Praktyczne zastosowania narzędzi propagandowych. Język propagandy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczne zastosowania narzędzi propagandowych. Język propagandy"

Transkrypt

1 Praktyczne zastosowania narzędzi propagandowych. Język propagandy Język, którym się porozumiewamy podlega, podobnie jak forma przekazów medialnych, ciągłym modyfikacjom. Wynikają one z różnorakich przemian zachodzących w społeczeństwach, zwłaszcza w momentach przełomów dziejowych. Nie inaczej ma się sprawa z językiem polskich mediów. Zmiany w nim zachodzące podyktowane są m.in. komercjalizacją przekazów, czy też wzrostem tempa życia odbiorców, co powoduje wybiórcze podejście tych ostatnich do przekazywanych im informacji. Grażyna Majkowska wymienia kilka elementów stanowiących egzemplifikację wspomnianych procesów zmian językowych. Na pewno jest to spotęgowanie wyrazistości komunikatów polegające na rezygnacji ze stosowania słownictwa i frazeologii neutralnej stylistycznie i emocjonalnie 1. Innym jest wielogłosowość tekstu medialnego polegająca na tym, iż dziennikarz rezygnuje z ferowania wyroków i komentowania, a jego działalność polega głównie na relacjonowaniu głosów ekspertów. Wypowiedzi te cytuje się i powtarza, co wpływa także na ujednolicenie języka komunikatów 2. Kolejnym zaś z omawianych zjawisk jest przekształcanie się języka mediów w tzw. infotainment, czyli połączenie informacji z rozrywką. W wyniku tego zabiegu przekazy wzbudzają strach, zazdrość, agresję i wiele innych zjawisk inkryminowanych działaniom propagandowym, kosztem kompletności i rzetelności informacyjnej 3. Niezależnie jednak od zmian, jakie zachodzą w języku komunikatów, także propagandowych, wskazać można zabiegi, które od lat niezmiennie służą manipulacji językowej. Ich wskazaniu i przedstawieniu poświęcony zostanie ten podrozdział. W cytowanej już wielokrotnie pracy Teoria i praktyka propagandy J. Fras zauważa, iż komunikaty perswazyjne są elementem oddziaływania nie tylko w propagandzie totalitarnej, ale również w społeczeństwach nastawionych konsumpcyjnie. Obywatele zaś bronić się mogą przed manipulacją poprzez izolację 1 G. Majkowska: O języku mediów. [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków 2000, s Autorka podaje przykłady tekstów, gdzie w tytułach, ale także i w tekstach informacyjnych używa się słownictwa silnie nacechowanego ekspresywnie. Wydaje się, że nie pozostaje to bez wpływu na przekazy propagandowe, które aby zostać zauważone, muszą eskalować dramatyzm, grozę przekazów. 2 Ibidem, s. 234, Ibidem, s Na temat zmian we współczesnym języku polityki patrz również: Język nam zmiękł. Z prof. Jerzym Bralczykiem rozmawia Piotr Lipiński. Gazeta Wyborcza 2003, nr 166, s

2 od mediów oraz rozpoznanie mechanizmów perswazyjnych języka 4. Dla jasności wywodu warto w tym miejscu odnotować pewną różnicę semantyczną występującą w relacji perswazja manipulacja. J. Fras używa określenia perswazja w kontekście działań propagandowych. Jest ona, wedle tej autorki, oddziaływaniem zmierzającym do pozyskania akceptacji lub przychylności odbiorcy 5. Manipulacja natomiast zasadzać się będzie na dominującej pozycji nadawcy, które poprzez komunikaty chce nakłonić ich odbiorcę do działań mu obcych, szkodliwych 6. Działania manipulacyjne uznawane są, wedle cytowanej autorki, za szczególnie szkodliwe i nieetyczne. Igor Borkowski przytacza definicję J. Bralczyka, który perswazyjnymi nazwał te elementy tekstu, które służą bezpośredniemu i pośredniemu stymulowaniu postaw, stanów przekonaniowych. Należy je odróżnić od elementów dyrektywnych, za które uznamy bezpośrednie i pośrednie wezwania do zachowań aktywnych 7. Natomiast definicja manipulacji językowej opiera się na założeniu, że mamy do czynienia: [...] z takim językowym działaniem perswazyjnym, które ma wpłynąć na postawy odbiorców (czasem: sprowokować ich działania) przy założeniu nieznajomości (lub nierozpoznawania) właśnie stosowanych przez nadawcę zabiegów. Manipulacją zatem jest schlebianie odbiorcy, uzurpacyjne identyfikacje z nim, przemycanie informacji, tendencyjne zmienianie nazw i opisywanie zdarzeń, odwoływanie się do wartości po to, by wywołać np. pożądane mniemania u odbiorcy, który nie zdaje sobie sprawy z intencjonalności tych chwytów 8. Powstaje zatem pytanie, jak te polisemiczne określenia sklasyfikować? Wydaje się, iż najwłaściwsze będzie ich rozróżnienie ze względu intencje towarzyszące nadawcy. Pojęcie manipulacji odnosi się do działań, którym obserwator przypisuje z góry negatywne konotacje, są to działania wrogie: różnica między manipulacją językową a perswazją językową sprowadza się do oceny intencji nadawcy. Manipulację językową uprawiają więc ludzie, których intencje uważamy za nieuczciwe; z reguły są to nasi polityczni lub ideologiczni przeciwnicy lub konkurenci 9. 4 B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, op. cit., s B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, op. cit., s. 91. Perswazja opiera się wedle autorki na trzech technikach: apelowaniu i argumentowaniu (techniki jawne) oraz sugerowaniu (technika niejawna). 6 Ibidem, s Cytat za: I. Borkowski, op. cit., s J. Bralczyk: Manipulacja językowa. [w:] Dziennikarstwo i..., op. cit., s Cytat za: I. Borkowski, op. cit., s Por. także: M. Szulczewski, op. cit., s. 53; R. Borecki, op. cit., s

3 Perswazyjność przekazów opiera się na przynajmniej na czterech elementach, które sklasyfikował I. Borkowski: emocjonalizacja odbioru pozwalająca na uniknięcie lub ograniczenie przez podmiot działań analizy racjonalnej, rozumowej, dążenie do osiągania wspólnoty świata i wspólnoty języka poprzez budowę wspólnego świata nadawcy i odbiorcy, tworzenie wspólnoty, symplifikacja rozkładu wartości wynikająca z powyższych elementów i pozwalająca na dyferencjację dwóch stron (relacja my i oni) i przypisywanie wedle manichejskiego wzorca wartości wspólnym naszej stronie i naszym przeciwnikom; wszyscy ci, którzy nie znaleźli się po naszej stronie, stają się przeciwnikami, często kozłem ofiarnym z techniki scapegoating opisanej powyżej, mechanizm odbioru bezalternatywnego stawia on słuchacza w sytuacji zwalniającej od podejmowania decyzji, często trudnej. Jest ona nieunikniona, a zaproponowane rozwiązania wydają się najlepszymi 10. Bardziej precyzyjną charakterystykę uwzględniającą językowe działania manipulacyjne zaproponował J. Bralczyk, uznając za działania manipulacyjne naruszanie reguł komunikacyjnych, w szczególności zaś: celowe używanie formuł uniemożliwiających falsyfikację sądów, tendencyjne stosowanie nieostrych pojęć, zestawianie informacji w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu, wyolbrzymianie lub pomniejszanie skali zjawisk, zacieranie granic między rzetelnym obiektywnym opisem i subiektywną oceną 11. Techniki stosowane w manipulowaniu opinią publiczną są bardzo bogate i zależne od wprawy, z jaką posługują się językiem manipulujący, ich temperamentu oraz czynników obiektywnych, zewnętrznych, które muszą wziąć pod uwagę prowadzący działania propagandowe. Poniżej zaprezentowane zostaną wybrane i najczęściej występujące elementy stosowane w językowych manipulacjach propagandowych. 1. Oceny i wartości 10 I. Borkowski, op. cit., s J. Bralczyk: Manipulacja..., op. cit., s. 246.

4 Próbę wykreowania świata, o którym propagandysta będzie mówił (niezależnie od tego, czy dobrze, czy źle) rozpocząć należy od wykreowania wspólnego systemu wartości. J. Bralczyk zwraca uwagę, że w przekazach propagandowych wizja świata ma na ogół charakter manichejski; dobro i zło są konkretnie określone: jest to świat, w którym są podkreślane przede wszystkim następujące cechy: ważność, powszechność, bliskość, konieczność, słuszność, spójność, postęp i trwałość, które jako cechy tworzą pewien system wartości 12. Wprowadzanie określonego systemu wartości polegać może na prostym zabiegu przypisania odbiorcy własnego systemu, bądź też na formułowaniu tekstu w taki sposób, iż prawdy w nim zawarte w całości lub częściowo są niemożliwe do zanegowania. Oceny i wartości mogą przybierać w tekście postać jawną (dobry-zły; pozytywny-negatywny; sukces-fiasko), jak i występować w trzech stopnia ukrycia. W stopniu pierwszym przywołujemy w opisach cechy i zjawiska powszechnie uważane za pozytywne (wolność, prawa człowieka, humanitaryzm) i negatywne (wojna, agresja, fundamentalizm). W drugim stopniu ukrycia pojawiają się określenia nacechowane wywołujące pozytywne lub negatywne konotacje. Kreujący komunikat ma do wyboru ogromną liczbę złożeń; porozumienieknowania; rebeliant, partyzant-terrorysta; oszczędny-skąpy; rząd-reżim 13. W trzecim stopniu ukrycia pojawiają się terminy, których wydźwięk zależy od kontekstu zdania. W przekazie może znaleźć się np. stwierdzenie, że przeciwnik przeciąga negocjacje (sugerujemy brak jego woli kompromisu), które to określenie będzie miało negatywne konotacje. Możemy jednak powiedzieć, że negocjację przeciągają się sugerując wolę zawarcia porozumienia i jednocześnie istnienie jakichś obiektywnych trudności. Zabieg wprowadzania ocen i wartości jest wzmacniany przez apredykatywność, presupozycje, metaforyzację wypowiedzi, negację, emfazę, zastosowanie kwantyfikatorów, absolutywizację i stosowanie określeń niepodważalnych Struktury apredykatywne 12 J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s Oceny mogą mieć charakter jawny a także w różnym stopniu ukryty. Oceny jawne są łatwe do wychwycenia, wprost określa się istniejące stany rzeczy. Natomiast oceny ukryte opierają się m.in. na zachowywaniu pozorów obiektywności (I stopień ukrycia), gdy używamy określeń kojarzonych w danym kręgu kulturowym w konkretny sposób i albo można nazwać je po imieniu albo pominąć je milczeniem; (II stopień ukrycia), gdy stosować można zamiennie słownictwo a różnice w ocenach zasugerować nam może nawet długość tekstu oraz używanie sformułowań, które mogą uchodzić za nacechowane oceniająco (III stopień ukrycia). Szerzej patrz: J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s Ten ostatni przykład jest o tyle ciekawy, iż określenie reżim jest nacechowane negatywnie w języku publicystyki, natomiast w naukach politycznych oznacza, nic innego, jak formę sprawowania władzy (reżim demokratyczny, autorytarny, totalitarny) i jako taki ma konotacje neutralne. 14 J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s. 97.

5 Struktury te, jak podaje J. Bralczyk, uniemożliwiają zanegowanie poprzez proste zaprzeczenie głoszonych sądów 15. Najczęściej są stosowane w sytuacji tworzenia haseł propagandowych oraz tytułów prasowych, zwłaszcza w momentach, gdy czas teraźniejszy i tryb orzekający zostaną zastąpione innymi formami. Stają się poprzez to niemożliwe do zanegowania, podane do publicznej akceptacji. Przykładem haseł wyborczych trudnych do zanegowania są np.: Wybierzmy przyszłość, Polska równych szans, Dom wszystkich Polska obalić zaś dość łatwo, bez wikłania się w dyskusję z wyborcą np. hasło Krzak tak Presupozycje Presupozycje to : założone sensy wyrażeń przyswajane przez odbiorców w sposób nie w pełni świadomy, ponieważ podawane są jako założenie wspólne nadawcy i odbiorcy 16, albo o ich prawdziwości wiemy dzięki wspólnej wiedzy 17. Konstrukcje te polegają na wprowadzaniu pewnych sądów poza tematem, poza strukturą tematyczno-rematyczną zdania 18. Dzięki temu zabiegowi głoszone sądy zyskują na prawdziwości i stają się trudne do zanegowania. Jeżeli w relacji z akcji napiszemy: kolejny udany nalot na wybrane cele wroga, z góry sugerujemy, że były (co nie musi przecież być prawdą) takie naloty wcześniej i również zakończyły się sukcesem. W zdaniach, gdzie pojawia się presupozycja, często stosowane są określenia: dalszy, kolejny, następny, coraz lepszy, sugerujące pewne continuum zdarzeń, fakty nie wymagające udowodnienia. Presupozycje mogą również przybierać formę pytań; w wyrażeniu Czy przestał Pan już brać łapówki? 19 sugerujemy, iż osoba, o której mówimy przyjmowała korzyści majątkowe (jest to element wspólnej wiedzy ), a kwestia otwartą pozostaje tylko, czy ciągle tą działalność uprawia, czy też jej zaprzestał. Możemy to również przetransponować na język współczesnej propagandy i postawić w tekście pytanie: Czy prezydent Miloszević zaprzestał prowadzenia ciągłych czystek etnicznych w Kosowie? 1.3. Metafora Metafory zasługują na przywołanie, chociaż ich zastosowanie we współczesnym języku propagandy uległo znaczącemu ograniczeniu. Określenia metaforyczne, odnoszące się do szeroko pojętego życia politycznego, I. Borkowski 15 Ibidem, s B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, op. cit., s J. Bralczyk: Manipulacja..., op. cit., s I. Borkowski, op. cit., s Kwestia ta pochodzi z jednego z odcinków serialu 07 Zgłoś się.

6 sklasyfikował jako sfery, z których czerpią natchnienie twórcy współczesnych metafor. Są to teatr, gra- rozrywka, sport, wojna, erotyka, choroby, przestrzeń 20. gra teatr sport wojna erotyka choroby przestrzeń Tabela 2. Metafory języka propagandy gra o wielką stawkę, gierki, sztuczki, sytuacja patowa, przetasowania, zasady fair play aktorzy sceny politycznej, kurtyna, marionetki, akt, odsłona, działanie pod publikę zadyszka, grać do jednej bramki, nokaut, półmetek, odbijać się od dna, kondycja wojna na górze, na szczycie, bitwa o..., ofiary, czystki, potyczki, działanie, dezercja polityczna, zawieszenie broni, zasłona dymna, działanie prewencyjne, nalot, bombardowanie informacjami, atak, batalia o..., poligon gra wstępną, uległość polityczna, oziębłość polityczna, cnota polityczna, zdrada choroba, infekcja, awersja, agonia, gangrena, rak epidemia, diagnoza, rehabilitacja, antidotum, panaceum droga, wędrówka, szlak, bezdroża, manowce, iść naprzód, iść na skróty, wąskie horyzonty Źródło: Tabela własna na podstawie następujących opracowań: I. Borkowski: Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej Warszawa 2003, s ; B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka: Teoria i praktyka propagandy. Wrocław 1999, s oraz materiałów własnych. Zastosowanie metafor wpływa na plastyczność języka, umożliwia przedstawienie konkretnych informacji w sposób bardziej docierający do widza, a jednocześnie, co podkreśla J. Bralczyk, stosowanie metafor i tzw. stylu wyższego emocjonalizują przekaz i utrudniają polemikę z nim Negacja Operowanie negacją polega na zastosowaniu jednej z formuł: a) zwykła negacja: nie X lub: nie jest tak, że X; b) podwójna negacja: nie jest tak, że nie X lub (jako emfaza) naprawdę X; c) zdanie kompletne : nie X (lecz) Y, przy X= nie Y Szerzej na ten temat patrz: I. Borkowski, op. cit., s ; B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, op. cit., s J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s Ibidem, s. 100.

7 Zastosowanie negacji, zwłaszcza w sytuacji wyprzedzającego komentarza utrudnia zajęcie innego stanowiska, uprzedzając niejako przewidywane negatywne/ pozytywne reakcje odbiorcy wprowadzamy je do komentarza i negujemy: (...) wprowadzenie sądu przeciwnego niż sąd nadawcy, a więc antycypacja możliwej negatywnej reakcji na zdanie, falsyfikowalność jego znacznie osłabia 23. Negacje były szczególnie charakterystyczne dla języka propagandy PRL-u, natomiast współcześnie raczej się w wypowiedziach nie pojawiają Kwantyfikatory Kwantyfikatory (mały i duży) służą do pomniejszania lub powiększania znaczenia opisywanych zjawisk, w zależności od potrzeb propagandowych. Pomniejszanie, które J. Bralczyk określa mianem minoryzacji 24 znaczenia odbywa się poprzez stosowanie takich określeń jak: niektórzy (niektóre); ci, co...; tacy, co...; pewne; wiadome; niektórzy. Sprowadzają one opisywane zjawiska do ograniczonych rozmiarów, a dodatkowo wyraźnie widoczna jest ich negatywna ocena. Ich częstotliwość pojawiania się w mediach jest raczej ograniczona, gdyż chyba zbyt mocno kojarzą się Polakom z okresem PRL-u. Natomiast kiedy pojawiają się duże kwantyfikatory mamy do czynienia z zabiegiem majoryzacji 25, powiększania, maksymalizacji rozmiarów określonych zjawisk. Jeżeli w tekście pojawiają się takie określenia jak: każdy [europejczyk]; wszyscy [ludzie dobrej woli]; powszechny [głos oburzenia]; cały [naród], wtedy ciężko jest podjąć polemikę. Głoszone powszechne poparcie dla jakiejś idei na polu językowym jest dość prostym zabiegiem, natomiast jego znaczenie jest nie do przecenienia i pojawia się często jako instrument technik propagandowych. Tworzenie wspólnego obrazu świata, czy zastosowanie techniki owczego pędu bez zastosowania dużych kwantyfikatorów są bardzo utrudnione Wyrażenia niepodważalne W każdym systemie politycznym występuje pewien katalog pojęć o dużym stopniu zideologizowania, które są przywoływane w każdej publicznej debacie. Ich wykorzystanie odsuwa wszelką możliwość polemiki, gdyż pojęcia którymi operujemy mają przypisane określone konotacje, są słuszne, trudno podważalne, cieszą się powszechnym uznaniem. W okresie PRL-u były nimi na pewno socjalizm, klasa robotnicza, partia robotnicza stanowiące żelazny element każdego tekstu 23 J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s Ibidem, s Ibidem, s. 104.

8 propagandowego: przywołanie socjalistyczności czegokolwiek jako argumentu jest w zasadzie ostateczne i automatycznie może wykluczyć negatywną reakcję 26. W systemach demokratycznych za wyrażenia niepodważalne uchodzić pomogą takie określenia, jak: prawa człowieka, demokracja (najczęściej liberalna), opinia publiczna (która najczęściej coś sądzi, popiera), pluralizm, wolność, consensus oraz w mniejszym stopniu np. poprawność polityczna czy praworządność Zastosowanie cudzysłowu Zastosowanie cudzysłowu w tekstach propagandowych ma za zadanie wzmocnienie negatywnego wydźwięku opisywanych zjawisk. Określenia ujmowane w cudzysłów tracą swoje pierwotne znaczenie, zostaje ono postawione pod znakiem zapytania. Jeżeli w tekście napiszemy: ten znany demokrata, to sugerujemy odbiorcy, iż opisywana przez nas osoba daleka jest od demokratycznego sposobu np. rządzenia i dodatkowo jeszcze wprowadzamy element ironiczny. Podobnie będzie ze stwierdzeniami: niezależny publicysta, doskonały strateg, wiarygodny polityk, sprawiedliwy wyrok, etc. Podobny efekt, choć w nieco inny sposób uzyskuje się dzięki zastosowaniu inicjalnego określenia jak. Pomijając w komunikatach odniesienia do przekazów agencyjnych, gdzie nie podważamy wiarygodności informacji, wszelkie inne konstrukcje rozpoczynające się od sformułowań: jak się wyraził...; jak to sformułował; jak to przedstawił..., podważają bądź prawdziwość całej wypowiedzi, bądź też dyskredytują rzetelność języka, wykorzystywanych pojęć Hiperbole Określenia hiperbolizujące to inaczej określenia świadomie przesadne, nieadekwatne do sytuacji, wyolbrzymione. Stosowane są dla uplastycznienia języka komunikatów, ale także dla zwiększenia ich siły oddziaływania. Złożenia takie jak; nadludzki [wysiłek], bezprecedensowy [akt], historyczny [czyn], oszalały [z gniewu], brzeg przepaści, budują pożądany klimat wypowiedzi, sugerują zbawcze działanie jakichś osób, instytucji w trudnych sytuacjach, wreszcie mówią o niepowtarzalności, unikatowości pewnych zdarzeń Ibidem, s Relacje semantyczne demokracja- demokracja liberalna i ich znaczeniu dla życia politycznego współczesnych państw demokratycznych przedstawione zostały w eseju J. Zadenckiego; patrz; J. Zadencki: Skandynawskie spory. [w:] Lewiatan i jego wrogowie. Szkice postkonserwatywne. Kraków 1998, s J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s Por.: I Borkowski, op. cit., s. 71.

9 Hiperbole można również wykorzystać sugerując odbiorcom negatywna ocenę opisywanych zjawisk. Można powiedzieć w kontekście neutralnym, że: rząd energicznie próbuje rozwiązać problem; można też powiedzieć, że: rząd miota się w poszukiwaniu rozwiązania Złożenia metonimiczne Polegają one m.in. na zastępowaniu nazw kraju, rządu państwa nazwą stolicy, bądź też nazwiskiem głowy państwa, czy rządu. Dzięki takiemu zabiegowi sugerujemy odbiorcy, że np. działania reżimu Miloszevicia, czy też działania Belgradu są dalece odmienne od oczekiwań społeczeństwa, nie są w nim akceptowane. Technika ta stosowana była bardzo często w publicystyce PRL-u, ale i we współczesnych przekazach może znaleźć zastosowanie, choć trzeba też koniecznie podkreślić, że jej zastosowanie nie zawsze musi mieć charakter propagandowy, a jest po prostu zastosowaniem figury retorycznej ubarwiającej przekaz Zdania egzystencjalne Zastosowanie zdań egzystencjalnych ma dwojakie znaczenie; może różnym bytom ową egzystencje dawać lub odbierać. Konstrukcje zaczynające się od słów: istnieje, są tacy, są takie, wskazują na istnienie, a często stanowią przyznanie się do istnienia zjawisk, czy grup, nieprzychylnych twórcy komunikatu. Często w tym kontekście, jak wskazuje J. Bralczyk, pojawiają się określenia dotyczące tymczasowości owych zjawisk, czy grup, sugerujące, że nadawca jest bliski uporania się nimi (jeszcze, nadal), albo że mają one charakter tymczasowy (niekiedy, czasem, pojawiające się) 32. Możemy też mieć do czynienia z sytuacją, gdy realnie występującym zjawiskom, w związku z ich niepożądanym przez nas charakterem, odmawiamy racji bytu, zwłaszcza jeśli są wynikiem działań przeciwnika: jest normą, że w TP [tekstach propagandowych Ł. Sz.] zjawiska niekorzystne dla nadawcy i tych, z którymi się solidaryzuje (...), traktowane i opisywane są tylko jako cele tych działań, a same te działania jako próby takich działań. Przypisuje się w ten sposób przeciwnikowi 30 Inne ciekawe przykłady podaje J. Fras: (+) popiera stanowisko (-) idzie na pasku; jest na usługach; (+) doznał niepowodzenia, porażki (-) poniósł (druzgocącą klęskę). Por.: B. Dobek- Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, op. cit., s Szerzej na temat konstrukcji metonimicznych patrz: J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s Szczególnym zastosowaniem złożeń metonimicznych jest synekdocha, gdzie dokonujemy zamiany ogólnej nazwy przedmiotu na bardziej szczegółową, bądź odwrotnie. 32 J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s

10 niedobre intencje odbierając mu zarazem satysfakcję z korzystania z efektów swych zachowań 33. W tym kontekście pojawiają się takie sformułowania, jak: próby, usiłowania, zabiegi oraz gdy mówimy, że przeciwnik chce, obstaje, domaga się czegoś, w domyśle nierealnego. Obok opisanych powyżej technik manipulacyjnych wymienić można ponadto prefigurację 34, zastosowanie prefiksów 35, pozorną szczerość wypowiedzi, czasem nawet zastosowanie w pewnych kontekstach liczby pojedynczej i mnogiej J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s Patrz: I. Borkowski, op. cit., s Zastosowanie formatów przedrostkowych: anty-, pro-, neo-, kontr-, które wraz z morfemami będącymi nazwami nazw państw, czy miast sugerować mogą negatywny stosunek do głoszonych powszechnie ocen. Szerszej patrz: J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s. 95.

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski Piotr Lewandowski Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich kreatywny wywiad dziennikarski Copyright by Piotr Lewandowski & e-bookowo Projekt okładki: Piotr Lewandowski ISBN 978-83-7859-561-8

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu. Etyka kompromisu Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.pl 20.IX.2013 Struktura problemu Ład społeczny Konflikt Kompromis Ład

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń:

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń: Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

Analiza zawartości a analiza treści jako metody badawcze. mgr Magdalena Szpunar

Analiza zawartości a analiza treści jako metody badawcze. mgr Magdalena Szpunar Analiza zawartości a analiza treści jako metody badawcze mgr Magdalena Szpunar Znaczenie analizy zawartości Najbardziej widocznym i dostępnym przejawem działania mediów są niesione przezeń przekazy Bodźcami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

MANIPULACJA ZA POMOCĄ AKTÓW EMOTYWNYCH

MANIPULACJA ZA POMOCĄ AKTÓW EMOTYWNYCH Grażyna Habrajska Uniwersytet Łódzki MANIPULACJA ZA POMOCĄ AKTÓW EMOTYWNYCH Opublikowano w: Mechanizmy perswazji i manipulacji, red. Grażyna Habrajska, wyd. Leksem, Łask 2007 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA 1)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA

JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA Definicje komunikacja ruch polegający na utrzymaniu łączności między odległymi od siebie miejscami, odbywający się środkami lokomocji na

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wpływ mediów masowych na odbiorców dr Anna Adamus-Matuszyńska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. O Czym będziemy mówić? Czym są i jaką pełnią rolę?

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna

Bardziej szczegółowo

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 Właściwa teoria reklamy taki model teoretyczny, który w praktyce mógłby

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

PSYCHOMANIPULACJA W POLITYCE

PSYCHOMANIPULACJA W POLITYCE MONIKA PABIJAŃSKA PSYCHOMANIPULACJA W POLITYCE METODY, TECHNIKI, PRZYKŁADY W ROCŁAW Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o., Wrocław 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone Redakcja Marcin Kosiński Redakcja

Bardziej szczegółowo

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Wraz z upowszechnieniem Internetu narodziło się nowe pokolenie. Świat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE GIMNAZJUM NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak 1. Ucznia ocenia nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wspólnie z uczniami.

Bardziej szczegółowo

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy:

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: Wykład nr 2 W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: a) polszczyznę ogólną (zwaną literacką); b)polszczyznę gwarową (gwary ludowe). Jest to podział dokonany ze względu na zasięg

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY

OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie podstawowym można uzyskać maksymalnie 00 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna. Opracowanie: Aneta Stosik

Komunikacja społeczna. Opracowanie: Aneta Stosik Komunikacja społeczna Opracowanie: Aneta Stosik Proces komunikowania się Komunikowanie się to wzajemne przekazywanie informacji, umiejętności, pojęć, idei, uczuć, itp. za pomocą symboli tworzonych przez

Bardziej szczegółowo

Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności.

Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności. Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności. HARD CASE tzw. trudny przypadek stosowania prawa > brak jednoznacznej normy, która została wytworzona przez określony autorytet >przypadki trudności

Bardziej szczegółowo

Pracodawca zawinił, a pracownik stracił zasiłek

Pracodawca zawinił, a pracownik stracił zasiłek Pracodawca zawinił, a pracownik stracił zasiłek Autor: Gazeta Prawna Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 21 pracowników, muszą wraz z zaświadczeniem o niezdolności do pracy pracownika przesłać organowi

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEŁAMYWANIA

BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEŁAMYWANIA BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEŁAMYWANIA Sylwia Wrona Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław, 29.05.2015 KOMUNIKACJA - proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami -

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Budowanie wizerunku współczesnego polityka. Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Budowanie wizerunku współczesnego polityka. Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Budowanie wizerunku współczesnego polityka Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Wizerunek wart jest więcej niż tysiąc słów Carlos Ruiz Zafón Współcześnie potencjał

Bardziej szczegółowo

Podstawy komunikacji personalnej. Analiza elementów komunikacji

Podstawy komunikacji personalnej. Analiza elementów komunikacji Podstawy komunikacji personalnej Analiza elementów komunikacji Etymologia terminu komunikacja Pojęcie komunikacja pochodzi z łacińskiego: - communico, communicare: uczynić wspólnym, połączyć, udzielić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O LEGALIZACJI EUTANAZJI BS/170/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O LEGALIZACJI EUTANAZJI BS/170/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych jako podstawowa kompetencja w biznesie

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych jako podstawowa kompetencja w biznesie Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych jako podstawowa kompetencja w biznesie Dr Mariusz Trojanowski Agencja Momentum Worldwide Kiedy potrzebne są umiejętności prezentacji? Wystąpienia publiczne przed

Bardziej szczegółowo

Konferencje prasowe polskich polityków sposób informowania obywateli czy gra wizerunkowa?

Konferencje prasowe polskich polityków sposób informowania obywateli czy gra wizerunkowa? Konferencje prasowe polskich polityków sposób informowania obywateli czy gra wizerunkowa? Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Paradoks życia publicznego: zły polityk

Bardziej szczegółowo

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach 1 2 Spis treści Wstęp......5 Rozdział I: Komunikacja interpersonalna......7 Rozdział II: Komunikacja niewerbalna.... 16 Rozdział III: Analiza transakcyjna.... 24 Rozdział IV: Jak rozmawiać z dzieckiem....

Bardziej szczegółowo

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane.

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. http://www.offthemark.com Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. JAK PISAĆ TEKSTY NAUKOWE Kilka przydatnych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Kompendium technik perswazyjnych.

Kompendium technik perswazyjnych. Kompendium technik perswazyjnych. Autor: pod redakcją Aleksandra Binsztoka Czy mózg ma płeć? Które techniki języka hipnotycznego są najskuteczniejsze? Jak napisać dobry tekst perswazyjny? Czy reklama podprogowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTA I FUNKCJE PUBLIC RELATIONS

ISTOTA I FUNKCJE PUBLIC RELATIONS Adam Drab Gr. 1 Studia dzienne Instytut Zarządzania i Marketingu Akademia im. Jana Długosza adrab(et)barons.ch 607 10 44 91 ISTOTA I FUNKCJE PUBLIC RELATIONS Częstochowa 2011 PR Analiza semantyczna Analiza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 stycznia 2015 r. 1/SO/SOWP/2015/SOKBT

Warszawa, 2 stycznia 2015 r. 1/SO/SOWP/2015/SOKBT 1/SO/SOWP/2015/SOKBT Warszawa, 2 stycznia 2015 r. Opinia Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska do projekt z dnia 5 grudnia 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA na kierunku Budownictwo ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ Warszawa 2011/2012 r.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I. KONTROLI PODLEGAJĄ ZARÓWNO SPRA2WNOŚCI PRODUKTYWNE (MÓWIENIE I PISANIE), JAK I RECEPTYWNE (ROZUMIENIE I PISANIE TEKSTU CZYTANEGO I SŁUCHANEGO). 1a. Mówienie. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w ZSMS w Zakopanem. (w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w ZSMS w Zakopanem. (w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w ZSMS w Zakopanem A. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen (w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania) 1.Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W WAŁBRZYCHU. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Gimnazjum, Liceum Sportowe, Liceum Ogólnokształcące

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W WAŁBRZYCHU. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Gimnazjum, Liceum Sportowe, Liceum Ogólnokształcące ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W WAŁBRZYCHU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Gimnazjum, Liceum Sportowe, Liceum Ogólnokształcące I. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO Nauczanie języka obcego w gimnazjum ma doprowadzić do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej pozwalającej sprostać

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA PSZCZEGÓLNE CENY SZKLNE Z JĘZYKA NEMECKEG DLA GRUP DSD W KLASACH cena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof A. Wojcieszek WSNS Pedagogium, Warszawa

Dr Krzysztof A. Wojcieszek WSNS Pedagogium, Warszawa Dr Krzysztof A. Wojcieszek WSNS Pedagogium, Warszawa Są to działania zmniejszajace ryzyko wystąpienia szkód wynikających z zachowań i stylu życia osób objętych profilaktyką. Wyróżniamy profilaktykę: uniwersalną,

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo

Czym są badania jakościowe? David Silverman : Interpretacja danych jakościowych

Czym są badania jakościowe? David Silverman : Interpretacja danych jakościowych Czym są badania jakościowe? David Silverman : Interpretacja danych jakościowych Główne zagadnienia Kiedy porównujemy badania ilościowe i jakościowe, znajdujemy głownie róŝne rozłoŝenie akcentów między

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia konsumenta Mgr Beata Skowrońska psycholog, coach Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty ochrony danych osobowych Ilu Kowalskich żyje na świecie?

Wybrane aspekty ochrony danych osobowych Ilu Kowalskich żyje na świecie? Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, za dane te uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Najważniejszym aktem normatywnym, który

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo podstawy. Kuba Wygnański

Rzecznictwo podstawy. Kuba Wygnański Rzecznictwo podstawy Kuba Wygnański Wartości czyli to, co najważniejsze I. Organizacje pozarządowe w swoim działaniu na rzecz dobra wspólnego kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka.

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP Kraków, czerwca 2012 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów INTERPELACJA w sprawie konieczności udziału Polski w międzynarodowym porozumieniu Partnerstwo Otwartych Rządów (Open Government Partnership)

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE W RAMACH PPEK (PROGRAMU PODNOSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

II KONGRES REWITALIZACJI MIAST

II KONGRES REWITALIZACJI MIAST Podmiotowe uczestnictwo mieszkańców w procesach rewitalizacji W tle wykorzystano fotografię HomelessParis, autor Eric Pouhier http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/homelessparis_7032101.jpg

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie - propaganda jako forma komunikowania.

1. Wprowadzenie - propaganda jako forma komunikowania. 1. Wprowadzenie - propaganda jako forma komunikowania. W powszechnej świadomości przyjęło się spojrzenie na propagandę, jako na zjawisko stosunkowo nowe i w kategoriach moralnych dwuznaczne. Propaganda

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI

CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI Małgorzata Dagiel CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI Edukacja językowa na poziomie klas początkowych jest skoncentrowana na działaniach praktycznych dzieci.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010: Częśd matematyczno-przyrodnicza Częśd humanistyczna Częśd

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna 1. Wstęp Wprowadzenie do PKI Infrastruktura klucza publicznego (ang. PKI - Public Key Infrastructure) to termin dzisiaj powszechnie spotykany. Pod tym pojęciem kryje się standard X.509 opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć utraty roszczeń z najmu

Jak uniknąć utraty roszczeń z najmu Jak uniknąć utraty roszczeń z najmu termin zawarcia różni się od terminu przekazania wynajmowanego lokalu. W praktyce gospodarczej zawarcie umowy wiąże się z reguły z jednoczesnym wywarciem przez nią skutków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014

PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 PAŃSTWO to suwerenna organizacja polityczna, obejmująca swym działaniem ludność określonego terytorium. PAŃSTWO Cechy państwa: - własne terytorium

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

Znowelizowana Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

Znowelizowana Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych Znowelizowana Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych Dobro wspólne Misja organizacji pozarządowej powinna byd podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działao. Organizacje w swoich działaniach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY TARGETINGU

PODSTAWOWE ZASADY TARGETINGU PODSTAWOWE ZASADY TARGETINGU TRZY RODZAJE ZASOBÓW W każdej kampanii informacyjnej istnieją trzy rodzaje zasobów: ludzie, czas i pieniądze. Wszystkie są ograniczone. Dlatego musimy ciągle wybierad na co

Bardziej szczegółowo

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak Pułapki ilościowych badań pre-testowych Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak O czym chcemy powiedzieć? O perswazyjności, i jej ograniczeniach jako głównej miary w pre-testach O komunikacji,

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE SPOŁECZNE

NEGOCJACJE SPOŁECZNE NEGOCJACJE SPOŁECZNE NEGOCJACJE SPOŁECZNE SCHEMAT WYDARZENIE: zmiana, skargi, napady DIALOG ZERWANIE DIALOGU DZIAŁANIA ANIA SPOŁECZNE ECZNE, KONFLIKT SPOŁECZNY = chęć wpływu NEGOCJACJA SPOŁECZNA NEGOCJACJE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI NEGOCJACJE

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI NEGOCJACJE WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI NEGOCJACJE DLA ZAINTERESOWANYCH NEGOCJACJE http://www.uwm.edu.pl/pa/fileadmin/pliki_do_pobrania/przewodnik_negocjacje.pdf Zbigniew Nęcki Negocjacje w biznesie Fisher, Ury, Patton

Bardziej szczegółowo

Znaczenie współpracy rodziców ze szkołą, przedszkolem. Justyna Kurtyka-Chałas

Znaczenie współpracy rodziców ze szkołą, przedszkolem. Justyna Kurtyka-Chałas Znaczenie współpracy rodziców ze szkołą, przedszkolem Justyna Kurtyka-Chałas Kryzys wychowania, o jakim dziś często mówimy w odniesieniu zarówno do domu rodzinnego jak i szkoły, jest przede wszystkim kryzysem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DZIAŁ OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA Ocena CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA niedostateczna Podstawowe Uczeń opanował wszystkie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się rozwijanie technik

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa. Literatura uzupełniająca. Nowe podejście systemowe

Literatura podstawowa. Literatura uzupełniająca. Nowe podejście systemowe Literatura podstawowa Adamowski J., (red.), (2008), Wybrane zagraniczne systemy medialne, Warszawa: WAiP Dobek-Ostrowska B., (2007), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo