Mostostal WARSZAWA. Prezes Krajowej Izby Odwolawczej ul. Postepu 17a Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mostostal WARSZAWA. Prezes Krajowej Izby Odwolawczej ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa"

Transkrypt

1 :52: l /23 -' Mostostal WARSZAWA Warszawa, dn. 21 czerwca 2010 L Prezes Krajowej Izby Odwolawczej ul. Postepu 17a Warszawa Zamawiajacy: Sad Okregowy w Tarnowie ul. J. Dabrowskiego 27, Tarnów Tel.: (014) ; Fax: (014) Odwolujacy: Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 11A, Warszawa Tel. (022) ; Fax (022) Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa budynki Sadu Okregowego i Rejonowego w Tarnowie oraz Prokuratury Okregowej i Rejonowej w Tarnowie" (nr referencyjny postepowania Prez.8G /10); ogloszenie opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu r. nr 2010/S ZP/Zlkr/ /040 ODWOLANIE wobec tresci ogloszenia o zamówieniu i siwz Dzialajac na podstawie art. 182 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2007 L, Nr 223, poz z pózno zm.), zwanej dalej "ustawa Pzp", Mostostal Warszawa S.A., zwana dalej "Odwolujaca", wnosi odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamówieniu, zwanego dalej "ogloszeniem", oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "siwz", sporzadzonych przez Zamawiajacego - Sad Okregowy w Tarnowie, w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa budynki Sadu Okregowego i Rejonowego w Tarnowie oraz Prokuratury Okregowej i Rejonowej w Tarnowie". Postanowienia ogloszenia oraz siwz zostaly sporzadzone z naruszeniem przez Zamawiajacego: 1. art. 22 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp - poprzez nadmierne i nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia opisanie sposobu dokonania oceny spelniania warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 11 A, Warszawa. te!: i , fax: konto: RRE BANK SA, Nr , Sad Rejonowy dla m st Warszaw'! w Warszawie XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr KRS NIP: , Regon: Kap. zakladowy zl, Kap. wplacony zl, Wl/vw.mostostal.waw pl. eu /' ~f".~

2 :52: /23 Mostostal WARSZAWA 2. art. 7 ustawy - poprzez naruszenie przez Zamawiajacego naczelnej zasady udzielania zamówien publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji i równosci, 3. 1 ust. 2 w zw. z 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), zwanego dalej.rozporzadzeniem" - poprzez zadanie dokumentów niezgodnie z zasadami wynikajacymi z przepisów Rozporzadzenia, co powoduje naruszenie interesu Odwolujacego w uzyskaniu zamówienia, a w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp w wyzej wskazanym zakresie - moze spowodowac poniesienie szkody przez Odwolujacego. Dzialanie Zamawiajacego, polegajace na nieuprawnionym okresleniu opisu sposobu dokonania oceny spelniania warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp, narusza interes Odwolujacego, bowiem odstapienie przez Zamawiajacego od wymogów nalozonych na niego na podstawie przepisów ustawy Pzp prowadzi do naruszenia naczelnych zasad i sposobu udzielania zamówien publicznych, przez co moze pozbawic Odwolujacego mozliwosci skutecznego ubiegania sie o przedmiotowe zamówienie, a tym samym uzyskania go. Dzialanie Zamawiajacego, który ogranicza krag podmiotów, potencjalnie zdolnych do realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym Odwolujacego nie znajduje ochrony w swietle przepisów ustawy Pzp i narusza interes Mostostal Warszawa SA W zwiazku z powyzszym Odwolujacy wnosi o uwzglednienie odwolania i nakazanie Zamawiajacemu dokonania zmiany tresci ogloszenia i siwz w zakresie opisu sposobu dokonania oceny spelniania warunków udzialu w postepowaniu, w odniesieniu do warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak równiez w zakresie, który zostanie szczególowo wskazany w uzasadnieniu odwolania. Termin Majac na uwadze fakt, iz ogloszenie dotyczace przedmiotowego postepowania ukazalo sie w oficjalnym publikatorze, jakim jest Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej w dniu L. niniejsze odwolanie stosownie do dyspozycji art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 115 kodeksu cywilnego zostaje wniesione z zachowaniem ustawowego terminu na korzystanie przez wykonawców ze srodków ochrony prawnej. Strona na której zostala udostepniona SIWZ w przedmiotowym postepowaniu: UZASADNIENIE W dniu L w DZ.U.U.E. ukazalo sie ogloszenie o zamówieniu, a w tym samym dniu pojawila sie na stronie internetowej Zamawiajacego siwz, w których to dokumentach Zamawiajacy w sposób naruszajacy interes Odwolujacego sformulowal opis sposobu dokonania oceny spelniania warunków udzialu w postepowaniu w zakresie warunku wiedzy 2

3 :53: /23 MD~ i doswiadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak równiez w zakresie zadania dokumentów na potwierdzenie spelniania warunków, które szczególowo zostana wskazane w tresci uzasadnienia niniejszego odwolania.. W szczególnosci, nieuprawnione oraz niezgodne z dyspozycja art. 22 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp i Rozporzadzenia pozostaja postanowienia: 1. siwz - zawarte w Rozdziale IX ust. 2.1) pkt I oraz o~:jloszenia - zawarte w pkt ) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, pkt 1) ppkt I, odnoszace sie do warunku wiedzy i doswiadczenia wymaganego od wykonawcy ubiegajacego sie o udzielenie zamówienia w zw. z ostatnim akapitem ust. 2.1) siwz i adekwatnym dla niego postanowieniem z ogloszenia, odnoszacym sie do oceny spelniania tego warunku, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia. W zakresie opisu sposobu dokonania oceny spelniania warunku, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia Zamawiajacy zazadal: "Wykonawca musi posiadac wiedze i doswiadczenie: 1) charakteryzujace sie kompleksowym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert (lub w okresie prowadzenia dzialalnosci jezeli jest on krótszy niz ostatnie piec lat) robót budowlanych w co najmniej trzech zadaniach inwestycyjnych obejmujacych budowe lub przebudowe obiektów uzytecznosci publicznej wraz z infrastruktura techniczna i urzadzeniem terenu w tym: I) najmniej jednego zadania inwestycyinego przeznaczonego na potrzeby sektora sprawiedliwosci o wartosci robot budowlanych minimum ,00 PLN brutto i kubaturze 18000,0 m3; WyposazoneGo w kompletne instalacie sanitarne ielektryczne wymienione w zalaczniku nr 1 do SIVVZ i szczególowo opisane w dokumentacji proiektowei Przedmiotu Zamówienia stanowiacei Zalacznik nr 2 do SIWZ a zwlaszcza winstalacie: a) okablowania strukturalnego, b) telewizje przemyslowa, c) sygnalizacji wlamania i napadu wraz z kontrola dostepu i sterowaniem urzadzeniami dostepu, d) sygnalizacji alarmu pozarowego i oddymiania, e) systemu elektronicznej tablicy informacyjnej, f) systemu prowadzenia klienta, g) systemu telewizji uzytkowej AZART, h) systemu wspomagania organizacji rozpraw, i) naglosnienia na salach rozpraw, j) systemu detekcji metali, k) specjalistycznego systemu teleinformatycznego dla Sali rozpraw dla niebezpiecznych przestepców, I) rentgenowskiego systemu przeswietlania bagazu osób wchodzacych, l) wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyka, m) najmniej jeden z ww. obiektów wyposazony w kotlownie gazowa. 3

4 :54: /23 Mostostal >"VARSZA'W/",. - h._._..~ u u '.n _ II) najmniej dwóch zadan inwestycyjnych przeznaczonych na potrzeby innych obiektów uzytecznosci publicznej o wartosci minimum ,00 PLN brutto kazdy i kubaturze kazdego obiektu wynoszacej 18 ODO,O m3, wyposazonych w instalacje sanitarne i elektryczne n. W kontekscie powyzszego za nieuprawnione nalezy uznac zadanie Zamawiajacego zawarte w czesci I, które de facto stanowi zadanie wykazania sie doswiadczeniem w budowie budynku tozsamego do budynku bedacego przedmiotem zamówienia. Dla Odwolujacego oczywiste pozostaje zadanie Zamawiajacego wykazania sie doswiadczeniem w budowie okreslonego rodzaju budynków (uzytecznosci publicznej), o okreslonych parametrach, np. kubaturze 18000,0 m3 i wartosci ,00 PLN, jednakze zadanie jednego zadania inwestycyjnego przeznaczonego na potrzeby sektora sprawiedliwosci (... ) wyposazonego w kompletne instalacje sanitarne i elektryczne wymienione w zalaczniku nr 1 do SIWZ i szczególowo opisane w dokumentacji projektowej Przedmiotu Zamówienia stanowiacej Zalacznik nr 2 do SIWZ, a zwlaszcza w instalacje: (... ), w ocenie Odwolujacego stanowi razace naruszenie zasady proporcjonalnosci do przedmiotu zamówienia i uczciwej konkurencji, i w sposób nieuzasadniony eliminuje z niniejszego postepowania szereg wykonawców zdolnych do jego realizacji. W ocenie Odwolujacego Zamawiajacy nie powinien utozsamiac i stawiac na tej samej plaszczyznie: wykonania zamówienia szczególowo opisanego w dokumentacji projektowej ze spelnianiem przez wykonawców warunku wiedzy i doswiadczenia. Gdyby kazdorazowo Zamawiajacy uzaleznial spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia od asortymentu robót budowlanych, dostaw czy uslug, które beda przedmiotem zamówienia, zaden z wykonawców nie spelnilby okreslonych przez Zamawiajacego warunków, bowiem kazde zamówienie posiada zindywidualizowane elementy odrózniajace je od innych podobnych robót budowlanych, dostaw czy uslug. Tymczasem wybudowanie obiektu uzytecznosci publicznej, jakim jest budynek przeznaczony na potrzeby wymiaru sprawiedliwosci (sadu i prokuratury) jest na tyle powtarzalna robota budowlana, ze kazdy wykonawca posiadajacy doswiadczenie w wykonaniu obiektu uzytecznosci publicznej o okreslonej wielkosci jest zdolny do jej realizacji. Nalezy podkreslic, iz zadanie wykazania sie wykonaniem podobnego obiektu do przedmiotu zamówienia powinno byc ograniczone do obiektywnych parametrów, których szczególowosc nie moze prowadzic do wyeliminowania wiekszosci wykonawców zdolnych do jego wykonania, a tym samym do ograniczenia uczciwej konkurencji. Dodatkowo, nalezy wskazac, iz zgodnie z utrwalona linia orzecznicza Krajowej Izby Odwolawczej, a wczesniej Zespolów Arbitrów, Zamawiajacy nie moze zadac od wykonawców, aby w ramach warunku wiedzy i doswiadczenia wykazali sie doswiadczeniem w wykonaniu obiektów tozsamych z przedmiotem zamówienia. I tak, np.: a) w wyroku z dnia 29 kwietnia 2009 r. (svqn. akt KIO/UZP 489/09), Kraiowa Izba Odwolawcza stwierdzila. ze "Z okreslenia "odpowiadajacych swoim rodzajem" wywodzi sie poglad, ze w zadnym z aspektów, które moga byc brane do porównania doswiadczenia wykonawcy z zadaniem stanowiacym przedmiot zamówienia, zadania nie moga byc tozsame (identyczne)", b) w wyroku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (syqn. akt KIO/UZP 234/08), Kraiowa Izba Odwolawcza stwierdzila. ze.zadanie przez Zamawiajacego wykazania sie przez 4

5 :55: /23 Mo~ WARSZ./~WA wykonawców doswiadczenia w dostawach tozsamych z przedmiotem zamówienia naruszaloby zasade uczciwej konkurencji poprzez zawezenie kregu wykonawców wylacznie do firm, które do tej pory realizowaly takie zamówienie", c) w wyroku z dnia 5 czerwca 2006 r. (syqn. akt UZP/ZO/0-1583/06). Zespól Arbitrów przy Urzedzie Zamówien Publicznych stwierdzil. ze "Zblizony charakter zamówienia nie oznacza, iz wykonawcy winni legitymowac sie wykonaniem zadania o tozsamym charakterze, bedacym odzwierciedleniem wszystkich rodzajowych czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego w szczególowym opisie przedmiotu zamówienia", d) CZyw wyroku z dnia 23 stycznia 2009 r. (syqn. akt KIO/UZP 33109), w którym Kraiowa Izba Odwolawcza stwierdzila, ze "Opisu przedmiotu zamówienia nie nalezy utozsamiac z opisem warunku udzialu w postepowaniu". Wymienione przez Zamawiajacego instalacje: teleinformatyczne, kontroli dostepu, rentgenowskie, itp. kazdorazowo montowane sa przez specjalistyczne firmy podwykonawcze, wasko specjalizujace sie w okreslonym systemie. Stad, w przypadku realizacji zamówienia na roboty budowlane, uzaleznianie doswiadczenia Wykonawcy tych robót od doswiadczenia w realizacji uslug poszczególnych systemów teleinformatycznych stanowi warunek nadmierny, nieadekwatny, i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, Dodatkowo wskazac nalezy, iz wyspecyfikowane przez Zamawiajacego w ogloszeniu i siwz na zasadzie katalogu otwartego, a wskazane powyzej w literach od a) do m) instalacje nie stanowia instalacji wylacznie stosowanych w budynkach uzytecznosci publicznej przeznaczonych na potrzeby wymiaru sprawiedliwosci. Warto wskazac, iz przedmiotowe instalacje niczym nie róznia od typowych instalacji montowanych w nowobudowanych budynkach biurowych, kultury (np. teatrach), szkolnictwa wyzszego, obslugi bankowej, handlu, uslug, w tym uslug pocztowych lub telekomunikacyjnych, obslugi pasazerów w transporcie kolejowym, drogowym, morskim i lotniczym. I, tak, np.: - system detekcji metalu czy rentgenowski system podswietlania bagazy stosowane sa równiez na lotniskach, w izbach celnych, w wielu urzedach administracji publicznej, w sejmie, senacie, wszystkich budynkach BOR, czy np. hotelu poselskim w Warszawie, - system elektronicznej tablicy informacyjnej jest powszechnie stosowany na lotniskach, dworcach kolejowych czy autobusowych, szkolach wyzszych, budynkach biurowych klasy A, A+, - system okablowania strukturalnego, telewizji przemyslowej, wlamania i napadu wraz kontrola dostepu, naglosnienia, p.poz i oddymiania, wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyka stanowia powszechnie stosowane systemy dla budynkach biurowych klasy A, A+, czy w centrach handlowych. - system kontroli przestepców stosowany powszechnie na lotniskach, przez straz graniczna, komendy policji (MSWiA). System ten wykorzystywany jest np. na Krakowskim Wawelu, - system wspomagania organizacji rozpraw, potocznie znany pod nazwa "SWaR", stosowany jest równiez na dworcach, np. PKP w Krakowie, czy PKP Warszawa Wschodnia w Warszawie. 5

6 :00: /23 Mostostal WAR52..AWA _u..._'_.._u_~_ _,, m~... _._, - '_'_'_..~...._....._._.._,_,~.._._.. _,_.._._~....m._.. ~.~. u_. '.n_.. _.'...~ ~ ~ _ W kontekscie powyzszego Odwolujacy wnosi o: - ograniczenie obecnego brzmienia warunku wiedzy i doswiadczenia, poprzez rezygnacje z zadania tozsamych instalacji do tych, które beda przedmiotem zamówienia, i w konsekwencji zazadania od wykonawców co najmniej trzech zadan inwestycyjnych przeznaczonych na potrzeby obiektów uzytecznosci publicznej o wartosci minimum ,00 PLN brutto kazdy i kubaturze kazdego obiektu wynoszacej ,0 m3, wyposazonych w instalacje sanitarne i elektryczne; alternatywnie - o zmiane punktu I) poprzez rozszerzenie zadania inwestycyjnego przeznaczonego na potrzeby sektora sprawiedliwosci, o inne zadania inwestycyjne obejmujace obiekty uzytecznosci publicznej, które równiez wyposazone sa w takowe instalacje przy jednoczesnej rezygnacji z zadania w brzmieniu cyt. "Wyposazonego w kompletne instalacje sanitarne i elektryczne wymienione w zalaczniku nr 1 do SIWZ i szczególowo opisane w dokumentacji projektowej Przedmiotu Zamówienia stanowiacej Zalacznik nr 2 do SIWZ (...)". Powyzsza zmiana opisu sposobu dokonania oceny spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia umozliwi dostep do rynku doswiadczonym wykonawcom zdolnym do realizacji niniejszego zamówienia, a jednoczesnie pozwoli Zamawiajacemu na wybór wykonawcy, sposród tych, którzy posiadaja stosowna praktyke zawodowa przy wykonywaniu tego rodzaju obiektów budowlanych. Dodatkowo wskazac nalezy na nadmiernosc zadania Zamawiajacego odnoszacego sie do warunku wiedzy i doswiadczenia w brzmieniu, cyt. "W wypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub wiecej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane bedzie czy przynajmniej jeden z nich spelnia wymagane opisane powyzej warunki wiedzy i doswiadczenia". Zadanie takie stoi w razacej sprzecznosci z zasada uczciwej konkurencji, w kontekscie celu. dla jakiego dochodzi do wspólnego ubiegania sie o udzielenie zamówienia. Kwestia ta niejednokrotnie byla przedmiotem wypowiedzi doktryny, czy orzecznictwa KIO. Przedmiotowa kwestia znalazla swoje odzwierciedlenie takze w pismie pn. Uwagi, wnioski i zaleceniach Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej Ds. Polityki Regionalnej z dnia r. skierowanym do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP. W przedmiotowym pismie wsród uchybien o charakterze systemowym dotyczacych zamówien publicznych (Ustalenie nr 10) Komisja Europejska wytknela cyt. "ograniczenie mozliwosci spelnienia niektórych warunków uczestnictwa w przetargu przez wszystkich czlonków konsorcjum lacznie". Zgodnie z ustaleniami stanu faktycznego dokonanymi przez Komisje Europejska cyt. "Zamawiajacy nalozyl nastepujace ograniczenia dotyczace mozliwosci spelniania niektórych warunków uczestnictwa w przetargu przez wszystkich czlonków konsorcjum lacznie: 1. doswiadczenie przy realizacji co najmniej 2 zamówien, z których kazde mialo wartosc co najmniej 3 mln PLN: kryterium musialo byc spelnione przez co najmniej jednego czlonka konsorcjum (...J". Komisja Europejska sformulowala nastepujace wnioski cyt. "Powyzsze ograniczenia sa sprzeczne z celem, dla którego powoluje sie konsorcjum, tj. polaczenie ze soba srodków 6

7 :01: i23 Mostostal poszczególnych czlonków konsorcjum, tak aby mogli wspólnie spelniac warunki uczestnictwa w przetargu, wskazujac jako podstawe prawna: Artykul 18 dyrektywy 93/36/EWG, art. 4 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE, oraz ogólna zasade równego traktowania wynikajaca z Traktatu WE. Dodatkowo, w Stanowisku Komisji mozna przeczytac cyt. Zasadniczo wymóg spelnienia warunków uczestnictwa w przetargu przez co najmniej 1 czlonka konsorcjum jest sprzeczny z samym celem jego utworzenia, tj. polaczenia zasobów poszczególnych czlonków w celu spelnienia warunków uczestnictwa w przetargu przez wszystkich czlonków lacznie". Wobec powyzszego wnosimy o zastosowanie wobec warunku wiedzy i doswiadczenia kryterium kwalifikacji, wedle którego w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie zamówienia dwóch lub wiecej Wykonawców oceniany bedzie ich laczne doswiadczenie, jak ma to miejsce np. przy warunku potencjal kadrowy. 2. siwz - zawarte w Rozdziale IX ust. 3 pkt ppkt oraz oqloszenia zawarte w pkt ),odnoszace sie do zadania potencjalu kadrowego w zakresie funkcji Kierownika robót telekomunikacyjnych. Nalezy wskazac, iz w odniesieniu do tej funkcji Zamawiajacy dokonal opisu sposobu dokonania oceny spelniania przedmiotowego warunku w sposób nadmierny, nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz w sposób znacznie zawezony w odniesieniu do pozostalych funkcji technicznych, tj. kierowników robót, czy kierownika budowy. W zakresie doswiadczenia wymaganego od Kierownika robót telekomunikacyjnych Zamawiajacy zazadal: "Wymagane doswiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót telekomunikacyjnych najmniej 5. letnie doswiadczenie na stanowisku Kierownika robót w tym pelnienie w tym okresie funkcji Kierownika robót w trakcie budowy najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu przeznaczonego dla resortu sprawiedliwosci o wartosci ,00 PLN i kubaturze , O m3". Dodatkowo, w tym miejscu nalezy wskazac, iz w odniesieniu do warunków dotyczacych kierownika budowy, oraz pozostalych kierowników robót poszczególnych branz. Zamawiajacy dopuscil jako alternatywna mozliwosc spelnienia tych warunków poprzez:,,(...) wykazanie sie doswiadczeniem polegajacym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu przeznaczonego dla resortu sprawiedliwosci lub innych obiektów uzytecznosci publicznej o wartosci ,00 PLN ikubaturze 18000,0 m3". Biorac pod uwage powyzej przytoczona argumentacje, z której wynika, iz obiekt przeznaczony dla resortu sprawiedliwosci nie rózni sie co do istoty od innego obiektu uzytecznosci publicznej, stwierdzic nalezy, iz sformulowanie opisu sposobu dokonywania oceny warunku w odniesieniu do Kierownika robót telekomunikacyjnych jest niespójne w kontekscie warunków postawionych wobec pozostalych kierowników robót, czy kierownika budowy i bezspornie narusza wyrazona wart. 22 ust. 4 ustawy Pzp zasade proporcjonalnosci opisu sposobu dokonania oceny warunków, o których mowa wart. 22 7

8 :02: /23 Mostostal WARSZ/~,Wf... ust. 1 ustawy pzp. Dodatkowo, z uwagi na ograniczenie dostepnosci przedmiotowego zamówienia - narusza tez jedna z naczelnych zasad udzielania zamówien publicznych, jaka jest wyrazona wart. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasada uczciwej konkurencji. Istota prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest, wszak, stawianie warunków utrudniajacych wziecie udzialu w postepowaniu, lecz formulowanie ich w taki sposób, by ich tresc byla adekwatna do przedmiotu zamówienia i tym samym zapewnila uczciwa konkurencje miedzy podmiotami ubiegajacymi sie o udzielenie zamówienia w postepowaniu. W kontekscie powyzszego warto zwrócic uwage chociazby na wyrok Krajowej Izby Odwolawczej z dnia r. (sygn. akt: KIO/UZP 73/09), gdzie Izba jednoznacznie stwierdzila: "Zamawiajacy ma obowiazek okreslic warunek kierujac sie nastepujacymi wytycznymi ustawowymi - nieutrudnianiem uczciwej konkurencji i adekwatnoscia do przedmiotu zamówienia. Adekwatnosc nalezy rozumiec jako obowiazek odniesienia wymogu do przedmiotu zamówienia w sposób nienakladajacy wyzszych wymogów niz niezbedne do realizacji zamówienia". Biorac pod uwage fakt, ze opis sposobu dokonania oceny spelniania warunku nie stanowi samodzielnej, niezaleznej od opisu warunków kategorii normatywnej, nalezy uznac, iz wskazane w uzasadnieniu wyroku podejscie ma w pelni zastosowanie do przedstawionego w niniejszym odwolaniu stanu faktycznego. W kontekscie powyzszego wnosimy, o rozszerzenie doswiadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika robót telekomunikacyjnych na analogicznej zasadzie jak u pozostalych kierowników robót, i kierownika budowy, poprzez dopuszczenie jako alternatywy dla doswiadczenia polegajacego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu przeznaczonego dla resortu sprawiedliwosci - takze innych obiektów uzytecznosci publicznej o wartosci ,00 PLN i kubaturze ,0 m3. 3. sim - zawarte w Rozdziale X ust. 1 pkt 9,10 i 11 oraz oqloszenia - zawarte w pkt ), odnoszace sie do zadania dokumentów finansowych, w postaci czesci sprawozdania finansowego, informacji z banku lub oplaconej kopii polisy OC w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia. Zgodnie z siwz oraz ogloszeniem "w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub wiecej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane bedzie, czy przynajmniej jeden z Nich spelnia warunki opisane w pkt 4 powyzej", tj. warunki ekonomiczne i finansowe. W kontekscie powyzszego, nieuprawnione pozostaje zadanie Zamawiajacego, aby kazdy z wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia skladal przedmiotowe dokumenty, skoro wystarczajacym jest spelnienie tegoz warunku przez jednego z nich. Powyzsze zadanie narusza zasade uczciwej konkurenci i równosci, i stawia w znacznie uprzywilejowanej pozycji wykonawców majacych siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odwolujacy nie wyklucza sytuacji wspólnego ubiegania sie o udzielenie zamówienia wspólnie z innym podmiotem majacym siedzibe poza granicami RP. Biorac pod uwage fakt, iz Odwolujacy samodzielnie spelnia postawione przez Zamawiajacego warunki ekonomiczne i finansowe, a istnieje koniecznosc przedlozenia dokumentów finansowych przez kazdego z czlonków konsorcjum, istnieje mozliwosc, iz 8

9 :03: /23 Mostostal WARSZ/~WA ~, , _. -. _. Omm _ _._ _ _.. Odwolujacy nie bedzie sie mógl ubiegac o przedmiotowe zamówienie, bowiem nie uda mu sie w wyznaczonym przez Zamawiajacego czasie zdobyc zagranicznych dokumentów, w szczególnosci sprawozdania finansowego, informacji z banku, czy oplaconej polisy. Nie bez znaczenia pozostaje okolicznosc, iz podmioty zagraniczne maja znacznie utrudnione zadanie, z uwagi na koniecznosc przedlozenia tlumaczenia dokumentów na jezyk polski, np. sprawozdanie finansowe - kilkaset stron. Na dodatek, wskazac nalezy, iz Zamawiajacy stawiajac wymóg osiagniecia obrotu za lata zobowiazuje wykonawców zagranicznych do szybszego sporzadzenia sprawozdania finansowego, niz wynika to z porzadku krajowego (per analogiam przepisów polskich), co moze okazac sie okolicznoscia uniemozliwiajaca ubieganie sie o udzielenie zamówienia, nie wspominajac o koniecznosci poniesienia znacznych kosztów. Stad, biorac pod uwage okolicznosc, iz skoro jeden z czlonków konsorcjum ma wykazac sie spelnianiem okreslonego przez Zamawiajacego warunku znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej, to wnosimy, aby Zamawiajacy dopuscil mozliwosc przedlozenia wymaganych na te okolicznosc dokumentów przez tego z wykonawców, który potwierdza spelnianie tego warunku. 4. siwz - zawarte w Rozdziale X ust. 2 pkt 1-6 oraz ogloszenia - zawarte w pkt ). odnoszace sie do zadania dokumentów formalnych dla innych podmiotów w przypadku polegania przez Wykonawce na ich zasobach. Stosownie do 1 ust. 2 Rozporzadzenia - "Jezeli wykonawca wykazujac spelnianie warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okreslonych wart. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te beda braly udzial w realizacji czesci zamówienia, zamawiajacy moze zadac od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 2". Nalezy wskazac, iz prawodawca uzaleznil mozliwosc zadania dokumentów, o których mowa w 2 Rozporzadzenia wylacznie od kumulatywnego spelnienia dwóch przeslanek, tj. polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach okreslonych wart. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oraz koniecznosci udzialu tych podmiotów w realizacji czesci zamówienia. Bez lacznego zaistnienia tych przeslanek, wszelkie zadania Zamawiajacego przedlozenia dokumentów, o których mowa w 2 Rozporzadzenia pozostaja nieuprawnione, i nie znajduja oparcia w obowiazujacych przepisach prawa. Wskazac nalezy, iz z zadnego miejsca siwz, ani ogloszenia nie wynika okolicznosc, iz ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia wykonawcy maja przedlozyc Zamawiajacemu dokumenty, o których mowa w 2 Rozporzadzenia wylacznie w przypadku, gdy podmiot udostepniajacy zasobów bedzie bral udzial w realizacji czesci zamówienia. Na pewno okolicznosci tej nie mozna wywnioskowac z postanowienia Rozdzialu X ust. 5 siwz, bowiem odnosi sie ono wylacznie do poswiadczania kopii dokumentów. Tym samym, z uwagi na nadmiernosc zadania wnosimy, o doprecyzowanie w ogloszeniu i siwz postanowien odnoszacych sie do zadania dokumentów, o których mowa w 2 Rozporzadzenia dla innych podmiotów w przypadku polegania przez Wykonawce na ich zasobach, w sposób tozsamy do brzmienia 1 ust. 2 Rozporzadzenia. 9

10 :04: /23 Mostostal WARSZAWA Podsumowanie Odwolujacy wskazuje, ze ww. postanowienia ogloszenia i siwz w brzmieniu ustalonym przez Zamawiajacego stanowia ewidentne wykroczenie poza granice proporcjonalnosci w rozumieniu art 22 ust 4 oraz uczciwej konkurencji w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, a takze pozostaja w sprzecznosci z 1 ust. 2 Rozporzadzenia. Obecne postanowienia ogloszenia i siwz w zakresie wymogu sposobu dokonania oceny spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia pozwalaja na przyjecie uzasadnionego przekonania, iz poprzez nieproporcjonalny opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku Zamawiajacy dopuszcza sie naruszenia jednych z naczelnych zasad udzielania zamówien publicznych tj. zasady uczciwej konkurencji i zasady równosci. Zawarta w ogloszeniu i siwz tresc przedmiotowych warunków powoduje (prawdopodobnie w sposób niezamierzony) skuteczne ograniczenie kregu potencjalnych wykonawców wsród profesjonalnych firm dzialajacy w branzy budowlanej, co nie powinno lezec w interesie Zamawiajacego. Majac powyzsze na uwadze, Zamawiajacy winien dokonac zmiany tresci postanowien ogloszenia i siwz w ww. zakresie. Z tego wzgledu, niniejsze odwolanie zasluguje na uwzglednienie w calosci i Odwolujacy wnosi jak na wstepie. O wniesieniu niniejszego odwolania Odwolujacy poinformowal Zamawiajacego zgodnie z art. 180 ust 5 ustawy Pzp. W imieniu Odwolujacego: Biuro Koordynacji Ofertowania Zalaczniki: - pelnomocnictwo do podpisania odwolania, - kopia odpisu z KRS Odwolujacego, - potwierdzenie uiszczenia wpisu od odwolania, - potwierdzenie przekazania kopii odwolania Zamawiajacemu. Dzialajac na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp prosze o niezwloczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. 10

11 :05: /23 MD~ WARSZAWA Warszawa, dn. 21 czerwca 2010 r. PELNOMOCNICTWO Mostostal Warszawa S.A. z siedziba w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 11A, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS , NIP , o kapitale zakladowym zl (oplaconym w calosci), zwana dalej "Spólka", niniejszym upowaznia p. Pawla Cieszkowskiego legitymujacego sie dowodem osobistym seria AGU nr , zatrudnionego na stanowisku Kierownika Biura Koordynacji Ofertowania Mostostalu Warszawa S.A., do reprezentowania Spólki w zakresie wnoszenia srodków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z pózno zm.), w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa budynki Sadu Okregowego i Rejonowego w Tarnowie oraz Prokuratury Okregowej i Rejonowej w Tarnowie" (nr referencyjny postepowania Prez.BG /10), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Sad Okregowy w Tarnowie. Niniejsze pelnomocnictwo obejmuje umocowanie do dokonywania wszelkich czynnoscl wykonawcy w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególnosci w zakresie podpisania i zlozenia odwolania do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, jak równiez do poswiadczania za zgodnosc z oryginalem skladanych kopii dokumentów. Niniejsze pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do ustanawiania dalszych pelnomocników. JarosM POPiO'."' ,,~"F \ \J - - Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska!1 A, Warszawa. tel.: , faxi konto: BRE BANK SA, Nr Sad Rejono\tJ}' dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Nr KRS NIP: Regon: Kap zakladowy zl. Kap wpracony z/. wv\wmostostalwawpl, warszawa.eu

12 16:05: / CODo WA/29.04/205/2010 Operator: OSIK BOZENA OtJOZIAt. CEN1"1IAtNE.J INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO ul. Czemialcowska '4 Wal$lawa KRAJOWY REJESTR SADOWY Stan na dzien godz. 11:38:28 NumerKRS: ODPIS AKTUALNY z REJESTRU PRZEDSIEBIORCÓW OIta~w~~'~~;~': astaini ~-:. N~~i~';i': ":;:k!:"~e~n~ ::;;;ij:'-~il-.' JO ~_~~.r4~l~~~;o/0;~~:gj; WA.XIU ~;.~~~<::'~~ SAD REJONOWY OlA M. ST. WAASZAWf XIWOWEGO NS-REJ.KRSl36341/09/462 I,,*~_~:;;.' REJESTRU $ApOWEGO W WNlSlAwtE. xm WYDZ1Al GOSPODARCZY Dzial 1 1.0znaczenIe ::~.",,:;'.';:,.:\.:-':~~ '-;Y\\:i:~,y;/':wtRóbrykai~.; Di~~InJotU~X ': fotrfij Inwrie:ti-,::r;-:.;:~~~;,':SPÓLKA AKCYJNA 2.NunW:t~~t~L0!:-~~~~{~;~~;k~ REGON: 0120S9053, NIP: Armi;"_"'_%~~~tf:~iM MOSTOSTAl WAJlSZAWA SPÓLKAAKCYJNA ;;1l~~~&1i.'jL~ :~~~ OlA M. ST. WAASZAWf. SAD GOSPODARCZY. M WfDZ1Al kraj POlSKA, woj. MAZOWIEOOE. pow;at WARSZAWSKI. gmina WARSZAWA<ENTRUM, WAASZAWA miejsc. ul. KONSTRUKTORSKA, nr HA. lok. miejsc. WARSZAWA. kod poczta WARSZAWA, kraj POlSKA Za zgodnosc z oryginalem

13 16:01: / CODo WA/29.04/20S/2010 Operator: OSIK BOZENA NOTARIUSZ PAWEL BLASZCZAKPfl.C1NAO'Ll{:'f KANCElARIE W WARSZAWIE Pfl.ZYUL DLUGIEJ 29, REP. NR A ZMIANA PAR. l7(par. l JEDNOlITEGO TEKSru )STAiU'T\J AKT NOTARIAlNY REP.A 3901/2001 Z ON oo1R NOTARIUSZ DANUTA KOSIM KR\JSZEWSI(A KANCElARIA NOT~ PRZY UlICY 52AAE.J NR 1 LOK. 15 W WARSZAWIE REP.A NR 678,'2002, I<AHCEI.AAIANOTARIAlNA MAGOAI.fNA KOR.OOOWJCZ ULSOlAA.IEGO WARSZAWA, ZMtENIONO TRESC PAR R., REP. A NR 1083/2002, KAHCEI.AA1ANOTARIAlNA MAGOAlfNA KOROOOWICZ UL sou.riego l, 02-{)70 WAASZAWA, ZMtENIONO TRf~ R., REP. A NR 4195/2002, KANCELAAIANaTARIAlHA MAGDALENAKOR.08OW1CZ UL sou.riego l, WARSZAWA, UCHYLONO DOTY01CZ.ASOWA TRESC STA'!VTU, PRZYJETO NOWE BA2HIENIE STATUTU SPct.Ja. "" , NOTARIUSZ MAGDAlENA KOROBOWlCl, KN W WARSZAWIE UL SOlARlEGO l, REP. A NR 5<475/2004, ZMIANA lo UST. I STAiU'T\J AKT NOTAIUAlNY Z DNIA 21 GRUDNIA 2oo5R., REP. A NR 7005/2005, SPORZADZONY PRZEZ NOT AAJUSZA RAFALAKOKOSZEWSKIEGO Z SIEDZI8A PRZY UL RZYMC1NSKlEGO 30 W WARSZAWIE. ZMIANA 6. AY:r NOTARIAlNY Z DNIA 12 MAJA 2009 (REPERTORIUM A NR. 1865/2009), KANCELAAIA NOTAAIAlHA RAFIIL KOK05ZEWSKI, UL PUlAWSKA 233 LOK. 1,02'715 WARSZAWA ZMIANA 5 STAiU'T\J Sl'ÓlKI SPÓLKA POWSTALA W WYNIKU PRlEKSlTIILCENIA PRZEDSIEBIORSTWA PANS1WOWEOO WARSZAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KONSTRUKCJISTALOWYOi I URZADZEN PRZEMYSLOWYCH MOSTOSTAL W JEDNOOSOBOWA SPÓLKE AKCYJNASKAABU PANS1WA. AY:r PRZEKSZTALCENIA PRZEDSIEBIORSTWA PANSTwowEGO W SPÓU<E AKCYJNA-REPERTQlUUM A NR

14 16:10: / CODo WA/29.04{20S{2010 Operator: OSIK BOZENA ~Strona l z 11 ".... ".;::'. :','.". (. "MOSTOSTAl" REJESTR PRZEDSIEBIORSTW PA NSTWQWYQl, I I ':?Wt?, -.- ::::;=:f;;~::~=;l=~wy ~ M.ST.WARSZAWY WVOWl M GOSrooAAQY'R~~ONY.. ~,_... >':i,;:i2n'.r~:1 'f. óarii ~:akqonatlusia7, " Brak wpisów 7~ 7Godnosc z orvainalern 3":' i:~2~.;~~~ftf~'&~'i,?~~ m 2.~'akiitl~:~l;1;f~lltiI%;1SOOOOO 3;~\~i~diYrm~f!;~~* =~;~;\):;;?}T(d;:,..

15 16:13: / CODo WA/29.04/205/2010 Operator: OSIK BOZENA Dzial SKLADANIA OSWIADCZEN WOlI I POOPISYWANIA W IMIENIU SPÓU<I UPRAWNIENI SA: I.PREZES ZJJl1.JPU- JEDNOOSOBOWO, 2.DWÓCH C2tONKÓW Z».2J.pJ ~IE. 3.C2LONEK '1.AIUI>P.J LACZNIE Z PROKURfNTEM i:$-;.':~~~i~ ~l~~li~~~l~~ltf~:]~~~~~ fsij~~ I.~j'_iób'~{~t_~#;#;~~WO~N1AI(OWSKI ~~0~Il~~~~~~~~ WLOOZIMIERZ ~->;~1~.~~: JÓZEF =~11~~t~LONEKZAWPU ~J~t:!;~~,~.;f;.'--.2: 2

16 16:15: / CODo WA/29.04/20S/2010 Operator: OSIK BOZENA :,,': 1-.' T. JOSEANGEl i~~~?o~~{0.':j;~;xe'!fl_- 7 ~_~t~l-oo 7.Dat! dojakiei~~.f L..;; ~4,': ----

17 16:17: / CODo -, WA/29.04/20S/2010 Operator: OSIK BOZENA JOSE MANUEL Za zgodnosc z orvqlnchem Brak wpisów Dzial 3 24, 33, Z, PRQOVKOA Vf1'ROOOW FORMOWANYCH NA ZIMNO

18 :20: /23 CODo WA/29.04/20SI2010 Operator: OSIK BOZENA T,- -:-. ". ~: / $t~72-n ' '\ f. ' C. '_ _-M-' _, ~'';'J' -.'.- '._,';'. if~j Z. PROOUKOA KONSTRUKCJI METAlOWYOi I loi czesci o::' "~":', ~,t(.'j' f~j Z. NAPAAWA I KONSERWACJA METAlOWYOi WfRoa6w ~Oi " ::"",:_' '-, , Z. POZOSTALE SPECJAllSTVCZNE ROBOTY BUDOWlANE. GDm INDZIEJ ~:- - - _-o NIESKtASYFlKOWANE " _ ji~~~ Z. PROOUKCJA METALCNlYOl ElEMENTÓW STOlARKI BUDOWlANEJ 6~~~~~ 43, 32, Z. :zakladanie S'TQL4.RKI BUDOWLANEJ 1lfi'~:25,29, Z. PROOOKOA POZOSTAlYOl ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH $!l~~ 33, 20, Z. INSTAlOWANIE MASZVN PRZEMYSLOWYOi. SPRZETU I WfP0SA2ENIA ~~j , Z. Q8RÓBI(A METAU I NAKLADANIE POWLOK NA METAlE ~t~43, 11, Z. ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUOOWlANYCH 'U~ , Z. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE ur~ 43, 13. Z. WYKONYWANIE WfWPÓN I WIERCEN GEOlOGICZN(}-INlYNIERSKlOi -p -- 41, 20, Z. ROBOTY BUDOWl.ANE ~E ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKAlNYCH I NIEHIESZJCAI..NYOl ~ 42, 12. Z. R090TY ~E Z BUDOWA DRóG 5ZYNOWfCH I KOlEI PODZIEMNEJ ''';':,: 42, 13, Z. ROBOTY ~E Z BUOOWA MOSTÓW I TUNEU 42, 21, Z. ROBOTY ~E Z BUDOWA RUROCIAGÓW PRZESYLOWYOi I SIEO ROZDZIElCZYCH , Z. ROBOTY ~E Z BUDOWA UNU TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH li~~t42,99. Z. ROBOTY ~E Z BUDOWA POZOSTAlYOi OBIEKTÓW IN2:'I'NIERII LADOWEJ I ;:~_~_:.c.:c.-5.' ~R~~:WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESICI.ASYFIKOWANE ]l'l~43, 91. Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYC DACHOWYCH ~4lf' 42, 11. Z. ROOOTY ~E Z BUDOWA DRóG I AUTOSTRAD.~ 42, 91. Z. ROBOTY ~E Z BUDOWA OBIEKTÓW INZYNIERII WODNEJ 211' 43, 21, Z. WYKONYWANIE INSTAlAOI ELEKTRYCZNYCH "',,~ 43, 22. Z. WYKONYWANIE INSTAlAOI WOONCrKANAUZACYJNYOi, OEPlNYCH, GAZOWYCH I KUMATYZACYJNYOi ~1l43,29, Z, WYKONYWANIE POZOSTALYCH INSTAlAOI BUOOWlANYCH ~~ 43, 31, Z, TYNKOWANIE iil~-43,33, Z. POSADZKAASTWO; TAPETOWANIE I OBlICOWYWANIE ;~~::~ zm:{~43, 34, Z, MAlOWANIE I SZJ<l..ENIE Z, WYKONYWANIE POZOSTALYCH ROBÓT BUDOWlANYCH WYKONCzENIOWYCH 45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHOOOWYOi. Z WYLACZENIEM c_"",. MOTOCYKU Za Zdodnosc ::l orygin," f ~~ 52,21, Z. D~ USLUGOWA WSPOMAGAJACA TRANSPORT l.af)owy.~~,-,:"",,:;..._.,. "3j;~~49,41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Riuff) Krv,rrJ,w,-,.,;;,', ~~' 49, 42, Z, D~ USLUGOWA ~ Z PRZEPROWADZKAMI c~ 52, 24, A, PRZELADUNEK TOWARÓW W PORTACH HORSlaOi.. ~..,._ ''"'~- 52, 24, B, PRZELADUNEK TOWAAtJ-N W PORTACH SRÓDI.AOOWYCH Kif;rOWf1iK i'i.~' 52, 24, C. PRZft.AOONEK TOWARÓW W POZOSTAlYOi PUNKTACH PRZELADUNKOWYCH 36\Ii~' 52, lo, A, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PAUW GAZOWYCH 3T2i1;~52, lo, B, MAGAZYNOWANIE 1 PRZECHOWYWANIE POZOSTALYOl TOWARCJN 68, 20, Z, WYNAJEM I 'laalapzanie NIERUCHOMOSCIAMI WLASNYMI LUB DZIERZAWIONYMI 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA POZOSTAtYOi POJAZDÓW 5AM0CH000WYCH, Z WYLACZENIEM MOTOCYKU n, ]'3, Z. WYNAJEM I DnER1AwA ~ZOSTALYOi MASZYN, URZADZEN ORAZ DÓBR

19 16:22: / ,,,;fl TECHNICZNE _..; ~,.:l~ '. :-')'''''~''~'.r''.. 85,.wA/29.04/205/2010 Operator: OSIKs~a.~j BOZENA - ';'j. ~,.:,.~:?-.~.' 32,..,~.).~. t~";'t' I DZIEAZAWA MASZYN I URZADZEN BUDOWlANY01 \ i W~'J,,' '", ':'. \ l A~.Qli1.<. SIE PROWADZENIA D'7Y'" 35, 71, 77, 20, 60, 14, 12, ~- 11, , Z. DZIAlALNQSC DZ1ALAI..NOSC WSPOMAGAJACA ZAAAfS1E ZAKRESIE AACHrTEKT\JRY IN2YNIERllI EDUKACJE~E Z NIA OORADZTWO -; B, Z, POZOSTALE FORMY BADANIAKSZTALCENIA I ANAlIZY TECHNIC2NE GDZIE INDZIEJ NIE SKlASYFIKOWANE.. WYTWAR2ANIE WYNAJEM PRZESYLANIE DYSTRYBUCJA HANDEL ENERGIA SAMCXJiODÓW ENERGn ENERGll ELEKTRYCZNA ElEKTRYCZNEJ OSOBOWYCH +1i%'~ "ji;)~f~ ~:~ j~s:jf: -~.85,59, ~~~ GOSPOOAAC2EJ, '. I VJlIJ.PZANIA "'--. J :-.~ L- I~'".,./.)...-;.':.,.,-: 'R~f'.li~~;1 ~41; si~- 5i~; ni~);~ il~74, 90, Z. POZOSTAlA DZIAlALNOSt PROFESJONAlNA NAUKOWA I TEOINICZNA, GDZIEI, / R R R R R - 31.l2.2000R R R R R wzmianka o z:ia22niu uchwaiy 11'. ~~;s ~L flnansowl!go l): R R R R R R

20 16:24: / CODo WA/ S/20 10 Operator: OSIK BOlENA. I l.' St.~:9; Z R R R R R R Brak wpisów Dzial 4 la zgodnosc; z oryg:fiaiem Rubryka 1'. Zaleglosci Brak wpisów

21 16:26: CODo WA/29.04/20S/201O Operator: OSIK BOZENA Brak wpisów J I Brak wpisaw.'.~. Dzial S Dzial 6 Brak wpisów Brak wpisów Brak wpisów Za zaodnosc z c.rvdinaten Brak wpisów

22 16:28: / E cobo..~ ~4.: R~~,f+:~ii ~~ u~.: Brak wpisów WA/29.04/205/2010 Operator: OSIK BOZENA Strona 11 z 11,...r ~;.-~'g~..-;...~... "':-': " t<:"r''':' : - ;.:;: t;,,::-~~~~.'::;--~ 'l ; /'t-::';:f"j~"'j,:~ ".>;:'<~,~;'''':'':-~"';.:':,..!~..~._.. '~'--~~~:"".~/~~:,:"~.... ".. ~... ltnlolll~cr'~' o" -,_,o,. _ - '4-".,_,;.,:....,:: - _0'0' _. _._ ~. - o, -,'c' ",._. ''' J Brak wpisów Rubryka8 : in~ ()~imlaialriosd~~1;;~~:>:...,... Brak wpisów Warszawa, godz: 11:38:28 Za zgodnosc z crygir.a\em

23 :29: /23 Wydruk:21/06/ :41 BRE BANK SA POTWIERDZENIE REALIZACJI PRZELEWU Zlecenie: Przelew Krajowy Z rachunku MOSTOSTAL WARSZAWA SPOLKA AKCYJNA UL.KONSTRUKTORSKA 11A WARSZAWA Kwota przelewu 20000,00 Na rachunek Urzad Zamowien Publicznych Waluta PLN Tytul przelewu oplata za odwolanie do Prezesa KIO -przetarg pn Rozbudowa bud. Sadu Ok regowego i Rejon. w Tarnowie oraz Prokuratury akr. i Rej. w Tarnowie Data uzyskania 18/06/2010 statusu Status zrealizowana Nazwa paczki KMSW0618.A8W /1 Dokument zwiazany z czynnoscia bankowa, sporzadzony na elektronicznym nosniku informacji na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz.U z 2002 r, Nr 72, roz. 665, z pozn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z Page 1 of 5 Olsztyn: Wykonanie remontu oswietlenia sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnoksztalcacych przy ul. Sybiraków 3 w Olsztynie. Numer ogloszenia: 67788-2010; data zamieszczenia: 11.03.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

FIRMA 2000 Sp. z 0.0. ul. Marconich 9 lok. 19, Warsza'Wa Tel.: 122/ Faks: 122/

FIRMA 2000 Sp. z 0.0. ul. Marconich 9 lok. 19, Warsza'Wa Tel.: 122/ Faks: 122/ '" e-mail: FIRMA 2000 Sp. z 0.0. ul. Marconich 9 lok. 19, 02-954 Warsza'Wa Tel.: 122/642 58 72 Faks: 122/642 58 73 mail@firma2000.pl.w.w.w.firma2000.pl. F ~OOO,R f"v'1.a Warszawa, dnia 12 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2016 godz. 11:59:55 Numer KRS: 0000298973 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-RS-4032/10/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i Page 1 of 5 Olsztyn: Budowa zaplecza boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 i Gimnazjum nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer ogloszenia: 300604-2009; data zamieszczenia: 01.09.2009 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Numer KRS: 0000083949 ODPIS AKTUALNY

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Numer KRS: 0000083949 ODPIS AKTUALNY CODo NS/25.11/2/2009 Operator: JANOR BOGUMIŁA Strona 1 z 8 ODDZIAŁ CENTRALNE] INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ul. Strzelecka 1 a 00 Nowy Sącz KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2009 godz.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej,

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, 2010-07-12 http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index. ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-K-III/4032/12/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Kobylin-Borzymy: Przywóz i odwóz uczniów Zespolu Szkól w Kobylinie-Borzymach i Szkoly Podstawowej w Stypulkach-Swiechach w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogloszenia: 211268-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2014 godz. 14:08:38 Numer KRS: 0000356032

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2014 godz. 14:08:38 Numer KRS: 0000356032 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2014 godz. 14:08:38 Numer KRS: 0000356032 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:37:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:37:02 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.07.2014 godz. 22:37:02 Numer KRS: 0000076661 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

- - -- - - ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22

- - -- - - ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 - - -- - - ZESPÓL OPEK ZDROWOTNEJ CERTYFKAT 2006120 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 tel.: centr. (033) 872 3100 www.zozsuchabeskidzka.pl NP 552-12-74-352 fax (033) 872 3101 e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2014 godz. 20:52:38 Numer KRS: 0000178999

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2014 godz. 20:52:38 Numer KRS: 0000178999 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2014 godz. 20:52:38 Numer KRS: 0000178999 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 10:34:07 Numer KRS: 0000280457

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 10:34:07 Numer KRS: 0000280457 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 10:34:07 Numer KRS: 0000280457 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:33:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:33:09 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2016 godz. 09:33:09 Numer KRS: 0000168283 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:05:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:05:19 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.12.2016 godz. 17:05:19 Numer KRS: 0000275711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:59:03 Numer KRS: 0000139726

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:59:03 Numer KRS: 0000139726 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:59:03 Numer KRS: 0000139726 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.07.2013 godz. 10:54:47 Numer KRS: 0000267561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.07.2013 godz. 10:54:47 Numer KRS: 0000267561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.07.2013 godz. 10:54:47 Numer KRS: 0000267561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.11.2014 godz. 00:48:56 Numer KRS: 0000325719

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.11.2014 godz. 00:48:56 Numer KRS: 0000325719 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2014 godz. 00:48:56 Numer KRS: 0000325719 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

adres do korespondencji: ul. Najświętszej Marii Panny 5e, Legnica tel fax

adres do korespondencji: ul. Najświętszej Marii Panny 5e, Legnica tel fax Legnica, dnia 02.02.2016 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Zamawiający: Zarząd Morskiego Portu Gdynia s.a. ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia Odwołujący: DGP Security Partner

Bardziej szczegółowo

19-300 Elk, ul. Suwalska 38 tel. (87) 610-88-66, fax. (87) 629-02-04 ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU

19-300 Elk, ul. Suwalska 38 tel. (87) 610-88-66, fax. (87) 629-02-04 ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU POWIA TOWY URZAD PRACY 19-300 Elk, ul. Suwalska 38 tel. (87) 610-88-66, fax. (87) 629-02-04 Elk, dnia 28.02.2008 r. Znak sprawy:ps-634-7!rw/08 ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU Na podstawie art. 181

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000011611

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000011611 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000011611 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

wykonanie remontu pomieszczen zwiazanych z przebudowa dróg ewakuacyjnych wewnetrznych,

wykonanie remontu pomieszczen zwiazanych z przebudowa dróg ewakuacyjnych wewnetrznych, Page 1 of 5 Olsztyn: remont Osrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodzina przy ul. Wankowicza 3 w Olsztynie Numer ogloszenia: 73500-2010; data zamieszczenia: 16.03.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel. http://bzpo.portal.uzp.gov.p II index. php?ogl oszeni e=show &pozycj a=... ilatowy Urzad Pracy w Sieradzu WojskaPolskieiie~adz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nie ograniczonego o wartosci szacunkowej

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:34:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:34:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 01:34:20 Numer KRS: 0000323578 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:57:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:57:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.08.2017 godz. 14:57:01 Numer KRS: 0000103602 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:08:47 Numer KRS: 0000286501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:08:47 Numer KRS: 0000286501 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:08:47 Numer KRS: 0000286501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:04:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:04:03 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.08.2017 godz. 19:04:03 Numer KRS: 0000358559 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.p l Opole: Przetarg nieograniczony na dostawe nowych urzadzen

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:40:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:40:46 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2016 godz. 18:40:46 Numer KRS: 0000357160 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:44:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:44:07 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.06.2016 godz. 15:44:07 Numer KRS: 0000040567 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:11:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:11:07 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.12.2016 godz. 13:11:07 Numer KRS: 0000505350 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.08.2015 godz. 10:46:32 Numer KRS: 0000046798

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.08.2015 godz. 10:46:32 Numer KRS: 0000046798 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.08.2015 godz. 10:46:32 Numer KRS: 0000046798 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:43:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:43:50 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.11.2017 godz. 18:43:50 Numer KRS: 0000260412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 16:13:44 Numer KRS: 0000241447

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 16:13:44 Numer KRS: 0000241447 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 16:13:44 Numer KRS: 0000241447 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:49:52 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:49:52 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.01.2017 godz. 02:49:52 Numer KRS: 0000393421 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Poznań: Roboty budowlane 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228916-2017:text:pl:html -Poznań: Roboty budowlane 2017/S 114-228916 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2013 godz. 14:01:12 Numer KRS: 0000333763 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 5 listopada 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 5 listopada 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2341/15 POSTANOWIENIE z dnia 5 listopada 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Jolanta Markowska Emil Kuriata Honorata Łopianowska Łukasz Listkiewicz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:15:13 Numer KRS: 0000412506

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:15:13 Numer KRS: 0000412506 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:15:13 Numer KRS: 0000412506 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 r' l.j v WOJEWODA SWIETOKRZYSKI Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym IDz.U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:29:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:29:59 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.07.2017 godz. 15:29:59 Numer KRS: 0000372190 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2015 godz. 19:23:42 Numer KRS: 0000125975

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2015 godz. 19:23:42 Numer KRS: 0000125975 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2015 godz. 19:23:42 Numer KRS: 0000125975 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:51:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:51:03 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2016 godz. 19:51:03 Numer KRS: 0000393297 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Turawa: Dowóz uczniów do szkól na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 Numer ogloszenia: 122219-2009; data zamieszczenia: 29.07.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:05:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:05:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2017 godz. 15:05:35 Numer KRS: 0000339750 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 471/14, KIO 472/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:04:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:04:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.01.2017 godz. 14:04:31 Numer KRS: 0000253791 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:14:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:14:56 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.12.2016 godz. 17:14:56 Numer KRS: 0000506915 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:40:29 Numer KRS: 0000329321 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:09:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:09:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.12.2016 godz. 00:09:35 Numer KRS: 0000203356 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt: KIO 532/16 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 08:35:59 Numer KRS: 0000397521

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 08:35:59 Numer KRS: 0000397521 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 08:35:59 Numer KRS: 0000397521 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2014 godz. 08:41:45 Numer KRS: 0000322443

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2014 godz. 08:41:45 Numer KRS: 0000322443 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.06.2014 godz. 08:41:45 Numer KRS: 0000322443 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:56:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:56:50 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2016 godz. 11:56:50 Numer KRS: 0000498998 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116 Przesylanie ogloszen Strona 1 z 9 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanieogloszenon-line:http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 11:16:16 Numer KRS: 0000358114

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 11:16:16 Numer KRS: 0000358114 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 11:16:16 Numer KRS: 0000358114 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:34:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:34:40 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.06.2017 godz. 21:34:40 Numer KRS: 0000515585 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2017 godz. 23:52:18 Numer KRS: 0000415681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 11:41:09 Numer KRS: 0000428599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 11:41:09 Numer KRS: 0000428599 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 11:41:09 Numer KRS: 0000428599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:39:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:39:12 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2016 godz. 18:39:12 Numer KRS: 0000508774 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:46 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.12.2016 godz. 22:55:46 Numer KRS: 0000511508 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 03:17:55 Numer KRS: 0000024336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 03:17:55 Numer KRS: 0000024336 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 03:17:55 Numer KRS: 0000024336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo