Praktyczne zastosowania narzędzi propagandowych. Język propagandy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczne zastosowania narzędzi propagandowych. Język propagandy"

Transkrypt

1 Praktyczne zastosowania narzędzi propagandowych. Język propagandy Język, którym się porozumiewamy podlega, podobnie jak forma przekazów medialnych, ciągłym modyfikacjom. Wynikają one z różnorakich przemian zachodzących w społeczeństwach, zwłaszcza w momentach przełomów dziejowych. Nie inaczej ma się sprawa z językiem polskich mediów. Zmiany w nim zachodzące podyktowane są m.in. komercjalizacją przekazów, czy też wzrostem tempa życia odbiorców, co powoduje wybiórcze podejście tych ostatnich do przekazywanych im informacji. Grażyna Majkowska wymienia kilka elementów stanowiących egzemplifikację wspomnianych procesów zmian językowych. Na pewno jest to spotęgowanie wyrazistości komunikatów polegające na rezygnacji ze stosowania słownictwa i frazeologii neutralnej stylistycznie i emocjonalnie 1. Innym jest wielogłosowość tekstu medialnego polegająca na tym, iż dziennikarz rezygnuje z ferowania wyroków i komentowania, a jego działalność polega głównie na relacjonowaniu głosów ekspertów. Wypowiedzi te cytuje się i powtarza, co wpływa także na ujednolicenie języka komunikatów 2. Kolejnym zaś z omawianych zjawisk jest przekształcanie się języka mediów w tzw. infotainment, czyli połączenie informacji z rozrywką. W wyniku tego zabiegu przekazy wzbudzają strach, zazdrość, agresję i wiele innych zjawisk inkryminowanych działaniom propagandowym, kosztem kompletności i rzetelności informacyjnej 3. Niezależnie jednak od zmian, jakie zachodzą w języku komunikatów, także propagandowych, wskazać można zabiegi, które od lat niezmiennie służą manipulacji językowej. Ich wskazaniu i przedstawieniu poświęcony zostanie ten podrozdział. W cytowanej już wielokrotnie pracy Teoria i praktyka propagandy J. Fras zauważa, iż komunikaty perswazyjne są elementem oddziaływania nie tylko w propagandzie totalitarnej, ale również w społeczeństwach nastawionych konsumpcyjnie. Obywatele zaś bronić się mogą przed manipulacją poprzez izolację 1 G. Majkowska: O języku mediów. [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków 2000, s Autorka podaje przykłady tekstów, gdzie w tytułach, ale także i w tekstach informacyjnych używa się słownictwa silnie nacechowanego ekspresywnie. Wydaje się, że nie pozostaje to bez wpływu na przekazy propagandowe, które aby zostać zauważone, muszą eskalować dramatyzm, grozę przekazów. 2 Ibidem, s. 234, Ibidem, s Na temat zmian we współczesnym języku polityki patrz również: Język nam zmiękł. Z prof. Jerzym Bralczykiem rozmawia Piotr Lipiński. Gazeta Wyborcza 2003, nr 166, s

2 od mediów oraz rozpoznanie mechanizmów perswazyjnych języka 4. Dla jasności wywodu warto w tym miejscu odnotować pewną różnicę semantyczną występującą w relacji perswazja manipulacja. J. Fras używa określenia perswazja w kontekście działań propagandowych. Jest ona, wedle tej autorki, oddziaływaniem zmierzającym do pozyskania akceptacji lub przychylności odbiorcy 5. Manipulacja natomiast zasadzać się będzie na dominującej pozycji nadawcy, które poprzez komunikaty chce nakłonić ich odbiorcę do działań mu obcych, szkodliwych 6. Działania manipulacyjne uznawane są, wedle cytowanej autorki, za szczególnie szkodliwe i nieetyczne. Igor Borkowski przytacza definicję J. Bralczyka, który perswazyjnymi nazwał te elementy tekstu, które służą bezpośredniemu i pośredniemu stymulowaniu postaw, stanów przekonaniowych. Należy je odróżnić od elementów dyrektywnych, za które uznamy bezpośrednie i pośrednie wezwania do zachowań aktywnych 7. Natomiast definicja manipulacji językowej opiera się na założeniu, że mamy do czynienia: [...] z takim językowym działaniem perswazyjnym, które ma wpłynąć na postawy odbiorców (czasem: sprowokować ich działania) przy założeniu nieznajomości (lub nierozpoznawania) właśnie stosowanych przez nadawcę zabiegów. Manipulacją zatem jest schlebianie odbiorcy, uzurpacyjne identyfikacje z nim, przemycanie informacji, tendencyjne zmienianie nazw i opisywanie zdarzeń, odwoływanie się do wartości po to, by wywołać np. pożądane mniemania u odbiorcy, który nie zdaje sobie sprawy z intencjonalności tych chwytów 8. Powstaje zatem pytanie, jak te polisemiczne określenia sklasyfikować? Wydaje się, iż najwłaściwsze będzie ich rozróżnienie ze względu intencje towarzyszące nadawcy. Pojęcie manipulacji odnosi się do działań, którym obserwator przypisuje z góry negatywne konotacje, są to działania wrogie: różnica między manipulacją językową a perswazją językową sprowadza się do oceny intencji nadawcy. Manipulację językową uprawiają więc ludzie, których intencje uważamy za nieuczciwe; z reguły są to nasi polityczni lub ideologiczni przeciwnicy lub konkurenci 9. 4 B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, op. cit., s B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, op. cit., s. 91. Perswazja opiera się wedle autorki na trzech technikach: apelowaniu i argumentowaniu (techniki jawne) oraz sugerowaniu (technika niejawna). 6 Ibidem, s Cytat za: I. Borkowski, op. cit., s J. Bralczyk: Manipulacja językowa. [w:] Dziennikarstwo i..., op. cit., s Cytat za: I. Borkowski, op. cit., s Por. także: M. Szulczewski, op. cit., s. 53; R. Borecki, op. cit., s

3 Perswazyjność przekazów opiera się na przynajmniej na czterech elementach, które sklasyfikował I. Borkowski: emocjonalizacja odbioru pozwalająca na uniknięcie lub ograniczenie przez podmiot działań analizy racjonalnej, rozumowej, dążenie do osiągania wspólnoty świata i wspólnoty języka poprzez budowę wspólnego świata nadawcy i odbiorcy, tworzenie wspólnoty, symplifikacja rozkładu wartości wynikająca z powyższych elementów i pozwalająca na dyferencjację dwóch stron (relacja my i oni) i przypisywanie wedle manichejskiego wzorca wartości wspólnym naszej stronie i naszym przeciwnikom; wszyscy ci, którzy nie znaleźli się po naszej stronie, stają się przeciwnikami, często kozłem ofiarnym z techniki scapegoating opisanej powyżej, mechanizm odbioru bezalternatywnego stawia on słuchacza w sytuacji zwalniającej od podejmowania decyzji, często trudnej. Jest ona nieunikniona, a zaproponowane rozwiązania wydają się najlepszymi 10. Bardziej precyzyjną charakterystykę uwzględniającą językowe działania manipulacyjne zaproponował J. Bralczyk, uznając za działania manipulacyjne naruszanie reguł komunikacyjnych, w szczególności zaś: celowe używanie formuł uniemożliwiających falsyfikację sądów, tendencyjne stosowanie nieostrych pojęć, zestawianie informacji w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu, wyolbrzymianie lub pomniejszanie skali zjawisk, zacieranie granic między rzetelnym obiektywnym opisem i subiektywną oceną 11. Techniki stosowane w manipulowaniu opinią publiczną są bardzo bogate i zależne od wprawy, z jaką posługują się językiem manipulujący, ich temperamentu oraz czynników obiektywnych, zewnętrznych, które muszą wziąć pod uwagę prowadzący działania propagandowe. Poniżej zaprezentowane zostaną wybrane i najczęściej występujące elementy stosowane w językowych manipulacjach propagandowych. 1. Oceny i wartości 10 I. Borkowski, op. cit., s J. Bralczyk: Manipulacja..., op. cit., s. 246.

4 Próbę wykreowania świata, o którym propagandysta będzie mówił (niezależnie od tego, czy dobrze, czy źle) rozpocząć należy od wykreowania wspólnego systemu wartości. J. Bralczyk zwraca uwagę, że w przekazach propagandowych wizja świata ma na ogół charakter manichejski; dobro i zło są konkretnie określone: jest to świat, w którym są podkreślane przede wszystkim następujące cechy: ważność, powszechność, bliskość, konieczność, słuszność, spójność, postęp i trwałość, które jako cechy tworzą pewien system wartości 12. Wprowadzanie określonego systemu wartości polegać może na prostym zabiegu przypisania odbiorcy własnego systemu, bądź też na formułowaniu tekstu w taki sposób, iż prawdy w nim zawarte w całości lub częściowo są niemożliwe do zanegowania. Oceny i wartości mogą przybierać w tekście postać jawną (dobry-zły; pozytywny-negatywny; sukces-fiasko), jak i występować w trzech stopnia ukrycia. W stopniu pierwszym przywołujemy w opisach cechy i zjawiska powszechnie uważane za pozytywne (wolność, prawa człowieka, humanitaryzm) i negatywne (wojna, agresja, fundamentalizm). W drugim stopniu ukrycia pojawiają się określenia nacechowane wywołujące pozytywne lub negatywne konotacje. Kreujący komunikat ma do wyboru ogromną liczbę złożeń; porozumienieknowania; rebeliant, partyzant-terrorysta; oszczędny-skąpy; rząd-reżim 13. W trzecim stopniu ukrycia pojawiają się terminy, których wydźwięk zależy od kontekstu zdania. W przekazie może znaleźć się np. stwierdzenie, że przeciwnik przeciąga negocjacje (sugerujemy brak jego woli kompromisu), które to określenie będzie miało negatywne konotacje. Możemy jednak powiedzieć, że negocjację przeciągają się sugerując wolę zawarcia porozumienia i jednocześnie istnienie jakichś obiektywnych trudności. Zabieg wprowadzania ocen i wartości jest wzmacniany przez apredykatywność, presupozycje, metaforyzację wypowiedzi, negację, emfazę, zastosowanie kwantyfikatorów, absolutywizację i stosowanie określeń niepodważalnych Struktury apredykatywne 12 J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s Oceny mogą mieć charakter jawny a także w różnym stopniu ukryty. Oceny jawne są łatwe do wychwycenia, wprost określa się istniejące stany rzeczy. Natomiast oceny ukryte opierają się m.in. na zachowywaniu pozorów obiektywności (I stopień ukrycia), gdy używamy określeń kojarzonych w danym kręgu kulturowym w konkretny sposób i albo można nazwać je po imieniu albo pominąć je milczeniem; (II stopień ukrycia), gdy stosować można zamiennie słownictwo a różnice w ocenach zasugerować nam może nawet długość tekstu oraz używanie sformułowań, które mogą uchodzić za nacechowane oceniająco (III stopień ukrycia). Szerzej patrz: J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s Ten ostatni przykład jest o tyle ciekawy, iż określenie reżim jest nacechowane negatywnie w języku publicystyki, natomiast w naukach politycznych oznacza, nic innego, jak formę sprawowania władzy (reżim demokratyczny, autorytarny, totalitarny) i jako taki ma konotacje neutralne. 14 J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s. 97.

5 Struktury te, jak podaje J. Bralczyk, uniemożliwiają zanegowanie poprzez proste zaprzeczenie głoszonych sądów 15. Najczęściej są stosowane w sytuacji tworzenia haseł propagandowych oraz tytułów prasowych, zwłaszcza w momentach, gdy czas teraźniejszy i tryb orzekający zostaną zastąpione innymi formami. Stają się poprzez to niemożliwe do zanegowania, podane do publicznej akceptacji. Przykładem haseł wyborczych trudnych do zanegowania są np.: Wybierzmy przyszłość, Polska równych szans, Dom wszystkich Polska obalić zaś dość łatwo, bez wikłania się w dyskusję z wyborcą np. hasło Krzak tak Presupozycje Presupozycje to : założone sensy wyrażeń przyswajane przez odbiorców w sposób nie w pełni świadomy, ponieważ podawane są jako założenie wspólne nadawcy i odbiorcy 16, albo o ich prawdziwości wiemy dzięki wspólnej wiedzy 17. Konstrukcje te polegają na wprowadzaniu pewnych sądów poza tematem, poza strukturą tematyczno-rematyczną zdania 18. Dzięki temu zabiegowi głoszone sądy zyskują na prawdziwości i stają się trudne do zanegowania. Jeżeli w relacji z akcji napiszemy: kolejny udany nalot na wybrane cele wroga, z góry sugerujemy, że były (co nie musi przecież być prawdą) takie naloty wcześniej i również zakończyły się sukcesem. W zdaniach, gdzie pojawia się presupozycja, często stosowane są określenia: dalszy, kolejny, następny, coraz lepszy, sugerujące pewne continuum zdarzeń, fakty nie wymagające udowodnienia. Presupozycje mogą również przybierać formę pytań; w wyrażeniu Czy przestał Pan już brać łapówki? 19 sugerujemy, iż osoba, o której mówimy przyjmowała korzyści majątkowe (jest to element wspólnej wiedzy ), a kwestia otwartą pozostaje tylko, czy ciągle tą działalność uprawia, czy też jej zaprzestał. Możemy to również przetransponować na język współczesnej propagandy i postawić w tekście pytanie: Czy prezydent Miloszević zaprzestał prowadzenia ciągłych czystek etnicznych w Kosowie? 1.3. Metafora Metafory zasługują na przywołanie, chociaż ich zastosowanie we współczesnym języku propagandy uległo znaczącemu ograniczeniu. Określenia metaforyczne, odnoszące się do szeroko pojętego życia politycznego, I. Borkowski 15 Ibidem, s B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, op. cit., s J. Bralczyk: Manipulacja..., op. cit., s I. Borkowski, op. cit., s Kwestia ta pochodzi z jednego z odcinków serialu 07 Zgłoś się.

6 sklasyfikował jako sfery, z których czerpią natchnienie twórcy współczesnych metafor. Są to teatr, gra- rozrywka, sport, wojna, erotyka, choroby, przestrzeń 20. gra teatr sport wojna erotyka choroby przestrzeń Tabela 2. Metafory języka propagandy gra o wielką stawkę, gierki, sztuczki, sytuacja patowa, przetasowania, zasady fair play aktorzy sceny politycznej, kurtyna, marionetki, akt, odsłona, działanie pod publikę zadyszka, grać do jednej bramki, nokaut, półmetek, odbijać się od dna, kondycja wojna na górze, na szczycie, bitwa o..., ofiary, czystki, potyczki, działanie, dezercja polityczna, zawieszenie broni, zasłona dymna, działanie prewencyjne, nalot, bombardowanie informacjami, atak, batalia o..., poligon gra wstępną, uległość polityczna, oziębłość polityczna, cnota polityczna, zdrada choroba, infekcja, awersja, agonia, gangrena, rak epidemia, diagnoza, rehabilitacja, antidotum, panaceum droga, wędrówka, szlak, bezdroża, manowce, iść naprzód, iść na skróty, wąskie horyzonty Źródło: Tabela własna na podstawie następujących opracowań: I. Borkowski: Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej Warszawa 2003, s ; B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka: Teoria i praktyka propagandy. Wrocław 1999, s oraz materiałów własnych. Zastosowanie metafor wpływa na plastyczność języka, umożliwia przedstawienie konkretnych informacji w sposób bardziej docierający do widza, a jednocześnie, co podkreśla J. Bralczyk, stosowanie metafor i tzw. stylu wyższego emocjonalizują przekaz i utrudniają polemikę z nim Negacja Operowanie negacją polega na zastosowaniu jednej z formuł: a) zwykła negacja: nie X lub: nie jest tak, że X; b) podwójna negacja: nie jest tak, że nie X lub (jako emfaza) naprawdę X; c) zdanie kompletne : nie X (lecz) Y, przy X= nie Y Szerzej na ten temat patrz: I. Borkowski, op. cit., s ; B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, op. cit., s J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s Ibidem, s. 100.

7 Zastosowanie negacji, zwłaszcza w sytuacji wyprzedzającego komentarza utrudnia zajęcie innego stanowiska, uprzedzając niejako przewidywane negatywne/ pozytywne reakcje odbiorcy wprowadzamy je do komentarza i negujemy: (...) wprowadzenie sądu przeciwnego niż sąd nadawcy, a więc antycypacja możliwej negatywnej reakcji na zdanie, falsyfikowalność jego znacznie osłabia 23. Negacje były szczególnie charakterystyczne dla języka propagandy PRL-u, natomiast współcześnie raczej się w wypowiedziach nie pojawiają Kwantyfikatory Kwantyfikatory (mały i duży) służą do pomniejszania lub powiększania znaczenia opisywanych zjawisk, w zależności od potrzeb propagandowych. Pomniejszanie, które J. Bralczyk określa mianem minoryzacji 24 znaczenia odbywa się poprzez stosowanie takich określeń jak: niektórzy (niektóre); ci, co...; tacy, co...; pewne; wiadome; niektórzy. Sprowadzają one opisywane zjawiska do ograniczonych rozmiarów, a dodatkowo wyraźnie widoczna jest ich negatywna ocena. Ich częstotliwość pojawiania się w mediach jest raczej ograniczona, gdyż chyba zbyt mocno kojarzą się Polakom z okresem PRL-u. Natomiast kiedy pojawiają się duże kwantyfikatory mamy do czynienia z zabiegiem majoryzacji 25, powiększania, maksymalizacji rozmiarów określonych zjawisk. Jeżeli w tekście pojawiają się takie określenia jak: każdy [europejczyk]; wszyscy [ludzie dobrej woli]; powszechny [głos oburzenia]; cały [naród], wtedy ciężko jest podjąć polemikę. Głoszone powszechne poparcie dla jakiejś idei na polu językowym jest dość prostym zabiegiem, natomiast jego znaczenie jest nie do przecenienia i pojawia się często jako instrument technik propagandowych. Tworzenie wspólnego obrazu świata, czy zastosowanie techniki owczego pędu bez zastosowania dużych kwantyfikatorów są bardzo utrudnione Wyrażenia niepodważalne W każdym systemie politycznym występuje pewien katalog pojęć o dużym stopniu zideologizowania, które są przywoływane w każdej publicznej debacie. Ich wykorzystanie odsuwa wszelką możliwość polemiki, gdyż pojęcia którymi operujemy mają przypisane określone konotacje, są słuszne, trudno podważalne, cieszą się powszechnym uznaniem. W okresie PRL-u były nimi na pewno socjalizm, klasa robotnicza, partia robotnicza stanowiące żelazny element każdego tekstu 23 J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s Ibidem, s Ibidem, s. 104.

8 propagandowego: przywołanie socjalistyczności czegokolwiek jako argumentu jest w zasadzie ostateczne i automatycznie może wykluczyć negatywną reakcję 26. W systemach demokratycznych za wyrażenia niepodważalne uchodzić pomogą takie określenia, jak: prawa człowieka, demokracja (najczęściej liberalna), opinia publiczna (która najczęściej coś sądzi, popiera), pluralizm, wolność, consensus oraz w mniejszym stopniu np. poprawność polityczna czy praworządność Zastosowanie cudzysłowu Zastosowanie cudzysłowu w tekstach propagandowych ma za zadanie wzmocnienie negatywnego wydźwięku opisywanych zjawisk. Określenia ujmowane w cudzysłów tracą swoje pierwotne znaczenie, zostaje ono postawione pod znakiem zapytania. Jeżeli w tekście napiszemy: ten znany demokrata, to sugerujemy odbiorcy, iż opisywana przez nas osoba daleka jest od demokratycznego sposobu np. rządzenia i dodatkowo jeszcze wprowadzamy element ironiczny. Podobnie będzie ze stwierdzeniami: niezależny publicysta, doskonały strateg, wiarygodny polityk, sprawiedliwy wyrok, etc. Podobny efekt, choć w nieco inny sposób uzyskuje się dzięki zastosowaniu inicjalnego określenia jak. Pomijając w komunikatach odniesienia do przekazów agencyjnych, gdzie nie podważamy wiarygodności informacji, wszelkie inne konstrukcje rozpoczynające się od sformułowań: jak się wyraził...; jak to sformułował; jak to przedstawił..., podważają bądź prawdziwość całej wypowiedzi, bądź też dyskredytują rzetelność języka, wykorzystywanych pojęć Hiperbole Określenia hiperbolizujące to inaczej określenia świadomie przesadne, nieadekwatne do sytuacji, wyolbrzymione. Stosowane są dla uplastycznienia języka komunikatów, ale także dla zwiększenia ich siły oddziaływania. Złożenia takie jak; nadludzki [wysiłek], bezprecedensowy [akt], historyczny [czyn], oszalały [z gniewu], brzeg przepaści, budują pożądany klimat wypowiedzi, sugerują zbawcze działanie jakichś osób, instytucji w trudnych sytuacjach, wreszcie mówią o niepowtarzalności, unikatowości pewnych zdarzeń Ibidem, s Relacje semantyczne demokracja- demokracja liberalna i ich znaczeniu dla życia politycznego współczesnych państw demokratycznych przedstawione zostały w eseju J. Zadenckiego; patrz; J. Zadencki: Skandynawskie spory. [w:] Lewiatan i jego wrogowie. Szkice postkonserwatywne. Kraków 1998, s J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s Por.: I Borkowski, op. cit., s. 71.

9 Hiperbole można również wykorzystać sugerując odbiorcom negatywna ocenę opisywanych zjawisk. Można powiedzieć w kontekście neutralnym, że: rząd energicznie próbuje rozwiązać problem; można też powiedzieć, że: rząd miota się w poszukiwaniu rozwiązania Złożenia metonimiczne Polegają one m.in. na zastępowaniu nazw kraju, rządu państwa nazwą stolicy, bądź też nazwiskiem głowy państwa, czy rządu. Dzięki takiemu zabiegowi sugerujemy odbiorcy, że np. działania reżimu Miloszevicia, czy też działania Belgradu są dalece odmienne od oczekiwań społeczeństwa, nie są w nim akceptowane. Technika ta stosowana była bardzo często w publicystyce PRL-u, ale i we współczesnych przekazach może znaleźć zastosowanie, choć trzeba też koniecznie podkreślić, że jej zastosowanie nie zawsze musi mieć charakter propagandowy, a jest po prostu zastosowaniem figury retorycznej ubarwiającej przekaz Zdania egzystencjalne Zastosowanie zdań egzystencjalnych ma dwojakie znaczenie; może różnym bytom ową egzystencje dawać lub odbierać. Konstrukcje zaczynające się od słów: istnieje, są tacy, są takie, wskazują na istnienie, a często stanowią przyznanie się do istnienia zjawisk, czy grup, nieprzychylnych twórcy komunikatu. Często w tym kontekście, jak wskazuje J. Bralczyk, pojawiają się określenia dotyczące tymczasowości owych zjawisk, czy grup, sugerujące, że nadawca jest bliski uporania się nimi (jeszcze, nadal), albo że mają one charakter tymczasowy (niekiedy, czasem, pojawiające się) 32. Możemy też mieć do czynienia z sytuacją, gdy realnie występującym zjawiskom, w związku z ich niepożądanym przez nas charakterem, odmawiamy racji bytu, zwłaszcza jeśli są wynikiem działań przeciwnika: jest normą, że w TP [tekstach propagandowych Ł. Sz.] zjawiska niekorzystne dla nadawcy i tych, z którymi się solidaryzuje (...), traktowane i opisywane są tylko jako cele tych działań, a same te działania jako próby takich działań. Przypisuje się w ten sposób przeciwnikowi 30 Inne ciekawe przykłady podaje J. Fras: (+) popiera stanowisko (-) idzie na pasku; jest na usługach; (+) doznał niepowodzenia, porażki (-) poniósł (druzgocącą klęskę). Por.: B. Dobek- Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, op. cit., s Szerzej na temat konstrukcji metonimicznych patrz: J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s Szczególnym zastosowaniem złożeń metonimicznych jest synekdocha, gdzie dokonujemy zamiany ogólnej nazwy przedmiotu na bardziej szczegółową, bądź odwrotnie. 32 J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s

10 niedobre intencje odbierając mu zarazem satysfakcję z korzystania z efektów swych zachowań 33. W tym kontekście pojawiają się takie sformułowania, jak: próby, usiłowania, zabiegi oraz gdy mówimy, że przeciwnik chce, obstaje, domaga się czegoś, w domyśle nierealnego. Obok opisanych powyżej technik manipulacyjnych wymienić można ponadto prefigurację 34, zastosowanie prefiksów 35, pozorną szczerość wypowiedzi, czasem nawet zastosowanie w pewnych kontekstach liczby pojedynczej i mnogiej J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s Patrz: I. Borkowski, op. cit., s Zastosowanie formatów przedrostkowych: anty-, pro-, neo-, kontr-, które wraz z morfemami będącymi nazwami nazw państw, czy miast sugerować mogą negatywny stosunek do głoszonych powszechnie ocen. Szerszej patrz: J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s J. Bralczyk: O języku..., op. cit., s. 95.

PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA REKLAMY A MANIPULACJA W REKLAMIE

PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA REKLAMY A MANIPULACJA W REKLAMIE PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA REKLAMY A MANIPULACJA W REKLAMIE Elżbieta Sanecka ABSTRAKT Rozważania w niniejszym artykule dotyczą psychologicznych mechanizmów oddziaływania reklamy i manipulacji

Bardziej szczegółowo

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Uniwersytet Śląski w Katowicach Ewa Kurzeja Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Rys. Julian Bohdanowicz, Gazeta Wyborcza, 4-5 lipca 1992 Praca doktorska pisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Sebastian Drobczyński Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Podstawowe założenie

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka propagandy na przykładzie audycji Radia Maryja

Teoria i praktyka propagandy na przykładzie audycji Radia Maryja Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Krzysztof Dziomdziora Numer albumu 188820 Teoria i praktyka propagandy na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Anna Poznańska KOMUNIKACJA MEDIALNA A SFERA PUBLICZNA. SZANSE I ZAGROŻENIA

Anna Poznańska KOMUNIKACJA MEDIALNA A SFERA PUBLICZNA. SZANSE I ZAGROŻENIA Anna Poznańska KOMUNIKACJA MEDIALNA A SFERA PUBLICZNA. SZANSE I ZAGROŻENIA Anna Poznańska KOMUNIKACJA MEDIALNA A SFERA PUBLICZNA. SZANSE I ZAGROŻENIA Jelenia Góra 2012 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE FUNKCJE PUBLIC RELATIONS A ETYKA PROFESJONALNA

SPOŁECZNE FUNKCJE PUBLIC RELATIONS A ETYKA PROFESJONALNA Karina Stasiuk-Krajewska Uniwersytet Wrocławski SPOŁECZNE FUNKCJE PUBLIC RELATIONS A ETYKA PROFESJONALNA Public relations nie jest czymś, czego dokonuje przedsiębiorstwo, instytucja lub organizacja. Jest

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska. Przekaz medialny. Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku

Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska. Przekaz medialny. Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska Przekaz medialny Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Rozwój marketingu politycznego w Polsce proces komercjalizacji polityki

Rozwój marketingu politycznego w Polsce proces komercjalizacji polityki KAROLINA CHURSKA-NOWAK Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Rozwój marketingu politycznego w Polsce proces komercjalizacji polityki 1. Orientacja marketingowa w wymiarze praktycznym i teoretycznym

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny pytania i kontrowersje

Marketing polityczny pytania i kontrowersje Olgierd Annusewicz Marketing polityczny pytania i kontrowersje Główne zagadnienia podejmowane w angielskiej i amerykańskiej literaturze przedmiotu W Polsce marketing polityczny znany jest od około 15 lat

Bardziej szczegółowo

Metafory jako narzędzie poznania polityki i oddziaływania politycznego

Metafory jako narzędzie poznania polityki i oddziaływania politycznego Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych mgr Robert Burzyński Metafory jako narzędzie poznania polityki i oddziaływania politycznego Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Tom VI, Numer 2 Lipiec 2010. Barbara Jabłońska 1 Uniwersytet Jagielloński, Polska

Tom VI, Numer 2 Lipiec 2010. Barbara Jabłońska 1 Uniwersytet Jagielloński, Polska QSR Edycja Polska Przegląd Socjologii Jakościowej Tom VI, Numer 2 Lipiec 2010 Barbara Jabłońska 1 Uniwersytet Jagielloński, Polska Telewizyjny spektakl czy racjonalna debata? Analiza słownictwa i strategii

Bardziej szczegółowo

ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU POLITYKA NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PREZYDENCKIEJ 2005

ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU POLITYKA NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PREZYDENCKIEJ 2005 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ PODYPLOMOWE STUDIUM PUBLIC RELATIONS EDYCJA VII, nr albumu 38748 PRACA DYPLOMOWA MGR JOANNA PISZCZ - NOWICKA ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

Wyrównywanie szans edukacyjnych. Dlaczego należy tego oczekiwać od szkół?

Wyrównywanie szans edukacyjnych. Dlaczego należy tego oczekiwać od szkół? KATARZYNA PLUTA LESZEK TRZASKA Wyrównywanie szans edukacyjnych. Dlaczego należy tego oczekiwać od szkół? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych

Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych Agnieszka Małocha-Krupa, Katarzyna Hołojda, Patrycja Krysiak, Wiktor Pietrzak Z pewnością Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych może stanowić pewne źródło informacji dla dziennikarzy i dziennikarek

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców.

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców. Numer 1/ 2014 (2) Marta Marcjanik Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego mail: marta.marcjanik@gmail.com Aberrant decoding jako jeden

Bardziej szczegółowo

Andrzej Żebrowski, Małgorzata Żmigrodzka Media uczestnikami walki informacyjnej Media as participants of the information fights Streszczenie Summary

Andrzej Żebrowski, Małgorzata Żmigrodzka Media uczestnikami walki informacyjnej Media as participants of the information fights Streszczenie Summary Andrzej Żebrowski, Małgorzata Żmigrodzka Media uczestnikami walki informacyjnej Media as participants of the information fights Streszczenie W artykule poruszone zostały problemy dotyczące istoty walki

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH

O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXX - zeszyt 3-2008 PIOTR ŻUK O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH Henryk Domański stwierdza, że klasa dla

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Redakcja: dr hab. inż. MAGDALENA K. WYRWICKA, prof. nadzw. dr inż. ARKADIUSZ BOROWIEC, dr inż. PAULINA GOLIŃSKA, dr inż. AGNIESZKA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. Studia podyplomowe : Komunikacja w biznesie współfinansowane z EFS. Kierunek: politologia

Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. Studia podyplomowe : Komunikacja w biznesie współfinansowane z EFS. Kierunek: politologia Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie Studia podyplomowe : Komunikacja w biznesie współfinansowane z EFS Kierunek: politologia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Warszawa, 2013 r.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Warszawa, 2013 r. ę ę ö Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp... 4 I. Dziecko jako obywatel ramy teoretyczne... 5 Wprowadzenie: wyobrażenie dziecka... 5 Perspektywa dzieci próba

Bardziej szczegółowo