System medialny i jego otoczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System medialny i jego otoczenie"

Transkrypt

1 System medialny i jego otoczenie

2 System medialny podstawowe definicje i rozważania badawcze.

3 1. Systemy komunikowania społecznego System (ogólna teoria L. von Bertalanffy ego) to określona całość składającą się z części pozostających w stanie interakcji. Wg A. Rapoporta system - składa się z dających się zidentyfikować elementów, - pomiędzy różnymi elementami istnieje przynajmniej jedna dająca się zidentyfikować zależność, - niektóre zależności implikują inne. - trzy wymienione kryteria wystarczą, by uznać system za statyczny. By uznać go za dynamiczny, potrzeba jeszcze takiej właściwości, by pewien kompleks zależności w danym czasie implikował pewien kompleks (albo jeden z możliwych różnych kompleksów) w czasie przyszłym.

4 Zdaniem Z. Bloka wszystkie systemy tworzą pewną hierarchię, przy czym każdy wyższy poziom w hierarchii systemów jest utworzony z systemów niższego rzędu. Każdy system znajduje się w pewnym otoczeniu. Otoczenie można charakteryzować jako zbiór wszystkich elementów nie należących do systemu, a pozostających z systemem w interakcji. Systemy posiadają wejścia i wyjścia, które mogą być wewnętrzne i zewnętrzne. Każde wejście składa się z zasilania energomaterią i informacją, które przetworzone wychodząc z systemu oddziałują na zasadzie sprzężenia zwrotnego, na bodźce wchodzące z otoczenia do systemu.

5 Komunikowanie masowe zawsze odbywa się w społeczeństwie, w którym pewni członkowie występują w roli nadawców, pozostali zaś w roli odbiorców, a system komunikowania masowego jest jednym z wielu systemów istniejących wewnątrz systemu społecznego. Wg M. Mrozowskiego, komunikowanie masowe jest zjawiskiem złożonym, przenikającym wiele dziedzin życia społecznego i odgrywającym doniosłą rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa, toteż tak samo jak całe społeczeństwo, podlega prawom systemowej organizacji.

6 Zgodnie z podstawowym kanonem analizy systemowej M. Mrozowski wskazuje, by traktować komunikowanie jako zbiór elementów powiązanych siecią wzajemnych zależności, tworzących strukturę systemu. W strukturze nowoczesnego państwa można wyróżnić trzy jakościowo różne sfery: prywatną, publiczną, instytucji. Sfery te łączą rozmaite związki i zależności, umożliwiające przepływ informacji i komunikację między nimi. Komunikowanie masowe zapewnia najbardziej efektywny przepływ informacji między poszczególnymi sferami i na tym właśnie polega jego rola w całym systemie społecznym.

7 B. Dobek-Ostrowska odróżnia system medialny od systemu komunikowania masowego, zaznaczając, iż ten pierwszy jest jądrem drugiego. System komunikowania masowego jest jednym z wielu systemów istniejących wewnątrz systemu społecznego, na który składają się obok wspomnianego już jądra systemu (system medialny), jeszcze dwa elementy decydujące o jego charakterze, tak zwany rynek pierwotny i rynek wtórny. - Rynek pierwotny to relacje między jądrem systemu, czyli nadawcami medialnymi, na którego organizm składają się programatorzy i zarząd reklamy, a publicznością mediów oraz pozamedialnym fragmentem rynku reklamy, tj. zleceniodawcy i agencje reklamowe. - Rynek wtórny obejmuje swym zasięgiem powiązania między nadawcami medialnymi a: w przypadku mediów drukowanych przemysłem poligraficznym, fotografiką i kolportażem; w przypadku mediów elektronicznych przemysłem fonograficznym, kinematografią, producentami programów audiowizualnych i ich dystrybutorami; w przypadku wszystkich mediów instytucjami medialnymi, tj. z instytucjami reglamentującymi, a także właścicielami podmiotów medialnych.

8 PRODUCENCI: - przemysł audiowizualny - przemysł fonograficzny DYSTRYBUTORZY INSTYTUCJE REGLAMENTUJĄCE AGENCJE INFORMACYJNE/ PRASOWE POLITYCY INSTYTUCJE WŁADZY PUBLICZNEJ PRZEMYSŁ AGENCJE PUBLIC RELATIONS RYNEK WTÓRNY SYSTEM RADIOWY SYSTEM TELEWIZYJNY NOWE MEDIA SYSTEM PRASOWY TELEMATYKA JĄDRO SYSTEMU (SYSTEM MEDIALNY) dyfuzja kolporta ż badania publiczności AGENCJE REKLAMOWE RYNEK PIERWOTNY PUBLICZNOŚĆ ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU ZLECENIODAWCY zakup towarów i usług

9 2. System medialny i jego struktura Wg B. Dobek-Ostrowskiej, system medialny to zbiór układów strukturalnych i finansowych, limitowanych przez specyficzne, prawne oraz instytucjonalne czynniki, które obejmują problem własności, dostępu do mediów, kontroli środków przekazu i politycznych ograniczeń. Wg B. Ociepki, na pojęcie systemu medialnego składają się wszystkie relacje komunikacyjne (tworzenia, gromadzenia, przekazywania i odbierania informacji), oparte na technicznych środkach komunikowania (prasa, radio, telewizja), zdolnych tworzyć i emitować regularnie przekazy dla masowych audytoriów.

10 Elementami systemu medialnego są instytucje medialne, które wg M. Mrozowskiego oprócz instytucji nadawczych obejmują także instytucje, które tylko produkują przekazy masowe bądź świadczą jakieś usługi na rzecz nadawców czy wydawców, a także organy powołane do nadzoru nad mediami (takie np. jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji). Do instytucji nadawczych badacz zalicza wszystkie środki masowego przekazu w sensie organizacji medialnych (komercyjnych, publicznych, niekomercyjnych), natomiast instytucje medialne są dlań kategorią szerszą, obejmującą instytucje, które choć nie wprowadzają do sfery publicznej przekazów, ale wywierają wpływ na proces komunikowania masowego. Na instytucje medialne składają się: - instytucje regulujące - instytucje samoregulujące ustalające zasady współdziałania (kodeksy profesjonalne i etyczne) - instytucje dostawcze przygotowujące i produkujące gotowe przekazy, - instytucje wspomagające np. agencje reklamowe, firmy konsultingowe, - instytucje dystrybuujące czyli rozpowszechniające przekazy na określonym terenie.

11 Elementami systemu medialnego są instytucje medialne, które wg M. Mrozowskiego oprócz instytucji nadawczych obejmują także instytucje, które tylko produkują przekazy masowe bądź świadczą jakieś usługi na rzecz nadawców czy wydawców, a także organy powołane do nadzoru nad mediami (takie np. jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji). Do instytucji nadawczych badacz zalicza wszystkie środki masowego przekazu w sensie organizacji medialnych (komercyjnych, publicznych, niekomercyjnych), natomiast instytucje medialne są dlań kategorią szerszą, obejmującą instytucje, które choć nie wprowadzają do sfery publicznej przekazów, ale wywierają wpływ na proces komunikowania masowego. Na instytucje medialne składają się: - instytucje regulujące - instytucje samoregulujące ustalające zasady współdziałania (kodeksy profesjonalne i etyczne) - instytucje dostawcze przygotowujące i produkujące gotowe przekazy, - instytucje wspomagające np. agencje reklamowe, firmy konsultingowe, - instytucje dystrybuujące czyli rozpowszechniające przekazy na określonym terenie.

12 3. Typologia systemów medialnych a reżimy polityczne M. Mrozowski w demokracji liberalnej wyróżnia dwa funkcjonujące modele. Pierwszy, oparty o rozwiązania amerykańskie to model rynkowy, gdzie kontrola rządu nad mediami jest relatywnie słaba. Drugi model dualny, występuje w Europie, gdzie współistnieją dwojakiego rodzaju nadawcy: publiczni i niepubliczni. B. Ociepka twierdzi, że środki masowego przekazu ulegają przekształceniom równolegle do zmian w systemach politycznych i są ich nieodłączną częścią. Zdaniem autorki ujęcie systemowe pozwala na prześledzenie ewolucji całości w przypadku zmian jednego z elementów systemu medialnego, jak i zmian w systemie politycznym.

13 Klasyczna teoria prasy F.S. Sieberta, T. Petersona i W. Schramma w oparciu o którą wyodrębnia się cztery modele systemów medialnych.

14 AUTORYTARNY LIBERALNY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIAL- NOŚCI KOMUNISTYCZNY ROZWÓJ Anglia w XVI i XVII w., występujący do dziś w wielu krajach Anglia po 1688 r. i USA, wpływy w innych krajach Stany Zjednoczone w XX w., Wielka Brytania, Kanada i innych krajach ZSRR i kraje satelitarne, Chiny; pewne elementy przejęte z faszyzmu PODSTAWY FILOZOFICZNE Filozofia władzy absolutnej: Platon, Machiavelli, Hobbes Pisma Miltona, Locka, Milla, filozofia oświecenia i praw naturalnych zmiany w mediach, kodeksy, przemyślenia uczestników komunikowania; Commission on the Freedom of the Press Idee i pisma Marksa, Lenina, Stalina, Hegla. Myśl rosyjska XIX w. GŁÓWNE CELE Wspieranie działań panującego, jego rządu, państwa Informacja, rozrywka, sprzedaż przede wszystkim jednak dążenie do odkrycia prawdy i kontrola rządu Informacja, rozrywka, sprzedaż przede wszystkim tworzenie forum do rozwiązywania konfliktów społecznych Doprowadzenie do sukcesu, utrzymanie systemu i rządzącej partii PRAWA DO NADAWANIA I PUBLIKACJI Posiadacze królewskiego patentu lub podobnego zezwolenia Każdy, kto ma odpowiednie środki finansowe Każdy, kto ma coś do powiedzenia Lojalni i sprawdzeni członkowie partii

15 KONTROLA Patenty rządowe, cechy, licencjonowanie, cenzura Samoregulujący się wolny rynek idei, reguły prawne Opinia publiczna, akcje odbiorców, etyka zawodowa Biurokracja prawdy, kontrola państwowa TEMATY CENZURO- WANE Krytyka mechanizmów politycznych i panującego Zniesławienie, tematy obsceniczne, w czasach wojny podżeganie do buntu Ataki na prawa jednostki i żywotne interesy społeczne Krytyka celów partii (w odróżnienia od taktyki) WŁASNOŚĆ MEDIÓW Prywatne lub publiczne Głównie prywatne Prywatne, o ile państwo nie musi ich przejąć, aby zrealizować cele społeczne Publiczne GŁÓWNE RÓŻNICE Instrument polityki państwa, choć niekoniecznie w posiadaniu państwa Instrument kontroli rządu i realizacji innych potrzeb społeczeństwa Przyjęcie przez media zobowiązania do odpowiedzialności społecznej, w sytuacji konieczności zmuszenie ich do tego Państwowe media pod pełną kontrolą jako ramię państwa RELACJA JEDNOSTKA/ PAŃSTWO/ SPOŁECZEŃ- STWO Państwo Jednostka Jednostka Społeczeństwo Społeczeństwo Jednostka Społeczeństwo Jednostka

16 Zgodnie z typologią zaproponowaną przez O. Wiio, w systemach demokratycznych mogą występować dwa modele systemów medialnych: liberalny i społecznej odpowiedzialności.

17 Typologia ze względu na otwartość systemu odbioru i produkcji OTWARTY TYP 1A kontrolowana komunikacja masowa systemy jednopartyjne państw socjalistycznych, dyktatury autorytarne TYP 1B otwarta komunikacja masowa państwa pluralistyczne typu zachodniego ZAMKNIĘTY TYP 1C komunikacja prywatna społeczności prymitywne TYP 1D kierowana komunikacja masowa państwa rozwijające się SYSTEM ODBIORU SYSTEM PRODUKCJI ZAMKNIĘTY OTWARTY

18 Typologia ze względu na czynnik formy własności i kontroli nad mediami PUBLICZNA TYP 2A radio i telewizja w wielu państwach zachodnioeuropejskich TYP 2B kraje socjalistyczne, radio i telewizja w wielu państwach rozwijających się Biurokracja Prawdy PRYWATNA TYP 2C prasa w Europie Zachodniej, media w USA Rynek Prawdy TYP 2D Prasa w wielu państwach latynoamerykańskich WŁASNOŚĆ MEDIÓW KONTROLA ZDECENTRALIZOWANA SCENTRALIZOWANA

19 Typologia ze względu na czynnik praw i warunków nadawania i odbioru SPOŁECZEŃSTWO TYP 3A model autorytarny, Trzecia Rzesza, Hiszpania okresu Franco TYP 3B model komunistyczny ZSRR, Chiny JEDNOSTKA TYP 3C model liberalny, USA TYP 3D model społecznej odpowiedzialności systemy medialne większości państw zachodnioeuropejskich PRAWO DO ODBIORU PRAWO DO NADAWANIA JEDNOSTKA SPOŁECZEŃSTWO

20 Dla wszystkich funkcjonujących w systemach demokracji liberalnej systemów medialnych za najważniejsze zasady należy przyjąć: - wolny rynek idei, - brak cenzury prewencyjnej, - wolny dostęp do publikacji i informacji, - własność prywatną. Demokracja liberalna daje podstawy do stworzenia systemu opartego na zasadach idei wolności, na których straży stoją instytucje praw obywatelskich. Na system medialny będzie wpływać (za pomocą systemu wejść, czyli mechanizmów i czynników, wpływających na funkcjonowanie mediów) obowiązujący system polityczny, i odwrotnie, za pomocą systemu wyjść świat mediów będzie oddziaływać na świat polityki.

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Wybrane zagadnienia Stan prawny - grudzień 2002 Marcin K. Szewczyk 1 Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Adres internetowy:

Bardziej szczegółowo

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Uniwersytet Śląski w Katowicach Ewa Kurzeja Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Rys. Julian Bohdanowicz, Gazeta Wyborcza, 4-5 lipca 1992 Praca doktorska pisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Marketing i komunikacja w biznesie Aleksandra Chmiel Nr albumu: 13517 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ORGANIZACJACH NON-PROFIT Praca magisterska Praca napisana

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Distribution of Media Dystrybucja produktów Products and Services i usług medialnych (after 1989) (po 1989 roku)

Distribution of Media Dystrybucja produktów Products and Services i usług medialnych (after 1989) (po 1989 roku) T. XI (2008) Z. 1-2(21-22) ISSN 1509-1074 ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ Distribution of Media Dystrybucja produktów Products and Services i usług medialnych (after 1989) (po 1989 roku) Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Komunikacja sektora energetycznego w obliczu zmian rynkowych

Komunikacja sektora energetycznego w obliczu zmian rynkowych Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Joanna Dziedzic nr albumu 282060 Komunikacja sektora energetycznego w obliczu zmian rynkowych Praca magisterska na kierunku dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka propagandy na przykładzie audycji Radia Maryja

Teoria i praktyka propagandy na przykładzie audycji Radia Maryja Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Krzysztof Dziomdziora Numer albumu 188820 Teoria i praktyka propagandy na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce 2009 Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 SPIS ILUSTRACJI:... 1 ROZDZIAŁ I. MARKETINGOWE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI FIRMY NA RYNKU... 3 1.ISTOTA I GENEZA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY NA RYNKU KONKURENCYJNYM...

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Aleksandra Bąkowskiego Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Wybrane

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Nr 7/2005. ANALIZA BIURA KRRiT. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ewa Murawska-Najmiec. Grudzień 2005 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI

Nr 7/2005. ANALIZA BIURA KRRiT. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ewa Murawska-Najmiec. Grudzień 2005 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Departament Strategii i Analiz KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Informacja na temat działań społeczności międzynarodowej na rzecz objęcia Internetu systemem

Bardziej szczegółowo

Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce.

Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce. Instytut Socjologii Wydział Historyczno Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku - Agnieszka Maszkowska -3579- Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7775-088-9. Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ISBN 978-83-7775-088-9. Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Redakcja: dr hab. inż. MAGDALENA K. WYRWICKA, prof. nadzw. dr inż. ARKADIUSZ BOROWIEC, dr inż. PAULINA GOLIŃSKA, dr inż. AGNIESZKA

Bardziej szczegółowo

Public relations Konteksty międzykulturowe i międzynarodowe

Public relations Konteksty międzykulturowe i międzynarodowe Public relations Konteksty międzykulturowe i międzynarodowe K o n t e k s t y W spół czesnoś ci Public relations Konteksty międzykulturowe i międzynarodowe redakcja naukowa Grażyna Piechota Krakowska Akademia

Bardziej szczegółowo

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Sebastian Drobczyński Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Podstawowe założenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo