Dział I Postanowienia ogólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział I Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. FLORIANA CEYNOWY w WEJHEROWIE Dział I Postanowienia ogólne Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, zwanym w dalszej treści SP ZOZ. 2. Podmiotem tworzącym SP ZOZ jest Samorząd Województwa Pomorskiego. 3. Podstawy prawne działalności SP ZOZ określają : 1) powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: a) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U z późn. zm. ) zwaną dalej UDL b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U t.j. z późn. zm. ) c) ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U z późn. zm. ) 2) wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 3) Statut 4) Regulamin Organizacyjny 4. SP ZOZ wpisany został do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 17 maja 2001 r. pod nr KRS i posiada osobowość prawną. 2 Regulamin organizacyjny SP ZOZ określa w szczególności : 1. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych SP ZOZ. 2. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych SP ZOZ oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek. 3. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. 4. wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej. 5. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat 6. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne, niż finansowane ze środków publicznych. 7. wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta. 8. sposób kierowania jednostkami i/lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstw podmiotu SP ZOZ działa pod nazwą Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. 2. Siedzibą SP ZOZ jest miasto Wejherowo. 3. Obszarem działania SP ZOZ jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności powiat wejherowski. 1

2 Dział II Cele i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie ( SP ZOZ ) 4 1. Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie utworzony jest w celu prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu UDL. 2. Podstawowym celem SP ZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkałej na terenie jego działania oraz osobom spoza podstawowego terenu działania. 3. Do zadań SP ZOZ należy w szczególności: 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne świadczenia szpitalne, 2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne: specjalistyczne, rehabilitacji leczniczej oraz badania diagnostyczne, 3) ratownictwo medyczne, 4) profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia, 5) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, 6) przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób, na podstawie odrębnych umów, 7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, 8) wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący. 4. SP ZOZ może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną, niż działalność lecznicza w szczególności: a) prowadzenie płatnego, niestrzeżonego parkingu b) wynajmowanie i wydzierżawianie oddanych mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości na zasadach określonych w Uchwałach Sejmiku Województwa Pomorskiego, c) wykonywanie dla podmiotów zewnętrznych usług w zakresie sterylizacji. Dział III Rodzaje działalności leczniczej SP ZOZ oraz zakresy udzielanych świadczeń zdrowotnych 5 1. SP ZOZ prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w przedsiębiorstwie podmiotu: Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie; 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w przedsiębiorstwie podmiotu: Zespole Zakładów i Poradni. 2. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne udzielane są w oddziałach szpitalnych, w następujących zakresach: 1) anestezjologia i intensywna terapia, 2) chirurgia dziecięca, 3) chirurgia ogólna i naczyniowa, 4) choroby płuc i gruźlica, 5) choroby wewnętrzne, 6) dermatologia i wenerologia, 7) kardiologia, 2

3 8) medycyna ratunkowa, 9) neonatologia, 10) neurologia, 11) okulistyka, 12) ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 13) otorynolaryngologia, 14) pediatria, 15) położnictwo i ginekologia, 16) urologia. 3. Ambulatoryjne świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są w poradniach w następujących zakresach: 1) kardiologii, 2) chirurgii dziecięcej, 3) ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 4) okulistyki, 5) onkologii, 6) neonatologii 4. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane są w Zakładzie Rehabilitacji 5. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne diagnostyczne udzielane są: 1) w zakładach diagnostycznych, w następujących zakresach: a) diagnostyki laboratoryjnej ( ZDL ) b) diagnostyki mikrobiologicznej ( ZDM ) c) diagnostyki obrazowej ( ZDO ) d) patomorfologii 2) w pracowniach diagnostycznych: a) w zakresie kardiologii: - pracownia ECHO - pracownia prób wysiłkowych - pracownia badań holterowskich - pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów b) w zakresie neurologii: - pracownia badań neurofizjologicznych c) w zakresie okulistyki: - pracownia angiografii fluoresceinowej ( AFL ) - pracownia laserowa d) w zakresie przewodu pokarmowego: - pracownia endoskopowa e) w zakresie układu oddechowego: - pracownia bronchoskopii - pracownia spirometrii 6. Świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego realizowane są przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, których dysponentem jest SP ZOZ: 1) Szpitalny Oddział Ratunkowy 2) Zespoły Ratownictwa Medycznego podstawowe i specjalistyczny oraz dyspozytorów na bazie CPR, z wykorzystaniem lądowiska Szpitala. 7. Świadczenia profilaktyczne realizowane w odniesieniu do każdego pacjenta jako integralny element realizowanych świadczeń, a w szczególności w oparciu o umowy na realizację określonych rodzajów badań lub programów profilaktycznych. 3

4 Dział IV Sposób kierowania Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie oraz obowiązki i uprawnienia osób zatrudnionych Rozdział 1 Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie ( SP ZOZ ) 6 1. SP ZOZ kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Naczelny powołany przez podmiot tworzący. 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie SP ZOZ. 3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy podlegających mu: 1) Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Lekarza Naczelnego Szpitala 2) Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno Administracyjnych 3) Głównego Księgowego 4) Naczelnej Pielęgniarki 5) kierowników pozostałych komórek organizacyjnych SP ZOZ i osób zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych. 4. Podczas nieobecności Dyrektora Naczelnego zastępuje go Zastępca Dyrektora ds. Medycznych lub inny upoważniony przez niego Zastępca. 5. Do zadań Dyrektora Naczelnego należy w szczególności: 1) ustalanie kierunków i strategii rozwoju SP ZOZ oraz ich realizacja; 2) kierowanie SP ZOZ oraz reprezentowanie go na zewnątrz; 3) zatrudnianie i zwalnianie personelu oraz wykonywanie w stosunku do niego uprawnień zwierzchnich; 4) przeprowadzanie lub zlecanie przeprowadzenia kontroli wewnętrznych; 5) ustalanie rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; 6) zatwierdzanie rocznego sprawozdania z Planu finansowego; 7) podejmowanie decyzji w sprawach kredytów bankowych lub dotacji 8) podejmowanie decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat. 6. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych należy w szczególności: 1) nadzór i koordynowanie działalności SP ZOZ w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej; 2) nadzór nad realizacją przez komórki organizacyjne działalności podstawowej umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności zawartych z płatnikiem publicznym powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; 3) nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań, w tym efektywności i optymalizacji kosztów; 4) nadzór nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji medycznej; 5) ustalenie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych stanowisk pracy; 6) planowanie i optymalizacja zatrudnienia oraz udział w procesie rekrutacji personelu medycznego; 7) nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w SP ZOZ, w powierzonym zakresie; 8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Naczelnego 7. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno Administracyjnych należy w szczególności: 1) nadzór nad utrzymaniem infrastruktury w należytej sprawności z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu; 2) koordynowanie działań mających na celu unowocześnianie stosowanych technologii; 3) przygotowywanie planu inwestycyjnego oraz nadzór nad jego realizacją; 4) nadzór merytoryczny i finansowy nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w SP ZOZ, w powierzonym zakresie; 5) nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań, w tym efektywności i optymalizacji kosztów; 4

5 6) ustalenie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych stanowisk pracy; 7) realizacja zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji; 8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Naczelnego. 8. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) zarządzanie finansami SP ZOZ w sposób optymalizujący płynność finansową; 2) opracowywanie projektu rocznego planu finansowego oraz bieżący nadzór nad jego realizacją i przestrzeganiem; 3) przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia polityki finansowej SP ZOZ; 4) koordynacja sprawozdawczości ekonomiczno finansowej SP ZOZ; 5) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym, zgodnym z ustawą o rachunkowości prowadzeniem rachunkowości SP ZOZ; 6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi po ich zaakceptowaniu przez Dyrektora Naczelnego lub jego zastępcę; 7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 8) dokonywanie w ramach kontroli funkcjonalnej analizy wykorzystania środków finansowych; 9) dokonywanie wstępnej, bieżącej i końcowej kontroli operacji gospodarczych i finansowych; 10) organizowanie i nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w sposób zapewniający prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami kontroli finansowej; 11) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Naczelnego. 9. Do zadań Naczelnej Pielęgniarki należy w szczególności: 1) ustalanie, wdrażanie i nadzór nad realizacją standardów jakościowych mających zastosowanie w działalności podległego personelu; 2) opracowywanie koncepcji realizacji opieki pielęgniarskiej, określanie liczby stanowisk pracy oraz proponowanie zasad wynagradzania podległego personelu; 3) ustalanie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych stanowisk pracy; 4) proponowanie zasad polityki kadrowej oraz nadzór nad jej prawidłową realizacją; 5) planowanie i nadzór nad zgodnym z potrzebami Szpitala wyposażeniem stanowisk pracy podległego personelu; 6) nadzór nad dyscypliną pracy, bieżącym funkcjonowaniem podległych stanowisk pracy i rozwiązywanie pojawiających się problemów; 7) nadzór nad prowadzoną przez podległy personel dokumentacja medyczną; 8) systematyczny nadzór nad realizacją i ocenianie jakości pracy podległego personelu; 9) nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel praw pacjenta i etyki pielęgniarskiej; 10) opracowywanie, monitorowanie oraz weryfikacja założeń i koncepcji w zakresie pielęgniarstwa; 11) stwarzanie warunków do realizacji kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych; 12) nadzór nad systematycznym prowadzeniem procesu kształcenia podyplomowego podległych pracowników; 13) nadzór nad pracą komisji i zespołów problemowych w zakresie opieki pielęgniarskiej; 14) współpraca w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego; 15) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Naczelnego. 16) W zakresie bieżącej realizacji zadań współpracuje z Lekarzem Naczelnym Szpitala. 10. Oddziałem Szpitala kieruje lekarz zatrudniony przez Dyrektora Szpitala na stanowisku lekarza kierującego oddziałem Szpitala, z zastrzeżeniem postanowień W Szpitalu stanowiskami kierowniczymi obsadzanymi w drodze konkursu ogłaszanego przez Dyrektora Naczelnego Szpitala są: 1) stanowisko Naczelnej Pielęgniarki 2) stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej. 5

6 Rozdział 2 Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność stanowisk kierowniczych oraz stanowisk wykonawczych 8 1. Osoba zajmująca stanowisko kierownicze zobowiązana jest do planowania, organizowania, nadzorowania oraz kontroli funkcjonalnej działalności komórki organizacyjnej / zespołu, którym kieruje. 2. W szczególności do obowiązków osób na stanowiskach kierowniczych komórek organizacyjnych SP ZOZ należy: 1) kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych; 2) proponowanie wewnętrznej organizacji komórki oraz rozdziału stałych zadań poszczególnym członkom zespołu; 3) rozdział zadań i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia pracą bieżącą bezpośrednich wykonawców; 4) nadzór nad efektywnością i skutecznością działania podległych komórek organizacyjnych; 5) nadzór służbowy nad wykonywanymi przez członków zespołu zadaniami oraz udzielanie im w miarę potrzeb wyjaśnień, wskazówek i instruktażu zawodowego; 6) przestrzeganie przy realizacji zadań dyscypliny ekonomicznej i finansowej; 7) nadzór nad warunkami pracy członków zespołu, z uwzględnieniem przepisów BHP i p-poż.; 8) wprowadzanie nowoprzyjętych członków zespołu w zakres realizowanych zadań i nadzór nad przebiegiem ich adaptacji w zespole; 9) inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego członków zespołu; 10) analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych; 11) przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania przez członków zespołu przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych; 12) zapewnienie i nadzór nad prawidłowym prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji, w szczególności dokumentacji medycznej; 13) ocenianie członków zespołu; 14) promowanie działań projakościowych i strategii przyjętej przez Dyrekcję SP ZOZ. 3. Do uprawnień osób na stanowiskach kierowniczych komórek organizacyjnych należy: 1) opiniowania kandydatów do pracy w podległych komórkach organizacyjnych SP ZOZ; 2) wydawanie członkom zespołu poleceń służbowych w zakresie zadań przypisanych komórkom organizacyjnym, wyznaczanie członkom zespołu stałych obowiązków i doraźnych zadań oraz ocena ich realizacji; 3) wnioskowanie w sprawie nagradzania i karania członków zespołu; 4) autonomiczne decydowanie o: a) sposobie wykonywania zadań przydzielonych podległym komórkom organizacyjnym SP ZOZ z uwzględnieniem prawidłowej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi; b) organizacji pracy i jej podziale w podległych komórkach organizacyjnych; c) podpisywaniu korespondencji zgodnie z przyznanymi uprawnieniami; d) wyznaczeniu swojego zastępcy oraz okresowego lub stałego delegowania części posiadanych uprawnień poszczególnym pracownikom. 4. Odpowiedzialność osób na stanowiskach kierowniczych komórek organizacyjnych należy: 1) rzetelną i terminowa realizację powierzonych obowiązków, realizację zadań i wykorzystanie posiadanych uprawnień; 2) przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i finansowej w podejmowanych decyzjach; 3) realizację, efektywność i skuteczność działania, w tym szczególnie za realizację odpowiednio do rodzaju komórki organizacyjnej kontraktów i umów stanowiących źródło finansowania działalności SP ZOZ; 4) znajomość i stosowanie w praktyce obowiązujących aktów prawnych oraz bieżące zaznajamianie członków zespołu z powyższymi przepisami; 5) efektywne wykorzystywanie czasu pracy wszystkich członków zespołu oraz terminowe, zgodne z Kodeksem Pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom; 6) racjonalne wykorzystanie przydzielonych zasobów; 6

7 7) prawidłowość, terminowość i rzetelność prowadzonej dokumentacji, dokumentów sprawozdawczych, analitycznych i informacji z zapewnieniem wymaganej poufności; 8) przestrzeganie dochowania tajemnicy służbowej i zawodowej; 9) stosowanie się do wymogów Systemu Zarządzania Jakością funkcjonującego w SP ZOZ Do obowiązków osób na stanowiskach wykonawczych należy w szczególności: 1) kompletne, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i interesami SP ZOZ; 2) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń, procedur, instrukcji i regulaminów dotyczących w szczególności powierzonego zakresu pracy oraz zasad organizacji pracy w SP ZOZ; 3) informowanie przełożonych o nie dających się samodzielnie usunąć przeszkodach w realizacji zadań; 4) utrzymywanie kwalifikacji zawodowych na poziomie niezbędnym do wykonywania zadań na danym stanowisku; 5) przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy, BHP i p-poż.; 6) zgodnie z przepisami i przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego majątku SP ZOZ; 7) zabezpieczenie dostępnymi środkami przed zniszczeniem, kradzieżą lub nieuzasadnionym obniżeniem wartości. 2. Uprawnienia osób na stanowiskach wykonawczych obejmują w szczególności: 1) bieżącą sygnalizacja dotycząca aktualizacji zapisów zawartych w zakresach obowiązków i wykonywanych zadań; 2) dostęp do środków niezbędnych do realizacji wykonywanych zadań; 3) właściwe i bezpieczne dla danego stanowiska warunki pracy; 4) wyboru sposobu, miejsca i czasu realizacji zadań o ile nie są one ograniczone lub określone decyzją przełożonego, organizacją pracy Szpitala, procedurami lub przepisami; 5) zwracanie się o pomoc do bezpośredniego przełożonego w przypadku niemożności samodzielnego wywiązania się z zadań; 6) zwracanie się do przełożonego wyższego szczebla w sprawach spornych lub nie rozstrzygniętych przez bezpośredniego przełożonego. 3. Odpowiedzialność osób na stanowiskach wykonawczych obejmuje w szczególności: 1) jakość, terminowość i ilość wykonanych zadań stosownie do posiadanych uprawnień, środków i warunków ich realizacji; 2) stan i sposób wykorzystania powierzonego majątku stosownie do pozostawionych do jego dyspozycji środków materialnych, finansowych i organizacyjnych; 3) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm etycznych, zasad i procedur obowiązujących w SP ZOZ; 4) stosowanie się do wymogów Systemu Zarządzania Jakością funkcjonującego w SP ZOZ Szczegółowe zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników znajdują się w ich aktach osobowych. 2. Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność osób zatrudnionych w SP ZOZ w oparciu o umowy cywilno-prawne określają indywidualne umowy. 7

8 Dział V Miejsca udzielania świadczeń SP ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych poprzez realizację działalności leczniczej w rodzaju: 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w przedsiębiorstwie podmiotu : Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie, zwanym w dalszej treści Szpitalem; 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące specjalistyczną opiekę zdrowotną, rehabilitację leczniczą i diagnostykę w przedsiębiorstwie podmiotu : Zespole Zakładów i Poradni. w pomieszczeniach będących siedzibą podmiotu leczniczego tj. w Wejherowie, ul. dr A. Jagalskiego Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne mogą być udzielane także w miejscu pobytu pacjenta. 3. Szpital Specjalistyczny w Wejherowie realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz.U z późn. zm. ) w oparciu o jednostki systemu: 1) Szpitalny Oddział Ratunkowy - w pomieszczeniach będących siedzibą podmiotu leczniczego tj. w Wejherowie ul. dr A. Jagalskiego 10; 2) Dyspozytornia pomieszczenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego PSP w Wejherowie ul. 3-go Maja 2. 3) Zespoły Ratownictwa Medycznego specjalistyczny i podstawowe, z miejscami stacjonowania: a) ZRM S Wejherowo, ul. dr. A. Jagalskiego 10 b) ZRM P Wejherowo, ul. dr. A. Jagalskiego 10 c) ZRM P Rumia, pl. Kaszubski 1 d) ZRM P Choczewo, ul. Pierwszych Osadników Świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego ( rejon operacyjny 22/05 ) realizowane są w siedzibie Szpitala, miejscu pobytu pacjenta lub w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń. Dział VI Struktura organizacyjna Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie ( SP ZOZ ) Rozdział 1 Postanowienia ogólne Strukturę organizacyjna Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie tworzą podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu: 1) Piony: a) Medyczny, b) Ekonomiczno Finansowy, c) Eksploatacyjno Administracyjny 2) Działy: a) Organizacji i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych b) Spraw Pracowniczych 3) Stanowiska samodzielne: a) Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości b) Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych c) Radca Prawny d) Stanowiska ds. BHP e) Stanowisko ds. Obronności 8

9 f) Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej g) Stanowisko ds. Marketingu i PR h) Kapelan Szpitalny i) Stanowisko ds. Audytu i Kontroli 2. Pion Medyczny tworzą: 1) Lecznictwo kierowane przez Lekarza Naczelnego Szpitala oraz 2) Pielęgniarstwo kierowane przez Pielęgniarkę Naczelną, które obejmują: a) oddziały szpitalne, b) poradnie specjalistyczne c) zakład rehabilitacji d) dział diagnostyki e) komórki pomocnicze 3. Pion Eksploatacyjno Administracyjny, kierowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Eksploatacyjno Administracyjnych tworzą: 1) Dział Eksploatacyjny, 2) Dział Administracyjny, 3) Dział Zamówień Publicznych, 4) Dział Higieny Szpitalnej, 5) Sekcja ds. Informatyki, 6) Sekretariat i Kancelaria SP ZOZ. 4. Pion Ekonomiczno Finansowy, kierowany przez Głównego Księgowego tworzą: 1) Dział Finansowo Księgowy, 2) Sekcja Analiz i Kosztów Poszczególne komórki organizacyjne SP ZOZ obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego jego funkcjonowania w zakresie diagnostyczno leczniczo rehabilitacyjnym, pielęgnacyjnym i administracyjno gospodarczym. 2. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznymi aktami prawnymi, oraz z poszanowaniem praw pacjenta. 3. Za właściwe współdziałanie odpowiedzialne są osoby kierujące komórkami organizacyjnymi SP ZOZ, bądź inne osoby wyznaczone przez Dyrektora Naczelnego. Rozdział 2 Struktura organizacyjna przedsiębiorstw podmiotu - Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie (SP ZOZ) Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie prowadzi działalność leczniczą w oparciu o przedsiębiorstwa: 1) Szpital Specjalistyczny w Wejherowie 2) Zespół Zakładów i Poradni. 2. Strukturę organizacyjną Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie tworzą: 1) Oddziały Szpitalne, w tym SOR z Dyspozytornią i ZRM, których dysponentem jest SP ZOZ 2) Blok Operacyjny 3) Apteka Szpitalna 4) Dział Dezynfekcji i Sterylizacji 3. Z zastrzeżeniem 121 ust.1 Oddziałem szpitalnym kieruje kierownik oddziału powoływany przez Dyrektora Naczelnego 4. Strukturę organizacyjną Zespołu Zakładów i Poradni tworzą: 1) Poradnie Specjalistyczne 2) Zakład Rehabilitacji 3) Dział Diagnostyki 5. Działalność pomocniczą w odniesieniu do Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie i Zespołu Zakładów i Poradni w zakresie działalności podstawowej realizują Komitety i Zespoły Problemowe. 9

10 6. Piony, Działy i stanowiska wymienione w 12 ust. 1 pkt 1) lit b) i c) oraz pkt 2) i 3) zapewniają obsługę przedsiębiorstw wymienionych w ust. 1 w zakresie należącym do ich kompetencji. Rozdział 3 Postanowienia szczegółowe Lekarzowi Naczelnemu Szpitala w zakresie lecznictwa, a Pielęgniarce Naczelnej w zakresie opieki pielęgniarskiej podlegają: 1) Oddziały Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie: a) Anestezjologii i Intensywnej Terapii b) Chirurgii Dziecięcej c) Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej d) Chorób Płuc i Gruźlicy e) Chorób Wewnętrznych f) Dermatologii g) Kardiologii h) Neurologii z Oddziałem Udarowym i) Neonatologii j) Okulistyki k) Otolaryngologii l) Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ł) Pediatrii m) Położnictwa i Ginekologii n) Szpitalny Oddział Ratunkowy o) Urologii. 2) Blok Operacyjny 3) Poradnie specjalistyczne Zespołu Zakładów i Poradni a) Chirurgii Dziecięcej, b) Kardiologiczna, c) Neonatologiczna, d) Okulistyczna, e) Onkologiczna, f) Urazowo Ortopedyczna. 4) Zakład Rehabilitacji Zespołu Zakładów i Poradni a) Poradnia Rehabilitacyjna b) Dział Fizjoterapii c) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. 5) Dział diagnostyki Zespołu Zakładów i Poradni a) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej b) Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej c) Zakład Diagnostyki Obrazowej d) Zakład Patologii 6) Komórki pomocnicze: a) Apteka Szpitalna b) Dział Dezynfekcji i Sterylizacji c) Zespoły i Komitety problemowe 2. Pielęgniarce Naczelnej podlegają ponadto: 1) pielęgniarka społeczna 2) pielęgniarka koordynująca ds. ratownictwa medycznego 3) koordynator ds. druków 4) dietetycy 10

11 16 1. Pion Eksploatacyjno Administracyjny podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno Administracyjnych. W strukturze Pionu znajdują się komórki organizacyjne odpowiedzialne za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury Szpitala z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu. 2. Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacyjno Administracyjnych podlegają: 1) Dział Eksploatacyjny 2) Dział Administracyjny 3) Dział Zamówień Publicznych 4) Dział Higieny Szpitalnej 5) Sekcja ds. Informatyki 6) Sekretariat i Kancelaria SP ZOZ Pion Ekonomiczno Finansowy podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu. Zadania Pionu obejmują w szczególności prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, ujmujących zapisy zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym. W Pionie prowadzone jest okresowe ustalanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Szpitala oraz bieżące monitorowanie kosztów funkcjonowania Szpitala w odniesieniu do zatwierdzonego planu Rzeczowo Finansowego. 2. Głównemu Księgowemu podlegają: 1) Dział Finansowo - Księgowy 2) Sekcja Analiz i Kosztów Dział Organizacji i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu. Zadaniem Działu jest w szczególności zapewnienie prawidłowego i terminowego przygotowywania ofert z zakresu działalności podstawowej w konkursach ofert ogłaszanych przez NFZ lub innego płatnika, zapewnienie prawidłowej organizacji udzielania wszystkich rodzajów świadczeń zdrowotnych realizowanych przez przedsiębiorstwa SP ZOZ, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia i terminowością zdawania właściwej dokumentacji medycznej celem rozliczeń z NFZ lub innymi płatnikami, zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, rozpatrywanie i ewidencjonowanie skarg dotyczących działalności podstawowej przedsiębiorstw SP ZOZ. W Dziale przygotowywane są analizy i informacje, w szczególności dotyczące działalności podstawowej przedsiębiorstw SP ZOZ, oraz wystawiane faktury za podlegające rozliczeniom i płatności świadczenia opieki zdrowotnej. 2. Kierownikowi Działu Organizacji i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych podlegają: 1) Sekcja Dokumentacji i Statystyki Medycznej 2) Sekcja Rozliczeń i Monitorowania Kontraktów 3) Stanowiska ds. szkoleń Dział Spraw Pracowniczych podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu. Dział odpowiedzialny jest w szczególności za prawidłowe zatrudnianie, prowadzenie dokumentacji osobowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawidłowe naliczanie wynagrodzeń wynikające ze stosunku pracy oraz realizację zadań wynikających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 2. Kierownikowi Działu Spraw Pracowniczych podlegają: 1) Sekcja Spraw Osobowych 2) Sekcja Płac. 11

12 20 Stanowiska samodzielne podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości w zakresie bieżącej realizacji zadań jakości współpracuje i podlega Lekarzowi Naczelnemu Szpitala. 2. Zadaniem Pełnomocnika jest utrzymanie, monitorowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością w SP ZOZ poprzez: 1) realizację polityki jakości, monitorowanie procedur systemowych, standardów, instrukcji, algorytmów, planów, harmonogramów i programów w zakresie obowiązującym w Szpitalu; 2) definiowanie celów i zadań dotyczących jakości, jej utrzymania, doskonalenia i skutecznego funkcjonowania poprzez: a) udział w kreowaniu polityki jakości; b) planowanie oraz inicjowanie prac na rzecz doskonalenia systemu zarządzania jakością; c) nadzór nad procesami systemu zarządzania jakością; d) organizowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi SP ZOZ w sprawach dotyczących zarządzania jakością; e) zapewnienie monitorowania jakości usług zdrowotnych poprzez badania satysfakcji pacjentów i osób zatrudnionych w SP ZOZ; f) nadzór nad skutecznością realizacji oraz doskonalenie procesów działań w zakresie: - prowadzenia i aktualizacji dokumentacji systemu; - planowania i sterowania audytami wewnętrznymi; - monitorowania i analizy danych dotyczących systemu zarządzania jakością w celu ich ciągłego doskonalenia; - planowania i weryfikowania skuteczności działań korygujących, zapobiegawczych i innych działań doskonalących system zarządzania jakością; g) przygotowywanie i przedstawianie Dyrekcji SP ZOZ sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz potrzeb związanych z jego doskonaleniem. 3. Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych: 1) Zadaniem Pełnomocnika jest zapewnienie w SP ZOZ przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. 2) Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności: a) opracowywanie, aktualizacja i realizacja szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone dla określonych przez Dyrektora Naczelnego stanowisk; b) prowadzenie wykazu określonych przez Dyrektora Naczelnego stanowisk, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone ; c) prowadzenie wykazu osób dopuszczonych do pracy na w/w stanowiskach; d) przeprowadzanie, na polecenie Dyrektora Naczelnego postępowania sprawdzającego zwykłego; e) prowadzenie szkoleń w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych; f) sprawowanie bieżącego nadzoru nad stosowaniem środków ochrony fizycznej informacji niejawnych; g) prowadzenie okresowej kontroli ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych; h) wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych. 4. Radca Prawny: 1) Zadania i uprawnienia Radcy Prawnego obejmują świadczenie na rzecz Szpitala pomocy prawnej, w szczególności: a) udzielanie kierownictwu SP ZOZ w zakresie działalności SP ZOZ porad prawnych i wydawanie opinii prawnych; b) opiniowanie, sporządzanie lub akceptowanie pod względem formalnoprawnym wewnętrznych aktów prawnych, umów i innych dokumentów; 12

13 c) bieżące informowanie kierownictwa SP ZOZ o zmianach w stanie prawnym w zakresie ich działalności; d) informowanie Dyrektora Naczelnego o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień; e) występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym oraz przed innymi organami i osobami. 5. Stanowiska ds. BHP: 1) Zadania z zakresu BHP realizują: a) specjalista ds. BHP b) inspektor ds. BHP 2) Stanowiska podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu; 3) Do zadań specjalisty / inspektora ds. BHP należy w szczególności: a) systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez zatrudnionych w SP ZOZ zasad i przepisów BHP; b) dokonywanie i dokumentowanie okresowych ocen stanu BHP w SP ZOZ; c) przedkładanie Dyrektorowi Naczelnemu informacji o stanie BHP wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i zagrożeń; d) współpraca przy opracowywaniu instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy; e) zgłaszanie wniosków dotyczących BHP przy opracowywaniu dokumentacji inwestycyjnych i modernizacyjnych; f) przewodniczenie komisji ustalającej okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe, opracowywanie stosownych wniosków oraz nadzór nad ich realizacją; g) prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi poprzez prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych, podejrzeń o takie choroby; h) współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy warunków uciążliwych, w zakresie przeprowadzania tych badań i pomiarów; i) nadzór nad prawidłowością ochrony zatrudnionych w SP ZOZ przed działaniem w/w czynników z wyłączeniem promieniowania jonizującego; j) współpraca z lekarzem profilaktykiem; k) prowadzenie szkoleń BHP instruktaż wstępny; l) organizowanie w oparciu o uprawnione podmioty zewnętrzne szkoleń okresowych z zakresu BHP; ł) opracowywanie kart ryzyka zawodowego we współpracy z właściwymi kierownikami. 6. Stanowisko ds. Obronności: 1) Specjalista ds. Obronności podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu. 2) Do zadań specjalisty ds. obronności należy w szczególności: a) działalność planistyczna i organizacyjna w zakresie obronności SP ZOZ; b) prowadzenie szkoleń w zakresie problematyki obronności SP ZOZ; c) prowadzenie i aktualizacja dokumentów Plan przygotowania SP ZOZ na potrzeby obronne Państwa, dokumentacja Stałego dyżuru i Karty Realizacji Zadań Operacyjnych; d) współpraca z komórkami organizacyjnymi SP ZOZ w zakresie niezbędnym do realizacji zadań obronnych SP ZOZ; e) współpraca z podmiotami zewnętrznymi: - Biurem Obronności i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Inspektoratem Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wejherowo. 13

14 7. Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej: 1) Do zadań specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności: a) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego ( p-poż) SP ZOZ; b) nadzór nad zabezpieczeniem p-poż komórek organizacyjnych SP ZOZ; c) nadzór nad przestrzeganiem przepisów p-poż, w szczególności przez osoby zatrudnione w SP ZOZ; d) realizacja zadań ochrony p-poż określonych aktualnymi przepisami; e) opracowywanie propozycji poprawy stanu bezpieczeństwa p-poż oraz nadzór nad ich realizacją; f) opracowywanie i aktualizacja wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony p-poż; g) nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń p-poż i gaśnic SP ZOZ, w tym lądowiska; h) prowadzenie okresowych i doraźnych kontroli stanu ochrony p-poż SP ZOZ, ich dokumentowanie oraz przedstawianie Dyrektorowi Naczelnemu wniosków w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości; i) planowanie potrzeb w zakresie wyposażenia SP ZOZ w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe; j) współudział w ustalaniu warunków bezpieczeństwa pożarowego przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym; k) analiza przyczyn zaistniałych pożarów, innych miejscowych zagrożeń i ich skutków; l) organizowanie okresowych ćwiczeń praktycznych, w tym niezapowiedzianych, w zakresie ewakuacji osób oraz funkcjonowania urządzeń p-poż. ł) współpraca z Komenda Powiatową PSP w Wejherowie. 2) Realizacja zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności: a) organizacji wymiany informacji z właściwymi centrami zarządzania kryzysowego; b) bieżąca współpraca z właściwymi centrami zarządzania kryzysowego; c) organizacja ochrony infrastruktury krytycznej, w tym koordynacja w opracowywaniu planów ochrony infrastruktury krytycznej. 8. Stanowisko ds. Marketingu i PR: Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. marketingi i PR należy w szczególności: a) stałe prowadzenie badań marketingowych, ich analiza i prezentacja wyników: - Badanie Opinii Pacjentów i Badanie Opinii Małych Pacjentów - Badanie atmosfery organizacyjnej w opinii pracowników i osób zatrudnionych - Stanowiskowa Ocena Pracy b) przygotowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej SP ZOZ; c) przygotowywanie podziękowań, gratulacji, dyplomów i zaproszeń; d) przygotowywanie i gromadzenie artykułów prasowych dotyczących SP ZOZ; e) prowadzenie Kroniki SP ZOZ; f) zapewnienie dokumentacji fotograficznej wydarzeń, imprez i spotkań okolicznościowych na potrzeby Kroniki SP ZOZ i Biuletynu Szpitalnego; g) współudział w redagowaniu oraz przygotowywanie do druku Biuletynu Szpitala; h) współpraca z komórkami organizacyjnymi SP ZOZ. 9. Kapelan szpitalny: 1) Kapelan szpitalny zastępowany jest przez Kapłana wyznaczonego przez władze Zakonne Zgromadzenia Księży Salezjanów. 2) Kapelan szpitalny zapewnia pacjentom przebywającym w Szpitalu możliwość zaspokojenia ich potrzeb religijnych w sposób nie kolidujący z realizacją świadczeń zdrowotnych. 3) Planowa realizacja zadań duszpasterskich w oddziałach Szpitala odbywa się po godzinie 15:00 w uzgodnieniu z kierownikami oddziałów lub Pielęgniarkami Oddziałowymi. 4) Kapelan zobowiązany jest do posługi duszpasterskiej także w sytuacjach nagłych, na wniosek pacjenta lub osób bliskich pacjentowi. 5) Obrządki i posługa religijna spełniane są także w Kaplicy Szpitalnej zgodnie z harmonogramem. 14

15 10. Stanowisko ds. Audytu i Kontroli: 1) Zakres badania audytora wewnętrznego obejmuje wszystkie obszary działalności SP ZOZ i realizowany jest w oparciu o roczne plany audytu i kontroli oraz doraźnie na zlecenie Dyrektora Naczelnego. 2) Celem audytów wewnętrznych jest uzyskanie obiektywnej oceny adekwatności i efektywności zarządzania i kontroli; swoim zakresem obejmuje w szczególności zgodność prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi. 3) Audytor wewnętrzny w toku prowadzonego audytu lub kontroli udziela niezbędnych instrukcji i konsultacji. 4) Realizacja zadań audytowych i kontrolnych dokumentowana jest sprawozdaniami i wraz z wnioskami pokontrolnymi, zaleceniami ( rekomendacjami ) poaudytowymi przedkładana Dyrektorowi Naczelnemu. Dział VII Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu - Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie oraz warunki ich współdziałania w SP ZOZ. Rozdział 1 PION MEDYCZNY LECZNICTWO i PIELĘGNIARSTWO Oddziały Szpitala Oddział 1 Postanowienia ogólne 22 Do zadań komórek organizacyjnych wymienionych w 15 należy: 1. oddziały Szpitala udzielanie świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego, a w szczególności: 1) hospitalizacja pacjentów, tj. całodobowe, kompleksowe udzielanie świadczeń gwarantowanych, w reprezentowanych w Szpitalu zakresach, w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy (pacjenta) do chwili jego wypisu albo zgonu, wynikające w szczególności ze stanu klinicznego świadczeniobiorcy. 2) zapewnienie wymaganej odrębnymi przepisami lub indywidualnymi potrzebami całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia, w tym niezbędnych konsultacji lekarskich w specjalnościach innych niż reprezentowana przez oddział, w którym aktualnie przebywa pacjent. 3) zapewnienie realizacji świadczeń w oparciu o zasady postępowania medycznego zgodnego z aktualnym stanem wiedzy, zawartych w standardach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz wytycznych, zaleceniach i rekomendacjach wydawanych przez towarzystwa naukowe zrzeszające specjalistów z właściwych dziedzin medycyny po uzyskaniu świadomej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego na realizację określonego świadczenia; w przypadku realizacji świadczeń o podwyższonym ryzyku dla pacjenta zawsze w formie pisemnej. Brak możliwości uzyskania zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego w sytuacji wymagającej pilnego udzielenia świadczenia wymaga dokonania odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta oraz podpisu drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności oraz powiadomienia właściwego ze względu na siedzibę świadczeniodawcy sądu opiekuńczego. 4) zapewnienie kompleksowej, ciągłej opieki pielęgniarskiej z indywidualną odpowiedzialnością za realizowane działania podejmowane wobec pacjenta. 15

16 5) zapewnienie niezbędnej diagnostyki, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w realizowanym w oddziale zakresie świadczeń. 6) terapia bólu 7) prowadzenie określonej odrębnymi przepisami dokumentacji medycznej, w tym w szczególności indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta (Historia choroby) oraz zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych w niej zawartych. 8) prowadzenie wymaganych odrębnymi przepisami list oczekujących na realizację świadczenia zdrowotnego w sytuacji, gdy jego realizacja ze względu na stan zdrowia pacjenta nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji pacjenta. 9) w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, niezwłoczne zawiadomienie wskazanej przez pacjenta osoby lub instytucji, lub przedstawiciela ustawowego. 10) wypisanie pacjenta, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; a) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; b) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, po uzyskaniu pisemnego oświadczenia o wypisaniu na własne żądanie, zawierającego potwierdzenie uzyskania informacji o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń. W przypadku braku takiego oświadczenia, lekarz sporządza stosowną adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta. c) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób; 11) dopuszcza się odmowę wypisania pacjenta na życzenie przedstawiciela ustawowego do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń sąd opiekuńczy, o ile stan zdrowia pacjenta stanowi zagrożenie życia lub wymaga kontynuacji udzielania świadczeń zdrowotnych. Oddział 2 Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) SOR jest komórką organizacyjną Szpitala działająca w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz.U z późn. zm.) oraz wydane w oparciu o powyższe przepisy wykonawcze. 2. W strukturze SOR działają: a) Oddział Ratunkowy, b) zespoły ratownictwa medycznego, c) szpitalny zespół transportowy, d) dyspozytornia. 3. SOR udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. 4. SOR pełni jednocześnie funkcję Izb Przyjęć Szpitala, w szczególności w odniesieniu do pacjentów zgłaszających się ze skierowaniem do określonego oddziału Szpitala; weryfikacji konieczności hospitalizacji w oddziale wskazanym na skierowaniu dokonuje lekarz w/w oddziału, dokumentując wyniki badań fizykalnego oraz zleconych badań diagnostycznych w Historii choroby SOR. W sytuacji, gdy w opinii lekarza, z uwagi na stwierdzony problem zdrowotny, pacjent wymaga hospitalizacji w oddziale innym niż wskazany na skierowaniu, niezbędnym jest uzyskanie konsultacji lekarza oddziału, w którym ewentualnie wskazana byłaby hospitalizacja, z wpisem do Historii Choroby SOR. 16

17 5. SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w oparciu o wstępną segregację pacjentów i określenie priorytetu pacjentów trafiających do SOR przeprowadzoną przez Pielęgniarkę Koordynującą SOR. 6. Organizacja udzielania świadczeń w zakresie pomocy doraźnej: 1) SOR Główny : a) obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć dokonywana jest wstępna ocena osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i bezkolizyjny ich transport do innych obszarów SOR; nadawanie priorytetów oraz zakładanie Historii choroby SOR. b) obszar resuscytacyjno zabiegowy ze stanowiskami resuscytacyjnymi zapewniającymi monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowo mózgowej, okołourazowej oraz wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów. c) obszar wstępnej intensywnej terapii w którym prowadzone jest monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, pełen zakres wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów, prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowo mózgowej, resuscytacji płynowej, leczenie bólu, wstępne leczenie zatruć, chirurgiczne opracowywanie ran i drobnych urazów oraz udzielanie świadczeń osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. d) obszar terapii natychmiastowej z salą zabiegową umożliwiająca wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych u osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz salą opatrunków gipsowych. e) obszar obserwacji, f) obszar konsultacyjny. 2) SOR-y satelitarne : a) pediatryczny b) okulistyczny c) otolaryngologiczny d) położniczo ginekologiczny. 7. Priorytety przyjęć pacjentów : 1) priorytet CZERWONY natychmiastowa interwencja lekarza w odniesieniu do pacjenta wymagającego podjęcia działań medycznych w czasie krótszym niż 1 minuta. 2) priorytet ŻÓŁTY dotyczy pacjentów będących w stanie zagrożenia życia i zdrowia, ale wymagających podjęcia działań medycznych w czasie krótszym niż 45 minut. 3) priorytet ZIELONY dotyczy pacjentów w odniesieniu do których czas oczekiwania na realizację świadczenia do 3 godzin nie stanowi zagrożenia dla ich życia i zdrowia. 8. Każdemu pacjentowi kierowanemu lub zgłaszającemu się do SOR zakładana jest Historia choroby SOR / Ks. Gł. Nr 99 / ; kopię Historii choroby SOR otrzymuje pacjent nie przyjęty do hospitalizacji w innych oddziałach Szpitala. 9. W odniesieniu do pacjenta wymagającego dalszego leczenia w innym oddziale Szpital Historia choroby SOR stanowi integralną część Historii choroby leczenia szpitalnego / Ks. Gł. Nr 9 /. 10. Pacjent wymagający podjęcia leczenia w innej placówce otrzymuje wypis z SOR ( kopia Historii choroby SOR) oraz skierowanie do odpowiedniej placówki; w przypadku wymagającym natychmiastowego podjęcia leczenia po telefonicznym uzgodnieniu przyjęcia dokonanym przez lekarza SOR / IP wraz ze zleceniem na odpowiedni transport sanitarny w sytuacji wymagającej transportu sanitarnego, zgodnie z warunkami określonymi w W przypadku zgonu pacjenta w SOR postępowanie jak w przypadku zgonu pacjenta w innym oddziale Szpitala zgodnie z zapisami 114 ust.20 i Prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej. 13. Organizacja i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu. 14. Zapewnienie pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia. 17

18 Oddział 3 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, w szczególności chorych z niewydolnością układu oddechowego i związaną z tym respiratoroterapią. 2. Wskazaniami do leczenia chorych w oddziale intensywnej terapii są w szczególności: a) wstrząs wszystkie postacie, b) niewydolność oddechowa różnego pochodzenia, c) niewydolność wielonarządowa różnego pochodzenia, d) konieczność prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej, e) stany zagrożenia życia wymagające intensywnego monitorowania funkcji życiowych. 3. Opieka pooperacyjna sala wybudzeń. 4. Opieka nad potencjalnym dawcą narządów. 5. Konsultacje anestezjologiczne we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Szpitala, z którymi Szpital posiada odpowiednie umowy o współpracy. 6. Reanimacja we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Szpitala, z którymi Szpital posiada odpowiednie umowy o współpracy. 7. Prowadzenie terapii p-bólowej. 8. Wykonywanie znieczuleń: a) badanie pacjentów zgłoszonych do zabiegu operacyjnego, b) ustalanie zasad przygotowania pacjentów do znieczulenia c) kwalifikacje do znieczulenia d) wybór metody znieczulenia e) uzyskanie zgody pacjenta / przedstawiciela ustawowego na znieczulenie f) prowadzenie znieczulenia g) stały dokumentowany nadzór nad znieczulanym pacjentem. 9. Inne czynności anestezjologiczne, w szczególności: neurolizy, centralne dostępy żylne, cewniki dializacyjne, porty naczyniowe, analgezja porodu, elektrody endokawitarne. 10. Prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej. 11. Organizacja i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu. 12. Zapewnienie pacjentom Oddziału Intensywnej Terapii wyodrębnionej, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia. 13. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej celem wykonywania świadczeń z zakresu anestezjologii wszystkim pacjentom Szpitala. 14. Zapewnienie całodobowego, we wszystkie dni tygodnia funkcjonowania Szpitalnego Zespołu Reanimacyjnego ( tel. 222 ) zapewniającego świadczenia pacjentom Szpitala ( hospitalizowanym i ambulatoryjnym ) oraz wszystkim osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia przebywającym na terenie Szpitala. W oparciu o odrębne umowy Szpitalny Zespół Reanimacyjny udziela świadczeń w zewnętrznych podmiotach zlokalizowanych w siedzibie Szpitala. Oddział 4 Oddział Chirurgii Dziecięcej Podstawowym zadaniem oddziału jest diagnostyka i leczenie noworodków oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia, w szczególności w zakresie: a) wad wrodzonych u noworodków; b) korekcji wad wrodzonych u dzieci starszych c) chirurgii ostrych i przewlekłych schorzeń jamy brzusznej; d) chirurgii klatki piersiowej; 18

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY )

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY ) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19./2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 23 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2015r. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW. Ostrowiec Św. 14 marca 2014r. 1 SPIS TREŚCI Nr Rozdział od -do I. Postanowienia ogólne 1 II. Cele i zadania podmiotu leczniczego 2-3 III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 7/2012 Rady Społecznej MOMP z dnia 28 marca 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY

REGULAMIN PORZĄDKOWY REGULAMIN PORZĄDKOWY Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (tekst jednolity) Zatwierdzony Uchwałą Nr 3/06 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie D.KI.021-1/15 Załącznik do Uchwały Nr 9/11/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z dnia 23.04.2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Spis treści: REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W DĘBICY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą szkoły ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM JACEK KOZŁOWSKI WOJEWODA MAZOWIECKI Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr 60/711/90/III Zarządu Województwa Warm.-Maz. z dnia 22.09.2009r. Załącznik do Zarządzenia nr 38/2009 Dyrektora ZDW w Olsztynie z dnia 17.09.2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. ł Ó ł Ą ę ś Ę ą ó ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ę ą ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu I.Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek procesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie Podstawy prawne funkcjonowania 1 Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo