I [.JtłitrL(~ żorka Ol-az zaa n gażowan iu Teresy K usnierek z Kuratorium i t:alego grona pedagogicznego. dok o ńcz e nie na str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I [.JtłitrL(~ żorka Ol-az zaa n gażowan iu Teresy K usnierek z Kuratorium i t:alego grona pedagogicznego. dok o ńcz e nie na str."

Transkrypt

1 nr 11 (2i) I:stcp,-,d 1992 I [.JtłitrL(~ miesiecznik mieszkanców Gnliny Nowe Miasto nad War t~a. Rok III Nawet nie zdążyliśmy Za pośredni ctwem Stow ar zyszenia Ille-et- Vila ine P ologne nawi ąz an e zostaly pierwsze kontakty międ zy Nowym Miastem a leżący m w p ólnocn o- zachodnicj Francji Dol de Bl"etagne. D z i ę ki nim grupa 32 u czn ii,w ze Szkoly P odstawowej w Nowym Mi e ś cie m ogla wraz z opiekunami s p C; d z i Ć dwa tygo- Na w y cieczce w Rennes o tym zamarzyć III dnie u rodzin fr a ncuskich. 01' gan izacjc1 w ycieczki za j ę l a się Malgorzata J ę d rza k przy udziajp wvchowawców k las - Teresy Matysiak i Bronislawa H y żorka Ol-az zaa n gażowan iu Teresy K usnierek z Kuratorium i t:alego grona pedagogicznego. dok o ńcz e nie na str. 2 NO WOMIESZCZANIN JAROCINlANINEM ROKU W pażd z i e rnik u po raz dr ugi rozstrzygn ir;ty zostal, ogloszon:v przez " Gazet!; J aro ci ńsk cl ". konkurs JAROCJNIANIN ROKU Nom i n acj (~ do n agrod y pochodzą od Czytelników. a tylul nadaje jury. Ideel konkursu j(;st p rzedstawienie i wyró ż ni e ni e osób, micszk a jclcych lu b pl'acuj<1cych n a teren ie Ziemi Jal"!) c i ńsk i ej. które mialy szczegó lt~ e F ot. Z. J ęd r zak osią gn ięcia w pracy spolecznej. kulturalnej czy zawodowej. J arocinianinem roku '92 zostal, ws p ó l prac u jący lakże z "Wiadomosciami Lokalnymi". F:ugen iusz Czarny z Nowego Miasta, od ponad 20 lat kustosz Muzeum Regiona lnego w Jaroci n ie Gratul u j e m y! Cen a 3800 z1 Pierwsze hektary ~iemi sprzedane W dniach 29 wl"ześ n ia i 6 pa ź dziem ik a Agencja Włas n ośc i Rolnej S karbu Pa ństwa Oddzial w Pozn an iu zorgan izowala przetarg na uży tk i r oln e polqżo n e we wsi C hw a lęci n i Szyplów oraz folwarki w Stramnicach, Debnie-Lu tyni. Lubrzu i Kmcz;rn ic. Z;i n t~resow a n ie przetargiem b ylo d uże, o czym svv'i adczyla pelna sal kil ludzi w siedzibie Zarzqdu GospodarstwCl Rolnego Skarbu Pańs i wa w Chociczy. Wszystl~ic dzialki po J o żo n e w Chwalecin ie i SzypI 0 - w ic o l'1c~zne j p~wie17. ("hn; -162 ha wstaly sprzedanc' srednio 7, fl mln zl za hek i a l '. Z folwm' ków jedyn ie Kruczyn (pow. 117 h a) sprzedano rolnikowi zam ieszkalemu w Krzvkosa ch za mld zl. Na kupi~o pozostalych n ie bylo c h ętnych. J edynie rol n icy posia d ający wlasne ziemie w po bli żu, b ylib y chęt n i kup ić niewielkie jej ilośei. J ednil k agencja n ie jest zainteresowana rozdr abnianiem folwarków. Niesprzedane grunty zosta n ą zagospodar owane p l-zez Gospodarstwo Roln e Skarbu P il ń stwa w Chociezy. (FT) Gmina Krzykosy Czytaj str

2 Srr 2 Nawet nie zdążyliśmy o tym zamarzyć... l{, lszty przejazd u VI znacznpj C'z l/::5cl \vij(:lo n;1 si cb i f~ S lo \\! :\- 1"/..'" SZCilll'. n tł t o 111ia Sl pobvl \v B n~t an i i wrgan iz ow ał College Pri vć Saint- lviagloire. \1./ k,!vie l nin n(-ls t c~ pt re\vi z ~v t a - poznane w c' Fl',m cji d zieci sp:;dz<! kilkanascie' dni na podobnych za s,ldach LI l'odzin swoich nowych k o l" ż a n e' k i koleg,jw. Pndst awowym 7.a łoże n il'l11 w ym ian \' b vlo slw.,,-zenie \1/<1- n ;nk(l w;' w j.:t:,rych dzieci m u s i a I v b y po s lu ).yć Sil; jl,'zyki C' l11, fl an c- uskim. Do szkolv w Ń o\v Y)11' Mi eśc ic wpnj'-vadzono go st-osunkowo n iedawno (w 1'. 1990). - Na poc zątku, kied'l dmvied z ieliśmy się, - że jest.eśmy 11' flrupie.fmncuskiej, by l i śmy t1'ochę ż li 'i wsz yscy chdefi się prz epi s ać na niemiecki, ale te Tac n ie ż a/ujem.y - wspominaj,! ucznillwil: k las f rancuskich. r dodają: - A kiedy okazalo się,?e pojedziemy do Fmncji, Pani śmiala się, że nawet nie zdą?yli Ś1ny się o tym zamatzyć? Pl'Ogr'am poby tu byt bardzo napię ty. mo że nieco m ~ cz ąc\i dla dzi<:-ci. alc wszystkim zateża ło. aby jak n a jwięc e j zobaczyć. F rancuzi pomysleli nie t vlku o wvcieczkach i zwiedzal~ i lj s ly nn')' <:h zabylków w S1. Malo. M on t S l. M iche l czv Rennes. zorga n izowali lakż e lekcje fra ncuskiego. za ; ęc i a spo r towe i - w spomina ny przez dzieci z d u ż y m ożvwienie m - wieczorek poż egnaln y : -- To hyło ja/; wcsele, na jpicnr przem Ol L' y. ale potem w spaniała zabawa. Cz y m ś zupelnie nowym b yła w ~ ' p raw a z r vb,l kam i do m orsl-;:ie i hodowli' m a i ży i ostryg.. Progl'am (k aż d y uczestnik 0- tr z ~'m ~tl go wcześ ni ej ) byl szcz'2'lnie w ypclniony z w y.i '1lkil'm soblllv i n ied zieli - przy nich z najd ~ wal a s i ę tylko krótka ini(,rmacja : weeke nd w 1'0- dzinach. T a k w ię c w i adum ości o \ \'C h d w óch wolny ch od zorgan izowanych za j ęć cl n iach trzeba lw io sz uk ać u d zieci. O to tvlko' n ie ktrll'e z nich - w a rto n;ożc ZHz n ucz.vć. ż e pa d a ł y niem al n')w n (Jcz l' śn i e a t owcll'z vszy ł temu c hara k lervst \' czo\' dla trzvnaslo- czlel'nast(;lal ków n ri ga rdiasz : - Poi e cha li.~my nad 11101':?C. zbie raliśmy m uszelki i spotkalem na pla ż y Pana Dyrekto1'C(' - A ja bylam na [a.tgu ' - A my Le? 1'Obili śmy za/cu - pu, ale w sllpe r.wrmie. ~loko!lczenie ze slr. l. -.4 Tn"/ p oj e c hfdiśmu na he/ se n i (am z.i~ * (Eati~my do wody z I. nlci e ąo 'wi" lk ief)0 slonia. - lt my z lji '! rali.~m.(/ Icagztan y. potem je jeelli m.ll. A./e one sq.: u,lj p.łnie inne n!'! te na!)!c... - A. my t.e ;; lj!i!i:;-m.ll ll' lesie. ["UW.ze na grzybach. Znala.dem sowę i tlwnac.zylem.. że [o jest bardzo do/n'e, ale oni woleli ja ld e.~ 171fr1.e Cjrzybki... V,iS'jJr.mnicnia o piekun(j\i,1 i dzieci S'l równic mik. z poj obn<! s( ' rdc czno ~ cią wspo mi na j ą <J o ś cinno ść i ol wart ość f rancus 'l~i ch rodzin : doskonah, organizacj e:. nad ktt:ll''l czuwal d l' 1. SO~ 9 ri c t i M. T. Hamilton. - Tai(~ c 'lt:iz l/ta a ):acoej pr.?!ljecie. jakie.: fl ot01dal me1. M. Esnen, były ella nas zaskoczeniem nie sp o d ziewaliś m / s i ę toasl. ól~, mólq, m'[ykuzli ' UJ prasie lokaln e.i... - wspomina pani M.,J,> drzak. N ie bl'akowalo l e ż okazj i d o mniej oficjalnych spotka ń takim stal a s i ę na pewno pn')ba wspólnego odś piewa ni a piosen ki w we rs.ii hancusko-pulskit'j czy pożegnalny wieczór w cullege'u. Bez p o ś redn i kontakt z obcy'm j ę z y k ie m. inn ą kulturą. zwy czajami i niezn:1l1ym i t udż m i by l dla d zieci pie nvszym Lego \ypu do ś wi a dczen i e m. O ne iedmlk - CZ:.lsem na wel h,. lw i ~.i n i ż dn- 1, >:; li - po[r a l'i,! przeli11yw : ~ ć t0 P~'z t' ;;zk od y : w id(' z n ich z ~. a lem op uszczalo go ś ci nn e D ol de Bl'C'l agne a w szystkie chc;t nie powtórzy]y by pa ź dz i e rnik o wy w.vjazd. 7, pe wno ś c i c! d la w ie lu z nich bv la lo j cd y n il okazj a obej rzenia r o mański c h zabytków B)'(~ tan ii. podziwiania w P a r yż u w ip7. v E iffla i Luku Trium[al IWgO': spróbow:mia. czy Atlant yk.i es l ll-ż slony... Ni e wszy SCY uczniowie francuskich klas uczestniczy li IV w j w y~ i c cz c e i WZ I'uszajc!ca byla pam i t; ć wy-. chow a wc,)w i dzieci (J ty ch. którz v zosta li - przywiezi'h'o d la n i ~!J fotdcl'.v i pocztówki. R QZ n1 a '.v i a.i (:~ c o \v n-lżeniac:h z w'!c ieczki cłzi e ci. miesz.a iclc zd z iwienie z sympatiel dla Wy ch znajom ych. o powiada ly o tym. co zaskoczv lo je w ży c i u r-\a ncuz()w Uwagi S ~! ci e ka ~v l' i ch oć b y ze w zgl~ d l l na ich oryg i naln ość wal t () na koniec pl'7.yt o c z.v ć kilka z n ich i popal rz e ć na rl'ancus k'1 c u d zi e nn o ść \lczami d ziecka : -- R()d.zie p. liw j ej lcole.zanlci p1'ogil'i..i cbym n ic m ówi la di) nich Ma.dam.e, Mon.sieur, ale p D imieniu A. lws buc(! Ta:? II PUtali. C?' / ('h ccmy.?odzw on ić d,) do- 111'/,[... - T d?:'iu;iu sie. ż e nie 1na E n.as : m.1jw atek do naczlj1i. - Ló żka s ą tak.~mi e szni e.':'(1.11('. nie możn fi s i (~ TllS?1/ Ć. tak jnlcb1j się byto jj rzyw iązanym. - Pr.?e! c atą ms zę. 1OS?:lISC1/ cz~,tali ze sp'/cjalnycli km'( ck. inni/ch l() I:a.i:dą nied z ir>k... - A ja ucz y lam moją ".I;ol e.?an /((f ))0 pols/w. Kiedy ezowiedzi.alct się, jak jest,.dobrrrnoc" ' 'Wciqż to )1Owt.arml.a, -wi ęc zasn ę- 11j.śm" o w i.de póź niej. - Fmnctloii e clzą dużo chleba, j ed zenie mają bard?:o dobre. do. I catąego posil/w podawali n (/,m owoce. - A mnie dawali h e rbat ę LV misec?:ce ' - A ja lu ogóle jej nie pilfrm we Francji, więc zataz po powrocie wzięłam sobie dwie sz';lan/d. Tel'az wszyscy cze k ają na fl'ancuskich kolegów i... kwie- Pomoc rolniko m VII łagodzeniu skuików suszy, R('.jon ':Vi l'1 kopolski od w ielu la t d o lkn ięty jl'st obn i ż ani l ' lti pm:iom ll w ór1 gnmtowych S y LL!~ \(,':.i ~ H) c1 t'astyczn ie pogorsz,'l la tegoroczna susza. k tón' j naslc;psl w e m hyl y zr,aczne spadki plonów IV n: ls ze.i gminie. s iega.i'lce \V n i" ki ;JI'ych p rzypadkach d" (W"/u Na zlagoc\'.: enie skutkt,w s u szy. która objęta :W wojew,'jdzt w, rz c!d przczn,ll'zy l l bln zl. Pienic!d zc te sq przeznaczone n ;) kl'l'dvty dla roln ików, któr zy po ni eś li strat y w w yn iku S'JSZY. O pl'nc('nto\na r,ie ich jest stak i w:,'nosi 15"1" w stosunku roc',ll vm ze spla\q do 30 ~;i(' r pni; \ l!-}d:~ ł'. i..l \Vil lk u ś ć j ego uz'1 \cż n io n<l jest od i l" śc i z[oż o nvch wnioskowo kl ()l'c nasi r uln1c~.. m"g,j sk ła da ć w Banku S p(l ldz il' lczy m w Now y m l\1i ( ' ~ d e n.w. Andrzej Jan icki

3 Sprawy bieżqce ~ Powsl a l;) szansa n a podj(; cic' telefon izacji gminy. Zostanie z c.linsia lo\.vana a ll lo n1 at ~-c z na c('ntra ln na ~ ~ OO nun1er ÓV..l. która zasllpi is(ni c j>jcc clol ::ch C'zns ul'zadzcnia \v Nov /\"n1 Mi eś cie i Ch llciczv. O p ostt~ p;~ch pt ilc b c;dziem y i!ltur rnowac na hm<1c h..\vl. t;.'mczetoem lrwajq prace przystosowa wczt' w bl1cl~ n ku centrali. ~ Przep! owad za ne Se) zebrania rnicszkarh'ó\;v \ve v;siach. kl, )ro ob:ic;te Si, wodoci<lgtjwa n it' m (Chwalc;cin, K r uczyn, Kruczy n ek. Kolniczki. Michalów). celem w yjasnirnia zasad wsp (lll" inansowania in westycji o kr c ś l on yc h uchwale) Ra d, Gminy. Tl w aj_) prace przy mon I a~u kolejnego zbiornika w~ równawczego p rzy hydroforni. co b \"lo możliwe d z ięki dotacji ( ~50 mln) z W, dzialu Rolnictwa. ~ W\'konalis m y n awier z- cl1llię na w~ ' k ()nane.i w ub. r. podbudowie drogi No.vc Miasto - vv o1ica I(ozi'l. Stan tecijniczn~ ' cl rn!!i \v.\'111agal lt'go n it: zwlucznjt'. Koszt ok. 95 mln zł. ~ Uchwalil Rac1~ przewaczono sume, :2 8 mln zl na zaopatl'zenie Ośrodkt")\v Zdl owia w w ę giel. kt ó!'." zo stał już zakup i(j n~ '.-\ l, ksal'd, r Podplll ski wójł Kryzysy najłatwiej przetrwać razem Wiciu z nas za daje ostatnio P.' t:ln i ~l - jak żyć. a b~' p rzeu'w:1c. co I'IJbi,\ a by n ajl.)ż~ ć za b!egiem CZ<'1SU? Próh.., odpowiedzi nu te i podobne pytania b,do Spr)tkHllie z uczestnik;lmi Klubu Wzajemnej P om ocy,, \Vj(~i" w D ę bn ic w uniu 20 października br. w GOK w N owym Tvli eś cic. S potkanie pr o waclz:' ła Jul ia Lt: \vand\jwskil, przc\vo d ni cząca klubu. a t OW H I'I'.,\ ' SL'...'"ł o Jej troj e z cz.lonkó\v \\'SjJulnot~ r. Obecni też b,\' l i m.in. k sicl d /'. tl i'.iekan K. Kn~przal:::, \vójt A. P odemsk i. " raz p rezes GS J. Sa \V~lrzYI 'ls ki i k (J1nc:H1al1t l ~ ()li c j i \V. G a rsztk:l. G ]c'j\vn,yil1 rcl c111 d/. ial a ln nś c i teg() k lu l"'l Ll jest r:o;110c dnl\~ k m ll czl owicb w;', Czło wie k l l\vi, kl t-!'.'" l, ró żn ~' ch }' I)\\ 1)\,('11..," n ic cljtr;lfi pr:~':st( -.owal',..; i(: do nowej, trudllt 3 j r zc C: :'_",x ;~to~ _ e i, JC,-jt o,jl'?ucl)n~ )ri_~'z 'z:n", q;olcc ZCl\sh','o, rna l r,;blen):, z,,' z( I:' fwic:n fiz,': ('zn:'111 l,ą 17, ps;:c1:ic:-: Ily:n, jc~t (i.-:,: m(~~nil}!l b2ztl rj: : l ;"', 7,;l~u b!o n.\ ", \l ;n!~l\' jllż l'i,l er : m~i.';-ii'~cc, ;',!k.. -,! li~l':t.:s ~n;t::: ~ (lubl~ Z:~':{)'~''(J,\'.lj ::: ~':; \'." D~; hn ic, \Vł(.:~ \ ' l i!)il! ( J _'!'t)!)l pr<1.c\ \\" v 'n hq, ł,\' ll l k, :11)\ pn..\ Si L S')\\-,l{;,...:'; ) Z ;li ll ;(',,,:-:k~l!)ja, :efekt.\' 1C'gu 5q W1-,)o2zne. eo pct\vie t'{lzi li l! CZ0s tn ic:: S r (.~;\H!li a ~ l Ed z ą c.\ ' I fj";,\' l ~i uhu dz:<-'. laj"ll'e!!;o \V Dc;bnif' od pocz'i t.ku, cz,';li qn r'z('nvca, J ~l k P'l\',';',l dolllila!'. I.!hr~t ll,\'c h Julia L ewandowska S;l równ ic' :i: inne k o!'z."ści. Przez len n icd ł u.~i okres wielu ludzi ou~1<.1 1 <.!z l o.sens ż.'; ci;), oj Il:.!l ; lz ło sieb:c. NnL~Cl~'ł() s i ę p~lt rz ci: na swat, na d ru g ich inn,\" Ini k l.lt Cf; o r i~lm ;. \Vsz,\"scy obecni na spotkaniu LSOdnie uf.rlali, że li on) w DG b n i e j c s t p o t r z c b n,\" i każdy z nas m o że polnóc w przetrwaniu czasu najirudniejszegu dla jego mieszknj1 - ców, B uwiem" jak g ło s ił o has ł o bę,!~ ce l~'tułem w.\"staw.'; fotografii z Ż~'CiR VJspóln my,, \ĄJ i ęź" :' te:natenl spot.kan ia "Kr."zys." naj łatwiej p rzetrwać ra7.em" Marzena Sp.\'chalska Str. 3 S.zul<omy przyjaciół "WL".. Wi ado mości Lokalne Sil pismem. k tór e nie moż c Uk D7.V WaĆ się bez wsparcid finail so\~ ego. P ow i ~ k sz di ś lll v OS! atn'io i l ość stl"on. wprow,idzi l i fol ografie. w Z!"l)słv kosz1 v d l uku. droższe o'l d oj:;zcl:-,'. Dopóki m ożna. nie (" heicm \' poc!n osic' c<,n~ gazet:-. Od poc"z'l l.k u ol. r z"mywał i Ś m:- d OI Cle.i e "d S'11l1'1l70du. N;l skui<::'k banizo zlla czn <'go p o \vięk s ze ni,) w ostatnich micsi ilcach kos:dów wyd'l\\'dn ia pism;). pieniqdz:v po pl"ostu nic starcza Z pro ŚbL) o pomoc 7.\v)"t,c iliś Ill\' s i ę d o k ilku ludzi pl"owad/.c)cych przedsie,biol"s t wa. Apd nasz spotkal sie z ż~'czliwym pl"z y j ę ci em i na nasze kon to wplyn ęly.i uż pierwsze wpłaty. Dzięku je m.y ofiaroclalvcom!,jedn o cze ś n i e gonlco prosin1\' wszystkich. kt<"ll Z~' mogą pom óc nam p o konać lrudn oś ci o ucz:- nie ni(:\ lego. Ofia rodawców c l1ci d ibyśnw uważ a ć za naszych prz<iaci61 i pragni em~' systematycznie publiko\vać ich nazwiska oraz odnolow"wać dary osób prag ną cv ch zachować anonim owoś ć. N umer n aszego k ontil: Kolo Przyjaciól Biblioteki Ba nk Spół dzielczy w Nowym Mie ście n a d Wartq. R e d ak cja.. WL Herba pol na tajgach "Polagra '92" 'vv d niach 1-6 pażd zi( m ik a Hl92 1". <Jd b\ l\ sit' koł c' i l1l'. 01" t4tuj izo\\"anc' CO rn j~u \v P oznariiu. M i<: clz~ :-,: li"d d O\ \ (' Targi r,o] n()- P rz' n1 ~' s:l \t.'l' POL\.GRf\. \\';l'~')c '\\'.\"sti.i.\\'có\ \ ', p () l 'a:.-: pill' \\S~~, ' \v h istorii tt'j irnpn.:.z>". i'jl l. tl~,z h ' Sil: Z~lk1::~ct\ Ziel:"l1'sk:'.. H e t"ij,;plj] \V Kl ęc: prpzl '1tl1 -.i~tc :::'-": :0.1(' \V,\TClby \Vl'az z inn:' Hlj :-:.kjhdarni bn tlli::\' r~;-, '.'/'_,}), )1- n"i11 S ', I i,.;,ki.l ~,~ -.l"\.~nl'_1 p:.;".'0.11 J.. "h Sp,,lI-:a. l-lu:."p:,l Lcd,i..- d:.h(:rb<:lpld" ~~~~'k~, J~) k t.~l.\' \\':ll:: g kj\vn ic. \":1 Jj(' n'-;.ii1()\vs/~:'" Pl'i..! pai'al:: 1~11'~11:'l CCU' >c/'ne 1)t'i.\Z I'c\ lpj"oó u kl' dcl 'J[",dd:cii kosn)l,t~'k(')\\ ' n:'llul'aln~'ch, \V SZC Zt l - ~, ') lno~ (' i \V,\'l'li.l.~ i \.1 1.,i"--;\'v"e \\',' P1'1 d ll k"\'.. :n~( n ~: ll\j\ VOU l 'Uc:!10-1l1i(Hlej ~n~l(-ilac:ii l cchnulog:c/: n"j do ekstt,lkcji sl.bsl1l1cji lip () Iilow~ c h /. suro\\"("(,\\ l oslin nycb. W szystkie eksponowane p! ep:1]"at~ ciesz~'l, s i ~ zainteresowaniem oclwieclzaj<!cych stoisko firmy. j ednak :ćc1lcy d owanic' naj \vi ę k sze po\vijdzcnie ł11iaia ::~ ah:vlka z 111 i lorzębu j ap011skicg o Vi\"soki k "szt uczestnictwa \~, ' l(1r~ach ~P l ' ~,\\"il. %C.. łl cl'1)cl pul" I{! (.'kn n }L' pokt:sil!::liq (J 58 - m oclzi l:"lne) e k ~ p Ol: lun;,. k llll" <1 p"zwoll,lb ~ ' n:1 prl'zcnt2.c.k p eir~ c::;o :;( s~a vvu p~'()du k () \\'a n::ch, ' ~:'l."l"('l.>(} \V,. B ()~.;c:1 <.':;;ortylt1l:nl ( ku\\! l'u..,ltn n ':c..n {\l'c)"': \", '\'Cl;' " ~"' \\ i' ;1I1()v.." ~ (': ~ do p:'()dr~ kc,i i ll- k.' \\.:. kll.;lyl.ciyk!)\v!1i-lll'.r:ln\'\'h i ~d ], U\ V l'.i ż.\ ' \vnn śl'i.il'sl ał;:'l1.ja l nil'.i l'd n~ " m z p()dst,lw<) W~ (" h i) tl~t()',v 1 :1'111\", którv n:llc';.a1o'l)y \\' SZ('zl':;ó in oś ci <..' k ~pon()\\ [\( Nalcż~' rniec n (1dzl<,j~. )c~ na na.;b l iźs,\'ch i:1rgach POL/\GR A.. l-k1 bapo!" Kl,:ka bc;d zie mial 111f1>li \V()(;(~ za pl'czen t o\van ia pdncj ofert y [Jrod u ko\\'anvch specdików. bogatszej od obecn ej o ki Ikn nowych. in te r e suj ą c\'ch propozycj i. Elż b i eta Czosnowska

4 Str, 4 l)!ct r:wi'..\' })fll11ni c n ia.- decyz j ę o bu([()\vie szk()l~r \V I( l~c(' podj(;! y \V l!:)uu r \v la d z~' I':uj'i-: t Ol'iurn \v Pozn{l;r: iu qo li~jl iiy ch ~Lt 1 rani ~l<: h by ll;g.! ln:~p : ld ()ra O~\v!aly i Vv.ycl jf)\v ~lnia Zbi t.=:; ni('\',,i Sud,n ika, z"khclaj,)c jej ctapo\v,v c ~ rld n :'alizllc,ji. na co pozwala p'rojek, skl<ec1aj r ll'y si c; ;ć t :':"ech lrllll::nk(',w p u1c\czo n:;rh w c,llo ś e;: czqśc dydaktyczna, ~:.':'.Vien i()wa i spul'lowa, Aktualnie' w bml(lwie jest c7.esc: clvebkt,\'c;',n a ~ ( an ow i,!ca szkol e; dwunas\(lodclzi" lf)wc, 7. 5:-'-:,11 nianli. hall(, łll. porl ic' r n ic1_ 'A'e'. i g cl bjn( ~li..hll i Pl'a:.:2 bll: rj V/ l ~ IW ;:(lzpoczew ;",iosd< r" a fi nansowane są ze środków Kuratorium oraz budżetu gmi IW, Ogcllna warlość budowanej rzc:śc'i wg akl ualnych cen zamyk a sic kwotq 9,G mld zl. no\\'e.j,"",-, ł F ol \ - l~/"'\..,jl ' FiJi1clusz. j ::t kirn dy:;pono\van~) \V poszczc'gl)lr... ~ c h latach \'-vy,d~!(i a l!1asl~ p ujh ': O : ; ',) 1; HJDO -- ;J1'), [ mln zl z K l\!'atol'il.n1 \V P()~-:naniu rok HJ91 - l.~ miel z1. w l ym noo mln z KUl'atol'il'm,,100 mln :--: r!'1l1111\', ' i '.'l' :,ć, :' : i('ń UH!:!.. -, 350 mln, w V'm?01 rnln z Kwalm'ium, ~;;O m ln z r~ min)', f\ k'.ua! nic: vly kuny'vvalle S,1 1)'''1(', hbcha :'sko-dekal'skic, by ~, ;l ;;C' ~;,i"c 7. Y ć bl'd y nek pj'l~d zif Y,\ '}, N, "I'Z"'Z)\' I" lk p,.,l l'ze\):l bvl IJ 1~\~ ' nl ~':~ ~~ ';'~;:~-:Z \f Ć ;1;'~ bud,)\~ c 3.5 mi!ia;'d'l zl W'Pl'o Pol'Cii pl'oponowclllcj przez Kuratorium i 2/3 gmina, 1/3 K uratorium, Wedlug relacji wóita A, p,, d CnlSki('go o r az sekreiar za gnlin~' G. I(oSI11aJ j, bi()l'~~c pod u\vn- 1,lece - lor g{,' },(':llia g:)spudi1rc/',\'>, t;r::: ni..1 nit~ je'si \V st::tnj~, zape\vnic: potrzebn ych ~rodkć)\v!1{l d o k o j1 c.:!..:\.'n : i.:~ l ; I/'p()eZC?~l:..i b '_I cl r]\vy. \V ZVJiql. ku z tym istnieje pn!l'7l'i'j'l LIl'Uchomil 'n ia wszelkich inie j;\lviv nla j ~lc ~rch n a et'lu poz yski..\;l il~ brakuj"cyc.: h środ k ó w f' innnso.. wych, by p od k on iec 10!,),1 1', można byb nlzl)flcz,jc n,lljk(~ w nowej :1-klc130\'iej szkole, Nad/: ; ( ' j~ na l':)zpo~zc;c i (' J1i..1Uki 7.a cl\'/'.i lata w now\"m b\l :I\'nku 111 <1 ~ ' (, wni c ż Dyre l:l0 l' S ;:lw ]v w E::lece Rr'l<l J" 111 bo!'. LI I;:tói"i'j wi dać r,l (io'.;ne bly~ki \V or"l;l ( ~h, ~~d~/ Cll o:lzi lny p(; budo \.'l ic' i l' ()z n1:t\vi~:rnv () \v~\,ij l1k~l('h l)l'acv w nowpi ~;,kole, U~m k('ll >n i k~ l. gdy \v~hodzinl y do.stt\ j'f'go budynku s7. k uly, w kl"l"y rn uc;zy s it; 123 uc-:n L')\v \v bardzo t l' ud n vr'jj warunkach, W clo:"1:!l Inl e k spe"~r l yza d otyczqca mul 'i') \}.,' i st ropó\v :'-; Lan.'.i ~zkol y m/, w i n ::l latach wytrzyma1ośc i, C::('J\V!l.': rn \v y l\. ł )n {.l'vvc~ l lei 111- \V l'~.:.~: :cj l jc ~t Z ~1; :L: "1 Ni ~.i rn :, :: k{) B, ~t O! "'\! ;1 ~ ~'.'!. i T-L?"p; yl :a I<'i ('la :--: B ogus7.> :-:.J.,1 e ~ ~o~(': l'o?11f:7,0!1 pn)\v~ ~ rl>'i GITl ini1 y 7:t:spól r~ k ()!i c,:n(! l\r~ nlinistl'~1~~ :/.i n :; Szk('} l \V N U\~y n1 lviic f,ci ~. InYo]' rn~ ~.(:. il' (1 pr()\v;"tdzon.\'i..'~1 pn cadl i l in a n s ~lc ) l uch:iclila D\'l.'ektol' CZE.:'\.S El('rH10 1' Cl IZ 1.1dcl:C7,;lk,,-,--,,,--,,... _-, -- _._----, Rozstrzygnięcie P o raz drug i, w maju tego roku, R ed a kcja "WL" oglosila konkurs na naj le piej ull'zyman y lercn przed posesją oraz pomy słow ość, estetyk<;, i dbałość o ogn';dki przydomowe, \"1 czen", cu d o konkut'su przyhjczyl sic: Zal'Zc!d Gminy d eklm'uj 'lc ufundowanie nagn 'l ci, Ce nnym b ylo pl'zylqczenie s i<;, do Iundator"w nagl'ud Aliny Wicijowskiej w1aśc ici e l k i kwiacia rni" Amber" w Nowym Mi eśc i e i fundat or prag I1ClC Y zachować a nonimo wo ść, Z ~ld banych i ck'kaw ie zakom ponowanych ogl'ćld k<'liv i zi 2 l eń crl\v przed domami by1') spor o, p nm imo panuj,!::f'j w ly m ruku suszy, Ci CS 7,,~' lo, bo zadbcll1cl zi ", l e 'ń pned naszy m i d omami powoeluje, ż:e p ie;kn iejsza jes t cah m ie: i scowo~c, Ż a l uj emy bardzo, że il o:~ć nagród jest ogl'a na ()gródki l zieleńce f.'rzydomo'vve niczona i mogliśmy je prz yz nać lylko n aj le pszym, Oto wvl'óżnieni w naszym konk ul'sic": Jadwiga, I\ndl'zej Jachowscy, Bedmll'ska 7, Genowef,l, M i eczys ł aw Luczako\:vic'. Szkolna 2.. J adwiga Go l ę biak, D qb o\va 5, Maria, Marian Ba szcz."' ń scy, Dęb o wa 7, Helena, Alfred Luczy k owif', Strze!c'cbl 5, Maria, A ndrzej $ wigonio w it\ K lunowa t J,.Jan in", Zbii;niew Ki c1bowscy, Lip()\v~1 4. Ił ~lłina, i\nd r7. (' j DU 1'e j!;(jw ie, SVli erkowa l. VVc\C' l'y naria -- Tadeusz ~/,u ra',',rs ki, PoznaJ'1s1G \ -!~. K a t,ll'z,'na, Leszek Mizgil'l'o \vic. U t l'~l t a. Długa 5. Fundatorom nagr ud sklada ' my sc'l'dccznc p o d z i ękowani e a \,vyróż ni onyn1 g l' at.u l acjl~, Wr ęcze ni e nagród nasl cl pi n a Zebra n iu W iejskim w j'.j o\\'ym Mieści e IV cniu Hj listopad,l () godz, Hl.OO w GOK, Zaprilszamy ~ Komunikat Wójt. nada Soled"a i Hedak (:ja j.vl" zapraszaj'l Mieszkatlców Nowego Miasta na Zebran ie \Vip;iskie w ponie!lzialc\" l () li stopada () godz, ls,oo w GOK, Zebranie pośw i ęco n e bc;dzie najbli żs z y m zamierzeniom in westycyjn y m i sprawom komu" nalnym,

5 Klęka a zatem i gmina ziołami stoi. "Herbapol" jest tuż przed Ilrywatyzacjq a o jego kondycji najlepiej świadczy uruchomienie pmtotypowej linii technologicznej czy wprowadzenie do produkcji nowych. potrzebnych na rynlm leków. W listopadzie 1!l0:2 1". Zaklad y Zielarskie. Hel'bapor' w Klc;ce wpmwad7, il ~' do lecznictwa li'zy n owe fitnpl'e pm'atv. dwa dermatologiczne' OLEUM BARDANAE i OLEUM C'\. LENDULAE oraz jeden preparat stomatologiczny : DENTO S\:~ PT A. Te trzy nowe' leki roś linn e sa efc'ktem zastosowanych w Kl ę ce nowych I'ozwiqzall w zakresil~ techniki ekstl'akcj i i t echn0- logii postaci leku. Istotm! cech:.! cbanlkt.e l yzuji)cq wszystkie wymienione 1)I'(' paraty. są nowuczesne opakowan ia jednost ko \Vl'. zgodne ze standa rdalt: i EViG. W I ipcu '. w,.i-ierija )Jolu" w KIGce oddano do uż y! kll pl'ow1~'pową linig technologiczn'l do pmdukc.ii pn:parat"h\' lipofilowych (.,WL" :2 l'.). Pos iadanie tego t y pu linii technologicznej umożliw i lu pl'owad7.pn ie ekstrakcji,ul'owc:c'j\v ziela rskiell olej,1j'j1 i l'oślinny nli. a Lyl11 s :-t111ynl uzyskanie p l'cparalc'lw zi e larskich ZClwienlkcvch ni e pula rnc subola n cje cz v n n e. PiCl'\ V~z\' nli lckl!111i l ~).~ lir\1~':t' nli ( )ll';:yrn~!nyltl i v.,r KI(~ c l' na dl'(ldze (~ ks lr~lkc.i i 01(' jowc i sa : OLEUIVI BAR. DJ\NAE i CJL EUIVI CALEl\'DUl./'I F. P l'op;' l'atv le ~'l Cl'nn)'m u;:u pelrj!c'l1 ie nl nil' v.t iel k icj ~) up.y ncl i uj 'a l n\'l'h l:..,k{'l\;v dl'ltn;' l c l ;," je/' n\'('\] i)rnclu lw w;;n: ci; \\'!; l:;li u n LEUivr Bi\REDi\NAE jest ck :t rak lem olc' iowym ol l'z \'1nnn~' nl 7. k orzeni ' h)p '~ an Ll Za'\v ;n'-!. 0 \V CkSl l':.1.kc ie ;,',\ v i (-1~ ki ]lcdi a - cc(y ]cnovvl' P ()Si (ld~ l:i~l \v v::;o ]({l ; \ k 1.v wnoś ć baktcl'i o i "I'/,\'bostat YC zl1cl, zb liż ona ci" J~J ;l~ \'l'!. n\'ch i1 n ly biotykó\~. Inne 'ni c poill I'IW sk1adniki \':;'i'u1'lmj;l.i ego wla ś ciwo s ci prz('ci w zapal n,'. Prcp,lrat wskazal')' jesl w leczen iu przewle kl ych schorzel1 skór.\', jak np. w\'prvsk. lrqdzik. CZYI 'lcz no śc'. I isz<l.i. g rzybica. OLEUIVI CALENDULAE.i ~i l'kstraktcm olejowym otl'zymanym z koszyczków n agietka. Ob e cność karotenoidów sprzyja pnlwidlowemu wzrostowi n;lblonka. przyspiesza zi<11'11ino- \\'anic i blizn()\v8nie wszelkich uszkodzc'li skór\' oraz przeciwo.ziala nadmiernemu luszczeniu się na skórka, Pl'l'paral \\ skaza.. IW.1"st w leczeni 11 usz k o dz e ń i st anem' zapalnych skór y. Może bvć' slosowany Pl?\' oparzeniach i o dmroże ni ac h oraz w leczeniu 1',111 pooper a cyjnych. \1.1 wyniku wieloletnich wspi)ln\'c11 I~rac nad nowymi lekami n, ślinnymi przeznaczonymi do leczen ia chorób przyzgbia. prowadzonych w drugiej )Jolowi e lat osiemdziesi'ltych przez Inst vtut Ro ś lin i Przetworów Ziela;'skich w Poznaniu. Instyt.ut St om<lto!ogii Poznańskiej Aka demii Medycznej oraz Zaklad~' Zielarskie.. Herbapol" w Klęce. w l"o!w 1988 wdrożono do produkcji i wprowadzono do Jecz- 11 ict wa nuw\' stomatologiczny fitoprepal'at o nazwil? DENTO SEPT. Preparat te n, bc ~d ący w y ciclgiem z kory d ębu. kwiatów l'umianku, li ś ci szalwi. ziela t y mi;mku. zi ela m niki. ziela mię t v i klacz\' tatat'aku. stand::ll'\' z'o\vany ;ll 'na Za \ 'lcl l'to ść ok)jk6\v l'i e~_' ~'cz n: 'c h i garb nikl)\v. okazal ;;i c w;" ja tkowo skulc'cznym s l'odkil'm w leczeniu cho,..(,b,i amy \I stnc.i i dzi'lsc' 1. Dowodem jego po pu lar n o5ći t:i () :-:':l' b:,'ć fakt. 7,e w r" ku j (l91 w~ ' p)'(du!ww a n() w 1 ( 1 ~~ ce punad 70 Wl1 t;':10 leku. lntnesuió)ca moc:\'fikaci;) DEN TOS EP T U jesi wprowad zony osutl ni0 do il'czn ictwa nowy lek Si ' JINllulugil'ZI1\' D ENTOSEPT A.. No'.vy c fi topvr cpal:ll ],(');:ni si~ qd :'t.} 'n1~ P o clslćl\v O\V{'j dodcllkich) dzia!ci.ir1cc,i rniejsco\'.'o Klęki Str. 5 znieczula,jąc o a neslez\' i dziala,i<--1cego odka;':a.i<-1co bor aksu. a także dodatkiem substancji zwiększaj c) cych p rzy c ze pnoś c leku do chorei tknnki, dzięki czemu jego dzialanie lecznicze jest skuteczniejsze. DENTO SEPT A jest lekiem przeciwzapalnym. przeznaczonym do leczenia chorób pr z\ ' zęb i a oraz stanó\v za paln;.'ch bl o n~ 7 slu zowe.i.iamv ustnc.i. Pl'epm'at mo że b\'c skut.ec::znvm środ ki em w lec;'eniu para'de ntozy. Wedlug opinii Instytutu Stomatologii lek ten n ie wykazuje żadnych dzialatl ubocznych. nic zaklóca I'ównowagi flory baktery.inej jamy ustnej i może być bez szkody dla pacjenta stosowany przez dlugi okres czasu Nowe leki z Klęki zarejestrowane w ostatnim czasie przez Ministerstwo Zdl'Owia i Opieki Spolecznej, są dowodem duż e go zainteresowania krajowego lecznictwa lek iem nat Ul alny m. W terapii wielu schorzl:ll. szczególnie schorzeń p!'z ewlekl~'ch. Iitupl'ep,(I'at y odgrywaj ą coraz większ ą l olę. Z uwagi na ich względnie duż '1 skuleczn o śc. lat We! pt'z yswa j a ln osć i możliwość dlugiego bezpiecznego st osowan ia. nuwoczesne leki!' o ślinn e zyskuj'l cmaz wir~ksze zau [anie 1ekal'Zy i pacjentów. Dlalego leż.. Hel'bapol" przysl,)pil \V ostatnich la tach do intensyw n \"<:h prac nad sze regiem n o wych fi toprepanltów. które Z3- ll11cl'za sukccs:!\i\' n jc \\'p1'o\l.;ad:!.ać do lecznichva. z\vię ks ZC1 j c1 c w ten sposób asortymen l wlasllvch w vr obów on \z liczue 1'0 - d ~in1ye!; ]c kt'),.\, n~ltu l' ~lln"cil na kl'c1.i ~ \vynl rynku Jal'n1il('~'ul y cz nyn1. J er /::\.J a n1bol' D:bl'ot('ka Publiczna Gminy w No\\ym Mieście nad Wart q Z2pl 'C\S7,l na SPO\ kanic z pro!'. dr hah. Bohdanl!ll1 Drożdżem oraz dr hab, E lż bict~1 Bloszy li: na temat: "KIERUNKI ROZWOJU WSPOLCZESNEGO ZIELARSTWA" \\' środq 2S listopada () godz w czytelni, Pro!'. d r hab, Bohdan Dl'Ożdż jest kiel'own ik ic'm Zakadu Roślin Leczn iczvch oraz w\'ld adowc'l ziololecznictwa w Oddziale Ksztalcenia P ocl;'plomo\v c>go' Akademii Meclycznej w Poznaniu. Zajmuje się badanie m subst ancji warunkuj<1cych dzi,lla nie lecznicze ziół. Dr hab, Elżbieta Bloszyk jest pl'acownikicm na ukowym Zaklaclu Roślin Leczniczych. prowadząc y m badania nad zastosovi,1l1ic:i1l zwiqzków w yo d rębn ion y ch z roślin.iako naturalnych ś l' odków ochl'ony roślin.

6 Str. 6 ".:ł'1' <I> '? ~.'I lii.owln,kl dj,il' chło~ga i rj zie NGzynki Pod takim lytull'm ukazal sie pi e rwsz~i num;'r gaz( ~ tki Prze:l~ szkola.. LeŚne ludk i' w Chociez\' Gazetka jest formatu zesz~,towego. odhijana na ksero. może stać się kolorowa po pokolorowaniu ilustraeii. Przeznaczona jest d,la dzied w wieku pr'zedszkomym i ukaz~wac sic: bt;dzie w postaci numerów tematycznych np.,. Jesi eń"... Gwiazdka",.,Zima". Nr 1 nosi lytul.. Jesień. jesie ń prawdziwa". G'lzelka. jak zapowiada przygotowuj"ca j ą Alina Matuszale zaw il"i'ać będzie treśc i aktualnie naw;zane w pl'zedszkolu tj. wiersze, piosenki. zagadki oraz ilustnlcje do kolorowania. Bodzie niewątpliwie f l'a.id'r dla dzieciaków a dla rodziców okazj,) do u trwalenia i sprawdzenia u mic.it:tnu:ici nabywanych przez dzieci w przedszkolu. Zaś dzieci nie uczęszczające do przeclszk~jla mogą bawić s i ę i uc:ćyć. nbbywając przy tym umi e j ę tnośc i potl"zebnych przed póyciern do szkoly. Gazetka kosztuje 5000 zl. czyl i lyle co guma do żucia. ja k in (orl1luj,) wydaw cy. Gr atulujemy dobrego pomyslu. starannego wykonani~, i ż y cz y m~' d obrego przyjl;cia u wielu cz)'leinikc"lw. (l1e) Współpraca owocuje 21 października czteroosobowa grupa czlonków Kola Emer y tów. R('necislów i Inwalidów z Nowr go Miasta podj<;la prace naprawew pt'z)' sprz<;ci(' i ur:qdzeniach Gminnego O~rodka Kultu! y W wyniku w ykonan ych prae swą funkcj o naln oś ć oclz:;skaly krzesla. stoly oraz zlewozmy wa k i spluczk,!. Uczes tnikom prac w osobach: Tomasza Rutkie wieza. J ~ IJl a J a n kowskiego, Mariana Goh;bniaka i Pelagii Sobczak skladam se rdeczne podziękowani e. Bogd,tn Budzyn Dyrektor Gminnego OŚl"Odka Kultury.---- /f.}~<>:"t! ~ '''' \~ K4.C/K V\/ĘDKARSKI Pow<lli kol\czy si<; S <'7.'" n wędkarski. Dni staly się k1"(',tkie i 2iml1<'. Coraz mnie:i w r;dkarzy w id ac": nad woda. Tylko nicliezni zapaleliey sz'u k ~j'l SW0j żvciow0j ryby. I być moż (' n iektórym się to uda, poni e w:lż IV tym roku pojawiło sil; w i ęcej szczupaków w Warcie. W dniu r. Z;u ' zą d K ola zorganizowat zawodv w(:dkarskic 000 l'ybę jesieni". Starlowa ł o 80 uczeslników, w tym J:J osób to miodzi eż. ZwycięzCi) wś ród seniorów zostal I{azimierz Baranowski 10wiCjc szczupaka o wadze B90 g l'amó\ov Pl'zed Kazimierzem I{olodziejczakiem i Stanistawem Ko si ńsldm. Spoś r ó d j uniorów 7. 'xyciężyl Adam Kalużny, na drug'm m'ejscu b ył TOlllasz Marciniak, a na trzecim Prz e my s ław J(ościelni a k. Vvszvscy zawodnicy. któn:v zhjl.v il i r y by. dostal nagrody zakup 'OIW z funduszy kola za 2 miliony Zaw~d.'y z a ~,o; i cz (mo lradycy]11c1 oog r ocrtowką. ktol <1 \v~'~ln; l' n:c ie snl uk o\;vala. Zm'Z'rd C I,',\\'ny PZ'v1f przesl2.1 do k,il prop~7..yc.i (' skladck i oplal n a J 8!l:3 1"., Ol () on( : I. wysokość składki c z ł on - k owskiej: 1. Normalna J 00 tys. zl 2. Ulgowa 70 tys. zl 3. Czlonka uczeslnika 10 tys. zl n. wysokość opiat za wędkowanie: 1. Oplata okręguwa.,on ' - wyso k ośc: uslala Zm'zad 0 - kt:r;g u nie niższa n iż w 'ubieg lym roku. Remont ś\rvietlicy. ' 2. Oplata krajowa.. KN" 150 lvs. zl 3. Oplata okn;gowa.. OG" górska ustala Zar ząd Okn;gu 4. Opl,1!a hajowa.. KG" 250 t.ys. zl 5. N iczl"zeszcn! w PZ\V ;; 00"/ " dr o żej III. Inne 1. Wpisowe n ormalne 30 tys. 2. Wpisowe ezlonka uczestnika - 10 lys. 3. Oplata egzamin acy.in 'l 20 tys. 4. Karla wędk ars k a - 2 tys. 5. Lc'g tymacja PZW - 10 t~'s. IV. Ulgi 1. Skła d ki czlonka uczestn ' ka do lat lg-lu. 2. Skla d k(~ U '~(OW'r placq renc ;śc i i cm0ryc'. lnórych dochod " mi0 ~ic;czl1(' nie przekl'aczają n ajn;żs7.(~g() w"nagl'odzc n ia \V gosp. USPO!f'czn'onej. młodzież ucz'lca s' C; od l(i-25 lal. ŻCll niel'ze s h.jżby zasadniczc'j "(",'plaly krajowej lub okrc:'gc\vcj '.',;noszq cn1el'yci r e nciśc i j,lk pkt. 2. WSZ\'scy kl(')ł'zy uko!1cz): li 70 lat życia. ln ludz" )'i. UCZc1<::1 ~ G d() lnl 25. ~~() l n'i i 't v sli I Żb~' zi..l~;,.; dn, odzna~ C:~l'ni s l'cbnlq i zh)tq u:lznaką PZW. czlcne k 1!("7.('sln;k. 4. C7.1onkowic;, PZW odznaczeni zlo l ~ 1 odznahl z wil' ńcam' 5'1 zwolnieni z opiat za wę:ikuwani l'. na wodach PZ'vV. 5. WspólmaLonck czlonka P ZW 10l\.i;;cy w ob i' ę bi e lc'w) s<llllego Sl;lllowiska zwuln:ony jesl z Op!;lt i skladk za "'ę d k r l wanie. musi ~ednak p osia d ać hl!'!.;' \\'r;~kn r sh!... Jaż"' v.j Kruczynie Rada So]('c!w Kruczyna, po uzgodnieniu z mieszkal1cami n a zebi'aniu wiejskim. już,i' marcu 1991 r. za d ecy dowała o po dj ęc iu kapil,dnego remonlu ~"v i ell ie)'. Przysl'lpiono do niego la t.em tego roku. Wvkonanie Pl'ac powi,'rwno I-Ienr'y kowi Kiclowi z Boguszynil. Przy j ę l y poc7.ljllwwo zakres prac przew id ywał m.in. konsel" wacj<; dachu. wymia n r; instalacji elekt.r yczne], n ap r awę ur'zildwl1 wodnokanalizi!cy.inych. ljl"ace si ola rskie. malowanie' pomieszczl' 11 i od now ienie e lewacj i. Ju ż w trak cie remontu okazalo. S I ę. że polrzeba jeszeze wymienic pr7.egn i łe p o~llog l, zmle nr e drz\\.' 1. wymie n i(; dziurawe rynny. w kuchni za loży c nowe pl y tkl PCV. Koszty I'emonlu pok l'yte zosla ly z fund uszu wie,jskiego oraz dolac:j i przyznanej przl'z H.adę Gminy. (hc)

7 --, -. - ~ - ~-- l....j. L ~_~: ~_~_=~:~ ~_~~.J \V uparciu o i,17(nr?nocje z "Gazet:! J C/ 1'OCil1.skief' :' 2 paźd :-i crn'ilw, tv k t,ó)"c'j fo c?:ytamy n?! '? (}k.r;zj}1n lj1~di>:"c? e n? ~ p la.nn IPano, P owslał on,z )lodat./w. roln ego, cll'oqo /l,'e fj o oraz od osól> Jizyczn'Jcll. Z Lego tylull, fj?nina Nou;e Miast.o nie mu problemu z Jin an mu;an i eill ClIct" wln/oj dzi al, aln ości, na su;oim fel'e n ie, N a dw!j ~k a t,c/. )1lllest ala lw,~z I em ro [ n'il~ó1l' i ludzi prac!}, Z jpcagi na d-luf/ot1'7..ijajqcą s u s~q. z: t" an(~ Idęs/...:q.'Ż,tj1l.iiol. ou;ą,fi"(( -:; IW stule pog a ')"s :. o ja 'cą sir; Sij t,iwc.ir.: i. l~ To~n, 1 t..'{,tci{!. tuyp.ł i.li iedź u'u jta A, P odemsl::i,eqo (syna rulnil;a) n as ws.?i/::l!;idl )'olnil.:.(11c bnltue1's7l'1e. H'ocZa ; lcod () cirf(ji to ()ord,:o u:a:na sprcnca, }1rrio'rniu;( LPieU,:ip ::: astl' :: l? żewte i o!);! r.:' e nip. lh!rl2 i Jul,;~ o pod,'.'.'(,s> nin wynrrrr;'qc!" eii dla P i':i:::oi.cl1,i/('()/f" rl'rn i1 uf. Z n ~ I'::91(: (! i! na barrl;;o (~j(:.,:l ~ q, L()'j'(;(',:: ~ n!, fji"'7 ;7 ą syt,facje 1" r olnictwie w 1!ns7e i gminie, nal ('~!!, ()/ni.l:m;l IJ1'ZlI j.~" ::: jjmrwcq, Koniec:nif'!r:::c ha cleu' nlgi, 1,' poj CI[I;:U rol - 1'.llm U' IV l:!uarf.ale, T a. cl cc," ::: ju ::ochę c ilaby,je:;:('?'e,'()lnil:u1(: do dalszej )lrac1j II' 1'01,nieLll' ie', Bmle tei d p Cl jzji )J r z,/i c:: )ln'i się do : niecl1r;ccnia się (10!,racy tv TOlnict,leic om? Ci) gors:c do likwidacji nieu,órych gos}jodatsiw, Z'w racamy si.ę o l'o:sqc1ek II' pnc1ejnu)1p(!n~,? t d al 8:::' Jlch c! pc y:ji, Chcemy pmcol/}i/;' d la 1l'IC/SIlCq0 dnbr(1, gminy um::: lo 'aju, Pod pisy c?'iel'ech l'olnik ów :: W u1i.c)] P usiej zcls t,r ze,ione d o Ici.ac/.om.o, ri I~, ('rla l ccj i, Us l osunkow u ją c \Var t~rc h \V l i ś c i e r ol n ików z W olic,\' Puste j, in f o r m u j ę : sic: UO UW2g za 1. W miarę s ta b ilna, jak d o te j por,', sytua'c ja fi n a n sowa g-rn in.v w ynik a ze zruzu mie nia za k ład ów. i',1st,\' tucj i ora z jej nl:ieszkm1ców, c o uu o b ow ią zk u p ł a c en ia podatków, Inimo t r ud ne j s,vluacj i fi n a nsow e j, 2, Ro lnic,\-' in uywidualn i za placi) \V t y m roku z t y t ulu podatk u 1'01- IlPf" O ok, 400 m ln zł. co sta n ()\vi Str. 7 B u d ż e t g111~ry'i vv Nowyn1 ~'fif: ście ok. 4,u/G blh 1 żetu g min)', z ClE:~{) część pozostaje na' wsi do ti~- spo z,\'cji m :' c:~z k <1 11(;Ó \V.i ak u fun,!u ;;z sołr:cki, 3, Gmina \V t,\':11 r oku w-,:da ok. 2,1 Fli~i():'da zł na \V od u~i,~g nwall:e ~():;!)(H i2 rstw ind:,'\vidu~'l. in."r..: i1, 4, S U""l tegoroczna to początek zm.lan klirnatycl.!1.'-ch i czeka n;,!3 d elic,\'t woly, Bardzo knji.kowz.ro CZ!l,\ ' m d zh11a niern, j::t l.;: lo su:; ~' r uj:! autor zy rstu, b Y ł e b," Unl() rzenie TV raty podatku g r u:lto- 5, G!11;'na rł<1ci l:;ensje uaj.w jecinn ;::zf~;'ni c zntrudnicnie urzę Li n i kon1, nauc z,\'c ~e l o!n w przedszkolach, zcr0\vkach, (, "Jsłu dz e t::ch plli- Część mlorl:::ieży l.l'!jj'c/~c/ ogólną d ezap ro batę el/a C/l'tykulu,.I-[a!a ś li1.ce i agreslll!'11e",, am'ie '<:CZOl1l!go w.. W L" 111' 10 z pa i c1::i~mil':a 1992 r. dotycqcego i1j1ljrez ucl byl(,(! jących sir; lc Mic h (t.! r)lcic. Jeieli ((ldol' ieqo arfukułh nie u:ł c. Cr) sit: clz!cje LV tej {: I:'i eu';c'u. to n iech n7,! pis:-e () cl!!'il:otcl:rtch.!:.'! óre n :r:j rzy si0 tum 11;C oclh;ji [,(! ly (ciloc! t2by l" fjs!l]t nic:1 2 led a ch ), M'ic!wlć'u ' sl1fni c :- ilnp re2 u'esp 1 n,' i C;1, et l ripc Hl'oc:IIs(ości l" '1d.zi:nH/ch i i~il :' ol('a 1nid'a 'rrt; ejsce:: j 9: 2Q i/'" j' :.:eśnia, :V!s-:c:c'nie d(li1~f)jotcan i.e p l': yslc/nb~ jest Jakiem ni(' prc(!cc1zi l[' Y IH i lcż nie ma m iej SCCI, CI )1.a pewno nie no )J1'alr ial )1 l':::ysiankll a 1,1 t,ol' tcfju (/1 '!.li I: li 111., PuiicjC/ u' naszej qmliie l11a i:,l ne 2(fclonie, :: nc/c:nie lm:niejsze 11.:: pilnul('cmie zacholl'uniu się mloc/"ie:'y polnacającej nocą nic tyl!:o z Mic1wlolca, p r Z (~znacze nie Ol;r e,śle ni e " chamskie zacl1o leonie. 1cu,lfJCLrn e okt'zyki" 'rn ożc0wek, k:['!'()wc"-j ~l!. ~'!:nco\vni:: cm1 kultur:. i!-:;o,:q) C)da':-~: komun,]> nej, \,V~ ' s o k o~ ć w:':!l:;l:'ro_ :ze ń ()~{rf' ;1;.'1 r ozporz. :1Cl zenie rrezes...\ Ra d~:?-ftin :sl!'l:w Z czei'\vca br, \V usc ~: (, b~ ' le~o premiera W alrj~rn a:'a P <... - wlaka, k t óre m a nl obowicv:ek realizować, Jc d~'n je \Vynagr od zen:'~ o3ób powołan:;ch!j:'zez TI~~U{: Gminy, pp1ni?:cych iunkcjq \\'ójta. sekret J. rz~l, skćl!'hnik a us~(,do. R aja Gmi;-l:" \ w Y3(}i : (j~ć w~ ' nrtgro dze ń ustal on0 \\' ut, r" O cz~-nl infonnmvdno Z8, po~r..e (: n ict\vern.. \I /L"), :\ le kscłnr!er Po:iemski w ójt r;min~' n a spot kać u ~'l'óc.l ll'j2'!!stl:ich fjl'up wielw lc)]ci<, Klasa II Z (/ S, S::k, P.o)n, 11.: l'-;:oii1 ic,: I~(Lch S'L:\ :"! O ';,\l~ ~ :\!!-J-:-~D Z! CZY f EL:'\iJ ('y Z ", O~KICZE :: /.':~lpcwn,; ;n ~ ll:i e L1c: j-~. j e śli t~10ti?:. o t.o, że w ś\\'ietj;c,\- w l,,'i :c l! ~~,O'!: ;c :l;-e odb~'\,jają si.ę d~' sl\uteki, \Vy to z pe\v n o~cią \~'jccie najlepiej. A k n i ezal eżnie od tego, z jak ie j zaix: \'!y z Jarza się \\'T;1t:U':: n:ck' Gry!'\) młud : 'm l'...h..;z!c!yl, :lie iyl ~::: () 7. E.o: n;l,:zr:k, ich h ał ;.~~ łi 'NC zach n\'..':!!1ie ~?'uce!nie ] 1 iccer'..zu ralnc \',-,"I " lżenia {:och od zi.) do ;)! 7, ~-r:: ;l d! : n',\"::: h s1th.:h ~l cz." Ba wić sie- to natu l' ć..iu." :wz," w i lej 'll1!u dcś c i, Z pe \\'liu~ciq: \\'f l,~k s J: o,":ć doro::;łych P:1tl' Z~ ' na to z s!'n1patią i nie m a 11.1\Vct Za złe, j ~'śli o <lwi'cie si,~ n~zb." t g ł(j~n o. Ale b~' \'.:a : t'l k. i,e prz::choclzi l~olern \i/::sjuchnc t,lkich "wi;1zunek", Ż~ USl.,': p uch!l ~, l nic: dzhvcie S! ę, że c z ~!:-~ern k ogoś z:l",, odzi1 ne r w~', L'Jie jes 1 : Zt.1:~E\'.,-nc ~ r.: rawq policji intcl'\vcnio-.'ja ć, ~e~ 1 ' nie \v.\'st~puje r HLą ce!1nrusz.en:c pol'i'.c.l dku pu t liczl1 e~ (), Bardz;ej '(0 już S I;1'(-nVa \:1/< :.5 S :1I:1~'ch, \Vas?(:' j kultury i \Vas' :eg:u v:::chowania, {red.),. _"'- _..I",..~."",~.,... ~_... r"""'l, ~, t::: s wcmn s klepie cxv finl"i~ T o l Y Iii, co masz naile psxego- Z AłviIESĆ w REKLANiĘ grudniowym numerze "Wiadomości Za ś w iąteczne Lokalnych" reklamy 10 0 \ zniżka. I

8 1\" ';' ')!ic'zl.,,.j_ ł 1J'. _h,(t ~ Zwykl i' po wielkich zawieruchach dzi(!jowych, nieklórzy n a zn a k wdzi0,c'znosci ZLl lp, ż e przptrwal i, w vsl:lwial i fig urv. kapliczki. hz,\' ż e prz ydl'oż ne., Do Srenlll })() Dziale; si(~ to sz(' j. c~~( )ln ic Ot) o statniej woj nie. b u \~iem p;'i\wi,' wszystkie te;;o tvpu s\'mb<lk w illr.\ i religi j no ści m sbly zniszczone. W okolicy.ie'si wicie l<\kich obiekvlw. n a ktl)j'vch wyryta jc'st dala 1<Jcl5 Il\ b. 'cli; roku,.j cdn\'m z ni c h.ksl kapliczka Serca J pzusowego w Chwal('c inie, Prz('~J wojn'l w ~ J'(')c1 budvnków Chwalęcina stal dom rocli:iny Pi";,zalkriw. V,; czasie okup~lcji zos lała ona przes iedlona dcl czworaków,\ ziemio, zabrano i przy lclczo n u do maj c) lku J ouanne a. \1.1 0p'Jszczonym d'j Il1U zakwa ll'l'owano Niemców. Inr'J rzv przy b yli z glt;!bi Rosji znad Morza Czarnego. zwanych prze!z miejscowe! l udno ść.. SZWi11 cl1lcrami". Po wojnic rodzina wr óciła n a odzyskane gospodarslwo, 1,V pod zi ~'kllwa nju za 5ZCZ(,' sl iw\' J)'Jwn',t Ignacv Pil'szalka uf undow,ll p l'zv domu kap!iczkc; SCl'ca J ezuso\\'ego. J c i pud SLc..l\Vę \VL1S!lO]'{]czn i c \\f,')' n1uj"f) \va L za~ J'l gurc zanló'ni l i zakupił w P"z ~ ani~1. po ś wi<.;ci! j ą w Hl Hi r. ks :"!owacz.vl'lski z Pani i::.\nki. He ',. llłgę '"V cwsie powszechnego narzekania na niedomogi i uciążliwości związane z funkcjonowaniem slużuy zdrowin zdarzaj" s ig przy pa rlki, że kto~ pragnie dać świadecl wo, że mam.v powody taki.e do zadowole n ia i że C().~ dziala normalnie a y li dobrze. \ V dawnym budynku sioslr zj. konn."ch ZI1D. j d u jc się obe:..:nie Poznański Ośrodek Reum:Jtclogic.:zn o-specjalislyczn:; ZOZ w Śremie. Leczq s:ę tu chorz\' przewa ż nie ze schorzeniami reumatyczny m i k r ęg(:słu pa, kol'tcz,q l nol n.\'ch i ~ó rll y ch uraz u pośkrl zull,\' m cho'lzcll;'ern. Ośro '! kicj11 kierujp pełni'-lc.:.\ funkcję uyrektora d r Hon1anow ski. C o W::iPU! Pl'cIC.\' posiadu z espó ł lekarzy bez reszty (, J dan.\- pacjentom, Lecz~l tam fachowo, skutel:znie - za pornocą calcgo arsen a ł u środków meo,'-czn,\'ch U takż e sercc!l1 i uśmi2chcnl, A tego wła śli:e schorowan,\' pacjent l1njba rd ziej potrzebuje, O ddziidem męskim opiek uje sig dr Orticki, Zespól tekar z:, i pie l ęgnia rek z as lu ~ uje na p e łne uztlnnie, PrCll:C; 5\"-'-1 \vy!~j)n ujtl z zaan gażowalliern i p oświęeen!enl, L eczenie \V t,\'nl uś r ud ku polega Ill.in, na zabiegach różne lu> typu i ć\vic zcn iach, Jl'st tu sa ta ~ln111ast,\'c /.n a i p l)!11;'esz ' czen!e) \V k tórych p <.H.: j enci [:trzyli1uj (-l pnrafinq i ma Si"ż, Sq urf. <-!dzcnia i przyrząd:, dr; prz,,' WraC<lll!a sprawności na rzcj(ion1 i rcgeneracj i u t l'i'lcon,vch si l. Dc"ol1U jt,1 sh; tu istne cuda! P o kilku z: tb ie!~:lc h ch orz," o ~ l czl1wa j~l utg(~, Kaci znb :'cgnm i t~tni CZ UW ~l rn gr Bre llr!a prz," pom()c:, kil k w),';u!1t.,wci.; I; zcsj'ljłu k \villifiko \l.'an.\ch spec jnlisłóy\.', P racuj'-l oni z ;Jełn,\ 111,;){).~ \V i(:ccnjcil1 i ullzielaj..! wielu cennydl porad i U\\" ~lg l uuzium Uł0l1inyn1 i potrzebllj,qc~-m p01110c.\', Po::uszanie s~ ę n iepetn o3{jrawn,\'ch ublw;a wind a. W n ie/.il::l d u:i;e j ja (ia lni p odawane 5<'1 p<js ił ki sn1:.h:zilc i \v Y!-5ta'r cl-ając c, A w iqc z~h.:ht!l:'hll - jak Pl) ul~~. tn tlo SrCJl111. M imo tr u d n ości Lokal OW,\'ch ;1 przede w sz:.- stkim (inallsow ~' ch Ośrndek ten lecz,\' d fj brz'''! sku tecznie, E l! \V~1 rll Czesz.\'k ::'0 P ~ \ ~:d~.'~c lnik': l o(j r~(,\v,j gl) Mi ; \~Ll 7.nl,w zawiui T,-'a tr Anim aci i z Po:,nan;,!, D!;\ pl'zed Sl.k l )!~d\. ( ')\v i nll tj dsz\'ch d zieci szko ln.'ich wyslawi'i w Gmin- 11.\'111 O,;rodku K ullul'\' dwa ~ pck l akl e.. Czerwonego Kap [ U1'k,,". Przlodstawic ni(, sk łada lo s ię z dwóch czr;sci : kab;\l'elowej. w k lól e.i wykol'/)'slano m.in. teksly S. Mroi.ka i W. J. Grimm,">w i drugie.i. IV k l,"n',i zapn' z('nt ow;1no zna n'l ba jkr;. Spc k t;dd spotka! się z l'n luzja c;tyczjl)'1l1 pr zy jęci( 'm m ilusióskich widz,') w. a a ktorzy o biec" li SW,",i na:; t ępnv p: /.y,ia;~d do.. tak rnilej widowni" ze sztuka.. TYMOTI':US7. I PS luncro". BU festyn W Szypłowie ~I wi'ześni a oci b.\ 1 ~;,; I FI'!-:;t,\'ll S z k n] ~' P ucl st:!wu\vt'.i \v I«(tlnic7. : :uch, z( Jrgani.,l)\Velny.i a ko., P():~e:4 n a ni (~ Llta" Inl pl'l':'-:",' pj ' z,\ ',~ (Jl o \v\d i na uczycie le, rodzice i uczn iij wie bar clzo slal';!i1 - I\ i,', Dopi,<;a b te l. pit-;kna, sl,>:", czna p" gtlcla -- by!;\ lo jed na 'I Illljpi ḷ ;kn icljsz:'ch nied ziel 111 i n j(hlego latu J( ~d n q z a Lr a kcji OkHZ,d s i ~' m"c :ć pilki no ;~ n e j potnit,'d z.\' l'udzi:'wni i llilllczycic icl mi z.iccl~1l'.i s t~' ; JI1:,,] uczn iam i z <.ll'llgi( ~.i, \ V p() i ~ d.\'nl1j!~i (';l' \' zusial ujc1!:,u111 2n Lo'vva n,\' n:l t aśmi e filmo\\ cj. lepsi okazali s ię \Vctl'l'ili1 i, \V,\'gl',\ ' \\ a.i ~1c 6 :4. Cick~I\V P l':onk u rs:', zcj b c1\v v. \\,.\ st (1]).\ lil :oclzi e':iv i c1 vskotd:<1 b: : i)' w c!; i! :;/." i cz '('~ci "j','stynu, DuIet i kur'li n'ia z~ stcd\' obfici" Z'lOpatl' ZCI11e. Czyst y dochód z IWWl1 o!;ci,! br:ci:'il' dobrze w ykorzystanv na potrze by szkol)' LI<..:%nió\v, \V sz,\'~c,\ ' - o r g anizalorzy i uczestnic," I'l'slyn u 111"' wili sobil': -- D" wbaczenia Zil mk na podobnc'j impl'ezie! Czesla\v Jarcek i

9 ~~ ~- - i P8\'veł f\ndcrs Niedawno ukazab:l się ks iąż~<i p;. \vł a AnJersa ~ )Niel'.n ana \Vjelkopolsk:=t ". J e śli w,yjaś n i Si ę. Że ta,.n';('znarw \V ic l ko~o~s ki.l l) t'u teren mi~ (iz'y J ur G ~in8n) a BiechUl.vc,l1 l)r~lz. P:;zdralni 2 Nq',VY1TI l\1 iasiem - uie b( dz:'':! di'.!\ :do Ol1not owan ie jej!la la n iach. VJi<1 l..ło ;Yl:o~(: i Lokal nyr:h". P. Anoers znan~' jest przeje wsz... - stkim juko a utor w iel u prze\'lo ~-J ni k{j\v t urysl.vczn,vch. Ostatllio w yda Ila ksitl ż}l;: n r ów n ież' zawiera or;:s f t i I Nowym tra :.: \ :y c1t.!czko"/... ch. t ak że... ;iu uą c y ch przez r.aszą gn1!n~, ln ~urma cje tun'styczne sllno ',Vi<"1 jed nak tylko ni ew ielk ą cz ~~ st;\:~ publ~'k acji i potraktowane z o.:) tal~ jako uzupcłni~nie. \Vi ę kszosć z pra\vie 180 stron d ruku to gawę :J,v o p rz.vrod zi e. ludziadl, wydarze!1inch, przeszł oś ci u til kże d n:u ci zisiejsz,\tn n iewielkiego sknnvka \Vielkopolsk::. Autor napi ~al o nim : "T o troc h ę więcej n i ż jeel en promil powierzchni kraju, ale znaczenie terenu pod w zględem krnjobrazo\v.\'m, przyrodniczyn1, h i stor... cz11,vn1 czy zabytkowy m przewyższa \v ielukrc:tnie pro~orcję tego u d zia ł u", Ksiq ż ka jest OWOCem wielu \v~' praw zapalo:lego turysty w okolice gdzie "Prosna ;' Lutyni::ł ucho d zą uo Warty", Nie po\vstałaby ona, gd,vb y opisana w niej ziemia nie została przez autora wielokrotnie przc rnien~o n a \vz d łuż i wszerz, A cho ~ izi! on nie tylko trasam i t un st YC Z!1~r rni, ale także I a n1 u Że przede wsz.\'stk im, ś cjeżkum~' z dala oj znakowan~ ch szlaków. p, Anders nie jest obo j ętn~'ni narra turem, VJ sr;c3óh bardz.o 4 ;30b~sty pisze o terenach, ~:tót e go urzekł... i za f a$cynow~ ł y, T 2kie też s;.)ojrzenie proponuje cz::ielnikowi. G :'IWqll ziarsk:i :crrna p o\voduje, że ks!i1ż k a wci'lga ~ zach ęca do lepszego poznania z<..lk~l l ~.;: ó'.v t8k blisk ich a za_ raze Jn tak n13ł o znanylh, Z 36 r o z d z :-ałów trz.' \V c'1lcsci poswięc o nc są miejscowo.kimn 7. terenu naszej gminy,)s tare d zieje Nowego IvTiasta", "Klęka zioł2ni i ~ł,"nqca" i,/zapo;oninna p03ia d l oś C:: Str 9 arcy b iskupa \Vir:ce!Hego" - opowieś ć o Dqbnie. O wielu w iosk ach, t ak!'.:::h jak K O: -:1 orze, Chu:::!cza, Rad l in icc CZ\' \Volica Fust;l napisan2 jest w i[ ~ J1.Ych roz uz ia ~ach. Pozusta w:aj;;lc na boku gran ice ad m inistrac.vjne, orj notov..'uc trzeu<.1 tak że ch ociażb... t\'b.. lh niektór... ch inn.\ ch g"r \V ęj : ;,Karczmć1 na" r ozstajach" (Czeszewo), "B:-;łe miclstcczko j jego sła\vni obywatele" (lviicszk ów),.,skle jka fornir" (Orzechowo), "Biała dama wśród ruin" (Raul in), "Podk owa na tle pradoliny" (SIniełÓw), "Miasteczko na pagórku" (Żerk ów) czy "Tośtoki z P ię:zkow:j". V.,r a rł o wsponln ieć równ i eż u ilustracjach, Wyk onał j e, znany w naszyln środowisku, a utor albunlu,.gmina Nowe Miastc nad Wartą w rysun kach W lauyshnva K o~ ciclniak 3". Z w ieloma sz cz egó ł am:' przytoczonym i przez P. Andersa w jego publikacji n1 0 żn a o cz~ wi ś cie d,\ skutować, niekt6re należ a ł o b, ' sprostować. Trudno jclinak uo tej k siążk i prz~ kła dać ln i Clrę, j aką n :l Jeż~.: s t o.~u w at do o~.racov.l<:u1 histo:'ycznych, \V nżne, ż e powsta ła Poz\ cja, w której tyle miejsca p03\vigco:10 bllsldm nam okolicolti. S aclz :ć też rn o żn a, że w:'clu czyt e ~~lik Ó \V., \V ~ a domo~ ci L o k alil" ch': zel:hce się z n ią z:1jjoznat' i n1! eć jq na Wł() S!1 0.5 ~'. Eugeniusz. CZ ~l rn,\ "" Pawe ł :\.nders, "N~eznana \Vielko~ o;s ka". "G(izie Prosna i L ut~'ni;:i lh.:h odza d o W arty". Vl\'Jawnict\vo FTTK :,K r dj" V.'arszaw jakie tajemnice kryje nowomiejski kopiec? 16 pażdzicrn ik a \V b ~' o1iotec e publ icznej w Nov--',.\m Mieście od b yło sit.;' s potkanie z archeolog ien1 doc. R.' szarclenl Gr,\' g:ie le nl, J est on clyrektc reln MUZCUIl1 A rc hc olo, ~i czn e I.~O i Etnogra f icznego \V L ouzi i od lal. p r ow adzi badan iu na tl':'enie osa dy neolit,ycznej w Brz eści u Kujaw_ skim. Czę s t o wrnca Jo Jarocina 'l s kąu poch odzi i l a k że tutaj, na Ziemi.J a roc illskie j r o bił w ykopaliska. W ostatnim czasie op ubli kow ał, odnotow anc1 w n v,, 7 iado mościach L o kaln,'ch" Nr 7-8/92 pra c ~ "Zarembow,ie z J a r ocina w Ś: w; ~tle źróde ł a rcheolo11jcznrch i hisloq cz;1'th" Na poclsta v.:ie bada li al'l: h eol o~~icz ~ nych na g r oozisku s t ożkowatym w J ~ l r oc in ie oraz. w oparciu o źródła pisane, autor prz eds l n wi ł dzi'~jc pierwszych w ła ś cicieli m ia5ta. P odubne jak w Ja'rocinic grodzisko jest w N ow ytn Mie ś c i e i stą d zapro3zenie R. Grygiela, b y podzie IiI się swoją opiniq o t y m, jakie tajcmnice m oże kr yć tutejszy kopiec, Nim dosz ł o uo sp otkania \V bibliotece, na k opcu dokonan o ()dwie r~u ś w klrern genlog icznyin, klór,' pozwolił s hvierdz i ć ist.nien ie w t y m m iejscu naw~rs tw~'e I1 kulturowych za lega j ących do gł<;bokości 4,_'i metra. \Vraz z ck.ip'l z Lodzi, w pr a- c ~ ch sondaż o w," ch brał u u zi ał mgr Bogdan Walkie\vicz, <1utor k:jku c p ubiiko\'/nnych w,, \VL" artyku!()\v o pr ad7. icji.:ch nas z ~;ch okolic oraz o samy:n ll owon1icjskin1 k opcu,!\1 oż - na przyp us zcz.ać, że badanie archeologiczne na kopcu mogłoby doprow<:ł 'dzic do od k r,vci'a śladó w po siedzibie. lu b raczej siedzibach pierwdokot1czenie na str. 13

10 Str. 10 HISTORIA I MOST, KTORE Li\CZi\ J est g min ą z któr,! s'lsiad u.ic' m~! ocl półno cy. Gt 'ankę \VVznaCZ,l i cizi l' li n,;s Vhll la. Ale CZ,\' I' Z(-~ct.y\vi~ l. ie d zieli? Pjć'r'.vszy zbudowan.v milsi nclzwano lv!oslc'm Zgody. W c iągu wiek(,w losy zj l m po obu slronach r"l.(' ki w i e łokrotn i ~' splata1\' s i ę Zl.:! ~()bą Od śl'(..\c!nir)\vieczi.l n a sze RO!4usko \-V l 'i.\ Z Z IZrzykosan1i. So1ccm. Pi(;czkOWC!11 i \Vi lo W0m nale;7.a!\ do kluc:'d d,',bl' soleck ich (7,WilJl0GO t. e ż '.\ innogi'rskim) i st anowily (do 179:3 roku) wlasnos,': biskup(,\,' po z n<lńskich. a pokm z n<ldania N"polcon a -.T. I-I. Dilbmwski e go. Solce i LlIbrzc do ko l1c::l 0- stalni e j w o.i n.' n, l lcżilly najpierw do K, Jll1('manna. pol em do J ouanne'(:l, 111ajqcych S"Nc~ sil'dz i b ę IV Kl"c:c. SIEDZInA WłJA DZ GMINY J(t"'.v k( ls Y b ~d~1cc sicd zibq \vlad/'. s (: ln1() 1 7 i.. ~c.i()\vy ch. nic sq \N grninic na.i \v i ~ks:(. ć.l n1i0jsco'n oś ciq. Licz,c! 7 10 m ie s zkańcr'l\v. poclc;:as gdv PiqczkoVlO m a 1280 il Sul <,:cint'k Charakteryslvcć!1v dla Kl"/:ykos.i 0St rzadko s p~)l'ykany w \Vielkopolsce typ zcloudowv widilr!1 ;.J. ~n ii.' ) Wl ~.i. Poszczególn,: gospodm'st '.vd odznacziljq si ~ zwarty nl ukladem buclynk()\v woh') ł podw( ) r za. O tym, że Krzykosy zostaly centr<dny m punktem gminy zadecydowało t o. że znajdował sir; lu bud y nek, k tóry m óg ł slać s i ę siedzibq wlac17,. - Clwcia.!:, pl"'l..vnajc w ój t. nie.jest to najlepszy uklad. Cllll/ ośl'oclek rt 0- -, poda'l'czy - n sl.u9i i za.opatrze nic Iwnc p. n/. 1"ują sic:; 10 Sulc:;cinhu. Tam swoje sied.?:iby majll SKR N-ie be?: znaczenic! es K KONDYCJA FINANSOW i '>. Gn1 inn ży j e v" la 'śc ivv'it"\ ~~ s u b \li l'ncj i i [1f)(';' ''clu 2 p " d ~ltl: u od o ~ () b fizycznych i n i e r uchomoś c i. l:'ochr: z I"zc'mjosla. Subwencja (\'1 1 \Tll roku \v.\'nosita pl"itwie '2 mld zl) i dotac.ie celowe (np. na opiekę społeczm!) slanowiq prawie p o lu w~' budżet u. J c~ l on sb'om!)v, w 1':m roku slclll')wi go :1.2 rnld z ł. ' INWESTYCJE Na inweslowanie pozosla je n if' wiek. - S /.a-ramy się, 11)(> W 1 Cz. Kasperski. ciula ć wos ze, bu dop )'Q /{'adzi ć do wy/judowania. WJlS.llpislca. śmieci!(" Pięcz! ;ot,'ie..lpste:;m!l na etapie sta1"qni([ si,p, n zezwnlen;ie na budn 'ln;. Mn my zam/cii' 21""/Jic' ta/;!:e u:jjsjjpis1w w K r z.1f!wsach. l\lllj,~leli,~rn?j o : ain tt}(~ )L() H ' Cl n ih 1l' PDW I H~ZC ' li':!a. L!.J Dl'~ OS(,. Cniin,l I( j" L\. k :)~::?a,in1ujc 0b SZel!' (1 J () ;) kl)~) podob:'i.y d.) s7 _'.i (110,:) kil1~). Zc»*(1jcs:/,ku,:. i~ ii'j:jo r:-'i(h"i'l,~ću\c \: h. (;11"1.: 'l '_. ~'Tla ':-:T';Jkiu' l'llinjcz:': - -- [::1) l ~~l:-,( ~;;"j1)/ii p(l\'.tii L~,-'hni zajn11_ ' :( lspl :J~Li' c..'t \V;l! nd~o~ :,/ icl ua' J1l", L 'd11. i l,i,:' L ':.!.'r)\.. i)'jj~'t tvv'a l ) pr)_ \': ; t,', ;(.:lni (~() ~j 1:~ ( ~.t~.lp / I. ) q r :lz l,(!', ~" "(,i 1') ~,~.r JO.. - ~tt / I.), V'i ll-' ::l';l_',', "r ił jji.':-., 1.. ': t ~'~:'l.i ~~ Zie!11:1i:-.ki i ',:;){ L. Zni.Jc/lJ':' LZ' ;;:. qb~l':n ' l: (.)1" \,. :10",111 ~;! ai :'f)\~, ' i~~ ]:ls~.. p l'l~)i,n i, :;:-: \\' r:: :'~.,; ;;,Y:i I~:~) (,' -:il' 1", ",\'!(l' ::'::,::':;1.,\ P', '.. ;;!)(J]I/, "I z; 11"', n;')"1, '!l: \.-:" i \'l i (,L l i/' \~ ' i~', f:' :I;-). ~I\'.''..' Ę I l"; '1,0 1) "((1.111 \~,7,'lj,.:,, (-1,,1') ;i'f '/': i,~;.rs!y'r,,,,, /'i ':j(' ~: ', f I ;,...,,;1 )i. '\\'..,!. ' ;1 (.\, '~~ H;'~ j)' It Ci ' :'" 'e ~ f'"( '1 - - \':I'l.! L, ' 1 ~ I', r'~ '. ;:1(1.'11.,;,,' (1:,.;,"rJI) l(. _r' '[,I' c!'i/i'i(l~~(:'-nl'r'i),;cs(. "t, r;;:~;/ n!'(i~"{j '),t', ni', oj, Srun,"j(' (I-i/ci:! -:(> 'iui T i;-'/l siah!l('h fjle:)(i"lj '1' fj {n; CI/ q(),,,podon'ią fak ({ n!; 'r z.:e, Ludzie : 1nniejs?.'/ch g csoocla)"sl Cl' 'Jnus :ą nc 2?(l.L'? śc i e S::'( l~clć pi'acy cl oclatl;owej. Te l"(l z Ide /u 2 nich : C/9rn~a bezrouocie. Da w nl' PCI1.- y ]]1;,tlv lu tylko clwii 5:<rspoc!m'slwa : w Lubrzu i l\l!"c!/' ilw wic P il' i"wsz,' Y.Osla!" \':,v.:.;lnv iunt' du przetargu, drugil' będzie najprilwc!opudl)bn '''.j oddane \\' dl.il' J',: : l.ł\v\', r J)\-:1.) fi!? :' }oj. :,'r:, ~ -_.-.'. l - I. I'~ 'I', r,1c 1 r r I P(ę",-:,:,,'" J. (.";jj,"/' ()'i ' :,1 1'1)' ''''J':t,'r,-' o 1..,'rf '1'.1 n '"':"1:/ ";1 / i.<':'.1./:. (.: r(l,~_ ') (J n;n'" z(':/n:l~:l;, C:<,!\:ć:)" r~;!-'i,,:(' l!'i(l.~c: i l"i('!1eih!'0 mil./"1',i./,:(".i (.' s ypialni d Lil <,'bjli (':nyc!? 1niasl - - J.lU,:f~(l11i(!., S'r, I dy. ~\" l",('; ni. VI ie/u nf.' ~: W'; I 'inie\:!\'u(l(:(ji..c pl'acuj e u' ]JnbI1Ro, b1il (),.,('chowic (gm. Miloslrtll). R : n(uj" io na /ciapo/y, jakie me/my z ::;arp 1. l'td(' ni c1t~ 1W S.:.IIn ~ 11lc1::;i ()))! god ~ iwyr.:1? u'w'unk,) /l' żl/cio. Nic mu "/.l nas żrlcll/ch.w );!adó tl' pl"zemysloll"ych, co od bija sic; 1W nus?:.iich ciocf/ocluch. "." ~". ~:.,. /';:.. I/ ;"} '.: ~ fi v/i. li' ;~J.~ (/'1". o' i ; j -,' d.,~~ l '{'{; I:":!'L 'ii,l.' ~,c,," ":1 : ~, - I{, ' " i (1 (J:;', 1~ n, 'liii; ( ',_..f.<;j~.:,.,!:',n,'f!,,d'r ~l(; ' j ' ),I' ':i.' l'''')(f li ':"i ' ~:nj' lt'i () dni, j li'z/ilrrji1 n,:"! t\'orl.)(.'i'! (f') /I'U'1. o ijf J cl'l l{ r ~:nl~('" (: '/ i C:-: J,.(,. ~ ~ r;.r nt~ u i ~ ) ;f,>"~!: f.i/l ' () 11lu,ie.1,lt:',,, U' (/ j e u;o(7 (J::; iqql ~n'.vcst,~f('.i ( 1 1'/,zp l)::zc;-t ć.l, ale Jj il'llknl':'w /,.,Jn' i jpsl I)(llll :-T;-h 1("I.,\' eiola \}! ";1.' I('c inku. 1'\' ub l"<jk u e;nlin:1 pl";:,'/'.n ~lczyl;1 n~t, iq~ (, I:.':.! d ()\I".' 1 i)!i mln zł. \': bi"ż,!c.\ r.; l zamic!"zi\ I:J pn, ' kazać,"joo mln: KmalfJ!'ium m i,lio w 1 tjtjl r. cl c l Ć non mln. n ic dato nic: w nbn'!l,vrn rn icl II ) p l':!.(-'kaz'-\(', pohnvt;

11 li.:\vot~.' zach klal't, ~\van(.i PL'/'Z.~ nl in(;. PUll icv/aż i \v t vrn 1' 1, ku z Wvdzialu Oświ,;l\' nic wplvn(;ly'obiecan lc ;;!"Odki: ]'Ijwnl(\ż gltlina przestala in\vestnw"ć i' obi,'kt stoi n icwv k011cz<) n\', DłWGI GMINNE WO.JEWODZKJE DotychCZ <ls w KI'zv k o~;ach w iele wagi p oświc;co no t!'osep () dl'ogi, - Do ws.'jjsl,kicll wsi.',() lee/cieh mam!! drogi bur., zamilcza wl\it. Na!Clasnych drogach ~rminn.!fch radzimy sollie J1i e~ l e. Utwardzamy cale ciągi żużl em. Budujemy hl/w nou;ych odc')jkrlll', oslaln'lo: Solee - SulC;:'i nel;, n"(i1)jui,yc7nie nalomiast :fic~ync/,[ l:yglądać sywacja na cll'ogrr dl 'wojewód,::kich, Łalamy nrl nich d Z'Ż1 n'y z 1r1.asnycll śrnrl hi't(', P1'.:YPll,szc,cun, że lcif'lc -: nich )) i',: e/('(1:(' si~.iu? niedlllw' ąminom, (I I"m: Zal'-:qd Dni!!,~" ' :(lrlijln1(' ()dh '!c!~a je', J'(-'Pl()/?f. OŚWI ATA SLliZBA :.';;)R0W!A \ jjl illt j!)il.');'n,: <.;.-, '-}zk['d 1_ ' 1' 1- ~:i;, \\ {\ /.',: d.i ~; l.n,. ' ',< I:()! ::~. \V 1\1.' 1".-,'f'; (1.j«( i i~\}j'i.v::;t(:.l;l / l ~"" ):_:~!j:u. :1:, l. ~tl'%,: lna ll i ~ P 1' /, :-i,.. :;i'l:r) ~i /,"j,\')"vvk t d,)jl:z(h"n.\' t: 1..-' t i ~i; l S?\ł) ~T: /'\.':';(1:\j~~';i!(, \ ', i.' J '1 l'"k1j ~ g n!ld,,'. ('1) ',1:," l.~ i :; i,q' ~..,l".t~l),,!~i./i'!u. ;.."1:(' ':>1"'. 7:(' b lł t/ f tl!;,'l' ~.'. )1,U',n,: w (1.!)l' If/t1 S ' t/ui", r ;.. ;,'.-i T... I~: IJ( ł... ~... i. r)' : ( jł'~' ;;.i/ L ',l łl' 'I' f o r" f 1 j \ : fi,' r.', ' ;') 11 i - (' ~ I, 1. (I (.. l... ; "ł!!:.,1(/ 1 ZapI'aszamy na Pll b,li'r!zo udan:;m sezonie 91 ' a ~ \V k!asic' okn?go\vej. ~l lak;:e \V \v.' rliku l'col'ganizacj i s~'slernu! ozgry\vc'k. pilkl..h zc'.. H l'l'bapolu" znaleźli si(~ w kla ~ i e makl'll!'egiondlnej, W lego- 1'{l 1'~0:n\'n1 sl'zunic' na b(,isk 11 \V Kl~'cl" wvsl'lpil~' bąc1:~ w vstapi,! tak ie zespoi,', jak'.. IVliC's7ko ' Gniezno,.. Victoria" Września,.. Polonia" 51'0c1a,.. Warla" 5rcm i l uboń sk i KS, Czesto informujem\' o w\'nikach '.. H e l'bapolu ", dziś' chci,,'l iby śjny nieco bliżej druh'm; pl'z~c1st:l\vic:, Z "C" klasy do klasy mak\'on~g ionallle.i \''l l'ozgry\vkach g2 /83 pilki:l rzi'.. I-I ol'bapolu" w\' wa1cz\,li ;:\\',\ klas\'.. C" do k lasy.,b", w któl'l'j wyslępo\vali prze;' kolrj:,c' c1w;\ sezon\', "IV h 'm cz~sie przystąpiono dlj budo\\'~' n O \V0~{) stadionu \V ~<lt;c {" i kicch' cl:'użqlil \Vv\Vak:ćv Icl. <\"'.'<11" 'na jrirr~ '" do k LI~Y.),... a na ~,1 c;-pnl(' do klas." okn,'gu\vr. i!1 1():i~"'.:1 ~j.~: ln l ' D%g J'~'V':~iĆ Sputk,ini:l nrt n (",t>:,ti1 obil'kclc. i.v \I~ II),.: f\'j"':! r~1il~.i~\.. U rin r..1h (:. Z/' l!.' " ' :~::"-"!~ljj~ku..i-t;'r ijapulu" jest ~-:.j,. t ~' 1kll ni'-'~'::cti~l!joln: : n:.'. <11(' i' ;.;; i( 1. ~ ( \1 :'n (~!):o l~()~i~:1, lj~.' l". ;'" ~J"( j 1111 I" ~f )~-"" p' 10~J:c.l:.'{ I~'.. ;t j"r::!:-lnt il '1., ~l.:, ;o' l... -:1,-';:';" t';~.j.' ~'j(' :... :{~., ~ ~~'.. ~':u!i\ '.' ;,\\:.',! ~ lt:i ' _i:~\ '- ' I)~: I: 1.-;; '. /,( --)]).: Pi('~:! i i T':d1( r:;,-!il) " \\" "j.0 l \.,, )'0... l ~1 :, :.'. :.-:' J. ~. -;~\1j l!.i(' ('~,(.U~~' ~';, l1"'c'j.:',,_"/.:,. 1.:;j,,>,Z\ ( ')"'ir'-, 0 LI 1 :-.!.J.'\1_';-11 i l :1L'Z'. (-. "'l' J'; I) O~I I.._.j \ l' ;"'l t -.,". : l ' h :, '.~.~~.I,~j, ~ ;::LI. Sir. 11 boisl{o "Herbapolu" wi c1 ~ znan::ch zespolów, W klas il' \)~(n;g ()\\1ej drllż~ 'na "V~7 S1<~!'O\\-: lla wówczas tylko pl'z(,z jedcn wk..ic'clnak j uż w sezon ie p ono w nie wvwałcz\'la :IWil'1", Dvl lo bardzo udany p o w['(')1. oo";"iclll.. H e rbapol" zajął \V l'uzgl'ywk,ich TII miejsce. co zadec~'dowalo. że przy r eorga nizacj i systelllu gier, zakwalif ikowanv zosi,i! do k las\' makl'or e gio'~aln cj (gl'llpa poludniowtlcwschoc!nia. \\'o.iewódd W<l p()mm~skje i gorzow skie). Aktualna kadra zespoi u W bramce.. Herbapolu" wvsl(;puj:, : Pawe\ Parus, który odchodzi niestety do \\'o.iska i Krzysztof Cichoń, Blok c!eicl1-5\'\\:nv zesdolu twoi?" boczni O'bl'Ol~CY ~ Leszek Ty pań sk i i S tc flln Wt;<:I ewski oraz śl'odkowi obrońc\' P iot r O stojski i Jacek Pams : W obronie 'wystqpu.ie1: Stanislaw Kalnżlliak -, S(' nim' zf'społu, Janusz J i;dnak i Maciej Pam=" Linia p omocy lo: b,u'c1zo d () ~\,:i(l ctcz c: ny SyhvcC::; icf C?.i sz(" za!;.:: bal d7.0 skut(' ~'~n\' ~l'o ::ik o \\' : ' P ~ ) i110rnik GrZi.!~orz Parl1~, 8. l~)kż(" I\d anl Pt"ll'U:i V/ic: Ja\v P~tPJS (ostat nio nieslt'l:,- pm"ażnie kon- 1l1cjowanv). Jaro"h".., Ktal{'\,- c~:l.\::.. 'Ni"' k oni('r ' LlLak.Ih'l'bap jlu'" któ';;y \\0 1':. l. : Dn. ;:..~, _~ Pi'ini:'; - bi!i'07.i' ;-;:/~ 1-o!:i bl'.':.nl~u.3trzl'ln\. n ) 1 ~ ' d:ill: :1-. ( ~ :... ~:ttlli() u:kże ](('n ; 11".!( I ',\"~i', \'. TOG1 :'"!S..r: Faj'p" l"i\\'()~~;:"':i: o 1 :L'dzu e 1 ~")!~~.'C~,. I. 1'I1!"ll:;!(:~1 IiI.:.Tzn~'c~'I i ~i1r")\'ni t; dci ZlJ!.'...! )1':',1 Da:Y'I:~~ n 1\:;: hol-:l'! ''l.~ ~t :, ld(')j.\' l;' C'dtl\\ l1u p'.'?..""";".' "J: ()~J"I)r\,'; " :/cj'(n.via,;1 ;,1.~{ \1, (. i. ( o' j ~'.i.!~n ;1..':. j-'!rl.)1 n~(.j;d \.: '.;i,~ol,01", i:l pu j r;';. ; 11, nj\;il :t. ()i, L ir,'c 1, :,~,~11 io:" ') _11 ] P in'nl'), ;, tl, ]illf :,\... I ~ l p,(' '\'/1 \" "1. ;~JY1;. ' (;'),... t.'!{' /",_ l t:p ~.':',\t. i', ".'.f'iji 'i!'. T\Jj, ~clćl\,\h1{) d/ lt.o\ oi (I!1( 1 _~'~)"I'h 1"'" :;( ri,1!"1\\! :--;1i.'i.11ai,d l )~':' ic/.r ;:h d 1;-) 1'(.i jal\.ns\'i. b:,' c1h~l!l'ż d:>, i() ['"!1 'l ic \ \l~ })~td~tl.. t.jl ()jnb: ' "TOŚTOKI" I "GLOS ZNAD WAllT\''' Oddall'ni c' oel \\'ic- k:'z\'cll ośrodkó\\' rnicjskich' SÓl'~I- \v[lo. że \\' ('zt;śc~ gn1in," (WilowtI, P ic;czko\vo.' LulJj'/'l'. 1~l'z.vk()..,.\. So!('(') zachlnval.\o si(t', 1, :., t r\.:!~ C/):'~ )... ',. ~l, I, III.l.k ]\ji.sz.. ' j i.\..~.. \':\. \ Vl'Z{ ' i1i.,rl"." l':.. ::. d 'l!)j'/' l: q! i "'H} l \, - d \ V<I l'{.a pl' clc~' ob~'("(,i.(lg\1 S.:l- 111Ul'Z(!c!U. \';t"jj ~ Cz. E:::H:'pP],S:';: i ~t w iudzil. Żl' nic byl tl) C7C1S Zn1~11"10\\ i.ln.\. cl":()l: zd aj! sobie' spl'a\\ q. Żl\ (lczcki\v(d1ia nl1( 'S ';: ~' kań có \'.' ly\(j~ i:1 b.':c '.vi<:-ksze. Halina Cza,.n ~' 0:::. ')"\,'. :'. kl" o\ol~lj!'./.111"11,._:;,- 11:~n1~' :'1 ('l!:i :'.\'i.1.~: i L, :r:-2l../!-' l - ~ 'h;'!l'''\~;:: 'qzc':'yl'l:!".;. i,_ n~'~ 'H3 l'n]".! 72. S, "i.:.i. c::., ~ ~rn \i.l,i:-. l:~ Oli' " z;)!.:::rl';::~,'l ~i<.l Z\. \ l'](-: sl\v("rn l~ :;: '.',T j:zui (teh 1'~~~1'!1. -ci!. pc) l'r ornl'll!:1... ' 11Ui'i11i.l:n' n: t :.,."i(' ~~r~ i bc'zbr' '11ko\v('j cl,_ ~; 1' ~.\0/ "( '. ])11 :,:!(',~ _'tn i za\\'()(!njl"..h( rb;ą,qlu" beck P:1CL1.S b:il' cl70 ('e ]~ i sob;(' :: \ \ '~'Lię st\\':l \\' ubipglym S('/:\ll1ie w klasie o kn7- gowl'j z..,uni,~ " Swarzędz;) :2 i zc.. Spad,!" SZamolul~- 4:1. lviii') niespodziankę sprawi;a drużvn:\ w picl'wsz::m!l1c'czu k1<ls:. l\1akrol'f'!:>; iollillllcj, p okolluj<lc na w:v.icżdz.ie s i1t1y \V \Pj chwili kadl'owo zespól,.warly" Śrun r1okoi1nenie na si r. 1 ~

12 :::>tr.1 :1. Służba P r:ly n iskim budżecie p,llislwa na ulrzymanie s łużby zdrowia przeznacza si<; w Polsce 2-3% dochodu narodowego. Zamożne pallslwa zachodnie wydaj,} na len cel 8-10% swego dochodu. Dotychcza,;owy system opieki zdrowotnej wymaga nie tylko doplywu nowych środków, a le i gruntownej reformy, zmian w systemie finansowania. przecie wszystkim reformy systemu ubezpieczeń. Póki co, s łużba :ulrowia boryka s;<; z dużymi problemami. Jak wyglądają one na szczeblu gminy, próbujemy odpowiedzieć poniżej. o słu żb ie zdrowia i jej kondycji można by wiele mów i ć. Od ni ej przec i eż za le ż y nasze zdrowie. a n iekiedy i życie. T e mat ten poruszany byl już na lamach.,wl" (Nr 12 ( 91). ale dzisiaj z uwagi n a zmian\' i r;1i1- gę problemu. powróćm y do niego jeszcze raz. Trudn ą sytuacjq w tej dziedzinie odczuwamy wszyscy - dro.gie leki. platnc wizyty u ni,' których specialistów przyjmuj '-lc\'ch dotąd darmo. opłaty w szpitalach. zbiórki do.o.k~rbonck w szpitalach. przychodn iach itp. Be z pła tna służba zdrowia: P r zywykliśm~' do tej nazw:v a okazu.ie się. że trzeba za nią płacić i to wcale nie m alo. - Za co płacimy 10 O.~rodku Zdrowia 10 Nowym Mi eście? - p ytam k ierowni ka I ej przychodni lek. med. Andrzeja Charciul'kcL - Pn ymus platniczy w naszym o środku.zdrowia stosowany jest na podstawie pism i zar.z ądz e l i odgórnych. Obejmuje badania kierowców, badania wstępn e (pe!! }JTzy.jmowaniu do praclj) i badania okresol~e. Platne są równi eż czynności wykonywane w laboratorium na podstawie slcierowcl1], z prywatnych gabinetów. Za u z yskiwane t.am wyniki placimy wtedy od R do z ł - informuje laborantka. Wszystkie p ozos ta ł e czynnoś ci wykonywane w ośrodku S'\ bezplalne. Jeż e li pacjent przy badaniu np. ciśnienia, r obieniu opatrunku czy zastrzyku dokona.iakie ś dowolnej wplaty - jest lo tylko i w yl ączni e uzależnione od jego dobrej woli. - Pieniądze te przeznaczamy wiedy na bieżące potrzeby, jale na p7'zy/dad malowanie budl/11- ku czy zakup środków c z yst.ości. itp. - dodaje lekarz. U kogo płacimy? W O.ś rodku Zdrowia w Nowvm Mi 0scie przyjmuje) l1('zplal nie: IC'kaY7. i"tcmista. pediutnl i ~:tom illolog Raz w lvgodni u pr7.y.ież dżn ginekcl]og : wczc'ś nic'j przyjmował równie? la)'~'ngnlor;. 7::1pC'wnc i sljc'cja lisci inny('h dziedzin. przyjmujac 'N ośrodku bezplatni e. cicsz)'libv się wśrr',d mieszkańców po.. v:odzf'r.icm. Niestety ZOZ, któl"f t<; wizvty i przyjazdy pokl'\' wa ze swoich śro dków, po prostu n ie stać na ich finansowanie. W razie potrzeby mo7. n ;) uda,' ~ i e do O Śl'O dk a Zdrowia Vi Środzi e' Wikp.. gdzic' sp['ciali.~ci tacy. jak laryngolog, okulist.a. dermatolog, psychiatra pr zy.jmuiq rów ni eż bezplatnie. T rzeba j uż jednak placić 1( urologa. on/wloga, ol'topedy, za z dję ci a nmi,;enowskie. Kogo nie stać na flla lne wizyty w S['odzi,' m oże s k o rz ysl 'lć z bezplatnych u sług specja li stów w Poznaniu: trzeba się jednak wt edy li czy ć z d łu gi m oczc'kiwaniem. Ogólne zasady odpłatllo.~ ci za leki - Od IdUm mi es ięcy u[e9ty zmianie zasady o c!płat. nośc'i za leki. Z w)f.iątkiem zas t1l ~o nych honorowych daw có w krwi 01'(1,3 inwalid(h~ w ojennych i /ljojs/ww )fch wszy scy nwsimy za nie płacić, w tym także re nci ści, emeryci i pmcownicy sl.użby zdl'owia - mówi właści e l a pteki mgr' Zuzanna Charcim'ek. Istnieją trzy grupy leków. Leki z odplatnością zryczaltowaną, która obecnie wynosi 5000 (poprzednio 3200); oznacza to. że niezależnie od ceny leku IXlcj ent placi 5000 z1. S'l 10 np. Vibl'amycin, Berolec. Syniarpen. PanCl'cat inum i inne. Do dr ugiej grup\' nale' że) leki :;0%. do kt.óry ch wliczyć możn a np. Ampicilin. Oxycort. SC(;['bolamin. Volta)'{'n El11 u lgel. Falvit i inne. L('/;i /0, kt.órych c('n'l ksztaltuia sic od k ilku do kil1~us ('t I \'sic;'cv zł: to przeważnie lek i pochod7.cnia zagr'unicznego. czc;ść witamin. wsz:vstkie parafm'maceulyki np. Bio\'ital. Melisana i inne. Och boli, boli... Ból z ~'ba zna w ielu z nas. O tym, ile' trzeba plac ić w prywatnym gabinecie stomatologicznvm za w\'l'\vanie zę ba czy zal~żenie pl~mby wiedzą ci. kun'zy z tych uslug kol'zysla.ji'. [ nie dla tego, że ich n a to stać. tylko.i ak uważaią. w ykonan i" tam zabiegu jest s?::vbkic. bci'boleslw. C"s tccyczl1e' i skutc l:z ll e (pl omby nie wypadaj ą). - TVusz 9a binet ni.e posiada nowuczes1h/ c:!1 ma.tet/a/ów che m r)- i (;1'.'iatloniw[rrdza!nych. ja. Ichni dy sp onują 07)('cnie gabi. n(jl"/ pryl{:a i ne --- \'Jyja'śniJ. ~\1 a ri a S Z~I nl czak. J ck ( :~:z sil lrlla lo- Ing.._-.! PSf,(!Ś11l? J : (lop(llr!! i~ (l11.i przez ZOZ l~ Ś1'odzie, a tam ni.e m a.~ rodkó w rw ich zakup. J e dl/mim dostę pnym 1( nas specyfi. k'iem jest Sili/eolit (polska porcelana), który również Oi1'Z1f"mU. jem?j pod wydzialem (śr e dnio 1 opalco wanie na 2 miesiące). Do wy pełnienia zębów trzonowych posługuj emy się Ama!9amatem, który pomimo niezbyt estetyczne!j0 wyqląclu (ciemny ). jpst nied'l'o!ji i na.jlepszy ze lllsz)fstkirh dostępnych środkó'w. Glów na j e90 :wleta. to t rw ało ś"~ (wyf.r.?1jnmje do 20 lai). jest obojętny l~ j(rmie ustnej,.wpełnie niesz/coc/liwy a przy tym szczelny. Nie mamy u/równo nowoczesnych materia/.ów stomatoloi]icznych, jak i no'we90 dtobn p- 90 s przę tu stmnatologicznequ (n]). 'Wierila), który konieczny jest do do/dadnego i bezbolesnego w ykonania zabiegu k0l1czy r o zm o wę stomatolog. Opieka nad najmlodszymi Oni, a w zasadzie ich rodzice nie mogą narzekać na slużbę zdrowia. Wszystkie dzieci obojęte są troskliwą opi eką lekarza pediatry - J an iny Cybulskiej -Prieb e. Każde nowonarodzone dziecko jest przez nic) zbadane (mimu dokoilelenie na str. 13

13 Str. 13 t'" l!' I int;r IPKl i7 I"'1} ~p uli ł) U. I~. NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY 19 j);licl7.iel nika obradowalu K omisja Fin:ll1so\\ (),Budżdc\\'a I~ad~ ' Gm n~'. k tój C'.i p,?ewodn;ezv] Bolesl,\\\' Szymański. Wc\it [.' 0;n[0, m,1. wul c; POll zebie poclkcia decyzji dotvczacej z\\'ic1.:sz': 'l ;\ bu:1 ~etu gm;n\' 11<\ bl'. z tytulu ponadplano\\'veh dochodów po s(,'cm ' c' P'?\" dl"dó\\' i rozchodów o!cwote; 1 :1:3 mln 71 (wi ększe na skukl.: p:; :1\.':.': i.l'k \\' stel'7\' budi.etowej wplywy 7 tytulu podatku ()JJl'o()\\ :'~ )). Poni2waż ani kcm;sja. a ni Zarza d Gminy nie b vl\' wlad ne po:liac~ (e i decvzji. z\\'ohlno w tryb'e n ngl:'ll1 J'adn::ch na tz\\. Sesje; :'Lldz\\',' cl.a in ~1. Ki edv zebj'ala się wymagana wi ę kswś<', s!cladu rad,'. P~dj(71(). i(' dn og i~~n i c u chw a lę o z",ie;kszeniu b ud:if'lu gm'n:-' o 1' 33 mh zl i prl': :':"Clc7.en u ich na: po! ożc'nip d ywan ika na u t wćll'dwnvm tluczn iem odcinku d l' O~; Nnwe MiastcJ - Wolica Koziil - 95 mln z1. zakup opalu do O Śl'Odkó \\' Zd rowia \\' Bogusz\'n 'e i ;-.IO\\ ym IvI'c';:cie - '2f: mln z1. jjl'7.vstosowanic budynku centrali telefonicznej prz\' Urzeaz'e Gminv do zainstalowania a utom atyczne.i cf'n lrali - 10 mln z1. B'\ cl ż('(' po dokonanych zmia nach z8mvk a się k wotą R l:;s. zl"tych. KOMISJA OŚWIATY I WYCHOWANIA :20 pwi.d z'clnikil oclb:;lo s;g posied7.t'nie Kcmisi i Oświa l v. Kullll l'\'. 7.rll'Owia i Opieki Spolecznej. na którym zapoznano s ' ę 7. dziclj:.t!n'j.ki:, O.-'i'OcJka Opieki Spolec7nej w ci'lgu 10 miesiec.v. stanem be:n' ~'b "cicl \\' l1el.sze.i gminic' i zwiazanych z nim Pl cblemami. Stan Zdl'UWi:1 m ( 'Szk'. l ńeów i [unkcjonmvan ;c' pjacó\\'ej.; slużby 7.d l owia b~' 1 dl 'ugim lem a tem podidym przez komisjc:. Przewodniczae\' R :1c!\' Gm' n \. Cz,-,sla \\ Jarceki ogl'anic:'::cil Z\Vi ~~ 7. clr,> ch z -fin ; l ;~ sami). prz ( 'pro"',1d:ća ona bil,ll1- ~j l\ zdl'o\tv ill (j, U. } ial ków. Szcz( pieni'l ochrlll1- ll l'. gdzie L'l'vk \v~nc. i a j Pst pl'aw it' / K"/ri ely " \Vo[icy N()I! " j lj1' ::: li e. ~ cl ± aic; 'Wie dli :'C.~ U: 'JLJJ1'i cl z: if! Ć 'fn.'l a nf,osl,opc!ln - I I] '-v i dl' PI i e bl ~. - To prawdu. ll'anm ki lohrl nu' e są Lalcie. jnkie są, ale my ich nie zm.ienimy - wy j aśn i a pedialn\. - Zdajl'; sobie s)jm. wę. że malnt/w )Jo('.z e Iw lnia. gd.,.ie przebywają d zieci zdrowe ~ chorymi nic jesl!wl'"ystn ym TO.:: wią"cmiem. W gabinecie te 'll'a runki higienic.:ne są już zachowane, CI Lo cl z ięki ni.eclall'n() : al;u]lionej lam.pie hakl.r' - 1'iohó jc:ej. Mimo wszysi ko, nic : i l's t c~ my' wcale w zlej s~'luac.i i, chociai.by z tego powodu. je mam.\ w osrod!;;u specja1istr; chorób dziecit:cych. O ś rodek Zdl'OWiel w Boguszynie cz~' K\'I~vkosach mo żc' nam tego pozaz dro sc i ć. Wsplópruca z sumorzqdcm ZOZ nie m a pi enigdzy, pac.ientom też.. c hudn ą " portfele. dolwt1czt.'l1'c ze str, 12 ~l polt y.l' bv stale rosna. Naprzeciw t r Llrino~cio m \\'\'szlv wladze gnli!1::. kt (')l'c nil t)~le. 'ile 1110gq l'l'ch:(u.ic\ na pot rzeb\' prz:;choclni. - Zalwpiono opnl. [a. mpę haktrri()nójc:ą. 2 aparaty am/m - o1')nwiada doktor Chal'ciill'C'k - Na malo1canie budynku. hóry k oniecznie lrl/hl.cu)(l).i ni: ocln o lcienia (stoi ok. 18 laf) poniesiono dnie l.;os,t.!j Bylyby one dużo ll"ie!rs':"c qd-yln! nie bezinl eresolcna po.~lall a ma/ar.za p. Janus.3G Slcibiliskieqo z Dębna i. pomoc )J I'a co ll'nilcó li' miejsco- 1('1'90 O Śl'Odka ZclroJda. Znac:::ną r.:psro koszló le pokryla gmina. 1L.Zll}Wlllipniem :w.' stah, się pi.eniadze zebmne () C/ dobi'oll'ol. l1!!ch 0.fiorodalccól.1'. Wspól1l1!llli,,:[am i.io /wś r!.:ialamy - m (l\vi doku,i' Charrial ek. J a ka przyszłość? Na p e\vjlo nic' "I}.l rńżo\v ych kolorach. Brak ś r od k ów fine1l1- sowvch blokuje w iele pocz y n ań. T r zeba.iedna k miec n adzie'.i(~. że \vkrótce nastaną kpsze' czasy i r eanimacja sl u żb\' 7drowia nic b ę dzi e konieczna. Marzena Spychalska W związku z występuj<1 - c~'nl zagl'ożcnic111 przenoszenia wści 'ekliznv u zwlerzelt a p c ] u.i e; o pl:zesirzeganie nastr:pui,)('~'ch zasad pos t ępowania: l. Nic zbliżać się i nil' dolykać dzikich zwierz;)t oraz walęsrj'1c>'ch się bc'zpat'tskieh psów i kotów. 7.wierzęta dotkniqle wścil'kliz1l<) t.r ac; ) naturalną bo.i aż1i wo';ć i m og'l p rzebywać n a tel'cnic osiedli ludzkich. 2. Nie puszczać luzem wlasnych psów i kotów mogel wycho dzić na spacer razem z wlaścicielem prowildzone na smyczy. :l. Nie zde jm ować skór ze zwierząt n iewiadomego pochodzenia. zwierzę t.a takie podlegaj'f likwidac.ii i zniszczeniu w calości WTaz 7.e skóra. 4. Ws!.l'zvmać w'vcieczki do lasu. og r il J~ ' iczyć ru~h w tym t.e reni e do n iezbędnego m in i mum 5. \V ramach profilak t ~' ki należy b ezwzględn i e poddać szczepieniu pl'zeciw wściekliżni e wszvslkie psy i koty. o. VV razirć wys tę p owania wątpl i wośc i w sprawach dotyczących wśc i ek lizn y lub innych spra\v z\viqzanych z vveter y nal'ie) na leży zasięg n ąć informacj i li Re ionowego Lekarza Wetervnarii w Srodzie Wlkp.. ul. Kos:;nierlJw 43. tel. 5::;4 76. Re.ionow~ Lekarz Weterynarii dr Ryszard Piotrowski Jakie tajemnice kryje nowomiejski kopiec? dokoliczenie z str, 9 sz\'ch \vłaścioiel i Nowego Nl iasta D~l iwó\v Analogie z J nfocinen1 ku "'l b." je pocjj'l':. Spotkan ie ni l' o.~ ran icza l c s ~ G do ko:)c<1. R. Gr.ygiel wspom n iał, że sw:ój r on1n.ns z archeolugie! za cz ął \vłaśn i e tutaj VI NO\Vynl Mieście n3 Cl nenhuz~'sku kultury łuż~ ckie j. Przeds taw i ł on również, \V oparciu o nieznane żró d ł a archiwalne, zwią zki' Doliwów z ZareTnbanli oraz wskazał na nieklór e fakty z dziejów 1l1iasta w szerokin1 kontek ście historii Śląska i W ielkopolski. E. Cz.

14 Str. 14 El Jf~emł~~"! Ochotn:cza Stroż Pożarna \V ~!() wym Mieście speln~ a. ważn;:~ i dli fu:l:;:cj.; \V nil'<(' niosll s~~olecznie niu r,r)m02\- w różne r:,o :-OGZ.~ljl :_ i :!'~ Sk2Ch żyvl i o h )w.\'ch nie t.dk.{) rl~)_ '~e - ren ie ll. )szcj gminy. (~~j~.:-~ ;:t w ro,:;taci remi:!..,'"!: tr<-lż;1.:.: k: 2,i jf..: st::.~:"'t 1Y () kj.ż d cj porze d ni~,! f1.!",' -,' z;otowi do niesienia pomocy, Obiekt, ktńn' o:)ecnic POS:J.d:l111,\ \V!1i e d~ u r~e j prz... :; zl o~ cj stan :(~ s:g Za r:'!:1!.i, Z,l c ~l::::p dl, ~ r' otrzeb, któl.. ~, j 8:;- (iz:cm': musieli s'--r o sto.ć. St<-.~1~ 2m:' przed fa1dcm rozbu dowy, :'u'.',l ;qkszenia pornicszczeń do sprzę tu techniczn e~o. roz.i,n']o.v,\' z i. ~ p le C' z;) socl':t!lc' ~ O i s~;n:tar ', c f~o. Jest 'X)!"uc'J\':;,ny projekt KOinenr,!)' Głównej S tr,! ż.v pl) '~ ':"!: ':ch coli naz.w<.~ -- Kr ~!jo'n :' S.",... t": n!"l;.1t~l\\'nicz()-p(-,żarn.:cz : Ze wz.'.~!(~ iu. n~! lis.dur;\vunie!1 :, ' : :ej,~ll'1iny norni':, dz.~' \vi~ksz ::m i rrl:~j - scrf\v n.:;c \lnl: uf:lz ;~rz.,': gl,:'_\\\: :!,_)~ :.:1 sie i:;/}::1 u nik<lc \"j'lt'.i. :::,;',el::;;::- '... '\ n:en ;.iak t,l ~2\:IVi,;~;;:(1 '!:) te :~() t!l;j. ~,~,T " v.'i;}zk'! z t :<,! Cl Z (),",~~~;, '. ')': Z:'l u I.:atrze n i v.' s ~ -: rz. Gt spccja1: :;t.':czn' do \vszelkie:-,o :'o lz"ju '~~ : ~jj [: 1'(\,'!1icz-ych,.T ccnc;~lk<1 ~; t l '; l: ", ': p(\:!: -) ;;.1 b ędzi.e rnusiałcl ~nf_: n:<;(', tl ~)kc.;' ):c h'-~ko takie, j:l k dn: \ C11'.;I:;.;'-; ~ecz tycz~jc na W. ' ZJru';:(ln: '!11 t(:ren'.:; (,!:,: tvlko n:!sze i ';-!!::1' -) ll i p.:~l' l~ '"i;,;:: przy W."P<'HJ: :::',C1! drn_rn:,"c~ "'., h,: cjr; \vych, w ():1.n" C:l, d; Ż!1e,~>~) f l i iz,"!.iu klęsk;:och ż wi o! ow,-, - :::! l itp \V:'1)(I'<l żen:c ; j:lkinl b'~dz!enly dys!~c~10:/z:ć' bę d zie b9.rdzu róż no ro<ne i ~r)-2 Z ;I'X S l,'" cu r ~' Ż!lC :~ O r o'lz?'lj u p il ;y)(:c"trlnlcz!1ych (:1) d rewna, metalu pr)przez urz4dzenirl dr ) r o't. f< in"li':a i rozci;:~,,::_ ni'a bbch'; ("Ts:' \\,' ::p~!(: l'g'!.c:h dr,,"_'r) wyc:h lub ~ : ;;~e j o\v::cj l) SkL'lCZ "",":sz': 1!1 s~', rzg~ ie /jrj r ~:~()\'. 'nici\v:1 \\,!),',l ',,,: ::;0 o raz s}:.rt::r;c 1C.'~ )ec.hl ~"tvcz'l ', ratunkc "vi)- techn ~C: ' l.' ;Tl, Jccj nostk8 znaj n uj~ \C,l s it: \'l Kn1- j ()v/.v01 S.\.::itern:.: n:l ~ 1\\,: ]1 i ~' /.!)- i", ', : :, f nicz\'01 b ęj Z 2C rin ~n sl)\v; ; n ':.l r ';7,CZ [jrz~~u ~' G nlinne O!';:! Z I! OlO\\ldJ I<l z kasy skarbu. pallst\:n_l Jak w ynika z po\v.-,: ż s ze~ o Z31,O \v iaja.h sig zmiany \v syst.ci11.ic.lu!l. :ccjono"viln~.1 OSP. l\cil i z.~! Slr2.L, t;;«) \'1 Now."n1 M ieś cie 0:.1 v... :ei u już lat jest oh:ektcm, w kt6r ::jti przecho \vywan,v jest sprzę t technicz!l.v a ojbywajnce s i!; ćwiczenia na placu J11anCwrov,:ym \v c kó ł s\rai.nic,' pozw a l a ją u tl'z.v rnac \v srra w nuści br)_ jowej i technicznej nasz'l jeu n ostkę Nie na l eż,," również zapominać, że OSP i je j c złonk ow i e u z iała j ąc \V s łu ż bi e d ła s p o ł e cz eńs l wa, uz i alają o chotniczo n iejednokrotnie n a'raża j ąc w akcjach b o j ow ych s w uje zdrowie a naw et ż yc i e. J a k o s p ołecz :t1s two rnoże m y b yć pc\vni 1 że w każdej chwili pos p iesz!ł nam z pomocą 1'0 z"l,j){':::-1i:lniu :,!t; L. pro.!t:kl.cm dflbudo\\7<\ni:: :;'~ raż~~jc \' "bu~ "':~: '.v" n::-az Zro:.J i Cli:<'~ \'.;! '-'!1-: r~ 1 jc j scu,.c:'!1- ~n.itn hnn (: ~ li\vef'j ~" ly:lcll P() n r '~":t,-! z~ls k o ~z c :1," Llk :!11 l \ /!.\v i ; ::.,,'.::~c;',;!-={f} zwn ic Jll wi,l r,l z(': l) l' Z{~<u G::1i!:.,:, ~,~ '..:hc~1 Z:.l(J!XU",) S :~ ()ł EC ZCÓ,~'~ W(): :-; 1'," lu c: nl;c,( 1"':1:.1 -' :<'.i<1~: t1',j'.'.' :'":':':i::j ~ ",,::-_ row i ~kle:'ow li!; \v~lb u l'u, '-1:-; nic Il!O:,:'ę?r o~~;nt~eć d' ; l cze<~" () ~<--::: un l.t kosztem tcgq S~lP 1 8';;O sp/:, lccz. (~ : '1.'}:\\. a bi u{(-tc pc;::1 uvv a.gr, iak t. ;2(; cr.ntrum h;lll lilo\vc zns.jdu,ie s:q -IV b2zpu,;rclj n~'nl z;~~it-: _; u i dzi ' l_łan;i..1 S', r; ': ż\' Pożarnej, stwarzaj qc zag r ożenie i je ':!1:,) C'Z C";::;:iit~ l~t!' ud!1: C :1ic w dzi,~ł;)niu 1':-1'Z, : :'! t..:cj;)ch I)oi u-,vych ~~j)l':nvq r ~ ~e (!sl!wid. : -! l (; :J stron.,' technicznej n~ ': \z )l'z,\ 'szło:-';ci()\v ej n~l.szej j c '1110Sl:.;: j, };(j!njjaj;;:c już strol1q nrchitektoniczn::-!, bior::-1c pod u '.vagf; to, że n:)i (;'1.:-t tpll je:3t W l:ąli!y)' l( "-', 111 ': ~!() ~'.1 (O;1~I]C \"ii ;', ;i YLl l:f) "\' l~ Zie 1 p '1,: ' ') R.'!,.. :~lj. :/ _,\. ~1 1(J S:J.n... u ::yl:.:1i c -- l; :"',':_Cen,'1'11 t11 : E..j.5C,.l '? Cz.:' nie rno:~~ ;l,.,'",>; i"ldzicj? T'l'ZC1',;CŻ j est t :;~ ~ :,. 'D:"(:! miejsc.: ; pl n c: '-;\'.. - r!i.1' ; ~',j:lt.: :.'~~, J O:c i:-::.l i:r:l cj ł1i.! ~'; Cil'.rlJ,t"1 ~li1n( 1(;-.\ -'./!-,~;~i,ej : n: =~.J:c(J \..-' t;_:;ci! f:;' ć,~!ll.l<.l C~': ;', :r. \'l i ~l{)nl.~l.i ej n i (,' :;~~ ;--:' :; jest C:l '!<, )w ic:o PU,'--'l:: \'.,. f'q,v.;'.qe1u,.cc'ntrur;i h,i/f!lope _~ ')" )'fz:: "n' szoj slr;, żni c:,-", '.~r:,,: ~ \ r "'l ::I'.lj ~'c,~e r in :,c:z eśn; (' \v;'i:t' 1:1~e s~~:<i!. ",,,. ; ~Z~'. S f' rz': :lkcja r:!j b().il;'.'j,\" c~;, r( ~.l'i:'-;, ' ~c r ou za j u z(;:.h <.i. W~H_:h, Dnie; ( il :~ _ " żaka, ć\viczeniach v...'okó! r;';:11; Z Zao ra szamv li " :J: 1 Poprzestal1my na tym w y liczaniu. chociaż kib ice mo[(;1- by z pew no śc i,> opowiedziez () w ielu innych spotk aniach. Prz y s z l()~ć zespolu Klub f inansowan y j e'sl p rwde wszystkim przez P rzemyslowo-rolne Z a kład y Ziel:lrskie " Hel'bapoJ" Kl ęka i c h ociaż o becnie w ie le zesp01ów pr zeż y wa p ow a żne L rud ności finansow e. mam y n a dz ie j ę, że om in;\ one d! 'uż y n ę " H erbap olu", Najw i ę k s z ym pl'oblem em jest stosunkow o w ąs ka k adra zesp olu, co w idoczne jest szczególnie w sytu acj i, gdy zdarz a ją si ę urazy i kon t uzje podstawowych zawodników, ta k jak obecnie, K OIicr)wka rundy j e si e nn ę j nie bc;'dzic dla druż y n y la tw a. B y ć dokollczcn ic ze s ' r, J 1 OSP Zdajemy.s obi e sp!" aw ~~. że r,rz" \I,n" _ budowaniu,,!)ut~,,:\ Ó \V" i)1':;:' l '::: s;::ch lic' r emiz." \vsl:;~~k:j :)~'L~Z ~ e : 1 1?,c:~. j, r. ~~ ~ i'z.~c r l'z.\ ':; ~; o~c:i(; \ '. o!-!,1 1' 0:",' '; 0.1 naszej nl j c jsc ( )' ;:(,.~ci /:~:C'](;~. ::': r{,' (,C,;';( stan i:? :::;iq wkró'.ce (H! <.: al oi1.', od \vła (; c~ "ve g o cen 1. r '.l r ;1 No','.'c:: ;:J l.~ ;JS L, cj, l'vi,e: ~ n.1jzicjq, ~r~ C,V '.~(; ~::~c (ic'~ ",! c; '::" ;-tej i, jako spo!eczeh ::;'l \',-0 bf; l~ zicm:,- s j ~ ;n()~li \vypowl:-dz ieć na len temat, z':ldnj,!c sobie r:::'.\ '~:ln i e - cz... chcer:"i.': mieć Spra\'il!1~~, \V,':pO.:i::'~ Ż,:1:1 \'.' n<.ljno- \'l()cześl ) ie.i-3z ~ techniczn:', w.\ ~ (] e e \V,\"S7.kOiO!1i:l jcjng:j t k ~ OSP, gc:z(.}~. 'r'li.'s'l' 'v-i;l',' i (~n (:,~._~.. i 2~"'.j:J pon10cy s ~,()le - '- y chccm~' 1"11 ;('(: "centr,;!!} h,--:nd! o\\'c" :'l k u f J.t w t,':m r:1il j " su;? Na to pytanie nl US in1.y sobie ocli c- '/ie<.lz~'2ć' s<1!ni. p~l. ):li~taji.~ c, że tu- Llj mie: 'szlcll l1\", ;llt:lj ;': i' jc;:l" i ~'lj'-: : (: '; " ~'.v i <111 :! '1': ;;:_l.i~:c,\?}e i rnz"v iq ;" '~ v ::'_Il: C r.>:i.r:.\ ch pro:}le1"'!l. l Jw. Zl:: tj:~ :;, >i:; ~ )ll" ~\\';-:;.!.'ó\\"n :e l z teg:r" /..'-' k,:). ;,. :j':-; \ -....',-ł lc! :;){ i :, m :ee ' :::1': pun)- t wi d z c!li::.~ i ','" :{.',v~ (:z:':u ::: t, 'l '" ',v.' i::i!.;;: q. :' ~,;z<:::n:d,.\2/(, :!.',: \': ; ~ rto ś ć b~'h.',lż <;::r)j'.l)l ctowanil erukuje~n:! go ter~!/., S:l(i />m:" :i.e nir~ sl.rac.j :1<J. a;.,;;tu ;llnosci. (~'l' (! ) "H erbapolu" mo;'.e rozwi,)zan icm by laby bli~sza wspó ł praca z d n l ż' i nam i l r,; mpkarzy i j uniorów z Ch ociczv, l ec/: nie chcemy IV lvm Z<1- h('sie niczego sug~ r ()w<1ć. Chodzi jedn ak () to. aby s t worzyć klubowi j uk najlepsze \\'m unki. bow iem w g rach zespolowyc 1, n ieczc;'sto przedstawiciel lak n iewielkiej m iej s c o w ośc i doci e- 1'<1 w r ozgrywkach równi c' w\' soko. J acek P a r us twierdzi, ;',e zazwyczaj w rundzi e w iosenne.i, po solidnie pl'zepr;;cow ll nej zimie (międz y inny mi treningi na sali w szkole w Nowym Miescie) clru ~,y n a gra najle'piej, Zy czym y, aby s pr a wd z ił o się lo lakż e w sezonie 92/93 i w wiciu kolejnych, pom yś ln y ch d la zl'spolu latnch. Mirosław Janicki

15 ., Wscie klizna jl!"( chol'oij'l Z'll J:i.liw'j. wy w olana przez \virus. konczi.w(1 sit; z n:,g ul~ : śln i C' rci~!. \Vl'a:i.!i\vc sa na nicl \vsz\'stki c ZvV i ~T:,::(:la d01110\ve i c~:j ki ~. pl,~ctwo a ta kż e człowiek. \V śc ieklizna SZl'l'/.:" s i ę gló\vnic pl"zez PO.~l :;:zicnil'. CI l a kż e przez zanieczyszczeni e, llawet mał~'c" :-: ka \ec z cń shlrnych śl in a. mnzgiem. rdzenie m lub innymi tkankami. pochodz'lcvmi ze ZWiel?;)l dolkni~tych wści " klizn ~\. Zakażeni e czlowieka m oże mieć miejsce równie ż w trakcie skórowania zwierz"t chor~'ch na wście kliznę, zwlaszcza zwi e r zą t dzikich (lis, 'w. kun. borsuków itp.). Choroba objawia się zaburzeniem Swiadomości. p oc]nie' c('ni(' m nerwowym (a gl'esywnoś6 - szal). a w końcow e j fazie pol'a że ni e m. Okres inkubacji - wyl<;ganie s iq choroby u zwie r z'] t mięsożern yc h. m<1i~'ch przeżuwaczy i ś wil'! w y nosi śi'e dnio :l-li tygodni. U koni. bydla 1- :\ m ie si~cy. U mlods7.yc'l zwied:al cl~ ()ro ba wyst(;pujc wcześni ej n iż u sta!' s7 \, h. U ludzi okres inkubacj i \v:,,,,.-,si dni. Okn'sv inkubacji m o~ą ulec wahaniom. J esl to uzakżnione od dawki wirusa. jego zjadliwoki, l'o7miarów i glę bokości odniesion ych ran i ich od- 10gl()ści od centralnego ukbdu n erwowego. z tego wz~'lqdl1 skaleczenia w okolicy glowy Sej szczc'gl,lnic niebezpieczne. gdyż cechują się z reguly kl'ól l.:im Ok "(,s0m ulajenia. Przv vlści ~kl i ź ni e na ogc')l \vystc;p uj ~1 3 okn; s,v chomby : poc zą lk owy m elancholii, p odnieceni" i p(n ; 1_ 7~e ni a. Okres pocz;llkowy - m e l a n c h o l i a. UW i chlc 7.n ia sie~ zm iam! zachowania się. swiatl o wstrę- 1.(' n1 ~ zwiel'zęta chu\val <1 s i ę do zac'ien1ni on~ l ch miejsc w\'kazuj'-l n iec h <;'Ć: do jrdzcnia. nic chc.) oi(', sa osowiale. Psv stclja się mniej pos!us7iw ; b:\l'clzi pj pr)budliw,,' '~cl bo'dic'(o z('wl1(:1 ; zn0. chw:: taj;' Zęb'lll1i powidrze. WaJ'Ciij b rz powodu. \Vv Si_~-' ł) u i a C7.CS1.0 ZabUl'7.c nia \V apct> cir:. prz~' cz~; rn ~/.\ \~:.1 kl'c~ k{~;tna n ie -jest pr z:,-rj nl O\Vćl na et z\vicr z ę 7.ja da dl ewno. k amie;lie. ",W/"'Z itp. U bydle, w hm nki'esie w ystcpuj(' często Itkkie v,:zdc;cie. Okrz~s '''n po 1-2 d niach pi'zechodzi w okl'es podnic'ccni;l. D zikie Z\Vi cl'zę ta tr~lc <..~ instynkt t)stro7.l"'\o;:'ci - - z bliżaj;l s i ę do ludz i. Ok]' e s p o ci n i c c ~, n i la ()b.i~j\'. ia Si f~ Clgr c\_ s\'\ov nością a n ipl'az o bj(.l\varn; s:/.~l1u Pies napadcl i ;t t' vzle inne' :;-=\v i t' l' zcła i ludzi b('1: \v\-c1c'\'~"anii:l g!<;s~ I. - Zwierzc;la d zikie wyzbywcjj,! sie; l~kll i atakl l i~! zwierz(1la domowe i lud zi. B ydlo r~ ' ie ]'acica, lt1i i l"oganli z i c rni ę " atakuje inne Z\ v i e rz!,~ ~ a \'1 stad/,jc' ;- ~ t(l k :;-.c l udzi. leonie oprócz agrcs)/\vno:s ci oka ZUi'l W/ll10ŹOnV poppd plciowy. W okr'.'sic t \ ' 111 rnu 7n~ za u \vaż\ - ć króhci" nap::-tdy cll'~{( 1\vC'k. Dl"ób f'i;<1 zt<j c podnie';e nie i agl csvw ność. Okres p odn ie, '_' ni<.\ tl'wa ]--4 dn i i przechod zi w okres pora :"' ;..,nnv, O k r e s p o r a ż e n i a objawia się p oraż e niem mil;sl1i glowy. o padni ę c iem ż u chwy, v\rypado.niem jczyiu z jam.y gt,'bowej, obfit ym wyplywcm pienistej ś lin y. ni em ożnością przy.imowan ia pokarmu. Zwierzc;!.a chwie je! sic;, za t acza j ą szybko chud n ą nas t ę p uj c p ora~:en i e k o ńcz yn i gi n ą p o 1-3 dni w~l\ ')d drgawek. Przebieg w śc i ekl izn y trwa pr zcciętnie 6-8 dni. jednak niekiedy pl'zeci'lga s i ę do 10 dni. U ptactwa wściek l i wa tnva 2-3 dn i. Moż e t eż wysl'łp i ć cicha wścieklizn'l. k!<)rej przcbieg jest podobny. z t~! róż ni cq. ż e brak.ies t ub.i~ l\v,)\v agt'es::vvno:3ci - szalu" Okres począ t ko wy - melancholii przechodzi wtedy be z po śre dnio w "ki'c's pol'll'i.enny. \V przypadku wysi,wienia ObjC1WÓW chorobowych wzbudzaj<lcych podejrzen ie o w~ci('kli7.nę - zwierze; należ y zamknijć w pomieszczl'niu. z zachowanil'm wszelkich środk ów osl r o:i.noś ci i zg l os i ć do najbliższego lekarza wetej'\'narii lub policji. Zwierz,!l podejrzanych o wściekliznę nie wolno zabij ~ ),Ć bez zgody lekarza weter ynarii. W p!'zypadku pogl'~'zienia czlowieka przez psa lub inne ZWiL'I'Ze; (kol. lis, borsuk itp.) - zwierzę takie musi być poddane lo-dniowej obsenvacji przez lek arza welcrynal ii. W yniki badań w okresie obserwacji decydujll o szczepieniu ludzi przeciw wściekliżnie. O pogryzieniu czlowieka nale ży powiadomić najbliższ,) Slacje; Sanitarno-Epid emi o logiczną. Osoba. co do której powzięto u zasadnione podejrzenie. że zostijll zakażona wściekl i zną - o b ow i ązana jest natychmiast podd a ć się obowiązkowym szczepieniom zapobiegawczym. ponieważ w przypadku spóźnione j interwencji g rozi jej nie unikniona.~ mi (' rć. W,;cieklizna jest chol'ob" ni eu l eczal n ą. zwalczam! z urzędu, podlega obowiązkowi zglaszania i przy jej zwalczaniu obowiązują wszystkie zarządzen i a wydane przez slużbe; wete r y n ary jną. W celu zapobiegania wśc i e kli źnie w Polsce obowiązuje przymusowe szczepienie p sów. Szczepieniu podlegaj" n1z do roku wszyslkie psy. które ukończyly :~ mies i ące życia. Przewóz psa publicznymi śl'odlwmi transpol'l.u jest dopuszczalny tylko pod warunkiem. że posiad acz jego m oże pl'zedstawić waż ne św iad ecl wo szczepienia p. wściekliź n ie. któr e jest ważne.ieden rok od daty szczepienia. Zwienęta gospod,u'skie (konie. b ydlo. świnie, owc~) pogryzione przez zwie r zę wściek le lub poc:, jl'z<im' o wsciekliznę - należy podda:': szczepieniom z k o nieczn ości w okresie 14 dn i od momentu pogl'.l'zienia. Zwierzęta szczepione z kon ie czności podlegają obserwc\cj i pl'zez slu:::bę weleryna l' : '.i n ą. MISTRZ dr wetel'y n 21'ii Tade usz ŻUl'nwski FR YZJ ERSTWA ANNA WICIJOWSKA ZAPRASZA DO ZAKŁADU W NOWYM MIESCIE UL. POZNANSKA I I ~A T RWALE : I piilnowc kwaśn e zwykle Mom':E ST R ZYŻENIE I lviodelow ANIE o rozjaśnianie ~ i,\j'bowanie ~ pasemka GODZINY OTWARCIA wtorek, ś roda, czwartej" piątek godz sobola godz a I I I

16 Str. 16 KR()l'Jlł(~Ą T,WEcba cen~ swoją znać "* [) p aź d z i ern i ka odbylo się zebranie wie jskie S o1c'cl w a Koln iczki, w k tol'y m udzial wzi ę l o ponad 50"/" właś c icieli p usesj i. 'J bjętych wod o c i ągo w an i em w 1892/ 93 l'. Obecni na zebl'clll iu wójt i pl'zewodnicz'lcv Ra dy Gminv wy j aśn ili m.in, za sad,' przyjl;cia uchwal\.' r) wp ł acaniu kwoty 3 mln zl na wodocic1go wanie do koóca bl.'. oraz skutki n iruiszczenia w platy \\' ty m (Nminie, Omawiano te ż sprawy jakości dnig, oś wir( lenia wsi i porlciib'jw, ~ 8 p aź d ziern ik a w Szkole Podslawowej w Klęce mialo miejsce spotka nie z J uli" Lewandowską i mieszkankami Domu Wspólnoly "W i ęź " w ', D ę bni e, G ościc' mówili o ż y c i u wspólnoly. o potrzebie ni esienia pomocy ludziom chor y m, samotnym, częst o zagubionym w spojeczeństwie oraz o tym, jak ważml r ulę w życ i u każd " g o t:zlowieka odgrywa przy j; <.dl dobruć. żvcz li wość i zrozumienie Na za k oń czenie uczniowic' wyi'azili t:hę ć sj u że ni a p omo cą c złonk om wspólnoly, Spotk;ll1ie up ły n ęlo w serdecznej atmosferze, Bylo onu z p ewnośc ią bardzo potr zebne, 16 paździ e l'l1ik a uczniowie klasy I V i V odwied zi1i mieszkańcó w Domu Wspó lnoty "Więź" w Dę b ni e, O f ia r uwal i w dar ze żywn oś ć Ol' Cl Z upm'z<\dk'jwa li k;'en wokó ł budv nku, * W nie dzi el~ 11 pażd zi e1'l1ika odbvl\' s i ę UJ u c/. \ ' s! ośc i Dn ie! S en ior L~ '~v B og u ~' I. ~ nku i S z ~\- p 1o\viC'. Sp n io l'z ~' s putk\.tli si~' \\7 swil' 11 ic;)(' h w ie jskich pl'zv kcl w i.:: i p ł acku ;.J a.i c;!ars/.ym, k llj['zy u kollczyli 30-ly l'uk :i. :-: cia, wręcz o no skromne upominki ufundowa n e p r zc'z Ośrud e k Opie ki Spolecznej, \IV S Z,v plrrwic w ieczór u ś wi c ln i l w \'sló'p Zespulu "Bie d l'onki", p r zyg utowany i prowadzony przcz,tt')zera Wulnia ka równ i eż seniora. zas łuż unego nauczyciela i dzia Jacza spolecz,nego, W Boguszynku obecna b)'la najslal'sza scn iorka - 91-lelnia Jadwi,~a Pawlik U r u cz y s t ość przygolowala oraz pod ejmowa ła zaproszonych Genowefa Pawlik, p r zewodnicząca KGW. Na ubu Ul'Oczys t ośc iach sa m o rz,ąd l'eprezentowala Gabriela K osmala, J(~ 19 paździ e rnika w spotkaniu r ze mi eś lników z ter enu gmi- Z p;.:lłac Cl n w D c:;b n ie zw i,,! zane S~l nazw i t.'ka" wielkich i l11 oż n\'ch I'O'!ów uraz znan.\'ch \V hist o:'ii o 30bisto5C i. Na nasz.vm terenie si.) t() s~ r<.l.\v.v lio~c zna ne i l. PC\VTlO3Ci<.! nic 1',lZ bt;1iz:e jeszcze () ~azji:l. by d o n;...:h w r ócit, \V '.\,fl". PaL.lc ten, j;:'lkkolv.flick mucno zruj Ii.OWan,':, Sla~10 \vi ł dl a ll..lb,\'wcó\v 1<... kol).\" k ą sek, Z'.l pe'nnc jcdn:..l;c n ic t,de ze \vz~l~ cl u na h i stor i ę, ii e na \\'.' jć.)tko\ve i:,o t o żenie, ZbU rj C, ",'j~lll,y jcs: b c,wiem na ::;k ra ju ~zwjjca!'! i Zcrkc\;vsk iej, nad starorzecleni,,"'/:),1" t,\ ' i \V po b 1 iżu rzp.k i m;.llo'.vl1!czo płyllącej p rzez la's.\' Cią g lłcl s~', : O:-1.e od Czeszewa PO \Volicę Koziq i slan ()w i<.1, k o:npleks r:iękn,\' p ou wz:;:lc: J em k rajobrazuwyn1 i cenn,\' ze względu n a licznie w.\- s t ęp uj (~ c e t u d ~b:, orcl Z mnu g: o :~c galunków ]' ijśl in i z \vie rzą L Żród!a t ryskając e na skraj u w ysocz,"zn.\' uil1 0 żl iwil," k iecl:.. ~ h rabie mu IVly cielsld'211.1.u zał o że! ~ ie uzdru'lv iska, P a ł2c w D ęb n ie, slan obecn,\', n v u c/.estniczvli przed s ta wici L' I" Cechu w S l'od z ie '''lkp, zr ~l.<11 ' S Z\ ' 111 C('chl.l J ózefe m P "-i-' ~ z c'_y k [<.:' )11, POd S li!110\v:j. l1() dzld'- 1'lln (;;'c l':;' ll nl i () ~ l; t \ -\1 ci ;;!g u (j:" L;!1 - niegl) r oku oraz Olll(')"i.'v' iono r'!.) i ł ' p loble m,' sklade k ZUS : p l '/:l ' p isi')\v poclal ko\v\'ch S 'ce re"-; " s ~ )J'(J I ("(l (' h r.: (,lnluslcl U.: jedni/ in :- i~ci.':;i, (> p npch n /l 1f1 e r U ll.,',.. l:,?:l p<l~,dz i e rnika w Dllmll Wspólnotv "Wi,;, ;;" \'! Dqbnic ~p () t kali si(~.i l'~o czlol1ku\vic s:.'n1pat,\'cy, b ~' za loż,vl; n1 ~.I.. ic1cc () so b ()wo,~ć pl'awn C\ SlOWLll'/;Vszcni C' \!Jz ~ j(,jl1jl c i Pumocv,,\"i c;ż ", Przy,i ęlo prz.'-'go1.o\,,:.nv wcześ niej S la1.u \. zlużollo podpisy pod prol()k{,j (~ m zt:bn1l1 ;a, Dokum C'l1t y te zostanq z lużo n e \/ Są d z i e Wojewódzkim, b y d o k u n ać l'cj.::st l'acj i stowal'zyszerda. t.< 30 pażdzie1'll i ka Komisja przetargowa RG dokonala SjJ l'zc' daż y budynk u przy u l. P OZl1<lllski~ j 44 (dawny poslel'une k Poli cji) za kwotc; 140 młn zj. Dzie\Vi~tnastuv.:ieczIlY pała c, przebudowan,\' grun townie \V 1902 T, znajuuje s ic: ()bccnic \"/ stanic Z<1,l wansowllnej ruin:, Z (i e\v as~o \V ;. ti ~, jest r Ó'oVni e ż n \...~(;kl:js:.. c: : styczne m ~1 11 zu]euil1, Obiek t.\' t e wr ~ l Z z olacz<'lj<.! c ym j e purkieln k r n j obruzowyn1 wpisane 5,1 do rejestru zabytków, \V styc z.n~'u 1990 r, cal." kompleks s ''' l'zedan v Eaz:n1.ierz()\.\,r j :( ~l źmierc z a km'.'i lil kwotr; 40.1 ;11 1 n z ł. W ;jke te n 0- L:u-ialnym kupując,v zooowiązał się prz\ ' jąć w ynj k <..1j~~ ce z Legu k on sekwencje, J eden z war \.li1k 6w UnlCJ\V:, u f ~a l1(.l\vi a l zakaz ZOYW ;lnia n ieru Ch O:l 1 0ś c i bez zgody n i:lczeln ika g J ~ li ny p r/.ez okres;) lai. Sprzeuaż ob iel.:;:tów za bytko\vych pu slosunkow o n :':ik i ch cen a ch 1 prz,\' zas tosow an iu u stawowych ulg, rn.iala z.ach ęcać naby w có\v do ic h ~ z :l ' b kiego restau rowallia, zaś wprow<'1- lizenie klauzuli o zak a zie s~rzedaż~' nieruch e m ośc i przez k il k 4l lal, 11.1ialo na cel u przec i wdziałan:e spekulacjom. Dec y zj ą Urz<:; du Miasta ;' Gn!in,v w Srodzie \V lk p. z l O, ', na bywca p a łacu w Dr.bnie zob o\vinzan,y z os tał (lo jego (Jlib udowy i rc!l1 ; :i ltu \ V term in je 4 b t 0. 1 dat.': Zi1 - ku Ull i do u trzymania ob iek t u V/ 11.,1- l eż:;t': lll s tanie, P r0.c o wnic ~: P ~ń 5 t\v( ) wej Służb," Och ron," Z8b,d kó,,' \V P OZlli-!lliu s l. wjer< i z ".i (~, że!lab.\ II;C;! p uza usuni(:cie m i uprz~!tjli~ciern g r u zu, w pałacu nie zr o b i ł nic wi ~cej, Nal.c 1l1iusl 31.07,1991 l'. nieruc!1 o!1 )(' S Ć t<-1 z os tała snr zcd nna Z ~l!nv r }' (; 6:- 0 11'11 n z ł. SJ=:l'ze cl a j cl C,\ nie p o wi a ch)j1l lf, dl) L::~'..:: gu zol)cw ir; zn ',r" la p!, u ~ '!1.( ;, : :" ił j:l'zc.: p r ow<l Ul-onej t ranshi\cj; \vojta l'l in \ "'O> ~.'f( : ~~na l hv t,' ~ l~l: nl ć ;n[]ac jp, J~l'""a na s t:\p ił a \ \7 C~.. F~ u ~)ółt.ora!'oku,,lic f a1dc Il, j est, ż e cen 'l Lu. j J I<~l!)b k:kt :~p rze, l ano, j 2's t!:::-r.. lwic l 4-k~'otnie W\'Ż S ZC\ n:!. cena na'u,':cia. \V v je \v ću z\.,;,i KO!1scrwal IJi' Z'lb,\'t ],ów u \V D.ŻJj~~c, że nie m n żn 2! )(; zw o l:ć I1cl tworzenie p r~c 2d'2 nsó\\' p()z\va laj ą c yc h na ł am a nie CZ:\' o:nij anj{~ oho\\'illzujl1ccgo p r aw ; ~, o s p raw ie t ej z ~l \,,Iia ( jo'n : ; pr(j~uratl.1r~, Z:IS gmin ie radził skier o w :l ć sj.:'l'] W,; na d r ogg sądowq. Przypade k D~lJn a' stanowi niewątpl iwie prz,vkre i trud ne doswiadczenie, któ re uka zuje, jak w iele r o'l. tr o pn oś ci potrzeba przy tego ro... iz3 - ju lransakcjach. Obiekl;' zab,,\k o\\'c pow\'1.n,v jak n a j.s z~ ' bciej z:1.alc ż ć now ych v/ł:.t sli ciel i, be a ni par1stwo. ani gminy nie s tać na ich uln~,\' manie i r es t a uracj~, Dobrze, by b,\,j i l o l udzie w,\'\viązuj'icy siq /. podjqtych zobowiqz:jli, JIa l ina Cza rn,\'

17 P()\VSZEC: HNA_ KAS ~\ ()SZ( ~ ZI~DNOS(~], BA~K PA ~\ST\rVC)\NY zcprcsza do novjo o1v,rcr1ej placówki, Str. 17 EKSPOZY~I'URY P -O BP N owe l liasto ~ Rynek 19 tel. 94 od poniedziałku do piqtku \v godz w każdq sobotę w godz ()ferujemy usług'l,vego obe,inl1l.iqcf': w za kr('sje obrotu oszczednościo mi zakladanie i likwi da cję kslc1ż ec :6 e k obit>gmvyh tennino,""ych łli naliezanie i do pisywanie odsetek II! sprzedaj i wykup b onów oszczęduościowych B zakład,wic ks i ąi,e c zek mieszkaniowych e 7I'ddl1dunie j ohsługa kont podmiotów gospodarczych, stmna J'zyszell, fundacji itp, Ponadto ekspozyiura przy,inhlje bez pobierania opłat prowizy,iirych w płaty za świadczenia okresowe dotyczqce II zużyc'ia enc l'g'ii elektrycznej I!l abomunentu telefoniczdcf'o II skład e k PZU j ZUS Iii spłat kredytów udzielonych p rzez PKO fi! opłat HTV Ekspozytura udziela. tak7,e kl'edytów gotówkowych dla osób fizycznych.

18 ~tr. 18 7{Jiatlruntl!ei Jlu'K-NI lal Dawnymi czasy nad Kolnicą \V ś red n iow i ecznych żwdlach.. h islo['\'cznvch odnosz<jcych się do terenu dzisiejszej gmin" Nowe ]\,f iasto n /WartL\ cu;sto spot I' k,l si l~ n,lzwv Kolnie,!. Kolni ('P i K ofniczki,'pierwsza lo st r u.' ga sta!lowiqca I"wy doplyw Warty i uchodzaca do rzek i ni,, dal"k'o Hoguska. Dw i(~ dru gi~' to nazwy wsi polożonych niemal napr7.eciwko. po obu st ronach \'Zl'czki. Na.i\Vc 7.('.~n ic.isz c \VZ1l1ianki () t ych mic'.jsc()\,,' o~c:iach pochoclza z zapis,','.,,! w ilktach si)dowych. Nazw,) K olnice pojawila sir; już w 129;:]!'Oku a Kolniczki n ic' speln,1 sl.o lal p óżnic'j. w l::lg0. Pl'zypuszcza się. ż e w przcszlosci mogla to być jedna osada. Częs to t r udno j,'sl od r óżn ić. czy w iad omości doiyczi) jednc' j czy drugie.i wioski, Historycy przyi ę li z asad ę, żc' do Kolnic7.ek odnos i się wszystkie osoby, którc' c ho ć raz piszq się na pewno.. 7. Kolniczek", a takż e ich prwdk(,w i potomk c,w. Bvly jednak przypadki. że osoby te posiada Iy ie d noczcśnie obie wsic'. W dawnych dokumentach nazwy tych miejscowosci pisano bard zo I' I)ż n ie K oln ice najcz ęściej posiadaly knt'tcówkę.. cze" np. Clllnicze. K olnicze, Colnyczc... Czasem nazv..'a wsi n ie \'IJżniła sie od nazwv str u mienia,- Co]~i CZel. Naj~iekaw sze.iest. ż e n ierz,ldko Kolnic( W\ slcpcm',t!.' ;ć dodatkiem Wil'lki l'. R:,j: \vi(:c zc1. pis.v 1'vla~n :l Colnl'cze. Mai us C'Jlnicze. Col I1\'C7;' Cc,lnyc;.. e MajoI'. Cil'kil ' \.va pis()\.vn i(; I.astrhl J\v~ tn() \V Lj77 l'oku -- Culn\'l7...'Wil '';''c'. D;;isjC'js%,V cl'ytc]nik 111i.lsi SJ)() j'l) si~ na.lrudzić. ;'~ebv ł'ozs~~\' f)'()\'vać lo jako I~:()Ll[(,(' \\Ti l'l ki L, TIr'i/.Ea b:.]a tc'/. pisu\vr.ia }«d 'l ic:;~ek. \V cl"kw',,"nl'i (' 7. 1 J.;O l'nku sc1 I«(,lnikj. Pt"l: ll ie,j poj rt \vil~' si~ zapis,v lj(l!t~z {} ~J :)d ot "-, c Illb takie C.; illl e..iak '."1 ć)( lnil :,il' niu do Kolnic. \V 1::>1'1 111!C! pi ~r \vsz:.' nlz na!:\ve }C()lniczki napisano tak.,ia k pisze sil}.i ~~ clzisia.i. W () dr< 'j~ni (' nill oc! wsi po drugi c'j stronic strugi. dl)(.l;t wal10 określenir: Male, Ta dwuczlonowa nazwa wvstę p owala w bar d zo różny ch kombinacjach i n ie ma sensu przytaczać ich wszystkich. Dla' przykbdu warto.iednak wv m ien ić niektór e z nich: Minor Coln icze, Col nycza M inor. K o lniczki Minus CI takżc Colnvczky Male. K ol nice byly w lasn ości,) ~zlacheckc). Po I'az pil'nvszv.ia ko ic h wlaścicicl odnntow,li1y b\'j S,> dziwój ł-wanv Colni cz;l. s\'n zltitlr1ego r.vcer za Jakuba,.Jego (jsoba pry.c1 nvala clzi~ki!c'mu. ~C ' \V 12911'. 7.i-1sLiJ\ vil on za no Pi /.Y~ wic'n inna. I "kżc nal l 'ż~(,i lo dn niego wieś - Rogusko. biskupo 'Ni poznaliskiemu Janowi. Vve wsi bvl dwói' i folwark. Mimo. ze '\~l bliskinl sas icdzt v /ic. t uj ZJ rzeczk i) stal ko ; ci ć, l. K ol n;c2 na I p ża]\' d() pi1ra fii ]\owe Mi ast.o. Tamtemu Leż k o ściolowi placono dziesic;cinę snopowq i m eszne. K olniczki także bvlv WSie) szlachec ką P ierwszymi zna nvm i wlascic:ielami b yi'i Swic b cjl'" z Kolnikj (1 390 )'.). a p ó~n ie j (1417) Gela - wdowa po tym- 7.e. Kolniczki. mimo dodatku Malc. m usieliy być du:i.q wsic), Wiadomo, że byl W niej folwa rk. dwór. karczma. stawy : Trzciny i Ga.iowy oraz liczne pola i lasy należ,lcc d o kmiec i. Z XVI wieku zachowaly s i ę ci ekaw e n azwv i ok reśl e nia J'l'agmen(/lw wsi. B y la np..,m la pod Roża nowcc'm '...folwark za wzgó- 17.e\11".., Iqka obok 1'01 i zwanej P rzecz a".,.las z\van y Rosnc..: i Turzawca"... pole rnięd:ć y J ci" st rzqbil'11cem a bsem R osocha- 1l1i', V'/r az z pi('r\v s z (~ \viad o11 1nŚC! '-l () wsi j1l'zc!i'wab inf'lrmacj;l. i.c b~'1 (am kościół paralialn\'. Z;r Ch(J\'h1Ia si C; \ViHdulTIO Ś{" że pi,'i'\'/sz\'m plebanclll b y l,lm. () je:c!n.,\'jjl 7. p ('l;~n icj::,z,'/ C"h. 1\'hl.C'i...".iu \\'!ar:lnnll!. :ic' \\' l-ł-:j:j n )I :il t() czy: Dł'{)Ces f..l:::i( clz ice111 \'/si :) cll: iesfc;l'in!,: z '.v,vk i Du pa~'ł~~'ii kedu lillvj md ; cajv tc~ \'ijnski Kro :,C/:vno! LClskawv O L1Shl \vach pi.sand już 'n':1. [,(ill::1ch.. \Viacl'd11 I' :.I 'i Ll)k,tll1\'(:h" (\'/.1. -j 1::2). a Kn)t.c~ '.' no ln ::b:\\7)i(l ni.lz\va I{l'l1C/:\;ll ;!.,Jui. z 15:};:} 1', Duchodzi no~a L k(l lj cil1\'nlł:l'l'll i)l '7.~lkości('ln.\' rn :! "I (l p1,--. Ix!nii. \\li t.:cc' j \"ii;lc!r)]yl 'j.~, l'~ I) :::1':' 'vnian:.'nl kości(' ] c PC);J \VL'"/.\l," l J!icll1 :'bj~w i c;l s zcj NL"'ii P ::nnv i.~ \:ol. l\1ikolaj a closl ;ll'czyla \vil.~ lcl~.icl b iskupa :ć llilll l'. Ponie, WilŻ jedna k przedmiotem I,'go udcinka Wiaclomosc-i s));'zec/ l,tl jest wcześnie j szy okl'es, por'l wróc i ć do dawniejszych czasów. Z lat dwudziestych XV wice'ku pochodzi in fo rmacja. że mic;dzy obydwu wsiami. pl'zez slrumil'll Kolnica. który wówczas b yl zna-. ' cznic zasobnic'jszy w wodę lllz obecn y l'ów, usy pana byla grobla. Łelczyla ona dwa bl'zegi i musiala być ś mi a lo wylycwna, skor o o bi egnc)c~'m pl'zez ni,) t rakcie pisano WÓ\VCZ,IS.. wielka droga". Grobla lo nie.ic'dyny plt,' klitd zagospodarowan ia rzeczki Kolnica pom icclzy dwollla s<lsicdni mi wioskami'- J e j \'Iod\', najj (;:dza ly I.akże kolo mlyna. nazvwajqcego si,; Nildoiny. P l'~ \' m!yn ie byly oczywiśc i e 'dwa st,; v,,~, ': górny. gl Ollli..ldzr-!Cy \"lucię i dolnv. TC'n pierwszy naz\'wal sic jak mlvn - Nadoiny. N ie byl'; lo stcn.vy nat LIl'alne ił olocz011(o g r oblami po obu brzegach str u gi Nic I.eż dziwnego. ż e ich IV\, ly('zanie' i utrzymanie wiazal:l si,; z!'ozwiązy~"!aniem licz~ych pl'oblemów, wy nik ającyc h ' z prawa wlasnośe i zice'm i. na jakiej.t e usytuowano. Regulac.ii wyma,-:;al y lr:~. stosunki z sclsiadami. Mlyn n a lcżal do wsi Kolnice i sl.e!d zapewne już w 1469 r. zost ał od Kolniczek o dkupion~' brzeg rzeczki. Wczesn iej, bo w 1428 r. międz y Mikolaielll Lil S kawskim a Mik ola.i e n~ Kolnickinl. z<.nval'ta zosta ła urtlo\.va dntyczclca eksploatacji tego odci n ka Kolnicy, Wyda ie się. że " :twet dz i ś, po ponad p ięci u set latach. musi ona wzbudzać u:ćn, l n ie. ja ko bardzo r zeczowv i C7': t d ny dokumen t l ' eg'~lllja C \' sprawy, ktc'll'e m ogly by ć źnid- 11m konfl iktciw i waśn i sa~iedzk ich.. Wlil śc i c: i e l Lask,!'.\' godzil "ie. bv :\li Kolnicki móg l na prawiac': ~;roblq przy dolnym "t'lwie i u żywać d,) tego ziem i mic;d zv groblq Ok:l lc~ i~1c;~ SLlV'; Cl in n~1. \VSpOll1nirlllr1,j uż \vc?cśnicj!~l'()b L~ ];lc..:zqc;.. l }"{olnicl' z K()lnic;;k~; i11i. Unl(J\Vr) f (I :-:~n;vi e r(l! a k iau :--:ull/, Ż ~ n~lpl'(-1\vy lllllsza uyc t:!k pl'(\\\ 'i ł C 1 Z ()Il( \ by "n l(? szkodzić j'o}urn i lr!l«( Jlll' Lclskcnvski(:~() ".Jl' lin()czes~ i (' M. KI,lnicki.c;()~licil sit:. ':'{' ~/Iik():aj '/ L< ~:... k~l\v hed:/j p 1111\'-\ n;lpr<.\\vinl' gj'f;bl;; 'PL'J:~,:~'~" i n \ Jl: ~ ;t ;l',v i (', l i;- ','\"/ai,-:c /~ i,_ 'rl1i /, b i''';_\gu k('~ lni cki ( '80' Z,-:~ll'/( ' :~ I~l(l j ('dn,-,k, ż,; 11l():',r"> 't o robie,.tl i: ' L,yk.:i. ic-~e i'ir Jl~i na 12 lukci (Jd dr(jgi, ku)l' Cl jl] 'O\Vi.ld:..',! z L;lSkclW do Koln ic:zl'k. or :lz innl'i dmgi z KnlnicZl'k cło C:hw, tl c ~ ('i n ka:',, Do c1t1\,vn~ r ch dzil' i(')\v \vsj n~1d KolniUl warw bc;d zie jcs/:czc wrócić pn:y innej okilzj i. Chn c i ażby po lo. bv wvmic n ić n :1- zwioka ich p ó:i~i1 i e.iszych wla;; cicieli oraz pr zytoczyć inn C' ciekawe ll'ansakcje pl'zc'z nich Zil- \V I Cl'an(;, Rugeniusz Czarny

19 I, : I ~ " i :. :. 1~si(1g 'lj rzgd ll. St an li C_: ~'\ \~i) 11 ego Str, 19 da ne za okres , lo,19lj:': URODZENIA Knysztof W~ ' t l'zyszczak - Chl'lll11ić'c.L\gCl t ~l Lepcwk - \Nolica Pusta JVlal'la Jankowiak - Chocicz<I Alicja Wesole k - Nowe Miasto Paul ina P ietl'zak - Chromicc Aleksandra Jędrzak - Wolica Nowa Patryk Nieborak - Boguszyn Honorata Matuszczak -, Knlcz"n Marcin Ka2micl'czak ' - Chwal ęc in Slawomir Skr'zypski - Radliniec Katarzyna Żak -- Uh'ata ZGONY Anna Ciamulska l. 73 (Nowe.Miasto) Stefan J ę drzejewski l. 67 (Kruczy n) Stanislaw J ed"nak l. 82 (Chocicza) F e liks Figaniak l. 64 (Utrata) 'Lucja Luczak l. 8~ (A IC'ksanddl\v) T[ "!cna Kajdal'lczyk l. 68 (Dl, bno) J ózef Rajm,m l. 57 (Now e MiascD) Marianna Hohm l. 7:2. (WoliC< t Pusln) Mal'jan Mis(ersk i l, 77 (N owe Mi~lst () ) Henryk Król l. 6G (Nowe Miasto) S eweryna Macioszczyk l. 61 (Wolica Pusta) Rodzinom zmal'l vch R C'dakc.i a składa wyraz:" wspólc:wcia. Oprac. Grażyna Grabowska r;:'~ Z :ia' ""'~~'n_ ~::~~' - l j I I MEBLE NA RATY ZAKŁAD STOLARSKI MIESZKOW Rynek 2(i, t. 33 oje7' uje: w cenie zbytu bez marży handlowl!j meblościanki w cenie ju ż od 3 20:0 000 zl zestawy kuclwnne w ('('nic ju ż od zl ŚLUBY Tl '!11clS% Wasidewski (Hilarów) - Violetta Zenker (Wolica Pusta) Lucjan K olel'ba (Osiek) - Ewa Koch (Michałów) P;olt Wiciiowski (Klęka) - Agnieszka J<:dl'zejczak (Nowe Miasto) Grzegorz Wi eczak (Kh;ka) - Agnieszka Sobczak (Klęka) Jcll 'o~l aw Kn)l (Nowe Miasto) - Agnieszka Szwalikowska (Nowe Miasto) M;,trek lviaćkuwiak (Michalów) - Genowefa Grajek (Osiek) Robert Lyskawa (J arocin) - Malgol'zata Jakubowska (Utrata) Mariusz Tuszyński (Jarocin) - Urszula Studzińska (Teresa) Andl'zej Siejak (Boguszyn) - Danuta Gl'ygiel (Jarocin) K2zimierz Józefiak (Skoraczew) - Teresa Stachowiak (Michał ów ) Artur Zając (.Jerka) - Teresa Antoniewicz Kruczyn) J\I'kadiusz Mieloszyk (Chocicza) - Alina Skrzypczak (Utrata) D,lmian M ikolajczak (Klc;ka) - Beata Miczke (Klęka),Jan IdziaszC'k (Kornorze) - Danuta Zenker (Kruczynek) Krzysztof Kujawa (Osil:k) - Mirela Jakubiak (Klęka) Pawel Michalski (Nowe Miasto) - Anna Sztandera (Luboń) Mariusz Fr.\czek (Chucicza) - Malgol'zata Menzel (Chocicza) Ireneusz Smigiclsk\ (Chwalkowo Kośc, ) - Bernadeta Liwerska (Kruczy n) Sławomir GogoJkiewicz (Chwalęcin) - Renata Smolarek (Boguszyn) Pawel Ziemiańsk i (Solec) - Barbara Kiepulska (Rogusko) Grzegorz Grygicl (Siedlemin) - Mirona Sobańska (Teresa) ,._ , Krzyżówka z maluchem nr 1 (8) POZIOMO: I) w\'nalazek Alfreda Nobla, 4) rodzaj ujści a rzeki, 5) wyplvwa z wulkanu, 8) U,,1\vn<1 jednostka ITI cnebuna, 12) Inalenkie ziarnko z prz.vpuwieści, 13) niejeden n a dworze króla Zygmunta, 1.1) zielnniaczany szk odnik, 18) skręcane z l iści t~'t o niu, 19) przełożon." klasztoru, 20) rni t.vczny v.lla dca I11ÓrZ i oceanów. 21) alkohol w; sokopr()cento- \vy. PIONOWO: 2) Warta albo Missc";ppi, 3) instrument strun ow)', 5) l d m", 6) raz przej dzie przez wieś, 7) niszczy powł o kę ozonow'l ziemi, 9) zaprawa do k orniszonów, 10) p;eś," pochwalna, 11) międz\' basenl a ten oren1, 14) przed domem, 1;:) przeprowad za po Jlliary poucza s l otó\v k oslniczr1.\'ch, 16) jedna z czterech prz\' samochodzie, 17) aust.ralijski mis-tr:rbacz, Roz\;..r iqz:-ln:e kr zyżowk :: prosin1y na d s."łać lub clo st a rc z,.1ć do redakrji,,\vl" (Bibli,".Lka Fu bl j cz n~) do 2~ l isto t)adn, \Ą.'śród prawidło\v~ ch r o Z\Vi ązdi1 r ozl u~c \x:<jnt.! b ęd'1 na~r oci y ufunu o\v3ne przez AP'1'EKI~ ZUZANNY CHARCJAREK \y N c.v., m f\1ieśc:c n. \Vartq,. Na ~roj :, za r cz wi(-~ z.a nie Krz yżó wki z nr.10,, \VL" w."l osowali: TZABELA JUZKOWJAK z Cil\\'<llqcina i BEATA GOLINSKl\ z Nowego Mbsta. L O sowała AureE..l Marciniak. Frzej: raszaln~ za bł ą d, któr:, zakr ad ł się do tej krz,'- żó\vki (w h;l śle 32. ::oziorno).

20 Końcówka SPORT w rozgrywkach rundy jesiennej Drużyn a LZS " H erbapol" Kl ę k a I"Ozcgrala w rund zie je~i e nne.i już 11 spotkań. Bilans wynikowy jest nasl.ępujqcy: 5 meczy wygranych i 6 przegranych. Mecze wygrane zosta ly z na stę puj<icym i przeciwnikami : "Herbapol" - "Warta" Śl'f'm 3 : 1 (Brarnki: T OIna"sz, AdaIn, Dariusz Parusowie).,Herbapol" - "Polonia" St'oda ] : O (B: Piolr Osiński - rzut karny) " Herbapol" - " Zamek" Golańc z ] : O (B: Grzegorz Par u s),.herbapol" - "Leśnik" Margonin 4 :0 (B' To:n"sz Parus - 2. Piot r OsiJ\ski - I,.JarlUs7. J~drzak -1) " Herba pol" - " Polonia" Jastrowie 7 : 2 (B: T umasz Parus - 3, Grzegorz Parus - J. Damian M ikolajcmk - 1, Slefan W c cłew ski - l. Piotr OsriJski - 1). Do rozegrania pozo s lały tylko dwa m ecze z zes p o ł em,,victor ii" Wrze ś n i a na wyjeździe i z d rużyn'l " Kłosu" Bu d zy ń w K l ęce, Aktua lnie zespól z j{ lęki z dorobkiem 10 pkt. mjmuje H m iejs ce \V t" beli rozgr ;.' wek klas.\ n1akroregionalne.i. Na c.:zelc zfwjdu jq si~ zespo ł j' posiaua.hlce siln.ych sponsorów, mogących kup ow ać z:.:l\vodnikqw z czolow.vch drużvn \VielkopoIski, l. "KS Lubori, 2. "KS Mieszko" Gniezno. 3. KS.,Wurta" S r e m Je d n ocześni e ;'ofornluję, że ostatni rnccz r undy jesie nnej od b ęd zi e sie na stadionie w K loce \V uniu 8 lis topada o g od z Pr a.~ nt: r Ó ','/llież poinformc \vać, że zespół u danie zadebiutow a ł vv roz~ r y wkilch o,.puchar P olski" puk onujqc w meczu wy jazdo\v,vrn zespół L ZS "L<ls" P uszcz:-' k owo 1: 0 a nas1q;:;n:-: mecz rozegra w P ozll:.l n iu z lir uż ",' ną,.polonii", Pa\vcł R og:uszczak P iłka r«;czna 8 paź dz i erniku \V ramach Mistrzostw Szkó ł P odstawowycb w oj. pozo<1i1- skiego, rozegrano w Pięczko\vie turn iej piłk i r Qcz n ~ j chłopcó\v. Oprócz gosp~) darzy SP z Pięczkow~ uczestni c z y ł y \v nirn lb:ul.\'ny SP nr 7 z GnieZ!la (zespoi ten b y ł mistrzetn w oj. poznański'ego sprzed dwóch lat \v mini-piłce r ~czn ej ) i SP z Kolniczek. W,'niki meczów: SP 7 Gniezno - SP Kolniczki 26 : i l (13 :,) SP Koln iczki - SP PiGczkowo 10: g (8::1) SP 7 Gniezno - SP P ięc 7.k owo 36 : 3 (20:1) A\vans uo nas tępnego turniej u \v.\"wa]cz~ ł f a\\ior :,"\, - z l2sp~} 1 SP nr 7 z Gnic~~na, Do WYf0Żniajqc.' ch sig zu\vodn';'ków rw.le~. :: ł Karol P rzcpii,ra, który ZI!o ~l.\ l większo~c brmllck d la zcsp n łu z Kolniczek. 211 \vl'zc;;n ia \v Środzie \Vlkp. r 07.egrane zostaly zawody lckkoalletyczn e o P uch at Dyrektora Dolegatury. W punktacji ogólnej na t l' zy na ~cic startują cych szkól z r ejonu śrcdzkiego zawodn icy ze SP w K olniczkach za j ęli V 1:;1icjsce a uczniowie ze SP w Nowym Mie śc i e - mi,'jsce VIII. Indywidualnie w y r óżniła się Barham Chyb/w, k tóra zdobyla zloty m eda l w chodzie na dystansie 1500 m w czasie sek. i Daniel Andrze,iczak zdobywaj ąc sr ebrny medal w skoku wzwyż - obydwoje ze SP w Koln iczkach. W zawodach tych uzyskano k ilka bardzo dob'r ych rezultatów, głównie w b iegu dz iewcząt na dystansie 300 m, J aro.s ł :Jw \-Vawrzy niak Lekkoatletyka Ści e ż ka zdrowia w K!ęce Wc w rze ś n i u bl'. przy udziale rodziców i zakladu opiekuilczego PRZZ,. H el bapol" w Kll: c'; wykon ano i zamontowano n" lerenie boiska szkolnego l7.w. śc i eż kę zdrowi;\ w celu spop u laryzowania sportu m asowego wś r (l d uczniów naszej szkoly. Zl'calizowano tym sam ym dost rzeżon e wcześn i ej pottze b:v w tym zakresie. Scież k a b ę d zie s l u ż y la m l odz i eży szkolnej do l'ozwijania tężyzny fizycznej równ i eż w czasie woln ym od Z<\.ic; ć lekcyjny ch. R..T. Piąć punktów w trzech m e ~ z a c h W trzech kolejnych mrczach w Wojewódzkiej Lidz,' Juniorów p ilkarze MKS Chocicza u zyskali n astęp uj ące rezu lta ty : MKS - " Mieszko" Gn iezno 0:0 MKS - "Sokól" P n iewy 2:0 bramki : A. K olendowicz - 2 "Olimpia" Po znań - MKS 0:1 bramk a : M, Szczepaniak Zespól systematycznie odrabia straty do d r u żyn z czolcl\vki tabeli. 21 listopada o godzin ie na boisku w K lc;ce zoslanie rozegra ne spotkanie MKS Chocicza - " S par ta" Szamoluly. * Trzech chlopców z klas V i VI Szkoly Podstawowej w Chociczy: Rober t K olendowicz, Rober t Po ch i K rystian Kukowiecki pow olanych zostało przez P oznańsk i Okręgowy Zw i<lzek P ił k i No żn ej n a k on sultacje kadry o kr ęg u juniorów m łod szych w P oznaniu n a stadion ie.,warty". M il'oslaw Janick i UZUPH.N!ENIE do art y kułu z nr 10/91 "W L" (I S p ó łdzielni ivlieszkanio\\'o -Administracyjnej w Chociczy Po zdaniu.,na1 om iast enwrvci i ] ( nc i ści S,! zwolnieni 7. c z y~ SZLI za mieszkanie" powinno b~ ' ć zgod nie z ustaw,! z dnia 19 p aź dziernika Hl91 1'. o gospr:d<l \,() wani li 11 ie\'l\ c hol11o ści am i rolny mi Skarbu P"ństwa ad. 47 P.' 2.,EnlCI',yci i r c: n ciści Pl"o\\"aclzc1cy samod zi elnie gospod a ]'stwo domowe, a w i<;c p rowa d zący gospodlll'slwo d om owe bez udzialu osób, którr uzyskuj,! doch ody z innych ź ró d eł, zwoln ieni sa z czynszu z tytu ł u eksploatac.ii bud ynków i lokali m ieszkaniowych". Za nlimowolnr w p ]'O\\'adzen ie Czyt.eln ików \V blqd, p,'z('- praszamy. (red.) WIADOMOSCl LOKALNE redaguje zespó ł w sklul:zie : H,!li:la Czarn." (red, nacz.), Ma rzena Spychalsk a, F ranciszek Tomczak prz,\" współpra c y J a d w igi Lucznk. i{euukr.:ja zastrzega sobie prawo Skr:lCil nia i <.\uluslar:j i tekstów or:1z. zrnian:; t ~ tu I 6\V. Za t r e ść ogło SZC{ 1 R ed a kc: j ~l nie odpowlada. Adres Redakc j i: ł3ib l io teka Publicwa G m in)' ul. P OZl1miska 8<1, N ow e 1\1i asto n. Wartą. tel. 6, 14 wewn, 2 1, 24. 1\T ulllcr oddano do d ruku :3 0 p;1źdz i crnika. ~' kł ;\(i i druk Sp ó ł dzielnia Pracy "Rcl;;: hm1(jt! ruk P, ul. Prze!llys i o \V ~! '! G2-3 0{} Wr"c'"ia.

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło .. miesięcznik nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad VVartą RoklV Cena 3000 zł { I 0[aszym Czy te {n i/(gm, naswięta Zmartwychwstania PańsRjego naj{epsze życzenia

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM PAŃST\r UWY TE AT R im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM JULIAN TUWIM wt-dług D y n [ I\ T o n : l\11 R O S ŁAW S ~IOLA R RUSZKOWSKI EGO JADZIA WDOWA K I E R O W N I I\ L I T E H A

Bardziej szczegółowo

===================================~

===================================~ Nr ts (ELCE DNA POŚ\J~CONA SPPAWO/V\ 29 (WJETNA 1934 RO(U ROt( v QElGJN~ OS\llATO\J~/\ sdoł::ec2n~m Cena jednego eg~emplarza 10 groszy Z przesyłką: p ółro c znie 3 zł o t e rocznie 5 zł otyc h (ooto P

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i'

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i' 977023929430302 7702 9"294 STRONA 9 Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i R E K L A M A S z a n o w n y c h K lie n tó w u p r z e j m i e z a w ia d a m ia m y o w z n o

Bardziej szczegółowo

17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie

17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie 17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki Świętuj z nami. Czytaj! 2+1 na książki z tego Tomu Kultury ponad 100 tytułów w ofercie Czytaj! Światowy Dzień Książki 23 kwietnia 2+1 na książki z tego

Bardziej szczegółowo

B ezd om n i w Jarocin ie. J a ro cin ia n in R oku. Nagrody w ojew ody. M acie JOB-a. R ocznik G azety. D ziś 24 stro n y. Szesnastu zablokowanych

B ezd om n i w Jarocin ie. J a ro cin ia n in R oku. Nagrody w ojew ody. M acie JOB-a. R ocznik G azety. D ziś 24 stro n y. Szesnastu zablokowanych TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ NUMER 42 (160) IV Jaradn, 22 października 1993 r. Cena 4.000 zl B ezd om n i w Jarocin ie J a ro cin ia n in R oku D o re d a k c ji n aszej G azety w p ły n ę ły p ie rw sze

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58 Dzieƒ inny ni zwykle w CNH fiat wokó nas rok 9 numer 58 paêdziernik/listopad 2005 Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

ROK IX Cena 2,20 ISSN 1508-3446 BEZPŁATNY KALENDARZ!!! Pawlak kontra przewodniczący Janicki

ROK IX Cena 2,20 ISSN 1508-3446 BEZPŁATNY KALENDARZ!!! Pawlak kontra przewodniczący Janicki Grudziell 2009 WIADOMOŚCI LOKALNE Nr 12/129 Strona l OKALNE Miesięcznik Mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą nr 12/129 Grudzień 2009 W NUMERZE: Orientacja zawodowa w gimnazjum Doradcy zawodowi z Poradni

Bardziej szczegółowo

Los. -a b g, ł!wf, ~ua ni~ 5 o n. nio. p Ił e o z~r.g. "S.-, o. SIJOlECZNY, POLiTYCZNY I LITERACKI

Los. -a b g, ł!wf, ~ua ni~ 5 o n. nio. p Ił e o z~r.g. S.-, o. SIJOlECZNY, POLiTYCZNY I LITERACKI łr. --... 322 Opłata pocztowa ui!jzczona ryczałtem....-.u łódź, Wtorek, 22 listopada 1938 r. lotr. W.iiM '2M DlEN~1 SJOlECZNY, POLiTYCZNY LTERACK Redakcja: Piotrkowska 101. Tel. 144-44., 166-66. 177-77

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a co 0 N CO O Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Herbapol Klęka s.a. 63-040 Nowe Miasto nad W artą tel./fax (0-667) 580-06 W numerze: Radni na półmetku Rolnicza wegetacja Zburzyć amfiteatr? Kolarze w

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

PAR~A OPERA WE WROCłAWIU. AdolpheC

PAR~A OPERA WE WROCłAWIU. AdolpheC PAR~A OPERA WE WROCłAWIU AdolpheC G 6 maja 1945 - kapitulacja Wrocławia 9 maja 1945 - zakończenie Il Wojny $wiatowej 10 czerwca 1945 - pierwszy nwner gazety Nasz Wrocław" e 16 czerwca 1945 - pierwszy seans

Bardziej szczegółowo

ROK X Cena 2,20 ISSN 1508-3446. Wartą zorganizowała na tę okoliczność niezapomnianą uroczystość, która odbyła się w miejscowo ści Boguszynek.

ROK X Cena 2,20 ISSN 1508-3446. Wartą zorganizowała na tę okoliczność niezapomnianą uroczystość, która odbyła się w miejscowo ści Boguszynek. OKALNE Miesięcznik Mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą nr 08/137 sierpień 2010 W NUMERZE: Wypłaty dla powodzian Podczas powodzi, która miała także miejsce w Gminie Nowe Miasto nad Wartą, najbardziej

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo