê aktywnego obywatelstwa 5 pisze Keane, podkreœlaj¹c, e uwa ali oni wolne media za konieczny sk³adnik polityki w spo³eczeñstwie obywatelskim. Nie nale y wiêc uwa aæ wolnoœci mediów za poboczny aspekt przemian demokratycznych; trzeba siê raczej spodziewaæ siê, e stanie siê ona g³ównym postulatem rewolucjonistów. Daje ona bowiem narzêdzia do zdobycia poparcia spo³ecznego i uœwiadomienia obywateli o racjach rewolucjonistów. Warto wiêc zastanowiæ siê, w jaki sposób za pomoc¹ œrodków masowego przekazu przemawiano do spo³eczeñstwa w Serbii, Gruzji i na Ukrainie. Omawiaj¹c kwestiê wolnoœci mediów, oczywiœcie nie mo na pomin¹æ podejmowanych przez w³adze dzia³añ maj¹cych na celu 163

3 jej ograniczenie. Warto jednak uœwiadomiæ sobie, w jakim stopniu re im u ywa³ œrodków masowego przekazu do umacniania w³asnej pozycji. W³adcy o zapêdach despotycznych nie tylko zwalczaj¹ media opozycyjne, ale tak e (bywa, e przede wszystkim) dbaj¹ o to, aby ich wizja pañstwa by³a stale obecna w przestrzeni publicznej. Opisuj¹c rzeczywistoœæ osiemnastowieczn¹, John Keane zwraca uwagê na paradoks, zawieraj¹cy siê w tym, e apologeci despotyzmu przeczyli sami sobie, bo siêgali po papier i pióro, aby przestrzegaæ przed demokracj¹ i rozpustnymi publikacjami 6. Dziœ trzeba mieæ œwiadomoœæ, e nie ma w tym nic paradoksalnego korzystanie ze œrodków masowego przekazu jest naturalnym dzia³aniem ka dego re imu w³aœciwie ka dej w³adzy. Analizuj¹c mechanizmy cenzury i nacisku na media, nie powinno siê równie zapomnieæ o autocenzurze niezwykle skutecznej metodzie kontroli dziennikarzy, której g³ówn¹ zalet¹ jest brak formalnych zakazów. Wspó³czesne re imy zamiast wprowadzaæ do prawodawstwa przepis o cenzurze, poprzez odpowiednie naciski i umiejêtne groÿby tworz¹ atmosferê, w której dziennikarze dobrowolnie rezygnuj¹ z wyg³aszania nieprawomyœlnych s¹dów. Ostatnim zagadnieniem rozwa anym w tej pracy s¹ losy mediów po zwyciêstwie rewolucji. Choæ serbscy, gruziñscy i ukraiñscy rewolucjoniœci odnieœli sukces, w ka dym z tych krajów pojawiaj¹ siê silne g³osy krytykuj¹ce warunki, w których dzisiaj funkcjonuj¹ œrodki masowego przekazu. G³ównymi problemami s¹ trudnoœci z zachowaniem niezale noœci mediów w konfrontacji z gospodark¹ wolnorynkow¹ Keane nazwa³by to strukturaln¹ sprzecznoœci¹ miêdzy wolnoœci¹ komunikowania, a nieograniczon¹ wolnoœci¹ mediów 7. Pojawiaj¹ siê tak e niepokoj¹ce g³osy o despotycznych zapêdach rewolucyjnych w³adz, które, obawiaj¹c siê braku poparcia dla reform, stosuj¹ metody przeniesione z obalonego systemu. Serbia: Cenzura, której nie by³o W roku 1997, po wygranych przez opozycjê wyborach samorz¹dowych, Slobodan Miloševiæ wprowadzi³ zmiany w prawodawstwie daj¹ce mu wiêksz¹ kontrolê nad mediami. W nowych przepisach nie by³o zapisu o cenzurze, umo liwia³y one jednak zamykanie bez zbêdnych formalnoœci redakcji nieprzychylnych w³adzy. Jedn¹ z bardziej spektakularnych akcji przeciwko wolnym mediom by³o zlikwidowanie w trybie natychmiastowym telewizji RTS (Radio Television Serbia) podczas wojny w Kosowie w roku Pracownicy stacji wspominaj¹, e oficjalnie dano im wówczas piêæ minut na opuszczenie miejsca pracy. Podobny los spotka³ trzeci program serbskiego radia, którego redakcja po rozwi¹zaniu przenios³a siê do 164

4 Boœni. Przetrwaæ uda³o siê niektórym opozycyjnym gazetom, wiele z nich jednak stanowi³o wentyl bezpieczeñstwa pod kontrol¹ Miloševiæa. Przez ca³y czas, mimo represji, dzia³a³o niezale ne radio B92. Aby mog³o nadawaæ, jego pracownicy musieli toczyæ jednak nieustann¹ wojnê nerwów z w³adz¹. Polega³a ona przede wszystkim na zmianach czêstotliwoœci, które systematycznie by³y blokowane. Pojawia³y siê tak e zagro enia powa niejsze, jak niewyjaœniona do dziœ sprawa bomby, która wybuch³a pod jednym z nadajników radiowych. Poza tym niejasnym wydarzeniem nie by³o jednak przypadków ciê szych represji, nie istnia³a równie formalna cenzura. W tym nale y prawdopodobnie doszukiwaæ siê przyczyn rozbie noœæ w ocenie sytuacji mediów pod rz¹dami Miloševiæa, ³atwych do uchwycenia w rozmowach z uczestnikami ówczesnych wydarzeñ. Podczas gdy jedni mówi¹ o d³awieniu œrodków przekazu przez re im, drudzy zaznaczaj¹, e lokalnie dzia³a³y gazety opozycyjne. Opowieœci o cenzurowaniu tekstów przez redaktorów bez wiedzy dziennikarzy zderzaj¹ siê z zapewnieniami, e mo na by³o drukowaæ wyniki niezale nych badañ opinii publicznej. Wiele mówi siê równie o wspó³pracy mediów z takimi organizacjami, jak CESID (Centre for Free Election and Democracy). Te sprzeczne wizje spotykaj¹ siê jednak w dwóch punktach, których wyznaczenie pomaga zrozumieæ funkcjonowanie œrodków masowego przekazu we wspó³czesnym pañstwie totalitarnym. Po pierwsze, jedynie lokalne media lekcewa one przez w³adze ze wzglêdu na ma³y zasiêg oddzia³ywania mog¹ pozwoliæ sobie na stosunkowo du ¹ niezale noœæ. Nie warto wiêc rzucaæ rêkawicy re imowi poprzez próby tworzenia mediów ogólnokrajowych, lepiej skupiæ siê na zacieœnianiu wspó³pracy miêdzy ma³ymi niezale nymi redakcjami. W Serbii wspó³twórc¹ rewolucji by³a w³aœnie organizacja tego typu, ANEM (Stowarzyszenie Wolnych Mediów). Drugim istotnym mechanizmem jest wysubtelnienie aparatu nacisku. Zamiast cenzury i otwartych represji, serbskie w³adze stosowa³y bowiem dyskretne groÿby i zastrasza³y dziennikarzy, którzy w efekcie sami ³agodzili wymowê publikowanych materia³ów. W pewnym momencie dosz³o wiêc do sytuacji, w której bez wiêkszego udzia³u przedstawicieli re imu, media kontrolowa³y siê same poprzez mechanizmy autocenzury, a ich pracownicy tkwi¹c w apatii nie byli pewni, czego w³aœciwie siê boj¹. Problemy niezale nych mediów w Serbii nie skoñczy³y siê w 2000 roku. Jeden z pracowników Radia B92 do dziœ wspomina wypowiedÿ Zorana Dzindziæa, który po zwyciêstwie opozycji zwróci³ siê do przedstawicieli radiostacji ze specyficznymi podziêkowaniami, obiecuj¹c, e mo e im wszystkim daæ medale, ale nie czêstotliwoœæ do nadawania. Obecnie w Serbii funkcjonuje instytucja kontroluj¹ca przydzia³ czêstotliwoœci 165

5 radiowych (radiodiffusion agency), której cz³onkowie wybierani s¹ w taki sposób, e wszystkie stanowiska mog¹ byæ obsadzone przez rz¹d. Kolejny problem stanowi¹ dziennikarze zwi¹zani z obalonym re imem, wci¹ pracuj¹cy w redakcjach, niewidoczni tylko w pierwszym szeregu. Te zjawiska, choæ niepokoj¹ce, nie powinny jednak prowadziæ do wniosku, e w serbskich mediach nic siê nie zmieni³o. Dzisiaj dziennikarze ju siê nie boj¹. yj¹c z przekonaniem, e adna w³adza nie lubi wolnych mediów, nie maj¹ oporów przed jak sami mówi¹ pokazywaniem polityków kradn¹cych ciasteczka. Gruzja: dwudziestu studentów w telewizji Opowieœci gruziñskich aktywistów s¹ znacznie spójniejsze. Przy tym jednak tak zaskakuj¹ce, e znów ciê ko nie w¹tpiæ w ich wiarygodnoœæ. Obraz rewolucji, który siê z nich wy³ania, mo e byæ bowiem prototypow¹ ilustracj¹ wykorzystania wrogich mediów do w³asnych celów. W 1999 roku do rewolucyjnej organizacji Kmara nale a³o dwudziestu studentów zbuntowanych przeciwko korupcji na uniwersytetach. Byli zdeterminowani, dobrze zorganizowani i szybko uczyli siê socjotechnik niezbêdnych do zdobycia poparcia. M³odzi ludzie, którzy przychodzili na manifestacje w ma³ych grupkach, co chwila zmieniali ubrania i transparenty, aby, gdy wyjd¹ z innej ulicy, wygl¹dali na przedstawicieli kolejnych grup spo³ecznych wspieraj¹cych protest. Choæ organizacja funkcjonowa³a niemal wy³¹cznie w Tbilisi, jej cz³onkowie jeÿdzili po ma³ych miasteczkach i wsiach, maluj¹c rewolucyjne symbole na murach i p³otach. Wszystkie te dzia³ania by³y nastawione na zwrócenie uwagi telewizji, która nie mia³a innego wyjœcia jak tylko uznaæ istnienie Kmary. Oczywiœcie, protestuj¹cych prezentowano jako bandytów i wichrzycieli, ale nie mo na ju by³o ich lekcewa yæ tak, jak lekcewa y siê grupkê dwudziestu zbuntowanych studentów. Maj¹c œwiadomoœæ tego, liderzy Kmary mówi¹ dziœ, e ich priorytetem by³o staæ siê widocznymi nawet za cenê z³ego wizerunku. Wiedzieli, e bêd¹c negatywnymi bohaterami dzienników telewizyjnych, zawsze mog¹ zmieniæ swój wizerunek czas pokaza³, e im siê to uda³o. Gdyby nie pokazywano ich w telewizji, pozostaliby grupk¹ m³odocianych frustratów. Warto równie podkreœliæ, e nawet w prze³omowym roku 2003 wielu zwolenników rewolucji wspiera³o j¹ z fotela ustawionego przed telewizorem. Do samego koñca gruziñscy rewolucjoniœci pozostali bytem w du ej mierze telewizyjnym. Nieprzypadkowo w poprzednim akapicie nie zosta³y wspomniane œrodki przekazu inne ni telewizja. W Gruzji nie maj¹ one bowiem wiêkszego znaczenia. Nie wytworzy³a siê kultura czytania prasy, co prowadzi³o do paradoksalnej sy- 166

6 tuacji, w której istnia³y niezale ne gazety, ale nikt ich nie czyta³. Internet, w Serbii i na Ukrainie bêd¹cy g³ównym narzêdziem uœwiadamiania opinii publicznej, w Gruzji odegra³ znacznie mniejsz¹ rolê, jako e dostêp do sieci jest tu wci¹ znacznie ograniczony. Zarówno dzisiaj, jak i za rz¹dów Szewardnadzego dominuj¹cym medium pozostaje telewizja. Najwa niejsz¹ niezale n¹ stacj¹ telewizyjn¹ przed rewolucj¹ by³a prywatna Rustavi 2, która zaczyna³a jako medium lokalne, by w koñcu uzyskaæ zasiêg ogólnokrajowy. Pokazywano w niej reklamówki Kmary i prezentowano cele jej dzia³alnoœci, dzisiaj jednak dzia³acze rewolucyjni podkreœlaj¹, e Rustavi 2 powsta³a przede wszystkim w celach zarobkowych. Nie pierwszy raz biznesmenom po drodze by³o z rewolucjonistami wyraÿnie widaæ to równie na Ukrainie. Dziœ wielu aktywistów za pocz¹tek ruchów wolnoœciowych w Gruzji uwa a czasowe zamkniêcie Rustavi 2 w 1996 roku. Przeœwiadczenie o donios³ej roli mediów w kszta³towaniu nastrojów spo³ecznych ma jednak w Gruzji równie swoje ciemne oblicze. Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê g³osy wytykaj¹ce rz¹dz¹cej ekipie Saakaszwilego dyktatorskie zapêdy. Nie s¹ odosobnione opinie ludzi twierdz¹cych, e dyktatura Szewardnadzego dawa³a wiêksz¹ swobodê œrodkom masowego przekazu, ni obecne demokratyczne w³adze. Znane s¹ przypadki zdejmowania z anteny programów krytykuj¹cych nowy porz¹dek. Pewne uzasadnienie dla takich dzia³añ stanowi tempo przemian zachodz¹cych w Gruzji. Trzeba mieæ bowiem œwiadomoœæ, e zrywaj¹c z dawnym systemem dokonano radykalnych czystek kadrowych i ca³kowicie zanegowano wiêkszoœæ zasad, którymi dot¹d kierowa³y siê instytucje pañstwowe (choæby w policji wci¹ trwa walka z monstrualnym nepotyzmem i torturowaniem przes³uchiwanych). Z tych przes³anek mo na wyci¹gn¹æ w¹tpliwy wniosek o koniecznoœci czasowej kontroli mediów w celu zapewnienia spo³ecznego poparcia dla reform. Nawet gdyby uznaæ ten argument (czego nam zrobiæ nie wolno, zarówno ze wzglêdu na prezentowane ju fundamenty teoretyczne, jak i nasze doœwiadczenia przemian), nie mo na go pogodziæ z ignorancj¹ rz¹dz¹cych jeœli chodzi o informowanie spo³eczeñstwa o szczegó³ach reform. Dopiero niedawno, dwa lata po rewolucji, cz³onkowie gruziñskiego parlamentu zdali sobie sprawê z koniecznoœci objaœniania przemian poprzez telewizyjne spoty i internet. Wci¹ jednak, pytaj¹c cz³onków rz¹du o to, jak informuje siê opiniê publiczn¹ o prawach cz³owieka, s³yszy siê: Nie trzeba informowaæ. Obywatele s¹ wszystkiego œwiadomi. Trudno oprzeæ siê wra eniu, e gruziñscy rewolucjoniœci, w pe³ni wykorzystuj¹c perswazyjn¹ rolê mediów, ignoruj¹ ich rolê informacyjn¹. Takie myœlenie niebezpiecznie zbli a ich do traktowania œrodków masowego przekazu jako narzêdzi propagandy 167

7 i ograniczania ich wolnoœci. A tego powinni wystrzegaæ siê wszyscy przeœwiadczeni o s³usznoœci swych dzia³añ reformatorzy, aby nie upodobniæ siê do dyktatorów, których obalili. Ukraina: chaos zast¹pi³ kontrolê Jedno z hase³ niezale nego serwisu internetowego Majdan wspieraj¹cego pomarañczow¹ rewolucjê na Ukrainie brzmia³o: bierzemy pieni¹dze od ka dego, ale piszemy, co chcemy. Koniecznoœæ zapewniania o niezale noœci rzuca œwiat³o na g³ówny problem ukraiñskich mediów okresu rewolucji uzale nienie od biznesmenów i oligarchów. Do 2004 roku, kiedy niezale ny oznacza³o przeciwny Kuczmie i Janukowyczowi, wszystko wydawa³o siê proste. Mo na by³o wi¹zaæ siê z antykuczmowskimi oligarchami i braæ od nich pieni¹dze. Choæ niektórzy dziennikarze dziœ twierdz¹, e nie popierali Juszczenki, a jedynie sprzeciwiali siê wyborczym fa³szerstwom, dopuszczalna by³a jednak projuszczenkowska propaganda. Kiedy rewolucja odnios³a sukces, media musia- ³y na nowo zdefiniowaæ swoj¹ niezale noœæ, odci¹æ siê od zwi¹zków z upolitycznionym biznesem, a Juszczenkê zacz¹æ traktowaæ krytycznie, jak ka dego innego polityka. Nie by³o to zadanie ³atwe, a utrudnia³ je brak konkretnych przepisów porz¹dkuj¹cych funkcjonowanie mediów. Chaos normatywny pog³êbia³ ambiwalencjê roli œrodków masowego przekazu w ukraiñskiej polityce. Za rz¹dów Kuczmy pañstwowa telewizja pokazywa³a rewolucjonistów z Pory i innych organizacji jako terrorystów albo niereprezentatywne grupki politycznych przeciwników prezydenta. W prasie teksty niezale nych dziennikarzy cenzurowano na etapie redaktorskim, a szczególnie niepokornych represjonowano i zastraszano. W redakcjach opozycyjnych gazet dokonywano w³amañ, nasy³ano na nie urz¹d skarbowy lub oskar ano je o pomówienia pod adresem prezydenta. Nierzadko zatrzymywano ciê arówki z ca³ymi nak³adami gazet. G³oœna sprawa morderstwa Giorgija Gongadze w 2000 roku do dziœ pozostaje nierozwi¹zana. Na marginesie warto wspomnieæ, e nawet dla czêœci kijowskich dziennikarzy nie jest oczywiste, e mordowano na polecenie Kuczmy. yj¹ oni przeœwiadczeniem, e wspó³czeœnie, w erze informacyjnej, w³adzy nie op³aca siê zabijaæ dziennikarzy, gdy zbyt szarga to jej wizerunek. Wiêkszoœæ antykuczmoskich redakcji potrafi³a funkcjonowaæ mimo represji. Uda³o siê nawet oficjalnie zarejestrowaæ tytu³y takie, jak Bez Cenzury gazetê, w której niezale - ni dziennikarze pisali na tematy polityczne i ekonomiczne. Problemy pojawia³y siê dopiero na etapie kolporta u. Na wschodzie kraju gazety przekazywano z r¹k do r¹k. Aby unikn¹æ represji, czêsto te zmieniano sk³ady redakcji. Niezwykle 168

8 wa n¹ rolê w przesy³aniu informacji odgrywa³ internet. G³ównym serwisem rewolucyjnym by³ wspomniany ju Majdan, jednak równie inne redakcje przesy³a³y czytelnikom artyku³y poczt¹ elektroniczn¹. Niejako symbolem projuszczenkowskich mediów sta³ siê nale ¹cy do Petra Poroszenki Kana³ 5. Dziœ dziennikarze zaanga owani w dzia³anie tych œrodków przekazu zapewniaj¹, e zajmowali siê jedynie przekazywaniem rzetelnych informacji, jednoczeœnie jednak przyznaj¹, e podczas rewolucji wiele gazet drukowa³o dok³adne wskazówki dla manifestantów, a Kana³ 5 prowadzi³ nieustann¹ transmisjê wydarzeñ na kijowskim Majdanie. Czêsto zajmowano siê równie dementowaniem informacji przedstawianych w pañstwowych mediach. Przyk³adem na to, e dbano o najdrobniejsze szczegó³y jest historia rzekomego zamachu na Wiktora Janukowycza. Kiedy oficjalne media, pokazuj¹c upadaj¹cego kandydata na prezydenta, informowa³y, e napastnik rzuci³ weñ ciê kim przedmiotem, pi¹tka pokaza³a ca³oœæ materia³u, w którym wyraÿnie widaæ by³o Janukowycza przewracaj¹cego siê po trafieniu... jajkiem. Fakt, e projuszczenkowskie media nie by³y de facto niezale ne, najsilniej ujawnia siê w kwestii ich finansowania. Wiele z nich próbowa³o stosowaæ strategiê objaœnion¹ w motcie Majdanu, co prowadzi³o do absurdalnych sytuacji, kiedy biznesmeni zabezpieczali siê na dwa fronty, wspieraj¹c stronników Janukowycza i Juszczenki jednoczeœnie. Zale noœæ niezale nych mediów widaæ zw³aszcza obecnie, kiedy zwyciêski obóz polityczny jest rozbity, a w³aœciciel kana³u 5 czynnie anga uje siê w politykê. Kiedy w 2005 roku rozmawialiœmy z ukraiñskimi dziennikarzami, zwracali oni uwagê na to, e paradoksalnie w³aœnie pi¹tka zachowa³a najwy sze standardy. Jako jedyna stacja telewizyjna posiada³a wewnêtrzne przepisy jasno okreœlaj¹ce granice ingerencji w³aœciciela w materia³y dziennikarskie, które czêœciowo chroni³y j¹ przed przekszta³ceniem siê w narzêdzie propagandy. Reszta ukraiñskiego rynku medialnego pogr¹ ona by³a wówczas w prawnym chaosie. Dziennikarze kana³u 5, tacy jak Jewhen Hlibowitskij, zapewniali, e nie czuj¹ nacisków ze strony prezydenta Juszczenki, mimo e równoczeœnie niepokoli siê brakiem przepisów kontroluj¹cych przemys³ medialny. Pocieszeniem pozostaje przeœwiadczenie, e po rewolucji b³êdy dziennikarzy to jak mówi Hlibowitskij rzeczywiœcie ich w³asne b³êdy. Epilog: bia³oruskie do ynki Powy szych rozwa añ w adnym wypadku nie mo na traktowaæ jako kompleksowej analizy rynków medialnych w trzech opisanych pañstwach. Wiêkszoœæ prezentowanych w nich twierdzeñ to jedynie hipotezy i nie nale y wyprowadzaæ z nich 169

9 daleko id¹cych wniosków. Nie mniej jednak warto zwróciæ uwagê na opisywane zjawiska i odnieœæ siê do nich krytycznie. Nie wystarczy uznaæ, e media odegra³y donios³¹ rolê w przemianach politycznych, je eli lekcewa y siê proporcje pomiêdzy perswazj¹ a informowaniem. Nie mo na wszystkich œrodków przekazu sprzeciwiaj¹cych siê dyktatorskiej w³adzy uwa aæ automatycznie za niezale ne, ignoruj¹c sposoby ich finansowania. Nie wystarczy zadowoliæ siê brakiem formalnej cenzury, gdy opozycyjne dziennikarstwo wyniszczaj¹ podstêpne mechanizmy autocenzury. I wreszcie, po zwyciêstwie rewolucji nie wolno zach³ysn¹æ siê iluzj¹, e media same stan¹ siê wolne i niezale ne. Ilustruj¹c te problemy, rewolucyjni dziennikarze zawsze zaczynaj¹ od swoich doœwiadczeñ, by nieodmiennie dojœæ do przyk³adu kraju, który na rewolucjê czeka. Mówi¹c o Bia³orusi, nie trac¹ entuzjazmu, staraj¹ siê jednak wa yæ s³owa. Vlada Dziordzieviæ z serbskiego ANEMU (Stowarzyszenie Wolnych Mediów), przypominaj¹c, e nawet w najgorêtszym okresie dziennikarze radia B92 nadawali bezpoœrednio z Belgradu, t³umaczy absurdalnoœæ pomys³u tworzenia bia³oruskiego radia za granic¹. Dziennikarz musi byæ na miejscu, z ludÿmi. Tak¹ dziennikark¹ by³a korespondentka telewizji polskiej Agnieszka Romaszewska-Guzy, zanim w³adze Bia³orusi nie zakaza³y jej wjazdu na terytorium pañstwa. Kiedy w 2005 roku jeszcze w Grodnie zapytaliœmy o mo liwoœæ nadawania z zagranicy, by³a rozbawiona postaw¹ Polaków, którzy wierz¹, e Bia³orusini zaufaj¹ radiowcom mówi¹cym z zabawnym polskim akcentem. Unijnego pomys³u utworzenia radia rosyjskojêzycznego litoœciwie nie skomentowa³a. Ubolewa³a natomiast nad brakiem zainteresowania Bia³orusi¹ ze strony zagranicznych mediów, które nawet na kongres opozycji nie przys³a³y swoich przedstawicieli. Obs³ugê medialn¹ tego kraju pozostawiono Rosji. Bia³oruskie ulice wygl¹daj¹ czysto i bezpiecznie. W witrynach kiosków prê ¹ siê modelki na ok³adkach Elle, Vogue i innych modnych zachodnich pism. Dziwnym trafem nie ma wœród nich jednak adnego magazynu poœwiêconego polityce. Na dworcu, gdzie dostojn¹ atmosferê tworzy podnios³a muzyka klasyczna, kioskarka poproszona o jak¹kolwiek gazetê polityczn¹ oznajmia, e takowych nie sprzedaje. Zamiast tego mo na u niej dostaæ najpopularniejsz¹ gazetê codzienn¹ Narodnaja Gazeta. Na pierwszy rzut oka formatem przypomina Gazetê Wyborcz¹. Na jedynce du y artyku³ z jeszcze wiêkszym zdjêciem: Rodzina cieszy siê z kombajnu na do ynki. Szczêœcie a kipi w ka dym zdaniu, rozpromienia te twarze cz³onków rodziny sfotografowanych na tle rzeczonego kombajnu. Patrz¹c na nich, jednego mo na byæ pewnym: kiedy ju sprawiedliwoœæ upomni siê o prezydenta ukaszenkê, bia³oruski dyktator po pomoc nie zadzwoni do redakcji Narodnej Gazety. 170

10 Przypisy: 1 J. Keane, Media a demokracja, Londyn 1992, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s. 66. *Micha³ Godzic (ur. 1984) absolwent socjologii w Wy szej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, cz³onek Instytutu Badañ nad Cywilizacjami od Studiuje na 3. roku psychologii UJ (dzienne, magisterskie), pracuje w TVN jako dokumentalista seriali W11 i Detektywi, jest te cz³onkiem redakcji rubryki rok 1984 w Znaku. 171

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XVII Rozdzia³ I. Przedmiot i metoda pracy... 1 1. Swoboda umów zarys problematyki... 1 I. Pojêcie swobody umów i pogl¹dy na temat jej sk³adników... 1 II. Aksjologiczne

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kazimierz Krzysztofek Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej Fundacja Pro Cultura Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kongres Bibliotek Publicznych Warszawa, 22-23.11. 2010

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji", zwane dalej, Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKIEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ UNIWEREK.TV. Rozdział I Przepisy ogólne. Rozdział II Struktura i organy Telewizji

REGULAMIN STUDENCKIEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ UNIWEREK.TV. Rozdział I Przepisy ogólne. Rozdział II Struktura i organy Telewizji REGULAMIN STUDENCKIEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ UNIWEREK.TV Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Studenckiej Telewizji Internetowej Uniwerek.TV (zwanej dalej Telewizją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Synod papie a Franciszka

Synod papie a Franciszka Synod papie a Franciszka ~ 1 ~ ... Krystian Kratiuk... ~ 2 ~ Krystian Kratiuk Synod papie a Franciszka Warszawa 2016 ~ 3 ~ Komu innemu móg³bym zadedykowaæ ksi¹ kê napisan¹ w obronie nierozerwalnoœci ma³

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący Zarządu po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Leon Festinger Henry W. Riecken Stanley Schachter. Gdy. proroctwo. zawodzi. Koniec świata, który nie nastapił. Małgorzata Hołda.

Leon Festinger Henry W. Riecken Stanley Schachter. Gdy. proroctwo. zawodzi. Koniec świata, który nie nastapił. Małgorzata Hołda. Leon Festinger Henry W. Riecken Stanley Schachter Gdy proroctwo zawodzi Koniec świata, który nie nastapił przełoż yła Małgorzata Hołda Wydawnictwo WAM Przedmowa Wyobraź sobie przez chwilę, że grupa osób

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Dzielnicy. sposób na zaangażowanie obywatelskie młodzieży

Młodzieżowa Rada Dzielnicy. sposób na zaangażowanie obywatelskie młodzieży Młodzieżowa Rada Dzielnicy sposób na zaangażowanie obywatelskie młodzieży Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować

Bardziej szczegółowo

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotycząca usług na rynku wewnętrznym, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L376 str. 0036 0068. art. 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 3.06.2014 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. TEMAT: Nierówności społeczne 6. 6. Główne obszary nierówności społecznych: płeć; władza; wykształcenie; prestiż i szacunek; uprzedzenia i dyskryminacje; bogactwa materialne. 7. Charakterystyka nierówności

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

/BADANIE ANKIETOWE/ Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 7 kwietnia 2014 roku

/BADANIE ANKIETOWE/ Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 7 kwietnia 2014 roku WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WIELKOPOLSKICH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /BADA ANKIETOWE/ Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 7 kwietnia 2014 roku Ankietę prosimy przesyłać: pocztą

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo