ZASTOSOWANIE PORÓWNAŃ PARAMI DO SUBIEKTYWNEJ OCENY MARKETINGOWEGO PRZEKAZU INFORMACYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE PORÓWNAŃ PARAMI DO SUBIEKTYWNEJ OCENY MARKETINGOWEGO PRZEKAZU INFORMACYJNEGO"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol Rafał MICHALSKI, Katarzyna JACH, Jerzy GROBELNY, Monika MIZERA Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska ZASTOSOWANIE PORÓWNAŃ PARAMI DO SUBIEKTYWNEJ OCENY MARKETINGOWEGO PRZEKAZU INFORMACYJNEGO Streszczenie. W artykule opisano zastosowanie metody AHP jako wspomagającej badania preferencji odbiorców komunikatów elektronicznych. Zaprezentowano wyniki badania preferencji tych odbiorców wykonane metodą AHP przy użyciu oprogramowania SoftIn na próbie 68 respondentów. Zbadano wpływ zastosowanej czcionki (styl, użycie dużych i małych liter) na preferencje odbiorców komunikatów elektronicznych. Słowa kluczowe: digital signage, metoda AHP, hierarchia preferencji, komunikacja wizualna. THE APPLICATION OF PAIR COMPARISONS FOR SUBJECTIVE ASSESSMENT OF MARKETING MESSAGES Summary. The article describes the method of AHP as a method of supporting testing of preferences of recipients of electronic messages. The results of research on subjective assessment of electronic messages made by AHP method using the software SoftIn on a sample of 68 respondents are presented. The influence of the applied font (style, the use of uppercase and lowercase letters) on the preferences of recipients of electronic messages was analyzed. Keywords: digital signage, AHP (Analytic Hierarchy Process) method, hierarchy of preferences, visual communication. 1. Wprowadzenie Przekaz wizualny jest ważnym elementem komunikacji w różnych sferach aktywności człowieka. Badania czynników kształtujących ten przekaz mają długą historię. Są one skierowane na rozpoznanie relacji pomiędzy obrazem ukształtowanym przez przyjęte rodzaje

2 214 R. Michalski, K. Jach, J. Grobelny, M. Mizera czynników i ich poziomy (wartości) a reakcjami wywoływanymi u człowieka. Zarówno czynniki, jak i reakcje na nie są w prowadzonych badaniach definiowane bardzo różnorodnie. Oddziaływanie obrazu na człowieka jest złożonym procesem psychologicznym, dlatego analizuje się je w zróżnicowany sposób, najczęściej stosując mierniki i oceny natury afektywnej z jednej i kognitywne z drugiej strony. To ogólne podejście znalazło m.in. wyraz w konstrukcji normy definiującej jakość użytkową interfejsów (ISO 9241). Użyteczność (jakość użytkowa) jest definiowana zarówno w perspektywie kognitywnej przez wymiary skuteczności i efektywności, jak i afektywnej przez szeroko rozumiany wymiar satysfakcji. Ponieważ ogólne przesłanie badań w omawianej sferze prowadzi do wniosków o znaczącej i pozytywnej roli przekazu wizualnego w komunikacji między ludźmi, a rozwijające się technologie umożliwiają poszerzanie zakresu i form tego typu komunikatów, rośnie także znaczenie badań relacji obraz reakcja odbiorcy. Sfera komunikacji marketingowej jest tutaj szczególnym przykładem intensywnych poszukiwań i praktycznych zastosowań ich rezultatów (np. nowe rozwiązania w obszarze digital signage). Problematyka efektywności odbioru komunikatów elektronicznych oraz preferencji użytkowników jest przedmiotem wieloletnich badań. W ramach tego nurtu powstają również badania nad użytecznością stosowanych w takich komunikatach elementów typograficznych, takich jak użyta czcionka, jej rozmiar, wielkość (użycie kapitalików, wersalików i małych liter). Użyteczność ta jest często oceniana w perspektywie przywołanej normy ISO 9241, a więc w wymiarze efektywności (szybkość czytania tekstu, dokładność rozpoznania liter), ale także satysfakcji odbiorcy. W praktyce funkcjonują często zasady użycia typografii oparte raczej na odczuciach specjalistów niż na badaniach. Przykładowo czcionka bezszeryfowa (np. Arial) jest postrzegana jako prostsza, stąd nieco trudniejsza do odczytu od czcionki szeryfowej (jak Times New Roman), mającej więcej cech pozwalających na rozróżnienie poszczególnych znaków (Burnett 1990). Z badań Bernarda i in. wynika, że użytkownicy stron internetowych preferują czcionki bezszeryfowe, mimo stwierdzonego braku znaczącego wpływu czcionki na efektywność jej odczytu mierzoną przez czas odczytu standardowego tekstu oraz dokładność odczytu określaną przez liczbę odnalezionych przez badanego błędów literowych (Bernard i in. 2000, 2001a, 2001b). Osobny problem stanowi określenie preferencji osób badanych. Trudności badania tego zjawiska wynikają m.in. z problemów, jakie respondenci badań mają z określeniem swoich preferencji, szczególnie wtedy, gdy w analizie powinni wziąć pod uwagę więcej niż jedno kryterium. Przykładowo Bernard i in. (2001b) oprócz wskaźników efektywnościowych zbadali także odczucia respondentów dotyczące ośmiu rodzajów badanych czcionek. Badani wskazali jako najbardziej atrakcyjne czcionki Times New Roman i Georgia, ale przy określaniu postrzeganej czytelności czcionek, ich osobowości (personality) i elegancji preferencje były bardzo rozbieżne. Dodatkowo stwierdzono, że postrzegana przez badanych czytelność czcionki nie była istotnie skorelowana z efektywnością jej odczytu mierzoną przez czas.

3 Zastosowanie porównań parami 215 Kolejny problem wiążący się z typografią przekazów informacyjnych to użycie wielkich liter. Zgodnie z modelem Boumy, funkcjonującym od lat siedemdziesiątych XX w., czytanie tekstu polega na rozpoznawaniu pewnych obrazów, tzw. boum, które dla wprawnego czytelnika tworzą poszczególne słowa lub fragmenty tekstu (Bouma 1973). Z tego względu nie zalecano nadmiernego wykorzystania dużych liter, ponieważ uważano, że zaburzają one utrwalony u czytelnika obraz boum. Nowsze badania (Besner 1989) wskazują jednak na brak takich zależności. Dla obalenia modelu boum przytacza się również argument związany z cyrylicą, ponieważ drukowany alfabet rosyjski opiera się na użyciu kapitalików, co uniemożliwia wykorzystanie wysokości znaków do strukturalizowania poszczególnych elementów graficznych (Collier 2008). Bardzo ciekawe eksperymenty dotyczące efektywności etykiet leków (Heilstone, Foster 1967) dowiodły, że użycie kapitalików zwiększa zauważalność nazwy leku i przyspiesza jego wyszukanie, jeśli litery są małe (6 punktów), natomiast dla liter standardowej wielkości (10 punktów) użycie wielkich liter, małych liter i kapitalików nie wpływało w istotny sposób na czas identyfikacji właściwej etykiety. Ciekawe modelowe podejście (opierające się na wykorzystaniu analizy czynnikowej) do analizy typografii w przekazie marketingowym pokazano w pracy Orth i Malkewitz (2008). Analizując opinie doświadczonych projektantów, na potrzeby konstrukcji modelu czynników projektowych (higher level design factors model) autorzy wyznaczyli ładunki czynnikowe określające wpływ podstawowych cech typograficznych na pozytywną ocenę różnych aspektów przekazu werbalnego zawartego na butelkach wina. Autorzy uzyskali z badań czynniki zdefiniowane jako: compression (condensed versus extended) zwartość (zwarte vs. rozszerzone), elaboration (plain versus ornate) kompozycja (prosta vs. ozdobna), flourishness (not flourish versus very flourishy) ornamentacja (bez ozdób vs. bardzo ozdobny), harmony (not uniform versus uniform) harmonia (niejednorodne vs. jednorodne), naturalness (organic versus geometric) naturalność (organiczne vs. geometryczne), weight (light versus heavy) ciężar (lekkie vs. ciężkie). Wszystkie ładunki dla wymienionych czynników są wyższe od 0,7 i dodatnie oprócz czynnika naturalness (-0,85), co oznacza, że generalnie preferowane są poziomy czynników umieszczone w nawiasach po prawej stronie (odwrotnie dla naturalness). Zaprojektowane w tej pracy badania w pewnym stopniu zostały zainspirowane przedstawionym modelem. Badane w komunikatach czcionki były zróżnicowane (chociaż w niewielkim stopniu) pod względem większości wymiarów pokazanych w modelu Orth i in. (2008). Subiektywny charakter badań w omawianej sferze determinuje konieczność uzyskiwania hierarchii ocen preferencji od różnych grup użytkowników. Wśród wielu technik prowadzenia tego typu badań metodyka porównywania obiektów parami zdobyła sobie poczesne miejsce

4 216 R. Michalski, K. Jach, J. Grobelny, M. Mizera w ostatnich dekadach, a szczegółowa implementacja tej metodyki, zaproponowana przez Saaty ego (Saaty, 1977 i 1980) jako metoda AHP (Analytic Hierarchy Process), należy do najczęściej wykorzystywanych. Ważną cechą, wyróżniającą to podejście od innych sposobów priorytyzacji, wydaje się możliwość oceny jakości respondentów dokonujących porównań. Wskaźnik CR (consistency ratio), który można wyznaczyć dla każdego eksperta, pokazuje, na ile zachowuje on przechodniość ocen (tzn. czy logicznie ocenia preferencje każdej trójki obiektów a, b, c: czyli jeśli a jest preferowane nad b i b jest preferowane nad c, to a jest też preferowane nad c). Przewagę samego porównywania parami nad przypisywaniem preferencji w grupie obiektów udowodniono w badaniach empirycznych. Pomimo iż wynikiem porównań w eksperymentalnym badaniu w konwencji AHP jest wektor priorytetów poszczególnych obiektów, to jednak sama ocena jest także w pewnym sensie techniką choice-based, powszechnie stosowaną w marketingu, w której wybór jest dokonywany w każdym porównaniu spośród 2 obiektów, chociaż w sposób mniej lub bardziej zdecydowany (skala standardowa obejmuje 9 stopni przekonania i możliwy jest także brak decyzji). Jedną z pierwszych aplikacji omawianego podejścia w obszarze komunikacji wizualnej pokazano w pracy Grobelnego i Michalskiego (2011). Zastosowano w niej technikę AHP do wyznaczenia wektora preferencji dla różnych odmian projektu ekranu w przekazie digital signage. W zaprezentowanych w tej pracy badaniach zastosowano metodę AHP do poszukiwania czynników decydujących o preferencjach użytkowników wyrażanych wobec komunikatów tekstowych prezentowanych na ekranie monitora. W kolejnych paragrafach omówiono metodykę badania, projekt eksperymentu i przedstawiono rezultaty w formie analiz statystycznych. 2. Metody badania 2.1. Uczestnicy W badaniu wzięło udział 68 studentów Wydziału Informatyki i Zarzadzania Politechniki Wrocławskiej. Podstawowe dane o uczestnikach badania zawiera tabela 1. Dokładnie połowę badanych stanowiły kobiety. Wszyscy uczestnicy badania korzystają z pakietu Microsoft Office. Prawie połowa badanych używa komputera powyżej 10 lat, czyli od dzieciństwa. Prawie wszyscy badani wskazali dom jako jedno z dwóch głównych miejsc korzystania z komputera.

5 Zastosowanie porównań parami 217 Charakterystyka uczestników badania Charakterystyka badanych Płeć kobiety 34 badanych mężczyźni 34 badanych Wiek średnia 20,7 lat odchylenie standardowe 1,25 lat Wykorzystywane narzędzia pakietu Microsoft Office 68 badanych oprogramowanie programy graficzne 33 badanych programy matematyczne i pakiety statystyczne 23 badanych Staż korzystania z komputera Średni deklarowany czas korzystania z komputera do 5 lat od 5 do 10 lat powyżej 10 lat do 4 godzin dziennie od 4 do 8 godzin dziennie powyżej 8 godzin dziennie 6 badanych 29 badanych 33 badanych 44 badanych 20 badanych 4 badanych Tabela Narzędzie badawcze W badaniach wykorzystano oprogramowanie SoftIn (Michalski 2005; Michalski 2008). Narzędzie umożliwia stworzenie hierarchii przy porównaniach wielokryterialnych przez zastosowanie metodyki AHP, zakładającej porównywanie parami obiektów różniących się od siebie Zmienne zależne i niezależne Jako zmienne niezależne w badaniu wybrano dwa czynniki wpływające na typografię przekazu marketingowego, tj. styl czcionki (rodzaj czcionki) oraz wielkość stosowanych liter (typ napisu). W tabeli 2 przedstawiono zestawienie badanych czynników. Zdecydowano się na wybór dwóch powszechnie używanych czcionek, tj. Times New Roman (szeryfowej) i Calibri (bezszeryfowej), oraz jednej czcionki wyraźnie odmiennej, tj. Impact. Jakościowa analiza wybranych czcionek i komunikatów wygenerowanych przy ich użyciu w odniesieniu do powołanych wcześniej czynników z modelu Orth i Malkewitz (2008) pozwala wskazać przynajmniej kilka zauważalnych różnic. Czcionka Times New Roman generuje napisy najmniej zwarte, a Impact najbardziej; z kolei pod względem kompozycji czcionki szeryfowe są bardziej ozdobne, więc tutaj Impact i Calibri lokują się po przeciwnej stronie skali tego czynnika w stosunku do Times.

6 218 R. Michalski, K. Jach, J. Grobelny, M. Mizera Komunikaty pisane kapitalikami są bardziej jednorodne w wymiarze harmonii od typu napisu Jak w. W wymiarze naturalność Impact sprawia wrażenie najbardziej geometrycznego konstruktu, a Times jest najbardziej organiczny. Lp. Rodzaj czcionki Badane czynniki Typ napisu Przykładowy napis Tabela 2 1. Calibri kapitaliki PRZYKŁADOWY NAPIS 2. Calibri jak w Przykładowy napis 3. Impact kapitaliki PRZYKŁADOWY NAPIS 4. Impact jak w Przykładowy napis 5. Times New Roman kapitaliki PRZYKŁADOWY NAPIS 6. Times New Roman jak w Przykładowy napis Zmienne zależne w eksperymencie to wagi preferencji poszczególnych zestawów czynników Projekt eksperymentu i procedura badawcza Na potrzeby eksperymentu zaprojektowano sześć banerów różniących się badanymi czynnikami (tabela 2), każdorazowo wykorzystujących badaną czcionkę w dwóch wielkościach (rys. 1). Zadbano o ujednolicenie wyglądu banerów, co było utrudnione ze względu na zróżnicowane cechy użytych czcionek. Przyjęto procedurę pełnoczynnikową badania, tj. porównanie ze sobą przez każdego badanego wszystkich elementów różniących się. Z tego względu ograniczono się do jedynie dwóch czynników badanych na dwóch (typ napisu) i trzech (rodzaj czcionki) poziomach. Badanie zostało przeprowadzone w laboratorium komputerowym na monitorach jednakowej wielkości i rozdzielczości, w podobnych warunkach oświetleniowych. Po wypełnieniu ankiety zawierającej dane metryczkowe badani porównywali dwa banery pokazywane w losowej kolejności, każdorazowo wybierając preferowany obiekt oraz określając stopień preferencji. Wygląd przykładowego ekranu programu SoftIn podczas tej części badania pokazano na rys. 1. Po przeprowadzeniu wszystkich porównań badani kończyli pracę z programem.

7 Zastosowanie porównań parami 219 Rys. 1. Przykładowy ekran programu SoftIn. Porównanie banerów nr 4 i 2 Fig. 1. An examplary screen from SoftIn software. The comparison of banners no. 4 and 2 3. Uzyskane wyniki W tej części zostaną przedstawione wyniki uzyskane w przeprowadzonym eksperymencie. Najpierw będą zademonstrowane i omówione podstawowe parametry statystyki opisowej dotyczące wag preferencji, a następnie wyniki przeprowadzonej trójczynnikowej analizy wariancji. Zgodnie z zaleceniami twórcy metody AHP (Saaty, 1977 i 1980) wszystkie rezultaty przedstawione poniżej dotyczą wyłącznie badanych, dla których współczynnik spójności kształtował się na akceptowalnym poziomie CR 0,25. Po zastosowaniu tego kryterium liczba osób wziętych pod uwagę w analizie wyników zmalała do 54, z czego 25 to były kobiety, a 29 to byli mężczyźni Podstawowe charakterystyki opisowe W tabeli 3 zestawiono parametry charakteryzujące podstawowe parametry statystyczne uzyskanych rezultatów. Średnie wartości wag preferencji dla poszczególnych projektów przekazu informacyjnego zostały zobrazowane na rys. 2. Jak nietrudno zauważyć, średnio

8 220 R. Michalski, K. Jach, J. Grobelny, M. Mizera najbardziej preferowanym układem przez uczestniczących w badaniu był ten, w którym użyto czcionki Times New Roman, a treść przekazu była przedstawiona w postaci kapitalików. Do najgorzej ocenionych zestawień należą te, w których wykorzystano czcionkę Impact. Dotyczy to zarówno wersji z kapitalikami, jak i przedstawionej w typowym układzie wykorzystywanym w zdaniach. Tabela 3 Wartości podstawowych charakterystyk opisowych dla wszystkich badanych warunków eksperymentalnych Lp. Płeć Rodzaj czcionki Typ napisu N * Średnia MSE ** Mediana Minimum Maksimum SD *** 1. Kobieta Calibri kapitaliki Mężczyzna Calibri kapitaliki Kobieta Calibri 4. Mężczyzna Calibri jak w jak w Kobieta Impact kapitaliki Mężczyzna Impact kapitaliki Kobieta Impact 8. Mężczyzna Impact 9. Kobieta 10. Mężczyzna 11. Kobieta 12. Mężczyzna Times new roman Times new roman Times new roman Times new roman jak w jak w kapitaliki kapitaliki jak w jak w Razem: * N Liczba ważnych ocen ** MSE Mean Standard Error, Standardowy Błąd Średniej *** SD Standard Deviation, Odchylenie Standardowe Rezultaty zilustrowane na rys. 2 wyraźnie pokazują generalnie wyższe oceny dla czcionek przedstawianych w formie kapitalików w porównaniu z oceną tekstu pisanego tymi samymi czcionkami w formie zdaniowej. Największe dysproporcje można zauważyć w przypadku czcionki Times New Roman, podczas gdy najmniejsza różnica w tym względzie wystąpiła dla czcionki Impact.

9 Zastosowanie porównań parami Średnie wagi preferencji Calibri Kapitaliki Calibri Jak w Impact Kapitaliki Impact Jak w Times NR Kapitaliki Times NR Jak w Rys. 2. Graficzna prezentacja średnich wag preferencji dla wszystkich badanych czynników i ich poziomów. Wąsy oznaczają 95-procentowy przedział ufności Fig. 2. Graphical presentation of the mean preference weights for all examined factors and their levels Whiskers denote 95% confidence intervals 3.2. Analiza wariancji W celu formalnej weryfikacji zaobserwowanych różnic wykorzystano trójczynnikową analizę wariancji uwzględniającą dwa czynniki graficzne (Rodzaj czcionki i Typ napisu) oraz dodatkowo czynnik płci. Ogólne zestawienie wyników przeprowadzonej analizy wariancji zostało zaprezentowane w tabeli 4. Tabela 4 Zbiorcze wyniki trójczynnikowej analizy wariancji badanych warunków eksperymentalnych Czynnik SS df MS F p η 2 Płeć Rodzaj czcionki < * 0.29 Typ napisu < * 0.15 Płeć Rodzaj czcionki Płeć Typ napisu * Rodzaj czcionki Typ napisu < * Płeć Rodzaj czcionki Typ napisu Błąd * p < 0.05; df st. swobody; SS suma kwadratów; MS średnia suma kwadratów; η 2 Eta kwadrat

10 222 R. Michalski, K. Jach, J. Grobelny, M. Mizera Rezultaty analizy wariancji wykazały statystyczną istotność wpływu dwóch badanych czynników, czyli Rodzaju czcionki (F[2, 312] = 64, p < ) oraz Typu napisu F[1, 312] = 56, p < , na otrzymane średnie wagi preferencji. Również interakcja pomiędzy tymi dwoma czynnikami była statystycznie znacząca (F[2, 312] = 11, p < ). Trzeci z analizowanych czynników, Płeć, samodzielnie nie różnicował średnich wag preferencji, natomiast w połączeniu z czynnikiem Typ napisu okazał się ważnym elementem wpływającym na ostateczne wyniki, o czym świadczy statystycznie istotna interakcja Płeć Typ napisu (F[1, 312] = 9, p = 0.003). Spośród badanych czynników i interakcji najbardziej wpływowym składnikiem okazał się Rodzaj czcionki, dla którego wskaźnik eta kwadrat przyjął najwyższą wartość η 2. Dla drugiego w kolejności znaczenia czynnika, Typ napisu, wartość tego parametru była prawie dwukrotnie mniejsza, a znaczenie statystycznie istotnych interakcji mierzone za pomocą eta kwadrat okazało się wielokrotnie mniejsze. Graficzne ilustracje dotyczące statystycznie znaczących czynników i przedstawiono na rys. 3, 4, 5 i Średnie wagi preferencji Calibri Impact Times new roman Rodzaj czcionki Rys. 3. Graficzna prezentacja wpływu czynnika Rodzaj czcionki na średnie wagi preferencji. F(2, 312) = 64.5, p < Wąsy oznaczają 95-procentowy przedział ufności Fig. 3. Graphical illustration of the Font type influence on mean preference weights. F(2, 312) = 64.5, p < Whiskers denote 95% confidence intervals Średnie wagi preferencji w odniesieniu do czynnika Rodzaj czcionki są zademonstrowane na rys. 3. Wyniki te jednoznacznie wskazują na dominację czcionki Times New Roman, dla której średnie preferencje są zdecydowanie największe. Najmniej lubianą czcionką wydaje się natomiast czcionka Impact. Choć analiza wariancji pokazała istotność tego czynnika, w celu sprawdzenia, które dokładnie z analizowanych poziomów czynnika istotnie różnią się od siebie, zastosowano serię tzw. analiz Post-hoc. W tym przypadku posłużono się podejściem LSD Fischera. Wyniki tych analiz dla czynnika Rodzaj czcionki zostały zestawione w tabeli 5

11 Zastosowanie porównań parami 223 i pokazują, że różnice te są statystycznie istotne dla każdej pary poziomów analizowanego czynnika. Tabela 5 Wyniki analizy typu Post-hoc w postaci wartości prawdopodobieństw otrzymanych za pomocą techniki LSD Fischera dla czynnika Rodzaj czcionki Calibri Impact Times New Roman Calibri < * * Impact < * Times new roman * p < 0.05 Rysunek 4 przedstawia wpływ formy napisu na średnie wagi preferencji i wskazuje na statystycznie istotnie wyższą ocenę przekazu marketingowego w postaci kapitalików niż w formie wykorzystywanej standardowo w zdaniach Średnie wagi preferencji Jak w Kapitaliki Typ napisu Rys. 4. Graficzna prezentacja wpływu czynnika Typ napisu na średnie wagi preferencji. F(1, 312) = 56.1, p < Wąsy oznaczają 95-procentowy przedział ufności Fig. 4. Graphical illustration of the influence of Caption type on mean preference weights. F(1, 312) = 56.1, p < Whiskers denote 95% confidence intervals Wpływ interakcji Płeć Typ napisu na średnie preferencje badanych jest zilustrowany na rys. 5. Analiza tych rezultatów pokazuje, że kobiety wyżej oceniały teksty pisany kapitalikami niż mężczyźni. W przypadku zaś formy zdaniowej to mężczyźni, średnio rzecz biorąc, byli bardziej skłonni przydzielać wyższe oceny niż kobiety.

12 224 R. Michalski, K. Jach, J. Grobelny, M. Mizera 0.20 Średnie wagi preferencji Jak w Kapitaliki Kobieta Mężczyzna Typ napisu Rys. 5. Graficzna prezentacja wpływu interakcji Płeć Typ napisu na średnie wagi preferencji. F(1, 312) = 8.97, p = Wąsy oznaczają 95-procentowy przedział ufności Fig. 5. Graphical illustration of the influence of Gender Caption type interaction on mean preference weights. F(1, 312) = 8.97, p = Whiskers denote 95% confidence intervals Szczegółowa weryfikacja istotności różnic została również i w tym przypadku dokonana za pomocą procedury LSD Fichera, a jej wyniki zamieszczono w tabeli 6. Tutaj jedyną nieistotną różnicę odnotowano w przypadku oceniania opcji Jak w przez kobiety i mężczyzn. Wszystkie pozostałe warianty różniły się od siebie statystycznie istotnie. Tabela 6 Wyniki analizy typu Post-hoc w postaci wartości prawdopodobieństw otrzymanych za pomocą techniki LSD Fischera dla interakcji Płeć Typ Kobieta Mężczyzna Jak w Kapitaliki Jak w Kapitaliki Kobieta Jak w < * 0.15 < * Kapitaliki < * * Mężczyzna Jak w * Kapitaliki * p < 0.05 Wyniki związane ze statystycznie istotną interakcją Rodzaj czcionki Typ napisu przedstawiono na rys. 6. Analizując dane w takim układzie, można zaobserwować podobne schematy preferencji występujących dla przekazu informacyjnego przedstawionego w formie kapitalików i układzie zdania. Różnice dotyczą skali, jednak w obu przypadkach najlepiej ocenianą czcionką była Times New Roman, a najmniej lubianą czcionka Impact.

13 Zastosowanie porównań parami Średnie wagi preferencji Calibri Impact Times new roman Rodzaj czcionki Jak w Kapitaliki Rys. 6. Interakcja Rodzaj czcionki Typ napisu. F(2, 312) = 10.6, p = Wąsy oznaczają 95- procentowy przedział ufności Fig. 6. Interaction Font type Caption type. F(2, 312) = 10.6, p = Whiskers denote 95% confidence intervals Podobnie jak w wyżej wymienionych przypadkach także tutaj wykorzystano LSD Fischera do formalnej weryfikacji istotności różnic pomiędzy poszczególnymi grupami wyników. Szczegóły zademonstrowano w tabeli 7. Rezultaty analiz nie potwierdziły istotności różnic tylko w trzech na 15 przypadków: 1) dla kombinacji [Calibri, Jak w ] z [Times New Roman, Jak w ], 2) [Impact, Jak w ] z [Impact, Kapitaliki] oraz 3) [Impact, Kapitaliki] z [Times New Roman, Jak w ]. Tabela 7 Wyniki analizy typu Post-hoc w postaci wartości prawdopodobieństw otrzymanych za pomocą techniki LSD Fischera dla interakcji Rodzaj czcionki Typ napisu Calibri Impact Times New Roman * p < 0.05 Calibri Impact Times New Roman Jak w Kapitaliki Jak w Kapitaliki Jak w Kapitaliki Jak w < * * * 0.23 < Kapitaliki < * < * * * Jak w 0.44 < * < * Kapitaliki 0.44 < * Jak < w Kapitaliki

14 226 R. Michalski, K. Jach, J. Grobelny, M. Mizera 4. Dyskusja i podsumowanie Uzyskane w zaprezentowanym eksperymencie rezultaty szczegółowe w znacznej mierze pozwalają potwierdzić ogólne poglądy o istotnym wpływie cech typograficznych na preferencje odbiorców komunikatów tekstowych. Większość badanych czynników istotnie wpływa na wyrażane preferencje. Co istotne, analizowane tutaj przekazy w formie zaprojektowanych napisów na ekranie monitora pod względem subiektywnych ocen preferencji prawdopodobnie nie różnią się od informacji tekstowych pojawiających się w kontekście szerszych graficzno-tekstowych komunikatów marketingowych przekazywanych w innych kontekstach. Cytowany model czynnikowy Orth i Malkewitz (2008) np. został skonstruowany dla napisów umieszczanych na etykietach butelek z winem, a wymiary tego modelu w znacznej mierze wyjaśniają uzyskane tutaj rezultaty. Na przykład dominacja czcionki Times New Roman mogła być spodziewana ze względu na wiele cech pozycjonujących tę czcionkę i napisy generowane z jej użyciem w odpowiednim miejscu na skalach czynników zwartość, kompozycja, ornamentacja czy naturalność. Z kolei dominacja napisów wykonanych kapitalikami nad typem przekazu Jak w może być tłumaczona większą jednorodnością na skali harmonii, ale też większym ciężarem wizualnym na skali czynnika waga. Dominacja kroju Times New Roman przeczy niektórym dotychczas wyrażanym poglądom o preferowaniu przez użytkowników ekranów czcionek bezszeryfowych (Bernard i in. 2001b), natomiast preferencje dla napisów wykonanych kapitalikami potwierdzają słuszność powołanej wcześniej krytyki koncepcji boum (Bouma 1973). Ciekawym rezultatem, którego autorzy nie znaleźli w dostępnej literaturze, jest ukazana na rys. 5 interakcja płci i typów napisu w ocenach preferencji. Z tej zależności wynika, iż kobiety reagują silniej na wielkość czcionki, a tym samym prawdopodobnie są bardziej wrażliwe na odpowiadające za to zróżnicowanie czynniki. Z kolei zależność z rys. 6 wskazuje, iż czynniki kształtujące przekaz tekstowy mogą działać synergicznie i odpowiedni dobór tych czynników może wzmacniać efekt w postaci zwiększania (lub zmniejszania) preferencji. Zastosowanie metody AHP w zaprezentowanych badaniach pozwoliło uzyskać informację o spójności badanych osób w formułowaniu preferencji, czyli o racjonalności rozumianej jako stopień zachowania przechodniości formułowanych ocen. Spośród 68 osób 54 uzyskały wskaźnik CR na poziomie niższym od 0,25, co świadczy o dość dużej stabilności wyrażanych preferencji (konsekwencji w ocenach mierzonej przechodniością ocen). Wprawdzie Saaty postuluje w swoich pracach poziom graniczny CR jako 0,1, ale z doświadczeń autorów wynika, iż w obszarze badań nad preferencjami związanymi z oceną wizualną taki poziom spójności jest prawie nieosiągalny.

15 Zastosowanie porównań parami 227 Ograniczeniem zaprezentowanych badań jest niewątpliwie homogeniczność grupy respondentów. Badania wykonano jedynie na grupie studentów i uzyskane relacje nie mogą być traktowane jako w pełni reprezentatywne. Tylko badania powtórzone dla innych grup respondentów mogą potwierdzić uniwersalność uzyskanych rezultatów. Podziękowania Ta praca została częściowo wsparta finansowo przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu o numerze UMO-2011/03/B/HS4/ Bibliografia 1. Bernard M., Mills M.: So, what size and type of font should I use on my website? Usability News 2.2, 2000 [online], 2. Bernard M., Mills M., Frank T., McKown J.: Which font do children prefer to read online? Usability News 3.1, 2001 [online], 3. Bernard M., Mills M., Peterson M., Storrer K.: A comparison of popular online fonts: Which are best and when? Usability News, 3. 2., 2001 [online], 4. Besner D.: On the role of outline shape and word-specific visual pattern in the identification of function words: None. The Quarterly Journal of Experimental Psychology A: Human Experimental Psychology, Vol. 41(1-A), 1989, p Bouma H.: Visual interference in the parafoveal recognition of initial and final letters of words, Vision Research, 13, 1973, p Collier D.: Capital Rule ok., 2008, retrieved Grobelny J., Michalski R.: Various approaches to a human preference analysis in a digital signage display design, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 21(6), 2011, p Hailstone M., Foster J.J.: Studies of the efficiency of drug labeling. The Journal of Typographic Research, 1(3), 1967, p (cyt. za

16 228 R. Michalski, K. Jach, J. Grobelny, M. Mizera 9. Michalski R.: Komputerowe wspomaganie badań jakości ergonomicznej oprogramowania (Computer-aided research of software ergonomic quality), PhD thesis, Wroclaw University of Technology, Michalski R.: Jakość użytkowa w procesie wytwarzania oprogramowania. Badania Operacyjne i Decyzje, 4, 2008, s Michalski R.: Examining users preferences towards vertical graphical toolbars in simple search and point tasks. Computers in Human Behavior, 27(6), 2011, p Michalski R., Grobelny J., Krakowiak M.: The influence of e-shop graphical properties on the product information search, [in:] Information Systems Architecture and Technology. Network architecture and applications. Eds. Adam Grzech et al. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, s Michalski R.: The influence of color grouping on users visual search behavior and preferences. Displays, Orth U.R., Malkewitz K.: Holistic Package Design and Consumer Brand Impressions. Journal of Marketing, Vol. 72, 2008, p Saaty T.L.: A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of Mathematical Psychology, 15(3), 1977, p Saaty T.L.: The analytic hierarchy process. McGraw Hill, New York Abstract The article describes the method of AHP as a method of supporting testing of preferences of recipients of electronic messages. The results of research on subjective assessment of electronic messages made by AHP method using the software SoftIn on a sample of 68 respondents are presented. The influence of the applied font (style, the use of uppercase and lowercase letters) on the preferences of recipients of electronic messages was analyzed.

Serwisy WWW jako instrument kształtowania relacji z klientem usług medycznych

Serwisy WWW jako instrument kształtowania relacji z klientem usług medycznych 339 Beata Basińska, Dariusz Dąbrowski, Marcin Sikorski Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska Serwisy WWW jako instrument kształtowania relacji z klientem usług medycznych 1 1. Ws t ę p Intensywny

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich Beata Łopaciuk-Gonczaryk Grażyna Bukowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski "PUBLISH OR PERISH" - UWARUNKOWANIA PRODUKTYWNOŚCI POLAKÓW W DZIEDZINIE EKONOMII

Bardziej szczegółowo

Postawy studentów wobec wprowadzenia nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych

Postawy studentów wobec wprowadzenia nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych dr Barbara Fura dr inż. Colin F. Hales Zakład Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Postawy studentów wobec wprowadzenia nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Wpływ promocji na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich

Wpływ promocji na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Joanna Chudzian Wpływ promocji na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich Autoreferat rozprawy doktorskiej Praca

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XII, No. 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XIII, No. 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Money Attitudes Questionnaire MAQ: Development and validation of measurement scale

Money Attitudes Questionnaire MAQ: Development and validation of measurement scale MPRA Munich Personal RePEc Archive Money Attitudes Questionnaire MAQ: Development and validation of measurement scale Agata Gasiorowska University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Wroclaw

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ UŻYTKOWA W PROCESIE WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

JAKOŚĆ UŻYTKOWA W PROCESIE WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 4 2008 Rafał MICHALSKI* JAKOŚĆ UŻYTKOWA W PROCESIE WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA W pracy przedstawiono przegląd podejść do zapewniania jakości użytkowej

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12 Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12 Katowice 2012 Komitet Redakcyjny Krystyna Lisiecka

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ Łukasz Wachstiel Uniwersytet Śląski w Katowicach ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ Wprowadzenie Wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne predyktory zakupów on-line

Psychologiczne predyktory zakupów on-line Psychologia Społeczna 2007 tom 2 3 4 (5) 201 213 ISSN 1896-1800 Psychologiczne predyktory zakupów on-line Oleg Gorbaniuk Joanna Wiciok Monika Hermanowicz-Górny Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Wielokryterialna ocena usług e-learningowych szkół wyższych

Wielokryterialna ocena usług e-learningowych szkół wyższych Autoreferat pracy doktorskiej pt.: Wielokryterialna ocena usług e-learningowych szkół wyższych Tomasz Marcin Komorowski Promotor: prof. zw. dr. hab. Zygmunt Drążek Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Kartodiagram w wybranych programach komputerowych*

Kartodiagram w wybranych programach komputerowych* Polski Przegląd Kar to gra ficz ny Tom 40, 2008, nr 3, s. 247 266 ADRIAN BAJER, JOLANTA KORYCKA-SKORUPA Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego adrianbajer@o2.pl, j.skorupa@uw.edu.pl Kartodiagram

Bardziej szczegółowo

red. naukowa Jarosław Protasiewicz

red. naukowa Jarosław Protasiewicz Procedury recenzowania i doboru recenzentów Tom drugi red. naukowa Jarosław Protasiewicz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Procedury recenzowania

Bardziej szczegółowo

Ocena czynników kształtujących wiarygodność internetowych serwisów handlowych

Ocena czynników kształtujących wiarygodność internetowych serwisów handlowych Post-print of: Garnik I., Basińska B. Ocena czynników kształtujących wiarygodność internetowych serwisów handlowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie, Volume 50, 2008,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji w Internecie

Wykorzystanie technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji w Internecie Karol Łopaciński Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wykorzystanie technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji w Internecie

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI MOBILNYCH WERSJI SERWISÓW INTERNETOWYCH

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI MOBILNYCH WERSJI SERWISÓW INTERNETOWYCH KRYTERIA OCENY JAKOŚCI MOBILNYCH WERSJI SERWISÓW INTERNETOWYCH Katarzyna ZARAŃSKA Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja oraz analiza istotności kryteriów oceny serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry

Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry Homo Ludens 1(5) / 2013 Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry STANISŁAW KRAWCZYK Uniwersytet Warszawski Abstract Personality and

Bardziej szczegółowo

Eyetracking w e-mail marketingu

Eyetracking w e-mail marketingu Jak konstruować mailingi i newslettery Eyetracking w e-mail marketingu Kraków, lipiec 2013 user experience studio Eyetracking w e-mail marketingu Naocznie o mailingach i newsletterach 2 Wprowadzenie Kluczowym

Bardziej szczegółowo

METODA KONFRONTACYJNA PROJEKTOWANIA WZORCOWEGO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH JAKO REALIZACJA IDEI PROJEKTOWANIA POPRZEZ USŁUGI

METODA KONFRONTACYJNA PROJEKTOWANIA WZORCOWEGO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH JAKO REALIZACJA IDEI PROJEKTOWANIA POPRZEZ USŁUGI METODA KONFRONTACYJNA PROJEKTOWANIA WZORCOWEGO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH JAKO REALIZACJA IDEI PROJEKTOWANIA POPRZEZ USŁUGI Witold CHMIELARZ Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości

Bardziej szczegółowo

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 3(27) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2014 Rada Naukowa Przewodnicząca Rady Naukowej Dr hab. Agata STACHOWICZ-STANUSCH, prof. Pol. Śl., Politechnika

Bardziej szczegółowo