Dział I Postanowienia ogólne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział I Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. FLORIANA CEYNOWY w WEJHEROWIE Dział I Postanowienia ogólne Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, zwanym w dalszej treści SP ZOZ. 2. Podmiotem tworzącym SP ZOZ jest Samorząd Województwa Pomorskiego. 3. Podstawy prawne działalności SP ZOZ określają : 1) powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: a) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U z późn. zm. ) zwaną dalej UDL b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U t.j. z późn. zm. ) c) ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U z późn. zm. ) 2) wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 3) Statut 4) Regulamin Organizacyjny 4. SP ZOZ wpisany został do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 17 maja 2001 r. pod nr KRS i posiada osobowość prawną. 2 Regulamin organizacyjny SP ZOZ określa w szczególności : 1. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych SP ZOZ. 2. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych SP ZOZ oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek. 3. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. 4. wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej. 5. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat 6. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne, niż finansowane ze środków publicznych. 7. wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta. 8. sposób kierowania jednostkami i/lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstw podmiotu SP ZOZ działa pod nazwą Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. 2. Siedzibą SP ZOZ jest miasto Wejherowo. 3. Obszarem działania SP ZOZ jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności powiat wejherowski. 1

2 Dział II Cele i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie ( SP ZOZ ) 4 1. Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie utworzony jest w celu prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu UDL. 2. Podstawowym celem SP ZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkałej na terenie jego działania oraz osobom spoza podstawowego terenu działania. 3. Do zadań SP ZOZ należy w szczególności: 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne świadczenia szpitalne, 2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne: specjalistyczne, rehabilitacji leczniczej oraz badania diagnostyczne, 3) ratownictwo medyczne, 4) profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia, 5) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, 6) przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób, na podstawie odrębnych umów, 7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, 8) wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący. 4. SP ZOZ może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną, niż działalność lecznicza w szczególności: a) prowadzenie płatnego, niestrzeżonego parkingu b) wynajmowanie i wydzierżawianie oddanych mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości na zasadach określonych w Uchwałach Sejmiku Województwa Pomorskiego, c) wykonywanie dla podmiotów zewnętrznych usług w zakresie sterylizacji. Dział III Rodzaje działalności leczniczej SP ZOZ oraz zakresy udzielanych świadczeń zdrowotnych 5 1. SP ZOZ prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w przedsiębiorstwie podmiotu: Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie; 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w przedsiębiorstwie podmiotu: Zespole Zakładów i Poradni. 2. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne udzielane są w oddziałach szpitalnych, w następujących zakresach: 1) anestezjologia i intensywna terapia, 2) chirurgia dziecięca, 3) chirurgia ogólna i naczyniowa, 4) choroby płuc i gruźlica, 5) choroby wewnętrzne, 6) dermatologia i wenerologia, 7) kardiologia, 2

3 8) medycyna ratunkowa, 9) neonatologia, 10) neurologia, 11) okulistyka, 12) ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 13) otorynolaryngologia, 14) pediatria, 15) położnictwo i ginekologia, 16) urologia. 3. Ambulatoryjne świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są w poradniach w następujących zakresach: 1) kardiologii, 2) chirurgii dziecięcej, 3) ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 4) okulistyki, 5) onkologii, 6) neonatologii 4. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane są w Zakładzie Rehabilitacji 5. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne diagnostyczne udzielane są: 1) w zakładach diagnostycznych, w następujących zakresach: a) diagnostyki laboratoryjnej ( ZDL ) b) diagnostyki mikrobiologicznej ( ZDM ) c) diagnostyki obrazowej ( ZDO ) d) patomorfologii 2) w pracowniach diagnostycznych: a) w zakresie kardiologii: - pracownia ECHO - pracownia prób wysiłkowych - pracownia badań holterowskich - pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów b) w zakresie neurologii: - pracownia badań neurofizjologicznych c) w zakresie okulistyki: - pracownia angiografii fluoresceinowej ( AFL ) - pracownia laserowa d) w zakresie przewodu pokarmowego: - pracownia endoskopowa e) w zakresie układu oddechowego: - pracownia bronchoskopii - pracownia spirometrii 6. Świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego realizowane są przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, których dysponentem jest SP ZOZ: 1) Szpitalny Oddział Ratunkowy 2) Zespoły Ratownictwa Medycznego podstawowe i specjalistyczny oraz dyspozytorów na bazie CPR, z wykorzystaniem lądowiska Szpitala. 7. Świadczenia profilaktyczne realizowane w odniesieniu do każdego pacjenta jako integralny element realizowanych świadczeń, a w szczególności w oparciu o umowy na realizację określonych rodzajów badań lub programów profilaktycznych. 3

4 Dział IV Sposób kierowania Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie oraz obowiązki i uprawnienia osób zatrudnionych Rozdział 1 Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie ( SP ZOZ ) 6 1. SP ZOZ kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Naczelny powołany przez podmiot tworzący. 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie SP ZOZ. 3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy podlegających mu: 1) Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Lekarza Naczelnego Szpitala 2) Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno Administracyjnych 3) Głównego Księgowego 4) Naczelnej Pielęgniarki 5) kierowników pozostałych komórek organizacyjnych SP ZOZ i osób zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych. 4. Podczas nieobecności Dyrektora Naczelnego zastępuje go Zastępca Dyrektora ds. Medycznych lub inny upoważniony przez niego Zastępca. 5. Do zadań Dyrektora Naczelnego należy w szczególności: 1) ustalanie kierunków i strategii rozwoju SP ZOZ oraz ich realizacja; 2) kierowanie SP ZOZ oraz reprezentowanie go na zewnątrz; 3) zatrudnianie i zwalnianie personelu oraz wykonywanie w stosunku do niego uprawnień zwierzchnich; 4) przeprowadzanie lub zlecanie przeprowadzenia kontroli wewnętrznych; 5) ustalanie rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; 6) zatwierdzanie rocznego sprawozdania z Planu finansowego; 7) podejmowanie decyzji w sprawach kredytów bankowych lub dotacji 8) podejmowanie decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat. 6. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych należy w szczególności: 1) nadzór i koordynowanie działalności SP ZOZ w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej; 2) nadzór nad realizacją przez komórki organizacyjne działalności podstawowej umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności zawartych z płatnikiem publicznym powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; 3) nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań, w tym efektywności i optymalizacji kosztów; 4) nadzór nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji medycznej; 5) ustalenie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych stanowisk pracy; 6) planowanie i optymalizacja zatrudnienia oraz udział w procesie rekrutacji personelu medycznego; 7) nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w SP ZOZ, w powierzonym zakresie; 8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Naczelnego 7. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno Administracyjnych należy w szczególności: 1) nadzór nad utrzymaniem infrastruktury w należytej sprawności z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu; 2) koordynowanie działań mających na celu unowocześnianie stosowanych technologii; 3) przygotowywanie planu inwestycyjnego oraz nadzór nad jego realizacją; 4) nadzór merytoryczny i finansowy nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w SP ZOZ, w powierzonym zakresie; 5) nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań, w tym efektywności i optymalizacji kosztów; 4

5 6) ustalenie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych stanowisk pracy; 7) realizacja zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji; 8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Naczelnego. 8. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) zarządzanie finansami SP ZOZ w sposób optymalizujący płynność finansową; 2) opracowywanie projektu rocznego planu finansowego oraz bieżący nadzór nad jego realizacją i przestrzeganiem; 3) przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia polityki finansowej SP ZOZ; 4) koordynacja sprawozdawczości ekonomiczno finansowej SP ZOZ; 5) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym, zgodnym z ustawą o rachunkowości prowadzeniem rachunkowości SP ZOZ; 6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi po ich zaakceptowaniu przez Dyrektora Naczelnego lub jego zastępcę; 7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 8) dokonywanie w ramach kontroli funkcjonalnej analizy wykorzystania środków finansowych; 9) dokonywanie wstępnej, bieżącej i końcowej kontroli operacji gospodarczych i finansowych; 10) organizowanie i nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w sposób zapewniający prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami kontroli finansowej; 11) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Naczelnego. 9. Do zadań Naczelnej Pielęgniarki należy w szczególności: 1) ustalanie, wdrażanie i nadzór nad realizacją standardów jakościowych mających zastosowanie w działalności podległego personelu; 2) opracowywanie koncepcji realizacji opieki pielęgniarskiej, określanie liczby stanowisk pracy oraz proponowanie zasad wynagradzania podległego personelu; 3) ustalanie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych stanowisk pracy; 4) proponowanie zasad polityki kadrowej oraz nadzór nad jej prawidłową realizacją; 5) planowanie i nadzór nad zgodnym z potrzebami Szpitala wyposażeniem stanowisk pracy podległego personelu; 6) nadzór nad dyscypliną pracy, bieżącym funkcjonowaniem podległych stanowisk pracy i rozwiązywanie pojawiających się problemów; 7) nadzór nad prowadzoną przez podległy personel dokumentacja medyczną; 8) systematyczny nadzór nad realizacją i ocenianie jakości pracy podległego personelu; 9) nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel praw pacjenta i etyki pielęgniarskiej; 10) opracowywanie, monitorowanie oraz weryfikacja założeń i koncepcji w zakresie pielęgniarstwa; 11) stwarzanie warunków do realizacji kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych; 12) nadzór nad systematycznym prowadzeniem procesu kształcenia podyplomowego podległych pracowników; 13) nadzór nad pracą komisji i zespołów problemowych w zakresie opieki pielęgniarskiej; 14) współpraca w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego; 15) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Naczelnego. 16) W zakresie bieżącej realizacji zadań współpracuje z Lekarzem Naczelnym Szpitala. 10. Oddziałem Szpitala kieruje lekarz zatrudniony przez Dyrektora Szpitala na stanowisku lekarza kierującego oddziałem Szpitala, z zastrzeżeniem postanowień W Szpitalu stanowiskami kierowniczymi obsadzanymi w drodze konkursu ogłaszanego przez Dyrektora Naczelnego Szpitala są: 1) stanowisko Naczelnej Pielęgniarki 2) stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej. 5

6 Rozdział 2 Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność stanowisk kierowniczych oraz stanowisk wykonawczych 8 1. Osoba zajmująca stanowisko kierownicze zobowiązana jest do planowania, organizowania, nadzorowania oraz kontroli funkcjonalnej działalności komórki organizacyjnej / zespołu, którym kieruje. 2. W szczególności do obowiązków osób na stanowiskach kierowniczych komórek organizacyjnych SP ZOZ należy: 1) kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych; 2) proponowanie wewnętrznej organizacji komórki oraz rozdziału stałych zadań poszczególnym członkom zespołu; 3) rozdział zadań i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia pracą bieżącą bezpośrednich wykonawców; 4) nadzór nad efektywnością i skutecznością działania podległych komórek organizacyjnych; 5) nadzór służbowy nad wykonywanymi przez członków zespołu zadaniami oraz udzielanie im w miarę potrzeb wyjaśnień, wskazówek i instruktażu zawodowego; 6) przestrzeganie przy realizacji zadań dyscypliny ekonomicznej i finansowej; 7) nadzór nad warunkami pracy członków zespołu, z uwzględnieniem przepisów BHP i p-poż.; 8) wprowadzanie nowoprzyjętych członków zespołu w zakres realizowanych zadań i nadzór nad przebiegiem ich adaptacji w zespole; 9) inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego członków zespołu; 10) analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych; 11) przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania przez członków zespołu przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych; 12) zapewnienie i nadzór nad prawidłowym prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji, w szczególności dokumentacji medycznej; 13) ocenianie członków zespołu; 14) promowanie działań projakościowych i strategii przyjętej przez Dyrekcję SP ZOZ. 3. Do uprawnień osób na stanowiskach kierowniczych komórek organizacyjnych należy: 1) opiniowania kandydatów do pracy w podległych komórkach organizacyjnych SP ZOZ; 2) wydawanie członkom zespołu poleceń służbowych w zakresie zadań przypisanych komórkom organizacyjnym, wyznaczanie członkom zespołu stałych obowiązków i doraźnych zadań oraz ocena ich realizacji; 3) wnioskowanie w sprawie nagradzania i karania członków zespołu; 4) autonomiczne decydowanie o: a) sposobie wykonywania zadań przydzielonych podległym komórkom organizacyjnym SP ZOZ z uwzględnieniem prawidłowej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi; b) organizacji pracy i jej podziale w podległych komórkach organizacyjnych; c) podpisywaniu korespondencji zgodnie z przyznanymi uprawnieniami; d) wyznaczeniu swojego zastępcy oraz okresowego lub stałego delegowania części posiadanych uprawnień poszczególnym pracownikom. 4. Odpowiedzialność osób na stanowiskach kierowniczych komórek organizacyjnych należy: 1) rzetelną i terminowa realizację powierzonych obowiązków, realizację zadań i wykorzystanie posiadanych uprawnień; 2) przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i finansowej w podejmowanych decyzjach; 3) realizację, efektywność i skuteczność działania, w tym szczególnie za realizację odpowiednio do rodzaju komórki organizacyjnej kontraktów i umów stanowiących źródło finansowania działalności SP ZOZ; 4) znajomość i stosowanie w praktyce obowiązujących aktów prawnych oraz bieżące zaznajamianie członków zespołu z powyższymi przepisami; 5) efektywne wykorzystywanie czasu pracy wszystkich członków zespołu oraz terminowe, zgodne z Kodeksem Pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom; 6) racjonalne wykorzystanie przydzielonych zasobów; 6

7 7) prawidłowość, terminowość i rzetelność prowadzonej dokumentacji, dokumentów sprawozdawczych, analitycznych i informacji z zapewnieniem wymaganej poufności; 8) przestrzeganie dochowania tajemnicy służbowej i zawodowej; 9) stosowanie się do wymogów Systemu Zarządzania Jakością funkcjonującego w SP ZOZ Do obowiązków osób na stanowiskach wykonawczych należy w szczególności: 1) kompletne, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i interesami SP ZOZ; 2) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń, procedur, instrukcji i regulaminów dotyczących w szczególności powierzonego zakresu pracy oraz zasad organizacji pracy w SP ZOZ; 3) informowanie przełożonych o nie dających się samodzielnie usunąć przeszkodach w realizacji zadań; 4) utrzymywanie kwalifikacji zawodowych na poziomie niezbędnym do wykonywania zadań na danym stanowisku; 5) przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy, BHP i p-poż.; 6) zgodnie z przepisami i przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego majątku SP ZOZ; 7) zabezpieczenie dostępnymi środkami przed zniszczeniem, kradzieżą lub nieuzasadnionym obniżeniem wartości. 2. Uprawnienia osób na stanowiskach wykonawczych obejmują w szczególności: 1) bieżącą sygnalizacja dotycząca aktualizacji zapisów zawartych w zakresach obowiązków i wykonywanych zadań; 2) dostęp do środków niezbędnych do realizacji wykonywanych zadań; 3) właściwe i bezpieczne dla danego stanowiska warunki pracy; 4) wyboru sposobu, miejsca i czasu realizacji zadań o ile nie są one ograniczone lub określone decyzją przełożonego, organizacją pracy Szpitala, procedurami lub przepisami; 5) zwracanie się o pomoc do bezpośredniego przełożonego w przypadku niemożności samodzielnego wywiązania się z zadań; 6) zwracanie się do przełożonego wyższego szczebla w sprawach spornych lub nie rozstrzygniętych przez bezpośredniego przełożonego. 3. Odpowiedzialność osób na stanowiskach wykonawczych obejmuje w szczególności: 1) jakość, terminowość i ilość wykonanych zadań stosownie do posiadanych uprawnień, środków i warunków ich realizacji; 2) stan i sposób wykorzystania powierzonego majątku stosownie do pozostawionych do jego dyspozycji środków materialnych, finansowych i organizacyjnych; 3) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm etycznych, zasad i procedur obowiązujących w SP ZOZ; 4) stosowanie się do wymogów Systemu Zarządzania Jakością funkcjonującego w SP ZOZ Szczegółowe zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników znajdują się w ich aktach osobowych. 2. Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność osób zatrudnionych w SP ZOZ w oparciu o umowy cywilno-prawne określają indywidualne umowy. 7

8 Dział V Miejsca udzielania świadczeń SP ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych poprzez realizację działalności leczniczej w rodzaju: 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w przedsiębiorstwie podmiotu : Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie, zwanym w dalszej treści Szpitalem; 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące specjalistyczną opiekę zdrowotną, rehabilitację leczniczą i diagnostykę w przedsiębiorstwie podmiotu : Zespole Zakładów i Poradni. w pomieszczeniach będących siedzibą podmiotu leczniczego tj. w Wejherowie, ul. dr A. Jagalskiego Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne mogą być udzielane także w miejscu pobytu pacjenta. 3. Szpital Specjalistyczny w Wejherowie realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz.U z późn. zm. ) w oparciu o jednostki systemu: 1) Szpitalny Oddział Ratunkowy - w pomieszczeniach będących siedzibą podmiotu leczniczego tj. w Wejherowie ul. dr A. Jagalskiego 10; 2) Dyspozytornia pomieszczenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego PSP w Wejherowie ul. 3-go Maja 2. 3) Zespoły Ratownictwa Medycznego specjalistyczny i podstawowe, z miejscami stacjonowania: a) ZRM S Wejherowo, ul. dr. A. Jagalskiego 10 b) ZRM P Wejherowo, ul. dr. A. Jagalskiego 10 c) ZRM P Rumia, pl. Kaszubski 1 d) ZRM P Choczewo, ul. Pierwszych Osadników Świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego ( rejon operacyjny 22/05 ) realizowane są w siedzibie Szpitala, miejscu pobytu pacjenta lub w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń. Dział VI Struktura organizacyjna Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie ( SP ZOZ ) Rozdział 1 Postanowienia ogólne Strukturę organizacyjna Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie tworzą podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu: 1) Piony: a) Medyczny, b) Ekonomiczno Finansowy, c) Eksploatacyjno Administracyjny 2) Działy: a) Organizacji i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych b) Spraw Pracowniczych 3) Stanowiska samodzielne: a) Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości b) Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych c) Radca Prawny d) Stanowiska ds. BHP e) Stanowisko ds. Obronności 8

9 f) Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej g) Stanowisko ds. Marketingu i PR h) Kapelan Szpitalny i) Stanowisko ds. Audytu i Kontroli 2. Pion Medyczny tworzą: 1) Lecznictwo kierowane przez Lekarza Naczelnego Szpitala oraz 2) Pielęgniarstwo kierowane przez Pielęgniarkę Naczelną, które obejmują: a) oddziały szpitalne, b) poradnie specjalistyczne c) zakład rehabilitacji d) dział diagnostyki e) komórki pomocnicze 3. Pion Eksploatacyjno Administracyjny, kierowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Eksploatacyjno Administracyjnych tworzą: 1) Dział Eksploatacyjny, 2) Dział Administracyjny, 3) Dział Zamówień Publicznych, 4) Dział Higieny Szpitalnej, 5) Sekcja ds. Informatyki, 6) Sekretariat i Kancelaria SP ZOZ. 4. Pion Ekonomiczno Finansowy, kierowany przez Głównego Księgowego tworzą: 1) Dział Finansowo Księgowy, 2) Sekcja Analiz i Kosztów Poszczególne komórki organizacyjne SP ZOZ obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego jego funkcjonowania w zakresie diagnostyczno leczniczo rehabilitacyjnym, pielęgnacyjnym i administracyjno gospodarczym. 2. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznymi aktami prawnymi, oraz z poszanowaniem praw pacjenta. 3. Za właściwe współdziałanie odpowiedzialne są osoby kierujące komórkami organizacyjnymi SP ZOZ, bądź inne osoby wyznaczone przez Dyrektora Naczelnego. Rozdział 2 Struktura organizacyjna przedsiębiorstw podmiotu - Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie (SP ZOZ) Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie prowadzi działalność leczniczą w oparciu o przedsiębiorstwa: 1) Szpital Specjalistyczny w Wejherowie 2) Zespół Zakładów i Poradni. 2. Strukturę organizacyjną Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie tworzą: 1) Oddziały Szpitalne, w tym SOR z Dyspozytornią i ZRM, których dysponentem jest SP ZOZ 2) Blok Operacyjny 3) Apteka Szpitalna 4) Dział Dezynfekcji i Sterylizacji 3. Z zastrzeżeniem 121 ust.1 Oddziałem szpitalnym kieruje kierownik oddziału powoływany przez Dyrektora Naczelnego 4. Strukturę organizacyjną Zespołu Zakładów i Poradni tworzą: 1) Poradnie Specjalistyczne 2) Zakład Rehabilitacji 3) Dział Diagnostyki 5. Działalność pomocniczą w odniesieniu do Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie i Zespołu Zakładów i Poradni w zakresie działalności podstawowej realizują Komitety i Zespoły Problemowe. 9

10 6. Piony, Działy i stanowiska wymienione w 12 ust. 1 pkt 1) lit b) i c) oraz pkt 2) i 3) zapewniają obsługę przedsiębiorstw wymienionych w ust. 1 w zakresie należącym do ich kompetencji. Rozdział 3 Postanowienia szczegółowe Lekarzowi Naczelnemu Szpitala w zakresie lecznictwa, a Pielęgniarce Naczelnej w zakresie opieki pielęgniarskiej podlegają: 1) Oddziały Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie: a) Anestezjologii i Intensywnej Terapii b) Chirurgii Dziecięcej c) Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej d) Chorób Płuc i Gruźlicy e) Chorób Wewnętrznych f) Dermatologii g) Kardiologii h) Neurologii z Oddziałem Udarowym i) Neonatologii j) Okulistyki k) Otolaryngologii l) Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ł) Pediatrii m) Położnictwa i Ginekologii n) Szpitalny Oddział Ratunkowy o) Urologii. 2) Blok Operacyjny 3) Poradnie specjalistyczne Zespołu Zakładów i Poradni a) Chirurgii Dziecięcej, b) Kardiologiczna, c) Neonatologiczna, d) Okulistyczna, e) Onkologiczna, f) Urazowo Ortopedyczna. 4) Zakład Rehabilitacji Zespołu Zakładów i Poradni a) Poradnia Rehabilitacyjna b) Dział Fizjoterapii c) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. 5) Dział diagnostyki Zespołu Zakładów i Poradni a) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej b) Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej c) Zakład Diagnostyki Obrazowej d) Zakład Patologii 6) Komórki pomocnicze: a) Apteka Szpitalna b) Dział Dezynfekcji i Sterylizacji c) Zespoły i Komitety problemowe 2. Pielęgniarce Naczelnej podlegają ponadto: 1) pielęgniarka społeczna 2) pielęgniarka koordynująca ds. ratownictwa medycznego 3) koordynator ds. druków 4) dietetycy 10

11 16 1. Pion Eksploatacyjno Administracyjny podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno Administracyjnych. W strukturze Pionu znajdują się komórki organizacyjne odpowiedzialne za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury Szpitala z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu. 2. Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacyjno Administracyjnych podlegają: 1) Dział Eksploatacyjny 2) Dział Administracyjny 3) Dział Zamówień Publicznych 4) Dział Higieny Szpitalnej 5) Sekcja ds. Informatyki 6) Sekretariat i Kancelaria SP ZOZ Pion Ekonomiczno Finansowy podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu. Zadania Pionu obejmują w szczególności prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, ujmujących zapisy zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym. W Pionie prowadzone jest okresowe ustalanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Szpitala oraz bieżące monitorowanie kosztów funkcjonowania Szpitala w odniesieniu do zatwierdzonego planu Rzeczowo Finansowego. 2. Głównemu Księgowemu podlegają: 1) Dział Finansowo - Księgowy 2) Sekcja Analiz i Kosztów Dział Organizacji i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu. Zadaniem Działu jest w szczególności zapewnienie prawidłowego i terminowego przygotowywania ofert z zakresu działalności podstawowej w konkursach ofert ogłaszanych przez NFZ lub innego płatnika, zapewnienie prawidłowej organizacji udzielania wszystkich rodzajów świadczeń zdrowotnych realizowanych przez przedsiębiorstwa SP ZOZ, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia i terminowością zdawania właściwej dokumentacji medycznej celem rozliczeń z NFZ lub innymi płatnikami, zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, rozpatrywanie i ewidencjonowanie skarg dotyczących działalności podstawowej przedsiębiorstw SP ZOZ. W Dziale przygotowywane są analizy i informacje, w szczególności dotyczące działalności podstawowej przedsiębiorstw SP ZOZ, oraz wystawiane faktury za podlegające rozliczeniom i płatności świadczenia opieki zdrowotnej. 2. Kierownikowi Działu Organizacji i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych podlegają: 1) Sekcja Dokumentacji i Statystyki Medycznej 2) Sekcja Rozliczeń i Monitorowania Kontraktów 3) Stanowiska ds. szkoleń Dział Spraw Pracowniczych podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu. Dział odpowiedzialny jest w szczególności za prawidłowe zatrudnianie, prowadzenie dokumentacji osobowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawidłowe naliczanie wynagrodzeń wynikające ze stosunku pracy oraz realizację zadań wynikających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 2. Kierownikowi Działu Spraw Pracowniczych podlegają: 1) Sekcja Spraw Osobowych 2) Sekcja Płac. 11

12 20 Stanowiska samodzielne podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości w zakresie bieżącej realizacji zadań jakości współpracuje i podlega Lekarzowi Naczelnemu Szpitala. 2. Zadaniem Pełnomocnika jest utrzymanie, monitorowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością w SP ZOZ poprzez: 1) realizację polityki jakości, monitorowanie procedur systemowych, standardów, instrukcji, algorytmów, planów, harmonogramów i programów w zakresie obowiązującym w Szpitalu; 2) definiowanie celów i zadań dotyczących jakości, jej utrzymania, doskonalenia i skutecznego funkcjonowania poprzez: a) udział w kreowaniu polityki jakości; b) planowanie oraz inicjowanie prac na rzecz doskonalenia systemu zarządzania jakością; c) nadzór nad procesami systemu zarządzania jakością; d) organizowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi SP ZOZ w sprawach dotyczących zarządzania jakością; e) zapewnienie monitorowania jakości usług zdrowotnych poprzez badania satysfakcji pacjentów i osób zatrudnionych w SP ZOZ; f) nadzór nad skutecznością realizacji oraz doskonalenie procesów działań w zakresie: - prowadzenia i aktualizacji dokumentacji systemu; - planowania i sterowania audytami wewnętrznymi; - monitorowania i analizy danych dotyczących systemu zarządzania jakością w celu ich ciągłego doskonalenia; - planowania i weryfikowania skuteczności działań korygujących, zapobiegawczych i innych działań doskonalących system zarządzania jakością; g) przygotowywanie i przedstawianie Dyrekcji SP ZOZ sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz potrzeb związanych z jego doskonaleniem. 3. Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych: 1) Zadaniem Pełnomocnika jest zapewnienie w SP ZOZ przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. 2) Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności: a) opracowywanie, aktualizacja i realizacja szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone dla określonych przez Dyrektora Naczelnego stanowisk; b) prowadzenie wykazu określonych przez Dyrektora Naczelnego stanowisk, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone ; c) prowadzenie wykazu osób dopuszczonych do pracy na w/w stanowiskach; d) przeprowadzanie, na polecenie Dyrektora Naczelnego postępowania sprawdzającego zwykłego; e) prowadzenie szkoleń w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych; f) sprawowanie bieżącego nadzoru nad stosowaniem środków ochrony fizycznej informacji niejawnych; g) prowadzenie okresowej kontroli ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych; h) wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych. 4. Radca Prawny: 1) Zadania i uprawnienia Radcy Prawnego obejmują świadczenie na rzecz Szpitala pomocy prawnej, w szczególności: a) udzielanie kierownictwu SP ZOZ w zakresie działalności SP ZOZ porad prawnych i wydawanie opinii prawnych; b) opiniowanie, sporządzanie lub akceptowanie pod względem formalnoprawnym wewnętrznych aktów prawnych, umów i innych dokumentów; 12

13 c) bieżące informowanie kierownictwa SP ZOZ o zmianach w stanie prawnym w zakresie ich działalności; d) informowanie Dyrektora Naczelnego o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień; e) występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym oraz przed innymi organami i osobami. 5. Stanowiska ds. BHP: 1) Zadania z zakresu BHP realizują: a) specjalista ds. BHP b) inspektor ds. BHP 2) Stanowiska podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu; 3) Do zadań specjalisty / inspektora ds. BHP należy w szczególności: a) systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez zatrudnionych w SP ZOZ zasad i przepisów BHP; b) dokonywanie i dokumentowanie okresowych ocen stanu BHP w SP ZOZ; c) przedkładanie Dyrektorowi Naczelnemu informacji o stanie BHP wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i zagrożeń; d) współpraca przy opracowywaniu instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy; e) zgłaszanie wniosków dotyczących BHP przy opracowywaniu dokumentacji inwestycyjnych i modernizacyjnych; f) przewodniczenie komisji ustalającej okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe, opracowywanie stosownych wniosków oraz nadzór nad ich realizacją; g) prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi poprzez prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych, podejrzeń o takie choroby; h) współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy warunków uciążliwych, w zakresie przeprowadzania tych badań i pomiarów; i) nadzór nad prawidłowością ochrony zatrudnionych w SP ZOZ przed działaniem w/w czynników z wyłączeniem promieniowania jonizującego; j) współpraca z lekarzem profilaktykiem; k) prowadzenie szkoleń BHP instruktaż wstępny; l) organizowanie w oparciu o uprawnione podmioty zewnętrzne szkoleń okresowych z zakresu BHP; ł) opracowywanie kart ryzyka zawodowego we współpracy z właściwymi kierownikami. 6. Stanowisko ds. Obronności: 1) Specjalista ds. Obronności podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu. 2) Do zadań specjalisty ds. obronności należy w szczególności: a) działalność planistyczna i organizacyjna w zakresie obronności SP ZOZ; b) prowadzenie szkoleń w zakresie problematyki obronności SP ZOZ; c) prowadzenie i aktualizacja dokumentów Plan przygotowania SP ZOZ na potrzeby obronne Państwa, dokumentacja Stałego dyżuru i Karty Realizacji Zadań Operacyjnych; d) współpraca z komórkami organizacyjnymi SP ZOZ w zakresie niezbędnym do realizacji zadań obronnych SP ZOZ; e) współpraca z podmiotami zewnętrznymi: - Biurem Obronności i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Inspektoratem Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wejherowo. 13

14 7. Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej: 1) Do zadań specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności: a) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego ( p-poż) SP ZOZ; b) nadzór nad zabezpieczeniem p-poż komórek organizacyjnych SP ZOZ; c) nadzór nad przestrzeganiem przepisów p-poż, w szczególności przez osoby zatrudnione w SP ZOZ; d) realizacja zadań ochrony p-poż określonych aktualnymi przepisami; e) opracowywanie propozycji poprawy stanu bezpieczeństwa p-poż oraz nadzór nad ich realizacją; f) opracowywanie i aktualizacja wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony p-poż; g) nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń p-poż i gaśnic SP ZOZ, w tym lądowiska; h) prowadzenie okresowych i doraźnych kontroli stanu ochrony p-poż SP ZOZ, ich dokumentowanie oraz przedstawianie Dyrektorowi Naczelnemu wniosków w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości; i) planowanie potrzeb w zakresie wyposażenia SP ZOZ w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe; j) współudział w ustalaniu warunków bezpieczeństwa pożarowego przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym; k) analiza przyczyn zaistniałych pożarów, innych miejscowych zagrożeń i ich skutków; l) organizowanie okresowych ćwiczeń praktycznych, w tym niezapowiedzianych, w zakresie ewakuacji osób oraz funkcjonowania urządzeń p-poż. ł) współpraca z Komenda Powiatową PSP w Wejherowie. 2) Realizacja zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności: a) organizacji wymiany informacji z właściwymi centrami zarządzania kryzysowego; b) bieżąca współpraca z właściwymi centrami zarządzania kryzysowego; c) organizacja ochrony infrastruktury krytycznej, w tym koordynacja w opracowywaniu planów ochrony infrastruktury krytycznej. 8. Stanowisko ds. Marketingu i PR: Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. marketingi i PR należy w szczególności: a) stałe prowadzenie badań marketingowych, ich analiza i prezentacja wyników: - Badanie Opinii Pacjentów i Badanie Opinii Małych Pacjentów - Badanie atmosfery organizacyjnej w opinii pracowników i osób zatrudnionych - Stanowiskowa Ocena Pracy b) przygotowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej SP ZOZ; c) przygotowywanie podziękowań, gratulacji, dyplomów i zaproszeń; d) przygotowywanie i gromadzenie artykułów prasowych dotyczących SP ZOZ; e) prowadzenie Kroniki SP ZOZ; f) zapewnienie dokumentacji fotograficznej wydarzeń, imprez i spotkań okolicznościowych na potrzeby Kroniki SP ZOZ i Biuletynu Szpitalnego; g) współudział w redagowaniu oraz przygotowywanie do druku Biuletynu Szpitala; h) współpraca z komórkami organizacyjnymi SP ZOZ. 9. Kapelan szpitalny: 1) Kapelan szpitalny zastępowany jest przez Kapłana wyznaczonego przez władze Zakonne Zgromadzenia Księży Salezjanów. 2) Kapelan szpitalny zapewnia pacjentom przebywającym w Szpitalu możliwość zaspokojenia ich potrzeb religijnych w sposób nie kolidujący z realizacją świadczeń zdrowotnych. 3) Planowa realizacja zadań duszpasterskich w oddziałach Szpitala odbywa się po godzinie 15:00 w uzgodnieniu z kierownikami oddziałów lub Pielęgniarkami Oddziałowymi. 4) Kapelan zobowiązany jest do posługi duszpasterskiej także w sytuacjach nagłych, na wniosek pacjenta lub osób bliskich pacjentowi. 5) Obrządki i posługa religijna spełniane są także w Kaplicy Szpitalnej zgodnie z harmonogramem. 14

15 10. Stanowisko ds. Audytu i Kontroli: 1) Zakres badania audytora wewnętrznego obejmuje wszystkie obszary działalności SP ZOZ i realizowany jest w oparciu o roczne plany audytu i kontroli oraz doraźnie na zlecenie Dyrektora Naczelnego. 2) Celem audytów wewnętrznych jest uzyskanie obiektywnej oceny adekwatności i efektywności zarządzania i kontroli; swoim zakresem obejmuje w szczególności zgodność prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi. 3) Audytor wewnętrzny w toku prowadzonego audytu lub kontroli udziela niezbędnych instrukcji i konsultacji. 4) Realizacja zadań audytowych i kontrolnych dokumentowana jest sprawozdaniami i wraz z wnioskami pokontrolnymi, zaleceniami ( rekomendacjami ) poaudytowymi przedkładana Dyrektorowi Naczelnemu. Dział VII Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu - Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie oraz warunki ich współdziałania w SP ZOZ. Rozdział 1 PION MEDYCZNY LECZNICTWO i PIELĘGNIARSTWO Oddziały Szpitala Oddział 1 Postanowienia ogólne 22 Do zadań komórek organizacyjnych wymienionych w 15 należy: 1. oddziały Szpitala udzielanie świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego, a w szczególności: 1) hospitalizacja pacjentów, tj. całodobowe, kompleksowe udzielanie świadczeń gwarantowanych, w reprezentowanych w Szpitalu zakresach, w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy (pacjenta) do chwili jego wypisu albo zgonu, wynikające w szczególności ze stanu klinicznego świadczeniobiorcy. 2) zapewnienie wymaganej odrębnymi przepisami lub indywidualnymi potrzebami całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia, w tym niezbędnych konsultacji lekarskich w specjalnościach innych niż reprezentowana przez oddział, w którym aktualnie przebywa pacjent. 3) zapewnienie realizacji świadczeń w oparciu o zasady postępowania medycznego zgodnego z aktualnym stanem wiedzy, zawartych w standardach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz wytycznych, zaleceniach i rekomendacjach wydawanych przez towarzystwa naukowe zrzeszające specjalistów z właściwych dziedzin medycyny po uzyskaniu świadomej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego na realizację określonego świadczenia; w przypadku realizacji świadczeń o podwyższonym ryzyku dla pacjenta zawsze w formie pisemnej. Brak możliwości uzyskania zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego w sytuacji wymagającej pilnego udzielenia świadczenia wymaga dokonania odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta oraz podpisu drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności oraz powiadomienia właściwego ze względu na siedzibę świadczeniodawcy sądu opiekuńczego. 4) zapewnienie kompleksowej, ciągłej opieki pielęgniarskiej z indywidualną odpowiedzialnością za realizowane działania podejmowane wobec pacjenta. 15

16 5) zapewnienie niezbędnej diagnostyki, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w realizowanym w oddziale zakresie świadczeń. 6) terapia bólu 7) prowadzenie określonej odrębnymi przepisami dokumentacji medycznej, w tym w szczególności indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta (Historia choroby) oraz zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych w niej zawartych. 8) prowadzenie wymaganych odrębnymi przepisami list oczekujących na realizację świadczenia zdrowotnego w sytuacji, gdy jego realizacja ze względu na stan zdrowia pacjenta nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji pacjenta. 9) w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, niezwłoczne zawiadomienie wskazanej przez pacjenta osoby lub instytucji, lub przedstawiciela ustawowego. 10) wypisanie pacjenta, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; a) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; b) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, po uzyskaniu pisemnego oświadczenia o wypisaniu na własne żądanie, zawierającego potwierdzenie uzyskania informacji o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń. W przypadku braku takiego oświadczenia, lekarz sporządza stosowną adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta. c) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób; 11) dopuszcza się odmowę wypisania pacjenta na życzenie przedstawiciela ustawowego do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń sąd opiekuńczy, o ile stan zdrowia pacjenta stanowi zagrożenie życia lub wymaga kontynuacji udzielania świadczeń zdrowotnych. Oddział 2 Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) SOR jest komórką organizacyjną Szpitala działająca w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz.U z późn. zm.) oraz wydane w oparciu o powyższe przepisy wykonawcze. 2. W strukturze SOR działają: a) Oddział Ratunkowy, b) zespoły ratownictwa medycznego, c) szpitalny zespół transportowy, d) dyspozytornia. 3. SOR udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. 4. SOR pełni jednocześnie funkcję Izb Przyjęć Szpitala, w szczególności w odniesieniu do pacjentów zgłaszających się ze skierowaniem do określonego oddziału Szpitala; weryfikacji konieczności hospitalizacji w oddziale wskazanym na skierowaniu dokonuje lekarz w/w oddziału, dokumentując wyniki badań fizykalnego oraz zleconych badań diagnostycznych w Historii choroby SOR. W sytuacji, gdy w opinii lekarza, z uwagi na stwierdzony problem zdrowotny, pacjent wymaga hospitalizacji w oddziale innym niż wskazany na skierowaniu, niezbędnym jest uzyskanie konsultacji lekarza oddziału, w którym ewentualnie wskazana byłaby hospitalizacja, z wpisem do Historii Choroby SOR. 16

17 5. SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w oparciu o wstępną segregację pacjentów i określenie priorytetu pacjentów trafiających do SOR przeprowadzoną przez Pielęgniarkę Koordynującą SOR. 6. Organizacja udzielania świadczeń w zakresie pomocy doraźnej: 1) SOR Główny : a) obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć dokonywana jest wstępna ocena osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i bezkolizyjny ich transport do innych obszarów SOR; nadawanie priorytetów oraz zakładanie Historii choroby SOR. b) obszar resuscytacyjno zabiegowy ze stanowiskami resuscytacyjnymi zapewniającymi monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowo mózgowej, okołourazowej oraz wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów. c) obszar wstępnej intensywnej terapii w którym prowadzone jest monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, pełen zakres wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów, prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowo mózgowej, resuscytacji płynowej, leczenie bólu, wstępne leczenie zatruć, chirurgiczne opracowywanie ran i drobnych urazów oraz udzielanie świadczeń osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. d) obszar terapii natychmiastowej z salą zabiegową umożliwiająca wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych u osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz salą opatrunków gipsowych. e) obszar obserwacji, f) obszar konsultacyjny. 2) SOR-y satelitarne : a) pediatryczny b) okulistyczny c) otolaryngologiczny d) położniczo ginekologiczny. 7. Priorytety przyjęć pacjentów : 1) priorytet CZERWONY natychmiastowa interwencja lekarza w odniesieniu do pacjenta wymagającego podjęcia działań medycznych w czasie krótszym niż 1 minuta. 2) priorytet ŻÓŁTY dotyczy pacjentów będących w stanie zagrożenia życia i zdrowia, ale wymagających podjęcia działań medycznych w czasie krótszym niż 45 minut. 3) priorytet ZIELONY dotyczy pacjentów w odniesieniu do których czas oczekiwania na realizację świadczenia do 3 godzin nie stanowi zagrożenia dla ich życia i zdrowia. 8. Każdemu pacjentowi kierowanemu lub zgłaszającemu się do SOR zakładana jest Historia choroby SOR / Ks. Gł. Nr 99 / ; kopię Historii choroby SOR otrzymuje pacjent nie przyjęty do hospitalizacji w innych oddziałach Szpitala. 9. W odniesieniu do pacjenta wymagającego dalszego leczenia w innym oddziale Szpital Historia choroby SOR stanowi integralną część Historii choroby leczenia szpitalnego / Ks. Gł. Nr 9 /. 10. Pacjent wymagający podjęcia leczenia w innej placówce otrzymuje wypis z SOR ( kopia Historii choroby SOR) oraz skierowanie do odpowiedniej placówki; w przypadku wymagającym natychmiastowego podjęcia leczenia po telefonicznym uzgodnieniu przyjęcia dokonanym przez lekarza SOR / IP wraz ze zleceniem na odpowiedni transport sanitarny w sytuacji wymagającej transportu sanitarnego, zgodnie z warunkami określonymi w W przypadku zgonu pacjenta w SOR postępowanie jak w przypadku zgonu pacjenta w innym oddziale Szpitala zgodnie z zapisami 114 ust.20 i Prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej. 13. Organizacja i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu. 14. Zapewnienie pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia. 17

18 Oddział 3 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, w szczególności chorych z niewydolnością układu oddechowego i związaną z tym respiratoroterapią. 2. Wskazaniami do leczenia chorych w oddziale intensywnej terapii są w szczególności: a) wstrząs wszystkie postacie, b) niewydolność oddechowa różnego pochodzenia, c) niewydolność wielonarządowa różnego pochodzenia, d) konieczność prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej, e) stany zagrożenia życia wymagające intensywnego monitorowania funkcji życiowych. 3. Opieka pooperacyjna sala wybudzeń. 4. Opieka nad potencjalnym dawcą narządów. 5. Konsultacje anestezjologiczne we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Szpitala, z którymi Szpital posiada odpowiednie umowy o współpracy. 6. Reanimacja we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Szpitala, z którymi Szpital posiada odpowiednie umowy o współpracy. 7. Prowadzenie terapii p-bólowej. 8. Wykonywanie znieczuleń: a) badanie pacjentów zgłoszonych do zabiegu operacyjnego, b) ustalanie zasad przygotowania pacjentów do znieczulenia c) kwalifikacje do znieczulenia d) wybór metody znieczulenia e) uzyskanie zgody pacjenta / przedstawiciela ustawowego na znieczulenie f) prowadzenie znieczulenia g) stały dokumentowany nadzór nad znieczulanym pacjentem. 9. Inne czynności anestezjologiczne, w szczególności: neurolizy, centralne dostępy żylne, cewniki dializacyjne, porty naczyniowe, analgezja porodu, elektrody endokawitarne. 10. Prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej. 11. Organizacja i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu. 12. Zapewnienie pacjentom Oddziału Intensywnej Terapii wyodrębnionej, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia. 13. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej celem wykonywania świadczeń z zakresu anestezjologii wszystkim pacjentom Szpitala. 14. Zapewnienie całodobowego, we wszystkie dni tygodnia funkcjonowania Szpitalnego Zespołu Reanimacyjnego ( tel. 222 ) zapewniającego świadczenia pacjentom Szpitala ( hospitalizowanym i ambulatoryjnym ) oraz wszystkim osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia przebywającym na terenie Szpitala. W oparciu o odrębne umowy Szpitalny Zespół Reanimacyjny udziela świadczeń w zewnętrznych podmiotach zlokalizowanych w siedzibie Szpitala. Oddział 4 Oddział Chirurgii Dziecięcej Podstawowym zadaniem oddziału jest diagnostyka i leczenie noworodków oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia, w szczególności w zakresie: a) wad wrodzonych u noworodków; b) korekcji wad wrodzonych u dzieci starszych c) chirurgii ostrych i przewlekłych schorzeń jamy brzusznej; d) chirurgii klatki piersiowej; 18

19 e) traumatologii wieku dziecięcego; f) urologii dziecięcej; g) kompleksowego leczenia oparzeń; h) chirurgii laparoskopowej jamy brzusznej i klatki piersiowej. 2. Konsultacje w oddziałach Szpitala, w szczególności w SOR, Oddziale Neonatologii i Oddziale Pediatrii. 3. Prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej. 4. Organizacja i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu. 5. Zapewnienie pacjentom Oddziału Chirurgii Dziecięcej całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia. 6. Nadzór merytoryczny nad Poradnią Chirurgii Dziecięcej. Oddział 5 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Podstawowym zadaniem oddziału jest diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego oraz pacjentów po obrażeniach brzucha, klatki piersiowej i ośrodkowego układu nerwowego. 2. Oddział realizuje świadczenia z zakresu: - chirurgii bariatrycznej ( chirurgiczne leczenie otyłości). - kamicy pęcherzyka i chorób dróg żółciowych - chorób przewodu pokarmowego od przełyku do odbytnicy - przepuklin, w tym przepuklin przedniej ściany brzucha - choroby refluksowej - chorób naczyń ostrych i przewlekłych oraz przewlekłej niewydolności żylnej - chorób nowotworowych - chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego 3. Konsultacje we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Szpitala, z którymi Szpital posiada odpowiednie umowy o współpracy. 4. Prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej. 5. Organizacja i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu. 6. Organizacja i prowadzenie szkoleń dla lekarzy krajowych i zagranicznych w zakresie chirurgii małoinwazyjnej, przepuklin i chirurgicznego leczenia otyłości. 7. Opracowywanie i publikowanie wyników badań naukowych. 8. Zapewnienie pacjentom Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia. 9. Nadzór merytoryczny nad Pracownią Endoskopii W strukturze organizacyjnej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej funkcjonuje Pracownia Endoskopii. 2. Pracownia Endoskopii Realizuje świadczenia w odniesieniu do pacjentów Szpitala oraz w trybie ambulatoryjnym ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z poradni specjalistycznej, a w przypadku gastroskopii i kolonoskopii także od lekarza rodzinnego. 3. Realizuje świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie przewodu pokarmowego. 4. Zakres badań diagnostyczno terapeutycznych pracowni obejmuje: 1) gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu ureazowego ( diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori ) 2) gastroskopia z biopsją 3) gastroskopia z zabiegiem polipektomii 4) gastroskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych 5) gastroskopia bariatryczna 6) kolonoskopia diagnostyczna 7) kolonoskopia diagnostyczna z biopsją 8) kolonoskopia z zabiegiem polipektomii 9) kolonoskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych 19

20 10) rektoskopia diagnostyczna 11) rektoskopia z biopsją 12) rektoskopia z zabiegiem polipektomii 13) duodenoskopia diagnostyczna 14) duodenoskopia ECPW ( endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna ze sfinkterotomią, protezowaniem i poszerzaniem dróg żółciowych) 15) zakładanie PEG ( przezskórna endoskopowa gastrostomia ) 16) protezowanie przełyku 17) protezowanie jelita grubego. Oddział 6 Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy Zakres działalności oddziału obejmuje diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego. 2. Diagnostyka realizowana w oddziale obejmuje: diagnostykę guzów płuc, diagnostykę chorób płuc i diagnostykę gruźlicy. 3. W oddziale prowadzone jest leczenie zachowawcze : zapaleń płuc, astmy oskrzelowej, przewlekłych zapaleń oskrzeli, odmy opłucnowej, chorób śródmiąższowych płuc, chorób opłucnej i gruźlicy. 4. Konsultacje we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Szpitala, z którymi Szpital posiada odpowiednie umowy o współpracy. 5. Prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej. 6. Organizacja i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu. 7. Współpraca z Kliniką Torakochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 8. Zapewnienie pacjentom Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia. 9. Nadzór merytoryczny nad Pracownią Bronchoskopii i Pracownią Spirometrii. 29 W strukturze organizacyjnej Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy funkcjonują: 1) Pracownia Bronchoskopii 2) Pracownia Spirometrii Pracownia Bronchoskopii realizuje świadczenia w odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, w szczególności w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy oraz pacjentów innych podmiotów w oparciu o zawarte umowy. 2. Realizuje świadczenia diagnostyczne w zakresie układu oddechowego. 3. Zakres badań diagnostycznych Pracowni obejmuje: 1) ocenę endoskopową tchawicy i drzewa oskrzelowego; 2) pobieranie wycinków zmian patologicznych do oceny histopatologicznej; 3) pobieranie popłuczyn oskrzelowych do diagnostyki bakteriologicznej Pracownia Spirometrii Realizuje świadczenia w odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, w szczególności w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy, pacjentów innych podmiotów w oparciu o zawarte umowy oraz pacjentom ambulatoryjnym ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjentom ze skierowaniami z gabinetów prywatnych oraz bezpośrednio na życzenie pacjenta odpłatnie, wg aktualnego cennika Szpitala. 2. Realizuje świadczenia diagnostyczne w zakresie układu oddechowego. 3. Zakres badań diagnostycznych Pracowni obejmuje: 1) ocenę parametrów objętościowych układu oddechowego; 2) wykonanie badań dynamicznych układu oddechowego 3) ocenę podatności rozkurczowej drzewa oskrzelowego. 20

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWE "KOLORY" z/s w Lesznie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWE KOLORY z/s w Lesznie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWE "KOLORY" z/s w Lesznie 1 & 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny NZOZ Hospicjum Domowe "Kolory" z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim S T A T U T Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim utworzonego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

Bardziej szczegółowo

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku z dnia 20 czerwca 2012 r. STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE Podstawy prawne funkcjonowania 1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki Medycznej,,Autyzm

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie Za łąc znik Nr 1 do Regu laminu Or ganizac yjnego Wojewódzkiego Szpita la Chirurgii Ura zowej św. Anny w Warszawie Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 118/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, zwany dalej "Zespołem" jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, działającym w formie

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały nr 6/2011 Rady Społecznej SP ZOZ w Myślenicach z dnia 26 kwietnia 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYŚLENICACH Tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH Zarząd Spółki Prezes Zarządu 62 33 22 351 601800207 [524] prezes Sekretariat Prezesa 62 33 22 350 faks: 62 33 22 359 sekretariat Punkt informacyjno rejestracyjny (konsola) Telefony alarmowe Służby alarmowe

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY Załącznik do uchwały nr XIII/ 108 / 2012 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 27 czerwca 2012 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne STATUT Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne Niniejszy Statut został nadany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 6/2012 z dnia 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) przez /9/ 291

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) przez /9/ 291 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 6 111 - przez /9/ 291 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XVIII/160/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 111/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 2.11.2011 r.

Zarządzenie Nr 111/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 2.11.2011 r. Zarządzenie Nr 111/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 2.11.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Podstawy prawne funkcjonowania

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Podstawy prawne funkcjonowania Stomatologia BEMO DENT CLINIC REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Podstawy prawne funkcjonowania 1 Niniejszy regulamin został przyjęty na podstawie art. 24 w zw. Z art 23 ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA w TORUNIU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA w TORUNIU Załącznik do uchwały Nr XXX/516/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA w TORUNIU Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/ W Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Nr 2 PUM w Szczecinie dokonuje się następujących zmian:

Uchwała Nr 13/ W Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Nr 2 PUM w Szczecinie dokonuje się następujących zmian: Uchwała Nr 13/2018 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE I. Postanowienia ogólne. 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie zwany dalej Zakładem jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 1393 UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W K O Ś C I A N I E ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 UCHWAŁA Nr XXVIII/171/13 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zmiany Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik nr 2 do uchwały nr X/73/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (tekst jednolity na dzień 15 stycznia 2015 roku)

STATUT Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (tekst jednolity na dzień 15 stycznia 2015 roku) STATUT Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (tekst jednolity na dzień 15 stycznia 2015 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Bardziej szczegółowo

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator Szpitalny Oddział Ratunkowy Ordynator: lek. Kazimierz Błoński Z-ca ordynatora lek. Rębisz Wojciech Pielęgniarka oddziałowa mgr Iwona Makuch Telefony : ordynator 77 408 79 72 dyspozytornia 77 408 79 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r.

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek 1 1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 381. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 381. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 381 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r.

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO z dnia 22 stycznia 2013 r. W sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

STATUT Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (teks jednolity, aktualny na dzień r.)

STATUT Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (teks jednolity, aktualny na dzień r.) STATUT Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (teks jednolity, aktualny na dzień 11.08.2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne, nazwa, siedziba 1 1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 7704

Poznań, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 7704 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 7704 UCHWAŁA NR XXIV/691/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

STATUT Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie UCHWAŁA NR XXVIII/522/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/118/08 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 14 lutego 2008r.

Uchwała Nr XIII/118/08 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 14 lutego 2008r. Uchwała Nr XIII/118/08 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie: rozszerzenia działalności Szpitala Powiatowego im. dra A. Majkowskiego w Kartuzach i zatwierdzenia zmian w jego Statucie.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 333 UCHWAŁA NR XXXIV/458/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY UCHWAŁA NR XXVIII/527/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 1 /2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz organizację pracy sekcji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu

Bardziej szczegółowo

Nadaje się statut Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu Kiekrzu w brzmieniu:

Nadaje się statut Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu Kiekrzu w brzmieniu: Uchwała NR XI/303/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu Kiekrzu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Powiatu w Zamościu z dnia.2014 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE Krasnobród, 2014 roku ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/473/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY RADECZNICA 2012 Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 UCHWAŁA Nr XXI/395/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2012 r.

Uchwała Nr /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2012 r. -Projekt- Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T Załącznik do Uchwały Nr... /2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... 2013 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T (TEKST JEDNOLITY) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr / /2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia r. S T A T U T. SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. E. SZCZEKLIKA w TARNOWIE

Załącznik do uchwały Nr / /2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia r. S T A T U T. SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. E. SZCZEKLIKA w TARNOWIE Załącznik do uchwały Nr / /2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia.. 2012 r. S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. E. SZCZEKLIKA w TARNOWIE P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1. Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

S T A T U T OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO WE WROCŁAWIU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

S T A T U T OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO WE WROCŁAWIU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Tekst jednolity do Uchwały Nr LVII/973/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2010r S T A T U T OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO WE WROCŁAWIU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Statut Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXI/395/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. Statut Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI

S T A T U T KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI S T A T U T KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI Załącznik do Uchwały nr XLVIII/782/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 7887 UCHWAŁA NR XXXIII/646/13 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 października 2012 r. Poz. 4028 UCHWAŁA NR XLI/512/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/519/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/519/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku UCHWAŁA NR XXVIII/519/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU 1 1. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, zwany dalej Szpitalem, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym na podstawie: 1) ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/343/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.06. 2009 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, zwany dalej Zakładem jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 2. Szpital nosi imię św.

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM Załączni k nr 1 do uchwały Nr Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia sierpnia 2013 r. PROJEKT STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo