ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Legnica, dnia 02 września 2014 r. URZĄD SKARBOWY W LEGNICY OL/2512/PN/1/14/2 Wykonawcy - wszyscy- dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz Urzędów Skarbowych woj. dolnośląskiego (nr postępowania OL/2512/PN/1/14). ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. zapisów SIWZ które wpłynęły od wykonawców, wraz z wyjaśnieniami: Pytanie 1: Zamawiający, m.in. w rozdziale 4, pkt SIWZ, czy w załączniku nr 9, w 1 ust. 3 lit. b wskazuje, że usługi wchodzące w ramy przedmiotu zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami m.in. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545). Wykonawca zwraca uwagę, że jedynym podmiotem zobowiązanym do stosowania powyższego rozporządzenia jest operator wyznaczony w ramach obowiązku świadczenia przez niego usług pocztowych nałożonego przez ustawę Prawo Pocztowe. Wykonawca może zobowiązać do stosowania pewnych zasad zawartych we wskazanym powyżej rozporządzeniu, prosi jednak o wskazanie konkretnych wymogów, np. zasad dot. doręczania przesyłek itp. W innym wypadku Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie powyższych zapisów z SIWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w odpowiedzi na pytanie 5. ul. Najświętszej Marii Panny 3, Legnica tel.: fax:

2 Pytanie 2. Zamawiający wskazuje, że w ramach świadczenia usług pocztowych dotyczących przekazów pocztowych, Zamawiający przewiduje, że będzie nadawał przekazy pocztowe na tereny wiejskie, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1529). Wykonawca zwraca uwagę, że do świadczenia powyższych usług uprawniony jest jedynie operator wyznaczony. Taka konstrukcja zapisów SIWZ uniemożliwia złożenie oferty podmiotom innym niż operator wyznaczony, co narusza podstawową zasadę Prawa zamówień publicznych, tj. wskazany w art. 7 ustawy obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę, że operator pocztowy, zgodnie z art. 15 ust. 2 Prawa pocztowego, jest zobowiązany do przyjmowania wskazanych w art. 15 ust. 1 pkt. 3 przekazów i nie może odmówić ich przyjęcia niezależnie od łączących go z Wykonawcą stosunków. Wykonawca może więc, po przyjęciu zlecenia od Zamawiającego, nadać przekaz w placówce operatora wyznaczonego. W związku z tym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wprowadzenie dodatkowego zastrzeżenia w SIWZ o następującej treści: W przypadku operatorów pocztowych innych niż operator wyznaczony, Zamawiający wyraża zgodę, by nadawanie przekazów w placówce operatora wyznaczonego odbywało się w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga, aby Wykonawca dysponował prawem do przyjmowania przekazów na tereny wiejskie. Pytanie 3. Zamawiający wskazuje, że przewiduje konieczność nadania części przesyłek u operatora wyznaczonego. Czy Zamawiający może wskazać szacunkowe wolumeny wszystkich przesyłek, które mają być nadawane w ten sposób? Zasady doręczeń obowiązujące w procedurze administracyjnej i cywilnej, a w szczególności konieczność nadania części przesyłek u operatora wyznaczonego wymagają innej organizacji Wykonawcy w zakresie realizacji usługi, jak też zaangażowania innych środków. W związku z tym, informacje, o których mowa powyżej będą niezwykle pomocne Wykonawcy w skalkulowaniu ceny oferty. Zamawiający nie jest w stanie wskazać szacunkowego wolumenu przesyłek do nadania przez operatora wyznaczonego. 2

3 Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek pocztowych? Wykonawca jednocześnie zaznacza, że informacje te nie będą zakrywać nadruku adresu firmowego Zamawiającego oraz nie będą naruszać innych wymagań wskazanych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie, oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego, znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek pocztowych pod warunkiem, że nie będą naruszać wymagań wskazanych w SIWZ i umowie. Pytanie 5. Zamawiający w pkt. 10 Załącznika nr 9 do SIWZ wskazuje: Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczone do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 poz. 545). Tak sformułowane zapisy czynią treść opisu przedmiotu zamówienia niejednoznaczną, gdyż nawiązują do świadczenia powszechnej usługi pocztowej, którą z mocy ustawy Prawo pocztowe może realizować tylko jeden podmiot. Z ustawy tej wprost wynika, że czym innym jest usługa wchodząca w zakres usług powszechnych, a czym innym sama powszechna usługa pocztowa. Zgodnie z art. 3 punkt 30) Prawa pocztowego usługą wchodzące w zakres usług powszechnych są usługi pocztowe obejmujące przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych, oraz przesyłki dla ociemniałych, nieświadczone przez operatora wyznaczonego w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych; do usług wchodzących w zakres usług powszechnych nie zalicza się usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich. Natomiast czym innym jest powszechna usługa pocztowa, która może być wykonywana tylko przez jeden podmiot operatora wyznaczonego (Pocztę Polską) i to tylko w ramach obowiązku na niego nałożonego przez ustawę. Natomiast usługi realizowane przez innych operatorów niż operator wyznaczony oraz usługi realizowane przez operatora wyznaczonego, ale nie w ramach ustawowego obowiązku nie są powszechnymi usługami pocztowymi. 3

4 Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji powyższego zapisu tak, by nadać mu następującą treść: Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 poz. 545). Zmawiający dokonuje modyfikacji zapisów 2 ust. 10 załącznika nr 9 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:,,10. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem zasad doręczeń i czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 poz. 545). Pytanie 6. Zamawiający w 7 ust. 1 załącznika nr 9, wskazuje: 1. Każdemu ze Wspólnie Zamawiających służy względem Wykonawcy prawo żądania zapłaty kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach: a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia należnego od Zamawiającego, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy, b) z tytułu zwłoki w realizacji obowiązków, o których mowa w 2 umowy, odpowiednio w wysokości 1% danej należności, c) z tytułu zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z 3 umowy odpowiednio w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki Wykonawca zwraca uwagę, że kwestie odszkodowania za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy w zakresie świadczonych usług pocztowych zostały uregulowane w rozdziale 8 ustawy Prawo pocztowe oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej, na co sam Zamawiający wskazuje w 2 ust. 18 załącznika nr 9. Wykonawca, w świetle faktu, że kwestia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usług pocztowych została wyczerpująco uregulowana, prosi o eliminację powyższego zapisu w punktach b i c jako bezprzedmiotowego. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów 7 ust. 1 załącznika nr 9 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 4

5 1. Każdemu ze Wspólnie Zamawiających służy względem Wykonawcy prawo żądania zapłaty kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach: a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia należnego od Zamawiającego, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy, b) z tytułu nieterminowego odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, c) z tytułu nieterminowego nadania u operatora wyznaczonego odebranych z siedzib jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego przesyłek, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, d) z tytułu nieterminowego przyjęcia do nadania przekazów pocztowych, w wysokości 1% wartości tych przekazów, za każdy dzień zwłoki. Pytanie 7. Zamawiający w rozdziale 4.12 SIWZ wskazuje, że: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą w miejscowościach, w których znajdują się siedziby jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego, wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz wymaga, aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej gminy w kraju. W rozdziale 4.13 Zamawiający wskazuje szczegółowe wymogi dot. placówek: 4.13 Każda placówka pocztowa Wykonawcy, o której mowa w pkt 4.12., musi spełniać niżej wymienione warunki: czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, oznakowana w sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy, gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. Wykonawca wskazuje, że takie wymogi może spełnić tylko jeden operator pocztowy, a mianowicie Poczta Polska S.A. Prowadzi to w konsekwencji do naruszenia elementarnych zasad prawa zamówień publicznych tj. zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 PZP). Podkreślić należy, że w takiej sytuacji pomimo z pozoru konkurencyjnego trybu postępowania, udział w jego realizacji może wziąć tylko jeden podmiot czyli Poczta Polska S.A. Żaden bowiem operatora pocztowy nie posiada takiej sieci placówek (zwłaszcza jeżeli chodzi o obszary wiejskie) by posiadał we wszystkich wskazanych gminach, bardzo często niewielkich, nie wspominając już o 5

6 poszczególnych dzielnicach, placówki odpowiadającą wskazanym wymogom. Trudno również wymagać od operatorów pocztowych biorących udział w postępowaniu dokonania z dnia na dzień tak znacznego rozwoju infrastrukturalnego, który pozwoliłby na wzięcie udziału w postępowaniu. W związku z powyższym żaden operator pocztowych oprócz operatora wyznaczonego nie jest w stanie sprostać postawionemu wymogowi. Trzeba bowiem zaznaczyć, iż sieć placówek, którą dysponuje operator wyznaczony budowana była przez lata działalności monopolistycznej (kiedy jedynym operatorem była Poczta Polska S.A.), a więc tym bardziej inni operatorzy pocztowi nie mieli wpływu na możliwości rozwoju infrastrukturalnego. Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż jest w pełni zdolny do zapewnienia realizacji usługi na najwyższym poziomie (przy wykorzystaniu własnych zasobów), bez ubytku dla jej jakości, przy łagodniejszych wymogach dotyczących placówek niż wprowadzone przez Zamawiającego. Ponadto, ewentualny argument, iż Wykonawca może spełnić warunek dysponowania stałą placówką operatora wyznaczonego poprzez zawarcie umowy z operatorem wyznaczonym i korzystaniem z jego zasobów w myśl art. art. 26 ust. 2b PZP, jest nie do obrony. Operator wyznaczony, tj. Poczta Polska S.A., jest konkurentem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu przetargowym, stąd też nie ma żadnych uzasadnionych powodów, by udostępnić swoje zasoby Wykonawcy w myśl art. 26 ust. 2b PZP. W świetle powyższych, dyskryminujący charakter wskazanych zapisów jest oczywisty i bezwzględny, a operatorzy pocztowi nie posiadający statusu operatora wyznaczonego nie mają możliwości spełnienia takiego warunku. Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość zmiany SIWZ, poprzez usunięcie lub modyfikację powyższych dyskryminujących zapisów SIWZ (oraz odpowiadającym im innym zapisom SIWZ i załączników do SIWZ), jako dyskryminujących operatorów pocztowych niebędących operatorem wyznaczonym? Zamawiający zauważa, iż wymogi określone w pkt SIWZ oraz w 10 ust. 1 załącznika nr 9 do SIWZ, nie zaburzają konkurencji, nie prowadzą do uprzywilejowania któregoś z Wykonawców i w ocenie Zamawiającego, są istotne z punku widzenia interesu publicznego, gwarantując określony poziom świadczonych usług. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt KIO 1350/14. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji następujących zapisów: pkt 4.13 SWIZ, który otrzymuje brzmienie: Punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych), o których mowa w pkt 4.12., muszą spełniać niżej wymienione warunki: czynne co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 6

7 oznakowane w sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy, gdy znajdują się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, muszą posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. 10 ust. 1 załącznika nr 9 do SWIZ, który otrzymuje brzmienie: 1. Punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych), muszą spełniać niżej wymienione warunki: a) czynne co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, b) oznakowane w sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy, c) gdy znajdują się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, muszą posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. Pytanie 8. Zgodnie SIWZ płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury VAT. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności wynagrodzenia do 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT? Nie. Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuszcza odbiór przesyłek od Zamawiającego w następujących przedziałach godzinowych dla poniższych lokalizacji: Urząd Skarbowy w Bolesławcu, ul. Garncarska 10, Bolesławiec od do Urząd Skarbowy w Jaworze, ul. Gagarina 5, Jawor- od do Urząd Skarbowy w Złotoryi, ul. Rynek 42, Złotoryja- od do Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów załącznika nr 9 do SIWZ poprzez dodanie w 2 ust. 2 oraz załącznika nr 2 do SIWZ poprzez dodanie w pkt. 7 zdania o następującej treści: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin odbioru przesyłek z adresów wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do umowy, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego zaakceptowania zmian przez właściwą jednostkę skarbową woj. dolnośląskiego oraz Wykonawcę. 7

8 Pytanie 10. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę obecnego zapisu Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ par. 6 ust. 6 na: Za datę płatności faktury uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy"? Pytanie 11. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie obecnych zapisów Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ par. 8 o nowe ustępy; - Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyny z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na piśmie, ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca kalendarzowego. - Wykonawcy przysługuje prawo zaprzestania świadczenia określonej usługi w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy przepisów dotyczących działalności Wykonawcy, które uniemożliwiają jej realizację"? Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia, jako załączników do zawieranej umowy wzorów znaku opłaty pocztowej, poprawnego adresowania przesyłek, zestawienia nadanych przesyłek listowych oraz pocztowej książki nadawczej dla przesyłek rejestrowanych i zestawienia placówek Wykonawcy (nadawczych i oddawczych)? Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do zawieranej umowy dodatkowych załączników niewskazanych we wzorze umowy (zał. nr 9 do SIWZ) pod warunkiem, że nie będą naruszać wymagań wskazanych w SIWZ i umowie. Pytanie 13. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczania przez Wykonawcę na przesyłkach adresów lub/i nazw, określeń nie związanych z adresem adresata? Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w załączniku nr 2 do SIWZ w pkt. 15, 16 i 17 zawarł 8

9 wymagania dotyczące oznaczania adresata. Pytanie 14. Czy z uwagi na istotny charakter nadawanej korespondencji, Zamawiający wymaga, aby w przypadku możliwości realizacji usług przez podwykonawców - Wykonawcę łączyła z podwykonawcami pisemna umowa, czy też posiadanie takiej umowy nie stanowi istotnego warunku? Jeżeli tak, czy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu umowę z podwykonawcą najpóźniej w dniu podpisania umowy? Pytanie 15. Czy w świetle zapisów SIWZ Wykonawca dobrze rozumie, iż przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług pocztowych opłacanych wyłącznie w formie bezgotówkowej (z dołu), bez możliwości oklejania przesyłek znaczkami pocztowymi? Pytanie 16. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie dotychczasowego zapisu par. 8 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ o nowy punkt: W przypadku nie dotrzymywania przez Zamawiającego przy nadawaniu przesyłek warunków umowy, Wykonawca może wezwać go do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Wykonawca może w terminie 14 dni od otrzymania wezwania umowę rozwiązać bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Nie. Pytanie 17. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie par. 10 ust 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ o kolejny pkt. - Regulaminy usług obowiązujące u Wykonawcy? Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 9

10 Pytanie 18. Czy Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany godzin odbioru przesyłek z adresów wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ w przypadku wcześniejszego zgodnego zaakceptowania zmian? Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w odpowiedzi na pytanie 9. Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do zawieranej w ramach niniejszego postępowania umowy - załącznik nr 9 do SIWZ par. 6 zapisu: Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki"? Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż powyższe zostało uregulowane w 5 ust. 3 załącznika nr 9 do SIWZ. Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów 5 ust. 2 załącznika nr 9 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.. Pytanie 20. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do zawieranej w ramach niniejszego postępowania umowy zapisu określającego podstawę opodatkowania lub zwolnienie z podatku od towarów i usług, usług objętych zamówieniem? Nie. Pytanie 21. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów wzorca umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ (par. 6 ust. 5) - w zakresie zapisów dot. terminu uregulowania należności za wykonanie przedmiotu umowy z Płatność, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, będzie dokonywana odrębnie przez każdą jednostkę skarbową woj. dolnośląskiego za faktycznie zrealizowaną część usługi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, z wyłączeniem opłat związanych z przekazami pocztowymi." na Płatność, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, będzie dokonywana odrębnie przez każdą 10

11 jednostkę skarbową woj. dolnośląskiego za faktycznie zrealizowaną część usługi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury, z wyłączeniem opłat związanych z przekazami pocztowymi. Faktura nadana zostanie przez Wykonawcę przesyłką listową poleconą w ciągu 2 dni roboczych od daty jej wystawienia"? Nie. Pytanie 22. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość oznaczania przez siebie przesyłki listowej na stronie adresowej, w celu rozróżnienia jej charakteru (usługa pocztowa powszechna, niepowszechna)? Nie. Pytanie 23. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację poz. 13 w Formularzu cenowym - załącznik nr 4 do SIWZ - poprzez oddzielne określenie ilości usługi potwierdzenie odbioru" osobno dla przesyłek poleconych ekonomicznych oraz przesyłek poleconych priorytetowych. Obecny układ formularza cenowego może uniemożliwić Wykonawcy indywidualne skalkulowanie ceny, korzystnej (niższej) dla Zamawiającego. Pytanie 24. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację poz w Formularzu cenowym - załącznik nr 4 do SIWZ - poprzez oddzielne określenie ilości usługi zwroty przesyłek listowych krajowych rejestrowanych" osobno dla zwrotów przesyłek poleconych ekonomicznych oraz zwrotów przesyłek poleconych priorytetowych. Obecny układ formularza cenowego może uniemożliwić Wykonawcy indywidualne skalkulowanie ceny, korzystnej (niższej) dla Zamawiającego. 11

12 Pytanie 25. Czy w świetle zapisów SIWZ Wykonawca dobrze rozumie, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości nadawania przesyłek pocztowych z naniesioną na kopertach lub/i książkach nadawczych przesyłek objętych niniejszym zamówieniem adnotacją w imieniu" lub/i na rzecz" Urzędu Skarbowego w Legnicy (lub innej właściwej jednostki skarbowej woj. dolnośląskiego) przez tzw. podmiot trzeci nie będący stroną zawartej umowy? Przykład strony adresowej przesyłki Zamawiającego z zamieszczonym przez podwykonawcę dopiskiem: ABCDE... (nazwa firmy nie będącej stroną umowy z Zamawiającym) na rzecz lub/i w imieniu Urząd Skarbowy w Legnicy" Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w załączniku nr 2 do SIWZ w pkt. 15, 16 i 17 zawarł wymagania dotyczące oznaczania adresata. Pytanie 26. W jaki sposób Wykonawca ma wyliczyć koszt odbioru przesyłek, o którym, mowa w pkt. 4.1 SIWZ, w pkt. 1.7 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz w par. 1 ust. 1 lit. c) oraz par. 2 ust. 2 wzoru umowy, gdyż taka pozycja nie występuje w Formularzu cenowym? Prosimy o usunięcie zapisów dot. usługi odbioru przesyłek ze SIWZ tub uzupełnienie Formularza cenowego o kolejną pozycję kosztu świadczenia rzeczonej usługi: Usługa odbioru przesyłek z 34 punktów odbioru - stawka za miesiąc". Uzasadnienie: Zamawiający w ogłoszonym zamówieniu dokonał opisu zamówienia w brzmieniu:,.świadczenie usług pocztowych na potrzeby Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz Urzędów Skarbowych woj. dolnośląskiego." Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż usługa polegająca na odbiorze przesyłek pocztowych (korespondencji) nie jest usługą pocztową, ani też jej częścią zgodnie z treścią art. 2.1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Art Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe: 1) realizowane łącznie tub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych; 2) przemieszczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych, jeżeli jest wykonywane łącznie z przynajmniej jedną spośród czynności, o których mowa w pkt 1; 3) przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej), 4) 12

13 prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów 5) realizowanie przekazów pocztowych". Usługa polegająca na odbiorze przesyłek stanowi usługę transportową. W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do powyższego wniosku. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów pkt SWIZ, który otrzymuje brzmienie: Cena brutto oferty podana w Formularzu oferty (załącznik nr 3 do SIWZ - suma wartości w Formularzu cenowym Zał. nr 4 do SIWZ tj. w Tabeli I Lp. 91 kolumna 7, Tabeli II Lp. 1 kolumna 3 oraz Tabeli III Lp. 1 kolumna 5, stanowi cenę ogółem za całość zamówienia, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).. Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 4 do SWIZ Formularz cenowy, którego treść po zmianie stanowi załącznik do niniejszego pisma. Pytanie 27. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę obecnego zapisu wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ par. 2 ust. 5 na:,,5. Jednostki skarbowe woj. dolnośląskiego zobowiązują się do powiadomienia Wykonawcy o dodatkowych dniach wolnych od pracy - innych niż dni ustawowo wolne od pracy lub święta, co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą doręczenia korespondencji."? Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów 2 ust. 5 załącznika nr 9 do SIWZ oraz pkt. 10 załącznika nr 2 do SWIZ, które otrzymują brzmienie:,,jednostki skarbowe woj. dolnośląskiego zobowiązują się do powiadomienia Wykonawcy o dodatkowych dniach wolnych od pracy - innych niż dni ustawowo wolne od pracy lub święta, co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą doręczenia korespondencji." Pytanie 28. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż określone w SIWZ w pkt , , warunki jakie musi spełniać placówka pocztowa Wykonawcy dotyczą zarówno placówki nadawczej, jak również placówki oddawczej (punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek)? Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w odpowiedzi na pytanie 7. 13

14 Pytanie 29. Zamawiający w SIWZ w pkt określił warunek udziału w postępowaniu tj. posiadanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż z uwagi na określenie w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 4 SIWZ) świadczenia usług w obrocie krajowym i zagranicznym Zamawiający wymaga od Wykonawcy wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)? Jednocześnie Zamawiający wskazuje iż w pkt SIWZ Zamawiający wskazał jaki dokument ma dostarczyć Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt SIWZ. Pytanie 30. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż określony w SIWZ w pkt wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem czy zostały lub są wykonywane należycie, dotyczą usług pocztowych świadczonych przez Wykonawcę w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy zgodnie z określonym w SIWZ warunkiem w pkt ? TAK. Pytanie 31. Zmawiający w Załączniku nr 9 do SIWZ określił w par. 3 ust. 2 Przekazy pocztowe doręczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego przez jednostek skarbowych woj dolnośląskiego miejsca w kraju i poza jego granicami". W Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający nie określił wolumenu i wartości odrębnie dla obszaru kraju i zagranicy. W celu umożliwienia Wykonawcy skalkulowania korzystnej dla Zamawiającego opłaty wnosimy o oddzielne określenie ilości i wartości usługi dla przekazów krajowych i zagranicznych. 14

15 Zamawiający nie jest w stanie określić wolumenu i wartości przekazów zagranicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż tego typu przekazy stanowią niewielką część ogólnej liczby nadawanych przekazów. Pytanie 32. Wykonawca w celu pokazania jasnego sposobu wyliczenia opłaty za nadanie przekazu pocztowego zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Tabeli nr II załącznika nr 4 do SIWZ poprzez zastosowanie tabeli w układzie: cena jednostkowa netto za nadanie 1 szt. przekazu", procent pobierany od wartości zrealizowanych przekazów pocztowych", wartość procentu od wartości zrealizowanych przekazów pocztowych",,,suma opłat z tytułu zrealizowanych przekazów pocztowych, stawka VAT (%), wartość brutto". Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe zmiany wnosimy o doprecyzowanie zawartości kolumny nr 4 Tabeli nr II załącznika nr 4 do SIWZ (w jakiej formie dane mają być tam ujęte). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w kolumnie 4 Tabeli nr II załącznika nr 4 do SIWZ należy wskazać dokładny wzór (działanie arytmetyczne) jaki Wykonawca zastosował do obliczenia kwoty podanej w kolumnie 3 Tabeli nr II załącznika nr 4 do SIWZ. Ponadto Zmawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji następujących zapisów SIWZ: 8 ust. 2 załącznika nr 9 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 2. Niezależnie od sytuacji unormowanej w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości, w następujących przypadkach: 1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 2) jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, 3) zaangażowania Wykonawcy lub osób działających w jego imieniu przy realizacji umowy w praktyki korupcyjne, stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 4) wykonywania przez Wykonawcę swoich obowiązków w sposób nienależyty i niezgodny z rzeczowym zakresem przedmiotu umowy, pomimo zgłoszenia przez jednostkę skarbową woj. dolnośląskiego pisemnych zastrzeżeń oraz bezskutecznego upływu terminu, wyznaczonego w wezwaniu do należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 15

16 5) z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy. 8 ust. 5 załącznika nr 9 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Wszystkie zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Termin składania ofert nie ulega zmianie. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LEGNICY /-/ mgr Jan Mormul 16

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 29.10.2014 r. URN. 271.26.4.2014.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Zał. Nr 6 do SIWZ

Projekt umowy. Zał. Nr 6 do SIWZ Zał. Nr 6 do SIWZ Projekt umowy U M O W A Nr zawarta w dniu roku w Tomaszowie Lubelskim, pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 35, NIP 921-13-70-514

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców Nr 1

Informacja dla Wykonawców Nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Wrocław, dn. 05.09.2014r. Informacja dla Wykonawców Nr 1 Do wszystkich Wykonawców, którzy zainteresowani są

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pocztowych, sklasyfikowanych w kategorii 27 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze

Bardziej szczegółowo

W związku z wpłynięciem pytań do treści Ogłoszenia Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

W związku z wpłynięciem pytań do treści Ogłoszenia Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: Warszawa, dnia 22.03.2017 r. AE-10/ZP/ 11 /17 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na postawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: umowa zostanie zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie: a) przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: ,

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: , Nr sprawy: ROA.271. 68.2013 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu r. pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie NIP, REGON..., reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy W Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Bielany z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, NIP: 5252248481, Regon:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746. znak: OL-WAG-29-07-JP/14 Lublin, dnia 19.09.2014 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się. o udzielenie zamówienia. Mielec, dnia

Wykonawcy ubiegający się. o udzielenie zamówienia. Mielec, dnia Mielec, dnia 16.10.2015 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Powiat mielecki Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 BZP.2421.18.2013.KP Wrocław, 13 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 Dotyczy: Postępowania nr BZP.2421.18.2013.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ POWIATOWY URZĄD PRACY 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17A tel. centrala: (32) 267-30-03, fax: (32) 267-41-53 e-mail: pup@pup.bedzin.pl, Internet: http://www.pup.bedzin.pl Numer postępowania: PUP.1711.1.2015.JP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. .. zwanym dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWY. .. zwanym dalej Wykonawcą WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ W dniu.. w Lubinie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznejw Lubinie ul. Kilińskiego 25a zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:.. przy kontrasygnacie a..

Bardziej szczegółowo

ORG Lubicz, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE

ORG Lubicz, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE ORG.2600.12.2016 Lubicz, dnia 09.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych w granicach administracyjnych gminy dla Urzędu Gminy Lubicz od 02

Bardziej szczegółowo

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c tel. 52 3585366, fax: 52 3510210, e-mail: mgops.gniewkowo@admin.com.pl M-GOPS.DAF.271.1.2015 Gniewkowo, 10.06.2015

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Strzelce Krajeńskie, dnia 1 kwietnia 2014 roku RG.272.5.2014 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 492390-2013 z dnia 2013-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Luboń Opis przedmiotu zamówienia: - przedmiot zamówienia nie został podzielony na części - nie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Strefa B Ameryka Północna, Afryka, i) przesyłki listowe rejestrowane priorytetowe w obrocie zagranicznym Strefa C Ameryka Południowa, Środkowa Azja,

Strefa B Ameryka Północna, Afryka, i) przesyłki listowe rejestrowane priorytetowe w obrocie zagranicznym Strefa C Ameryka Południowa, Środkowa Azja, Zał Nr 5 do SIWZ PROJEKT Umowa Or NR /2012 W dniu w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Piotra Sęczkowskiego Burmistrza Poddębic, a zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy I. Przedmiot Umowy 1. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w procedurze odpowiedniej dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy nr z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UD-XI-ZZP.271.36.1.2012.IMA Warszawa, dn. 13.11.2012 r. Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot: przetargu nieograniczonego na Usługi pocztowe na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.polegające

Bardziej szczegółowo

Treść zapytań oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów. Ogłoszenia o zamówieniu

Treść zapytań oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów. Ogłoszenia o zamówieniu Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/4/BM/2017 Gdańsk, dnia 20.11.2017r. Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia Przedmiot Zamówienia Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. NIP:. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA nr.. NIP:. 1 Przedmiot Umowy Wzór umowy UMOWA nr.. o świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej We Wrocławiu W dniu.. roku we Wrocławiu pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 października 2012 r. wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Wrocław, dnia 24 października 2012 r. wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 24 października 2012 r. wszyscy, którzy pobrali SIWZ dotyczy: świadczenie powszechnych usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, Lubicz. Tel: fax:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, Lubicz. Tel: fax: ORG.2600.8.206 Lubicz 09.2.206r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych po za teren gminy Lubicz dla Urzędu Gminy w Lubiczu od 02 stycznia 207r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA (PROJEKT)

Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA (PROJEKT) Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu w Szydłowcu pomiędzy Gminą Szydłowiec, z siedziba w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, NIP 7991372685, Regon 000523790

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (3)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (3) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.2.72.2013 Zielona Góra, 7 października 2013 r. otrzymują uczestnicy postępowania

Bardziej szczegółowo

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie.

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. Wersja archiwalna IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. 31.07.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty 29.07.2015 - Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, Lubicz. Tel: fax:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, Lubicz. Tel: fax: ORG.2600.8.2016 Lubicz 28.11.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych w i zagranicznym dla Urzędu Gminy Lubicz od 02 stycznia 2017r. do 31

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 14.01.2012 r. URN. 271.1.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: ZEASiP362.55.207 Lubicz 2.2.207r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych poza teren gminy Lubicz dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 15.06. 2016 r. Pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

4) polegające na zwrotach do Zamawiającego przesyłek listowych o których mowa w pkt. 3 po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia odbiorcy,

4) polegające na zwrotach do Zamawiającego przesyłek listowych o których mowa w pkt. 3 po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia odbiorcy, Zał Nr 5 do SIWZ PROJEKT Umowa Or NR /2011 W dniu w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Piotra Sęczkowskiego Burmistrza Poddębic, a zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług pocztowych z dnia

Umowa o świadczenie usług pocztowych z dnia Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy. Umowa o świadczenie usług pocztowych z dnia w dniu.. roku w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy: Miastem Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, posiadającym NIP: 599-27-71-328

Bardziej szczegółowo

GOZ-591-2214-2/15 Warszawa, dnia 28.04.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-591-2214-2/15 Warszawa, dnia 28.04.2015 r. WYKONAWCY GOZ-591-2214-2/15 Warszawa, dnia 28.04.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przejmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. GABARYT A GABARYT B GABARYT A GABARYT B do 350g ponad 350g do

ZAPYTANIE OFERTOWE. GABARYT A GABARYT B GABARYT A GABARYT B do 350g ponad 350g do DAT-2601-5/16 Jelenia Góra 02.02.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych obsługa korespondencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia

Pytania i wyjaśnienia SĄD REJONOWY dla KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 postępowanie 271/20/2011/P Kraków, dnia 25.11.2011r. Pytania i wyjaśnienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług pocztowych, nr sprawy: CPD.BZL

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług pocztowych, nr sprawy: CPD.BZL CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW. CPD.BZL.271.53.2016.AAJU.1 Warszawa, dnia 21.11.2016 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

BZP KP Wrocław, 19 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 5

BZP KP Wrocław, 19 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 5 BZP.2421.18.2013.KP Wrocław, 19 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 5 Dotyczy: Postępowania nr BZP.2421.18.2013.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu,

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie składane jest w formie Zapytania Ofertowego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojskowego Biura Emerytalnego w Łodzi w zakresie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań i odpowiedzi

Zestaw pytań i odpowiedzi OR A.271.10.2013 Leszno, dnia 16 grudnia 2013 roku Zestaw pytań i odpowiedzi Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DA.III.272.2.43.2015 Zielona Góra, 21.09.2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: DA.III.272.2.43.2015 Zielona Góra, 21.09.2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 68 456 52 00, 320 20 37 fax +48 68 456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.2.43.2015 Zielona Góra, 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY - UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

WYKONAWCY - UCZESTNICY POSTĘPOWANIA POWIATOWY URZĄD PRACY w Przemyślu 37.700 PrUlIDY"-, ul. Kate!ra1na 5 tel 016 678 59 80 I fax 016 676 09 04 Przemyśl, dnia 06.08.20 13r. WYKONAWCY - UCZESTNICY POSTĘPOWANIA DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) Sulejów, 17.12.2014 r. Znak sprawy: ZP.271.25.2014 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, OAK.KCB.2621/58/15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert-opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami:

WZÓR UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Strona1 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Załącznik nr 6 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784 REGON: 072728961

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH zawarta w Tarnowie w dniu pomiędzy: Gminą Tarnów, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Grzegorza Kozioł

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane Nr sprawy: DAO-271-152/14 Zakopane, dnia 02.12.2014r Zapytanie ofertowe Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SIWZ AF.26.26.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i jego zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR STRONA: 1 (wnioskodawca-komórka organizacyjna) (miejscowość, data) Znak sprawy: BOK.271.2.2014 Kowary, 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a zaprasza

Bardziej szczegółowo

Opole, AG HS

Opole, AG HS Opole, 2014-12-05 AG.272.22.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. nazwę Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego wzniesienie opłaty za usługę w postaci

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013 OR.272.7.2013 Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 61, 00-848

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 09.12.2013r. PZP.271.14.2013 WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 346796-2015 z dnia 2015-12-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

(numer nadany przez Wykonawcę)

(numer nadany przez Wykonawcę) Znak sprawy: OIŁd-2800-2/13 Załącznik Nr 5 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu Umowa o świadczenie usług pocztowych Nr. (numer nadany przez Wykonawcę) 2013 r. w Łodzi, pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej

Bardziej szczegółowo

WZP Wrocław, 29 kwietnia 2014 r. ZP/PN/37/WOK/04/1293/2014

WZP Wrocław, 29 kwietnia 2014 r. ZP/PN/37/WOK/04/1293/2014 Do Wykonawców WZP.271.1.32.2014 Wrocław, 29 kwietnia 2014 r. ZP/PN/37/WOK/04/1293/2014 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne pn.: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego Wrocławia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. BG-II/211/39/2013-1. Do Wykonawców

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. BG-II/211/39/2013-1. Do Wykonawców BG-II/211/39/2013-1 Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Do Wykonawców Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko- mazurskie, tel. 087 424-15-80, faks 087 424-10-50.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko- mazurskie, tel. 087 424-15-80, faks 087 424-10-50. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu Numer ogłoszenia: 123823-2013; data zamieszczenia: 25.06.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 I. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Opis przedmiotu zamówienia : 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOŚiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.NAZWA ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług pocztowych przez okres 24 miesięcy w obrocie krajowym i zagranicznym 2.KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 64.11.00.00-0 usługi pocztowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 19.11.2012 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 19.11.2012 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 9..0 r. ul. Wspólna 0, 00-90 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-0A-98/ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania o

Bardziej szczegółowo

listowych o wadze do g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2015 roku.

listowych o wadze do g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2015 roku. W dniu 16 grudnia 2014 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania odnośnie drugiego przetargu nieograniczonego prowadzony na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Szacunkowa ilość Lp. Nazwa przesyłki Gabaryt A Gabaryt B 1 do 50 gram 10000 1 2 ponad 50 do 100 gram 1 1 3 ponad 100 do 350 gram 8700 30 4 ponad 350 do

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 stycznia 2013 roku

Gdynia, dnia 15 stycznia 2013 roku Gdynia, dnia 15 stycznia 2013 roku WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ AG.272.12.2013.HS Opole, 2013-12-10 Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego wzniesienie opłaty za usługę w postaci napisu,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wodzisław Śląski, dnia 25 listopada 2016 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI dotyczy postępowania w trybie art. 138o - usługi społeczne Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/2 ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1/2 ZAPYTANIE OFERTOWE Grębocice, dnia 28/08/2013r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: BZP 271.13.2013 1. Zamawiający: Urząd Gminy Grębocice ul. Głogowska 3; 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia oferty na:

Bardziej szczegółowo

UMOWA... NIP.. REGON... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

UMOWA... NIP.. REGON... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: Załącznik nr 1b do SIWZ UMOWA DZ/3323/227/14 Zad. 2 Umowa zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:.. NIP.. REGON... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:... a: Samodzielny Publiczny Szpital

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP , NIP:.., REGON:., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowana przez:

UMOWA NR ZP , NIP:.., REGON:., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowana przez: UMOWA NR ZP.272...2016 W dniu w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 10, 05-240 Tłuszcz, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

DF Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługi pocztowe,

DF Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługi pocztowe, 1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym (tj. lokalnym Powiat Skarżyski i krajowym obszar całej Polski) oraz zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 6444900; fax. 6447708 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl; www.pup.augustow.pl FO-2541-2/14 Augustów, dnia 17 grudnia 2014r. Treść zapytań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w krajach Unii Europejskiej oraz poczty firmowej I. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia r. Nr sprawy 167/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. ul.

Piekary Śląskie, dnia r. Nr sprawy 167/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. ul. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Biskupa Nankera 103 e-mail: biuro@mopr.piekary.pl tel./fax 322879503 tel./fax 322883574 www.mopr.piekary.pl Nr sprawy 167/2016 Piekary Śląskie, dnia 02.12.2016r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PRN-7AG/BX/2/2/7/./2014

UMOWA Nr PRN-7AG/BX/2/2/7/./2014 wzór umowy UMOWA Nr PRN-7AG/BX/2/2/7/./2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Pragą Północ, z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego15, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami:

WZÓR UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784 REGON: 072728961

Bardziej szczegółowo

L.dz.DZP /2013 Kraków, dn r.

L.dz.DZP /2013 Kraków, dn r. L.dz.DZP-291-759-5/2013 Kraków, dn. 04.04.2013 r. Do Uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul. Warszawa, 8 grudnia 206 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, ogłasza zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo