Samorząd Województwa Łódzkiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samorząd Województwa Łódzkiego"

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Łódzkiego SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻ ETU WOJEWÓDZTWA Ł ÓDZKIEGO ZA 2009 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2009 ROK JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych CZĘŚĆ II Łódź, marzec 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi

2 Spis treści CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Teatr Wielki w Łodzi... 1 Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina Łódzki Dom Kultury Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi Muzeum Sztuki w Łodzi CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. 50 Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi. 59 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi 63 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie. 67 Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach.. 71 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie. 76 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi. 81 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. 86 Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci z Chorobami Narządu Ruchu, Dróg Oddechowych i Wad Wymowy w Sokolnikach

3 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. 101 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach 110 Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z Radlińskiego w Łodzi 114 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 118 Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 128 CZĘŚĆ III SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi CZĘŚĆ IV SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

4 CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

5 1 Teatr Wielki w Łodzi TeaTeatr Wielki w Łodzi (w złotych i groszach) L.p. Wyszczególnienie Plan finansowy na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania planu % I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,48 101,95% Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,35 130,17% 2. Pozostałe przychody operacyjne z tego: , ,87 100,06% dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego , ,00 100,00% 2.2 pozostałe dotacje , ,00 100,00% 2.3 inne przychody operacyjne , ,87 108,19% 3. Przychody finansowe , ,31 121,83% 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 x 5. Zmiana stanu produktów 0, ,95 x 6. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0, ,90 x 7 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0, ,00 x II. KOSZTY OGÓŁEM , ,94 101,55% 1. Koszty działalności operacyjnej , ,39 100,06% 1.1 amortyzacja , ,17 95,35% 1.2 zużycie materiałów i energii , ,83 100,23% 1.3 usługi obce , ,81 106,78% 1.4 podatki i opłaty , ,04 81,51% 1.5 wynagrodzenia z tego: , ,85 99,58% - osobowe , ,53 98,28% - bezosobowe , ,61 98,34% - honoraria , ,90 111,01% - prowizje , ,81 35,12% 1.6 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,87 89,58% 1.7 pozostałe koszty rodzajowe , ,82 147,33% 2. Pozostałe koszty operacyjne , , ,57% 3. Koszt sprzedanych materiałów 0, ,00 x 4. Koszty finansowe , ,31 104,42% 5. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 x III. WYNIK BRUTTO 0, ,54 x IV. WYNIK NETTO 0, ,54 x V. NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE , ,23 104,81% 1 dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego /brutto/ , ,60 97,94% 2 dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego /brutto/ , ,00 100,00% 3 ze środków własnych /netto/ , ,63 113,22% Informacja uzupełniająca: 1. Stan zatrudnienia (przeciętnie w etatach): 491,23

6 I. Przychody 2 W 2009 roku Teatr Wielki w Łodzi zrealizował przychody w łącznej wysokości ,48 zł: 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ,35 zł wpływy ze sprzedaży usług działalności planowej ,42 zł - przychody ze sprzedaży biletów ,44 zł - inne przychody (np. sprzedaż i wypożyczenie środków inscenizacji, wynajem pomieszczeń, reklama, koncerty i przedstawienia poza siedzibą) ,98 zł przychody ze sprzedaży usług materialnych działalności bytowej ,93 zł - wpływy z działalności mieszkaniowej (Dom Aktora) ,02 zł - wpływy pozostałe z działalności Domu Aktora ,91 zł 2. Pozostałe przychody operacyjne ,87 zł 2.1 Dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego ,00 zł dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi ,00 zł dotacja dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na organizację Specjalnego Koncertu Wielkiego Artysty Maestro Placido Domingo w ramach obchodów 90-lecia powstania Województwa Łódzkiego ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji Międzynarodowego Festiwalu pn.: XX Łódzkie Spotkania Baletowe ,00 zł XX Łódzkie Spotkanie Baletowe realizacja premiery spektaklu baletowego Pt. Jezioro Łabędzie. Środki finansowe Województwo Łódzkie otrzymało z budżetu Miasta Łodzi na podstawie porozumienia Kul.3026/1/2009

7 3 z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie współfinansowania kosztów XX edycji Łódzkich Spotkań Baletowych, zawartego pomiędzy Miastem Łódź a Województwem Łódzkim ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację XVII Wielkiej Gali Jazzowej PLUS GRAND PRIX JAZZ MELOMANI ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów współorganizacji koncertu z okazji Dnia Niepodległości ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów współorganizacji Koncertu Grzegorza Turnaua 5.000,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów współorganizacji Opery Fr. Haendla Pt. Juliusz Cezar ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów współorganizacji imprezy choinkowo-noworocznej dla najbiedniejszych i niepełnosprawnych dzieci z terenu województwa łódzkiego 4.000,00 zł 2.2 Pozostałe dotacje - dotacje podmiotowe z budżetu MKiDN ,00 zł 2.3 Inne przychody operacyjne ,87 zł darowizny ,00 zł kary umowne ,40 zł zasądzone naprawienie szkody ,04 zł pozostałe przychody ,43 zł 3. Przychody finansowe ,31 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,20 zł odsetki za zwłokę od należności 69,71 zł dodatnie różnice kursowe ,40 zł 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 zł

8 4 5. Zmiana stanu produktów (-) ,95 zł 6. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby ,90 zł 7. Przychody ze sprzedaży materiałów 2.434,00 zł II. Koszty W 2009 roku Teatr Wielki w Łodzi poniósł koszty w łącznej wysokości ,94 zł 1. Koszty działalności operacyjnej ,39 zł 1.1 Amortyzacja środków trwałych ,17 zł grupa 0 grunty (prawo wieczystego użytkowania) ,16 zł grupa I - II budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej ,73 zł grupa IV -VI urządzenia techniczne ,28 zł grupa VII środki transportu ,76 zł grupa VIII przyrządy i wyposażenie ,55 zł umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ,69 zł 1.2 Zużycie materiałów i energii ,83 zł zużycie materiałów (głównie do przygotowania premier i wznowień spektakli) ,68 zł zużycie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych ,84 zł zakup paliwa ,12 zł artykuły biurowe, czystościowe ,36 zł prenumerata 9.544,47 zł pozostałe materiały ,41 zł energia cieplna ,34 zł energia elektryczna ,53 zł woda (ciepła i zimna) ,18 zł gaz 2.486,90 zł

9 5 1.3 Usługi obce ,81 zł koszty transportu ,10 zł produkcja środków inscenizacji ,25 zł druk wydawnictw i usługi poligraficzne ,83 zł koszty sprzątania, dezynsekcji i wywozu odpadów ,64 zł usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe ,00 zł czynsze ,02 zł wypożyczenie sprzętu 8.890,36 zł obsługa prawna i bankowa ,07 zł usługi informatyczne i komputerowe ,00 zł usługi medyczne i weterynaryjne ,06 zł honoraria i pozostałe koszty artystów (faktury) ,64 zł koszty usług związanych z remontami i konserwacjami ,24 zł z tego: - remonty ,00 zł - pozostałe naprawy i konserwacje ,24 zł pozostałe ,60 zł 1.4 Podatki i opłaty ,04 zł podatek od nieruchomości ,00 zł wpłaty na PFRON ,00 zł opłaty za użytkowanie terenu /dzierżawa gruntu 9.894,79 zł inne (np. podatek od środków transportu, opłaty za abonament radiowo telewizyjny) ,25 zł 1.5 Wynagrodzenia ,85 zł wynagrodzenia osobowe ,53 zł honoraria ,90 zł bezosobowy fundusz płac ,61 zł prowizje 3.511,81 zł 1.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,87 zł składki ZUS ,55 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,78 zł

10 6 inne świadczenia na rzecz pracowników ,54 zł 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe ,82 zł opłaty za wypożyczenie nut ,69 zł podróże służbowe ,25 zł dodatek za akcesoria muzyczne ,00 zł tantiemy autorskie, ZAIKS ,05 zł reklama publiczna ,78 zł reprezentacja ,03 zł ubezpieczenia majątkowe i inne ,00 zł pozostałe ,02 zł 2. Pozostałe koszty operacyjne ,24 zł likwidacja środków trwałych, koszty sądowe 1.199,73 zł odpisy aktualizacyjne ,68 zł kary umowne 1.995,25 zł koszt postępowania sądowego ,23 zł pozostałe ,35 zł 3. Koszt sprzedanych materiałów 2.434,00 zł 4. Koszty finansowe ,31 zł odsetki za zwłokę od zobowiązań 7.718,13 zł odsetki od kredytu zadanie pn.: Rewitalizacja i remont budynków Teatru Wielkiego w Łodzi 7.607,96 zł ujemne różnice kursowe ,22 zł III. Wynik brutto (zysk) ,54 zł IV. Wynik netto (zysk) ,54 zł Różnicę pomiędzy wynikiem brutto i netto stanowi podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości ,00 zł.

11 7 V. Nakłady na aktywa trwałe (brutto) ,23 zł naliczony podatek VAT ,49 zł Nakłady na aktywa trwałe (netto) ,74 zł W 2009 roku Teatr poniósł nakłady na aktywa trwałe związane z realizacją następujących przedsięwzięć: Kompleksowa termomodernizacja budynków Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z modernizacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ,61 zł (netto) - sfinansowane ze środków własnych Teatru. W ramach realizacji ww. zadania wykonano: - roboty budowlane i elektryczne; - usługi doradcze przy termomodernizacji; - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. Poprawa infrastruktury Teatru Wielkiego w Łodzi (RPO) ,51 zł (netto), w tym sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie netto ,30 zł ( ,60 zł brutto), ze środków własnych Teatru w kwocie netto ,21 zł. Środki z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczone były na realizację zadań: 1. Dotacja na udział własny dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi" w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu" w kwocie brutto ,60 zł. W ramach realizacji zadania opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zbiornika podziemnego przeciwpożarowego dla Teatru Wielkiego w Łodzi w ramach Projektu. Przygotowano regulamin konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej modernizacji budynku Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z przeprowadzeniem tego konkursu. Przygotowanie wymaganej dokumentacji Projektu jest niezbędne dla realizacji zadania w pełnym zakresie, zgodnie z umową nr 9/08/RP dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , zawartą w dniu 26 sierpnia 2008 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Teatrem Wielkim w Łodzi.

12 8 2. Dotacja na udział własny dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi" w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata koszty niekwalifikowane projektu" w kwocie brutto ,00 zł. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu usług w zakresie badań i ekspertyz technicznych dot. badań geologicznych pod rozbudowę budynku technicznego Teatru Wielkiego w Łodzi Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów niekwalifikowanych, w szczególności na: wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie wraz z pochodnymi, zakup sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji projektu zestawu komputerowego wraz kserokopiarką. Budowa platformy schodowej (dźwig zewnętrzny) dla osób niepełnosprawnych ,80 zł (netto) - sfinansowane ze środków własnych Teatru. W ramach realizacji ww. zadania wykonano: - dojazd do windy dla osób niepełnosprawnych w postaci platformy schodowej dźwig zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych. Instalacja urządzeń zasilania sceny ,00 zł (netto) - sfinansowane ze środków własnych Teatru. Zakupy inwestycyjne ,94 zł (netto), w tym sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie netto ,42 zł ( ,00 zł brutto), ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie netto ,44 zł ( ,00 zł brutto), ze środków własnych Teatru w kwocie netto ,08 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono m.in.: - sprzęt komputerowy ,57 zł; - oprogramowanie ,28 zł; - maszyny i urządzenia techniczne ,86 zł (w tym m.in.: regulatory RC MAX ,00 zł, system kontroli sterowania p-poż zł, reflektory ,00 zł, aktywna kolumna dwurożna 4.495,94 zł, system dźwiękowy balkonu ,00 zł, system dźwiękowy sceny 5.166,00 zł, mikrofony do skrzypiec ,00 zł, konsoleta dźwiękowa z osprzętem ,00 zł, regulatory mocy ,00 zł, pralka 941,80 zł, projektory C ,00 zł, projektory profilowe ,00 zł, sprzęt oświetleniowy ,00 zł, spawarka 3.368,12 zł,

13 9 - narzędzia, przyrządy i wyposażenie ,23 zł (w tym m. in.: nawilżacz powietrza 1.310,00 zł, odkurzacz przemysłowy 1.536,23 zł, szafy kartotekowe 1.072,55 zł, urządzenia do odświeżania odzieży 4.051,00 zł, maszyna do czyszczenia podłogi baletowej 3.456,00 zł, stół rehabilitacyjny 1.936,76 zł, pulpity orkiestrowe ,01 zł, odkurzacz piorący 3.050,00 zł, fotele zespolone 1.844,00 zł, fotele obrotowe 7.573,50 zł, żelazka do włosów 7.162,90 zł, formy perukarskie 2.700,00 zł, głośniki 1.713,93 zł, odkurzacze 2.236,15 zł, gabloty aluminiowe ,00 zł, drabina 2.500,00 zł, strugarka 1.270,50 zł, kserokopiarka ,00 zł, moduły ekspozycyjne 9.860,00 zł, szafa 1.428,70 zł). Zakup instrumentów muzycznych ,79 zł (netto), w tym sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie netto ,34 zł ( ,00 zł brutto), ze środków własnych Teatru w kwocie netto 4.128,45 zł. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu autorskiego instrumentu - oboju firmy Ludwig Frank, klarnetów A i B oraz zakupu instrumentów perkusyjnych i zakupu pulpitów dla orkiestry. Monitoring zewnętrzny ,29 zł (netto), w tym sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie netto ,61 zł (50.000,00 zł brutto), ze środków własnych Teatru w kwocie netto 7.978,68 zł. W ramach realizacji zadania dokonano dostawy, montażu i uruchomienia cyfrowego systemu monitoringu zewnętrznego Teatru Wielkiego w Łodzi, zakupu kamer z okablowaniem, monitora oraz urządzenia rejestrującego. Środki trwałe drobne amortyzowane jednorazowo ,52 zł (netto) Samochód osobowy Volkswagen ,28 zł (netto)

14 10 Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi (w złotych i groszach) L.p. Wyszczególnienie Plan finansowy na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania planu % I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,32 102,90% 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,16 116,65% 2. Pozostałe przychody operacyjne z tego: , ,16 100,51% 2.1 dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego , ,00 100,00% 2.2 pozostałe dotacje 0, , inne przychody operacyjne , ,20 81,01% 3. Przychody finansowe 0, ,27 x 4. Zyski nadzwyczajne 0, ,73 x 5. Zmiana stanu produktów II. KOSZTY OGÓŁEM , ,66 99,53% 1. Koszty działalności operacyjnej , ,39 99,09% 1.1 amortyzacja , ,46 102,79% 1.2 zużycie materiałów i energii , ,04 104,85% 1.3 usługi obce , ,57 105,80% 1.4 podatki i opłaty , ,90 102,52% 1.5 wynagrodzenia z tego: , ,32 97,20% - osobowe , ,06 92,30% - bezosobowe , ,00 129,42% - honoraria , ,50 133,42% - prowizje , ,76 74,75% 1.6 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,07 99,55% 1.7 pozostałe koszty rodzajowe , ,03 105,74% 2. Pozostałe koszty operacyjne 0, ,88 x 3. Koszty finansowe 0, ,35 x 4. Straty nadzwyczajne 0, ,04 x III. WYNIK BRUTTO , ,34 x IV. WYNIK NETTO ,34 V. NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE , ,88 118,71% 1 dotacje budżetu Województwa Łódzkiego /netto/ ,21 /brutto/ , ,00 100,00% 2 dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego /netto/ ,43 /brutto/ 0, ,00 x 3 ze środków własnych /netto/ 0, ,24 x Informacja uzupełniająca: 1. Stan zatrudnienia (przeciętnie w etatach): 148,97

15 I. Przychody 11 W 2009 roku Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi zrealizował przychody w łącznej wysokości ,32 zł: 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ,16 zł przychody ze sprzedaży usług ,82 zł - przychody ze sprzedaży biletów ,30 zł - przychody ze sprzedaży programów 5.813,99 zł - pozostałe przychody ,53 zł z tego z tytułu: - za reklamę ,66 zł - za wynajem pomieszczeń ,67 zł - za wynajem pomieszczeń na bufet aktorski 3.420,00 zł - organizację konferencji 6.736,00 zł - pozostałe 9.968,20 zł zmniejszenie stanu produktów 3.721,91 zł koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 8.233,43 zł 2. Pozostałe przychody operacyjne ,16 zł 2.1 Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego ,00 zł dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację zadania pn.: Otello wariacje na temat na XIII Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację Festiwalu Międzynarodowej Gali Iluzji Magiczna Łódź w ramach XXXI Międzynarodowego Kongresu Iluzjonistów Łódź ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie

16 12 kosztów zadania pn.: Prezentacja spektaklu pt. Niżyński w Teatrze Aleksandryjskim w Helsinkach ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie kosztów podsumowania jubileuszu 90-lecia Województwa Łódzkiego dedykowanego Zbigniewowi Zapasiewiczowi i Julianowi Tuwimowi ,00 zł 2.2 Pozostałe dotacje uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,96 zł 2.3 Inne przychody operacyjne ,20 zł darowizny 8.197,11 zł zwroty z Wojewódzkiego Urzędu Pracy ,65 zł rozliczenie przychodów z tyt. dokonanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych 1.220,97 zł zaokrąglenia 8,53 zł pozostałe przychody dotyczące Utworzenia Europejskich Scen Teatru im. S. Jaracza w Łodzi w Województwie Łódzkim ,92 zł wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego 1.687,00 zł kary umowne ,10 zł odszkodowania z PZU 6.903,34 zł pozostałe 3.067,58 zł 3. Przychody finansowe ,27 zł /odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych/ 4. Zyski nadzwyczajne ,73 zł II. Koszty W 2009 roku Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi poniósł koszty w łącznej wysokości ,66 zł. 1. Koszty działalności operacyjnej ,39 zł

17 Amortyzacja środków trwałych ,46 zł 1.2 Koszty zużycia materiałów i energii ,04 zł zużycie materiałów na potrzeby spektakli ,47 zł zużycie materiałów na potrzeby bieżące Teatru ,17 zł paliwo ,51 zł zużycie energii cieplnej ,13 zł zużycie energii elektrycznej ,37 zł zużycie wody 7.331,39 zł 1.3 Usługi obce ,57 zł zakup usług telekomunikacyjnych ,77 zł zakup usług transportowych ,18 zł - bilety MPK (w tym bilety miesięczne) 224,30 zł - transport dekoracji ,36 zł - transport zespołu ,90 zł - inne (np.: transport materiałów) ,62 zł zakup usług remontowych ,86 zł - konserwacje i naprawy ,75 zł - dozór techniczny 7.268,15 zł - konserwacje budynku ,20 zł - pozostałe ,76 zł zakup usług bankowych 4.887,24 zł reklama ,38 zł - wycinki prasowe 150,00 zł - druk i kserowanie repertuarów, plakatów, ulotek reklamowych, zaproszeń, spoty reklamowe ,53 zł - druki (kserowanie) ,31 zł - jubileusz 120-lecia Teatru ,77 zł - pozostałe (usługi reklamowe naświetlanie płyt) ,77 zł pozostałe ,14 zł - dostęp do sieci Internet, nadzór i usługi informatyczne ,20 zł - monitoring Teatru i p.poż ,00 zł

18 14 - wywóz odpadów, wynajem pojemników, odprowadzenie ścieków ,59 zł - efekty specjalne, nagłośnienie, reżyseria prezentacja spektakli, wykon. roli ,33 zł - montaż dekoracji ,00 zł - prowizje kolporterów 5.066,36 zł - konwój wartości pieniężnych 1.265,00 zł - tłumaczenia dokumentów 691,39 zł - wykonanie dekoracji, scenografia ,00 zł - serwis ksero 3.223,89 zł - pranie kostiumów 2.627,86 zł - inne (np.: ostrzenie narzędzi, wykonanie pieczątek, znaków informacyjnych, farbowanie tkanin) ,52 zł 1.4 Podatki i opłaty ,90 zł podatek od nieruchomości ,00 zł podatek od środków transportu 1.150,00 zł podatek VAT 7.938,90 zł opłata za użytkowanie terenu (pod słupy) ,56 zł PFRON 3.570,00 zł pozostałe opłaty 125,44 zł 1.5 Wynagrodzenia ,32 zł wynagrodzenia osobowe ,06 zł wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł honoraria ,50 zł prowizje ,76 zł 1.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,07 zł składki na ubezpieczenia społeczne ,91 zł składki na Fundusz Pracy ,03 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,97 zł szkolenia pracowników i świadczenia z zakresu BHP ,16 zł

19 Pozostałe koszty rodzajowe ,03 zł koszty podróży służbowych ,23 zł koszty ubezpieczeń mienia ,00 zł licencje 6.584,69 zł tantiemy autorskie ,35 zł czynsze i hotele ,55 zł koszty reprezentacji i reklamy ,89 zł inne (m.in. świadczenia pieniężne, opłaty parkingowe) ,32 zł 2. Pozostałe koszty operacyjne ,88 zł koszty zafakturowanych na Partnerów projektu wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim" ,92 zł zaokrąglenia z tytułu VAT 3,62 zł opłaty na rzecz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów 1.440,00 zł opłaty na rzecz Unii Teatrów Polskich 4.800,00 zł pozostałe 6.903,34 zł 3. Koszty finansowe (różnice kursowe) 6.945,35 zł 4. Straty nadzwyczajne ,04 zł III. Wynik brutto (strata) ,34 zł IV. Wynik netto (strata) ,34 zł Różnicę pomiędzy wynikiem netto i brutto stanowi podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 952,00 zł. V. Nakłady na aktywa trwałe (netto) ,88 zł W 2009 roku Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi poniósł nakłady na aktywa trwałe w kwocie netto ,88 zł, związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

20 16 Modernizacja budynków i pomieszczeń Teatru im. S. Jaracza w Łodzi ,71 zł - środki z budżetu Województwa Łódzkiego ,79 zł - środki własne Teatru ,92 zł W ramach realizacji w/w zadania: - wykonano projekt wykonawczy modernizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku głównego Teatru oraz ekspertyzę techniczną w zakresie dostosowania warunków ewakuacji do wymogów przepisów wraz z opinią rzeczoznawcy budowlanego; - dokonano dostawy wraz z montażem drzwi, okna i klapy oraz bramy rolowanej przeciwpożarowych wraz z nadzorem inwestorskim; - dokonano modernizacji technologii oświetleniowej Dużej Sceny poprzez dostawę mostów oświetleniowych dla potrzeb Dużej Sceny, wykonano roboty i badania urządzeń wciągnikowych wraz z nadzorem inwestorskim; - dokonano modernizacji węzła wodno kanalizacyjnego w obiektach Teatru poprzez wykonanie orurowania i doprowadzenie przewodu ochronnego do tyrystornii Sceny Kameralnej. Zakupy inwestycyjne (Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi) ,43 zł - środki z budżetu Województwa Łódzkiego ,42 zł - środki MKiDN ,43 zł - środki własne Teatru ,58 zł W ramach realizacji w/w zadania dokonano zakupu: - urządzeń oraz oprogramowania do Biura Obsługi Widzów tj. serwera i zestawu komputerowego wraz z drukarką; - mebli; - urządzeń, wyposażenia oraz oprogramowania komputerowego dla Działu Promocji i Reklamy tj. zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zestawu wystawienniczego; - urządzeń i wyposażenia obsługi scen tj. rozdzielni niskiego napięcia, zasilania głównego Sceny Kameralnej, zestawu transportowego; - urządzeń, wyposażenia oraz oprogramowania komputerowego dla zespołu akustyków i oświetleniowców tj. sprzętu oświetleniowego dostosowując światła sceny kameralnej do standardów europejskich; - maszyn, urządzeń i wyposażenia Działu Administracyjnego Gospodarczego tj. zestawu regałów, zabudowy meblowej;

21 17 Ponadto dokonano zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia pracowni stolarskiej i krawieckiej tj. overlocka, klejarki taśmowej, grubościówki i piły taśmowej oraz zestawu narzędziowego do pracowni malarsko modelarskiej. środki własne Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi ,74 zł - środki trwałe w budowie ,74 zł - wartości niematerialne i prawne - 650,00 zł Nakłady na aktywa trwałe wynikające z dotacji celowych budżetu Województwa Łódzkiego na realizację ww. zadań wyniosły netto ,21 zł. Kwota w wysokości ,79 zł stanowi podatek VAT dotyczący realizacji ww. zadań

22 18 Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina (w złotych i groszach) L.p. Wyszczególnienie Plan finansowy na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania planu % I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,25 100,02% 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,68 99,89% Pozostałe przychody operacyjne z tego: dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego , ,98 100,00% , ,00 100,00% 2.2 pozostałe dotacje , ,00 x 2.3 inne przychody operacyjne , ,98 x 3. Przychody finansowe , ,08 x 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 x 5. Przychody ze sprzedaży materiałów 0, ,51 II. KOSZTY OGÓŁEM , ,31 104,77% 1. Koszty działalności operacyjnej , ,32 104,77% 1.1 amortyzacja , ,04 100,62% 1.2 zużycie materiałów i energii , ,44 102,83% 1.3 usługi obce , ,64 118,20% 1.4 podatki i opłaty , ,16 102,97% 1.5 wynagrodzenia z tego: , ,83 99,99% - osobowe , ,24 100,00% - bezosobowe , ,59 99,90% - honoraria , ,00 99,99% - prowizje 0,00 0,00 x 1.6 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,85 99,97% 1.7 pozostałe koszty rodzajowe , ,36 103,45% 2. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 38,65 x 3. Koszty finansowe , ,99 99,78% 4. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 x 5. Wartość sprzedanych materiałów 0, ,35 III. WYNIK BRUTTO , ,06 130,85% IV. WYNIK NETTO ,06 V. NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE , ,33 128,96% 1 dotacje budżetu Województwa Łódzkiego /netto/ ,97 2 /brutto/ , ,00 100,00% dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego /netto/ ,36 /brutto/ , ,00 100,00% 3 ze środków własnych /netto/ 0, ,00 x Informacja uzupełniająca: 1. Stan zatrudnienia (przeciętnie w etatach): 160,70

23 I Przychody 19 W 2009 roku Filharmonia zrealizowała przychody w łącznej wysokości ,25 zł: 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ,68 zł przychody z działalności statutowej ,12 zł - przychody z koncertów (bilety, programy) ,50 zł - przychody z audycji szkolnych i poranków symfonicznych ,62 zł przychody z działalności zleconej ,56 zł - przychody z wynajmu, dzierżawy ,66 zł - przychody z tytułu współorganizacji koncertów ,38 zł - inne (np.: sprzedaż mediów, usługi reklamowe, prawo do rejestracji radiowej koncertu) ,52 zł 2. Pozostałe przychody operacyjne ,98 zł 2.1 Dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego ,00 zł dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji koncertu oratoryjnego w rocznicę pontyfikatu śp. Papieża Jana Pawła II ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów uczestnictwa w realizacji Festiwalu Dialogu Czterech Kultur ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji koncertu z okazji Dnia Chopina w Łodzi ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem na realizację uroczystości Inauguracji Sezonu Kulturalnego 2009/2010 w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi ,00 zł

24 20 dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów współorganizacji VII Międzynarodowego Konkursu im. Karola Szymanowskiego ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów współorganizacji koncertu pn.: L.U.C. - 39/89, zrozumieć Polskę 7.000,00 zł 2.2 Pozostałe dotacje ,00 zł dotacje uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego: - Wydarzenia artystyczne, Priorytet 1 na zadanie pn.: Festiwal Piotr Andreszewski i przyjaciele ,00 zł - Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, Priorytet 1, Edukacja kulturalna na zadanie pn.: Muzyczne audycje przedszkolne i szkolne ,00 zł 2.3 Inne przychody operacyjne ,98 zł zwrot składek ZUS ,02 zł zwrot odszkodowania za uszkodzenie mienia ,69 zł sprzedaż środków trwałych 3.972,00 zł należność płatnika 1.958,00 zł przychody z odwołanego koncertu 1.300,00 zł inne (np. różnice groszowe w rozliczeniu podatku VAT, w rozliczeniu dostawców zagranicznych, z kart płatniczych) 6,27 zł 3. Przychody finansowe odsetki bankowe ,08 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowym 8.657,28 zł dodatnie różnice kursowe 3.889,62 zł odsetki za zwłokę w zapłacie należności 77,18 zł 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 zł

25 21 5. Przychody ze sprzedaży materiałów 4.647,51 zł II. Koszty W 2009 roku Filharmonia poniosła koszty w łącznej wysokości ,31 zł: 1. Koszty działalności operacyjnej ,32 zł 1.1 Amortyzacja środków trwałych ,04 zł 1.2 Zużycie materiałów i energii ,44 zł zużycie materiałów (m.in.: zakup środków czystości i środków bhp, artykułów piśmiennych, biurowych, paliwa, czasopism, stojaków wystawienniczych, żarówek, baterii i filtrów, akcesoria do instrumentów) ,25 zł zużycie energii ,19 zł - energia cieplna ,90 zł - energia elektryczna ,09 zł - woda ,20 zł 1.3 Usługi obce ,64 zł usługi obce ,92 zł - usługi poligraficzne ,50 zł - ochrona obiektu ,40 zł - usługi muzyczne ,89 zł - wypożyczenie nut ,39 zł - usługi telekomunikacyjne ,58 zł - usługi transportowe ,88 zł - usługi hotelowe ,29 zł - współorganizacja koncertów ,16 zł - usługi reklamowe ,40 zł - komputerowe i internetowe ,11 zł - projekty graficzne, kreacja, skład i łamanie oraz przygotowywanie do druku materiałów poligraficznych ,30 zł

26 22 - usługi p. poż. (ochrona budynku, mienia i osób przebywających w budynku) ,00 zł - wynajem samochodu osobowego ,00 zł - pozostałe (wywóz śmieci, wywóz i usuwanie śniegu, usługi komputerowe i internetowe, usługi pralnicze, obsługa prawna, wynajem wnętrz kościoła, wynajem sprzętu i obsługa nagłośnienia sali dla transmisji Metropolitan, projekty graficzne, usługi hotelowe, badania bilansu) ,02 zł usługi remontowe (koszty utrzymania i konserwacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji, dźwigów, systemu zabezpieczeń, strojenia instrumentów, konserwacji i napraw instrumentów muzycznych, kserokopiarki, komputerów) ,52 zł usługi bankowe ,20 zł 1.4 Podatki i opłaty ,16 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu za nieruchomość gruntową przy ul. Narutowicza 20/22 639,30 zł podatek od nieruchomości za budynek przy ul. Narutowicza 20/ ,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę 689,86 zł opłaty za wydanie przez Ministra Finansów 2-óch interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów podatkowych 160,00 zł opłaty na PFRON ,00 zł opłaty za znaki sądowe, zaliczka na biegłego sądowego za wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego, za wniesienie powództwa wzajemnego 8.585,00 zł 1.5 Wynagrodzenia ,83 zł wynagrodzenia osobowe ,24 zł wynagrodzenia bezosobowe ,59 zł honoraria ,00 zł

27 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,85 zł składki na ubezpieczenia społeczne ,32 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,53 zł 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe ,36 zł koszty reprezentacji i reklamy ,15 zł świadczenia na rzecz pracowników (m.in.: szkolenia zawodowe, wstępne, kontrolne i okresowe badania lekarskie, zakup strojów scenicznych) ,43 zł koszty podróży służbowych ,88 zł pozostałe koszty rodzajowe (np.: koszty dot. opłat tantiem autorskich na rzecz Zaiks-u, ubezp. majątku, ubezpieczenia samochodu, wypłacone pracownikom dodatki za akcesoria do używanych instrumentów muzycznych, abonamentowe opłaty telewizyjno-radiowe) ,90 zł 2. Pozostałe koszty operacyjne 38,65 zł /różnice groszowe wyliczeń podatku VAT, rozliczeń przychodów z koncertów/ 3. Koszty finansowe ,99 zł /ujemne różnice kursowe powstałe przy zakupie towarów i usług z importu/ 4. Straty nadzwyczajne 0,00 zł 5. Wartość sprzedanych materiałów 3.997,35 zł III. Wynik brutto (strata) ,06 zł (strata spowodowana wysokimi kosztami amortyzacji) IV. Wynik netto (strata) ,06 zł

28 24 Różnicę pomiędzy wynikiem netto i brutto stanowi podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości zł, który Filharmonia ponosi w związku z obligatoryjnymi opłatami ponoszonymi na rzecz PFRON. V. Nakłady na aktywa trwałe ,33 zł W 2009 roku Filharmonia poniosła nakłady na aktywa trwałe w kwocie netto ,33 zł, związane z realizacją następujących przedsięwzięć: dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie brutto ,00 zł, - Zakup instrumentów muzycznych (Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina) ,00 zł sfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu waltorni, obojów, rożka angielskiego, zestawów perkusyjnych. - Wykonanie instalacji oddymiającej w Sali kameralnej i kawiarni oraz poszerzenie otworu drzwiowego w Sali kameralnej (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina) zł sfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania wykonano projekt budowlano - wykonawczy wentylacji p.poż zapewniający usuwanie dymu z Sali kameralnej i kawiarni wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. - Zakup maszyn czyszcząco-konserwująco-pielęgnacyjnych (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina) ,00 zł sfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu maszyn czyszcząco-konserwującopielęgnacyjnych m.in.: wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego z podgrzewaniem wody oraz zamiatarki wnętrz, maszyn do mycia kamienia i parkietu, zamiatarki i szorowarki przeznaczonej do czyszczenia dużych powierzchni na terenie Filharmonii. - Zakup sprzętu komputerowego oraz programu finansowo-księgowego (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina) ,00 zł sfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu i wdrożenia systemu finansowo księgowego, zakupu sprzętu komputerowego wraz z drukarkami, zakupu laptopów dla

29 25 pracowników pionu finansowo księgowego, zakupu UPS do zapewnienia niezawodności sieci i serwera przechowującego dane systemu finansowo księgowego. Nakłady na aktywa trwałe wynikające z dotacji celowych budżetu Województwa Łódzkiego na realizację w/w zadań wyniosły netto ,97 zł. Kwota w wysokości zł stanowi podatek VAT dotyczący realizacji w/w zadań. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie brutto ,00 zł, (w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury w tym m.in.: - zakup instrumentów muzycznych waltornii i trąbek, - zakup krzeseł i pulpitów. Nakłady na aktywa trwałe wynikające z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację w/w zadań wyniosły netto ,36 zł. Kwota w wysokości ,64 zł stanowi podatek VAT dotyczący realizacji w/w zadań. ze środków własnych zakupiono sprzęt o wartości zł (netto), w tym m.in.: - instrument muzyczny obój, - 18 smyczków, - dofinansowano zakup waltornii i dwóch trąbek zakupionych w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i budżetu Województwa Łódzkiego. Ponadto zakupiono 5 laptopów, 2 monitory, adapter, 2 telefony grandstreany (do rozmów z telefonami komórkowymi), 13 telefonów komórkowych, 2 aparaty telefoniczne, 3 regały na prospekty, dalmierz, układ rozruchowo-sterowniczy do pompy zestawu hydroforowego. Filharmonia dofinansowała realizację zadań inwestycyjnych finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj. zakup krzeseł dla muzyków, pulpitów na nuty i skrzyń. Filharmonia dofinansowała również realizację zadań majątkowych finansowanych przez Województwo Łódzkie, tj. zakup maszyn czyszcząco konserwująco pielęgnacyjnych i sporządzenie projektu instalacji oddymiającej.

30 26 Łódzki Dom Kultury (w złotych i groszach) L.p. Wyszczególnienie Plan finansowy na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania planu % I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,00 98,71% 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,49 121,33% Pozostałe przychody operacyjne z tego: dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego , ,74 95,54% , ,00 100,00% 2.2 pozostałe dotacje , ,00 54,19% 2.3 inne przychody operacyjne , ,74 54,01% 3. Przychody finansowe , ,77 113,53% 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 x II. KOSZTY OGÓŁEM , ,99 100,69% 1. Koszty działalności operacyjnej , ,42 100,58% 1.1 amortyzacja , ,44 115,94% 1.2 zużycie materiałów i energii , ,11 99,90% 1.3 usługi obce , ,90 99,85% 1.4 podatki i opłaty , ,72 98,62% 1.5 wynagrodzenia z tego: , ,28 99,80% - osobowe , ,39 99,76% - bezosobowe , ,89 100,14% - honoraria 0,00 0,00 x - prowizje 0,00 0,00 x 1.6 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,42 99,42% 1.7 pozostałe koszty rodzajowe , ,55 99,33% 2. Pozostałe koszty operacyjne 0, ,57 x 3. Koszty finansowe 0,00 0,00 x 4. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 x III. WYNIK BRUTTO 0, ,99 x IV. WYNIK NETTO 0, ,99 x V. NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE , ,76 185,13% 1 dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego , ,00 100,00% 2 dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 0, ,00 x 3 środki własne 0, ,76 x Informacja uzupełniająca: 1. Stan zatrudnienia (przeciętnie w etatach): 105,44

31 I. Przychody 27 W 2009 roku Łódzki Dom Kultury zrealizował przychody w łącznej wysokości ,00 zł: 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ,49 zł wpływy z imprez biletowanych ,81 zł wpływy z biletów kinowych ,01 zł wpływy z prowadzonych kursów ,12 zł wpływy za usługi reklamowe ,53 zł wpływy ze sprzedaży wydawnictwa Kalejdoskop ,98 zł wynajem sal i dzierżawa ,57 zł pozostałe wpływy (m.in. wydawnictwa -katalogi, foldery) ,47 zł 2. Pozostałe przychody operacyjne ,74 zł 2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Łódzkiego ,00 zł dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie kosztów uczestnictwa w realizacji "Festiwalu Dialogu Czterech Kultur" ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie kosztów współorganizacji Forum Kina Europejskiego 5.000,00 zł 2.2 Pozostałe dotacje ,00 zł dotacje uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego, z tego: - Wydarzenia artystyczne Muzyka, teatr, projekty interdyscyplinarne na zadania pn.,,łódzkie Spotkania Teatralne ,00 zł - Dziedzictwo kulturowe Ochrona dziedzictwa kultury ludowej na zadanie pn.,,pejzaż Wszystkich Świętych-rekonstrukcja krajobrazu kulturowego IV edycja ,00 zł

32 28 - Edukacja kulturalna i diagnoza kultury Edukacja kulturalna na zadanie pn. Forum Współczesnego Dramatu Lustro. Obraz. Iluzja ,00 zł - Promocja kultury polskiej za granicą na zadanie pn. Wystawa komiksu polskiego w Amadorze ,00 zł - Edukacja filmowa i upowszechnianie kultury filmowej na zadanie Camer School ,00 zł 2.3 Inne przychody operacyjne ,74 zł dofinansowanie imprezy Złoty Jubileusz Danuty Muszyńskiej (środki telewizji Toya) 8.196,72 zł dofinansowanie imprezy Laterna Magica Spotkania z Łodzią Filmową oraz druku książki Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej Malarstwo (środki Urzędu Miasta Łodzi) 8.196,72 zł dofinansowanie zadania pn. Festiwal filmów o rodzinie (środki Fundacji Kultury For Familiae) 7.909,84 zł dofinansowanie współorganizacja warsztatów filmowych Lekcja w kinie (środki Inicjatywy Edukacyjnej Ponad Horyzonty) 2.868,85 zł wpływy od Polskiej Telefonii Cyfrowej z tytułu instalacji sprzętu na budynku ,91 zł refundacje kosztów (energia, rozmowy telefoniczne wykonywane przez najemców eksploatujących pomieszczenia ŁDK) ,47 zł pozostałe przychody, z tego: ,51 zł - prawo wieczystego użytkowania ,00 zł - odszkodowania PZU, zwrot składek ZUS, noclegi, kalejdoskop 8.119,51 zł 3. Przychody finansowe ,77 zł /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od należności instytucji/

33 II. Koszty 29 W 2009 roku Łódzki Dom Kultury poniósł koszty w łącznej wysokości ,99 zł: 1. Koszty działalności operacyjnej ,42 zł 1.1 Amortyzacja środków trwałych ,44 zł 1.2 Zużycie materiałów i energii ,11 zł materiały kancelaryjne ,67 zł materiały czystościowe ,83 zł prenumerata czasopism 7.001,09 zł paliwo do samochodów ,27 zł materiały do imprez i pracowni ,56 zł narzędzia, sprzęt, wyposaż. budynku i pozostałe materiały ,79 zł materiały do ksero i plotera (papier, tusze) ,88 zł energia elektryczna ,15 zł energia cieplna ,14 zł woda i gaz 9.506,73 zł 1.3 Usługi obce ,90 zł koszty działalności merytorycznej tj. organizacji imprez, koncertów, przeglądów, wystaw, warsztatów, kursów, działalności filmowej i wydawniczej ,97 zł naprawy, konserwacje ,56 zł usługi telekomunikacyjne, internet ,03 zł pozostałe (np.: naprawy i przeglądy samochodów, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, bilety) ,34 zł obsługa prawna ,00 zł 1.4 Podatki i opłaty ,72 zł podatek od nieruchomości ,00 zł prawo użytkowania wieczystego gruntu 4.623,00 zł pozostałe opłaty (VAT, sądowe) ,72 zł 1.5 Wynagrodzenia ,28 zł wynagrodzenia osobowe ,39 zł wynagrodzenia bezosobowe ,89 zł

34 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,42 zł składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,34 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,98 zł pozostałe świadczenia (badania lekarskie pracowników, szkolenia, odzież i napoje) ,10 zł 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe ,55 zł delegacje służbowe krajowe ,07 zł delegacje służbowe zagraniczne 6.015,37 zł nagrody w konkursach ,97 zł ubezpieczenie budynku, samochodów, wystaw ,00 zł składki ZAIKS, STOART, PISzF 8.408,73 zł pozostałe (zwrot kosztów podróży uczestników imprez) 8.847,41 zł 2. Pozostałe koszty operacyjne 7.164,57 zł /niezamortyzowana wartość zlikwidowanego środka trwałego, odprawa pośmiertna/ 3. Koszty finansowe 0,00 zł III. Wynik brutto (strata) ,99 zł IV. Wynik netto (strata) ,99 zł V. Nakłady na aktywa trwałe ,76 zł W 2009 roku Łódzki Dom Kultury poniósł nakłady na aktywa trwałe związane z realizacją następującego przedsięwzięcia: Modernizacja Galerii Kwant wraz z wyposażeniem w sprzęt multimedialny i wystawienniczy oraz iluminacja zewnętrznej przestrzeni wystawienniczej Łódzkiego Domu Kultury ,76 zł, (sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na realizację zadania pn.: Modernizacja Galerii KWANT (Łódzki Dom Kultury) w kwocie ,00 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie ,00 zł, ze środków własnych ,76 zł).

35 31 W ramach realizacji zadania: - wykonano prace związane z aranżacją przestrzeni wystawienniczej oraz pomieszczeń zaplecza techniczno-magazynowego i łazienki, - dokonano zakupu i montażu systemów wystawienniczych, specjalistycznego sprzętu oświetleniowego i audiowizualnego, - dokonano montażu klimatyzacji i systemu grzewczego, - dokonano zakupu sprzętu multimedialnego i ekspozycyjnego niezbędnego do uruchomienia Galerii KWANT tj.: projektora i monitorów LCD wraz z uchwytami, - wykonano iluminację zewnętrzną przestrzeni wystawienniczej.

36 32 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (w złotych i groszach) L.p. Wyszczególnienie Plan finansowy na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania planu % I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,04 99,74% 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,54 96,25% 2. Pozostałe przychody operacyjne z tego: , ,09 99,70% 2.1 dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego , ,00 100,00% 2.2 pozostałe dotacje , ,00 100,00% 2.3 inne przychody operacyjne , ,09 83,24% 3. Przychody finansowe 0,00 454,97 x 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 x 5. Zmiana stanu produktów 7 138,44 II. KOSZTY OGÓŁEM , ,68 109,06% 1. Koszty działalności operacyjnej , ,12 109,06% 1.1 amortyzacja , ,52 463,10% 1.2 zużycie materiałów i energii , ,24 99,55% 1.3 usługi obce , ,13 100,04% 1.4 podatki i opłaty , ,37 101,48% 1.5 wynagrodzenia z tego: , ,75 100,01% - osobowe , ,75 99,99% - bezosobowe , ,00 100,54% - honoraria 0,00 0,00 x - prowizje 0,00 0,00 x 1.6 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,06 99,78% 1.7 pozostałe koszty rodzajowe , ,05 119,24% 2. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 1,56 x 3. Koszty finansowe 0,00 0,00 x 4. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 x III. WYNIK BRUTTO 0, ,64 x IV. WYNIK NETTO 0, ,64 x V. NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE , ,00 99,24% dotacje budżetu Województwa Łódzkiego , ,00 99,24% Informacja uzupełniająca: 1. Stan zatrudnienia (przeciętnie w etatach): 117,33

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r.

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku

Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO z dnia 19 marca 2013 roku z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2007 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2007 r. Plan dochodów na 2007 rok wynosił: 14.820.933,20 Wykonanie za 2007 rok wyniosło: 15.099.741,10 Co stanowi 101,9 % planu rocznego. Realizacja poszczególnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO BUDŻETU MIASTA SOPOTU. NA 2012 r.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO BUDŻETU MIASTA SOPOTU. NA 2012 r. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO BUDŻETU MIASTA SOPOTU NA 2012 r. Wzrost / spadek 2011/ 2012 w % DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 zł 100,00% Rozdział 01030 Izby rolnicze 30 zł 100,00% Wpłata w wysokości 2% wpływów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2009r. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku WÓJT GMINY P R A Z U Ó W woj. mazowieckie ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niechlów za rok 2009. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. Załącznik do Zarządzenia Nr 297/2004 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 marca 2004 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. DANE OGÓLNE Budżet miasta Piły na 2003 rok przyjęty uchwałą

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2005 roku Budżet na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy Michałowo dnia 28 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXVII/173/04 i zamykał

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo