ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Legnica, dnia 02 września 2014 r. URZĄD SKARBOWY W LEGNICY OL/2512/PN/1/14/2 Wykonawcy - wszyscy- dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz Urzędów Skarbowych woj. dolnośląskiego (nr postępowania OL/2512/PN/1/14). ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. zapisów SIWZ które wpłynęły od wykonawców, wraz z wyjaśnieniami: Pytanie 1: Zamawiający, m.in. w rozdziale 4, pkt SIWZ, czy w załączniku nr 9, w 1 ust. 3 lit. b wskazuje, że usługi wchodzące w ramy przedmiotu zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami m.in. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545). Wykonawca zwraca uwagę, że jedynym podmiotem zobowiązanym do stosowania powyższego rozporządzenia jest operator wyznaczony w ramach obowiązku świadczenia przez niego usług pocztowych nałożonego przez ustawę Prawo Pocztowe. Wykonawca może zobowiązać do stosowania pewnych zasad zawartych we wskazanym powyżej rozporządzeniu, prosi jednak o wskazanie konkretnych wymogów, np. zasad dot. doręczania przesyłek itp. W innym wypadku Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie powyższych zapisów z SIWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w odpowiedzi na pytanie 5. ul. Najświętszej Marii Panny 3, Legnica tel.: fax:

2 Pytanie 2. Zamawiający wskazuje, że w ramach świadczenia usług pocztowych dotyczących przekazów pocztowych, Zamawiający przewiduje, że będzie nadawał przekazy pocztowe na tereny wiejskie, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1529). Wykonawca zwraca uwagę, że do świadczenia powyższych usług uprawniony jest jedynie operator wyznaczony. Taka konstrukcja zapisów SIWZ uniemożliwia złożenie oferty podmiotom innym niż operator wyznaczony, co narusza podstawową zasadę Prawa zamówień publicznych, tj. wskazany w art. 7 ustawy obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę, że operator pocztowy, zgodnie z art. 15 ust. 2 Prawa pocztowego, jest zobowiązany do przyjmowania wskazanych w art. 15 ust. 1 pkt. 3 przekazów i nie może odmówić ich przyjęcia niezależnie od łączących go z Wykonawcą stosunków. Wykonawca może więc, po przyjęciu zlecenia od Zamawiającego, nadać przekaz w placówce operatora wyznaczonego. W związku z tym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wprowadzenie dodatkowego zastrzeżenia w SIWZ o następującej treści: W przypadku operatorów pocztowych innych niż operator wyznaczony, Zamawiający wyraża zgodę, by nadawanie przekazów w placówce operatora wyznaczonego odbywało się w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga, aby Wykonawca dysponował prawem do przyjmowania przekazów na tereny wiejskie. Pytanie 3. Zamawiający wskazuje, że przewiduje konieczność nadania części przesyłek u operatora wyznaczonego. Czy Zamawiający może wskazać szacunkowe wolumeny wszystkich przesyłek, które mają być nadawane w ten sposób? Zasady doręczeń obowiązujące w procedurze administracyjnej i cywilnej, a w szczególności konieczność nadania części przesyłek u operatora wyznaczonego wymagają innej organizacji Wykonawcy w zakresie realizacji usługi, jak też zaangażowania innych środków. W związku z tym, informacje, o których mowa powyżej będą niezwykle pomocne Wykonawcy w skalkulowaniu ceny oferty. Zamawiający nie jest w stanie wskazać szacunkowego wolumenu przesyłek do nadania przez operatora wyznaczonego. 2

3 Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek pocztowych? Wykonawca jednocześnie zaznacza, że informacje te nie będą zakrywać nadruku adresu firmowego Zamawiającego oraz nie będą naruszać innych wymagań wskazanych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie, oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego, znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek pocztowych pod warunkiem, że nie będą naruszać wymagań wskazanych w SIWZ i umowie. Pytanie 5. Zamawiający w pkt. 10 Załącznika nr 9 do SIWZ wskazuje: Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczone do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 poz. 545). Tak sformułowane zapisy czynią treść opisu przedmiotu zamówienia niejednoznaczną, gdyż nawiązują do świadczenia powszechnej usługi pocztowej, którą z mocy ustawy Prawo pocztowe może realizować tylko jeden podmiot. Z ustawy tej wprost wynika, że czym innym jest usługa wchodząca w zakres usług powszechnych, a czym innym sama powszechna usługa pocztowa. Zgodnie z art. 3 punkt 30) Prawa pocztowego usługą wchodzące w zakres usług powszechnych są usługi pocztowe obejmujące przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych, oraz przesyłki dla ociemniałych, nieświadczone przez operatora wyznaczonego w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych; do usług wchodzących w zakres usług powszechnych nie zalicza się usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich. Natomiast czym innym jest powszechna usługa pocztowa, która może być wykonywana tylko przez jeden podmiot operatora wyznaczonego (Pocztę Polską) i to tylko w ramach obowiązku na niego nałożonego przez ustawę. Natomiast usługi realizowane przez innych operatorów niż operator wyznaczony oraz usługi realizowane przez operatora wyznaczonego, ale nie w ramach ustawowego obowiązku nie są powszechnymi usługami pocztowymi. 3

4 Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji powyższego zapisu tak, by nadać mu następującą treść: Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 poz. 545). Zmawiający dokonuje modyfikacji zapisów 2 ust. 10 załącznika nr 9 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:,,10. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem zasad doręczeń i czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 poz. 545). Pytanie 6. Zamawiający w 7 ust. 1 załącznika nr 9, wskazuje: 1. Każdemu ze Wspólnie Zamawiających służy względem Wykonawcy prawo żądania zapłaty kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach: a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia należnego od Zamawiającego, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy, b) z tytułu zwłoki w realizacji obowiązków, o których mowa w 2 umowy, odpowiednio w wysokości 1% danej należności, c) z tytułu zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z 3 umowy odpowiednio w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki Wykonawca zwraca uwagę, że kwestie odszkodowania za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy w zakresie świadczonych usług pocztowych zostały uregulowane w rozdziale 8 ustawy Prawo pocztowe oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej, na co sam Zamawiający wskazuje w 2 ust. 18 załącznika nr 9. Wykonawca, w świetle faktu, że kwestia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usług pocztowych została wyczerpująco uregulowana, prosi o eliminację powyższego zapisu w punktach b i c jako bezprzedmiotowego. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów 7 ust. 1 załącznika nr 9 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 4

5 1. Każdemu ze Wspólnie Zamawiających służy względem Wykonawcy prawo żądania zapłaty kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach: a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia należnego od Zamawiającego, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy, b) z tytułu nieterminowego odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, c) z tytułu nieterminowego nadania u operatora wyznaczonego odebranych z siedzib jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego przesyłek, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, d) z tytułu nieterminowego przyjęcia do nadania przekazów pocztowych, w wysokości 1% wartości tych przekazów, za każdy dzień zwłoki. Pytanie 7. Zamawiający w rozdziale 4.12 SIWZ wskazuje, że: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą w miejscowościach, w których znajdują się siedziby jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego, wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz wymaga, aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej gminy w kraju. W rozdziale 4.13 Zamawiający wskazuje szczegółowe wymogi dot. placówek: 4.13 Każda placówka pocztowa Wykonawcy, o której mowa w pkt 4.12., musi spełniać niżej wymienione warunki: czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, oznakowana w sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy, gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. Wykonawca wskazuje, że takie wymogi może spełnić tylko jeden operator pocztowy, a mianowicie Poczta Polska S.A. Prowadzi to w konsekwencji do naruszenia elementarnych zasad prawa zamówień publicznych tj. zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 PZP). Podkreślić należy, że w takiej sytuacji pomimo z pozoru konkurencyjnego trybu postępowania, udział w jego realizacji może wziąć tylko jeden podmiot czyli Poczta Polska S.A. Żaden bowiem operatora pocztowy nie posiada takiej sieci placówek (zwłaszcza jeżeli chodzi o obszary wiejskie) by posiadał we wszystkich wskazanych gminach, bardzo często niewielkich, nie wspominając już o 5

6 poszczególnych dzielnicach, placówki odpowiadającą wskazanym wymogom. Trudno również wymagać od operatorów pocztowych biorących udział w postępowaniu dokonania z dnia na dzień tak znacznego rozwoju infrastrukturalnego, który pozwoliłby na wzięcie udziału w postępowaniu. W związku z powyższym żaden operator pocztowych oprócz operatora wyznaczonego nie jest w stanie sprostać postawionemu wymogowi. Trzeba bowiem zaznaczyć, iż sieć placówek, którą dysponuje operator wyznaczony budowana była przez lata działalności monopolistycznej (kiedy jedynym operatorem była Poczta Polska S.A.), a więc tym bardziej inni operatorzy pocztowi nie mieli wpływu na możliwości rozwoju infrastrukturalnego. Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż jest w pełni zdolny do zapewnienia realizacji usługi na najwyższym poziomie (przy wykorzystaniu własnych zasobów), bez ubytku dla jej jakości, przy łagodniejszych wymogach dotyczących placówek niż wprowadzone przez Zamawiającego. Ponadto, ewentualny argument, iż Wykonawca może spełnić warunek dysponowania stałą placówką operatora wyznaczonego poprzez zawarcie umowy z operatorem wyznaczonym i korzystaniem z jego zasobów w myśl art. art. 26 ust. 2b PZP, jest nie do obrony. Operator wyznaczony, tj. Poczta Polska S.A., jest konkurentem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu przetargowym, stąd też nie ma żadnych uzasadnionych powodów, by udostępnić swoje zasoby Wykonawcy w myśl art. 26 ust. 2b PZP. W świetle powyższych, dyskryminujący charakter wskazanych zapisów jest oczywisty i bezwzględny, a operatorzy pocztowi nie posiadający statusu operatora wyznaczonego nie mają możliwości spełnienia takiego warunku. Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość zmiany SIWZ, poprzez usunięcie lub modyfikację powyższych dyskryminujących zapisów SIWZ (oraz odpowiadającym im innym zapisom SIWZ i załączników do SIWZ), jako dyskryminujących operatorów pocztowych niebędących operatorem wyznaczonym? Zamawiający zauważa, iż wymogi określone w pkt SIWZ oraz w 10 ust. 1 załącznika nr 9 do SIWZ, nie zaburzają konkurencji, nie prowadzą do uprzywilejowania któregoś z Wykonawców i w ocenie Zamawiającego, są istotne z punku widzenia interesu publicznego, gwarantując określony poziom świadczonych usług. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt KIO 1350/14. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji następujących zapisów: pkt 4.13 SWIZ, który otrzymuje brzmienie: Punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych), o których mowa w pkt 4.12., muszą spełniać niżej wymienione warunki: czynne co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 6

7 oznakowane w sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy, gdy znajdują się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, muszą posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. 10 ust. 1 załącznika nr 9 do SWIZ, który otrzymuje brzmienie: 1. Punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych), muszą spełniać niżej wymienione warunki: a) czynne co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, b) oznakowane w sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy, c) gdy znajdują się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, muszą posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. Pytanie 8. Zgodnie SIWZ płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury VAT. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności wynagrodzenia do 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT? Nie. Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuszcza odbiór przesyłek od Zamawiającego w następujących przedziałach godzinowych dla poniższych lokalizacji: Urząd Skarbowy w Bolesławcu, ul. Garncarska 10, Bolesławiec od do Urząd Skarbowy w Jaworze, ul. Gagarina 5, Jawor- od do Urząd Skarbowy w Złotoryi, ul. Rynek 42, Złotoryja- od do Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów załącznika nr 9 do SIWZ poprzez dodanie w 2 ust. 2 oraz załącznika nr 2 do SIWZ poprzez dodanie w pkt. 7 zdania o następującej treści: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin odbioru przesyłek z adresów wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do umowy, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego zaakceptowania zmian przez właściwą jednostkę skarbową woj. dolnośląskiego oraz Wykonawcę. 7

8 Pytanie 10. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę obecnego zapisu Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ par. 6 ust. 6 na: Za datę płatności faktury uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy"? Pytanie 11. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie obecnych zapisów Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ par. 8 o nowe ustępy; - Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyny z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na piśmie, ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca kalendarzowego. - Wykonawcy przysługuje prawo zaprzestania świadczenia określonej usługi w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy przepisów dotyczących działalności Wykonawcy, które uniemożliwiają jej realizację"? Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia, jako załączników do zawieranej umowy wzorów znaku opłaty pocztowej, poprawnego adresowania przesyłek, zestawienia nadanych przesyłek listowych oraz pocztowej książki nadawczej dla przesyłek rejestrowanych i zestawienia placówek Wykonawcy (nadawczych i oddawczych)? Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do zawieranej umowy dodatkowych załączników niewskazanych we wzorze umowy (zał. nr 9 do SIWZ) pod warunkiem, że nie będą naruszać wymagań wskazanych w SIWZ i umowie. Pytanie 13. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczania przez Wykonawcę na przesyłkach adresów lub/i nazw, określeń nie związanych z adresem adresata? Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w załączniku nr 2 do SIWZ w pkt. 15, 16 i 17 zawarł 8

9 wymagania dotyczące oznaczania adresata. Pytanie 14. Czy z uwagi na istotny charakter nadawanej korespondencji, Zamawiający wymaga, aby w przypadku możliwości realizacji usług przez podwykonawców - Wykonawcę łączyła z podwykonawcami pisemna umowa, czy też posiadanie takiej umowy nie stanowi istotnego warunku? Jeżeli tak, czy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu umowę z podwykonawcą najpóźniej w dniu podpisania umowy? Pytanie 15. Czy w świetle zapisów SIWZ Wykonawca dobrze rozumie, iż przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług pocztowych opłacanych wyłącznie w formie bezgotówkowej (z dołu), bez możliwości oklejania przesyłek znaczkami pocztowymi? Pytanie 16. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie dotychczasowego zapisu par. 8 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ o nowy punkt: W przypadku nie dotrzymywania przez Zamawiającego przy nadawaniu przesyłek warunków umowy, Wykonawca może wezwać go do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Wykonawca może w terminie 14 dni od otrzymania wezwania umowę rozwiązać bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Nie. Pytanie 17. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie par. 10 ust 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ o kolejny pkt. - Regulaminy usług obowiązujące u Wykonawcy? Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 9

10 Pytanie 18. Czy Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany godzin odbioru przesyłek z adresów wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ w przypadku wcześniejszego zgodnego zaakceptowania zmian? Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w odpowiedzi na pytanie 9. Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do zawieranej w ramach niniejszego postępowania umowy - załącznik nr 9 do SIWZ par. 6 zapisu: Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki"? Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż powyższe zostało uregulowane w 5 ust. 3 załącznika nr 9 do SIWZ. Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów 5 ust. 2 załącznika nr 9 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.. Pytanie 20. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do zawieranej w ramach niniejszego postępowania umowy zapisu określającego podstawę opodatkowania lub zwolnienie z podatku od towarów i usług, usług objętych zamówieniem? Nie. Pytanie 21. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów wzorca umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ (par. 6 ust. 5) - w zakresie zapisów dot. terminu uregulowania należności za wykonanie przedmiotu umowy z Płatność, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, będzie dokonywana odrębnie przez każdą jednostkę skarbową woj. dolnośląskiego za faktycznie zrealizowaną część usługi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, z wyłączeniem opłat związanych z przekazami pocztowymi." na Płatność, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, będzie dokonywana odrębnie przez każdą 10

11 jednostkę skarbową woj. dolnośląskiego za faktycznie zrealizowaną część usługi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury, z wyłączeniem opłat związanych z przekazami pocztowymi. Faktura nadana zostanie przez Wykonawcę przesyłką listową poleconą w ciągu 2 dni roboczych od daty jej wystawienia"? Nie. Pytanie 22. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość oznaczania przez siebie przesyłki listowej na stronie adresowej, w celu rozróżnienia jej charakteru (usługa pocztowa powszechna, niepowszechna)? Nie. Pytanie 23. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację poz. 13 w Formularzu cenowym - załącznik nr 4 do SIWZ - poprzez oddzielne określenie ilości usługi potwierdzenie odbioru" osobno dla przesyłek poleconych ekonomicznych oraz przesyłek poleconych priorytetowych. Obecny układ formularza cenowego może uniemożliwić Wykonawcy indywidualne skalkulowanie ceny, korzystnej (niższej) dla Zamawiającego. Pytanie 24. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację poz w Formularzu cenowym - załącznik nr 4 do SIWZ - poprzez oddzielne określenie ilości usługi zwroty przesyłek listowych krajowych rejestrowanych" osobno dla zwrotów przesyłek poleconych ekonomicznych oraz zwrotów przesyłek poleconych priorytetowych. Obecny układ formularza cenowego może uniemożliwić Wykonawcy indywidualne skalkulowanie ceny, korzystnej (niższej) dla Zamawiającego. 11

12 Pytanie 25. Czy w świetle zapisów SIWZ Wykonawca dobrze rozumie, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości nadawania przesyłek pocztowych z naniesioną na kopertach lub/i książkach nadawczych przesyłek objętych niniejszym zamówieniem adnotacją w imieniu" lub/i na rzecz" Urzędu Skarbowego w Legnicy (lub innej właściwej jednostki skarbowej woj. dolnośląskiego) przez tzw. podmiot trzeci nie będący stroną zawartej umowy? Przykład strony adresowej przesyłki Zamawiającego z zamieszczonym przez podwykonawcę dopiskiem: ABCDE... (nazwa firmy nie będącej stroną umowy z Zamawiającym) na rzecz lub/i w imieniu Urząd Skarbowy w Legnicy" Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w załączniku nr 2 do SIWZ w pkt. 15, 16 i 17 zawarł wymagania dotyczące oznaczania adresata. Pytanie 26. W jaki sposób Wykonawca ma wyliczyć koszt odbioru przesyłek, o którym, mowa w pkt. 4.1 SIWZ, w pkt. 1.7 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz w par. 1 ust. 1 lit. c) oraz par. 2 ust. 2 wzoru umowy, gdyż taka pozycja nie występuje w Formularzu cenowym? Prosimy o usunięcie zapisów dot. usługi odbioru przesyłek ze SIWZ tub uzupełnienie Formularza cenowego o kolejną pozycję kosztu świadczenia rzeczonej usługi: Usługa odbioru przesyłek z 34 punktów odbioru - stawka za miesiąc". Uzasadnienie: Zamawiający w ogłoszonym zamówieniu dokonał opisu zamówienia w brzmieniu:,.świadczenie usług pocztowych na potrzeby Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz Urzędów Skarbowych woj. dolnośląskiego." Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż usługa polegająca na odbiorze przesyłek pocztowych (korespondencji) nie jest usługą pocztową, ani też jej częścią zgodnie z treścią art. 2.1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Art Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe: 1) realizowane łącznie tub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych; 2) przemieszczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych, jeżeli jest wykonywane łącznie z przynajmniej jedną spośród czynności, o których mowa w pkt 1; 3) przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej), 4) 12

13 prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów 5) realizowanie przekazów pocztowych". Usługa polegająca na odbiorze przesyłek stanowi usługę transportową. W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do powyższego wniosku. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów pkt SWIZ, który otrzymuje brzmienie: Cena brutto oferty podana w Formularzu oferty (załącznik nr 3 do SIWZ - suma wartości w Formularzu cenowym Zał. nr 4 do SIWZ tj. w Tabeli I Lp. 91 kolumna 7, Tabeli II Lp. 1 kolumna 3 oraz Tabeli III Lp. 1 kolumna 5, stanowi cenę ogółem za całość zamówienia, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).. Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 4 do SWIZ Formularz cenowy, którego treść po zmianie stanowi załącznik do niniejszego pisma. Pytanie 27. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę obecnego zapisu wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ par. 2 ust. 5 na:,,5. Jednostki skarbowe woj. dolnośląskiego zobowiązują się do powiadomienia Wykonawcy o dodatkowych dniach wolnych od pracy - innych niż dni ustawowo wolne od pracy lub święta, co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą doręczenia korespondencji."? Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów 2 ust. 5 załącznika nr 9 do SIWZ oraz pkt. 10 załącznika nr 2 do SWIZ, które otrzymują brzmienie:,,jednostki skarbowe woj. dolnośląskiego zobowiązują się do powiadomienia Wykonawcy o dodatkowych dniach wolnych od pracy - innych niż dni ustawowo wolne od pracy lub święta, co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą doręczenia korespondencji." Pytanie 28. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż określone w SIWZ w pkt , , warunki jakie musi spełniać placówka pocztowa Wykonawcy dotyczą zarówno placówki nadawczej, jak również placówki oddawczej (punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek)? Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w odpowiedzi na pytanie 7. 13

14 Pytanie 29. Zamawiający w SIWZ w pkt określił warunek udziału w postępowaniu tj. posiadanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż z uwagi na określenie w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 4 SIWZ) świadczenia usług w obrocie krajowym i zagranicznym Zamawiający wymaga od Wykonawcy wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)? Jednocześnie Zamawiający wskazuje iż w pkt SIWZ Zamawiający wskazał jaki dokument ma dostarczyć Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt SIWZ. Pytanie 30. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż określony w SIWZ w pkt wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem czy zostały lub są wykonywane należycie, dotyczą usług pocztowych świadczonych przez Wykonawcę w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy zgodnie z określonym w SIWZ warunkiem w pkt ? TAK. Pytanie 31. Zmawiający w Załączniku nr 9 do SIWZ określił w par. 3 ust. 2 Przekazy pocztowe doręczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego przez jednostek skarbowych woj dolnośląskiego miejsca w kraju i poza jego granicami". W Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający nie określił wolumenu i wartości odrębnie dla obszaru kraju i zagranicy. W celu umożliwienia Wykonawcy skalkulowania korzystnej dla Zamawiającego opłaty wnosimy o oddzielne określenie ilości i wartości usługi dla przekazów krajowych i zagranicznych. 14

15 Zamawiający nie jest w stanie określić wolumenu i wartości przekazów zagranicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż tego typu przekazy stanowią niewielką część ogólnej liczby nadawanych przekazów. Pytanie 32. Wykonawca w celu pokazania jasnego sposobu wyliczenia opłaty za nadanie przekazu pocztowego zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Tabeli nr II załącznika nr 4 do SIWZ poprzez zastosowanie tabeli w układzie: cena jednostkowa netto za nadanie 1 szt. przekazu", procent pobierany od wartości zrealizowanych przekazów pocztowych", wartość procentu od wartości zrealizowanych przekazów pocztowych",,,suma opłat z tytułu zrealizowanych przekazów pocztowych, stawka VAT (%), wartość brutto". Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe zmiany wnosimy o doprecyzowanie zawartości kolumny nr 4 Tabeli nr II załącznika nr 4 do SIWZ (w jakiej formie dane mają być tam ujęte). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w kolumnie 4 Tabeli nr II załącznika nr 4 do SIWZ należy wskazać dokładny wzór (działanie arytmetyczne) jaki Wykonawca zastosował do obliczenia kwoty podanej w kolumnie 3 Tabeli nr II załącznika nr 4 do SIWZ. Ponadto Zmawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji następujących zapisów SIWZ: 8 ust. 2 załącznika nr 9 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 2. Niezależnie od sytuacji unormowanej w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości, w następujących przypadkach: 1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 2) jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, 3) zaangażowania Wykonawcy lub osób działających w jego imieniu przy realizacji umowy w praktyki korupcyjne, stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 4) wykonywania przez Wykonawcę swoich obowiązków w sposób nienależyty i niezgodny z rzeczowym zakresem przedmiotu umowy, pomimo zgłoszenia przez jednostkę skarbową woj. dolnośląskiego pisemnych zastrzeżeń oraz bezskutecznego upływu terminu, wyznaczonego w wezwaniu do należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 15

16 5) z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy. 8 ust. 5 załącznika nr 9 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Wszystkie zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Termin składania ofert nie ulega zmianie. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LEGNICY /-/ mgr Jan Mormul 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Gmina Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr ZGM/DZ/02/2013/DK Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych 27.03.12 UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BHSI3-020-04/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ L.dz.D/1376/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ Sprawa nr 3/2015/ZP (zamówienie publiczne o wartości poniżej 207.000 EURO) Zatwierdzam: Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Renowacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Renowacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej. ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ - opracowana na podst. art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sadów apelacji wrocławskiej

Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sadów apelacji wrocławskiej SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Powiat Otwocki. Otwock, dnia 30 marca 2015r.

Powiat Otwocki. Otwock, dnia 30 marca 2015r. Powiat Otwocki Wydział Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych Biuro Zamówień Publicznych ul. Komunardów 10, 05 400 Otwock tel. (22) 788-15-34,35,37 w 378 fax (22) 788-15-34,35,37 w 378 www.powiat-otwocki.pl

Bardziej szczegółowo