ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Legnica, dnia 02 września 2014 r. URZĄD SKARBOWY W LEGNICY OL/2512/PN/1/14/2 Wykonawcy - wszyscy- dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz Urzędów Skarbowych woj. dolnośląskiego (nr postępowania OL/2512/PN/1/14). ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. zapisów SIWZ które wpłynęły od wykonawców, wraz z wyjaśnieniami: Pytanie 1: Zamawiający, m.in. w rozdziale 4, pkt SIWZ, czy w załączniku nr 9, w 1 ust. 3 lit. b wskazuje, że usługi wchodzące w ramy przedmiotu zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami m.in. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545). Wykonawca zwraca uwagę, że jedynym podmiotem zobowiązanym do stosowania powyższego rozporządzenia jest operator wyznaczony w ramach obowiązku świadczenia przez niego usług pocztowych nałożonego przez ustawę Prawo Pocztowe. Wykonawca może zobowiązać do stosowania pewnych zasad zawartych we wskazanym powyżej rozporządzeniu, prosi jednak o wskazanie konkretnych wymogów, np. zasad dot. doręczania przesyłek itp. W innym wypadku Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie powyższych zapisów z SIWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w odpowiedzi na pytanie 5. ul. Najświętszej Marii Panny 3, Legnica tel.: fax:

2 Pytanie 2. Zamawiający wskazuje, że w ramach świadczenia usług pocztowych dotyczących przekazów pocztowych, Zamawiający przewiduje, że będzie nadawał przekazy pocztowe na tereny wiejskie, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1529). Wykonawca zwraca uwagę, że do świadczenia powyższych usług uprawniony jest jedynie operator wyznaczony. Taka konstrukcja zapisów SIWZ uniemożliwia złożenie oferty podmiotom innym niż operator wyznaczony, co narusza podstawową zasadę Prawa zamówień publicznych, tj. wskazany w art. 7 ustawy obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę, że operator pocztowy, zgodnie z art. 15 ust. 2 Prawa pocztowego, jest zobowiązany do przyjmowania wskazanych w art. 15 ust. 1 pkt. 3 przekazów i nie może odmówić ich przyjęcia niezależnie od łączących go z Wykonawcą stosunków. Wykonawca może więc, po przyjęciu zlecenia od Zamawiającego, nadać przekaz w placówce operatora wyznaczonego. W związku z tym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wprowadzenie dodatkowego zastrzeżenia w SIWZ o następującej treści: W przypadku operatorów pocztowych innych niż operator wyznaczony, Zamawiający wyraża zgodę, by nadawanie przekazów w placówce operatora wyznaczonego odbywało się w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga, aby Wykonawca dysponował prawem do przyjmowania przekazów na tereny wiejskie. Pytanie 3. Zamawiający wskazuje, że przewiduje konieczność nadania części przesyłek u operatora wyznaczonego. Czy Zamawiający może wskazać szacunkowe wolumeny wszystkich przesyłek, które mają być nadawane w ten sposób? Zasady doręczeń obowiązujące w procedurze administracyjnej i cywilnej, a w szczególności konieczność nadania części przesyłek u operatora wyznaczonego wymagają innej organizacji Wykonawcy w zakresie realizacji usługi, jak też zaangażowania innych środków. W związku z tym, informacje, o których mowa powyżej będą niezwykle pomocne Wykonawcy w skalkulowaniu ceny oferty. Zamawiający nie jest w stanie wskazać szacunkowego wolumenu przesyłek do nadania przez operatora wyznaczonego. 2

3 Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek pocztowych? Wykonawca jednocześnie zaznacza, że informacje te nie będą zakrywać nadruku adresu firmowego Zamawiającego oraz nie będą naruszać innych wymagań wskazanych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie, oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego, znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek pocztowych pod warunkiem, że nie będą naruszać wymagań wskazanych w SIWZ i umowie. Pytanie 5. Zamawiający w pkt. 10 Załącznika nr 9 do SIWZ wskazuje: Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczone do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 poz. 545). Tak sformułowane zapisy czynią treść opisu przedmiotu zamówienia niejednoznaczną, gdyż nawiązują do świadczenia powszechnej usługi pocztowej, którą z mocy ustawy Prawo pocztowe może realizować tylko jeden podmiot. Z ustawy tej wprost wynika, że czym innym jest usługa wchodząca w zakres usług powszechnych, a czym innym sama powszechna usługa pocztowa. Zgodnie z art. 3 punkt 30) Prawa pocztowego usługą wchodzące w zakres usług powszechnych są usługi pocztowe obejmujące przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych, oraz przesyłki dla ociemniałych, nieświadczone przez operatora wyznaczonego w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych; do usług wchodzących w zakres usług powszechnych nie zalicza się usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich. Natomiast czym innym jest powszechna usługa pocztowa, która może być wykonywana tylko przez jeden podmiot operatora wyznaczonego (Pocztę Polską) i to tylko w ramach obowiązku na niego nałożonego przez ustawę. Natomiast usługi realizowane przez innych operatorów niż operator wyznaczony oraz usługi realizowane przez operatora wyznaczonego, ale nie w ramach ustawowego obowiązku nie są powszechnymi usługami pocztowymi. 3

4 Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji powyższego zapisu tak, by nadać mu następującą treść: Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 poz. 545). Zmawiający dokonuje modyfikacji zapisów 2 ust. 10 załącznika nr 9 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:,,10. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem zasad doręczeń i czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 poz. 545). Pytanie 6. Zamawiający w 7 ust. 1 załącznika nr 9, wskazuje: 1. Każdemu ze Wspólnie Zamawiających służy względem Wykonawcy prawo żądania zapłaty kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach: a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia należnego od Zamawiającego, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy, b) z tytułu zwłoki w realizacji obowiązków, o których mowa w 2 umowy, odpowiednio w wysokości 1% danej należności, c) z tytułu zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z 3 umowy odpowiednio w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki Wykonawca zwraca uwagę, że kwestie odszkodowania za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy w zakresie świadczonych usług pocztowych zostały uregulowane w rozdziale 8 ustawy Prawo pocztowe oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej, na co sam Zamawiający wskazuje w 2 ust. 18 załącznika nr 9. Wykonawca, w świetle faktu, że kwestia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usług pocztowych została wyczerpująco uregulowana, prosi o eliminację powyższego zapisu w punktach b i c jako bezprzedmiotowego. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów 7 ust. 1 załącznika nr 9 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 4

5 1. Każdemu ze Wspólnie Zamawiających służy względem Wykonawcy prawo żądania zapłaty kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach: a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia należnego od Zamawiającego, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy, b) z tytułu nieterminowego odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, c) z tytułu nieterminowego nadania u operatora wyznaczonego odebranych z siedzib jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego przesyłek, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, d) z tytułu nieterminowego przyjęcia do nadania przekazów pocztowych, w wysokości 1% wartości tych przekazów, za każdy dzień zwłoki. Pytanie 7. Zamawiający w rozdziale 4.12 SIWZ wskazuje, że: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą w miejscowościach, w których znajdują się siedziby jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego, wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz wymaga, aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej gminy w kraju. W rozdziale 4.13 Zamawiający wskazuje szczegółowe wymogi dot. placówek: 4.13 Każda placówka pocztowa Wykonawcy, o której mowa w pkt 4.12., musi spełniać niżej wymienione warunki: czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, oznakowana w sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy, gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. Wykonawca wskazuje, że takie wymogi może spełnić tylko jeden operator pocztowy, a mianowicie Poczta Polska S.A. Prowadzi to w konsekwencji do naruszenia elementarnych zasad prawa zamówień publicznych tj. zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 PZP). Podkreślić należy, że w takiej sytuacji pomimo z pozoru konkurencyjnego trybu postępowania, udział w jego realizacji może wziąć tylko jeden podmiot czyli Poczta Polska S.A. Żaden bowiem operatora pocztowy nie posiada takiej sieci placówek (zwłaszcza jeżeli chodzi o obszary wiejskie) by posiadał we wszystkich wskazanych gminach, bardzo często niewielkich, nie wspominając już o 5

6 poszczególnych dzielnicach, placówki odpowiadającą wskazanym wymogom. Trudno również wymagać od operatorów pocztowych biorących udział w postępowaniu dokonania z dnia na dzień tak znacznego rozwoju infrastrukturalnego, który pozwoliłby na wzięcie udziału w postępowaniu. W związku z powyższym żaden operator pocztowych oprócz operatora wyznaczonego nie jest w stanie sprostać postawionemu wymogowi. Trzeba bowiem zaznaczyć, iż sieć placówek, którą dysponuje operator wyznaczony budowana była przez lata działalności monopolistycznej (kiedy jedynym operatorem była Poczta Polska S.A.), a więc tym bardziej inni operatorzy pocztowi nie mieli wpływu na możliwości rozwoju infrastrukturalnego. Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż jest w pełni zdolny do zapewnienia realizacji usługi na najwyższym poziomie (przy wykorzystaniu własnych zasobów), bez ubytku dla jej jakości, przy łagodniejszych wymogach dotyczących placówek niż wprowadzone przez Zamawiającego. Ponadto, ewentualny argument, iż Wykonawca może spełnić warunek dysponowania stałą placówką operatora wyznaczonego poprzez zawarcie umowy z operatorem wyznaczonym i korzystaniem z jego zasobów w myśl art. art. 26 ust. 2b PZP, jest nie do obrony. Operator wyznaczony, tj. Poczta Polska S.A., jest konkurentem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu przetargowym, stąd też nie ma żadnych uzasadnionych powodów, by udostępnić swoje zasoby Wykonawcy w myśl art. 26 ust. 2b PZP. W świetle powyższych, dyskryminujący charakter wskazanych zapisów jest oczywisty i bezwzględny, a operatorzy pocztowi nie posiadający statusu operatora wyznaczonego nie mają możliwości spełnienia takiego warunku. Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość zmiany SIWZ, poprzez usunięcie lub modyfikację powyższych dyskryminujących zapisów SIWZ (oraz odpowiadającym im innym zapisom SIWZ i załączników do SIWZ), jako dyskryminujących operatorów pocztowych niebędących operatorem wyznaczonym? Zamawiający zauważa, iż wymogi określone w pkt SIWZ oraz w 10 ust. 1 załącznika nr 9 do SIWZ, nie zaburzają konkurencji, nie prowadzą do uprzywilejowania któregoś z Wykonawców i w ocenie Zamawiającego, są istotne z punku widzenia interesu publicznego, gwarantując określony poziom świadczonych usług. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt KIO 1350/14. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji następujących zapisów: pkt 4.13 SWIZ, który otrzymuje brzmienie: Punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych), o których mowa w pkt 4.12., muszą spełniać niżej wymienione warunki: czynne co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 6

7 oznakowane w sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy, gdy znajdują się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, muszą posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. 10 ust. 1 załącznika nr 9 do SWIZ, który otrzymuje brzmienie: 1. Punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych), muszą spełniać niżej wymienione warunki: a) czynne co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, b) oznakowane w sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy, c) gdy znajdują się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, muszą posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. Pytanie 8. Zgodnie SIWZ płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury VAT. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności wynagrodzenia do 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT? Nie. Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuszcza odbiór przesyłek od Zamawiającego w następujących przedziałach godzinowych dla poniższych lokalizacji: Urząd Skarbowy w Bolesławcu, ul. Garncarska 10, Bolesławiec od do Urząd Skarbowy w Jaworze, ul. Gagarina 5, Jawor- od do Urząd Skarbowy w Złotoryi, ul. Rynek 42, Złotoryja- od do Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów załącznika nr 9 do SIWZ poprzez dodanie w 2 ust. 2 oraz załącznika nr 2 do SIWZ poprzez dodanie w pkt. 7 zdania o następującej treści: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin odbioru przesyłek z adresów wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do umowy, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego zaakceptowania zmian przez właściwą jednostkę skarbową woj. dolnośląskiego oraz Wykonawcę. 7

8 Pytanie 10. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę obecnego zapisu Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ par. 6 ust. 6 na: Za datę płatności faktury uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy"? Pytanie 11. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie obecnych zapisów Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ par. 8 o nowe ustępy; - Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyny z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na piśmie, ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca kalendarzowego. - Wykonawcy przysługuje prawo zaprzestania świadczenia określonej usługi w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy przepisów dotyczących działalności Wykonawcy, które uniemożliwiają jej realizację"? Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia, jako załączników do zawieranej umowy wzorów znaku opłaty pocztowej, poprawnego adresowania przesyłek, zestawienia nadanych przesyłek listowych oraz pocztowej książki nadawczej dla przesyłek rejestrowanych i zestawienia placówek Wykonawcy (nadawczych i oddawczych)? Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do zawieranej umowy dodatkowych załączników niewskazanych we wzorze umowy (zał. nr 9 do SIWZ) pod warunkiem, że nie będą naruszać wymagań wskazanych w SIWZ i umowie. Pytanie 13. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczania przez Wykonawcę na przesyłkach adresów lub/i nazw, określeń nie związanych z adresem adresata? Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w załączniku nr 2 do SIWZ w pkt. 15, 16 i 17 zawarł 8

9 wymagania dotyczące oznaczania adresata. Pytanie 14. Czy z uwagi na istotny charakter nadawanej korespondencji, Zamawiający wymaga, aby w przypadku możliwości realizacji usług przez podwykonawców - Wykonawcę łączyła z podwykonawcami pisemna umowa, czy też posiadanie takiej umowy nie stanowi istotnego warunku? Jeżeli tak, czy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu umowę z podwykonawcą najpóźniej w dniu podpisania umowy? Pytanie 15. Czy w świetle zapisów SIWZ Wykonawca dobrze rozumie, iż przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług pocztowych opłacanych wyłącznie w formie bezgotówkowej (z dołu), bez możliwości oklejania przesyłek znaczkami pocztowymi? Pytanie 16. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie dotychczasowego zapisu par. 8 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ o nowy punkt: W przypadku nie dotrzymywania przez Zamawiającego przy nadawaniu przesyłek warunków umowy, Wykonawca może wezwać go do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Wykonawca może w terminie 14 dni od otrzymania wezwania umowę rozwiązać bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Nie. Pytanie 17. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie par. 10 ust 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ o kolejny pkt. - Regulaminy usług obowiązujące u Wykonawcy? Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 9

10 Pytanie 18. Czy Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany godzin odbioru przesyłek z adresów wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ w przypadku wcześniejszego zgodnego zaakceptowania zmian? Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w odpowiedzi na pytanie 9. Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do zawieranej w ramach niniejszego postępowania umowy - załącznik nr 9 do SIWZ par. 6 zapisu: Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki"? Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż powyższe zostało uregulowane w 5 ust. 3 załącznika nr 9 do SIWZ. Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów 5 ust. 2 załącznika nr 9 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.. Pytanie 20. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do zawieranej w ramach niniejszego postępowania umowy zapisu określającego podstawę opodatkowania lub zwolnienie z podatku od towarów i usług, usług objętych zamówieniem? Nie. Pytanie 21. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów wzorca umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ (par. 6 ust. 5) - w zakresie zapisów dot. terminu uregulowania należności za wykonanie przedmiotu umowy z Płatność, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, będzie dokonywana odrębnie przez każdą jednostkę skarbową woj. dolnośląskiego za faktycznie zrealizowaną część usługi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, z wyłączeniem opłat związanych z przekazami pocztowymi." na Płatność, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, będzie dokonywana odrębnie przez każdą 10

11 jednostkę skarbową woj. dolnośląskiego za faktycznie zrealizowaną część usługi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury, z wyłączeniem opłat związanych z przekazami pocztowymi. Faktura nadana zostanie przez Wykonawcę przesyłką listową poleconą w ciągu 2 dni roboczych od daty jej wystawienia"? Nie. Pytanie 22. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość oznaczania przez siebie przesyłki listowej na stronie adresowej, w celu rozróżnienia jej charakteru (usługa pocztowa powszechna, niepowszechna)? Nie. Pytanie 23. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację poz. 13 w Formularzu cenowym - załącznik nr 4 do SIWZ - poprzez oddzielne określenie ilości usługi potwierdzenie odbioru" osobno dla przesyłek poleconych ekonomicznych oraz przesyłek poleconych priorytetowych. Obecny układ formularza cenowego może uniemożliwić Wykonawcy indywidualne skalkulowanie ceny, korzystnej (niższej) dla Zamawiającego. Pytanie 24. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację poz w Formularzu cenowym - załącznik nr 4 do SIWZ - poprzez oddzielne określenie ilości usługi zwroty przesyłek listowych krajowych rejestrowanych" osobno dla zwrotów przesyłek poleconych ekonomicznych oraz zwrotów przesyłek poleconych priorytetowych. Obecny układ formularza cenowego może uniemożliwić Wykonawcy indywidualne skalkulowanie ceny, korzystnej (niższej) dla Zamawiającego. 11

12 Pytanie 25. Czy w świetle zapisów SIWZ Wykonawca dobrze rozumie, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości nadawania przesyłek pocztowych z naniesioną na kopertach lub/i książkach nadawczych przesyłek objętych niniejszym zamówieniem adnotacją w imieniu" lub/i na rzecz" Urzędu Skarbowego w Legnicy (lub innej właściwej jednostki skarbowej woj. dolnośląskiego) przez tzw. podmiot trzeci nie będący stroną zawartej umowy? Przykład strony adresowej przesyłki Zamawiającego z zamieszczonym przez podwykonawcę dopiskiem: ABCDE... (nazwa firmy nie będącej stroną umowy z Zamawiającym) na rzecz lub/i w imieniu Urząd Skarbowy w Legnicy" Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w załączniku nr 2 do SIWZ w pkt. 15, 16 i 17 zawarł wymagania dotyczące oznaczania adresata. Pytanie 26. W jaki sposób Wykonawca ma wyliczyć koszt odbioru przesyłek, o którym, mowa w pkt. 4.1 SIWZ, w pkt. 1.7 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz w par. 1 ust. 1 lit. c) oraz par. 2 ust. 2 wzoru umowy, gdyż taka pozycja nie występuje w Formularzu cenowym? Prosimy o usunięcie zapisów dot. usługi odbioru przesyłek ze SIWZ tub uzupełnienie Formularza cenowego o kolejną pozycję kosztu świadczenia rzeczonej usługi: Usługa odbioru przesyłek z 34 punktów odbioru - stawka za miesiąc". Uzasadnienie: Zamawiający w ogłoszonym zamówieniu dokonał opisu zamówienia w brzmieniu:,.świadczenie usług pocztowych na potrzeby Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz Urzędów Skarbowych woj. dolnośląskiego." Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż usługa polegająca na odbiorze przesyłek pocztowych (korespondencji) nie jest usługą pocztową, ani też jej częścią zgodnie z treścią art. 2.1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Art Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe: 1) realizowane łącznie tub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych; 2) przemieszczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych, jeżeli jest wykonywane łącznie z przynajmniej jedną spośród czynności, o których mowa w pkt 1; 3) przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej), 4) 12

13 prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów 5) realizowanie przekazów pocztowych". Usługa polegająca na odbiorze przesyłek stanowi usługę transportową. W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do powyższego wniosku. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów pkt SWIZ, który otrzymuje brzmienie: Cena brutto oferty podana w Formularzu oferty (załącznik nr 3 do SIWZ - suma wartości w Formularzu cenowym Zał. nr 4 do SIWZ tj. w Tabeli I Lp. 91 kolumna 7, Tabeli II Lp. 1 kolumna 3 oraz Tabeli III Lp. 1 kolumna 5, stanowi cenę ogółem za całość zamówienia, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).. Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 4 do SWIZ Formularz cenowy, którego treść po zmianie stanowi załącznik do niniejszego pisma. Pytanie 27. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę obecnego zapisu wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ par. 2 ust. 5 na:,,5. Jednostki skarbowe woj. dolnośląskiego zobowiązują się do powiadomienia Wykonawcy o dodatkowych dniach wolnych od pracy - innych niż dni ustawowo wolne od pracy lub święta, co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą doręczenia korespondencji."? Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów 2 ust. 5 załącznika nr 9 do SIWZ oraz pkt. 10 załącznika nr 2 do SWIZ, które otrzymują brzmienie:,,jednostki skarbowe woj. dolnośląskiego zobowiązują się do powiadomienia Wykonawcy o dodatkowych dniach wolnych od pracy - innych niż dni ustawowo wolne od pracy lub święta, co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą doręczenia korespondencji." Pytanie 28. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż określone w SIWZ w pkt , , warunki jakie musi spełniać placówka pocztowa Wykonawcy dotyczą zarówno placówki nadawczej, jak również placówki oddawczej (punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek)? Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w odpowiedzi na pytanie 7. 13

14 Pytanie 29. Zamawiający w SIWZ w pkt określił warunek udziału w postępowaniu tj. posiadanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż z uwagi na określenie w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 4 SIWZ) świadczenia usług w obrocie krajowym i zagranicznym Zamawiający wymaga od Wykonawcy wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)? Jednocześnie Zamawiający wskazuje iż w pkt SIWZ Zamawiający wskazał jaki dokument ma dostarczyć Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt SIWZ. Pytanie 30. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż określony w SIWZ w pkt wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem czy zostały lub są wykonywane należycie, dotyczą usług pocztowych świadczonych przez Wykonawcę w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy zgodnie z określonym w SIWZ warunkiem w pkt ? TAK. Pytanie 31. Zmawiający w Załączniku nr 9 do SIWZ określił w par. 3 ust. 2 Przekazy pocztowe doręczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego przez jednostek skarbowych woj dolnośląskiego miejsca w kraju i poza jego granicami". W Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający nie określił wolumenu i wartości odrębnie dla obszaru kraju i zagranicy. W celu umożliwienia Wykonawcy skalkulowania korzystnej dla Zamawiającego opłaty wnosimy o oddzielne określenie ilości i wartości usługi dla przekazów krajowych i zagranicznych. 14

15 Zamawiający nie jest w stanie określić wolumenu i wartości przekazów zagranicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż tego typu przekazy stanowią niewielką część ogólnej liczby nadawanych przekazów. Pytanie 32. Wykonawca w celu pokazania jasnego sposobu wyliczenia opłaty za nadanie przekazu pocztowego zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Tabeli nr II załącznika nr 4 do SIWZ poprzez zastosowanie tabeli w układzie: cena jednostkowa netto za nadanie 1 szt. przekazu", procent pobierany od wartości zrealizowanych przekazów pocztowych", wartość procentu od wartości zrealizowanych przekazów pocztowych",,,suma opłat z tytułu zrealizowanych przekazów pocztowych, stawka VAT (%), wartość brutto". Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe zmiany wnosimy o doprecyzowanie zawartości kolumny nr 4 Tabeli nr II załącznika nr 4 do SIWZ (w jakiej formie dane mają być tam ujęte). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w kolumnie 4 Tabeli nr II załącznika nr 4 do SIWZ należy wskazać dokładny wzór (działanie arytmetyczne) jaki Wykonawca zastosował do obliczenia kwoty podanej w kolumnie 3 Tabeli nr II załącznika nr 4 do SIWZ. Ponadto Zmawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji następujących zapisów SIWZ: 8 ust. 2 załącznika nr 9 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 2. Niezależnie od sytuacji unormowanej w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości, w następujących przypadkach: 1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 2) jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, 3) zaangażowania Wykonawcy lub osób działających w jego imieniu przy realizacji umowy w praktyki korupcyjne, stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 4) wykonywania przez Wykonawcę swoich obowiązków w sposób nienależyty i niezgodny z rzeczowym zakresem przedmiotu umowy, pomimo zgłoszenia przez jednostkę skarbową woj. dolnośląskiego pisemnych zastrzeżeń oraz bezskutecznego upływu terminu, wyznaczonego w wezwaniu do należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 15

16 5) z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy. 8 ust. 5 załącznika nr 9 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Wszystkie zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Termin składania ofert nie ulega zmianie. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LEGNICY /-/ mgr Jan Mormul 16

Projekt umowy. Zał. Nr 6 do SIWZ

Projekt umowy. Zał. Nr 6 do SIWZ Zał. Nr 6 do SIWZ Projekt umowy U M O W A Nr zawarta w dniu roku w Tomaszowie Lubelskim, pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 35, NIP 921-13-70-514

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców Nr 1

Informacja dla Wykonawców Nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Wrocław, dn. 05.09.2014r. Informacja dla Wykonawców Nr 1 Do wszystkich Wykonawców, którzy zainteresowani są

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pocztowych, sklasyfikowanych w kategorii 27 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie: a) przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746. znak: OL-WAG-29-07-JP/14 Lublin, dnia 19.09.2014 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ POWIATOWY URZĄD PRACY 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17A tel. centrala: (32) 267-30-03, fax: (32) 267-41-53 e-mail: pup@pup.bedzin.pl, Internet: http://www.pup.bedzin.pl Numer postępowania: PUP.1711.1.2015.JP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 BZP.2421.18.2013.KP Wrocław, 13 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 Dotyczy: Postępowania nr BZP.2421.18.2013.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. .. zwanym dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWY. .. zwanym dalej Wykonawcą WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ W dniu.. w Lubinie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznejw Lubinie ul. Kilińskiego 25a zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:.. przy kontrasygnacie a..

Bardziej szczegółowo

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c tel. 52 3585366, fax: 52 3510210, e-mail: mgops.gniewkowo@admin.com.pl M-GOPS.DAF.271.1.2015 Gniewkowo, 10.06.2015

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Strzelce Krajeńskie, dnia 1 kwietnia 2014 roku RG.272.5.2014 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. NIP:. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA nr.. NIP:. 1 Przedmiot Umowy Wzór umowy UMOWA nr.. o świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej We Wrocławiu W dniu.. roku we Wrocławiu pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 października 2012 r. wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Wrocław, dnia 24 października 2012 r. wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 24 października 2012 r. wszyscy, którzy pobrali SIWZ dotyczy: świadczenie powszechnych usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 14.01.2012 r. URN. 271.1.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013 OR.272.7.2013 Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

GOZ-591-2214-2/15 Warszawa, dnia 28.04.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-591-2214-2/15 Warszawa, dnia 28.04.2015 r. WYKONAWCY GOZ-591-2214-2/15 Warszawa, dnia 28.04.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 09.12.2013r. PZP.271.14.2013 WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH zawarta w Tarnowie w dniu pomiędzy: Gminą Tarnów, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Grzegorza Kozioł

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia

Pytania i wyjaśnienia SĄD REJONOWY dla KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 postępowanie 271/20/2011/P Kraków, dnia 25.11.2011r. Pytania i wyjaśnienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie.

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. Wersja archiwalna IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. 31.07.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty 29.07.2015 - Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

(numer nadany przez Wykonawcę)

(numer nadany przez Wykonawcę) Znak sprawy: OIŁd-2800-2/13 Załącznik Nr 5 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu Umowa o świadczenie usług pocztowych Nr. (numer nadany przez Wykonawcę) 2013 r. w Łodzi, pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko- mazurskie, tel. 087 424-15-80, faks 087 424-10-50.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko- mazurskie, tel. 087 424-15-80, faks 087 424-10-50. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu Numer ogłoszenia: 123823-2013; data zamieszczenia: 25.06.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie składane jest w formie Zapytania Ofertowego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojskowego Biura Emerytalnego w Łodzi w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SIWZ AF.26.26.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i jego zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DA.III.272.2.43.2015 Zielona Góra, 21.09.2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: DA.III.272.2.43.2015 Zielona Góra, 21.09.2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 68 456 52 00, 320 20 37 fax +48 68 456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.2.43.2015 Zielona Góra, 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane Nr sprawy: DAO-271-152/14 Zakopane, dnia 02.12.2014r Zapytanie ofertowe Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. BG-II/211/39/2013-1. Do Wykonawców

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. BG-II/211/39/2013-1. Do Wykonawców BG-II/211/39/2013-1 Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Do Wykonawców Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ AG.272.12.2013.HS Opole, 2013-12-10 Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego wzniesienie opłaty za usługę w postaci napisu,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.NAZWA ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług pocztowych przez okres 24 miesięcy w obrocie krajowym i zagranicznym 2.KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 64.11.00.00-0 usługi pocztowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 19.11.2012 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 19.11.2012 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 9..0 r. ul. Wspólna 0, 00-90 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-0A-98/ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania o

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami:

WZÓR UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784 REGON: 072728961

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. Znak: AP.271.2.2016 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Szacowana przewidywana ilość. do 50 g. 58 000. ponad 50 g. do 100 g. do 50 g. 250. od 50 g. do 100 g. 10. do 350 g. 10. do 350 g.

FORMULARZ CENOWY. Szacowana przewidywana ilość. do 50 g. 58 000. ponad 50 g. do 100 g. do 50 g. 250. od 50 g. do 100 g. 10. do 350 g. 10. do 350 g. ZAŁĄCZNIK NR 6 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zielonogórskiego Związku Gmin w 2014 r. przedstawiam/ my: FORMULARZ CENOWY

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629.

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629. Warszawa: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g., wysyłek paczek oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM.2311.39.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań. Poznań, 5 stycznia 2012r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań. Poznań, 5 stycznia 2012r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań Poznań, 5 stycznia 2012r. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie - strona UMWW Znak postępowania : BZP.II.274.6.2011

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych. Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 CPV: 64.11.00.00-0 usługi pocztowe Świadczenie usług pocztowych Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wodociągów

Bardziej szczegółowo

BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR OAK.KCB.2621/74/15. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy. Umowa nr

WZÓR OAK.KCB.2621/74/15. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy. Umowa nr WZÓR OAK.KCB.2621/74/15 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu.. 2015 r. pomiędzy Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na:

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na: Mielec dnia 11.12.2014 r. Zapytanie Cenowe Zamawiający: Gmina Mielec Ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWY. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane przy użyciu maszyny do frankowania.

Projekt UMOWY. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane przy użyciu maszyny do frankowania. Projekt UMOWY na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Chełmiec w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Wzór umowy

Załącznik Nr 4 Wzór umowy Załącznik Nr 4 Wzór umowy Umowa Nr. zawarta w dniu 2014 r. w Długołęce pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce z siedzibą przy ul. Szkolnej 40a, 55-095 Mirków, NIP: 911-13-45-497 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 25a tel.76/746 34 00; fax 76/746 34 01 Lubin, dnia 19 października 2015r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 25a tel.76/746 34 00; fax 76/746 34 01 Lubin, dnia 19 października 2015r. Lubin, dnia 19 października 2015r. OA.3301-3/14 NA ZAPYTANIE Dotyczy: Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. OA.3301-3/14 W dniu 13 października 2015r. do siedziby

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (2)

Wykonawcy PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (2) Wyszków, 31-10-2014 r. ZP. 271.61.2014 Wykonawcy dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Wyszkowie w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

RIK.271.2.2014 Łańcut, dnia 03.03.2014 r. WYJAŚNIENIA I

RIK.271.2.2014 Łańcut, dnia 03.03.2014 r. WYJAŚNIENIA I RIK.271.2.2014 Łańcut, dnia 03.03.2014 r. WYJAŚNIENIA I Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PCPR.2260-4/15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

3. Czy Zamawiający dopuszcza wydzielanie korespondencji na miejscową (województwo) i zamiejscową (kraj)? Odpowiedź: Nie

3. Czy Zamawiający dopuszcza wydzielanie korespondencji na miejscową (województwo) i zamiejscową (kraj)? Odpowiedź: Nie Gryfino, dnia 2 lutego 2015 r. SEO.271.3.5.2015 Dotyczy: zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług pocztowych ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne (wzór)

Postanowienia umowne (wzór) Postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu.2013 r. w Katowicach, pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 13.12.2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 13.12.2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 13.12.2012 r. Biuro Dyrektora Generalnego MZ-AGZ-270-5859-2/JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOSiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w 2016 r. dla Urzędu Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w 2016 r. dla Urzędu Miasta Zamość Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr. do umowy nr z dnia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w 2016 r. dla Urzędu Miasta Zamość 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 7.11.2012r. Strona internetowa www.mpk.wroc.pl FZ/I/ 219 /12

Wrocław, 7.11.2012r. Strona internetowa www.mpk.wroc.pl FZ/I/ 219 /12 Wrocław, 7.11.2012r. Strona internetowa www.mpk.wroc.pl FZ/I/ 219 /12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 6305-2015 z dnia 2015-01-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Jawor na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Ul. Sienkiewicza 27 Tel. 823-48-80 w. 306, 215, fax. 823 05 51 Sekcja Inwestycji i Remontów Tarnobrzeg 2010-12-17 ZP 266-12/2010/2 Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info Góra: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

Bardziej szczegółowo

wpisanym do KRS pod numerem..., Regon..., NIP-...

wpisanym do KRS pod numerem..., Regon..., NIP-... Załącznik nr 3 UMOWA Nr.../ - Projekt Zawarta w dniu... r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60, reprezentowanym przez: mgr Janusza Solarza -Dyrektora

Bardziej szczegółowo

BZP/91/DLA/2015. Załącznik nr 5 do umowy

BZP/91/DLA/2015. Załącznik nr 5 do umowy BZP/91/DLA/2015 Załącznik nr 5 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - modyfikacja nr 2 SIWZ Zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym 1. Użyte poniżej definicje oznaczają w dokumentacji postępowania, w tym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PRN-7AG/BX/2/2/7/./2015

UMOWA Nr PRN-7AG/BX/2/2/7/./2015 Wzór umowy UMOWA Nr PRN-7AG/BX/2/2/7/./2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Pragą Północ, z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, NIP

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr... w sprawie Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

(wzór) UMOWA nr... w sprawie Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego (wzór) UMOWA nr... w sprawie Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Zawarta w dniu... roku, pomiędzy: Powiatowym Urzędem

Bardziej szczegółowo

ZP.I.341-52/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej

ZP.I.341-52/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej ZP.I.341-52/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZP.271.19.3.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Przedmiot zamówienia 1. PRZEDMIOTEM Z UMOWY JEST świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU OPERATORÓW POCZTOWYCH DO ODDAWCZYCH SKRZYNEK POCZTOWYCH POCZTY POLSKIEJ S.A.

REGULAMIN DOSTĘPU OPERATORÓW POCZTOWYCH DO ODDAWCZYCH SKRZYNEK POCZTOWYCH POCZTY POLSKIEJ S.A. REGULAMIN DOSTĘPU OPERATORÓW POCZTOWYCH DO ODDAWCZYCH SKRZYNEK POCZTOWYCH POCZTY POLSKIEJ S.A. 1 Regulamin dostępu operatorów pocztowych do oddawczych skrzynek pocztowych, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

proponujemy zapis: Obecna treść: proponujemy zapis: Obecna treść: proponujemy zapis:

proponujemy zapis: Obecna treść: proponujemy zapis: Obecna treść: proponujemy zapis: Warszawa, 28 października 2014r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl Gdańsk: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746. znak: OL-WAG-29-07-JP/14 Lublin, dnia 25.09.2014 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 października 2013 r. Znak sprawy: DA-IV-1-272.2.2013 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015. zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015. zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 330511-2010; data zamieszczenia: 19.11.2010

Numer ogłoszenia: 330511-2010; data zamieszczenia: 19.11.2010 Ruda Śląska: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 225 w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Znak sprawy: WOA-2900-05/2011 Załącznik nr 7 do SIWZ Ogólne warunki umowy Nr WOA-2900-05/../2011 W dniu... roku we Wrocławiu pomiędzy: Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP.271.4.2014.JSz Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Umowa nr...

- Projekt - Umowa nr... Załącznik nr 3 do zaproszenia - Projekt - Umowa nr... zawarta w dniu...r w Czeladzi pomiędzy: Gmina Czeladź Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą: ul.17 Lipca 27, 41-250 Czeladź, NIP:625-15-83-462,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Bankowa 18 W Y K O N A W CY

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Bankowa 18 W Y K O N A W CY Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Bankowa 18 Identyfikator postępowania : OG/ZP 33 /1/2010 W Y K O N A W CY Jelenia Góra, dnia 14-12-2010 Postępowanie w/s świadczenia powszechnych usług

Bardziej szczegółowo

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce ZAPYTANIE CENOWE 1) usługa pocztowa w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA (PROJEKT)

Załącznik Nr 3 UMOWA (PROJEKT) UMOWA (PROJEKT) Załącznik Nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Polkowicach, ul. Mała 1 59-100 Polkowice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r.

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm,

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług pocztowych, nr sprawy: CPD-ZP-263-146/2015

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług pocztowych, nr sprawy: CPD-ZP-263-146/2015 CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW. CPD-ZP-263-146/2015/FQHF/1 Radom, dnia 02.12.2015 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Oznaczenie sprawy: ZP/5/GDB/2013. Strona internetowa

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Oznaczenie sprawy: ZP/5/GDB/2013. Strona internetowa Oznaczenie sprawy: ZP/5/GDB/2013 Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Strona internetowa dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Do dnia 23.07.2013r w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał następujące pytania i udzielił następujących odpowiedzi:

Do dnia 23.07.2013r w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał następujące pytania i udzielił następujących odpowiedzi: Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 Warszawa 23.07.2013r Informacja o złożonych zapytaniach dotyczącym zapisów SIWZ w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych oraz udzielonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (wzór) o korzystanie z usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

UMOWA nr.. (wzór) o korzystanie z usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym BZP.2421.18.2013.KP Zał. Nr 6 do SIWZ UMOWA nr.. (wzór) o korzystanie z usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zawarta w dniu..201_ roku we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą) dla Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

ZP/PN/42/2015 Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY

ZP/PN/42/2015 Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, wpisanym do rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo