ZARZADZENIE Nr OR.0l W6jta GminY Domaszowice z dnia 01 sierpnia 2005r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Domaszowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZADZENIE Nr OR.0l 52-7105 W6jta GminY Domaszowice z dnia 01 sierpnia 2005r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Domaszowice"

Transkrypt

1 ZARZADZENIE Nr OR.0l W6jta GminY Domaszowice z dnia 01 sierpnia 2005r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Domaszowice Na podstawie art, 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozadzie gminnym (Dz.U. 22oo1r., Nr 142 poz 1591 zp62n. zm.) W6jt Gminy Domaszowice zatzedza, co nastepuje:.- s1 W Regulaminie Organizacyinym UrzQdu Gminy Domaszo$/ice' stanowiacym zalqcznlk Nr 1 do zaz4dzenia Nr 1/04 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 02 stycznia 2004r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Domaszowice wprowadza sie nastepujqce zmlany. 1) W rozdziale I w $ 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie jak nizei:,,4. W przypadku nieobecnosci W6jta upowaznionym do dzialania w zakresie zadaf nalezacych do kompetencii W6jta jest Sekretarz Gminy. Pod polqciem nieobecno6ci rozumie sig co naimnie.i pelny dzien roboczy nieobecnosci W6lta." 2) W rozdziale ll S 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie jak ni2ej:,,6. W sklad UrzQdu wchodzq nastepujqce Referaty: 1) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, 2) Referat FinansowY. oraz samodzielne stanowiska pracy: 1 ) Sianowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomosciami. 2) Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i zam6wie6 publicznych 3) Stanowisko ds, ochrony Srodowiska, meliorac.ii, drogownictwa, OSP i BHP. 4) Stanowisko ds. lesnictwa i ochrony przyrody."

2 Referat lub samodzielne stanowisko Dracy Stanowisko pracy PodlegJe56 Status Symbol organizacyjny Ki ros/nik Referalu W6jt Gm'ny OR ReSeral o orace Orqanizacyjny Stano$risko Kiercwnik Umowa OR i Spraw ds. obywatelskich Referatu o orace obywatelskich Stanowisko ds. kada Kierownik OR i obstuoi Radv Gminv Referaiu o prac Slanowisko Kierownik OR ds. kancelaryjnych Referalu o prace i archiwum Stanowisko ds. informatyki Kierownik Umowa o OR i ochmny danych Releratu pracq osobowvch RefeJat Sprzqiaczka Kie Nie dotyczy Organizecyiny Referalu o prace i Spraw Konserwator-palacz Kierownik Nie dotyczy Obywatelskich Referatu o prace Robotnik gospodarozy Kiercwnik Umowa Nie datyezy Refemlu o orace Kierownik Referatu W6it Gminy Powolanie FN Skarbnik GminY Refe6t Finansowy Stanowisko ds. ksiqgovrgsci Kieroylnak Umowa FN bud2etowei Referatu o orace slanowisko ds. wymiaru Kierownik FN Dodatku Reteralu o Drace Stanowisko Kierownik umowa FN ds. ksi qowosci oodatkow i Referalu o pface Stanowisko ds- plac Kierownak FN i rozliczeri ZUS Referatu o Stsnowisko ds. fozliczei Kierownik FN Referatu o prqqg Slanowisko ds. kasy Kiergwnik Umawa FN Referatu o orac Stanowiako Stanowisko ds. rolnictwa Wqt Gminy ds. rolnicb,va i gospodarki o prac9 i ggspodatki nieruchomo6ciami GN nieruchomosciami Stanowislo Stenowisko ds. gospodarki W6it Gminy ds. gospodadd komunalnej izam6wieh o prace komunalnej publicznych GK i zem6wied publicznych Stanowisko ds. ochrony Srodor riska, melioracii, drogownictwa, 09P i BHP Slanowisko ds. leiniclwt i ochrony pr.yredy Stanowisko cls. ochrony S.odowiska, melioraqi, drogovfiictwa, osp ibhp Slsnowisko ds. le5nictwa i ochrony przyaody W6jt Gminy W6it Gmjny o prace 0 prace zawana zosta z UrzQdem Miejskim Namyslowie (1/4 etatu Gminy os OP

3 Urzqd stanu Cvwllnedo 3ekretaz Gminy Kie.ownik Uz9du Stanu Cvwilneqo Kierowca autobqsu Pmcownik obslugi W6jt Gminy Powolanie usc W6il CminY Powolani o Sekretaz Umowa Nie dotyczy Gminy o prace Sekretarz Ni6 dotyczy Gminv o oface 3)wrczdziale lll w S 18 po ust. 3 dodaie sie ust. 4 w bnmieniu jak n l2ej:,4. Do szczegolowych zadari Sekretarza Gminy nale2y: 1) W zakregie sprawowania funkcii kierowniczej i organizowania Bracy Uzedu: - prawidlowa organizacja pracy, a w szczeg6lnosci: przestrzeganie przepis6w prawa, potzedku i dyscypliny pracy, prlwidtowe i sprawne zafatwianie spraw obywateli oraz ich skarg i wniosk6w, - koordynowanie w Urzqdzie Gminy sprawami zwiazanymi: z przygotowaniem dokument6w z zakresu organizacji pracy (statut, regulaminy, zaeqdzenia) oraz zmian tych dokument6w, z przygotowaniem dla potrzeb Rady Gminy i jej organ6w informacji, projekt6w uchwal oraz opracowaniem zarzadzen W6jta GminY, - uciestniczenie w sesjach Rady Gminy i je.i Komisjach w miarq potrzeb, - nadz6r nad rozpatrywaniem i zalatwianiem interpelacji, wniosk6w radnych, - bezoosredni nadz6r nad kierowcq autobusu szkolnego i pracownikiem obslugi, - organizowanie pracy i nadz6r nad prac4 praktykant6w i stazyst6w, - wsp6lpraca z solectwami, wsp6lorganizowanie zebran wiejskich oraz organizowanie pracy i nadz6r nad opiekunami poszczeg6lnych sotectw, - wspolpraca z sqsiednimi gminami - wsp6ldzialanie z organemi kontroli panstwowej oraz organami Scigania. 2) W zakresie nadzoru, kontroli i instruktazu. - nadzorowanie realizacji wniosk6w i zalecen pokontrolnych skierowanych do W6ita przez organy kontroli zewnetrznej,. - sorawowanie nadzoru nad stosowaniem przeplsow Kodeksu postepowani administracyjnego na wszystkich stanowiskach pracy, - nadz6r nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego neczowego wykazu akt, - przeprowadzanie kontroli wewnetrznych w Urzedzie Gminy, - kontrola izabezpieczanie mienia pized pozarem i ktadziez4

4 - kontrola pomieszczen biurowych w zakresie zabezpieczenla dokument6w. pieczeci, druk6w i komputer6w - wsp6ldzialanie w organizacji szkolei pracownik6w Urzedu' - udzielanie pracownlkom instruktazu w zakresie organizacji pracy, funkcjonowania Urzqdu, trybu zalatwiania spraw ouywateti oriz wspotdziatania z organami Rady Gminy w zakresie wykonywania ich zadan. 3) W zakresie oswiaty: - prawidlowa realizacja zadafl nalozonych na gmine wynikajaca z ustawy o systemie oswiaty i Karty Nauczyciela, - nadz6r nad plac6wkami oswiatowymi znaiduiecymi siq na terenie gminy, a w szczeg6lno6ci: nad. zapewnieniem odoowiednich warunk6w dziatania placowek oswatowycn w iym bezpiecznych i higienicznych warunk6w pracy, nauki, i wychowania; nad wykonylvaniem remont6w obiekt6w szkoinych otaz zadafi inwestycyjnych w tym zakresie; nad organiiacjq obslugi administracyjnei i flnansowej; nad wyposazeniem plac6wek oswiatowych w pomoce dyiaktyczne i sprzet niezbedny do pelnej realizacji program6w nauczania i program6wychowawczycn - nadz6r nad realizacje zadania dotyczqcego rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy), o kt6rym mowa w ustawie o systemie oswiaty - koordynacja dzialaf aniezanych z ustalaniem sieci publicznych przedszkoli, publicznych szkol podstawowych i gimnazj6w na terenie gminy i przygotowywanle w tym zakresie odoowiednich uchwal Rady Gminy, - koordynacja dziala(r zwiqzanych z zapewnieniem bezplatnego tiansportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szk6l. - przyjmowanie powiadomien od rodzic6w dzieci.o formie spelniania obowiqzku szkolnego oraz przyjmowanle oowiadomiefi i kontrola w zakresie obowi4zk6w nauki pzez mlodzie2 w wieku lat i zmianach w iym zakresie, - wsp6lpraca z Kuratorium Oswiaty i innyma organami lub organizacjami zajmuj4cymi siq sprawami oswiaty,. - iystgpowanie z wnioskami do dyrektor6w szkol i innych ptai6wek oswiatowych oraz do organ6w nadzoru pedagogicznego w sprawach dydaktyczno-wychowawczych iopiekuiczych, - przygotowywanie prac zwiqzanych z organlzowanlem konkula6w na stanowisko dyrektora plac6wek oswiatowych znajdujqcych sie na terenie gminy, w tym przygotowywanle Oofum-eiiac;i zwiqzanej z powolywaniem komisji konkursowych, - przygotowywanie odpowiednich projekt6w uchwal Rady Cririni- w sprawach utworzenia lub likwidacji plac6wek

5 oswiatowych na terenie gminy i zasieganie opinii wlasciwych organ6w w tych sprawacn, = [rowadzenie ewidencji szkol niepublicznych znajduj4cych sii na terenie gminy i wydawanie za5wiadcze6 o wpisie " 4) W rozdziale lll S 19 otrzymuie brzmienie jak niiej: Do zadah Skarbnika nalezy: 1) Zajmowanie sie problemem ekonomiczno - flnansowym gminy 2i Beiposrednie kierowanie prace Referatu Finansowego 3j Organizowanie i doskonalenie wewnetrznej informacji ekonomicznej w Gminie 4) Organizacja i czuwanie nad prawidlowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej zgodnie z obowiazujacym zarz4dzeniem W6jta. 5) Kierowanie rachunkowosciq Urzqdu 6j Opracowanie analiz gospodarki finansowe.i Gminy oraz wynikajqcych z nich wniosk6w. Z) Dekreticja otrzymanych dokument6w finansox/ych, aprobata wszelkich Dism z zakresu spraw finansowych, zatwierdzanie dokument6w wyplaty 8) Przygotowywanie projektu budzetu Gminy oraz przedkladanie ' go w obowiqzujacym terminie do uchwalenia' 9) Terminowe otwieranie kredyt6w. 1'0) Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego (Srodki.trwale).. 11i Prowadzenie gospodarki funduszami bqdqcymi,w dyspozycji Gmin m.in. mieszkaniowego, socjalnego i ochrony Srodowiska' 12) Opracowywanie niezbednych instrukcji i zarzadzei W6jta w sorawach finansowych GminY. 13) Prowadzenie ewidencji sprzetu i mienia Urzedu wraz z przekazywaniem pisemnej odpowiedzialnosci materialnej dla poszczeg6lnych Pracownik6w. t+j Pzepiowadzenie inwentaryzacji sprzqtu i mienia zgodnie z instrukcjami." 5) W rozdziale lv w $ 20 po pk 14 dodaje sie pkt 15-'17 jak niiej:, 15) Prowadzenie postqpowania i wydawanie decyzji w sprawie 2miiny imion i nazwlsk wynikajacych z ustawy o zmianie imion i nazwisk. 16) SporzEdzanie powiadomiei za granice dotyczecych sporz4dzenia aktu mal2eristwa lub aktu zgonu zgodnle z Konwenc.i4 dotyczqce miedzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego. 17) Wydawanie wieloiezycznych odpis6w skr6conych akt6w stanu cywilnego zgodnie z Konwencja o wydawaniu wielojezycznych odpis6w skroconych akt6w stanu cywilnego "

6 6) W rozdziale lv po $ 20 dodaje sie S 2Oa w brzmieniu jak ni2ej:,, s 20a Kierownak Urzedu Stanu Cywilnego opr6cz Powierzonych czynnosci wymienionych w $ 20 Regulaminu wykonuje r6wnie2 zadania z zakregu: 1. Obrony cywilnej: 1) Prawidlowa rcalizacia zadah nalo2onych na gmlne wynikaiqca z ustawy o powszechnym obowiezku obrony RP i rozporzqdzenia w sprawie obrony cywilnej' 2) Kier6wanie i koordynowanie przygotowari i realizacji przedsiqwzie6 obrony cywilnei przez instytucje paristwowe' brzedsiebiorcow i inne jednostki organizacyjne oraz brganizicie spoleczne dzialaj4ce na terenie.gminy' g) Rializac.ii zadarl obrony cwilnei majqcych na celu ' zapewnienie ochrony ludnosci przed..qmjny niebezpieczenstwami wynikajacymi z dzialaa wojennych' klesk z'ywiolowych i zagrozeti Srodowiska' 4) Ooramwvwanie i aktualizacja planu obrony cywilnej gminy ' oraz innvth dokument6w dot. dzialalno6ci OC' 5) Nadz6r nad tworzeniem systemu alarmowania i wykrywania na terenie gminy i przygotowywanie odpowiedniego zaz4dzenia w tym temacle. 61 Kooriynowanie dziala6 zwiqzanych z planowaniem 'i ptzygotowywaniem ewakuacii ludnosci w sytuacjach kryzysowycn. 7) Kooidvnowanie dzialah v$iqzanych z tworzeniem w drodze zarzqdzenia formacji obrony cywilnei. 8) Planowanie zaopairzenia formacji OC w sprzqt, Srodki iumundurowanie. g) Prowadzenie magazynu sprzqtu OC. 1'0) SporzEdzanie sprawozdan OC. 11) 'warunk6w Koordvnowanie prac zwiazanych z zapewnlenlem db prowadzenia likwidacji skazen i zakazei' 12) Koordynowanie dzialafi zwiezanych z planovvanlem 'i organizowaniem ochrony zywnosci i innych d6br niezbqdnych do Przetrwanla 13) Koordynowanie dzialafi zwiqzanych z organlzowanlem dorainych pomieszczei zaopatftenia dla poszkodowanej ludnosci. 14) 'd6br Koordvnowanie dzialah z'tti4zanych z zabezpleczenlem kultury, urzqdzei u2ytecznosci publicznei wa2nej dokumentacji. 15) Prowadzenie dzialalno6ci planistycznej i prac organizacy,nych w zakresie obrony cywilnej 16) Prowldzenie szkoleh z zakresu obrony cywilnej' 17i Ptzygotowywanie decyzji o nalozeniu obowiazku wykonania Swiadczenia osobistego

7 18) Przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera. 19) Przygotowywanie decy4i o ptzeznaczentu nieruchombsci lub rzeczy ruchomej na cele Swiadczeh rzeczowycn. Spraw wojskowych i obronnych 1) Prawidlowa rcalizac.{,a zadafi nalozonych na gmine wynikajaca z ustalw o powszechnym obowiazku obrony RP o(az rozporzqdzenia Ministr6w Spraw Wewnetrznych i Administracji i Obrony Narodowej w sprawie poboru do sluzby wojskowej. 2) Spozqdzanie list poborowych. 3) Vwsylanie wezwafi do stawienia sig przed komisi4 poborow4 4) Peeprowadzanie reiestracji poborowych. 5) Przygotowywanie decyzji o koniecznosci sprawowania przez zolnietza bezposredniej opieki nad czlonkiem todzitny oraz decyzji o uznawaniu za posiadaiqcego na wylqcznym utrzymaniu czlonk6w rodziny. 6) Nadz6r nad ustalaniem i wyplacaniem Swiadczen pienie2nych dla zolnierzy rezerwy, kt6rzy odbyli 6wiczenia wojskowe oraz innych Swiadczeri na zasadach okreslonych w ustawie o powszechnym obowiqzku obrony RP- 7) Podejmowanie dzialafi zwiqzanych z oczyszczaniem terenu z niewypal6w. Ochrony informacji niejawnych 1) Prawidlowa realizacia zadaf nalozonych na gmlne wynikajaca z ustawy o ochronie informacji niejawnych i rozporzadzenia Rady Ministr6w w sprawie organizacji kancelarii tajnych. 2) Pelnienie funkcji pelnomocnika ds. informacii niejawnych w gminie. 3) Koordynacja dzialai zwiqzanych z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych. 4) Koordynacja prac zwiqzanych z ochrona system6w i sieci tef einformatyczny cn onz petnienie fu nkcji administratora systemu. 5) Koordynacja dzialan zwiazanych z zapewnieniem ochrony fvycznel Urzgdu Gminy. 6) Kontrolna ochrony informacji niejawnych oraz pzestrzegania przepis6w o ochronie tych informacii. 7) Okrcsowa kontrola ewidencji, matedal6w i obiegu dokument6w. 8) Opracowywanie planu ochrony Uzgdu Gminy i nadzorowanie jego realizacii. 9) Szkolenie pracownik6w w zakresie ochrony informacjl niejawnych.

8 10) Wspolpraca z wtasciwymi jednostkami i kom6rkami organizacyjnymi sluzb ochrony panstwa 11) Opracowanie planu postepowania z. matenafaml zdwierajqcymi informacje niejawne stanowiace talemnlce parlstwowq w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego 12) ' bodejmowinie dzialan zmierzajecych do wyjasnienia okolicznosci naruszenia przepis6w o ochronie informacji nieiawnych. 13) Pzeprowadzanie szkolen pracownik6w na temat ' klasyfikowania informacji niejawnych i przyznawania kleuzul tajnogci. 14) ' Opracowanie szczegolowych wymag3.n w zakresie ochrony iniormacii niejawnych oznaczonych klauzule,,zastrzezone" w podleglych kom6rkach organizacyjnych' t5) P#eprowidzanie postqpowania sprawdzajacego w zakresie ochrony informacji niejawnych os6b Podejmuiqcych PracQ w gminie. 16) Wydawanie poswiadczeh bezpieczenstwa' 17i Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz os6b dopuszczonych do prary lub sluzby na stanowiskach, z kt6rymi wieze sie dostep do informacii nieiawnych 18) Prowadzenie kancelarii tajnej. 'lgiprowadzenie dziennik6w korespondencii dokumentow oznaczonych klauzulami. 4. Dzialalnosci gospodarczej; 1) Prawidlovia rcalizacia ustawy - Prawo dzialalno5ci gospodarczej oraz ustawy o uslugach turystycznych 2) Ewiiencjowinie i re.iestrowanie dzialalno6ci gospodarczej 3) Dokonwanie wpis6w i skresleft w reiestrze' 4i Prowaizenie dzialalnosci informacyinej i o5wiatowei' w tym organizowanie szkolen w zakresie rozwoju przedsiebiorczosci' 5) Promowanie przedsigbiorczogci na terenie gmlny' 6j ' Wspoldzialanie z samorzqdem gospodarczym'. organizaciami pracodawc6w oraz innymi organizaciami przedsiebiorc6w' 7) ' WVdawanie, odmowa wydania i cofanie zezwolen.i koncesji, wniosk6w, o ile przepisy odrqbnych ustaw tak stanowi4 8) Udostepnianie do powszechnego wgladu Polskiej Klasyfikacii Dzialalnosci (PKD). 9) Udostepnianie formulatzy wniosk6w o wpis do Krajowego Rejestru S4dowego. to) Udostepnianie informacji o wlasciwym mieiscowo dla gminy sadzie rejestrowym, wysoko6ci oplat sadowych i sposobre uiszczania tych oplat. 11) Prowadzenie ewidencji innych obiektow, w kt6rygh sq Swiadczone uslugi hotelarskie.

9 7) W rozdziale V w S 21 ust. 4 i 6 otrzymuje bnmienie iak niiej:,,4. W zakresie wydawania zezwole6 na sprzedaz alkoholu: 1) Wydawanie i cofanie zezwolei na sprzedaz napoj6w alkoholowych. 2) Naliczanie oplat za wydanie zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych. 6. W zakresie obslugi RadY Gminy: '1) Obsluga kancelaryjna Rady Gminy i komisii stalych Rady Gminy. 2) Organizacyjne przygotowanie sesji Rady Gminy i komisji stalych Rady GminY. 3) ' Opricowywanie material6w z obrad sesji Rady Gminy i komisji stalych Rady Gminy oraz przekazywanic ich odpowiednim organom. 4) Opracowywanie w zakresie zleconym przez Przewodniczqcego Rady Gminy informacji, ocen ltp. 5) Gromadzenie, kompletowanie i przechowyyvanie material6w bed4cych przedmiotem obrad sesji Rady Gminy i komis.ii stalych Rady GminY. 6) Pzygotowanie projekt6w plan6w pracy Rady Gminy oraz jej ofgan6w. 7) ' Rozpatrywanie, rejestrowanie i przekazywanie do zalatwienia inteipeligi, wniosk6w radnych oraz przygotowanie informacji do Rady Gminy o sposobie ich zalatwienia. 8) Wykonywanie wszelkich prac zleconych peez PrzewodniczAcego RadY GminY." 8) W rozdziale V w S 2'l w ust. l2 skresla siq pk 5. 9) W rozdziale V w $ 2{ po ust' 12 dodaje sie ust' w brzmieniu jak ni2oj:,,13. W zakresie informatyki. 1) Prowadzeniewidencji stosowanych systeln6$/ i program6w komputerowych oraz ich licencji w Urzedzie Gminy' 2) Prowadzenie ewidencii baz danych Uzgdu Gminy. 3i Organizacja wdraiania i eksploatacji system6w i program6w komputerowych w Urzqdzie GminY +) Ustalanie uprawniei dostepu do danych zawartych w bazach komputerowych. s) Zaktip, wdrazanie i eksploatacja zewnqtrznych baz danych' 6i Pzeprowadzanie szkolen wewnqtrznych pracownik6w Urzqdu z zakresu podstaw obslugi komputera (wedlug potrzeb). 7) Wykonywanie drobnych napraw sprzetu Kompulerowego w Urzedzie Gminy. 8) Nadz6r informatyczny na projektem e-urzqd oraz jego wdrazanie.

10 9) Nadz6r inficrmatyczny nad czytelnia internetowe w Gminnej Bibliotece PubliczneJ. 10) Nadz6r informatyczny Podczaswybor6w samorzedowych, parlamentarnych i referend6w. 14. W zakresie sportu: 1) Prowadzenie spraw zwiqzanych z kulturq fizycznq i sportem oez v iqzanymi z nimi obiektami kulturalno - sportowyml zl Wipofpra'ca. Gminnym Zrzeszeniem LZS, LZS-ami oraz UKSami z terenu Gminy Domaszowice. 3) Wspolpraca w zakresie kultury fizyczne.i i sportu z innymi samorzedami, zwiqzkami i organizacjami sportowyml' 4) Oroanizacia tmprez sportowych. Na-dz6r i kontrolowanie osrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach otaz boisk i szatni sportowycn w poszczeg6lnych miejscowosciach na terenie Gminy Domaszowice. 6) Prowadzenie ewidenc.ii uczniowskich klub6w sportowych' 7i Wnioskowanie w zakresie remont6w i inwestyc.ii gminnych obiekt6w sportowo-rekreacyinych 8) Ewidencja obiekt6w i urz4dzef sportowo-rekreacyjnycn' gi Nadz6r nad przygotowaniem obiekt6w do sezonu i biezaca kontrola ich funkcjonowania. 15. W zakresie Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej: 1) Prowadzenie spraw zwiqzanych. z,,pracownicza Kasq zapomogowo- Pozyczkowq', tj wyplata pozyczek i ioronlwanie zwrotu wkladu, sporz4dzanie listy potrqcen z tytulu po2yczek i przynaleznosci do PKZP oraz prowadzenie imiennych kart rozliczefi cztonk6w kasy' '!0) W rozdziale V $ 22 ottzymuje brzmienie jak niiej:,s 22 Do zadan Referatu Finansowego nalezy: 1. W zakresie budzetu gminy: 1) Zajmowanie sie problemem ekonomiczno - finansowym gminy. z) Organizowanie i doskonalenie wewnetznei informacji ekonomicznej ' w Gmlnie 3) ' Organizacia i czuwanie nad prawidfowym obiegiem inf6rmacji' i dokumentacji finansowei zgodnie z obowiazujecym zarzqdzeniem W6ita' 4) Kierowanie rachunkowoscie UtzQdu 5i Opramwanie analiz gospodarki finansowej Gminy oraz wynikajqcych z nich wniosk6w' o)olrretiiji ' otrzymanych dokument6w finansowych' aorobatia wszelkich pism z zakresu spraw finansowych' zatwierdzanie dokument6w do wyplaty l0

11 7) P.zygotowywanie projektu.bud2etu Gminy otaz ' przedktadanie go w obowiqzuj4cym terminie do uchwalenia. 8) Terminowe otwieranie kredyt6w' 9j Prowadzenie ewidencii mienia komunalnego (Srodki trwafe). 10) Prowadzenie gospodarki funduszami bedqcyml w dyspozycji Gmin m in. mieszkaniowego, socialnego i ochrony Srodowiska. 1t) Opraiowywanie niezbednych instrukcji i zatzqdzeh W6ita w sprawach finansowych Gminy 1Z) Prowadzeniewidencji spzetu.i mienia Urzedu wraz 'z przekazywaniem pisemnej odpowicdzialnosci materialnej dla poszczeg6lnych pracownik6w' 13) Pzeprowadzenie inwentaryzacii sprzetu i mlenla zgodnie z instrukcjami 2. W zakresie ksiegowosci budzetowel: 1) Prowad''zenie ksiegowosci bud2etowej oraz wszelkich uzqdzel ksiegowych z tym zwiqzanych' 2) Uzgadnianie sald si foirpletowanie dokumentacii i rozliczeh delegacii sluzbowych i ekwiwalent6w' 4) Ubezpieczenie majatku trwalego' 5i Spoz4dzanie sprawozdafl z zakresu prowadzonych spraw. 6) ' (ompletowanie dokumentacji i ksiegowanie w urzadzeniach ksiqgowych Srodk6w tmalych - 7) Sprawdzanie rachunk6w pod wzgledem tormalno - rachunkowym. 8) Sporzqdzanie polecen przelewu na podstawie ' zatwieidzonych do wyplaty dowod6w' 3. W zakresie Plac i rozliczen ZUS: 1) -spolecznego Kompletowanie dokumentacji wyplat zasilk6w z ubezpieczenia tj. zasitk6w rodzinnych' opiekuiczych' chorobowych, macierzynskich itp. 2) Sporzqdzinie list wyplat wynagrodzef prowadzenie '.oraz e*ioettcli wynagrodzerl kartach wynagrodzeh-' 3) Prowadienie dtkumentacji i rozliczanie stol6wek szkolnych i przedszkolnych. a) tgmpietowanie dokumentacji dotyczqcet rozliczenia podatku dochodowego. 5) Prowadzenie rczliczef' zus orazubezpieczei zdrowotnych tj. tworzenie dokument6w: - ubezpieczeniowych: ZUA, ZWUA itp' - rozliczeniowych: DRA, RCA' RSA' ZZA itp' i przekazywanie ich droga elektronicznq do ZUS' It

12 6) Sporzadzanie polecef przelewu na podstawie zatwierdzonych do wyplaty dowod6w ksiegowych 7) Tworzenie dokument6w RMUA dla ubezpieczonych 8j Mfistawianie zaswiadczeri o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp - 7 itp. 9) Sporzadzanie sprawozdai z zakresuprowadzonych spraw. 4. W zakresie wymiaru Podatk6w: 1) Zakladanie i prowadzenie kart gospodarstworaz wymiar podatku rolnego, od nieruchomosci i lesnego. Prowadzenie rejestru przypis6w i odpis6w. Prowadzenie rejestru podai i odwoian w sprawie wymlaru' umorzenia, obnizenia, ulg, przesuniqcia terminu platnosci' rozkladania na raty wymienionych podatk6w. 4) Wydawanie zaswiadczef o stanie majqtkowym 5) Prowadzenie kontroli w sprawie wymiaru podatku od nieruchomo6ci. 6) Wydawanie decyzji w sprawie: - ulg z tytulu zakupu grunt6w i odlogowania, - ulg inwestycyjnych, woiskowych, - rozlozenia na raty, umorzen. 7) Sporz4dzanie sprawozdari z zakresu prowadzonych spraw. 5. W zakresie ksiegowosci podatkowej: 1) Prowadzenie rachunkowosci zobowiqzanpienie2nych oraz podatk6w i op+at. 2) BieZAce i terminowe wystawianie upomnien dla zalegajecych w zobowiazaniach oraz niezwloczne kierowanie tytul6w do egzekucji. 3) Dokonywanie rozliczen sottys6w z inkasa zobowiazan pieniqznych i innych naleznosci podatkowych. 4) Kwarialne zamykanie kont kwitariuszy, uzgadnaanie inwentaryzacji z urzadzeniami ksiegowymi. 5) Wypisywanie pokwitowari w kwitariuszach przyjmowanych wplat od podatnik6w i soltys6w oaz tozlie'zanie kwitariuszy przychodowych. 6) Prowadzenie ewidenqi i aktualizacji tytul6w wykonawczych. 7) Uzgadnianie miesiecznych wplyw6w z gl6wnym ksiqgowym - Skarbnikiem GminY. 8) Sporzadzanie sprawozdarl z zakresu prowadzonych soraw- 6. W zakresie rozliczefi flnansowych: 1) Kompletowanie dokumentacji otaz ksiegowanie w urzedzeniach ksiegowych funduszu S}'iadczei socjalnyih zgodnie z regulaminem,,funduszu Swiadczen socjalnych". 2) Kompletowanie dokumentacji i ksiegowanie sum depozytowych. 12

13 3) Prowadzenie ewidencji I ksiegowanie organu finansowego. 4) Prowadzenie ewidencji dochod6w jednostki. 5i Sporzqdzanie sprawozdai z zakresu prowadzonych spraw. 7. W zakresie kasy: 1) Podejmowanie got6wki w banku. 2) Pzyjmowanie wplat. 3) Dokonywanie wyptat. 4) Prowadzenie ewidencji wplyw6w i wyplat w postaci raport6w kasowych. 5) Zakup i sprzedaz znakow skarbowych oi Prowadzenie gospodarki drukami Scislego zarachowania i ich zamawianie, ewidencja i rozliczanie. 7) Sporzadzanie poleceri przelewu na podstawie zatwierdzonych do wyplaty dowodow. 8) Prowadzenie ewidencji ilosciowo - wartosciowej pozostalych Srodk6w trwalych - zbior6w bibliotecznych - dla wszystkich jednostek organizacyjnych tj gimnazjum' szkoty podstawowe, pzedszkola, biblioteki, Swietlice wiejskie, OSP oraz prowadzeniewidencjilosciowo - wartosciowej dla Urzedu. 9) Obsluga kasy Urzedu Gminy i jednostki organizacyjnej OPS. ll) w rozdziale V $ 23 otrzymuje brzmienie jak ni2ej:,,s 23 Do zadafi samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa i gospodarki nicruchomosciami nalczy: 1. W zakresie rolnictwa: 1) Prawidlowa realizacia zapis6w ustawy o ksztaltowaniustroju rolnego, w szczeg6lnosci poprzez poswiadczanie oswiadczen rolnik6w potwierdzajecych osobiste prowadzenie gospodarstwa rornego. 2) Wsp6ldzialanie z instytucjami i innymi jednostkami dziatajqcymi na rzecz rolnictwa. 3) Koordynowanie przeprowadzanla splsowrolnych i innych badan statystycznych w dziedzinie rolnictwa 4) Udzial w komisyjnym ustalaniu szk6d w produkcji roslinne.i powstalych w gospodarstwach rolnych' 5) Przeprowadzanie kontroli grunt6w odlogowanych i zawiadamianie o wynikach tej kontroli ReferatuFinansowego. 6) Nadz6r nad uprawa maku i konopi. 7j Koordynowanie Oziatan zwiezanych z zapewnieniem opieki nad zwiezetami bezdomnymi. 8) Pomoc przy sporzqdzaniu zeznai Swiadk6w dotyczecych pracy na gospodarstwie rolnym.,,

14 9) Koordynowanie dzialaf zwiezanych z programem 'Odnowa wsi". 2. W zakresie gospodarki nieruchomosciami: 1) Nadz6r nad prawidlowym gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomo5ci, w tym nad przygotowywaniem opracowan geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniem podzialow oraz scalei i podzial6w nieruchomosci 2\ Zlecanie okreslenia wanosd nieruchomosci bedqcej w{asnoscie gminy rzeczoznawcy majatkowemu. g) - Fzy6otowywanie dokumentacji i odpowiednich uchwal Rady Cminy na pzeprowadzenie przetargu na zbycie nieruchomo5ci stanowi4cych wlasnosc gminy. 4) ' Sporzedzanie wykaz6w nieruchomosci przeznaczonych do sirzeoizy, do odbania w uzytko$/anie wieczyete' uzytkowanlc, najem lub dzier2awe. 5) Naliczanie oplat z Mttu u2ytkowania wieczystego.,. 6j Pzygotowywanie decyzji o podzialach nieruchomosci 7i Przigotow;nie uchwaly Rady Gminy o scaleniu i podzialach nieruchomo6ci. 8) Pzygotowywanie wniosk6w o wszczecie postqpowania wywlaszczeniowego -wniosk6w na rzecz gmlny... 9) Ptygotowywanie do Wydzialu Ksiqg Wieczystych dotyczqcych uiawnienia prawa wiasnosci i innych. 10) 'i Pzygotowywanie odpowednich uchwal Ragy Gminy orowadzenie dokumentac.ii zwiqzandl z oplatami adiacenckimi 11) Rozpatrywanie wniosk6w o pzeksztalcenie prawa 'u2ytkowania wteczystego przyslug ujaeegosobom fi zycznym w prawo wlasnosci i przygotowywanie odpowiednich decyzji 12) Ptz ygotowywanie uchwaly Rady Gminy w sprawie wystqpienia o ustalenie, zmianq lub znaesienie urzedowej nazwy miejscowosci' 13) Pzeprowadzanie postepowanla o rozgr' rniczaniu nieruchomo5ci i przygotowywanie odpowiednich decyzji' 14) 'i Koordynowanie prac zwiqzanycn z umleszczanlem utrzymywaniem w nalezytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placow miejscowosci na obszarze gminy oraz przystank6w autobusowych. 15) Ustalanie numer6w porzedkowych nieruchomosci zabudowanych oraz nieruchomosci ptzeznaczonycn pod zabudowg zgodnie z mieiscowym planem zagospodarowania przestrzennegoraz prowadzenie i aktualizowaniewidencii numeracii porzedkowel nieruchomosci. 3. W zakresie pomocy materialnei dla uczni6w: 1) Realizacja ustawy o systemie oswiaty w zakresie przepisow dotyczacych pomocy materialnej dla uczni6w t4

15 2) Przygotowwanie regulaminu udzielania pomocy materialnei dla uizni6w zamieszkalych na terenie Gminy oraz odpowiedniej uchwaly Rady Gminy, a takze ich zmian' 3) Prowadzenie' postqpowania oraz przygotowwanie decyzji administracyinych o przyznaniu lub odmo\a'ie przyznania pomocy materialne! dla uczni6w." 12) W rozdz. V w S 25 w ust' 2 dodaje sie pkt l0 i I I w brzmieniu jak ni2ej:,,10) Prowadzenie spraw dotyczqcych autobusu szkolnego tj prowadzenie dokumentacji - przegl4d6w, rozliczania paliwa np i1) Prowadzenie spraw zwiazanych z uzytkowaniem pojazd6w mechanicznych, tj. bus, ciegnik z przyczep4 kosiarka samobiezna oraz wykaslarek, pily spalinowej, pompy NIAGAM i innych urzqozen na paliwo plynne bqd4cych w posiadaniu Uzedu Gminy' a wlzczeg6lnosci piowadzenie kart drogowych, fozliczanie paliwa i przeglqd6w okresowych, itp." s2 Schemat Organizacyjny Urzedu Gminy Domaszowce' stanowrqcy Zalqcznik Nr 2 do zarz4dzenla Nr 1/04 Wojta Gminy Domaszowice i- o'n; oz stycznia 2004r' w sprawie wprowadzenia. Regulaminu Organitacyineg'o Urzedu Gminy Domaszowice otrzymuje brzmienie jak Zaiqcznrk Nr 1 do niniejszego zarzadzenia' s3 zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjqcia. l5

16 Kwituje odbi6r zaeqdzenia W6jta Gminy Domaszowic w sprawe zmiany Regutaminu Organizacyinego Urzedu Gminy Domaszowice' Nr OR.01 52:7/05 z dnia 0t sierpnia 2005r. oraz zobowiqzuie zapoznac z nim podleglych Pracownik6w:

17 3F,Q se,a.{ gg E ^'?Ff U u.r d =E =< xv x.2 =o ;z x= E d * 4= 99 6 L 6g ii AE -e : e-: ie a 9E iee :$ g t.?- **: = : e3 - #5 F' 6 F igsn-= F g! =! ur -E,iE*g O,3 d;6 = on o ' = o o z = (9 l o u-r N t l z o N z (, t o F = gl I o 3s 'o1?= E6 t{ 5= E= xo = o 3E fr!ee!;. t-) i g E b Y ;FI = t gnr4=a e 33 E:9 b : so 2.,.: ur< E Z E H> E: it 9E.9 sl Y o' ; 6 92 E' 6g ae 3,a E J4N ;fr EE 6 6 t = 6

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Zarzqdzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organitacyinei atlministtacii cenlralnei orflz zmian w Regulaminie organizacyinym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR WÓJTA GMINY DOMASZOWICE. z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice

ZARZĄDZENIE NR OR WÓJTA GMINY DOMASZOWICE. z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice ZARZĄDZENIE NR OR.120.7.2013 WÓJTA GMINY DOMASZOWICE z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU w OLAWIE

RADA POWIATU w OLAWIE RADA POWIATU w OLAWIE Uchwala Nr XL VII/282/2006 Rady Powiatu w Olawie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy w Olawie. Dzialajac na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZMIASTA Golubia-Dobrzynja woj.kujawsko-pomorskie ZARZADZENIE Nr 88/2010 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 9 grudnia 2010 r.

BURMISTRZMIASTA Golubia-Dobrzynja woj.kujawsko-pomorskie ZARZADZENIE Nr 88/2010 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 9 grudnia 2010 r. BURMISTRZMIASTA Golubia-Dobrzynja woj.kujawsko-pomorskie ZARZADZENIE Nr 88/2010 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podzialu dzialów Urzedu Miasta Golubia-Dobrzynia na

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie Rozdzial I Postanowienia ogolne 1 Gminny Zespol Ekonomiczno-Administracyjnych Szkol w Zaklikowie zwany dalej GZEAS"

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 września 2010r.

Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 września 2010r. Zarządzenie Nr 65/200 a Gminy Pruszcz Gdański z dnia 0 września 200r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 47/2007

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów

Układ wykonawczy dochodów Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 3 / 2010 dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz. 9428 UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI z dnia 5 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 454/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r.

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz. 5355 UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5470 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI:

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI: 46-14 6 Imię i nazwisko Komórka organizacyjna Stanowisko Katarzyna Sławska Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Stanowisko ds. oświaty i pozyskiwania środków unijnych OBOWIĄZKI: I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2010r.

Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2010r. wójt GMINY OLSZ"NKt\, 49-332 OlszalIka,,.woJ. "-. - -opolsku: ----. OR.0152~5/l0 Zarzadzenie Nr UG- /5 /2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2010r. Instrukcji obiegu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Załącznik do Zarządzenia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim Nr 1/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: 1. Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 w Wodzisławiu Śląskim Podstawa prawna: art.33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym ( tj z 1996 r Dz U Nr 13 poz 74

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW z dnia 25 stycznia 2016 r. o zmianie zarządzenia Nr 53/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. A. Plan dochod6w og61em WYnosi 1. dochodywlasne stanowi~26,03% og6lnegoplanu i wynosz~: 2. projektowana subwencja og61nastanowi 45,15%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

SEKRETARZ GMINY RADCA PRAWNY

SEKRETARZ GMINY RADCA PRAWNY ZAŁĄCZNIK Nr 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY W 1 WÓJT GMINY SG 1 SEKRETARZ GMINY Rp 1/3 RADCA PRAWNY RF 1 SKARBNIK GMINY STANOWISKA: ZK - ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- ELEKTRONICZNYCH W KALISZU W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. 1 Zasady ogólne 1. Technikum

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

g) udzielanie pomocy Radom Sołeckim w realizacji ich ustawowych i statutowych zadań, h) wykonywanie zadań zwiazanych z przynależnością Gminy do

g) udzielanie pomocy Radom Sołeckim w realizacji ich ustawowych i statutowych zadań, h) wykonywanie zadań zwiazanych z przynależnością Gminy do Do zadań Referatu Organizacyjnego należą sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, obsługa Wójta, spraw pracowniczych, zapewnienie Radzie i referatom materialno

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok.

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 czerwca 2008 r.

z dnia 11 czerwca 2008 r. URZ.~DMiEJSKI wmia~ówku ul KOSC1Uszkl.45. OWEK N1po~2~~fo~4:1~7A EKD7511 ZARZADZENIE Nr 52/V/08 reg'00052588burmistrza MIASTA MIANÓWKA z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie: powolania Gminnego Zespolu Zarzadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Wydział finansowy. Imię i Nazwisko Bożena Iskierka. Stanowisko Inspektor. Telefon 082 569 22 68

Wydział finansowy. Imię i Nazwisko Bożena Iskierka. Stanowisko Inspektor. Telefon 082 569 22 68 Wydział finansowy Imię i Nazwisko Bożena Iskierka iskierka@siedliszcze.pl 1. Naliczanie podatków i opłat lokalnych 2. Przygotowywanie decyzji i danych dotyczacych podatków i opłat lokalnych. 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA W KLECZEWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE. Regulamin organizacyjny stanowi podstawowy akt prawny ustalający organizację ora

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA W KLECZEWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE. Regulamin organizacyjny stanowi podstawowy akt prawny ustalający organizację ora REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLECZEWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin organizacyjny stanowi podstawowy akt prawny ustalający organizację ora zakres działania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN URZEDU MIASTA

REGULAMIN URZEDU MIASTA REGULAMIN URZEDU MIASTA Strona 1 z 9 REGULAMIN URZEDU MIASTA 1 1. Urzad Miasta Leczna zwany dalej Urzedem realizuje, z zastrzezeniem ust.2 zadania i kompetencje Burmistrza i Zarzadu Miasta, a mianowicie:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 17 października 2016 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 10834 UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 17 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 22 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 22 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 6888 UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2006 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r.

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r. U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008 Rady Powiatu NiŜańskiego w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

URZEDU GMINY I MIASTA W LUBRANCU

URZEDU GMINY I MIASTA W LUBRANCU R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y SPIS TRESCI : URZEDU GMINY I MIASTA W LUBRANCU Rozdzial I Rozdzial II Rozdzial III Rozdzial IV Rozdzial V Rozdzial VI Rozdzial VII Rozdzial VIII Zalacznik Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo