REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 MIEJSKI l' OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY DYREKTOR ZATWIERDZAM UZGODNIONO Wroclaw, dnia..s..fwwclg;l 2009 r.

2 SPIS TRESCI Strona Rozdzial I Postanowienia ogólne 3 Rozdzial II Zasady sprawowania funkcji kierowniczych 4 Rozdzial III Zasady podejmowania decyzji i podpisywania pism 6 Rozdzial IV Wewnetrzna organizacja MOPS 7 Rozdzial V Zakresy dzialania komórek samodzielnych stanowisk pracy organizacyjnych oraz 9 Podrozdzial I Komórki organizacyjne bezposrednio podlegle Dyrektorowi 9 Podrozdzial II Komórki organizacyjne bezposrednio podlegle Zastepcy 15 Dyrektora ds. Pomocy Spolecznej Podrozdzial III Komórki organizacyjne bezposrednio podlegle Zastepcy 19 Dyrektora ds. Opiekunczych Podrozdzial IV Komórki organizacyjne bezposrednio podlegle Glównemu 20 Ksiegowemu Rozdzial VI Organizacja przyjmowania i zalatwiania skarg i wniosków 22 Rozdzial VII Organizacja dzialalnosci kontrolnej 23 Rozdzial VIII Postanowienia koncowe 24 Zalacznik nr 1 Zalacznik nr 2 Zalacznik nr 3 Zalacznik nr 4 Schemat organizacyjny MOPS Etatyzacja MOPS Wykaz symboli literowych komórek organizacyjnych MOPS Wykaz jednostek organizacyjnych

3 Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej "Regulaminem" okresla strukture wewnetrzna Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej we Wroclawiu, zakresy dzialania komórek organizacyjnych oraz zasady jego funkcjonowania. 2 Uzyte w Regulaminie sformulowania lub skróty oznaczaja: 1) MOPS - Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej; 2) Dyrektor - Dyrektora MOPS; 3) Zastepca Dyrektora - Zastepca Dyrektora ds. Pomocy Spolecznej i Zastepca Dyrektora ds. Opiekunczych; 4) Glówny Ksiegowy - Glównego Ksiegowego MOPS; 5) kierownictwo MOPS - Zastepców Dyrektora oraz Glównego Ksiegowego MOPS; 6) komórka organizacyjna MOPS - wyodrebniony element struktury MOPS, realizujacy zadania okreslone w niniejszym Regulaminie, w szczególnosci Dzial, Zespól, Sekcja, Osrodek Opiekunczo-Adaptacyjny, Dzienny Dom Pomocy Spolecznej, Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny oraz samodzielne stanowisko pracy; 7) jednostka organizacyjna - jednostka Gminy realizujaca zadania z zakresu pomocy spolecznej nadzorowana lub/i koordynowana przez MOPS; 8) zalatwianie spraw - kazdy rodzaj dzialania w ramach obowiazków sluzbowych, podejmowany na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania zadan; 9) Statut MOPS - Statut Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej stanowiacy zalacznik do uchwaly nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie jednostki budzetowej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej (Biuletyn Urzedowy Rady Miejskiej Wroclawia z 1999 r. Nr 7, poz. 328 z pózno zm.); 10) Gmina - Gmine Wroclaw; 11) Miasto - Miasto Wroclaw; 12) Rada Miejska - Rade Miejska Wroclawia; 13) Prezydent - Prezydenta Wroclawia. 3 Regulamin zostal opracowany na podstawie 4 ust. 1 Statutu MOPS oraz Zarzadzenia nr 9081/06 Prezydenta Wroclawia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie okreslenia procedury wyrazania zgody na tresc regulaminów organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych Wroclawia MOPS jest jednostka organizacyjna Gminy nie posiadajaca osobowosci prawnej, dzialajaca w formie jednostki budzetowej i ma swoja siedzibe we Wroclawiu przy ul. Strzegomskiej MOPS rozlicza sie z budzetem Gminy za posrednictwem Departamentu Finansów Publicznych Urzedu Miejskiego Wroclawia. 5 Przedmiotem dzialania MOPS jest umozliwianie osobom i rodzinom przezwyciezania trudnych sytuacji zyciowych, których nie sa w stanie pokonac wykorzystujac wlasne srodki, mozliwosci i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji, a takze umacnianie rodziny. 6 MOPS realizuje na terenie Gminy zadania statutowe, w szczególnosci na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej ( tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z pózno zm.); 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z pózno zm.); 3) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z pózno zm.); 3

4 4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z pózno zm.); 5) ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z pózno zm.); 6) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz z pózno zm.); 7) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z pózno zm.). Rozdzial II Zasady sprawowania funkcji kierowniczych 7 1. Dzialalnoscia MOPS kieruje Dyrektor na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta. 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent. 3. Postanowienia Rozdzialu IV Statutu MOPS stosuje sie odpowiednio. 4. Organem sprawujacym nadzór nad dzialalnoscia MOPS jest Prezydent, za posrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Spolecznych Urzedu Miejskiego Wroclawia Podczas nieobecnosci Dyrektora jego obowiazki pelni wyznaczony przez niego Zastepca Dyrektora. 2. Powierzenie obowiazków, o których mowa w ust. 1 nastepuje w drodze pisemnego pelnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora. 3. Zastepca Dyrektora przy wykonywaniu swoich zadan dziala w granicach okreslonych pelnomocnictwem udzielonym przez Dyrektora Dyrektor jest zwierzchnikiem sluzbowym wszystkich pracowników MOPS. 2. Czynnosci z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników MOPS dokonuje Dyrektor. 3. Do realizacji zadan o których mowa w ust. 2, Dyrektor moze pisemnie upowaznic innych pracowników Dyrektor odpowiada przed Prezydentem za prawidlowa i terminowa realizacje zadan nalezacych do kompetencji MOPS oraz organizacje i skutecznosc pracy MOPS. 2. Do zadan Dyrektora nalezy w szczególnosci: 1) realizacja zadan statutowych; 2) nadzorowanie i kontrolowanie terminów oraz prawidlowosci zalatwianych spraw; 3) okreslanie szczególowych zasad dzialania poszczególnych komórek organizacyjnych MOPS; 4) wydawanie wewnetrznych aktów prawnych; 5) wykonywanie czynnosci o których mowa w 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu; 6) wystepowanie do Prezydenta w sprawach organizacyjnych i zasad dzialania MOPS; 7) wspólpraca z Departamentem Spraw Spolecznych Urzedu Miejskiego Wroclawia, Wydzialem Polityki Spolecznej Dolnoslaskiego Urzedu Wojewódzkiego oraz Dolnoslaskim Osrodkiem Polityki Spolecznej Urzedu Marszalkowskiego; 8) zapewnianie wlasciwego doplywu informacji merytorycznych i finansowych do MOPS; 9) nadzór i koordynacja dzialajacych na terenie Miasta placówek opiekunczowychowawczych, domów pomocy spolecznej, mieszkan chronionych, osrodków wsparcia, Centrum Integracji Spolecznej dzialajacym jako gospodarstwo pomocnicze przy MOPS oraz Powiatowym Zespolem ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci; 10) realizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pózno zm.), w tym pelnienie funkcji Administratora Ochrony Danych Osobowych MOPS. 4

5 11 1. Dyrektor wykonuje zadania statutowe przy pomocy kierownictwa MOPS oraz kierowników komórek organizacyjnych MOPS. 2. Dyrektor sprawuje bezposredni nadzór nad dzialalnoscia kierownictwa MOPS. 3. Dyrektor moze powierzyc czlonkom kierownictwa MOPS prowadzenie okreslonych spraw! a w szczególnosci nadzór nad komórkami organizacyjnymi MOP~. 4. Zastepcy Dyrektora i Glówny Ksiegowy dzialaja w zakresie spraw powierzonych im przez Dyrektora i ponosza przed nim odpowiedzialnosc za ich realizacje Zastepca Dyrektora ds. Pomocy Spolecznej nadzoruje i koordynuje dzialalnosc podporzadkowanych mu komórek organizacyjnych MOPS! zgodnie ze schematem organizacyjnym MOPS! stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz odpowiada bezposrednio za dzialalnosc jednostki w zakresie przydzielonych zadan' i obowiazków sluzbowych. 2. Do zadan Zastepcy Dyrektora ds. Pomocy Spolecznej nalezy w szczególnosci: 1) realizacja zadan statutowych w przydzielonym obszarze zadan MOPS; 2) wykonywanie zadan powierzonych przez Dyrektora; 3) okreslanie zadan merytorycznie nadzorowanych komórek organizacyjnych MOPS; 4) sprawowanie bezposredniego zwierzchnictwa sluzbowego w stosunku do kierowników podleglych komórek organizacyjnych MOPS; 5) rozpatrywanie skarg i wniosków na podleglych kierowników komórek organizacyjnych; 6) nadzorowanie i koordynowanie realizacji projektów finansowanych ze srodków pomocowych; 7) nadzorowanie i koordynowanie organizacji prac spolecznie uzytecznych; 8) skladanie oswiadczen woli w zakresie udzielonych pelnomocnictw; 9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; 10) udzielanie wywiadów i informacji dotyczacych MOPS w zakresie ustalonym przez Dyrektora Zastepca Dyrektora ds. Opiekunczych nadzoruje i koordynuje dzialalnosc podporzadkowanych mu komórek organizacyjnych MOPS! zgodnie ze schematem organizacyjnym MOPS! stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz odpowiada bezposrednio za dzialalnosc jednostki w zakresie przydzielonych zadan i obowiazków sluzbowych. 2. Do zadan Zastepcy Dyrektora ds. Opiekunczych nalezy w szczególnosci: 1) realizacja zadan statutowych w przydzielonym obszarze zadan MOPS; 2) wykonywanie zadan powierzonych przez Dyrektora; 3) okreslanie zadan merytorycznie nadzorowanych komórek organizacyjnych MOPS; 4) sprawowanie bezposredniego zwierzchnictwa sluzbowego w stosunku do kierowników podleglych komórek organizacyjnych; 5) rozpatrywanie skarg i wniosków na podleglych kierowników komórek organizacyjnych oraz kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych; 6) sprawowanie nadzoru i koordynacja dzialan domów pomocy spolecznej! mieszkan chronionych! osrodków wsparcia! placówek opiekunczo - wychowawczych! Wroclawskiego Centrum Opieki! Wychowania i Adopcji! których zakres obejmuje w szczególnosci: a) opiniowanie! monitorowanie i kontrole realizacji zadan statutowych! b) koordynacje zadan realizowanych przez poszczególne placówki! c) konsultowanie! opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowofinansowych! d) inicjowanie analiz umozliwiajacych wnioskowanie o umieszczenie zadan w planach finansowych! e) konsultowanie i opiniowanie sprawozdan z dzialalnosci placówek! f) inicjowanie podejmowania przez powyzsze placówki dzialan wynikajacych z obowiazujacych aktów prawnych; 7) kierowanie dzieci i mlodziezy do placówek opiekunczo-wychowawczych; 8) skladanie oswiadczen woli w zakresie udzielonych pelnomocnictw; 5

6 9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; 10) udzielanie wywiadów i informacji dotyczacych MOPS w zakresie ustalonym przez Dyrektora Glówny Ksiegowy odpowiada za prawidlowa gospodarke finansowa MOPS. 2. Do obowiazków Glównego Ksiegowego nalezy w szczególnosci: 1) opracowywanie projektu budzetu MOPS; 2) prowadzenie ksiegowosci budzetowej i gospodarki finansowej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami; 3) opracowywanie sprawozdan finansowych z wykonania budzetu MOPS; 4) nadzór nad gospodarowaniem srodkami budzetowymi MOPS, a w szczególnosci nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych; 5) nadzór nad przestrzeganiem zasad rozliczen pienieznych i zapewnianie nalezytej ochrony wartosci pienieznych; 6) nadzór nad zapewnianiem terminowego sciagania naleznosci i dochodzenia roszczen spornych oraz splaty zobowiazan; 7) analizowanie caloksztaltu gospodarki MOPS i zabezpieczanie srodków finansowych niezbednych do jego funkcjonowania; 8) organizowanie przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniajacy nalezyta ochrone mienia jednostki; 9) inwentaryzowanie majatku MOPS; 10) kontrasygnowanie oswiadczen woli mogacych spowodowac zobowiazania finansowe; 11) okresowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych; 12) wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora. 3. Glówny Ksiegowy po uzgodnieniu z Dyrektorem, moze udzielac upowaznien swoim zastepcom do kontrasygnowania oswiadczen woli mogacych spowodowac powstanie zobowiazan finansowych. Rozdzial III Zasady podejmowania decyzji i podpisywania pism 15 Pisma, umowy oraz inne dokumenty zawierajace oswiadczenia woli w imieniu MOPS podpisuje Dyrektor Do wylacznego podpisu Dyrektora zastrzega sie: 1) odpowiedzi na skargi i wnioski zastrzezone adnotacja: "pod mój podpis"; 2) zarzadzenia, pisma okólne wydawane w ramach posiadanych kompetencji; decyzje z zakresu administracji publicznej, do wydawania których posiada indywidualne upowaznienie na mocy uchwaly Rady Miejskiej lub upowaznienie Prezydenta. 2. W czasie nieobecnosci Dyrektora korespondencje, o której mowa w ust. 1 podpisuje pisemnie upowazniony Zastepca Dyrektora. 17 Zastepcy Dyrektora podpisuja: 1) dokumenty i pisma dotyczace zakresu powierzonych spraw, za wyjatkiem korespondencji o której mowa w 16 ust. 1; 2) umowy cywilnoprawne na podstawie imiennych pelnomocnictw udzielonych przez Prezydenta; 3) decyzje administracyjne, dokumenty i pisma na podstawie imiennego upowaznienia udzielonego przez Prezydenta. 18 Inni pracownicy MOPS moga podpisywac dokumenty i pisma w granicach imiennych pisemnych upowaznien udzielonych przez Prezydenta lub Dyrektora. 6

7 19 Korespondencje o charakterze wewnetrznym, informacyjnym miedzy komórkami organizacyjnymi MOPS moga podpisywac kierownicy komórek organizacyjnych, a takze pracownicy na mocy upowaznienia Dyrektora Przygotowane czystopisy pism i innych opracowan wraz z caloscia akt, zalatwiajacy sprawy pracownicy przedkladaja bezposredniemu przelozonemu do zaparafowania lub podpisu, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. 2. Pracownicy i ich przelozeni obowiazani sa parafowac (na ostatniej kopii pozostajacej w aktach komórki organizacyjnej) dokumenty i pisma przedkladane do podpisu Dyrektorowi lub Zastepcom Dyrektora z podaniem daty opracowania Umowy oraz inne dokumenty, które moga spowodowac powstanie zobowiazan finansowych wymagaja kontrasygnaty Glównego Ksiegowego lub upowaznionej przez niego osoby. 2. Prawo podpisywania dokumentów "sprawdzono pod wzgledem merytorycznym" maja, oprócz Dyrektora, Zastepcy Dyrektora, kierownicy komórek organizacyjnych oraz ich zastepcy, w sprawach nalezacych do kompetencji kierowanych komórek, a takze inne pisemnie upowaznione osoby. 3. Zasady podpisywania dokumentów finansowo-ksiegowych reguluja instrukcje opracowane przez Glównego Ksiegowego, nadane przez Dyrektora odrebnymi zarzadzeniami Obieg korespondencji i dokumentów, a takze sposób gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania oraz udostepniania materialów archiwalnych i dokumentacji nie archiwalnej okreslaja instrukcje: 1) instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i zwiazków miedzygminnych rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwiazków miedzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz z pózno zm.); 2) instrukcja w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwum zakladowego, nadana przez Dyrektora odrebnym zarzadzeniem. 2. W komunikacji wewnetrznej dopuszcza sie mozliwosc wykorzystania drogi elektronicznej przekazywania informacji oraz dokumentów, której szczególowy sposób wykorzystania okresla odrebne zarzadzenie nadane przez Dyrektora. Rozdzial IV Wewnetrzna organizacja MOPS 23 Funkcjonowanie MOPS opiera sie na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, sluzbowego podporzadkowania, podzialu czynnosci sluzbowych i indywidualnej odpowiedzialnosci za wykonywanie powierzonych zadan Strukture organizacyjna MOPS tworza Dzialy, Zespoly, Sekcje, Osrodki Opiekunczo Adaptacyjne, Dzienny Dom Pomocy Spolecznej, Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny oraz samodzielne stanowiska bezposrednio podlegle: 1) Dyrektorowi: a) Dzial Adaptacji Osób Niepelnosprawnych; b) Dzial Obslugi: - Sekcja Zamówien Publicznych, - Sekcja Remontowo-Techniczna, - Sekcja Administracyjno-Gospodarcza, - Archiwum - samodzielne stanowiska pracy; c) Dzial Prawny, Organizacji i Nadzoru: - Zespól ds. Prawnych, - Zespól ds. Organizacji i Nadzoru, 7

8 - Sekcja Informatyki, d) Dzial Spraw Pracowniczych; e) Zespól Radców Prawnych; f) Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych (sekretariat); g) Samodzielne stanowisko ds. BHP oraz ochrony PjPoz.; h) Samodzielne stanowisko ds. kontaktów z mediami; i) Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnetrznej; j) Samodzielne stanowisko ds. obronnych; k) Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych; I) Samodzielne stanowisko ds. socjalnych; m) Osrodki Opiekunczo - Adaptacyjne; n) Dzienny Dom Pomocy Spolecznej; 2) Zastepcy Dyrektora ds. Pomocy Spolecznej: a) Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny; b) Dzial Projektów Rozwojowych; c) Dzial Swiadczen: - Sekcja Dluzników Alimentacyjnych, - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, - Sekcja Realizacji Swiadczen, - Sekcje Swiadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych Nr 1 i 2; d) Zespól ds. Osób Bezdomnych i Uchodzców; e) Zespoly Terenowej Pracy Socjalnej Nr 1-10; 3) Zastepcy Dyrektora ds. Opiekunczych: a) Dzial Pomocy Instytucjonalnej; b) Zespól ds. Opieki nad Dziecmi i Mlodzieza; c) Zespól ds. Koordynacji i Monitoringu Rodzin Zastepczych; 4) Glównemu Ksiegowemu - Dzial Ksiegowosci: - Sekcja Planowania i Analiz Budzetowych, - Sekcja Rozliczen i Inwentaryzacji, - Sekcja Windykacji, - Sekcja Plac, - Sekcja Obslugi Finansowo-Ksiegowej, - Sekcja Obslugi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych, - Sekcja Projektów Unijnych. 2. Schemat organizacyjny MOPS zawiera zalacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Etatyzacje MOPS zawiera zalacznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 4. Wykaz symboli literowych komórek organizacyjnych MOPS zawiera zalacznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 5. Wykaz jednostek organizacyjnych zawiera zalacznik nr 4 do niniejszego Regulaminu Dzialy moga posiadac wydzielone komórki organizacyjne - Zespoly i Sekcje do zalatwiania okreslonego niniejszym Regulaminem, jednorodnego rodzaju spraw. 2. Komórkami organizacyjnymi MOPS kieruja kierownicy lub inne osoby wyznaczone przez Dyrektora. 3. Na czas nieobecnosci pracownika, kierownik komórki organizacyjnej obowiazany jest powierzyc jego zadania innemu pracownikowi Dyrektor moze ksztaltowac wewnetrzna strukture komórek organizacyjnych poprzez tworzenie, likwidacje i przenoszenie stanowisk pracy z jednej komórki organizacyjnej do drugiej, o ile nie powoduje to zwiekszenia etatyzacji w jednostce. 2. Dyrektor moze laczyc zakresy czynnosci bez zmiany zakresu dzialania poszczególnych komórek organizacyjnych, jezeli nie spowoduje to zmiany zadan okreslonych niniejszym Regulaminem. 3. W celu zapewnienia realizacji zadan o istotnym znaczeniu dla MOPS, Dyrektor moze powolywac zespoly zadaniowe do realizacji poszczególnych prac. 4. Powolanie zespolu zadaniowego, o którym mowa w ust. 3, nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu. 8

9 27 1. Szczególowe uregulowania zagadnien zwiazanych z procesem pracy, obowiazkami pracodawcy i pracownika oraz porzadkiem wewnetrznym okresla Regulamin pracy MOPS, nadany przez Dyrektora odrebnym zarzadzeniem. 2. Szczególowe zakresy i zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych okreslaja regulaminy organizacyjne dla tych komórek nadane przez Dyrektora, z ~astrzezeniem ust Szczególowy zakres zadan na samodzielnych stanowiskach pracy okreslaja zakresy czynnosci i odpowiedzialnosci sluzbowej zatwierdzone przez Dyrektora. 4. Szczególowe uprawnienia, obowiazki i odpowiedzialnosc pracowników MOPS, okreslaja zakresy czynnosci i odpowiedzialnosci sluzbowej zatwierdzone przez Dyrektora. Rozdzial V Zakresy dzialania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy Komórki organizacyjne Podrozdzial I bezposrednio podlegle Dyrektorowi 28 Do zadan Dzialu Adaptacji Osób Niepelnosprawnych nalezy w szczególnosci: 1) rozpoznawanie i analiza potrzeb osób niepelnosprawnych w zakresie pomocy spolecznej i rehabilitacji spolecznej; 2) udzielanie osobom niepelnosprawnym swiadczen finansowanych z budzetu panstwa, budzetu gminy lub z funduszu celowego PFRON; 3) prowadzenie poradnictwa w zakresie prawnym, socjalnym, rehabilitacyjnym, itp. w celu integracji osób niepelnosprawnych ze srodowiskiem i pomocy w rozwiazywaniu trudnych sytuacji zyciowych; 4) podejmowanie dzialan na rzecz likwidowania barier architektonicznych i barier w komunikowaniu sie; 5) prowadzenie Wypozyczalni Sprzetu Rehabilitacyjnego; 6) wspólpraca z Wydzialem Zdrowia Urzedu Miejskiego Wroclawia - Miejskim Osrodkiem ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz organizacjami pozarzadowymi dzialajacymi na rzecz osób niepelnosprawnych ; 7) informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli srodowiska lokalnego o dostepnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania; 8) nadzór i koordynacja warsztatów terapii zajeciowej, osrodków wsparcia w zakresie Srodowiskowych Domów Samopomocy oraz rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczacych ich funkcjonowania; 9) przeprowadzanie wywiadów srodowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbednej do kwalifikowania i kierowania do odpowiedniego, ze wzgledu na stan zdrowia i rodzaj schorzenia, typu Srodowiskowego Domu Samopomocy; 10) sporzadzanie planów pracy analiz i sprawozdan merytorycznych; 11) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 12) prowadzenie wymaganej dokumentacji Dzial Obslugi wykonuje zadania przy pomocy: 1) Sekcji Zamówien Publicznych; 2) Sekcji Remontowo-Technicznej; 3) Sekcji Administracyjno-Gospodarczej; 4) Archiwum - samodzielne stanowiska pracy. 2. Do zadan Dzialu Obslugi nalezy w szczególnosci: 1) zarzadzanie i administrowanie oraz obsluga gospodarcza obiektów bedacych w dyspozycji MOPS, a w tym: a) dozór obiektów, b) zapewnianie dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody wraz z odprowadzaniem scieków, c) utrzymywanie porzadku w obiektach wraz z terenami przyleglymi, 9

10 d) biezace naprawy i remonty obiektów, e) przygotowywanie i realizacja zadan inwestycyjnych, f) prowadzenie kancelarii ogólnej w MOPS, g) prowadzenie punktów informacyjnych w MOPS, h) prowadzenie archiwum, i) organizacja transportu samochodowego, j) zapewnianie lacznosci, k) zapewnianie obslugi kserograficznej, I) dostarczanie materialów biurowych, eksploatacyjnych i do konserwacji biezacej, m) zapewnianie obslugi technicznej narad i szkolen; 2)sporzadzanie planów pracy, analiz i sprawozdan merytorycznych; 3)wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 4)prowadzenie wymaganej dokumentacji; 5)wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora. 30 Do zadan Sekcji Zamówien Publicznych nalezy w szczególnosci: 1) realizacja zadan wynikajacych z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z pózno zm.) i Regulaminu udzielania zamówien publicznych w MOPS, nadanym przez Dyrektora odrebnym zarzadzeniem; 2) przygotowywanie, prowadzenie i nadzór nad zamówieniami publicznymi w MOPS; 3) sporzadzanie planów pracy, analiz i sprawozdan merytorycznych; 4) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 5) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 31 Do zadan Sekcji Remontowo-Technicznej nalezy w szczególnosci: 1) nadzór oraz realizacja remontów i inwestycji w MOPS, zgodnie z obowiazujacymi przepisami; 2) usuwanie awarii w obiektach i urzadzeniach technicznych eksploatowanych przez MOPS; 3) opracowywanie szczególowych zakresów robót budowlanych oraz okreslanie ich szacunkowych wartosci; 4) przygotowywanie planów remontów i inwestycji w obiektach przeznaczonych na dzialalnosc statutowa MOPS; 5) przygotowywanie specjalistycznej dokumentacji, zgodnie z obowiazujacymi przepisami; 6) sprawdzanie kosztorysów wykonawców zewnetrznych; 7) konserwacja: a) instalacji elektrycznych wysoko i niskonapieciowych, b) instalacji cieplowniczych, wodociagowych, gazowych, wentylacyjnych, dzwigów i innych urzadzen technicznych, c) instalacji wewnetrznego systemu lacznosci; 8) sporzadzanie planów pracy, analiz i sprawozdan merytorycznych; 9) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 10) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 32 Do zadan Sekcji Administracyjno-Gospodarczej nalezy w szczególnosci: 1) likwidacja drobnych awarii na terenie obiektów MOPS; 2) biezaca kontrola kosztów eksploatacji obiektów MOPS; 3) prowadzenie dokumentacji dotyczacej stalych i czasowych umów w zakresie eksploatacji sieci, sprzetu i urzadzen; 4) opracowywanie norm zuzycia materialów biurowych, srodków czystosci i innych materialów niezbednych do utrzymania czystosci, w oparciu o obowiazujace przepisy; 5) prowadzenie magazynu depozytowego srodków czystosci i materialów biurowych; 6) nadzór i rozliczanie dostarczanych do komórek organizacyjnych materialów eksploatacyjnych, srodków czystosci i materialów biurowych; 7) nadzór i koordynacja pracy kolumny transportu w MOPS; 10

11 8) zabezpieczanie transportu na potrzeby MOPS; 9) realizacja przeprowadzek; 10) utrzymywanie czystosci i estetyki pomieszczen w MOPS; 11) zamawianie i ewidencjonowanie pieczatek w MOPS; 12) koordynacja pracy punktów informacyjnych w MOPS; 13) nadzór i koordynacja pracy Archiwum; 14) koordynacja pracy kancelarii ogólnej w MOPS; 15) sporzadzanie planów pracy, analiz i sprawozdan merytorycznych; 16) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 17) prowadzenie wymaganej dokumentacji Prace Archiwum nadzoruje bezposrednio kierownik Sekcji Administracyjno Gospoda rczej. 2. Archiwum tworza samodzielne stanowiska ds. obslugi archiwum, do zadan których nalezy w szczególnosci: 1) przyjmowanie i przechowywanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa; 2) zakladanie i prowadzenie na biezaco ewidencji archiwalnej; 3) klasyfikowanie i przygotowywanie akt do brakowania; 4) udostepnianie akt archiwalnych pracownikom MOPS Dzial Prawny, Organizacji i Nadzoru wykonuje zadania przy pomocy: 1) Zespolu ds. Prawnych; 2) Zespolu ds. Organizacji i Nadzoru; 3) Sekcji Informatyki. 2. Do zadan Dzialu Prawnego, Organizacji i Nadzoru nalezy w szczególnosci: 1) okreslanie zasad organizacji i funkcjonowania MOPS; 2) analiza, opracowywanie i doskonalenie wewnetrznych procesów organizacyjnych dzialalnosci MOPS, w tym przeplywu informacji, obiegu korespondencji i dokumentów; 3) przygotowywanie zalozen planowania zadan merytorycznych i finansowych; 4) nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów prawa w MOPS; 5) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczacych pomocy spolecznej; 6) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 7) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 3S Do zadan Zespolu ds. Prawnych nalezy w szczególnosci: 1) przekazywanie jednolitej linii orzeczniczej i obowiazujacych przepisów prawa komórkom organizacyjnym MOPS; 2) ujednolicanie postepowania w wyznaczonych obszarach prawnych prowadzonych przez komórki organizacyjne MOPS; 3) prowadzenie ewidencji spraw sadowych i rejestru opinii prawnych; 4) przygotowywanie zapytan i wystapien do Wojewody i innych organów administracji publicznej, w zakresie prowadzonych spraw; 5) prowadzenie doradztwa prawnego w zakresie pomocy spolecznej dla klientów i pracowników MOPS; 6) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 7) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 36 Do zadan Zespolu ds. Organizacji i Nadzoru nalezy w szczególnosci: 1) nadzorowanie wykonywania zadan statutowych przez merytoryczne komórki organizacyjne MOPS; 2) przygotowywanie odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski, po uprzednim postepowaniu wyjasniajacym i analizie dokumentów; 3) opracowywanie i aktualizacja Regulaminu organizacyjnego MOPS; 4) koordynowanie prac nad projektami instrukcji i regulaminów wewnetrznych, w porozumieniu z wlasciwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi MOPS; 11

12 5) opiniowanie w porozumieniu z wlasciwa komórka organizacyjna MOPS projektów regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej; 6) przygotowywanie projektów zarzadzen Prezydenta i uchwal Rady Miejskiej oraz projektów zarzadzen wewnetrznych Dyrektora; 7) ewidencjonowanie dokumentów, o których mowa w pkt 6; 8) ewidencjonowanie pelnomocnictw i upowaznien udzielonych przez Prezydenta i Dyrektora; 9) prowadzenie centralnej ewidencji umów zawieranych przez MOPS oraz przy udziale MOPS; 10) sporzadzanie sprawozdan miesiecznych, kwartalnych, pólrocznych i rocznych z wykonania zadan merytorycznych i finansowych MOPS; 11) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 12) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 37 Do zadan Sekcji Informatyki nalezy w szczególnosci: 1) nadzór nad funkcjonowaniem systemów informatycznych w MOPS; 2) tworzenie, wdrazanie, rozwój i eksploatacja systemów informatycznych, z uwzglednieniem obowiazujacych przepisów; 3) tworzenie i wdrazanie skutecznego systemu informacji wewnetrznej MOPS; 4) kreowanie metodyki i norm postepowania w procesie tworzenia i eksploatacji systemów informacji; 5) ujednolicanie i standaryzacja oprogramowania, wdrazanych i eksploatowanych systemów informatycznych oraz warunków technicznych; 6) zapewnianie odpowiednich warunków technicznych do transmisji danych w ramach eksploatowanych systemów; 7) zapewnianie ciaglosci przeplywu informacji oraz mozliwosci przystosowania eksploatowanych systemów do wymogów otoczenia; 8) analizowanie oraz opracowywanie diagnoz stanu przeplywu informacji decyzyjnych na potrzeby sterowania i regulowania przebiegu procesów administracyjnych MOPS; 9) uczestnictwo przy tworzeniu banku danych w obszarze zagadnien finansowoekonomicznych i ksiegowych, projektowania, archiwizowania, majatku, inwestycji i innych niezbednych dla potrzeb zadan realizowanych przez MOPS; 10) nadzór nad bezpieczenstwem przechowywania danych na nosnikach elektronicznych; 11) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 12) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 38 Do zadan Dzialu Spraw Pracowniczych nalezy w szczególnosci: 1) inicjowanie i koordynowanie systemowych dzialan i rozwiazan w zakresie racjonalnego zarzadzania zasobami ludzkimi w MOPS; 2) okreslanie warunków i predyspozycji wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zasad doboru kadr i prowadzenia procesów rekrutacji oraz naboru; 3) prowadzenie spraw zwiazanych ze stosunkiem pracy; 4) prowadzenie akt osobowych pracowników MOPS oraz Dyrektora Wroclawskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji, Dyrektora Centrum Integracji Spolecznej i Dyrektorów miejskich placówek opiekunczo-wychowawczych, o których mowa w 13 ust. 2 pkt 6; 5) zarzadzanie, przygotowywanie i prowadzenie ewidencji etatyzacji, regulaminów pracy, oswiadczen o stanie majatkowym, regulaminów wynagrodzen oraz przygotowywanie i aktualizowanie przepisów wewnetrznych zwiazanych ze sprawami pracowniczymi w MOPS; 6) opracowywanie zasad i analiz polityki placowej oraz zasad premiowania; 7) opracowywanie sciezek rozwoju zawodowego i budowania systemu motywacyjnego; 8) inicjowanie i koordynowanie dzialan zwiazanych z okresowa ocena pracowników; 9) nadzór nad dyscyplina pracy oraz czasem pracy; 10) zarzadzanie i organizowanie systemu szkolen i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobowych pracowników MOPS; 11) przeprowadzanie analiz potrzeb szkoleniowych dla pracowników samorzadowych na stanowiskach urzedniczych we wspólpracy z Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny oraz ich realizacja; 12

13 12) prowadzenie spraw w zakresie wspólpracy ze zwiazkami zawodowymi; 13) sporzadzanie analiz i sprawozdan merytorycznych; 14) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 15) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 39 Do zadan Zespolu Radców Prawnych nalezy w szczególnosci: 1) przygotowywanie opinii prawnych; 2) przygotowywanie pism procesowych, projektów: decyzji administracyjnych, uchwal Rady Miejskiej, zarzadzen Prezydenta, zarzadzen Dyrektora, umów i porozumien; 3) opiniowanie projektów: umów, porozumien, regulaminów, procedur, uchwal Rady Miejskiej i zarzadzen Prezydenta oraz zarzadzen Dyrektora, przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne MOPS; 4) udzial w rozprawach sadowych, których strona jest MOPS; 5) udzielanie porad prawnych pracownikom komórek organizacyjnych MOPS. 40 Do zadan na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych nalezy w szczególnosci: 1) biezaca obsluga administracyjno-biurowa Dyrektora i kierownictwa MOPS; 2) zapewnianie wlasciwego obiegu korespondencji oraz przeplywu informacji w MOPS; 3) kierowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli srodowiska lokalnego do rzeczowo i miejscowo wlasciwych komórek organizacyjnych MOPS; 4) zapewnianie prawidlowej organizacji spotkan i narad w MOPS; 5) wykonywanie innych zadan zleconych przez kierownictwo MOPS; 6) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 7) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 41 Do zadan na samodzielnym stanowisku ds. BHP oraz ochrony P/Poz. nalezy w szczególnosci: 1) prowadzenie okresowych kontroli stanowisk i miejsc pracy w zakresie warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowej w obiektach MOPS; 2) zlecanie okresowych przegladów technicznych i konserwacji sprzetu przeciwpozarowego; 3) sporzadzanie okresowych analiz stanu zabezpieczenia bhp i przeciwpozarowego, a takze przedkladanie wniosków i propozycji rozwiazan Dyrektorowi, kierownictwu MOPS oraz kierownikom wlasciwych komórek organizacyjnych MOPS; 4) prowadzenie szkolen z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej; 5) prowadzenie doradztwa dla pracowników MOPS w zakresie przepisów i zasad bhp oraz przeciwpozarowych; 6) udzial w ustalaniu okolicznosci i przyczyn wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy; 7) uczestnictwo w pracach komisji dokonujacych odbioru technicznego modernizowanych obiektów budowlanych MOPS lub ich czesci oraz opiniowanie w zakresie wplywu na warunki pracy i bezpieczenstwo pracowników; 8) wspóldzialanie z Panstwowa Inspekcja Pracy w zakresie przestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 9) wspóldzialanie z wlasciwymi komendami strazy pozarnej w zakresie usprawniania rozwiazan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej MOPS; 10) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 11) prowadzenie wymaganej dokumentacji; 12) wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora. 42 Do zadan na samodzielnym stanowisku ds. kontaktów z mediami nalezy w szczególnosci: 1) reprezentowanie MOPS w kontaktach z mediami poprzez konferencje prasowe, wydarzenia medialne oraz staly kontakt z dziennikarzami; 2) dbanie o identyfikacje wizualna MOPS, czyli ujednolicanie i kierowanie uzywaniem logotypów MOPS, zarówno w materialach informacyjnych, promocyjnych, jak i na wizytówkach oraz papierze firmowym;

14 3) prowadzenie i aktualizowanie portalu internetowego MOPS; 4) informowanie osób zainteresowanych i przedstawicieli srodowiska lokalnego o dostepnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania; 5) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 6) prowadzenie wymaganej dokumentacji; 7) wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora. 43 Do zadan na samodzielnym stanowisku ds. kontroli wewnetrznej nalezy w szczególnosci: 1) koordynacja i organizowanie kontroli wewnetrznych w komórkach organizacyjnych MOPS i jednostkach organizacyjnych; 2) opracowywanie projektów programów kontroli planowanych i doraznych; 3) przygotowywanie zródlowych dokumentów programowych i prawnych dla kontroli prowadzonych w MOPS; 4) organizowanie narad przedkontrolnych, przygotowujacych merytorycznie i metodycznie do badania kontrolnego; 5) organizowanie narad pokontrolnych, analiza wyników kontroli oraz sporzadzanie niezbednych sprawozdan i informacji; 6) przygotowywanie projektów wystapien pokontrolnych i prowadzenie spraw zwiazanych z wykonywaniem zalecen pokontrolnych Dyrektora; 7) sporzadzanie, ewidencjonowanie i gromadzenie dokumentacji z przeprowadzanych kontroli; 8) koordynowanie spraw zwiazanych z organizacja kontroli MOPS przeprowadzanych przez Najwyzsza Izbe Kontroli i inne organy kontroli oraz przygotowywaniem informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych; 9) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 10) prowadzenie wymaganej dokumentacji; 11) wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora. 44 Do zadan na samodzielnym stanowisku ds. obronnych nalezy w szczególnosci: 1) wykonywanie zadan z zakresu obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami; 2) szkolenie pracowników MOPS z zakresu obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego; 3) sporzadzanie planów, analiz i sprawozdan merytorycznych; 4) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 5) prowadzenie wymaganej doku mentacji; 6) wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora. 4S Do zadan na samodzielnym stanowisku ds. ochrony informacji niejawnych nalezy w szczególnosci: 1) zapewnianie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej, oraz we wspólpracy z wlasciwymi komórkami organizacyjnymi MOPS, ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których sa wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne; 2) doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych; 3) opracowywanie i uaktualnianie planu ochrony informacji niejawnych w MOPS oraz nadzorowanie jego realizacji; 4) wykonywanie czynnosci w zakresie prowadzenia postepowan sprawdzajacych wobec pracowników MOPS, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych; 5) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych, z którymi laczyc sie moze dostep do informacji niejawnych oraz osób dopuszczonych do pracy na tych stanowiskach; 6) szkolenie pracowników MOPS w zakresie ochrony informacji niejawnych wg zasad okreslonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych; 7) wdrazanie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zapoznawanie z nimi pracowników MOPS; 8) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji; 9) okresowa kontrola ewidencji materialów i obiegu dokumentów; 14

15 10) podejmowanie dzialan zmierzajacych do wyjasnienia okolicznosci naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych; 11) wspólpraca w zakresie realizacji swoich zadan z wlasciwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi sluzb ochrony panstwa oraz biezace informowanie Dyrektora MOPS o przebiegu tej wspólpracy; 12)sporzadzanie planów pracy, analiz i sprawozdan merytorycznych; 13) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 14) prowadzenie wymaganej dokumentacji; 15) wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora. 46 Do zadan na samodzielnym stanowisku ds. socjalnych nalezy w szczególnosci: 1) opracowywanie regulaminu zakladowego funduszu swiadczen socjalnych oraz przygotowywanie informacji i sprawozdan w zakresie wykonywanych zadan; 2) realizacja zadan zwiazanych z prowadzeniem zakladowego funduszu swiadczen socjalnych; 3) przygotowywanie podzialu srodków, preliminarza wydatków i tabel doplat do róznych form wypoczyn ku; 4) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 5) prowadzenie wymaganej doku mentacji; 6) wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora. 47 Do zadan Osrodków Opiekunczo - Adaptacyjnych nalezy w szczególnosci: 1) zapewnianie opieki oraz rehabilitacja spoleczna osób niepelnosprawnych, w szczególnosci uposledzonych umyslowo; 2) aktywizacja grup seniorów poprzez rozwijanie ich zainteresowan; 3) zapewnianie opieki dzieciom w wieku szkolnym (7-14 lat) poprzez organizowanie im czasu wolnego; 4) integracja osób starszych, samotnych ze srodowiskiem lokalnym, poprzez organizowanie i uczestniczenie w rozmaitych imprezach kulturalnych i edukacyjnych oraz rozwijanie ich zainteresowan; 5) informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli srodowiska lokalnego o dostepnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania; 6) sporzadzanie planów pracy, analiz i sprawozdan merytorycznych; 7) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 8) prowadzenie wymaganej dokumentacji; 9) wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora. 48 Do zadan Dziennego Domu Pomocy Spolecznej nalezy w szczególnosci: 1) zapewnianie dziennej opieki osobom w wieku emerytalnym oraz samotnym o zmniejszonej sprawnosci psychofizycznej; 2) organizowanie róznych form wypoczynku i rekreacji dla ww. osób; 3) zapewnianie goracego posilku ww. osobom; 4) integracja osób starszych, samotnych ze srodowiskiem lokalnym poprzez organizowanie i uczestniczenie w rozmaitych imprezach kulturalnych i edukacyjnych; 5) informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli srodowiska lokalnego o dostepnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania; 6) sporzadzanie planów pracy, analiz i sprawozdan merytorycznych; 7) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 8) prowadzenie wymaganej dokumentacji; 9) wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora. Podrozdzial II Komórki organizacyjne bezposrednio podlegle Zastepcy Dyrektora ds. Pomocy Spolecznej 49 Do zadan Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny nalezy w szczególnosci: 15

16 1) opracowywanie projektów standaryzacji pracy socjalnej poprzez wskazywanie kierunków doskonalenia warsztatu pracy pracownika socjalnego; 2) prowadzenie konsultacji merytorycznych i metodycznych dla poglebienia wiedzy i umiejetnosci, budowania pozadanych zachowan niezbednych w pracy socjalnej poprzez konsultacje specjalistyczne i organizowanie szkolen wewnetrznych; 3) wspieranie pracowników socjalnych w realizowanej pracy socjalnej w celu podnoszenia jakosci swiadczonych uslug na rzecz klientów (asystowanie pracownikom w bezposredniej pracy z klientem/rodzina, ewaluacja przy'padków pracy socjalnej, superwizja merytoryczna pracy socjalnej, organizowanie superwizji psychologicznej, sesji superwizyjnych, monitorowanie, udzial w zespolach interdyscyplinarnych, udzielanie konsultacji specjalistycznych, wdrazanie nowo przyjetych pracowników socjalnych, analiza obciazenia praca pracowników socjalnych); 4) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób z dysfunkcja narzadu sluchu; 5) opracowywanie i wdrazanie metod pracy ze srodowiskiem lokalnym, w tym metody CAL, PAL, przy scislej wspólpracy z kierownikami, zastepcami kierowników, pracownikami socjalnymi w MOPS; 6) udzial w opracowywaniu systemowych form wsparcia na rzecz umacniania klienta i jego rodziny, zgodnie z zalozeniami polityki prorodzinnej; 7) aktywizacja spoleczno-zawodowa klientów MOPS poprzez udzielanie konsultacji i wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, socjologicznego, konsultacji psychiatrycznych w formie indywidualnej i grupowej; 8) organizowanie i koordynacja prac spolecznie uzytecznych, we wspólpracy z Powiatowym Urzedem Pracy; 9) koordynacja Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych "dwa plus trzy i jeszcze wiecej"; 10) wspólpraca z wlasciwymi komórkami organizacyjnymi Urzedu Miejskiego Wroclawia, a takze innymi instytucjami, srodowiskami naukowymi Wroclawia, organizacjami pozarzadowymi, srodowiskiem lokalnym w zakresie inicjowania i realizacji zadan na rzecz umacniania rodziny, zlecania i prowadzenia badan, ustalania diagnozy i strategii rozwiazywania problemów oraz monitorowania jakosci zycia rodzin wroclawskich; 11) udzial w opracowywaniu i wdrazaniu malych projektów socjalnych; 12) nadzór i koordynacja praktyk odbywanych w MOPS; 13) nadzór i koordynacja pomocy wolontaryjnej na rzecz klientów i rodzin objetych pomoca MOPS; 14) tworzenie i prowadzenie banku informacji o instytucjach i organizacjach dzialajacych w obszarze pomocy spolecznej na terenie Gminy; 15) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 16) prowadzenie wymaganej dokumentacji; 17) wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora. 50 Do zadan Dzialu Projektów Rozwojowych nalezy w szczególnosci: 1) wspólpraca z Biurem Zarzadzania Funduszami Europejskimi Urzedu Miejskiego Wroclawia, Dolnoslaskim Urzedem Marszalkowskim, Wojewódzkim i Powiatowym Urzedem Pracy oraz innymi podmiotami w zakresie poszukiwania mozliwosci efektywnego wykorzystania szans rozwojowych wynikajacych z korzystania ze srodków Unii Europejskiej; 2) koordynacja dzialan w zakresie pozyskiwania srodków finansowych z funduszy programów pomocowych Unii Europejskiej i innych, a w szczególnosci: a) monitorowanie programów pomocowych umozliwiajacych wspólfinansowanie zadan pomocy spolecznej z funduszy Unii Europejskiej, b) monitorowanie zmian w przepisach proceduralnych zwiazanych z realizacja projektów wspólfinansowanych przez Unie Europejska, c) przekazywanie komórkom organizacyjnym MOPS informacji o mozliwosciach pozyskiwania srodków z Unii Europejskiej, d) ukierunkowywanie prac zespolów zadaniowych powolanych do projektów ubiegajacych sie o dofinansowanie z Unii Europejskiej, e) opracowywanie Kart projektów we wspólpracy z wlasciwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi i specjalistami MOPS, 16

17 f) gromadzenie informacji o realizowanych projektach w komórkach organizacyjnych MOPS i w jednostkach organizacyjnych oraz o projektach zewnetrznych realizowanych w partnerstwie z MOPS; 3) pomoc techniczna w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, a w szczególnosci: a) udostepnianie komórkom organizacyjnym MOPS informacji o procedurach, zasadach uczestnictwa, terminach aplikowania oraz technice opracowywania projektów, b) wstepna weryfi kacja przygotowywanych projektów oraz opracowywanie ostatecznych wniosków w oparciu o proponowane projekty, c) kompletowanie wszystkich niezbednych zalaczników do wniosków, d) weryfikacja pod katem gwarancji pozyskania wkladu wlasnego we wspólpracy z Dzialem Ksiegowosci; 4) nadzór nad procesem zarzadzania projektami oraz doradztwo dla kierowników projektów; 5) prowadzenie negocjacji z firmami zewnetrznymi w zakresie pozyskania konsultantów niezbednych do uruchomienia procesu aplikowania o srodki z funduszy zewnetrznych oraz w zakresie przygotowywania i prowadzenia szkolen dla kadry MOPS zwiazanych z procesem aplikowania o srodki zewnetrzne; 6) wykonywanie innych zleconych zadan zblizonych z zakresem pracy Dzialu, których nie mozna przydzielic innym komórkom organizacyjnym MOPS; 7) nadzór, koordynacja i organizowanie pracy "Biur projektów" tworzonych w ramach Dzialu i koordynatorów zarzadzajacych poszczególnymi projektami; 8) sporzadzanie planów pracy, analiz i sprawozdan merytorycznych; 9) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 10) prowadzenie wymaganej dokumentacji Dzial Swiadczen wykonuje zadania przy pomocy: 1) Sekcji Dluzników Alimentacyjnych; 2) Sekcji Dodatków Mieszkaniowych; 3) Sekcji Realizacji Swiadczen; 4) Sekcji Swiadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych Nr 1 i Do zadan Dzialu Swiadczen nalezy w szczególnosci: 1) prowadzenie postepowan i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie swiadczen przyznawanych na podstawie: ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o swiadczeniach rodzinnych; 2) wyplata swiadczen; 3) prowadzenie ewidencji osób korzystajacych ze swiadczen; 4) wydawanie zaswiadczen; 5) wspólpraca z wlasciwymi komórkami organizacyjnymi Dolnoslaskiego Urzedu Wojewódzkiego, Dolnoslaskiego Urzedu Marszalkowskiego oraz Urzedu Miejskiego Wroclawia; 6) informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli srodowiska lokalnego o dostepnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania; 7) sporzadzanie planów pracy, analiz i sprawozdan merytorycznych; 8) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 9) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 52 Do zadan Sekcji Dluzników Alimentacyjnych nalezy w szczególnosci: 1) prowadzenie postepowan wobec dluzników alimentacyjnych; 2) rejestracja dluzników alimentacyjnych w systemie komputerowym; 3) systematyczna wspólpraca z komornikami; 4) wystepowanie z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu srodowiskowego u dluznika alimentacyjnego; 5) wystepowanie z wnioskiem do urzedu pracy o przedstawienie informacji dotyczacych mozliwosci aktywizacji zawodowej dluznika alimentacyjnego; 6) wystepowanie z wnioskiem do starosty o skierowanie dluznika alimentacyjnego do prac organizowanych na zasadach robót publicznych; 7) wystepowanie z wnioskiem do starosty o zatrzymanie prawa jazdy; 17

18 8) wystepowanie z wnioskiem do prokuratora o sciganie za przestepstwo okreslone wart i 2 k.k.; 9) systematyczna wspólpraca z policja i innymi instytucjami w celu poprawy skutecznosci egzekucji swiadczen alimentacyjnych; 10) wydawanie decyzji administracyjnych. 53 Do zadan Sekcji Dodatków Mieszkaniowych nalezy w szczególnosci: 1) prowadzenie postepowan i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych; 2) wyplata dodatków mieszkaniowych; 3) prowadzenie ewidencji osób z prawem do dodatków mieszkaniowych; 4) wydawanie zaswiadczen; 5) wspólpraca z wlasciwymi komórkami organizacyjnymi Dolnoslaskiego Urzedu Wojewódzkiego oraz Urzedu Miejskiego Wroclawia; 54 Do zadan Sekcji Realizacji Swiadczen nalezy w szczególnosci: 1) sprawowanie kontroli nad biezacymi wydatkami Dzialu Swiadczen; 2) przygotowywanie i zatwierdzanie list wyplat przyznanych swiadczen; 3) planowanie funduszy potrzebnych na dzialalnosc merytoryczna Dzialu Swiadczen; 4) prowadzenie postepowan w zakresie umorzen swiadczen nienaleznie pobranych; 5) przygotowywanie zgloszen do ubezpieczen i deklaracji rozliczeniowych dla Zakladu Ubezpieczen Spolecznych; 6) informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli srodowisk lokalnych o dostepnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania; 7) sporzadzanie planów pracy, analiz i sprawozdan merytorycznych; 8) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 9) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 55 Do zadan Sekcji Swiadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych nalezy w szczególnosci: 1) prowadzenie postepowan i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu przyznawania swiadczen rodzinnych i swiadczen z funduszu alimentacyjnego; 2) biezaca weryfikacja uprawnien swiadczeniobiorców; 3) sporzadzanie i wydruk list wyplat na podstawie wczesniej ustalonych uprawnien; 4) prowadzenie postepowan w sprawach nienaleznie pobranych swiadczen; 5) prowadzenie wstepnych postepowan w sprawach swiadczen bezpodstawnie pobranych (postepowanie cywilne). 56 Do zadan Zespolu ds. Osób Bezdomnych i Uchodzców nalezy w szczególnosci: 1) realizowanie polityki zwiazanej z problematyka osób bezdomnych na terenie Gminy; 2) rozpatrywanie i analiza potrzeb w zakresie pomocy spolecznej osób bezdomnych i uchodzców oraz udzielanie pomocy w wymaganym zakresie; 3) podejmowanie dzialan majacych na celu zaspokajanie rozpoznanych potrzeb udzielanie pomocy spolecznej w formie pracy socjalnej, swiadczen uslugowych, finansowych, rzeczowych, w naturze oraz poradnictwa specjalistycznego; 4) wspólpraca z organizacjami spolecznymi, charytatywnymi i instytucjami srodowiska lokalnego w celu zaspokajania potrzeb osób bezdomnych i uchodzców w zakresie pomocy spolecznej; 5) weryfikacja dokumentacji zebranej w celu przyznania (lub odmowy przyznania) swiadczen; 6) realizacja wyplat przyznanych swiadczen; 7) rejestracja i ewidencja osób korzystajacych z pomocy spolecznej; 8) nadzór i koordynacja funkcjonowania osrodków wsparcia dla osób bezdomnych; 9) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczacych funkcjonowania nadzorowanych placówek; 10) informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli srodowiska lokalnego o dostepnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania; 18

19 11) sporzadzanie planów pracy, analiz i sprawozdan merytorycznych; 12) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 13) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 57 Do zadan Zespolów Terenowej Pracy Socjalnej nalezy w szczególnosci: 1) rozpatrywanie i analiza potrzeb w zakresie pomocy spolecznej oraz udzielanie pomocy w wymaganym zakresie; 2) podejmowanie dzialan majacych na celu zaspokajanie rozpoznanych potrzeb udzielanie pomocy spolecznej w formie pracy socjalnej, swiadczen uslugowych, finansowych, rzeczowych, w naturze oraz poradnictwa specjalistycznego; 3) wspólpraca z organizacjami spolecznymi, charytatywnymi i instytucjami srodowiska lokalnego w celu zaspokajania potrzeb mieszkanców Wroclawia w zakresie pomocy spolecznej; 4) weryfikacja dokumentacji zebranej w celu przyznania (lub odmowy przyznania) swiadczen; 5) realizacja wyplat przyznanych swiadczen; 6) rejestracja i ewidencja osób korzystajacych z pomocy spolecznej; 7) informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli srodowiska lokalnego o dostepnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania; 8) sporzadzanie planów pracy, analiz i sprawozdan merytorycznych; 9) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 10) prowadzenie wymaganej dokumentacji. Podrozdzial III Komórki organizacyjne bezposrednio podlegle Zastepcy Dyrektora ds. Opiekunczych 58 Do zadan Dzialu Pomocy Instytucjonalnej nalezy w szczególnosci: 1) przeprowadzanie wywiadów srodowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbednej do umieszczania osób w domu pomocy spolecznej, mieszkaniu chronionym lub osrodku wsparcia z wylaczeniem srodowiskowych domów samopomocy i osrodków wsparcia dla osób bezdomnych; 2) kwalifikowanie i kierowanie do odpowiedniego typu domu pomocy spolecznej, mieszkania chronionego oraz osrodka wsparcia z wylaczeniem srodowiskowych domów samopomocy i osrodków wsparcia dla osób bezdomnych; 3) prowadzenie rejestrów osób oczekujacych na umieszczenie w domu pomocy spolecznej; 4) wspólpraca z organami prowadzacymi domy pomocy spolecznej na terenie innych powiatów i województw w celu uzgadniania mozliwosci umieszczenia mieszkanców Miasta w domach pomocy spolecznej; 5) nadzór i koordynacja pracy domów pomocy spolecznej, mieszkan chronionych, a takze osrodków wsparcia z wylaczeniem srodowiskowych domów samopomocy, schronisk, noclegowni i domów dla bezdomnych; 6) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczacych funkcjonowania nadzorowanych placówek; 7) informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli srodowiska lokalnego o dostepnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania; 8) sporzadzanie planów pracy, analiz i sprawozdan merytorycznych; 9) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 10) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 59 Do zadan Zespolu ds. Opieki nad Dziecmi i Mlodzieza nalezy w szczególnosci: 1) diagnozowanie sytuacji dzieci umieszczanych w placówkach opiekunczowychowawczych ; 2) organizowanie opieki nad dziecmi i mlodzieza pozbawionymi opieki rodziców biologicznych - w placówkach opiekunczo - wychowawczych w tym rodzinnych domach dziecka; 19

20 3) prowadzenie postepowan i wydawanie decyzji w sprawach swiadczen dla wychowanków placówek opiekunczo-wychowawczych; 4) prowadzenie postepowan i wydawanie decyzji w sprawie ustalania oplat rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekunczo-wychowawczych; 5) nadzór i koordynacja pracy placówek opiekunczo-wychowawczych w obrebie Miasta oraz rozpatrywanie skarg i wniosków na ich dzialalnosc; 6) pomoc w integracji ze srodowiskiem wychowanków placówek opiekunczowychowawczych ; 7) wspólpraca z organizacjami spolecznymi, charytatywnymi i instytucjami srodowiska lokalnego na rzecz pomocy dzieciom i mlodziezy; 8) informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli srodowiska lokalnego o dostepnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania; 9) sporzadzanie planów pracy, analiz i sprawozdan merytorycznych; 10) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 11) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 60 Do zadan Zespolu ds. Koordynacji i Monitoringu Rodzin Zastepczych nalezy w szczególnosci: 1) diagnozowanie sytuacji dzieci umieszczanych w rodzinach zastepczych; 2) organizowanie opieki nad dziecmi i mlodzieza pozbawionymi opieki rodziców biologicznych - w rodzinach zastepczych; 3) prowadzenie postepowan i wydawanie decyzji udzielajacych pomocy pienieznej rodzinom zastepczym na czesciowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci; 4) prowadzenie postepowan i wydawanie decyzji w sprawie ustalania oplat rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastepczych; 5) prowadzenie postepowan i wydawanie decyzji w sprawach swiadczen dla pelnoletnich wychowanków rodzin zastepczych; 6) nadzór i koordynacja pracy rodzin zastepczych w obrebie Miasta oraz rozpatrywanie skarg i wniosków na ich dzialalnosc; 7) biezaca praca z rodzinami zastepczymi oraz monitorowanie funkcjonowania rodzin i rozwoju znajdujacych sie w nich dzieci; 8) nadzór nad realizacja kontaktów z rodzicami biologicznymi w rodzinach zastepczych; 9) wspólpraca z organizacjami spolecznymi, charytatywnymi i instytucjami srodowiska lokalnego na rzecz pomocy dzieciom i mlodziezy; 10) informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli srodowiska lokalnego o dostepnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania; 11) sporzadzanie planów pracy, analiz i sprawozdan merytorycznych; 12) wspólpraca z pozostalymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 13) prowadzenie wymaganej dokumentacji. Podrozdzial IV Komórki organizacyjne bezposrednio podlegle Glównemu Ksiegowemu Dzial Ksiegowosci wykonuje zadania przy pomocy: 1) Sekcji Planowania i Analiz Budzetowych; 2) Sekcji Rozliczen i Inwentaryzacji; 3) Sekcji Windykacji; 4) Sekcji Plac; 5) Sekcji Obslugi Finansowo-Ksiegowej; 6) Sekcji Obslugi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych; 7) Sekcji Projektów Unijnych. 2. Do zadan Dzialu Ksiegowosci nalezy w szczególnosci: 1) planowanie i zabezpieczanie funduszy potrzebnych na dzialalnosc merytoryczna MOPS; 2) planowanie i zabezpieczanie srodków na wynagrodzenia dla pracowników MOPS; 3) planowanie potrzeb w zakresie inwestycji, kapitalnych i biezacych remontów placówek MOPS, w porozumieniu z wlasciwymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 20

RADA POWIATU w OLAWIE

RADA POWIATU w OLAWIE RADA POWIATU w OLAWIE Uchwala Nr XL VII/282/2006 Rady Powiatu w Olawie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy w Olawie. Dzialajac na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Za/ac:nik Nr / do Zarzqdzenia Nr //7006 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spo/ecznej tvsochac:::e11'ie z dnia O.f.O7.2006!: MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W SOCHACZEWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY S}!is

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Rozdział I Zasady ogólne 1 1.Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanego dalej Ośrodkiem jest miasto na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

u c h wal a s i e, co nastepuje :

u c h wal a s i e, co nastepuje : . Uchwala Nr... Rady Gminy Cewice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: nadania statutu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Cewicach. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia... Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zar zadzenie nr 101/2014 Rektor a Uniwersytetu Przyr odniczego we Wr oclawiu z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zar zadzenie nr 101/2014 Rektor a Uniwersytetu Przyr odniczego we Wr oclawiu z dnia 30 czerwca 2014 roku Zar zadzenie nr 101/2014 Rektor a Uniwersytetu Przyr odniczego we Wr oclawiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie utworzenia stanowiska Zastepcy K anclerza do spraw Technicznych, Zastepcy K anclerza do

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XVIII/I03/04 Rady Gminy Regnów z dnia 30 grudnia 2004 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie

Uchwala Nr XVIII/I03/04 Rady Gminy Regnów z dnia 30 grudnia 2004 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Uchwala Nr XVIII/I03/04 Rady Gminy Regnów z dnia 30 grudnia 2004 roku W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE 1 Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie zwanego dalej Ośrodkiem. CZĘŚĆ I Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

łpejsid GMIrłff R l. O..

łpejsid GMIrłff R l. O.. 1 łpejsid GMIrłff R l. O.. (}ŚROO!KPO ocyspoucznej egu amin rgamzacyjny 57-220 Ziębice, ul. Wało jsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skr. ;>1IC11..83, tl.'\jfax. 074 8 REC'.()l\' (l!:r.ą'1418. N1P

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

z dnia 4 lipca 2006 roku

z dnia 4 lipca 2006 roku "o UCHWALA Nr LX/563/06 Rady Miejskiej w Sochaczewie.;" z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Sochaczewie,.r ~. ""'-./ Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r.

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r. Projekt OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/178/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie : 1. Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

~6g DRUKNR H. Uchwala Nr. Rady Miasta Marki z dnia.

~6g DRUKNR H. Uchwala Nr. Rady Miasta Marki z dnia. DRUKNR H ~6g Uchwala Nr. Rady Miasta Marki z dnia. w sprawie uchwalenia Statutu Osrodka Pomocy Spolecznej w Markach Dzialajac na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2, pkt. 2 i art. 41 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: Uchwała Nr 468/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 270/2008. Rada Miasta Siemianowic Slaskich. z dnia 25 czerwca 2008 r.

Uchwala nr 270/2008. Rada Miasta Siemianowic Slaskich. z dnia 25 czerwca 2008 r. 1. Uchwala nr 270/2008 Rady Miasta Siemianowic Slaskich z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy w Siemianowicach Slaskich Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie 8 załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Burmistrzowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM UCHWALA NR XXXVIII/317/06 RADY POWIATU W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Swietokrzyskim. Na podstawie art.4 ust.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 101/2008 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lutego 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1 Załącz nik do Zarządzenia Nr 16 /2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHW ALA NR XIX/97/2011 RADY MIAST A GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia 29 grudnia 2011 r.

UCHW ALA NR XIX/97/2011 RADY MIAST A GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia 29 grudnia 2011 r. RADA MIASTA Go\ubia-Dobrzynia pow. golubsko-dobrzynski woj. kujawsko parnor..kll UCHW ALA NR XIX/97/2011 RADY MIAST A GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniajaca uchwale w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

1\' V\ ~!.\,~ \, \ Or.IX /10. Pani Malgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku

1\' V\ ~!.\,~ \, \ Or.IX /10. Pani Malgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku Klobuck, dnia 2 lipca 201 Or. Or.X.0047-8/10 l Pani Malgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku v W zalaczeniu przedkladam uchwale: 1. Nr 274/XXXV/2010 Rady Powiatu w Klobucku z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 21.V.2015 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 24 lutego 2015 roku

U C H W A Ł A Nr 21.V.2015 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 24 lutego 2015 roku U C H W A Ł A Nr 21.V.2015 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r.

Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r. Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r. w sprawie nadania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzine w Lublinie

Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzine w Lublinie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzine w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu. Rozdział I Postanowienia ogólne MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 38-340 BIECZ, ul. Binarowska 5 tel./fax (13) 44-700-41 tel. (13)44-72-480 Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Kierownika MGOPS w Bieczu z dnia 14 czerwca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do zarządzenia nr OPS.021.7.2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 czerwca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI zawarte w Warszawie w dniu 4 grudnia 2003 r. pomiedzy Ministrem Srodowiska,

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr B-0152-90/2003 Burmistrza Radlina. z dnia 28 lipca 2003 r.

Zarzadzenie Nr B-0152-90/2003 Burmistrza Radlina. z dnia 28 lipca 2003 r. Zarzadzenie Nr B-0152-90/2003 Burmistrza Radlina z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zakladu Gospodarki Komunalnej Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich REGULAMIN BIURA Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 275/09 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwa "Zarzad Dróg i Komunikacji" w Walbrzychu.

Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwa Zarzad Dróg i Komunikacji w Walbrzychu. u C H W A L A Nr Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999r. XII!166!99 w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwa "Zarzad Dróg i Komunikacji" w Walbrzychu. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2012 Kierownika MGOPS w Wieluniu z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku ON.II-0062/543/2006 Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 listopada 2016 r. Poz. 5020 UCHWAŁA NR XXX/403/16 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 124/08 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 lutego 2008 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2016

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Kamiennej Gorze z dnia 15 stycznia 2016 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8 S /2001. Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

Uchwała Nr 8 S /2001. Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Uchwała Nr 8 S /2001 Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... r W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1998

Bardziej szczegółowo