CP-Producenci Czy mo na pozwoli projektantowi na wybór rozwi konkurencji tylko dlatego, e nie udo- st pnili my mu odpowiednich danych?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CP-Producenci Czy mo na pozwoli projektantowi na wybór rozwi konkurencji tylko dlatego, e nie udo- st pnili my mu odpowiednich danych?"

Transkrypt

1 Jedno z waŝniejszych działań marketingowych producentów polega na przygotowaniu i udostępnieniu pełnych informacji technicznych o produktach wykorzystywanych podczas projektowania i sporządzania dokumentacji inwestycji budowlanych. Obecnie projektowanie odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania CAD, dlatego niezbędne jest opracowanie katalogów w postaci cyfrowej oraz bibliotek bloków ułatwiających i przyspieszających proces projektowania. Od jakości przygotowanych materiałów bardzo często zaleŝy czy proponowane urządzenia bądź rozwiązania zostaną zastosowane w projektach i sprzedane przy realizacji inwestycji. Na pewnym etapie projektowania projektant dobiera produkt, a następnie chce go umieścić w projekcie. Jeśli ma do dyspozycji bibliotekę bloków CAD danego producenta, wybiera Ŝądany widok i wstawia urządzenie do rysunku. Jeśli nie ma takiej biblioteki szuka strony internetowej producenta, a następnie plików w serwisie www producenta. Jeśli na stronie producenta brak danych CAD pojawia się niebezpieczeństwo, Ŝe poszuka innych rozwiązań, np. bloków CAD z widokami urządzeń konkurencji. Czy moŝna pozwolić projektantowi na wybór rozwiązań konkurencji tylko dlatego, Ŝe nie udostępniliśmy mu odpowiednich danych? Z pewnością nie! Jeśli projektant jest juŝ na naszej stronie internetowej w poszukiwaniu bloków CAD, to musimy dać mu te bloki, a najlepiej dać do pobrania kompletną bibliotekę bloków, tak by w przyszłości miał "pod ręką" wszystkie nasze rozwiązania. Dotyczy to zwłaszcza producentów oferujących rozwiązania systemowe, gdzie pojedynczy blok nie wystarczy. W tym przypadku niezbędne jest dostarczenie projektantowi całego rozwiązania, najlepiej w formie nakładki CAD ułatwiającej pracę z uwzględnieniem specyfiki oferowanego systemu. Jeśli projektant juŝ jest na Państwa stronie, to nie ma sensu kierowania go do innych portali lub ogólnych serwisów z blokami CAD. Serwisy takie wymagają zwykle od projektanta logowania, a dane o uŝytkownikach są następnie udostępniane wielu podmiotom (w tym takŝe konkurencji) w celu prowadzenia działań marketingowych. Czy chcemy aby naszych klientów lub projektantów obsługiwała konkurencja? Program CADprofi rozwijany przez naszą firmę, jest specjalizowaną aplikacją CAD wspomagającą projektowanie w budownictwie i przemyśle. Program ma budowę modułową dzięki czemu moŝe być łatwo rozbudowywany o kolejne normy, systemy, wersje językowe, biblioteki produktów itp. Obecnie CADprofi posiada cztery główne moduły branŝowe: CADprofi Instalacje rurowe i wentylacyjne, CADprofi Instalacje elektryczne, CADprofi Architektura oraz CADprofi Mechanika. Interfejs programu dostępny jest w 20 językach i jest z powodzeniem wykorzystywany w wielu krajach na całym świecie. Jednym z problemów występującym przy tworzeniu takiego oprogramowania jest dostępność bibliotek wyposaŝenia i urządzeń stosowanych w projektach. Opracowana przez nas technologia obiektów parametrycznych częściowo rozwiązuje ten problem, ale znacznie lepszym rozwiązaniem jest integracja w programie bibliotek konkretnych produktów. Biblioteki takie muszą być opracowane rzetelnie, a przede wszystkim muszą być aktualne. Bez pomocy producentów trudno sprostać tym warunkom, poniewaŝ to producent zna najlepiej specyfikę swoich produktów i moŝe dostarczyć o nich aktualnych danych. Z tego względu nasza firma chętnie współpracuje z producentami przy opracowywaniu bibliotek CAD. Nasze cele są zbieŝne: zarówno Państwa firmie, jak i naszej zaleŝy na tym, by dostarczyć projektantom jak najwięcej informacji przydatnych w projektowaniu. Państwa firmie przynosi to zwiększenie sprzedaŝy produktów, a my zwiększamy jakość oferowanego oprogramowania. W celu jak najszerszego rozpowszechniania bibliotek CAD proponujemy posłuŝyć się programem CP- Producenci, który jest częścią aplikacji CADprofi. Producentom dostarczamy dedykowane wersje programu, które mogą być dystrybuowane bez Ŝadnych ograniczeń. Nasze i Państwa działania marketingowe są skierowane do tej samej grupy, czyli projektantów. Z tego względu proponujemy róŝne formy współpracy i udostępnienia oprogramowania, w tym takŝe formę bez Ŝadnych opłat licencyjnych. Naszym celem jest przede wszystkim jak najlepsza współpraca przy opracowaniu katalogów CAD czyli zawartości merytorycznej oprogramowania. Oprócz współpracy przy opracowaniu bibliotek CAD proponujemy takŝe prowadzenie wspólnych akcji informacyjnych, szkoleń, prezentacji itp.

2 Program pełni rolę elektronicznego katalogu i bibliotek CAD wspomagających i przyspieszających projektowanie. Program jest bezpłatny dla uŝytkowników i działa jako nakładka na większość aktualnie uŝywanych wersji programów AutoCAD, AutoCAD LT, a takŝe Bricscad, ZWCAD, IntelliCAD i innych. Obecnie program jest powszechnie stosowany przez kilkadziesiąt tysięcy uŝytkowników w wielu krajach. Dane opracowane do programu są takŝe dołączane do komercyjnych wersji programu CADprofi oraz mogą być eksportowane do internetowych katalogów CAD umieszczanych na stronie producentów lub oddzielnych domenach CAD-Profi (np. Dzięki temu opracowane dane moŝna łatwo, szybko i bezpiecznie rozpowszechniać przez Internet. Zalety bibliotek CAD-Profi i programu : Program jest częścią CADprofi, dlatego jest profesjonalną, stale rozwijaną aplikacją. MoŜliwość pracy praktycznie we wszystkich aktualnie uŝywanych wersjach programów CAD, tj. AutoCAD, AutoCAD LT, Bricscad, IntelliCAD, Arcadia, ZWCAD, ProgeCAD, CADopia, StarICAD, 4M CAD i w innych. Po zainstalowaniu bibliotek dostępny jest program konfiguracyjny, który pozwala na automatyczne dołączenie nakładki do znalezionych systemów CAD. Konfigurator CAD-Profi pozwala takŝe na odłączenie się od programów CAD, dzięki czemu uŝytkownik moŝe w dowolnym czasie przywrócić oryginalne nastawy uŝywanego środowiska. Kreator eliminuje konieczność samodzielnego dokonywania jakichkolwiek nastaw w programie CAD (wiele innych nakładek wymaga ręcznej konfiguracji AutoCADa, co jest problematyczne nawet dla zaawansowanych projektantów). Program konfiguracyjny pozwala takŝe na przeglądanie bibliotek, danych technicznych i kart katalogowych nawet w przypadku, gdy uŝytkownik nie posiada zainstalowanego Ŝadnego programu CAD. Jest to waŝne dla Państwa przedstawicieli handlowych, którzy nie projektują w systemach CAD, muszą natomiast przedstawić program projektantom. Bardzo często asortyment produkcji jednego producenta obejmuje kilka tysięcy artykułów. Większość z nich wymaga przygotowania kilku widoków (np. z góry, z boku, z przodu, 3D i inne), które standardowo są zapisywane w oddzielnych plikach. Do tego 'zwykłe' biblioteki zawierają miniatury obiektów zapisane w plikach wmf, gif lub jpg. Wynika z tego, Ŝe standardowa biblioteka jednego producenta moŝe zawierać nawet kilkadziesiąt tysięcy plików, a przecieŝ projektant nie moŝe ograniczać się tylko do urządzeń jednego producenta. duŝa liczba małych plików na dysku znacząco spowalnia kaŝdy system operacyjny, dlatego rozwiązania standardowe nie są wystarczające. Opisany problem został całkowicie wyeliminowany w programie, w którym wszystkie pliki są kompresowane za pomocą silnych metod kompresji, a do tego moŝliwe jest stosowanie technologii parametrycznej, w której jeden parametryczny blok moŝe przedstawiać wiele obiektów. Dzięki tej technologii biblioteka CAD-Profi dla kilku tysięcy urządzeń składa się najczęściej z plików, które zajmują bardzo małą przestrzeń na dysku uŝytkownika. Biblioteki CAD-Profi to nie tylko zwykłe bloki CAD. Obiekty mogą mieć róŝne właściwości automatyzujące pracę. Przykładem moŝe być system automatycznego dołączania obiektów w technologii one-click. Program kontroluje poprawność projektu i nie pozwala lub ostrzega projektanta w przypadku, gdy łączone obiekty do siebie nie pasują. Technologia one-click moŝe być wykorzystywana w rozwiązaniach systemowych, np. systemy kominowe, systemy szynoprzewodów itp. Technologia sprawdza się takŝe przy dołączaniu do obiektów róŝnych akcesoriów lub wyposaŝenia. W programie CADprofi do obiektów wykorzystujących one-click moŝna dołączać przewody rurowe i wentylacyjne oraz korytka elektryczne, przy tym program automatycznie dobiera wielkość i typ dołączanych przewodów. Technologia parametryczna przyczynia się do znacznie większej funkcjonalności obiektów, redukuje koszty opracowania bibliotek, ułatwia wprowadzanie zmian oraz redukuje ilość i wielkość plików składających się na całą bibliotekę. Dla wszystkich obiektów istnieje moŝliwość dołączania danych technicznych, fotografii, kart katalogowych, opisów, programów obliczeniowych lub arkuszy kalkulacyjnych słuŝących, np. do doboru urządzeń. MoŜliwość pracy w 2D lub w 3D. W projektach mogą być takŝe łączone technologie 2D i 3D z funkcją automatyzującą przejście z widoków 2D do 3D i na odwrót. MoŜliwość dołączania do bibliotek schematów technologicznych (np. układów kotłowni). Schematy mogą być łatwo edytowane lub dostosowywane do konkretnych projektów.

3 Rysunki stworzone z wykorzystaniem bibliotek mogą być edytowane w dowolnym systemie CAD bez konieczności instalacji nakładki. Jest to waŝne przy kooperacji wielu podmiotów w danym projekcie (nie kaŝdy projektant musi mieć zainstalowaną nakładkę). Automatyczne opisywanie obiektów. UŜytkownik ma takŝe moŝliwość wygodnej edycji atrybutów wszystkich obiektów. System aktualizacji on-line. Na Państwa Ŝyczenie istnieje moŝliwość wprowadzenia systemu automatycznej rejestracji uŝytkowników. Dostępnych jest kilka trybów rejestracji programu. Przy kaŝdej rejestracji programu na wskazany przez Państwa wysyłane jest automatyczne powiadomienie. Dzięki temu dział marketingowy lub inny dział odpowiedzialny za współpracę z projektantami otrzymuje cenne dane dotyczące wykorzystania programu. Kreator zestawień. PotęŜne narzędzie umoŝliwiające uzyskiwanie róŝnorodnych danych o obiektach uŝytych w projekcie. Kreator zestawień moŝe takŝe automatycznie generować zamówienia z produktami danego producenta. MoŜliwość wyboru jednostki projektowania (mm, cm, m lub cale). System automatycznego zarządzania warstwami zwiększa czytelność rysunków. Do programu dołączone są takŝe standardowe style wydruków dostosowane do struktury warstw. MoŜliwość pracy w trybie wielojęzycznym. Obecnie interfejs programu jest dostępny w 20 językach. Dzięki temu wielu producentów stosuje jako podstawowe marketingowe narzędzie CAD w wielu krajach na całym świecie. Licencja na program nie jest ograniczona w czasie oraz pozwala na wykonywanie dowolnej ilości kopii programu. MoŜliwa jest takŝe dystrybucja programu przez Internet, na wydawnictwach CD, dołączanie programu do czasopism itp. Biblioteki utworzone do programu są takŝe dołączane do standardowej instalacji w programie CADprofi. Biblioteki parametryczne mogą być eksportowane do plików dwg, dxf, step i iges. MoŜliwe jest takŝe generowanie katalogów html, które moŝna publikować na własnych serwerach w Internecie lub w systemie on-line CAD-Profi. Program jest przygotowany w taki sposób, by przy moŝliwie najmniejszej ilości poleceń uzyskać maksymalną wydajność pracy. Dzięki temu program jest intuicyjny w uŝyciu i nie wymaga specjalnych szkoleń dla uŝytkowników. Trzeba zaznaczyć, Ŝe projektanci unikają instalowania wielu róŝnych nakładek. KaŜda aplikacja wprowadza do AutoCADa swoje nastawy, dodatkowe menu oraz paski narzędzi. Jest to bardzo kłopotliwe i utrudnia pracę. W przypadku bibliotek przygotowanych przez CAD-Profi opisany problem nie istnieje, gdyŝ obiekty wszystkich producentów integrują się do jednego spójnego programu. Daje to gwarancję rzeczywistego wykorzystywania Państwa danych CAD przez projektantów. Program posiada pełny system pomocy on-line, do którego moŝna dołączać prezentacje lub filmy instruktaŝowe dotyczące bibliotek producentów. Formy współpracy CAD-Profi z producentami: Proponujemy kilka wariantów współpracy z producentami. Bloki CAD mogą być przygotowane i dodane do programu samodzielnie przez producenta, zlecone podwykonawcy lub zamówione w CAD-Profi. W kaŝdym z tych przypadków dostarczamy 'otwartą' wersję programu CADprofi, który pozwala na automatyczne dodawanie rysunków do bibliotek, tworzenie opisów, dodawanie do obiektów danych technicznych, fotografii lub kart katalogowych. Zapewniamy takŝe ewentualne szkolenia oraz konsultacje dotyczące edycji bibliotek. Base bez Ŝadnych zobowiązań i bez Ŝadnego ryzyka. W tym wariancie nie jest konieczny zakup licencji na program. Jest to wstępna forma współpracy pozwalająca na stworzenie bibliotek, które mogą być następnie wykorzystywane w róŝnorodny sposób. Dane zostaną dołączone do programu CADprofi oraz do bezpłatnej wersji. MoŜliwe jest tak- Ŝe skorzystanie z opcji eksportu do katalogu html umieszczanego na własnym serwerze w Internecie lub w systemie on-line CAD-Profi. Maksymalny czas umowy wynosi 1 rok, po którym moŝna skorzystać z pozostałych form lub zrezygnować ze współpracy bez Ŝadnych zobowiązań. Nawet jeśli nie skorzystają Państwo z kolejnych form współpracy, to przygotowany materiał i tak pozostanie do dalszego wykorzystania.

4 Flexi wariant ten jest bardzo elastyczny gdyŝ licencja na program CP- Producenci jest dzierŝawiona. Licencja zakłada przygotowanie dla producenta oddzielnego programu, który moŝe być powielany bez ograniczeń ilościowych i dystrybuowany w dowolny sposób. Dzier- Ŝawiony program jest objęty opieką serwisową, daje więc takie same korzyści jak wariant CP- Producenci Pro Plus. Wszystko to bez konieczności jednokrotnego zakupu licencji. Koszt dzierŝawy licencji jest skalkulowany na moŝliwie niskim poziomie i porównywalny z pojedynczą reklamą w czasopiśmie branŝowym. Korzyści marketingowe zdecydowanie większe. Pro w tym wariancie producent nabywa licencję na program. Licencja jest bezterminowa i zakłada przygotowanie dla producenta oddzielnego programu, który mo- Ŝe być powielany bez Ŝadnych ograniczeń ilościowych i moŝe być dystrybuowany w dowolny sposób. Przy zakupie licencji program przez pierwszy rok musi być objęty opieką serwisową. Pozwoli to na łatwe wdroŝenie programu (np. w kilku etapach) oraz wprowadzanie i publikowanie ewentualnych korekt opracowanych bibliotek. Program jest sprawdzonym rozwiązaniem z powodzeniem wykorzystywanym przez wielu uŝytkowników. Koszty rozwoju programu ponosi nasza firma przy okazji rozwoju programu CADprofi, dlatego zaproponowana cena licencji na (bez ograniczeń ilościowych czasowych i terytorialnych) jest niŝsza niŝ cena programu AutoCAD na jeden komputer. Wartość marketingowa programu jest dla Państwa nieporównywalnie większa. Pro Plus wariant analogiczny do wariantu Pro, z tym, Ŝe dodatkowo program jest objęty odnawialną opieką serwisową. Base Flexi Pro Pro Plus Czas waŝności umowy 1 rok dzierŝawa Licencja na Własny program CP- Producenci - dzierŝawa - Ilość kopii - bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń Cena licencji - 85 Euro / mies Euro 4160 Euro Serwis w 1. roku 70 Euro / mies. 70 Euro / mies. 70 Euro / mies. Serwis po 1 roku Euro / mies. opcja 140 Euro / mies. Dystrybucja bibliotek: - we własnym programie - na własnym serwerze - w serwisie CP on-line - w CADprofi Nie Nie * 1 rok 1 rok Aktualizacje on-line Nie dzierŝawa 1 rok System rejestracji uŝytkowników Nie 1 rok Pomoc dla uŝytkowników Nie Samodzielne stworzenie bibliotek bloków CADprofi (do edycji biblioteki bloków) MoŜliwość zlecenia stworzenia bloków w CAD-Profi MoŜliwość tworzenia bloków parametrycznych MoŜliwość dołączania schematów licencja czasowa na 1 rok lic. czasowa bezpłatnie bezpłatnie Maksymalna ilość bloków do 1000 bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń RóŜne warianty bibliotek

5 Automatyzacja dołączania bloków Dołączanie kart katalogowych * * RóŜne widoki 2D i 3D * Tworzenie zestawień * Dołączanie fotografii * Sortowanie i przeszukiwanie bibliotek Opisywanie obiektów w rysunku Wybór jednostek, struktury warstw i innych nastaw * * * Tryb wielojęzyczny Nie opcja opcja opcja MoŜliwość exportu do formatu STEP, IGES, DXF MoŜliwość exportu rysunków 2D i 3D do formatu DWG MoŜliwość eksportu do katalogów on-line (html) * - dostępne tylko w CADprofi Podkreślamy, Ŝe przy wyborze wariantu samodzielnego opracowania bibliotek moŝliwa jest współpraca bez ponoszenia z Państwa strony Ŝadnych opłat. Przy konieczności skorzystania z pomocy naszego personelu koszty usług są kalkulowane na moŝliwie najniŝszym poziomie. Zapraszamy do współpracy.

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce 15 lat w P olsce Wydanie Jubileuszowe kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku między innymi: 15 lat Man and Machine w Polsce Quiz dla czytelników Pakiety narzędzi dla kreatywnego inżyniera

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r.

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. Autodesk Inventor 11. Lipiec 2007. Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008. W środku...

10 ważnych. Autodesk Inventor 11. Lipiec 2007. Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008. W środku... Lipiec 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do Autodesk Inventor Trójwymiarowe projektowanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Amortyzacja podręcznik

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Wer. 1.08s 1 Od autorów Dziękujemy za podjęcie decyzji o wyborze naszego oprogramowania. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag

System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag Dokumentacja dla wersji 2014.1.1 copyright helper 29. listopada 2014, wersja 2014.1.1 (opis akt. dla wersji 8.00.0 WF-Mag)

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15. Moduł e-sklep 3.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15. Moduł e-sklep 3.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15 Moduł e-sklep 3.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU. System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem WF-Mag

OPIS PRODUKTU. System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem WF-Mag OPIS PRODUKTU Przedstawiamy Państwu system Porte w wersji zintegrowanej z programem WF-Mag dla Windows, słuŝący do automatyzacji obsługi transakcji internetowych. Porte jest nieodzownym narzędziem dla

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Centrala Oddział Rzeszów www.mat.net.pl

Centrala Oddział Rzeszów www.mat.net.pl TEGOROCZNY CADMAT Sesja Ogólna Godz. Program sala 8:30-9:30 Rejestracja uczestników z niespodzianką 9:30-10:30 Sesja główna 1 10:30-11:00 Przerwa kawowa I. ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE, INSTALACJE PoniŜsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą sprzętu informatycznego,

Bardziej szczegółowo