Mostostal WARSZAWA. Prezes Krajowej Izby Odwolawczej ul. Postepu 17a Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mostostal WARSZAWA. Prezes Krajowej Izby Odwolawczej ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa"

Transkrypt

1 :52: l /23 -' Mostostal WARSZAWA Warszawa, dn. 21 czerwca 2010 L Prezes Krajowej Izby Odwolawczej ul. Postepu 17a Warszawa Zamawiajacy: Sad Okregowy w Tarnowie ul. J. Dabrowskiego 27, Tarnów Tel.: (014) ; Fax: (014) Odwolujacy: Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 11A, Warszawa Tel. (022) ; Fax (022) Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa budynki Sadu Okregowego i Rejonowego w Tarnowie oraz Prokuratury Okregowej i Rejonowej w Tarnowie" (nr referencyjny postepowania Prez.8G /10); ogloszenie opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu r. nr 2010/S ZP/Zlkr/ /040 ODWOLANIE wobec tresci ogloszenia o zamówieniu i siwz Dzialajac na podstawie art. 182 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2007 L, Nr 223, poz z pózno zm.), zwanej dalej "ustawa Pzp", Mostostal Warszawa S.A., zwana dalej "Odwolujaca", wnosi odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamówieniu, zwanego dalej "ogloszeniem", oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "siwz", sporzadzonych przez Zamawiajacego - Sad Okregowy w Tarnowie, w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa budynki Sadu Okregowego i Rejonowego w Tarnowie oraz Prokuratury Okregowej i Rejonowej w Tarnowie". Postanowienia ogloszenia oraz siwz zostaly sporzadzone z naruszeniem przez Zamawiajacego: 1. art. 22 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp - poprzez nadmierne i nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia opisanie sposobu dokonania oceny spelniania warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 11 A, Warszawa. te!: i , fax: konto: RRE BANK SA, Nr , Sad Rejonowy dla m st Warszaw'! w Warszawie XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr KRS NIP: , Regon: Kap. zakladowy zl, Kap. wplacony zl, Wl/vw.mostostal.waw pl. eu /' ~f".~

2 :52: /23 Mostostal WARSZAWA 2. art. 7 ustawy - poprzez naruszenie przez Zamawiajacego naczelnej zasady udzielania zamówien publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji i równosci, 3. 1 ust. 2 w zw. z 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), zwanego dalej.rozporzadzeniem" - poprzez zadanie dokumentów niezgodnie z zasadami wynikajacymi z przepisów Rozporzadzenia, co powoduje naruszenie interesu Odwolujacego w uzyskaniu zamówienia, a w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp w wyzej wskazanym zakresie - moze spowodowac poniesienie szkody przez Odwolujacego. Dzialanie Zamawiajacego, polegajace na nieuprawnionym okresleniu opisu sposobu dokonania oceny spelniania warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp, narusza interes Odwolujacego, bowiem odstapienie przez Zamawiajacego od wymogów nalozonych na niego na podstawie przepisów ustawy Pzp prowadzi do naruszenia naczelnych zasad i sposobu udzielania zamówien publicznych, przez co moze pozbawic Odwolujacego mozliwosci skutecznego ubiegania sie o przedmiotowe zamówienie, a tym samym uzyskania go. Dzialanie Zamawiajacego, który ogranicza krag podmiotów, potencjalnie zdolnych do realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym Odwolujacego nie znajduje ochrony w swietle przepisów ustawy Pzp i narusza interes Mostostal Warszawa SA W zwiazku z powyzszym Odwolujacy wnosi o uwzglednienie odwolania i nakazanie Zamawiajacemu dokonania zmiany tresci ogloszenia i siwz w zakresie opisu sposobu dokonania oceny spelniania warunków udzialu w postepowaniu, w odniesieniu do warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak równiez w zakresie, który zostanie szczególowo wskazany w uzasadnieniu odwolania. Termin Majac na uwadze fakt, iz ogloszenie dotyczace przedmiotowego postepowania ukazalo sie w oficjalnym publikatorze, jakim jest Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej w dniu L. niniejsze odwolanie stosownie do dyspozycji art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 115 kodeksu cywilnego zostaje wniesione z zachowaniem ustawowego terminu na korzystanie przez wykonawców ze srodków ochrony prawnej. Strona na której zostala udostepniona SIWZ w przedmiotowym postepowaniu: UZASADNIENIE W dniu L w DZ.U.U.E. ukazalo sie ogloszenie o zamówieniu, a w tym samym dniu pojawila sie na stronie internetowej Zamawiajacego siwz, w których to dokumentach Zamawiajacy w sposób naruszajacy interes Odwolujacego sformulowal opis sposobu dokonania oceny spelniania warunków udzialu w postepowaniu w zakresie warunku wiedzy 2

3 :53: /23 MD~ i doswiadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak równiez w zakresie zadania dokumentów na potwierdzenie spelniania warunków, które szczególowo zostana wskazane w tresci uzasadnienia niniejszego odwolania.. W szczególnosci, nieuprawnione oraz niezgodne z dyspozycja art. 22 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp i Rozporzadzenia pozostaja postanowienia: 1. siwz - zawarte w Rozdziale IX ust. 2.1) pkt I oraz o~:jloszenia - zawarte w pkt ) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, pkt 1) ppkt I, odnoszace sie do warunku wiedzy i doswiadczenia wymaganego od wykonawcy ubiegajacego sie o udzielenie zamówienia w zw. z ostatnim akapitem ust. 2.1) siwz i adekwatnym dla niego postanowieniem z ogloszenia, odnoszacym sie do oceny spelniania tego warunku, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia. W zakresie opisu sposobu dokonania oceny spelniania warunku, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia Zamawiajacy zazadal: "Wykonawca musi posiadac wiedze i doswiadczenie: 1) charakteryzujace sie kompleksowym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert (lub w okresie prowadzenia dzialalnosci jezeli jest on krótszy niz ostatnie piec lat) robót budowlanych w co najmniej trzech zadaniach inwestycyjnych obejmujacych budowe lub przebudowe obiektów uzytecznosci publicznej wraz z infrastruktura techniczna i urzadzeniem terenu w tym: I) najmniej jednego zadania inwestycyinego przeznaczonego na potrzeby sektora sprawiedliwosci o wartosci robot budowlanych minimum ,00 PLN brutto i kubaturze 18000,0 m3; WyposazoneGo w kompletne instalacie sanitarne ielektryczne wymienione w zalaczniku nr 1 do SIVVZ i szczególowo opisane w dokumentacji proiektowei Przedmiotu Zamówienia stanowiacei Zalacznik nr 2 do SIWZ a zwlaszcza winstalacie: a) okablowania strukturalnego, b) telewizje przemyslowa, c) sygnalizacji wlamania i napadu wraz z kontrola dostepu i sterowaniem urzadzeniami dostepu, d) sygnalizacji alarmu pozarowego i oddymiania, e) systemu elektronicznej tablicy informacyjnej, f) systemu prowadzenia klienta, g) systemu telewizji uzytkowej AZART, h) systemu wspomagania organizacji rozpraw, i) naglosnienia na salach rozpraw, j) systemu detekcji metali, k) specjalistycznego systemu teleinformatycznego dla Sali rozpraw dla niebezpiecznych przestepców, I) rentgenowskiego systemu przeswietlania bagazu osób wchodzacych, l) wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyka, m) najmniej jeden z ww. obiektów wyposazony w kotlownie gazowa. 3

4 :54: /23 Mostostal >"VARSZA'W/",. - h._._..~ u u '.n _ II) najmniej dwóch zadan inwestycyjnych przeznaczonych na potrzeby innych obiektów uzytecznosci publicznej o wartosci minimum ,00 PLN brutto kazdy i kubaturze kazdego obiektu wynoszacej 18 ODO,O m3, wyposazonych w instalacje sanitarne i elektryczne n. W kontekscie powyzszego za nieuprawnione nalezy uznac zadanie Zamawiajacego zawarte w czesci I, które de facto stanowi zadanie wykazania sie doswiadczeniem w budowie budynku tozsamego do budynku bedacego przedmiotem zamówienia. Dla Odwolujacego oczywiste pozostaje zadanie Zamawiajacego wykazania sie doswiadczeniem w budowie okreslonego rodzaju budynków (uzytecznosci publicznej), o okreslonych parametrach, np. kubaturze 18000,0 m3 i wartosci ,00 PLN, jednakze zadanie jednego zadania inwestycyjnego przeznaczonego na potrzeby sektora sprawiedliwosci (... ) wyposazonego w kompletne instalacje sanitarne i elektryczne wymienione w zalaczniku nr 1 do SIWZ i szczególowo opisane w dokumentacji projektowej Przedmiotu Zamówienia stanowiacej Zalacznik nr 2 do SIWZ, a zwlaszcza w instalacje: (... ), w ocenie Odwolujacego stanowi razace naruszenie zasady proporcjonalnosci do przedmiotu zamówienia i uczciwej konkurencji, i w sposób nieuzasadniony eliminuje z niniejszego postepowania szereg wykonawców zdolnych do jego realizacji. W ocenie Odwolujacego Zamawiajacy nie powinien utozsamiac i stawiac na tej samej plaszczyznie: wykonania zamówienia szczególowo opisanego w dokumentacji projektowej ze spelnianiem przez wykonawców warunku wiedzy i doswiadczenia. Gdyby kazdorazowo Zamawiajacy uzaleznial spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia od asortymentu robót budowlanych, dostaw czy uslug, które beda przedmiotem zamówienia, zaden z wykonawców nie spelnilby okreslonych przez Zamawiajacego warunków, bowiem kazde zamówienie posiada zindywidualizowane elementy odrózniajace je od innych podobnych robót budowlanych, dostaw czy uslug. Tymczasem wybudowanie obiektu uzytecznosci publicznej, jakim jest budynek przeznaczony na potrzeby wymiaru sprawiedliwosci (sadu i prokuratury) jest na tyle powtarzalna robota budowlana, ze kazdy wykonawca posiadajacy doswiadczenie w wykonaniu obiektu uzytecznosci publicznej o okreslonej wielkosci jest zdolny do jej realizacji. Nalezy podkreslic, iz zadanie wykazania sie wykonaniem podobnego obiektu do przedmiotu zamówienia powinno byc ograniczone do obiektywnych parametrów, których szczególowosc nie moze prowadzic do wyeliminowania wiekszosci wykonawców zdolnych do jego wykonania, a tym samym do ograniczenia uczciwej konkurencji. Dodatkowo, nalezy wskazac, iz zgodnie z utrwalona linia orzecznicza Krajowej Izby Odwolawczej, a wczesniej Zespolów Arbitrów, Zamawiajacy nie moze zadac od wykonawców, aby w ramach warunku wiedzy i doswiadczenia wykazali sie doswiadczeniem w wykonaniu obiektów tozsamych z przedmiotem zamówienia. I tak, np.: a) w wyroku z dnia 29 kwietnia 2009 r. (svqn. akt KIO/UZP 489/09), Kraiowa Izba Odwolawcza stwierdzila. ze "Z okreslenia "odpowiadajacych swoim rodzajem" wywodzi sie poglad, ze w zadnym z aspektów, które moga byc brane do porównania doswiadczenia wykonawcy z zadaniem stanowiacym przedmiot zamówienia, zadania nie moga byc tozsame (identyczne)", b) w wyroku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (syqn. akt KIO/UZP 234/08), Kraiowa Izba Odwolawcza stwierdzila. ze.zadanie przez Zamawiajacego wykazania sie przez 4

5 :55: /23 Mo~ WARSZ./~WA wykonawców doswiadczenia w dostawach tozsamych z przedmiotem zamówienia naruszaloby zasade uczciwej konkurencji poprzez zawezenie kregu wykonawców wylacznie do firm, które do tej pory realizowaly takie zamówienie", c) w wyroku z dnia 5 czerwca 2006 r. (syqn. akt UZP/ZO/0-1583/06). Zespól Arbitrów przy Urzedzie Zamówien Publicznych stwierdzil. ze "Zblizony charakter zamówienia nie oznacza, iz wykonawcy winni legitymowac sie wykonaniem zadania o tozsamym charakterze, bedacym odzwierciedleniem wszystkich rodzajowych czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego w szczególowym opisie przedmiotu zamówienia", d) CZyw wyroku z dnia 23 stycznia 2009 r. (syqn. akt KIO/UZP 33109), w którym Kraiowa Izba Odwolawcza stwierdzila, ze "Opisu przedmiotu zamówienia nie nalezy utozsamiac z opisem warunku udzialu w postepowaniu". Wymienione przez Zamawiajacego instalacje: teleinformatyczne, kontroli dostepu, rentgenowskie, itp. kazdorazowo montowane sa przez specjalistyczne firmy podwykonawcze, wasko specjalizujace sie w okreslonym systemie. Stad, w przypadku realizacji zamówienia na roboty budowlane, uzaleznianie doswiadczenia Wykonawcy tych robót od doswiadczenia w realizacji uslug poszczególnych systemów teleinformatycznych stanowi warunek nadmierny, nieadekwatny, i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, Dodatkowo wskazac nalezy, iz wyspecyfikowane przez Zamawiajacego w ogloszeniu i siwz na zasadzie katalogu otwartego, a wskazane powyzej w literach od a) do m) instalacje nie stanowia instalacji wylacznie stosowanych w budynkach uzytecznosci publicznej przeznaczonych na potrzeby wymiaru sprawiedliwosci. Warto wskazac, iz przedmiotowe instalacje niczym nie róznia od typowych instalacji montowanych w nowobudowanych budynkach biurowych, kultury (np. teatrach), szkolnictwa wyzszego, obslugi bankowej, handlu, uslug, w tym uslug pocztowych lub telekomunikacyjnych, obslugi pasazerów w transporcie kolejowym, drogowym, morskim i lotniczym. I, tak, np.: - system detekcji metalu czy rentgenowski system podswietlania bagazy stosowane sa równiez na lotniskach, w izbach celnych, w wielu urzedach administracji publicznej, w sejmie, senacie, wszystkich budynkach BOR, czy np. hotelu poselskim w Warszawie, - system elektronicznej tablicy informacyjnej jest powszechnie stosowany na lotniskach, dworcach kolejowych czy autobusowych, szkolach wyzszych, budynkach biurowych klasy A, A+, - system okablowania strukturalnego, telewizji przemyslowej, wlamania i napadu wraz kontrola dostepu, naglosnienia, p.poz i oddymiania, wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyka stanowia powszechnie stosowane systemy dla budynkach biurowych klasy A, A+, czy w centrach handlowych. - system kontroli przestepców stosowany powszechnie na lotniskach, przez straz graniczna, komendy policji (MSWiA). System ten wykorzystywany jest np. na Krakowskim Wawelu, - system wspomagania organizacji rozpraw, potocznie znany pod nazwa "SWaR", stosowany jest równiez na dworcach, np. PKP w Krakowie, czy PKP Warszawa Wschodnia w Warszawie. 5

6 :00: /23 Mostostal WAR52..AWA _u..._'_.._u_~_ _,, m~... _._, - '_'_'_..~...._....._._.._,_,~.._._.. _,_.._._~....m._.. ~.~. u_. '.n_.. _.'...~ ~ ~ _ W kontekscie powyzszego Odwolujacy wnosi o: - ograniczenie obecnego brzmienia warunku wiedzy i doswiadczenia, poprzez rezygnacje z zadania tozsamych instalacji do tych, które beda przedmiotem zamówienia, i w konsekwencji zazadania od wykonawców co najmniej trzech zadan inwestycyjnych przeznaczonych na potrzeby obiektów uzytecznosci publicznej o wartosci minimum ,00 PLN brutto kazdy i kubaturze kazdego obiektu wynoszacej ,0 m3, wyposazonych w instalacje sanitarne i elektryczne; alternatywnie - o zmiane punktu I) poprzez rozszerzenie zadania inwestycyjnego przeznaczonego na potrzeby sektora sprawiedliwosci, o inne zadania inwestycyjne obejmujace obiekty uzytecznosci publicznej, które równiez wyposazone sa w takowe instalacje przy jednoczesnej rezygnacji z zadania w brzmieniu cyt. "Wyposazonego w kompletne instalacje sanitarne i elektryczne wymienione w zalaczniku nr 1 do SIWZ i szczególowo opisane w dokumentacji projektowej Przedmiotu Zamówienia stanowiacej Zalacznik nr 2 do SIWZ (...)". Powyzsza zmiana opisu sposobu dokonania oceny spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia umozliwi dostep do rynku doswiadczonym wykonawcom zdolnym do realizacji niniejszego zamówienia, a jednoczesnie pozwoli Zamawiajacemu na wybór wykonawcy, sposród tych, którzy posiadaja stosowna praktyke zawodowa przy wykonywaniu tego rodzaju obiektów budowlanych. Dodatkowo wskazac nalezy na nadmiernosc zadania Zamawiajacego odnoszacego sie do warunku wiedzy i doswiadczenia w brzmieniu, cyt. "W wypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub wiecej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane bedzie czy przynajmniej jeden z nich spelnia wymagane opisane powyzej warunki wiedzy i doswiadczenia". Zadanie takie stoi w razacej sprzecznosci z zasada uczciwej konkurencji, w kontekscie celu. dla jakiego dochodzi do wspólnego ubiegania sie o udzielenie zamówienia. Kwestia ta niejednokrotnie byla przedmiotem wypowiedzi doktryny, czy orzecznictwa KIO. Przedmiotowa kwestia znalazla swoje odzwierciedlenie takze w pismie pn. Uwagi, wnioski i zaleceniach Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej Ds. Polityki Regionalnej z dnia r. skierowanym do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP. W przedmiotowym pismie wsród uchybien o charakterze systemowym dotyczacych zamówien publicznych (Ustalenie nr 10) Komisja Europejska wytknela cyt. "ograniczenie mozliwosci spelnienia niektórych warunków uczestnictwa w przetargu przez wszystkich czlonków konsorcjum lacznie". Zgodnie z ustaleniami stanu faktycznego dokonanymi przez Komisje Europejska cyt. "Zamawiajacy nalozyl nastepujace ograniczenia dotyczace mozliwosci spelniania niektórych warunków uczestnictwa w przetargu przez wszystkich czlonków konsorcjum lacznie: 1. doswiadczenie przy realizacji co najmniej 2 zamówien, z których kazde mialo wartosc co najmniej 3 mln PLN: kryterium musialo byc spelnione przez co najmniej jednego czlonka konsorcjum (...J". Komisja Europejska sformulowala nastepujace wnioski cyt. "Powyzsze ograniczenia sa sprzeczne z celem, dla którego powoluje sie konsorcjum, tj. polaczenie ze soba srodków 6

7 :01: i23 Mostostal poszczególnych czlonków konsorcjum, tak aby mogli wspólnie spelniac warunki uczestnictwa w przetargu, wskazujac jako podstawe prawna: Artykul 18 dyrektywy 93/36/EWG, art. 4 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE, oraz ogólna zasade równego traktowania wynikajaca z Traktatu WE. Dodatkowo, w Stanowisku Komisji mozna przeczytac cyt. Zasadniczo wymóg spelnienia warunków uczestnictwa w przetargu przez co najmniej 1 czlonka konsorcjum jest sprzeczny z samym celem jego utworzenia, tj. polaczenia zasobów poszczególnych czlonków w celu spelnienia warunków uczestnictwa w przetargu przez wszystkich czlonków lacznie". Wobec powyzszego wnosimy o zastosowanie wobec warunku wiedzy i doswiadczenia kryterium kwalifikacji, wedle którego w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie zamówienia dwóch lub wiecej Wykonawców oceniany bedzie ich laczne doswiadczenie, jak ma to miejsce np. przy warunku potencjal kadrowy. 2. siwz - zawarte w Rozdziale IX ust. 3 pkt ppkt oraz oqloszenia zawarte w pkt ),odnoszace sie do zadania potencjalu kadrowego w zakresie funkcji Kierownika robót telekomunikacyjnych. Nalezy wskazac, iz w odniesieniu do tej funkcji Zamawiajacy dokonal opisu sposobu dokonania oceny spelniania przedmiotowego warunku w sposób nadmierny, nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz w sposób znacznie zawezony w odniesieniu do pozostalych funkcji technicznych, tj. kierowników robót, czy kierownika budowy. W zakresie doswiadczenia wymaganego od Kierownika robót telekomunikacyjnych Zamawiajacy zazadal: "Wymagane doswiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót telekomunikacyjnych najmniej 5. letnie doswiadczenie na stanowisku Kierownika robót w tym pelnienie w tym okresie funkcji Kierownika robót w trakcie budowy najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu przeznaczonego dla resortu sprawiedliwosci o wartosci ,00 PLN i kubaturze , O m3". Dodatkowo, w tym miejscu nalezy wskazac, iz w odniesieniu do warunków dotyczacych kierownika budowy, oraz pozostalych kierowników robót poszczególnych branz. Zamawiajacy dopuscil jako alternatywna mozliwosc spelnienia tych warunków poprzez:,,(...) wykazanie sie doswiadczeniem polegajacym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu przeznaczonego dla resortu sprawiedliwosci lub innych obiektów uzytecznosci publicznej o wartosci ,00 PLN ikubaturze 18000,0 m3". Biorac pod uwage powyzej przytoczona argumentacje, z której wynika, iz obiekt przeznaczony dla resortu sprawiedliwosci nie rózni sie co do istoty od innego obiektu uzytecznosci publicznej, stwierdzic nalezy, iz sformulowanie opisu sposobu dokonywania oceny warunku w odniesieniu do Kierownika robót telekomunikacyjnych jest niespójne w kontekscie warunków postawionych wobec pozostalych kierowników robót, czy kierownika budowy i bezspornie narusza wyrazona wart. 22 ust. 4 ustawy Pzp zasade proporcjonalnosci opisu sposobu dokonania oceny warunków, o których mowa wart. 22 7

8 :02: /23 Mostostal WARSZ/~,Wf... ust. 1 ustawy pzp. Dodatkowo, z uwagi na ograniczenie dostepnosci przedmiotowego zamówienia - narusza tez jedna z naczelnych zasad udzielania zamówien publicznych, jaka jest wyrazona wart. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasada uczciwej konkurencji. Istota prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest, wszak, stawianie warunków utrudniajacych wziecie udzialu w postepowaniu, lecz formulowanie ich w taki sposób, by ich tresc byla adekwatna do przedmiotu zamówienia i tym samym zapewnila uczciwa konkurencje miedzy podmiotami ubiegajacymi sie o udzielenie zamówienia w postepowaniu. W kontekscie powyzszego warto zwrócic uwage chociazby na wyrok Krajowej Izby Odwolawczej z dnia r. (sygn. akt: KIO/UZP 73/09), gdzie Izba jednoznacznie stwierdzila: "Zamawiajacy ma obowiazek okreslic warunek kierujac sie nastepujacymi wytycznymi ustawowymi - nieutrudnianiem uczciwej konkurencji i adekwatnoscia do przedmiotu zamówienia. Adekwatnosc nalezy rozumiec jako obowiazek odniesienia wymogu do przedmiotu zamówienia w sposób nienakladajacy wyzszych wymogów niz niezbedne do realizacji zamówienia". Biorac pod uwage fakt, ze opis sposobu dokonania oceny spelniania warunku nie stanowi samodzielnej, niezaleznej od opisu warunków kategorii normatywnej, nalezy uznac, iz wskazane w uzasadnieniu wyroku podejscie ma w pelni zastosowanie do przedstawionego w niniejszym odwolaniu stanu faktycznego. W kontekscie powyzszego wnosimy, o rozszerzenie doswiadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika robót telekomunikacyjnych na analogicznej zasadzie jak u pozostalych kierowników robót, i kierownika budowy, poprzez dopuszczenie jako alternatywy dla doswiadczenia polegajacego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu przeznaczonego dla resortu sprawiedliwosci - takze innych obiektów uzytecznosci publicznej o wartosci ,00 PLN i kubaturze ,0 m3. 3. sim - zawarte w Rozdziale X ust. 1 pkt 9,10 i 11 oraz oqloszenia - zawarte w pkt ), odnoszace sie do zadania dokumentów finansowych, w postaci czesci sprawozdania finansowego, informacji z banku lub oplaconej kopii polisy OC w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia. Zgodnie z siwz oraz ogloszeniem "w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub wiecej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane bedzie, czy przynajmniej jeden z Nich spelnia warunki opisane w pkt 4 powyzej", tj. warunki ekonomiczne i finansowe. W kontekscie powyzszego, nieuprawnione pozostaje zadanie Zamawiajacego, aby kazdy z wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia skladal przedmiotowe dokumenty, skoro wystarczajacym jest spelnienie tegoz warunku przez jednego z nich. Powyzsze zadanie narusza zasade uczciwej konkurenci i równosci, i stawia w znacznie uprzywilejowanej pozycji wykonawców majacych siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odwolujacy nie wyklucza sytuacji wspólnego ubiegania sie o udzielenie zamówienia wspólnie z innym podmiotem majacym siedzibe poza granicami RP. Biorac pod uwage fakt, iz Odwolujacy samodzielnie spelnia postawione przez Zamawiajacego warunki ekonomiczne i finansowe, a istnieje koniecznosc przedlozenia dokumentów finansowych przez kazdego z czlonków konsorcjum, istnieje mozliwosc, iz 8

9 :03: /23 Mostostal WARSZ/~WA ~, , _. -. _. Omm _ _._ _ _.. Odwolujacy nie bedzie sie mógl ubiegac o przedmiotowe zamówienie, bowiem nie uda mu sie w wyznaczonym przez Zamawiajacego czasie zdobyc zagranicznych dokumentów, w szczególnosci sprawozdania finansowego, informacji z banku, czy oplaconej polisy. Nie bez znaczenia pozostaje okolicznosc, iz podmioty zagraniczne maja znacznie utrudnione zadanie, z uwagi na koniecznosc przedlozenia tlumaczenia dokumentów na jezyk polski, np. sprawozdanie finansowe - kilkaset stron. Na dodatek, wskazac nalezy, iz Zamawiajacy stawiajac wymóg osiagniecia obrotu za lata zobowiazuje wykonawców zagranicznych do szybszego sporzadzenia sprawozdania finansowego, niz wynika to z porzadku krajowego (per analogiam przepisów polskich), co moze okazac sie okolicznoscia uniemozliwiajaca ubieganie sie o udzielenie zamówienia, nie wspominajac o koniecznosci poniesienia znacznych kosztów. Stad, biorac pod uwage okolicznosc, iz skoro jeden z czlonków konsorcjum ma wykazac sie spelnianiem okreslonego przez Zamawiajacego warunku znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej, to wnosimy, aby Zamawiajacy dopuscil mozliwosc przedlozenia wymaganych na te okolicznosc dokumentów przez tego z wykonawców, który potwierdza spelnianie tego warunku. 4. siwz - zawarte w Rozdziale X ust. 2 pkt 1-6 oraz ogloszenia - zawarte w pkt ). odnoszace sie do zadania dokumentów formalnych dla innych podmiotów w przypadku polegania przez Wykonawce na ich zasobach. Stosownie do 1 ust. 2 Rozporzadzenia - "Jezeli wykonawca wykazujac spelnianie warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okreslonych wart. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te beda braly udzial w realizacji czesci zamówienia, zamawiajacy moze zadac od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 2". Nalezy wskazac, iz prawodawca uzaleznil mozliwosc zadania dokumentów, o których mowa w 2 Rozporzadzenia wylacznie od kumulatywnego spelnienia dwóch przeslanek, tj. polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach okreslonych wart. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oraz koniecznosci udzialu tych podmiotów w realizacji czesci zamówienia. Bez lacznego zaistnienia tych przeslanek, wszelkie zadania Zamawiajacego przedlozenia dokumentów, o których mowa w 2 Rozporzadzenia pozostaja nieuprawnione, i nie znajduja oparcia w obowiazujacych przepisach prawa. Wskazac nalezy, iz z zadnego miejsca siwz, ani ogloszenia nie wynika okolicznosc, iz ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia wykonawcy maja przedlozyc Zamawiajacemu dokumenty, o których mowa w 2 Rozporzadzenia wylacznie w przypadku, gdy podmiot udostepniajacy zasobów bedzie bral udzial w realizacji czesci zamówienia. Na pewno okolicznosci tej nie mozna wywnioskowac z postanowienia Rozdzialu X ust. 5 siwz, bowiem odnosi sie ono wylacznie do poswiadczania kopii dokumentów. Tym samym, z uwagi na nadmiernosc zadania wnosimy, o doprecyzowanie w ogloszeniu i siwz postanowien odnoszacych sie do zadania dokumentów, o których mowa w 2 Rozporzadzenia dla innych podmiotów w przypadku polegania przez Wykonawce na ich zasobach, w sposób tozsamy do brzmienia 1 ust. 2 Rozporzadzenia. 9

10 :04: /23 Mostostal WARSZAWA Podsumowanie Odwolujacy wskazuje, ze ww. postanowienia ogloszenia i siwz w brzmieniu ustalonym przez Zamawiajacego stanowia ewidentne wykroczenie poza granice proporcjonalnosci w rozumieniu art 22 ust 4 oraz uczciwej konkurencji w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, a takze pozostaja w sprzecznosci z 1 ust. 2 Rozporzadzenia. Obecne postanowienia ogloszenia i siwz w zakresie wymogu sposobu dokonania oceny spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia pozwalaja na przyjecie uzasadnionego przekonania, iz poprzez nieproporcjonalny opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku Zamawiajacy dopuszcza sie naruszenia jednych z naczelnych zasad udzielania zamówien publicznych tj. zasady uczciwej konkurencji i zasady równosci. Zawarta w ogloszeniu i siwz tresc przedmiotowych warunków powoduje (prawdopodobnie w sposób niezamierzony) skuteczne ograniczenie kregu potencjalnych wykonawców wsród profesjonalnych firm dzialajacy w branzy budowlanej, co nie powinno lezec w interesie Zamawiajacego. Majac powyzsze na uwadze, Zamawiajacy winien dokonac zmiany tresci postanowien ogloszenia i siwz w ww. zakresie. Z tego wzgledu, niniejsze odwolanie zasluguje na uwzglednienie w calosci i Odwolujacy wnosi jak na wstepie. O wniesieniu niniejszego odwolania Odwolujacy poinformowal Zamawiajacego zgodnie z art. 180 ust 5 ustawy Pzp. W imieniu Odwolujacego: Biuro Koordynacji Ofertowania Zalaczniki: - pelnomocnictwo do podpisania odwolania, - kopia odpisu z KRS Odwolujacego, - potwierdzenie uiszczenia wpisu od odwolania, - potwierdzenie przekazania kopii odwolania Zamawiajacemu. Dzialajac na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp prosze o niezwloczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. 10

11 :05: /23 MD~ WARSZAWA Warszawa, dn. 21 czerwca 2010 r. PELNOMOCNICTWO Mostostal Warszawa S.A. z siedziba w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 11A, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS , NIP , o kapitale zakladowym zl (oplaconym w calosci), zwana dalej "Spólka", niniejszym upowaznia p. Pawla Cieszkowskiego legitymujacego sie dowodem osobistym seria AGU nr , zatrudnionego na stanowisku Kierownika Biura Koordynacji Ofertowania Mostostalu Warszawa S.A., do reprezentowania Spólki w zakresie wnoszenia srodków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z pózno zm.), w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa budynki Sadu Okregowego i Rejonowego w Tarnowie oraz Prokuratury Okregowej i Rejonowej w Tarnowie" (nr referencyjny postepowania Prez.BG /10), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Sad Okregowy w Tarnowie. Niniejsze pelnomocnictwo obejmuje umocowanie do dokonywania wszelkich czynnoscl wykonawcy w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególnosci w zakresie podpisania i zlozenia odwolania do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, jak równiez do poswiadczania za zgodnosc z oryginalem skladanych kopii dokumentów. Niniejsze pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do ustanawiania dalszych pelnomocników. JarosM POPiO'."' ,,~"F \ \J - - Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska!1 A, Warszawa. tel.: , faxi konto: BRE BANK SA, Nr Sad Rejono\tJ}' dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Nr KRS NIP: Regon: Kap zakladowy zl. Kap wpracony z/. wv\wmostostalwawpl, warszawa.eu

12 16:05: / CODo WA/29.04/205/2010 Operator: OSIK BOZENA OtJOZIAt. CEN1"1IAtNE.J INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO ul. Czemialcowska '4 Wal$lawa KRAJOWY REJESTR SADOWY Stan na dzien godz. 11:38:28 NumerKRS: ODPIS AKTUALNY z REJESTRU PRZEDSIEBIORCÓW OIta~w~~'~~;~': astaini ~-:. N~~i~';i': ":;:k!:"~e~n~ ::;;;ij:'-~il-.' JO ~_~~.r4~l~~~;o/0;~~:gj; WA.XIU ~;.~~~<::'~~ SAD REJONOWY OlA M. ST. WAASZAWf XIWOWEGO NS-REJ.KRSl36341/09/462 I,,*~_~:;;.' REJESTRU $ApOWEGO W WNlSlAwtE. xm WYDZ1Al GOSPODARCZY Dzial 1 1.0znaczenIe ::~.",,:;'.';:,.:\.:-':~~ '-;Y\\:i:~,y;/':wtRóbrykai~.; Di~~InJotU~X ': fotrfij Inwrie:ti-,::r;-:.;:~~~;,':SPÓLKA AKCYJNA 2.NunW:t~~t~L0!:-~~~~{~;~~;k~ REGON: 0120S9053, NIP: Armi;"_"'_%~~~tf:~iM MOSTOSTAl WAJlSZAWA SPÓLKAAKCYJNA ;;1l~~~&1i.'jL~ :~~~ OlA M. ST. WAASZAWf. SAD GOSPODARCZY. M WfDZ1Al kraj POlSKA, woj. MAZOWIEOOE. pow;at WARSZAWSKI. gmina WARSZAWA<ENTRUM, WAASZAWA miejsc. ul. KONSTRUKTORSKA, nr HA. lok. miejsc. WARSZAWA. kod poczta WARSZAWA, kraj POlSKA Za zgodnosc z oryginalem

13 16:01: / CODo WA/29.04/20S/2010 Operator: OSIK BOZENA NOTARIUSZ PAWEL BLASZCZAKPfl.C1NAO'Ll{:'f KANCElARIE W WARSZAWIE Pfl.ZYUL DLUGIEJ 29, REP. NR A ZMIANA PAR. l7(par. l JEDNOlITEGO TEKSru )STAiU'T\J AKT NOTARIAlNY REP.A 3901/2001 Z ON oo1R NOTARIUSZ DANUTA KOSIM KR\JSZEWSI(A KANCElARIA NOT~ PRZY UlICY 52AAE.J NR 1 LOK. 15 W WARSZAWIE REP.A NR 678,'2002, I<AHCEI.AAIANOTARIAlNA MAGOAI.fNA KOR.OOOWJCZ ULSOlAA.IEGO WARSZAWA, ZMtENIONO TRESC PAR R., REP. A NR 1083/2002, KAHCEI.AA1ANOTARIAlNA MAGOAlfNA KOROOOWICZ UL sou.riego l, 02-{)70 WAASZAWA, ZMtENIONO TRf~ R., REP. A NR 4195/2002, KANCELAAIANaTARIAlHA MAGDALENAKOR.08OW1CZ UL sou.riego l, WARSZAWA, UCHYLONO DOTY01CZ.ASOWA TRESC STA'!VTU, PRZYJETO NOWE BA2HIENIE STATUTU SPct.Ja. "" , NOTARIUSZ MAGDAlENA KOROBOWlCl, KN W WARSZAWIE UL SOlARlEGO l, REP. A NR 5<475/2004, ZMIANA lo UST. I STAiU'T\J AKT NOTAIUAlNY Z DNIA 21 GRUDNIA 2oo5R., REP. A NR 7005/2005, SPORZADZONY PRZEZ NOT AAJUSZA RAFALAKOKOSZEWSKIEGO Z SIEDZI8A PRZY UL RZYMC1NSKlEGO 30 W WARSZAWIE. ZMIANA 6. AY:r NOTARIAlNY Z DNIA 12 MAJA 2009 (REPERTORIUM A NR. 1865/2009), KANCELAAIA NOTAAIAlHA RAFIIL KOK05ZEWSKI, UL PUlAWSKA 233 LOK. 1,02'715 WARSZAWA ZMIANA 5 STAiU'T\J Sl'ÓlKI SPÓLKA POWSTALA W WYNIKU PRlEKSlTIILCENIA PRZEDSIEBIORSTWA PANS1WOWEOO WARSZAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KONSTRUKCJISTALOWYOi I URZADZEN PRZEMYSLOWYCH MOSTOSTAL W JEDNOOSOBOWA SPÓLKE AKCYJNASKAABU PANS1WA. AY:r PRZEKSZTALCENIA PRZEDSIEBIORSTWA PANSTwowEGO W SPÓU<E AKCYJNA-REPERTQlUUM A NR

14 16:10: / CODo WA/29.04{20S{2010 Operator: OSIK BOZENA ~Strona l z 11 ".... ".;::'. :','.". (. "MOSTOSTAl" REJESTR PRZEDSIEBIORSTW PA NSTWQWYQl, I I ':?Wt?, -.- ::::;=:f;;~::~=;l=~wy ~ M.ST.WARSZAWY WVOWl M GOSrooAAQY'R~~ONY.. ~,_... >':i,;:i2n'.r~:1 'f. óarii ~:akqonatlusia7, " Brak wpisów 7~ 7Godnosc z orvainalern 3":' i:~2~.;~~~ftf~'&~'i,?~~ m 2.~'akiitl~:~l;1;f~lltiI%;1SOOOOO 3;~\~i~diYrm~f!;~~* =~;~;\):;;?}T(d;:,..

15 16:13: / CODo WA/29.04/205/2010 Operator: OSIK BOZENA Dzial SKLADANIA OSWIADCZEN WOlI I POOPISYWANIA W IMIENIU SPÓU<I UPRAWNIENI SA: I.PREZES ZJJl1.JPU- JEDNOOSOBOWO, 2.DWÓCH C2tONKÓW Z».2J.pJ ~IE. 3.C2LONEK '1.AIUI>P.J LACZNIE Z PROKURfNTEM i:$-;.':~~~i~ ~l~~li~~~l~~ltf~:]~~~~~ fsij~~ I.~j'_iób'~{~t_~#;#;~~WO~N1AI(OWSKI ~~0~Il~~~~~~~~ WLOOZIMIERZ ~->;~1~.~~: JÓZEF =~11~~t~LONEKZAWPU ~J~t:!;~~,~.;f;.'--.2: 2

16 16:15: / CODo WA/29.04/20S/2010 Operator: OSIK BOZENA :,,': 1-.' T. JOSEANGEl i~~~?o~~{0.':j;~;xe'!fl_- 7 ~_~t~l-oo 7.Dat! dojakiei~~.f L..;; ~4,': ----

17 16:17: / CODo -, WA/29.04/20S/2010 Operator: OSIK BOZENA JOSE MANUEL Za zgodnosc z orvqlnchem Brak wpisów Dzial 3 24, 33, Z, PRQOVKOA Vf1'ROOOW FORMOWANYCH NA ZIMNO

18 :20: /23 CODo WA/29.04/20SI2010 Operator: OSIK BOZENA T,- -:-. ". ~: / $t~72-n ' '\ f. ' C. '_ _-M-' _, ~'';'J' -.'.- '._,';'. if~j Z. PROOUKOA KONSTRUKCJI METAlOWYOi I loi czesci o::' "~":', ~,t(.'j' f~j Z. NAPAAWA I KONSERWACJA METAlOWYOi WfRoa6w ~Oi " ::"",:_' '-, , Z. POZOSTALE SPECJAllSTVCZNE ROBOTY BUDOWlANE. GDm INDZIEJ ~:- - - _-o NIESKtASYFlKOWANE " _ ji~~~ Z. PROOUKCJA METALCNlYOl ElEMENTÓW STOlARKI BUDOWlANEJ 6~~~~~ 43, 32, Z. :zakladanie S'TQL4.RKI BUDOWLANEJ 1lfi'~:25,29, Z. PROOOKOA POZOSTAlYOl ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH $!l~~ 33, 20, Z. INSTAlOWANIE MASZVN PRZEMYSLOWYOi. SPRZETU I WfP0SA2ENIA ~~j , Z. Q8RÓBI(A METAU I NAKLADANIE POWLOK NA METAlE ~t~43, 11, Z. ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUOOWlANYCH 'U~ , Z. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE ur~ 43, 13. Z. WYKONYWANIE WfWPÓN I WIERCEN GEOlOGICZN(}-INlYNIERSKlOi -p -- 41, 20, Z. ROBOTY BUDOWl.ANE ~E ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKAlNYCH I NIEHIESZJCAI..NYOl ~ 42, 12. Z. R090TY ~E Z BUDOWA DRóG 5ZYNOWfCH I KOlEI PODZIEMNEJ ''';':,: 42, 13, Z. ROBOTY ~E Z BUOOWA MOSTÓW I TUNEU 42, 21, Z. ROBOTY ~E Z BUDOWA RUROCIAGÓW PRZESYLOWYOi I SIEO ROZDZIElCZYCH , Z. ROBOTY ~E Z BUDOWA UNU TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH li~~t42,99. Z. ROBOTY ~E Z BUDOWA POZOSTAlYOi OBIEKTÓW IN2:'I'NIERII LADOWEJ I ;:~_~_:.c.:c.-5.' ~R~~:WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESICI.ASYFIKOWANE ]l'l~43, 91. Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYC DACHOWYCH ~4lf' 42, 11. Z. ROOOTY ~E Z BUDOWA DRóG I AUTOSTRAD.~ 42, 91. Z. ROBOTY ~E Z BUDOWA OBIEKTÓW INZYNIERII WODNEJ 211' 43, 21, Z. WYKONYWANIE INSTAlAOI ELEKTRYCZNYCH "',,~ 43, 22. Z. WYKONYWANIE INSTAlAOI WOONCrKANAUZACYJNYOi, OEPlNYCH, GAZOWYCH I KUMATYZACYJNYOi ~1l43,29, Z, WYKONYWANIE POZOSTALYCH INSTAlAOI BUOOWlANYCH ~~ 43, 31, Z, TYNKOWANIE iil~-43,33, Z. POSADZKAASTWO; TAPETOWANIE I OBlICOWYWANIE ;~~::~ zm:{~43, 34, Z, MAlOWANIE I SZJ<l..ENIE Z, WYKONYWANIE POZOSTALYCH ROBÓT BUDOWlANYCH WYKONCzENIOWYCH 45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHOOOWYOi. Z WYLACZENIEM c_"",. MOTOCYKU Za Zdodnosc ::l orygin," f ~~ 52,21, Z. D~ USLUGOWA WSPOMAGAJACA TRANSPORT l.af)owy.~~,-,:"",,:;..._.,. "3j;~~49,41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Riuff) Krv,rrJ,w,-,.,;;,', ~~' 49, 42, Z, D~ USLUGOWA ~ Z PRZEPROWADZKAMI c~ 52, 24, A, PRZELADUNEK TOWARÓW W PORTACH HORSlaOi.. ~..,._ ''"'~- 52, 24, B, PRZELADUNEK TOWAAtJ-N W PORTACH SRÓDI.AOOWYCH Kif;rOWf1iK i'i.~' 52, 24, C. PRZft.AOONEK TOWARÓW W POZOSTAlYOi PUNKTACH PRZELADUNKOWYCH 36\Ii~' 52, lo, A, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PAUW GAZOWYCH 3T2i1;~52, lo, B, MAGAZYNOWANIE 1 PRZECHOWYWANIE POZOSTALYOl TOWARCJN 68, 20, Z, WYNAJEM I 'laalapzanie NIERUCHOMOSCIAMI WLASNYMI LUB DZIERZAWIONYMI 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA POZOSTAtYOi POJAZDÓW 5AM0CH000WYCH, Z WYLACZENIEM MOTOCYKU n, ]'3, Z. WYNAJEM I DnER1AwA ~ZOSTALYOi MASZYN, URZADZEN ORAZ DÓBR

19 16:22: / ,,,;fl TECHNICZNE _..; ~,.:l~ '. :-')'''''~''~'.r''.. 85,.wA/29.04/205/2010 Operator: OSIKs~a.~j BOZENA - ';'j. ~,.:,.~:?-.~.' 32,..,~.).~. t~";'t' I DZIEAZAWA MASZYN I URZADZEN BUDOWlANY01 \ i W~'J,,' '", ':'. \ l A~.Qli1.<. SIE PROWADZENIA D'7Y'" 35, 71, 77, 20, 60, 14, 12, ~- 11, , Z. DZIAlALNQSC DZ1ALAI..NOSC WSPOMAGAJACA ZAAAfS1E ZAKRESIE AACHrTEKT\JRY IN2YNIERllI EDUKACJE~E Z NIA OORADZTWO -; B, Z, POZOSTALE FORMY BADANIAKSZTALCENIA I ANAlIZY TECHNIC2NE GDZIE INDZIEJ NIE SKlASYFIKOWANE.. WYTWAR2ANIE WYNAJEM PRZESYLANIE DYSTRYBUCJA HANDEL ENERGIA SAMCXJiODÓW ENERGn ENERGll ELEKTRYCZNA ElEKTRYCZNEJ OSOBOWYCH +1i%'~ "ji;)~f~ ~:~ j~s:jf: -~.85,59, ~~~ GOSPOOAAC2EJ, '. I VJlIJ.PZANIA "'--. J :-.~ L- I~'".,./.)...-;.':.,.,-: 'R~f'.li~~;1 ~41; si~- 5i~; ni~);~ il~74, 90, Z. POZOSTAlA DZIAlALNOSt PROFESJONAlNA NAUKOWA I TEOINICZNA, GDZIEI, / R R R R R - 31.l2.2000R R R R R wzmianka o z:ia22niu uchwaiy 11'. ~~;s ~L flnansowl!go l): R R R R R R

20 16:24: / CODo WA/ S/20 10 Operator: OSIK BOlENA. I l.' St.~:9; Z R R R R R R Brak wpisów Dzial 4 la zgodnosc; z oryg:fiaiem Rubryka 1'. Zaleglosci Brak wpisów

21 16:26: CODo WA/29.04/20S/201O Operator: OSIK BOZENA Brak wpisów J I Brak wpisaw.'.~. Dzial S Dzial 6 Brak wpisów Brak wpisów Brak wpisów Za zaodnosc z c.rvdinaten Brak wpisów

22 16:28: / E cobo..~ ~4.: R~~,f+:~ii ~~ u~.: Brak wpisów WA/29.04/205/2010 Operator: OSIK BOZENA Strona 11 z 11,...r ~;.-~'g~..-;...~... "':-': " t<:"r''':' : - ;.:;: t;,,::-~~~~.'::;--~ 'l ; /'t-::';:f"j~"'j,:~ ".>;:'<~,~;'''':'':-~"';.:':,..!~..~._.. '~'--~~~:"".~/~~:,:"~.... ".. ~... ltnlolll~cr'~' o" -,_,o,. _ - '4-".,_,;.,:....,:: - _0'0' _. _._ ~. - o, -,'c' ",._. ''' J Brak wpisów Rubryka8 : in~ ()~imlaialriosd~~1;;~~:>:...,... Brak wpisów Warszawa, godz: 11:38:28 Za zgodnosc z crygir.a\em

23 :29: /23 Wydruk:21/06/ :41 BRE BANK SA POTWIERDZENIE REALIZACJI PRZELEWU Zlecenie: Przelew Krajowy Z rachunku MOSTOSTAL WARSZAWA SPOLKA AKCYJNA UL.KONSTRUKTORSKA 11A WARSZAWA Kwota przelewu 20000,00 Na rachunek Urzad Zamowien Publicznych Waluta PLN Tytul przelewu oplata za odwolanie do Prezesa KIO -przetarg pn Rozbudowa bud. Sadu Ok regowego i Rejon. w Tarnowie oraz Prokuratury akr. i Rej. w Tarnowie Data uzyskania 18/06/2010 statusu Status zrealizowana Nazwa paczki KMSW0618.A8W /1 Dokument zwiazany z czynnoscia bankowa, sporzadzony na elektronicznym nosniku informacji na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz.U z 2002 r, Nr 72, roz. 665, z pozn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Czerwiec 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Czerwiec 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Czerwiec 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/13/10 Sucha Beskidzka dnia 12.02.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Sierpień 2010 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Sierpień 2010 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sierpień 2010 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Raport z badania projektu

Raport z badania projektu Raport z badania projektu Dotacja na powiekszenie kapitalu funduszu przeznaczona na udzielanie pozyczek dla malych i srednich przedsiebiorstw poszkodowanych w wyniku kleski zywiolowej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich

Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich ~ 1 ~ Lubski Dom Kultury w Lubsku pl. Jana Pawła II 1 68-300 Lubsko (+48 68) 372 05 21, wew.104 http://www.ldk.lubsko.pl e-mail: ldk.lubsko@o2.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: LDK.341-1/2010

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 7/2011 MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zamówienie pn.

Numer sprawy: 7/2011 MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zamówienie pn. MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu PRZETARG NIEOGRANICZONY (wartośd zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP) na zamówienie pn. Pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Styczeń 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Styczeń 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Styczeń 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka

WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka Sygn. akt KIO 928/14 WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka Protokolant: Natalia Dominiak po

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 02 056 WARSZAWA, UL. FILTROWA 57 TEL. 22 444 5714, FAX 22 444 5415 Znak: BGO/BGZ 271 016/2012/KC Warszawa, dnia 6 czerwca 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N

Bardziej szczegółowo