Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Płock, al. Jachowicza 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów pocztowych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Znak sprawy: /271/20/2015-CZP TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY ZATWIERDZIŁ: Płock, sierpień 2015 r.

2 Spis treści: Część I Instrukcja dla Wykonawców Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 Oferta Załącznik nr 2 Formularz cenowy Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, albo wykonywanych głównych usług pocztowych polegających na realizowaniu przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy przekazów pocztowych o łącznej ilości przekazów w okresie 12 miesięcy nie mniej niż 2500 sztuk i łącznej wartości przekazów w okresie 12 miesięcy nie mniejszej niż 5 mln zł z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 6 Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej Część II - Opis przedmiotu zamówienia Część III - Istotne postanowienia umowy

3 CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, Płock, tel. (24) , fax (24) II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ. 4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2018 r. Uruchomienie świadczenia usługi musi nastąpić w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 6.1. spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) i jest uprawniony do prowadzenia działalności pocztowej na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał albo wykonuje przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy co najmniej jedną usługę polegającą na realizowaniu przekazów pocztowych o łącznej ilości przekazów w okresie 12 miesięcy nie mniej niż 2500 sztuk i łącznej wartości przekazów w okresie 12 miesięcy nie mniejszej niż 5 mln zł; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ,00 zł (trzy miliony złotych) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1

4 7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 9. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą (załącznik nr 1 do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty: 9.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ); 9.2. zaświadczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o dokonaniu wpisu do rejestru operatorów pocztowych; 9.3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, albo wykonywanych głównych usług pocztowych polegających na realizowaniu przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy przekazów pocztowych o łącznej ilości przekazów w okresie 12 miesięcy nie mniej niż 2500 sztuk i łącznej wartości przekazów w okresie 12 miesięcy nie mniejszej niż 5 mln zł z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; W przypadku, gdy wartość przekazów w okresie 12 miesięcy jest wyrażona w walucie innej niż złoty (PLN), przeliczenie wartości na PLN nastąpi według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty według ostatniego średniego kursu NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Zgodnie z 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231), dowodami, o których mowa w pkt 9.3. są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.3., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia W przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest wyrażona w walucie innej niż złoty (PLN), przeliczenie wartości na PLN nastąpi według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty według ostatniego średniego kursu NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 2

5 10.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do SIWZ); aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ). 12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.2, 10.3, części I SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 13. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12 ppkt 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy określone w pkt 12 ppkt 1) i 2) stosuje się odpowiednio. 14. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedkłada: 1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 2) dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 15. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 10.1., 10.2., 10.3., Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 3

6 17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, uczestnicy konsorcjum). W takim przypadku, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników spółki cywilnej, uczestników konsorcjum) muszą zostać spełnione następujące wymagania: a) określony w pkt 6.1. ppkt 1) części I SIWZ warunek udziału w postępowaniu musi spełnić oddzielnie każdy z Wykonawców, który będzie wykonywał usługę wymagającą wpisu do rejestru operatorów pocztowych, b) określone w pkt 6.1. ppkt 2)-4) części I SIWZ warunki udziału w postępowaniu muszą spełnić łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, c) określone w pkt 6.2. części I SIWZ warunki udziału w postępowaniu musi spełnić oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, d) wymagane w pkt 9.1., 9.3., 9.4. części I SIWZ oświadczenia i dokumenty muszą zostać złożone łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, e) wymagany w pkt 9.2. części I SIWZ dokument musi zostać złożony oddzielnie przez każdego z Wykonawców, który będzie wykonywał usługę wymagającą wpisu do rejestru operatorów pocztowych, f) wymagane w pkt 10.1., 10.2., 10.3., (w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio w pkt 12., 13. części I SIWZ) oraz w pkt 11. oświadczenia i dokumenty muszą zostać złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 19. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 20. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną lub faksem. Forma pisemna jest zastrzeżona dla oferty, zmiany i wycofania oferty oraz oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 21. Każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanych pocztą elektroniczną lub faksem. Wykonawca potwierdza fakt otrzymania dokumentu poprzez jego odesłanie na adres lub numer faksu (24) Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 15:00: Krzysztof Zbrzeźny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku al. Jachowicza 1 Centrum Zamówień Publicznych tel. (24) wew fax (24) VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 23. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości ,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych). 24. Wadium wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4

7 e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 25. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 26. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie numer rachunku W tytule przelewu należy umieścić informację wadium świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów pocztowych nadawanych przez O/ZUS w Białymstoku. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego. 27. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, III piętro, pokój 403, Centrum Zamówień Publicznych. 28. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać: a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia), b) wskazanie beneficjenta (Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku), c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą), d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), e) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie, f) przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy oraz w pkt 35 i 36 części I SIWZ. 29. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wymaganą formą wadium zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 30. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 31. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 33. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 34. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 35. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5

8 36. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERT 37. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 38. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 39. Oferta musi zawierać: a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), b) wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ), c) oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, d) pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 40. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę. 41. Oferta musi być sporządzona w języku polskim trwałą i czytelną techniką. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnienie formularzy załączników określonych w SIWZ. 42. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 43. Wykonawca może wykorzystać formularze załączników zawartych w SIWZ lub sporządzić własne, jednakże powinny one zawierać treść załączników określoną przez Zamawiającego. 44. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) umocowaną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby wymienione we właściwym rejestrze lub w pełnomocnictwie. 45. Pełnomocnictwo do podpisania oferty wraz z załącznikami powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 46. W przypadku załączenia kserokopii wymaganych dokumentów niezbędne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Pisemne oświadczenia zapewniające o zgodności z oryginałem dokumentu należy złożyć na wszystkich zadrukowanych stronach dokumentu (w przypadku kserokopii dwustronnych - na każdej ze stron) niezależnie od zawartej na nich treści. Oświadczenie można złożyć według następującego wzoru: Za zgodność z oryginałem (Data i podpis oraz pieczątka umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) 47. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 6

9 Osoba (osoby) składająca(e) oświadczenie ponosi odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art kodeksu karnego. 48. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie zwraca materiałów stanowiących ofertę (art. 97 ust. 1 ustawy). 49. Wykonawca może: a) wszystkie dokumenty tworzące ofertę spiąć, zszyć lub trwale zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zmianę jej zawartości, b) kolejno ponumerować wszystkie strony (karty) oferty, c) na ostatniej stronie (karcie) oferty dokonać wpisu wg wzoru: Oferta zawiera... kolejno ponumerowanych stron (kart). 50. Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 51. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 52. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, podawanych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby) Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. 53. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być również uznane w szczególności następujące dokumenty (informacje): a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, b) kosztorys, ceny jednostkowe stanowiące podstawę obliczenia ceny (Informator UZP grudzień 2002, str. 15). 54. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio zabezpieczyć takie informacje oraz umieścić stosowne oświadczenie woli podpisane przez osobę(y) umocowaną(e) do reprezentowania Wykonawcy, np.: Uwaga. Niniejsze informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z tym nie mogą być udostępniane. 55. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 56. Wykonawca na własne ryzyko dołącza do oferty informacje (dokumenty, oświadczenia, itp.), które nie są wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia w stosunku do Zamawiającego w związku z udostępnieniem tych informacji na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy. XI. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 57. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia tylko przed upływem terminu do składania ofert. 58. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu muszą być przygotowane, oznaczone zgodnie z pkt 60 części I SIWZ i dodatkowo opisane ZMIANA lub WYCOFANIE. 59. W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert, oferta zostanie zwrócona Wykonawcy, niezwłocznie po otwarciu ofert. 7

10 XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 60. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący sposób: Oferta przetargowa świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów pocztowych nadawanych przez O/ZUS w Białymstoku nie otwierać przed r., godz. 12:30 Wykonawca może umieścić na kopercie swoje logo oraz nazwę i adres. 61. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, III piętro, pokój 403 Centrum Zamówień Publicznych w terminie do dnia r. do godz. 12: Wymóg złożenia oferty w terminie będzie spełniony, jeżeli oferta zostanie złożona albo dostarczona za pośrednictwem poczty w miejscu i przed upływem terminu określonego w pkt 61. Naruszeniem terminu jest każde opóźnienie ze złożeniem oferty, niezależnie od ilości minut czy godzin opóźnienia. 63. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt 60 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Płock, al. Jachowicza 1 (oferta przetargowa świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów pocztowych nadawanych przez O/ZUS w Białymstoku) 64. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 65. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 12:30 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, III piętro, pokój 403, Centrum Zamówień Publicznych. 66. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Na wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 67. Cenę oferty należy obliczyć w sposób określony w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ). 68. Wszelkie kwoty zawarte w ofercie i w formularzu cenowym muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN). 69. Określona w formularzu cenowym cena jednostkowa za realizację przekazu musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w części II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz w części III SIWZ Istotne postanowienia umowy, w szczególności koszty: realizowania przekazów pocztowych, udostepnienia Nadawcy aplikacji do wysyłania przekazów, zwrotów do Nadawcy kwot określonych w przekazach pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wypłaty adresatowi. 70. Ewentualne udzielone przez Wykonawcę rabaty, bonifikaty, promocje, opusty muszą być uwzględnione w cenie jednostkowej za realizację przekazu. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 71. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 80% Doświadczenie Wykonawcy 20% 72. Ocena ofert będzie dokonana według następujących wzorów: 8

11 1) w kryterium Cena oferty: C min. C = x 100 (współczynnik proporcjonalności) x 80% (znaczenie kryterium) C of. bad. C min. C of. bad. najniższa cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu (w złotych łącznie z podatkiem VAT) cena w badanej ofercie (w złotych łącznie z podatkiem VAT) 2) w kryterium Doświadczenie Wykonawcy: D of. bad. D = x 100 (współczynnik proporcjonalności) x 20% (znaczenie kryterium) D max. D of. bad. D max. ilość punktów przyznanych, zgodnie z tabelą w pkt 73, za doświadczenie Wykonawcy w ocenianej ofercie największa ilość punktów przyznanych, zgodnie z tabelą w pkt 73, za doświadczenie Wykonawcy spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 73. Punkty za doświadczenie Wykonawcy będą przyznawane zgodnie z tabelą: Lp. Ilość wykazanych usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów pocztowych, Ilość punktów spełniających warunki określone w pkt usługa 0 pkt 2. 2 usługi 1 pkt 3. 3 usługi 2 pkt 4. 4 usługi 3 pkt 5. 5 i więcej usług 4 pkt 74. W kryterium Doświadczenie Wykonawcy będą przyznawane punkty za usługi wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.3. części I SIWZ, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy w tym okresie, albo wykonywane, trwające przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy i polegające na świadczeniu usług pocztowych w zakresie realizowania przekazów pocztowych o łącznej ilości przekazów w okresie 12 miesięcy nie mniej niż 2500 sztuk i łącznej wartości przekazów w okresie 12 miesięcy nie mniejszej niż 5 mln zł wraz z załączonymi dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z zastrzeżeniem następujących postanowień: 1) do przyznania punktów w kryterium Doświadczenie Wykonawcy będą uwzględniane wyłącznie usługi pocztowe polegające na realizowaniu przekazów pocztowych, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.3. części I SIWZ i potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, złożonymi wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert. W przypadku, gdy Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wykazu, o którym mowa w pkt 9.3. części I SIWZ lub dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, nie będą przyznawane punkty za doświadczenie wykazane usługami wymienionymi w dokumentach uzupełnionych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego; 2) do przyznania punktów w kryterium Doświadczenie Wykonawcy będą uwzględniane wyłącznie usługi pocztowe polegające na realizowaniu przekazów pocztowych, wykonane albo wykonywane przez Wykonawcę, którego oferta jest oceniana. Nie będą przyznawane punkty za doświadczenie udostępnione przez inny podmiot na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. 9

12 3) do przyznania punktów w kryterium Doświadczenie Wykonawcy będą uwzględniane usługi pocztowe polegające na realizowaniu przekazów pocztowych, w odniesieniu do których dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie jest poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Nie jest wystarczające oświadczenie złożone przez Wykonawcę, którego oferta jest oceniana, potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 4) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.3. części I SIWZ, zostały wcześniej wykonane, do przyznania punktów w kryterium Doświadczenie Wykonawcy Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 75. Punkty w każdym z kryteriów oceny ofert zostaną obliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 76. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie kryteriów oceny ofert uzyska największą ilość punktów (oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia Wykonawcy). XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 77. Z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną lub faksem. 78. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, przekazanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy. 79. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 80. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, jest zobowiązany do złożenia kserokopii aktualnej opłaconej polisy, wraz z dowodem jej opłacenia, potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ,00 zł (trzy miliony złotych). 81. Jeżeli Wykonawca oświadczył w ofercie, że powierzy podwykonawcom wykonanie części zamówienia, jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem umowy kserokopii zaświadczenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o dokonaniu wpisu podwykonawcy lub podwykonawców do rejestru operatorów pocztowych. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 82. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 83. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10

13 84. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 85. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie, numer rachunku: W tytule przelewu należy umieścić informację zabezpieczenie należytego wykonania umowy świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów pocztowych nadawanych przez O/ZUS w Białymstoku. Za datę wniesienia zabezpieczenia uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego. 86. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Płocku, al. Jachowicza 1 w momencie podpisywania umowy. 87. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać: a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia), b) wskazanie beneficjenta (Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku), c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres obowiązywania umowy, przedłużony o 30 dni), d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy), e) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego bez konieczności potwierdzania przez podmioty trzecie podpisu osoby umocowanej do reprezentowania Zamawiającego. 88. Warunki oraz termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w części III SIWZ Wzór umowy. XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 89. Prawa i obowiązki Stron umowy zostały określone w Części III SIWZ Istotne postanowienia umowy. XVIII. ZMIANA UMOWY 90. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz z poźn. zm.), 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 11

14 91. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, skutkujących zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 92. Podstawą do przeprowadzenia negocjacji będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania. 93. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w przypadku, gdy zmiany te wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których jest realizowana umowa, w szczególności przepisów dotyczących świadczenia usług pocztowych. 94. Z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowień punktu następnego, wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 95. Nie wymagają zmiany umowy zmiany dotyczące: a) adresów, numerów telefonów, faksów, poczty elektronicznej, numerów rachunków bankowych, b) osób występujących po stronie Wykonawcy, Nadawcy lub Zamawiającego, c) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 96. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian, o których mowa w punkcie poprzedzającym lit. a-b, w zakresie jej dotyczącym, powiadamiając o tym w formie pisemnej drugą Stronę. 97. Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie. XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 98. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 99. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa) w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy: a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz obowiązujących aktów wykonawczych; b) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, c) kodeksu cywilnego. 12

15 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy (uczestnicy konsorcjum) (pieczątka) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku al. Jachowicza 1, Płock OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów pocztowych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, składamy następującą ofertę: 1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) za: CENA OFERTY BRUTTO:... zł. 2. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u: (należy podać: Wykonawcy lub Zamawiającego) Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego * Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku od towarów i usług VAT [zł] * Tabelę należy wypełnić tylko w przypadku, gdy dostawa towaru lub świadczenie usługi będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego. W razie potrzeby należy dodać wiersze tabeli. 3. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w części II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy zawartym w części III SIWZ. 4. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2018 r. Uruchomienie usługi nastąpi w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy. 5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego, tj. wynagrodzenie za realizację przekazów będzie każdorazowo uiszczane przez Nadawcę z góry. 6. Oświadczamy, że zawarte w Część III SIWZ Istotne postanowienia umowy został przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy, że pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 8. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji zamówienia zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 9. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia ** ) : Wszelkie pisma dotyczące prowadzonego postępowania należy przesyłać na: adres lub numer faksu: Załącznikami do oferty są wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty oraz:.., (Podpis i pieczątka przedstawiciela / przedstawicieli umocowanego(-ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) **) Należy wypełnić tylko wtedy, jeżeli Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części zamówienia. 13

16 Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy (uczestnicy konsorcjum) (pieczątka) FORMULARZ CENOWY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku al. Jachowicza 1, Płock Przedmiot zamówienia Maksymalna ilość przekazów w okresie obowiązywania umowy Cena jednostkowa netto za realizację przekazu [zł] Wartość netto [zł] [kol. 2 x kol. 3] Stawka podatku od towarów i usług VAT [%] Kwota podatku od towarów i usług VAT [zł] Wartość brutto CENA OFERTY [zł] [kol. 4 + kol. 6] Świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów pocztowych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku zł zł % zł zł (Podpis i pieczątka przedstawiciela / przedstawicieli umocowanego(-ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 14

17 Załącznik nr 3 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) (uczestnicy konsorcjum) (pieczątka) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock Oświadczenie (o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów pocztowych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, Oświadczam(y), że podmiot który reprezentuję(emy) spełnia warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... Podpis i pieczątka przedstawiciela / przedstawicieli umocowanego(-ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 15

18 Załącznik nr 4 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) (uczestnicy konsorcjum) (pieczątka) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, albo wykonywanych głównych usług pocztowych polegających na realizowaniu przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy przekazów pocztowych o łącznej ilości przekazów w okresie 12 miesięcy nie mniej niż 2500 sztuk i łącznej wartości przekazów w okresie 12 miesięcy nie mniejszej niż 5 mln zł L.p. Przedmiot usługi, w tym: - łączna ilość przekazów pocztowych w okresie 12 miesięcy - łączna wartość przekazów pocztowych w okresie 12 miesięcy Nazwa podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane Data wykonania Rozpoczęcie [dzień-miesiąc-rok] Zakończenie [dzień-miesiąc-rok] Do wykazu załączono... egzemplarzy dowodów potwierdzających, czy wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.... (Podpis i pieczątka przedstawiciela (lub przedstawicieli) umocowanego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 16

19 Załącznik nr 5 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) (uczestnicy konsorcjum) (pieczątka) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock Oświadczenie (o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów pocztowych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, oświadczam(y), że podmiot który reprezentuję(-emy) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.... Podpis i pieczątka przedstawiciela / przedstawicieli umocowanego(-ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 17

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS.

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS. Znak sprawy: TZ/370/21/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę drukowania i dostawy ulotki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na zapewnieniu łączy i usługi

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ZP-Pd/G/5/2015 (sygnatura postępowania)

ZP-Pd/G/5/2015 (sygnatura postępowania) SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI - POŁUDNIE W WARSZAWIE 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Podstawa prawna opracowania: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

zakup szkoleń w zakresie SAP

zakup szkoleń w zakresie SAP TZ/271/12/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup szkoleń w zakresie SAP Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Maria Kwasiborska Zastępca Dyrektora Warszawa, dn. 13.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: BAF-VI-2374-7-2/8-PN/2015 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo