ZARZADZENIE Nr OR.0l W6jta GminY Domaszowice z dnia 01 sierpnia 2005r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Domaszowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZADZENIE Nr OR.0l 52-7105 W6jta GminY Domaszowice z dnia 01 sierpnia 2005r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Domaszowice"

Transkrypt

1 ZARZADZENIE Nr OR.0l W6jta GminY Domaszowice z dnia 01 sierpnia 2005r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Domaszowice Na podstawie art, 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozadzie gminnym (Dz.U. 22oo1r., Nr 142 poz 1591 zp62n. zm.) W6jt Gminy Domaszowice zatzedza, co nastepuje:.- s1 W Regulaminie Organizacyinym UrzQdu Gminy Domaszo$/ice' stanowiacym zalqcznlk Nr 1 do zaz4dzenia Nr 1/04 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 02 stycznia 2004r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Domaszowice wprowadza sie nastepujqce zmlany. 1) W rozdziale I w $ 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie jak nizei:,,4. W przypadku nieobecnosci W6jta upowaznionym do dzialania w zakresie zadaf nalezacych do kompetencii W6jta jest Sekretarz Gminy. Pod polqciem nieobecno6ci rozumie sig co naimnie.i pelny dzien roboczy nieobecnosci W6lta." 2) W rozdziale ll S 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie jak ni2ej:,,6. W sklad UrzQdu wchodzq nastepujqce Referaty: 1) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, 2) Referat FinansowY. oraz samodzielne stanowiska pracy: 1 ) Sianowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomosciami. 2) Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i zam6wie6 publicznych 3) Stanowisko ds, ochrony Srodowiska, meliorac.ii, drogownictwa, OSP i BHP. 4) Stanowisko ds. lesnictwa i ochrony przyrody."

2 Referat lub samodzielne stanowisko Dracy Stanowisko pracy PodlegJe56 Status Symbol organizacyjny Ki ros/nik Referalu W6jt Gm'ny OR ReSeral o orace Orqanizacyjny Stano$risko Kiercwnik Umowa OR i Spraw ds. obywatelskich Referatu o orace obywatelskich Stanowisko ds. kada Kierownik OR i obstuoi Radv Gminv Referaiu o prac Slanowisko Kierownik OR ds. kancelaryjnych Referalu o prace i archiwum Stanowisko ds. informatyki Kierownik Umowa o OR i ochmny danych Releratu pracq osobowvch RefeJat Sprzqiaczka Kie Nie dotyczy Organizecyiny Referalu o prace i Spraw Konserwator-palacz Kierownik Nie dotyczy Obywatelskich Referatu o prace Robotnik gospodarozy Kiercwnik Umowa Nie datyezy Refemlu o orace Kierownik Referatu W6it Gminy Powolanie FN Skarbnik GminY Refe6t Finansowy Stanowisko ds. ksiqgovrgsci Kieroylnak Umowa FN bud2etowei Referatu o orace slanowisko ds. wymiaru Kierownik FN Dodatku Reteralu o Drace Stanowisko Kierownik umowa FN ds. ksi qowosci oodatkow i Referalu o pface Stanowisko ds- plac Kierownak FN i rozliczeri ZUS Referatu o Stsnowisko ds. fozliczei Kierownik FN Referatu o prqqg Slanowisko ds. kasy Kiergwnik Umawa FN Referatu o orac Stanowiako Stanowisko ds. rolnictwa Wqt Gminy ds. rolnicb,va i gospodarki o prac9 i ggspodatki nieruchomo6ciami GN nieruchomosciami Stanowislo Stenowisko ds. gospodarki W6it Gminy ds. gospodadd komunalnej izam6wieh o prace komunalnej publicznych GK i zem6wied publicznych Stanowisko ds. ochrony Srodor riska, melioracii, drogownictwa, 09P i BHP Slanowisko ds. leiniclwt i ochrony pr.yredy Stanowisko cls. ochrony S.odowiska, melioraqi, drogovfiictwa, osp ibhp Slsnowisko ds. le5nictwa i ochrony przyaody W6jt Gminy W6it Gmjny o prace 0 prace zawana zosta z UrzQdem Miejskim Namyslowie (1/4 etatu Gminy os OP

3 Urzqd stanu Cvwllnedo 3ekretaz Gminy Kie.ownik Uz9du Stanu Cvwilneqo Kierowca autobqsu Pmcownik obslugi W6jt Gminy Powolanie usc W6il CminY Powolani o Sekretaz Umowa Nie dotyczy Gminy o prace Sekretarz Ni6 dotyczy Gminv o oface 3)wrczdziale lll w S 18 po ust. 3 dodaie sie ust. 4 w bnmieniu jak n l2ej:,4. Do szczegolowych zadari Sekretarza Gminy nale2y: 1) W zakregie sprawowania funkcii kierowniczej i organizowania Bracy Uzedu: - prawidlowa organizacja pracy, a w szczeg6lnosci: przestrzeganie przepis6w prawa, potzedku i dyscypliny pracy, prlwidtowe i sprawne zafatwianie spraw obywateli oraz ich skarg i wniosk6w, - koordynowanie w Urzqdzie Gminy sprawami zwiazanymi: z przygotowaniem dokument6w z zakresu organizacji pracy (statut, regulaminy, zaeqdzenia) oraz zmian tych dokument6w, z przygotowaniem dla potrzeb Rady Gminy i jej organ6w informacji, projekt6w uchwal oraz opracowaniem zarzadzen W6jta GminY, - uciestniczenie w sesjach Rady Gminy i je.i Komisjach w miarq potrzeb, - nadz6r nad rozpatrywaniem i zalatwianiem interpelacji, wniosk6w radnych, - bezoosredni nadz6r nad kierowcq autobusu szkolnego i pracownikiem obslugi, - organizowanie pracy i nadz6r nad prac4 praktykant6w i stazyst6w, - wsp6lpraca z solectwami, wsp6lorganizowanie zebran wiejskich oraz organizowanie pracy i nadz6r nad opiekunami poszczeg6lnych sotectw, - wspolpraca z sqsiednimi gminami - wsp6ldzialanie z organemi kontroli panstwowej oraz organami Scigania. 2) W zakresie nadzoru, kontroli i instruktazu. - nadzorowanie realizacji wniosk6w i zalecen pokontrolnych skierowanych do W6ita przez organy kontroli zewnetrznej,. - sorawowanie nadzoru nad stosowaniem przeplsow Kodeksu postepowani administracyjnego na wszystkich stanowiskach pracy, - nadz6r nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego neczowego wykazu akt, - przeprowadzanie kontroli wewnetrznych w Urzedzie Gminy, - kontrola izabezpieczanie mienia pized pozarem i ktadziez4

4 - kontrola pomieszczen biurowych w zakresie zabezpieczenla dokument6w. pieczeci, druk6w i komputer6w - wsp6ldzialanie w organizacji szkolei pracownik6w Urzedu' - udzielanie pracownlkom instruktazu w zakresie organizacji pracy, funkcjonowania Urzqdu, trybu zalatwiania spraw ouywateti oriz wspotdziatania z organami Rady Gminy w zakresie wykonywania ich zadan. 3) W zakresie oswiaty: - prawidlowa realizacja zadafl nalozonych na gmine wynikajaca z ustawy o systemie oswiaty i Karty Nauczyciela, - nadz6r nad plac6wkami oswiatowymi znaiduiecymi siq na terenie gminy, a w szczeg6lno6ci: nad. zapewnieniem odoowiednich warunk6w dziatania placowek oswatowycn w iym bezpiecznych i higienicznych warunk6w pracy, nauki, i wychowania; nad wykonylvaniem remont6w obiekt6w szkoinych otaz zadafi inwestycyjnych w tym zakresie; nad organiiacjq obslugi administracyjnei i flnansowej; nad wyposazeniem plac6wek oswiatowych w pomoce dyiaktyczne i sprzet niezbedny do pelnej realizacji program6w nauczania i program6wychowawczycn - nadz6r nad realizacje zadania dotyczqcego rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy), o kt6rym mowa w ustawie o systemie oswiaty - koordynacja dzialaf aniezanych z ustalaniem sieci publicznych przedszkoli, publicznych szkol podstawowych i gimnazj6w na terenie gminy i przygotowywanle w tym zakresie odoowiednich uchwal Rady Gminy, - koordynacja dziala(r zwiqzanych z zapewnieniem bezplatnego tiansportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szk6l. - przyjmowanie powiadomien od rodzic6w dzieci.o formie spelniania obowiqzku szkolnego oraz przyjmowanle oowiadomiefi i kontrola w zakresie obowi4zk6w nauki pzez mlodzie2 w wieku lat i zmianach w iym zakresie, - wsp6lpraca z Kuratorium Oswiaty i innyma organami lub organizacjami zajmuj4cymi siq sprawami oswiaty,. - iystgpowanie z wnioskami do dyrektor6w szkol i innych ptai6wek oswiatowych oraz do organ6w nadzoru pedagogicznego w sprawach dydaktyczno-wychowawczych iopiekuiczych, - przygotowywanie prac zwiqzanych z organlzowanlem konkula6w na stanowisko dyrektora plac6wek oswiatowych znajdujqcych sie na terenie gminy, w tym przygotowywanle Oofum-eiiac;i zwiqzanej z powolywaniem komisji konkursowych, - przygotowywanie odpowiednich projekt6w uchwal Rady Cririni- w sprawach utworzenia lub likwidacji plac6wek

5 oswiatowych na terenie gminy i zasieganie opinii wlasciwych organ6w w tych sprawacn, = [rowadzenie ewidencji szkol niepublicznych znajduj4cych sii na terenie gminy i wydawanie za5wiadcze6 o wpisie " 4) W rozdziale lll S 19 otrzymuie brzmienie jak niiej: Do zadah Skarbnika nalezy: 1) Zajmowanie sie problemem ekonomiczno - flnansowym gminy 2i Beiposrednie kierowanie prace Referatu Finansowego 3j Organizowanie i doskonalenie wewnetrznej informacji ekonomicznej w Gminie 4) Organizacja i czuwanie nad prawidlowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej zgodnie z obowiazujacym zarz4dzeniem W6jta. 5) Kierowanie rachunkowosciq Urzqdu 6j Opracowanie analiz gospodarki finansowe.i Gminy oraz wynikajqcych z nich wniosk6w. Z) Dekreticja otrzymanych dokument6w finansox/ych, aprobata wszelkich Dism z zakresu spraw finansowych, zatwierdzanie dokument6w wyplaty 8) Przygotowywanie projektu budzetu Gminy oraz przedkladanie ' go w obowiqzujacym terminie do uchwalenia' 9) Terminowe otwieranie kredyt6w. 1'0) Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego (Srodki.trwale).. 11i Prowadzenie gospodarki funduszami bqdqcymi,w dyspozycji Gmin m.in. mieszkaniowego, socjalnego i ochrony Srodowiska' 12) Opracowywanie niezbednych instrukcji i zarzadzei W6jta w sorawach finansowych GminY. 13) Prowadzenie ewidencji sprzetu i mienia Urzedu wraz z przekazywaniem pisemnej odpowiedzialnosci materialnej dla poszczeg6lnych Pracownik6w. t+j Pzepiowadzenie inwentaryzacji sprzqtu i mienia zgodnie z instrukcjami." 5) W rozdziale lv w $ 20 po pk 14 dodaje sie pkt 15-'17 jak niiej:, 15) Prowadzenie postqpowania i wydawanie decyzji w sprawie 2miiny imion i nazwlsk wynikajacych z ustawy o zmianie imion i nazwisk. 16) SporzEdzanie powiadomiei za granice dotyczecych sporz4dzenia aktu mal2eristwa lub aktu zgonu zgodnle z Konwenc.i4 dotyczqce miedzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego. 17) Wydawanie wieloiezycznych odpis6w skr6conych akt6w stanu cywilnego zgodnie z Konwencja o wydawaniu wielojezycznych odpis6w skroconych akt6w stanu cywilnego "

6 6) W rozdziale lv po $ 20 dodaje sie S 2Oa w brzmieniu jak ni2ej:,, s 20a Kierownak Urzedu Stanu Cywilnego opr6cz Powierzonych czynnosci wymienionych w $ 20 Regulaminu wykonuje r6wnie2 zadania z zakregu: 1. Obrony cywilnej: 1) Prawidlowa rcalizacia zadah nalo2onych na gmlne wynikaiqca z ustawy o powszechnym obowiezku obrony RP i rozporzqdzenia w sprawie obrony cywilnej' 2) Kier6wanie i koordynowanie przygotowari i realizacji przedsiqwzie6 obrony cywilnei przez instytucje paristwowe' brzedsiebiorcow i inne jednostki organizacyjne oraz brganizicie spoleczne dzialaj4ce na terenie.gminy' g) Rializac.ii zadarl obrony cwilnei majqcych na celu ' zapewnienie ochrony ludnosci przed..qmjny niebezpieczenstwami wynikajacymi z dzialaa wojennych' klesk z'ywiolowych i zagrozeti Srodowiska' 4) Ooramwvwanie i aktualizacja planu obrony cywilnej gminy ' oraz innvth dokument6w dot. dzialalno6ci OC' 5) Nadz6r nad tworzeniem systemu alarmowania i wykrywania na terenie gminy i przygotowywanie odpowiedniego zaz4dzenia w tym temacle. 61 Kooriynowanie dziala6 zwiqzanych z planowaniem 'i ptzygotowywaniem ewakuacii ludnosci w sytuacjach kryzysowycn. 7) Kooidvnowanie dzialah v$iqzanych z tworzeniem w drodze zarzqdzenia formacji obrony cywilnei. 8) Planowanie zaopairzenia formacji OC w sprzqt, Srodki iumundurowanie. g) Prowadzenie magazynu sprzqtu OC. 1'0) SporzEdzanie sprawozdan OC. 11) 'warunk6w Koordvnowanie prac zwiazanych z zapewnlenlem db prowadzenia likwidacji skazen i zakazei' 12) Koordynowanie dzialafi zwiezanych z planovvanlem 'i organizowaniem ochrony zywnosci i innych d6br niezbqdnych do Przetrwanla 13) Koordynowanie dzialafi zwiqzanych z organlzowanlem dorainych pomieszczei zaopatftenia dla poszkodowanej ludnosci. 14) 'd6br Koordvnowanie dzialah z'tti4zanych z zabezpleczenlem kultury, urzqdzei u2ytecznosci publicznei wa2nej dokumentacji. 15) Prowadzenie dzialalno6ci planistycznej i prac organizacy,nych w zakresie obrony cywilnej 16) Prowldzenie szkoleh z zakresu obrony cywilnej' 17i Ptzygotowywanie decyzji o nalozeniu obowiazku wykonania Swiadczenia osobistego

7 18) Przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera. 19) Przygotowywanie decy4i o ptzeznaczentu nieruchombsci lub rzeczy ruchomej na cele Swiadczeh rzeczowycn. Spraw wojskowych i obronnych 1) Prawidlowa rcalizac.{,a zadafi nalozonych na gmine wynikajaca z ustalw o powszechnym obowiazku obrony RP o(az rozporzqdzenia Ministr6w Spraw Wewnetrznych i Administracji i Obrony Narodowej w sprawie poboru do sluzby wojskowej. 2) Spozqdzanie list poborowych. 3) Vwsylanie wezwafi do stawienia sig przed komisi4 poborow4 4) Peeprowadzanie reiestracji poborowych. 5) Przygotowywanie decyzji o koniecznosci sprawowania przez zolnietza bezposredniej opieki nad czlonkiem todzitny oraz decyzji o uznawaniu za posiadaiqcego na wylqcznym utrzymaniu czlonk6w rodziny. 6) Nadz6r nad ustalaniem i wyplacaniem Swiadczen pienie2nych dla zolnierzy rezerwy, kt6rzy odbyli 6wiczenia wojskowe oraz innych Swiadczeri na zasadach okreslonych w ustawie o powszechnym obowiqzku obrony RP- 7) Podejmowanie dzialafi zwiqzanych z oczyszczaniem terenu z niewypal6w. Ochrony informacji niejawnych 1) Prawidlowa realizacia zadaf nalozonych na gmlne wynikajaca z ustawy o ochronie informacji niejawnych i rozporzadzenia Rady Ministr6w w sprawie organizacji kancelarii tajnych. 2) Pelnienie funkcji pelnomocnika ds. informacii niejawnych w gminie. 3) Koordynacja dzialai zwiqzanych z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych. 4) Koordynacja prac zwiqzanych z ochrona system6w i sieci tef einformatyczny cn onz petnienie fu nkcji administratora systemu. 5) Koordynacja dzialan zwiazanych z zapewnieniem ochrony fvycznel Urzgdu Gminy. 6) Kontrolna ochrony informacji niejawnych oraz pzestrzegania przepis6w o ochronie tych informacii. 7) Okrcsowa kontrola ewidencji, matedal6w i obiegu dokument6w. 8) Opracowywanie planu ochrony Uzgdu Gminy i nadzorowanie jego realizacii. 9) Szkolenie pracownik6w w zakresie ochrony informacjl niejawnych.

8 10) Wspolpraca z wtasciwymi jednostkami i kom6rkami organizacyjnymi sluzb ochrony panstwa 11) Opracowanie planu postepowania z. matenafaml zdwierajqcymi informacje niejawne stanowiace talemnlce parlstwowq w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego 12) ' bodejmowinie dzialan zmierzajecych do wyjasnienia okolicznosci naruszenia przepis6w o ochronie informacji nieiawnych. 13) Pzeprowadzanie szkolen pracownik6w na temat ' klasyfikowania informacji niejawnych i przyznawania kleuzul tajnogci. 14) ' Opracowanie szczegolowych wymag3.n w zakresie ochrony iniormacii niejawnych oznaczonych klauzule,,zastrzezone" w podleglych kom6rkach organizacyjnych' t5) P#eprowidzanie postqpowania sprawdzajacego w zakresie ochrony informacji niejawnych os6b Podejmuiqcych PracQ w gminie. 16) Wydawanie poswiadczeh bezpieczenstwa' 17i Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz os6b dopuszczonych do prary lub sluzby na stanowiskach, z kt6rymi wieze sie dostep do informacii nieiawnych 18) Prowadzenie kancelarii tajnej. 'lgiprowadzenie dziennik6w korespondencii dokumentow oznaczonych klauzulami. 4. Dzialalnosci gospodarczej; 1) Prawidlovia rcalizacia ustawy - Prawo dzialalno5ci gospodarczej oraz ustawy o uslugach turystycznych 2) Ewiiencjowinie i re.iestrowanie dzialalno6ci gospodarczej 3) Dokonwanie wpis6w i skresleft w reiestrze' 4i Prowaizenie dzialalnosci informacyinej i o5wiatowei' w tym organizowanie szkolen w zakresie rozwoju przedsiebiorczosci' 5) Promowanie przedsigbiorczogci na terenie gmlny' 6j ' Wspoldzialanie z samorzqdem gospodarczym'. organizaciami pracodawc6w oraz innymi organizaciami przedsiebiorc6w' 7) ' WVdawanie, odmowa wydania i cofanie zezwolen.i koncesji, wniosk6w, o ile przepisy odrqbnych ustaw tak stanowi4 8) Udostepnianie do powszechnego wgladu Polskiej Klasyfikacii Dzialalnosci (PKD). 9) Udostepnianie formulatzy wniosk6w o wpis do Krajowego Rejestru S4dowego. to) Udostepnianie informacji o wlasciwym mieiscowo dla gminy sadzie rejestrowym, wysoko6ci oplat sadowych i sposobre uiszczania tych oplat. 11) Prowadzenie ewidencji innych obiektow, w kt6rygh sq Swiadczone uslugi hotelarskie.

9 7) W rozdziale V w S 21 ust. 4 i 6 otrzymuje bnmienie iak niiej:,,4. W zakresie wydawania zezwole6 na sprzedaz alkoholu: 1) Wydawanie i cofanie zezwolei na sprzedaz napoj6w alkoholowych. 2) Naliczanie oplat za wydanie zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych. 6. W zakresie obslugi RadY Gminy: '1) Obsluga kancelaryjna Rady Gminy i komisii stalych Rady Gminy. 2) Organizacyjne przygotowanie sesji Rady Gminy i komisji stalych Rady GminY. 3) ' Opricowywanie material6w z obrad sesji Rady Gminy i komisji stalych Rady Gminy oraz przekazywanic ich odpowiednim organom. 4) Opracowywanie w zakresie zleconym przez Przewodniczqcego Rady Gminy informacji, ocen ltp. 5) Gromadzenie, kompletowanie i przechowyyvanie material6w bed4cych przedmiotem obrad sesji Rady Gminy i komis.ii stalych Rady GminY. 6) Pzygotowanie projekt6w plan6w pracy Rady Gminy oraz jej ofgan6w. 7) ' Rozpatrywanie, rejestrowanie i przekazywanie do zalatwienia inteipeligi, wniosk6w radnych oraz przygotowanie informacji do Rady Gminy o sposobie ich zalatwienia. 8) Wykonywanie wszelkich prac zleconych peez PrzewodniczAcego RadY GminY." 8) W rozdziale V w S 2'l w ust. l2 skresla siq pk 5. 9) W rozdziale V w $ 2{ po ust' 12 dodaje sie ust' w brzmieniu jak ni2oj:,,13. W zakresie informatyki. 1) Prowadzeniewidencji stosowanych systeln6$/ i program6w komputerowych oraz ich licencji w Urzedzie Gminy' 2) Prowadzenie ewidencii baz danych Uzgdu Gminy. 3i Organizacja wdraiania i eksploatacji system6w i program6w komputerowych w Urzqdzie GminY +) Ustalanie uprawniei dostepu do danych zawartych w bazach komputerowych. s) Zaktip, wdrazanie i eksploatacja zewnqtrznych baz danych' 6i Pzeprowadzanie szkolen wewnqtrznych pracownik6w Urzqdu z zakresu podstaw obslugi komputera (wedlug potrzeb). 7) Wykonywanie drobnych napraw sprzetu Kompulerowego w Urzedzie Gminy. 8) Nadz6r informatyczny na projektem e-urzqd oraz jego wdrazanie.

10 9) Nadz6r inficrmatyczny nad czytelnia internetowe w Gminnej Bibliotece PubliczneJ. 10) Nadz6r informatyczny Podczaswybor6w samorzedowych, parlamentarnych i referend6w. 14. W zakresie sportu: 1) Prowadzenie spraw zwiqzanych z kulturq fizycznq i sportem oez v iqzanymi z nimi obiektami kulturalno - sportowyml zl Wipofpra'ca. Gminnym Zrzeszeniem LZS, LZS-ami oraz UKSami z terenu Gminy Domaszowice. 3) Wspolpraca w zakresie kultury fizyczne.i i sportu z innymi samorzedami, zwiqzkami i organizacjami sportowyml' 4) Oroanizacia tmprez sportowych. Na-dz6r i kontrolowanie osrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach otaz boisk i szatni sportowycn w poszczeg6lnych miejscowosciach na terenie Gminy Domaszowice. 6) Prowadzenie ewidenc.ii uczniowskich klub6w sportowych' 7i Wnioskowanie w zakresie remont6w i inwestyc.ii gminnych obiekt6w sportowo-rekreacyinych 8) Ewidencja obiekt6w i urz4dzef sportowo-rekreacyjnycn' gi Nadz6r nad przygotowaniem obiekt6w do sezonu i biezaca kontrola ich funkcjonowania. 15. W zakresie Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej: 1) Prowadzenie spraw zwiqzanych. z,,pracownicza Kasq zapomogowo- Pozyczkowq', tj wyplata pozyczek i ioronlwanie zwrotu wkladu, sporz4dzanie listy potrqcen z tytulu po2yczek i przynaleznosci do PKZP oraz prowadzenie imiennych kart rozliczefi cztonk6w kasy' '!0) W rozdziale V $ 22 ottzymuje brzmienie jak niiej:,s 22 Do zadan Referatu Finansowego nalezy: 1. W zakresie budzetu gminy: 1) Zajmowanie sie problemem ekonomiczno - finansowym gminy. z) Organizowanie i doskonalenie wewnetznei informacji ekonomicznej ' w Gmlnie 3) ' Organizacia i czuwanie nad prawidfowym obiegiem inf6rmacji' i dokumentacji finansowei zgodnie z obowiazujecym zarzqdzeniem W6ita' 4) Kierowanie rachunkowoscie UtzQdu 5i Opramwanie analiz gospodarki finansowej Gminy oraz wynikajqcych z nich wniosk6w' o)olrretiiji ' otrzymanych dokument6w finansowych' aorobatia wszelkich pism z zakresu spraw finansowych' zatwierdzanie dokument6w do wyplaty l0

11 7) P.zygotowywanie projektu.bud2etu Gminy otaz ' przedktadanie go w obowiqzuj4cym terminie do uchwalenia. 8) Terminowe otwieranie kredyt6w' 9j Prowadzenie ewidencii mienia komunalnego (Srodki trwafe). 10) Prowadzenie gospodarki funduszami bedqcyml w dyspozycji Gmin m in. mieszkaniowego, socialnego i ochrony Srodowiska. 1t) Opraiowywanie niezbednych instrukcji i zatzqdzeh W6ita w sprawach finansowych Gminy 1Z) Prowadzeniewidencji spzetu.i mienia Urzedu wraz 'z przekazywaniem pisemnej odpowicdzialnosci materialnej dla poszczeg6lnych pracownik6w' 13) Pzeprowadzenie inwentaryzacii sprzetu i mlenla zgodnie z instrukcjami 2. W zakresie ksiegowosci budzetowel: 1) Prowad''zenie ksiegowosci bud2etowej oraz wszelkich uzqdzel ksiegowych z tym zwiqzanych' 2) Uzgadnianie sald si foirpletowanie dokumentacii i rozliczeh delegacii sluzbowych i ekwiwalent6w' 4) Ubezpieczenie majatku trwalego' 5i Spoz4dzanie sprawozdafl z zakresu prowadzonych spraw. 6) ' (ompletowanie dokumentacji i ksiegowanie w urzadzeniach ksiqgowych Srodk6w tmalych - 7) Sprawdzanie rachunk6w pod wzgledem tormalno - rachunkowym. 8) Sporzqdzanie polecen przelewu na podstawie ' zatwieidzonych do wyplaty dowod6w' 3. W zakresie Plac i rozliczen ZUS: 1) -spolecznego Kompletowanie dokumentacji wyplat zasilk6w z ubezpieczenia tj. zasitk6w rodzinnych' opiekuiczych' chorobowych, macierzynskich itp. 2) Sporzqdzinie list wyplat wynagrodzef prowadzenie '.oraz e*ioettcli wynagrodzerl kartach wynagrodzeh-' 3) Prowadienie dtkumentacji i rozliczanie stol6wek szkolnych i przedszkolnych. a) tgmpietowanie dokumentacji dotyczqcet rozliczenia podatku dochodowego. 5) Prowadzenie rczliczef' zus orazubezpieczei zdrowotnych tj. tworzenie dokument6w: - ubezpieczeniowych: ZUA, ZWUA itp' - rozliczeniowych: DRA, RCA' RSA' ZZA itp' i przekazywanie ich droga elektronicznq do ZUS' It

12 6) Sporzadzanie polecef przelewu na podstawie zatwierdzonych do wyplaty dowod6w ksiegowych 7) Tworzenie dokument6w RMUA dla ubezpieczonych 8j Mfistawianie zaswiadczeri o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp - 7 itp. 9) Sporzadzanie sprawozdai z zakresuprowadzonych spraw. 4. W zakresie wymiaru Podatk6w: 1) Zakladanie i prowadzenie kart gospodarstworaz wymiar podatku rolnego, od nieruchomosci i lesnego. Prowadzenie rejestru przypis6w i odpis6w. Prowadzenie rejestru podai i odwoian w sprawie wymlaru' umorzenia, obnizenia, ulg, przesuniqcia terminu platnosci' rozkladania na raty wymienionych podatk6w. 4) Wydawanie zaswiadczef o stanie majqtkowym 5) Prowadzenie kontroli w sprawie wymiaru podatku od nieruchomo6ci. 6) Wydawanie decyzji w sprawie: - ulg z tytulu zakupu grunt6w i odlogowania, - ulg inwestycyjnych, woiskowych, - rozlozenia na raty, umorzen. 7) Sporz4dzanie sprawozdari z zakresu prowadzonych spraw. 5. W zakresie ksiegowosci podatkowej: 1) Prowadzenie rachunkowosci zobowiqzanpienie2nych oraz podatk6w i op+at. 2) BieZAce i terminowe wystawianie upomnien dla zalegajecych w zobowiazaniach oraz niezwloczne kierowanie tytul6w do egzekucji. 3) Dokonywanie rozliczen sottys6w z inkasa zobowiazan pieniqznych i innych naleznosci podatkowych. 4) Kwarialne zamykanie kont kwitariuszy, uzgadnaanie inwentaryzacji z urzadzeniami ksiegowymi. 5) Wypisywanie pokwitowari w kwitariuszach przyjmowanych wplat od podatnik6w i soltys6w oaz tozlie'zanie kwitariuszy przychodowych. 6) Prowadzenie ewidenqi i aktualizacji tytul6w wykonawczych. 7) Uzgadnianie miesiecznych wplyw6w z gl6wnym ksiqgowym - Skarbnikiem GminY. 8) Sporzadzanie sprawozdarl z zakresu prowadzonych soraw- 6. W zakresie rozliczefi flnansowych: 1) Kompletowanie dokumentacji otaz ksiegowanie w urzedzeniach ksiegowych funduszu S}'iadczei socjalnyih zgodnie z regulaminem,,funduszu Swiadczen socjalnych". 2) Kompletowanie dokumentacji i ksiegowanie sum depozytowych. 12

13 3) Prowadzenie ewidencji I ksiegowanie organu finansowego. 4) Prowadzenie ewidencji dochod6w jednostki. 5i Sporzqdzanie sprawozdai z zakresu prowadzonych spraw. 7. W zakresie kasy: 1) Podejmowanie got6wki w banku. 2) Pzyjmowanie wplat. 3) Dokonywanie wyptat. 4) Prowadzenie ewidencji wplyw6w i wyplat w postaci raport6w kasowych. 5) Zakup i sprzedaz znakow skarbowych oi Prowadzenie gospodarki drukami Scislego zarachowania i ich zamawianie, ewidencja i rozliczanie. 7) Sporzadzanie poleceri przelewu na podstawie zatwierdzonych do wyplaty dowodow. 8) Prowadzenie ewidencji ilosciowo - wartosciowej pozostalych Srodk6w trwalych - zbior6w bibliotecznych - dla wszystkich jednostek organizacyjnych tj gimnazjum' szkoty podstawowe, pzedszkola, biblioteki, Swietlice wiejskie, OSP oraz prowadzeniewidencjilosciowo - wartosciowej dla Urzedu. 9) Obsluga kasy Urzedu Gminy i jednostki organizacyjnej OPS. ll) w rozdziale V $ 23 otrzymuje brzmienie jak ni2ej:,,s 23 Do zadafi samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa i gospodarki nicruchomosciami nalczy: 1. W zakresie rolnictwa: 1) Prawidlowa realizacia zapis6w ustawy o ksztaltowaniustroju rolnego, w szczeg6lnosci poprzez poswiadczanie oswiadczen rolnik6w potwierdzajecych osobiste prowadzenie gospodarstwa rornego. 2) Wsp6ldzialanie z instytucjami i innymi jednostkami dziatajqcymi na rzecz rolnictwa. 3) Koordynowanie przeprowadzanla splsowrolnych i innych badan statystycznych w dziedzinie rolnictwa 4) Udzial w komisyjnym ustalaniu szk6d w produkcji roslinne.i powstalych w gospodarstwach rolnych' 5) Przeprowadzanie kontroli grunt6w odlogowanych i zawiadamianie o wynikach tej kontroli ReferatuFinansowego. 6) Nadz6r nad uprawa maku i konopi. 7j Koordynowanie Oziatan zwiezanych z zapewnieniem opieki nad zwiezetami bezdomnymi. 8) Pomoc przy sporzqdzaniu zeznai Swiadk6w dotyczecych pracy na gospodarstwie rolnym.,,

14 9) Koordynowanie dzialaf zwiezanych z programem 'Odnowa wsi". 2. W zakresie gospodarki nieruchomosciami: 1) Nadz6r nad prawidlowym gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomo5ci, w tym nad przygotowywaniem opracowan geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniem podzialow oraz scalei i podzial6w nieruchomosci 2\ Zlecanie okreslenia wanosd nieruchomosci bedqcej w{asnoscie gminy rzeczoznawcy majatkowemu. g) - Fzy6otowywanie dokumentacji i odpowiednich uchwal Rady Cminy na pzeprowadzenie przetargu na zbycie nieruchomo5ci stanowi4cych wlasnosc gminy. 4) ' Sporzedzanie wykaz6w nieruchomosci przeznaczonych do sirzeoizy, do odbania w uzytko$/anie wieczyete' uzytkowanlc, najem lub dzier2awe. 5) Naliczanie oplat z Mttu u2ytkowania wieczystego.,. 6j Pzygotowywanie decyzji o podzialach nieruchomosci 7i Przigotow;nie uchwaly Rady Gminy o scaleniu i podzialach nieruchomo6ci. 8) Pzygotowywanie wniosk6w o wszczecie postqpowania wywlaszczeniowego -wniosk6w na rzecz gmlny... 9) Ptygotowywanie do Wydzialu Ksiqg Wieczystych dotyczqcych uiawnienia prawa wiasnosci i innych. 10) 'i Pzygotowywanie odpowednich uchwal Ragy Gminy orowadzenie dokumentac.ii zwiqzandl z oplatami adiacenckimi 11) Rozpatrywanie wniosk6w o pzeksztalcenie prawa 'u2ytkowania wteczystego przyslug ujaeegosobom fi zycznym w prawo wlasnosci i przygotowywanie odpowiednich decyzji 12) Ptz ygotowywanie uchwaly Rady Gminy w sprawie wystqpienia o ustalenie, zmianq lub znaesienie urzedowej nazwy miejscowosci' 13) Pzeprowadzanie postepowanla o rozgr' rniczaniu nieruchomo5ci i przygotowywanie odpowiednich decyzji' 14) 'i Koordynowanie prac zwiqzanycn z umleszczanlem utrzymywaniem w nalezytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placow miejscowosci na obszarze gminy oraz przystank6w autobusowych. 15) Ustalanie numer6w porzedkowych nieruchomosci zabudowanych oraz nieruchomosci ptzeznaczonycn pod zabudowg zgodnie z mieiscowym planem zagospodarowania przestrzennegoraz prowadzenie i aktualizowaniewidencii numeracii porzedkowel nieruchomosci. 3. W zakresie pomocy materialnei dla uczni6w: 1) Realizacja ustawy o systemie oswiaty w zakresie przepisow dotyczacych pomocy materialnej dla uczni6w t4

15 2) Przygotowwanie regulaminu udzielania pomocy materialnei dla uizni6w zamieszkalych na terenie Gminy oraz odpowiedniej uchwaly Rady Gminy, a takze ich zmian' 3) Prowadzenie' postqpowania oraz przygotowwanie decyzji administracyinych o przyznaniu lub odmo\a'ie przyznania pomocy materialne! dla uczni6w." 12) W rozdz. V w S 25 w ust' 2 dodaje sie pkt l0 i I I w brzmieniu jak ni2ej:,,10) Prowadzenie spraw dotyczqcych autobusu szkolnego tj prowadzenie dokumentacji - przegl4d6w, rozliczania paliwa np i1) Prowadzenie spraw zwiazanych z uzytkowaniem pojazd6w mechanicznych, tj. bus, ciegnik z przyczep4 kosiarka samobiezna oraz wykaslarek, pily spalinowej, pompy NIAGAM i innych urzqozen na paliwo plynne bqd4cych w posiadaniu Uzedu Gminy' a wlzczeg6lnosci piowadzenie kart drogowych, fozliczanie paliwa i przeglqd6w okresowych, itp." s2 Schemat Organizacyjny Urzedu Gminy Domaszowce' stanowrqcy Zalqcznik Nr 2 do zarz4dzenla Nr 1/04 Wojta Gminy Domaszowice i- o'n; oz stycznia 2004r' w sprawie wprowadzenia. Regulaminu Organitacyineg'o Urzedu Gminy Domaszowice otrzymuje brzmienie jak Zaiqcznrk Nr 1 do niniejszego zarzadzenia' s3 zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjqcia. l5

16 Kwituje odbi6r zaeqdzenia W6jta Gminy Domaszowic w sprawe zmiany Regutaminu Organizacyinego Urzedu Gminy Domaszowice' Nr OR.01 52:7/05 z dnia 0t sierpnia 2005r. oraz zobowiqzuie zapoznac z nim podleglych Pracownik6w:

17 3F,Q se,a.{ gg E ^'?Ff U u.r d =E =< xv x.2 =o ;z x= E d * 4= 99 6 L 6g ii AE -e : e-: ie a 9E iee :$ g t.?- **: = : e3 - #5 F' 6 F igsn-= F g! =! ur -E,iE*g O,3 d;6 = on o ' = o o z = (9 l o u-r N t l z o N z (, t o F = gl I o 3s 'o1?= E6 t{ 5= E= xo = o 3E fr!ee!;. t-) i g E b Y ;FI = t gnr4=a e 33 E:9 b : so 2.,.: ur< E Z E H> E: it 9E.9 sl Y o' ; 6 92 E' 6g ae 3,a E J4N ;fr EE 6 6 t = 6

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Załącznik do zarządzenia Nr 68/10 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 20 grudnia 2010 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona 1 I. Postanowienia ogólne Urząd Gminy działa na podstawie: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona 1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 0050.186.2012 z dnia 17 lipca 2012 r. 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie-Koilu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 80/2011 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28.09.2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/11 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20.06.2011 w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN URZĘDU GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

REGULAMIN URZĘDU GMINY REJOWIEC FABRYCZNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2009 Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny REGULAMIN URZĘDU GMINY REJOWIEC FABRYCZNY Organizacja wewnętrzna urzędu ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa organizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 1 Kierownictwo Urzędu: 1. Burmistrz Gminy i Miasta B 2. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi , J 20110/, 1 Warszawa, dnia. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWN~TRZNYCH I ADMINISTRACn DP-I-0231-44/11/JZG Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 26 kwietnia 2011 r. KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. ZARZĄDZENIE NR 66/2008 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Przodkowie, zwany dalej regulaminem, określa: 1. zakres działania i zadania Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE Załącznik do Zarządzenia nr 210.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 18 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE - tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy.

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. Załącznik do zarządzenia Nr 1936/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 8.08.2008 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie

Bardziej szczegółowo